ததததததத ததததததத

ேதைவயானைவ: தக்காளி – 1 கிேலா, புளி – 1 எலுமிச்சம்பழ அளவு, மிளகாய்த்தூூள் – 1
ேடபிள ஸ ப ன (குவித்து அளந்தது), உப்பு – 1 ேடபிள ஸப ன , பூூண்டு –
ெபரியதாக 4 பல்.
தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன , எண்ெணய் – அைர கப்.
வறுத்துப் ெபாடிக்க: ெவந்தயம் – அைர டீஸ்பூூன், ெபருங்காயம் – 1 ட ஸ ப ன .
ெவந்தயம், ெபருங்காயத்ைத முன்பு ெசான்னது ேபால, ெவறும் கடாயில் வறுத்துப்
ெபாடித்துக்ெகாள்ளுங்கள். தக்காளிையக் கழுவித் துைடத்து, துண்டுகளாக
நறககஙகள. நறககிய தககாளிைய மிகஸியில ேபாடட, அதனுடன் மிளகாய்த்தூூள்,
புளி, உப்பு ேசர்த்து நன்கு ைநஸாக அைரத்துக் ெகாள்ளுங்கள். அைரத்த விழுைத, அடி
கனமான பாத்திரம் ஒன்றில் ேபாட்டு, அடுப்பில் ைவத்து ெகாதிக்கவிடுங்கள். ெகாதிக்க
ஆரம்பித்ததும், அது ெவளிேய ெதறிக்கும். இப்ேபாதுதான் நீங்கள் ஜாக்கிரைதயாக
இருக்கேவண்டும். ெகாதிக்க ஆரம்பித்ததும், மூூடியால் மூூடிவிடுங்கள்
(இல்ைலெயனில், ெகாதிக்கும் ெதாக்கு ைககளில் பட்டு, புண்ணாகும் வாய்ப்பு
உள்ளது).அவ்வப்ேபாது தீையக் குைறத்துவிட்டு, மூூடிையத் திறந்து கிளறுங்கள்.
தண்ணீர் ஓரளவுக்கு வற்றிச் சுருங்கியதும், மூூடிைய எடுத்துவிட்டு, ஓரளவுக்கு
நடததரத தீயில ைவததக கிளறிகொகாணேட இரஙகள. அேத சமயத்தில், இன்ெனாரு
அடுப்பில் ஒரு கடாயில் எண்ெணையக் காயவிட்டு, கடுைகச் ேசருங்கள். கடுகு
ெபாரிந்ததும், அைதத் தக்காளிக் கலைவயில் ேசருங்கள். பின், பூூண்ைட (ேதால்
உரிக்காமல்) நசககிச ேசரஙகள. ெவந்தயம், ெபருங்காயத்தூூைளச் ேசர்த்து,
சுருங்கக் கிளறி இறக்குங்கள்.
தததததததததததததத ததததததத
ேதைவயானைவ: மல்லித்தைழ – 2 கட்டு (ெபரியதாக), புளி – எலுமிச்ைச அளவு, உப்பு – 1
ேடபிளஸப ன .
தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன , நலொலணொணய – அைர கப.
வறுத்துப் ெபாடிக்க: காய்ந்த மிளகாய் – 10, ெவந்தயம் – 1 ட ஸ ப ன , ெபருங்காயம் – 1
ட ஸ ப ன , எண்ெணய் – 2 ேடபிளஸப ன .
ெசய்முைற: மல்லித்தைழையச் சுத்தம் ெசய்து, நறககி, இரண்டு முைற அலசி
எடுங்கள். எண்ெணையக் காயைவத்து, வறுத்துப் ெபாடிக்கக் ெகாடுத்துள்ள
ெபாருட்கைள (கருகி விடாமல்) சிவக்க வறுத்து எடுத்து, மல்லி, புளி, உப்புடன்
ேசர்த்து மிக்ஸியில் அைரயுங்கள். கடாயில் எண்ெணையக் காயைவத்து, கடுகு
தாளித்து, அைரத்த விழுைதச் ேசருங்கள். சுருள, சுருளக் கிளறி இறக்குங்கள்.
தததததததத ததததததத
ேதைவயானைவ: பீட்ரூூட் – கால் கிேலா, மிளகாய்த்தூூள் – ஒன்றைர ேடபிள்ஸ்பூூன்,
எலுமிச்சம் பழச்சாறு – கால் கப், உப்பு – 2 ட ஸ ப ன .
தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன , எண்ெணய் – 3 ேடபிளஸப ன .
வறுத்துப் ெபாடிக்க: ெவந்தயம் – அைர டீஸ்பூூன், சீரகம் – அைர டீஸ்பூூன்,
ெபருங்காயம் – அைர டீஸ்பூூன்.
ெசய்முைற:
பீட்ரூூட்ைட மண் ேபாகக் கழுவி, ேதால் நீக்கித் துருவிக்ெகாள்ளுங்கள். ெவந்தயம்,
ெபருங்காயம், சீரகம் மூூன்ைறயும் ெவறும் கடாயில் வறுத்துப் ெபாடித்துக்
ெகாள்ளுங்கள். எண்ெணையக் காயைவத்து, கடுகு தாளித்து, அத்துடன் பீட்ரூூட்
துருவைலச் ேசருங்கள். நடததரத தீயில ைவதத, ேவகும்வைர கிளறுங்கள். பின்னர்
எலுமிச்சம் பழச்சாறு, மிளகாய்த்தூூள், வறுத்துப் ெபாடித்த தூூள் ஆகியவற்ைறச்
ேசர்த்து, நனக சரளக கிளறி இறககஙகள.
ததததத ததததததத – ததததததத ததததததத
ேதைவயானைவ: மல்லித்தைழ – 2 கட்டு, பச்ைச மிளகாய் – 15, புளி – சிறிய எலுமிச்சம்பழ
அளவு, உப்பு – ஒன்றைர ேடபிள்ஸ்பூூன், பூூண்டு – 6 பல்.
தாளிக்க: கடுகு – 1 ேடபிளஸப ன , எண்ெணய் – கால் கப்.
வறுத்துப் ெபாடிக்க: ெவந்தயம் – 1 ட ஸ ப ன , ெபருங்காயம் – 1 ட ஸ ப ன .
மல்லிையச் சுத்தம் ெசய்து, அலசித் தண்ணீைர வடியவிடுங்கள். ஒர தணியில

கடுகு. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . பூூண்ைடச் ேசர்த்து. ெவறும் கடாயில் ெவந்தயத்ைத வறுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நனக கலநத ைவயஙகள. எண்ெணய் – அைர கப். இரண்டு நிமிடங்கள் வதக்கி வினிகர். நறககிய மிளகாயத தணடகைளப ேபாடட. ததததத ததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: பச்ைச மிளகாய் (அடர் பச்ைச நிறத்தில்) – கால் கிேலா.அைதப் பரப்பி. மஞ்சள்தூூள் – கால் டீஸ்பூூன். சாறு வற்றி. பச்ைச மிளகாையக் கழுவி. துண்டுகளாக நறககிகொகாளளஙகள. ெபாட்டுக் கடைல ேசர்த்துத் தண்ணீரில்லாமல் அைரத்ெதடுங்கள் (இந்தக் கலைவைய ஆட்டுரலில் அைரப்பது சுலபம். வினிகர் – கால் கப். நிறம மாறிப் ெபாரிந்ததும் பூூண்ைடச் ேசருங்கள். வதக்கிய ெபாருள்களுடன் புளி. மிளகாய்த்தூூள். ததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: ெபரிய ெவங்காயம் – அைர கிேலா. இரண்டு நிமிடங்கள் வதக்கி. நடததரத தீயில ைவதத. ெவந்தயம்-ெபருங்காயப் ெபாடி ேசர்த்து நன்கு ெகாதிக்க விடுங்கள். பூூண்ைட ஒனறிரணடாக நசககிகொகாளளஙகள. வறுத்துப் ெபாடித்த ெவந்தயம்-ெபருங்காயப் ெபாடி – 1 ட ஸப ன . சீரகம் – 1 ட ஸ ப ன . புளி ேசர்த்து இரண்டு நிமிடஙகள வதககஙகள. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . அதிலிருக்கும் மீதி எண்ெணயுடன் ேமலும் ஒரு ேடபிள்ஸ்பூூன் எண்ெணையச் ேசர்த்து. மிளகாய்த்தூூள் – அைர கப். ெபருங்காயத்ைத அதில் ேபாட்டு. எண்ெணய் ேமேல மிதக்கும்ேபாது அடுப்ைப அைணத்துவிடுங்கள். எண்ெணையக் காயைவத்து. கட்டிப் ெபருங்காயம் – சிறு இலந்ைதப்பழ அளவு. கிளறிக் கிளறிவிட்டுத்தான் அைரக்கேவண்டும்). ெவங்காயத்ைதத் ேதால் நீக்கி. பாட்டிலில் எடுத்து ைவத்து உபேயாகப்படுத்துங்கள். . மிளகாய். உப்பு ேசர்த்து சுருளாகக் கிளறி இறக்குங்கள். புளி – ெபரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு. தததததத ததததததத ேதைவயானைவ: பூூண்டு – அைர கிேலா. மிளகாய்த்தூூள். ெவங்காயத்ைதச் ேசருங்கள். எண்ெணய் – அைர கப். இறக்கி. எண்ெணய் – 1 ேடபிளஸப ன . வறுத்துப் ெபாடித்த ெவந்தயம்ெபருங்காயத்தூூள் ேசர்த்து. அதில் கடுகு தாளித்து. வறுத்துப் ெபாடித்த ெபாடி. ெவங்காயம் நன்கு வதங்கி. வறுத்துப் ெபாடிக்க: ெவந்தயம் – 1 ட ஸ ப ன . மிக்ஸியில் அைரப்பதற்குச் சற்று சிரமமாகத் தான் இருக்கும். மஞ்சள்தூூள். வறுத்துப் ெபாடிக்க: ெவந்தயம் – அைர டீஸ்பூூன். ஆறியதும் எல்லாவற்ைறயும் ைநஸாக அைரயுங்கள். பூூண்டு. உப்பு – கால் கப். ெபாட்டுக்கடைல – கால் கப். எண்ெணய் – அைர கப். பின்னர் மல்லித்தைழையச் ேசர்த்து. கடுகு ெபாரிந்ததும். கடுகு ேசருங்கள். மிகவும் ெபாடியாக நறுக்குங்கள். எலுமிச்சம் பழச்சாறு – 1 கப். பின்னர். பூூண்ைடத் ேதாலுரித்துக் ெகாள்ளுங்கள். ஒனறாகப ொபாடயஙகள. கறிேவப்பிைல தாளித்து. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . ஒர ேடபிள ஸபன எணொணையக காயைவத்து. பூூண்டு (விரும்பினால்) – 10 பல். ஆறியபின். மிளகாய்த்தூூள் – 1 ேடபிளஸப ன . (விருப்பப்பட்டால்) ேசாம்பு – அைர டீஸ்பூூன். எண்ெணையக் காயைவத்து. உப்பு – 1 ேடபிளஸப ன (குவித்து அளந்தது). உப்பு. ெபாடிக்கக் ெகாடுத்துள்ள ெபாருள்கைளத் தனித்தனிேய வறுத்து. நனக ெபாரித்ெதடுங்கள். உப்பு. ெபருங்காயம் – 1 ட ஸ ப ன . ஐந்து நிமிடங்கள் வதக்குங்கள். ஈரம் ேபாக நன்கு துைடத்து. பின்னர் அத்துடன் எலுமிச்சம் பழச்சாறு. ஈரம் காயும் வைர உலரவிடுங்கள். கறிேவப்பிைல – சிறிது. உப்பு – 1 ேடபிளஸப ன . ஒர ேடபிளஸப ன எணொணையக காயைவதத . நனக வதககி எடுங்கள்.

உப்பு – 2 ட ஸ ப ன . மிளகாய்த்தூூள். உப்பு – 1 ேடபிளஸப ன . ெவல்லம் ஆகியவற்ைற மிக்ஸியில் ேசர்த்து. மிளகாய். அத்துடன் உப்பு. நனக அைரததக ொகாளளஙகள.தததததத ததததததத ேதைவயானைவ: தக்காளி – 1 கிேலா. பாகற்காய் நன்கு வதங்கியதும். ஐந்து நிமிடங்கள் வதங்கியபின். புளி ேசர்த்து. சற்றுக் கரகரப்பாக அைரயுங்கள். சுருளக் கிளறி இறக்குங்கள். ெவல்லம் ேசர்த்து நன்கு கிளறி இறக்குங்கள். கறிேவப்பிைலைய அேத எண்ெணயில். ெவறும் கடாயில் தனித்தனிேய வறுத்து ஒன்றாகப் ெபாடித்துக் ெகாள்ளுங்கள். ததததததததததத (ததததததததத) ததததததத ேதைவயானைவ: புளிச்சகீைர – 1 கட்டு. அைரத்த தக்காளி விழுைதச் ேசருங்கள். ெதாக்கில் ேசர்த்துக் கலக்குங்கள். உளுத்தம்பருப்ைப வாசைன வந்து நிறம் மாறும் வைர வறுத்து எடுத்துக்ெகாண்டு. ெபருங்காயம் – 1 ட ஸ ப ன . ெவந்தயம் ேசர்த்து. விைத நீக்கி. எண்ெணையக் காயைவத்து. . ஒர மணி ேநரம உலர விடஙகள. ஒர தணியில பரபபி. தண்ணீர் வற்றி. ெபாடியாக நறுக்குங்கள். மிளகாய்த்தூூள் – 1 ேடபிளஸப ன . எண்ெணையக் காய ைவத்து. பூூண்ைடத் ேதால் உரித்துக் ெகாள்ளுங்கள். தக்காளிைய. ெவங்காயம் நன்கு வதங்கியதும். சீரகம் – 1 ட ஸ ப ன . பூூண்டு – 6 பல். சீரகம் – 1 ட ஸ ப ன . ெவந்தயம் – 1 ட ஸ ப ன . கீைரைய இைலகளாகக் கிள்ளி.மீதமுள்ள எண்ெணையக் காயைவத்து. கடுகு தாளித்து. எண்ெணய் – 2 ேடபிளஸப ன . ததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: பாகற்காய் – அைர கிேலா. எண்ெணய் – 2 ேடபிளஸப ன . வறுத்துப் ெபாடிக்க: கடுகு – 1 ேடபிளஸப ன . புளிைய ஒரு கப் தண்ணீரில் கைரத்து வடிகட்டி. எண்ெணையக் காயைவத்து. புளி – எலுமிச்சம்பழ அளவு. எண்ெணையக் காயைவத்து. சற்று சிவந்ததும் அரித்து எடுங்கள். அைரத்த விழுைதச் ேசர்த்து. கால் கப் ெகாதிக்கும் நீரில் புளிைய ஊறவிடுங்கள். வதக்கிய பூூண்டு ேசர்த்து ஒரு நிமிடம் வதக்கி. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . துைடத்து. வறுத்த கடுகு. உப்பு – 1 ேடபிள ஸப ன . மீந்துள்ள எண்ெணயில் கீைரைய ேசர்த்து. பாகற்காையக் கழுவி. துணியில் பரப்பி உலரவிடுங்கள். ததததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: கறிேவப்பிைல உருவியது – 3 கப். காய்ந்த மிளகாய் – 15. சிறிது ேசர்ந்தாற்ேபால வரும்ேபாது. சின்ன ெவங்காயத்ைதயும் ெபாடியாக நறுக்கிக்ெகாள்ளுங்கள். சின்ன ெவங்காயம் – கால் கிேலா. பாகற்காையச் ேசர்த்து வதக்குங்கள். உளுத்தம் பருப்பு – கால் கப். ெவந்தயம். ெவங்காயம் ேசருங்கள். இத்துடன் ேசருங்கள். ெவல்லம் – ஒர சிறிய தணட. புளி – எலுமிச்சம்பழ அளவு. காம்பு கிள்ளிய காய்ந்த மிளகாய் – 25. ததததததத. கடுகு. எண்ெணய் – அைர கப். வறுத்துப் ெபாடிக்க: ெவந்தயம் – 1 ட ஸ ப ன . தனியா – 1 ட ஸ ப ன . ெபாடித்து ைவத்துள்ள ெபாடிையச் ேசர்த்து. பூூண்ைடச் ேசருங்கள். தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . கறிேவப்பிைலையக் கழுவித் துைடத்து. கறிேவப்பிைல – சிறிதளவு. சுருளக் கிளறி இறக்குங்கள். சீரகம். மிளகாய். புளி. ெபருங்காயம் – 1 ட ஸ ப ன . புளி – எலுமிச்ைச அளவு. வறுக்கக் ெகாடுத்துள்ள ெபாருள்கைள. ெவல்லம் – ஒரு சிறு துண்டு. எண்ெணய் – அைர கப். தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . காய்ந்த மிளகாய் – 4. கடுகு. உப்பு – ஒன்றைர ேடபிள்ஸ்பூூன். சிறிது சிறிதாக வதக்கி எடுங்கள். ெவல்லம் – 1 துண்டு. கடுகு தாளித்து. எண்ெணய் – கால் கப். கடுகு. காய்ந்த மிளகாய் – 20. எண்ெணையக் காயைவத்து. பூூண்டு – கால் கிேலா. புளி – ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு. எண்ெணய் – 2 ேடபிளஸப ன . வதக்கிய கீைர. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . கறிேவப்பிைல தாளித்து. நனக வதககஙகள. கழுவித் துைடத்து. உப்பு. உப்பு. மிளகாய்.

மஞ்சள்தூூள் – அைர டீஸ்பூூன். ெசய்முைற: உருைளக்கிழங்ைகக் கழுவித் துைடத்து. எலுமிச்சம் பழச்சாறு – அைர கப். மஞ்சள்தூூள் – அைர டீஸ்பூூன். உருைளக்கிழங்கு ேவகும்வைர (சிறு தீயில் ைவத்து) கிளறுங்கள். மஞ்சள் தூூள். தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . ெவங்காயத்ைதத் ேதாலுரித்து. அதில் ெவங்காயத்ைதச் ேசருங்கள். ெபருங்காயம் – 1 ட ஸ ப ன . ேதால் நீக்கி. உளுத்தம்பருப்பு.கால் கப் ெகாதிக்கும் நீரில் புளிைய ஊறவிடுங்கள். ஒடடகொகாணடரககம ேதால அபபடேய இரககடடம. பின்னர் பச்ைச மிளகாய். கடுகு. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . ேசர்த்து வதக்கி. புளி ேசர்த்து. ெபரிய ெவங்காயம் – 1. பீர்க்கங்காய் வதங்கியதும். சிறு துண்டுகளாக நறுக்குங்கள். ஆறியதும் கரகரப்பாக அைரயுங்கள். புளி – ஒரு ெபரிய ெநல்லிக்காய் அளவு. உப்பு. மஞ்சள் தூூள். எண்ெணையக் காயைவத்து. எண்ெணய் – அைர கப். ெசய்முைற: சின்ன ெவங்காயத்ைத எடுத்து. கடைலப்பருப்பு – 1 ேடபிளஸப ன . ெசய்முைற: பீர்க்கங்காையக் கழுவித் துைடத்து. மிளகாய்த் தூூள் – கால் கப். எண்ெணையக் காயைவத்து. அதனுடன் ேதங்காய். ேமேல சருகாக உள்ள ேதாைல மட்டும் நீக்குங்கள். பச்ைச மிளகாைய மிகவும் ெபாடியாக நறுக்குங்கள். பச்ைச மிளகாய் – 5. ேதங்காய்த்துருவல் – கால் கப். மிளகாய்த்தூூள். வறுத்துப் ெபாடிக்க: கடுகு – 1 ேடபிளஸப ன . இஞ்சி. வடிகட்டிச் ேசர்த்து. புளி – 100 கிராம். மிளகாய் தாளித்து. ததததத ததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: சின்ன ெவங்காயம் – கால் கிேலா. மிளகாய்த்தூூள். கடுகு தாளித்து. மிளகாய். உப்பு – 2 ட ஸ ப ன . ெபருங்காயம். காய்ந்த மிளகாய் – 3. ெவங்காயம். மஞ்சள் தூூள். வறுத்துப் ெபாடிக்கக் ெகாடுத்துள்ள ெபாருள்கைள ெவறும் கடாயில் நன்கு சிவக்க வறுத்துப் ெபாடியுங்கள். மீண்டும் நன்கு வதக்குங்கள். சிறு துண்டுகளாக நறககஙகள. சிறு தீயில் ஐந்து நிமிடங்கள் நன்கு கிளறி இறக்குங்கள். உளுத்தம்பருப்பு தாளித்து. சிறு துண்டுகளாக நறுக்குங்கள். பச்ைச மிளகாய் ேசர்த்து நன்கு வதக்குங்கள். ெபருங்காயம் – 1 ட ஸ ப ன . பச்ைச மிளகாய் – 5. தததததததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: உருைளக்கிழங்கு – அைர கிேலா. புளி ேசர்த்து மிக்ஸியில் ைநஸாக அைரயுங்கள். கடைலப் பருப்பு. இஞ்சி – 1 துண்டு. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . ெவல்லம் ேசர்த்து. ெபருங்காயம் – 1 டஸப ன . நறககிய உருைளக்கிழங்ைகச் ேசருங்கள். உப்பு ேசர்த்து. உருைளக்கிழங்கு ெவந்ததும். மஞ்சள்தூூள் – அைர டீஸ்பூூன். உளுத்தம்பருப்பு – 1 ேடபிளஸப ன . ெவங்காயம் நன்கு நிறம் மாறி. சீரகம் – 2 ட ஸ ப ன . புளிையக் கைரத்து. கிளறி . நனக கிளறி இறககஙகள. மிளகாய்த்தூூள் – 2 ேடபிளஸப ன . நனக கிளறஙகள. உருைளக்கிழங்கு பாதியளவு ெவந்தபிறகு. உப்பு – ஒன்றைர ேடபிள் ஸ்பூூன். ெபருங்காயம் ேசர்த்து. ெவங்காயம் நன்கு வதங்கியதும். உப்பு – ஒன்றைர ேடபிள்ஸ்பூூன். அைரத்த விழுது. எண்ெணையக் காயைவத்து. எண்ெணய் – கால் கப். வதக்கிய கறிேவப்பிைல. ததததததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: பீர்க்கங்காய் – அைர கிேலா. உப்பு. வாசைன வரும்வைர வதக்குங்கள். பீர்க்கங்காய். பச்ைச மிளகாையக் கீறிக் ெகாள்ளுங்கள். கடுகு. எண்ெணய் – 2 ேடபிளஸப ன . புளிைய ஒன்றைர கப் ெகாதிக்கும் நீரில் ஊறவிடுங்கள். இஞ்சி. காய்ந்த மிளகாய் ேபாட்டுத் தாளித்து. உளுத்தம்பருப்பு. ேதால் நீக்கி. குைறந்த தீயில் உருைளக்கிழங்ைக நன்கு வதக்குங்கள். உப்பு. எண்ெணையக் காயைவத்து. எலுமிச்சம் பழச்சாறு. கடுகு. சீரகம். உளுத்தம்பருப்பு – 2 ட ஸ ப ன . கைடசியில் ெபாடித்து ைவத்துள்ள தூூைளத் தூூவி. ெபருங்காயம்.

ெவங்காயம். தக்காளிையயும் ெபாடியாக நறுக்குங்கள். ேதங்காய்த் துருவல் – கால் கப். . மிளகாய்த்தூூள் – 1 ேடபிளஸப ன . ெபருங்காயத்தூூள். தததததத ததததததத ேதைவயானைவ: ெசளெசள – 1. குடமிளகாையச் ேசர்த்து. சீரகம் – 1 ட ஸ ப ன . மிளகாய்த்தூூள் ேசர்த்துக் கிளறுங்கள். கடுகு தாளித்து. வறுத்துப் ெபாடிக்க: ெவந்தயம் – 1 ட ஸ ப ன . தததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: குடமிளகாய் – கால் கிேலா. பூூண்ைடத் ேதால் உரித்து. பூூண்டு – 150 கிராம். உப்பு. எண்ெணய் – 3 ேடபிளஸப ன . மஞ்சள்தூூள் – அைர டீஸ்பூூன்.இறக்குங்கள். ‘தததத ததத ததத’ ததததததத ேதைவயானைவ: தக்காளி – அைர கிேலா. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . உப்பு – 2 ட ஸ ப ன . வதங்கியபின். பூூண்டு – 4 பல். மஞ்சள்தூூள். ெவங்காயத்ைதச் ேசர்த்து வதக்குங்கள். பூூண்டு. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . தக்காளி கைரந்து நன்கு ெவந்தவுடன். ெபாடிக்கக் ெகாடுத்துள்ள ெபாருள்கைள ெவறும் கடாயில் நன்கு வறுத்துப் ெபாடித்துக் ெகாள்ளுங்கள். உப்பு. ெசய்முைற: ெவங்காயம். ெபருங்காயம் – அைர டீஸ்பூூன். ெவங்காயம் நன்கு ெபான்னிறமாக வதங்கியதும் தக்காளி. மிளகாய்த்தூூள் – கால் கப். புளி – எலுமிச்சம்பழ அளவு. எலுமிச்சம் பழச்சாறு – கால் கப். எலுமிச்சம் பழச்சாறு. உப்பு – ஒன்றைர டீஸ்பூூன். எலுமிச்சம் பழச்சாறு ஆகியவற்ைற மிக்ஸியில் அைரத்துக் ெகாள்ளுங்கள். கடுகு தாளித்து. எண்ெணய் – 3 ேடபிளஸப ன . அைரத்த விழுைதச் ேசர்த்து. விைத நீக்கிப் ெபாடியாக நறுக்கித் தனிேய ைவயுங்கள். வறுத்துப் ெபாடித்த ெவந்தயம்-ெபருங்காயப் ெபாடி – 1 ட ஸ ப ன . மிளகாய்த் தூூள். ெவந்தயம். பூூண்டு. மிதமான தீயில் நன்கு வதக்குங்கள். எண்ெணையக் காயைவத்து. பின்னர் எண்ெணையக் காயைவத்து. மஞ்சள் தூூள் – அைர டீஸ்பூூன். பூூண்டு மூூன்றின் சுைவயும் கலந்த ‘த்ரீ இன் ஒன’ ொதாகக தயார. பச்ைச மிளகாய் – 8. வறுத்துப் ெபாடித்த ெபாடி ேசர்த்து நன்கு சுருளக் கிளறி இறக்குங்கள். மிகவும் ெபாடியாக நறுக்குங்கள். தக்காளி. எலுமிச்சம் பழச்சாறு – அைர கப். ெசய்முைற: குடமிளகாையக் கழுவித் துைடத்து. மிதமான தீயில் எண்ெணய் பிரியும் வைர வதக்கி இறக்குங்கள். ெபரிய ெவங்காயம் – கால் கிேலா.

ெசய்முைற: ெசளெசளைவ நன்கு கழுவி. ெவந்தயப் ெபாடி. சற்றுக் கரகரப்பாக அைரயுங்கள். சின்ன ெவங்காயம் – 100 கிராம். தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . புளி. எண்ெணையக் காயைவத்து. கடைலப்பருப்பு – கால் கப். எண்ெணய் – 2 ேடபிளஸப ன . பின்னர். தததததத ததததததததத ததததத ததததததத ேதைவயானைவ: மல்லித்தைழ – 2 கட்டு.சீரகம் – அைர டீஸ்பூூன். பச்ைச மிளகாையக் கீறிக் ெகாள்ளுங்கள். சப்புக்ெகாட்ட ைவக்கும் இந்த ெசளெசள ெதாக்கு. அைர ேடபிள்ஸ்பூூன் எண்ெணையக் காயைவத்து. விைத நீக்கி. ெவங்காயம். காய்ந்த மிளகாய் – 15. பச்ைச மிளகாய் – 10. எண்ெணையக் காயைவத்து கடுகு தாளித்து. ஆறியவுடன். மல்லித்தைழைய அலசிச் சுத்தம் ெசய்து. ேதங்காய் – 1 கீற்று. ஐந்து நிமிடஙகள வதககி இறககஙகள. உப்பு – ஒன்றைர ேடபிள்ஸ்பூூன். பூூண்டு – 6 பல் (விருப்பப்பட்டால்). உப்பு – ஒன்றைர டீஸ்பூூன். எடுக்கும் சமயத்தில் ெபருங்காயத்ைத ேசர்த்துப் புரட்டி எடுங்கள். எண்ெணய் – 1 ேடபிளஸப ன . ஒர தணியில பரபபினாறேபால உலரவிடுங்கள். தண்ணீர் விடாமல். அைத இரு தடைவகளில் (ஒர தடைவக்கு ஒரு டீஸ்பூூன் எண்ெணய் வீதம் காயைவத்து) வதக்கி எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். தததததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: கத்தரிக்காய் – கால் கிேலா. உளுத்தம்பருப்பு – அைர கப். வதக்கிய மல்லித்தைழ எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக மிக்ஸியில் ேபாட்டு. புளி – ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு. ெவங்காயத்ைதப் ெபாடியாக நறுக்குங்கள். ெகாடுத்துள்ள எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக அதில் ேசர்த்து. கத்தரிக்காய். உளுத்தம்பருப்ைபயும் கடைலப்பருப்ைபயும் ஒன்றாக வறுத்ெதடுங்கள். இன்னும் அைர ேடபிள்ஸ்பூூன் எண்ெணையச் ேசர்த்து. மல்லித்தைழ – 1 ைகப்பிடி அளவு. சிறுசிறு துண்டுகளாக நறுக்குங்கள். எண்ெணய் – கால் கப். எண்ெணையக் காயைவத்து. (ேதால் நீகக ேவணடாம). வறுத்துப் ெபாடிக்க: ெவந்தயம் – 1 ட ஸ ப ன . மிக்ஸியில் கரகரப்பாக அைரத்ெதடுங்கள். அைரத்த விழுதில் ேசருங்கள். பச்ைச மிளகாய் . குைறந்த தீயில் வறுத்து எடுங்கள். ெபருங்காயம் – 1 ட ஸ ப ன . ெசய்முைற: ெவறும் கடாயில் ெவந்தயத்ைத வறுத்து. இரண்டு மணி ேநரம் உலர்ந்ததும். மிளகாைய நிறம் மாறாமல். மீதமுள்ள எண்ெணயுடன். தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . ெசய்முைற: கத்தரிக்காய். பருப்பு வைககள். புளி – எலுமிச்சம்பழ அளவு. பச்ைச மிளகாைய இரண்டாகக் கீறிக் ெகாள்ளுங்கள். காய்ந்த மிளகாய் – 3. எண்ெணய் – 3 ேடபிள ஸப ன . வறுத்த மிளகாய்.

ஆறியதும் சற்றுக் கரகரப்பாக அைரத்துக் ெகாள்ளுங்கள். அைரத்த விழுதுடன் கலந்து ைவயுங்கள். நனக வதஙகியதம. காய்ந்த மிளகாய் தாளித்து. தாளிக்க: கடுகு – 1 ட ஸ ப ன . பின்னர். கடுகு. உளுத்தம்பருப்பு – 2 ட ஸ ப ன . கடுகு.ேசர்த்து வதக்குங்கள். பூூண்டு (விருப்பப்பட்டால்) – 6 பல். சீரகம் – அைர டீஸ்பூூன். எண்ெணையக் காய ைவத்து. வித்தியாசமான ருசியில் வாைழக்காய் ெதாக்கு தயார்! . தததததததததத ததததததத ேதைவயானைவ: வாைழக்காய் – 2. ஒர நிமிடம வதக்கி. ேதங்காய் துருவல் – கால் கப். ஆறவிட்டு. புளி. அடுப்பில் காட்டி நன்கு சுட்ெடடுங்கள். (விரும்பினால்) நசககிய பணட ேசரதத. ேதாைல நீக்குங்கள். ெபருங்காயம் தாளித்து. உப்பு – 2 ட ஸ ப ன . அத்துடன் உப்ைபயும் ேசர்த்து. சீரகம். வாைழக் காயில் ேசருங்கள். ெசய்முைற: வாைழக்காைய கழுவித் துைடத்து. மல்லித்தைழ. புளி – ெநல்லிக்காய் அளவு. இறக்கி ைவத்து. ேதங்காய் ேசர்த்துக் கிளறி ஆறவிடுங்கள். துருவியால் துருவிக்ெகாள்ளுங்கள். பச்ைச மிளகாய் – 6 முதல் 8 வைர. உப்பு ேசர்த்து ேமலும் ஐந்து நிமிடஙகள வதககஙகள. மிக்ஸியில் ேபாட்டு அைனத்ைதயும் கரகரப்பாக அைரத்துக் ெகாள்ளுங்கள். எண்ெணையக் காயைவத்து.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful