Toàn c nh th tr

ng

Th tr ng b t ng s n (B S) u n m 2011 v n ch a có nhi u bi n chuy n ph c h i vì tình hình khó kh n n m 2010 v n ch a c kh c ph c. C th h n t ng phân khúc, v i phân khúc c n h v i tình hình thanh toán có h n c a ng i mua nhà, c nh n nh r ng trong n m nay, nhu c u th tr ng s chuy n h ng sang c n h có giá trung bình. Ngoài ra l ng khách giao d ch mua bán c n h t i các sàn giao d ch B S t i Hà N i và Thành ph H Chí Minh v n còn ang lâm vào tình tr ng m. i v i phân khúc v n phòng cho thuê, th tr ng n m 2011 ã i m t v i tình tr ng c nh tranh gi a các v n phòng h ng A do ngu n cung ang t ng và ch t l ng v n phòng h ng B ang d n c nâng cao v i nhi u u ãi v ti n ích c ng nh chi phí. V phân khúc t n n, hi n t i ngu n cung t n n ang b h n ch , ng th i thói quen chung c v n còn ch a ³th m´ n tâm lý c a i b ph n ng i dân nên t n n tuy giao d ch không nhi u nh ng giá ang ngày càng t ng cao, c bi t là th ô Hà N i. Theo nh n nh, phân khúc s sôi ng trên th tr ng B S n m 2011 v n là m t b ng bán l b i ngành bán l ang t ng tr ng m nh, cùng v i ó là s gi i h n c a các trung tâm th ng m i l n trung tâm thành ph làm giá giao d ch càng thêm t . Th tr ng Thành ph H Chí Minh

T i TP.HCM, i m c n c p cho tình hình th tr ng u n m chính lá áp l c gi m giá c a th v n phòng cho thuê h ng A. Theo s li u công b m i nh t c a Colliers International, TP.HCM có h n 214.000m2 v n phòng h ng A, trong ó có 134.000m2 ang c cho thuê, còn 80.000m2 sàn t ng ng 37% ch a tìm c khách hàng và giá thuê trung bình c a phân khúc này t 40USD/m2 cu i quý IV/2010 xu ng còn 36USD/m2 vào tháng 1/2011. ng trên m t b ng chung c a phân khúc m t b ng bán l , t i TP.HCM m t b ng bán l c ng ang ho t ng tích c c, d ki n trong quý I/2011 s có thêm ít nh t 3 trung tâm bán l i vào ho t ng, g m có: The Crescent, Bitexco Financial Tower và The Manor giai o n 2, nh ng d án này s cung c p thêm kho ng 36.000 m2 sàn bán l cho th tr ng, theo tính toán thì trong vòng 5 n m t i, th tr ng bán l s có thêm kho ng 800.000 m2 ngu n cung m i, ngu n cung t ng lai ch y u t p trung t i các qu n 1, qu n 2 và qu n 7. Qu n lý Nhà n c i v i th tr ng b t ng s n

B Xây d ng t p trung si t ch t ho t ng sàn giao d ch B S: u tháng 2, hàng lo t các sàn giao d ch B S vi ph m quy nh, trong ó có 34/66 sàn t i TP.HCM và 25/60 sàn

các sàn này s ph i ch u m c ph t hành chính t 60 n 250 tri u ng tùy theo m c vi ph m B Xây d ng cho bi t n m 2011 s xem xét thông t h ng d n phân h ng sàn ho c t ng c ng ki m tra và x lý k p th i ch t l ng ho t ng sàn. tr ng h p không xác nh c giá sàn giao d ch thì áp d ng thu su t 2% tính trên t ng giá mua ghi trong h p ng mua bán nhà . phê duy t. s d ng chi phí qu n lý c a các d án u t xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà n c. quy t toán Ngu n v n cho th tr ng b t ng s n u n m khách hàng k v ng vào m c gi m lãi su t ngân hàng. ngân hàng ang t ng d n m c lãi su t huy . n i dung d toán chi phí. ngh thành l p Qu phát tri n nhà c a B Xây d ng: i u 75 Ngh nh 71/2010/N -CP quy nh vi c l p Qu phát tri n nhà c hình thành t ngu n ti n thu t vi c bán. v n trái phi u: Thông t ban hành ngày 26/1/2011 quy nh rõ ràng nguyên t c qu n lý chi phí d án. hoàn thi n khung chính sách i v i lo i hình ho t ng này. khi lãi su t cho vay VND kinh doanh B S. cùng v i ó là t ng s d ti n g i VND c a khách hàng t i các t ch c tín d ng n ngày 21/1 gi m 4. trình t l p d toán. Hi n t ng l m phát t ng.12% so v i tháng 12/2010 (theo th ng kê Ngân hàng Nhà n c) và thu hút ngu n ti n g i. th m nh. th nh ng hy v ng ã không c áp tr . Thông t 12/2011/TT-BTC v thu thu thu nh p cá nhân t ho t ng mua bán nhà hình thành trong t ng lai: Thông t quy nh t ngày 12/3/2011 không mi n thu TNCN i v i tr ng h p cá nhân ã có nhà . ch ng khoán. t nay phát sinh thêm vi c chuy n nh ng h p ng mua bán nhà hình thành trong t ng lai Thu nh p tính thu iv i ho t ng này c xác nh b ng t ng giá chuy n nh ng tính theo giá sàn giao d ch tr t ng giá mua ghi trên h p ng mua bán nhà và áp d ng m c thu su t 25%.20%/n m và kh n ng ngân hàng t ng lãi su t cho vay v n ch a d ng l i.Hà N i sau t ki m tra c a các c quan ban ngành vào tháng 8/2010. t ó các sàn s i vào n p mà không c n ph i phân h ng. Thông t s 10/2011/TT-BTC quy nh v qu n lý. tiêu dùng hi n t i v n ang m c 18 . sàn nào ho t ng không nghiêm túc thì t khách hàng và th tr ng ào th i theo quy lu t c a n n kinh t th tr ng. cho thuê nhà thu c s h u nhà n c trên a bàn. v i m c t i thi u 10% t ti n s d ng t c a d án.

5 . Cùng v i lãi su t huy ng VND.37%/n m nh ng v i tâm lý e ng i bi n ng c a t giá nên tình hình vay USD v n ang còn khá im ng. g m: nâng hi u qu u t . các doanh nghi p có v n tr ng. hi n lãi su t huy ng bình quân m c 4. V i m t b ng lãi su t nh hi n nay.17%/n m.ng (lãi su t huy ng bình quân ang m c 12. th nh ng theo các chuyên gia kinh t huy ng v i m c lãi su t 14% là không d . c n v n vay ít v n có th ki m c l i nhu n nh ng nó s gây ³ng t th ´ cho các doanh nghi p nh và ng i tiêu dùng và cách gi m lãi su t cho vay t i th i i m hi n nay là m t gi i pháp ng b . và tuyên truy n cho ng i dân hi u. t t c nh ng i u này ã t o nên m t s c ép l n khi n vi c h lãi su t cho vay ch a bao gi khó h n nh lúc này.1%/ làm t ng s d ti n g i ngo i t là 4.43% so v i cu i n m 2010.44%/n m). tin các chính sách ti n t . lãi su t huy ng USD ã t ng kho ng 0. ki m soát giá ch t ch . . c t gi m chi tiêu. lãi su t cho vay bình quân m c 6.