P. 1
MIMO(2)

MIMO(2)

|Views: 140|Likes:
Published by gau_loncon15112488

More info:

Published by: gau_loncon15112488 on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Đҥi hӑc quӕc qia TP.

HCM
Trưӡng Đҥi hӑc Khoa hӑc tӵ nhiên
Khoa ĐiӋn tӱ viӉn thông
Tìm hi͋u đ͉ tài:
MIMO (Multi Input Multi Output)
Gi̫ng viên hưͣng d̳n: Th̯y Đ̿ng Lê Khoa
Th͹c hiӋn:
1. NguyӉn Thӏ Minh Châu 0620003
2. Trҫn Quӕc Cưӡng 0620006
3.NguyӉn Xuân Nguyên 0620047
4.NguyӉn HuǤnh Thanh Thҧo 0620072
1
Nӝi dung
‡ HӋ thӕng MIMO
‡ HӋ thӕng MIMO ± OFDM
‡ DEMO dung lưӧng kênh truyӅn
2
HӋ thӕng MIMO
3
Nӝi dung
1. Tәng quan vӅ các mô hình hӋ thӕng thông tin
không dây
2. Kӻ thuұt phân tұp
3. Các đӝ lӧi trong hӋ thӕng MIMO
4. Mô hình hӋ thӕng MIMO
5. Dung lưӧng hӋ thӕng MIMO
6. Mã hóa không gian ± thӡi gian STC
4
1. Tәng quan vӅ các mô hình hӋ thӕng
thông tin không dây
Có thӇ chia thành 4 hӋ thӕng cơ bҧn :
‡ SISO (Single Input Single Output)
‡ SIMO (Single Input Multi Output)
‡ MISO (Mutli Input Single Output)
‡ MIMO (Multi Input Multi Output)
5
SISO
‡ Là hӋ thӕng thông tin không dây truyӅn thӕng chӍ sӱ
dөng 1 anten phát và 1 anten thu
‡ Có 1 bӝ cao tҫn và 1 bӝ điӅu chӃ, giҧi điӅu chӃ
‡ Thưӡng dùng trong phát thanh, phát hình, Wi-Fi,
Bluetooth
‡ Dung lưӧng hӋ thӕng :
C = log
2
(1+SNR) bit/s/Hz
6
SIMO
‡ HӋ thӕng sӱ dөng 1 anten phát và nhiӅu anten thu.
‡ Máy thu có thӇ lӵa chӑn hoһc kӃt hӧp tín hiӋu tӯ các
anten thu nhҵm tӕi đa tӹ sӕ tín hiӋu trên nhiӉu thông
qua các giҧi thuұt Beamforming hoһc MMRC
(Maximal-Ratio Receive Combining)
‡ Dung lưӧng kênh truyӅn :
C = log
2
(1+N.SNR)
7
MISO
‡ HӋ thӕng sӱ dөng nhiӅu anten phát và 1 anten thu
‡ Cung cҩp phân tұp phát thông qua kӻ thuұt Alamouti
đӇ cҧi thiӋn lưӧng tín hiӋu hoһc dùng Beamforming
đӇ tăng hiӋu suҩt phát và vùng bao phӫ
‡ Dung lưӧng hӋ thӕng:
C = log
2
(1+N.SNR)
8
MIMO
‡ HӋ thӕng sӱ dөng đa anten ӣ cҧ đҫu phát và đҫu thu
‡ Cung cҩp phân tұp phát và phân tұp thu nhҵm tăng
chҩt lưӧng hӋ thӕng, thӵc hiӋn Beamforming đӇ tăng
hiӋu suҩt, triӋt can nhiӉu.
‡ Dung lưӧng hӋ thӕng đưӧc cҧi thiӋn đáng kӇ bӣi kӻ
thuұt mã hóa không gian ± thӡi gian
C = log
2
(1+N
T
.N
R
.SNR)
9
Lӏch sӱ phát triӇn
‡ 1996 : Mӝt nhóm nghiên cӭu tӯ đҥi hӑc Stanford đã
giӟi thiӋu mô hình MIMO.
‡ 9 ± 1998: Bell Labs ӣ New Jersey công bӕ thành công
cӫa MIMO trong phòng thí nghiӋm
‡ 6 ± 1999: Gigabit Wireless, inc và đҥi hӑc Stanford
chӭng minh thành công mô hình MIMO ngòai trӡi.
‡ 2003: Airgo đã tung ra chip MIMO đҫu tiên
‡ 2004: IEEE nghiên cӭu chuҭn 802.11 dӵa trên MIMO
kӃt hӧp vӟi OFDM.
‡ 2006: đưa ra bҧn nháp đҫu tiên đӇ thҧo luұn cҧi tiӃn
và sӱa đәi.
10
Ưu điӇm và nhưӧc điӇm cӫa MIMO
‡ Ưu điӇm : tăng đáng kӇ tӕc đӝ truyӅn dӳ liӋu,
giҧm BER, tăng vùng bao phӫ hӋ thӕng vô
tuyӃn mà không cҫn tăng công suҩt hay băng
thông hӋ thӕng.
‡ Nhưӧc điӇm: chi phí triӇn khai hӋ thӕng anten
cao, không gian cҫn thiӃt cho hӋ thӕng cũng
tăng lên, hӋ thӕng xӱ lý sӕ tín hiӋu phӭc tҥp.
11
Mô hình trӵc quan
12
2. Kӻ thuұt phân tұp
‡ Đưӧc sӱ dөng đӇ làm giҧm ҧnh hưӣng cӫa fading đa
đưӡng và cҧi tiӃn đӝ tin cұy cӫa kênh truyӅn.
‡ Không yêu cҫu tăng công suҩt phát hoһc băng tҫn
‡ Yêu cҫu nhiӅu bҧn sao tín hiӋu phát tҥi nơi thu, tҩt cҧ
mang cùng thông tin nhưng có sӵ tương quan rҩt nhӓ
trong môi trưӡng fading.
‡ Có nhiӅu cách phân tұp: phân tұp thӡi gian, phân tұp
không gian, phân tұp tҫn sӕ
13
Phân tұp không gian
‡ Hay còn gӑi là phân tұp anten, sӱ dөng phә
biӃn trong truyӅn thông không dây dùng sóng
viba
‡ Sӱ dөng nhiӅu anten đưӧc sҳp xӃp trong không
gian tҥi phía phát hoһc phía thu
14
Phân tұp tҫn sӕ
‡ Sӱ dөng các thành phҫn tҫn sӕ khác nhau đӇ
phát cùng mӝt thông tin
‡ Các tҫn sӕ đưӧc phân chia đӇ đҧm bҧo bӏ ҧnh
hưӣng cӫa fading 1 cách đӝc lұp
‡ Phân tұp tҫn sӕ gây ra sӵ tәn hao hiӋu suҩt
băng thông tùy thuӝc vào sӵ dư thӯa thông tin
trong cùng băng tҫn sӕ
15
Phân tұp thӡi gian
‡ Có thӇ thu đưӧc qua mã hóa và xen kênh


t
h
t
‡ Phân tұp thӡi gian có thӇ đҥt đưӧc bҵng cách
truyӅn dӳ liӋu giӕng nhau qua nhӳng khe thӡi
gian khác nhau
16
3. Các đӝ lӧi trong hӋ thӕng MIMO
‡ Đӝ lӧi Beamforming
‡ Đӝ lӧi ghép kênh
‡ Đӝ lӧi phân tұp không gian
17
Đӝ lӧi Beamforming
‡ Giúp hӋ thӕng tұp trung năng lưӧng bӭc xҥ
theo hưӟng mong muӕn giúp tăng hiӋu quҧ
công suҩt, giҧm can nhiӉu.
‡ Giúp cҧi thiӋn chҩt lưӧng kênh truyӅn và tăng
đӝ bao phӫ cӫa hӋ thӕng.
‡ Thӵc hiӋn trong môi trưӡng ít tán xҥ.
18
Đӝ lӧi ghép kênh không gian
‡ Tұn dөng các kênh truyӅn song song có đưӧc
tӯ đa anten tҥi phía phát và phía thu, các tín
hiӋu sӁ đưӧc phát đӝc lұp và đӗng thӡi ra các
anten
‡ Tăng dung lưӧng kênh truyӅn mà không cҫn
tăng công suҩt phát hay băng thông hӋ thӕng
19
Đӝ lӧi phân tұp
‡ Cung cҩp cho các bӝ thu các bҧn sao tín hiӋu
giӕng nhau qua các kênh truyӅn fading khác
nhau
‡ Bӝ thu có thӇ lӵa chӑn hay kӃt hӧp các bҧn sao
tín hiӋu này đӇ giҧm BER, chӕng Fading, tăng
đӝ tin cұy cӫa hӋ thӕng
20
Mӝt hӋ thӕng thông tin điӇm điӇm đa anten gӗm có
N
T
anten phát và N
R
anten thu
y = Hx + n
y: tín hiӋu nhұn đưӧc tӯ N
R
chiӅu
x: tín hiӋu nhұn đưӧc tӯ N
T
n: nhiӉu Gauss trҳng
H là ma trұn kênh truyӅn chӭa các hӋ sӕ phӭc
4. Mô hình hӋ thӕng MIMO
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
½
»
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
­
«

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
½
»
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
­
«
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
½
»
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
­
«
!
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
½
»
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
­
«
T T T R R R
T
T
R
N N N N N N
N
N
N
n
n
n
x
x
x
h h h
h h h
h h h
y
y
y
.
.
.
.
.
.
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . .
. . .
.
.
.
2
1
2
1
2 1
2 22 21
1 12 11
2
1
21
5.Dung lưӧng hӋ thӕng MIMO
‡ Dung lưӧng hӋ thӕng là tӕc đӝ truyӅn dүn cӵc đҥi vӟi xác xuҩt lӛi
nhӓ nhҩt đӏnh.
‡ Giaû söû raèng chuùng ta coù N keânh truyeàn 1 chieàu
song song bò caùc nguoàn nhieãu Gauss coù phöông sai
coù taùc ñoäng. Dung löôïng moãi keânh ñôn ñöôïc tính
theo ñònh lyù Shanon, dung löôïng cuûa heä caùc keânh
song song laø toång dung löôïng cuûa caùc keânh ñôn.
2 2
1
,...,
N
o o
22
Công thӭc dung lưӧng kênh truyӅn:
Vôùi
‡ µ laø heä soá nhaân Lagrange ñöôïc choïn sao cho
toång coâng suaát phaùt laø:
‡ P: toång coâng suaát phaùt tín hieäu töø N
T
anten phaùt
và đӃn phía thu ñöôïc giöõ khoâng ñoåi.
‡ N: sӕ kênh truyӅn mӝt chiӅu song song
¿
!
!
N
n
n
P P
1
) ( log ) ( log ) 1 ( log
1 1 1
2
2
2
2
2
2
2 ¿ ¿ ¿
! ! !
!

! !
N
n
N
n
N
n
n n
n n
n
n
B
P
B
P
B C
o
µ
o
o
o
23
Dung lưӧng hӋ thӕng MIMO
Tuøy thuoäc veà thoâng tin traïng thaùi keânh
truyeàn keânh truyeàn CSI (Channel State
Information) maø dung löôïng keânh truyeàn coù
theå khaùc nhau.
‡ Tröôøng hôïp CSI ñöôïc bieát taïi caû phía phaùt
vaø phía thu.
‡ Tröôøng hôïp CSI chæ ñöôïc bieát taïi phía thu
24
Tröôøng hôïp CSI ñöôïc bieát taïi caû phía phaùt vaø
phía thu
‡ Công suҩt phân bӕ không đӅu
‡ Công suҩt phân bӕ đӅu (khi SNR cao)
bit/s/Hz
‡ SNR thҩp
bit/s/Hz
Hz s bit
P
C
N
n
n n n
N
n
/ / ) ( log ) 1 ( log
1
2
2
2
*
1
2 ¿ ¿
! !
! !
o
µ ì
o
ì
¿ ¿
! !
! !
k
n
n
k
n
n
k
SNR k
k
P
C
1
2 2
1
2
2
) ( log log ) 1 ( log
ì
o
ì
¸ ) e
P
C
i 2
2
log maxì
o
<
25
Tröôøng hôïp CSI chæ ñöôïc bieát taïi
phía thu
=
bit/s/Hz
¿ ¿
! !
! !
N
n
N
n
T
n n n
N
P P
C
1 1
2
2
2
2
) 1 ( log ) 1 ( log
o
ì
o
ì
|
!
!
N
n
T
N
T
n
W
N
P
I
N
P
1
2
2
2
2
) det( log ) 1 ( log
o o
ì
26
6.Mã không gian ± thӡi gian STC
(Space-Time Codes)
Do Tarokh và các đӗng sӵ phát minh năm 1998 tҥi
AT&T : là mӝt phương pháp mang lҥi hiӋu quҧ truyӅn
tin trong viӋc phân tұp phát trong môi trưӡng fading
sӱ dөng nhiӅu anten.
27
Các loaïi maõ hoùa khoâng gian ± thӡi
gian
‡ Maõ hoùa khoâng gian ± thôøi gian khoái STBC
(Space-Time Block Code)
‡ Maõ hoùa khoâng gian ± thôøi gian löôùi STTC
(Space-Time Trellis Code)
‡ Maõ hoùa khoâng gian ± thôøi gian lôùp BLAST
(Bell-Laboratories Layered Space-Time).
28
Mã hóa không gian ± thӡi gian khӕi
STBC
‡ STBC (Space ± Time Block Coding)
‡ STBC thöïc hieän maõ hoùa moät khoái caùc kyù töï
ñaàu vaøo thaønh moät ma traän ñaàu ra vôùi caùc
haøng töông öùng caùc anten phaùt (khoâng gian) vaø
coät töông öùng thöù töï phaùt (thôøi gian), STBC cho
pheùp phaân taäp ñaày ñuû vaø coù ñoä lôïi nhoû tuøy
thuoäc vaøo toác ñoä maõ cuûa boä maõ.
‡ STBC ñöôïc maõ hoaù vaø giaûi maõ ñôn giaûn nhôø
vaøo caùc giaûi thuaät xöû lyù tuyeán tính, neân STBC
phuø hôïp vôùi caùc öùng duïng thöïc teá trong heä
thoáng MIMO.
29
Mã hóa STBC
‡ Giҧ sӱ có N anten phát và M anten thu
‡ Vӟi mӛi kí hiӋu sl đҫu vào, bӝ mã hóa tҥo ra N kí hiӋu mã đưӧc
phát đӗng thӡi tӯ N anten phát : cl,1; cl,2; cl,3;«;cl,N
‡ Vector mã cl= [cl,1; cl,2; cl,3;«;cl,N]
T
‡ Phát dãy vector mã C = {C1, C2,«, CL}
‡ Lӛi xҧy ra khi bӝ giҧi mã quyӃt đӏnh sai rҵng ta đã phát 1l1 dãy
vector mã khác C¶ = {C¶1, C¶2,«, C¶L}
‡ Xét khung dӳ liӋu có đҫu vào là L
‡ Ma trұn lӛi A : A(C, C¶) = (Cl ± C¶l)(Cl ± C¶l)*
vͣi * là kí hi͏u liên hͫp phͱc
30
Mã hóa không gian ± thӡi gian lưӟi STTC
‡ STTC (Space ± Time Trellis Coding)
‡ STTC cho pheùp phaân taäp ñaày ñuû vaø ñoä lôïi maõ
cao, STTC laø loaïi maõ chaäp ñöôïc môû roäng cho
tröôøng hôïp MIMO.
‡ Neáu nhö STBC xöû lyù ñoäc laäp töøng khoái kí töï
ñaàu vaøo ñeå taïo ra moät chuoãi caùc vevtor maõ
ñoäc laäp, thì STTC xöû lyù töøng chuoãi kyù töï ñaàu
vaøo ñeå taïo ra töøng chuoãi vector maõ phuï thuoäc
vaøo traïng thaùi maõ tröôùc ñoù cuûa boä maõ hoùa.
‡ STTC cung caáp ñoä lôïi maõ toát hôn nhieàu STBC
ñoä lôïi maõ cuûa STTC taêng leân khi taêng soá traïng
thaùi cuûa löôùi maõ.
31
Mã hóa STTC
‡ Boä maõ hoùa taïo caùc vector maõ baèng caùch dòch chuyeån
caùc bit döõ lieäu qua thanh ghi dòch qua K taàng moãi taàng coù k
bit. Moät boä n pheùp coäng nhò phaân vôùi ñaàu vaøo laø K taàng
seõ taïo ra vector maõ n bit cho moãi k bit ñaàu vaøo. Taïi moät
thôøi ñieåm, k bit döõ lieäu ñaàu vaøo seõ ñöôïc dòch vaøo taàng
ñaàu tieân cuûa thanh ghi dòch, k bit cuûa taàng ñaàu seõ ñöôïc
dòch vaøo k bit cuûa taàng keá. Moãi laàn dòch k bit döõ lieäu vaøo
seõ taïo ra moät vector maõ n bit.
‡ Toác ñoä maõ laø R
c
= k/n
32
‡ K laø soá taàng cuûa thanh ghi dòch ñöôïc goïi laø
constraint length cuûa boä maõ
‡ Moãi laàn dòch k bit döõ lieäu vaøo seõ taïo ra moät vector
maõ n bit.
33
Giҧi mã STTC
‡ Mã STTC đưӧc thiӃt kӃ sao cho ӣ bӝ giҧi mã, thuұt toán Viterbi ± thuұt
toán giҧi mã hӧp lí cӵc đҥi (Maximum Likelihood) đưӧc sӱ dөng đӇ tính
đưӡng hӧp lí nhҩt chҥy qua lưӟi có sӕ đo tích lũy nhӓ nhҩt
‡ Sӕ đo tích lũy đưӧc xác đӏnh :
Ň rt,m - s1 - s2Ň
m , 1 E m , 2 E
¿
!
M
m 1
2
Đӝ tăng ích đưӡng
truyӅn tӯ anten phát
1 đӃn anten thu m
Đӝ tăng ích đưӡng truyӅn
tӯ anten phát 2 đӃn anten
thu m
Tín hiӋu thu
đưӧc ӣ anten m
tҥi thӡi điӇm t
Mã STTC đã đưӧc tìm bҵng hӋ thӕng máy tính cho chҩt lưӧng tӕt hơn hҷn
các mã STTC trên (đưӧc thiӃt kӃ bҵng phương pháp tính toán thӫ công)
34
Mã hóa không gian ± thӡi gian lӟp
BLAST
‡ BLAST (Bell-Laboratories Layered Space-Time)
‡ Naêm 1996 Wolniansky cuøng vôùi Foschini, Golden
vaø Valenzuela ñaõ ñöa ra kieán truùc V-BLAST, kieán
truùc naøy ñaõ thöïc hieän thöïc thôøi gian thöïc trong
phoøng thí nghieäm Bell vôùi hieäu suaát baêng thoâng
laàn ñaàu tieân leân tôùi 20-40 bps/Hz taïi möùc tæ soá
tín hieäu treân nhieãu SNR töø 24 ñeán 34 dB.
‡ Boä xöû lyù V-Blast ôû phía thu seõ giaûi maõ tín hieäu
theo moät tieâu chí naøo ñoù nhö MMSE (minimum
mean-squared error) hay ZF (zero-forcing).
35
Mã hóa V ± BLAST
V-BLAST söû duïng N
T
anten phaùt vaø N
R
anten thu vôùi N
T
” N
R
. ÔÛ phía phaùt, vector
coder seõ saép xeáp caùc bit cuûa chuoãi döõ
lieäu goác thaønh caùc symbol vaø chia thaønh
N
T
luoàng döõ lieäu con. Trong V-BLAST
khoâng caàn maõ hoùa lieân luoàng vì töøng
luoàng con coù theå ñöôïc maõ hoùa theo caùc
kieåu maõ hoùa truyeàn thoáng rieâng. Caùc
luoàng döõ lieäu con naøy seõ ñöôïc N
T
boä
phaùt ñieàu cheá theo cuøng moät choøm sao
QAM vaø phaùt ñoàng thôøi treân N
T
anten
phía treân cuøng moät taàn soá vôùi toác ñoä
1/T
S
symbol/s, moãi laàn boä phaùt seõ phaùt
36
Boä thu V-Blast Zero-Forcing
37
r
1
~
x
2
~
x
3
~
x
T
N
x
~
Boä thu V-Blast Minimum Mean-
Squared Error
Sơ đӗ máy thu:
38
r
1
~
x
2
~
x
3
~
x
T
N
x
~
Hӊ THӔNG MIMO-OFDM
39
OFDM
Do các vҩn đӅ vӅ nhi͍u (interference) và các
vҩn đӅ vӅ đa đưͥng (multi path), mӝt sӕ công nghӋ
trưӟc đây cũng đã đưa ra giҧi pháp điӅu chӃ sóng
mang đơn dùng cho các ӭng dөng NLOS (non line of
sight) nhưng cũng chưa mang lҥi hiӋu quҧ cao.
Sӵ ra đӡi cӫa kӻ thuұt ghép kênh phân chia theo
tҫn sӕ trӵc giao ± OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) : là mӝt bưӟc đӝt phá trong thӏ
trưӡng truy cұp vô tuyӃn băng rӝng.
40
OFDM
Công nghӋ OFDM nҵm trong mӝt lӟp các kӻ thuұt điӅu chӃ đa sóng mang
(FDM) trong thông tin vô tuyӃn
ĐiӅu chӃ đa song mang (ghép kênh phân chia theo tҫn sӕ trӵc giao):
Ưu đi͋m (so vӟi ĐC đơn mang):
Giҧm ҧnh huӣng cӫa nhiӉu liên tín
hiӋu ISI (inter synbol interference)
Đӝ phӭc tҥp cӫa bӝ cân bҵng kênh
và lӑc nhiӉu giҧm
Nhưͫc đi͋m :
Giҧm hiӋu quҧ sӱ dөng phә do các
kênh phө đưӧc phân cách nhau ӣ
mӝt khoҧng nhҩt đӏnh
41
OFDM
ĐӇ tăng hiӋu quҧ sӱ dөng phә và kӃ thӯa ưu điӇm cӫa điӅu chӃ đa sóng
mang phương pháp điӅu chӃ đa sóng mang trӵc giao OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing) ra đӡi:
‡ Chia lưͫng dͷ li͏u trưͣc khi phát đi thành N lu͛ng dͷ li͏u song song có
t͙c đ͡ th̭p hơn và phát m͟i lu͛ng dͷ li͏u đó trên m͡t sóng mang con
khác nhau.
‡ Các sóng mang này là tr͹c giao vͣi nhau, đi͉u này đưͫc th͹c hi͏n b̹ng
cách ch͕n đ͡ dãn cách t̯n s͙ giͷa chúng m͡t cách hͫp lý.
Khái nӋm vӅ sӵ trӵc giao cӫa 2 tín hiӋu
{ !
´
) ( * ) ( t q t p
a
b
] ]
) (t p ]
) ( * t q ]
k , p = q
0 , p q
là liên hӧp phӭc cӫa
a, b là chu kì cӫa tín hiӋu
k : const
42
BӜ ĐIӄU CHӂ OFDM
Nguyên t̷c :
Phә tín hiӋu đưӧc dӏch vào sóng mang phө thӭ p thông qua phép nhân
vӟi hàm phӭc
e
vӟi ws = 2 f
s
= 2 1/T
s
: khoҧng cách tҫn sӕ giӳa 2 sóng mang
Ta có :
T
jpwst
e
jqwst *
( e ) dt =
j(p ʹ q)wst
e dt
1
j(p ʹ q)ws
j(p ʹ q)wst
e
t = (k+1)Ts
t = kTs =
0 , p q
Ts, p = q
´
Ts k
kTs
) 1 (
´
Ts k
kTs
) 1 (
=
{
Theo đӏnh nghĩa, 2 sóng mang phͭ p , q trӵc giao vӟi nhau
jpwst
43
T
BӜ ĐIӄU CHӂ OFDM
Băng tҫn cӫa hӋ thӕng đưӧc chia làm Nc kênh con vӟi chӍ sӕ
cӫa các kênh con là n :
n {1,2,3,«,Nc}
Đҫu vào cӫa bӝ điӅu chӃ là dòng dӳ liӋu {a} đưӧc chia thành
Nc dòng dӳ liӋu song song thông qua b͡ phân chia n͙i
ti͇p/song song
Dòng bit trên mӛi luӗng song song {ai,n} lҥi đưӧc đi͉u ch͇
thành m̳u tín hi͏u đa mͱc {dk,n} vӟi :
± i: chӍ sӕ khe thӡi gian tương ӭng vӟi Nc bit song song sau
khi qua bӝ biӃn đәi nӕi tiӃp/song song
± k: chӍ sӕ khe thӡi gian tương ӭng vӟi mүu tín hiӋu phӭc

44
BӜ ĐIӄU CHӂ OFDM
‡ Tín hiӋu m¶k(t) sau khi đưӧc nhân vӟi xung cơ sӣ và dӏch tҫn
đưӧc cӝng lҥi qua bӝ tәng
‡ M̳u tín hi͏u OFDM thͱ k :
m¶k(t) = dk,n S¶(t - kTs) e
‡ Tín hi͏u OFDM t͝ng quát là :
m¶(t) = m¶k(t) = dk,n S¶(t - kTs) e
¿
!
Nc
n 1
jnwst
jnwst
¿
·
· ! k
¿
!
Nc
n 1
¿
·
· ! k
45
BӜ ĐIӄU CHӂ OFDM
Bӝ điӅu chӃ dùng thuұt toán biӃn đәi ngưӧc Fourier :
{a}
ai,n
ChuyӇn
đәi
Nӕi
TiӃp
/song
song

hóa
IDFT
ChuyӇn
đәi
song
song
/ nӕi
tiӃp
Chèn
khoҧng
bҧo vӋ
BiӃn
đәi

/tương

ai,Nc
ai,1
dk,Nc
dk,n
dk,1
m͛(lta) m(lta) m(t)
46
BӜ GIҦI ĐIӄU CHӂ OFDM
Sơ đӗ khӕi bӝ giҧi điӅu chӃ OFDM dùng DFT :
BiӃn
đәi
tương
tӵ/

Tách
khoҧng
bҧo

BiӃn
đәi
nӕi
tiӃp/
song
song
DFT
Giҧi

BiӃn
đәi
song
song
/ nӕi
tiӃp
u (t) u (lta) u͛(lta)
dk,1
dk,Nc
dk,n
ak,1
ak,Nc
ak,n
{a}
47
Hӊ THӔNG MIMO
‡ MIMO(Multiple Input Multiple Output ) : hӋ thӕng vӟi nhiӅu
anten phát và nhiӅu anten thu
‡ Cҧi thiӋn hiӋu quҧ sӱ dөng tҫn sӕ cũng
như dung lưӧng cӫa hӋ thӕng thông tin
hơn so vӟi hӋ thӕng
1 anten phát 1 anten thu SISO
‡ ViӋc nâng cao hiӋu quҧ thu phát
phө thuӝc vào sӕ lưӧng anten thu phát
và đӝ tán xҥ cӫa môi trưӡng truyӅn dүn
48
Hӊ THӔNG MIMO-OFDM
49
Hӊ THӔNG MIMO-OFDM ( BӜ PHÁT)
K͇t hͫp ưu đi͋m cͯa h͏ th͙ng MIMO và h͏ th͙ng OFDM
‡ C̭u trúc máy phát MIMO-OFDM :
Mã không
gian /thӡi
gian
(space/time
coding)
ĐiӅu chӃ ӣ băng
tҫn cơ sӣ
ĐiӅu chӃ ӣ băng
tҫn cơ sӣ
IDFT
IDFT
Chèn chuӛi
bҧo vӋ
Chèn chuӛi
bҧo vӋ
Dòng
bit
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Các bӝ phát tín hiӋu OFDM đưӧc kӃt hӧp vӟi nhau thông qua b͡ mã hóa
thͥi gian/ không gian
Bӝ mã hóa này nhҵm tҥo tҥo ra các luӗng bit khác nhau cho anten phát, tұn
dөng sӵ phân tұp vӅ không gian cӫa các tín hiӋu phát qua các anten khác nhau đӇ
sӱa lӛi đưӡng truyӅn
50
Hӊ THӔNG MIMO-OFDM ( BӜ THU)
‡ Bӝ thu OFDM có chӭc năng ngưӧc lҥi so vӟi bӝ phát
Tách
chuӛi
bҧo vӋ
FFT
Giҧi điӅu
chӃ ӣ băng
tҫn cơ sӣ
Giҧi mã
không
gian/
thӡi gian
(space/ti
me
coding)
Giҧi điӅu
chӃ ӣ băng
tҫn cơ sӣ
Tách
chuӛi
bҧo vӋ
FFT
Dòng
bit
51
KÊNH TRUYӄN CӪA Hӊ THӖNG
MIMO-OFDM
‡ Có thêѴ mô tҧ thông qua ma trұn H như sau :
Trong đó là đӝ lӧi kênh truyӅn tӯ anten phát
thӭ j tӟi anten thu thӭ i tҥi sóng mang phө thӭ n
52
¼
¼
¼
¼
¼
½
»
¬
¬
¬
¬
¬
­
«
!
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
2 1
2 22 21
1 12 11
k k k
k k k
k k k
k H
T R R R
T
T
N N N N
N
N
ì ì ì
ì ì ì
ì ì ì
.
/ 1 / /
.
.
) (k
ij
ì
MA TRҰN KÊNH TRUYӄN
53
) (
11
N ì ) (
12
N ì
) (
1
N
T
N
ì
) (
22
N ì
) (N
T R
N N
ì
) (
2
N
T
N
ì
) 2 (
1
T
N
ì
) 2 (
2
T
N
ì
) 2 (
T R
N N
ì
) 2 (
11
ì ) 2 (
12
ì
) 2 (
1
R
N
ì ) 2 (
2
R
N
ì
) 1 (
12
ì ) 1 (
11
ì
) 1 (
1
T
N
ì
) 1 (
2
T
N
ì
) 1 (
1
R
N
ì
) 1 (
21
ì
) 1 (
21
ì
) 1 (
2
R
N
ì ) 1 (
T R
N N
ì
T
N
R
N
KÊNH TRUYӄN CӪA Hӊ THӔNG
MIMO-OFDM
‡ Symbol thu đưӧc tưǰ anten thu thӭ i, taҕi sóng
mang phuҕ thӭ k cӫa symbol OFDM có thӇ đưӧc
biӇu diӉn như sau
+ X
j
(k) là symbol phát trên sóng mang thӭ k trong symbol OFDM
+ V
i
(k) là nhiӉu Gauss tҥi anten thu thӭ i trong miӅn tҫn sӕ
54
N k
k V k X k k X k k X k k Y
k V k X k k X k k X k k Y
k V k X k k X k k X k k Y
R T T R R R R
T T
T T
N N N N N N N
N N
N N
, , 3 , 2 , 1
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21 2
1 1 2 12 1 11 1
.
.
/
.
.
!
!
!
!
ì ì ì
ì ì ì
ì ì ì
Thank
you!
55

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->