You are on page 1of 1

Truyền tải quang Thiết kế hệ thống dwdm 8 kênh x 10gbit/s khoảng cách 50ghz cbo đoạn truyền dẫn

hanoi- danang hoặc danang-hcm Yêu cầu : Thiết kề hệ thống dựa trên osnr Xây dựng mô hình cho mô phỏng hệ thống Đánh giá thiết kế hệ thống dựa trên chương trình optisystem Nội dung: Khảo sát tuyến truyền dẫn Khảo sát cấu hình hệ thống dwdm cho tuyến truyền dẫn Khảo sát và xác định các tham số cho các thành phần hệ thống: sợi quang, dcf, edfa.. Xây dựng mô phỏng cho ht khảo sát Kết quả mô phỏng và phân tích đánh giá Hướng dẫn: -Sử dụng google maps trực tuyến - tìm kiếm tt hệ thống trên corning, avanex. Fujitsu - -tính toán osnr của hệ thống và giới hạn cảu hệ thống dựa trên osnr - Tham khảo các ví dụ trong chương trình optisystem để xây dựng chương trình mô phỏng - Khuyến khích tự xd các khói trong hệ thống từ những thành phần cơ bản Báo cáo: nhóm 3-4 người Đk với lt Hoàn thành và nộp báo cáo trước 21t4