M A G Y .

\R I p i - r r s z K A M A R A

lktatoszam: 53/2012. Tiirgy:Csongfad lvlegyei Epit6sz Kamara

Eml6keztet6 A Csongrad Megyei Epit6sz Kamara (,,CSNIEK,) m0koddse tafgyaban tartott megbeszet6sr6l El6zm6ny A CSMEK eindkees trt(era i\,4EK a etnoket6t, valarnint GeisAndfea0gyvedtdt CSTVEK dr. a 2011.12 15-6n tartotttisztuj taggyLi ek ('Taggyit6s ) kovetkezm6;ye konzu it6 lesen ir6t ttaciot kertek A megbesrerds 02. 'a,er a N4agyar ,e 201,, Epitesz (,,MEKszekhe tolvr Kamara ) \,en Je en vannak: NollTamSs [4EKeindke, a Tarnar lstviina CSI\I elnbke, GatsAndrea Eh D; jogi szak6rt6, Ked6szLeszt6, Dr. Patankai Tibor,Szildgyi Ferenc, B.inyaj Dr. Ferenc [IEK f6titk6ra a Ajelen le_vdI megetlapitottak a Taggy|:il6stjogszabelyoknak az Atapszabe]ynak hogy a 6s TFglele hivtikossze a/ u tisztsegv,seio^ el.rbk Oen - at es _ toqszer,en k,vetelevei -h:rjnobc negvd asztasra keJLike{ Jl t sztsegvtse negvalas?ti;sdttdrvFnyei A7 d( a belu bi'osag eldtlse-kinen tamadla meg.tgyrz jogedsrekre\iltenoo enrello A osszeferhetetlensegi k6rd6seketjognyilaikozat t6iet6vet rendeznt tehet, ezekmegt6tet6t a t tkar kezdem6nVezi 2 . A CSIVIEK Alapszabaiyara tekintettetaz etnokmegv6taszt6s6ig etnoki uj az feladatokai mega 169i elnokletjael logszeruen 3 Az elnok a iitkaa 6s halad6ktalanulgondoskodjanak a taggyUles megva altal asztott t szisegv sel6k, elnoks6g, fetUgyet6 az a bizoitsag az;likai bizotts:;g 6s Jsszehivesar6t es ezekalakulo itleseinek megtartas:16l A megbeszeles reszfuev6 egyet6rtettek abban, hogya tisztujii6 taggyLjles jogszeriiflenr:ti utdn -6sszes mllkoddltiovebb 169ielndkseg a ez6rtjogszerli hatarozatot hothatott az nem es a ' valasziest koveioen ozott,,e h j ln6ksegi at6rozatsemrn h isnektekintend A kikrj 6 ldott8/20 2 sz Hatarozat semmtss6ger6t a ttkAr hatad6ktalanut 6rtesiti iagsiigot. a .Einoksegi 5. A lt4EK elnokeegyLtttmijkddesre feta rn69hivatatban etn6kdt k6rie bv6 eJa ;egvatasztott uj tiszts6gvisel6ket a kialakult gyors6s jogszerii helyzet megoldasa 6rdek6ben.
l

Jelen Eml6keztet6tk6rjl_tk, hogy a CS'VIEK iitkara killdje meg haladektalan!la CSi\,,lEK etnokenekes a megvelasztoti tiszts6gvisel6inek. Budapest, 2012.februar15.

.w trcLl---; a-+--]

,

D

,

T

:

Dr Bany€ilFerenc i .. l\4EK f6titkar I I i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful