P. 1
Presentation 1

Presentation 1

|Views: 0|Likes:
Published by Mohamed Magdy

More info:

Published by: Mohamed Magdy on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

ϕΩΎϨϔϟ΍

:
ήϴΜϜϟ΍ ΎϫΩϭέϭ ΎϬ΋ϼϤϋϭ ΎϬ΋ϻΰϨϟ ϡΪϘΗϭ ϡϮϨϟ΍ ϊϴΒΗ ϰΘϟ΍ Δϴ΋΍Ϯϳϻ΍ Ε΄θϨϤϟ΍ ϰϫ ϕΩΎϨϔϟ΍
ΔϴΤϳϭήΘϟ΍ϭ ΔϴθϴόϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ Ϧϣ .
ϊϗϮϤϟ΍ :
ΰϛ΍ήϤϟ΍ Ϧϣϭ ΕΎτΤϤϟ΍ Ϧϣ ˱ ΎΒϳήϗ έΎΘΨϳ ΚϴΣ ϕΪϨϔϟ΍ ΔϴϤϫ΍ϭ ϪόϴΒσ ΐδΣ ϊϗϮϤϟ΍ ήϴϐΘϳ
ΪΣ΃ ϰϓ ϩέΎϴΘΧ΍ ϢΘϳ ΎϤϛ ˬ ΔϴϬϴϓήΘϟ΍ ϭ΃ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΔϴϤϫϻ΍ Ε΍Ϋ ϖσΎϨϤϟ΍ Ϧϣϭ ϝΎμΗϻ΍
ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ϦϜϣ΍ ϥ΃ ΪϴΟ ϞϜθΑ ΓήΠθϤϟ΍ϭ ΔΑήΗϸϟ ΔοήόϤϟ΍ ήϴϏ Δ΋ΩΎϬϟ΍ ˯ΎϴΣϻ΍
Ε΍έΎϴδϟ΍ έΎψΘϧϻ ΔλΎΨϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍ϭ ϪΤϴδϔϟ΍ ΕΎΣΎγ .
ΕΎΤμϤϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ϦϛΎϣ΃ Ϧϋ ϥΎϜϣϻ΍ έΪϗ ϊϗϮϤϟ΍ ΪόΘΒϳ . ϻ ϕΩΎϨϔϟ΍ ϥ΍ φΣϼϳϭ
ϰϧΩ΃ ΪΤϛ ΔϓήϏ Δ΋Ύϣ Ϧϋ ΎϬϓήϏ ΩΪϋ Ω΍ί ΍Ϋ΍ ϻ΍ ΓΪϴΟ ΔϴΤΑέ ϰτόΗ .
ϪϴΟϮΘϟ΍ :
ϢϳΪΨΘϟ΍ ΕϻΎλϭ ΦΒτϤϟ΍ Ύϣ΍ ˬ ΏϮϨΠϟ΍ ϭ΃ Ώήϐϟ΍ ϭ΃ ϕήθϟ΍ ϮΤϧ ˯ϻΰϨϟ΍ ϑήϏ ϪΟϮΗ
ϝΎϤθϟ΍ ϮΤϧ ϪΠΘΘϓ ϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ ϑήϏϭ .
Ε΍έΎϴδϟ΍ ϝϮΧΩ :
΍άϫ ˯Ύτϋ΍ϭ ϰτϐϤϟ΍ ϰδϴ΋ήϟ΍ ϞΧΪϤϟ΍ ϰΘΣ Ε΍έΎϴδϟ΍ ϝϮΧΩ ΔϛήΣ Ϧϴϣ΄Η Ϟπϔϳ
ΎϬΟϭήΧϭ ΎϬϟϮΧΩ ϪϛήΤϟ ϰϓΎϜϟ΍ νήόϟ΍ ϖϳήτϟ΍ .
ϞΧΪϤϟ΍ ϮϬΑ :
ˬ ϕΪϨϔϟ΍ ήλΎϨϋ ΔϓΎϛ ϰϟ΍ ϝϮλϮϟΎΑ ΢Ϥδϳ ϥ΃ ΐΠϳϭ ˬ ϕΪϨϔϟ΍ ΐϠϗ ϞΧΪϤϟ΍ ϮϬΑ ϞϜθϳ
ΕΎϣϼόΘγϻ΍ Ϧϛέϭ ΪϋΎμϤϟ΍ϭ Ϣϟϼδϟ΍ ϰϠϋ ϯϮΘΤϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϤϛ . ήΘϧϭΎϛ ϝϮσ ώϠΒϳϭ
ϡϼόΘγϻ΍ 2.5 ϊϤΠΘΗ ΓΎτϐϣ ΔϘϳΪΣ ϮϬΒϟ΍ ϞϜθϳ ϥΎϴΣϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϰϓϭ ήϳήγ ϞϜϟ ήΘϣ
ϝ ϊδΘΗ ϰΘϟ΍ έΎτϓϻ΍ ΔϟΎμϛ ˯ϻΰϨϠϟ ΔμμΨϤϟ΍ ΕϻΎμϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϪϟϮΣ 25 % Ϧϣ
ϝ ϊδΘΗ ϰΘϟ΍ ϡΎότϟ΍ ΔϟΎλϭ ˯ϻΰϨϟ΍ 50 % ϰϬϘϤϠϟ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΐΠϳϭ ˬ ˯ϻΰϨϟ΍ Ϧϣ
ιΎΧ ϞΧΪϣ ϢότϤϟ΍ϭ .
ΔϣΎόϟ΍ ΕϻΎμϟ΍ :
ΎϬπόΑ Ϧϋ ϞμϔΗϭ ΪΣ΍ϭ ϖΑΎσ ϰϓ ϥΎϴΣϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϰϓ ΔϣΎόϟ΍ ΕϻΎμϟ΍ ϊϤΠΗ
ΕϻΎϔΘΣϼϟ ΓήϴΒϛ ϪϟΎλ ϞϜθΘϟ ΎϬπόΑ ϰϠϋ ΕϻΎμϟ΍ ϩάϫ ΢ΘϔΑ ΢ϤδΗ ΔϔϴϔΧ ϊσ΍ϮϘΑ
ϡϭΰϠϟ΍ ϦϴΣ . βΑϼϣ ϊϠΧ ϦϛΎϣ΃ ϊϣ ιΎΧ ϞΧΪϣ Ϧϴϣ΄Η ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ϯέϭήπϟ΍ Ϧϣϭ
ϩΎϴϣ Ε΍έϭΩϭ
ΎϳήΘϴϓΎϜϟ΍ ϪϟΎλ : ϰοέϻ΍ έϭΪϟ΍ ϰϓ ΪΟ΍ϮΘΗ ϥΎϴΣϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϰϓ . ϥΪϤϟ΍ ξόΑ ϰϓϭ
Ύϣ΃ ˬ ΔΣ΍ήΘγϻ΍ϭ έΎτϓϻ΍ ϝϭΎϨΘϟ ΔτϴδΒϟ΍ ΕϻΎμϟ΍ ξόΑ ϻ΍ ϕΩΎϨϔϟ΍ ϯϮΤΗ ϻ ΓήϴΒϜϟ΍
ˬ ΎϬΑΎδΤϟ ϞϤόΗ ϢϋΎτϣ ϊϣ ϞϣΎόΘΗ ϕΩΎϨϔϟ΍ ϩάϫ ϥΎϓ ϢότϤϟΎϛ ϯήΧϷ΍ ΕϻΎμϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ
νήϋ ΕϻΎλϭ ϥίΎΨϤϛ ϰοέϻ΍ ϖΑΎτϟ΍ έΎϤΜΘγ΍ ϢΘϳ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϓϭ ... Φϟ΍
έΪϗ ϑήθΗ Δόγ΍ϭ ΕϻΎλ ΔϴϧΪόϤϟ΍ ϩΎϴϤϟ΍ ϊΑΎϨϣ ϰϠϋ ϯϮΘΤΗ ϰΘϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϕΩΎϨϓ ϦϤπΘΗϭ
ΕΎϣΎϤΤϟ΍ ϭ΃ ϖ΋΍ΪΤϟ΍ ϰϠϋ ϥΎϜϣϻ΍ .
ΔϴλϮμΧ ήΜϛ΍ ΎϬϨϜϟ ΔΤϴδϗ ΕϻΎλ ϰϠϋ ˱ Ύπϳ΃ ϞϤΘθΘϓ ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϪΟέΪϟ΍ ϕΩΎϨϓ Ύϣ΃
ΔϘϠϐϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϼϟ .
ϡΎότϟ ϯήΧ΍ϭ έΎτϓϼϟ ϪϟΎλ ϰϠϋ ϦϳήϓΎδϤϟ΍ ϕΩΎϨϓ ϞϤθΗ ϥΎϴΣϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϰϓϭ ) ˯΍άϐϟ΍
˯Ύθόϟ΍ ϭ΃ ( Ϟϳΰϧ ϞϜϟ κμΨϳϭ ˬ ϯήΧ΃ ΕϻΎλ ϰϠϋ ϯϮΘΤΗ ϥΎϴΣϻ΍ ξόΑ ϰϓϭ
ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΗ ϪΣΎδϣ 1.5 ʹ 4 ϡ 2 ϦϜϤϴϗ έΎτϓϻ΍ ΔϟΎμϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΕϻΎμϟ΍ ϰϓ
Ϧϣ ϡΪΨΘδϴγ ϥΎϜϣ Ϟϛ ϥ΃ έΎΒΘϋ΃ 2 - 3 ϕΪϨϔϟ΍ ωϮϨϟ ˱ ΎϘϓϭ Ε΍ήϣ .
ϡϮϨϟ΍ ϑήϏ :
ϖ΋΍ΪΤϟ΍ ϭ΃ ΕΎΣΎδϟ΍ ϰϠϋ ΓήϴΒϜϟ΍ ϑήϐϟ΍ ϑήθΗϭ ϝϭϷ΍ ϖΑΎτϟ΍ Ϧϣ ϡϮϨϟ΍ ϑήϏ ΃ΪΒΗ
ΔϴϠΧ΍Ω ΔϘϳΪΣ ϰϠϋ ϞτΘϓ ϖϤόϟ΍ ΔϠϴϠϘϟ΍ ϑήϐϟ΍ Ύϣ΃ ˬ ΏϮϨΠϟ΍ ϭ΃ ϕήθϟ΍ ϮΤϧ ϪΠΘΗϭ .
Ϧϋ ϞϘϳ ϻ ϑήϐϟ΍ ωΎϔΗέ΍ 2.8 κΨη ϞϜϟ κμΨϳ ΚϴΣ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΕϻΎμϟ΍ ϰϓ ϡ
Ϧϋ ϞϘΗ ϻ ΔΣΎδϣ 3 ϡ 2 Ϧϋ ϞϘϳ ϻ ϩέ΍ΪϘϣ ˯΍ϮϬϟ΍ Ϧϣ ϢΠΣϭ 12 ϡ 3 ϡϮϨϟ΍ ϑήϏ ϰϓϭ
Ϧϋ ϞϘΗ ϻ ΔΣΎδϣ κΨη ϞϜϟ κμΨϳ ΔλΎΨϟ΍ 6 - 8 ϡ 2 Ϧϋ ϞϘϳ ϻ ˯΍ϮϬϟ΍ Ϧϣ ϢΠΣϭ
20 ϡ 3 .
ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΗ ήϳήδϠϟ Δϣίϼϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ΔΣΎδϤϟ΍ 35 ʹ 40 ϡ 2 . ϑήϏ ΕΎΣΎδϣ ΔΒδϧ Ύϣ΃
ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΘϓ ϡϮϨϟ΍ 50 - 60 . %
ήϳήδϟ΍ϭ ΏϻϭΪϟ΍ :
ΔϟϭΎσ ϊϣ ϥΎϴΣϻ΍ ξόΑ ϰϓ ΞϣΪΗ ΎϤϛ ΔΣΎδϤϠϟ ΪϴΟ ϝϼϐΘγΎΑ ΢Ϥδϳ ϞϜθΑ ΎϬΒϴΗήΗ ϢΘϳ
βΑϼϤϟ΍ φϔΣ ΏϻϭΩ ϞΧΪϤϟ΍ ϰϓ ϊοϮϳϭ ΔϨϳΰϟ΍ .
άϓ΍ϮϨϟ΍ :
ϰϓ ήϳήδϟ΍ α΃έ ϥϮϜϳ ϻ ΚϴΤΑ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϰϓ ΎϤϧ΍ Δϓήϐϟ΍ έϮΤϣ ϰϠϋ ϊϘΗ ϻ΍ ΐΠϳ
ΝέΎΨϟ΍ ϰϟ΍ ήψϨϟ΍ϭ ΎϬΤΘϓ Ϧϣ ϞϳΰϨϟ΍ ϦϜϤΘϳ ϰΘΣ ΎϬϣΎϣ΍ ˯ϰη ϯ΃ ϊοϮϳ ϻϭ ˬ ΎϬΘϬΟ΍Ϯϣ
Ε΍ΰϴϬΠΘϟ΍ :
ΪϨϋ ΓέΎϧ΍ ΡΎΘϔϣ ϊοϮϳ ϥ΍ ΐΠϳϭ ϞϴδϐϠϟ ΔϠΑΎϗϭ ΔΘΑΎΛ ˬ ΔϴΤλ ˬ ΔτϴδΑ ϥϮϜΗ ϥ΍ ΐΠϳ
ΡΎΘϔϣ ϊοϮϳ ΎϤϛ ˬ ΏΎΒϟ΍ ϕϼϏ΍ ϰϓ ϢϜΤΘϠϟ ΡΎΘϔϣ ϑΎπϳ ΎϧΎϴΣ΍ϭ ˬ ήϳήγ Ϟϛ α΃έ
ΐϧΎΠΑϭ ϪΑ ϙήΤΘϠϟ ϰϓΎϜϟ΍ ϝϮτϟ΍ ϒΗΎϬϟ΍ ϚϠδϟ ϥϮϜϳϭ ήϳήγ Ϟϛ ΐϧΎΠΑ ϒΗΎϬϟ΍ϭ αήΠϠϟ
ΐΘϜϤϟ΍ ΔϟϭΎσ .
ϡΎϤΤϟ΍ Δϴοέ΃ Ύϣ΃ ˬ ΖϴϛϮϤϟΎΑ ΎϬΘϴτϐΗ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣϭ ΐθΨϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘϓ Δϴοέϻ΍ Ύϣ΃
Ϛϴϣ΍ήϴδϟΎΑ ϰτϐΘϓ .
ϡϮϨϟ΍ ϑήϏ ΕΎΒϴΗήΗ :
ήϳήδϟ΍ ΩΎόΑ΍ 1.95 ϦϜϤϴϓ Γήϴϐμϟ΍ ϑήϐϟ΍ ϰϓ Ύϣ΃ ˬ ς΋ΎΤϟ΍ ϰϓ ϪΠϣΩ ϦϜϤϳ ˱ ΎϧΎϴΣ΍ϭ ϡ
ΔϜϳέ΄ϛ Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ .
ϪΨδΘϤϟ΍ βΑϼϤϟ΍ϭ ΔϳάΣϻ΍ϭ ΕΎοΎϴΒϟ΍ϭ βΑϼϤϠϟ ΏϻϭΩ ϡϮϨϟ΍ ΔϓήϏ ϰϓ ϊοϮϳ ΎϤϛ
νήόΑϭ 50 ϖϤϋϭ Ϟϗϻ΍ ϰϠϋ Ϣγ 60 ήΘϣ ϰϟ΍ νήόϟ΍ Ϟμϳ ϥ΍ ϦϜϤϳϭ Ϣγ .
ΩΎόΑΎΑ ϰϣϮϴϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϼϟ ΓΪπϨϣ ϊοϮΗ ΎϤϛ 40 * 40 ΩΎόΑΎΑ ΐΘϜϣϭ Ϣγ 1 * 0.6 ϡ
ΩΎόΑ΄Α ΐ΋ΎϘΤϠϟ ΓΪπϨϣϭ ΔϜϳέ΃ϭ ϥ΍ΪόϘϣϭ 50 * 80 ωΎϔΗέΎΑϭ Ϣγ 40 Γέϭήο φΣϼϳϭ Ϣγ
Γ΃ήϣ ΩϮΟϭ
ΦΒτϤϟ΍ :
ΎϤϛ ˬ ϮϬΒϟ΍ϭ έΎτϓϻ΍ ΔϟΎλϭ ϢότϤϟ΍ ΐϧΎΠΑ ϰοέϻ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϰϓ ΦΒτϤϟ΍ ΩϮΟϭ Ϟπϔϳ
ΎϫέϭΎΠϳϭ ΔϣΪΨϟ΍ ΪϋΎμϣϭ Ϣϟϼγ Δτγ΍ϮΑ ΔϳϮϠόϟ΍ ϖΑ΍Ϯτϟ΍ ϰϓ ΔϣΪΨϟ΍ ϑήϐΑ ϞμΘϳ
ϦϴϘ΋Ύδϟ΍ϭ ϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ ϑήϏϭ ΔϘΤϠϤϟ΍ ϑήϐϟ΍ ΓΩΎϋ .
Ϛϟάϟ ˱ ΎόΒΗϭ ˬ ϪΘΟέΩϭ ϕΪϨϔϟ΍ ΔϴϋϮϨϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϫΩ΍ΪόΗϭ ήλΎϨόϟ΍ ϒϠΘΨϣ ΕΎΣΎδϣ ήϴϐΘΗϭ
ϰϟΎΘϟΎϛ Ϟϳΰϧ ϞϜϟ ϡΎϋ ϞϜθΑ ΦΒτϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϴγΎγ΃ ΕΎΣΎδϣ άΧΆΗ :
ϰϟ΍ϮΣ ϪΘΣΎδϣ ώϠΒΗ ϡΎϋ ΦΒτϣ 0.6 ϡ 2 Ϟϳΰϧ ϞϜϟ .
ϪΘΣΎδϣ ώϠΒΗ έΎτϓϻ΍ ΔϟΎλϭ ϕΪϨϔϟ΍ ΦΒτϣ 0.4 ϡ 2 Ϟϳΰϧ ϞϜϟ .
ωϮϤΠϤϟ΍ ............... 1 ϡ 2 Ϟϳΰϧ ϞϜϟ ΦΑΎτϣ .
ϞϜϟ ϭ΃ ϖΑΎσ ϞϜϟ ΪΣ΍ϭ βϴϓϭ΃ ΪΟϮϳ ΎϤϛ 25 ϰϟ΍ 30 Ϊόμϣ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΔϓήϏ
ϪΗΰϬΟ΍ ϞϣΎϜΑ ϑήϐϟ΍ ϰϟ΍ ΕΎΒΟϮϟ΍ ϞϘϨϟ κμΨϣ .
ΦΒτϤϟ΍ ΩϮΟϭ ΔϟΎΣ ϰϓϭ ˬ ˱ Ύπϳ΃ ήϴΧϻ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϰϓ ϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ ϑήϏ ϊοϮΗ Ύϣ ΓΩΎϋϭ
ϪϘΒδϳ ϯάϟ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϰϓ ϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ ϑήϏ ϊοϮΗ ϖΑΎτϟ΍ ΍άϫ ϰϓ .
Ε΍ϭήπΨϠϟ ϡΎδϗ΍ ϰϟ΍ ϢδϘϳ ΎϤϛ ϥϭΰΨϤϟ΍ φϔΤϟ ˱ ΍ΩέΎΑ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΐΠϴϓ ϡϭέΪΒϟ΍ Ύϣ΍
Ϫϛ΍Ϯϔϟ΍ϭ .
ˬ ΔϴΒθΧ Ρ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ΔϜΒη Ε΍Ϋ Δϴοέ΍ Ϧϣ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΐΠϴϓ βσΎτΒϠϟ κμΨϤϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ Ύϣ΍
ωΎϔΗέ΍ ϰΘΣ Ρ΍Ϯϟϻ΍ ϩάϬΑ ΎϬϨϣ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΔλΎΧϭ Ϫϧ΍έΪΟ ϰτϐΗ ΎϤϛ 80 Ϣγ .
ΔόΘϣϼϟ κμΨϤϟ΍ ϥΰΨϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΐΠϳϭ ϡϭέΪΒϟΎΑ ϥίΎΨϤϟ΍ ΐϧΎΠΑ εέϮϟ΍ ϊοϮΗϭ
ΔϳϮϬΘϠϟ ΪόμϤϠϟ ˱ ΍έϭΎΠϣ .
ΔϳϮϬΘϟ΍ :
Ϧϣ ϕΪϨϔϟ΍ ϑήϏ ϰϓ ˯΍ϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ ΏΎδΣ ΐΠϳ 1 - 5 ΕϻΎμϟ΍ ϰϓ Ύϣ΍ ˬ ΔϋΎγ Ϟϛ Ε΍ήϣ
Ϧϣ ϥϮϜϳ ΩΪΠϤϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ϢΠΣ ϥ΄ϓ ΔϤΣΩΰϤϟ΍ 20 - 30 ϡ 3 ΕϻΎλ ϰϓϭ κΨη ϞϜϟ
Ϧϣ ΪϳΪΠΘϟ΍ ϢΘϳ ϡΎότϟ΍ 6 - 8 Ϧϣ ΦΑΎτϤϟ΍ ϰϓϭ ϪϋΎγ Ϟϛ Ε΍ήϣ 6 - 10 ϪϋΎγ Ϟϛ Ε΍ήϣ
ΎϬϨϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ Γέ΍ήΤϟ΍ ϒϳήμΘϟ Ϊϗ΍ϮϤϟ΍ ϕϮϓ ΐΤγ Ρϭ΍ήϣ ΩϮΟϭ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ .
˯ΎϨΒϟ΍ Ω΍Ϯϣ :
ϖ΋΍ήΤϟ΍ ˯Ύϔσ΍ Ε΍ϭΩ΄Α ΰϬΠΗϭ ϕ΍ήΘΣϼϟ ΔϠΑΎϗ ήϴϏ Ω΍Ϯϣ Ϧϣ ϕΩΎϨϔϟ΍ ϰϨΒΗ .
Ώ΍ϮΑϻ΍ϭ Ϣϟϼδϟ΍ :
ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ϊοϮΗ ΎϤϛ ΎϬΑ ΖΒΜϣ ϦϳΰΑ΍έΪΑ ΓΰϬΠϣϭ ϑΎϛ ϞϜθΑ Δπϳήϋ Ϣϟϼδϟ΍ ϥϮϜΗ
ϢϠδϟ΍ νήόϟ ΔϳϭΎδϣ ϭ΃ ήΒϛ΃ ϥϮϜΗ ΚϴΤΑ . Ϧϋ Ώ΍ϮΑϻ΍ νήϋ ϞϘϳ ϻ΍ ΐΠϳ ΎϤϛ 1 ϡ
ΝέΎΨϟ΍ ϮΤϧ ΢ΘϔΗϭ
ϩΎϴϤϟ΍ Ε΍έϭΩ :
Ϧϣ ϞϜϟ ΪΣ΍ϭ νΎΣήϣϭ ϥΎΘϟϮΒϣ 80 - 100 ϭ ˬ ϞΟέ 3 ϞϜϟ κμΨϣ ξϴΣ΍ήϣ 100
ΓΪϴγ . ϞϜϟ ΪΣ΍ϭ νΎΣήϣ κμΨϴϓ ϑήϐϟ΍ ϰϓ Ύϣ΃ 10 Γήγ΃ .
ΪϋΎμϤϟ΍ :
ϞϜϟ ΪΣ΍ϭ Ϊόμϣ κμΨϳ 150 ˱ ΍ήϳήγ
ΕΎΟϼΜϟ΍ :
ΔΟέΩ Ρϭ΍ήΘΗϭ ΦΑΎτϤϟ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϗ ϥϮϜΗ ϥ΍ ΐΠϳϭ ϦΟ΍ϭΪϟ΍ϭ ϙΎϤγϻ΍ϭ ϡϮΤϠϟ ΰϬΠΗ
Ϧϣ ΎϬϴϓ Γέ΍ήΤϟ΍ - 2 ϰϟ΍ + 4 ΔΟέΩ .
ΕΎΠϠΜϤϟ΍ ΰϴϬΠΗ ϥΎϜϣ Ύϣ΃ : ΕΎΠϠΜϤϟ΍ Ϣδϗ Ϧϣ ˱ ΎΒϳήϗ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΐΠϴϓ .
ϯήΧϻ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ :
1 - εέϮϟ΍ϭ ΕϼϴλϮΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϳίϮΗ ϑήϏϭ Ε΍Ω΍Ϊόϟ΍ ϑήϏ .
2 - ΔϓΎψϨϟ΍ϭ ΔϣΪΨϟ΍ ϑήϏ : Ε΍ϭΩ΃ φϔΤϟ ΏϻϭΩ ΎϬΑϭ έϭΩ ϞϜΑ ΔϓΎψϧ ΔϓήϏ ϊοϮΗ
ϒϴψϨΘϟ΍ .
3 - ΕΎοΎϴΒϟ΍ ϑήϏ : ϰϜϟ΍ ΔϓήϏ ΐϧΎΠΑ ΢τδϟ΍ Ϟϔγ΃ ήϴΧϻ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϰϓ ΓΩΎϋ ϥϮϜΗϭ
ήϤϤϟ΍ ϰϠϋ ΓήηΎΒϣ ΢ΘϔΗ ϥ΍ ΐΠϳϭ .
Γ΄θϨϣ ϯ΍ ϰϓ ΎϤϫήϓ΍ϮΗ έΪϘΑϭ ϰϗΪϨϔϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΎΣΎϨΟ ΎϤϫ ΔϣΪΨϟ΍ ϦδΣϭ ΔΣ΍ήϟ΍ ήϴϓϮΗ ϥ΍
ΎϬΘΟέΩ ΪϳΪΤΗ ΔϴϧΎϜϣ΍ έΪϘΑ ΔϴϗΪϨϓ . ΍Ϋ΍ Ϟϣ΍Ϯϋ ΔϋϮϤΠϣ ΪΟϮΗ Ϫϧ΍ Ϫϴϓ Ϛη ϻ ΎϤϣϭ
ϩάϫ ίήΑ΍ Ϧϣϭ ΔϣΪΨϟ΍ ϦδΣϭ ΔΣ΍ήϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΕΎϧΎϤο ήϴϓϮΗ ϰϠϋ ΕΪϋΎγ ΖόϤΘΟ΍
ϰϠϳ Ύϣ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ :
˱ ϻϭ΃ : ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ϭ ϰΣΎϴδϟ΍ ΏάΠϟ΍ Ϟϣ΍Ϯϋ Ϧϣ ΃ΪόΑϭ ˱ ΎΑήϗ Γ΄θϨϤϟ΍ ϊϗϮϣ
ΔϣΎόϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭ .
˱ ΎϴϧΎΛ : ΔϴϠϴϤϜΘϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ ΩΪϋϭ ϢΠΣ ΪϳΪΤΘϟ ˱ ϼϴΒγ ϩέΎΒΘϋΎΑ Γ΄θϨϤϟ΍ ϢΠΣ
˱ ΎΜϟΎΛ : ϡΪϘΗ ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϰϓϭ ˱ ΎγΎγ΃ ϡϮϨϟ΍ ϊϴΒΗ Γ΄θϨϣ ϕΪϨϔϟ΍ ϥ΃ έΎΒΘϋΎΑ ΚϴΛ΄Θϟ΍ ϯϮΘδϣ
ϢϫήϴϏϭ ˯ϻΰϨϠϟ ΔϴΤϳϭήΘϟ΍ϭ ΔϴθϴόϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ .
˱ ΎόΑ΍έ : ΓέϭήπϟΎΑ βϜόϨϳ Ε΍ΰϴϬΠΗϭ Ε΍Ϊόϣ Ϧϣ ϕΪϨϔϟΎΑ Ύϣ ϥ΃ έΎΒΘϋΎΑ ΰϴϬΠΘϟ΍ ϯϮΘδϣ
ΔΒδϨϟΎΑ ϊϴϨμΘϟ΍ ΓέΎϬϣϭ ΔϣΪΨϟ΍ Γ˯Ύϔϛ ϞΜϣ ˯ϼϤόϠϟ ΔΣ΍ήϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ήϴϓϮΗ ϰϠϋ
ΕΎΑϭήθϤϟ΍ϭ ΕϻϮϛΎϤϠϟ .
˱ ΎδϣΎΧ : Γ˯ΎϔϜϟ΍ϭ ΔϳΎϔϜϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΔϟΎϤόϟ΍ ϯϮΘδϣ .
ϞΜϣ ϯήΧ΃ Ε΍έΎΒΘϋ΍ ϕΪϨϔϟ΍ ϢϴϴϘΗ ΪϨϋ ϰϋ΍ήϳ ϥ΍ϭ ΪΑϻ ΔϘΑΎδϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ
ΔόϴΒτϟ΍ Ε΍Ϋ ϕΩΎϨϔϟ΍ ϙΎϨϫϭ ϡΎόϟ΍ ϝϮσ ϞϤόΗ ϕΩΎϨϓ ϙΎϨϬϓ ˬ ϞϴϐθΘϟ΍ ΓήΘϓ ϰϓ ϦϳΎΒΘϟ΍
ΔϴϤγϮϤϟ΍ .
ΔϤ΋Ύϗ ΔϴϗΪϨϓ Ε΄θϨϣ ΩϮΟϭ ˱ ΎϴϟΎΣ ϕΩΎϨϔϟ΍ ϢϴϴϘΘϟ Ϊϋ΍Ϯϗ ϊοϭ ϰϓ ϰϋ΍ήϳ ϥ΍ϭ ΪΑϻ ΎϤϛ
΍Ϋ΃ ΐϋΎμϣ ϪΟ΍ϮΗ Ϊϗ ΎϬϧ΍ϭ ˬ ΔϨϴόϣ ΔΟέΩ ΎϬϟ ΍ϮπΗέ΍ Ϧϳάϟ΍ Ύϫ΅ϼϤϋ ΎϬϟϭ ϞόϔϟΎΑ
ΖϧΎϛ ΍Ϋ΃ ˱ ΎλϮμΧ ˬ ΔϋϮοϮϤϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ΎϬΘΟέΩ ΕΩ΍ί ϭ΃ ΖπϔΧ
ϕΩΎϨϔϟ΍ ϩάϫ ΔϋϮϤΠϣ ήμΣ Ϧϣ ΪΑϻ ΍άϟ ˬ ΎϬϟΎϤϜΘγ΍ ϦϜϤϳ ϻ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ϰϓ ˱ ΎμϘϧ ϰϧΎόΗ
ΓΪϳΪΠϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ αΎγ΍ ϰϠϋ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϰϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋ΃ ΪϨϋ ΎϬϟ Ϧϴόϣ ϊοϭ ΪϳΪΤΗϭ .
ϦϳήμϨϋ ϞϔϜΗ Ϊϋ΍Ϯϗ ϊοϭ ϢϴϴϘΘϟ΍ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ϰϓ ϰϋϭέ Ϊϗϭ : -
˱ ϻϭ΍ : ΔϣΪΨϟ΍ ϦδΣϭ ΔΣ΍ήϟΎΑ ΓήηΎΒϣ ϞμΘΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϴγΎγϻ΍ .
˱ ΎϴϧΎΛ : ϝΎΠϣ ϙήΗ ϊϣ ϪϨϋ ϝϭΰϨϟ΍ ίϮΠϳ ϻ ϯάϟ΍ ϰϧΩϻ΍ ΪΤϟ΍ ϰϫ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃
ϪϴϠϋ ΓΩΎϳΰϟ΍ .
Ε΄θϨϤϟ΍ ϰϓ ΏϮϠτϤϟ΍ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍ ϞΜϤΗ ΎϬϧ΍ έΎΒΘϋΎΑ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ϚϠϠΗ ΕήϴΘΧ΍ Ϊϗϭ
ΕΎΌϔϟ΍ ϰϓ ΖμϗΎϨΗ ϥ΃ϭ ϡϮΠϧ ϊΑέϷ΍ϭ βϤΨϟ΍ Ε΍Ϋ ϕΩΎϨϔϟ΍ ΕΎΌϓ ϰϓ ΔλΎΧ ΔϴϗΪϨϔϟ΍
ΕΎΌϔϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ΔΌϓ Ϟϛ ϰϓ ΩϮϨΒϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ΪϨΑ Ϟϛ ΩϮΟϭ ΔϴϤϫ΃ϭ ΔΟέΪϟ ˱ ΎϘϓϭ ϯήΧϻ΍ .
ϰϨΒϤϟ΍ :
ΕΎΌϔϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ ˬ ˱ ϼϘΘδϣ ϰϨΒϣ ϡϮΠϧ ϊΑέϻ΍ϭ βϤΨϟ΍ ϰΘΌϓ Ϧϣ ϞϜΑ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΐΠϳ
ΔϴΣΎϴγ ΔϘτϨϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϴϓ ϯήΧϷ΍ ΙϼΜϟ΍ .
ϊϗϮϤϟ΍ :
ˬ ΔϴΣΎϴγ ΔϘτϨϤΑ ϥϮϜϳ ϥ΃ ρήΘθϳ ϻϭ ϕΪϨϔϟ΍ ΔΟέΪϟ ˱ ΎϘϓϭ ΪϴΟϭ ίΎΘϤϣ ϦϴΑ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ
ΡΎΘϳ ϰΘΣϭ ˱ ϼΜϣ ΓίΎΘϤϤϟΎϛ ϕΪϨϔϟ΍ ΔΟέΩϭ ΐγΎϨΘΗ ϻ ΎϬϨϜϟϭ ΔϴΣΎϴγ ΔϘτϨϤϟ΍ ϥϮϜΗ ΪϘϓ
ϕΪϨϔϟ΍ ΔΟέΩϭ ϪΒγΎϨΗ ϯΪϣϭ ϊοϮϣ Ϟϛ Δγ΍έΩ Γέ΍ίϮϠϟ .
ϑήϐϟ΍ ΔΣΎδϣ :
ΔΣΎδϤϠϟ ϰϧΩϻ΍ ΪΤϟ΍ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ΎϬΒγΎϨϳ ΎϤΑ ΕΎΌϔϟ΍ Ϧϣ ΔΌϓ Ϟϛ ϰϓ ϑήϐϟ΍ ΔΣΎδϣ ΖΟέΩ΍
Ϯϫϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ήϳήδϟ΍ ΎϬϴϓ ϊοϮϳ ϰΘϟ΍ 6 ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔΤμϟ΍ ΔϤψϨϣ ΕΎϤϴϠόΘϟ ˱ ΎϘϓϭ ϊΑήϣ ήΘϣ
˱ ΎϴϤϟΎϋ ϊΒΘϣ Ϯϫ Ύϣϭ .
ΕΎϣΎϤΤϟ΍ :
ΓίΎΘϤϤϟ΍ ΔΌϔϟΎΑ βτϐϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ 170 ϡϮΠϧ ϊΑέϷ΍ ΔΌϓϭ Ϣγ 160 ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ Ϣγ
˱ Ύπϳ΍ϭ ϝϮΒϘϤϟ΍ ΪΤϟ΍ ϩέΎΒΘϋΎΑ ΎϬϨϣ ϞϜΑ ϑήϐϟΎΑ ΕΎϣΎϤΤϟ΍ ΔΒδϧ ΕΩΪΣ ΪϘϓ ϯήΧϷ΍ ΕΎΌϔϠϟ
ϩΎϴϤϟ΍ Ε΍έϭΩϭ ΔϛήΘθϤϟ΍ ϑήϐϟ΍ ΕΎϣΎϤΣ ΩΪϋ .
ΔϣΎόϟ΍ ϩΎϴϤϟ΍ Ε΍έϭΩ :
ϰϓ ΔϠϣΎϜΘϣ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΔϴϐΑ ΔϣΎϋ ΕϻΎλ ΎϬΑ ϰΘϟ΍ ϖΑ΍Ϯτϟ΍ ϰϓ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ
ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ .
˯ΎϬΑϻ΍ϭ ΕΎϧϮϟΎμϟ΍ :
˯ϻΰϨϠϟ ΡΎΘϳ ϰΘΣ Ε΄θϨϤϟ΍ ϰϓ ϑήϐϟ΍ ΩΪόϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔΒγΎϨϣ ΎϬΘΣΎδϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ
ϕΪϨϔϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔΣ΍έϭ ΔϳήΤΑ ϙήΤΘϟ΍ .
ΕϼϔΤϟ΍ ΕϻΎλ :
βϤΨϟ΍ Ε΍Ϋ ϕΩΎϨϔϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ε΍ήϤΗΆϤϠϟ ϯήΧ΍ϭ ΕϼϔΤϠϟ ΔϟΎλ Ϧϣ ήΜϛ΃ ήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
Γ΄θϨϤϟ΍ ϰϠϋ ˱ ΎΌΒϋ ϞΜϤΗ ΪϘϓ Ύϫήϓ΍ϮΗ ρήΘθϳ ϼϓ ϯήΧϻ΍ ΕΎΌϔϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ ϡϮΠϧ ϊΑέϷ΍ϭ .
ϡΎότϟ΍ ΕϻΎλ :
ϞϜϟ ΓΩΪΤϣ ΔΣΎδϤΑ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ϰϓ ΎϬΘΣΎδϣ ΕΩΪΣ ϥ΍ϭ ΕΎΌϔϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϓ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
ϑήϐϟ΍ ΩΪόϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔΌϓ .
ΕΎϧϮϔϴϠΗ :
ϰΘΌϓ ϰϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋϭ ϰϟϭϷ΍ ΙϼΜϟ΍ ΕΎΌϔϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϓ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
ϥϮϜϴϓ ϡϮΠϧ ΙϼΜϟ΍ ΔΌϓ Ύϣ΃ ˬ ήηΎΒϤϟ΍ ϰΟέΎΨϟ΍ϭ ϰϠΧ΍Ϊϟ΍ ϝΎμΗϼϟ ϡϮΠϧ ϊΑέϷ΍ϭ βϤΨϟ΍
ϥϮϜΗ ϥ΃ ρήΘθϴϓ ϦϴΘϤΠϧ ΔΌϔϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ ζΘϳϮδϟ΍ ςΧ ϖϳήσ Ϧϋ ϰΟέΎΨϟ΍ ϝΎμΗϻ΍
ϑήϐϟΎΑ ΔΒδϨϟ΍ 75 % ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϤΠϨϟ΍ ΔΌϓ ϰϓϭ 25 % ϑήϐϟΎΑ .
ϕήΒϟ΍ϭ βϛΎϔϟ΍ϭ βϜϠΘϟ΍ ΔϣΪΧ :
ϰϠϋ ϡϮΠϧ ΙϼΜϟ΍ ΔΌϓ ϰϓ ΎϫΩϮΟϭ Ϟπϔϳϭ ˬ ϡϮΠϧ ϊΑέϻ΍ϭ βϤΨϟ΍ ϰΘΌϔΑ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
ΔϣΪΨϟ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ ϥϮϠπϔϳ Ϧϳάϟ΍ ϝΎϤϋϻ΍ ϝΎΟέ Ϧϣ ΕΎΌϔϟ΍ ϚϠΗ ˯ϻΰϧ Ϣψόϣ ϥ΃ αΎγ΃
Δόϳήδϟ΍ . ˱ ΎϴϟΎΣ ΔΣΎϴδϠϟ ΰϴϤϤϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ ϰϫ ΖΤΒλ΃ ϝΎϤϋϻ΍ ϝΎΟέ ΔΣΎϴγ ϥ΃ ΎϤϛ .
ΎϳήϴΘϓΎϜϟ΍ :
βϤΨϟ΍ ϰΘΌϓ Ϧϣ ϞϜΑ ΔϣΪΨϟ΍ ήϤΘδΗ ϥ΃ϭ ˬ ϰϟϭϷ΍ ΙϼΜϟ΍ ϕΩΎϨϔϟ΍ ΕΎΌϔΑ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
ΓΪϤϟ ϡϮΠϧ ϊΑέϻ΍ϭ 24 ΓΪϤϟ ϡϮΠϧ ΙϼΜϟ΍ ΔΌϓϭ ΔϋΎγ 16 ϥΎΘϳήΧϷ΍ ϥΎΘΌϔϟ΍ Ύϣ΍ ˬ ΔϋΎγ
ΎϬΑ ΔϣΪΨϟ΍ ΓΪϣϭ ΎϫΩϮΟϭ έ΍ήϗ΃ ϕΪϨϔϠϟ ϰϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎψϨϠϟ ϙήΘϴϓ .
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΓΰϬΟ΍ :
ϰϟϭϷ΍ ΙϼΜϟ΍ ΕΎΌϔϠϟ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΠΑ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ .
ϑήϐϟ΍ ΕΎΟϼΛ :
ςϘϓ ϡϮΠϧ ϊΑέϷ΍ϭ βϤΨϟ΍ ϰΘΌϔΑ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ .
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ϭ ϮϳΩ΍ήϟ΍ :
ϞϳΰϨϟ΍ ήϳήγ έ΍ϮΠΑ ϥϮϜΗ ϥ΃ϭ ϡϮΠϧ ΙϼΜϟ΍ϭ ϡϮΠϧ ϊΑέϷ΍ϭ βϤΨϟ΍ ϰΘΌϔΑ ϩήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
ϞϴϐθΘϟ΍ ϰϓ ϢϜΤΘϴϟ .
ϕΪϨϔϟ΍ ήϳΪϣ :
ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϦϘΘϳ ϥ΃ϭ ΔϴϗΪϨϔϟ΍ Ε΄θϨϤϟ΍ Γέ΍ΩΎΑ ΓήΒΨϟ΍ Ϫϴϓ ήϓ΍ϮΘΗ ϥ΍ ΐΠϳ .
ΔϳέΎΗήϜδϟ΍ ΔϣΪΧ :
˱ ΍ΰϛήϣ ϥΎϛ ΍Ϋ΃ Ύϣϭ ϕΪϨϔϟ΍ ϑϭήψϟ ˱ ΎϘϓϭ ϡϮΠϧ ϊΑέϻ΍ϭ βϤΨϟ΍ ϰΘΌϔΑ Ύϫήϓ΍ϮΗ Ϟπϔϳ
ϰΘθϣ ϭ΃ ϒϴμϣ ϰϓ ˱ ΎϗΪϨϓ ϡ΃ ϝΎϤϋϻ΍ ϝΎΟήϟ .
ΕϼΤϤϟ΍ :
ϝΎΟήϠϟ Ϧϳΰϣ ϥϮϟΎλ ήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ . ΕϼΠϤϟ΍ϭ ΐΘϜϟΎϛ ΎϬϬΑΎη Ύϣϭ Ύϳ΍ΪϬϠϟ ΕϼΤϣϭ
Ϧϣ Ϟϛ ϰϓ ϚϟΫϭ ΔϴΣΎϴδϟ΍ ΕΎϣΪΨϠϟ ΐΘϜϣ ΩϮΟϭ ˱ Ύπϳ΍ϭ ˬ ήϳϮμΘϟ΍ Ε΍Ϊόϣϭ ϒΤμϟ΍ϭ
ϡϮΠϧ ϊΑέϻ΍ϭ βϤΨϟ΍ ϰΘΌϓ .
ϦϴϠϣΎόϠϟ ΔΣ΍ήΘγ΍ϭ ϡΎόσ ΔϋΎϗ :
ΙϼΜϟ΍ ΔΌϔϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϫήϓ΍ϮΗ Ϟπϔϳϭ ϡϮΠϧ ϊΑέϷ΍ϭ βϤΨϟ΍ ϰΘΌϓ Ϧϣ ϞϜΑ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
΍ϮϟϭΎϨΘϴϟ ϥΎϜϣ κϴμΨΗ Γέϭήοϭ ΕΎΌϔϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ϟϛ ϰϓ ΔϟΎϤόϟ΍ ϢΠΣ έΎΒΘϋΎΑ ϡϮΠϧ
ϢϬϠϤϋ Ε΍ήΘϓ ˯ΎϨΛ΃ ϢϬΗΎΒΟϭ .
ΕΎηϭήϔϤϟ΍ϭ ΙΎΛϻ΍ :
ϞπϓϷ΍ ΔϴϋϮϨϟ΍ ϡΪϘϳ ϥ΃ ϕΪϨϓ ϞϜϟ ΡΎΘϳ ϰΘΣ ϕΪϨϔϟ΍ ΔΟέΩ ΐδΣ ˱ ΎΒγΎϨϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ .
ϖϳήΤϟ΍ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϟ΍ :
Γέ΍Ω΃ ΎϫΩΪΤΗ ϰΘϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎσ΍ήΘηϼϟ ˱ ΎϘϓϭ ΕΎΌϔϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϓ ΎϬϠ΋Ύγϭ ήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
ϝϭΪϟ΍ ϰϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮΑ ˯ϰϓΎτϤϟ΍ .
ΔϴΒτϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ :
ϕΪϨϔϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔϴΒτϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ήϓ΍ϮΗ ΏϮΟϭ ϊϣ ΕΎΌϔϟ΍ ϊϴΠΑ Δϴϟϭ΍ ΕΎϓΎόγ΍ ΩϮΟϭ ρήΘθϳ
˯ΎϋΪΘγΎϛ ϯήΧϻ΍ ΕΎΌϔϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΔϴϧΎϜϣ΍ϭ ϡϮΠϧ ϊΑέϻ΍ϭ βϤΨϟ΍ ϰΘΌϓ Ϧϣ ϞϜΑ
ϑΎόγϻ΍ ϭ΃ ΐϴΒσ .
ΐ΋ΎϘΤϟ΍ φϔΣ :
˱ ΎϋϮϧ ϞΜϤϳ ΚϴΣ ϕΩΎϨϔϟ΍ ΕΎΌϓ ϊϴϤΠΑ ΎϬψϔΣϭ ΐ΋ΎϘΤϟ΍ ϙήΗ ΕϼϴϬδΘΑ ϕΩΎϨϔϟ΍ ϡΎϴϗ ΐΠϳ
ϪϋΎΘϣ φϔΣ ϰϠϋ ϞϳΰϨϟ΍ ϥΎϨΌϤσ΍ Ϧϣ .
Ϧ΋΍ΰΨϟ΍ :
ΔδϤΨϟ΍ ΔΌϓ ϕΩΎϨϔΑ ΔϨϴϤΜϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ ω΍Ϊϳϻ ΔΤϔμϣ Ϧ΋΍ΰΨΑ ΔϠϘΘδϣ ϖϳΩΎϨλ ήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ
ϢϬϳΪϟ ˯ϻΰϨϟ΍ ΎϬϋΩϮϳ ϰΘϟ΍ ΔϨϴϤΜϟ΍ ˯Ύϴηϻ΍ φϔΤϟ ˱ ΎϣΎψϧ ϕΩΎϨϔϟ΍ ΕΎΌϓ ΔϴϘΑ ϊπΗ ϥ΃ϭ ˬ ϡϮΠϧ
ΎϬΑ ΕϻΎμϳ΃ ϞΑΎϘϣ .
ϑήϐϟ΍ ΔϣΪΧ :
ΓΪϤϟ ΕΎΑϭήθϤϟ΍ϭ ΕϻϮϛΎϤϟ΍ ϢϳΪϘΘϟ Ύϫήϓ΍ϮΗ ΐΠϳ 24 βϤΨϟ΍ ϕΩΎϨϓ ϰΘΌϔΑ ˱ ΎϴϣϮϳ ΔϋΎγ
ϡϮΠϧ ϊΑέϻ΍ϭ . ϰϠϳ Ύϣ ΓΎϋ΍ήϣ ΐΠϳ ΎϤϛ ΎϫΩϮΟϭ Ϟπϔϴϓ ϯήΧϻ΍ ΕΎΌϔϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΍ :
1 - ΏΎΑ ϞϜϟ ϥϮϜϳ ϥ΍ϭ ΓΰϴϤϣ ΕΎϣϼϋ ΎϬϟϭ ΔϤϗήϣ ϡϮϨϟ΍ ϑήϏ Ώ΍ϮΑ΍ ϥϮϜΗ ϥ΍ϭ ΪΑϻ
ϪΑ ιΎΧ ΡΎΘϔϣ .
2 - ΦΑΎτϤϟ΍ϭ ϖϓ΍ήϤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ϑήϐϟΎΑ Ε΍ήθΤϟ΍ Ϧϣ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϞϔϜϳ ϡΎψϧ ϊοϭ ϰϋ΍ήϳ .
ΪϨΒϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ϰϨΒϤϟ΍ ϞϘΘδϣ ϰϨΒϣ .
ϊϗϮϤϟ΍ ίΎΘϤϣ ϊϗϮϣ .
ϞΧΪϤϟ΍ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϞΧΪϣϭ ΐ΋ΎϘΤϠϟ ϞΧΪϣϭ ˯ϻΰϨϠϟ ϰδϴ΋έ ϞΧΪϣ
ϊ΋ΎπΒϟ΍ϭ .
ϝΎΒϘΘγϻ΍ ΔϣΪΧ ΎϬΑ ϝΎΒϘΘγ΍ ΔϟΎλ 24 ΔϋΎγ .
ΕϼϔΤϟ΍ ΕϻΎλ ν΍ήϏϻ΍ ΓΩΪόΘϣ ΔϟΎλ Ϧϣ ήΜϛ΃ ήϓ΍ϮΗ ϡΰϠϳ .
ΪϋΎμϤϟ΍ ΩϮΟϭ ΐΠϳϭ ϦϴϘΑΎσ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΩϮΟϭ ΔϟΎΣ ϰϓ ΪϋΎμϣ
ΔϣΪΨϠϟ ϯήΧ΍ϭ ˯ϻΰϨϠϟ ΔϠϘΘδϣ ΪϋΎμϣ .
ΔϨΧΎδϟ΍ ϩΎϴϤϟ΍ ϰϓ ΔϨΧΎγ ϩΎϴϣ ΔϣΎόϟ΍ ϩΎϴϤϟ΍ Ε΍έϭΩϭ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΟ .
ϑήϐϟ΍ ΕΎϣΎϤΣ ϡΎϤΣ ϪϟϮσ ϮϴϧΎΑ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϓ βϛϮϟ ϞϣΎϛ 1.70 ϡ .
˱ Ύπϳ΃ϭ Ϟϴδϐϟ΍ νϮΣ ϕϮϓ ϑέϭ Γ΃ήϣ ϮϴϧΎΒϟ΍ ϝϮΣ ΓέΎΘγ
ΡΎΒμϣ ʹ ϡΎϤΣ ϥϮΑΎλ ʹ ϡΎϤΣ ήϴϜθΑ ʹ ϡΎϤΣ ΔσϮϓ ʹ
Ϊϳ ΔσϮϓ ʹ ϞΟέϼϟ ΔϔθϨϣ ʹ Ζϴϟ΍ϮΗ ϕέϭ - ϞϳΩΎϨϣ ϕέϭ ʹ
ήϳΎΠγ ΔϳΎϔσ ʹ ΔσϮϔϠϟ Δϗϼϋ _ βΑϼϣ ϪϋΎϤη ʹ ΔϨϴϛΎϣ
ΔϗϼΣ ʹ ϮΒϣΎη Γήϴϐλ ΓϮΒϋ ʹ ΕϼϤϬϣ ΔϠγ ʹ ˯ΎΑήϬϛ Δθϴϓ
110/220 ΖϟϮϓ .
ΕΎϣΎϤΤϟ΍ ΔΣΎδϣ ΩϭΪΣ ϰϓ ϡΎϤΤϟ΍ ΔΣΎδϣ 5 ϡ 2 .
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ϭ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ϢϜΤΘϳ ήϳήδϟ΍ ΐϧΎΠΑ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΠΑ ΔϴϠΧ΍Ω ϰϘϴγϮϣϭ ϮϳΩ΍έ
ϞϳΰϨϟ΍ ΎϬϠϴϐθΗ ϰϓ .
ΕΎϧϮϔϴϠΗ ϑήϐϟ΍ ΕΎϧ΍ϮϔϴϠΗ ϰΟέΎΨϟ΍ϭ ϰϠΧ΍Ϊϟ΍ ϝΎμΗϼϟ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϓ
ΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍ ϰϓ ΔϴϧϮϔϴϠΗ ΕϼϴϬδΗϭ ήηΎΒϤϟ΍ .
ϕήΒϟ΍ϭ βϜϠΘϟ΍ ΔϣΪΧ ϡΰϠϳ ϕήΒϟ΍ϭ βϜϠΘϟ΍ ΔϣΪΧ .
ϒϴϴϜΗ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔΟέΩ ήϓϮϳ ΕϻΎμϟ΍ϭ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϯΰϛήϣ ˯΍Ϯϫ ϒϴϴϜΗ
Ϧϣ Γέ΍ήΣ 18 - 25 ΔΟέΩ .
ΕΎϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ϥϮϳΰϔϴϠΗ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϓ ϥϮϠϣ .
ΪϨΒϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ϑήϐϟ΍ ΩΪϋ Ϧϋ ϞϘΗ ϻ 50 ΔϓήϏ .
ϑήϐϟ΍ ΔΣΎδϣ 14 ϡ 2 ΔϓήϐϠϟ ϭ ΓΩήϔϤϟ΍ 16 ϡ 2 ΔΟϭΩΰϤϠϟ ) ϞΧΪϤϟ΍ ϥϭΪΑ
έΎϛϼΒϟ΍ϭ ϡΎϤΤϟ΍ϭ . (
˯ΎϬΑϻ΍ϭ ΕΎϧϮϟΎμϟ΍ ΔΣΎδϣ ΔΣΎδϣ 3.25 ϡ 2 ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ Δϓήϐϟ΍ ΐϴμϧ .
ΔϣΎϋ ϩΎϴϤϟ΍ Ε΍έϭΩ ΔϣΎϋ ΕϻΎλ ΎϬΑ ϰΘϟ΍ ϖΑ΍Ϯτϟ΍ ϰϓ ) ϝΎΟέ ʹ Ε΍Ϊϴγ . (
ΔΣΎΒδϟ΍ ϡΎϤΣ ϩΩϮΟϭ ϦδΤΘδϳ .
ΕϻΎϔΘΣ΍ ΔϟΎλ ΎϫΩϮΟϭ ϦδΤΘδϳ .
ΕϻΎλ ϡΎότϟ΍ ΩϭΪΣ ϰϓ ϡΎότϟ΍ ΕϻΎλ ΩϮΟϭ ϡΰϠϳ 2.25 ϡ 2 ΔϓήϐϠϟ .
ϝ΍ΪΒΘγ΍ϭ ΪϳήΒϟ΍ ΔϣΪΧ ΔϠϤόϟ΍ ΔϠϤόϟ΍ ϝ΍ΪΒΘγ΍ ήϓ΍ϮΗ ϡΰϠϳϭ ΪϳήΒϟ΍ ΔϣΪΧ ήϓ΍ϮΗ ϡΰϠϳ .
˯ΎοϮπϟ΍ Ϧϣ ΔΣ΍ήϟ΍ ήϴϓϮΗ ϥΎϤπϟ ΔϴϨϔϟ΍ ΕΎσΎϴΘΣϻ΍ ϊϴϤΟ ήϓ΍ϮΗ ϡΎΘϟ΍ ϝΰόϟ΍ .
ϑήϐϟ΍ ΔϣΪΧ ϑήϐϟ΍ ΔϣΪΧ ήϓ΍ϮΗ 24 ˱ ΎϴϣϮϳ ΔϋΎγ .
ΎϳήΘϴϓΎϜϟ΍ ΔϣΪΧ ΎϬΑ ΎϳήΘϴϓΎϛ ΩϮΟϭ ϡΰϠϳ 24 ˱ ΎϴϣϮϳ ΔϋΎγ .
ϑήϐϟ΍ ΕΎΟϼΛ ϑήϐϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϓ Γήϴϐλ ΔΟϼΛ ΩϮΟϭ ϡΰϠϳ
˯ϻΰϨϟ΍ ˯ΎϋΪΘγ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΔΒσΎΨϤϟ΍ ϭ΃ ˯ϻΰϨϟ΍ ˯ΎϋΪΘγϻ ιΎΧ ϡΎψϧ ΩϮΟϭ ϡΰϠϳ
Ε΍έΎϴδϟ΍ ϒϗϮϣ Ε΍έΎϴδϟ΍ έΎψΘϧϻ ΐγΎϨϣ ϥΎϜϣ ΩϮΟϭ ϡΰϠϳ .
ΕϼΤϤϟ΍ ΔϗϼΣ ϥϮϟΎλ ) ϰϟΎΟέ ( ʹ ΎϬϬΑΎη Ύϣϭ Ύϳ΍ΪϬϠϟ ΕϼΤϣ
ήϳϮμΘϟ΍ Ε΍Ϊόϣϭ ΕϼΠϤϟ΍ϭ ϒΤμϟ΍ϭ ΐΘϜϟΎϛ ʹ ΐΘϜϣ
ΔϴΣΎϴδϟ΍ ΕΎϣΪΨϠϟ .
ΔΣ΍ήΘγ΍ϭ ϡΎόσ ΔϋΎϗ
ϦϴϠϣΎόϠϟ
ϦϴϠϣΎόϠϟ ΔΣ΍ήΘγ΍ϭ ϡΎόσ ΔϋΎϗ ΩϮΟϭ ϡΰϠϳ .
ΕΎηϭήϔϤϟ΍ϭ ΙΎΛϻ΍ ϕΪϨϔϟ΍ ϪΟέΩϭ ΐγΎϨΘΗ ΕΎηϭήϔϣϭ ΙΎΛ΍ .
ϖϳήΤϟ΍ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϟ΍ ίΎϬΟ ΩϮΟϭ Ϧϣ ΪΑϻ Ϧϣ ϑΎϛ ΩΪϋϭ ϖϳήΤϟ΍ Ϧϣ έ΍άϧ΃
Ϣϟϼγϭ ΔϣΪΨϟ΍ ϦϛΎϣ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍ ϰϓ ΔϋίϮϣ ΓΰϬΟϻ΍
ΏϭήϬϠϟ ΔϴϓΎϛ .
ΔϴΒτϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ΔϠΟΎόϟ΍ ϪϴΒτϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ήϓ΍ϮΗ ϡΰϠϳ .
ΪϨΒϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ϰϜϟ΍ϭ Ϟϴδϐϟ΍ ΔϣΪΧ ϰϜϟ΍ϭ Ϟϴδϐϟ΍ ΔϣΪΧ ήϓ΍ϮΗ ϡΰϠϳ
ΐ΋ΎϘΤϟ΍ φϔΣ ωΎΘϤϟ΍ϭ ΐ΋ΎϘΤϟ΍ ϙήΗ ΕϼϴϬδΗ
Ϧ΋΍ΰΨϟ΍ ΔΤϔμϣ Ϧ΋΍ΰΨΑ ΔϠϘΘδϣ ϖϳΩΎϨλ ΩϮΟϭ ϡΰϠϳ
ΔϨϴϤΜϟ΍ ˯Ύϴηϻ΍ ω΍Ϊϳϻ
άϓ΍ϮϨϟ΍ ˯Ϯο ΐΠΤϟ άϓ΍ϮϨϟ΍ ϰϠϋ ΔΟϭΩΰϣ ΔϜϴϤγ ή΋ΎΘγ
βϤθϟ΍
ϡϮϨϟ΍ ϑήϏ Ωήϔϣ ήϳήγ 100 * 200 Ϣγ ʹ ϦϴμΨθϟ ήϳήγ
140 * 200 ήϳήγ ϞϜϟ ϮϨϳΪϴϣϮϛ Ϣγ ʹ ϪΤϳήδΗ
Ν΍έΩΎΑ Ύϳ΍ήϤΑ ʹ έΎτϓϼϟ ΓΰϴΑ΍ήΗ ʹ ΓΰϴΑ΍ήΗ
ΐΘϜϣ ʹ ϞΧ΍Ω έΎϛϼΑ ΔΌϴϫ ϰϠϋ βΑϼϤϠϟ ΏϻϭΩ
ς΋ΎΤϟ΍ ʹ ΎϬόϴϤΟ Ϫηϭήϔϣ ϑήϐϟ΍ Δϴοέ΍
ΩΎΠδϟ΍ ϭ΃ ΖϴϛϮϤϟΎΑ ʹ ΐ΋ΎϘΤϠϟ ϞϣΎΣ ʹ ϰγήϛ
Ϟϳΰϧ ϞϜϟ ϯΩΎϋ ʹ ϞϘΗ ϻ ΔϓήϐϟΎΑ ς΋ΎΣ Γ΃ήϣ
Ϧϋ 120 ωΎϔΗέ΍ Ϣγ ʹ ΔϴΑΎΘϛ Ε΍ϭΩ΃ ʹ Ε΍ϭΩ΃
ΔσΎϴΧ ʹ ΩΪϋ 2 ΕϼϤϬϣ ΔϠγ ʹ ΔΤ΋ϻ
Ϊϴϋ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϣΪΨϟΎΑ ʹ ΖϳήΒϛϭ ήϳΎΠγ ΕΎϳΎϔσ .
Ε΍ϭΩϻ΍ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΐϧΎΠΑϭ νϮΤϟ΍ϭ ϒϘδϠϟ ΔϠμϔϨϣ ΢ϴΗΎϔϤΑ ΓέΎϧ΍
Ϟϳΰϧ ϞϜϟ ήϳήδϟ΍ ʹ έ΍ϮΠΑ Γ˯΍ήϘϠϟ ΡΎΒμϣ
ϰγήϛ ΓΪπϨϤϟ΍ έ΍ϮΠΑ ΡΎΒμϣϭ Ϧϴϋ΍έΫ
ΔΑΎΘϜϠϟ ΔμμΨϤϟ΍
ϡϮϳΰϨϤΟ ΔϟΎλϭ ΎϧϮγ ΎϤϫΩϮΟϭ ϦδΤΘδϳ .
ΔϳέΎΗήϜδϟ΍ ΔϣΪΧ ϦδΤΘδϳ Ύϫήϓ΍ϮΗ .
ν΍ήϏϻ΍ ΓΩΪόΘϣ ΕΎϋΎϗ ϢϴϤμΗ βγ΍
‡ ΎϬϨϣ ΔϔϠΘΨϣ ϝΎϜη΍ Ε΍ήϤΗΆϤϟ΍ ΔϋΎϘϟ΍ άΨΘΗ :
1 - ϲΣϭήϣ
2 - αήϓ ΓϭΪΣ
3 - ΔόΑήϣ ϭ΍ ϪϠϴτΘδϣ
4 - ϱϮπϴΑ ϭ΍ ϱή΋΍Ω
ΎϬϠϛΎθϣ ϥϮϜΗ ΚϴΣ ΔϳϮπϴΒϟ΍ϭ Δϳή΋΍Ϊϟ΍ ϝΎϜηϷ΍ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻ΍ ΐΠϳ : -
1 - ΔϟΎμϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔϴΗϮλ ΓέΆΑ ϦϳϮϜΗ
2 - ΓήϳΪΘδϤϟ΍ ΔϟΎμϟ΍ ς΋΍ϮΣ ϝϮΣ ΕϮμϟ΍ ϥ΍έϭΩ
έΩΎμϣ ωΎϤγϭ ΕϮμϠϟ βϧΎΠΘϣ ϊϳίϮΗ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ΔϴΗϮλ έΆΑ ΩϮΟϭ Ϧϋ ΞΘϨϳ
ϲϠλϷ΍ ΕϮμϟ΍ ϝϼΧ ΔϴΗϮλ
ΔϋΎϘϟ΍ ϒϘγ : -
- ΪΣ΍ϭ ϥΎϜϣ ϲϓ ϪόϴϤΠΗ Ϧϣ ϻΪΑ ΕϮμϟ΍ ΖϴΘθΗ ϰϠϋ ΪϋΎδΗ ΓήϴΜϜϟ΍ Ε΍ήϴδϜΘϟ΍ .
- ΔϴΗϮμϟ΍ ΓέΆΒϟ΍ ΐΒδΑ ΓήόϘϤϟ΍ ϒϘγϷ΍ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻ΍ ΐΠϳ
- ΔϤϋΎϧ ΔϴοέϷ΍ ΖϧΎϛ Ϯϟ ϪϧϷ Δϴοέϸϟ Ύϳί΍Ϯϣϭ ΎϤϋΎϧ ϒϘδϟ΍ ϥϮϜϳ ϻ΃ ΐΠϳ
ϯΪλ ϖϠΨϳ ΎϤϣ ΔϠϳϮσ ΓΪϤϟ ϦϴΤτδϟ΍ ϦϴΑ ΩΩήΘΗ ϞψΘγ ΔϨϛΎδϟ΍ ΕΎΟϮϤϟ΍ ϥΎϓ Ύπϳ΃
ϲΗϮλ ..
ΔϋΎϘϟ΍ ϲγ΍ήϛ : Ϧϣ ϲγήϜϟ΍ ϒϠΨϟ ϲγήϜϟ΍ ϒϠΧ ϦϴΑ ΔϓΎδϤϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ 86
ϰϟ· Ϣγ 144 ϒϘϳ ϻ ΚϴΤΑ ΝήϔΘϤϠϟ ΔΒγΎϨϣ ΓήϴΧϷ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ ϥϮϜΗ ΚϴΣ ˬϢγ
ΔϋΎϘϟ΍ ΪϋΎϘϣ ϒλ βϔϧ ϲϓ ήΧ΁ ΝήϔΘϣ ήϳήϤΘϟ .
ΔϋΎϘϟ΍ ϯϮΘδϣ ΪϨϋ Ε΍ήϤϤϟ΍ νήϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳϭ 3 2 ϯήΧϷ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϲϓϭ ϡ
νήόϟ΍ ϥϮϜϳ 1.5 Ϧϣ ήΜϛ΃ ΔϋΎϘϟ΍ ΔΣΎδϣ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ΃ˬϡ 350 ΐΠϳ ϪϧΈϓ ϊΑήϣ ϡ
έ΍ΪϘϤΑ Ε΍ήϤϤϟ΍ νήϋ ΓΩΎϳί 15 ϞϜϟ Ϣγ 50 ϊΑήϣ ϡ
ϥ΍έΪΠϟ΍ : -
- ΓήόϘϣ Ζδϴϟϭ ΔϤϴϘΘδϣ ΕϻΎμϠϟ ΔϴϔϠΨϟ΍ ϥ΍έΪΠϟ΍ ϞϤϋ ΐΠϳ
Ω΍ϮϤΑ ΓϮδϜϣϭ ΕϮμϠϟ ΔϟίΎϋ Ω΍ϮϤΑ ΓϮθΤϣϭ ˬΎϣΎϤΗ ΔΘϤμϣ ΔϋΎϘϟ΍ ϥ΍έΪΟ ϥϮϜΗ
ΕϮμϠϟ ΔλΎϣ ϭ΃ ΔΘΘθϣ
‡ Ώ΍ϮΑϷ΍ : -
έ΍ΪϘϤΑ Ώ΍ϮΑϷ΍ νήϋ ϥϮϜϳ 1 ϞϜϟ ϡ 100 ϡ 2 ΪϨϋϭ ˬϰϧΩ΃ ΪΤΑ ΔϋΎϘϟ΍ ΔΣΎδϣ Ϧϣ
ϥΎΑΎΑ ϊοϮϳ ΔϋΎϘϟ΍ ϯϮΘδϣ < 1.25 ϦϜϟϭ ˬνήϋ ϡ > 1.5 ϡ .
ϞΧΪϳ ϻ ϰΘΣ ΔϋΎϘϟ΍ ϰϠϋ ΓήηΎΒϣ ΔϋΎϘϠϟ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Ώ΍ϮΑϷ΍ ΢Θϓ ΐΠϳ ϻϭ ΎϤϛ
ϭ΃ ΔϘτϨϣ ΩϮΟϭ ΐΠϴϓ ϚϟΫ ϰϠϋϭ ˬϦϴόϠϟ έΎϬΑϹ΍ ΙΪΤϳϭ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ΓήηΎΒϣ ˯Ϯπϟ΍
ΔϋΎϘϟ΍ ΝέΎΧϭ ϞΧ΍Ω ϦϴΑ ΔϴϟΎϘΘϧ΍ Ε΍ήϤϣ ...
ΔϳϮϬΘϟ΍ : -
ΔϴΒϧΎΠϟ΍ ς΋΍ϮΤϟ΍ϭ ϒϘδϟ΍ Ϧϣ ˯΍ϮϬϟ΍ ϞΧΪϣ ϥϮϜϳ ΔϋΎϘϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔϳϮϬΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓϭ
ϦϴΟήϔΘϤϟ΍ ΪϋΎϘϣ ΖΤΗ Ϧϣ ϥϮϜϴϓ ˯΍ϮϬϟ΍ ΝήΨϣ Ύϣ΍ˬ
ΔϛήΤϟ΍ Ε΍ήϤϣ : -
νήϋ Ϟϗ΃ 1.5 ϯϮΘδϤϟ΍ ϕήϓ ΔϟΎΣ ϲϓ Ϣϟϼδϟ΍ Ϧϣ ϻΪΑ έΪΤϨϣ ϞϤόΘδϳ Ϊϗϭ ϡ
Ϣϟϼδϟ΍ : -
ΔϤ΋ΎϘϠϟ ωΎϔΗέ΍ ϰμϗ΄Α Ϣϟϼδϟ΍ ΕΎΟέΩ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ 18.5 ΔϤ΋ΎϨϠϟ νήϋ Ϟϗ΃ϭ Ϣγ
26.5 Ϣγ .
) ΔϋΎϘϟΎΑ ϪϘΤϠϤϟ΍ ΕΎϏ΍ήϔϟ΍ (
1 - ΔϋΎϘϟ΍ ϞΧΪϣ ΔϟΎλ
ΩΪόϟ ΔϤ΋ϼϣ ΎϬΘΣΎδϣ ϥϮϜΗ ώϳήϔΗ ΔϟΎλ ϰϟ· ΔϋΎϘϟ΍ Ϧϣ έϮϬϤΠϟ΍ ΝήΨϳ ϥ΃ ΐΠϳ
ϢϬΑΎόϴΘγϻ έϮπΤϟ΍ .
ΎϫέΪϗ ΔΣΎδϣ ΐϠτΘΗ 1 ΪόϘϣ ϞϜϟ ϊΑήϣ ϡ
2 - αϮϠΠϟ΍ ΔϟΎλ
ΔΣΎδϣ ΐϠτΘΗ 0.8 ΪόϘϣ ϞϜϟ ϊΑήϣ ϡ ....
4 - ΎϳήΘϓΎϜϟ΍
ΔϋΎϘϠϟ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϫΩήϟ΍ ϭ΃ ϮϬΒϟΎΑ ϞμΘΗ ϥ΃ Ϟπϔϳϭ .
ΎϳήΘϓΎϜϟ΍ ΦΒτϣ .
5 - ϝ΍ ΕϻΎλ vip
6- ϡϼϋϻ΍ ΕΎϣΪΨϟ Δϳέ΍Ω΍ ϑήϏ .
‡ Ε΍έΎϴδϟ΍ ϒϗ΍Ϯϣ ϢϴϤμΗ βγ΍
1 ʹ ϒϴϨμΗ Ε΍έΎϴδϟ΍ ϒϗ΍Ϯϣ :
1 ʹ 1 - ϒϗ΍Ϯϣ ΔϔλέϷ΍ έ΍ϮΠΑ .
1 ʹ 2 ʹ ΔϴΤτδϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ .
ϲΘϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ ϲϧΎΒϤϟ΍ ϭ΃ ϕ΍ϮγϷ΍ ϒϗ΍ϮϤϛ νέϷ΍ ΢τγ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΄θϨΗ
ή΋ΎϤόϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϲοέϷ΍ έϭΪϟΎΑ ΄θϨΗ .
1 ʹ 3 ʹ ϒϗ΍Ϯϣ ϲϧΎΒϤϟ΍ Ϟϔγ΃ ) ϒϗ΍Ϯϣ ϮΒϘϟΎΑ . (
Ε΍έΪΤϨϣ ϖϳήσ Ϧϋ νέϷ΍ ΢τδΑ ϞμΘΗϭ ˬ ϰϨΒϤϠϟ ϲοέϷ΍ έϭΪϟ΍ ϯϮΘδϣ ΖΤΗ ΄θϨΗ
ΎϬϨϣ ΝϭήΨϟ΍ ϭ΃ ϝϮΧΪϠϟ ΔΒγΎϨϣ .
1 ʹ 4 ʹ ϒϗ΍Ϯϣ έ΍ϭΩϷ΍ ΓΩΪόΘϣ .
αΎϨϟ΍ ΎϫΩΎΗήϳ ϲΘϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϲϓ ΓΩΎϋ ϡΪΨΘδΗϭ ϖΑ΍Ϯσ ΓΪϋ Ϧϣ ΄θϨΗ ϲΘϟ΍ ϲϫϭ
ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϞΜϣ ΓήΜϜΑ .
1 ʹ 5 ʹ ϒϗ΍Ϯϣ ϦϴϗϮόϤϟ΍ .
2 ʹ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϢϴϤμΗ :
2 ʹ 1 ʹ ϒϗ΍ϮϤϟ ΔϴτϴτΨΘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ Ε΍έΎϴδϟ΍
ΩΪϋ ΩΪΤϳ Ε΍έΎϴδϟ΍ ϒϗ΍Ϯϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΓΪϤΘόϤϟ΍ ΔϴτϴτΨΘϟ΍ ήϴϳΎόϤϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ρΎθϧ ϞϜϟ
ϲϠόϔϟ΍ ΝΎϴΘΣϻ΍ ΐδΣϭ ΔμΘΨϤϟ΍ .
2 ʹ 2 ʹ ΔϔλέϷ΍ έ΍ϮΠΑ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϢϴϤμΗ ΕΎΒϠτΘϣ
ϦϴϋϮϧ ϰϟ· ωέ΍ϮθϟΎΑ ΔϔλέϷ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϢϴδϘΗ ϦϜϤϳ : ϒϗ΍ϮϤϟ΍
ΔϠ΋ΎϤϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ϭ ˬ Δϳί΍ϮΘϤϟ΍ . ϲϠϳ Ύϣ ωϮϧ ϞϜϟ ρήΘθϳϭ :
2 ʹ 2 - 1 ʹ Δϳί΍ϮΘϤϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϢϴϤμΗ ΕΎΒϠτΘϣ
ϰϟ· ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ΕΎϤϴϤμΘϟ΍ ήΜϛ΃ Ϧϣ Δϳί΍ϮΘϤϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ήΒΘόΗ
Ϣϗέ ϞϜη ϲΗϵ΍ ΎϬϴϓ ρήΘθϳϭ ˬ ΔϔλέϷ΍ ΐϧΎΟ ) 1 ( Ϣϗέ ϞϜηϭ ) 2 : (
- Ϧϋ ϞϘΗ ϻ ΓέΎϴγ ϝϭ΃ϭ ϕήτϟ΍ ϊσΎϘΗ Ϧϣ ΔϓΎδϤϟ΍ 6.00 ϻ ϭ ˬ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ϕήτϟ΍ ϲϓ ήΘϣ
Ϧϋ ϞϘΗ 15 Δϴδϴ΋ήϟ΍ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ ήΘϣ .
- ϑϮϗϮϟ ΔμμΨϤϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ Ε΍έΎϴδϟ΍ ϲϫ 6.50 ϡ .
- ϲΘϟ΍ Δϳί΍ϮΘϤϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟΎΑ Ϫϴϓ ΢Ϥδϳ ϱάϟ΍ ΪΣ΍ϭ ϩΎΠΗ΍ ϲϓ έΎδϤϟ΍ νήόϟ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍
ΔϔλέϷ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ΪΟϮΗ 5.5 ϩΎΠΗ΍ Ϟϛ ϲϓ ϡ ) ϞϤθϳ 2.5 ˬ ϒϗ΍ϮϤϠϟ ϡ 3 ΔϛήΣ ϡ
ΕΎΒϛήϤϟ΍ . (
‡ 2 ʹ 2 - 2 ʹ ΔϠ΋ΎϤϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϢϴϤμΗ ΕΎΒϠτΘϣ
Ύϣ ΓΩΎϋϭ ˬ ΔϔλέϷ΍ ΐϧΎΠΑ ΔϨδΤΘδϣ ήϴϐϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ϞϜθΑ ΔϠ΋ΎϤϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ήΒΘόΗ
κμΨΗ ϲΘϟ΍ ϲο΍έϷ΍ ϊτϗ ϲϓ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ ϡΪΨΘδΗ ϒϗ΍Ϯϣ ΖϣΪΨΘγ΍ Ύϣ ΍Ϋ·ϭ ˬΕ΍έΎϴδϠϟ
Ϧϣ ΔτϴδΑ ϡΎΠΣ΃ ϯϮγ ϞϤΤΗ ϻϭ Δπϳήϋ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϴόΘϳ ϪϧΈϓ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ
Ϣϗέ ϞϜη ϲΗϵ΍ ΎϬϴϓ ρήΘθϳϭ ˬ ΔϛήΤϟ΍ ) 3 : (
- ϲϫ ϖϳήτϟ΍ ΕΎόσΎϘΗ Ϧϋ ΔϠ΋ΎϤϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ΪόΒϟ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍ 9 ϭ ϖϳήτϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ϡ 12 ϡ
ϖϳήτϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ .
- ϲϫ ΓέΎϴδϟ΍ ϑϮϗϮϟ ΔμμΨϤϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ 5.5 ϡ .
2 - 3 ʹ ΔϴΤτδϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϢϴϤμΗ ΕΎΒϠτΘϣ
2 ʹ 3 ʹ 1 ʹ ΝέΎΨϤϟ΍ϭ ϞΧ΍ΪϤϟ΍
- ΔϛήΣ ϰϠϋ ήΛΆΗ ϻ ϰΘΣ ωέ΍Ϯθϟ΍ ΕΎόσΎϘΗ Ϧϋ ΓΪϴόΑ ΝέΎΨϤϟ΍ϭ ϞΧ΍ΪϤϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ
έϭήϤϟ΍ .
- ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ ΔϳΩΎόϟ΍ έϭήϤϟ΍ ΔϛήΣ ϊϣ νέΎόΘϟ΍ ΐϨΠΗ ΝέΎΨϤϟ΍ϭ ϞΧ΍ΪϤϟ΍ ϖϘΤΗ ϥ΃ ΐΠϳ
.
Ϣϗέ ϞϜη ωέ΍ϮθϟΎΑ ϲϧΎΒϤϟ΍ ςγϭ ϦϤϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϲϓ ΝέΎΨϤϟ΍ϭ ϞΧ΍ΪϤϟ΍ ϊοϭ ΐΠϳ ) 4 . (
- ˬ ωέΎθϟ΍ έΎδϳ ΝήΨϤϟ΍ϭ ϞΧΪϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΡήΘϘϳ ϪϧΈϓ ΪΣ΍ϭ ϩΎΠΗ΍ ωέΎθϟ΍ ϥϮϛ ΔϟΎΣ ϲϓ
Δϳ΅ήϟ΍ ΔϓΎδϣ ϥ΃ Ϧϋ ˱ ϼπϓ ˬ ϦϴϤϴϠϟ ϥ΍έϭΪϟ΍ ΔϛήΣ Ϧϣ ϞϬγ΃ έΎδϴϠϟ ϥ΍έϭΪϟ΍ ΔϛήΣ ϥϷ
ϦϴϤϴϠϟ ϥ΍έϭΪϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϣ Ϟπϓ΃ έΎδϴϠϟ ϥ΍έϭΪϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ .
- Ϧϋ ΝήΨϤϟ΍ ϭ΃ ϞΧΪϤϟ΍ νήϋ ϞϘϳ ϻ΃ 3.5 ϡ .
- Ϧϋ ΔΤΘϔϟ΍ νήϋ ϞϘϳ ϼϓ ΓΪΣ΍ϭ ΔΤΘϓ Ϧϣ ˱ Ύόϣ ΝήΨϤϟ΍ϭ ϞΧΪϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ΔϟΎΣ ϲϓ
) 7.5 ϡ ( Ϧϋ ϞϘϳ ϻ έϭήϤϟ΍ ΔϛήΤϟ ϞλΎϓ ϊοϮϳϭ 50 Ϣγ .
2 ʹ 3 ʹ 2 ʹ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϢϴϤμΗ ήϴϳΎόϣ
΃ ʹ ΩΎόΑϷ΍
- ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓέΎϴδϠϟ ΔμμΨϤϟ΍ ΔΣΎδϤϟ΍ ϦϣΆΗ ϥ΃ ΐΠϳ ) ΔϳΩΎόϟ΍ ΏΎϛήϟ΍ ΓέΎϴγ Passenger
Car) ϪϨϣ ΎϬΟϭήΧϭ ϒϗϮϤϠϟ ΎϬϟϮΧΩ ΪϨϋ ΓέΎϴδϟ΍ ΔϛήΣ ΔϟϮϬγ ϦϤπΗ ΚϴΤΑ .
- Ε΍έΎϴγ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϣ ωϮϧ ϱ΃ ϑϮϗϮϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΩΎόΑϸϟ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍ ΢οϮΗ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΩΎόΑϷ΍
Ϣϗέ ϞϜθϟΎΑ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛϭ ΔϳΩΎόϟ΍ ΏΎϛήϟ΍ ) 5 . (
- ϝϮτϟ΍ = 5.50 ϡ .
- νήόϟ΍ = 2.60 ϡ .
- ϝϮτϟ΍ ϥϮϜϳ ϱί΍ϮΘϤϟ΍ ϑϮϗϮϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ 6.5 νήόϟ΍ϭ ˬ ϡ 2.5 ϡ .
- ϑ΍ήΤϧ΍ Δϳϭ΍ΰΑ ϒϗϮϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ ) ϥ ( ϒϴλήϟ΍ Ϧϋ : ϰϠϋ ϢϤμϤϟ΍ ΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ ΩΎόΑϷ΍ ϲϫϭ
ΎϬϠϐθΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΣΎδϤϟ΍ϭ ΕΎϓΎδϤϟ΍ ΝΎΘϨΘγ΍ Ε΍έΎϴδϟ΍ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Δϳϭ΍ί ΪϳΪΤΗ ΪόΑ
Ϣϗέ ϞϜθϟΎΑ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛϭ ) 6 ( Ϣϗέ ϝϭΪΟ ) 1 . (

% 60 -50 : . : 2.. 2 40 35 . 3 -2 : . .8 ( 2 3 .5 . . 3 20 : . . 3 12 2 8 -6 . ) 2 4 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->