BORANG MPM 1 (Pind 2003

)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
PERMOHONAN UNTUK PENGISIAN JAWATAN
GAMBAR
NAMA JAWATAN YANG DIPOHON

:

...............................................................................

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

:

...............................................................................

SILA BACA KETERANGAN YANG BERIKUT SEBELUM MENGISI BORANG
Pemohon yang tidak mengisi maklumat dengan terang/lengkap dalam semua ruang di setiap halaman borang
mungkin TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

ini

1.

Hanya satu salinan borang ini sahaja yang dikehendaki dimajukan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia.

2.

Pegawai-pegawai Kerajaan, Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang sedang berkhidmat
mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab “A” dan dikehendaki
menyertakan Laporan Penilaian Prestasi dan Penyata Perkhidmatan bersama dengan borang permohonan.

3.

Majlis Peperiksaan Malaysia tidak akan membiayai segala perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan dan
temu duga.

4.

Tuliskan “TIADA” pada ruang yang tidak berkenaan.

5.

Pemohon yang memenuhi syarat-syarat sahaja yang akan dipertimbangkan

6.

Pemohon yang dipilih untuk ditemu duga akan diberitahu, dan mestilah membawa bersama dengannya sijil-sijil dan
suratan lain yang asal apabila menghadiri temu duga.

7.

Pemohon yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak
berjaya.

8.

Borang yang telah dilengkapkan berserta dengan salinan sijil-sijil hendaklah dikembalikan kepada KETUA
EKSEKUTIF, MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA, BANGUNAN MPM, PERSIARAN 1, BANDAR BARU
SELAYANG, 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN. (U.P.: BAHAGIAN PENGURUSAN
PERSONEL DAN PENTADBIRAN).
BUTIR-BUTIR PERIBADI

NAMA (DENGAN HURUF BESAR)
ALAMAT SURAT MENYURAT

NOMBOR TELEFON
RUMAH

PEJABAT

TARIKH LAHIR

BIMBIT

NO. KAD PENGENALAN

WARNA

TEMPAT LAHIR

UMUR

JANTINA

KEWARGANEGARAAN

TARAF PERKAHWINAN

NO. AHLI KWSP

NO. CUKAI PENDAPATAN

NO. PERKESO

UKURAN KETINGGIAN

BERAT BADAN

UKURAN DADA

________ METER

________ KG

________SM

AGAMA

................... .............. ....... 2......... .................... .............. B... ...... .. ...... ............... 4...................... .......... 9... 4. ....................................... ............... 6.................. 5............. 3.................... 8...... Matematik Moden ............................ 1... 3..... 6........................ 3................. Inggeris ............... _________________________ 3....... Matematik Moden ... ..... 2................. .............................. ...... 6........... ..................................................... _________________________ 3....... ..... 1..................... Malaysia++ (Dengan Lisan) ........ ... ................PENGETAHUAN BAHASA PETUTURAN: 1........................ ................ ................... ....... B. ............. .......... .......... Pengajian Am .......... .................. 2............ .... 9......................... ............ B.................... 8............ ................. ...... 7.. B......................................... ............ 7. ____________________________ 2.. _____________________ TULISAN: 1....... .. 8...... .............. ....... ............. .................. Inggeris ................................. Malaysia ...................... 5.......... 5... 9... 4. 7.. ................................... . * POTONG YANG TIDAK BERKENAAN ++ POTONG PERKATAAN ‘DENGAN LISAN’ SEKIRANYA ANDA TIDAK LULUS UJIAN LISAN BAHASA MALAYSIA 2 ..... ____________________________ 2......................... ....................... B..... Malaysia ................................................... _____________________ PERSEKOLAHAN (RENDAH/MENENGAH) Nama Sekolah Tahun Mas uk Tahun Kelu ar Darjah/Tingkatan TAHUN MAS UK TAHUN KEL UAR KELULUSAN 1 2 3 PENGAJIAN TINGGI NAMA MAKTAB/ INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 1 2 3 KELULUSAN (SERTAKAN SALINAN SIJIL) SRP/PMR* TAHUN SPM/MCE/OSC/SPVM* GRED ANGKA GILIRAN MATA PELAJARAN TAHUN GRED ANGKA GILIRAN PANGKAT STPM/HSC* TAHUN GRED ANGKA GILIRAN MATA PELAJARAN PANGKAT MATA PELAJARAN PANGKAT 1............

4. 3. 3. 4. 2. 1. 2. 2. NEGERI ATAU LAIN-LAIN (NYATAKAN) NILAI TAHUNAN TEMPOH TERIMA DARI HINGGA 1. 4.s. 3 HINGGA .m Kelas Tarikh Mula Tarikh Tamat * POTONG YANG TIDAK BERKENAAN KEGIATAN RIADAH/REAKREASI SEKOLAH/MAKTAB/INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LUAR SEKOLAH/MAKTAB/ INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 1.KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI/PROFESIONAL (SERTAKAN SALINAN DIPLOMA/IJAZAH) BIL TAHUN DIPEROLEHI NAMA MAKTAB/ INSTITUSI PENGAJIAN DIPLOMA/ IJAZAH JURUSAN/BIDANG PENGKHUSUSAN/PROFESIONAL KELAS/TARAF DIPEROLEH 1. BIASISWA/DERMASISWA/PINJAMAN YANG DIPEROLEHI PERSEKUTUAN. PENGALAMAN NAMA JAWATAN MAJIKAN DAN ALAMATNYA GAJI SEBULAN TEMPOH BEKERJA DARI 1.m ______p. 2. Inggeris ______p. Malaysia B.s. SAYA TERIKAT*/TIDAK TERIKAT DENGAN PEMBERIAN DI ATAS *MENAIP/TRENGKAS/MEMANDU KEDERASAN MENAIP Dari Naskhah Bertulis KEBOLEHAN TRENGKAS Dari Naskhah Bercetak ______p.m LESEN MEMANDU B.m ______p. 3. 3.s. 2. 3.s.

.... (PEMOHON DIKEHENDAKI MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN TULISAN TANGAN SENDIRI) PENGAKUAN PEMOHON SAYA AKUI BAHAWA KETERANGAN YANG SAYA BERIKAN DALAM PERMOHONAN INI ADALAH BENAR DAN BETUL....... 4. PERKHIDMATAN SAYA AKAN DI TAMATKAN DENGAN SERTA MERTA. BERIKAN SEBAB-SEBABNYA.... PERMOHONAN SAYA AKAN TERBATAL DAN SEKIRANYA SAYA TELAH DIBERI TAWARAN... 3.... SEBUTKAN JUGA PENCAPAIAN YANG CEMERLANG...................... TANDA TANGAN PEMOHON TARIKH 4 : ..KURSUS-KURSUS NAMA KURSUS TEMPAT KURSUS TEMPOH BERKURSUS DARI HINGGA 1.... SAYA MEMAHAMI BAHAWA SEKIRANYA ADA DI ANTARA MAKLUMAT ITU DIDAPATI PALSU...... ............ DAN CITA-CITA ANDA.... : ...... AM TULISKAN MAKLUMAT TAMBAHAN MENGENAI DIRI ANDA ATAUPUN KERJA-KERJA YANG ANDA SEDANG JALANKAN.. 2.... KEJAYAAN DALAM PELAJARAN.......... SEKIRANYA ANDA TELAH MENINGGALKAN PEKERJAAN DAHULU ATAU YANG AKAN DITINGGALKAN.........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful