You are on page 1of 1

--------------------------------------------------------------------------------

W oknie Uruchom wpisz:

rundll32.exe shell32,SHFormatDrive -Wy�wietla okno programu formatuj�cego


dyski
rundll32.exe shell32,ShellAboutA -Wy�wietla okno informacyjne o pami�ci
rundll32.exe shell32,Control_RunDLL -Wy�wietla Panel Sterowania
rundll32.exe user.exe,ExitWindows -Zamyka Windows
rundll32.exe user.exe,wnetconnectdialog -Wy�wietla okno dialogowe umo�liwiaj�ce
��czenie z nap�dami sieciowymi
rundll32.exe user.exe,wnetdisconnectdialog -Od��cza nap�dy sieciowe
rundll32.exe user.exe,RepaintScreen -Od�wie�a ekran
rundll32.exe diskcopy,DiskCopyRunDll -Wy�wietla okno dialogowe kopiowania
dyskietek
rundll32.exe user.exe,DisableOEMLayer -Wy��cza grafik� Windows
rundll32.exe user.exe,SwapMouseButton -Zamienia klawisze myszy
rundll32.exe user.exe,MessageBeep -Generuje d�wi�k
rundll32.exe krnl386.exe,ExitKernel -Zamkni�cie sesji Kernela (!!!Uwaga!!!)
rundll32.exe krnl386.exe,FatalExit -Wy�wietla komunikat "Program Error"
rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 0 -wyloguj
rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 1 -zamknij
rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 2 -uruchom ponownie
rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 4 -wymu�
rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 5 -wymu� i zamknij
rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 6 -wymu� i uruchom ponownie
runonce -q -op�niony restart
--------------------------------------------------------------------------------