You are on page 1of 10

Sini a Mi i ,Kralj Stefan Uro II Milutin i Bugari,Brani evski glasnik 2,Po arevac

Kralj Stefan Uro II Milutin
1253-1321
y Rodjen je oko 1253. godine y Milutin na presto stupa dogovorom u De evu 1282 godine kada vlast prima od svog starijeg brata Dragutina y Kao jedan od razloga za Dragutinovu smenu bio je i taj to je kralj bio privremeno nesposoban za rat (pao je sa konja i slomio nogu prilikom lova kod Jele a) y Dragutin je zadr ao Rudnik, zemlju Moravice, i Dabar y Srbija je dobila ambicioznog i sposobnog vladara

y U trenutku Milutinovog stupanja na presto Srbija je kao saveznik Karla An ujskog bila u sukobu sa Vizantijom, i Milutin ve leta 1282.godine vr i upad na vizantijsku teritioriju i osvaja Skoplje, Polog, Ov je polje, Zletovo i Pijenec.Tom prilikom on uzima i Velbu d i Zemen, sa delom Mrake koji su pripadali bugarskoj dr avi. y Posle smrti Konstantina Asena 1277. godine Bugarska ulazi u period gra anskih ratova i politi ke nestabilnosti y Godine 1280-e Konstantinov sin, Ivan Asen III, za cara se proglasio Ivajlo, vo a selja kog ustanka y Boljari uklanjaju Ivajla i za cara Bugarske dovode Georgija Tertera, boljara kumanskog porekla.

y Dolaskom Georgija Tertera na vlast u Bugarskoj se ne uspostavlja politi ka stabilnost.Naime Bugarska se raspada na oblasti kojom vladaju mo ni boljari: bra a Drman i Kudelin u Brani evu, i man u Vidinu... y Carska vlast u Bugarskoj bila je slaba da se odupre Milutinu pa zato nije ni reagovala na njegovo zauzimanje bugarskih poseda,ve je s njim stupila u savez protiv Vizantije y Milutin se avgusta 1284.godine o enio k erkom Georgija Tertera, bugarskom princezom Anom.Ovo je bio politi ki brak kojim je Milutin eleo da ima saveznika protiv Vizantije i njime su mu se priznala osvajanja iz 1282.godine, na koje je bugarski vladar mogao polagati pravo. y Tatari 1285. godine plja kaju i pusto e severnu Bugarsku.Bugarski car postaje vazal tatarskog kana Nogaja i kao taoca alje mu svog sina Teodora Svetoslava.Time je carska vlast u zemlji jo vi e oslabila a porasla mo boljara.

y Po uspostavljanju srodni kih odnosu izme u Srbije i Bugarske ove dve zemlje bile su u dobrim odnosima y Kao tatarski vazali Brani evom upravljaju bugarski boljari Drman i Kudelin.Oni odatle vr e upade i plja ka ke u pohode na Ma vu kojom vlada Dragutin y Dragutin je pokrenuo pohod protiv njih ali po to je Brani evo bilo dobro utvr eno nije uspeo da ih pokori. y Tim pohodom Dragutin je navukao na sebe gnev Tatara i Kumana koji upadaju u Srbiju i pusto e sremske zemlje y Dragutin tra i pomo od brata i sa njim se sastaje u Ma kovici, upa Rasina, na Zapadnoj Moravi.

y Bra a Dragutin i Milutin 1291.godine sa vojskom kre u na Brani evo, osvojaju drelo, a Drmana i Kudelina proterali iz zemlje y Milutin je po osvajanju Brani evo ustupio Dragutinu y Brani evo je po pripajanju srpskim zemljama imalo rang zemlje i u nju su spadale upe: Brani evo, drelo, Pek i Homolje. y Milutinova intervencija u Brani evu nije ugrozila srpskobugarske odnose pre svega to su Drman i Kudelin bili Nogajevi vazali i bugarski car nije imao nikakav uticaj u Brani evu y Vidinski knez i man, koji je bio tatarski vazal, po Nogajevom nare enju 1292.godine upada u Srbiju plja ka sve do Hvosna i spaljuje manastir i u, ele i da se osveti Milutinu

y i manova vojska koja je bila sa injena i od tatarskih najamnika u Rugovskoj klisuri je pretrpela poraz i krenula u povla enje y Kralj Milutin goni i mane sve do Vidina, a zatim i sam Vidin osvaja y i man be i preko Dunava odakle alje poslanstvo i moli za mir.Ovom vojnom akcijom Milutin je demonstrirao vojni ku mo Srbije, jer je porazio i mana i zauzeo Vidin bez Dragutinove pomo i y Milutin je pristao i i mana o enio k erkom svog velikog upana Drago a y Kasnije kada je i man dokazao svoju poslu nost njegovog sina Mihaila Milutin je o enio svojom k erkom Anom (Nadom) y To je bio jo jedan mudar Milutinov potez zbog toga to je i manove naslednike jo vr e vezao za sebe

y Zauzimanjem Brani eva, a zatim i osvajanjem Vidina i stavljanjem tatarskih vazala pod svoju kontrolu Srbija je ugrozila interese Zlatne Horde, pa je Nogaj po eo spremati vojsku za pohod na Srbiju y Saznav i za ovo Milutin 1293. godine alje svoje poslanike Nogaju i tra i mir daju i izjavu pokornosti tatarskom kanu. y Kan je prihvatio ponudu i povukao vojsku sa pohoda, a Milutin mu je poslao darove i svoga sina Stefana kao taoca kao garanciju vernosti. y Milutin je ovim potezom pokazao svoju diplomatsku ve tinu i mudrost tako to je prihvatanjem vazalne obaveze spre io tatarsku najezdu i pusto enje Srbije. y Uz to on je uspeo da zadr i Brani evo i vidinskog kneza kao svog vazala

y Uz saglasnost Nogaja 1292.godine bugarski boljari sa prestola sklanjaju Georgija Tertera i dovode Smileca (12921298) koji je bio u potpunoj zavisnosti od Tatara y Kada su 1298/1299.godine izbili sukobi me u Tatarima, Nogaj je poginuo, a Stefan se vratio u Srbiji.To je bio i kraj Milutinovog vazalstva prema Nogaju y U ovo vreme Milutin pregovora sa Vizantijom oko njegove enidbe vizantijskom princezom Simonidom y Iz Bugarske sti u ponude da se Milutin o eni Smil evom udovicom i postane car Srba i Bugara y Milutin je odbio ponudu jer bi znao da bi mu carska kruna donela samo niz problema koje Bugari dugi niz godina ne uspevaju da re e y Oko 1300.godine na bugarski presto dolazi Teodor Svetoslav koji nije bio sa u dobrim odnosima sa Milutinom ali se nije me ao u Milutinovu spoljnu politiku prema Vizantiji

y Mihailo i man, vidinski knez ostao je veran svome

tastu sve do njegove smrti 1321. godine y Posle 1312. godine Milutin se okre e unutra njim problemima i pitanju naslednika koje nije uspeo da re i sve do smrti y U odnosima prema Bugarskoj Milutin je sve svoje li ne ambicije podre ivao dr avnim interesima.Izuzetnom vojnom ve tinom i izvrsnom diplomatijom stvorio je jaku srpsku dr avu koja je postala va an politi ki inilac na Balkanu y Umro je 29. oktobra 1321. u dvoru u Nerodimlji.Nakon njegove smrti u dr avi su zavladali nemiri koji su prouzrokovali gra anski rat izme u Stefana i Konstantina