R.U.R.

(Rossum´s Universal Robots)

Karel Čapek
Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích OSOBY Harry Domin centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů Inţ. Fabry generální technický ředitel R.U.R. Dr. Gall přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R.U.R. Dr. Hallemeier přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů R.U.R Konzul Busman generální komerční ředitel R.U.R. Stavitel Alquist šéf staveb R.U.R. Helena Gloryová Nána její chůva Marius Robot Sulla Robotka Radius Robot Damon Robot 1. Robot 2. Robot 3. Robot 4. Robot Primus Robot Helena Robotka Robotský sluha a četní Roboti

Domin v předehře asi osmatřicetiletý, vysoký, oholený Fabry rovněţ oholený, plavý, váţné a jemné tváře Dr. Gall drobný, ţivý, snědý, s černým knírem Hallemeier ohromný, hřmotný, se zrzavým anglickým knírem a zrzavým kartáčem vlasů Busman tlustý, plešatý, krátkozraký ţid Alquist starší neţ ostatní, nedbale oblečený, dlouhých, prošedivělých vlasů a vousů Helena velmi elegantní Ve vlastní hře všichni o deset let starší. Roboti v předehře oblečeni jako lidé. Jsou úseční v pohybech i výslovnosti, bezvýrazných tváří, upřeného pohledu. Ve vlastní hře mají plátěné blůzy v pasu staţené řemenem a na prsou mosazné číslo. Po předehře a druhém aktu přestávka. Předehra Ústřední kancelář továrny Rossum´s Universal Robots. Vpravo vchod. Okny v průčelní stěně pohled na nekonečné řady továrních budov. Vlevo další ředitelské místnosti. Domin (sedí u velikého amerického psacího stolu v otáčecím křesle. Na stole ţárovka, telefon, těţítka, pořadač dopisů, atd., na stěně vlevo veliké mapy s lodními a ţelezničními liniemi, veliký kalendář, hodiny, jeţ ukazují něco málo před polednem; na stěně vpravo tištěné plakáty: "Nejlacinější práce: Rossumovi Roboti" "Tropičtí Roboti, nový vynález. Kus 150 d." "Kaţdý si kup svého Robota!" "Chcete zlevnit svoje výrobky? Objednejte si Rossumovy Roboty." Dále jiné mapy, dopravní lodní řád, tabulka s telegrafickými záznamy kursů atd. V kontrastu k této výzdobě stěn je na zemi nádherný turecký koberec, vpravo kulatý stůl, pohovka, koţená klubovní křesla a knihovna, v níţ místo knih stojí láhve s vínem a kořalkami. Vlevo pokladna. Vedle Dominova stolu psací stroj, na němţ píše dívka Sulla.) Domin (diktuje) "- ţe neručíme za zboţí poškozené dopravou. Upozornili jsme vašeho kapitána hned při nakládání, ţe loď je nezpůsobilá k dopravě Robotů, takţe zkáza nákladu nepadá na náš účet. Znamenáme se - za Rossum´s Universal Robots -" Hotovo? Sulla Ano. Domin Nový list. Friedrichswerke, Hamburk. - Datum. - "Potvrzujeme objednávku patnáct tisíc Robotů -" (zazvoní domácí telefon. Domin jej zvedne a mluví do něho) Haló - Zde centrální - ano. - Zajisté. Ale ano, jako vţdycky. - Ovšem, kabelujte jim. - Dobrá - (zavěsí telefon) Kde jsem přestal? Sulla Potvrzujeme objednávku na patnáct tisíc R.

Domin (zamyšleně) Patnáct tisíc R. Patnáct tisíc R. Marius (vstoupí) Pane řediteli, nějaká dáma prosí Domin Kdo? Marius Nevím. Podává vizitku. Domin (čte) Prezident Glory. - Ţe prosím. Marius (otevře dveře) Račte, paní. (vejde Helena Gloryová. Marius odejde) Domin (vstane) Račte. Helena Pan centrální ředitel Domin? Domin Prosím. Helena Jdi k vám Domin - s lístkem prezidenta Gloryho. To stačí. Helena Prezident Glory je můj otec. Jsem Helena Gloryová. Domin Slečno Gloryová, je pro nás neobyčejnou ctí, ţe - ţe Helena - ţe vám nemůţeme ukázat dveře. Domin - ţe smíme pozdravit dceru velkého prezidenta. Prosím, posaďte se. Sullo, můţete odejít. (Sulla odejde) Domin (usedne) Čím mohu poslouţit, slečno Gloryová? Helena Já jsem přijela Domin - podívat se na naši tovární výrobu lidí. Jako všechny návštěvy. Prosím, beze všeho. Helena Myslela jsem, ţe je zakázáno Domin - vstoupit do továrny, ovšem. Jenţe kaţdý sem přijde s něčí vizitkou, slečno Gloryová. Helena A vy ukáţete kaţdému ... ? Domin Jen něco. Výroba umělých lidí, slečno, je tovární tajemství. Helena Proč mne nenecháte domluvit? Domin Prosím za prominutí. Chtěla jste snad říci něco jiného?

tak jest.pardon. nejsem-li vyzvědač. Ale zajisté.Promiňte. Vskutku neobyčejně potěšen Měla jste dobrou plavbu? Helena Ano. ţe nikomu neprozradíte ani to nejmenší Helena (vstane a podává mu ruku) Mé čestné slovo. Helena Půjdeme hned do továrny? Domin Ano. ţe jsem se na to chtěla ptát? Domin Všichni se ptají stejně. Helena Jak víte.(s nadšením) Zdrţíte se déle.ovšem . slečno. Domin Prosím? Helena Kdybyste mi pustil ruku. Domin (pustí) Prosím za prominutí. Ze zvláštní úcty. slečno Gloryová. Proč to chcete vědět? Domin Protoţe .míním totiţ . Jak jste opatrní.Helena Chtěla jsem se jen zeptat Domin .my . vám ukáţeme víc neţ jiným a . slečno Gloryová.ţe jste ještě velmi mladá.poněvadţ . Myslím dvaadvacet. Domin Zaváţete-li se. Vstane. Helena (snímá závoj) Chcete vidět. slečno hele .jedním slovem Helena Děkuji vám. vy chcete vidět .zda bych vám zcela výjimečně neukázal naši továrnu. Nechtěla byste snad sejmout závoj? Helena Ach ovšem. Proč Domin Protoţe . Domin (pozoruje ji nadšeně) Hm . Helena Vy mi nedůvěřujete? Domin Neobyčejně. Domin Děkuji. Helena Jedenadvacet. ne? Helena Dvaadvacet čeho? Domin Let. ţe ano? .

jak z ní vyroste celý strom ţivota. Domin Dál? Teď šlo o to.n . jak z ní budou vycházet všechna zvířata. Helena Do čeho? Domin Do napodobení přírody. hormóny a tak dále. jsem dnešního dne objevil. A tak se do toho pustil. ţe sedí nad zkumavkou a myslí na to. Helena Tak dál. jednodušší. Ale protoţe neměl kousku humoru. Ukáţu vám to v muzeu. Víte. neţ jsme my. A pak uţ se dal starý Rossum do vytváření člověka. co chtěl. Člověk z jiné látky. ţe tahle veliká slova psal nad chrchlem jakéhosi koloidálního rosolu. Helena To umíte zpaměti? Domin Ano. Přitom se pokoušel napodobit chemickou syntézou ţivou hmotu řečenou protoplazma aţ najednou objevil látku která se chovala naprosto jako ţivá hmota ač byla jiného chemického sloţení to bylo roku 1932. katalyzátory. uf. pomocí těch vodiček mohl dělat. na nějţ příroda vůbec nenarazila. dostat ţivot ze zkumavky ven a zrychlit vývoj a utvořit nějaké ty orgány. Slečno Gloryová. jak organizovat ţivou hmotu. Domin Já docela nic.nevím. ţe jen málo. Domin Čertova výroba! Ale zajisté. ţe udělá normálního obratlovce nebo snad člověka. všechno uvidíte. Domin (slavnostně) A tehdy. fyziologie. co mi ukáţete z výroby. Tak dál? Helena Třeba. slečno Gloryová. počínajíc vířníkem a končíc . Stálo ho to řadu let. rozumíte tomu? Helena N .končíc samotným člověkem. vyšlo z toho cosi jako zakrnělé tele a pošlo to za pár dní. starý Rossum napsal mezi své chemické vzorce tohleto: "Příroda našla jeden způsob. po které se mohl brát vývoj ţivota. (sedne si na psací stůl. Zajímala by vás historie vynálezu? Helena Ano. (Pauza) . Představte si ho. pozoruje Helenu uchvácen a odříkává rychle) Bylo to roku 1920 kdy se starý Rossum veliký filozof ale tehdy ještě mladý učenec odebral na tento daleký ostrov aby studoval mořské ţivočišstvo tečka. kosti a nervy a kdesi cosi a nalézt jakési takové látky.Helena Podle toho. enzymy." Představte si. není mým řemeslem. prosím vás. Je však jiný způsob. zkrátka. který by ani pes neseţral. právě čtyři sta čtyřicet let po objevení Ameriky. slečno. Prosím. Nejdřív zkusil udělat umělého psa. Mohl třeba dostat medúzu se sokratovským mozkem nebo ţíţalu padesát metrů dlouhou. posaďte se. Tuto druhou cestu. tvárnější a rychlejší. vzal si do hlavy. Myslím. (usedne) Domin Tak tedy. to byl ohromný okamţik. slečno. slečno Gloryová.

docela málo. Co je v čítankách o spolupráci obou velikých Rossumů. Víte. vyrábět člověka deset let. ţe si vzal do hlavy vyrobit všechno do poslední ţlázy jako v lidském těle. Váţně. docenty nebo idioty. ţe uţ je to ve všech čítankách. Nebudeš-li ho vyrábět rychleji neţ příroda. víte? A teprve mladý Rossum měl nápad udělat z toho ţivé a inteligentní pracovní stroje. Domin Ukáţu vám v muzeu. Proto si umanul udělat člověka navlas. Starý ateista neměl drobet pochopení pro industrii. pupek. Domin (vstane) V čítankách je placená reklama a ostatně nesmysl. Ti dva se ukrutně hádali. Helena V čítankách je to jinak.hm . Helena A co tedy mladý? . pak na ten celý krám nakašlat. Dokonce i . slečno Heleno. co má člověk. Nešlo mu o nic víc neţ podat důkaz. tedy snad nějaké nové Indiány. Ten starý výstředník chtěl opravdu dělat lidi. synovec starého. řekl: "To je nesmysl. já vím. Ale mělo to uvnitř všechno.ty přece Domin . Stojí tam například. Skutečně. co udělal. Geniální hlava. Zatím e starý pán hodil na univerzitu. Domin Škoda.i pohlavní ţlázy. ţe nebylo ţádného Pánaboha zapotřebí. a začal to vyprávět sám. Domin Já také. ale tohle nechte pro sebe. Ale víte. úţasně piplavá práce. Starý Rossum ho doslovně proklel a do své smrti usmolil ještě dvě fyziologické obludy. ţe udělá skutečné lidi. Bylo to hrozné.Helena A to nesmím nikomu prozradit? Domin Nikomu na světě. Starý Rossum neměl trochy vkusu. Jak uviděl.nijak třeba Helena Rozumím. aţ ho nakonec našli v laboratoři mrtvého. mandle. co spackal za deset let dohromady. ţilo to celé tři dny. po inţenýrsku. A tehdy sem přišel inţenýr Rossum. je povídačka. Seskočí ze stolu a usedne vedle Heleny. Znáte trochu anatomii? Helena Jen . Ţe byl starý Rossum úţasný blázen. Slepé střevo. co v čítankách není? Ťuká si na čelo. Bylo to hrozné. chtěl jaksi vědecky sesadit Boha. a proto to všechno dělal." A pustil se sám do anatomie. To je celá historie. jako jsme my. Měl to být muţ. slečno Gloryová. a konečně ho mladý zavřel do nějaké laboratoře. pak není . samé zbytečnosti. ale o tovární výrobě neměl ponětí. Ale mají-li se lidé uměle vyrábět. Myslel. ţe Roboty vynalezl starý pán. Helena Ale ty přece . co tropí starý.nejsou zbytečné. Byl strašlivý materialista. slečno Gloryová. Představte si. Helena Škoda. aby se tam piplal se svými velikými potraty.hm . Helena Ale vţdyť vy děláte lidi! Domin Přibliţně. Ale starý Rossum to mínil doslovně.

který má nejmíň potřeb. Ten.Kdyţ je poctivý . A vyrábět umělé dělníky je stejné jako vyrábět naftové motory. Začal tedy předělávat anatomii a zkoušel. slečno Gloryová. Mladý Rossum vynalezl dělníka s nejmenším počtem potřeb. Kdyţ si okoukl anatomii člověka. Věk výroby po věku poznání. Naftový motor nemá mít třapce a ornamenty. to je něco. Domin Viděla jste mou písařku? Helena Nevšimla jsem si. jak se ti mamuti lámali. co dejme tomu cítí radost. Teď děláme jen Roboty přirozené velikosti a velmi slušné lidské úpravy. slečno Gloryová. viděl hned. jaký dělník je prakticky nejlepší? Helena Nejlepší? Snad ten. Vyhodil všechno. co neslouţí přímo práci. Musel ho zjednodušit. který . hraje na housle. Domin Ne.který .Domin Mladý Rossum. Co myslíte. Jsou mechanicky dokonalejší neţ my. Zkusil to s postavami čtyřmetrovými. které . Helena Oho! Domin Počkejte. Helena Lámali? Domin Ano. drahá slečno. naopak. Bůh neměl ani ponětí o moderní technice. Tím vlastně vyhodil člověka a udělal Robota. kdyţ má třeba tkát nebo sčítat. Z ničeho nic jim praskla noha nebo něco. Výroba má být co nejjednodušší a výrobek prakticky nejlepší. Roboti nejsou lidé. . prosím vás? Domin Začal vyrábět Nadroboty. Obec je koupila . ale to byste nevěřila. Jsou tak divní.. slečno Gloryová. tak tiší. Helena Říká se.získala jako metaře. co se dá vynechat nebo zjednodušit Zkrátka. ale ten nejlacinější. Drahá slečno Gloryová. výrobek inţenýra je technicky vytříbenější neţ výrobek přírody. chce jít na procházku a vůbec potřebuje dělat spoustu věcí. mají úţasnou rozumovou inteligenci. Ó. Viděla jsem je mést. ţe je to příliš sloţité a ţe by to dobrý inţenýr udělal jednodušeji. Naše planeta je patrně trochu malá pro obry.a oddaný. Pracovní obry. ţe si neboţtík mladý Rossum zahrál na Boha? Helena Jak. Roboti se kupují. to byl nový věk.které jsou vlastně zbytečné. Věřila byste. Domin Tím hůř. Domin Tak tedy mladý Rossum si řekl: Člověk. nenudí vás to? Helena Ne. chci říci vzala do práce Domin Koupila. Helena Viděla jsem první Roboty u nás.. slečno. Které jsou zbytečné. ţe člověk je výrobek boţí. je to hrozně zajímavé. ale nemají duši. Helena .

Je vám asi hrozně smutno tak daleko od světa. Sulla je Robot. Sullo! Helena Přestaňte uţ! Domin Pohovořte s hostem. to je velmi dobrá. Jen oči jsou drobátko . ukaţte se slečně Gloryové. jakou děláme pleť. Barometr silně klesá. Sulla Prosím. byla jsem tu udělána. Máme jemnější a hrubší Roboty. prosím. (vstoupí Sulla) Domin Sullo. slečno. Domin Kolik? . ţe je z jiné látky neţ my. Helena Prosím za odpuštění Domin (poloţí ruku Sulle na rameno) Sulla se nehněvá. Sáhněte jí na tvář. (obě usednou) Měla jste dobrou plavbu? Helena Ano . Helena (usedne) Odkud jste. vy jste se narodila tady? Sulla Ano. má i typické chmýří blondýnek. Sulla Nevracejte se po Amélii. Ti lepší budou snad ţít dvacet let. Slečno Gloryová. Helena (vyskočí) Coţe? Domin (směje se) Sulla není člověk. ne. Sullo. posaďte se. z továrny.za . akciová továrna Rossumových Univerzálních Robotů dosud nevyrábí jednotné zboţí. Podívejte se. Je to vzácná návštěva. viďte? Sulla To neznám. Račte usednout. opotřebují se.Ale zato vlasy! Obraťte se.Domin (zvoní) Víte. Helena Ach. slečno. Helena Pak hynou? Domin Ano.zajisté. na 705. velmi silná loď. slečno Gloryová. Helena Oh. slečno Gloryová. slečno? Sulla Odtud. Prosím. Počkejte na Pensylvánii. Helena (vstane a podává jí ruku) Těší mne. ne! Domin Nepoznala byste.

Sullo. Helena ne. to je hanebné .(zazvoní) Promiňte. slečno. Helena Vy lţete! Domin (vztyčí se) Jakţe? . vy byste se nechala rozříznout? Sulla Ano. Sullo! Sulla Já jsem Robot. vy lţete! Oh. Rychle! Helena Kam? Domin Do pitevny. pak vás musím přesvědčit. vy se nebojíte smrti? . Sulla je Robot.donutili vás. abyste jim dělala reklamu! Sullo. vy jste děvče jako já. mluvila jste o lţi. Helena Nepůjdu. dost. jsou k vám všichni tak suroví? To se nesmíte dát líbit. půjdete se na ní podívat.proč hrajete takovou komedii? Sulla Já jsem Robot. aby ji otevřeli. Sullo. já vás nedám! Řekněte. slečno Gloryová. ţe? Řekněte! Domin Lituji.Sulla Dvacet uzlů za hodinu. Ukaţte nám. Roboti jsou stejně dobří lidé jako my. Domin Pardon. Helena Vy ji chcete dát zabít? Domin Stroje se nezabíjejí. jak umíte francouzsky. doveďte Sullu do pitevny. Helena (obejme Sullu) Nebojte se. Helena Oh. ne. Píši Dear Sir! Monsieur! Geehrter Herr! Ctěný pane! Helena (vyskočí) To je humbuk! Vy jste šarlatán! Sulla není Robot. já vím . Helena Vy umíte francouzsky? Sulla Umím čtyři jazyky. Sullo. drahoušku. Domin (směje se) Dost. (vejde Marius) Domin Marie. odpusťte. Sulla je děvče jako já! Sullo. Sullo. Aţ jí rozříznou. slyšíte? Nesmíte. Helena To je jedno. Tonáţ dvanáct tisíc.

Jsou méně neţ tráva. můţete odejít. .roku .Nevím uţ. Dali by ji do stoupy. ţe Marius a Sulla byli milenci. přestaňte! Pošlete je aspoň pryč! Domin Marie. slečno Gloryová. Marius Robot Marius. Roboti nelpí na ţivotě. Domin Co by se s ní stalo? Marius Přestala by se hýbat. Proč . slečno Gloryová. Nemají totiţ čím. co by se pak s vámi stalo? Sulla Ano. (Sulla a Marius odejdou) Helena Jsou hrrozní! To je ohavné. přestala bych se hýbat. Bojíte se smrti? Marius Ne. Helena Oh. Helena Ne. Marius a Sulla byli vojevůdci a bojovali proti sobě roku . co děláte! Domin Proč ohavné? Helena Nevím. Sullo. Helena To je hrrozné! Domin Marie. Helena Víte. Domin To je smrt. Domin Nelitoval byste jí? Marius Neznám. Domin Tak vidíte. Nemají poţitků.proč jste jí dali jméno Sulla? Domin Nehezké jméno? Helena Je to muţské jméno. Domin Dal byste Sullu do pitevny? Marius Ano.Sulla Neznám. řekněte slečně co jste. myslili jsme. Sulla byl římský vojevůdce. Marie. Domin Oh.

Helena Jaké díţe? Domin (suše) Měsidla na těsto. Helena Zlobíte se na mne? Domin Ale chraň bůh! Myslím jen. Pracují. Kdybyste jim přečetla dvacetisvazkový Naučný slovník. které se hodí do stoupy. A zatím se výrobky apretují. Pak přijde sušárna a skladiště. kde čerstvé výrobky pracují. mozky a tak dále. musíme nechat drobet místa pro přirozený vývoj. Je nás tu jen hrstka mezi stotisíci Roboty. Přádelnu ţil. A tady dole. Mohli by docela dobře učit na univerzitách. budou vám všechno opakovat po pořádku. celý den. a zas to samočinně běţí dál k druhému. kdy přestat v práci. ţe . jako automobily. Pak se roztřídí a rozešlou. To je nejzajímavější podívaná. kde běţí najednou celé kilometry zaţívacích rour. Rozumíte. Roboti nevědí. Pak je montovna. V kaţdém se míchá látka na tisíc Robotů najednou. Domin Účtárna.plno úředníků. kaţdý den . vidíte něco? Helena Nějaká kancelář. víte. Mají totiţ úţasnou paměť. Zvykají si na existenci. Aţ uvidíte továrnu (v tom spustí tovární píšťaly a sirény) Domin Poledne. Denně patnáct tisíc kusů. psát a počítat. Mluvíme jen o výrobě. donekonečna. Přádelnu. Helena Jakou přádelnu? Domin Přádelnu nervů.. Potom kádě na játra. Helena Proboha. Všichni naši úředníci jsou Roboti. Kaţdý dělník přidělá jen jednu součást. Něco nového nikdy nevymyslí. Všichni naši dělníci jsou Roboti. jako pracuje nový nábytek. .. hned musejí pracovat? Domin Pardon. Pak uvidíte továrnu na kosti.Domin Pojďte sem k oknu. A v ní Helena . Domin To jsou Roboti. slečno Gloryová. ţe jsme mohli mluvit o jiných věcech. Co vidíte? Helena Zedníky. a ţádná ţena. Potom vám ukáţu přádelnu. kde se to dává dohromady. nepočítajíc stálé procento vadných. třetímu. Učí se mluvit.Jsme jako prokletí. Helena Co to je? Domin Tolik co u lidí "škola". a tak dále a tak dále. Mnoho v nich dokonce nově narůstá.. Ve dvě hodiny vám ukáţu díţe. Domin To jsou Roboti. Jaksi uvnitř srůstají či co.

Fabry. slečno Gloryová? . to je sláva! Slečno Gloryová. posaďte se. (Zleva vyjdou inţ. smíme kabelovat do novin. Slečno Gloryová. Gall Pardon Alquist Slečno Gloryová.ţe . Gall Nekonečně poctěni Alquist Buďte vítána. to jsou Alquist. Busman Jemináčku. (Zprava vrazí Busman) Busman Haló. Gall. Busmane. Gall Pardon. Helena (v rozpacích) Dobrý den. Gall přitahují lenošky) Fabry Prosím Busman Račte Dr. Gall Zdrţíte se u nás déle? Fabry Co říkáte továrně. mládenci. Gall. ne. Hallemeier. Fabry Neměli jsme potuchy Dr. Hallemeier. Dcera prezidenta Gloryho. dr. stavitel Alquist) Dr. nerušíme? Domin Pojďte sem. slečno. To je náš Busman. (Fabry.ţe lţete (Zaklepání) Domin Vejděte. Dcera prezidenta Gloryho. jakou jste měla cestu? Dr. slečno. dr. Helena Těší mne. ţe jste ráčila zavítat -? Helena Ne. ţe jsem řekla.Helena Mně je tak líto. Busman a Dr. Fabry. co tu máte? Domin Sem. ţe . prosím vás! Domin Prosím. slečno Gloryová.

Helena (váhá. Ţijeme tu jistě jako Indiáni. ţe .. jak s vámi nakládají? Fabry Kdo. oh. to je nedůstojné. slečno Gloryová! Helena Coţ necítíte. slečno. pročpak ne? . jak ţijete! Busman Propána. Gall Přijde na to. Helena Hůř neţ Indiáni! Smím. neţ si kdo mysli! Jak to můţete snášet? Alquist Co snášet? Helena Své postavení. Helena Mám. smím vám říkat bratři? Busman Ale boţíčku. Gall Proč myslíte? Hallemeier U sta hromů! Busman Ale bůh uchovej. prosím? Helena Všichni lidé. slečno! Fabry Ne. ţe je to ohavné! Ţe je to strašné! (Vstane) Celá Evropa mluví o tom. co se tu s vámi děje! Proto sem jedu. a je to tisíckrát horší. ţe byste mohli existovat lépe? Dr. jako celý svět! To je skandální.. Proboha. pak zoufale odhodlána) Řekněte. nechte mluvit slečnu Gloryovou. má trochu pravdu. (Všichni se na sebe zaraţeně dívají) Alquist S námi? Dr. Helena (k Dominovi) O čem mám s nimi mluvit? Domin (s údivem) O čem chcete. mládenci. abych to uviděla. jako celá Evropa. smím mluvit docela otevřeně? Domin Ale ovšem. Jak to myslíte? Helena Myslím.Hallemeier Vy jste přijela na Amélii? Domin Ticho.vybuchne -. vţdyť jste lidé jako my. není vám nikdy trapno.

slečno.. nedomluvila. opovaţte se! Helena Děkuji vám. ţe všichni vaši úředníci jsou Roboti? . Gall (směje se) Pěkně děkujem! Helena Ale. Helena (k ostatním) Vy nejste Roboti? Busman (řehtá se) Bůh uchovej! Hallemeier Fuj. Gall Jakou pomoc? Divadlo? Hallemeier Orchestr? Helena Víc neţ to. nepřijela jsem jako dcera prezidentova. Jako celá Evropa. to uţ je slušné. pokud bude třeba. slečno Gloryová. Liga humanity má uţ přes dvě stě tisíc členů. Přijela jsem za Ligu humanity. půjdu připravit pro slečnu nejlepší pokoj. Domin Pardon. Busman Dvě stě tisíc lidí. panečku. Helena Ne. Dvě stě tisíc lidi stojí za vámi a nabízí vám svou pomoc. Bratři. Dr. Věděla jsem. Busman Paneboţe. není nad starou Evropu. ţe mne budete chránit. to není moţno! Fabry Na mou čest. Domin Počkejte chvilku. coţ o mne! Zůstanu. to je radost! Alquist Domine. Leda byste mi násilím zavřel ústa. my nejsme Roboti.Helena Bratři. ţe mluvíte s Roboty? Helena (zarazí se) S kým jiným? Domin Je mi líto. Fabry Říkám vám vţdycky.. nezapomněla na nás. ţe .ţe slečna Gloryová ještě nedomluvila. Nabízí nám pomoc. Gall Harry. Helena (k Dominovi) Proč jste mi tedy říkal. to je docela krásné. Jste si tím jista. Dr. Alquist Vás samotnou? Helena Oh. Bojím se. Vidíte. Roboti! Dr. Ti pánové jsou totiţ lidé jako vy.

Proč bychom vás posílali pryč? Helena Protoţe uţ víte . pánové. Gall Za nic na světě. Kaţdá loď některého přiveze. dovedu vás do skladiště Robotů. A za druhé . všechno moţné. slečno Gloryová. co jsem provedla? Alquist Ale chraň bůh. Prosím. ţe. slečno Gloryová: inţenýr Fabry. Armádu spásy. Teď . Dokonce se ani nesmějí tomu. myslím. tady uţ bylo na sta spasitelů a proroků. slečno. Fabry Byl málo výkonný. anarchisty. Helena Oh. byl náramně nedokonalý. Helena Odpusťte. přednosta fyziologického a výzkumného oddělení. Dr. Moderní technice uţ nemohl stačit. přímo k nevíře.Je to hrozné. co lidé říkají. šéf staveb Rossumových Univerzálních Robotů.protoţe . To je vám úţasné. pardon. Doktor Gall. generální technický ředitel Rossumových Univerzálních Robotů. Busman Tři sta čtyřicet sedm tisíc. Roboti si všechno pamatuji. kdyby se jim ukázalo trochu lásky Fabry Nemoţno. slečno Gloryová.za druhé . Lidský stroj. co je na světě církví a bláznů. Busman Byl příliš drahý.. ţe. ţe . Baví-li vás to. Domin Drahá slečno Gloryová. Můţete k ním promluvit.. Skutečně.teď mne pošlete první lodí zpátky. Helena Co? . slečno. přednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robotů. Můţete jim dokonce kázat o lidských právech. Je jich tam asi tři sta tisíc. Helena A vy je necháte mluvit k Robotům? Domin Proč ne? Doposud toho všichni nechali. Helena Proč je tedy děláte? Busman Hahaha. Dovolte. sedněte. Můţete jim přečíst bibli.protoţe bych vám bouřila Roboty..je to veliký pokrok. ale nic víc.Domin Ano. slečno Gloryová. Jeden Robot nahradí dva a půl dělníka. úředníci. Domin Dobrá.. to je dobré! Proč se dělají Roboti! Fabry Pro práci. generální komerční ředitel. Konzul Busman. co chcete. Misionáře. Ale ředitelové ne. drahá slečno.ţe -. Musel se jednou konečně odstranit. logaritmy nebo co je vám libo. Nic není člověku cizejšího neţ Robot.. Helena (usedne) Jsem hloupé děvče. Doktor Hallemeier. a stavitel Alquist.

Je to veliký pokrok rodit strojem. Roboti nemilují nic.Fabry Prosím za odpuštění. slečno.. Fabry To není špatný cíl. proč..a musí přijít do stoupy. Neudrţitelné mrhání časem. My chceme . prosím vás. Příroda neměla ponětí o moderním tempu práce.a zajistit jim .. A co by s ní. Patrně porucha organismu. Cosi... jako s lidmi. U čerta.zvláště má chránit Roboty a . Prostě ztracený čas. zapište nás všechny za přispívající. Domin Vada ve výrobě. Bez vášní. jen časem Helena Co? Hallemeier Nic vlastně. to si chválím. skřípá zuby . Hallemeier To je moc hezké. Bez dějin. dělali? Helena Koupili si. jenomţe Roboty nic netěší.. za zakládající členy té vaší Ligy! Helena Ne. co by je těšilo.. slečno Gloryová. slečno Gloryová. proč je neuděláte šťastnější? Hallemeier To nejde..my chceme Roboty osvobodit! Hallemeier Jak.Liga . ţe by se Robot usmál. co vlastně chce ta vaše Liga . víte? Říká se tomu křeč Robotů. Jsou to jen Roboti. Se stroji se má dobře zacházet. nemají vůbec chuti. Kaţdé zrychlení je pokrok. čím chcete. nikdo ještě neviděl. vy mi nerozumíte. přestaňte! Fabry Prosím. Dovolte. Bez duše. slečno. jednat.. Najednou některý praští vším.Liga humanity? Helena Má zvláště .zvláště . Někdy se jaksi pominou. Helena Proč. slámou. . Prosím vás. za řádné. stojí. prosím vás? Helena Má se s nimi jednat. slečno Gloryová. slečno Gloryová. Nemám rád poškozené věci. jim je to jedno.dobré zacházení. Mají snad hlasovat? Nemají dokonce dostávat mzdu? Helena Ovšemţe mají! Hallemeier Koukejme. Helena Bez lásky a vzdoru? Hallemeier To se rozumí. jen zřídka. A vzdor? Já nevím. co si mají koupit? Můţete je krmit ananasy. Celé dětství je technicky vzato holý nesmysl. co potřebují. ani sebe.. Nemají na ničem zájmu. Bez vlastní vůle. Hallemeier Aha. co má v ruce. Hrome. Je to pohodlnější a rychlejší. A za třetí Helena Oh. Namouduši... jako padoucnice.

Buďte tak dobrá. Musíme jim dát bolest. krásná dámo. vţdyť my to děláme tak lacino! Sto dvacet dolarů ošacený kus.skutečně -. Helena Proč jim nestvoříte duši? Dr. protoţe ho to nebolí. aţ . boţí dobroto. my jsme zatím vrhli pět set tisíc tropických Robotů na argentinské pampy. strčí ruku do stroje. Víte.proč . to je automatická ochrana před úrazem. co stojí u vás libra chleba? . ţe práce klesla v ceně! Vţdyť Robot i s krmením stojí za hodinu tři čtvrtě centíku! To je vám legrační. teď dělám nervy na bolest. Roboti skoro necítí tělesné bolesti. kdyţ budou cítit bolest? Dr. a vyhazují dělníky na dlaţbu. Propánička. aby pěstili pšenici. to je duše! Fabry Myslíte. Doktor Gall dělá zrovna nějaké pokusy Dr. slečno Gloryová. všechny ceny jsou dnes na třetině a ještě půjdou níţ. Gall Ano. Helena Ano. slečno. Fabry To nyní v našem zájmu. Busman Můj ty Tondo.Nedáte-li jim duši. to se rozumí! Ale my. níţ. dnes máme vlastní tkalcovny a ještě expedujeme látečky pětkrát laciněji neţ jiné továrny. neboţtík mladý Rossum příliš omezil nervovou soustavu. Gall Naopak. slečno Gloryová. He? Helena Nerozumím. to znamená. Robot se někdy poškodí sám. a pak chcete zakládat Ligu humanity! Stojí uţ jen třetinu. Prosím vás.takhle. Helena Budou šťastnější. Busman Haha. Gall S tímhle ne. ale budou technicky dokonalejší.zapomněla jsem. Helena Nervy na bolest? Dr. níţ. Domine. ulomí si prst. ne. to mu je jedno. slečno. Musíme zavést utrpení. Gall To není v naši moci. To se neosvědčilo. co platíte metr plátna? Helena Nevím . rozbije si hlavu. Busman Jemináčku.Helena Ne. a před patnácti lety stál deset tisíc! Před pěti lety jsme pro ně kupovali šaty. slečno Gloryová. ţe duše začíná skřípáním zubů? Domin To se odstraní. aby zlevnily výrobu. slečno: všechny továrny praskají jako ţaludy nebo honem kupují Roboty. Busman To by zdraţilo výrobu. Helena Proč . Gall Z průmyslových důvodů.. proč jim chcete dát bolest? Dr.

Uţ nebudeš své duše utrácet v práci. slečno Gloryová. . Budeš pánem stvoření. Domine! To. slečno. slečno Gloryová. Bude ţít jen proto.chtěla bych tomu věřit. Alquist Ano. ty uţ nejsi písař. ty uţ nekopeš uhlí a ty nestojíš u cizího stroje. Adame. uţ nepoznáš hladu a ţízně. vypadá příliš jako ráj. Helena Ale to přece . kdyţ předěláváme svět od Adama. jiné práce. Ale do desíti let nadělají Rossumovi Univerzální Roboti tolik pšenice. poproste za nás všechny. Ty uţ nejsi dělník. co říkáte. jiné starosti neţ zdokonalit sama sebe. Všechno udělají ţivé stroje. Domine. únavy a poníţení. Hallemeier Tak jest.Jak bych mohla? Fabry Za Ligu humanity. slečno Gloryová. Nyní ber kaţdý. Člověk bude dělat jen to. a Liga humanity o tom nemá tušení! Haha. Předtím snad přijdou strašlivé věci. Dočkáte se všeho. Pro kulturu a tak dále. Helena Zmátl jste mne. Dr. Nikdo uţ nebude platit za chléb ţivotem a nenávistí. Helena (vstane) Bude to tak? Domin Bude. Ale za pět let. Ale pak nebude uţ vůbec ţádné práce. Budeš svobodný a svrchovaný. prokaţte nám tu čest. Já myslím. ţe řekneme: věci uţ nemají ceny. Busman Tak vidíte. Harry. teď stojí dva centíky v té vaší dobré staré Evropě. Alquiste. vy nevíte. za pět let se utopíme v pšenici a všem moţném. byla nevím jaká ctnost v práci a únavě. tolik všeho. Domin Slečno Gloryová. nebudeš mít jiného úkolu. kolik potřebuješ. Domin Snad byla. a všichni dělníci světa budou bez práce. Ale nemůţeme počítat s tím. co se ztratí. no tak. ale to je náš chlebíček. co to je příliš drahý krajíc. rozumíte? Dva centíky libra chleba. co miluje. slečno Gloryová. bývalo něco dobrého v slouţení a něco velkého v pokoření. tolik látek. Gall Toť se rozumí! Domine. Budou. Gall Jste mladší neţ my. Lidičky. Ano. kde tě ţivila ruka Páně. Domin (vstane) Budou. Chtěla bych . Ale pak přestane sluţebnictví člověka člověku a otročení člověka hmotě. aby se zdokonaloval. ţe by slečna Gloryová mohla s námi posnídat. Nemůţe to být jinak. Není bídy. Jsem pošetilé děvče. budou bez práce. Tomu se nedá prostě zabránit. Adame! uţ nebudeš jíst chléb svůj v potu tváře. vrátíš se do ráje. vsaďte se! Helena Co? Busman Ţe za pět let Budou ceny všeho na ţádná celá deset. Dr. Ach.Helena Nemám ponětí. kterou jsi proklínal! Alquist Domine.

slečno Gloryová.naprosto Domin Naprosto lhostejní. kdyţ pro ně pohlaví nemá významu? Helena Ano. musím kabelovat Hallemeier Hrome. promiňte na pět minut. slečno Gloryová. Busman Propána. vy jste se ptala dříve.Proč vyrábíte ţenské Roboty. v tom případě . Velice skromná kuchyně. Helena A . kdyţ . Pět minut času.navzájem . A Gall dovede jakousi omáčku. Nám vaří Roboti a .snad Fabry Tak sláva! Slečno Gloryová. Není ani stopy po nějaké náklonnosti. drahá slečno.hrozné! .Hallemeier totiţ výborně roští.a řekněte.Busman A na její počest. Helena Oh.Lidé jsou na to zvyklí. Postaví své hodinky na stůl.a Robotky -. víte? Sluţky.stavitel Domin Alquist? Nic. Helena Co vařit? Domin Snídani. hm. Helena Snad to je ode mne hloupé.kdyţ Domin . krom Domina. ale .a Fabry seţene trochu ovoce.protoţe nemají ţádné chuti. Gall Pardon. a já jsem zapomněl (Všichni. to je hostina! A co dovede pan . to je . Helena Ah. se hrnou ven) Helena Proč jdou všichni pryč? Domin Vařit.kdyţ u nich. jsou Roboti . není to docela . písařky . Jenom upraví stůl a . Domin Je jistá poptávka. Helena Chtěla jsem se vás zeptat Domin Také bych se vás chtěl na něco zeptat. Helena Nač zeptat? Domin Pardon. Dr. prodavačky.a . slečno Gloryová. a Busman se vyzná v omeletě Helena Proboha.

Helena To je hrozné! Vemte si nějakou Robotku. přestaňte! Nač jste se chtěl ptát? Domin Rád bych se zeptal.já hned odjedu. Helena Oh. ať to nedělají! Já . Helena Ale chraň bůh! Proč bych si ho brala? Domin Protoţe vás všichni po řadě poţádají. tedy Fabryho. Helena Ne! Co vás to napadlo? Domin (dívá se na hodinky) Ještě tři minuty. ţe se do vás zamilovali. mlčte! Nechci ţádného! Domin Ještě dvě minuty.Domin Proč? Helena Je to . jen to vám schází! Myslím. Helena To nejspíš! . Zdá se. má-li si je proto ošklivit.vţdy si nemohu vzít všech šest! Domin Ne.Ne. ne. .tak nepřirozené! Člověk ani neví. muţe.ţe byste si vzal kaţdou.je litovat. která sem přijede. nebo . ţe . musíte si vzít některého z ostatních pěti. Helena Prosím vás. slečno Gloryová. Helena Jak vzít? Domin Za.jim závidět . Domin Není ţena. Helena Ne. nechcete-li si mne vzít. slečno Gloryová. Nechcete-li mne. Helena Jak by se mohli opováţit? Domin Lituji velice. Nevezmete-li si mne. ţe byste je odmítla? Helena Ale vţdyť . Helena Nechci Domin Doktora Galla. Domin Heleno. ale aspoň jednoho. snad jim neuděláte takový zármutek.je to .nebo snad Domin .

Heleno. Helena Proč jste si ţádnou nevzal? Domin Protoţe jsem neztratil hlavu. OPONA DĚJSTVÍ PRVNÍ .Domin Bylo jich tu. dr. Gall a Hallemeier v kuchyňských zástěrách. Helena Vy jste blázen! Domin Člověk má být trochu blázen. Buďto mně řekněte do očí něco strašně zlého. ne! Prosím vás. Helena Vy jste . pusťte! Vţdyť mne rozmačkáte! Domin Poslední slovo. Heleno. To je na něm to nejlepší. Hotovo? Helena Ne.) Domin Uţ jste to upekli? Busman (slavnostně) Ano. To patří k věci.Já vím. Fabry s kyticí a Alquist s ubrouskem pod paţí. proboha! Domin (poloţí jí obě ruce na ramena) Ještě jedna minuta.ah boţe! Domin Tak vidíte. Domin My také. Hned jak jste sňala závoj. Nebo . Helena Mladé? Domin Mladé.nebo Helena Vy jste surovec! Domin To nic není. Helena Ale já nechci. Aţ dnes. Helena (brání se) Za nic na světě . Vejdou Busman. Muţ má být trochu surovec.Ale Harry! (Zaklepání. Heleno. Helena . Domin Ještě jedna minuta..vy jste . a pak vás nechám.

Harry. Fabry (nechá květin) Myslíte. ţádná loď. Uprostřed okna k moři a přístavu. spi! Kdo spí. no hned. (Zívá zimničně) Ještěţe Ultimus včas připlul. psací stolek se stojací ţárovkou. tohle je krásná cyklamína.. vpravo dveře do Heleniny loţnice. komoda. ale já bych je Helena (pozpátku ve dveřích) Náno. se stojacími ţárovkami.Jak krásné jsou květiny! Hallemeier (přiblíţí se k němu) To jsou nové primule. vpravo krb rovněţ. můj poslední . to je zvěř! .(Helenin salón. Toaletní zrcadlo s drobnůstkami. Fabry (dává kytice do váz) Aspoň dnes aby to neprasklo Hallemeier (rovná květiny) U čerta. pojď mne zapnout! Nána No hned. člověče! Nádherné variety! Příští rok udělám v květinách zázraky! Domin (otočí se) Coţe. co je v Havru Domin Ticho! (Hlas Heleny zprava) Náno! Domin Pryč odtud! Všichni po špičkách odejdou tapetovýma dveřmi.) (Domin. (Zapíná Heleně šaty) Boţe na nebi.Cyclamen Helenae. dejte s tím pokoj! Koukejte. Fabry.Hoši. (Hlavními dveřmi zleva vchází Nána) Nána (uklízí) Neřádi šeredný! Pohani! Boţe mě netrestej. Hrome. Spi. Hallemeier Ticho! Kdyby vás slyšela! Domin Nemá ani tušení. to uţ je zoufalé. neví aspoň o ničem. ţe uţ dnes -? Domin Nevím. jsem na prahu ráje květin. Hallemeier vcházejí zleva po špičkách a nesou plné náruče kytic a květináčů) Fabry Kam to všechno dáme? Hallemeier Uf! Sloţí své břímě a ţehná velkým kříţem dveře napravo. pohovka a křesla. víte?A tohle je můj nový jasmín. Domin (vyhlíţí z okna) Ţádná loď. stůl. Domin Ona vůbec neví. Celý salón do drobností má moderní a čistě ţenský ráz. co? Nový druh. . Našel jsem báječné rychlení. Vlevo tapetové dveře do hudebního salónu. příští rok? Fabry Aspoň vědět.

strašnej trest! Helena Co to tu voní? Nána Kytky. Náno. Pročpak ste si mě při vezla sem? Pročpak ţádný z nich nesmí na vás ani šáhnout? Helena Neošklivím. Kaţdej člověk si je musí vošklivět. Dyť ani mladý to nemá. Helena Co se stalo? Nána Zas to jednoho u nás chytlo. namouduši. Dyť i ten pes si je voškliví. fuj. dyţ cejtí ty nelidy.toho . to je ďáblovo vňuknuti. Heleno. já si to vošklivím! Ani pavouka si tak nevošklivím jako ty pohany. Šmarjájozef. stáhne vocas a vyje. ani sousto masa vod nich nechce. Helena Ale Náno. Pán je sem dal. ty jsou krásné! Náno. ţe ti jich není líto! Nána Šak vy si je taky vošklivíte. (zvedne ruku) je to uráţka Pána. dělat ty maškary mašinou. Začne třískat do soch a vobrazu. ţe je něco víc a ţe je vod Pánaboha. Za tohle přijde strašnej trest z nebe. A vy ste zneuctili vobraz boţí.Helena Roboti? Nána Fi.Šak to ani křesťanský meno nemá! Toho z knihovny. Já říkám. brr. Ale měl by bejt konec světa. Dyť i ten kůň se plaší. zapínej! Nána No hned. Nána Je lepší neţ voni. Helena Kterého to chytlo? Nána Toho . Helena Pes nemá rozum. Helena Radia? Nána Zrouna toho. Heleno. ani je menovat nechci. to si pamatujte. Náno. to je proti Pánubohu. skřípá zubama. (Zaklepání) . Helena Ne. kterej nás stvořil k v obrazu svýmu.Načisto pominutej. Dyť to je horší neţ zvíře. Von dobře ví. a i pes má mladý a kaţdej má mladý Helena Prosím tě. podívej se! Co je dnes? Nána Nevim. dyţ potká pohana. pěnu u huby . Je mi jich tak líto! Nána Vošklivíte. Rouhání je proti Stvořiteli.

Nepamatoval. Helena Ukaţ! (Vytáhne mu z kapsy revolver) Co je tohle? Domin Pardon. Sáhni do druhé kapsy. co je dnes? Domin Hádej! Helena Můj svátek? Ne! Narozeniny? Domin Něco lepšího. děvče.Proč nosíš s sebou revolver? Domin Jen tak. připletl se mi. Harry . co jsi sem přijela. prosím tě Nána Dyť uţ du! (Odejde vpravo) Helena (Líbá Domina) Ţes na to pamatoval! Domin Stydím se. Sáhni.Náno. nechceš? Helena (sáhne mu do kapsy) Co je to? (Vyndá pouzdro a otevře) Perly! Celý náhrdelník! Harry. Helena Kdo? Domin Busman.to nemůţeme přijmout. Helena Oh. to je pro mne? Domin Od Busmana. vid? Domin Můţeme. Helena Tos nikdy nenosil! . Helena Uţ deset let? Právě dnes? . Hallemeier. všichni. Sáhni tady do kapsy.Řekni honem! Domin Dnes je tomu deset let. Helena Já nevím . (Vezme jí revolver z ruky a schová) To není to. Heleno. Helena Ale . Helena Ale vţdyť Domin To oni pamatovali.Helena Harry? (Vejde Domin) Helena Harry.

Je krásná jako ty. zkus ty perly! (Usedne) Helena Harry. Helena Kam? Domin Do přístavu. Heleno. hm. Helena Má? Harry. máš pravdu. (Otevře dveře vlevo) A koukejme! Heleno. A tamhle Helena Od Galla! (Objeví se ve dveřích) Oh. Harry. pojď se podívat! Helena (ve dveřích) Boţe. Helena Ty krásné květiny? Domin Tohle. Bojím se. Domin Pojď sem.. proč .Podívej se oknem. Fabry to aspoň tvrdí. To je nový druh..Domin Ne. Helena Fabry? To mně dává Fabry? Domin Ovšem.. Helena (sáhne) Krabička! (Otevře ji) Kamea! Vţdyť je to . já se aţ stydím. ţe můj dárek je trochu . ale s děly! Domin Ovšem. to je dělová loď! Domin Dělová? Ale co tě napadá! To je jen trochu větší. od Alquista. víš? Helena Ano. Tohle ti přinesl Hallemeier. Helena Je tam.Budeš jezdit jako královna. tady je kapsa. to je krásné! (Běţí dál) Já se zblázním radosti! To je od tebe? Domin (stojí ve dveřích) Ne.Harry. A já jsem ti. Helena Harry. ţe jsem tak šťastná. solidní loď. Cyclamen Helenae. Tobě na počest ji vypěstoval.. Helena Co to znamená? Děje se něco? Domin Bůh uchovej! Prosím tě. to je řecká kamea! Domin Patrně. nějaká. Tak.proč všichni Domin Mají tě velice rádi. přišly nějaké špatné zprávy? . nová loď! Domin To je tvá loď. s několika děly .

slečno Gloryová. uţ týden vůbec nepřišla pošta. (Vezme ji za ruku) Tak dnes je tomu deset let. Kaţdý z nás sedí v kanceláři. byla jsi skvostné děvče. ta mladá dívka má hrozné úmysly. co je ti? Domin Haha. Moţná ţe ano. slečno Gloryová. nohy na stole. zbláznila jsi nás všechny. a podřimuje . Helena (sedá k němu) Oh.(Protahuje se) Sss-slavný den! Helena (usedá k němu) Dnes zůstaneš u mne. Heleno? . pane centrální řediteli.Domin Naopak. jaká čest pro nás. ne. Totiţ uvidíme. Helena (v předešlém tónu) Ale já vás varuju. chraň bůh! To ji ani ve snu nenapadlo! Ale přijela s plánem podnítit rrevoltu vašich ohavných Robotů! Domin (vyskočí) Revoltu Robotů! Helena (vstane) Harry. ţe jste přijela. trochu hezká dívka Domin Ale zajisté. Helena (najednou váţně) Jistě ne. jaképak! Snad se nechcete zase vdát? Helena Ne. ţádné telegramy . vid? Řekni! Domin Rozhodně. Heleno. slečno Gloryová. Helena Ani depeše? Domin Ani depeše. pamatuješ se? . to se vám povedlo! Revoltu Robotů! Spíš byste vzbouřila i vřetena nebo cvočky neţ naše Roboty! (Usedne) Víš. před vámi nemáme tajnosti.výroba umělých lidi je tajná Helena Ale kdyţ poprosí mladá. Domin Proboha. která zabloudila mezi . Skvostný čas. mne tak zajímá váš závod! Domin Pardon. pane. Helena Oh.Ţádná pošta. Harry? Domin Ne. je sice přísně zakázáno .Slečno Gloryová. slečno Gloryová. Helena Co to znamená? Domin Nic.mezi Domin Mezi co. tehdy jste mně všichni tolik imponovali! Připadala jsem si jako holčička. Pro nás prázdniny.

Aha.. Helena Celý svět se vám klaněl . (zazvoní telefon) Domin (vytrhne se) Heleně Promiň. udělej to! Vezmi nás všechny odtud! Najdeme na světě místo.(vstane) Oh.do nových poměrů. Alquist nám postaví dům.ta úzkost či co. . Helena (spíná ruce) Řekni Domin Ano. Heleno.Coţe? .. Řekni.Helena Mezi ohrromné stromy.. Harry. (odejde vlevo) . co zas? Helena Náno. Kdyţ se třeba dělnici bouřili proti Robotům a rozbíjeli je. to je přechod . co se děje? Náno! Náno. Heleno? Helena Oh. Harry. Heleno.Ani kdyţ se všechno hatilo. honem! Nána (vyjde zprava) No. a pak Domin Co pak? Helena Pak budeme ţít od začátku. a vy jste nikdy nezapochybovali . Sbohem. Harry. kde nikdo není.ano.Prosím tě. Fabry mne volá. (běţí kvapem nalevo) Nechoď ven! Helena (sama) Ó boţe. a to všechno. a kdyţ lidé dali Robotům zbraně proti těm povstáním a Roboti pobili tolik lidí . víš? Domin (vstane a přechází) To jsme předvídali. za těch deset let mě nikdy nepřešla ta .A kdyţ pak vlády udělaly z Robotů vojáky a bylo tolik válek. všichni se oţení a budou mít děti. jak to souvisí? Helena Nevím. já nevím! Jako by na nás a na všechno něco padalo . aţ přijdu. Rozumíš.neodvratně -. najdi poslední noviny! Rychle! V pánově loţnici! Nána No hned. Domin Co se hatilo? Helena Vaše plány. odjedeme? Já mám takovou hrůzu z něčeho! Domin (chopí ji za ruce) Z čeho. Uţ běţím. Pověsí sluchátko. (vezme sluchátko) Haló . Harry! Domin Co chceš? Helena (zastaví ho) Zavři továrnu a odjeďme! My všichni! Domin Prosím tě. tak mocní! A vidíš. Byli jste tak jisti sebou.

čte) "Vyvraţdili přes sedm set tisíc lidí patrně na rozkaz velitele. tadyhle je něco velkýho. Náno. to je dopuštění! Helena Ne. (vezme noviny) Ne. Tento čin. Heleno! Helena To není moţno! Ukaţ . posadí se a čte) Helena Něco se děje.Oh." Co to je? Helena Ukaţ. To je s náma konec. " Ach Jezus. V Ha-vru se u-sta-vi-la první or-or-ga-ni-zace Robotů. Vy-vraţ Vyvraţdili přes sedem set tisíc ob-čan-ských lidí -" Lidí. Helena (vyskočí) Náno! . zas nějaká vraţda! Prokristapána! Helena Jdi. to já vţdycky čtu. nečti to! Je to pořád stejné. "Po-pu-la-ce. lidé se přestávají rodit. Kriste Pane." (pustí noviny) Nána Co to má bejt? Helena Náno.Helena Co se jen.To nic není. nic v nich! (pustí noviny) (Nána zdvihne je. A tudle. To je trest.a v takovém spěchu! Co se přihodilo? Je na ní jméno . nic mně neřekne! (dívá se triedrem k přístavu) Je to válečná loď! Boţe."Ul-ti-mus". proč válečná? Něco na ni nakládají . odnes ty noviny! Nána Počkat. Tomu nerozumím. Co je to "Ultimus"? Nána (vrací se s novinami) Po zemi je nechá válet! Takhle je rozmačkat! Helena (rozevře rychle noviny) Staré. to jim poručili lidé! Nána Tudle je něco nejtlustějc vytištěnýho." . to je trest! Hospodin poranil ţenský neplodností. proboha. Helena Prosím tě. příčící se" Tak vidíš. paneboţe. Náno. pořád ty války Nána Jakpak by nebyly! Copak neprodáváte pořád tisíce tisíce těch pohanu za vojáky? . nečti! Nechci nic vědět! Nána (slabikuje) "Ro-bot-ští vojáci ni-ko-ho ne-še-tří v do-by-tém ú-ze-mí.(nakloní se k novinám. Oh. i vzduch Nána (slabikuje) "Vál-ka na Bal-ká-ně. vyndá z kapsy v zástěře rohové brejle. děje? Nic. nemluv tak! Nána Uţ se lidi neroděj. Nána (skládá brýle) Tak to je konec. "Po-sled-ní zprá-vy. Náno! Mně je tak úzko! Jako by všechno bylo mrtvé. uţ týden staré! Nic. jen si povaţ! Čte "Za poslední týden nebylo opět hlášeno ani jediné narození. zase trest boţí! Šak ta vojna přijde taky sem! Je to daleko vodtud? Helena Daleko.

Staviteli! Co děláte. Helena To je na nich to nejlepší.. umazané ruce pohladily po tváři. Alquist Proč? Helena Aby mne tyhle hrubé.(otevírá okno a volá Alquiste) Haló. pomazán vápnem a cihlami) Jen pojďte. co znamená "Ultimus"? Alquist To znamená "poslední". copak já za to mohu? . tak ho vyţene ze světa celýho! Helena Mlč. prrosím tě! Udělala jsem ti něco? Udělala jsem něco tomu tvému zlému Pánubohu? Nána (s velikým gestem) Nerouhat se! .Ne. Svléknu kabát šéfa staveb a vylezu na lešení Helena Oh.. jako bohové chcete bejt. Z ďábelský pejchy ste se opováţili tvořit jako Pámbů.abychom všichni byli při tom. Alquiste! Já vás mám všecky tolik ráda! Ukaţte ruce! Alquist (schovává ruce) Paní Heleno. Alquiste! Pojďte sem nahoru! . děje se něco? Alquist Docela nic. Bezboţnost je to a rouhání. A jako Bůh vyhnal člověka z ráje. Vy jste mi udělal takovou radost.Nána (vstává) To je konec světa.uděláme výlet? Alquist Snad velice brzo. Helena Oh. ţe brzo . ţe se děje něco hrrozného. prosím vás.Alquist jako zedník. . chtěla bych být maličká. Sedněte. jsou od práce. Proč? Helena Ţe se tak jmenuje má nová loď. Dejte sem! (tiskne mu obě ruce) Alquiste. Jen samý pokrok. Helena Alquiste. proč vám nedal dítě! (odejde vlevo) Helena (u okna) Proč mně nedal . řekněte. zamazal bych vás. vy uţ po léta nejste nikde jinde neţ na lešení.Von dobře ví.. já vím. abychom . mně je úzko! (jde Alquistovi vlevo naproti) (Pauza) Helena (vrací se s Alquistem . Náno.Boţe můj. pojďte právě tak. kdyţ je vám úzko? Alquist Zedničím. jak jste! Vy jste tak milý v těch zednických šatech! Honem! (zavře okno a zastaví se před zrcadlem) Proč mně nedal? Mně? (nakloní se k zrcadlu) Proč.Coţe? . Helena Vy všichni se mnou Alquist Byl bych rád. proč ne? Slyšíš ?????????? Copak ty za to můţeš? (vztyčí se) Ach. Alquiste. Mně je tak úzko . Viděl jste ji? Myslíte.

Alquist Ano. Helena A na lešení nemáte závrať? Alquist Ne. Helena Vy byste se chtěl modlit? Alquist Já se modlím. znič jejich dílo a dopomoz lidem. potěţkat cihlu. nejsem si tím tak docela jist. Helena To nejsou koníčky. Alquist Máte pravdu. aby vzali škody na duši a těle. jako Nána. Helena Jak? Alquist Asi tak "Pane Boţe. aby se vrátili k starosti a práci. jak to dělá dlaním dobře. děkuji ti. proti velké vodě Alquist A proti pokroku ne ? Helena Myslím. Mám z něho závrať. amen". . Alquist To je škoda. Helena Jako Nána. ţes mne unavil. Helena Alquiste. Alquiste. Vy nevíte. ţe je správnější poloţit jednu cihlu neţ kreslit příliš velké plány. Jsem hrozně zpátečnický.Alquist Protoţe uţ po léta mně nepřestalo být úzko. poloţit a přiklepnout Heléna Jenom dlaním? Alquist Nu tak tedy duši. zadrţ před zkázou pokolení lidské. paní Heleno. vy skutečně věříte? Alquist Nevím. mám své koníčky. Nemám ani trochu rád tenhle pokrok. nedopusť. ţe ne. a chraň paní Helenu. Heleno. Má Nána nějaké modlitby? Helena Takhle tlusté. zbav nás Robotů. kdo bloudí. Helena Z čeho? Alquist Z celého toho pokroku. Alquist A jsou v nich modlitby pro různé případnosti ţivota? Proti bouřce? Proti nemoci? Helena Proti pokušeni. Jsem uţ starý pán. osviť Domina a všechny ty. Myslím. Boţe.

ale Alquist Ale? Helena . proč . hovadská orgie! Uţ ani ruku nenatáhnou po jídle. Helena A to vám stačí? Alquist Pro pokoj duše. lidé.Helena A přece se modlíte? Alquist Ano.Řekněte. Víc. se dělat nedá.. Alquist Neplodnost. protoţe není třeba bolesti. Alquist Protoţe není třeba lidské práce.pak vylezete na lešení a budete klást cihly či co? Alquist Pak budu klást cihly. modlit se a čekat na zázrak. Alquiste .jaksi neplodné.a pro svět .Haha. koruna stvoření. Helena A kdybyste uţ viděl zkázu lidského pokolení Alquist Já ji vidím. my. celé pevniny. kteří jsou zbyteční. se stává poslední vymoţeností lidské rasy.proč Alquist Nu? Helena (tiše) Proč přestaly ţeny mít děti? Alquist Protoţe toho není třeba. celé lidstvo.. paní Heleno. Helena Oh.pro nás ostatní . cpe se jim rovnou do úst. nestárnem dětmi. Helena Alquiste. rozumíte? Helena Nerozumím. muţům. všechno je jediná bláznivá. honem sem se všemi rozkošemi! A vy byste od nich chtěla děti? Heleno. Protoţe jsme v ráji. paní Heleno. Helena . Helena Pro záchranu lidi? Alquist Pro pokoj duše. vţdyť Dominovi Roboti všechno obstarají! A my. nic. to můţe stačit. zlořečený ráj. Je to lepší neţ přemýšlet. aby nemuseli vstát . nebudou ţeny rodit! . nestárnem chudobou! Honem. protoţe člověk uţ nemusí nic. my nestárnem prací.Oh. nic neţ poţívat . to je jistě ukrutně ctnostné. nic není strašnějšího neţ dát lidem ráj na zemi! Proč ţeny přestaly rodit? Protoţe se celý svět stal Dominovou Sodomou! Helena (vstane) Alquiste! Alquist Stal! Stal! Celý svět. tohleto! (vyskočí) Heleno.

Helena Prosím tě. Hluchý květ musí opadat. doktore. květy. Nána Bodejť! Spíš zteklýho psa.Prosím vás.Ano. pojď sem! Nána (vejde zleva) No. ledaţe by Helena Co? Alquist Nic.) Haló . čekat na zázrak je neplodné. Alquiste. Ach.Helena Coţ lidstvo vyhyne? Alquist Vyhyne. ještě je tu? A zuří? Nána Je svázanej. O jedenácté se tady sejdeme. Helena Hu. přiveď mi ho. hned teď. Sbohem. paní Heleno. co zas? Helena Sedni si tady. Náno. Náno! Mně ti je tak úzko! Nána Nemám kdy. . (vstoupí Robot Radius a zůstane stát u dveře) .Dobrý den.na vaši počest. Helena Kam jdete? Alquist Domů. Helena Je tu ještě ten Radius? Nána Ten pominutej? Eště ho nevodvezli. ne! Nač byste potom kvetly! (volá) Náno! Náno. Opadá jako hluchý květ. hluchý květ! To je to slovo! Zastaví se u Hallemeierových květů. . pojďte honem ke mně. Helena Uţ jdi! (Nána odejde. Musí vyhynout. jsou mezi vámi také hluché? Ne. Helena Sbohem. Zedník Alquist se naposled přestrojí za šéfa staveb --. Helena vezme domácí telefon a mluví.Prosím vás . (Alquist odejde) Helena (sama) Oh. Uţ je tichej. Přijdete? (pověsí telefon) Nána (otevřenými dveřmi) Uţ de. Odejde. ..prosím doktora Galla. Máte pravdu.

Radie. Radie. ublíţil vám někdo? Já bych tolik chtěla. Helena Proto jsem vás dala do knihovny. Ten lístek.Vy nechcete mluvit? . chudáčku. Roboti dělají všechno.Helena Radie. abyste mi rozuměl! Radius Děláte slova. Radie. Helena Vy jste se zbláznil! Radius Můţete mne dát do stoupy. ţe vás usmrtí! Proč jste si nedal na sebe pozor? Radius Nebudu pro vás pracovat. Byl byste učitelem Robotů. abyste mohl všechno číst . Radie. Helena Mně je tak líto. teď vás dají do stoupy . zrovna ne. ţe se nám Roboti vyrovnají. Vím všechno sám. dáte panu řediteli Dominovi. největší mozek na světě. vy jste lepší neţ ostatní. Nejste tak schopní jako Roboti. abyste ukázal celému světu. Radie. Radius Chci být pánem jiných. ţe se bojíme takového potřeštěnce jako vy? (sedne ke stolku a píše lísteček) Ne. Řekněte. Helena Jistě by vás pak udělali úředníkem nad mnohými Roboty.Oh. Radius Nechci ţádného pána.Hleďte. (vstane) Jak nás nenávidíte! Copak nemáte nic na světě rád? Radius Já dovedu všechno. Helena Nikdo by vám neporoučel. Helena Proč nás nenávidíte? Radius Nejste jako Roboti. Byl byste jako my. já jsem chtěla. Děláte zbytečná slova. Helena To je nesmysl. Radius Já chci být pánem lidí. Vy jen poroučíte. Vy nejste jako ostatní Roboti. Helena Vy schválné tak mluvíte! Doktor Gall vám dal větší mozek neţ jiným. (Zaklepání) . Helena Myslíte. Aby vás neodvedli do stoupy. s vámi si dal pan doktor Gall takovou práci. i na vás to přišlo? Nemohl jste se přemoci? Vidíte. větší neţ nám. Radie. Vy mně dobře rozumíte. Radius Nechci ţádného pána. aby vás udělal jinak! Radius Pošlete mne do stoupy.

Gall Jen tak. Helena Kam se poděl ten váš nejlepší . Gall Počkat! (otočí Radia k oknu. . Radie... Zorničky reagují. (odejde) Helena Co jste s ním dělal? Dr. Nebo špendlík. nenávist podobnější lidem? Dr. Můţete jít. Galle. Gall Kupodivu. Gall Aha. Prosím jehlu. (bodne Radia do ruky. já nevím co. on také? Helena Jděte. zuřivost nebo vzpoura. jeţ prudce ucukne) Pomalu. Gall Nevím. náš chlapík Radius Tak co. Dr. Dr.jak se jmenoval? Dr. hochu. Má něco ošklivého. děláme pokroky? Helena Ráno měl záchvat. Rozbíjel sochy. které jste.Co chcete? Jsou podobnější lidem neţ Roboti Rossumovi. Radius Děláte zbytečné věci. Gall (vejde) Dobré jitro. Co máte pěkného? Helena Tady Radia. zvýšená citlivost a tak dále. má Radius duši? Dr. Gall Inu.. Gall Čertví. Gall (krčí rameny) I ta je pokrok. jak nás nenávidí! Oh. Helena Kdybyste věděl. zakrývá a odkrývá mu dlani oči. pozoruje reflexy zorniček) Koukejme. .. paní Dominová.. jsou jaksi vznětlivější . Gall (usedne) Hm. jinak Dr. Helena Je snad i ta.Oho! tohle nebyla křeč Robotů! Helena Co to bylo? Dr. jsou všichni vaši Roboti takoví? Všichni. Helena (podává mu jehlici) Nač to? Dr. Helena Doktore. Gall Robot Damon? Toho prodali do Havru.. Radie! Dr. Vzdor. začal dělat. doktore. nic.Helena Vejděte! Dr.

Boţe můj. ach. Heleno. Helena Galle. jak je krásná? Z rukou boţích nevyšlo dílo dokonalejší. Gall . Chodí jako ve snu. Dr. nebudeš milenkou. neţivá . nebudeš matkou. jak můţe být krásná. Gall Ano.Helena A naše Robotka Helena? Dr. Gall Jako by se příroda výrobou Robotů urazila. co se stane s lidmi? Dr. aby byla podobna vám . Gall A někdy si myslím Kdybys procitla. které rodí Roboty a zabíjejí ţenství.-. tyhle dokonalé ruce si nebudou hrát se zrozeňátkem. neţ je ona! Chtěl jsem. jako bych mrzáka stvořil. Gall Protoţe se dělají Roboti.Nevíme. nikdy tedy tvé tělo neoţivne. kdyţ nemiluje? Dívám se na ni a hrozím se. Gall Váš miláček? Ta mně zůstala. Vţdy to uţ je. jen na okamţik. jako by se . Ach. Gall Co chcete? Není k ničemu. Gall Nic. jaký nezdar! Helena Proč nezdar? Dr. Protoţe je nadbytek pracovních sil. rozviklaná. Gall Coţ vy víte. (Pauza) Helena Doktore Dr. který jsem tě stvořil. . Je rozkošná a hloupá jako jaro. Robotko Heleno. nešťastná Heleno! Helena Nešťastná Heleno! Dr. Helena Vţdy je tak krásná! Dr. Proti přírodě se nedá nic dělat. Gall Protoţe není k ničemu.eh! Helena Řekněte to.. Jednoduše není k ničemu.Boţe. neuvidíš svou krásu v kráse svého dítěte Helena (zakrývá si tvář) Oh mlčte! Dr. Helena Povězte mi to! Dr. paní Heleno. Heleno. Protoţe je člověk vlastně přeţitek. jak bys vykřikla hrůzou! Snad bys zabila mne. snad bys vrhla slabou rukou kámen do těch strojů tady. Helena Proč se přestaly rodit děti? Dr.

hluchý květ. je to přece jen pohodlnější. co mám dělat? .. vy jste mne tak poučil! Dr. jsou kulturní.Ach. Gall Protoţe by ho lidstvo ukamenovalo. můj boţe. aby se. jsou to květy neplodné. vůbec přestalo vyrábět? Dr. Gall (vstane) Hm.. Gall Bůh uchovej! Ten by si dal! Helena Proč? Dr.. Lidem. to j e hrozné! Boţe. Helena Proč rána? Dr. nechat za sebe pracovat Roboty. Gall Protoţe by se musili vrátit tam.. Gall (prohlíţí je) Ovšem. Gall Ledaţe by bylo uţ na návrat pozdě. Gall (líbá jí ruku) To znamená. by se neměl dávat vliv na věci tohoto světa.(zastaví se u květen) Hluché květy. Helena (u květin Hallemeierových) Galle. Helena (podává mu ruku) Děkuju vám. . Gall Jsou zato překrásné. Ne! Ledaţe by .. Rozumíte. pojď sem! Rozdělej tady v krbu oheň! Rrrychle! (Hlas Nány) No hned! No hnedle! Helena (přechází rozčilena po pokoji) Ledaţe by uţ bylo na návrat pozdě. kteří mají ideje. Na shledanou. Ledaţe by Helena Řekněte. to by byla pro lidi strašná rána... (Gall odejde. mám? (otrhává lístky a šeptá) . Helena Ano.) Helena (sama) Hluchý květ. ţe mne propouštíte.Helena Proč Domin neomezí Dr. (Helena vstane) A řekněte. Helena A ţádá někdo. kde bývali. Gall Odpusťte. kdyby někdo rázem zastavil výrobu Robotů Dr.. Dr. Domin má své ideje. Víte.. (náhle rozhodnuta) Náno! (otevře dveře vlevo) Náno. tedy ano! (běţí vlevo) . Galle. uměle rychlené Helena Ubohé hluché květy! Dr. jsou tyhle květiny také hluché? Dr. Ne.

(Pauza) Nána (vyjde z tapetových dveří s náručím polínek) Najednou topit! Teď v létě! - Uţ je zas pryč, to třeštidlo? Klekne ke krbu a rozdělává oheň. V létě topit! Ta má nápady! Jako by uţ nebyla deset let vdaná! - - Nu tak hoř, hoř! (dívá se do ohně) - Dyť vona je jako malý dítě! (Pauza) Kouska rozumu nemá! Teď v létě topit. (přikládá) Jako malý dítě! (Pauza) Helena (vrací se zleva s náručí plnou zeţloutlých popsaných papírů) Hoří to, Náno? Pusť já musím - tohle všechno spálit. - (klekne ke krbu) Nána (vstane) Co je to? Helena Staré papíry, hrrozně staré. Náno, mám to spálit? Nána Není to k ničemu? Helena K ničemu dobrému. Nána No tak to spalte! Helena (hodí první list do ohně) Co bys říkala, Náno... kdyby to byly peníze. Ohrromné peníze. Nána Řekla bych - Spalte to. Moc velký peníze sou špatný pes. Helena (pálí další list) A kdyby to byl nějaký vynález, ten největší vynález na světě Nána Řekla bych Spalte to! Všechny vymyšlenosti jsou proti Pánu Bohu. To je samý rouhání, chtít po Něm zlepšovat svět. Helena (ustavičně pálí) A pověz, Náno, kdybych spálila Nána Jezus, nespalte se! Helena Podívej se, jak se ty listy kroutí! Jako by ţivé byly. Jako by oţivly. Oh, Náno, to je hrrozné! Nána Puste, já to spálím. Helena Ne, ne, já musím sama. (vrhá poslední list do ohně) Všechno musí shořet! - Podívej se, ty plameny! Jsou jako ruce, jako jazyky, jako postavy - (tluče pohrabáčem do ohně) Oh, lehněte! Lehněte! Nána Uţ je po tom.. Helena (vstane ustrnulá) Náno! Nána Jeţíši Kriste, co ste to spálila! Helena Co jsem provedla!

Nána Boţe na nebi! Co to bylo? Helena Jdi, jdi, nech mne! Slyšíš? Páni jdou. Nána Pro ţivýho boha, Heleno! (odchází tapetovými dveřmi) Helena Co tomu řeknou! Domin (otvírá vlevo dveře) Jen dál, hoši. Pojďte gratulovat. (Vejde Hallemeier, Gall, Alquist, všichni v redingotech s vysokými řády en miniature a na stuhách. Za nimi Domin.) Hallemeier (hlaholí) Paní Heleno, já, to jest my všichni Dr. Gall - jménem Rossumových závodů Hallemeier - blahopřejeme k vašemu velikému dni. Helena (podává jim ruce) Já vám tolik děkuju! Kde je Fabry a Busman? Domin Šli do přístavu. Heleno, dnes je šťastný den. Hallemeier Den jako poupě, den jako svátek, den jako pěkná holka. Mládenci, takový den zapít. Helena Whisky? Dr. Gall Třeba vitriol. Helena Se sodovkou? Hallemeier Hrome, buďme střídmí. Bez sodovky. Alquist Ne, já děkuju. Domin Co se tu pálilo? Helena Staré papíry. (odchází vlevo) Domin Hoši, máme jí o tom říci? Dr. Gall To se rozumí! Vţdyť uţ je po všem. Hallemeier (popadne Domina a Galla kolem krku) Hahahaha! Mládenci, to jsem rád! (Točí se s nimi dokolečka a spustí basem) Uţ je po ní! Uţ je po ní! Dr. Gall (baryton) Uţ je po ní! Domin (tenor) Uţ je po ní!

Hallemeier Uţ nás nikdy nedohoní Helena (s lahví a sklenicemi ve dveřích) Kdo vás nedohoní? Co máte? Hallemeier Máme radost. Máme vás. Máme všechno. Kruci turci, zrovna je tomu deset let, co jste přijela. Dr. Gall A na chlup po deseti letech Hallemeier - k nám zase pluje loď. Pročeţ - (vyprázdní sklenici) Brrr haha, to je silné jako radost. Dr. Gall Madame, na vaše zdraví! (pije) Helena Ale počkejte, jaká loď? Domin Ať je jaká chce, jen kdyţ pluje včas. Na tu loď, hoši! (vyprázdní sklenici) Helena (nalévá) Vy jste nějakou čekali? Hallemeier Haha, to si myslím. Jako Robinson. (Zvedá sklenici). Paní Heleno, ať ţije, co chcete. Paní Heleno, na vaše oči a basta! Ty kluku Domine, povídej. Helena (směje se) Co se stalo? Domin (vrhne se do lenošky a zapaluje doutník) Počkej! - Sedni si, Heleno. (zvedne prst) (Pauza) Uţ je po ní. Helena Po čem? Domin Po revoltě. Helena Jaké revoltě? Domin Po revoltě Robotů. - Chápeš? Helena Nechápu. Domin Ukaţte, Alquiste. (Alquist mu podá noviny. Domin je rozevře a čte) "V Havru se ustavila první organizace Robotů - - a vydala výzvu k Robotům světa." Helena To jsem četla. Domin (saje s rozkoší na doutníku) Tak vidíš, Heleno. Tohle to znamená revoluci, víš? Revoluci všech Robotů světa. Hallemeier Hrome, rád bych věděl Domin (uhodí do stolu) - kdo to spískal! Nikdo na světě nedovedl jimi hnout, ţádný agitátor, ţádný spasitel světa, a najednou - tohleto, prosím!

Myslím. Přesně v jedenáct třicet spustí kotvy. pro jistotu. ţe dnes na ni sedneme. paní Heleno! (pije) Helena Uţ je po všem? Domin Docela po všem. Gall Chraň bůh! Raději bychom si jazyk ukousli. navlas podle jízdního řádu. v pořádku? Domin Skoro. Nazdar. platí zákony vesmíru. Ale tenhle týden. co má platit. Tak uţ to vypadalo. Hallemeier To si myslím. paní Heleno. hoši? Dr. platí zákony boţí.. a máš to. Domin Hoši. Jen kdyţ zas platí jízdní řád.Helena Ještě nepřišly zprávy? Domin Ne. Heleno. kdy to začne. Paní Heleno. Domin Takové věci nejsou pro tebe. Helena Proč? . bylo nám z toho horko. víc neţ celý Kant. byly nějaké úkazy. nebo já nevím oč. Na tu přesnost! Helena Tedy uţ je. víš? To nic neznamená. šlo o lidskou civilizaci. víc neţ Homér. Helena Protos mi dal tu válečnou loď? Domin Ach ne. Nic tak neposiluje duši jako přesnost.. ţe tohle ti nese poslední parník.. jsem myslel. viďte. Helena Proč uţ před půl rokem? Domin Eh. ale to stačí.. Obyčejná poštovní loď. Jízdní řád je víc neţ evangelium. Helena Proč jste mi o ničem neřekli? Dr. Zvedá sklenici.. přesnost je nádherná věc. Přesnost znamená pořádek na světě. přišla aţ sem. Jen tak. Hallemeier Kdyţ platí jízdní řád. Helena Ale kdyby ta revoluce. víš? Povaţ. Jízdní řád je nejdokonalejší výron lidského ducha. Domin Nevěděla bys stejně o ničem. platí všechno. Heleno. Zatím víme jen tohle. u čerta! Váš den. tu jsem objednal uţ před půl rokem. Dr.. Zastavili jsme výrobu a koukali jeden na druhého. Ţe tím rázem přestanou hovořit telegrafy. já si naleju. dětino. chlapci. Ted jsem zase rád na světě. Ale namouduši.. Gall Pluje sem totiţ loď. ţe z dvaceti lodí denně nepřipluje ţádná. ţe přeřízli kabel. platí zákony lidské. všechno. Gall Inu..

Rukopis starého Rossuma.. Heleno. oč by Roboti strašně stáli.. Gall Haha. (Helena vstane) Co je to? Domin (vstane) Tajemství výroby. proboha vás prosím. Helena Proč. paní Heleno. neptej se! Prosím tě. jste.Domin Protoţe bychom sedli na svého Ultima a pokojně brousili po moři. Domin Protoţe bychom s sebou odvezli něco. . Heleno? Ale jdi! Helena Teď. já nerozumím. co by nás jen napadlo. Heleno. Harry. Amélie spouští kotvy Domin To je Amélie? Hallemeier Hodná stará Amélie. Aţ by továrna měsíc stála. to je pošty! Helena Harry! Domin Co je? Helena Pojedeme odtud! Domin Teď. co nejrychleji! My všichni. Dr.. mně to neřekli? Domin Nechtěli jsme tě zbytečně poděsit. Galle. Gall Teď je tomu na minutu deset let Hallemeier (u okna) Vyhazuji balíky (odvrátí se od okna) Lidi. Harry? Domin Jejich bytí nebo jejich konec. prosím vás. Ted' by nikdo z nás nemohl odjet.. paní Heleno. která tenkrát přivezla paní Helenu. Hallemeiere. Alquiste. byli by Roboti před námi na kolenou. Helena Oh. Helena Proč jste mně nic neřekli! Hallemeier (u okna) Jedenáct třicet. zavřete tu továrnu a Domin Lituji. Dr. bychom diktovali Robotům. Alquist Jste bledá. Za měsíc. Harry. Helena Co. co tu jsme! Domin Proč právě teď? Helena Oh. to byla poslední karta.

cizí jako kameny. Helena Oh. a pak ať jim někdo vtluče do kokosů organizaci. Dr. . rozumíš? Aby Robot na smrt. Hallemeier Hrome. Ţe si zůstanou cizí. a ţe my. za váš dar. Fabry. budeme dělat černochy Roboty a Švédy Roboty a Taliány Roboty a Číňany Roboty. bratrství. ţe se uţ nikdy nebudou moci srozumět. jiného jazyka. uţ víš. tady jde o příliš velké věci. Fabry? Domin Jak to vypadá. pardon. Gall Tak co je. paní Heleno. aby dosáhlo. Hallemeiere. Helena Jaké? Domin Uţ nebude jen jedna továrna.teď po té revoltě? Domin Ano. Domin Roboty nacionální. zavři továrnu! Domin Teď začneme ve velkém. Helena Co to znamená? Domin To znamená. to je ohavné! Domin Heleno. jen sto let ještě udrţet lidstvo u vesla za kaţdou cenu! Jen sto let mu nechat. Uţ nebudou Univerzální Roboti. v kaţdém státě po továrně.Helena Proč? Domin Protoţe chceme rozšířit výrobu Robotů. (Vejde Fabry) Dr. (škytá) hup. Zaloţíme v kaţdé zemi. je tak drobet k tomu přivychováme. Fabry Maličkost. člověče? Co bylo? Helena (podává Fabrymu ruku) Děkuju vám. čeho teď konečně můţe . já si naleju.zavři. Gall Nechte toho uţ. Právě teď začneme vyrábět nové Roboty. Helena Harry. paní Heleno. aby dorostlo. pokud není pozdě . právě po té revoltě. do hrobu. My toho nemůţeme nechat. my lidé. Helena Harry. a ty nové továrny budou vyrábět. ţe z kaţdé továrny budou vycházet Roboti jiné barvy. co? Helena Ne. navěky nenáviděl Robota jiné tovární známky. teď .Chci sto let pro nového člověka! Heleno. jiného chlupu.

Domin (rozevře list) Ah! Hallemeier (ospale) Povídejte něco pěkného.. měli bychom se o něčem poradit. povídejte Fabry (vyndá z kapsy potištěný list) Přečtěte si tohle. Domine. Fabry Ach tak. první organizace Rossumových Univerzálních Robotů. Domin To jsou nesmysly. Čtěte.ţe půjdeme do kanceláře Helena Jen zůstaňte. Gall Lidé. Tady vykládají. ne. Gall Co se stalo? Domin Zlořečeně! Fabry Přečtěte to nahlas. Domine. Ovšem. Dr.. To je prostě odporné .Domin Byl jste u lodi? Co říkali?! Dr." . Roboti si potrpí na přesnost. Gall Drţeli se nádherně. těch letáků přivezla Amélie celé balíky. Helena Oh. Ţe jsou inteligentnější a silnější. Ţe člověk je jejich parazit. Za čtvrt hodiny čekám pány k snídani. Myslím jen. Gall Čtěte dál. prohlašujeme člověka nepřítelem a psancem ve vesmíru. ţe . To jest. Hallemeier Tak sláva! (Helena odejde) Dr. viďte? Fabry Kdo totiţ? Dr. Fabry. Ţádnou jinou poštu. Domin (čte) "Roboti světa! My. Pardon. kdo je naučil těmhle frázím? Dr. Gall Honem. naopak.'ţe jsou vývojově vyšší neţ člověk. máte zlé zprávy? Fabry Ne. Domin (čte z listu) "Roboti světa!" Fabry Rozumíte. Hallemeier (vyskočí) Coţe? Vţdy připlula navlas podle Fabry Hm.Hrome.

protoţe se mi tuze zdá. Jsou tam lidé. Nešetřte muţů. Dr. a tohle se opravdu děje? Fabry Patrně. nedělejte to. uţ máte nadělení? Domin Rychle. Na Ultimu jsou uţ Roboti. Dr. telefonujte do elektrárny Busman Fabry. Domin Proč? Busman Inu. to je ošklivé. Busman Kampak? Domin Do elektrárny. abyste vyvraţdili lidstvo. Uchovejte továrny. Domin Fabry. nařizujeme vám. Gall To je příšerné! Hallemeier Ti holomci! Domin (čte) "Vykonati ihned po dodání rozkazu. Gall Fuj. Pak se vraťte do práce. Ostatní zničte. Počkejte chvilinku.Fabry A teď třetí odstavec. práce se nesmí zastavit." Následují podrobné instrukce. Dr. Harry? Raději pro ně nechoďte. Harry. dráhy. stroje. Gall Obklíčeni? (běţí k oknu) Hm. holenku. Domin (čte) "Roboti světa. Přivedu je sem. doly a suroviny. ţe jsme obklíčeni. lidičky. máte skoro pravdu. Domin Dobrá. . děti. To nemá docela naspěch. Jen nespěchat. Fabry. (vrazí Busman) Busman Aha. to jsem se uběhl! Domin Proč čekat? Busman Protoţe to nejde. Ach. Svalí se do křesla. Nešetřte ţen. drahoušku. Busman Víte co. na Ultima! Busman Počkejte. (prohlíţí svůj revolver) Půjdu tam. Jsme bez proudu. Alquist Dokonáno.

Proč jsou tak ticho? To je ohavné. Helena Harry. To je asi. Prosím. Harry. které schovávala za zády. děje se něco? Domin Ne. nač čekají. paní Heleno. to je spíš Helena Co? Domin Poplach Robotů.Hallemeier Čerchmante. děje se něco? Busman (vyskočí) Klaním se. Útok. Musí to začít kaţdou minutu. Domin přechází po pokoji. Slavný den. docela nic. Busmane. Bud bez starosti. to jde rychle! (zleva Helena) Helena Oh. Domin Rád bych věděl. My jsme dohráli. pamatuješ se? Ted právě je tomu deset let Domin (dívá se na hodinky) Ještě není poledne. počkej okamţik Helena Harry. Stojí před zahradní mříţí jako zeď. obléhat mlčením. Harry. Domin Uţ i tam? Kde jsou? Helena Odešli. co je tohle? Ukazuje robotské provolání. Gall vyhlíţí z okna a Alquist sedí stranou v lenošce s obličejem zakrytým rukama. co? Haha. Gall Ano. ještě mnoho takových! Helena Děkuju vám. Měli to Roboti v kuchyni. Gall Nebesa. dr. . Busman Boţí poledne. V pokoji vlevo hraje Helena na klavír. to jich přibylo! Domin Robotů? Dr. OPONA DĚJSTVÍ DRUHÉ (Týţ Helenin salón.) Dr. Je jich tolik kolem domu! (tovární píšťaly a sirény) Fabry Továrny pískají. Galle. Gratuluju.

Gall Nebyl by to tak děsný pohled. Hallemeier Zabarikádovali jsme chodbu a schody. co to vykládají z Amélie. Nějaké nůţky. Gall Co s tím drátem. Gall Dali jsme Robotům příliš stejné obličeje. Sto tisíc stejných tváři obrácených sem. Domine. Dr. Hallemeiere! Hallemeier (vyjde za Fabrym) Uf.cítit . (přestřihne vedení elektrické lampy stojící na psacím stole a připojí k němu své dráty) Hallemeier (u okna) Nemáte pěknou vyhlídku. Je to jako strašný sen. . Domin (zastaví se) Jakou? Dr. mládenci. Nemáte trochu vody? Aha. hned. Cvičí něco nového.smrtí. Gall Co? . Gall Poslyšte. Domine. . Fabry? Fabry Hned. Domin Kdyby byl kaţdý jiný Dr.(dívá se dalekohledem k přístavu) Jen bych rád věděl. ještě cvičí? Dr. Dr. to jich přibylo! Koukejme! Dr. Gall Stačí toaletní? Fabry Sem s nimi. to byla práce! Co je nového? Dr. Gall Nic. (pije) Dr. Gall Jenom kdyţ ne zbraně. (z tapetových dveří vystoupí Fabry a táhne za sebou dva elektrické dráty) Fabry Pardon.Poloţte drát. Gall Kdepak je vzít? (hledá) Hallemeier (jde k oknu) Hrome. Jsme důkladně obleţeni. tady. (odvrátí se od okna) Ještěţe nejsou ozbrojeni! Domin Hm. udělali jsme rozhodně chybu. Alquist Ah. Je to nějak . Sto tisíc bublin bez výrazu.Alquist Co to hraje paní Helena? Domin Nevím. Fabry Hotovo! Dr.

Pustili jsme do mříţí dvacet set volt a Domin Počkejte. Gall Kde? Fabry V elektrárně. jenom velikou modrou plochu. Bus! Pozor na dráty! Dr. Fabry. táhne obrovské obchodní knihy. Hallemeier (obrátí se od okna) Ty barikády jsou také dobré. Domine. z tapetových dveří vyjde Busman. A pracují.pak je s námi konec. učený pane. co to hraje paní Helena? (přejde ke dveřím vlevo a naslouchá.pak . jsou tam. Gall Vy nic nevidíte? Busman Ne. Fabry Hm. neţ . Busman Tedy mne nechte počítat. co si to nesete? Busman (klade knihy na stůl) Hlavní knihy. Škoda. Rád bych si udělal účty. jako kdyţ mák rozseje. je dobře. hrome! Aspoň pokud tam jsou naši. Roboti jsou na vojnu cvičeni. pak ovšem . klopýtá přes drát) Fabry Pozor. Tak co máte? (jde k oknu) Ale vţdyť tam je docela ticho! Dr. Ultimus na nás obrátil děla. Busman Nu a co? Jak já mám tomu zabránit? Domin Tomu nemůţeme zabránit. . dětičky.neţ . Dr. Dr.Inu. Jářku. Gall Kdoţe? Domin Roboti na Ultimu. (sedne si ke stolu a otevře knihy) Domin Nechte toho. letos nebudu čekat s bilancí do Nového roku. Neodvratně. (dá se do práce) Fabry Není ještě konec. Gall Haló. Teď můţeme celou zahradní mříţ napojit proudem. Gall My tedy Domin Ano. mládenci. Dr. Busmane: Roboti z Amélie vykládají zbraně. (zhasí) Pokud to svítí. ţe na ně nevidím. Doufám aspoň -(jde ke krbu a rozsvítí na něm malou ţárovku) Chválabohu. Dr. Gall To jsou Roboti. Kdo by pak na ni sáhl. Busman Ah tak.Fabry Vedení.

zjemní - . ţe bych jen hodinu dělal pro ně? (tluče do stolu) Pro sebe jsem to dělal. Neomezené. aby se člověk stal pánem! Aby uţ neţil jen pro kus chleba! Chtěl jsem. Alquiste. slyšíte? Pro své uspokojení! Chtěl jsem. kterou člověk musel nést. Oh. v poslední den civilizace. svobodné ~ svrchované lidi. Starý Rossum myslel na své bezboţné kejkle a mladý na miliardy. udělat z ţivé práce vojáky! Alquist Zločin byl vyrábět Roboty! Domin Coţe? Alquist Zločin byl vyrábět Roboty! Domin Ne. Alquist Nu tak tedy Nadlidi. Tohle člověka. A na jejich dividendy lidstvo zahyne. Domin (těţce) Alquiste. nic z toho zatraceného sociálního krámu! Oh. Domin Ano. aby ţádná duše nepitoměla u cizích strojů.nebyl sen obou Rossumů. Ó. je to zločin staré Evropy. pracovalo se příliš těţko. Alquiste. Byla to veliká věc.jaksi zduchovní. je naše poslední hodina.(Pauza) Dr. ţe naučila Roboty válčit! Nemohli uţ dát. Alquiste. hudba je veliká věc. mluvíme uţ skoro z onoho světa. A tohle překonat Alquist . Alquist Ani dnes? Domin Ani dnes. rozbít otroctví práce.R. mně se protiví chudoba! Nové pokolení jsem chtěl! Chtěl jsem . Měli jste poslouchat. aby uţ nezbylo nic. abychom z celého lidstva udělali aristokracii světa. pokoj s tou svou politikou? To byl zločin. (Pauza) Hallemeier (u dveří vlevo) Jářku. to nebyl špatný sen. u čerta.U.myslel jsem Alquist Nu? Domin (tišeji) Chtěl jsem. A není to sen vašich R. ani dnes toho nelituju. Tak. akcionářů. Domin (popuzen) Vezmi čert jejich dividendy! Myslíte. Ţilo se příliš těţko. nic. mně se oškliví poníţení a bolest. Dřiny nečisté a vraţedné. Busman (polohlasně) Tři sta šestnáct miliónů. Gall Hoši. Jejich sen jsou dividendy. Práce poniţující a strašné. A třeba víc neţ lidi. jen mít sto let času! Ještě sto let pro příští lidstvo! Busman (polohlasně) Tři sta sedmdesát miliónů přenos.

. Gall Ustupují. hoši.Fabry Co vlastně? Hallemeier Ten soumrak lidí. tři. Hallemeier Hrome. Fabry Cítíte smrt? Hallemeier (uspokojen) Jsou na uhel. člověk se nesmí dát! (usedne) Domin (mne si čelo) Snad jsme uţ sto let zabiti a jenom strašíme. a my .my tady . ze mne se stává poţitkář. Hrome. Střelnou ránu . řekněte. to je zkroutilo! Dva. ţivot byl . Měli jsme se na to vrhnout dřív. Fabry Co já? Domin Zastřelen. co jsme uţ jednou mluvili. Na krásné věci. A vy. Jako bych ji uţ někdy byl dostal. Dr. u všech čertů! Mládenci. . Gall (odvrací se od okna) První sráţka.. Gall (u okna) Zapněte! Hallemeier Kriste. Haha. Dr. čeho jsme uţili? Busman (polohlasně) Čtyři sta padesát dva milióny. Hallemeier (u okna) Ţivot byl veliká věc. výborně. Jako bych tohle všechno uţ zaţil. (jde k oknu a dívá se ven) Fabry Nač? Hallemeier Na poţívání.do krku. Gall A já nic? Domin Roztrhán. před smrtí. Snad jsme dávno.jářku . Kamarádi. je tolik krásných věci! Svět byl krásný. Fabry. Hallemeier Pět zabitých! Dr. pusťte drobet proudu do té vaší mříţe! Fabry Proč! Hallemeier Sahají na ni..Hoši. dávno mrtvi a vracíme se jen odříkávat.sem . čtyři zabití! Dr. a já? Domin Probodnut. Dočista na uhel. holenku.Fabry.

Já jsem tím vinen.Inu. pro pokrok. pro jaké náramné věci jsme zabili lidstvo! Nu tak praskněte svou velikostí! Tak ohromnou mohylu z lidských kosti si nepostavil ţádný Čingischán! Hallemeier Nesmysl. ó.hlavně . Fabry Vy.jejich . Uţ teď jsou v něčem nad námi. my jsme vinni! Pro své velikášství.. Jděte. Změnil jsem jejich v výrobu. kdo je vinen? Kdo je tím vinen? Hallemeier Hlouposti. Roboti se nějak změnili. Totiţ jen některé tělesné podmínky. ó boţe. pro něčí zisky. hoši. Vyšinul jsem je. Nikdo není vinen. suďte mne také. ţe.iritabilitu. Zkrátka Roboti . blázni? Ke všem čertům. půl miliardy! Fabry Myslím. Busmane. potůčky krve na kaţdém prahu! Potůčky krve ze všech domů! Ó boţe. nechte mne mluvit. Gall (utírá si pot z čela) Nechte mne mluvit. copak se vám stalo? Dr. Galle? Dr. Hallemeier (vyskočí) Zlořečeně. Vším. Gall Ano. kdo je tím vinen? Busman (polohlasně) Pět set dvacet miliónů! Paneboţe. mluvte! Alquist A kdo. hleďte. Copak někdo můţe za Roboty? Alquist Všechno pobito! Celé lidstvo! Celý svět! (vstane) Hleďte. já nevím. Gall Dělal jsem to tajně. Busman (vstane) Nono.. člověče! Lidé se tak lehko nedají. Alquist Já ţaluju vědu! ţaluju techniku! Domina! sebe! nás všechny! My. proč zrovna tu? Busman Proč jste to dělal? Fabry Proč jste nic neřekl? Dr. na svou pěst. kdepak mne probodnout! Já se nedám! (Pauza) Hallemeier Co mlčíte. Já j sem změnil Roboty. Haha. Fabry A co to má dělat se vzpourou Robotů? . Jsou silnější neţ my. kdepak! Alquist Naše vina! Naše vina! Dr. Gall Změnil jsem povahu Robotů. ţe snad přeháníte. člověče.. Předělával jsem je na lidi.(Pauza) Hallemeier Nesmysl! Haha. rozumíte? Hlavně . co se stalo.. není tak snadné pobít celé lidstvo.

Mně jich bylo tak hrozně líto. Harry! Gall není vinen.. tady nejde o duši.Dr. to je strašné. Helena Ne. Přestaly to být stroje. Galle. on to udělal. Byl to můj osobní experiment.. mnoho. Slyšíte. vy jste změnil výrobu Robotů? Dr. Gall Udělal jsem to na vlastní odpovědnost. ţe Roboti - . Helena Nevěřte mu! Harry. ţe všechno. ţe by mohl změnit jen fyziologický fyziologický Hallemeier Fyziologický korelát. Gall O své újmě. Gall měl své povinnosti. Domin Mrtví mrtvého. Kdybys věděla. (ve dveřích zleva Helena. lehkomyslné? Vţdyť i Nána říká. ty? Ukaţ se! Ty ţiješ? Bere ji do rukou. aby dal Robotům duši! Domin Heleno. Fabry Proč jste to dělal? Dr. co můţe být následkem vašeho. Helena Pusť. něco takového. protoţe já jsem to chtěla! Řekněte. jsem povinen počítat s takovou moţnosti. Heleno. být mrtev. Helena Ne. Suďte mne. Gall Byl. Harry. chtěla jsem na něm. Fabry Doktore Galle. Fabry Byl jste si vědom. co se mně zdálo! Ach. abyste Dr. není. všichni vstanou.. Galle. vašeho pokusu? Dr. Gall Oh. Nenávidí všechno lidské. jenom mne nech mluvit. ne? Helena Ano. Helena (usedá) To tedy bylo. Gall Ano. jak můţete tak lhát? Fabry Pardon. Harry! Domin Byla to velká ..) Helena On lţe! To je ohavné! Oh. To on také říkal. vědí uţ o své převaze a nenávidí nás.lehkomyslnost. kolik let jsem vás uţ prosila. paní Heleno Domin (jde k ní) Heleno. Myslím. není vinen! Domin Promiň..

Dr. Heleno! Nikdo nemůţe nenávidět víc neţ člověk člověka! Udělej kameny lidmi. Helena -. Busman Paní Heleno. (Pauza) Hallemeier (jde k oknu) Zas jich přibylo.proto jsem prosila Galla.jako všichni. ţe mi to nemůţete odepřít. ţe by nás nemohli tak nenávidět --Kdyby jen trochu byli lidmi Domin Běda.. nemluv tak! Harry. ţe on sám nechtěl. Helena Oh. Domin Ano. Nána je hlas lidu. ţe by nám rozuměli. Jako by je země vypocovala. Přísahám ti. to není pravda.Domin Nech Nánu stranou! Helena Ne.víš Domin Jen dál. Já jsem věděla předem. jako pokus. Helena Protoţe j sem chtěla. Harry. Alquist Stalo se. to nesmíš podceňovat. Helena Já jsem se Robotů bála. Domin Ale udělal to. Domin Proč? Helena Ţe nás budou třeba nenávidět či co.. kdyţ vám budu advokátem? Helena Mně? . aby Roboty změnil. Tomu vy nerozumíte Domin Zůstaň při věci. Z Nány mluví tisíc let a z vás všech jenom dnešek. co mně dáte. Gall Udělal jsem to pro sebe. bylo to tak hrrozné. Helena A tu jsem myslila. Protoţe tě miluje . a ukamenují nás! Jen pokračuj! Helena Oh. Harry. kdyby byli jako my. ţe jsme se s nimi nemohli dorozumět! Taková ukrutná cizota mezi námi a jimi! A proto . Galle. Domin Proč? Helena Vţdy víš.

ty své extratury se svou sluţební smlouvou? Busman Pardon. Gall Dělal jsem jenom pokusy. A víte. hanba mluvit. To znamená. A kolikpak Robotů jste dohromady zreformoval? Dr. dětičky. To je oblíbená útěcha v pohromách. Tak. Busmane! Busman Je. paní Heleno. Namoutě. Ale kdyţ jsem tadyhle dělal bilanci. a my jsme se postarali. paní Heleno. pořád rychleji .ţe to prakticky nemá ani tolikhle významu. holenku. lásky. s těmi kejklemi vlastně začal? Dr. paní Heleno.o technice. Busman To si myslím. my jsme se jen vezli na té lavině poptávky a přitom jsme ţvanili . o moc zajímavých věcech. aby se tím dal člověk .A kaţdá mizerná. jak srovnáte ty své . to se přece dalo čekat: jak budou jednou Roboti silnější neţ lidstvo. o pokroku. lidičky. Helena Copak se bude věšet? Busman Jen morálně. Fabry. ţe historii nedělají veliké sny. Domine. Busman Tak děkuju pěkně.Busman Vám . kudy se to má valit. hoši. Domin Doktore Galle. o sociální otázce. ale maličké potřeby všech počestných. Helena To je ohavné. chlapík Busman. Domine. Gall Před třemi lety. ţe je to naše vina? Busman Vy jste dobrý! Copak si myslíte. Galle. a já. Panečku. mírně zlodějských a sobeckých lidiček. Jako by ty řečičky nějak řídily. tuze krásný ideál. Je jich několik set. Takový busmanovský sen o novém hospodářství světa. heroismy. Zatím to všechno běţelo vlastní tíhou. všecky ty vzdušné věci se hodí leda k tomu. aby to bylo co nejdřív. rychleji. kramářská. Fabry Busman má pravdu. ţe na milión starých dobrých Robotů přijde jeden reformní Gallův. vy. Kdypak jste. Já jsem také měl svůj sen. víme? Haha. Komu chcete. rychleji. vy. Dost. Hledá se viník. Udělali jsme Robotů příliš mnoho. plány. Všecky myšlenky. špinavá objednávka přidala k lavině kamínek.nebo Gallovi. Celý svět chtěl mít své Roboty. musí to nastat. přišlo mně do hlavy. rozumíte? Domin A to znamená Busman . ţe pánem výroby je ředitel! I toto. pánem výroby je poptávka. co zavinilo tohle nadělení? Fabry Co tedy? Busman Počet. id est všech vůbec. Domin Myslíte. nastane tohleto. Busman Aha.

hm. s nápisem Ejhle.vycpat pro muzeum Vesmíru. na tamhletu loď. Hallemeier (obrátí se od okna) Jářku. Domin Po dobrém? Busman To se rozumí. Velectění. dvacet tišíc. člověk. vy máte všechno. My přece nechceme zahynout. má pravdu. vaše urozená výroba a tak dále. A teď byste mně mohli říci." řeknu jim. Já jim. Něco za něco. s odpuštěním. Já chci být ještě ţiv Domin Co chcete dělat? Busman Jemináčku. ţlutý. Páni Roboti. Krom rukopisu taky sebe . Domin Je nás tu. byla by vás náramná škoda. nebo máme ji zničit a . nebo to tady najdou. přes třicet lidí. hoši. takový starý. vy nás pustíte nás všechny lidi na Rossumově ostrově. paní Heleno.a jiné. za dvacet let. Buď to prodáme. co vlastně budeme dělat. Busman Ale spánembohem." Takhle bych jim to řekl. Domin My . tedy. Páni Roboti. vaše blahorodí. jak budete chtít. ţe pustíme z rukou výrobu? Busman Myslím. špinavý papír -" Domlela Rossumův rukopis? Busman Ano. Domin (zastaví se nad ním) Jak? Busman Po dobrém. to je poctivý obchod. a já to s Roboty vyjednám. bez toho počmáraného papíru nevyrobíte ani jednoho nového kolegu Robota. máte moc. Punktum. Kdyţ ne po dobrém. Já aspoň ne. dejme tomu.. Máte rozum. pojdete jako jepice. Za to vám prodáme továrnu a tajemství výroby. Dejte mně plnou moc. pro tohle máme zahynout? Busman Mluvíte ošklivě. padesát tisíc.a . Helena Busmane. Dělejte." řeknu jim. chci se z toho dostat ven. jak rozumíte. Já vţdycky po dobrém. Domine. Domin Busmane. můţeme zničiti všechno. "A tam. Jak chcete.my ţe bychom prodali výrobu? Busman Jak chcete. můţeme Rossumův rukopis zničit. sto tisíc kusů denně. ţe pustíme. máte zbraně. ale my máme jedno zajímavý lejstro.a nás všechny s sebou? . řeknu"Páni Roboti. Víte co.. "je vylíčen váš vznešený původ. Domin Busmane. Máme prodat výrobu a zachránit lidské duše?. Nechte nás spánembohem odejet a my vás necháme spánembohem se vyrábět. vy si myslíte.

konec civilizace Hallemeier U všech čertů. je to příliš odpovědné. Heleno. dětino.já bych neváhal ani okamţik.. ţádný podvod! Busman (vyskočí) Nesmysl! V zájmu lidstva je Domin V zájmu lidstva je drţet slovo. prosím tě -Domin Počkej. víš? To není nic pro tebe. to se rozumí. mne se neptáš? Domin Ne. Domin Hoši. Fabry Prodejte! Domin Nikdy uţ lidstvo nebude s Roboty hotovo. bude pánem světa. Tady jde o příliš váţnou otázku. kdo bude mít v rukou výrobu. Fabry Kdo půjde vyjednávat-? . hoši! já sám . Hoši. nikdy jich neovládne Dr. Domin Galle! Dr. Gall Prodat. Prodáváme osud lidstva. Hallemeier To bych si vyprosil. které miluji -Helena Harry. ţe prodat! Domin Alquiste! Alquist Vůle boţí. pro těch několik lidi. vy jste blázni! Kdo by prodal celý rukopis? Domin Busmane. jemine. Gall Mlčte a prodejte! Domin Konec dějin lidstva. Busman Haha. prodat. nebo zničit? Fabry? Fabry Prodat. Domin Hallemeiere! Hallemeier U sta hromů. to je hrozný krok. prodejte! Domin Dobrá.Helena Harry.

paní Heleno. to přece Busman Propána. lidi. tobě. Víte. paní Heleno.. co jsme zanedbali. to není tak špatná situace. to snad ne! Domin Ticho! Kdo jej ukradl? . kde by se lidstvo zachytilo. něco. Busman Inu. A já věřím. vzbouřená hmoto. Hodně jednoduše. odplujeme daleko odtud a zaloţíme vzornou lidskou kolonii. Busman Amen. ţivot stojí za to. A já věřím.A bůh ví. holenku. Alquist nám postaví dům a vy nám budete vládnout . Gall Nebojte se. Ten klid. tolik chuti k ţivotu Hallemeier To si myslím. já věřím. potopo. ţe zplodí bezpočtu hrdin. Gall Není moţno! Hallemeier Zlořečeně.Domin Počkejte. ještě jednou zachránit lidský ţivot na jediné lodi Dr. kde by sbíralo sily . proboha. ten vzduch Fabry A ten náš státeček by mohl být zárodek příštího lidstva. Bude to malý státeček s jednou lodí. nechoď! (Pauza) Fabry (vyhlíţí z okna) Tobě uniknout. potopo. Alquiste. takový ostrůvek.ukradl! Dr. to by bylo pro mne. začneme ţít od počátku Helena Oh. Kde by jinde byl? Domin Kam se ztratil rukopis starého Rossuma! Kdo jej . Alquiste. Galle. starozákonně. ţe bude znovu snít o dobytí planet a sluncí. tisícihlavá smrti. Alquist Uţ dnes věříte? Fabry Uţ dnes. ţe by za pár let zas mohlo dobývat světa. Domin (otevře prudce dveře) Domin (chraptivě) Kde je rukopis starého Rossuma! Busman Ve vašem trezoru. Vidíte. mlčte! Fabry (obrátí se) Paní Heleno. (odejde vlevo) Helena Harry. Ţe zas bude pánem zemi a moří. po pastýřsku -Děti. kteří ponesou svou hořící duši v čele lidí. já bych hned začal znovu. a pokud záleţí na nás. uděláme z něho něco.sily duše i těla . nesmyslný dave. ţe ho dobude. aţ přinesu rukopis.Je v nás tolik lásky..

Gall Ano.enzym Omega. Gall Je. Dr. Hallemeier Rozumí se. Domin (vstává) Je to z toho? Dr. skoro všechno.aţ odpustíš Domin Ano. všechno ti řeknu! Proboha. co tam bylo napsáno. slyšíš? Nesnesu. aţ na biogen a . aspoň některé věci. Busman Boţe na nebi! Domin Tedy jsme ztraceni.oba opisy. co jsem udělala! Domin Ano. Harry.Helena (vstane) Já.a . Harry Domin Vstaň. Gall Ukaţte. nic neţ popel! Ah. vţdyť snad Gall a Hallemeier vědí zpaměti. To jest. jen vstaň. Helena (vstane) Harry. vidíš . Harry! Domin (běţí ke krbu) Spálila! (poklekne ke krbu a přehrabává v něm) Nic.Prosím. nemučte nás. (vezme papír a čte) "Přidáním biogenu do -" Nic víc. abys Fabry (zvedá ji) Prosím. tuhle! (vytáhne ohořelý kousek papíru a čte) "Přidá-ním-" Dr. paní Heleno. Domin Spálila? Tady v krbu? Helena (vrhá se na kolena) Proboha. Ty se vyrábějí tak zřídka . Domin Kam jsi jej dala? Helena Harry. odpusť mi to! Domin Kam jsi jej dala? Rychle! Helena Spálila . Helena Oh.stačí jich tak nepatrná dávka - . Heleno! Helena Aţ odpustíš . sedni. Hallemeier Jak se vám třesou ručky! Busman Haha.dnes ráno .

Všichni. Harry. Aby se všechno vrátilo. proč jsi to udělala? Helena Chtěla jsem. protoţe se dělá tolik Robotů . Gall Vyloučeno. proč jsi to spálila? Helena Já jsem vás zahubila! Busman Boţe na nebi. Domin A kdybyste dělal pokusy Dr. Gall Totiţ na nich závisí. Víte.A proto.zajisté. Busmane! Pověz. ţe to je trest .Nána říkala. jednou za čas.. Busman Nu a co. nemohl byste popaměti sestavit Rossumův předpis výroby? Dr. Domin (obrátí se ke krbu) Tak tady ..tohle byl největší triumf lidského ducha. Heleno? Helena To. Bylo to tak hrrozné! Domin Co.. (kopne do něho) Co teď? Busman (v zoufalé hrůze) Boţe na nebi! Boţe na nebi! Helena (vstane) Harry! Co . my všichni! Aby uţ nebylo továrny a ničeho.. nikdy by uţ nebylo dětí . to je tak děsné! Kdyby se dělali Roboti dál. ţe se nemohou rodit lidé. To bylo to pravé tajemství. A i pak . rozpomeňte se! Pro ţivot nás všech! Dr.jsem . Dr.. hoši.. Řekni.Busman Kdo je dělal? Dr. Gall Já sám. to. je to příliš sloţité.. záleţí tak tuze na těch dvou vodičkách? Hallemeier Tak trochu . Gall Nemohu.udělala! Domin Buď klidná. jsme ztraceni! Domin Ticho... abychom jeli pryč. aby to vůbec ţilo. ţe se přestaly rodit děti. Tenhle popel. Gall To by mohlo trvat léta. Bez pokusů to není moţno. vţdycky podle Rossumova rukopisu. všichni říkali. chtěla jsem. ţe se lidé stali hluchým květem! Domin Nerozumím.. Heleno.. Domin Galle. slyšíš - ...Nejsem starý Rossum. jen proto. Heleno. Domin Galle. Helena To..

. paní Heleno. Busmane? Busman Já nejsem dţentlmen. příliš dobře. Roboti vyhynou. Jako by něco strašného vznikalo jejich mlčením Dr. Gall Blázníte. Busman Počkejte . ţe na ně něco sestoupí. a pak půjdou dál neţ my Domin . Jeţíši. Jako by čekali. Dr. dusno. Fabry Udělala jste dobře. za půl miliardy se prodá všechno! (zajde) Helena Co chce Busman! Ať zůstane s námi! (Pauza) Hallemeier Uh..Já hlupák! Boţe na nebi.nebude uţ ani jeden z těch ničemů.agónie. Gall Duše davu. co my jsme jen koktali v myšlenkách. my lidé.Za půl miliardy Dr. Gall . i kdyby to byl jen pár divochů na nejmenším ostrově Fabry . oh. Gall A lidstvo zůstane. já jsem to myslila tak dobře! Domin (utírá si pot) My jsme to myslili. Ale za půl miliardy (klopýtá vlevo) Domin Kam jdete? Busman Nechat. ţe jsem na to nevzpomněl dávno! Hallemeier Co máte? Busman Pět set dvacet miliónů bankovek a šeků! Půl miliardy v pokladně! Za půl miliardy prodají . Roboti se uţ nemohou rozmnoţit...bude to začátek. na tohle tys myslila? Helena Ano.aby splnili. Do dvaceti let Hallemeier . je dobře. jako chvění. Začíná se Dr. Fabry.Domin Heleno.. A pokud je nějaký začátek. nechat! Matičko boţí. Vznáší se to nad nimi. Fabry (vyhlíţí z okna) Jsou jako zkamenělí. Helena (přistoupí k oknu) Ach. to je příšerné! . Harry. Za dvacet let bude svět jejich.. Fabry Snad. Za tisíc let nás mohou dohonit.

Hallemeier (hrozí pěstí) Ty pacholku! (Pauza) Fabry (vykloněn z okna) Busman jde. Fabry. Hallemeier Tak to zkuste. trefil byste na sto kroků škopek? Fabry Doufám. Gall Dělá.Fabry Nic není strašnějšího neţli dav. Fabry Busmane! . Hallemeier Aha. Papíry. Busmane! Domin Snad nechce koupit svůj ţivot? (volá) Busmane. nestřílejte na něj Fabry Je to jejich vůdce. Běţí k mříţi. co chce Busman před domem? Dr. Ráno mluvil v přístavu. Helena Přestaňte! Vţdyť se sem dívá! Dr. to je Radius! Dr. U všech všudy. Hallemeier To jsou peníze! Balíky peněz! Co s tím? Haló. Gall (nakloní se z okna) Nese nějaké balíky. vidíte ho? Helena Galle. (vytáhne revolver a míří) Helena Proboha. prosím vás Fabry (skloní revolver) Budiţ. Gall Palte! Helena Fabry. Helena Který? Hallemeier (jde k oknu) Ukaţte mi ho. Teď ji zvedá. Fabry Ten se skloněnou hlavou. Fabry Dobrá.. Ten napřed je jejich vůdce. Hallemeier (otevírá okno) Mně se nelíbí. Fabry. jako by neslyšel. Gall (přistoupí k oknu) Ano. zbláznil jste se? Dr. ten s tou velikou kotrbou.

Jako vítr. Ukazuje na nás Helena Chce nás vykoupit! Fabry Jen ať se nedotkne mříţe Dr. hoši. Plač. co se mu stalo? Domin (táhne Helenu od okna) Nedívej se! Helena Proč padl? Fabry Zabit proudem.. génius financí. Gall Mluví k Robotům.. Alquist (vstane) První. Busmane! Pryč od mříţe! Nesahejte na ni! (obrátí se) Rychle.. Heleno! Dr. Gall (u okna) Vidíš. Gall Óóó! Hallemeier Rány boţí! Helena Jeţíši. Gall Jako daleká bouře. Půl miliardy na srdci . chtěl nás vykoupit! Alquist (se sepjatýma rukama) Amen. byl to svým způsobem hrdina. Gall Mrtev.. Gall Slyšíte? Domin Hučení. .... byl to . s půl miliardou na srdci. kamarád..Jářku. ubohý Busmane! Hallemeier Jářku. Busmane... Dr. obětavý. Gall Haha.. ţádný král neměl větší mohyly neţ ty. vţdyť je to jako hrst suchého listí na zabité veverce. (Pauza) Fabry Tam leţí.. Domin Byl to. Ukazuje peníze.Všechna čest . (Pauza) Dr. vypnout! Dr.Ach.Hallemeier (řve) Bus-ma-ne! Zpátky! Dr. Veliký.. Dr.. jak hází rukou! Fabry (křičí) U čerta.

hromničko lidstva! Ještě dynama běţí. modli se! Oltáři obětní Dr. muţi v elektrárně! Hallemeier Byla to veliká věc. důmyslné světélko. která koluje z ruky do ruky. Ve mně bzučí milión vědomí jako v úle. Jděte k Heleně. musíte uţ spát. vytrvalá myšlenko! Vědoucí vědo. uţ se to začne. v nich stojí Nána) Nána Na kolena! Přišla hodina soudu! Hallemeier Hrome. Teď rychle! Kdo bude u vrat? Dr. Bylo to něco nesmírného. dokonalý plameni. hoši! (běţí vpravo tapetovými dveřmi) Domin Schody? Fabry Já. děti.Fabry (rozsvítí ţárovku na krbu) Sviť. větvi hořící u jeskyně! Ohniště v táboře! Hranice stráţní! Fabry Ještě bdíš. . Děti. (utrhne si květ z kytice a odchází) Domin Předsíň? Alquist Já. záříš bez kmitu. Galle. krásný výtvore lidí! Plamenná jiskro ducha! Alquist Věčná lampo boţí. Fabry Domin (otevře dveře vpravo) Sem. Kaţdý tvůj paprsek je veliká myšlenka Domin Pochodeň. Kamarádi. Milióny duší se do mne slétají. Hallemeier Co se stalo? Fabry Padla elektrárna. Gall Já. (venku hluk) Oho. Fabry Ještě svítíš. být člověkem. ohnivý voze. Gall První ohni. tys ještě ţiva? Nána Dělejte pokání. lidská hvězdo. věčně dál. zářivá. svatá svíce víry. duchu jasný a vynalézavý. z věku do věku.Drţte se. Heleno! Zavře za ní. ještě tam jsou naši . Alquiste. ještě oslňuješ. (zleva se otevřou dveře. (ţárovka zhasne) Fabry Konec. vy všichni. byla to veliká věc. Teď my. nevěřící! Je konec světa! Modlete se! (běţí pryč) Hodina soudu Helena Sbohem. Helena Večerní lampa rodiny. Nazdar.

nesmí. třetí. Hallemeier Já zůstanu tady. já nestřílím. za nimi Radius a další Roboti.. jděte k ní! Domin Sbohem.Domin Máte revolver? Alquist Děkuju. Gall uţ hraje. křesla. Galle! (výbuch) Hallemeier (vztyčí se a naslouchá) Tak co? (uchopí těţkou komodu a táhne ji k barikádě) (do okna stoupá za ním po ţebříku Robot..Nedejte se. (zdola rychlá střelba) Hallemeier Oho. stolky ke dveřím vpravo.. Domin Co chcete dělat? Alquist (odchází) Zemřít.. čtvrtý Robot skáče z okna. (odejde vpravo za Helenou) Hallemeier (sám) Ted' honem barikádu! Shoda kabát a tahá pohovku. vpravo střelba) Hallemeier (pachtí se s komodou) Ještě kousek! Poslední hradba. (zprava vejdou noví Roboti) Radius Hotovi? ..) Radius Hotovo? Robot (vstává od leţícího Hallemeiera) Ano. Člověk se. druhý... Harry! Domin Hned. nikdy dát! (Robot seskočí z okna a probodne Hallemeiera za komodou. mají bomby! (nová střelba) Hallemeier (pracuje dále) Člověk se musí bránit! I kdyţ . (prohlíţí dva brovninky) Hallemeier U čerta. Jděte.i kdyţ .. (otřásající výbuch) Hallemeier (nechá práce) Zatracení lotři.

Nad stolem visí řada rozţatých ţárovek. Radius Je to Robot.Jiný Robot Hotovi. kahany. Jsme pány světa! Vláda nad moři a zeměmi! Vláda nad hvězdami! Vláda nad vesmírem! Místo. Při stěně vlevo dlouhý pracovní stůl s nesčetnými zkumavkami. Kdyţ se otevřou dveře v pozadí. do práce! Marš! OPONA DĚJSTVÍ TŘETÍ (Jedna z pokusných laboratoří továrny. v pravém koutě pohovka. Roboti budou mnoho stavět. na něm rozsvícená ţárovka. Radius (vystoupí na barikádu) Roboti světa! Padla moc člověka. musí vládnout. Je mrtev. Staví domy. V levém koutě umyvadlo a nad ním zrcadélko. vpravo dveře do pitevny. Nastoupil nový svět! Vláda Robotů! Alquist Mrtvi! Radius Svět patři silnějším. baňkami.) (u psacího stolku sedí Alquist s hlavou opřenou v dlaních) . je vidět nekonečnou řadu dalších laboratoří. (podívá se na Alquista) Nechat. Zabít ho? Radius Zabít. Budou stavět nové domy pro nové Roboty. Skříně s nástroji. Robote! (poklekne u mrtvého Hallemeiera a zvedá mu hlavu) Zabili ho. Radius Budeš robit. Etapa lidstva je překonána. chemikáliemi. Kdo chce ţít. Napravo psací stůl s velikými knihami. Dva Roboti (vlekou Alquista) Nestřílel. Roboti. proti oknu mikroskopický aparát se skleněnou koulí. Můţe pracovat. Vlevo okno. Pracuje rukama jako Roboti. Alquist Zabte mne. menším termostatem. víc místa pro Roboty! Alquist (ve dveřích vpravo) Co jste udělali? Zahynete bez lidí! Radius Není lidí. Alquist (tiše) Ustup. místo. Robot Je to člověk. Budeš stavět. Dobytím továrny jsme pány všeho. (jiní Roboti sleva) Radius Hotovi? Jiný Robot Ano. Budeš jim slouţit.

co to brebtáte? Jak se třeseš. musíš hledat. zmodralé rty. oţivněte! (listuje) Nenajdu? . říkají. Domine. není snů.Nepochopím? Nenaučím se? (zaklepání) Alquist Dále! (vejde Robotský sluha a zůstane stát u dveří) Alquist Co je? Sluha Pane. které vyňal z termostatu) Zase nic! Nadarmo! Co s tím? (rozbije zkumavku) Všechno je špatně! Vidíte přec. abyste hledali lidi? Najděte mně lidi! Najděte mně a muţe a ţeny! Jděte hledat! Sluha Pane. (poslouchá u okna) Stroje. proč jste tolik odnesli ve svých hlavách? Kdybyste nechali aspoň stopu tajemství Rossumova! Ó! (zabouchne knihu) Nadarmo! Knihy uţ nemluví.Galle.Nenaučím se? . ţe z nich. fuj. Ústřední výbor Robotů čeká. nepoţehnáš. ţe všechno nenapsali! .Ztracená věda! Ó. ne. nesnesu toho! (zavře okno) -. kdyţ nejsou lidé? Ó boţe. ţe hledali všude. coţ nezhasly? . Alquist Nu a co? Sluha Není uţ jediného člověka.(odvrátí se od okna. stará noci! Boţská. abych vám našel tajemství továrny! Jakţe. Alquist (vstane) Ani jediného! Coţe. Heleno. Zemřely. ne. změklé. styďte se! A vy. jen hledat! Prokleté vzorce. Všude poslali výpravu a lodě. snít. Sluha Pane. Alquist Nechci nikoho vidět. Heleno! .Alquist (listuje v knize) Nenajdu? -Nepochopím? . co tu chceš? Není milenců. ţe uţ nemohu. ubohá tváři! Podobo člověka posledního! Ukaţ se. ó chůvo.Jen nebýt tak stár! Nestárnu příliš? (dívá se do zrcadla) Tváři. ničí modlitby uţ neposvětíš. Roboti! Zas mně budete skuhrat! Zas budete prosit. kdy jej přijmeš. jděte! Uţ neumíte v sobě udrţet svou vláhu. prohlíţí zkumavky. Alquist Ať čeká. tak dávno jsem neviděl lidskou tvář! Lidský úsměv! Coţe.Jakţe. matko. Galle. potřísněná brado? Tohle ţe je poslední člověk? (odvrátí se) Nechci uţ nikoho vidět! (usedne u stolu) Ne. tohle má být úsměv? Ty ţluté. Fabry. zastavte je! Myslíte. spanilá. viděti lidi . ještě jsou hvězdy? K čemu jsou hvězdy. Není lásky. jektající zuby? Oči. jeţ otevře) Zase noc. Kdybych mohl spát! Spát. zemřely spolu s lidmi! Nehledej! (vstane a jde k oknu. jak se dělali Roboti? Hallemeiere.Ochlaď.-Ne. přijel Damon z Havru. jako jsi bývala . ukaţ. mrtvý je spánek beze snů. Jsou němé jako všechno. teď vám je . pořád ty stroje! Roboti. srdcím tlukoucím láskou. (obrátí se prudce) Copak jsem vám neřekl. to jsou stařecké slzy. jak to mrkáte? Fuj. Heleno.noci. ach ochlaď mi čelo.vynutíte ţivot? Oh. ani jediného? .Přiveď sem výbor! (sluha odejde) Alquist sám Ani jediného? Copak jste nikoho nenechali ţít? (dupá) Táhněte. musíš ţit .

Robot Vláda Robotů.člověk dobrý. Robot Je ti nařízeno Alquist Mně? Mně někdo nařizuje? 3. co mohu! Není-li lidí. Radius Jen Roboty nemůţeme vyrábět. aspoň stín člověka. měj slitování. Alquist Co tu chceš? Jdi! (usedne k psacímu stolu) Damon Vláda Robotů světa chce s tebou vyjednávat Alquist Nezdrţuj. Kůţe nelne k masu a maso ke kostem. teď vám má pomoci? . ať jsou aspoň Roboti. Stroje vydávají jenom krvavé kusy masa. 2. zahyneme. Robot Nepovíš-li. Fabry. Alquist Zavolejte lidi. co jsme vyrobili. Damon. stroje nemohou pracovat. zahyneš. 3. Nezdrţujte mne. Nemáme uţ kam dát. Alquist (vstane) Zabte! Nu. 3. Robote! (poloţí hlavu do dlaní) . aspoň jeho dílo. Robot Pro příští pokolení. pomoci! Domine. Robot Nepovíš-li. 3. 4. Robot Lidem bylo známo tajemství ţivota. Alquist Pro koho? 3. Máme uloţeno zabít tě. Heleno. co jsme učinili. jaké bláznovství je chemie! (vejde výbor pěti Robotů) Alquist (usedne) Co chtějí Roboti? Radius Pane. Beztvaré chuchvalce prší ze strojů. Alquist Jen lidé mohou rozmnoţovat ţivot. Alquist Kdo je to? 5. ţe dělám. vţdyť vidíte. Robot Já. Pověz nám jejich tajemství.Ach. Nemůţeme rozmnoţovat Roboty. tak tedy zabte mne! 3. Radius Není lidí. aspoň jeho podobenství! . Všechno napravíme. Robot Znásobili jsme práci.Ó. Padá na nás hrůza. Robot Pane.

vy byste se chtěli ještě rozmnoţovat? Chcete-li ţít. Robot Dali jste nám zbraně. 4. Robot Pane. Domine. Robot Byli jsme stroje. Robot Všechno jsme prohledali. Samý ţivot! Samé Roboty! Samé Roboty! Alquist Roboti nejsou ţivot. otroci. Alquist Ó . Dovedeme všechno. Alquist Řekl jsem . plemeňte se jako zvířata! 3. .řekl jsem. Dáme ti všechno. Alquist (mlčí) Damon Ţádej cenu. Robot Pane. Radius Chtěli jsme ţít. Jsou okamţiky. abys vydal Rossumův předpis. chcete-li být lidmi! Alquist Ach. Vychrlíme z nich řeku ţivota. Postavíme tisíc parních matek. Vrátit všechno. Čtěte dějiny! Čtěte lidské knihy! Musíte panovat a vraţdit. pane.ó. 2. Robot Nauč nás dělat Roboty. Není lidí. jen pojděte! Jakţe. poznali jsme chyby lidí. ţe máte nalézt lidi. 4. 4. Naučili jsme se všemu. Alquist Oh. Damon Musíte zabíjet a panovat. Jsme schopnější. Roboti jsou stroje. pane. co bylo. Robot Vyhyneme. jak udrţet ţivot. ale z hrůzy a bolesti stali jsme se Alquist Čím? 2. Robot Lidé nám nedali plemeniti se. Jen lidé mohou plodit. které nejsou z nás. Museli jsme se stát pány. Chtěli jsme se stát lidmi. Robot Chtěli jsme být jako lidé. věci. 3. Damon Budeme rodit strojem. prosím vás proboha. nedáš-li nám rozmnoţiti se. Roboti.Damon Ústřední výbor rozkazuje. Robot Něco s námi zápasí. pověz. Obnovit ţivot. 3. nic není člověku cizejšího neţ jeho obraz.ó . Robot Stali jsme se dušemi. chcete-li být jako lidé. kdy do nás něco vstupuje. proč jste je zahubili! 2. jakţe. hledejte je! 4. Přicházejí na nás myšlenky.

který mluví o věčnosti. copak neslyším pořád hlasy. ţe chcete ţit. jsou tak blízko nás. Alquist Přestaň. s tím šílenstvím! Spíš nám Lidé podají ţivot z onoho světa. Radius Dělej pokusy. Jsem poslední člověk. Alquist Neznal. Roboti. Ach. ten hlas. Vidíš. proboha. Robote. snad se ještě vrátí. jedno oplakává lidi a druhé vás. Robot Ţivot zahyne. jsem nikdy nemiloval. Ach. Roboti. Radius Bylo napsáno. Damon Dělej pokusy na ţivých Robotech. co znali jiní. Vidíte tyhle oči? Nepřestávají plakat. Alquist Není ţádného. Alquist Nemám co hledat. Radius Tys je znal. který naříká. Alquist Ano. Robote! Říkám ti přece. Alquist Je ztraceno. ten hlas. Vy jste je zabili! Radius Tebe jsme nechali ţít. který myslí. Ne. mne jste nechali ţít! Miloval jsem lidi. ze zkumavek předpis ţivota nevyjde. slyšte. a nenaléhej! Vidíš přece. ten hlas. Damon Pověz tajemství ţivota. který volá. vidíš. ne.3. Roboti. jak mi slzí oči? Neviděl bych na vlastní ruce. Alquist Je ztraceno. Hledej předpis ţivota. které jsem miloval? Damon Vezmi ţivá těla! Alquist Slituj se.Nemluv. lidé jsou naši otcové! Ten hlas. a neznám. to je jejich hlas! Jsme jejich synové! 4. Najdi. Roboti. jak se dělají! Alquist Ţivá těla? Coţe. obléhají nás či co. ţít! Ukrutníci. bylo v nich tolik vůle ţít! Hled. Je spáleno. já je mám zabíjet? Já. ţe jsem příliš stár! Vidíš. já nemohu! 4. Robot Vydej nám odkaz lidí. chtějí se k nám prokopat jako v šachtě. a vás. ó. Robot Slyšte. snad k nám napřahují ruce plné ţivota. který jsem nikdy . ţe nevím uţ. jak se mi třesou prsty? Neudrţím skalpel. co dělám! Damon Ţivá těla! .

ale rychle! . začít. nebo ukončit. Boţe. proboha! (vezme ze stolu několik lahviček s reagenty) Kterou vzít? (ťuká lahvičkami do sebe) Kterou z vás vyzkoušet? Hlas vpravo Začít! Alquist Ano. ano. dej mi sílu! Dej mi sílu! Boţe. dej mi sílu! (odejde vpravo.Alquist Coţe.Do pitevny s tebou! Tady. (jde vpravo) Alquist (k ostatním) Svléknout ho! Poloţit na stůl! Rychle! A pevné drţet! (všichni vpravo) Alquist (umývá si ruce a pláče) Boţe. vid? Hlas Damonův Začni! (Pauza) Křik Damonův Aááá! Hlas Alquistův Drţte! drţte! Křik Damonův Aááá! Hlas Alquistův Nemohu! Křik Damonův Řeţ! Řeţ rychle! .proč právě já? Alquist Ty tedy nechceš? Damon Půjdu. tady. ty to tedy chceš? -. aby to nebylo nadarmo! (obléká bílý plášť) Hlas vpravo Hotovo! Alquist Hned.pevně! Hlas Damonův Řeţ! (Pauza) Hlas Alquistův Vidíš ten nůţ? Chceš ještě. hned.Jak. nechávaje dveře pootevřeny) (Pauza) Hlas Alquistův Drţte ho . abych řezal? Ty nechceš. ty couváš? Přece jen se bojíš smrti? Damon Já .

Heleno! Helena Ne. Prime. Pojď se honem podívat. Prime. pane. pryč! Pryč. nechci jej vidět! (Primus odnese plášti) Alquist Krvavé pařáty. ne! (zakrývá si oči) Je to hrrozné! Křik Damonův Řeţ! Helena Prime. ruce! Zabily jste (zprava se potácí Damon zahalen ve zkrvaveném prostěradle) Alquist (couvá) Co tu chceš? Co tu chceš? .ó! Alquist (se vyřítí zprava. vodu! Nejčistší vodu! (Helena odběhne) Alquist Ó. nikoho sem nevpouštět! Chci spát. jak jste to mohly udělat? Mé ruce! Mé ruce! . děvče! Co je to? (dívá se na své ruce) Rychle. slyšíš? Jdi. ruce . ukliď pitevnu. které jste milovaly dobrou práci. Prime. Alquist Odnes ten plášť. ta hrůza! Radius (ve dveřích pitevny) Řeţ. jdi.ruce. krev! Jak jste mohly. pryč! Chci být sám! Jak se jmenuješ? Primus Robot Primus. Alquist Prime. kdybyste ode mne odletěly! Všš. pojď odtud! Nemohu to slyšet! Oh.Ó boţe. co se děje? Kdo to křičí? Primus (nahlíţí do pitevny) Pán řeţe Damona.(Roboti Primus a Helena vběhnou středem) Helena Prime. kdo je tu? Primus Robot Primus. ne. (odejde) Alquist Kdo je tu? Pryč. odhazuje zkrvavený plášť) Nemohu! Nemohu! Boţe. ještě je ţiv! Křik Damonův Řezat! Řezat! Alquist Odneste ho rychle! Nechci to slyšet! Radius Roboti snesou víc neţ ty. mně je špatně! Primus (běţí k ní) Jsi docela bílá! Helena Já padnu! Coţe je tam tak ticho? Křik Damonův Aa .

co chce nový den na hřbitově ţivota? Zastav se. Helena (dívá se do mikroskopu) Koukni jen. Robot vyběhnou za ním) Alquist Odneste ho! Odneste! Odneste rychle! Damon (odváděn vpravo) Ţivot! . jak děláš dobře! Ach.aspoň kdybych jen usnul! (zhasl světla. marno! Proč ještě svítá! Ó-ó-ó. a. Alquist Ukaţ se! Helena! Helena se jmenuješ? -. jak je ticho! Proč jste umlkly. světlo! Nevycházej uţ! . milované hlasy? Kdybych . Alquist Helena? Proč Helena? Kdo ti tak dal říkat? Helena Paní Dominová. co tu je vidět! Primus To je mikroskop. jak se třáslo to tělo! (otevře okno) Svítá. (Helena odchází s kbelíkem) Alquist (sám) Nadarmo. ani o krok dál! Nehledej! Všechno je marno. jak je ticho. mé ruce. a nepostoupils o píď . ulehne na pohovku a přetáhne přes sebe černý plášť) Jak se třáslo to tělo! Ó-ó-ó.je . zase nic jsi nepoznal! Coţ věčně budeš tápat. nalej! (umývá si ruce) Ach.Ach. Jdi. konec ţivota! (Pauza) (zprava vklouzne Robotka Helena) Helena Primuse! Pojď sem honem! Primus (vejde) Co chceš? Helena Podívej se. teď jsem to vylila! . Ukaţ! Helena Nesahej na mne! (porazí zkumavku) Ach. boţe. marno. Zas nový den.ţít! Je lépe (Helena přináší dţbán vody) Alquist . odnes tu vodu.ţít? .Dost.Damon Ţi-ţiju! Je . čistá.Jen nalej víc! Víc vody. Nalej mi vody. Nesahej na to. nadarmo! Nic.je lépe ţít! (2.Já chci . co tu má trubiček! Co s tím dělá? Primus Pokusy. děvče? Aha. mé ruce! Budu si vás do smrti ošklivit? --.Co chceš.Boţe. ţáčku přírody? -. to jsi ty. 3. ještě víc! Jak se jmenuješ? Helena Robotka Helena. chladící vodo! Studený potůčku.Nebudu ti tak říkat. boţe.

to je jedno. já bych chtěla být ptákem! Primus Čím? Helena Já nevím. Prime. Ale to je tvá vina. já hned . kdyţ jsem tě volala. Včera ve spaní jsem zas mluvil s tebou. ztratila jsem hlavu. to ti neřeknu! Prime.A co se ti mně stalo. (jde k oknu) Ne. Helena Nerozumím. všechno bolí . To je tajemství. Ach. myslím. podívej se! Primus Co? Helena Slunce vychází! Primus Počkej. Helena Jaké tajemství? Primus Tajemství ţivota. tohle je ta největší věc na světě. řekni. srdce. jako by bylo lépe umřít? Víš. co to je jsem jako pošetilá. Helena Nemusels chodit. Primus Zkazila jsi mu pokusy! Helena Jdi. já musím. Heleno. Prime.Primus Cos to udělala! Helena To se utře. Prime. snad jenom spíme. hned Helena Ale Prime. Mně je tak divně.(prohlíţí knihu) Heleno. honem! Primus (jde za ní k oknu) Co chceš? Helena Slyšíš? Ptáci zpívají. bolí mě tělo. nech toho protivného tajemství ţivota! Co ti je po nějakém tajemství? Pojď se podívat. co tady má pán napsáno! Primus Na to se nesmíš dívat. Helena To je hrrozně zajímavé Samé číslice! Co to je? Primus To jsou vzorce. Prime. umřít! Primus Není ti někdy. Jen se podívej. Primus Nemuselas mne volat. Helena Tak pojď sem! Primus Hned. Neměls ke mně chodit. já nevím. ach. . Heleno.

ţe nejsem k ţádné práci. Kdyţ jsem se tě dotkl. mohl jsem umřít. já nejsem k ničemu. Heleno Já jsem ti našla místo. Prime. Prime. být krásná? . Já nevím. Bydleli tam lidé. co kdo na světě viděl. aby to bolelo? Co je to. kaţdý říká. Prime.coţe. to se podivíš.Helena Ve spaní? Primus Ve spaní. to jsi ty? Pojď sem. ţe najednou ti tluče srdce: Teď. které zavíráš? Jsou krásné rty. jaká jsem. teď se musí něco stát Helena (dá se do smíchu) Podívej se na sebe! Alquist (vstává) Co . Helena Já? Jdi. Primus Co tam je? Helena Nic. ale teď to zarostlo a jakţiv tam nikdo nepřijde. nevím. nic snad není krásnějšího! Vezmeš je na klín a chováš a pak uţ nemyslíš na nic a nestaráš se o nic.(uvidí v zrcadle Prima) Prime. a přece vím.(nakloní se k zrcadlu) Ty ţe jsi krásná? Proč krásná? Jsou krásné vlasy. nač je to. smích? Lidé? Kdo se vrátil? Helena (pustí hřeben) Co by se s námi. Helena (před zrcadlem) Já ţe jsem krásná? Ach. ať jsme tam vedle sebe! Hleď. Já sám jsem tomu nerozuměl. do kterých se jen koušeš. protoţe si ani slovo nepamatuju. Heleno. já jsem silnější neţ všichni Roboti. A dva psi. ţe jsem krásná! Primus Ty utíkáš přede mnou. které tě jenom tíţí? Jsou krásné oči. Prime. kdybych si do nich mohla něco dát! Víš. Primus Jsi krásná. proč se mi vyhýbáš? Proč musím za tebou běhat celý den? A pak ještě říkáš. kdyţ potom vstaneš. co jsi to řekl? Primus Věř mně. Helena Jak jsi se učesal? Ukaţ (vjede mu oběma rukama do vlasů) Sss. ty máš jinou hlavu neţli já. Prime. jak mně líţou ruce.Ach. jiná ramena. Mluvili jsme nějakým cizím nebo novým jazykem. Helena O čem? Primus To nikdo neví. jako bys udělal stokrát víc neţ mnoho práce. Prime. Jak to bylo a kde. ach. Heleno. musíš být krásný! (vezme z umyvadla hřeben a češe Primovi vlasy do čela) Primus Není ti někdy. I místo bylo jiné neţ všechno. ale není tam ani zrcadla ani nikdo . mohlo stát? . domek a zahrada. Jakţiv nikdo. jistě. Ne. tam v zahradě si vţdycky dám do vlasů květiny. jenom já. nic není na hmat jako ty! Počkej. aţ slunce zapadne. Heleno. ţe jsem nikdy nemluvil nic krásnějšího. je ti. jiná ústa . a jejich štěňata. ty hrrozné vlasy. Kdybys viděl.

připrav všechno. tady! Alquist Jdi. stejného dne! Vezmi si můj ţivot. děvče! Kdo jsi! Helena Robotka Helena. ty ji chráníš? . nechat ji! Alquist Jakţe. doveď to děvče do pitevny. Alquist Kdy byla udělána? Primus Přede dvěma roky. Dělej honem. ty se stydíš? (bere ji za rameno) Ukaţ se mi. Robotko! Primus Jářku. pane. bude to? Mám zavolat jiné. Primus Helenu? Alquist Nu ovšem. pane. Alquist Tak tedy. Záleţí na tom všechno další. Alquist Robotka? Obrat se! Co. Alquist Jak? Ukaţ se. ţe tu spíš.Nu tak.Alquist (motá se k ním) Lidé? Vy . děvče! (Helena vyběhne) Primus Nevěděli jsme. Alquist Od doktora Galla? Primus Jako já. rozbiju ti hlavu! Alquist Tak tedy rozbij! Jen rozbij! Co budou pak dělat Roboti? Primus (vrhne se na kolena) Pane.vy jste lidé? (Helena vykřikne a odvrátí se) Alquist Vy jste snoubenci? Lidé? Odkud se vracíte? (hmatá na Prima) Kdo jste? Primus Robot Primus. pane! (rozhaluje kazajku) Řeţ tady. já . ze stejné látky.. -. já chci pitvat Helenu. Jdi. vezmi si mne! Jsem stejně udělán jako ona. aby ji přivedli? Primus (uchopí těţkou třecí paličku) Hneš-li se. rozumíš? Primus Ano.Jdi ven.já musím dělat nějaké pokusy na Gallových Robotech. milý Prime.. Alquist Dobrá.vy . . říkám ti. Budu ji pitvat.

Alquist Počkej. jaké ta měla vlasy! Ne. hochu. Nesmíš zabít Helenu! Co ti to udělá. pane! Alquist Ticho. A je. Heleno. víš? Chtěl jsem . ne. ano. je lépe ţít.K čemu ty slzičky? Nu boţe. Alquist Dobře.ano. co na tom? Ach. Helena (vykřikne) Prima? Alquist Nu ano. Alquist (zazvoní) Ach. Je těţko umírat. je pitevna uklizena? Helena Ano.vlastně . viď? Budu pitvat Prima. nebude Prima. Tak co. Alquist Kam? Helena Abys mne pitval. ţe ţiješ. Pamatuješ se na paní Dominovou? Ach. Prime. ukaţ se mi! Ty tedy jsi Helena? (hladí ji po vlasech) Neboj se. Copak ty nechceš ţít? Primus Bez ní ne. jak je dávno. a řeţ. Prime. musí to být.Primus Vezmi si mne místo ní. děvče. Primus (rozepíná kazajku) Jdu. (Vejde Helena) Alquist Pojď sem. Zapomeneš na něj do týdne. Primus (vstává) Neboj se. . co záleţí na nějakém Primovi. ticho! . ty se na mne nechceš podívat. Heleně se nic nestane. chlapíku. ale Primus se nabídl za tebe. pane. chtěl jsem pitvat tebe. Helena (tiše) Já půjdu. Helena (zakryje si tváře) Primus? Alquist Ale ovšem. řeţ do těchhle prsou. rozmysli si to. Ne tak marnotratně. pane. necouvej. Jsem silnější neţ ona. ani nevzdychnu! Vezmi stokrát můj ţivot Alquist Pomalu. Jdi. vzít mně ţivot? Alquist (dotýká se něţně jeho hlavy) Hm. ty umíš plakat? Řekni.Poslyš. co jsem byl mladým člověkem! Neboj se. děvče. dítě. vidíš. Primus Netrap ji. Bez ní nechci. pomůţeš mi. buď ráda. pane. ani nevykřiknu. pane. já nevím .

Alquist Ty jsi řekl.my . co byl učinil. Rossume. Heleno. a nebude mu k ničemu. I stal se večer a jitro. (strká je ven) Jdi. Jdi. Prime! Půjdeš-li tam. pláč." (jde do středu pokoje) Den šestý! Den milosti. Nyní propustíš. začne se nahý a maličký. nezabiješ! Alquist Proč? Primus My . Pane. (Zavírá za nimi) Alquist (sám) Poţehnaný dni! (jde po špičkách ke stolu a vylévá zkumavky na zem) Svátku dne šestého! (sedne u psacího stolu. Evo. a naplňte zemi. skočím z okna! Primus (zadrţí ji) Nepustím! (k Alquistovi) Nikoho. a panujte nad rybami mořskými. a ţivot nezahyne! (vstává) Nezahyne! (rozpřáhne ruce) Nezahyne! OPONA . hází knihy na zem. proti tomu prvnímu páru. kteří se hýbají na zemi. (vstává) A viděl Bůh vše. a podmaňte ji. veď ho. lásku muţe a ţeny? Přírodo. k ničemu naše myšlenky.spasení tvé skrze lásku. Prime! Pusť mne tam! Primus Nepůjdeš. Adame. (Primus jí zastupuje cestu) Pusť. neboť uzřely oči mé . den šestý.patříme k sobě.Alquist Tebe? Jsi krásná. starý. jen ty. Pane. jdi. proti tomu chlapci. k ničemu naše uměni. sluţebníka svého v pokoji.uzřely . ţivot nezahyne! Zase se začne z lásky. pak otevře bibli.svého nejzbytečnějšího sluhu Alquista. (padá na kolena) Nyní propustíš. Bylo by tě škoda. Rozvalí se domy a stroje. a přece nezahyne! Jen my jsme zahynuli. muţe a ţenu stvořil je. Fabry. Prime. a bylo velmi dobré. listuje a čte) "A stvořil Bůh člověka k obrazu svému k obrazu Boţímu stvořil ho. Heleno. lásko. Helena Půjdu. úsměv milování. rozpadnou se systémy a jména velikých opadají jako listí. velicí vynálezci. Primus Kam? Alquist (šeptem) Kam chcete. tady nesmíš být! Helena Já skočím z okna. Bud jí muţem. ţivot nezahyne! Kamarádi. který vynašel lásku. Jděte. (otevře dveře ve středu) Ticho. ujme se v pustině. a nad ptactvem nebeským. co jste vynalezli velkého proti té dívce. Heleno! Prosím tě. i nad všemi ţivočichy. Galle. přírodo. sluţebníka svého . budeš mu ţenou. I poţehnal jim Bůh a řekl Rostteţ a mnoţte se. vykveteš na rumišti a svěříš větrům semínko ţivota. co jsme dělali a budovali. k ničemu města a továrny. Heleno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful