You are on page 1of 39

การคัดแยกขยะเพ่ ือลดปริมาณขยะ

โดยเทศบาลตำาบลเมืองเก่า
ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น

ทน.
15%
ทม.
6%

อบต. ทต.
60% 19%
600 581.81

500
ปริมาณมูล ฝอยชุมชน(ตัน/วัน)

400
300
189.14
200 141.26
60.48
100

0
ทน. ทม. ทต. อบต.

องค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น


ปริมาณขยะของเทศบาลตำาบลเมืองเก่า ปี 2551

หมายเหตุ: อัตราการเกิดขยะประมาณ 0.75 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน


.
ปั ญหาการจัดการขยะ ทต เมืองเก่า

ไม่มีท่ท
ี ิง้ขยะเป็ นของตนเอง
ท่ท
ี ิง้ขยะไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
ท่ท
ี ิง้ขยะเต็ม
เทศบาลนครขอนแก่นไม่สามารถรองรับได้
รถขนขยะมีสภาพเก่ามาก ซ่อมบ่อย
เสียค่าใช้จ่ายมาก
ราคาน้ำามันแพง ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
น้ำามันไม่พอเติม(บ่อยๆ)
พนักงานจัดเก็บไม่เพียงพอ
เจ้าหน้าท่ร
ี ับผิดชอบด้านส่งิ แวดล้อม
ไม่เพียงพอ
การเก็บรวบรวม

ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 17-18
ตัน/วัน
เก็บขนได้ 15 ตัน/วัน
ตกค้าง 2 ตัน/วัน
จำานวนถึงขยะ
◦ ยางแบบรถยนต์ จุ 100 ลิตร3,000 ใบ
◦ ขนาด 200 ลิตร 1,300 ใบ
จำานวนรถเก็บขน 6 คัน
จำานวนพนักงาน 24 คน
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ

แสดงรายรับค่าธรรมเนียมขยะปี 2546-
2550
กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยตำาบลเมืองเก่า
การคัดแยกขยะอินทรีย์ จะช่วยลดปริมาณขยะ
ข้อมูลรถยนต์

ต.1 จัดซ้อ
ื ปี 5 มิ.ย. 2539
ต.2 จัดซ้อ
ื ปี 5 มิ.ย. 2539
ต.3 จัดซ้อ
ื ปี 27 พ.ค. 2540
ต.4 จัดซ้อ
ื ปี 27 พ.ค. 2540
รถขนขยะคันท่ี 1 (สภาพเก่ามาก)
ต.5 จัดซ้อ
ื ปี (โลตัสบริจาค)
ต.6 จัดซ้อ
ื ปี 27 ส.ค. 2547
รถขนขยะคันท่ี 2 (สภาพเก่ามาก)
รถขนขยะคันท่ี 3 (สภาพเก่ามาก)
รถขนขยะท่จี ัดซ้ือใหม่
ชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะท่ค
ี รัวเรือน
เคร่ อ
ื งหมักขยะอินทรียเ์ พ่ ือทำาป๋ ุย
นายกฯ พาผู้นำาชุมชนดูงานเคร่ อ
ื งหมักขยะ
หลักการทำางานเคร่ ืองหมักขยะอินทรีย์

•พลาสติก
•เหล็ก
ขยะรวม •กระดาษ
อนินทรีย์ •แก้ว
•ถ่าน หลอดไฟ อ่ นื ๆ

อินทรีย์
500
ก.ก./วัน
15 วัน
•เศษอาหาร •กาก
•ผัก ผลไม้ •แก๊ส
•ผักตบ เคร่ ืองหมักขยะอินทรีย์ •ป๋ ุยน้ำา
•ขีห้มู ขีว้ัว รถดูดส้วม
•อ่ ืน ๆ ท่ยี อ่ ยสลายได้
ผลท่ไี ด้จากการหมัก คือกากท่เี ป็ นป๋ ุย
การคัดแยกขยะอินทรีย์ ก่อนนำาเข้าเคร่ ือง
ตัวเคร่ อ
ื งมีใบมีดบดตัดขยะให้เล็กลง
ใช้เวลาหมัก 15 วัน
เคร่ ืองคัดแยกตะกอน
ส่วนท่เี ป็ นน้ำาจะใช้ทำาป๋ ุยน้ำาได้เลย
แก๊สท่เี กิดจากการหมักปั่ นไฟได้ 30 หลอด
หรือทำาเป็ นแก๊สหุงต้มได้อย่างดี
ระบบทำางานไม่สลับซับซ้อน ดูแลง่าย
ใช้พ้ืนท่ป
ี ระมาณ 30 ตารางเมตร
แนวทางดำาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย

สร้างภาคีความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน
แกนนำาและสมาชิกภาคี ร่วมมือกันวิเคราะห์ สรุปปั ญหา แนวทางแก้ไข
กำาหนดแนวทางจัดการขยะมูลฝอย
◦ การเก็บ ขนขยะ
◦ การกำาจัดขยะ

ประชาชนมีส่วนร่วม คัดแยกขยะ ลดปริมาณ ตัง้แต่ระดับครัวเรือน