You are on page 1of 88

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR

CLASA a XI-a – an de completare

DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie CALIFICAREA: Confecţioner produse textile NIVELUL: 2 Martie 2009
Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile

1

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare

AUTOR: Ing. FLORENTINA CRĂCIUN Prof. Grad did. I, Colegiul Tehnic „ Mihai Băcescu” Fălticeni

Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile

2

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare

CUPRINS
1. Introducere 2. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează practica 3. Modalităţi de organizare a practicii 4 .Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitatea muncii 5.Instrumente de lucru: • Jurnal de practică • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe tehnologice • Studii de caz • Proiect / miniproiect • Portofoliu 6. Organizarea evaluării • Teste de evaluare 7. Anexe • Echipamentul de lucru şi protecţie • Instruirea elevilor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii • Procesul tehnologic de confecţionare • Clasificarea produselor de îmbrăcăminte • Maşina simplă de cusut • Maşina triploc • Maşina Uberdec • Locuri de muncă periculoase • Asamblarea produselor din tricot cu sprijin pe umeri • Asamblarea produselor din tricot cu sprijin pe talie • Asamblarea produselor din ţesături cu sprijin pe talie • Asamblarea produselor din ţesături cu sprijin pe umeri • Convenţia cadru • Carnet individual de instructaj de protecţia muncii 8. Glosar de termeni 9 . Bibliografie Pag. 4 6 9 10 13 13 15 18 21 24 27 29 30 33 42 42 43 44 46 49 51 53 55 59 63 67 74 80 81 86 87

Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile

3

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare

INTRODUCERE
Auxiliarul curricular pentru modulul „Asamblarea produselor din ţesături şi

tricoturi” este destinat elevilor clasei a XI-a, an de completare, calificarea „Confecţioner produse textile”, nivelul 2 de calificare, precum şi maiştrilor instructori implicaţi în pregătirea acestora. Modulul face parte din stagiul de pregătire practică care se studiază pe parcursul a 4 săptămâni(30 ore/ săptămână x 4 săptămâni=120 ore). Acest material auxiliar este un ghid de practică la agentul economic care vine în ajutorul elevilor şi maiştrilor instructori, stimulând creativitatea şi originalitatea acestuia. Răsfoind acest ghid veţi descoperi:  informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează practica  recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitatea muncii

instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii (jurnal/ caiet de practică al elevului, fişe de observaţie, fişe tehnologice, studii de caz, proiect/miniproiect, portofoliul de practică)

 fişe de documentare  procese tehnologice de confecţionare pentru produse din ţesături  procese tehnologice de confecţionare pentru produse din tricoturi  teste de evaluare Fişele de documentare pot fi utilizate de către maiştrii instructori ca fişe conspect, atunci când activitatea elevilor se organizează pe grupe. Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice, mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare-învăţare. Ghidul ajută cadrele didactice să implementeze curriculum-ul şcolar, având în vedere că scopul activităţii de predare – învăţare este acela de formare a competenţelor în vederea evaluării acestora, din unităţile de competenţă prin probele de evaluare prevăzute. Unitatea specifică de competenţă a modului este:
Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile

4

Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi După parcurgerea acestui modul. conform probelor de în Standardul de Pregătire Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 5 . Obţinerea certificatului de competenţe presupune validarea integrală a competenţelor. elevii vor fi capabili :  Să descrie procese de asamblare a produselor din ţesături  Să descrie procese de asamblare a produselor din tricoturi  Să execute operaţii de asamblare pe maşini specifice procesului  Să realizeze procese de asamblare în funcţie de produs Activităţile şi exerciţiile propuse spre rezolvare urmăresc atingerea criterilor de performanţă în condiţiile de aplicabilitate descrise Profesională şi în Curriculum.. Auxiliarul nu acoperă în întregime cerinţele din Standardele de pregătire profesională. an de completare. fiind doar un material orientativ. clasa a -XI-a. Ghidul are la bază curriculum-ul pentru S. evaluare din SPP. nivel 2 de calificare. domeniul textile – pielărie. ce are drept scop prezentarea orientării conform strategiei TVET.M.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 14. a învăţării centrate pe elev şi a corelării competenţelor din SPP şi curriculum cu activităţile desfăşurate de elevi.A.

Se va urmări ca stagiul la agentul economic să permită elevului:  să înţeleagă concret constrângerile economice.  un reprezentant care să aibă rolul de tutore pentru elevi şi care să colaboreze permanent cu cadrul didactic coordonator al activităţii de instruire practică. pornind de la situaţii reale.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI LA CARE SE EFECTUEAZĂ PRACTICA Orele de instruire practică se realizează la agentul economic de profil unde elevul sub îndrumarea maistrului instructor sau corelare a conţinuturilor cu competenţele. conţinut. să perceapă costurile induse de non-calitate tutorelui consolidează şi pune în practică cunoştinţele teoretice.  obiectivele şi modalităţile de instruire (durată. calendar.  responsabilitatea pedagogică a unităţii de învăţământ. diferitele elemente ale unor strategii de calitate. activităţi). precum şi de protecţie civilă. unitatea de învăţământ trebuie să încheie cu acesta o convenţie de colaborare (vezi anexa) care să stabilească:  statutul elevului care urmează formarea în întreprindere.  modalităţile de protecţie şi igienă a muncii. RELAŢIA UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT – AGENT ECONOMIC Pentru efectuarea instruirii practice la agentul economic. umane şi tehnice ale întreprinderii  să înţeleagă constrângerile de securitate impuse de metodele de lucru  să observe şi să analizeze.  modalităţi de urmărire a instruirii şi de evaluare.  modalităţi de participare a specialiştilor din întreprindere la instruirea elevilor. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor conform tabelului de Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 6 .

Maistrul instructor va efectua instructajul la locul de muncă pentru fiecare elev în parte.vor fi variate.  determină un parteneriat profesor – elev. instructaj la locul de muncă ) şi desemnează un reprezentat al unităţii cu rol de tutore pentru elevi. brainstormingul etc. convenţie.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare  să utilizeze achiziţiile sale în domeniul comunicării. exerciţiul. Conducătorul locului de muncă va ţine legătura în permanenţă cu Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 7 .P.  au un puternic accent formativ. nu informativ. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. jocul de rol. învăţarea prin proiecte. care va colabora permanent cu cadrul didactic coordonator al activităţii de instruire practică. Aceste metode se caracterizează prin faptul că:  sunt centrate pe elev şi pe activitate.P. iniţiativele.  încurajează participarea elevilor. Activităţile la lecţii desfăşurate la agentul economic cu maistrul instructor. discuţiile în grup care stimulează critica. conform cerinţei secţiei unde lucrează. Elevii vor fi supravegheaţi în permanenţă de conducătorul locului de muncă sau de către şeful de echipă la care au fost daţi în primire. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. indiferent de stilul de învăţare. astfel încât. munca independentă.  pun accent pe dezvoltarea gândirii. comunicator. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. simularea. ( vezi anexele). cu scopul dobândirii aptitudinilor corespunzătoare unei instruiri practice în conformitate cu competenţele profesionale stabilite în curriculum şcolar şi S. Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la agentul economic de profil unde elevii desfăşoară stagiile de pregătire practică.Acesta primeşte practicanţii numai după încheierea formalităţilor necesare ( adresă. studiul de caz. în relaţia cu personalul angajat  să cunoască importanţa tuturor serviciilor şi compartimentelor unei întreprinderi Profesorul/maistrul are doar rolul de facilitator. Agentul economic asigură practicanţilor spaţii de desfăşurare a orelor de instruire practică. Se pot utiliza metode ca: observaţia. creativitatea. cu aplicabilitate practică.

decât dacă apar situaţii extreme. Folosind metoda observării curente în etapa lucrului efectiv. Dacă s-au repartizat lucrări diferite. maistrul instructor se poate informa dacă elevii şi-au organizat bine locul de muncă. Partenerul de practică poate. Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 8 . rezultatele nu mai pot fi comparate şi în acest caz produsele se vor compara cu modele etalon. a priceperilor şi a deprinderilor de muncă formate. prin cadrul didactic sau maistrul instructor. Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeste în stagiul de pregătire practică. Elevii practicanţi nu vor fi învoiţi de la orele de instruire practică în timpul programului. primă sau avantaje în natură. Ea este capacitatea de a respecta întocmai o metodă de muncă stabilită. dacă se respectă succesiunea logică a operaţiilor. Stilul de muncă reflectă măsura în care fiecare elev s-a format pentru executarea unei activităţi. cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. dacă folosesc corect instrumentele şi dacă folosesc raţional timpul destinat execuţiei lucrării. precizate Analiza produselor se referă la calitatea lucrărilor executate de elevi. gratificare. totusi.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare unitatea şcolară. pentru a semnala eventualele abateri ale elevilor şi luarea măsurilor care se impun. În cazul în care toţi elevii sunt repartizaţi la aceeaşi lucrare compararea rezultatelor se face mai uşor. de valorificare rapidă şi eficientă a cunoştinţelor de specialitate. În cadrul stilului de muncă îndemânarea constituie un aspect care oglindeşte randamentul elevului. Nu este lipsit de semnificaţie faptul că un elev lucrează independent sau altul cere mereu sprijinul maistrului instructor sau colegilor. acorda practicantului o indemnizaţie. etapă în care elevii îşi formează deprinderile corecte în vederea exercitării unei operaţii tehnologice.

În scopul consolidării cunostinţelor teoretice din cadrul modulului. Practica curentă se desfăşoară fie în atelierele şcoală. Practicantul este elevul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII Practica este activitatea desfăşurată de elevi. spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte. în conformitate cu planul de învăţământ. Activităţile de învăţare propuse pentru această perioadă vor urmări formarea/consolidarea competenţelor descrise în standardul de pregătire profesională. oferă este de 6 ore şi se efectuează o zi pe săptămână. cu care să se stabilească relaţii de parteneriat care să faciliteze în final şi integrarea elevilor la terminarea şcolii. Modulul: „Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi” face parte din stagiul de pregătire practică care se studiază pe parcursul a 4 săptămâni(30 ore/ săptămână x 4 săptămâni=120 ore). se desfăşoară în reprize de câte o săptămână a câte 6 ore pe zi. în atelierul şcolii sau la agentul economic. fie la agenţii economici de profil . Practica comasată face parte din stagiile de pregătire practică.în timpul săptămânilor de curs. şi are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia. repartizate pe parcursul anului şcolar sau grupate spre sfârşitul semestrelor. Practica curentă face parte din cultura de specialitate. Se recomandă ca acest tip de instruire să se efectueze cu precădere la agenţii economici. Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 9 . practica posibilităţi pentru a dezvolta gândirea elevilor şi deprinderile lor de muncă independentă.

detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii. operatorul are obligaţia de a verifica starea tehnică Este interzis angajaţilor să ţină piciorul pe pedala de punere în funcţiune a maşinii în timpul introducerii firului de aţă pri mecanismul suveicii. care cuprind prevederi de securitate a muncii şi de igienă a muncii. este interzis să se acţioneze cu piciorul pedala de punere în funcţiune a maşinii de cusut.  PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITĂŢILOR DIN INDUSTRIA CONFECŢIILOR DIN TEXTILE ( CONFECŢIONAREA ) ÎMBINAREA PE MAŞINI DE CUSUT  Prezentele prevederi se vor aplica tuturor tipurilor de maşini de cusut. care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi . Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă. a acesteia .   În timpul fixării materialului de prelucrat sub picioruşul acului .  Înainte de începerea lucrului. Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror măsuri de protecţie a muncii. Norme specifice de securitate a muncii. adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor respective. prin mecanismul de tensionare şi prin ac.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională. 10 Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile .care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii. sistem compus din:  Norme generale de protecţie a muncii. cu aplicabilitate generală pentru orice activitate.

iar privirea angajatului trebuie să fie îndreptată permanent asupra operaţiei pe care o execută. Schimbarea acului. se vor face simultan cu ambele mâini. distanţa de la capul operatorului la maşina de cusut va fi de minimum 30 cm. Femeile vor avea părul protejat împotriva antrenării de către organele în mişcare ale maşinii. Cu maşinile de cusut simple este interzis a se lucra fără apărători la tija acului. cât şi reducerea şi fixarea acestuia în masa de susţinere prin bolţurile prevăzute în acest scop . scoaterea suveicii pentru alimentarea de sub tensiune. materialul va fi lăsat să înainteze acţionat de transportor . etc. Răsturnarea capului de maşină de cusut în vederea curăţirii. Pentru a se preveni ruperea ruperea acului în timpul lucrului. astfel încât la scoaterea lor mâna operatorului să nu fie expusă la înţepături sau tăieri. oprirea acestuia se va face numai cu ajutorul pedalei.      Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 11 . În timpul lucrului sunt interzise discuţiile. cu aţă şi curăţirea    maşinii de cusut se vor efectua numai după ce electromotorul maşinii a fost scos Este interzis a se lucra cu maşina de cusut fără iluminat local. fără a fi reţinut sau tensionat de către operator. Este interzis a se lucra cu maşina de cusut atunci când acele sunt stâmbe sau fără vârf. Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică a maşinilor de cusut se va face numai prin prize fixe.    Este interzis operatorilor să pună mâna pe volant în timpul funcţionării maşinii de cusut. Uneltele de mână ( foarfece. Deplasarea maşinilor de cusut se va face numai după ce ştecherul a fost scos din priză.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare  În timpul lucrului . cuţite. ungerii sau în alte scopuri .) vor fi aşezate în sertar cu partea ascuţită spre înainte. fiind interzise legăturile provizorii sau folosirea de cabluri electrice înnădite.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare CĂLCAREA FIERUL DE CĂLCAT ELECTRIC  Este interzis lucrul cu fierul de călcat electric al cărui conductor de alimentare cu energie electrică este făcut din mai multe segmente sau al cărui strat izolator este deteriorat. în timp ce se priveşte sub talpa acestuia. Este interzis să se lucreze cu fierul de călcat electric fără a avea un grătar de lemn sau un covor electroizolant. Fierul de călcat va fi aşezat numai pe un suport destinat acestui scop. Elevii vor urmări ca talpa cu carcasa şi mânerul fierului de călcat să fie bine asamblate. Este interzis să se lucreze cu fierul de călat electric care are mânerul de manevrare deteriorat. Deplasarea fierului de călcat electric la un loc la altul se poate face numai după ce acesta a fost scos de sub tensiune.        FIERUL DE CĂLCAT CU ABUR  Este interzis să se ţină degetul pe pârghia de declanşare a aburului de la fierul de călcat. Se interzice utilizarea mesei de călcat fără ca partea metalică a acesteia să nu fie legată la centura de împământare.  Conductele de alimentare cu abur a fierului de călcat vor fi etanşe şi bine izolate. Este interzis elevilor să lucreze cu fierul de călcat atunci când acesta are efectuate modificări la instalaţia electrică sau alte improvizaţii. Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 12 .

Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 13 . principiile muncii în echipă şi abilităţile de a învăţa să învăţaţi. Acestea sunt ţinute de elev şi înregistrează de câte ori au fost îndeplinite activităţile şi sarcinile specificate într-o gamă de situaţii. sistemele de calitate. Oferă o modalitate bună de evaluare a abilităţilor cognitive şi comportamentale • Dezvoltă o bună disciplină de păstrare a evidenţelor • Încurajează automotivarea • Pot fi aplicate ca bloguri • Inspectarea periodică a jurnalelor oferă oportunităţi de orientare • Furnizează informaţii utile pentru evaluarea cursului Ţineţi un jurnal zilnic privind modul în care aţi aplicat la locul de muncă procedurile de sănătate şi securitate în muncă.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII JURNALUL DE PRACTICĂ Jurnalele sunt utilizate pentru a furniza dovezi suplimentare privind abilitatea elevului de a îndeplini o gamă de activităţi şi de sarcini. Comentaţi în legătură cu orice probleme întâmpinate.

Ce lucruri/ evenimentele care nu v-au plăcut? Motivaţi. Ce lucruri noi aţi învăţat? 3.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare JURNAL DE PRACTICĂ . Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat? 2. Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 14 . elevul va completa următoarele informaţii: 1. 4. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.exemplu Elev: Perioada: Locaţie (Agent economic şi departament): Modul : Asamblarea poroduselor din ţesături şi tricoturi Tema: Sarcina de lucru: În jurnalul de practică.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare FIŞE DE OBSERVAŢIE 1. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 15 . Piciorusul de presare este montat corect DA NU Observaţii ale maistrului instructor: ________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. după care completaţi tabelul de mai jos: Criterii de observare 1. Acul este montat corect 2. Apucătorul superior este montat corect 4. Apucătorul inferior este montat corect 5. Cuţitele sunt montate corect 3. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Observaţi cu atenţie felul în care sunt montate organele de lucru de la maşina triploc.

Cusătura obţinută este înşirată pe dos DA NU Observaţii ale maistrului instructor:______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. completaţi tabelul de mai jos: Criterii de observare 1. Cusătura obţinută este înşirată pe faţă 5. Firul de la ac este înfilat corect 2. apoi realizaţi o cusătură de probă. Cusătura obţinută este tighel simplu 4. După încheierea activităţii de observare. Firul de la suveică este înfilat corect 3.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Observaţi cu atenţie modul în care sunt înfilate firele de aţă de la maşina simplă de cusut. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 16 .

realizat la agentul economic unde vă desfăşuraţi practica. Observaţi cu atenţie fazele de lucru şi completaţi tabelul de mai jos. Defecte ce pot Faza de lucru Utilajul folosit apărea la această fază Modul lor de remediere Observaţii ale maistrului instructor:______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ FIŞE DE LUCRU 1.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Supuneţi atenţiei un produs de îmbrăcăminte din tricot. FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 17 .

 Surfilează detaliile. FIŞĂ DE LUCRU Ordonaţi fazele de lucru a procesului tehnologic de confecţionare pentru produsul: „fustă clasică pentru femei”.  Coase pensele la faţă. Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 18 .Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Analizaţi figura alăturată şi completaţi tabelul de mai jos: Denumirea produsului Clasificarea după punctul de sprijin Detalii principale Detalii secundare Cusături utilizate Maşini de cusut utilizate 2.  Descalcă pensele de la spate.

 Descalcă cusătura.  Coase nasturele.  Coase tivul.  Călcare finală. FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 19 .Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare  Descalcă pensele la faţă.  Întoarce şi calcă betelia.  Aplică fermoarul la faţă.  Curăţă de aţe. 3.  Încheie spatele pe mijloc.  Coase pensele la spate.  Descalcă cusătura  Fixează betelia cu primul tighel  Încheie faţa cu spatele pe linia laterală.  Fixează betelia cu al doilea tighel  Execută butoniera.  Coase capetele beteliei şi rihtuieşte colţurile.

7. 2. 6. 1. 5. Comparaţi observaţiile făcute în fişa voastră cu cele ale colegilor care au fişe identice. Crt. 4. FIŞĂ TEHNOLOGICĂ Sarcini de lucru: 1.aveţi diferenţe? Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 20 . 11.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Realizaţi procesul tehnologic de confecţionare pentru următorul produs de îmbrăcăminte. 2. 10. Completaţi fişa tehnologică pentru un produs realizat din ţesătură . 3. Denumirea fazei de lucru Utilajul folosit FIŞE TEHNOLOGICE 1. 12.Treceţi fazele de lucru şi utilajele folosite în ordinea în care se succed. 14. 9. 8. 13. 15. urmărind criteriile din grila de mai jos. Nr.

2. Completaţi fişa tehnologică pentru un produs realizat din tricot. Comparaţi observaţiile făcute în fişa voastră cu cele ale colegilor care au fişe identice.aveţi diferenţe? MATERII Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile MATERII 21 . urmărind criteriile din grila de mai jos. FIŞĂ TEHNOLOGICĂ Sarcini de lucru: 1.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare MATERII DETALIILE PRODUSULUI PRIME DE BAZĂ MATERII PRIME AUXILIARE UTILAJE FOLOSITE CUSĂTURI UTILIZATE CALITATEA CUSĂTURILOR Observaţii ale maistrului instructor:______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare DETALIILE PRODUSULUI PRIME DE BAZĂ PRIME AUXILIARE UTILAJE FOLOSITE CUSĂTURI UTILIZATE CALITATEA CUSĂTURILOR Observaţii ale maistrului instructor:______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. 3. Completaţi fişa tehnologică pentru produsul din imagine. Comparaţi observaţiile făcute în fişa voastră cu cele ale colegilor care au fişe identice. FIŞĂ TEHNOLOGICĂ Sarcini de lucru: 1. urmărind criteriile din grila de mai jos.aveţi diferenţe? Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 22 .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare FAŢĂ SPATE Denumirea produsului Domeniul de utilizare Cusături utilizate Materiale de bază Materiale auxiliare Utilaje şi unelte folosite Operaţii de prelucrare: STUDII DE CAZ 1. completând tabelul următor: Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 23 . Precizaţi cauzele apariţiei acestei cusături şi modul de remediere. STUDIU DE CAZ Sunteţi la la maşina simplă de cusut şi aţi obţinut o cusătură necorespunzătoare. de tipul celei din imagine.

Urmăriţi cu atenţie mai jos. STUDIU DE CAZ Alegeţi un produs de îmbrăcăminte care se poate confecţiona şi din ţesătură şi din tricot. procesele tehnologice de confecţionare pentru ambele produse şi încercaţi să faceţi o paralelă între ele.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare ASPECT FAŢĂ ASPECT SPATE DENUMIREA DEFECTULUI CAUZELE CE LE PRODUC MODUL DE REMEDIERE 2. Completaţi răspunsurile în tabelul de Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 24 .

realizaţi procesul tehnologic de confecţionare pentru produsul:” pantalon de pijama din tricot” Precizaţi: Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 25 .Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare PRODUSUL DIN ŢESĂTURĂ PRODUSUL DIN TRICOT DETALII MATERIALE FOLOSITE CUSĂTURI UTILAJE ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI 3. STUDIU DE CAZ Folosind imaginile de mai jos.

Ordinea fazelor de lucru 2. MINIPROIECT TEMA MINIPROIECTULUI: „ Asamblarea unui produs de îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri” Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 26 . Utilajul folosit PROIECT / MINIPROIECT 1. Denumirea lor 3.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 1.

PROIECT TEMA PROIECTULUI: „ Realizarea unei colecţii ce cuprinde patru produse de îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi” Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 27 . Iar la sfârşitul perioadei de o săptămână. Descrierea produsului 3. alegând produse şi modele diferite. fiecare elev va prezenta în faţa clasei produsul realizat. Manuale 2. BIBLIOGRAFIE 1. Croirea produsului 5.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare PLANUL LUCRĂRII: 1. Realizarea procesului tehnologic de confecţionare 6. Realizarea schiţei produsului 2. 2. Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 4. Internetul Proiectul se realizează individual. Obţinerea produsului finit. Reviste de specialitate 3.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare PLANUL LUCRĂRII: 1. Manuale 2.Iar la sfârşitul perioadei de două realizată. fiecare grupă va prezenta în faţa clasei colecţia  Teste de evaluare  Fişe de lucru  Fişe tehnologice F  Mostre de cusături  Produse realizate în miniatură  Proiecte Portofoliul  Fişe de„ observare reprezintă cartea de vizită „ a elevului. alegând produse şi modele diferite. Obţinerea produselor finite. Descrierea produselor 3. Reviste de specialitate 3. săptămâni. Croirea produselor 5. Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 4. Realizarea schiţelor produselor 2. „Piesele” componente ale unui portofoliu sunt:  Referate PORTOFOLIUL  Studii de caz  Albume cu fotografii Domeniul: Textile – Pielărie  Schiţe Calificarea: Confecţioner produse textile 28  Referate  Eseuri . Internetul Proiectul se realizează pe grupe. BIBLIOGRAFIE 1. Realizarea proceselor tehnologice de confecţionare 6.

activităţile de predare.învăţare şi evaluare constituie elemente importante care se află într-o stânsă legătură.De aceea predareaînvăţarea-evaluarea trebuie proiectate în acelaşi timp. Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 29 .Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare ORGANIZAREA EVALUĂRII În cadrul procesului de învăţământ.

După modul în care se integrează în desfăţurarea procesului didactic. la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire ( de exemplu: capitol. cuprinde trei etape principale: • • • Măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice. Metodele tradiţionale de evaluare. descriptori de performanţă ) Formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obţinute în vederea adoptării deciziei educaţionale adecvate.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Evaluarea ca activitate în sine. obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 30 . Deci evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează. c). Stategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonsta ceea ce ştie ( ca ansamblu de cunoştinţe) dar mai ales . abilităţi). concepute ca realizând un echilibru între probele orale.Evaluare formativă însoţeşte întregul parcurs didactic . b).În cazul evaluării formative. portofolii ) . semestru. scrise şi cele practice. feed-back-ul obţinut este mult mai util şi eficient. oferind informaţii asupranivelului de performanţă al elevilor în raport cu obiectivele de instruire propuse. ciclu de învăţământ ) . Aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare ( bareme de corectare şi notare. Evaluarea sumativă se realizează de obicei . ajutând atât elevul cât şi profesorul să îşi adapteze activitatea viitoare la specificul situaţiei. Evaluare iniţială. an şcolar. utilizând procedee adecvate scopului urmărit ( probe scrise / orale / practice. ceea ce pot să facă ( priceperi. realizându-se verificându-se prin verificări sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii. care se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau program de instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. deprinderi. proiecte. evaluarea poate fi de trei tipuri: a). organizează şi interpretează datele decizie în plan educaţional. constituie la momentul actual elementele principale şi dominante în desfăşurarea actului evaluativ.

Evaluarea soluţiilor şi efectuarea unei opţiuni privind „cea mai bună soluţie . Culegerea . Proiectul este o metodă de evaluare complexă care se desfăşoară pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni. profesorul are la dispoziţie în mod practic trei posibilităţi: a). Portofoliul. Scara de clasificare c). 31 4. Identificarea unei probleme/ teme/ subiect. Pentru a înregistra aceste informaţii . Metida proiectului este deosebit de utilă atunci când profesorul urmăreşte accentuarea caracterului aplicativ/ practic al învăţării . Investigaţia.înţelegerea acesteia de către elevi înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă prin care elevul demonstrează şi exersează o gamă largă de cunoştinţe şi capacităţi în contexte variate.se pot utiliza şi metode complementare de evaluare al căror potenţial formativ • • • • • susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului . Fişa de observare b). Proiectul. Elaborarea unui set de soluţii posibile ale Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile problemei. Realizarea unui proiect presupune parcurgerea a patru paşi: 1.prelucrarea şi evaluarea informaţiilor legate de problemă/ tema aleasă. Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în timpul activităţii didactice este o tehnică de evaluare ce furnizează profesorului o serie de informaţii utile . 3. Autoevaluarea.Lista de control / verificare Investigaţia presupune definirea unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise. organizarea.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Pe lângă metodele tradiţionale. 2.Principalele metode complementare sunt: Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor.

practice. Profesorul trebuie să îşi propună formarea la elevi a deprinderilor de autoevaluare. Portofoliul reprezintă un instrument complex de evaluare prin care profesorul urmăreşte progresul realizat de elev la o anumită disciplină de-a lungul unui semestru sau an şcolar. 1.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Un proiect este realizat de către un grup de elevi . Le trebuie să creeze situaţii în careelevii să exerseze autocontrolul şi autoaprecierea propriului comportament cognitiv şi atitudinal . dar nu exclude şi realizarea proiectelor individuale.) precum şi prin sarcini specifice fiecărei discipline. El include rezultatele obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare ( probe orale. Profesorul trebuie să să asiste elevul / grupul de elevi pe toată perioada desfăşurării proiectului de la alegerea temei până la prezentarea rezultatelor finale şi susţinerea lor în faţa clasei. în diverse contexte. TEST DE EVALUARE Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 32 .proiect. observare sistematică a activităţii . Autoevaluarea se realizează în paralel cu evaluarea. scrise. autoevaluare.

manşete. piepţi. Pe verticală veţi obţine denumirea etapei în care detaliile principale prelucrate separat . se asamblează pentru constituirea produsului. şliţ. epoleţi. mâneci.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 1. guler. betelie. Completaţi răspunsurile în tabelul de mai jos: DETALII NECESARE PRODUSULUI Selectaţi detaliile necesare unui produs cu sprijin pe umeri. apoi pentru un produs cu sprijin pe DETALII PRINCIPALE DETALII SECUNDARE PRODUS CU SPRIJIN PE UMERI PRODUS CU SPRIJIN PE TALIE 2. Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 33 . cordon. buzunare.Completaţi careul de mai jos. faţă. Speciuficaţi care sunt principale şi care sunt secundare. talie. Se dau următoarele detalii principale şi secundare: spate. platcă. găici.

6. 5.Detaliu secundar care se aplică la diferite confecţii şi poate fi cu refileţi sau cu leist. 9. 8.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-Detaliu principal format dintr-o singură piesa care se aplică la îmbrăcăminte şi se îmbracă prin tragere pe cap.Partea superioară a spatelui de cămaşă.Detaliu principal care se aplică la produse cu spijin pe umeri.Detaliu principal al îmbrăcămintei care poate avea forme şi dimensiuni diferite.Bandă de stofă care se prinde pe umerii uniformelor militare 2. TEST DE EVALUARE I .Detaliu secundar cu rol ornamental şi de ajustare aîmbrăcămintei. 7. 2.Detaliu principal care se montează la terminaţia superioară a produselor. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 34 . 4.Detaliu secundar care se aplică la teminaţia mânecii de la cămaşă. 3.

hainelor b. Primul instructaj din fişa individuală este: a. 2 ore b. persoana delegată 2.conducătorul unităţii c. instructaj la locul de muncă c. lucrătorului c. Instructajul la locul de muncă este efectuat de : a. Enumeraţi 3 articole de îmbrăcăminte care pot asigura protecţia unei lucrătoare.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 1. conducătorul locului de muncă b.Completaţi spaţiile libere: Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 35 . instructaj periodic b. 6 ore c. instructaj introductiv-general 4. Durata instructajului general este de: a. 6. 8 ore 3. îmbrăcămintei şi încălţămintei 5.Echipamentul de lucru are rol de protecţie a : a.

Completează traseul tău de deplasare de la /la agentul economic . astfel încât acesta să poată oferi toate datele ( de acasă: strada. TEST DE EVALUARE Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 36 .Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare TIPUL INSTRUCTAJULUI Instructajul introductiv SCOPUL Instructajul la locul de muncă Reânprospătează şi actualizează cunoştinţele în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii. staţia de urcare şi de coborâre). staţia de urcare şi de coborâre. şi agent economic: strada. 7. mijloc de transport. mijloc de transport. 3.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare

I . Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Organele de lucru de la maşina simplă de cusut sunt : a. acul, apucătorul, transportorul, picioruşul de presare b. acele, apucătorul, transportorul, picioruşul de presare, conducătorul de fir c. acul, suveica, apucătorul, transportorul, picioruşul de presare , conducătorul de fir 2. Maşina simplă de cusut funcţionează cu: a. 3fire de aţă ( 2la ace şi 1 la apucător) b. 2fire de aţă ( 1 la ac şi 1 la suveică ) c. 3fire de aţă ( 1la ac şi 2 la apucătoare) 3. Faceţi asocierea între defecţiuni şi cauzele ce le produc.

DEFECŢIUNI
1 .Înşirarea cusăturii pe faţă

CAUZE
a .apucătorul are vârful uzat b acul are vârful uzat

2. Înşirarea cusăturii pe dos c. noduri blocate sub peniţă 3. Perforarea materialului de către ac 4. Scăpări de coasere d. cursa acului este prea sus sau prea jos

4 .Completaţi careul de mai jos .Pe verticală veţi obţine denumirea cusăturii realizată cu maşina simplă de cusut.
Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile

37

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare

1 2 3 4 5 6

1- Organul de lucru care are rolul de a transporta materialul în timpul coaserii.
2-

Organul de lucru care are rolul de a presa materialul pe transportor.

3- Cusătură care nu este elastică.
4- Operaţie de verificarea şi corectare a contururilor şi dimensiunilor detaliilor. 5-

Organul de lucru care are rolul de a purta firul inferior şi de a-l tensiona pentru formarea cusăturii. Maşina care reprezintă utilajul principal din întreprinderile de confecţii.

6-

Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile

38

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare

4.TEST DE EVALUARE
I . Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Organele de lucru de la maşina triploc sunt : a. acul, apucătorul, transportorul, picioruşul de presare, cuţitele b. acele, apucătorul, transportorul, picioruşul de presare, conducătorul de fir c. acul, apucătoarele, transportorul, picioruşul de presare , cuţitele, placa acului 2. Maşina triploc funcţionează cu: a. 3fire de aţă ( 2la ace şi 1 la apucător) b. 2fire de aţă ( 1 la ac şi 1 la suveică ) c. 3fire de aţă ( 1la ac şi 2 la apucătoare) 3. Faceţi asocierea între defecţiuni şi cauzele ce le produc.

DEFECŢIUNI
1. Înşirarea cusăturii 2 .Materialul nu se taie uniform 3 .Ruperea firelor 4. Materialul alunecă pe transportor

CAUZE
a. înlocuirea firului de aţă b recondiţionarea transportorului c. reglarea poziţiei cuţitelor d. reînfilarea firelor

Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile

39

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare

4.Completaţi careul de mai jos .Pe verticală veţi obţine denumirea cusăturii realizată cu maşina triploc. 1 2 3 4 5 6 7 8

1- Apucătorul care este poziţionat vertical, montat în partea dreaptă sub placa acului. 2- Cele două organe care au rolul de a tăia marginea materialului înaintea coaserii. 3- Din câte fire se realizează cusătura triploc cel mai frecvent. 4- Apucătorul care este poziţionat vertical, montat în partea stângă sub placa acului.
567-

Organul de lucru care are rolul de a presa materialul pe transportor Organul de lucru pe care se fixează materialul pentru cusut( 2 cuvinte). Organul de lucru care are rolul de a transporta firul prin material şi de a forma bucla pentru împletire .

8- Organul de lucru care are rolul de a transporta materialul în timpul coaserii

Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile

40

salopetă Basma Încălţăminte comodă ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE LUCRU reprezintă totalitatea mijloacele individuale pe carepersoanele care participă la procesul de muncă le folosesc pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei împotriva uzurii şi murdăririi excesive. 1. de regulă de culoare bleumarin Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 41 . Halat de protectie Caracteristici: • halat cu 3 buzunare mari aplicate Material: doc samforizat din bumbac 100%. Halat. de regulă de culoare bleumarin 3.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare ANEXE ECHIPAMENTUL DE LUCRU ŞI DE PROTECŢIA ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECŢIE reprezintă mijloacele cu care este dotat fiecare participant în procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc. de regulă de culoare bleumarin 2.Costum salopetã cu pieptar Caracteristici: • bluzon cu 2 buzunare mari aplicate • pantalon ajustabil cu bretele • buzunar suplimentar pentru metru Material: doc samforizat din bumbac 100%. Costum salopetã standard Caracteristici: • bluzon cu 2 buzunare mari aplicate • pantalon cu 2 buzunare mari si buzunar pentru metru Material: doc samforizat din bumbac 100%.

Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile C 42 . cu talpa de cauciuc. fără toc. Fiecare elev care desfăşoară instruirea practică la un agent economic va avea un Carnet individual de instructaj pentru protecţia muncii şi P. instruirea la locul de muncă instruirea periodică. metode şi tehnici de instruire moderne. vor fi evaluate de către cel care instruieşte. 77. care să nu permită alunecarea .confortabilă.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Încălţăminte de lucru comodă. Instruirea (art. care să permită instruirea elevilor la parametri calitativi ridicaţi. Derularea procesului de instruire se va asigura prin utilizarea unor mijloace. Angajatorul trebuie să asigure condiţiile materiale şi resurse umane specializate în domeniu. Dovada instruirii: Competenţele dobândite prin programul de instruire. Materialul pentru instruire precum şi rezultatele instruirii vor fi consemnate de formator în fişele de instruire. cu un design diversificat atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. legea 319/2006) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze: • • • instruirea introductiv-generală. atractive care să menţină interesul celui instruit pe tot parcursul programului.I. (vezi anexele 2 şi 3). prin intermediul testelor puse la dispoziţie de către angajator. INSTRUIREA ELEVILOR IN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII IN MUNCĂ Scopul instruirii este de a-şi însuşi cunoştinţele şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă necesare pentru sine însuşi şi pentru persoanele din jur.S. Perioada în care se desfăşoară instruirea elevilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată timp de muncă.

despre riscurile care pot apărea şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul nivelul întreprinderii şi/sau unităţii. în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru. şi nu va fi mai mare de 6 luni. Durata instruirii generale nu va fi mai mică de 8 ore.. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă. b) Instruirea la locul de muncă Are scopul de prezentare a riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă. a) Instruirea introductiv. Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile C 43 .( vezi anexa 6) Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii.(vezi anexa 4) Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane. Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii şi durata instruirii introductivgenerale.( vezi anexa 5) Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate. c) Instruirea periodică Are ca scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi normelor PSI.generală Are scopul de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă. în general.

PROCESUL TEHNOLOGIC DE CONFECŢIONARE Cuprinde totalitatea operaţiilor de transformare a semifabricatelor în produse finite şi are ca scop stabilirea operaţiilor. ordinea în care acestea se execută şi indicatorii tehnico-economici de fabricaţie.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. OPERAŢIA Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile C 44 .

Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 45 . Este partea din operaţie care se efectuează cu aceleaşi unelte de muncă şi acelaşi regim tehnologic. ELABORAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC Are ca scop stabilirea succesiunii lucrărilor şi a operaţiilor tehnologice necesare la confecţionarea unui produs. Este o parte din faza de muncă alcătuită dintr-un grup de mişcări. Este o parte din mânuire care reprezintă cel mai simplu element al procesului de muncă.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare FAZA DE MUNCĂ MÂNUIREA MIŞCAREA STRUCTURA PROCESULUI TEHNOLOGIC Este partea din procesul tehnologic în care obiectul muncii se OPERAŢIA FAZA DE MUNCĂ MÂNUIREA MIŞCAREA transformă cantitativ şi calitativ.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare PREGĂTIREA DATELOR TEHNICE   analiza produsului alegerea sistemului de confecţionare  calcule preliminarii procesului STABILIREA OPERAŢIILOR        Conţinutul operaţiei Felul operaţiei Timpul de execuţie Categoria operaţiei Costurile manoperei Numărul de personal Norma de producţie    CALCULUL INDICATORILOR PROCESULUI TEHNOLOGIC Centralizatorul procesului Calculul mediei de încadrare Calculul indicelui de mecanizare Calculul productivităţii muncii  defalcarea tehnologic  stabilirea timpului e execuţie  CLASIFICAREA PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE PRODUSE CU SPRIJIN PE UMERI (din ţesături şi tricoturi) PRODUSE CU SPIJIN PE TALIE (din ţesături şi tricoturi) Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 46 .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare PRODUSELE DE ÎMBRĂCĂMINTE SUNT ALCĂTUITE DIN: DETALII PRINCIPALE ale (sunt părţi componente pot îmbrăcămintei care nu a lipsi din structura fizică unui produs). DETALII SECUNDARE (sunt acele componente ale îmbrăcămintei care pot lipsi din structura fizică a unui produs) Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 47 .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 48 .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 49 .

Maşina funcţionează cu 2 fire Cusătura tighel simplu Se formează din două fire de aţă care se depun pe ambele feţe ale materialelor cusute.firul 1 este înfilat la ac .firul 2 este înfilat la suveică Firele se împletesc prin puncte de legătură care se formează pe mijlocul grosimii straturilor ce se prelucrează.Maşina de cusut tighel simplu este acţionată de un motor ( un fir la ac şi un fir la suveică ) Realizând cusătura tighel simplu electric cu P=0. se formează pasul p. Între punctele de legătură a celor două fire . care are o lungime variabilă de la 0 la 5 mm.de aceea se utilizează la coaserea îmbrăcămintei din ţesături.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare MAŞINA SIMPLĂ DE CUSUT debitor de fir acul apucator suveica transportor Caracteristici tehnice: .4kw . Cele două fire se montează astfel: . piciorus DEREGLĂRI ŞI REMEDIERI LA CUSĂTURA TIGHEL Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 50 . Tighelul simplu este caracterizat prin elasticitatea redusă .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Dereglări şi defecţiuni Maşina are mers greoi Ruperea firului superior Înşirarea cusăturii pe faţă Înşirarea cusăturii pe dos Perforarea materialului de către ac Scăpări de coasere Încreţirea materialului - Cauze care le produc cureaua de transmisie e prea lungă sau prea strânsă pe roţi maşina nu este lubrefiată între apucător şi carcasă au pătruns scame sau capete de aţă acul este montat greşit acul este stâmb sau uzat acul este prea subţire faţă de material materialul este prea gros şi dur firul prezintă neregularităţi în tensionare firul este prea gros faţă de ac firul este blocat în maşină firul nu corespunde ca fineţe orificiul plăcuţei are asperităţi firul inferior este supratensionat peniţa suveicii are asperităţi bobina este supraîncărcată firul de la suveică este subtensionat firul superior este prea tensionat noduri blocate sub peniţă firul de la ac este subtensionat firul suveicii este supratensionat firul acului este blocat acul are vârful uzat acul este prea gros pasul cusăturii este prea des acul nu formează bucla corectă apucătorul are cursă scurtă cursa acului este prea sus sau prea jos apucătorul are vârful uzat firele sunt supratensionate transportorul este uzat pasul tighelului este prea mare - Modul de remediere întinderea sau slăbirea curelei pe roţi lubrefierea maşinii demontarea apucătorului şi curăţarea de scame corectarea poziţiei acului înlocuirea acului se pune un ac mai gros se trage moderat de material se pune un fir bine torsionat se înlocuieşte firul superior dedlocarea maşinii de fir se schimbă firul superior recondiţionarea plăcuţei detensionarea firului inferior şlefuirea sau înlocuirea peniţei se descarcă bobina de fir se srânge peniţa la suveică slăbirea firului de la ac curăţirea suveicii sub peniţă de noduri tensionarea firului de la ac slăbirea firului de la suveică deblocarea firului de la ac ascuţirea sau înlocuirea acului înlocuirea acului reglarea pasului de cusătură verificarea poziţiei acului reglarea cursei apucătorului reglarea cursei acului recondiţionarea apucătorului detensionarea firelor de aţă recondiţionarea transportorului reglarea pasului de tighel Ruperea acului la maşină Ruperea firului inferior MAŞINA DE CUSUT TRIPLOC Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 51 .

avînd rolul de festonare a marginilor cusute. Cusătura este destinată operaţiilor de surfilare sau încheiat –surfilat.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare ac transportor placa acului apucător inferior apucator superior cuţite picioruş de presare Cusătura triploc Este alcătuită din trei fire de aţă care se montează astfel: • firul 1 este înfilat la ac şi împreună cu acesta străpunge straturile de material şi îmbină detaliile cusute. • al diolea fir este condus de apucătorul inferior. • al treilea fir se montează la apucătorul superior cu rol de legătură . Caracteristici tehnice: Masina triploc se foloseşte ca utilaj de bază pentru confecţionarea îmbrăcămintei din tricot Poate realiza cusături de surfilare( 3 fire ) sau cusături de încheieresurfilare ( 5 fire ) DEFECŢIUNI DE COASERE ŞI REGLAREA Acţionarea maşinii se face de la un motor electric Dereglări cu puteri şi turaţii din ce în şi ce mai performante Cauze care le produc LOR LA MAŞINA TRIPLOC Modul de remediere se înlocuieşte acul defecţiuni - acul nu corespunde ca fineţe 52 Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Ruperea acului - acul este stâmb sau uzat acul cade din clemă materialul este prea gros sau dur aţă de calitate inferioară aţă necorespunzătoare ca fineţe înfilare necorespunzătoare fir supratensionat cuţitele sunt fixate necorespunzător cuţitele sunt uzate cuţitele sunt dereglate picioruşul presează insuficient transportorul este montat prea jos dinţii transportorului sunt uzaţi picioruşul are asperităţi pe talpă firele sunt supratensionate unele fire sunt subtensionate înfilare defectuoasă a firelor apucătoarele sunt dereglate apucătoartele sunt dereglate faţă de ac acul este incorect poziţionat cursa între apucătoare este dereglată acul are vârful uzat sau rupt acul este prea gros cusătura este prea deasă cureaua de transmisiee prea stânsă pe roţi maşina nu este lubrefiată maşina este încărcată cu scamă lipseşte ulei din rezervor nu funcţionează pompa ungere filtrul de ulei este înfundat de - se înlocuieşte acul se stânge acul din clemă se trage moderat de material Ruperea firelor - - înlocuirea firului de aţă folosirea unui fir corespunzător fineţei materialului reînfilarea firelor reglarea tensiunii firelor montarea corectă a cuţitelor înlocuirea cuţitelor reglarea poziţiei cuţitelor reglarea presiunii picioruşului se ridică transportorul recondiţionarea transportorului şlefuirea tălpii picioruşului reducerea tensiunii firelor reglarea tensiunii firelor reînfilarea firelor reglarea apucătoarelor corelarea apucătoarelor cu acul corectarea poziţiei acului reglarea cursei apucătoarelor se înlocuieşte acul se montează un ac subţire se reglează pasul cusăturii reglarea tensiunii curelei reglarea sistemului de ungere curăţarea maşinii se pune ulei în rezervor se recondiţionează pompa de ungere se curăţă filtrul de ulei Materialul nu se taie uniform Materialul alunecă pe transportor - Cusătura este înşirată Scăpări de coasere - Ruperea materialului cusut Mersul greoi al maşinii Maşina nu are ungere normală - MAŞINA UBERDEC Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 53 .

cu 3 fire. • firul 3 se montează la apucător care prinde cele două bucle formate de ace. e la un motor electric cu puteri şi turaţii din ce în ce mai DEFECŢIUNI ŞI DEREGLĂRI DE COASERE ŞI REGLAREA LOR LA MAŞINA UBERDEC Defecţiuni şi dereglări Cauze care le produc 54 Modul de remediere Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile . aplicarea benzilor elastice. 1 fir la apucător şi 2 fire apucătoare. Cusătura este destinată operaţiilor de finisare a terminaţiilor produselor. Caracteristici tehnice: Masina Uberdec se foloseşte la confecţionarea îmbrăcămintei din tricot Funcţionează în general .Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare ace apucător transportor picioruşul de presare Cusătura Uberdec Este o cusătură de acoperire a marginilor ce se destramă uşor. asamblarea detaliilor cu margini alǎturate . la momente diferite .Funcţionează cu trei fire de aţă. în acest caz . Ele pot fi prevăzute cu depunătoare de fir în faţa acului. cu 3 ace şi 6 fire de aţă.articole de corsetǎrie. din care 3 fire la ace . care se montează astfel: • firul 1 şi firul 2 sunt înfilate la cele 2 ace care sunt montate pe aceeaşi tijă dar la niveluri diferite. funcţionând .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Ruperea aţei de la ac Ruperea firului de la apucător Ruperea acelor Ruperea apucătorului Scăpări de ochiuri la coasere - dispozitivul de tensionare a firului este prea strâns conducătoarele de fir sunt uzate şi au rizuri pe suprafaţă firul de aţă este necorespunzător fineţea firului de aţă nu corespunde cu fineţea acelor firul este necorespunzător excentricul de tensionare este uzat excentricul poate fi dereglat conducătorul de fir are rizuri acele sunt montate în poziţie necorespunzătoare fineţea acului nu corespunde cu materialului cusut acele sunt uzate materialul este reţinut sau tras de către operator firul de laac este supratensionat apucătorul nu este montat corect apucătorul loveşte în transportor apucătorul loveşte în plasa maşinii acul este montat greşit acul este stâmb sau uzat acul nu este potrivit la apucător acul este prea subţire firul este prea răsucit apucătorul este montat greşit - se reglează tensiunea firului se şlefuiesc conducătoarele de fir sau se înlocuiesc se înlocuieşte firul de aţă se înlocuieşte firul de aţă se înlocuieşte firul cu unul corespunzător se şlefuieşte excentricul se reglează poziţia excentricului se îndepărtează uzura prin şlefuire se corectează poziţia acelor se montează un ac corespunzător fineţei materialului se înlocuiesc acele se lasă materialul să meargă mai liber se reglează tensiunea firelor se montează apucătorul în poziţie corespunzătoare se montează apucătorul în poziţie corespunzătoare se montează apucătorul în poziţie corespunzătoare montarea corectă a acului înlocuirea acului poziţionarea corectă a acului montarea de ace corespunzătoare înlocuirea firului de aţă corectarea poziţiei apucătorului - LOCURI DE MUNCĂ PERICULOASE Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 55 .

striviri. în care o persoană este expusă riscului de leziune. Zona periculoasă este o zonă din interiorul sau exteriorul maşinii.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Orice loc de muncă din domeniul textile-pielărie prezintă zone/locuri periculoase.tăi erea degetelor ) ACCIDENTE TERMICE ( arsuri) MAŞINA SIMPLĂ DE CUSUT Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 56 . ACCIDENTE ACCIDENTE ELECTRICE (ectrocutării datorate defectării carcasei întrerupătorului sau a cablului se alimentare. smulgeri datorate curelelor de transmisie. precum şi nereglării instalaţiei electrice la pământ sau supraîncălzirii motorului) ACCIDENTE MECANICE (înţepături.

Volantul maşinii Prinderea scalpului. Băsmăluţă pe cap În timpul fixării materialului de prelucrat sub picioruşul de presare este interzis să se acţioneze cu piciorul pedala de punere în funcţiune a maşinii simple de cusut. Schimbarea acului se va efectua numai cu maşina oprită. Măsuri de protecţie Este interzis să se acţioneze pedala de punere în funcţiune a maşinii. Picioruşul de fixare Strivirea degetelor Mecanismul suveicii Înţeparea degetelor Înţeparea degetelor este accidentul de muncă cel mai des întâlnit la maşină. MAŞINA TRIPLOC Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 57 . Arsuri în palmă.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Zone periculoase Acul de cusut Risc de accidentare Prinderea scalpului. Ne trebuie să se pună mâna pe volant în timpul funcţionării maşinii de cusut. în timpul introducerii firului de aţă prin mecanismul suveicii. Înţeparea degetelor. în timpul introducerii firului de aţă prin mecanismul de tensionare şi prin ac. oprirea acestuia se va face numai cu ajutorul pedalei. Băsmăluţă pe cap. Este interzis să se acţioneze pedala de punere în funcţiune a maşinii.

Apărători de protecţie. Volantul maşinii Prinderea scalpului. Picioruşul de fixare Strivirea degetelor Cuţitele Instalaţia electrică Tăierea degetelor Înţeparea degetelor este accidentul de muncă cel mai des întâlnit la maşina triploc. Ne trebuie să se pună mâna pe volant în timpul funcţionării maşinii. oprirea acestuia se va face numai cu ajutorul pedalei. Sisteme de siguranţă. Băsmăluţă pe cap În timpul fixării materialului de prelucrat sub picioruşul de presare este interzis să se acţioneze cu piciorul pedala de punere în funcţiune a maşinii. Maşina dotată cu dispozitive de protecţie. Instalaţia electrică să fie izolată. Arsuri în palmă.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Zone periculoase Acul de cusut Risc de accidentare Înţeparea degetelor. Existenţa legăturii la pământ. în timpul introducerii firului prin ac. Schimbarea acului se va efectua numai cu maşina oprită. Măsuri de protecţie Este interzis să se acţioneze pedala de punere în funcţiune a maşinii. FIERUL DE CĂLCAT Zone Risc de accidentare 58 Măsuri de protecţie Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile .

Este interzis să se lucreze cu fierul de călcat electric atunci când acesta are efectuate modificări la instalaţia electrică sau alte improvizaţii. Sub picioare va exista un grătar de lemn sau un covor elecrtoizolant. Talpa fierului de călcat Mânerul fierului de călcat Arderea mâinilor. Lovirea mâinilor Arderea mâinii este accidentul de muncă cel mai frecvent întâlnit. ASAMBLAREA PRODUSELOR DIN TRICOTURI CU SPRIJIN PE UMERI BLUZA DE PIJAMA PENTRU COPII Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 59 . Mânerul nu trebuie să fie deteriorat. Lovirea mâinilor Arderea mâinilor. iar stratul izolator să nu fie deteriorat. Fierul de călcat electric va fi aşezat numai pe un suport destinat acestui scop. Se va urmări ca talpa cu carcasa şi mănerul fierului de călcat electric să fie bine asamblate.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare periculoase Instalaţia electrică Electrocutarea Conductorul de alimentarecu energie electrică a fierului trebuie să fie întreg.

Surfilează buzunarele. Coase tivul la partea superioară a buzunarelor. Crt. garnitură talie) PRODUSUL FINIT Procesul tehnologic de confecţionare Nr. garnitură gât. Maşina triploc Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 60 . Maşina Uberdec 2.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare DETALII PRINCIPALE ( faţă. Faza de lucru Imaginea fazei de lucru Utilajul folosit 1. spate. garnitură mâneci. mâneci) RIN ASAMBLARE DETALII SECUNDARE ( buzunare.

din talie de la mâneci si de la pantaloni. Aplică buzunarele la faţa bluzei.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 3. Surfilează garniturile de la gât. Maşina triploc Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 61 . Maşina simplă 5. Încheie faţa cu spatele pe linia umerilor. Maşina triploc 4.

Încheie mânecile în interior şi părţile laterale Maşina triploc 8. Maşina triploc 9. Coase mâneca pe linia umerilor.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 6. Întoarce şi aplică garnitura la mâneci. Maşina triploc Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 62 . Întoarce şi aplică garnitura la gât. Maşina triploc 7.

Fierul de călcat ASAMBLAREA PRODUSELOR DIN TRICOTURI CU Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 63 SPRIJIN PE TALIE . Întoarce şi aplică garnitura în talie. Curăţă de aţe. Foarfece 12.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 10. Călcare finală. Maşina triploc 11.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare PANTALONUL DE PIJAMA PENTRU COPII DETALII PRINCIPALE ( spate. Maşina triploc Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 64 . crt. Încheie faţa pe linia turului. faţă) ASAMBLARE PRODUSUL FINIT DATALII SECUNDARE ( garnituri) Procesul tehnologic de confecţionare Nr. Faza de lucru Imaginea fazei de lucru Utilajul folosit 1.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 2. Încheie cusătura laterală. Încheie garniturile. Maşina triploc Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 65 . Încheie linia interioară a pantalonului. Maşina triploc 3. Maşina triploc 4. Maşina triploc 5. Încheie spatele pe linia turului.

Introducerea elasticului şi executarea tivului. Maşina triploc 9. Aplică garniturile la terminaţia pantalonului Maşina triploc 8. Întoarce garniturile Manual 7. Maşina Triploc Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 66 . Încheie elasticul.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 6.

Fierul de călcat Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 67 . Călcare finală. Foarfece 11. Curăţă produsul de aţe.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 10.

crt. Coase pensele la faţă.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare ASAMBLAREA PRODUSELOR DIN ŢESĂTURI CU SPRIJIN PE TALIE ŢESĂTURI ASAMBLAREA FUSTEI PENTRU ADOLESCENTE Detalii principale (faţă. Faza de lucru Imaginea Utilajul folosit Maşina simplă 1. betelie) ASAMBLARE Detalii secundare ( buzunare) PRODUSUL FINIT Procesul tehnologic de confecţionare Nr. de cusut Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 68 . spate.

Surfilează detaliile. Descalcă pensele la faţă. Coase pensele la spate.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 2. Fierul de călcat 3. Maşina triploc Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 69 . Maşina simplă de cusut 4. Fierul de călcat 6. Descalcă cusăturille. Încheie spatele pe mijloc până la sliţ. Maşina simplă de cusut 5.

Aplică fermoarul la spate. Tigheleşte buzunarele. Maşina simplă de cusut Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 70 . de cusut 10.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 7. Aplică buzunarele la faţa fustei. Maşina simplă de cusut 8. Fierul de călcat Maşina simplă 9. Preformează buzunarele prin călcare.

Aplică întăritura la betelie. Fierul de călcat Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 71 . Fierul de călcat 12. Descalcă cusăturile. Maşina simplă de cusut 13.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 11. Presează buzunarele prin călcare. Fierul de călcat 14. Încheie fusta în părţile laterale.

şi rihtuieşte colţurile. Maşina cu 2 ace Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 72 . de-al doilea tighel. Fixează betelia cu primul tighel. Maşina simplă de cusut Fixează betelia cu cel 17. Maşina simplă de cusut 18.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Coase capetele beteliei 15. Maşina simplă de cusut 16. Coase tivul fustei .

Curăţă de aţe. Foarfece 21. Maşina de butoniere 20. Coase nasturele. Maşina de cusut nasturi 22. Foarfece Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 73 . Curăţă de aţe.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 19. Însemnează şi coase butoniera.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Fierul de călcat 23. mâneci) Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 74 . Călcarea finală.spate. ASAMBLAREA PRODUSELOR CU SPRIJIN PE UMERI DIN ŢESĂTURI ASAMBLAREA BLUZEI PENTRU FEMEI DETALII PRINCIPALE (feţe.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare ASAMBLARE PRODUSUL FINIT DETALII SECUNDARE( garnituri. Descalcă pensele. crt. de cusut 2. Faza de lucru Imaginea fazei de lucru Utilajul folosit Maşina simplă 1. Fierul de călcat Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 75 . Coase pensele la spate. dublură spate) Procesul tehnologic de confecţionare Nr.

Surfilarea cusăturilor de aplicare a garniturilor . Maşina triploc 5.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 3. Maşina simplă de cusut 4. Asamblează partea superioară a feţei cu garnitura. Descalcă cusăturile. Fierul de călcat 6. Aplică garnitura la părţile superioare ale feţei. Maşina simplă de cusut Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 76 .

Surfilează detaliile. Fierul de călcat 9.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 7. Asamblează partea superioară cu cea inferioară a feţei Maşina simplă de cusut 8. Maşina triploc 10. Descalcă cusăturile. Încheie bluza pe linia umerilor şi aplică dublura la spate. Maşina simplă de cusut Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 77 .

Maşina simplă de cusut Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 78 .Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 11. Descalcă cusătura. Fierul de călcat 12. Fierul de călcat 14. Descalcă cusătura. Încheie mânecile tubular. Încheie părţile laterale. Maşina simplă de cusut 13.

Descalcă cusătura. Aplică mânecile. Execută tivul la mâneci şi la partea inferioară a bluzei. Fierul de călcat 16.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 15. Descalcă cusătura. de cusut Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 79 . Maşina simplă de cusut 17. Fierul de călcat Maşina simplă 18.

Durata totală a pregătirii practice: 2.Calendarul pregătirii: Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 80 . Fierul de călcat Anexa pedagogică a Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în intreprindere/instituţie publică de către elevi din învăţământul profesional şi tehnic 1.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 19. Călcarea finală a produsului. Curăţă produsul de aţe. Foarfece 20.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 3.Perioada stagiului.Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe prioada stagiului de pregătire practică: Cadru didactic Data Semnătura Tutore Practicant Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 81 . 8. timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parţial): 4.Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică: 13. pe perioada stagiului de pregătire practică: 10.Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii: 6.Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de pregătire practică: 11.Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică: 5.Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev la şcoală şi în întreprindere: . Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de practică: 9.Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ-organizator al practicii.Condiţii de primire a elevului în stagiul de practică: 7.

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 82 .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 83 .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 84 .

Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 85 .

Bandă de stofă care se prinde pe umeriii uniformelor. tivuri. manşete. umiditate şi presiune Întăritură pentru gulere. ÎNTĂTITURĂ RIHTUIRE AŢA DE CUSUT ŞLIŢ TRATAMENT MIDOTERMIC INSERŢIE EPOLET Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 86 . piepţi. se Succesiune de operaţii prin care materia primă se transformă în produs finit Parte a procesului tehnologic ce constă în prelucrarea sau asamblarea uneia sau mai multor piese Partea din operaţie care se efectuează cu aceleaşi unelte de muncă şi acelaşi regim tehnologic Parte din faza de muncă alcătuită dintr-un grup de mişcări Parte din mânuire care reprezintă cel mai simplu element al procesului de muncă Materiale textile obţinute prin încrucişarea firelor textile. imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare Operaţie de verificarea şi corectare a contururilor şi dimensiunilor detaliilor Produs auxiliar folosit la asamblarea şi prelucrarea îmbrăcămintei Deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp. cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării Proces de călcare a materialelor textile în condiţii de temperatură. Produs textil obţinut prin buclarea firelor Parte componentă a produsului de îmbrăcăminte Detalii care nu pot lipsi din componenţa produsului. buzunare. Detalii care pot lipsi din componenţa produsului Utilaj principal folosit în intreprinderile de confecţii Proces de îmbinare a două sau mai multe materiale textile Tip de cusătură realizată cu maşina de cusut Operaţie ce se execută la marginile detaliilor în vederea evitării destrămării Materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat.Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare ASAMBLARE PROCES TEHNOLOGIC OPERAŢIA FAZA DE MUNCĂ MÂNUIREA MIŞCAREA ŢESĂTURĂ TRICOT DETALIU (REPER) DETALIU PRINCIPAL DETALIU SECUNDAR MAŞINĂ DE CUSUT CUSĂTURĂ TIGHEL SURFILARE GLOSAR DE TERMENI produsului asamblează pentru constituirea Etapă în care detaliile principale prelucrate separat .

(1994). Calificarea profesională:Lucrător în tricotaje-confecţii. Calificarea: “Confecţioner produse textile”. Clasa a-X-a. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale .Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare BIBLIOGRAFIE 1. Manual pentru clasele a-XI-a şi a-XII-a Bucureşti.Suport de curs pentru modulul: Sănătatea şi securitatea muncii. nivelul 2 . Lupaşcu. Ciontea. Bucureşti 2005 Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 87 . Romiţa Ţiglea .(2008). Editura Oscar Print 5. Manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii. Manual pentru clasele a-IX-a şi a-X-a Bucureşti.(2003) Norme specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile. Editura Didactică şi Pedagogică 3. Gheorghe. Ciontea. Ciontea. Gheorghe. Editura Didactică şi Pedagogică 4. blana si piele” 2. Gheorghe. Industrie textilă şi pielărie. (2006). Utilajul şi tehnologia meseriei – confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi . Bucureşti. Standardul de Pregătire Profesională ( 2005). Utilajul şi tehnologia meseriei – confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi . Modulul: Tehnologii de confecţionare a produselor din ţesături şi tricoturi. (1994). Editura Mistral Info Media 6.

Curriculum clasa a XI-a anul de completare ( 2005).Modulul: Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi Clasa: a XI-a an de completare 7. Calificarea: „Confecţioner produse textile” Domeniul: Textile – Pielărie Calificarea: Confecţioner produse textile 88 . Domeniul: “Industria textilă şi pielărie” .