You are on page 1of 20

TEPLÁRENSTVO AKO ALEJ?

Biometán palivo budúcnosti?
Stanislav Jani Pie any ,21.02.2012

Energetická bezpe nos Slovenska 
Slovensko na 98 % závislé od dodávok plynu zo zahrani ia!!! Bezpe nos - diverzifikácia trás - zásobníky - diverzifikácia zdrojov

_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012

2

Prepravná sie

_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012

3

Biometán

palivo budúcnosti?

Ak by sa podarilo energeticky zu itkova celý potenciál biomasy (120,3 PJ), celkové náklady vrátane investi ných by predstavovali 717 mil. . Jej energetický potenciál vyjadrený porovnaním s výhrevnos ou zemného plynu je 3 538 mil. m3 zemného plynu, ktorého hodnota vo faktura nej cene plynu pre po nohospodárske podniky je cca 1,3 miliardy . Teoreticky by sa dalo náhradou zemného plynu biomasou u etri cca 578 mil. ro ne. (Prognóza a vízia, 2007)
Stratégia slovenskej spolo nosti, SAV, Bratislava 2010
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 4

Biometán

palivo budúcnosti ? 

Biometán plyn, ktorý vzniká v procese anaeróbnej fermentácie biomasy a je upravený tak, aby mal technické parametre porovnate né s parametrami zemného plynu, a teda je vhodný na vtlá anie do existujúcej distribu nej siete. Biometán má rovnaké výhody ako zemný plyn, ale naviac sa jedná o obnovite ný a domáci zdroj energie.
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 5

Predpoklady na výrobu biometánu 

Potenciál v sektore po nohospodárstva Sie plynovodov Vhodná ve kos dru stva (v SR cca 550 ha/farma) ( R 266 ha, VB 148 ha, védsko 93 ha ... Ø EÚ 34 ha) Dobrý nájom pôdy (na Slovensku cca 15 /ha) Dobrá legislatíva

_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012

6

Potenciál po nohospodárstva 
Potenciál po nohospodárstva ( ‡
tatistika rok 2007):

2 432 tis. ha po nohospodárskej pôdy - 1 429 tis. ha orná pôda - 881 tis. ha trvalé trávne porasty - 438 tis. ha chme nice 27 tis. ha vinice 76 tis. ha záhrady 17 tis. ha ovocné sady
(na 1 959 tis. ha sa brali priame platby)

_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012

7

Plynovodná sie

_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012

8

Legislatívny rámec podpory výroby biometánu
Zákon 309/2009 novela apríl 2011 Nie je povinný výkup biometánu za stanovenú cenu Výrobca biometánu si dohodne výkup a cenu s výrobcom elektriny vo vysoko ú innom KVET e Vy ia cena biometánu ako zemného plynu je kompenzovaná vy ou cenou výkupnej ceny elektriny z biometánu (stanovuje ÚRSO) Prednostný výkup elektriny z biometánu (OZE) Náklady na prípojku zná a výrobca aj prevádzkovate distribu nej siete
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 9

Zákon 309/2009 Z.z. novela z apríla 2011
§ 3 sa doplnil : Ak pri spa ovaní bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou na výrobu elektriny nevyu ije najmenej 50 % na dodávku vyu ite ného tepla, sa cena elektriny pod a § 6 ods. 1 písm. a) zni uje o 30 % ... Pri zariadení výrobcu elektriny ( VÚ KVET), má výrobca elektriny právo na uplatnenie doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu. Vý ka doplatku sa vypo íta z ceny elektriny zvý enej o 15 % k cene elektriny pod a § 6 ods. 1 písm. a) (z bioplynu)
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 10

Zákon 309/2009 Z.z novela z apríla 2011
§ 3a nový Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu (1) Podpora biometánu sa zabezpe uje a) prednostnou distribúciou biometánu, b) vydaním potvrdenia o mno stve biometánu. (2) Podporu pod a odseku (1) si výrobca biometánu uplat uje na základe potvrdenia o pôvode biometánu. (3) Podpora pod a odseku 1 písm. b) sa vz ahuje na obdobie 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 11

Zákon 309/2009 Z.z. novela z apríla 2011

V § 6 odsek 4 znie: (4) Úrad zvý i cenu elektriny pod a odseku 3 na jeden kalendárny rok príplatkom, ktorý zoh ad uje výrazné zvý enie ceny vstupných surovín v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré sa pou ili na výrobu elektriny...

_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012

12

Zákon 309/2009 Z.z. novela z apríla 2011
V § 10 odsek 1: (1) Výrobca biometánu má právo uzatvori s prevádzkovate om distribu nej siete zmluvu o prístupe do distribu nej siete, zmluvu o pripojení k distribu nej sieti a zmluvu o distribúcii biometánu... na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovate om distribu nej siete, na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu pod a § 12, na potvrdenie o mno stve biometánu pod a § 12a, ktoré vydá na po iadanie za ka dý kalendárny mesiac prevádzkovate distribu nej siete.
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 13

Zákon 309/2009 Z.z. novela z apríla 2011
§ 11a nový Prípojka zariadenia na výrobu biometánu: Náklady na vybudovanie prípojky do distribu nej siete zná a v rozsahu 75 % skuto ných nákladov prevádzkovate distribu nej siete a 25 % výrobca biometánu ; najviac v ak 250 000,- EUR. Ak je d ka prípojky nad 4 km, výrobca biometánu uhradí náklady spojené s vybudovaním prípojky nad tyri kilometre v plnej vý ke.
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 14

Zákon 309/2009 Z.z. novela z apríla 2011
§ 11a - nový Prípojka - plynové zariadenie, ktoré spája zariadenie výrobcu biometánu s existujúcou distribu nou sie ou vrátane v etkých technických a technologických zariadení potrebných na zabezpe enie pripojenia a distribúciu biometánu. Prípojku zria uje prevádzkovate distribu nej siete alebo iadate . Prípojka je majetkom prevádzkovate a distribu nej siete.
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 15

Biometán

palivo budúcnosti?

______________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 27.10.2011

16

Pre o biometán?
Obnovite né palivo Nulové (neutrálne) CO2 Ve ký potenciál biomasy Vysoká energetická ú innos Vyrobený biometán je vtlá aný do distribu nej siete zemného plynu a predávaný odberate ovi vyrábajúcemu elektrinu a teplo Nie je problém vyu itia tepla ako pri bioplynových staniciach Motivácia - vy ia výkupná cena elektriny - úspora emisií (neutrálne CO2)
_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012 17

Biometán

palivo budúcnosti? 

Vyu ívaním domácich zdrojov zvý ime energetickú bezpe nos Slovenska Vytvoríme základ pre trvalo udr ate né a multifunk né po nohospodárstvo Vy ími a stabilnými príjmami za plodiny pre energetiku zabezpe íme zamestnanos pracovníkov v po nohospodárstve Tr by za energie vyrobené doma, z obnovite ných zdrojov ostanú pracova v slovenskej ekonomike (ani dolár naviac do Ruska!!!)
______________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 27.10.2011 18

Biometán

palivo budúcnosti?

19 ______________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 27.10.2011

akujem za pozornos

_____________________________________________________________________ Stanislav Jani , predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu 21.02.2012

20