PJJ SEMESTER 3

KRP 3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH
[PENILAIAN KURSUS]

Penghantaran bagi tugasan ini ialah melalui tapak assignment yang akan dibuka oleh Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing. Refleksi Tajuk (20%) Perbincangan Tajuk (20%) Forum Tajuk Terbuka (20%) BAHAGIAN A: Refleksi Tajuk Pelajar akan membuat refleksi ke atas mana-mana 5 (LIMA) tajuk daripada 12 (DUA BELAS) tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi. Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Pelajar wajib terlibat dalam kedua-duanya iaitu Kerja Kursus dan Peperiksaan Akhir bagi kursus ini. Sila ikuti arahan Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing melalui announcement dan ruangan forum . C. Kerja Kursus (60%) Kerja kursus mengandungi 3 (TIGA) bahagian: A. Sila ikuti arahan Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing melalui MyGuru3. Ringkasan Pemarkahan: 1 refleksi tajuk yang berkualiti x 4 mrkh x 5 tajuk = 20 markah BAHAGIAN B: Perbincangan Tajuk Pelajar akan membaca bahan-bahan rujukan yang relevan dan berbincang secara berterusan tentang/berkaitan mana-mana 5 (LIMA) tajuk daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi selain daripada 5 (LIMA) tajuk yang telah dipilih di BAHAGIAN A. B. Pensyarah/Tutor E-Learning akan menetapkan 5 (LIMA) tajuk ini untuk perbincangan dan membuka 5 ruangan dalam forum MyGuru3. 2. 5 (LIMA) tajuk dan format refleksi tersebut akan ditentukan oleh Pensyarah/Tutor E-Learning masing. Tarikh akhir penghantaran Refleksi Tajuk ini ialah pada hari terakhir minggu 10.PENILAIAN Penilaian bagi kursus KRP 3013 adalah berasaskan kepada berikut: 1.

Kertas soalan peperiksaan terdiri daripada 40 (EMPAT PULUH) soalan objektif aneka pilihan. Kebernasan idea pada tahap Sarjana Muda adalah aspek kualiti yang diambil kira. Penilaian adalah berasaskan kepada kualiti (tidak kurang 150 perkataan dengan menyatakan rujukan-rujukan yang relevan dan menepati kehendak tajuk) dan kekerapan melebihi 2 kali perbincangan bagi setiap tajuk. Pelajar juga dimestikan memberi respon/pandangan/ ulasan/penambahan/ komentar terhadap jawapan 4 rakan yang lain bagi setiap satu soalan forum. Peruntukan waktu untuk peperiksaan akhir ialah selama 1 jam. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. . Markah diperuntukkan bagi perbincangan ini ialah 2 (DUA) markah. Ringkasan Pemarkahan: 5 jwpn soalan forum yang berkualiti x 2 mrkh = 10 markah 4 respon kpd rakan yang berkualiti x 0. Walau bagaimanapun lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Ringkasan Pemarkahan: Minima 2 perbincangan tajuk yang berkualiti x 2 mrkh x 5 tajuk = 20 markah BAHAGIAN C: Forum Tajuk Terbuka Pelajar perlu memberi respon kepada 5 (LIMA) soalan forum yang diberi oleh Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing-masing berasaskan mana-mana 12 (DUA BELAS) tajuk (terbuka) yang terdapat dalam modul KRP3013. Tarikh penutupan Perbincangan Tajuk ialah pada hari terakhir minggu 10. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. Kesemua soalan yang dikemukakan adalah berasaskan kepada tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi. iii.dalam kumpulan MyGuru3 masing-masing. Pelajar diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Sebarang kelewatan akan ditanggung oleh pelajar. Ketepatan tarikh dan waktu perlu diberi pertimbangan utama. Peperiksaan Akhir (40%) Pelajar wajib menduduki Peperiksaan Akhir di akhir semester. Perlu diingat bahawa keaslian adalah diberi keutamaan. Ketidakaslian tidak akan dipertimbangkan untuk penilaian. ii.5 mrkh x 5 soalan = 10 markah 20 markah NOTA PENTING i. Markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan ialah 2 (DUA) markah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful