Voice

j j j 4 œ œ œ œ œj œ œ J œ J &4 œ œ œ œ œ œ œ
da - da - ye - nu da - da - ye - nu da - da - ye-nu

Dayenu

Jesse Nietzer

da -

4

j j j œ œ œœ j œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œœ œ
ye - nu da - ye - nu da - ye - nu da - da - ye - nu da - da - ye - nu

7

œ œ œ œ œ œ œ ˙ Fine &œ œ J J œ œ œ œ œ œ œ œ
da - da - ye-nu da - ye-nu da-ye-nu

1. Had He led us out of E - gypt, 2. Had He gi - ven us the Sab-bath, 3. Had He gi - ven us the To - rah,

10

& œœ œ œ œ œ œ œ

on-ly led us out of E-gypt, Had He led us out of E - gypt, on-ly gi - ven us the Sab-bath Had-He gi - ven us the Sab-bath, on-ly gi - ven us the To- rah, Had He gi - ven us the To - rah,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .. œ
da - ye - nu da - ye - nu da - ye - nu

D.C. al Fine