You are on page 1of 16

1

Anuk/m.n&br le` pan n&br

1. 4

Ane

2. 5

3. 6

4. 7

5. 7-8

6. 9 -10

7. 11

8. 12 - 13

9. 15

2
3
jy [iIiv[vkmaRp/-u , jy [a Iiv[vkmaRp- / u|
skl s<iQ4 ke ktaR , rxkn [au it3maR || jy.
Aaid s<iQ4 me& ivi3 ko,[a<it wpde= idya|
jIv ma{a ka jg me& ,}aan ivkas kIya || jy.
[aUiq A&igra tp se , =a&it nhI pa;R |
#yan ikya jb p/-u ka , skl isi#3 Aa;R | jy .
rog g/St raja ne , jb Aa[ay lIya |
s&k4 mocn bnkr , dur du` kIna || jy .
jb r9kar d&pit , tuMharI 4er krI |
sunkr dIn p/a9Rn a , ivpit hrI sgrI || jy .
Aekann cturann p&cann raje |
iVd-uj ctu- R j
u d=-uj , skl rup saje || jy .
#yan 3re jb iv[vkmaR p/-@ u ka , skl isi#3 Aave |
mn duiv3a im4 jave , A4l =ikt pave |
[aI iv[vkmaRjI kI AarttI , jo ko; nr gave |
kht gjan&Nd SvamI , su` s&pit pave || jy .

4
Gaujrat rajy ma& Aavel -yank 3rtIk&p nu& “AepI seN4r” -ju nI n@k Aavel Tyare Aap8a “iv[vkmaR p/-@
u ”m&idrne
p8 nuksan 9yel.pr&t&u tSvIr ma& btavel
“iv[vkmaR p/-@ u nI muitR” A`&D rhel.

5
he iv[vkmaRp- / u@
tmara sjel R B/aMha&Dna SaPtlok ma&na Aek p<(vIlok wpr maro vasva4 te AaPyo 2e.
Aa p<(vIlokna dEdIPyman ivhar ma& mare “iv[vkmaR p/-u” my j 9;ne
rhevu& 2e.
fkt tarane tara j gu8 gan gava 2e.
Taara j m&glmy mihmane p/sarIt krva 2e.
Taara pa&cye “mnu,my,TvQ4a,dev}a,i=LpI” pu{ao ne Aek ku4b u& myj
krI deva 2e.
iv[vkmaRsmaj s&g5n mihma ne j p/sarIt krvo 2e.
marI tmam smj,=ktI Ane pyaRPt p/ma8Ikta 9I Aa kayR krvanu& sam9R tuj Aapje.
marI kayR p##atIma& pirpu8tR a 2e tevu& hu& kheto j n9I temj davo p8 krtoj n9I.
Ane
krI= p8 nhI&.marI smj mujbnI
“iv[vkmaR smaj hIt”nI frjo
marI smg/ takat9I ,svRTaom Snehv<tI sh prIpu8R krva no inQ5apuvk R p/yTn krI=.
he iv[vkmaR p/-u@ tu& h&m= e a marI shayma&j rhej.e
marI Aa A&thkr8puvk R nI p/a9Rna ne tuj shjta9I srX magR Aapje.
mara drek iv[vkmaR b&3uAono shkar Apavje.
Aej lI.

6
7
tarI “iv[vkmaR s&g5n” mhTvnI
vat ko;ne n smjay .
to p8 =u& ?
tare inra= 9vanuj& n9I !!!
sTkmaRe h&m=
e a smy ma&gje 2e.
tara “iv[vkmaR s&g5n”kayRne ko; n juve
to p8 =u?&
Ae inra= 9vanu& ma4e nu& ko; kar8 n9I.
smy AaVyej sara kayoRnI no3 leva=ej.!!!!
tara kayRnI ko; nI&da kre
to p8 =u& ?
tarae ke tara smajhIt kayoRno ko; itrSkar kre
to p8 =u?&
tarI inQ5anI ko; ha&sI wDave .
to p8 =u& ?
sara kayoR h&m=e aj saraj rhe 2e.
tara sar kayoRnI ko; srahna na kre .
to p8 =u& ?
tare inra= 9vanu& kar8j n9I.
tara sTkmR smynu& blIdan AeXe nhI&j jay.
smy Aavej “iv[vkmaR smaj”na lokoj
“s&g5n”na mnor9 kr=ej.
Tae9Ij inra= 9vanu& ma4e nu& ko; kar8 n9I.

…………………..gOtman&d

8
9
10
11
dxI8 -art no iv[vkmaR smaj s&g5n Ane s&g5It p/gitma4e je4lo jag<t 2e te4lo ANy rajyno iv[vmaR smaj s&g5It n9I. dxI8 -art no iv[vmaR smaj
s&g5n babte je4lo jag<t 2e te4loj potana hkko ma4e srkar same jag<t 2e.Aa jag<itne kar8ej teAo smj keXvI =kya 2e ke jo rajy srkarnI nIt rItI
iv[vkmaR smajnI p/gtIna ihtma& nhI rhe to AavnarI pe7Ina -avI A&3karmyj rhevana 2e,prI8ame kerX rajy na rajma&3ataAonI w&3 wDaDva Aek -
`
u hDtaXnu& sfX rajkIy Ai-yan gt masma& yojnama& Aavel. …….[aI sunIl Aar .AacrI,rIpo4Rr

12
smSt iv[vkmaR smaj na Anek 34ko ma&na car 34ko jeva ke gjjr,vE+y,mevaDa,p&colI nu& s& g5n [aI su9ar smaj Vdara karayel 2e.Aa
s&g5nna tmam kayRkro Vdara calu vqeR …………….nveMbr mas ma& yuva pircy s&meln yajavanu& 2e.e iv[vkmaR koMyunI4I fawNDe=n,yu.Aes.Ae Vdara
“yuva pircy s&ml e n “nI sfXta ma4e =u-kamnaAo. Aa s&S9anI ivqe= mahItI meXvva temj AagamI s&meln mahItI ma4esp& kR srnamu&
.p/mu`[aI 5akor-a; imS{aI,mrImatano `a&co,sursagr pase,vDodra,gujrat rajy Phone.:02652486262

[a Ike.vI.su9ar,sama@k kayRkr 5-p&jrI Aepa4RmNe 4,p&jrI reS4orN4, jEn


derasrpase,jo3pur,se4ela;4roD,Amdavad fon n&. Cell # 9428330312
E mail : jignesh_2612@yahoo.com
Amdavad S9It “yuva pircy”s&ml
e n na sik/y kayRkr [a Ike.vI. su9ar j8ave 2ek.e
AagamI va pircy s&ml
e n .. Amdavad mukame December,21,2008 na roj “[aI iv[vkmaR v&=j smSt su9ar smaj
,Amdavad”na p/mu`[aI jyeNd/kumar Aes.gjjr na ne{aUTv nIce “vIsmu”& yuvapircy s&ml
e n yojvama& Aavnar 2e.Aa s&mle nma& yuvk
…yuvtIna nam no3avva ma4e na fomR nu& itr8 kayR s&S9an kayRkro Vdara =ru 9; gyel 2e.fomR levanI 2eLlI tarI`
November,30,2008 ra`vama& Aavel 2e gujrat rajy ma& Aa p/kar na s&meln yojnar sO9I junI Sa&S9a 2e.iv[vkmaR smaj na
yuvk..yuvtI Aone Aap8aj smaj ma&9I yoGy ps&dg I vaXo @vn sa9I mXI rhe te ma4e Aek potanI sama@k jvabdarI ATy&tnIQ5apuvk R in-avtI AavI
rhel 2e.Aa s&S9a na sik/y kayRkro jevke “sIkyorI4I”nI frj 9I l; s&mle n nI Anek nanI mo4I jvabdarI nI-avnar kayRkr vqoR9I Aekna Aekj
2e.Ane Anera shyog 9I iv[vkmaR smaj nI seva na kayoR krI rhya 2e.iv[vkmaR p/-u nI k<pa Avirt vrstI rhe tevI p/a9
R n
R a.Aa s&S9anI ivqe= mahItI
meXvva tmj AagamI s&meln mahItI ma4e

“[aI iv[vkmaR v&=j smSt su9ar smaj, p/mu`[aI jyeNd/kumar Aes.gjjr


,
“Aa=IRvad”b&glo,iv-utI sosay4I na nake,mIra sInema car rSta,m8Ingr,
Amdavad. 380 028 Fon . 079-25431249
E mail : info@svvsss.com www.svvsss.com

13
Amdavad S9It Amara sik/y kayRkr [aI tulsIdas krg9ra j8ave 2ek…e ……………………………….

14
Aek 9I =ru 9; Aek{aIs su3I na idvso d=aRvtu& idval kelNe Dr AhI& p/ka=It krvama& Aav=e.

15
• “iv[vkmaR dpR8”na ; samaiyk ma4e Aap ko; p8 mas9I g/ahk 9; =ko 2o “; samaiyk” meXvva ma4e Aapnu
“; me;l” Aa; DI, nam, 3r n&br, gam, taluko,@Llo,pIn koD sh srnamu,& l`I moklvu& ..
• “; samaiyk” meXvva ma4e “; me;l” Aa; DI jrurI 2e.
• drek A&k ma& p/is#3 9ta mOlIk le`o nI ivcar3ara ke ivgto sa9e s&S9ana mailk,t&{aI,sh t&{aIke s&S9ana ANy
kayRkro s&mt 2e tem manvu& nhI. p/kai=t le`o.. le`konI mEalIk ivcar3ara j Aap smx rju krvano Amaro nm/
p/yas rhyo 2e ne rhe=.e
• ko;p8 le` pi/s#3 krvo ke nhI te Amaro mOlIk Ai3kar 2e.temj Vyiktgt 4Ika vaXu& l`a8 p/is#3 krvama& Aav=e
nhI.
• samaiyk nIymIt mXtu& rhe te ma4e Aapno ga/hk n&br,nam,srnamu,pIn koD,rajy vgere coksa; puvRk l`I
moklva.Ane jyare p8 Aapnu& srnamu& bdlay to Sa&S9ane turtj ja8 krvI.
• Aapne samaiyk n mXeto.s&S9ane ja8 krvI. A&k nI nkl wplB3 h=e to Aapne turtj rvana krvama& Aav=e.
• Aapna mOlIk l`a8o 3mR Aa3airt }aan v3Rk hova jo;Ae, iv[vkmaR smajna juda juda 34ko n a
=Ex8Ik,smuhlGn,yuva pircy meXavDa, temj sama@k smacaro, Anu-v Aa3airt smaj wpyogI ivgto ne lgta
le`o SvC2 Ane su#aD Axro ma& pan nI Aekj trf l`va.Aap “; me;l” Vdar p8 l`a8 moklI =ko 2o.
• drek le`ke p/Tyek le` sa9e potanu& nam,srnamu,& moklI Aapvu& Aav+yk 2e. A3urI ivgto vaXa l`a8 SvIkarama& ke

p/kai=t krva ma& Aav=e nhI&. A p/kai=t le`o prt meXvva jrurI poS4l 4IkI4 lgaDel jvabI srnamavaXu& kvr
Av+y moklI Aapvu.& te isvayna le`o nI jaXv8I nI jvabdarI AmarI rhe=e nhI&.
• mailk..p/ka=k. gu8v&tray Aem. Gajjr, 1558,=uklanI `DkI,3nasu9arnI poX,kaXupur Amdavad.380 001, gujrat

rajy,-art 2e.kanunI xe{a –art de=nu& gujrat rajy ma& Aavel “Amdavad Nyay xe{a” rhe=.e
• mud8
/ .4ekno p/IN4r,Amdavad

16