LECłIA 1 NOłIUNEA SI CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE EXPEDIłIE DE MĂRFURI Transportul de mărfuri este o operaŃiune complexă ce combină unul sau mai

multe tipuri de transport (feroviar, rutier, naval, multimodal) cu operaŃiuni de încărcaredescărcare a mărfii, de gestiune a informaŃiilor referitoare la deplasarea încărcăturii si a costurilor acesteia, efectuarea formalităŃilor de import-export, asigurarea încărcăturii etc. Rolul central în acest complex de operaŃiuni îl deŃine contractul de transport de mărfuri, dar pentru a face posibilă deplasarea mărfii în condiŃii eficiente din punct de vedere economic si sigure din punct de vedere juridic pentru expeditor, pe contractul de transport se grefează în mod obisnuit un contract de expediŃie a încărcăturii, menit să îndeplinească rolul de a asigura legătura dintre client (expeditor) si cărăus, înlesnind organizarea deplasării. ExpediŃia de mărfuri are ca obiect asigurarea, de către expediŃionar, în beneficiul clientului său (expeditorul), a circuitului mărfii, adică tot ceea ce este necesar pentru a face posibilă deplasarea mărfii de la expeditor la destinatar. Contractul de expediŃie propriu-zis însumează totalitatea prestaŃiilor conexe transportului, inclusiv cele efectuate la destinaŃie. Datorită costurilor mai reduse si eficienŃei mai ridicate, în comerŃul modern operaŃiunea de expediŃie tipică s-a separat de asa-numitele prestaŃii de servicii terminale, care au în vedere operaŃiunile necesare predării si preluării mărfii de către destinatar din momentul ajungerii sale la destinaŃie. Contractul de expediŃie îsi reduce, astfel, sfera operaŃiunilor la cele iniŃiale, de organizare a deplasării încărcăturii. In baza contractului de expediŃie transportul se poate organiza în trafic unitar, prin intermediul unui singur tip de transport (terestru, naval sau aerian), în trafic succesiv, făcând a se transporta marfa prin participarea unor cărăusi succesivi, de obicei, în trafic internaŃional, în baza unei scrisori de trăsură internaŃională sau în trafic combinat (multimodal), făcând a se transporta marfa prin îmbinarea a două sau mai multe mijloace de transport în baza unui document unic de transport. Contractul de expediŃie tipic, însă, este un contract încheiat între comitent (furnizor sau vânzător de mărfuri) si comisionar (expediŃionar), prin care acesta din urmă se obligă, în schimbul unei remuneraŃii, să încheie în nume propriu, dar pe contul comitentului, contractele necesare cu terŃii pentru transportul încărcăturii, precum si să îndeplinească actele si măsurile pregătitoare si de cooperare necesare în scopul executării deplasării . Comisionarul îsi asumă, în consecinŃă, multiple sarcini, dar nu se angajează să efectueze el însusi transportul, numai excepŃional si cu titlu accesoriu el executând efectiv transportul. Contractul de expediŃie este un contract consensual, simplul acord de voinŃă al părŃilor fiind suficient pentru valabilitatea contractului. Totusi, normele contractuale standardizate instituie regula formei scrise a contractului, precum si un conŃinut minim al clauzelor contractuale, ceea ce ridică, la fel ca în cazul contractului de transport, problema caracterului acestei forme scrise, dacă este o formă cerută ad validitatem sau doar ad probationem. Contractul de expediŃie are caracter comercial pentru expediŃionar (comisionar), care îndeplineste, prin definiŃie, o activitate profesională de intermediere, sub forma unei întreprinderi Contractul de expediŃie este un contract oneros si comutativ, dată fiind caracteristica de comercialitate a acestuia.

poziŃia expeditorului. prin intermediul unui terŃ. ExpediŃionarul. Contractul de expeditie este încheiat. si nu prin intermedierea expediŃionarului. el doar „face să se transporte" marfa de la expeditor la destinatar. com. El „face să se transporte marfa". 2 din CondiŃiile generale USER prevede că este client orice persoană juridică sau fizică. com. în consecinŃă. întrucât expediŃionarul se află. în sensul art. în beneficiul clientului său (expeditor). supus negocierii este doar comisionul expediŃionarului. ExpediŃia este. în general. sub forma unor documente tipizate. precum si în alegerea cărăusului cel mai potrivit. In aceste condiŃii. . Expeditionarul nu este el însusi un cărăus. Art. în general. în stare de ofertă permanentă de a contracta. asemenea majorităŃii cărăusilor. respectiv organizatorul deplasării mărfii. însă.. Expeditionarul (desemnat uneori si prin termenul de . care includ conditiile generale de afaceri impuse de expediŃionar. dacă ar încheia în mod direct acest contract. Substituirea expediŃionarului sau pluralitatea de expediŃionari sunt permise doar în condiŃii excepŃionale. în principiu. acŃionând ca un intermediar între expeditor si cărăus. să execute el obligaŃia acestuia. acordul de voinŃe necesar perfectării contractului realizându-se prin simpla acceptare a condiŃiilor generale de către client.). civ. în contractul de transport. în mare parte. deŃinător si/sau care are drept de dispoziŃie asupra unei cantităŃi de marfă si solicită efectuarea transportului acesteia. Clientul este persoana care ar avea. iar clientului fiindu-i permisă înlocuirea numai în caz de neexecutare în natură a obligaŃiei expediŃionarului. ca în caz de neexecutare a obligaŃiei de către expediŃionar. în sensul art. 413 C.. contractul de expeditie este. Expeditionarul este factorul determinant al derulării optime a transporturilor de mărfuri.Contractul de expediŃie este un contract autonom. un contract de adeziune. I pct.comisionar-expeditor" sau cel de „casă de expediŃie") este cel care „face să se transporte marfa". 1077 C. încheie contractul de transport si asigură buna derulare a acestuia. Ceea ce este. Contractul are. întrucât expediŃionarul exercită din proprie iniŃiativă opŃiunile în alegerea tipului de transport adecvat pentru executarea deplasării mărfii. inclusiv operaŃiuni conexe deplasării. numai un caracter limitat intuitu personae. în sensul că expediŃionarului nu îi este permis să-si substituie unilateral alt executant. Clientul este cel care plăteste sau garantează plata preŃului transportului si a operaŃiunilor legate de acesta. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE EXPEDIłIE DE MĂRFURI Pasul 1: PărŃile contractului PărŃile contractului de expediŃie sunt comitentul (client) si expediŃionarul. dar pe cheltuiala expediŃionarului (art. 413 C. Clientul are dreptul. o operaŃiune ce se exercită de către expediŃionar intuitu personae.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful