1

ตารางการเตรียมความพร้อม MCQ-2554-updated301254
วันที่

อ. 27 ธ.ค.
2554

เวลา

09.00-12.00 น.

หัวเรื่อง

MCQ01 (นศ. 5 ปี )

อาจารย์
คณาจารย์

ห้อง

ห้องผักเสี้ยว (212)
45 คน

(รหัส 550300286550300330)

ห้องผักหวาน (308)
50 คน

(รหัส 550300331550300377 และ
550310378550310380)

ห้องผักแว่น (401)
54 คน

(รหัส 550310381550310432,

4 ม. 5 ปี ) (รหัส 550320433550320481) ห้องผักเสี้ยว (308) 40 คน สอบครั้งที่ 2 สำำหรับ พ.00 น. 2554 หัวเรื่อง Pharmacoeconomic s พ.00 น. 4 ม. 2555 09. เวลา 10. 5 ม. 09.ค. MedChem (แจ้ จูน) อ. อ.อัญชลี 530310281) กระถินณรงค์ คณาจารย์ ห้องผักแว่น (401) + สอบครัง้ ที่ 2 49 คน สำาหรับนศ.ค. SLE.00 น.00-12.ค. 5 ปี สสี สสี .ปาจรีย์ นศ.00-12.00-12.00 น. การ แปลค่า lab พฤ.00-16. 6 ปี อาจารย์ ห้อง 530310246. Hepatitis.ค. 2555 13. 29 ธ. MCQ01 (นศ.2 วันที่ พฤ.

ค.00-17.00 น.00-16.Tech1 (solid) จ. 2555 13. PharTech (นิ ชคุณ) จ. 9 ม.สุธินี กระถินณรงค์ Miscellaneous กระถินณรงค์ Viral + parasite infections (PharmD) ศ.ค. 5 ม. 13.00-16.ทรงวุฒิ สสี อ. 6 ม.00 น.00-12. 2555 17. 9 ม. URI + LTI (PharmD) อ. พฤ. 2555 2555 หัวเรื่อง อาจารย์ ห้อง Skin.00-12.ค. อ.3 2555 วันที่ เวลา พฤ.00 น. 9 ม.ค.ค.สุรพล กระถินณรงค์ สสี กระถินณรงค์ .00-19. 2555 09. 2555 09.ค.00 น.00 น.00-19. HTN. CNS จ. สสี 9-10 MedChem (แจ้ จูน) 10-12 PharTech (นิ ชคุณ) ศ. 2555 13. 6 ม. Phar.00 น. 5 ม.ค. 17.00 น.

Chem.สุพัฒน์ สสี 14. Phar. Hypertension + 2555 (solution) 2555 09.00 น.ค. 11 ม.00-16. 2555 อ.00-12. พ. เวลา หัวเรื่อง อาจารย์ 10. 11 ม. 2555 (PharmD) 13. ADR อ.กรรณิ กา สสี 17.4 วันที่ อ.ค.00 น.ค.ค.1 อ.00 น. Dyslipidemia + AF 2555 อ.00 น.00-19.Tech พ.00-16.ค. 10 ม. อ. 10 ม.00 น.00 น. 10 ม. 2555 ห้อง 9-11 Assay (อ๊อฟ น้ อย) 11-12 สมุนไพร (ดล สสี . Phar.00-19.วัชรี สสี กระถินณรงค์ Heart failure (PharmD) พฤ. 17.ค.00-12. 12 ม. Vaccine. กระถินณรงค์ + thrombo.

ค.00 น.00 น.ค.00-12. 16 ม.00 น.00 น. solid) infection (PharmD) กระถินณรงค์ 2555 อ. 17. Phar.ค.Tech2 (solid) อ. 12 ม.00 น. RA อ.ค. Topical + fungal ศ.กนกพร สสี 13.00-17. 17 ม.00 น.ลัดดา กระถินณรงค์ ลี่) พฤ. 13 ม. STD + UTI 2555 2555 2555 จ.ทรงวุฒิ สสี 09.วรรณกมล สสี 17. 12 ม.00-16.5 วันที่ เวลา หัวเรื่อง อาจารย์ ห้อง อ.Tech (semi- พฤ. 2555 อ. GI อ. MCQ11 คณาจารย์ แจ้งให้ทราบภายหลัง 14.ค.00-12.ค.00-19. DM.00-19. 13. 09. 2555 (PharmD) กระถินณรงค์ .00-16. 17 ม.00 น. ไม่มีห้องบรรยาย ว่าง Phar.

ค.00 น.00 น.Epi.00 น.00 น. อาจารย์ อ. 09.00-19.ค.นราวดี สสี 17. ACS + CVS 2555 ศ.ค.00-16.ค.00-15. 20 ม. Oncology อ.Chem.Methodo. 19 ม. 23 ม. วันรับปริญญา หัวเรื่อง Pharm.6 วันที่ พ.00-15. HIV + OI + TB อ.. ห้อง MCQ12 สสี กระถินณรงค์ คณาจารย์ แจ้งให้ทราบภายหลัง .ค.00-12.00 น.ค. 24 ม. 2555 ศ.00-12. 18 ม.2 อ.ค. 2555 จ. COPD 13. กระถินณรงค์ (PharmD) 09. (PharmD) 09. 23 ม.สุพัฒน์ สสี 13.ชิดชนก สสี Res.00-11.วันชนะ 2555 จ. 2555 พฤ.00 น. 20 ม. เวลา 13.00 น. Asthma. Phar.ค. 2555 อ. 20 ม. 2555 ศ.

พบปะพูดคุย ห้อง สสี 2555 จ. อาจารย์ 09.00 น. สสี 09. 31 ม.00 น. หัวเรื่อง 09.ค.00-16.00 น. สสี .00-12. 26 ม.00-12.ค.00 น. 2555 คณาจารย์ สสี 13.7 2555 วันที่ เวลา 13. กระถินณรงค์ 09.00-12. พ. 2555 พฤ.00-16.00-16.00-16.00 น. 27 ม.00 น.ค.00 น. 30 ม.00-16. 2555 ศ.ค.00-16.ค. สสี 13. สสี 13. กระถินณรงค์ 09. 25 ม. กระถินณรงค์ 2555 อ.00 น.00 น.

สสี .00 น. 3 ก.00-12.พ.00-16.00 น. 1 ก.00-16.00-16. 2 ก.00 น. 13. 2555 09. กระถินณรงค์ 2555 ศ.พ.00-12. 2555 09. สสี 13.00 น. พฤ. หัวเรื่อง อาจารย์ สสี ห้อง กระถินณรงค์ 09.8 วันที่ เวลา พ.พ.00 น.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.