Tên : Phan Thanh Tùng Mssv ; 0815815 BÀI THU HOẠCH Seminar : Tính Mềm Dẻo Của Lá Trong

Quá Trình Phát Triển Cây Dầu Con Rái Dưới Những Điều Kiện Khác Nhau Ở VQG Nam Cát Tiên I. Nội Dung Đề Tài : - Đối với thực vật không phải lúc nào điều kiện ngoại cảnh ở trạng thái tối ưu cũng tốt. Lấy ví dụ như ánh sáng mặt trời, ánh sáng nhiều và cường độ chiếu sáng cao gây những ảnh hưởng tiêu cực lên cây. Tại VQG Nam Cát Tiên, lấy đối tượng nghiên cứu là lá cây Dầu Con Rái, nghiên cứu tiến hành để tìm hiểu sự mềm dẻo của lá trong quá trình phát triển dưới ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời. - Khảo sát tiến hành bằng cách phân chia thành những trường hợp khác nhau để thu mẫu thống kê. Ý Nghĩa Đề Tài : - Về mặt khoa học : Từ trước đến nay đã có nhiều nghiên cứu về tính mềm dẻo của lá nhưng chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về tác động cảu các yếu tố môi trường. Nghiên cứu này đề cập đến sự thay đổi bên trong cơ thể thực vật, những yếu tố “nội sinh” tức là có sự thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. - Về mặt thực tiễn : từ kết quả nghiên cứu chúng ta sẽ có phương pháp trồng rừng khoa học hơn, tùy theo từng giai đoạn phát triển của thực vật ở từng điều kiện môi trường ưu hay nhược thích hợp nhất cho sự phát triển. Nội Dung Đề Tài : - Tính mềm dẻo là sự thay đổi của sinh vật để thích ứng với những thay đổi của môi trường. Nó có những giới hạn nhất định. Vd xét ở lá thực vật, tính mềm dẻo phụ thuộc vào 3 yếu tố: + Ánh sáng ( gây ảnh hưởng nhất ) : tầng sàn, tầng tán, tầng vượt tán + Tuổi của cây : cây con, cây con, cây trưởng thành ở rừng tự nhiên hay là theo độ tuổi trung bình ở rừng trồng. Tính dựa vào kích thước như chiều cao, đường kính. + Cấu trúc và hình thái cảu mỗi loài thực vật. - Đối tượng và địa điểm nghiên cứu : + Đối tượng : cây Dầu Rái Cá chiều dài vượt tán trên cả các tầng của rừng nhiệt đới, có hình dạng trụ, một mô phân sinh ngọn duy nhất, có giá trị kinh tế cao..nên chọn nó làm đối tượng nghiên cứu. + Địa điểm : VQG Nam Cát Tiên vì có sự đồng nhất về địa hình, gần nên dễ đi lại, nồng độ P, K ít thay đổi - Phương pháp nghiên cứu : + Phân biệt nhánh chính, nhánh phụ, xác định đơn vị sinh trưởng, tìm các đặc điểm khác nhau cảu cây như độ mở tán < 30%, bóng > 70% + Dựa vào các đặc điểm khác nhau của giai đoạn phát triển của cây cả trong bóng ( 3 giai đoạn ) lẫn ngoài sáng ( 6 giai đoạn ).

II.

III.

Khó chọn được cây làm mẫu tốt nhất. ) V. Hạn chế đề tài : + Vấn đề dung tuổi của cây để xác định các giai đoạn phát triển còn gặp nhiều hạn chế do sự phát triển không đồng đều của cây tùy theo môi trường. Kết quả nghiên cứu : + Trong bóng : giai đoạn phát triển trong bóng có ảnh hưởng chính và rõ ràng lên kích thước lá nhưng hình dạng thì ít thay đổi.thực vật có lá thay đổi đột ngột nhưng chỉ có 6 tài liệu nghiên cứu về Homography. ( có 45 nghiên cứu về Hetelography. IV.- + Thu mỗi mẫu 3 lá sạch và đo 19 chỉ số khác nhau của lá. Lá mọc ở thân chính là lá thay đổi nhiều nhất. Tuy nhiên trong bóng thì giai đoạn phát triển ảnh hưởng lên hình dạng lá nhiều hơn + Giai đoạn phát triển liên kết cùng cấp trục có ảnh hưởng lên hình dạng lá . Kết luận đề tài + Kích thước thân có tính mềm dẻo hơn hình dạng lá. + Cường đọ ánh sáng và giai đoạn phát triển đều gây ảnh hưởng tới hình dạng lá. Chọn các đặc điểm chính để phân tích tuyến tính và cho ra số liệu kết quả. + Chưa đưa ra được các chỉ số chsinh xác về mức ảnh hưởng của các giai đoạn phát triển và cường độ ánh sáng để so sánh. + Ngoài sáng : cường độ ánh sáng có ảnh hưởng lên cả kích thước và cả hình dạng lá. + Sự thiếu hụt tài liệu. dữ liệu gây nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu.thực vật có lá thay đổi từ từ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful