You are on page 1of 26

ชัน้ มัธยมศึกปี ที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนยาง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
LOGO

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
LOGO

ผลการเรียนรูท้ ่ีคาดหวัง

1. บอกความหมายและความสาคัญของกีฬา
ฟุตบอลได้
2. เล่นฟุตบอลได้ตามกฎ กติกา
3. บอกขัน้ ตอนการฝึ กทักษะการเล่น
ฟุตบอลได้

วัตถุประสงค์
1. บอกประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตบอลตัง้ แต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ได้
2. ปฏิบตั ิดแู ลรักษาอุปกรณ์ฟตุ บอล และเครือ่ งใช้ประจาตัวได้
3. บอกและปฏิบตั ิมารยาทของการเป็ น ผูเ้ ล่น และผูด้ ทู ่ีดไี ด้

4. บอกประโยชน์และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้

เป้าหมาย
นักเรียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจ เรือ่ ง ความรู ้
ทัว่ ไปเกีย่ วกับการเล่นกีฬาฟุตบอล และ มีคุณธรรม เห็น
คุณค่า เกิดทัศนคติท่ีดตี ่อกีฬาฟุตบอล สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

ลักษณะการเล่นของฟุตบอล

การเล่นกีฬาฟุตบอล ผูเ้ ล่นของแต่ละทีมจะอยู่คนละฝ่ าย
และใส่เสื้อประจาทีมของตน แต่ละทีมจะ มีผูเ้ ล่น 11 คน
ซึง่ ทาหน้าที่แตกต่างกัน แต่ละคนจะพยายามและเตะลูกฟุตบอล
ให้เข้าประตูของฝ่ ายตรงข้ามให้มากที่สดุ ฝ่ ายที่ทาประตูได้มากจะ
เป็ นฝ่ ายชนะ ในแต่ละทีมจะใช้ผูร้ กั ษาประตูเพียงคนเดียวเท่านัน้ ที่
ใช้มือจับลูกได้ กรรมการผูต้ ดั สินจะเป็ นคนควบคุมเกมให้เล่นกัน
ตามกติกา

ลักษณะการเล่นของฟุตบอล (ต่อ)
ทักษะขัน้ พื้นฐาน ได้แก่การทรงตัว
การเตะแบบ
ต่าง ๆ การหยุด การเลี้ยงบังคับลูกการโหม่ง การทุ่ม
ลูกเข้าเล่น การหลบหลีก การหลอกล่อ การรักษาประตู
ส่วนทักษะขัน้ สูง ได้แก่
ทักษะการเล่นของกองหน้า
กองกลาง กองหลัง และผูร้ กั ษาประตู สาหรับการเล่นทีม
ต้องเข้าใจตาแหน่งแผนการรุก แผนการรับ ความสัมพันธ์ของ
ทีม การแก้ปัญหาของทีมและกติกา

ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตบอลตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ฟุตบอลกาเนิดขึ้นครัง้ แรกที่
ประเทศกรีก โบราณซึง่ เรียกว่า “เอพปิ สไกย์รอส” (Episkiyros)
ในสมัยบาบีโลเนียและสมัยอียปิ ต์โบราณ ฟุตบอลทามาจากหนังสัตว์
เย็บสลับไปสลับมาแล้วห่อหุม้ ข้างนอกด้วยฟางหรือผม
ในประเทศจีน เมื่อก่อนคริสต์กาล 3000 ปี ได้เล่นกีฬาชนิดหนึ่ง
คล้ายการเล่นฟุตบอล เรียกว่า “ทีซซู ”ุ (Tsu chu)
ในประเทศญีป่ ุ่ นก่อนต้นศตวรรษที่ 14 ได้เล่นกีฬาชนิดหนึ่งที่คล้าย
การเล่นฟุตบอลเรียกว่า “เคมาริ” หรือ “เคอร์นารท” (Kmari หรือ
Kernart)

ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตบอลตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั (ต่อ)
ในประเทศฝรัง่ เศสสมัยกลาง
ได้เล่นกีฬาคล้ายฟุตบอลเช่นกัน
เรียกว่า “คาลซิโอ” (Calcio)
ในประเทศเม็กซิโก ได้เล่นกีฬาชนิดหนึง่ คล้ายฟุตบอล เรียกว่า
“โกมาคาริ” (Gomacari)
ในสมัยโรมัน เริม่ เล่นฟุตบอลที่มีลมข้างในโดยพวกเขาได้นาเอา
กระเพาะปั สสาวะของวัวที่เพิง่ ตายใหม่ๆ แล้วหุม้ ด้วยขน
เกมที่ใช้
กระเพาะปั สสาวะของวัว (Ox’s bladder) มาเล่นนี้ ได้ถูก
เรียกว่า “ฮาร์ฟาสตัม” (Harpastum) บางตาราเรียกว่า
“Harpastrum” หรือ “Harpaston” ก็มีซง่ึ ชาวโรมัน
พวกนี้ได้เอาแบบอย่างจากชาวกรีกโบราณ

ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตบอลตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั (ต่อ)
การแข่งขันฟุตบอลระหว่างชาติมีครัง้ แรก เมื่อ ค.ศ.1872
ระหว่างทีมสกอตแลนด์กบั ทีมอังกฤษต่อมาก็มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง
ชาติกนั บ่อยๆ การแข่งขันระหว่างชาติท่ีนบั ว่าสาคัญที่สดุ คือการแข่งชิง
ถ้วยชนะเลิศของโลก (World Cup) ทุกๆ 4 ปี จะมีการ
แข่งขันระหว่ างประเทศครัง้ หนึ่งทีมฟุตบอลของบราซิลชนะเลิศเป็ นครัง้ ที่
3 ใน ค.ศ.1970

ประวัติกฬี าฟุตบอลในประเทศไทย
ประเทศไทยเรานัน้ ได้มีการเล่นฟุตบอลในสมัยต้นรัชกาลที่ 6
เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ส่งลูกหลานและข้าราชบริพารไปเรียน
อังกฤษ จึงได้รบั เกมนี้กลับเมืองไทย และผูน้ าฟุตบอล
กลับมายัง
ประเทศไทยคนแรกเมื่อปี พ.ศ.2440 คือ พระยาธรรมศักดิม์ นตรี
(สนัน่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)หรือ “ครูเทพ” ผูแ้ ต่งเพลงกราวกีฬา
ซึง่ เป็ นเพลงอมตะของไทย เนื้อเพลงกอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
เพรียบพร้อมไปด้วยน้าใจนักกีฬาอย่างแท้จริง การแข่งขันฟุตบอลครัง้
แรกเป็ นทางการเมื่อวันเสาร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2443 (ร.
ศ.119) ณ สนามหลวง ระหว่างชุดบางกอกกับชุดกรมศึกษาธิการ
ซึง่ เรียกการแข่งขันครัง้ นี้ว่า “แอสโซซิเอชัน่ ฟุตบอล”

ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล
1. ผูเ้ ล่นจะต้องเคลือ่ นไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา
2. ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง ช่วยทาให้ระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกายทางานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลือ่ นไหวตามธรรมชาติของมนุษย์เกือบ
ทุกชนิด
4. การเล่นฟุตบอลย่อมช่วยสอนให้ผูเ้ ล่นรูจ้ กั ความยุติธรรมปฏิบตั ิตนให้
อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระ
5. ส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีกนั ระหว่างหมู่คณะเพราะฟุตบอลเป็ นกีฬา
ประเภททีม
6. การเล่นฟุตบอลที่ดยี ่อมมีโอกาสได้รบั คัดเลือกให้เป็ น
ตัวแทน ของชาติโรงเรียน สถาบัน สโมสร

แบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่ 1
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล

ข้อใดเป็ นประเทศแรกที่รเิ ริม่ เล่นกีฬาฟุตบอล และก่อตัง้ สมาคม
ฟุตบอลขึ้น

1
ประเทศไทย 5

ก. บราซิล

ข. อังกฤษ

ค. ฝรัง่ เศส

ง.

แบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่ 2
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล

กีฬาฟุตบอลสมัยใหม่แต่ละทีมมีผูเ้ ล่นกีค่ นเมื่อเริม่ การแข่งขัน
ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. 11 คน

ง. 12 คน

1
5

แบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่ 3
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
เมื่อนักเรียนมีร่างกายที่ไม่พร้อมที่จะประกอบกิจกรรมทางกีฬาแล้ว
จะเกิดผลอย่างไรมากที่สดุ
ก. เกิดการบาดเจ็บ

ข. กินอาหารได้มากขึ้น

ค. นอนหลับอย่างสบาย

ง. ปวดเมื่อยตามร่างกาย

1
5

แบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่ 4
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
เมื่อนักเรียนเล่นกีฬาแล้วเกิดอาการข้อเคล็ดขึ้น สิง่ แรกที่ควรทาคืออย่างไร
ก. ใช้ยาหม่องทา

ข. ใช้ผา้ พันรัดให้แน่น
ค. ใช้ความเย็นประคบก่อน
ง. ประคองผูบ้ าดเจ็บไปหาแพทย์

1
5

แบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่ 5
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
เมื่อเกิดอาการกล้ามเนื้อหดตัวอย่างรวดเร็วหรือเรียกว่าตะคริวขณะ
ที่เล่นกีฬา นักเรียนควรปฏิบตั ิอย่างไรก่อน
ก. ใช้นา้ ร้อนประคบ
ข. ใช้นา้ แข็งประคบ
ค. ให้ผูป้ ่ วยดืม่ นา้ เกลือ
ง. ช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่เกร็งตัว

1
5

แบบฝึ กหัด ชุดที่ 1
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
ให้นกั เรียนเรียงภาพของสนามฟุตบอลให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

แบบฝึ กหัด ชุดที่ 2
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
ให้นกั เรียนพิจารณาข้อใดเป็ นบุคลิกภาพของนักกีฬาให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

1. ร่างกายมีความอดทนต่อความเจ็บปวดสูง
บุคลิกภาพนักกีฬา

ไม่เป็ นบุคลิกภาพนักกีฬา

แบบฝึ กหัด ชุดที่ 2
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
ให้นกั เรียนพิจารณาข้อใดเป็ นบุคลิกภาพของนักกีฬาให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

2. ชืน่ ชมลักษณะที่เข้มแข็ง
บุคลิกภาพนักกีฬา

ไม่เป็ นบุคลิกภาพนักกีฬา

แบบฝึ กหัด ชุดที่ 2
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
ให้นกั เรียนพิจารณาข้อใดเป็ นบุคลิกภาพของนักกีฬาให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

3 .อ่อนน้อม ถ่อมตน ชอบเป็ นผูต้ าม
บุคลิกภาพนักกีฬา

ไม่เป็ นบุคลิกภาพนักกีฬา

แบบฝึ กหัด ชุดที่ 2
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
ให้นกั เรียนพิจารณาข้อใดเป็ นบุคลิกภาพของนักกีฬาให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

4 .ชืน่ ชมลักษณะที่เข้มแข็ง
บุคลิกภาพนักกีฬา

ไม่เป็ นบุคลิกภาพนักกีฬา

แบบฝึ กหัด ชุดที่ 2
เรือ่ ง ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอล
ให้นกั เรียนพิจารณาข้อใดเป็ นบุคลิกภาพของนักกีฬาให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

5 .ปรับตัวยาก เก็บตัว
บุคลิกภาพนักกีฬา

ไม่เป็ นบุคลิกภาพนักกีฬา

<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

LOGO

ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ นายคมกริช ชื่อสกุล เนตรชัง
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3530100835112
สัญชาติ
ไทย
เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
เกิดวัน จันทร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2521 อายุ 30 ปี
ภูมิลาเนาบ้านเลขที่ 35 หมู่ท่ี 5 หมู่บา้ น หนองกลาย
ตาบล ป่ าเซ่า อาเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 055-414674 โทรศัพท์มือถือ 0817530246