You are on page 1of 10

Test iz Organske hemije

1.

U slijede im spojevima odredi tip veze medju atomima, odnosno tip hibridizacije atoma karbona:

a) CH3CH2CH2CH3 b) CH3CH CH2 CH2 c) CH CCH

Imenuj slijede e organske spojeve: a) CH3CH CHCH 2CH3 b) CH3CH2-O-CH2CH3 c) CH3COOH d) e) CH3 OH .2.

Ispi i strukturne formule slijede ih organskih spojeva: a) propan b) propen c) propin d) propanon e) propanal .3.

sadr i i neki od halogenih elemenata. A+B C . uz karbon i hidrogen.4. Izaberi reaktante A i B iji produkt reakcije predstavlja organski spoj C koji.

ta nastaje u reakciji nitriranja: nitriranja: a) benzena b) nitrobenzena c) toluena? .5.

6. Izaberi reakciju koja prikazuje na in dobivanja: a) aldehida b) ketona .

7. . Predlo i strukturu estera koji ima ukupno 4 atoma karbona i navedi koji produkti nastaju njegovom hidrolizom.

8. Kakva je razlika izme u organskih spojeva tipa amida i amina? .

.9. Navedi strukturnu formulu jedne aminokiseline i navedi njen naziv.

. Kakva je razlika izme u karbocikli kih i heterocikli kih organskih spojeva? spojeva? Ilustruj primjerom. primjerom.10.