You are on page 1of 29

?

Sri Ganeshaya Namaha

Jananee Janma Sowkhyanam


Vardhaneekula Sampadam
Padvee Poorva Punyanam
Likhyate Janma Patrikaa

The above verse in Sanskrit language means:

For the welfare of the mother and the child


For the growth of the family happiness
To follow the ancient virtuous practices
The horoscope is written
?

Page - 1
Astro-Vision LifeSign Horoscope

{ÉÉ©É : Harshad Metha


˱ÉNÉ : ~ÉÖ®øºÉ
Wð{©ÉÊlÉoÉÒ : 13 WÚð{É, 1980 ¶ÉÖJí´ÉÉ-÷
Wð{©É»É©É«É (Hr.Min.Sec) : 10.16.00 AM; Standard Time
»É©É«É ~ÉÊ-÷yÉÒ (Hrs.Mins) : 05.30 OÉÒ{É´ÉÒSÉ -à÷LÉÉŶÉ{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ©ÉÉÅ
»É©É«É Ê{ÉiÉÇ«É : Standard Time
Wð{©É»oÉ±É : Ahmadabad
-à÷LÉÉÅ¶É (Deg.Mins) : 072.37 ~ÉÚ´ÉÇ
+ÉKÉÉÅ¶É (Deg.Mins) : 23.02 AnÉ-÷
+«É{ÉÉÅ¶É : ÊSÉmÉ~ÉKÉ
qö¶ÉÉ ~ÉyyÉÊlÉ : ʴɩɶÉÉànÉ-÷Ò ~ÉyyÉlÉÒ, ´ÉºÉÇ = 365.25 Êqö´É»É
Wð{©É {ÉKÉmÉ : ©ÉÞNɶÉÒºÉÇ
{ÉKÉmÉ ~Éqöö :3
{ÉKÉmÉ +ÊyÉ~ÉlÉÒ : ©ÉÅNɳ
Wð{©É-÷ɶÉÒ : Ê©ÉoÉÖ{É
-÷ɶÉÒ +ÊyÉ~ÉlÉÒ : ¥ÉÖyÉ
±ÉN{É : HíHÇí
±ÉN{É +ÊyÉ~ÉlÉÒ : SÉ{rö
ÊlÉoÉÒ : ¡ÉoÉ©É, ¶ÉÖHí±É~ÉKÉ
Hí-÷iÉ : HíÒeôÉ
Ê{Él«É «ÉÉàNÉ : NÉ{yÉÉ
»ÉÚ«ÉÉâqö«É (Hrs.Mins) : 05.54AM Standard Time
»ÉÚ«ÉÉÇ»lÉ (Hrs.Mins) : 07.26PM '' ''
V«ÉÉàlÉÒ¶ÉÒ ¶ÉÉ»mÉ ©ÉÖWð¥É Wð{©É ÊlÉoÉÒ : ¶ÉÖJí´ÉÉ-÷
¡ÉÉqàö¶ÉÒHí »É©É«É : Standard Time - 40 Mins

§ÉÉ-÷lÉÒ«É V«ÉÉàlÉÒ¶ÉÒ ¶ÉÉ»mÉ ©ÉÖWð¥É


[Astro-Vision LifeSign 9.5S Guj-0-081120]

OɾúÉà{ÉÉà ¶É«É{É -à÷LÉÉŶÉ

OɾúÉà{ÉÉà -à÷LÉÉÅ¶É ~É·SÉÒ©ÉÒ ~ÉyyÉlÉÒ ©ÉÖWð¥É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uïà. +à©ÉÉ «ÉÖ-à÷{É»É, {Éà~`ò¬Ö{É, ~±ÉÚ`òÉà ~ÉiÉ NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uïà.

~É·SÉÉl«É ~ÉyyÉlÉÒ ©ÉÖWð¥É -÷ɶÉÒSÉJí©ÉÉÅ -÷¾àú±É lÉ©ÉÉ®ø ÊSÉ{¾ú Ê©ÉoÉÖ{É

Page - 2
NÉÞ¾ú -à÷LÉÉÅ¶É NÉÞ¾ú -à÷LÉÉŶÉ
Êeô: Ê©É: »Éà: Êeô: Ê©É: »Éà:

±ÉN{É 139:50:25 NÉÖ®ø 153:29:35


SÉÅrö 86:42:43 ¶É{ÉÒ 170:35:54
»ÉÚ«ÉÇ 82:20:17 «ÉÖ-÷É{É»É 232:22:29 Ê-÷lÉÖ
¥ÉÖyÉ 106:44:13 {Éà~`ò¬Ú{É 261:16:03 Ê-÷lÉÖ
¶ÉÖJí 85:40:08Ê-÷lÉÖ ~±ÉÚ`òÉà 199:02:35 Ê-÷lÉÖ
©ÉÅNɳ 165:40:01 {ÉÉàeô 143:12:09

OɾúÉà{ÉÉà Ê{É-÷É«É{É -à÷LÉÉÅ¶É §ÉÉ-÷lÉÒ«É V«ÉÉàlÉÒ¶ÉÒ ¶ÉÉ»mÉ ©ÉÖWð¥É Hí-÷´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà±É Uïà. A~É-÷ÉàGlÉ ¡É©ÉÉiÉà ¶É«É{É ©ÉÚ±«ÉÉá{ÉÉ +ÉyÉÉ-à÷ ~ÉiÉ
Hí-÷´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà±É Uïà.

OɾúÉà{ÉÉà Ê{É-÷É«É{É -à÷LÉÉŶÉ.

OɾúÉà{ÉÉ Ê{É-÷É«É{É -à÷LÉÉÅ¶É ~É-÷ §ÉÉ-÷lÉÒ«É V«ÉÉàlÉÒ¶ÉÒ ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà -÷¾àú±É Uïà. +É ¶É«É{É -à÷LÉÉŶÉ{ÉÉ ©ÉÚ±«É©ÉÉoÉÒ (NÉÖiÉÉÅHí),
+«É{ÉÉŶÉ{ÉÉ ©ÉÚ±«É ¥ÉÉqö Hí-÷´ÉÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uïà.

+«ÉÅ{ÉÉÅ¶É {ÉÒ NÉiÉ{ÉÉ +±ÉNÉ +±ÉNÉ ~ÉyyÉlÉÒoÉÒ Hí-÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. +à{ÉÉ ¡ÉHíÉ-÷Éà lÉoÉÉÅ +ÉyÉÉ-÷ {ÉÒSÉà ¥ÉlÉÉ´Éà±É ©ÉÖWð¥É Uïà.
ÊSÉmÉ~ÉKÉ = 23 ÊeôOÉÒ. 34 Ê©É{ÉÒ`òô. 51 »ÉàHàí{eô.

NÉÞ¾ú -à÷LÉÉÅ¶É -÷ɶÉÒ -÷ɶÉÒ{É -à÷LÉÉÅ¶É ¡ÉHíÉ-÷ {ÉKÉmÉ ~Éqö


Êeô: Ê©É: »Éà: Êeô: Ê©É: »Éà:

±ÉN{É 116:15:34 HíHÇí 26:15:34 +ɺ±ÉàºÉÉ 3


SÉ{rö 63:07:51 Ê©ÉoÉÖ{É 3:07:51 ©ÉÞNɶÉÒºÉÇ 3
»ÉÚ«ÉÇ 58:45:26 ´ÉÞºÉ§É 28:45:26 ©ÉÞNɶÉÒºÉÇ 2
¥ÉÖyÉ 83:09:22 Ê©ÉoÉÖ{É 23:09:22 ~ÉÖ{É´ÉÇ»ÉÖ 1
¶ÉÖJí 62:05:16 Ê©ÉoÉÖ{É 2:05:16Ê-÷lÉÖ ©ÉÞNɶÉÒºÉÇ 3
©ÉÅNɳ 142:05:10 ˻ɾú 22:05:10 ~ÉÖ´ÉÉÇ£íɱNÉÖ{ÉÒ 3
NÉÖ®ø 129:54:44 ˻ɾú 9:54:44 ©ÉPÉÉ 3
¶ÉÊ{É 147:01:03 ˻ɾú 27:01:03 A.£íɱNÉÖ{ÉÒ 1
-÷ɾÖú 119:37:18 HíHÇí 29:37:18 +ɺ±ÉàºÉÉ 4
HàílÉÖ 299:37:18 ©ÉHí-÷ 29:37:18 yÉÊ{ɺhõÉ 2
©ÉÉÅqöÒ 94:19:17 HíHÇí 4:19:17 ~ÉÖº«É 1

Page - 3
{ÉKÉmÉ{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ/A~É-»´ÉÉ©ÉÒ/A~É-A~É »´ÉÉ©ÉÒ

NÉÞ¾ú {ÉKÉmÉ {ÉKÉmÉ +ÊyÉ~ÉlÉÒ A~É A~É-A~É


»´ÉÉ©ÉÒ »´ÉÉ©ÉÒ

±ÉN{É +ɺ±ÉàºÉÉ ¥ÉÖyÉ NÉÖ®ø NÉÖ®ø


SÉ{rö ©ÉÞNɶÉÒºÉÇ ©ÉÅNɳ ¶ÉÖJí »ÉÚ«ÉÇ
»ÉÚ«ÉÇ ©ÉÞNɶÉÒºÉÇ ©ÉÅNɳ ¶ÉÊ{É ¶ÉÖJí
¥ÉÖyÉ ~ÉÖ{É´ÉÇ»ÉÖ NÉÖ®ø ¶ÉÊ{É SÉ{rö
¶ÉÖJí ©ÉÞNɶÉÒºÉÇ ©ÉÅNɳ HàílÉÖ »ÉÚ«ÉÇ
©ÉÅNɳ ~ÉÖ´ÉÉÇ£íɱNÉÖ{ÉÒ ¶ÉÖJí ¶ÉÊ{É ¶ÉÊ{É
NÉÖ®ø ©ÉPÉÉ HàílÉÖ ¶ÉÊ{É ¥ÉÖyÉ
¶ÉÊ{É A.£íɱNÉÖ{ÉÒ »ÉÚ«ÉÇ »ÉÚ«ÉÇ ¶ÉÊ{É
-÷ɾÖú +ɺ±ÉàºÉÉ ¥ÉÖyÉ ¶ÉÊ{É -÷ɾÖú
HàílÉÖ yÉÊ{ɺhõÉ ©ÉÅNɳ ¶ÉÊ{É -÷ɾÖú
©ÉÉÅqöÒ ~ÉÖº«É ¶ÉÊ{É ¶ÉÊ{É ¶ÉÖJí

-÷ɶÉÒ
©ÉÅ NÉÖ SÉÅ ¥ÉÖ
¶É ©ÉÉÅ ¶ÉÖ
5 3
6 -÷É ±É 2 »ÉÚ

4
7 1
10

8
9
Hàí 12
11

Wð{©É »É©É«Éà qö¶ÉÉ{ÉÒ »É©ÉlÉÖ±É{ÉÉ = ©ÉÅNɳ 1 ´ÉºÉÇ, 10 ©Éʾú{ÉÉà, 8 Êqö´É»É

SÉÅ = SÉ{rö »ÉÚ = »ÉÚ«ÉÇ ¥ÉÖ = ¥ÉÖyÉ


¶ÉÖ = ¶ÉÖJí ©ÉÅ = ©ÉÅNɳ NÉÖ = NÉÖ®ø
¶É = ¶ÉÊ{É -÷É = -÷ɾÖú Hàí = HàílÉÖ

A~ÉOɾú

qö-à÷Hí OɾúÉà{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+à A~ÉOɾú{ÉÒ NÉiÉ{ÉÉ ~ÉiÉ Hí-÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. SÉ{rö, ¶ÉÖJí, ©ÉÅNɳ, -÷ɾÖú lÉoÉÉÅ HàílÉÖ{ÉÒ A~ÉOɾú »ÉÉoÉà lÉÖ±É{ÉÉ,
»ÉÚ«ÉÇ{ÉÒ -à÷LÉÉŶÉ{ÉÉ +ÉyÉÉ-à÷ Hí-÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. lÉà +É ¡É©ÉÉiÉà Uïà.

Page - 4
yÉÚ©ÉÒqöÒ »ÉÅNÉ{ÉÉ A~ÉOɾú

NÉÞ¾ú A~ÉOɾú NÉÖiÉ{É ¡ÉÊJí«ÉÉ ©ÉÉ`àò{ÉÒ ~ÉyyÉlÉÒ.

©ÉÅNɳ yÉÖ©ÉÉ »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà -à÷LÉÉÅ¶É + 133 ÊeôOÉÒ. 20 Ê©É{ÉÒ`òô.


-÷ɾÖú ´«ÉÊlÉ~ÉÉlÉ 360 - yÉÖ©ÉÉ
SÉÅrö ~ÉÊ-÷´Éà¶É 180 + ´«ÉÊlÉ~ÉÉlÉ
¶ÉÖJí <{röSÉÉ~É 360 - ~ÉÊ-÷´Éà¶É
HàílÉÖ A~ÉHàílÉÖ <{röSÉÉ~É + 16 ÊeôOÉÒ. 40 Ê©É{ÉÒ`òô.

»ÉÚ«ÉÇ, ¥ÉÖyÉ, NÉÖ®ø, ¶É{ÉÒ <l«ÉÉqöÒ A~ÉOɾúÉà{ÉÉ lÉoÉÉÅ +{«É ©ÉÅNɳ {ÉÉ A~ÉOɾúÉà{ÉÉ NÉÖiÉ{É £í³{ÉÉà +ÉyÉÉ-÷ -÷ÉlÉ lÉoÉÉÅ Êqö´É»É{ÉÉ »É©ÉÉ{É
+Écó §ÉÉNɱÉÉ+Éà C~É-÷ Ê{ɧÉÇ-÷ -÷¾úà Uï.à

¡ÉÉ-Å÷§É ʴɧÉÉNÉ Êqö´É»É{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒl´É ©ÉÉ`àò -÷ÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uïà V«ÉÉ-à÷ ¶ÉàºÉ§ÉÉNÉ +có´ÉÉeôÒ«ÉÉ{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒl´É©ÉÉ`àò NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉ
+É´Éà Uïà. +Écó ʴɧÉÉWð{É{ÉÉ +ÊyÉ~ÉlÉÒ -÷ÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´Éà±É.Wð{©É Xà -÷ÉmÉÒHíÉ³à ¾úÉà«ÉlÉÉà, +Écó »É©É§ÉÉNÉ©ÉÉoÉÒ »ÉÉlÉ
ʴɧÉÉWð{ÉÉà{Éà OɾúÉà{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒl´É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uïà. +à »É~lÉɾúiÉ ~ÉÉÅSÉ©ÉÉ Êqö´É»ÉoÉÒ NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà.-à÷LÉÉŶÉ{ÉÒ NÉiÉmÉÒ+Éà
©ÉÉ`àò ¥Éà

+±ÉNÉ +±ÉNÉ ~ÉyyÉlÉÒ+Éà{ÉÉà +ÉʴɺHíÉ-÷ Hí-÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uï.à ¡ÉoÉ©É ~ÉyyÉlÉÒ ©ÉÖWð¥É ¡ÉÉ-Å÷§ÉHíɳ (OɾúÉ{à ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ ©ÉÉ`àò)
OɾúÉÊyÉ~ÉlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÒ{É -÷¾àú Uïà. ÊwölÉÒ«É ~ÉyyÉlÉÒ ©ÉÖWð¥É »É©É«ÉPÉ`òHí{ÉÉà AnÉ-÷ÉyÉǧÉÉNÉ OɾúÉÊyÉ~ÉlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÒ{É -÷¾àú Uïà.V«ÉÉ-à÷ NÉÉä³ÒHí
{ÉÉ Ê¾ú»ÉÉ¥Éà +y«É«É{É Hí-÷´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà lÉÉà ¶É{ÉÒ{ÉÉ Oɾú{ÉÉ +ÉyÉÉ-à÷ mÉÒYð ~ÉyyÉlÉÒ{ÉÖÅ ~ÉiÉ

+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É Hí-÷´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà±É Uïà, Wðà{ÉoÉÒ -à÷LÉÉŶÉ{ÉÒ NÉiÉ{ÉÉ Hí-÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. +É {ÉÒSÉà qö¶ÉÉÇ´Éà±É »oÉÉ«ÉÒ Aqö«ÉHíɳ~É-÷ Ê{ɧÉÇ-÷
-÷¾àú Uïà.+É ¡É©ÉÉiÉà WðàHíÉà> NÉÖiÉ{ÉÉÅHí ¡ÉÉ~lÉoÉÉ«É Uïà lÉà{Éà +à»`ÄòÉàÊ´É]{É ~ÉyyÉlÉÒ ©ÉÖWð¥É ©ÉÉÅqöÒ lÉ-÷ÒHàí +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. Wð{©É
~ÉÊmÉHíÉ©ÉÉÅ ©ÉÖL«É Oɾú lÉoÉÉÅ -÷ɶÉÒ SÉJí »ÉʾúlÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uï.à ñ

Êqö´É»É Êqö´É»É{ÉÉ »É©É«É Wð{©É -÷ÉlÉ{ÉÉ »É©É«É Wð{©É

-÷Ê´É´ÉÉ-÷ 26 NÉeôÒ (Hí±ÉÉHí) 10 NÉeôÒ (Hí±ÉÉHí)


»ÉÉà©É´ÉÉ-÷ 22 6
©ÉÅNɳ´ÉÉ-÷ 18 2
¥ÉÖyÉ´ÉÉ-÷ 14 26
NÉÖ®ø´ÉÉ-÷ 10 22
¶ÉÖJí´ÉÉ-÷ 6 18
¶ÉÊ{É´ÉÉ-÷ 2 14

Page - 5
NÉÉä³ÒHíÉqöÒ{ÉÉà »É©ÉÖ¾ú

»´ÉÒHíÉ«ÉÇ ~ÉyyÉlÉÒ : ±ÉN{É{ÉÉ ¡ÉÉ-Å÷§É Híɳ©ÉÉÅ

NÉÞ¾ú A~ÉOɾú Híɳ ¡ÉÉ-Å÷§É Híɳ {ÉÉà +ÅlÉÒ©É »É©É«É

»ÉÚ«ÉÇ Híɳ 09:16:59 10:58:29


¥ÉÖyÉ +yÉǡɾú-÷ 14:21:29 16:03:00
©ÉÅNɳ ©ÉÞl«ÉÖ 12:40:00 14:21:29
NÉÖ®ø «É©ÉHí{cóHí 16:03:00 17:44:30
¶É{ÉÒ NÉÉä³ÒHí 07:35:30 09:16:59

-à÷LÉÉÅ¶É A~ÉOɾú

A~ÉOɾú -à÷LÉÉÅ¶É -÷ɶÉÒ -÷ɶÉÒ{É -à÷LÉÉÅ¶É ¡ÉHíÉ-÷ {ÉKÉmÉ ~Éqö


Êeô: Ê©É: »Éà: Êeô: Ê©É: »Éà:

HíÉ±É 103:13:17 HíHÇí 13:13:17 ~ÉÖº«É 3


+yÉǡɾú-÷ 172:19:00 Hí{«ÉÉ 22:19:00 ¾ú»lÉ 4
©ÉÞl«ÉÖ 148:56:31 ˻ɾú 28:56:31 A.£íɱNÉÖ{ÉÒ 1
«É©ÉHÅíeôHí 195:16:28 lÉÖ±ÉÉ 15:16:28 »´ÉÉÊlÉ 3
NÉÖ³ÒHí 80:55:59 Ê©ÉoÉÖ{É 20:55:59 ~ÉÖ{É´ÉÇ»ÉÖ 1
~É-÷Ò´ÉàºÉ 347:54:33 ©ÉÒ{É 17:54:33 -à÷´ÉlÉÒ 1
=röSÉÉ~É 12:05:26 ©ÉàºÉ 12:05:26 +ʹÉ{ÉÒ 4
´«ÉÊlÉ~ÉÉoÉ 167:54:33 Hí{«ÉÉ 17:54:33 ¾ú»lÉ 3
A~ÉHàílÉÖ 28:45:26 ©ÉàºÉ 28:45:26 HÞíÊlÉHíÉ 1
yÉÚ©É 192:05:26 lÉÖ±ÉÉ 12:05:26 »´ÉÉÊlÉ 2

{ÉKÉmÉÉÊyÉ~ÉlÉÒ / »É¾ú~ÉlÉÒ / +{ÉÖ »É¾ú~ÉlÉÒ +{Éà A~ÉOɾúÉà{ÉÒ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ.

NÉÞ¾ú {ÉKÉmÉ {ÉKÉmÉ +ÊyÉ~ÉlÉÒ A~É A~É-A~É


»´ÉÉ©ÉÒ »´ÉÉ©ÉÒ

HíÉ±É ~ÉÖº«É ¶ÉÊ{É -÷ɾÖú NÉÖ®ø


+yÉǡɾú-÷ ¾ú»lÉ SÉ{rö ¶ÉÖJí ¥ÉÖyÉ
©ÉÞl«ÉÖ A.£íɱNÉÖ{ÉÒ »ÉÚ«ÉÇ ©ÉÅNɳ ¥ÉÖyÉ
«É©ÉHÅíeôHí »´ÉÉÊlÉ -÷ɾÖú ¶ÉÖJí ¶ÉÖJí
NÉÖ³ÒHí ~ÉÖ{É´ÉÇ»ÉÖ NÉÖ®ø NÉÖ®ø ¶ÉÖJí
~É-÷Ò´ÉàºÉ -à÷´ÉlÉÒ ¥ÉÖyÉ ¥ÉÖyÉ -÷ɾÖú
=röSÉÉ~É +ʹÉ{ÉÒ HàílÉÖ ¥ÉÖyÉ ¶ÉÖJí
´«ÉÊlÉ~ÉÉoÉ ¾ú»lÉ SÉ{rö ¥ÉÖyÉ ¥ÉÖyÉ
A~ÉHàílÉÖ HÞíÊlÉHíÉ »ÉÚ«ÉÇ ©ÉÅNɳ ¶ÉÊ{É
yÉÚ©É »´ÉÉÊlÉ -÷ɾÖú ¶ÉÊ{É -÷ɾÖú

Page - 6
A~ÉOɾú -÷ɶÉÒ

©ÉÞ NÉÖ±É
5 3
+ ´«É 6 HíÉ ±É 2

4
«É yÉÚ 7 1 = A
10

8
9
12 ~É
11

HíÉ = HíÉ±É + = +yÉǡɾú-÷


©ÉÞ = ©ÉÞl«ÉÖ «É = «É©ÉHÅíeôHí
NÉÖ±É = NÉÖ³ÒHí ~É = ~É-÷Ò´ÉàºÉ
= = =röSÉÉ~É ´«É = ´«ÉÊlÉ~ÉÉoÉ
A = A~ÉHàílÉÖ yÉÚ = yÉÚ©É

§ÉÉ´É HÖÅíeô±ÉÒ

§ÉÉ´É +É-Å÷§É ©Éy«É +ÅlÉ NÉÞ¾úÉúà


Êeô: Ê©É: »Éà: Êeô: Ê©É: »Éà: Êeô: Ê©É: »Éà: §ÉÉ´É©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ Uïà.

1 100:59:30 116:15:34 130:59:30 NÉÖ -÷É


2 130:59:30 145:43:25 160:27:21 ©ÉÅ ¶É
3 160:27:21 175:11:17 189:55:13
4 189:55:13 204:39:09 219:55:13
5 219:55:13 235:11:17 250:27:21
6 250:27:21 265:43:25 280:59:30
7 280:59:30 296:15:34 310:59:30 Hàí
8 310:59:30 325:43:25 340:27:21
9 340:27:21 355:11:17 9:55:13
10 9:55:13 24:39:09 39:55:13
11 39:55:13 55:11:17 70:27:21 SÉÅ »ÉÚ ¶ÉÖ
12 70:27:21 85:43:25 100:59:30 ¥ÉÖ ©ÉÉÅ

Page - 7
§ÉÉ´É

©ÉÅ ¶É ±É ¥ÉÖ ©ÉÉÅ SÉÅ


5 3
6 NÉÖ -÷É 2 ¶ÉÖ
»ÉÚ
4
7 1
10

8
9
Hàí 12
11

´ÉNÉÇ{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ

±É SÉÅ »ÉÚ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ©ÉÅ NÉÖ ¶É -÷É Hàí ©ÉÉÅ

-÷ɶÉÒ SÉÅ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ¥ÉÖ ¥ÉÖ »ÉÚ »ÉÚ »ÉÚ SÉÅ ¶É SÉÅ
+Éà-÷É »ÉÚ »ÉÚ »ÉÚ SÉÅ »ÉÚ SÉÅ »ÉÚ SÉÅ »ÉÚ »ÉÚ SÉÅ
ÊröLÉ{É NÉÖ ¥ÉÖ ¶É ¶É ¥ÉÖ ©ÉÅ »ÉÚ ©ÉÅ NÉÖ ¥ÉÖ SÉÅ
SÉlÉÖoÉÉ馃 ©ÉÅ ¥ÉÖ ¶É NÉÖ ¥ÉÖ ¶É ©ÉÅ ¶ÉÖ ©ÉÅ ¶ÉÖ SÉÅ
»É~lÉÉÅ¶É SÉÅ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ©ÉÅ ¥ÉÖ ¶É ¶ÉÖ ¶É SÉÅ ¶É ¶É
{É´ÉÉÅ¶É ¶É ¶ÉÖ ¥ÉÖ ©ÉÅ ¶ÉÖ ¶ÉÖ ¥ÉÖ NÉÖ NÉÖ ¥ÉÖ »ÉÚ
qö¶ÉÉÅ¶É ©ÉÅ SÉÅ ¶ÉÖ ¶É ¥ÉÖ NÉÖ ©ÉÅ ¶ÉÖ NÉÖ ¥ÉÖ ©ÉÅ
wöÉqö¶ÉÉÅ¶É ¶ÉÖ SÉÅ ©ÉÅ NÉÖ ¥ÉÖ ©ÉÅ ©ÉÅ ¥ÉÖ ¥ÉÖ NÉÖ »ÉÚ
»ÉÉàeôÉ¶Å É ¥ÉÖ ¶É ©ÉÅ NÉÖ ¶É SÉÅ ¶É ¶ÉÖ SÉÅ SÉÅ ¥ÉÖ
ÊmɩɶÉÉÅ¶É ©ÉÅ ©ÉÅ ©ÉÅ ¥ÉÖ ©ÉÅ ¥ÉÖ ¶É ¶ÉÖ ©ÉÅ ©ÉÅ ¶ÉÖ

+Éà-÷É ( ʴɧÉÉNÉÒ«É - 2 )
»ÉÚ«ÉÇ +Éà-÷É SÉÅrö +Éà-÷É

SÉ{rö -
»ÉÚ«ÉÇ -
- ¥ÉÖyÉ
¶ÉÖJí -
- ©ÉÅNɳ
NÉÖ®ø -
- ¶ÉÊ{É
-÷ɾÖú -
HàílÉÖ -
±ÉN{É -
- ©ÉÉÅqöÒ

Page - 8
ÊröLÉ{É

©ÉÅ ¶É ¥ÉÖ
1 11
2 -÷É ±É 10 »ÉÚ

12
SÉÅ ¶ÉÖ 3
6
9

©ÉÉÅ 4
5
Hàí 7
8

NÉÖ

SÉlÉÖoÉÉȶÉ

¶É ¥ÉÖ
2 12
SÉÅ ¶ÉÖ 3 -÷É ±É 11 ©ÉÅ »ÉÚ

1
©ÉÉÅ 4
7
10

5
6
Hàí 8
9

NÉÖ

»É~lÉÉŶÉ

SÉÅ ¶ÉÖ
5 3
6 -÷É ±É 2 »ÉÚ

4
NÉÖ 7 1
10

¥ÉÖ 8
9
©ÉÅ Hàí 12
11
¶É ©ÉÉÅ

Page - 9
{É´ÉÉŶÉ

-փ
12 10
¥ÉÖ 1 ±É 9 ¶É

11
2 8
5

SÉÅ
NÉÖ 3
4
©ÉÉÅ 6
7 ©ÉÅ
»ÉÚ Hàí ¶ÉÖ

qö¶ÉÉŶÉ

-÷É »ÉÚ
9 7
¥ÉÖ 10 NÉÖ ±É 6

8
11 5
2

©ÉÅ 12
1
¶É 3
4 SÉÅ
©ÉÉÅ ¶ÉÖ Hàí

wöÉqö¶ÉÉŶÉ
¶ÉÖ ¶É
-÷É »ÉÚ ©ÉÅ
3 1
SÉÅ 4 ±É 12 ¥ÉÖ

2
©ÉÉÅ 5
8
11

6
7
NÉÖ 9
10

Hàí

Page - 10
»ÉÉàeôÉŶÉ
©ÉÅ -÷É
Hàí
4 2
5 ±É ©ÉÉÅ 1

3
6 12
9

¶É 7
8
¥ÉÖ 11
10
»ÉÚ NÉÖ
SÉÅ ¶ÉÖ

+º`òHí´ÉNÉÇ

SÉÅ »ÉÚ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ©ÉÅ NÉÖ ¶É »É´Éâ{ÉÒ ©Éà³´ÉiÉÒ oÉÒ.

©ÉàºÉ 5 6 7 7 5 4 4 38
´ÉÞºÉ§É 3 6 4 4 5 4 5 31
Ê©ÉoÉÖ{É 5 5 5 5 3 4 4 31
HíHÇí 2 0 4 4 3 6 3 22
˻ɾú 4 5 5 4 4 4 2 28
Hí{«ÉÉ 4 3 5 3 3 3 1 22
lÉÖ±ÉÉ 5 2 4 6 2 6 3 28
´ÉÞÊ·SÉHí 3 6 4 3 5 6 4 31
yÉ{ÉÖ 7 4 1 4 1 4 5 26
©ÉHí-÷ 3 2 4 3 2 3 4 21
HÖíÅ §É 3 4 5 4 3 6 2 27
©ÉÒ{É 5 5 6 5 3 6 2 32

49 48 54 52 39 56 39 337

Page - 11
+º`òHí´ÉNÉÇ HÖÅíeô³Ò+Éà

SÉ{rö +º`òHí´ÉNÉÇ 49 »ÉÚ«ÉÇ +º`òHí´ÉNÉÇ 48

3 7 4 4
5 3 3 5 2 6

5 5 6 2

3 2 4 6 0 3
5 4 5 5

¥ÉÖyÉ +º`òHí´ÉNÉÇ 54 ¶ÉÖJí +º`òHí´ÉNÉÇ 52

5 1 4 4
6 4 4 5 3 3

7 4 7 6

4 4 5 4 4 3
5 5 5 4

©ÉÅNɳ +º`òHí´ÉNÉÇ 39 NÉÖ®ø +º`òHí´ÉNÉÇ 56

3 1 6 4
3 2 5 6 3 6

5 2 4 6

5 3 3 4 6 3
3 4 4 4

¶ÉÊ{É +º`òHí´ÉNÉÇ 39 »É´Éâ +º`òHí´ÉNÉÇ 337

2 5 27 26
2 4 4 32 21 31

4 3 38 28

5 3 1 31 22 22
4 2 31 28

Page - 12
+º`òHí´ÉNÉÇ - ÊmÉHíÉàiÉ PÉ`ò´ÉÖÅ

SÉ{rö +º`òHí´ÉNÉÇ 13 »ÉÚ«ÉÇ +º`òHí´ÉNÉÇ 24

0 3 2 0
3 0 1 5 0 6

1 2 2 0

0 0 1 4 0 1
2 0 3 1

¥ÉÖyÉ +º`òHí´ÉNÉÇ 15 ¶ÉÖJí +º`òHí´ÉNÉÇ 10

1 0 0 0
2 0 0 2 0 0

6 0 3 2

0 0 1 1 1 0
1 4 1 0

©ÉÅNɳ +º`òHí´ÉNÉÇ 15 NÉÖ®ø +º`òHí´ÉNÉÇ 5

1 0 2 0
0 0 2 0 0 0

4 0 0 2

3 0 1 1 0 0
1 3 0 0

¶ÉÊ{É +º`òHí´ÉNÉÇ 18 »É´Éâ +º`òHí´ÉNÉÇ 100

0 3 6 6
0 3 2 12 3 11

2 1 18 7

4 1 0 13 2 4
2 0 10 8

Page - 13
+º`òHí´ÉNÉÇ - +àHíÉyÉÒ~ÉlÉÒ PÉ`ò´ÉÖÅ

SÉ{rö +º`òHí´ÉNÉÇ 5 »ÉÚ«ÉÇ +º`òHí´ÉNÉÇ 20

0 0 2 0
0 0 0 5 0 2

0 2 2 0

0 0 1 4 0 1
2 0 3 1

¥ÉÖyÉ +º`òHí´ÉNÉÇ 15 ¶ÉÖJí +º`òHí´ÉNÉÇ 9

1 0 0 0
2 0 0 2 0 0

6 0 3 1

0 0 1 1 1 0
1 4 1 0

©ÉÅNɳ +º`òHí´ÉNÉÇ 13 NÉÖ®ø +º`òHí´ÉNÉÇ 4

1 0 2 0
0 0 2 0 0 0

2 0 0 1

3 0 1 1 0 0
1 3 0 0

¶ÉÊ{É +º`òHí´ÉNÉÇ 13 »É´Éâ +º`òHí´ÉNÉÇ 79

0 3 6 3
0 3 0 9 3 4

0 0 13 4

4 1 0 13 2 4
2 0 10 8

Page - 14
˴ɺÉÉànÉ-÷Ò qö¶ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÅKÉÒ~lÉ Ê´É´É-÷iÉ

Wð{©É »É©É«Éà qö¶ÉÉ{ÉÒ »É©ÉlÉÖ±É{ÉÉ = ©ÉÅNɳ 1 ´ÉºÉÇ, 10 ©Éʾú{ÉÉà, 8 Êqö´É»É

qö¶ÉÉ¥Éqö±ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà A©É-÷


qö¶ÉÉ A©É-÷{ÉÉ ¡ÉÉ-Å÷§É Híɳ©ÉÉÅ
-÷ɾÖú 01 ´ÉºÉÇ, 10 ©Éʾú{ÉÉà, 08 Êqö´É»É
NÉÖ®ø 19 ´ÉºÉÇ, 10 ©Éʾú{ÉÉà, 08 Êqö´É»É
¶ÉÊ{É 35 ´ÉºÉÇ, 10 ©Éʾú{ÉÉà, 08 Êqö´É»É
¥ÉÖyÉ 54 ´ÉºÉÇ, 10 ©Éʾú{ÉÉà, 08 Êqö´É»É
HàílÉÖ 71 ´ÉºÉÇ, 10 ©Éʾú{ÉÉà, 08 Êqö´É»É
¶ÉÖJí 78 ´ÉºÉÇ, 10 ©Éʾú{ÉÉà, 08 Êqö´É»É

qö¶ÉÉ lÉoÉÉ ©ÉÖGlÉ Î»oÉlÉÒ {ÉÒ ©ÉÉʾúlÉÒ

qö¶ÉÉ ©ÉÖGlÉÒ +É-Å÷§É +ÅlÉ

©ÉÅ ¶ÉÖ 13-06-1980 16-05-1981


" »ÉÚ 16-05-1981 20-09-1981
" SÉÅ 20-09-1981 21-04-1982

-փ -փ 21-04-1982 02-01-1985


" NÉÖ 02-01-1985 28-05-1987
" ¶É 28-05-1987 03-04-1990
" ¥ÉÖ 03-04-1990 21-10-1992
" Hàí 21-10-1992 08-11-1993
" ¶ÉÖ 08-11-1993 08-11-1996
" »ÉÚ 08-11-1996 03-10-1997
" SÉÅ 03-10-1997 03-04-1999
" ©ÉÅ 03-04-1999 21-04-2000

NÉÖ NÉÖ 21-04-2000 09-06-2002


" ¶É 09-06-2002 20-12-2004
" ¥ÉÖ 20-12-2004 28-03-2007
" Hàí 28-03-2007 03-03-2008
" ¶ÉÖ 03-03-2008 02-11-2010
" »ÉÚ 02-11-2010 21-08-2011
" SÉÅ 21-08-2011 20-12-2012
" ©ÉÅ 20-12-2012 26-11-2013
" -փ 26-11-2013 21-04-2016

¶É ¶É 21-04-2016 25-04-2019
" ¥ÉÖ 25-04-2019 02-01-2022
" Hàí 02-01-2022 11-02-2023

Page - 15
" ¶ÉÖ 11-02-2023 12-04-2026
" »ÉÚ 12-04-2026 25-03-2027
" SÉÅ 25-03-2027 24-10-2028
" ©ÉÅ 24-10-2028 02-12-2029
" -փ 02-12-2029 08-10-2032
" NÉÖ 08-10-2032 22-04-2035

¥ÉÖ ¥ÉÖ 22-04-2035 17-09-2037


" Hàí 17-09-2037 15-09-2038
" ¶ÉÖ 15-09-2038 15-07-2041
" »ÉÚ 15-07-2041 22-05-2042
" SÉÅ 22-05-2042 21-10-2043
" ©ÉÅ 21-10-2043 18-10-2044
" -փ 18-10-2044 07-05-2047
" NÉÖ 07-05-2047 12-08-2049
" ¶É 12-08-2049 21-04-2052

Hàí Hàí 21-04-2052 17-09-2052


" ¶ÉÖ 17-09-2052 17-11-2053
" »ÉÚ 17-11-2053 25-03-2054
" SÉÅ 25-03-2054 24-10-2054
" ©ÉÅ 24-10-2054 22-03-2055
" -փ 22-03-2055 09-04-2056
" NÉÖ 09-04-2056 16-03-2057
" ¶É 16-03-2057 25-04-2058
" ¥ÉÖ 25-04-2058 22-04-2059

¶ÉÖ ¶ÉÖ 22-04-2059 21-08-2062


" »ÉÚ 21-08-2062 21-08-2063
" SÉÅ 21-08-2063 21-04-2065
" ©ÉÅ 21-04-2065 21-06-2066
" -փ 21-06-2066 21-06-2069
" NÉÖ 21-06-2069 20-02-2072
" ¶É 20-02-2072 22-04-2075
" ¥ÉÖ 22-04-2075 20-02-2078
" Hàí 20-02-2078 22-04-2079

{ÉÒSÉà qö¶ÉÉÇ´Éà±É -à÷LÉÉ {Éà +É«ÉÖº«É qö¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ -à÷LÉÉ {É ©ÉÉ{É´ÉÒ.

´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«ÉoÉÒ ~ÉSSÉÒ»É ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉHíɳ

Page - 16
NÉÖ®ø ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : ¶ÉÖJí

1.¶ÉÖ 03-03-2008 >> 13-08-2008 2.»ÉÚ 13-08-2008 >> 30-09-2008


3.SÉÅ 30-09-2008 >> 20-12-2008 4.©ÉÅ 20-12-2008 >> 15-02-2009
5.-÷É 15-02-2009 >> 11-07-2009 6.NÉÖ 11-07-2009 >> 18-11-2009
7.¶É 18-11-2009 >> 21-04-2010 8.¥ÉÖ 21-04-2010 >> 06-09-2010
9.Hàí 06-09-2010 >> 02-11-2010

NÉÖ®ø ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : »ÉÚ«ÉÇ

1.»ÉÚ 02-11-2010 >> 17-11-2010 2.SÉÅ 17-11-2010 >> 11-12-2010


3.©ÉÅ 11-12-2010 >> 28-12-2010 4.-÷É 28-12-2010 >> 10-02-2011
5.NÉÖ 10-02-2011 >> 21-03-2011 6.¶É 21-03-2011 >> 06-05-2011
7.¥ÉÖ 06-05-2011 >> 17-06-2011 8.Hàí 17-06-2011 >> 04-07-2011
9.¶ÉÖ 04-07-2011 >> 21-08-2011

NÉÖ®ø ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : SÉ{rö

1.SÉÅ 21-08-2011 >> 01-10-2011 2.©ÉÅ 01-10-2011 >> 29-10-2011


3.-÷É 29-10-2011 >> 11-01-2012 4.NÉÖ 11-01-2012 >> 15-03-2012
5.¶É 15-03-2012 >> 01-06-2012 6.¥ÉÖ 01-06-2012 >> 09-08-2012
7.Hàí 09-08-2012 >> 06-09-2012 8.¶ÉÖ 06-09-2012 >> 26-11-2012
9.»ÉÚ 26-11-2012 >> 20-12-2012

NÉÖ®ø ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : ©ÉÅNɳ

1.©ÉÅ 20-12-2012 >> 09-01-2013 2.-÷É 09-01-2013 >> 01-03-2013


3.NÉÖ 01-03-2013 >> 16-04-2013 4.¶É 16-04-2013 >> 09-06-2013
5.¥ÉÖ 09-06-2013 >> 27-07-2013 6.Hàí 27-07-2013 >> 16-08-2013
7.¶ÉÖ 16-08-2013 >> 12-10-2013 8.»ÉÚ 12-10-2013 >> 29-10-2013
9.SÉÅ 29-10-2013 >> 26-11-2013

NÉÖ®ø ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : -÷ɾÖú

1.-÷É 26-11-2013 >> 07-04-2014 2.NÉÖ 07-04-2014 >> 02-08-2014


3.¶É 02-08-2014 >> 19-12-2014 4.¥ÉÖ 19-12-2014 >> 22-04-2015
5.Hàí 22-04-2015 >> 12-06-2015 6.¶ÉÖ 12-06-2015 >> 05-11-2015
7.»ÉÚ 05-11-2015 >> 19-12-2015 8.SÉÅ 19-12-2015 >> 01-03-2016
9.©ÉÅ 01-03-2016 >> 21-04-2016

Page - 17
¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : ¶ÉÊ{É

1.¶É 21-04-2016 >> 12-10-2016 2.¥ÉÖ 12-10-2016 >> 17-03-2017


3.Hàí 17-03-2017 >> 20-05-2017 4.¶ÉÖ 20-05-2017 >> 19-11-2017
5.»ÉÚ 19-11-2017 >> 13-01-2018 6.SÉÅ 13-01-2018 >> 14-04-2018
7.©ÉÅ 14-04-2018 >> 17-06-2018 8.-÷É 17-06-2018 >> 29-11-2018
9.NÉÖ 29-11-2018 >> 25-04-2019

¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : ¥ÉÖyÉ

1.¥ÉÖ 25-04-2019 >> 11-09-2019 2.Hàí 11-09-2019 >> 07-11-2019


3.¶ÉÖ 07-11-2019 >> 19-04-2020 4.»ÉÚ 19-04-2020 >> 07-06-2020
5.SÉÅ 07-06-2020 >> 28-08-2020 6.©ÉÅ 28-08-2020 >> 25-10-2020
7.-÷É 25-10-2020 >> 21-03-2021 8.NÉÖ 21-03-2021 >> 30-07-2021
9.¶É 30-07-2021 >> 02-01-2022

¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : HàílÉÖ

1.Hàí 02-01-2022 >> 26-01-2022 2.¶ÉÖ 26-01-2022 >> 03-04-2022


3.»ÉÚ 03-04-2022 >> 23-04-2022 4.SÉÅ 23-04-2022 >> 27-05-2022
5.©ÉÅ 27-05-2022 >> 20-06-2022 6.-÷É 20-06-2022 >> 19-08-2022
7.NÉÖ 19-08-2022 >> 12-10-2022 8.¶É 12-10-2022 >> 15-12-2022
9.¥ÉÖ 15-12-2022 >> 11-02-2023

¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : ¶ÉÖJí

1.¶ÉÖ 11-02-2023 >> 22-08-2023 2.»ÉÚ 22-08-2023 >> 19-10-2023


3.SÉÅ 19-10-2023 >> 24-01-2024 4.©ÉÅ 24-01-2024 >> 31-03-2024
5.-÷É 31-03-2024 >> 21-09-2024 6.NÉÖ 21-09-2024 >> 22-02-2025
7.¶É 22-02-2025 >> 24-08-2025 8.¥ÉÖ 24-08-2025 >> 04-02-2026
9.Hàí 04-02-2026 >> 12-04-2026

¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : »ÉÚ«ÉÇ

1.»ÉÚ 12-04-2026 >> 30-04-2026 2.SÉÅ 30-04-2026 >> 29-05-2026


3.©ÉÅ 29-05-2026 >> 18-06-2026 4.-÷É 18-06-2026 >> 09-08-2026
5.NÉÖ 09-08-2026 >> 24-09-2026 6.¶É 24-09-2026 >> 18-11-2026
7.¥ÉÖ 18-11-2026 >> 06-01-2027 8.Hàí 06-01-2027 >> 26-01-2027
9.¶ÉÖ 26-01-2027 >> 25-03-2027

Page - 18
¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : SÉ{rö

1.SÉÅ 25-03-2027 >> 13-05-2027 2.©ÉÅ 13-05-2027 >> 15-06-2027


3.-÷É 15-06-2027 >> 10-09-2027 4.NÉÖ 10-09-2027 >> 26-11-2027
5.¶É 26-11-2027 >> 26-02-2028 6.¥ÉÖ 26-02-2028 >> 18-05-2028
7.Hàí 18-05-2028 >> 20-06-2028 8.¶ÉÖ 20-06-2028 >> 25-09-2028
9.»ÉÚ 25-09-2028 >> 24-10-2028

¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : ©ÉÅNɳ

1.©ÉÅ 24-10-2028 >> 16-11-2028 2.-÷É 16-11-2028 >> 16-01-2029


3.NÉÖ 16-01-2029 >> 11-03-2029 4.¶É 11-03-2029 >> 14-05-2029
5.¥ÉÖ 14-05-2029 >> 10-07-2029 6.Hàí 10-07-2029 >> 03-08-2029
7.¶ÉÖ 03-08-2029 >> 09-10-2029 8.»ÉÚ 09-10-2029 >> 30-10-2029
9.SÉÅ 30-10-2029 >> 02-12-2029

¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : -÷ɾÖú

1.-÷É 02-12-2029 >> 08-05-2030 2.NÉÖ 08-05-2030 >> 23-09-2030


3.¶É 23-09-2030 >> 07-03-2031 4.¥ÉÖ 07-03-2031 >> 02-08-2031
5.Hàí 02-08-2031 >> 01-10-2031 6.¶ÉÖ 01-10-2031 >> 23-03-2032
7.»ÉÚ 23-03-2032 >> 14-05-2032 8.SÉÅ 14-05-2032 >> 09-08-2032
9.©ÉÅ 09-08-2032 >> 08-10-2032

¶ÉÊ{É ©É¾úÉqö¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ~É«ÉÇ{lÉ qö¶ÉÉ Híɳ.. +~ɾúÉ-÷ : NÉÖ®ø

1.NÉÖ 08-10-2032 >> 09-02-2033 2.¶É 09-02-2033 >> 05-07-2033


3.¥ÉÖ 05-07-2033 >> 13-11-2033 4.Hàí 13-11-2033 >> 06-01-2034
5.¶ÉÖ 06-01-2034 >> 10-06-2034 6.»ÉÚ 10-06-2034 >> 26-07-2034
7.SÉÅ 26-07-2034 >> 11-10-2034 8.©ÉÅ 11-10-2034 >> 04-12-2034
9.-փ 04-12-2034 >> 22-04-2035

Page - 19
NÉÞ¾úλoÉlÉÒ{ÉÖÅ »ÉŶÉÉàyÉ{É

NÉÞ¾ú »oÉÉ{É{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ

¡ÉoÉ©É §ÉÉ´É {ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ (Hàí{rö) : SÉ{rö


ÊwölÉÒ«É ,, (~É{É¡É) : »ÉÚ«ÉÇ
mÉlÉÒ«É ,, (+~ÉÉàHí±ÉÒ©ÉÉ) : ¥ÉÖyÉ
SÉÉàoÉÖòÅ ,, (Hàí{rö) : ¶ÉÖJí
~ÉÉÅSÉ©ÉÖÅ ,, (ÊmÉHíÉià É) : ©ÉÅNɳ
UïcóÃcóÅÖ ,, (+~ÉÉàHí±ÉÒ©ÉÉ) : NÉÖ®ø
»ÉÉlÉ©ÉÖÅ ,, (Hàí{rö) : ¶ÉÊ{É
+Écó©ÉÖÅ ,, (~É{É¡É) : ¶ÉÊ{É
{É´É©ÉÖÅ ,, (ÊmÉHíÉià É) : NÉÖ®ø
qö»É©ÉÖÅ ,, (Hàí{rö) : ©ÉÅNɳ
+N«ÉÉ-÷©ÉÖÅ ,, (~É{É¡É) : ¶ÉÖJí
¥ÉÉ-÷©ÉÖÅ ,, (+~ÉÉàHí±ÉÒ©ÉÉ) : ¥ÉÖyÉ

OɾúÉà{ÉÉà «ÉÉàNÉ

SÉ{rö ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ oÉÉ«É Uïà. ¥ÉÖyÉ ¶ÉÖJí


¥ÉÖyÉ ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ oÉÉ«É Uïà. SÉ{rö ¶ÉÖJí
¶ÉÖJí ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ oÉÉ«É Uïà. SÉ{rö ¥ÉÖyÉ
©ÉÅNɳ ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ oÉÉ«É Uïà. NÉÖ®ø ¶ÉÊ{É
NÉÖ®ø ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ oÉÉ«É Uïà. ©ÉÅNɳ ¶ÉÊ{É
¶ÉÊ{É ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ oÉÉ«É Uï.à ©ÉÅNɳ NÉÖ®ø

+àHí NÉÞ¾ú ¥ÉÒX NÉÞ¾ú{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+à.

¶ÉÊ{É +~ÉàKÉÉoÉÒ »ÉÚ«ÉÇ

NÉÞ¾ú lÉoÉÉÅ +à{ÉÉ »oÉÉ{É{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+à

SÉ{rö +~ÉàKÉÉoÉÒ UïcóÃcóÅÖ


»ÉÚ«ÉÇ +~ÉàKÉÉoÉÒ ~ÉÉÅSÉ©ÉÖÅ
¥ÉÖyÉ +~ÉàKÉÉoÉÒ UïcóÃcóÅÖ
¶ÉÖJí +~ÉàKÉÉoÉÒ UïcóÃcóÅÖ
©ÉÅNɳ +~ÉàKÉÉoÉÒ ~ÉÉÅSÉ©ÉÖÅ +Écó©ÉÖÅ {É´É©ÉÖÅ
NÉÖ®ø +~ÉàKÉÉoÉÒ UïcóÃcóÅÖ +Écó©ÉÖÅ qö»É©ÉÖÅ
¶ÉÊ{É +~ÉàKÉÉoÉÒ SÉÉàoÉÖòÅ +Écó©ÉÖÅ +N«ÉÉ-÷©ÉÖÅ

±ÉɧÉqöÉ< lÉoÉÉÅ +~ɶÉHÖí{ÉÒ«É NÉÞ¾úÉáoÉÒ.

NÉÖ®ø, ¶ÉÖJí lÉoÉÉ SÉÅrö {Éä»ÉNÉÔHí ~ÉKÉ¥É±É oÉÒ ±ÉɧÉqöÉ«ÉÒ -÷¾ú«ÉÉ Uïà.¶ÉÖHí±É ~ÉKÉ{ÉÒ UïcÃócóoÉÒ HÞíºiÉ~ÉKÉ{ÉÒ UïcÃócó»ÉÖyÉÒ SÉ{rö{Éà ~ÉKɥɱÉ
A~ɱɥyÉ -÷¾ú«ÉÖÅ Uïà.

Page - 20
lÉ©ÉÉ-÷Ò Wð{©É~ÉmÉÒHíÉ©ÉÉÅ SÉÅrö ~ÉKÉ¥É±É -÷¾úÒlÉ Uïà lÉoÉÉÅ lÉà +©ÉÅNɱÉHíÉ-÷Ò ¡É§ÉÉ´É Al~É}É Hí-÷´ÉÉ´ÉɳÉà -÷¾úà ¶Éà.

¥ÉÖyÉ V«ÉÉ-à÷ +©ÉÅNɳ lÉl´ÉÉà{ÉÉ »ÉÅ«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ -÷¾àú Uïà l«ÉÉ-à÷ lÉà ´ÉyÉÉ-à÷ +©ÉÅNɳHíÉ-÷Ò ¥É{Éà Uïà lÉoÉÉÅ +lÉÒ AqÃö´ÉàNÉ Al~É}É Hí-÷´ÉÉ´ÉɳÉà
+{É֧ɴÉÉ«É Uïà.

»ÉÅKÉÒ~lÉ©ÉÉÅ +à©É Híʾú¶ÉHíÉ«É Hàí lÉ©ÉÉ-÷Ò Wð{©ÉHÖíÅ eô±ÉÒ©ÉÉÅ ¥ÉÖyÉ +¶ÉÖ§É NÉÞ¾úÉ{à ÉÉ ¡É§ÉÉ´É©ÉÉÅ -÷¾úÒ ©ÉÉcóÒ +»É-÷ Al~É}É Hí-÷Ò -÷¾ú«ÉÉà Uï.à

SÉ{rö - +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ
»ÉÚ«ÉÇ - +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ
¥ÉÖyÉ - +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ
¶ÉÖJí - ¶ÉÖ§ÉqöÉ«ÉÒ
©ÉÅNɳ - +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ
NÉÖ®ø - ¶ÉÖ§ÉqöÉ«ÉÒ
¶ÉÊ{É - +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ
-÷ɾÖú - +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ
HàílÉÖ - +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ

+¶ÉÖ§É lÉoÉÉ ¶ÉÖ§É £í³Éà{ÉÉà Ê{É®ø~ÉiÉ

NÉÞ¾úÉàoÉÒ Al~É}É oÉ{ÉÉ-÷ ¶ÉÖ§É +¶ÉÖ§É £í³Éà{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É, Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ -÷¾àú±É »oÉÉ{ÉÒHí »´ÉÉ©ÉÒ~É-÷ +ÉyÉÉ-÷ -÷ÉLÉà Uïà. +±ÉNÉ +±ÉNÉ
»oÉÉ{É~É-÷ +à{ÉÉà +±ÉNÉ ¡É§ÉÉ´É -÷¾àú Uïà.

Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É, ~ÉÉÅSÉ©ÉÖ »oÉÉ{É lÉoÉÉ {É´É©ÉÖ »oÉÉ{É »ÉqöÉ ±ÉɧÉqöÉ«ÉÒ lÉoÉÉ ©ÉÅNɳ©É«É -÷¾ú«ÉÖÅ Uïà.

»ÉÉyÉÉ-÷iÉ röº`òÒ oÉÒ, +¶ÉÖ§É NÉÞ¾ú SÉÉàoÉÉ, »ÉÉlÉ©ÉÉÅ lÉoÉÉÅ qö¶É©ÉÉ »oÉÉ{É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒl´É ¡ÉÉ~lÉ Hí-à÷ Uïà l«ÉÉ-à÷ ±ÉɧÉqöÉ«ÉÒ lÉoÉÉ ©ÉÅNɳ©É«É
¥É{Éà Uïà.

mÉÒX, UïcóÃcóÉ lÉoÉÉÅ +N«ÉÉ-÷©ÉÉ »oÉÉ{É{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ +¶ÉÖ§É lÉoÉÉÅ +©ÉÅNɱÉHíÉ-÷Ò ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ Uï.à »ÉÉyÉÉ-÷iÉ röº`òÒ+à V«ÉÉ-à÷ ¶ÉÖ§É NÉÞ¾ú
SÉÉàoÉÉ, »ÉÉlÉ©ÉÉÅ lÉoÉÉÅ qö»É©ÉÉ »oÉÉ{É

{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ{Éà +ÉyÉÒ{É -÷¾àú Uïà l«ÉÉ-à÷ A~É-÷ÉàGlÉ NÉÞ¾úÉà +¶ÉÖ§ÉHíÉ-÷Ò lÉoÉÉ +©ÉÅNÉ±É©É«É ¥É{Éà Uïà. +É Hàí{röÉyÉÒ~ÉlÉÒ {É qöÉàºÉ{ÉÉ HíÉ-÷iÉà
Al~É}É oÉ´ÉÉ´ÉÉ³Ò Î»oÉlÉÒ ©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉHíÉ«É.

HÖíÅ eô±ÉÒ{ÉÉ ¥ÉÒX, +Écó©ÉÉ lÉoÉÉ ¥ÉÉ-÷©ÉÉ »oÉÉ{É{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ, Ê{ɺ~ÉKÉ ¡ÉHíÉ-÷oÉÒ, ¶ÉÖ§É-+¶ÉÖ§É ¥É}ÉàoÉÒ Ê§É}É ¡ÉHíÉ-÷{ÉÉ £í³ ¡ÉÉ~lÉ
Hí-÷É´É´ÉÉ´ÉÉ³É ¾úÉà«É Uïà.

»ÉÚ«ÉÇ lÉoÉÉÅ SÉÅrö, ¥É}Éà{Éà ¥ÉÉqö Hí-÷lÉÉ +{«É ¥ÉyÉÉWð NÉÞ¾úÉà HÖÅíeô±ÉÒ©ÉÉ ¥Éà »oÉÉ{ÉÉà ~É-÷ »´ÉÉ©ÉÒl´É »´ÉÒHíÉ-à÷ Uïà. +à{ÉÉoÉÒ Al~É}É oÉlÉÉÅ
¡Él«ÉÉPÉÉlÉÉà{ÉÉà lÉoÉÉ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉà ¥É¾ÖúWð ¥ÉÉ-÷ÒHíÉ<oÉÒ +§«ÉÉ»É Hí-÷´ÉÉà ~Éeàô Uïà.

¶ÉÉ»mÉÉàGlÉ OÉÅoÉÉà{ÉÉ HíoÉ{É ©ÉÖWð¥É, HÖÅíeô±ÉÒ©ÉÉ +Écó©ÉÉ »oÉÉ{É{ÉÖÅ Ê{É®ø~ÉiÉ +{«É »oÉÉ{É~É-÷ -÷¾àú±É »´ÉÉ©ÉÒoÉÒ Al~É}É oÉlÉÉÅ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ
ʴɺ±Éà¶ÉiÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uïà.

»´ÉÒHíÉ«ÉÇ ~ÉyyÉlÉÒ : Nature of Mercury determined by association

Page - 21
NÉÞ¾ú »´ÉÉ©ÉÒl´É »´É§ÉÉ´É

SÉ{rö 1 ¶ÉÖ§ÉqöÉ«ÉÒ
»ÉÚ«ÉÇ 2 Ê{ɺ~ÉKÉÒ«É
¥ÉÖyÉ 3 12 +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ
¶ÉÖJí 4 11 +¶ÉÖ§ÉHílÉÉÇ
©ÉÅNɳ 5 10 ¶ÉÖ§ÉqöÉ«ÉÒ
NÉÖ®ø 6 9 ¶ÉÖ§ÉqöÉ«ÉÒ
¶ÉÊ{É 7 8 Ê{ɺ~ÉKÉÒ«É

Page - 22
{Éä»ÉNÉÔHí »oÉÉ«ÉÒ Ê©ÉmÉÉà{ÉÒ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ

SÉÅ »ÉÚ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ©ÉÅ NÉÖ ¶É

SÉÅ ... ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ


»ÉÚ ¥ÉÅyÉÖ ... Ê{ɺ~ÉKÉ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¶ÉmÉÖ
¥ÉÖ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ... ¥ÉÅyÉÖ Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ
¶ÉÖ ¶ÉmÉÖ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ... Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ ¥ÉÅyÉÖ
©ÉÅ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¶ÉmÉÖ Ê{ɺ~ÉKÉ ... ¥ÉÅyÉÖ Ê{ɺ~ÉKÉ
NÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¶ÉmÉÖ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ... Ê{ɺ~ÉKÉ
¶É ¶ÉmÉÖ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¶ÉmÉÖ Ê{ɺ~ÉKÉ ...

lÉlHíɳ Ê©ÉmÉÉà{ÉÒ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ

SÉÅ »ÉÚ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ©ÉÅ NÉÖ ¶É

SÉÅ ... ¥ÉÅyÉÖ ¶ÉmÉÖ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ


»ÉÚ ¥ÉÅyÉÖ ... ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ
¥ÉÖ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ... ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ
¶ÉÖ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¶ÉmÉÖ ... ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ
©ÉÅ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ... ¶ÉmÉÖ ¶ÉmÉÖ
NÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¶ÉmÉÖ ... ¶ÉmÉÖ
¶É ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¶ÉmÉÖ ¶ÉmÉÖ ...

~ÉÅSÉqöÉ Ê©ÉmÉÉà{ÉÒ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ

SÉÅ »ÉÚ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ©ÉÅ NÉÖ ¶É

SÉÅ ... +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É Ê{ɺ~ÉKÉ ¶ÉmÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ


»ÉÚ +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É ... ¥ÉÅyÉÖ Ê{ɺ~ÉKÉ +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É Ê{ɺ~ÉKÉ
¥ÉÖ Ê{ÉHí`ò{ÉÉ ¶ÉmÉÖ +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É ... Ê{ɺ~ÉKÉ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ
¶ÉÖ Ê{ÉHí`ò{ÉÉ ¶ÉmÉÖ Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ ... ¥ÉÅyÉÖ ¥ÉÅyÉÖ +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É
©ÉÅ +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É Ê{ɺ~ÉKÉ ¥ÉÅyÉÖ ... Ê{ɺ~ÉKÉ ¶ÉmÉÖ
NÉÖ +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ ... ¶ÉmÉÖ
¶É Ê{ɺ~ÉKÉ Ê{ɺ~ÉKÉ +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É +ÊlÉ¥ÉÅyÉÖl´É Ê{ÉHí`ò{ÉÉ ¶ÉmÉÖ ¶ÉmÉÖ ...

Page - 23
¶ÉGlÉҥɳ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÒ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ Wðà ¶ÉºcóÒ +ŶÉ{ÉÉ +ÉyÉÉ-à÷ ¥É{Éà±É Uïà. (röHí¥É³)

OɾúÉ{à ÉÒ +~ÉàKÉÉ~ÉÚiÉÇ röº`òÒoÉÒ +~ÉàKÉÒlÉ rö¶«É Oɾú

SÉÅ »ÉÚ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ©ÉÅ NÉÖ ¶É

¶ÉÖ§É röº`òÒ

¶ÉÖJí . . . . 35.00 22.82 39.93

NÉÖ®ø 3.39 5.58 . 3.91 . . .

¶É֧ɥɳ 3.39 5.58 . 3.91 35.00 22.82 39.93

+¶ÉÖ§É röº`òÒ

SÉ{rö . . . . -33.96 -21.78 -38.89

»ÉÚ«ÉÇ . . . . -38.33 -26.15 -43.26

¥ÉÖyÉ . . . . -14.46 -8.38 -18.86

©ÉÅNɳ -9.48 -11.66 . -10.00 . . .

¶ÉÊ{É -11.94 -14.13 -1.93 -12.46 . . .


-45.00 -45.00 -45.00 -45.00

+¶ÉÖ§É ¶ÉGlÉÒ -66.42 -70.79 -46.93 -67.46 -86.75 -56.31 -101.01

röº`òÒ~ÉÓeô -63.03 -65.22 -46.93 -63.55 -51.75 -33.49 -61.08

röHí ¥É³ -15.76 -16.30 -11.73 -15.89 -12.94 -8.37 -15.27

Page - 24
ºÉeÃô¥É³ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ

SÉÅ »ÉÚ ¥ÉÖ ¶ÉÖ ©ÉÅ NÉÖ ¶É

ASSÉ ¥É³
49.96 43.75 32.72 38.30 8.03 48.36 42.34
»É~lÉ´ÉNÉÇWð ¥É³
93.75 112.50 121.88 82.50 131.25 93.75 95.63
+ÉàWð«ÉÖN©É-÷¶«ÉÉÅ¶É ¥É³
0 0 30.00 0 30.00 30.00 30.00
Hàí{rö ¥É³
15.00 30.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00
röLÉÉà{É ¥É³
0 0 0 0 0 15.00 0
»ÉÅ«ÉÖGlÉ »oÉÉ{É ¥É³
158.71 186.25 199.59 135.80 199.28 217.11 197.96
»ÉÅ«ÉÖGlÉ ÊqöNÉ ¥É³
12.83 48.63 48.97 12.48 20.86 55.45 10.25
{ÉlÉÉà}ÉlÉ ¥É³
12.00 48.00 60.00 48.00 12.00 48.00 12.00
~ÉKÉ ¥É³
117.08 58.54 58.54 1.46 58.54 1.46 58.54
ÊmɧÉÉNÉ ¥É³
0 0 60.00 0 0 60.00 0
+¥qö ¥É³
0 0 0 0 0 0 15.00
©ÉÉ»É ¥É³
0 30.00 0 0 0 0 0
´É-÷ ¥É³
0 0 0 45.00 0 0 0
¾úÉà-÷ ¥É³
0 0 0 0 0 60.00 0
+É«É{É ¥É³
0.24 118.89 58.55 59.69 37.21 42.99 25.27
«ÉÖuö ¥É³
0 0 0 0 0 0 0
»ÉÅ«ÉÖGlÉ Híɳ ¥É³
129.32 255.44 237.10 154.15 107.75 212.45 110.82
»ÉÅ«ÉÖGlÉ SÉàº`òÉ ¥É³
0 0 35.44 60.00 35.69 25.35 29.29
»ÉÅ«ÉÖGlÉ {Éä»ÉNÉÔHí ¥É³
51.43 60.00 25.70 42.85 17.14 34.28 8.57
»ÉÅ«ÉÖGlÉ ÊröHí ¥É³
-15.76 -16.30 -11.73 -15.89 -12.94 -8.37 -15.27
»ÉÅ«ÉÖGlÉ ºÉeÃô¥É³
336.53 534.01 535.07 389.39 367.77 536.27 341.62
»ÉÅ~ÉÚiÉÇ ºÉeÃô¥É³{ÉÉ °÷~É

Page - 25
5.61 8.90 8.92 6.49 6.13 8.94 5.69
©ÉÉä±ÉÒHí +´É¶«ÉGlÉÉ+Éà
6.00 5.00 7.00 5.50 5.00 6.50 5.00
ºÉeÃô¥É³ +{ÉÖ~ÉÉlÉ
0.93 1.78 1.27 1.18 1.23 1.38 1.14
»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ »oÉÉ{ÉHí
7 1 3 5 4 2 6

<º`ò £í³ lÉoÉÉ Híº`ò £í³ {ÉÒ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ

<º`ò £í³ 8.53 50.13 34.05 47.94 16.93 35.02 35.22


Híº`ò £í³ 24.25 6.44 25.88 0.08 35.55 20.08 23.29

§ÉÉ´É{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+à ¥É±É´ÉÅlÉ Î»oÉlÉÒ{ÉÒ «ÉÉqöÒ ({ÉÉ©ÉɴɱÉÒ) ¶Éº`òÒ +ŶɩÉÉÅ.

OɾúÉ{à ÉÒ +~ÉàKÉÉ~ÉÚiÉÇ röº`òÒoÉÒ §ÉÉ´É ©Éy«É{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+à OɾúÉ{à ÉÉà röº«É §ÉÉ´É.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

¶ÉÖ§É röº`òÒ

SÉ{rö
2.89 9.40 8.49 2.12 11.03 12.18 8.36 4.68 0.99 . . .

¶ÉÖJí
3.02 9.66 8.36 1.86 11.55 12.05 8.23 4.55 0.86 . . .

NÉÖ®ø
. . 7.64 29.74 37.36 14.19 32.69 52.09 37.36 22.63 7.36 .
30.00 30.00

Page - 26
¶É֧ɥɳ
5.91 19.06 24.49 33.72 59.94 68.41 49.28 61.32 39.22 52.63 7.36 .

+¶ÉÖ§É röº`òÒ

»ÉÚ«ÉÇ
-3.44 -10.49 -7.95 -1.03 -13.22 -11.63 -7.81 -4.13 -0.45 . . .

¥ÉÖyÉ
-1.55 -17.57 -43.98 -28.50 -4.06 -58.72 -43.45 -28.72 -13.98 . . .

©ÉÅNɳ
. . -0.39 -4.39 -10.86 -6.59 -2.09 -14.55 -10.86 -7.18 -3.36 .
-3.75 -3.75
¶ÉÊ{É
. . . -3.45 -10.79 -7.66 -0.19 -14.35 -11.48 -7.80 -3.98 -0.16
-11.25 -11.25
+¶ÉÖ§É ¶ÉGlÉÒ
-4.99 -28.06 -52.32 -37.38 -53.93 -84.60 -53.54 -61.74 -40.52 -14.97 -7.34 -11.41

röº`òÒ~ÉÓeô / röHí ¥É³


0.92 -9.00 -27.82 -3.66 6.01 -16.19 -4.25 -0.43 -1.30 37.66 0.02 -11.41

§ÉÉ´É ¥É³ {ÉÒ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ÉÉ´ÉÉÊyÉ~ÉlÉÒ ¥É³
336.53 534.01 535.07 389.39 367.77 536.27 341.62 341.62 536.27 367.77 389.39 535.07
§ÉÉ´É ÊqöNɥɳ
30.00 20.00 40.00 30.00 40.00 20.00 30.00 10.00 10.00 60.00 50.00 50.00
§ÉÉ´É röº`òÒ ¥É³
0.92 -9.00 -27.82 -3.66 6.01 -16.19 -4.25 -0.43 -1.30 37.66 0.02 -11.41
»ÉÅ~ÉÚiÉÇ §Éɴɥɳ
367.45 545.01 547.24 415.73 413.78 540.09 367.37 351.20 544.97 465.43 439.41 573.66
§Éɴɥɳ{ÉÉ °÷~É
6.12 9.08 9.12 6.93 6.90 9.00 6.12 5.85 9.08 7.76 7.32 9.56
»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ »oÉÉ{ÉHí
10 3 2 8 9 5 11 12 4 6 7 1

©ÉÅNɳ qöÉàºÉ

Wð{©É~ÉmÉÒHíÉ©ÉÉÅ ©ÉÅNɳqöÉàºÉ{ÉÒ ©ÉÉʾúlÉÒ{Éà ©É¾úl´É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà.©ÉÅNɳ +oÉ´ÉÉ HÖíWð, ±ÉN{É»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ HíÉ«ÉÉâ~É-÷ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉGlÉÒ oÉÒ

Page - 27
¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ Hí-÷´ÉÉ´ÉɳÉà ¾úÉ«à É Uï.à V«ÉÉ-à÷ Wð{©ÉHÖíÅ eô³Ò©ÉÉÅ ©ÉÅNɳ »ÉÉlÉ©ÉÉÅ +oÉ´ÉÉ +Écó©ÉÉÅ »oÉÉ{É~É-÷ -÷¾úà Uïà l«ÉÉ-à +©ÉÅNɳHíÉ-÷Ò +oÉ´ÉÉ
qöɺà É«ÉÖGlÉ ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uï.à ÷¶ÉÉ»mÉÉàGlÉ OÉÅoÉÉà{ÉÉÅ +ÉyÉÉ-à÷ XiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uïà Hàí ©ÉÉÅNɳ »ÉÉlÉ©ÉÉÅ +oÉ´ÉÉ +Écó©ÉÉÅ »oÉÉ{É~É-÷
-÷¾úlÉÉà ¾úÉà´ÉÉUïlÉÉÅ +{Éà qöÉàºÉ~ÉÚiÉÇ »´É§ÉÉ´É ¾úÉà´ÉÉUïlÉÉ HíÉà> LÉÉ»É HíÉ-÷iÉÉà{Éà ±É>, lÉà{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É KÉÒiÉ ~ÉÉ©Éà Uïà +oÉ´ÉÉ ©ÉÅqöNÉlÉÒ{ÉÉà
¥É{ÉÒX«É Uïà.©ÉÅNɳ +oÉ´ÉÉ HÖíWð qöÉàºÉ{ÉÒ XiÉHíÉ-÷Ò ©ÉÉ`àò +mÉà Ê´É»mÉlÉ °÷~Éà +à{Éà ±ÉNÉlÉÉ lÉo«ÉÉà{ÉÖŠʴɶ±ÉàºÉiÉ Hí-÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uïà.
Ê{É©{É ±ÉLÉÉiÉ{ÉÉ +ÉyÉÉ-à÷ ©ÉÅNɳ lÉ©ÉÉ-÷Ò Wð{©É~ÉmÉÒHíÉ©ÉÉÅ G«ÉÉ ¡ÉHíÉ-à÷ ¶ÉÖ§É-+¶ÉÖ§É ¡É§ÉÉ´É Al~É}É Hí-à÷ Uïà lÉà XiÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà.

+É Wð{©É~ÉmÉÒHíÉ©ÉÉÅ ©ÉÅNɳ, Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò{ÉÉÅ ÊwölÉÒ«É »oÉÉ{É~É-÷ -÷¾àú±É Uïà.

+É Î»oÉlÉÒ qöɺà ÉOÉ»oÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ lÉoÉÉÅ HÅí<Hí ¾úqö»ÉÖyÉÒ +©ÉÅNɳHíÉ-÷Ò NÉiÉ´ÉÒ.

Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ ±ÉN{É»oÉÉ{É{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+à ©ÉÅNɳqöÉà¶É{ÉÖŠʴɶ±ÉàºÉiÉ Hí-÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uïà.

+É Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ ©ÉÅNɳ oÉÒ qöÉàºÉ WðiÉÉ< Uïà.

©ÉÉähõ¬ λoÉlÉÒ{ÉÖÅ Ê´É´É-÷iÉ.

V«ÉÉ-à÷~ÉiÉ HíÉà> NÉÞ¾ú, »ÉÚ«ÉÇ{ÉÒ Ê{ÉHí`ò +É´Éà Uïà l«ÉÉ-à÷ ©ÉÉähõ¬ λoÉlÉÒ Al~É}É Hí-à÷ Uïà. ©ÉÉähõ¬ qö¶ÉÉ©ÉÉÅ NÉÞ¾ú +¶ÉÖ§ÉHíÉ-÷Ò Î»oÉlÉÒ Al~É}É
Hí-à÷ Uïà.

SÉ{rö ©ÉÉähõ¬qö¶ÉÉ©ÉÉÅ -÷¾ú«ÉÖÅ Uï.à


¶ÉÖJí ©ÉÉähõ¬qö¶ÉÉ©ÉÉÅ -÷¾ú«ÉÖÅ Uï.à

NÉÞ¾ú«ÉÖyyÉ

»ÉÚ«ÉÇ lÉoÉÉÅ SÉÅrö ʻɴÉÉ«É V«ÉÉ-à÷~ÉiÉ HíÉà> NÉÞ¾ú +àHí -à÷LÉÉŶÉoÉÒ +yÉÒHí {ÉWðqöÒHí +É´Éà Uïà l«ÉÉ-à÷ NÉÞ¾ú«ÉÖyyÉ{ÉÒ ~ÉÊ-÷λoÉlÉÒ ~ÉàqöÉ Hí-à÷ Uïà.
NÉÞ¾ú«ÉÖyyÉ©ÉÉÅ Wð«É-~É-÷ÉWð«É ©ÉÉ`àò +±ÉNÉ +±ÉNÉ ©ÉlÉ -÷¾ú«ÉÉ Uïà. +à{ÉÒ +àHí ]ñ±ÉHí {ÉÒSÉà ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖWð¥É{ÉÒ Uïà :
+{«É NÉÞ¾úÉà ´ÉSSÉà AnÉ-÷ Êqö¶ÉÉlÉ-÷£í{ÉÉ NÉÞ¾ú Ê´ÉWð«ÉÒ ¥É{Éà Uïà.

+É Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ HíÉà>~ÉiÉ NÉÞ¾ú «ÉÖyyÉ©ÉÉÅ -÷ÉàHíÉ«Éà±É {ÉoÉÒ.

AloÉÉ{É, KÉÒiÉ, ©ÉÉähõ¬, «ÉÖyyÉ lÉoÉÉÅ ´ÉJí λoÉlÉÒ{ÉÖÅ »ÉÅÊKÉ~lÉ Ê´É´É-÷iÉ.

NÉÞ¾ú ASSÉ Î»oÉlÉÒ/ »ÉÅ«ÉÉàWð{É NÉÞ¾ú«ÉÖyyÉ Ê´É~É-÷ÒlÉ ~ÉÊ-÷λoÉlÉÒ


KÉÒiÉ Î»oÉlÉÒ

SÉÅ »É¾ú«ÉÉàNÉ
»ÉÚ
¥ÉÖ
¶ÉÖ »É¾ú«ÉÉàNÉ Ê´É~É-÷ÒlÉ ~ÉÊ-÷λoÉlÉÒ
©ÉÅ
NÉÖ
¶É

Page - 28
LÉɻɡÉHíÉ-÷{ÉÉ NÉÞ¾úÉà ´ÉSSÉà -÷¾àú±É »ÉÅ«ÉÉàNÉ.

Wð{©É~ÉmÉÒHíÉ©ÉÉÅ +±ÉNÉ +±ÉNÉ NÉÞ¾úÉ{à ÉÉ »É¾ú«ÉÉàNÉ oÉÒ Al~É}ÉoÉlÉÒ +»É-÷ lÉoÉÉÅ £í±É¡ÉÉ~lÉÒ {Éà «ÉÉàNÉ Hí¾úà ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uï.à »ÉÉyÉÉ-÷iÉ
NÉÞ¾úÉà{ÉÉ »É¾ú«ÉÉàNÉoÉÒ Al~É}ÉoÉlÉÉÅ £í±É{Éà »ÉÉyÉÉ-÷iÉ «ÉÉàNÉ Híʾú¶ÉHíÉ«É. PÉiÉÒ´ÉLÉlÉ HíÉà< LÉÉ»É ~ÉÊ-÷λoÉlÉÒ©ÉÉÅ Ê{ÉyÉÉÇ-÷ÒlÉ NÉÞ¾ú{ÉÉ
Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ -÷¾àú±É LÉÉ»É »oÉÉ{Éà oÉÒ ©ÉÖL«É«ÉÉàNÉ ~ÉiÉ Al~É}É oÉÉ«ÉUïà. Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ »oÉÉ{É lÉoÉÉÅ Al~ÉoÉlÉÒ +»É-÷ V«ÉÉàlÉÒºÉÒ
¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà{ÉÉ +ÉyÉÉ-à÷ »É©ÉYð»ÉHíÉ«É Uïà. »ÉáHíeôÉà ¡ÉHíÉ-÷{ÉÉ »É¾ú«ÉÉàNÉ lÉoÉÉ lÉà{ÉÒ +»É-÷ +{Éà £í±É¡ÉÉ~lÉÒ{ÉÒ SÉSÉÉÇ ~ÉÖ-÷ÉlÉ{É
V«ÉÉàlÉÒºÉÒ ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ ±ÉLÉÒSÉÖHíÉ<Uïà. +©ÉÖHí NÉÞ¾úÉà{ÉÉ »É¾ú«ÉÉàNÉÉà £í±É´ÉnÉ lÉoÉÉÅ +É´ÉHíÉ-÷ qöÉ«ÉHí NÉiÉÉ«ÉUïà V«ÉÉ-à÷ +{«É +à´ÉÉ~ÉiÉ «ÉÉàNÉ
¾úÉà«É Uïà Wðà qÖö&LÉqö lÉoÉÉÅ +É´ÉHíÉ-÷qöÉ«ÉHí NÉiÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ.

lÉ©ÉÉ-÷Ò Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ +{É֧ɴÉÉlÉÉ ©ÉÖL«Él´É «ÉÉàNÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ +mÉà Hí-÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà Wðà{ÉÒ +»É-÷ lÉ©ÉÉ-÷É Yð´É{É SÉJí{Éà ´ÉyÉÉ-à÷
»~ɶÉÇ´ÉÉ{ÉÒ Uïà.

~É´ÉÇlÉ «ÉÉàNÉ

±ÉKÉiÉ : ±ÉN{ÉÉÊyÉ~ÉlÉÒ lÉoÉÉ ¥ÉÉ-÷©ÉÉÅ »oÉÉ{É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ »ÉÅ«ÉÖGlÉ Î»oÉlÉÒ©ÉÉÅ Hàí{rö»oÉÉ{É~É-÷ -÷¾àú±É Uïà.

~Él{ÉÒ »ÉÉoÉà{ÉÉ ©Éà³É~É ¥ÉÉqö »ÉÅ~ÉnÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà. »ÉÅ~ÉnÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÖLÉ-¶ÉÉÅlÉÒ~ÉiÉ A~ɱɥyÉ oɶÉà. lÉ©Éà +àHí »É-÷³ ~ÉÖ®øºÉ UïÉà lÉoÉÉÅ
AqöÉ-÷ Êqö±É{ÉÉÅ lÉoÉÉÅ -÷©ÉÚY𠻴ɧÉÉ´É{ÉÉ UïÉà. lÉ©ÉÉ-÷É qö-à÷Hí ´«É´É¾úÉ-÷©ÉÉÅ ±ÉÉNÉiÉÒ UÖï~ÉÉ+à±É -÷¾àú¶Éà. +É~É HíÉà> »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ +oÉ´ÉÉ
~ÉÊ-÷´ÉÉ-÷{ÉÉ »É£í³ »ÉÅSÉɱÉHí ¥É{ɶÉÉà.

With best wishes,

Astro-Vision
NetDirect

[LifeSign 9.5S Guj-0-081120]

Note:

This report is based on the data provided by you and the best possible research support we have received so far.
We do not assume any responsibility for the accuracy or the effect of any decision that may be taken on the basis
of this report.

Page - 29

Related Interests