You are on page 1of 1

Rozvoj slovnej zásoby

Hra: „Cukráreň“
– rôzne vekové kategórie
– názov sa môže zmeniť, a to podľa toho akú tému preberáme
– základ je rozvoj slovnej zásoby, vzbudiť pozornosť, záujem detí a správne
reagovať
– Postup: určí sa rozprávač (zo začiatku učiteľ), ktorý predtým než začne
rozprávať príbeh, dá žiakovi meno, každý si ho zapamätá a keď sa
v príbehu vyskytne jeho meno musí raz tlesknúť, keď sa v príbehu
vyskytuje slovo cukráreň tleskne 2 x
– keď je dieťa menšie, môže si pamätať aj mená detí vedľa seba – aby sa
mohli spoznať
– pomôcky: môžu byť kartičky s menami

Hra: Obchodný zástupca


– na rozvoj slovnej zásoby a tvorivosti
– postup: základné vety sú: Volám sa ...
Pochádzam z ...
Predávam ...
– dieťa musí zopakovať tieto vety a doplniť podľa abecedy (napríklad – Volám
sa Margaréta, predávam makaróny, pochádzam z Madagaskaru)
– pomôcky: kartičky s písmenkami

Asistent učiteľa
– do roku 2007 sa to volalo rómsky asistent učiteľa
– asistenta môže robiť aj neróm

Náplň práce asistenta učiteľa


– pod vedením učiteľa a podľa jeho pokynov
– minimálne 22 hodín týždenne so žiakmi v triede, individuálne pracovať so
žiakmi s poruchami učenia, správania a podľa inštrukcií učiteľa
– vykonávať dozor v triede počas prestávok a sprevádzať žiakov mimo triedy
– môže aj učiť, ale len za prítomnosti s odporúčaním učiteľa
– má vykonávať dozor pri voľnočasových a mimoškolských aktivitách
– počas vyučovania sledovať správanie žiakov
– zúčastňovať sa rôznych seminárov a vzdelávacích programov pre asistenta
učiteľa
– mal by organizovať mimoškolské aktivity pre žiakov
– asistenta môžete mať, keď máte minimálne 5 detí zo sociálne slabších
prostredí (ŠZŠ, Š predškolské zariadenia,...)
– asistent skúma aj jazykovú bariéru (rómčinu, ...)
– asistent nespája len žiaka s učiteľom, ale aj žiaka s rodičmi