Moj pogled na svijet

Od samo postanka svijeta postojali su rayli;iti pogledi na svijet. Tako su rayni umni i pametni ljudi kao to su filozofi, teoreti ari i nau nici stvarali razne slike o svijetu koji nas okru uje sa svog aspekta gledi ta. Razli ite vjere i vjerski velikani su posmatrali svijeet sa druge strane i to prezentovali iz svog ugla (aspekta) gledi ta. Ali slu aj je htio da se ja rodim u vrijeme kad je u cijelom svijetu sve postalo komplikovano, a posebno kod nas, tj. na Balkanu, i stvorim svoj pogled, drugim rije ima na svijet i vrijeme koje me okru uje. Moja radoznalost mi poma e da sagledam sliku vremena i da stvorim sopstvene vidike, i formiram svoju li nost, tj. svoj pogled na svijet. Tako svahaju i na svoj na in mislim, poznajem mnogo prije mog ro enja, a sve zahvaljuju i i mojima bli njim koji me upu uju na pravi put pogleda na svijet, a i kroz osvrt ljudi koji su ranije o tome pisali. Na moj pogled znatno su uticale na prvom mjestu, pri e i legend koje sam slu ala odd svojih starijih iz familije i okru enja. Period koji poznajem prije mog ro enja, ini mi se da je to period ne ijeg jednoumlja, naravno eka i danas ima, koje je dovelo do neprekidne borbe, izme u dobra i zla i isticanja razli itosti u svijetu i dru tvu. Po eo je da se ivi ivot podijeljen rako da neki ljudi ivve u izobilju i nekontrolisanom bogastu, to je najve i grijeh pos vim religijama, a drugi da jedva pre ivljavaju, sve zahvaljuju i bogata ima u nema tini i krizi koja se upravo javila zbog njih. Doba jednoumlja i meni kao djetetu je donijelo i to das am upoznala i jedan za meni novi svijet i kulturu. Naravno das am tu stekla zna ajno iskustvo koji mi formira moj pogled na svijet, naravno ne negativan, jer i po onoj staroj poslovici:´U savkom zlu ima i po ne eg dobrog, a vi odlu ite kuda e te´ (kojim put). Moj pogled na svijet ne zavisi od ekonmomskog stanja, ivota i drugi planova. Sve nas to ini ja im i odlu nijim, v im i eti im osobama. Moje e nje ii ciljevi mi poma u da istrajem u vremenu u kojem ivim i oduprem se drugim. U emu je svrha na eg ro enja, ako e mo kroz nekoliko godina morati da ratujemo, da stijepimo, da na boli i suze razdiru, odnose na e svnove. Za za ostvarnje svih planova u ivotu, id a bi bili uspje ni trebamo imati san, a to nam upravo daje ja inu u di u u podi e na duh. Dana nje vreme se svodi na glad, nema tinu, tugu, a sasvim malo pa nje koja treba da bude u mnogo ve em nivou, na alost to je svijet u kom ivimo. Nemojmo dozvoliti to! Moramo biti ja i od svega razmi ljati o boljem sjutra, da stvorimo za na e potomnke ono za im smo mi udili, i ono negativno da izbacimo iz svih koji posjeduju to, a na alost kod mnogih toga ima. Sa druge strane mog horizota, pru a se beskrajno arenilo. To arenilo smo mi ti si u ni ljudi koji mo emo mnogo toga da uradimo ako elimo, a ELIMO! Radimo, vrijedno se borimo za dobar ivot, i za ostvarivanje onih snova koje imamo. Imamo svoje porodice koje nam poma u, a kad osjetimo neku prazninu ispune nas. Svi smo mi podjednako imu ni, tako da ne treba praviti podjelu na bogate i siroma ne. A ono se ka e ono to ima siromah to bogat ne e imati nikad. Po mom mi ljenju ivjeti je vje tina. U pogovoru jedne zbirke pjesama koja je prevo ena na vi e jezika, Sergej Jesenjin je napisao da je njegova inspracija bila ne ljubav, ve mladost. Naravno radost je ukras svakog mladog bi a. esto nam ka u stariji ³eh da mi djeco moja draga, vratiti se u va e godine´. To je upravo ono bistri ste,

Uze u jednu re enicu iz poznatog filma re isera Dragana Bjelogri a. Nije samo potrebno biti dobar igra . mo ete sve da podnesete. dok u utakmici postoji´. jer ivott je previ e skup da bi se prokockao. imate viziju ivota stvarate svoj pogled na svijet.jo u trbuhu. do kraja a posle u ite druge kako to da urade. Niko nas ne e nipo emu pamtiti. vremenom rastemo i razvijamo se. jer ako nam ivot i svijet pro u kao utakmica to nevalja.. NE IVITE IVOT PRAZNIM VE PUNIM PLU IMA!. da na svijet ulazimo na mla vrata.jaki. . pravite svoje JA. kako sebe da dovedu do perfetka. Ne smijemo smatrati ne to dragoceno kao to je ivot fudbalskom utakmicom. is a drugim jer gubimo ivot koji nije mogu e ponovo kupiti. kao bebe. ³Monte video Bog te video´ a ona glasi: ³U ivotu ne postoji drugo poluvreme. potrebno je i dobro igrati. Znate i sami. Pro iruju se na i vidici. Stoga ljudi: NE IVITE IVOT OD DANAS DO SJUTRA. samo nemojte da dozvolite da iza ete na mala vrata«««kao mali ljudi«. i kad ga napravite uvate va e JA. Upravo ovo nam govori da ne smijemo da igramo sa nama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful