You are on page 1of 2

‫ﮐﻠﻴﺪ داران ﮐﻌﺒﻪ و ﺳﮓ ﮐﺸﯽ ﻋﻠﯽ ﺗﺎزﯼ !

‫ﺑـﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔـﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،‬آﻠﻴﺪ دار آﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﻋﺮب ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻏـﺒﺸﺎن ﺑﻮد‪ .‬او دﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم‬
‫ﺣﺒﯽ داﺷﺖ آﻪ زن ﻗﺼﯽ از ﻗﻮم ﺑﻨﯽ آﻼب ﺑﻮد‪.‬‬
‫) ﺑﻨﯽ ﮐﻼب = ﺳﮓ ﺗﻮﻟﻪ هﺎ ! (‬

‫ﭼـﻮن در زﺑﺎن و ﻓــﺮهﻨﮓ ﻋـﺮب ﻧﺎم ﺧﺎﻧـﻮادﮔـﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ و ﻧـﺪارد ؛ از اﯾـﻨـﺮو ﺑﻪ‬
‫اﻓــﺮاد ﻟﻘﺒﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣﯽ دادﻩ اﻧـﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﭘﻴﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺁﻧﺎن‬
‫ﺑـﻮدﻩ و از ﻗـﺮار ﻣﻌﻠـﻮم ﺑﻨﯽ ﮐﻼﺑﻴـﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑـﻮدﻩ اﻧـﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﺳﮕﻬﺎ ﺳـﺮوﮐﺎر‬
‫داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻠﯽ ﺗﺎزﯼ هﻢ از ﻗﻮم ﺑﻨﯽ ﮐﻼب ﺑﻮد و هﻴﭻ ﺟﺎﯼ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ ﺳﮓ‬
‫ﮐﺶ دادﻩ اﻧﺪ ! ﭼـﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻩ‪.‬‬
‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﻴﺒﺎﻧﻬﺎب ﺑﯽ ﺁب و ﻋﻠﻒ‬
‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ‪ ،‬اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ ﺑﻨﯽ ﮐﻼب ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺳﮑﻬﺎﯼ وﺣﺸﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺪﺳﺖ‬
‫ﺁوردن ﺁذوﻗﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﻨﯽ ﮐﻼب ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫و اﻣﺎ ‪ ،‬ﻗﺼﯽ در ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺑﻮﻏـﺒﺸﺎن را ﻣﺴﺖ ﻣﻴﻜـﻨﺪ و آﻠﻴﺪ آﻌﺒﻪ را در ازاﯼ‬
‫ﯾﮏ ﺧﻢ ﺷﺮاب ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ آـﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﯽ آﻼﺑﻬﺎ آﻠﻴﺪ دار آﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫از ﺣﺒﯽ و ﻗﺼﯽ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌـﺮوﻓﺘـﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗـﻨﺪ از‪ :‬ﻋﺒـﺪاﻟـﺪار ﮐﻪ‬
‫ﺑﻌـﺪ از ﻗﺼﯽ ﮐﻠﻴـﺪار آﻌـﺒﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ ،‬و ﻋـﺒـﺪ ﻣﻨﺎف ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎﯼ هﺎﺷﻢ ـ‬
‫ﻧﻮﻓﻞ و اﻟﻤﻄﻠﺐ داﺷﺖ ‪.‬‬

‫ﺑﻌـﺪ از ﻋـﺒﺪاﻟـﺪار آﻠﻴﺪ آﻌـﺒﻪ ﺑﻪ هﺎﺷﻢ ﺳـﭙﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ ﻣﻮﺳﺲ ﻗـﻮم ﺑﻨﯽ هﺎﺷﻢ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌـﺪ از او آﻠﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺮادر هﺎﺷـﻢ واﮔـﺬار ﻣﯽ ﺷـﻮد آﻪ او هﻢ ﺁﻧـﺮا ﺑﻪ ﻳﻜﯽ‬
‫از ﭘﺴﺮان هﺎﺷـﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﺒﻪ ﻣﯽ دهـﺪ‪ .‬هﺎﺷـﻢ دو ﭘﺴـﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﺷﻴﺒﻪ و‬
‫اﺳـﺪ ‪ .‬ﺷﻴﺒﻪ در ﻣـﺪﻳﻨﻪ ﻧـﺰد ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ آـﺮد آﻪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋـﻤﻮﯼ او ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ‬
‫رﻓﺘﻪ و ﺷﻴﺒﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺁورد‪.‬‬

‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳـﻢ ﺷﻴﺒﻪ را ﻋـﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ) ﺑﻨﺪﻩ اﻟﻤﻄﻠﺐ ( ﻣﯽ ﮔـﺬارﻧﺪ‪.‬‬


‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﭘـﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﯾـﺶ اﻟﻤﻄﻠﺐ آﻠﻴﺪ دار آﻌـﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫از ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑـﺒﻌـﺪ ﮐﻼﺑﻴﻬﺎ ﮐﻠﻴﺪ دار ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻻ‬
‫ﺧﺮﻩ آﻠﻴﺪ آﻌﺒﻪ را از ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻳـﺶ ﻋﺒﺪاﷲ ) ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس ( ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔـﻴﺮد و ﺁﻧـﺮا ﺑﻪ‬
‫ﻋـﺜﻤﺎن ﭘﺴـﺮ ﻃﻠﺤﻪ ﻣﻴﺪهـﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮕﺎهﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻋﺮاب وﺣﺸﯽ ﺁﻧـﺰﻣﺎن آﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻠﻴﺪ آﻌﺒﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺳﺘـﻴﺰ‬
‫ﺑﻮدﻩ اﻧـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤـﺪ ﭼﺸـﻢ ﺑﻪ درﺁﻣـﺪ آﻌـﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻬﺒﻪ اﯾﮑﻪ اﻣﺮوزﻩ در ﺁﻣﺪ ﺁن ﺑﻴﺶ از درﺁﻣﺪ ﻧﻔـﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﻓــﺮهﻨﮓ دﯾــﺮوز و ﻋــﺮب زدﻩ اﻣــﺮوز ﺑﺎﯾـﺪ در ﺣﺴﺮت ﯾﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺮﻓﻪ‪ ،‬در‬
‫ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ و روﺿﻪ ﻗﻤـﺮ ﺑﻨﻲ هﺎﺷـﻢ ﺑـﺮ ﻗـﺮار آﻨﻨﺪ و در ﺳﻮ ك ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻨﻪ زﻧﯽ‬
‫آـﺮدﻩ و اﻣﻮال ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺟـﻴﺐ ﺗﺎزﯾﻬﺎ ﺳـﺮازﯾـﺮ ﻧـﻤﺎﯾـﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﺁﻧﻬﺎ روز ﺑﻪ روز ﻓـﻘـﻴﺮ‬
‫ﺗﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧـﺘـﺮ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﺎم ﺳﻴﺰدهﻢ‪ ،‬روح اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ دﺟﺎل ـ اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮاﯼ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ‬
‫ﮔﺮﻳﻪ آﻨﻨﺪ ﭼـﺮا آﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ ﺗﺎزﯼ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﯾﮑـﻢ اﻳﺮان را‬
‫ﺗﺴـﺨﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻋﻘﻞ و ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﺎ اﻋﺮاب آﻼﺑﯽ ﺗﺴﺨـﻴﺮ آﺮدﻩ اﻳﻢ ‪.‬‬

‫ﺑﻴـﮕﺎﻧﮕﺎن اﻣﺎﻣﺰادﻩ ﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﻩ ﻧﺴـﻞ ﮐﻼﺑﻴﻬﺎ ﻇـﺮف ‪ 25‬ﺳﺎل ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم‬
‫اﯾــﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﭘـﻴـﺮوﯼ از اﺟـﺪاد ﺧـﻮد ﺛــﺮوت ﻣﻠـﯽ اﯾﺮان را ﻏﺎرت ﮐـﺮدﻩ اﻧـﺪ وﻟﯽ ﻏﺎﻓﻞ از‬
‫ﺁﻧﻨـﺪ ﮐﻪ ﻓــﺮزﻧﺪان دﻟﻴـﺮ اﯾــﺮان ﺑـﭙﺎ ﺧﺎﺳـﺘﻪ اﻧـﺪ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘـﮑﺎران ﺗﺎرﯾـﺦ را در دادﮔﺎﻩ‬
‫ﻣﻠﯽ اﯾـــﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺴـﭙﺎرﻧـﺪ‪.‬‬

‫درود ﺑﻪ ﻓـﺮزﻧﺪان راﺳﺘﻴﻦ ﺁرﯾﺎ ﺑﻮم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﺬهﺐ ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و راﻩ‬
‫را ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ اﻧﺴﺎن از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ﯾﻮغ اﺳﺘﺤﻤﺎر دﯾﻨﯽ ﮔﺸﻮدﻩ اﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد‬
‫ﺑﺮ ﺁوردﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ‪:‬‬

‫اﯾﺮان ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺁزاد ﮔـﺮدد‬


‫ﮐﻪ ﺁزادﯼ اﯾﺮان از ﯾﻮغ ﻣﺬهﺐ ﺁﻏﺎز ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ از از دﺳﺖ‬
‫ﺧﺮاﻓﺎت و رﺳﻴﺪن ﺑﻬﺮوﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﺎهﺪﺑﻮد‪.‬‬

‫درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﻪ هﻴﭻ ﺳﺘﻢ و ﯾﻮرﺷﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ﺁرﯾﺎﺋﯽ و‬


‫ﺟﻮاﻧﻤﺮدﯼ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﻮد و هﻤﻮار ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻓﺮهﻨﮓ و ﺁزادﯾﺨﻮاهﯽ در ﻃﻮل هﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫ﺑﻮدﻩ اﯾﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺎﯾﻨﺪﻩ اﯾﺮان ‪ -‬ﺑـﺮ ﻗـﺮار ﺑﺎد ﺁﺋـﻴﻦ رﯾـﺸﻪ اﯼ‬

‫اﻧﻮﺷﻴﺮوان ‪ -‬ﮐﺎﻧﺎدا‬

‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ‪08/09/2004 ،‬‬