You are on page 1of 2

‫‪1‬‬

‫ﮐـــﺎﻧﺎدا‬

‫ﮐﻼم اﷲ‬
‫دروﻏﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ‬
‫ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزﯾـﮑﻪ ﺁن ﮔﺮوﻩ از رﻩ ﮔﻢ ﮐﺮدﮔﺎن ﺗﺎزﯾـﺦ ﮐﻪ ‪ ١۴٠٠‬ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑـﺪﺳﺖ‬
‫ﻣﺸﺘﯽ دﻏﻠﺒﺎز و دﯾـﻦ ﻓـﺮوش در ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮﺑـﻼی ﺗﺎزی ﺳﺮ ﮔﺮدان ﻧـﮕﺎهﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬از‬
‫ﺑـﻨـﺪ اﺳﺎرت رهﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﻨـﺪ ‪ ،‬ﮔــﺮوهـﯽ ﮐﻪ ﻧﺎ ﺁﮔﺎهﺎﻧـﻪ اﯾـﺮان دوﺳﺘﯽ و ﻣﻬﺮ ﺑـﺮﻣﻴﻬﻦ و ﺗﺎرﯾـﺦ‬
‫و ﻓﺮهﻨﮓ ﻧﻴـﺎﮐﺎن را از ﯾﺎد ﺑـﺮدﻩ و ﺑﻨـﺪﮔﯽ و ﮐﻨﻴـﺰی را ﺳﺮ ﻣﺸـﻖ زﻧـﺪﮔـﯽ ﺧﻮد ﻗـﺮار دادﻩ‬
‫اﻧــﺪ‪.‬‬

‫ﺁﯾﻪ دهﻢ ﺳﻮرﻩ ﺳﺠﺪﻩ ) ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ هﻤﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺴﻮی اﷲ ﺑﻪ ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ و‬
‫ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺟﺒﺮ و ﮐﺮاهﺖ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨـﺪ؟‬

‫ﺑﺎ اﯾـﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺻـﺮﯾﺢ اﷲ ﺑـﻪ روﺷﻨﯽ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻴـﻢ ﮐﻪ درهﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻣﺎن ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ‬
‫) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻘـﻮل ﺧﻮدش ( او ﺑـﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺁزادی‪ ،‬ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﻪ و ﺁﺳﻤﺎن و‬
‫زﻣﻴﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾـﺎ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧـﺎﮔﺰﯾـﺮ ﺑـﺮ ﭘـﺮﺳﺘﺶ از ﺧـﻮد ﻧﻤـﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺁﯾﺎ ﻣﻴﺘﻮان از ﭼﻨﻴﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗـﻮری ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎﻣﺶ ﺁزادی ﮐﺸﯽ ﺑـﻮدﻩ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻬـﺮ و‬
‫ﻋـﺪاﻟﺖ و ﺁزادﯾﺨﻮاهـﯽ داﺷﺖ؟‬

‫ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ درﺳﺖ و ﺑـﺪور از ﺗﺮس از ﺟﻬﻨﻢ دروﻏﻴﻦ اﷲ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﭙـﺬﯾﺮﯾـﻢ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﷲ‬
‫ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺑـﻪ ﺿـﺪ و ﻧﻘﻴـﺾ ﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﭘـﺮدازد و ﺑـﺮاﺣﺘﯽ دروغ ﻣﻴﮕﻮﯾـﺪ‪ ،‬از ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺗﺎزی و دﺳﺘﻴﺎر اﷲ ﮐﻪ در ﺁﯾﻪ ‪ -١۴‬ازﺳﻮرﻩ )اﻧﻌﺎم( ﻣﻴﮕﻮﯾﺪ )ﻣﻦ ﻣﺎﻣﻮرم و ﻣﻌﺬور‪ ،‬ﭼﻪ‬
‫ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻴﺘﻮان داﺷﺖ ؟‬

‫ﺁﯾـﺎ وﻋﺪﻩ هﺎﺋﻴﮑﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎدﻩ اﻧـﺪﯾـﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ‪ ، ، ، ، ، ،‬ﮐﻪ در ﻋﺸﺮﺗـﮑﺪﻩ ﺑﯽ در و‬
‫دروازﻩ ﺑـﻬﺸﺖ‪ ،‬ﺳﺮ ﺑـﻪ درﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ‪ ،‬از ﺷﺮاب ﻧﺎب ﺳﻴـﺮاب ﺧـﻮاهـﻨـﺪ ﺷـﺪ و زﻧـﺎن‬
‫هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﮐﺮﻩ و ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ هﺎی زﯾﺒﺎ رو ﺑـﺮای هﻤﺨﻮاﺑـﮕﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ واﮔـﺬار ﻣﻴـﮕـﺮدد‪ ،‬ـ ﺑﺠـﺰ‬
‫ﭼـﺮﻧـﺪﯾﺎت ﭼﻴﺰ ﯾـﮕـﺮی ﻣﯽ ﺗـﻮان ﻧﺎﻣﻴﺪ؟‬

‫اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧـﻮﯾـﺪ هﺎﺋﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺎم اﯾـﻦ اﷲ و رﺳﻮل او را ﭼﻪ ﻣﻴﺘـﻮان‬
‫ﮔﺬاﺷﺖ؟ اﮔــﺮ وﻋـﺪﻩ اﷲ در ﺑﻬﺸﺖ ﮐــﺬاﺋـﯽ ﯾـﻦ ﭼـﻨـﻴﻦ اﺳـﺖ ‪ ،‬ﭘـﺲ ﺁﺧـﻮﻧـﺪهﺎ ﺑـﺎ ﭼﻪ‬
‫ﻣـﺠـﻮزی ﭘــﺮی ﺑﻠﻨـﺪﻩ ﺧـﺪاﺑﻴﻤـﺮز را اﻋـﺪام ﮐـﺮدﻧـﺪ ؟ ﺑـﻪ ﺁﯾـﺖ اﷲ هﺎی ﮔﺴﺘﺮش دهﻨﺪﻩ‬
‫اﯾـﻦ اﻧـﺪﯾﺸﻪ اهﺮﯾﻤﻨﯽ ﭼﻪ ﻓـﺮوزﻩ و ﯾﺎ ﻟﻘﺒﯽ ﺑﺎﯾـﺪ داد ؟‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫از اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد را از ﭼﻨﻴﻦ اﷲ و رﺳﻮل اﷲ ﺑـﯽ داﻧﺶ ﺗـﺮ از ﺧﻮد ﻓـﺮا‬
‫ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﭘـﺮواﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﭘـﺮﺳﺶ ﺑـﺮﭘﻴـﺮوان ﮐﺮ و ﮐﻮر و ﮔﻨﮓ و ﮔﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﻧـﺪادﻩ و‬
‫ﻧﻤﻴﺪ هﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑـﺮداﻧﺶ ﻧـﺪاﺷﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﮏ ﺷﻮد‪ .‬ﭼﻪ اﻧﺘـﻈﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد داﺷﺖ ؟‬

‫ﺷﺘﺮﺑﺎﻧﺎن ﺗﺎزی درهﻤﺎن ﺁﻏﺎز از ﭘـﺬﯾـﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﺳﺮﺑـﺎز زدﻧـﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﯾـﻮاﻧـﻪ و‬
‫ﺳﺎﺣﺮی ﺑـﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧـﻪ هﺎی ﮐﻬﻦ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨـﺎن ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬و‬
‫ﺳﺎﯾـﺮ ﻣـﺪﻋﻴـﺎن ﺗـﺎزی‪ ،‬اﯾـﻦ ﻟﮑﻪ ﺳﺮاﭘـﺎ ﻧﻨـﮓ را ﺑﺎ زور ﺷﻤﺸﻴـﺮ ﺑـﻪ ﮔﺮدن ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻧـﺪ و‬
‫اﯾـﺮاﻧﯽ را از ﺧـﺪا ﺷـﺎﺳﯽ ﺑـﻪ ﺳﻨـﮓ ﭘـﺮﺳﺘﯽ )ﺣﺠـﺮاﻻﺳـﻮد( ﮐﺸﺎﻧـﻴـﺪﻧـﺪ‪.‬‬

‫ﺑـﺮای رهﺎﺋﯽ اﻧـﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ‪ ١۴٠٠‬ﺳﺎﻟﻪ ‪ ،‬ﻓﻘـﻂ اﺣـﻴﺎی‬
‫ﻓـﺮهﻨـﮓ ﮐﻬﻦ ﺁرﯾﺎﺋﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧـﻪ‪ ،‬رﯾﺸﻪ اﯾـﻦ درﺧﺖ‬
‫زهﺮﺁﮔﻴـﻦ وارداﺗﯽ را ﺑﺨﺸﮑﺎﻧـﺪ ‪ .‬ﺗـﺎ هـﻨـﮕﺎﯾـﻪ اﯾـﻦ ﻟﮑﻪ ﻧﻨـﮓ در ﺗـﺎرﯾﺦ و ﻓﺮهﻨﮓ اﯾـﺮان‬
‫ﺑـﺮﺟﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎ ﺁﻟﻮدﻩ ﺑـﻪ ﻧﻨـﮕﻴﻢ‪ .‬ﻓـﺮﻩ اﯾـﺰدی‪ ،‬واﻻﺋﯽ‪ ،‬ﺳﺮﺑـﻠﻨﺪی‪ ،‬ﺷﺎدی و ﺧﻨـﺪﻩ‪ ،‬و‬
‫ﻧﻴﮑﺒﺨﺘﯽ از ﻣﺎ ﮔﺮﯾـﺰان و روان ﻧﻴﺎﮐﺎن از ﻣﺎ ﺁزردﻩ ﺧـﻮاهـﺪ ﺑـﻮد‪.‬‬

‫و هـﺰاران ﻧـﻨﮓ ﺑـﺮ هﻤﻪ ﮐـﻮردﻻﻧـﻴﮑﻪ هـﻨﻮز زﯾـﺮ ﭼـﺘﺮ ﺧـﻮن ﺁﻟـﻮد ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺠﺎهـﺪﯾـﻦ‪،‬‬
‫دﺳﺘﻤﺎل و روﺳـﺮی اﺑـﺮﯾـﺸـﻤﯽ ﺑـﺴﺮ ﮐـﺮﻩ اﻧـﺪ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺑﺎ ﻓـﺮوش ﻧﺎﻣﻮس و ﺷـﺮف‬
‫ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺎ دزدی‪ ،‬و ﺑﺨﺎک ﺧـﻮن ﮐـﺸﻴﺪن هـﺰاران ﺟﻮان ﺑﻴـﮕﻨﺎﻩ‪ ،‬ﺛـﺮوﺗـﯽ ﮐـﻼن ﺑـﺮ هـﻢ زدﻩ‪،‬‬
‫ﮐﻪ ﻣﻴـﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﺁن ﻓﻘـﻂ درون ﺷـﻮرت و ﮐـﺮﺳﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﺷﺎن ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﯾـﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎزﻩ ﺑـﺪوران رﺳﻴـﺪﻩ ﮐﻪ هـﻨـﻮز ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ از وﻋـﺪﻩ هﺎی ﻣﺤﻤـﺪ ﺗﺎزی و‬
‫ﺣﻮری ﺑﺎزﯾـﻬﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﮐـﺬاﺋﯽ اش ﭼـﺸﻢ ﺑـﭙـﻮﺷـﻨـﺪ ‪ ،‬در اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌـﻮﯾـﺾ‬
‫ﮐﻔـﻦ ﺳـﻴﺎﻩ رﻧـﮓ ﺧـﻮاهــﺮان ﺣــﺰب اﷲ ﺑـﻪ روﺳـﺮی اﺑــﺮﯾﺸﻤـﯽ‪ ،‬از ﺁن ﻧـﻮﻋـﯽ ﮐﻪ ﻣـﻬـﺪی‬
‫ﻣـﺰدﮐـﯽ ﻻﺑﻼی دﺳﺘﻤﺎل اﺑـﺮﯾﺸﻤﯽ ﺗـﻘـﺪﯾﻢ ﻣـﺴﻌـﻮد ﺧـﺎن ﮐــﺮد ‪ ،‬ﻣﯽ ﺷـﻮد اﺳﻼم‬
‫ﻣﺤﻤـﺪﺗﺎزی را ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎ رﻧﮓ و روﻏﻦ اﺑـﺮﯾﺸـﻤﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺑـﺨـﻮرد ﻣﻠﺖ داد‪.‬‬

‫زهـﯽ ﺧـﻴﺎل ﺑﺎﻃﻞ ‪ ،‬ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺧﻮدﻓــﺮوﺧﺘﮕﺎن ‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﻤﺎم هـﻮاداران ﺁﻧﻬﺎ در ﺳـﺮﺗﺎ ﺳـﺮ دﻧـﻴﺎ ﺑـﻪ‬
‫ﭘـﻨـﺠـﻬــﺰار ﻧـﻔــﺮ هﻢ ﻧﻤـﻴﺮﺳـﻨـﺪ ‪ ،‬ﺑـﻪ ﭘـﺸﺘـﻮاﻧﻪ ﺛـﺮوت ﻧﺎ ﻣـﺸـﺮوﻋﯽ ﮐﻪ اﻧـﺪوﺧـﺘﻪ اﻧـﺪ‪،‬‬
‫هﻨﻮز هﻢ در ﺣﺎل رهـﺒﺮ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎزی ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒـﺮﻧـﺪ و در ﺗـﻼﺷـﻨـﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ اﻋﻤﺎل‬
‫ﺿـﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗـﻮاﻣﺒﺎ ﺟـﻨﺎﯾﺖ ﺳـﺮان ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘــﺮدﻩ ﭘـﻮﺷـﯽ و ﺑﺴﺎط اﺳـﻼم ﻧﺎب رﺟـﻮی‬
‫را در ﻣﻴﺎن ﻣـﺮدم ﺑـﮕـﺴـﺘـﺮاﻧـﻨـﺪ‪ .‬وﻋـﺪ ﻣﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ‪ ،‬روز ﺧـﺮوش ﺧـﺸﻢ ﻣﻠﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫دادﮔﺎﻩ ﻣﻠﯽ اﯾــﺮان ﺗﺎ ﺧﻮن رﯾـﺨـﺘﻪ ﺑﻴﮕﻨﺎهﺎن ﭼـﮕـﻮﻧﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻴﺰد و داﻣﺎن ﮐﻪ ﮔـﻴـﺮد !!‬

‫اﯾــﺮان ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﺁزاد ﮔــــﺮدد‬


‫ﭘﺎﯾﻨـﺪﻩ اﯾـــــﺮان ـ ﭘـﺎﯾـﺪار و ﺳـﺮ اﻓــﺮاز ﺑﺎد ﺁﺋـﻴـﻦ رﯾـﺸﻪ ای‬
‫ﻧـﻮﺷـﻴـﺮوان‬
‫اﻧﺠﻤـﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﯾــﺮان ـ ﮐﺎﻧـﺎدا‬
‫‪www.anjomanepadeshahi.org‬‬
‫ﺷﻨﺒﻪ‪11/12/2004 ،‬‬

‫‪2‬‬