You are on page 1of 2

Vývin psychologických procesov u rómskeho žiaka

Vnímanie a pozornosť
– vnímanie rómskeho žiaka
– je tam väčší počet nedostatkov napríklad pri zrakovom vnímaní môže byť
poškodený zrak, môže byť poškodený sluchový orgán
– vnímanie tiež nemusí byť 100 % ak je poškodený intelekt
– z toho vyplýva, že zrakové vnímanie môže byť spomalené
– orientácia v prostredí u rómskeho žiaka je ťažšia ako u nerómskeho žiaka
– problémy pri vnímaní tvaru
– vnímanie časovej dimenzie (do 2 – 3 ročníka problémy u nerómskych detí)
(rómske do 1 roka)
– Rómovia berú inak budúcnosť – budúcnosť je zajtra
– vnímanie prítomnosti – čo sa robí teraz
– veľký problém – dni v týždni, mesiace, rok
– vnímanie ovplyvňuje napríklad sýtosť
– rómske deti väčšinou chodia do školy hladné
– úmyselná pozornosť a sústredenie na školskú prácu sa začína u žiaka
rozvíjať v mladšom školskom veku (vhodná napríklad maňuška alebo aj
hry)
– problém vnímaním priestoru (v prvom rade sa ich musia naučiť rozlišovať)
– problém so sústredením sa, potrebuje častejšie prestávky alebo zmeniť
činnosť
– u pedagóga je dôležitá jeho pohotovosť, ale tiež aj prispôsobiť sa, a aj
zmeniť chod hodiny
– pedagóg má byť flexibilný

Pamäť
– rómskych detí je zväčša pamäť oslabená (iný vzruch a útlm v mozgovej
kôre), preto si pomalšie zapamätajú a z toho dôvodu im to treba častejšie
opakovať
– v školskom veku normálneho žiaka prevláda konkrétna názorná pamäť
a zvyšuje sa percento úmyselného zapamätávania si
– u rómskeho žiaka prevláda skôr praktická pamäť
– malá slovná zásoba, pamäť sa mení na logickú
– Citová pamäť – dieťa buď si obľúbi človeka, ktorý je stále pri ňom, alebo
neobľúbi (napríklad môže aj učiteľa brať ako rodinu)
– ak niekto urazí dané dieťaťa, môže a nemusí si to zapamätať, ak však
niekto urazí jeho rodičov, má problém, lebo dieťa si to bude pamätať
– dieťa vždy ochraňuje členov svojej rodiny

Predstavivosť a fantázia
– u detí mladšieho školského veku je bohatá hlavne názorná predstavivosť
a tiež aj fantázie
– niekedy je to také živé a konkrétne, že to dieťa berie za skutočnosť
– Hudobná predstavivosť – dieťa má problém pohybovať sa v tónine; čím je
nižší intelekt, tým väčšie je %, že sa stratia v tónine, ale rytmus majú
v tele
– Pracovná činnosť – rozdiel práca a zamestnanie
– fantázia u rómskeho žiaka je veľmi dobre vyvinutá a na tom by bolo treba
stavať
– fantázia môže byť využitá aj negatívna, keď sa chce obrániť
– hlavne aj keď bráni sám seba alebo moju rodinu, neskôr si na klamstvo
zvykne, lebo zistí, že s klamstvo sa dá prežiť