You are on page 1of 1

KUIZ 1 KHB TINGKATAN 3 (10 MARKAH

)
NAMA:____________________________________

TINGKATAN:_________

1. Apakah yang dimaksudkan dengan konsumerisme? (2 markah)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__
2. Senaraikan 3 Hak dan tanggungjawab pengguna. (3 markah)
a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
c. _________________________________________________
3. Padankan jadual di bawah. (5 markah)
Tanggungjawab Pengguna
Membeli secara rasional & bijak
Membuat belanjawan diri

Penerangan/Huraian
Mengetahui
kesan
kepada
persekitaran
akibat
perbuatan
mereka.
Melibatkan diri dalam kegiatan sosial
yang

memelihara

kepentingan

pengguna dan mengambil tindakan
Penglibatan & tindakan
Kesedaran mengkritik
Menjaga alam sekitar dan alam
semula jadi

berasaskan penyelidikan.
Membuat anggaran pendapatan dan
perbelanjaan.
Berhak mempersoalkan tentang harga
dan
kualiti
barangan
serta
perkhidmatan.
Pengguna perlu berhati-hati ketika
membeli belah.