You are on page 1of 5

‫ﺗﻀﺎد رﻳﺸﻪ ای اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‬

‫ﺗﻔﺎوت ﻋﻈﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ﺗﻀﺎد اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ‪ ،‬رﻳﺸﻪ در اﺧﺘﻼﻓﯽ‬
‫دارد ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺪرن و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ‬
‫ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺸﺮدﻩ ای از ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﻼ" ﺣﻘﻮق‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﺁن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ‪،‬‬
‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ را راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ درک واﻗﻌﯽ ﺳﺘﻴﺰ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و‬
‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رهﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺳﺎرد ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق اروﭘﺎﻳﯽ را اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دهﻴﻢ ‪ ،‬از‬
‫اﻓﻼﻃﻮن و ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ او ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ‪ ،‬هﺪف اﻓﻼﻃﻮن از اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﻨﻪ‬
‫ﻓﺎﺿﻠﻪ )اﺗﻮﭘﯽ( و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد ‪ .‬اﻣﺎ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ او ﻣﺒّﻠﻎ ﺁن ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺮ‬
‫ﭼﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ و ﻧﻈﺮات ﻣﺬهﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ از ﻧﻈﺮ‬
‫اﻓﻼﻃﻮن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از ﺳﺮﺑﺎز ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻪ ور ‪ ،‬ﺑﺮدﻩ ‪ ،‬ﺑﺮدﻩ دار و‬
‫ﺣﮑﻤﺮان ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻣﻮر ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮهﺎی دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ‬
‫‪ ،‬ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ هﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ‪ .‬از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ارﺳﻄﻮ ‪ ،‬دوﻟﺖ را‬
‫ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻴﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ‪ ،‬او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن‬
‫از ﺣﻴﻮان ﭘﺴﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ‪ ،‬وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ‪ .‬در ﺟﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺮون‬
‫ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان روﻣﯽ را داﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﯽ اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬
‫داﺷﺖ و هﺪف او ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮ او ﺣﻘﻮ‪.‬ق ﺟﺎوداﻧﯽ‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﺑﺮ ی هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬دوﻟﺖ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫در اداﻣﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﮐﻴﺎول ‪ ،‬ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ ‪ ،‬ژان ﺑﺪن‬
‫‪ ،‬ﺟﺎن ﻻک ‪ ،‬دﮐﺎرت ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺴﮑﻴﻮ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ‪ .‬ﺁ ‪ .‬ن واﻳﺖ هﺪ ﻳﮑﯽ از ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن هﻢ ﻋﺼﺮ‬
‫ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬هﺪف ﺟﻴﻮرداﻧﻮ ﺑﺮوﻧﻮ و رﻧﺞ او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد ‪ ،‬ﺑﺮوﻧﻮ در راﻩ‬
‫ﺁزادی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف دﮐﺎرت ‪ ،‬ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻢ ﭘﺲ هﺴﺘﻢ ‪ .‬در ﺣﮑﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﻗﺮار‬
‫دادن ﺑﻮد ‪ .‬وﻟﺘﺮ ﻳﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران و ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺁزادی ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ‬
‫ﺑﻮد ‪ .‬ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف روح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﺘﺴﮑﻴﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪:‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رواﺑﻄﯽ ﻻزم ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺷﻴﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ژان ژاک‬
‫روﺳﻮ در ﮐﺘﺎب ﻗﺮاردادهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻳﮑﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺪود ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮد و‬
‫دوﻣﯽ ارادﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ دارد ‪ .‬ﺑﺎ ﻧﻈﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬
‫دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﻳﯽ از ﻋﺼﺮ ﺳﻴﺴﺮون ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ‪،‬‬
‫رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮی ﺣﻘﻮق اﻟـﻬﯽ را از‬
‫ﺁن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻤﺮور ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺮد ﺳﺘﻴﺰ را از ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪،‬‬
‫ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ دور ﻣﯽ ﺳﺎزد ‪ .‬در ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﻘﻮق‬
‫اروﭘﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰار اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺪا ‪ .‬از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﮕﻔﺖ‬
‫اﻧﮕﻴﺰ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﺁرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ را از اﻧﺪﻳﺸﻪ " ﺷﻬﺮﻳﺎری ﺁرﻣﺎﻧﯽ " اﻳﺮاﻧﯽ ـ زرﺗﺸﺘﯽ‬
‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﻓﺰود ﮐﻪ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎی اﻳﺮان‬
‫ﮐﻬﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﺮد ﻧﻴﮏ در ﮔﻴﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽ‬
‫هﺎ ﭼﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﺋﻴﻦ اﻟﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ﺳﺎﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﻴﺎﺳﯽ زرﺗﺸﺖ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮد‬
‫ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺧﺪا ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻳﺎ هﺮ ﻧﺨﺒﻪ دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﻧﻴﮏ و ﻳﺎ ﺑﺪ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ‬
‫‪ .‬اﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ و اﻟﻬﯽ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ و ﺟﻮهﺮ ﺁن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺮﺁن‬
‫ﻧﺸﺌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺁﻧﺮا ﺑﺮ دو ﻣﺤﻮر ﺣﻴﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ‪ .‬اول اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﮔﺰار ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری‬
‫ﻧﺪارد ‪ .‬دوم اﻳﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ درج ﺷﺪﻩ در ﻗﺮﺁن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ‪ ،‬ﺟﺎوداﻧﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬
‫ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮﺁﻧﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻳﺮان ﮐﻬﻦ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و‬
‫اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ارادﻩ ﺁزاد و ﻳﺎ اﺧﺘﻴﺎر و ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺁزادی ﮔﺰﻳﻨﺶ ‪ ،‬ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪ ،‬و ﺑﻪ ﻳﺎری ﺧﺮد و ﻣﻨﺶ ﻣﺪارا ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردی ﺻﻠﺢ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ را در ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‬
‫‪ ،‬ﺑﻄﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎ ﺳﻪ اﺻﻞ روﺷﻨﯽ ﮔﺮی اروﭘﺎ ﻳﻌﻨﯽ ) ﺁزادی ‪ ،‬ﻣﺪارا و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی در‬
‫ﻗﺮاردادهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( را در اﻳﺮان ﮐﻬﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﺮدوﺳﯽ ‪:‬‬

‫ﺑـﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﺗﻮ ﺑﮕﺮا ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺨﺮدی‬ ‫ﻣـﮕﺮد هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺮد ﺑــﺪی‬
‫ﺟﻬـﺎن را ﺑﻪ ﮐﺮدار ﺑـﺪ ﻧﺴﭙـﺮد‬ ‫هﺮﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ او ﺷﺎد ﺷﺪ از ﺧﺮد‬
‫اﮔﺮ ﺟﺎن هﻤﯽ ﺧﻮاهﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻦ‬ ‫زﻣـﺎﻧـﯽ ﻣﻴـﺎﺳﺎی از ﺁﻣـﻮﺧﺘـﻦ‬
‫ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ در ﺗﻔﮑﺮ اﻳﺮان ﮐﻬﻦ و زرﺗﺸﺘﯽ اﻧﺴﺎن از راﻩ ﺧﺮد ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ‬
‫ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ در زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﺧﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روح راﺳﺘﯽ ‪ ،‬روﺷﻨﯽ و‬
‫ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﯽ را از دروغ ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﮑﯽ ‪ ،‬ﺟﺰم اﻧﺪﻳﺸﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮای‬
‫ﺷﻌﺮ ‪ ،‬ﺁهﻨﮓ ‪ ،‬ﻋﺸﻖ رهﻨﻤﻮن ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﻬﺮ رو ﻗﺒﻞ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث و‬
‫ارﺳﻄﻮ و ﺻﺪهﺎ ﻣﺘﻔﮑﺮ اروﭘﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ ‪ ،‬اﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﺧﺮدﮔﺮای اﻳﺮان ﮐﻬﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ‬
‫اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﺧﺮد ‪ ،‬ﺁزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﺑﺮ اﺳﺎس ارادﻩ‬
‫ﺁزاد و اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮد ﺑﻨﻴﺎد ﻣﯽ ﻧﻬﺎد ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ‪ ،‬و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﮔﺬار اﺳﺖ‬
‫ﻧﻪ اﻳﺰد و ﻧﻪ اﷲ و ﻳﺎ ﻳﻬﻮﻩ و ﭘﺪر ‪.‬‬
‫ﮐﺎوﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮدﻩ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻳﻪ هﺎی ﻗﺮﺁن و ﺳﻨﺖ‬
‫هﺎی اﺳﻼﻣﯽ ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻗﺮار دهﺪ ‪ ،‬ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ اﻳﻦ‬
‫ﺳﻄﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬ﻗﺒﻞ از‬
‫ﺷﺮوع اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺁوری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎوﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل را ﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ‬
‫اﺳﻼم ﻓﻘﻬﺎ در اﻳﺮان ‪ ،‬اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ‪ ،‬ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﺳﻮدان رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم‬
‫اﻣﺎّ ﻣﺪﻋﻴﺎن اﺳﻼم راﺳﺘﻴﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را‬ ‫و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﻧﺪارد و ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺘﻘﺪ رژﻳﻢ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ‪ ،‬ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺻﺎﻟﺖ و ﺻﺤﺖ ﻗﺮﺁن ﺷﮏ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ‪ ،‬و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺮﺁن را ﺣﺬف ﮐﻨﻴﻢ ‪ .‬دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺁن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﻮرﻩ اﺣﺰاب ﺁﻳﻪ ‪ 53‬ﺗﺎ ‪ 55‬ﺁﻣﺪﻩ‬
‫و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﻳﺖ ﮐﺮدﻩ ‪ ،‬ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و‬
‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺎن ‪ ،‬ﭼﻨﺪ هﻤﺴﺮی ‪ ،‬ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺟﺴﻤﯽ زن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮهﺮ و ‪ .....‬ﻧﺨﺴﺖ در‬
‫ﺳﻮرﻩ ﻧﺴﺎء ﺁﻳﻪ هﺎی ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 35‬ﺁﻣﺪﻩ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺁن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از‬
‫ﻣﻨﮑﺮ اﺑﺘﺪا در ﺳﻮرﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﺁﻳﻪ ‪ 112‬ﺁﻣﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد دﺳﺖ ﺁوﻳﺰ اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ واﻗﻊ‬
‫ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﻳﺮ اول ﺑﺎر در ﺳﻮرﻩ ﻧﻮر ﺁﻳﻪ هﺎی ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 10‬و ﺳﻮرﻩ ﻧﺴﺎ ﺁﻳﻪ‬
‫هﺎی ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 35‬ﺁﻣﺪﻩ ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺁن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﻴﻨﯽ ‪ ،‬ﻣﻼﻋﻤﺮ ‪ ،‬ﺑﻦ ﻻدن وﺳﺎﻳﺮ‬
‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ هﺎی دﻧﻴﺂی اﺳﻼم ‪ ،‬ﻣﺠﺮی ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺁﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ‬
‫ﺑﺮﻳﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺳﺮ ‪ ،‬ﺳﻨﮕﺴﺎر ‪ ،‬ﻗﺼﺎص ‪ ،‬ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻧﺒﻮدﻩ ‪.‬‬
‫ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻼم راﺳﺘﻴﻦ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺁﮔﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬هﻴﭻ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺻﺤﺖ ﻗﺮﺁن‬
‫ﺗﺮدﻳﺪی ﺑﺨﻮد راﻩ ﺑﺪهﺪ ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ رو و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﺧﯽ‬
‫از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ و ﺗﺰهﺎی ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ و ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی را ﮐﻪ در ‪ 32‬ﺳﻮرﻩ و ﺑﻴﺶ از‬
‫‪ 200‬ﺁﻳﻪ در ﻗﺮﺁن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻴﻢ !!‬
‫در ﻗﺮﺁن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰار اﷲ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ‪:‬‬
‫ـ ﻗﺎﻧﻮن )ﺳﻨﺖ( ﺧﺪا هﺮﮔﺰ ﻣﺒﺪل ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﻖ و ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ هﺮﮔﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد ‪ ) .‬ﺳﻮرﻩ ﻓﺎﻃﺮ ﺁﻳﻪ ‪(43‬‬
‫ـ ﮐﻼم ﺧﺪای ﺗﻮ از روی راﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل رﺳﻴﺪ و هﻴﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ و‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁن ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ‪) .‬ﺳﻮرﻩ اﻧﻌﺎم ﺁﻳﻪ ‪(115‬‬
‫ـ اﻣﺮ ﺁن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ )ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ( ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺰ ﺧﺪا را ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد و او ﺑﺤﻖ دﺳﺘﻮر‬
‫ﻣﯽ دهﺪ ‪) .‬ﺳﻮرﻩ اﻧﻌﺎم ﺁﻳﻪ ‪ ( 57‬اﻳﻦ ﺁﻳﻪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ از دهﺎن اﷲ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺣﺘﯽ او ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ﻧﺪارد ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﺪان و‬
‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ اﷲ و ﺑﺲ ‪.‬‬
‫ـ ﺧﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ‪ ) ،‬ﺳﻮرﻩ ﺁل ﻋﻤﺮان ﺁﻳﻪ ‪( 68‬‬
‫ـ او ) ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺪا ( ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﺪل و درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ‪ ) .‬ﺳﻮرﻩ ﺁل ﻋﻤﺮان ﺁﻳﻪ ‪( 18‬‬
‫ـ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﻗﺮﺁن ﺑﻴﺎن هﻴﭻ ﭼﻴﺰ را ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮدﻩ اﻳﻢ ‪ ) .‬ﺳﻮرﻩ اﻧﻌﺎم ﺁﻳﻪ ‪( 38‬‬
‫ـ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻴﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و واﻟﻴﺎن اﻣﺮ ‪ ) .‬ﺳﻮرﻩ ﻧﺴﺎء ﺁﻳﻪ ‪( 59‬‬
‫ـ هﺮ ﮐﺲ ﻏﻴﺮ از اﺳﻼم ‪ ،‬دﻳﻨﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻨﺪ هﺮﮔﺰ از وی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و او در ﺁﺧﺮت از‬
‫زﻳﺎﻧﮑﺎران اﺳﺖ ‪ ) .‬ﺳﻮرﻩ ﺁل ﻋﻤﺮان ﺁﻳﻪ ‪( 85‬‬
‫هﻤﻴﻦ ﺁﻳﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ درﺟﻪ دﻣﮑﺮات ﺑﻮدن اﷲ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن او را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ‪.‬‬
‫ـ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ دارﻧﺪ و زﮐﻮة ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل را‬
‫اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ) .‬ﺳﻮرﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﺁﻳﻪ ‪( 71‬‬
‫از هﻤﻴﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ در دو اﺛﺮ ﺧﻮﻳﺶ ‪ ،‬ﻗﺮﺁن در‬
‫اﺳﻼم ﺻﻔﺤﻪ ‪ 115‬ﺗﺎ ‪ 120‬و ﺷﻴﻌﻪ در اﺳﻼم ﺻﻔﺤﻪ ‪ 85‬ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺁﻳﻪ ﻗﺮﺁن از ﺟﻤﻠﻪ‬
‫ﺁﻳﻪ ‪ 163‬ﺳﻮرﻩ ﻧﺴﺎء ‪ .‬از ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻮدن و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ دﻓﺎع ﻧﻤﻮدﻩ‬
‫اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺧﻄﺒﻪ ‪ 18‬از ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺑﺪی و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻟﻬﯽ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻪ ‪ 38‬از ﺳﻮرﻩ اﻧﻌﺎم و ﺁﻳﻪ ‪ 89‬از ﺳﻮرﻩ ﻧﺤﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ‬
‫اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻗﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای ﺁﻧﻬﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻴﺶ ﺁﻳﺪ ‪ .‬ﻧﻘﺺ‬
‫از ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺁن ‪.‬‬
‫ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﮐﺘﺎب وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﻳﺮان زادﻩ وﺳﻮﺳﻪ‬
‫اﻧﮕﻠﻴﺲ و روﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ‪ ،‬ﺑﻠﮋﻳﮏ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ‪.‬‬
‫اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن و ﺁداب ﺁوردﻩ اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺑﺮای اﻧﺴﺎن از ﺁن هﻨﮕﺎم ﮐﻪ‬
‫ﻧﻄﻔﻪ اش در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﯽ رود ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﺮدﻩ‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺟﻤﻬﻮری در اﻳﻦ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﻳﺎ ﺷﺎﻩ و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ‬
‫در اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ‬
‫دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاردو ﺗﺎﺑﻊ ارادﻩ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ‪ ) .‬ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل (‬
‫ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺻﻔﺤﻪ ‪ 292‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ‪ :‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼم را‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ و ﺑﺮای هﻤﻪ اﻗﻮام ﺑﺸﺮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻟﻢ را ﮐﻪ از ﻣﻐﺰهﺎی ﺳﻔﻠﻴﺴﯽ ﻣﺸﺘﯽ ﺑﯽ ﺧﺮد درﺁﻣﺪﻩ‬
‫ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و هﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮی را در ﺟﻬﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ‪.‬‬
‫او در هﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺤﻪ ‪ 222‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ‪ ":‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم در ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺶ ﻗﺪم هﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫در ﻣﻮرد ﺳﺎدﻩ‬ ‫هﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺁن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد" ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﺁدﻣﻴﺎن ‪ ،‬اﺳﻼم از ﺁﻧﺎن ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر و ﺁزادی ﮐﺮدﻩ و ﺣﺘﯽ در‬
‫ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر هﻴﭻ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺁﻧﺎن‬
‫ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬اﻣﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺨﻮﺑﯽ در رزﻳﻢ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ‪ .‬ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ‪.‬‬
‫ـ ای ﮐﺴﺎﻧﻴﮑﻪ اﻳﻤﺎن ﺁوردﻩ اﻳﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮد او اﺟﺎزﻩ ﺁﻧﺮا‬
‫دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ اش ﻧﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮد او ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺷﺪﻳﺪ زودﺗﺮ از وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﻴﺎﺋﻴﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻃﻌﺎم ﺑﺮوﻳﺪ ‪ ،‬ﭼﻮن‬
‫ﻣﺎﻧﺪﻧﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺁزار ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ) اﺣﺰاب ﺁﻳﻪ ‪(53‬‬
‫ـ ﺁﻧﻬﺎﺋﻴﮑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯽ ﺷﻌﻮر هﺴﺘﻨﺪ ) هﺠﺮات ﺁﻳﻪ هﺎ‬
‫ی ‪ 1‬ﺗﺎ ‪. ( 5‬‬
‫در ﻣﻮرد ﻋﺪل و داد و ﺁزاد اﻧﺪﻳﺸﯽ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد ‪.‬‬
‫ـ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺮ ﮐﺲ را ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاهﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و هﺮ ﮐﺲ را ﺑﺨﻮاهﺪ هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﺪ ‪) .‬ﺳﻮرﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺁﻳﻪ ‪ ، 4‬اﻧﻌﺎم ‪ ، 125‬رﻋﺪ ‪ ، 27‬اﻋﺮاف ‪ ، 155‬ﻓﺎﻃﺮ ‪ ، 8‬ﻧﺤﻞ ‪، 9‬‬
‫ﻳﻮﺳﻒ ‪( 110‬‬
‫هﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاهﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﻴﺪهﺪ و هﺮ ﮐﻪ را ﮐﻪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻧﻤﯽ دهﺪ ‪ ).‬ﺑﻘﺮﻩ ‪، 269 ، 272‬‬
‫‪( 255‬‬
‫ـ هﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻨﺪ دﻟﺶ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺎﻳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و هﺮ ﮐﺲ را‬
‫ﻧﺨﻮاهﺪ دﻟﺶ را در ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ‪ .‬اﻧﻌﺎم ‪ . 25 ) ،‬ﮐﻬﻒ رﻳﺎل ‪. 57‬‬
‫ﺑﻘﺮﻩ ‪( 70،‬‬
‫ـ هﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاهﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و هﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاهﺪ ذﻟﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ هﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺨﻮاهﺪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﯽ دهﺪ و از هﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰش را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ ) .‬ﺁل‬
‫ﻋﻤﺮان ‪ . 26‬اﺳﺮاء ‪ 30‬و ‪( 21‬‬
‫ـ ﺑﺮﮔﯽ از درﺧﺘﯽ ﻓﺮو ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺁن ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ و داﻧﻪ ای در زﻳﺮ ﺗﺎرﻳﮑﯽ زﻣﻴﻦ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ ) .‬اﻧﻌﺎم ‪( 59‬‬
‫ـ ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی دادﻳﻢ ﺗﺎ ﻋﺪﻩ ای از ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺪﻩ دﻳﮕﺮی را ﺑﻪ‬
‫ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪) .‬زﺧﺮف ﺁﻳﻪ ‪( 32‬‬
‫ـ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻗﻮم ﺟﺎهﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺼﻴﺮت هﺴﺘﻨﺪ ‪) .‬ﻧﺴﺎء ‪( 78‬‬
‫ـ ﺑﺮای ﺳﻮاری ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺘﯽ هﺎ را ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮدﻳﻢ ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻳﺪ ﺷﮑﺮ‬
‫ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎ را ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ ) زﺧﺮف ‪ ( 12‬و اﮔﺮ ارادﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎد را ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻴﻬﺎ از‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ‪ ) .‬ﺷﻮری ‪.( 32‬‬
‫در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از اﻳﻦ ﺳﻮرﻩ هﺎ و ﺁﻳﻪ هﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد ‪.‬‬
‫ﺳﻮرﻩ اﺣﺰاب از ﺁﻳﻪ ‪ 28‬ﺗﺎ ‪ ، 34‬ﻳﺎ ﻣﺜﻼ" ﺳﻮرﻩ اﺣﺰاب ﺁﻳﻪ ‪ 51‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ‪ :‬ﺗﻮ ای‬
‫رﺳﻮل ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ در هﻤﺒﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد ‪ ،‬ﻧﻮﺑﺖ ﺁﻧﺎﻧﺮا رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﯽ ‪ .‬هﺮ ﻳﮏ‬
‫از ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ او ﻧﺒﻮدی ﻧﻮﺑﺖ را ﻋﻘﺐ ﺑﻴﻨﺪاز و اﮔﺮ دوﺑﺎرﻩ ﻣﺎﻳﻞ ﺷﺪی او را ﻧﺰد ﺧﻮد‬
‫ﺑﺨﻮان ‪ .‬هﻴﭽﮑﺪام از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫از دﺧﺎﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری اﷲ ﺣﺘﯽ در ﮐﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ‪،‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﻳﻪ ﻗﺒﻄﯽ ﮐﻨﻴﺰ ﺣﻔﺼﻪ اﻧﺠﺎم‬
‫دادﻩ ﺑﻮد ‪ .‬ﺷﺮﻣﮕﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎرﻳﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ اﷲ ﺑﺪاد او ﻣﯽ‬
‫رﺳﺪ و در ﺳﻮرﻩ ﺗﺤﺮﻳﻢ از ﺁﻳﻪ ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 5‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ‪ :‬ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ‬
‫ﺗﻮ ﺣﻼل ﮐﺮدم ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ‪.‬‬
‫و ﺻﺪهﺎ ﺁﻳﻪ دﻳﮕﺮ در هﻤﻴﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻴﺘﺮوار در زﻳﺮ ﺁوردﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺎن ) ﺳﻮرﻩ ﻧﺴﺎء ﺁﻳﻪ ‪ ( 59‬ارث ) ﺳﻮرﻩ ﻧﺴﺎء ﺁﻳﻪ هﺎی ‪ 1‬ﺗﺎ ‪( 35‬‬
‫ﺧﻤﺲ و زﮐﻮة ) ﺳﻮرﻩ اﻧﻔﺎل ﺁﻳﻪ ‪ 41‬ﺳﻮرﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﺁﻳﻪ ‪ ( 104‬اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ )‬
‫ﺳﻮرﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﺁﻳﻪ ‪ ( 112‬ﺣﺠﺎب ) ﺳﻮرﻩ اﺣﺰاب ﺁﻳﻪ هﺎی ‪ 53‬ﺗﺎ ‪ ( 55‬ﻗﺼﺎص ) ﺳﻮرﻩ ﻧﻮر ﺁﻳﻪ‬
‫هﺎی ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ ، 10‬ﺳﻮرﻩ ﻧﺴﺎء ﺁﻳﻪ ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ ( 35‬ﺟﻬﺎد ) ﺳﻮرﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﺁﻳﻪ هﺎی ‪ 29‬ﺗﺎ ‪( 73‬‬
‫ﻳﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب‬
‫ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت ﺻﻔﺤﻪ ‪ 55‬اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪:‬‬
‫در ﻃﺒﻴﻌﺖ ‪ ،‬ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن هﺎ ‪ ،‬اﺳﻼم ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ‪ ،‬او‬
‫هﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﮐﺘﺎب دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﺎم ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 106‬ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ‪:‬‬
‫اﺳﻼم ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﯽ ‪ ،‬ﺁزادی ﻓﺮدی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎم دارد از‬
‫رﻳﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ ﺁﻳﺖ اﷲ ﮔﻮﻳﯽ در ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺎوﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﮑﺎر‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع هﻤﻪ ﺧﺮد ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ‪ :‬اﺳﻼم از رﻳﺸﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‬
‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﻨﺤﻮ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺁور ﻣﻬﺮ ﺗﺄﺋﻴﺪ ی ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ هﺎی هﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ اﺳﻼم‬
‫زدﻩ و ﭼﻬﺮﻩ ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ اﺳﻼم را ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫او در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﭘﺎ را از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﺻﺤﺖ ﺁزاد اﻧﺪﻳﺸﯽ ﮐﻮروش ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﭘﺪر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺰد هﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺷﻬﺮت دارد ‪ ،‬در هﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ‪:‬‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ هﻤﺎن ﮐﺎری را ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﮐﻮروش در ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم داد ‪ ) .‬ﻳﻌﻨﯽ اهﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﻞ را ﺁزاد‬
‫ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ هﺮ دﻳﻦ و ﺁﺋﻴﻨﯽ ﮐﻪ هﺴﺘﻨﺪ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﮐﻴﺪ از ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ (‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺑﺖ هﺎ ‪ ،‬ﺁزادی واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ارزاﻧﯽ ﮐﺮد ‪ .‬دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﺳﻼم‬
‫ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ رهﺎ ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ‬
‫رهﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل‬
‫ﺑﻪ هﺮ روی ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻌﺮوف ‪ .‬ﻋﺎﻗﻼن داﻧﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز‬
‫ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ رهﺎ ﺷﺪﻩ و در ﮐﺠﺎ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ‪.‬‬
‫اﮐﻨﻮن ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا" ﺑﻪ اﺑﺘﺪای اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﻢ ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁوردن ﻓﺸﺮدﻩ ای از‬
‫ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﻳﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی رﺳﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ‪:‬‬
‫در ﺣﻘﻮق ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰار اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﺧﺪا ‪ ،‬و ﮐﺎﻣﻼ" ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﺳﻼم‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ی ﮐﺎر ﺧﺪاﺳﺖ و هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص دارد ‪ ،‬ﻧﻪ‬
‫اﻧﺴﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری هﻴﭽﮑﺎرﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﺮ اﻟﻬﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ‪ 315‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت و‬
‫ﻗﻀﺎ و ﻧﻈﺎم و ﻗﺎﻧﻮن ازدواج و ﻃﻼق و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺎز و ﻧﻮاز و زﻧﺎ و ﻟﻮاط و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻒ و وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ و‬
‫اﻣﺜﺎل ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ وﻻﻳﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در هﻤﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻳﺐ اﻣﺎن زﻣﺎن و ﻃﯽ ‪25‬‬
‫ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮی ﺁن ‪ ،‬اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺪﻧﺪ ‪.‬‬
‫در ﺻﻔﺤﻪ ‪ 107‬ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ‪ ،‬ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ اﻳﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻗﺮن در ﮐﺸﺘﺎر و دروغ و‬
‫وﻳﺮاﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪهﺪ ‪ :‬ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺮاح رﻓﺘﻦ و ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﮐﺮدن و ﺷﻴﺮدادن‬
‫‪ ،‬ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاﺋﯽ و ﻓﺮﻣﺎن ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺁوردﻩ ‪ ،‬ﺑﺮای هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ در ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﮐﻴﺴﺖ ؟ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 8‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ 58‬ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ای‬
‫ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺁن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ـ در اﺳﻼم ﻣﻠﺖ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﻧﺪارد ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ ‪ ،‬ﺣﻖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻳﺎ‬
‫اﻣﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را رﺋﻴﺲ ﻣﺮدم و ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم در ﻗﺒﻮل اﺣﮑﺎم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ‬
‫ﻣﺮدم ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و رأی ﺧﻮد را‬
‫ﺑﺪهﻨﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ رأی ﺑﺮای ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻳﺎ اﻣﺎم اﻟﺰام ﺁور ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﻮدش دوﻟﺖ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ـ ﺑﻐﻴﺮ از ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ اﺳﻼم ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرهﺎ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﮐﺎﻓﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ‪.‬‬
‫ـ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺳﻼم‬
‫اﺳﺖ ‪ ،‬زﻳﺮا اﺳﻼم دارای ﻓﻘﻂ ﻳﮏ زﺑﺎن اﺳﺖ و ﺁﻧﻬﻢ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻗﺮان و‬
‫اﺣﺎدﻳﺚ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﺑﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻘﻴﻊ ﻗﻢ ‪ 18‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ 57‬در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻓﻀﻞ‬
‫ﻧﻤﻮدﻧﺪ ‪ :‬ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ﺧﻮدﺷﺎن دم از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺟﺎهﻠﻨﺪ و ﻧﻔﻬﻢ ﻳﺎ‬
‫ﻋﺎﻣﺪﻧﺪ و ﺧﺎﺋﻦ !!!‬
‫در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 28‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ 58‬در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ‪:‬‬
‫اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻧﻄﻘﻬﺎ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮐﺎرهﺎی ﺧﻼف ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ‪ ،‬ﮐﻨﺎرﻩ‬
‫ﮔﻴﺮی از اﺳﻼم اﺳﺖ ‪ .‬هﺮ ﻧﺪاﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺪا ﺑﺸﻮد از ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ‪ ،‬از زﻧﺪﻗﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ دﻧﻴﺎی ﺗﻤﺪن ‪ ،‬ﻋﻠﻢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و دوران اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻧﻮردی و‬
‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺗﺒﻴﻦ هﺎی ﻓﻮق در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن‬
‫‪ ،‬ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻌﺒﺎرت ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ‪ ،‬اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ ‪ ،‬ﻳﺎ ﻋﻠﻢ و ﺧﺮدﮔﺮاﻳﯽ ‪ .‬ﺧﺪا‬
‫‪ ،‬ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ‪...‬‬
‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺷﺠﺎع اﻳﺮاﻧﯽ ‪ ،‬دﮐﺘﺮ اﻟﻒ ‪ .‬ب در ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ ،‬و‬
‫اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﺁﻓﺮﻳﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ هﻤﻪ ادﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ‪ .‬ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ هﻤﻪ‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻳﺎران ﺧﺮدﮔﺮا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫در ﺿﻤﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﺟﺰوﻩ ‪ ،‬ﭼﺮا رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از رﻳﺸﻪ ﺑﺎ‬
‫اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ؟ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪......‬‬

‫ﺳﻌﻴﺪ اوﺣـــﺪی‬
‫‪ 7025‬ﻣﻴﺘﺮاﻳـﯽ‬