P. 1
שיעור 1 ערוך

שיעור 1 ערוך

|Views: 7|Likes:
Published by Liran Ben Haim

More info:

Published by: Liran Ben Haim on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

28.12.1895 .עונלוקל הריפסה תליחת – .

היווחה רובע ףסכ םלישש להק ינפב הנושארה עונלוקה תנרקה
-ה אוה רחבנה ךיראתה .תובר ןה עונלוקה תליחת ךוראיתל תויצפואה 28 רבמצב 1895 תנרקומ וב םויה –
! עונלוקה תליחתל ךיראתה וה" המל .הנושארה עונלוקה תנרקה
.עונלוקב רבומ #הנרקהה שיש וע לכ – הנרקהה $שומב רושק עונלוקה
.%רס תוארל יכ ףסכ ומליש םיפוצ – להק ינפב הנושאר הנרקה
םיחאה – תפרצב םוליצ י%רסל תשורח תיב ילעב םיסנהמ ינש יי לע "ירפב העצבתה הנרקהה ריימול &
'()*+,+ .-
ךרוצה םה םאה לש םייסיסב םיכרצ ינש .םיימינפ םיפח ןומה שי םאל .חרכהמ #ךרוצמ תרצונ האצמה לכ
.תוומה תא חצנל ךרוצהו #תואיצמה תא ר"חשל
1 . #תילאירה תואיצמה צל רוציל םאה הסינ #הירו%סיהה תישאר "אמ – תואיצמה תא ר"חשל ךרוצה
#ויכרצל הנענ םוקיה #םוקיה %ילש ומצע תא האור ישונאה ןימהש הבועה ןמ עבונ ה" .ולשמ תואיצמ
.תונמואה ךר עצבתמ תואיצמה רו"חיש .וב %לוש םאה םוקיה רו"חש תועצמאב .ויתושירל
2 . לע ןוחצינה אוה רומישה #םאה רובעב – תואיצמה רו"חש תא רמשל ךרוצה - תוומה לע ןוחצינה
.תויחצנה #תויפוסניאה ת$שה אוה – תוומה
ע$ר םיאיפקמ לוסיפבו רויצב .ןמ"ה תאו העונתה תא רמשל ותאצמהל ע ןתינ היה אלש ןוויכמ לונ עונלוקה
םיראשנ םוליצהו רויצה .ןמ" #העונת תללוכ הניא איה ךא #איהש יפכ תואיצמה תא תוארל ןתינ ו" ךרב .ןמ"ב
תא" תונתונ ןכש תויונמאה .העונת תשוחת תללוכש תואיצמה תשוחת תא ונל םינתונ אל םה .חצנל םיאופק
בתכה תאצמה ע #םירופיסב ל.נכ .הרמתשה אל הקי"ומה םיוות תאצמה ע – הקי"ומב אמ$ול .תורמשנ אל
ומכ -ירחא תעצובמ #תר"חושמ לבא תואיצמ לש יתימא םויק& היצ%נ"רפרה תוינמוא לכב .ורמשנ אל םירופיס
.תרמתשמ הניאו תמייסמ הריציה #ןור%אית
הרדנא ןזאב תרוצ תא תרציימש וינפ לע הכיסמ םימש תמ והשימשכ .תוומ תכסמ ןיבל עונלוקה ןיב הוושמ
עירפמש רבה .םאל בושח ואמש רב איה החצנהה .חצנל תראשנ תוומה תכסמ לבא תמ שיאה .וינפ
עונלוקל ליבומש ינשה ףחה .חיצנהל .ונמצע תא רמשל ךרוצה םייק ןכל #תוומה אוה לכ רתוי ישונאה ןימל
רמלו אוהש ומכ םלועה תא ר"חשל תלוכיה – םיינשה ןיב בלשל ישקבמ ונחנא .תוומה תא חצנ ךרוצה אוה
.עונלוקל סיסבה אוה םיינשה ןיב בלשל ךרוצה .תוומה תא חצנלו חצנל ותוא
#העונתה רומיש .הלש םקומ ואמ בלשב תושונאה ינפב ת$צומ תואיצמה תא ר"חשל ןתינ אלש #ו" היעב
.ורתפ אל רויצו לוסיפ ומכ תויונמאש רב #ןמ"ה ךלהמ #הקימאניה
תוחתפתהה תא תוארל ןתינ תונמאה תודלותב ונויסנב ינש דצמו תואיצמל המוד היהת דחא דצמש הידמ אוצמל םדאה לש
חצנל רמשית . ו (רמשנ אוה יכ) ןושארה היה רויצה רויצל העונת סינכהל ןויסינ היה הלחתהה ןמ רבכ :
1 . רויצ תורעמה י יביטימירפה םי - םע התוא רייצ אוה הצר איהשכ היחה תא רייצל הצר רייצהשכ 16 אלו םיילגר
4 .הלש העונתה תא רייצל וכרד התייה וז
2 . ירצמה רויצה - .רופיס םירצויש םירויצ רפסמ ס!ימו!ל דואמ המוד היה ירצמה רויצה
/ . תינוויה תונמואה " .ןודיכה תכלשה ומכ םיכשמהב הלועפ םיגיצמה םידכ לע םירויצ ורמתשנ
ראשל דוגינבש ללגב #א .רתויב תיבי$!פאה הרוצב ולש תואיצמה תא דעתל םדאל רשפאתה עונלו!ה תאצמה םע !ר
תויונמואה תונמא ססובמ עונלו!ה ת לע עדמ :וסיסבב רשא םיעדמה תא איצמהל םדו! היה םדאה לע
1 . הקיזיפ " רשא התיה הכותב .סנאסנרה תפו!תב הב !וסיעה לחה #א תיסאל!ה הפו!תהמ םדאל תרכומ
%נע םג לולכ הקיטפואה " .תובר!מו תולידגמ תושדע איצמה יילילג ואלילג
2 . הימיכ " .רתוי שדח עדמ
דצה תוחתפתה תא לאוזיווה י עונלו!ה לש ורשפא :םייוליג השולש
1 . הנרקה .#סמ לע הנ$! הנומת תנר!ה -
2 . הייארה תופיצר קוח " .העונתה תיילשא תריציל וז רחא וזב תונר!ומה תונומת
3 . םוליצה " .םליפ לע תואיצמה תאפ!ה&םושיר לש יגולונכ$ה $ביהה
1 . הנרקה -
סנאסנרב ןכמ רחאל .םיבכוכ בור!מ תוארל םירצמו ןוויב ואצמוהש הימונור$סאה יעדמ לש ןוצרה תוב!עב חתפתה
ידי לע השדעה תאצמה תוב!עב ה!י$פואה יעדמ וחתפתה יילילג ואלילג -ה האמה %וס) 16 -ה תליחת 1' .(
• תנשב 16(' ריזנ םשב סואנטא רכריק )םס!ה סנפ) תא איצמה )) הנר$ל ה!יגמ () !זח רוא רו!מ לש בוליש
תוי$פוא תושדע םע דחי (רנ) תא ולידגה םה ריוצמ %ד םהיניב חנוה רשאכש ה השעש שומישה .רי! לע הנומת
.םיירצונ םירסמ תרבעהל יתד יפוא לעב היה וב
• -ה האמב 1' היה $!פאה .םידליל רודיבכ שמיש אוהו םס!ה סנפ לש םירויצל העונת לש ינדי דמימ סנכוה
יה ה$ישה ) םס!ה סנפ) לש ליעפמה לש םיידיה תוזירזה יולת י רויצה רשאכ רויצ יבג לע רויצ תנר!ה הת
.תיזחב רויצה !ר אלא זז וניא ע!רב
• -ה האמב 1* ילגנאה םיעפומה שיא ןוסטרבור לש תונר!ה בלשמ ) סנפ ה ס! )ם ולש המיאה ןור$איתב
םירגובמל .
• ךשמב ללכתשמ םסקה סנפ 250 .םירחתמ ול ןיא הנש
• ותלוכי – ליעפמה לש ותעונתב א%בתה םסקה סנפב תוארל היה ןתינש ןושאר יעונלוק %נמלא
– הכירע ןיעמכ אוה ינש %נמלא .המלצמ תעונת לש %קפא תרצוי ךסמה םע ברקתהלו קחרתהל
רבעמו םירויצה תפלחה םי%אקב תו"יר" י.ע ועצובש # םסקה סנפב ולא םי%קפא .ינשל חאמ
.עונלוק לש תוקינכ% םיריכ"מ םייי
2 . הייארה תופיצר קוח -
.המו$פ. תישונאה ןיעהש וניבה .ןמ"ו העונת לש םימימ רויצל סינכהל תונויסינ ושענ הירו%סיהה ךלהמב
.תש%שו%מ תחא הנומתל תובברעתמ ןה יכ #ףצרב תוריהמב תוענש תונומת הה"מ הניאו
• -ה האמה תליחתב 19 & 1810 - וטאלפ י$לבה יידראפו י%ירבה , הקי"יפה ינעמ , קוח תא וחסינ
מ ההוב$ש תוריהמב ענש םצע תוארל תל$וסמ אל ןיעה - הייארה תופיצר 1112 מ לחה& .היינש לש
12 איה תוריהמה םליאה עונלוקב .תא"ה הילשאה תלבקתמ היינשל תונומת 12 .היינשל תונומת
ל ורבע םיינכ% םילוקיש תובקעב רבמה עונלוקב 23 רבוע ת$צומ הנומת לכ ןיב .היינשב תונומת
ב תוריהמה ןכל סירתה 12 איה היינשל תונומת 11/2 סירתה ללוכ# היינש לש רבמה עונלוקב #
1138 האלה ןכו .- רוחש ע%ק תר"עב םתוא ירפהל שי תוענה תונומתה תובברעתה תא עונמל יכ
תונומתה תא תרבחמ ןיעה ךכו -ענ אוה הב תוריהמה בקע האור הניא ןיעהש -סירת רתוי רחואמ&
.-היצמינא יפות& רוחשה ע%קה ירחאו ינפלש
• םיאקי"יפ המכ שי ןכל #תא"ה העפותה לע םילוע תחא הנועבו תעב םיאקי"יפ המכ& ה" יולי$ תובקעב
.העונתה תא םישיחממש םיעוצעצ חתפתהל םיליחתמ -םהלש אוה יולי$הש םינעו%ש םינוש
םיציצמשכש םירוח םע ףותה היה רתוי ללכושמ .העונת השיחממה תבבותסמה הפינמה תמ$וכ
.העונת לש הילשא םיאור ףותה תא םיבבוסמו רוחב
• -ה האמה עצמאב 19 ןעמה # רייצ1 יתפרצה לימא ונר קוחל הנרקה ןיב רבחמש ןושארה אוה
םיקמ .-ןושארה .ינסי. תויהל ךפוה םצעבו& היצמינא ףות םע םסק סנפ רבחמו -הייארה תופיצר
.י%פואה ןור%איתה. תא תוללכושמו תויקנע םיפות תוכרעמב ו%ע ירפ היצמינא י%רס ןירקמ אוה וב
& העש עבר לש ךרואב ם$ םי%רס ליכהל תולוכיש 5 4 תוק 3800 הני$נ יווילב תא" לכ #-םירויצ
רתנספ לע היח -.תוראומ תומימו%נפ. ארוק אוה הנושארה הנרקהל& -ה האמה ףוסב . 19 רשאכ
%רסה .רהנל וי%רס לכ תא קרו" שואיי ךותמו תורחתב מוע ונניא אוה #םלוצמה עונלוקה עיפומ
& .השבלה אתל ביבסמ. אוה רשש יחיה 1855 עונלוקל בשחנ אל ןייע .י%פואה ןור%איתה. .-
.םוליצ וב ברועמ אל יכ
( . – םוליצה
.הימיכהו ה!י$פואה ימוחת בוליש
• -ה האמב 16 הד ודרנואל י'צניו ןור!יעה תא איצמה יפה ז יל!י .המלצמה תססובמ וילע הרמקה הרוקסבוא
)) אתה ה רואה ינר! םיסנכנ וכרדש #ושח את לש רי!ב ן$! רוח #רד תואיצמה תא %!של תרשפאמ ()לפא
.ידגנה רי!ה לע הכופה תואיצמ תנומת םיפ!שמו
• -ה האמב 1* (++ ה!י$פואה תאצמה ירחא הנש חתפתמ
הימיכה עדמ רומיש תרשפאמה תימיכה תבוכרתה ותיאו
.רואה רצויש הנומתה תבוכרתה #כ לכ השיגר אל ש %ושחל שי
.הב םשרית הנומתהש ידכ תועש רפסמ התוא
• -ב 1,-6 םוליצה ליחתמ יגלבה ןעדמה ידי לע ספיינ , תאו
נושארה סלי$סה תנומת ה )ריעה תוגג) התל$תה הנומתה&
-כ 1/0 ןונולב $$ תיילעב ןכמ רחאל הנש ( םליצ אוה תרזעב ודימלת
רגד -כ הח!ל איהו 1+ הדובעה רדח גגמ רואל הפישח לש תועש
ולש ןכל םימוליצה םינושארה םיממוד םימצע לש ויה
המלוצש היינשה הנומתה .(םיזזש םדא ינב אלו) התיה הריהמ
.םדא-ןב הנושארה םעפב הנומתב דעות הר!מבו רתוי
• מ בוחרה םוליצ 18/9 #םוליצב םא %לקנ הנושארל וב #ר$א לש
ןמ" הברה מע יכ ספתנ #םיילענה תא ול םיחצחצמש מוע שיא
."ו"ל ילב
• םע ארו!ו תושיגר רתויו רתוי תוימיכ תובוכרת חתפמ רגד םינשה
תונושארה תונומתל ) םיפי$ורגד ) תוימיכה תובוכרתה . חתיפש
הפישחל תועש רפסמ לש הפישחמ ועיגהש דע וללכתשהו וכלה
לש תנשב )$נ$סניא) ימוליצל %וסבלו תו!ד המכ 1,'+ תא #א .
רשאכ םילברוסמ תיכוכז&תשוחנ תוחול לע ומליצ ןיידע תונומתה
.תימיכה תבוכרתה החורמ םהילע
.הימיכה לל$ב רתויב תרחואמה איה םלצל תורשפאה תוי$ולונכ%ה שולש לכמ
6עונלוקה תלחתה תא ובקיעש תויעבה יתש
1 . .תוי%יא תוימיכ תובוכרת
2 . ךירצ היה .ותוא עינהל ןתינ היה אל ןכל #יתכתמ היה םימוליצה תא וסיפה וילע רמוחה - עצמ
.עונלוקה תמלצמ ךותב ותוא עינהל רשפאש שימ$ רמוח איצמהל
• -ב 1,,- גרו'ג ' ןמטסיא םליפה תא איצממ (דיאולולצה) ימו י תא דס ) תרבח !אדו! ) . ) רמוחב תויעבה יאלולצ 6
.תולקב ררופתמו .תולקב ףרשנ -
#ןושארה םוליצה ה 1822 ספיינ #
ה
#"ירפב הרש #ר$ 18/9
םינעדמה - עונלוקה לש ןושארה רודה
גדירביימ ,' הראמ ןוסידא ,
דראודא ירביימ ד ג ' " סלי$ס םלצ ילגנא #הירו%סיהב רתויב םילו$ה לי%סה ימלצמ חאל בשחנ ברעמל אציש
ב)הראב עורפה ו צ י םיפונ םל ו םילפמ ב.הראב רפסה ירו"יאב רתויב םיפיהו םיבושחה םיי%נתואה םימוליצב . יפל
הדגאה אוה -ב ןמזוה 1,,+ ןיב תוברעתה עירכהל הינרופיל!ל " תובכרב םנוה תא ושעש םירנוילימ ינש היה םהמ דחא
םאיליו דרופנ$ס ת$יסרבינוא ומש לע) דרופנ$ס ( . הדמע תוברעתהה בלב תעבראש עגר םיי! רהוד סוסשכ םאה) :הלאשה
).ריוואב וילגר .
ל רביח #כ םש -4 סלי$ס תומלצמ לש קחרמב& 90 -היינשהמ תחא מ.ס חל םי$ו סוסה ילגר ידי לע וכשמנש ןמזב
ו ותריהד תא ורגס ולב!תה .ריהמ %צרב תומלצמ יסירת -4 $רס םירצוי הנר!הב רשא סוסה תעונת לש םיב!וע םימוליצ .
ירביימ ד ג ה / םיק לש ונומימב ןפלוא דרופנ$ס יוסינה תואצות תא םסרפו ) ןמזב תחא לגר לע דמוע סוסהש הלגמ אוה
הרהדה ( רבע אוה . ה$יסרבינואל האופרה לשל #פוה עונלו! תושעל סר$ניאה .האופר תור$מל םיתוועמו םיכנ םלצל לחהו
.עדמהו
יטְ יאִ ןי י'זִ ל א! מ" הר - .הפוריאב הפוקתה התואב רתויב םילו$ה םינעמה חא רוספורפ יתפרצ תא ר!חש האופרל
ישונאה %וגה לש העונתה -מ רבכ םוליצ תרזעב 1,'+ ליב!מב לעפו ירביימל ד ג לודג ןעדמ היה אוה ./ רשא ח י םיכרד שפ
)העונת םושרל) לש יוסינה לע עמש רשא דע גדירביימ ./ תא ללכשמ הראמ רשפא היהיש יכב לי%סה תומלצמ
רהמ ןתיא םלצל רתוי . -ב 1,*+ )םוליצה הבור) תא איצממ אוה " לע הציחלב בבותסמש חול םע הבור תיומד המלצמ
-ב םו!מב תחא המלצמב %צרב תונומת רפסמ תופשחנ #כו !דהה -4 לש תומלצמה גדירביימ ./ הזמ האצותכ הראמ םצעב
.עונלו!ל ונתוא ליבומש ריהמה םוליצה תא איצממ
ןוסידא הוולא סמות - ה איצממ ה יא!ירמא -ה תונש תישארב .רתויב לודגה 1,,+ ()לו!-םשר)) %רגונופה תא איצמה
תאצמה תא .הנומת לו!ל %יסוהל םג הצרו הזב !פתסה אל אוה #א .לו! עימשהלו $יל!הל תורשפאה תא םתיאו $יל!תהו
םשב ולש הרבחב סדנהמ לע די!פמ אוה םי$רס םוליצל רישכמה # םאיליו ליב $ ןוסקיד .
• יבסב ב תו 1,,* הנוב ןוס!יד תא %גרוטניקה ()העונת-םשר)) תמלצמ דיאוללצ " התויהל %סונבש עונלו!ה תמלצמ
הנושארה ל םוליצה תא הריבעמ םג איה לש םליפ ןמ$סיא ) םירוח וב!ונ #כ םשלו תויצרופרפ לע ענש םליפה ידיצב (
םידחוימ םייניש ילגלג .
• ןכמ רחאל הנב ןוס!יד תא פוקסוטניקה ()העונת-תייאר)) לש ילכלכה סר$ניאה לע הנועש י$רפ הצצה רישכמ -
םדאל $רס לש הייפצ רשפאמו ןוסידא ה דחא ה אלו םעפ לכ םלשמ ! םיחוורב דירוהל הלולעש תירוביצ הנר אל ןכל .
דיגהל ןתינ ןוסידאש רסח היה הנר!הה $ביה יכ עונלו!ה תא איצמה . פו!ס$ני!ל .!וידב ה!ד #רואב םליפ סנכנ
• םליצ וי$רס תא ןוסידא הנבש דחוימ ןפלואב -וינב יסר/ג וגגש רוחש ןפלוא -)הרוחשה הירמ) םשב ה שמשה לא חותפ
נווכתמ ן שי םש יכ דווילוהל הרבע םי$רסה תיישעת ןכמ רחאל) תילוארדיה תכרעמ תרזעב םיימשב התעונת יפל
(הייצחב אלו הנשה לכ שמש .
• דרפ) $וא )ש$עתמ ) 1,*- אוה ( םירצוי תויוכז לבי!ש ןושארה $רסה . םי$רסה ןוסידא לש םיאשונב ו!סע םיראלופופ
לה! יכשומ ומכ %ורגא דו!יר יעפומ יעפומ וודורב א י היה לה!הש ןוויכמ .דועו בורל ירבג וליכה םה םי$ביה םיי$וריא
) ן$ב ידו!יר וכו ה!ד ינב ןפלוא י$רס םה םי$רסה .( !חרמב 01 .
• אוה .םליא עונלוק לע םלח אל ןוסיא .רוחש עקר לע םלוצו #ןבל שובלב אובל ךירצ היה םלוצש ימ לכ
.חלצ אל ונויסינ ךא תנרכנוסמ הרוצב נואס %ילקהלו הנומת םלצל הסינ /0 לש תונושארה םינשה
.םליא עונלוק ויה עונלוקה
• המלצמה קאלבב היראמ .ןו% יצח הלקש #תלברוסמ ואמ התייה המליצ עוריאה תא תיל%נורפ מו ילב
& ה%מל וא הלעמל "ו"ל הלוכי אלו -ןפ& הלאמש וא הנימי "ו"ל הלוכי אל איה ."ו"ל %לי% ןושארה םוליצה .-
ב םיפר$אתמ לש היה 1893 הצריש להקל ופיצ אל .תחא הק לש ךרואב םליפל תננכותמ המלצמה .
.הכירע ןיא .הריצע אלל המלש הק ךשמב אוה םוליצה וללה םי%רסב .הקמ רתוי ןב %רס תוארל

לכן יש כמה פיזיקאים‬ ‫שונים שטוענים שהגילוי הוא שלהם( מתחילים להתפתח צעצועים שממחישים את התנועה. כאשר הציור‬ ‫ברקע אינו זז.חוק רציפות הראייה – תמונות המוקרנות בזו אחר זו ליצירת אשליית התנועה. בסוף המאה ה-91 כאשר‬ ‫מופיע הקולנוע המצולם.הקרנה .‬ ‫בקולנוע המדבר בעקבות שיקולים טכניים עברו ל 42 תמונות בשנייה. לאחר מכן ברנסאנס‬ ‫התפתחו מדעי האופטיקה בעקבות המצאת העדשה על ידי גלילאו גליליי )סוף המאה ה-61 תחילת ה-71(. משוכלל יותר היה התוף עם חורים שכשמציצים‬ ‫בחור ומסובבים את התוף רואים אשליה של תנועה.העין לא מסוגלת לראות עצם שנע במהירות שגבוהה מ 21/1 של שנייה. אפקטים אלו בפנס הקסם . הוא איננו עומד בתחרות ומתוך ייאוש זורק את כל סרטיו לנהר.‬ ‫1. ניסחו את חוק‬ ‫רציפות הראייה . איש המופעים האנגלי רוברטסון משלב הקרנות של "פנס הקסם" בתיאטרון האימה שלו‬ ‫למבוגרים. אלמנט שני הוא כמעין עריכה –‬ ‫החלפת הציורים ומעבר בקאטים מאחד לשני. מקים‬ ‫את "התיאטרון האופטי" בו הוא מקרין סרטי אנימציה פרי עטו במערכות תופים ענקיות ומשוכללות‬ ‫שיכולות להכיל סרטים גם באורך של רבע שעה )5 דקות = 0084 ציורים(.‫את התפתחות הצד הוויזואלי של הקולנוע אפשרו שלושה גילויים:‬ ‫1.‬ ‫3.כולל התריס.הקרנת תמונה קטנה על מסך. נזיר בשם אטנאוס קירכר. הקרנה -‬ ‫התפתח בעקבות הרצון של מדעי האסטרונומיה שהומצאו ביוון ומצרים לראות מקרוב כוכבים.‬ ‫•בעקבות גילוי זה )כמה פיזיקאים בעת ובעונה אחת עולים על התופעה הזאת. שבוצעו ע"י זריזות‬ ‫ידיים מזכירים טכניקות של קולנוע. האפקט היה‬ ‫תלוי הזריזות הידיים של המפעיל של "פנס הקסם ". בין כל תמונה מוצגת עובר‬ ‫התריס לכן המהירות ב 61 תמונות לשנייה היא 23/1 של שנייה . הסרט‬ ‫היחיד ששרד הוא "מסביב לתא הלבשה" )7781(.‬ ‫•באמצע המאה ה-91. כל זאת בליווי נגינה‬ ‫חיה על פסנתר )להקרנה הראשונה הוא קורא "פנטומימות מוארות"(. מדעני הפיזיקה.הצילום – ההיבט הטכנולוגי של רישום/הקפאת המציאות על פילם. כדי למנוע את התערבבות התמונות הנעות יש להפריד אותם בעזרת קטע שחור‬ ‫)מאוחר יותר תריס( שהעין אינה רואה עקב המהירות בה הוא נע. "התיאטרון האופטי" עדיין לא נחשב לקולנוע‬ ‫כי לא מעורב בו צילום. המדען/צייר הצרפתי אמיל רנו הוא הראשון שמחבר בין הקרנה לחוק‬ ‫רציפות הראייה.‬ ‫•במאה ה-91. )החל מ‬ ‫21 תמונות לשנייה מתקבלת האשליה הזאת. השימוש שעשה‬ ‫בו היה בעל אופי דתי להעברת מסרים נוצריים. בקולנוע המדבר‬ ‫84/1 וכן הלאה(.‬ ‫•במאה ה-71 הוכנס מימד ידני של תנועה לציורים של פנס הקסם.‬ ‫כדוגמת המניפה המסתובבת הממחישה תנועה. כי הן מתערבבות לתמונה אחת מטושטשת.‬ ‫•בשנת 7361.‬ ‫•אלמנט קולנועי ראשון שניתן היה לראות בפנס הקסם התבטא בתנועתו של המפעיל – יכולתו‬ ‫להתרחק ולהתקרב עם המסך יוצרת אפקט של תנועת מצלמה. הבינו שהעין האנושית "פגומה"‬ ‫ואינה מזהה תמונות שנעות במהירות ברצף.‬ ‫•פנס הקסם משתכלל במשך 052 שנה אין לו מתחרים.‬ ‫2. המציא את "פנס הקסם" )"לטרנה מגיקה"( שילוב של מקור אור חזק‬ ‫)נר( יחד עם עדשות אופטיות שכאשר הונח ביניהם דף מצויר הם הגדילו את התמונה על קיר. חוק רציפות הראייה -‬ ‫במהלך ההיסטוריה נעשו ניסיונות להכניס לציור מימדים של תנועה וזמן.וכך העין מחברת את התמונות‬ ‫שלפני ואחרי הקטע השחור )תופי אנימציה(. אלא רק הציור בחזית. השיטה הי יתה הקרנת ציור על גבי ציור. והוא שימש כבידור לילדים.‬ ‫•בתחילת המאה ה-91 )0181( פלאטו הבלגי ופארדיי הבריטי.ומחבר פנס קסם עם תוף אנימציה )ובעצם הופך להיות "דיסני" הראשון(. בקולנוע האילם המהירות היא 61 תמונות לשנייה.‬ .‬ ‫2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->