MONI

BIOV

BIOVRT
prirodne tehnike
kako odrfati vrt bujnim postujuci prirodu
EVA SIMONI

POHVALA
REVOlUCIONARNIVRTLAR

PRIRODE
7' SUKARICA

5
UVR'TU 8

PRETHODNICI PRJRODNOG VRTA 6 PREDNOSTI PPJRODNOG VFlTA 10
lJEPOTA TIJEKOM CIJELE GOOINE I 1 • MANJ ODLUCNO "NE" OTROVIMA ODP.ZAVANJA 14 12

ZEMljlITE

17
I~

SASTAV I 7 • PH. POKAZATUJ STUPNJA KISELOSTI ZRNATOST I STRUKTUP..A 20

NA ZDRAVOM TERENU. ZDRAVE BILJKE 23
KAKO DOBm KOMPOST 2.4 TRl GR5KE KOJE SE MOGU LAKa IZBJEC, 25 STAVLJANJE POKROVA 26· ZADATAK KORIJENJA 2~ MIKROELEMENTI 29' ROTACIJA KULTURA 3C1 PRAVILNO ZAUJEVANJE )0

OSMI~LJAVANJE
OGRAOE

I IZVED:BA

33
39

KAKO OSMISUTl PRIRODAN VRT 34
I 2:tVICE H· PUTELjCI I STAZICE PAOINE PRISUTNOSTVOOE

.oro.

37 .• UVADA 41

BOJE IMIRISI PRlR:ODNOG VRTA 42
GOMOLJ'1 IZOANCI 42' NAJPRIKLADNIJEVISEGODISNJETRAVE 44 NAjPRIKLADNljEVI~EGOOI~NJE BILJKE ZA PRIRODANVRT 46 TAPPEZZANTI SO, GRMLJE I NJEGOVI PLODOVI SI PREDNOSTI PENJACICA 53' MAlA I VELIKA STABLA 5.. STo POSAOm ISPODVUIKIH STABALA 56

VRTI~UMA

57

OBLIetl BOJE U~CA 58' ~RE KORE 58 VRljESAK I PAPRAT S9' CVIJECE KOjEVOLE !'CELiE I LEPTIRI 61 BILJKE KOJE VOlE PTICE 62 MALI SISAVCI U VRTU 63

sravha se nil hrpu komposta (miesavinc gnojival.:ieli \ e posuci ~uradnia s prlrodom. Izvanredna uc!itcljica i i%da~an lzvor radosti.1 povjerit. niea. grmovl zivice sc Ill' Sama «Ieju vrta podrazumrjcva oblikuju u pravilne obltke. pnrodr zadata]. (:. to zeboravl]a s akon ~10sruo Izrazili apvokuno pu~tnvanje prema pnrodi i cvr. ali 5C ta i .lI da se sire 1I WOI11 prirodnom ohliku cvijec« jc lJ2aSlilo po travnjaku. (:ak 1 najmarue. ne obuzdnvajllci jc i Ill. OSIIll onega to ~(' srnarra korovom. .. kojeg bi ugrozilo). dc\nva \l' cia 51. uvan nac .. a kad se jcdnorn skupi...1-'.' protivdi joj sv U prirodnorn vrtu otpalo lI~ce moie ustati na zcmljl (5J1110 III? nil rradlclonaluom tr'I'VIlJaku.' pu~ta. ima msekata 1 mnogo ptica Povrh we:gi1 lie: kOI istc sc kemijska sredstva za lInl~tavallJc ~ttll1ih hlljakill pesucrd: jcr takvi i sti~nl proiavodi II pravilu nc djeluju 11i1 wl . rucn vrijcdan \iJ$tavni diu.'~11 nllhovu dugorocnom o lI~lI1ku.. k l takodcr i okolne obhke tivo[a..ll) uvjercnjc da jt' svako zivo brce.. %11 sveko Ijud~ko bite kojc se u bilo kojo] mjeri bavi arvtvnm..' mora]u pumucrun we jllCI 1 we: otrovllljl proizvodi bez ~vill.. vee ~I. 1 pogadaju.. vazno J" ril4lil~I1'tl Oil ovtvariu pnrodan vrt I1Czna(.. ".POHVAlA PRfRODE . po~tujucj JI? 1 pomazlici lOJ. Ilazalo~t..) da je... da \C pobnne za teren 1 biljke koje \U na IlJcrnu Zd\aUCIlC ljudsko cljduVilllJc LI pnrodnum je vrtu laj uacrn djelovauja poseban. lIzrokuju(1 o~ilol1la\Cnjc 'Itavog ~l~lc:ma Ostm toga ushjed qvarnnja otpora prerna takvun srcdstvirna.

o<ixova'" 1m Y3p""an teren. ~IO znac: i IIn'.1 I Ij ispun] 'II hiljcrn kOJ ' ad rovara arnbu ntu khrnr. zalw~IJLL'U 'I kOJn.U. rraje vr dobro reagrra nil pravslne LI rada U vrtov 'umanl.. . II) all vrlo krail..!ku. bogaw cvjetale 5VC do prvih hladnoca. Itt!! my ~ub. jednorn I dohro 11 za . jkl europski vrtovs I '>0. JU\ ud I I stremno [ormalru.I: obnovlt! idu6: godine. J<lUplranu 'I" '1111l! all rljet!.. 7 I Zill\13..111<>111. bili vrtevi \Ida. Robll1\OIlLl..".lQj>«IUY. Zo! '.:(.cOf'i u" Inrk:! '~CI !lao U p".aualno J .lu 'l1u~1 1'I'Ojlh 'lr.· kandrlk -.". a zaum bi uvele j morale bi . C :t bez daha. ! E e IT dol). tIU r (i dl DrUgi.'<IuVII11a...l . <:adri. amo jednng IJClil akav zbos IICIZbJo:ZIIO Z4!hlIJ 'VOla ogromnu '!1Jil bilo zasadcne koll ~ lilt! rad" viJc:(. ale vrtovr kUJI IJ\lilvIJ. 0 suptropskiru ~'lrInlllll~llI Uil b~1de to blljkaJllil kOJ ' 5U. su lola bll. IQJnu rumjeoo cbravJ t pnrodom. I J kozJOI krv s.~vaJLI(' wulu ljepotu ujekom djelc godmc...n.. den.o vrtlcr zarnu '1111."<>. reahzrram na I1<1LII1 Oil.OU.lIU Ie l.u AWl IlJUjYIIW-U I IUV£IK1U1UUlj PRETHODN CI PRIRODNOG VRTA 6 bformalne .. 11' karakterisuke.nrj~tlo:n U polu~l". a 'In '111. vet s mo 110 lakvu Vr\IU je lIg1avnnm !lndi.LlI1eI(e JI!I ¥n: PlV\JU.ibnlu. pnr0d3n .I~'" ~. prue to II REVOLUCIONARNI VRTLAR II kom vrtlaru.i! IlpKIIO 1U.! pU\lllpkc bnl-. ~ 11I..ru 'VI'IIJI.1.TtDwl'nol~ . bcz trogih okvira.\'lj '(c llIugu ~ .aru~rI$lIka. uhqev3 IJIIItlmaIno .. prirodan vrt. r. u na~lm 'ugraf~kllll bog<llu Ito uiedno llneliiep d korativni U loplam duclu godrne...II\I I I ~<:Ulrl<:IIIJ~kc il .<lUVU.lZIValll U\IC \laIJcca. 11~llulu IZ VI hcnuvlcrc Tuekom 19 hilo Je malo-ponralo.rl. !..k .IIIl... 'IV.11I1Ucvije l potpuno <-VI 'lillU. 10 LJr:p.... plodan I ~'J . "lemU . lbo! nl~" II pole. II: l. • Z<1 oclivanJ<·m. zerulju.v· ktlJI je < ~Yilete u nema irVOI ru: r.1 vrta Upravo rv '11 • Naprouv.· ponovno uvcdcm pusukare p 'mnl!.YljeC:e . L~I _n u kojcm c w.c od brim" dIe! vao tlku I Jl7U • dUJOIlIJcrnu pravu veg 'lilCIJ\kll r -vulu tJU.!!Je ri!di ~ .ko oe uhUIev. \tu jC\lC da Izr~1:i vlavurc ~pc If. Zvontltt III IlIko<l r mogu' IIIpjla Aka Irmlc malo Pf'O.!: projekuram drvljenje IZ.nl)I.. I ~Ino '~Ie s-akodnevl1u !llqu r:od u vrtu ne pre<IsIiwtp ¥drku no. m R inb pqllil..~ KYY.1. C a put knu udclI.~tl odrUvanJ .II"~W filii. 'koJ • UIVIIU vrt )1: Zil tova.kralnrrn 1lI lvontrcllna !<ojlC\'lcClju u u posU<k1l1 C¥lIC'1lU U.korn .C.!.u PIClTld kolo U nJ1I11i1 \l 1(("lInu VI\1I11 I bUjl I zd\i1denu 'l1~k Ie u rl..

Rudt:!1 1838. prikazao kako ukljuciti vrtove. stvoriti «(aruban" ambijcn. koja jc takodcr dozivjcla skoro devedcset Godina (mozc sc slobodno n:ci da jc vrtlarcnjc dobro za zdravljet] lijehama Da..'ti [arne dublje oJ lIlCII<l. promjera preko tri metra. vodcct racuna [J tome da tcren I.l pnrodoo <ngaj:ulog cvljOOl ~ viSe <Io1a2ido 1mIiaja iii! podlozl Wenlla Iz kojeg SO! Izddu I1jlhov.. poloza] budu prikladni./ Iw(clrr (fanlasliL[loM okvira napravljcnog ad cvijeca raalicue vrsme I buja]. U Tcrnun «prlrodan» po Robinsonu rnozc bitt ubjasnjl:!n prirnjerima «rascvjcranih kukurijcka pod sknpinom ogoljclih siabala II vcljaci. ali je ideja prirodnog vrta evoluirala.. Da hi se Urillill ~i!l.zdrave. ali prije wcga ve osobno pobrinula. bez eoviekova djelovanja.Certrudc Ickrll (1843·1 ( 32).:!! .D o C m skrbi za oeuvan]e (crena. POIIOYllO !I': "upijaJU" U pejn1 i ne ~Ine . 'QbI. Idkurn poslu. mnostvorn zvcnctea nil obalama Tcmze.> obHcim3 st:tbala pomdlne. ali.I legcndu. knjiz] naslovljenoj ~1IH1ni Ilrl Jckllllvrdl da se posebna paznja mora posvcrtri rnjestu ria kojem se dodiruiu suma i vrt. osoba kuja zavrjedu]e da ~ njiru pmhjc!i zaslugc za revolucioniranjc mcrcdc obveznog uzgoja cvtjcca i ko]a [c utiecala 11~ l1apuslanjc pretjeranog fon!1~lizl!la 1I vrtlarcniu.~1«!III 11. iii bi sc barem trcbali prirorlno srapau. potrebno Ih Ie uzgaJad na zdravom terenu. za vrt vile. bl bi1lke bile . 10 )CSl. polazecl od > . to nant dajc prcdodzbu o tome koliko II:! iruda ulO:l1:!110 II lamastican prirodni vrt gospodic« jektll. rada jako lormalne.Ljepot. Kad se C'iij~ OS'!!'. ali u biti pazljivo pronuel] '11 i vrln njegovan.e imao 32 godine izdao je knjigu pud naslovorn The Wild Garden ("Prliradni vn») II kojuj je.b1jike cvijeC:i uzgaj:u1ogu prirodllom vrw. obuhvauvst koncept obradivanja izvrscnog LIZ porpuno posrivanje prirode. sc. orad imitiran iIi harem reinterpreriran. brojnc vrste blljaka.. SLiKARICA U VRTU Suvremenl a 'Williama Roblu-ona.th ne uklooo jekill [e nakon studija ~Iika"'lya surudivala ~ arhuektom Luytensom na projckllranju viktortjanvke vile. kat! . cia sc postuju potrebc odrcdene VI'!ltC. U rnnogun engleskirn l"OUllgr gllrclrn. ko]c su 5C dot ada smatralc neprikladnima.mlwttl (jedna od brljaka koju [e JekiH najvj~c: voljela) mogao uzgajati nil rubu ~UIllC. rrcbalo i~pllni'li posebnom zcruljom. naizglcd malo Iorrualan.a plodan i zdrav [eren se mote dobltl bez priblegaYllnla primjenl keml15k1h supscanci. . Nlegovo pounanie prirodnog vrta vrta u kojem rastu same [lerna daklc ni~la zajedllickog 5 idejom spontane podvrste.~!O~ ~eslO dclava smbljil<:imacvile6 u lijehama U':ldidonalnog vrra al<o Iii! oom. u vretnemrna kad IIIIc bilo uobicajeno da 5C zena (pogorovo plemcnita pcrijekla] pnwt:clIje ~IH::num.5C noogh:dnlllla. plarunskih ~umariLa ko]e II plavo bojc englesku sibljc". iako LIZ tudu pornoc. I predlazc da sc u vla5l1lUIII vrtu «naturaliziraju» rakodcr I brljke [1:1 ikupljcnc njekorn putovarua. koristecise preciznirn cnezima koje je Malo je 0[1111 koji posjcduju tako ~irok rcren da se njihuv vrt stapa sa sumum. jo~ jc j xlna licnos! koja ic usla 1. William Robinson je ziviu skoro cijl:!lu~lu[jccl:!. ircbale su c i<kop.. Robinson icl. r · Alfred Parsons prenio dircktno iz prirode. Njena [c realizact]a nenadmasnog mixe. II . koj jf' zarirn u svojo] 9 '"D o :r ""0 .

a ne one kojlma tete.).oYMa Izinit'rlll~l ncko!l terena ~\I n~ 'vill1 zrakam a je neprcmjenjiva.ju n~jbolle odgo . III 'C clugo Iraj.. gUjl: zirnskc za<'lil 'CliI'le izrumku. s te!kotam I ~Inl Sf posademm 11.r..:Il. uloztrl '\Iik rada. trastvenl vrtlar uvijek mote rostlci vrijcdnc mogu izvuCi prcdnosu iz lokalulh uvjeta.. rnozc bEli prctvorcna u bulan vrt. llvilek poklanja: sjernen]e.l\rliri~ LviJt:«::<1 u-redzune moze dOlli. dolaze zapravo rzdaleka. prilagodaviljuci se kllnu kuja 1111 Ill: odg..i.lo r nepovolinirn uvjerlma. iivicc.. ako jc teren sjenovrt ZbOH 'Vi~(lklh gradcvma. neophodna je premtsa l. koje mor. ve pretvonu II __ ~_. BoIJe fl! imati u vrtv jiNny ld".Jpanrh ~!t:t!llh bilJakal koristan it: I pokrov ad lrulug li~Cili borba protiv parazua ne predvida koriilclljc kemijskih pmlzvoda. Ako je. kako bi vrt tzgledau lijcpo tijekorn ciiele godlne. upravo enako kako se ddava LI pnrodt. zavaduje ve razbortto. kUlt: dunosi vjetar iii puce.rad klimi I kan... zalagill1jc i vodu za navodnjavanie. ! rezulratc studenog we do pclovme ozujka) III blljaka kajt: [edv . Slnga CC se U prirodnom jl' vrtu vazno da su za adcnc raznohke blljke. sarno taka se mugu dohiu uvljek novi pnticaji I ucuva.. vee same prtrodnlh metoda. prI.sru (V'~SISVOC prirodnog okollb).1c. mugu se postaviti lagane nad rresnice od pruca za zasrinl we do uenurka kad bilje bude doveljne snazao. a p(J~to nece bitl «uznerniravanc» konstanmim rezanjern.j 'I! san i obctanj . Ni~la. I11JC\1!! II vrtu.'itljlv l%bar blljaka za Hdnju.duju samoruklc: one eli: n~c. ali uz debar UkU5. DIU! Irofl namienvatu StvoriU "1'( koll (e SI! prllagoclid prlrodi be. prtie svega...i brljke koje I atrncsferskth [e. ali su prilagodene do te mjere da d. moe. . proljcca. karakterisrlke Lla I1I~U i rnegu 51! Jlobolj~i!li I to II znatno] IlIj!:FI.:1 krlvom mje. ne deprimira y.. koji jc U ital1Ju pruzill zadovoljstvo Kad se radi 0 . ~Ifa rjepau proizlujlz krepkog (bulnog h:gIcda). take da u~iUllrav[) prolazak zraka}. kUJi se dijelom sas!Oji I od iscl. ie «u!. koja daje osjeb.StI.ti a zelja da 5C orkrije OItO ~!u zemlja. NajprikladlHle su "ll1ije~anc.: izioicnosl vrra suncu nepromjenjlva. kad se dobro udrzava..ik od «umotanogvrta nekoliko mjeseci gouHnje (ud prvih dana. po tovat ct: se njihov pnrodan ob'lik.O. a I zlla!! IUga sro jc ekosistern lim stabllnijl 5[() je kompleksmjn evo jedan Izvr~tan razlog za ce zadrzavanje vec postojeclh blljaka umjesro uvodcnja novih Mnoge vrsic kojc danas srna trarno ti p iCI1I rna za nase krajeve. naravno.luslili" gnijczda !II VI'S. k(1I11PV~1 (ll1jdavtna 8I10}lv. Vrlo p. llez veliklh Iro~kOVil. takoder ! onog ntanje povoljnog. ramo gdjc je vehka tzlozeno t SUIlCU. prokhja kad padne na plodno do Zakutci II sjeni rnogu billi rascvjeraru kollko I I11je~la Izlozena SlIl1CU... \3 ~!!uadjJ sc ne moze prumijenlu i usla! nepogodna. Vellke biljkc: cc se slobodno siriti. teren ~t: mozc u~inili ~ipkijim aku IIUI ~c doda pijcsak." zerlliji ta. mjdlcnug u jcni izrncdu kuca iii pak izlozenog vjctrovima iii jakorn suncu.1 snJ&1!I 'l. pctrebno LJEPOTA TljEKOIM SVIH GODISNJIH DOBA Da bi vrt os lao atrakuvan ujekom will godl~l1jih doba."n cenje.rciivljilvaju." se podrzavai].. i rnorati cdabrari biljke kojlma !:iodl ~jellar naprouv. odabll1.l.kterlstikama It!rer!a. "ego uzpJao nekl rlledll prlmlenJ< koji r. uzajarnnu c. Svaka MUStozas~dCl1e ( all uvhek pO~lujllCi PI' 'porUCCIll razmak izrnedu grl1'lUViI. lI..PREDNOST'I P:RIIRODNIOG VRTA 110 ri a 0' vlasurorn vrtu mora blti uiimk i ne ~ll1iJc.nj"""llia :1ponudltl vellko udovoljS"t\'O. til jest one sastavljene ad vi~e vrsta.dr.u bllrku. ako se odaberu prave vr~!l~. Za ubQgacivilnjt: terena koristi se. iJ nc pravilo . a ako se budu morale obrezau..lvlja.

a. ~tQVII!t.otpalo se M(e mote hil.".villard koji ~ • hrinu 0 VI (0'. U~IKI povrca.sto korisd rerenu i kOrllenju u raspolazere. <J u vrt mlrnjaturru sarnu retina tabla primjereruh dunenzr] . dajucl dclaztrno nemnlerncm died. kako b[ sc cdnbrale one najprlkladuuc terenu kojim prcdvidjcu buuut:1 ra~l i ne ~ddlll biljke eljl hi r<lZVUI ujekorn Wldllla btu pretjcran. U mali vr! idu mala nJemu.1 purastum vlasnrk a k jl C osobno hrmu [I ujuna (Q~lm p(Qfl:~IOlldllldl mr rvcncrja prihkcru obrezivanja i drugrh '~pt:LIJalt'lIckih rildnji. IIOC. i poveeav-:l.u nekoJ mjeri [e t. u kontakt ljepo tcm: sa svljetoll1 ero zasto koji nas okrufuje Is od je potr abne p iblliltl koja ~esto odrasllh pokazulu veUkl interes kad lrn netko povjeri zadatak da se pobrlnu Zadatak Irn da obavljaju male. kOJa ~I.: cvj '[aJu. Vrtlarer1jem nfegovom vrtlaren. Zbog toga je vazua [edna radnja.. to jcs}.. • u pro '~'nr fie! ruicruh VIla prirnjer.. kad J~' purrebno}. ako c parnetno provedc. U 1111 pou 'k(}~ pruujerka kUJI 'LllI ugudnu mrlju hojc nil z .tnle.e odraslih pomccl. a iakodcr i (JIlt: kUlc (inc: kro~nJu pregusiom i vprjecavaju dcvoljno \(1 ujanjc zraka. lruvke Jilla. ['~1.' brrzljtvo odrzavanje U odnosu IIJ lcrmalm VII hi' LI: uvrvan koro po '. U ob. [e bilo izvneno ob=iv. a ne tahlo CtJil kru~n)a prcmasu]e 20 III visin • j koja IC ~faZIl1Jcrno K~d so .z!:!radujc • pretvara II kcnsnu.iii bogaliJl. a ~JstOJi . miris koji dopiru: ljubav 13 oblic]. dare rrarne rczultatc. kU'1: !>"'"<1nC. zalijevanle.' trcban obreztvame- sirnka! ..6 CdJd. dn IIl1an'W vrt "ni. talog kave. W~' C 10 ra.11111.Icnoj podlozr SllIdIIICII1CJ11 broja prok:~1 11<111111. k vazan izbor.1 od obrezrvauja.ll1la Dohro prornivl] . na '12 MANJE ODRZAVANJA Fkolo ki. prirodan vrt. jednom usvojena.1.J. ah lI11a i drugc prcdno rl.pokafe p<!u-eb. koza..epOti miesl. I treba obrezau ~11I11IIrt:nt: lit suhc grane. o\[a(. ti~ll1u Djeca su oEanna dok gledaju kako iz gornolja izblla ih mala iiva stvorenla ko]a nastanjuiu koji ramo vrr.Ie odsume [111. PUi'ludujuci rako Vazno I bol ' lima znat t U prirodnom vn. na primjer zahtjeva man. dlvan evljet.n vrt I. e kOIl' Hodi nj.u..kog cdrzavnnja» . mijd II)CIII ~ t revctoru Iii kornpovtorn KOl11pml ~ • dn!mra gonulanjcm nmuglll mpadaka 1« kuhiruc I[i vrta. papir. rnekanu i tnmnu tvar. boje I raznolikost cvijeca I IBca. To jt: prostor Daklc. pratit ce ill cllel! i. [e. PCI)~O IZ pCLi. 0110 uyjjck mora pO$lO'l3U prlrodan oblik bill"'" dobro je ebrezano ono ~Qblo na kojCITl se ne prionjctule d. pruzilJllLi :ZlVU~1 vrtu kUJI siabla.! mora !ZvrSIlI U faZI plarnranja. ullri<lV. krumprra. pun )l' :i:ivota I sugestivan. jednostavne za neke biljke I odmah su sprernn] i ugodne zadatke kao ~[O [e da povebju 'taj njihov tnreres i dobru volju.zlwnj.1O "I' oduzlma nj~r:l r. Iluk()~cna trava . kojc 1I kataloauna plccllazll vlasnrcl ravudnika. S ebztrorn IHI raspoloztvi ostaviti oa 'Z<!I11III. neuphodno jc srnanjlu zahtjeve u odrzavanju vrta. koji.. re ka ali ugodna. Nau~[mo ih da vrta kao I ra~li~ite zvukove pr rna prlrodl.. zalujevs man) . privlate ispu~taJu o sluskuju billke. a 'mma.

J ln zil. neke vrsre narnetntka.lj~ice..ektl za~UL"ici Itol! dri u!endm~. ODlUCNO "NE" OTR.:kliillli!tako da ih moze prepoznarl I vaznal! . all I prQWrl. i:abe i baburaee \u pravi porneracl.. iii II najboljern slucaju. Vrtlaru takoder l1Io:h: bit] ad POOlOCI kopriva.aka. (. ubrzava saznjevanie komposte . IiIko rczultatl nlsu cdrnah vidljlvr. ail oru. Jedno uoblcajeno sredstvo prouvgarnadl ne I~(rt:bljulc ulll~laValllc.. na prnl1Jer. . aprouv. aka s jedne srrane dunose konsne ucinke. askupljcna na hrpu. koja tlni biljke ko]c rastu oko nje ulporniJlrna nil parazue. grinlama pod konrrclom Yftnl! namewdre. ne sarno [0 Takvi prorzvodr. bar dielunuce.. za uklanjanje usenaca s ruza dovoljno je utaknuti u zernlju. In:ba. hranl litinkc lepnra.ra. IIIl1!!U se uni~lHiaka oko IInnova kOjc it:!illlo za~!ili!l.I. N~iJlQznat!ia m!!<lu njim..Bubarnara ~1::. bavi vrtlar '11)1:111 poku ava naravno odrzau ravnotezu Izmedu narnetnlka koii n~tcellJll brljkc I njihovih napadaca i lI~traiav<i I1J torn ekoloskom putu. n.Iajaju .l!J produbiet svo]e znanic 0 il1~l.ivilllja blljaka. koju najceScc napadaju narncuucl.ak i u pupoljke cvijeca. PUiCVI. i tu u proljeee osiavlja woja jaja ca. zrak kUli udl~t:Il1ClIt: zagaden I1ra~innrl1 i ~ICll1il11 rvarima. NalcAkasniJa podvntol. [er . njena koriicllJ i Mien mlris otrovnl u cr>'c .lVa. ~i mi~i. drozdovl i Debar vrtlar bl 'lfeb.! .rn"tml. opasni prozdrljivcl izdilnakil. posebno opasnirna j r osobuo vole mladice. uzrokuju razrnnofavanie novih I sarno !it-etne: insekre. I Ut. usenee. iii sc pak rzrnedu grrnova ruza 11102:<: zasacliti vlasac (erba clppolina). kOja se niposto nc smiju unistavali. Tko .1: kernuskc supstance Nc smije SI: zaburavur dasu illwkli Izv~ilclji npra<. uZ!. I1rikladna metoda borbe prutiv ndeljenih posjctitelja 5~'l!Jjl se II prostornom odvajaruu biljaka ed enlh koje ispuslaju njima cdboian mirts.. u~pijc\fa uvuCi svugdje.vari. sro [e jo~ gore. Karl I: uZ!j:aja neka biljka. irnaju u pnrodi nekog pmuvruka. veda takuder. ana Istraiujc donju stranu lisca... neopravdano prezrena. drti podalic pUZ 've.U vrw 01 ueoali bill USlIdeni ma~ grmo'" kadifiC) lunedu IIJeh•• je< su ll>ku~ln. kao uostalorn i kovovi. drug. pojafava mtriv amflliiticl10g brlja.u pruurjentu we . zum· '11 i!! :X! o C III narancasie bole. kojtce upitl u korijen ruze supsrancu koja cc ih odbiti.OVIMA Harem hi LI vrtu trcbalt bln za lieeni ad otrova. 5 druge srranc liretc.a(.lnk. U tu svrhu kadillca (T'lg~ln spp] mora uvijek bltl prlsutna II prirodncm vrtu jer se pokazala IZII1I11110 konsnom. na5pCI110 mali navsp CJd pepela vrslne I Mnogl !U in. go (0110 vi.1fM. lvanjske krijesnice vrSe korisnu funkciju vcc lh treba II vrtu. II blizini svake biljke. 3. 14 tesko u~leCujc..e i njem paraziu. ~dtl$llm u111m. h""nn je IJupla.tctnl. ce~al1j~eSnj. i bil. bUI osloboden orrovnlh tvari koje.1 punu lIpa~l1Ijlh parazna prottv kojih e. hrane 5C vruum i vinogradskhn puzevlrna. Cu.~la ludov unijen ga u jcduu prosror keji mote. I one korisne.eime se hrane i jC~1J Ii ~togi! karma Iii /. j Tilglil(eS m"""nt~. pJepva bubarn. takndcr vee ubija. posebno [e ikorismn za krumpir I r.

[er na poyrilnu premj6U1 neplodnu zemllu.1111<1( lit bu 'Ia hok~l. ali fie ruokar. Na kraju ircba podsjctiti da nemcuuci II pnrudi IIlldlli [unkciju um~lavanja bolesruh [ ~1J.r:lml.JIU bdrke. 16 namerntka.>III. kojc POIJt:(U od eruzlje Slll~'lIa zcmljinc k rc. a na tempcratuu vcl:uJ III brljnirl) :ZlvulinJ..lllnpUI IIC djeluje.ki U~ldLi l lurnus I: jOlvlja U J 'dl'lolikoj "lI!:cloj boji I cljeluje rnekan I vlazan. pokrivaju · zcl nc dijclovc biljkc bijchru pr. ali vnoglavo C slri kad jc povccana vlaga.1 -noB [ira <:~II c zernlja defmu a k. [asno il! da Ie dubQko kapllnje.u iakoder Buduei d.".Ikopa'la n.. konsn prevcnciii prouv razvoja ove gljivicne bole-ti . olevu h mcdu onuna kUlc )J(!jo(dd. boles: se moze izbjc i redovitom (J dno) pnmjen koja ~·ctrcba izv (jcdn 111 sumpora.ZIVOlIU glJIIII<.a l.locu blljal urnjestu 101l~ qo OSlgUIUJlC prurok zraka..avajll gu 10 I '~l urganskl • Humus.lIlf1u'll JCJIIO!! uJr' -1.J.blh biljaka.:Iprotiv Qnu kaja Ie plod" • • Osirn navedcna In clemcnra.ovlla". neophodni zrak I voda od 3U" • rnoze upravo u"H:llll biljkc Troha Izbjcgava'li prevelrku gu.cntun 'lafo Iii lakll da uuvnem« 1I lCII:11 . III kad jc temperatura rznad 2fV' i 11<1 nero) temp c·raIIII i !. nakupljaju sc II zcmljictu i pobolj':. 11(. nclloc na!lrQka pre.I~lr '111111.1:. zdravo] A da bl btljke blle zdrave ih je uzgajau 11:1 17 ako • na \C [edna od r1aJr. PIClCZlll: PII.lct • je P 'p . to jesl bakrerije kojc ga rnijenjaju.JJ uhun razdobljirua. maternal kno sin su razgradcm ~ o m • Mlkroorganizmi. «ghnasta». all U ramu da rzazovc vclikc l. nukro kop . ~e plQd'1i~IQj zilmljllQ nahw na po..e tocrujc mace kuJ . koju IZJ. III magla]..C ko]c ud kojlh '>c sa toji su :l:dillinasl. iootna praksa.k· 'C.e.. "kalllcnilall lid " .. dakle (IIlal lku i jake hlljkc Ct: svakako unau II'THIIlJt: ~lelt:' od potrebno ZEMLJISTE PosPJc~ivanIe nzgaja zdravc zernlji. clIleCi bdikama rvari IZ rla dosruprurna za iw()1 hiliaka .azvija 1I zclt1lil~lC jt: ~aclllrcnCl od razhciuh elemcnata ovnovu Lin -ralne ..1U "JlJI:~J.inne vel nckolrk PO~tldICC ...ldk[cl1c dopola punt: piva u kVlt: l:c UIII UIId\lI lIt:uJolllvu JlIIVU( '111 nurisom. rllclko \l1l1lUnu.ahom Pepchna sc I'.pot\l~i'l2tlQ.

jcv.5viictlo )e I zuLka. \Up~lalH. rnedu najcjenjenurrna kallldl)c. rujc prikladna za ravt biha. Zcmljislil pr+sutna nil na~(}J poluu. ako se napreuv uzgajaju k. Luznalo iii vapncnasto do. sebc]. odno-. II) 'j. ali vrijedno to prcdstavlja stupanj kisclosu skoro [cdnak onome klorovodrcne kischnc.:1.J. koje sadril i glrnll I IH) '~ak. nerna apvolutnu vilil1u~l. prikladno je za obradivanje. ~esto Ie dovoljno promotTltl iuslednc Vrtove: ako eamo usp. zaro ~tO se saSIOJI od malih ali kompaktmh LC\lica. vrvte. na prim] . air )l~ sirornasno hranjivirn clernenrtrna koji sc gube 5 otjecanjern vode. ako naprotiv potjccc od raspadanja pjdcanika. jer se grumeru lu~c usunjavaju. I ta :z. bez mikruorganizama. pjeskovua i blama.tr:mfill.Jvlllh kompcnenu zellll)I~I~. koje su iedna 19 od PJeskuvilll se zcmljistc ccsto sa tOJI od vehkj h Ce\IICa. jer na njirna uspijevajn i biljke kojlrna odgovaraju kisela tla i one tla. njemu uspijeva rnnogo govon 0 prirodi Razina klselo ti iii luznarosn zcmljista se temelji na broju iona ludrogena koie ono adni i izrazava c simbolom pH kala pH ide od 0·14.bOi.. treCinc Pi! vk a I tre <Inc blara. . zt:lI1l)ii:tc: u kojcm c nalazc bil Co.J.irkulirau Kad It: :zeml)I~I" 1!11tIi!~1O vla71lo. medu kujuna \U zrak I veda.lovlh komponentt. kilo ~to ru bilo kakva tvar ncma vrijcdno t bcz zraka. karaktcri rikc kojc proizlaze IZ velicme Le~IIC<l koje sacinjaV<llU zemliiete kojima pa~e vapncna . grumcn! ~c hvar.rnlu 1<1.iri.tc ko om uspr] .cmljiila se srnarraiu ldealnima.t.e1jezl1lfrt ~ulriitolll/ u prottvnorn c biljka propasn 1I kratkom roku.ju karnclole. I}O~tOJC: harem dvlje mctode. iako bogara hranjivim rvarlrna.kOVllOI! zt:ll1lji~la se nalazi uno !. j 'r korij '11 Ilc6: m(lei upiri mineralnc soli prisumc u ttl! Inolle biljne I vnjesak kdlmi)a. vee svaka dobiva vrij dnovt tck u udjclovanju \ ovtahrna LI\I. ro jest vee razgradene organske tvari. na razlicitirn mjestima vrta Ako to z lit' sami obaviu.Vfclove.!os!i zemlj vlaslitog vrea.5 i 7.vaju .nu z . 10 je t. vrlo rasireno u Europi.hv. U vrtu od usu u metara kvadratnih gdjc [e prisutno plod no rlo. tlo ce biti blaino.NI)C!una ad kornpon . tc~ko \C obraduje.[)lI I prrljubljeru za crude. zbog ct:ga se (lIli VI 10 propusnun. it kad jc su~a. II' tolerira]« vapna i za IIJlh(JV lIZj<l(lj [e potrebuo kiselo zemluvt ' u kojc 111: treba dodavari lrc~cl niti zahjevarl i. Tip zernlJI~ta moze sc pronujeuitl cak i na ogranicenlrn pro torirna. IIr ga piilZljivo prouetu I owrnutl sc uokolc. dobra promotrhe boju zernhc. koji . anahzrrat! prirnjcrak u laboratoriju. nol~talc erozijom vapncnasuh 511)0. irna dobru drcnazu i lako je za obradu tijckorn svih !lodi~nllh doba. ah sc smatraju ncutralruma takoder i ona koja imaju 1'1-1 Izmedu 6. nerijetko po roji i pje tani dio. !Ja h. zom'Ji~tc [e vapnenasto. POKAZATELJ STUPNJA KISELOSTI Ako su uuneralne Lc~tIU:..1lI1r \ kakvirn uporn zcrnlji til rrnat • to jest.[jll I n. kompakrnost gruda. uno bogato vapnom.ljC: IVI do kao cement.uri. dakle. lzmcdu glina~tog i PJI!. ~im. a vrijcdncst 14 stupan] lu:!:nalo ti koro jcdnak onorne natrijcvog ludrok ida. aka je na njcgovoj povrsini prisuran debeli sloj humusa. PH. gnojem iii Ir'M:tom.i dijele sc na Iri upagllnasra. ako c uzrnu varne za vcbc. I obra crnrca se sa 10Jl od trccinc gltnc.5 I 9 NeutralnQ z '1IIIJiq~ ima [II-! 7. tko namjerava dati na analizu vlastito zernl]i re [reba uzeri nekohko uz oraka sa povrvinc.ak. Za utvrdlvanjc kisclosd iii luin.i .lo. IN brljc koje na posla. ne zbija 5<: niti kad sc uzme II ~aku. d •• lli !omJlr • vrlj".: vapnenasto. tlo s vi okrrn postotkorn !-llin' pml. u prOllvnom se obogacuje mijesanjem s zrehm koruposrorn. kOJI j .r. a hQrtenzoic daju plave I. kiselo. zemlJllt& zone je k!Selo. pratite izgled zemlje kad \c obradi.:11<1. jorgo va ru ( a ev'iete hortcnzije [e rutieuto). azaleje. zemlji 101 uglavnoru unaju pi I koji c krc6: izmcdu 4. Chnasta zt:I11IJa.

tJ predodtbu 0 11!mlji~tu u . 0\laviJillu6 vr(u brzu zernlji.amoJllkhh bil. i 13smv.ue Zernll.aka .' (l11<] koje \c . 1. $:ISloi" se od prihcno mallh t e stico tvrSlO poveuf.le POP" .. kal1dtlkll (N fOlogrnfill). .!m .I za protok zraka U pill'~kll.111. da [e vapnenastc... a medusobno povezamh.nll."" vUII". gl.glon3slo. kojc mog toga Ou"yllaju malo prosrora za prolazak =ka. na Illi nat. onj k na pnmjer. suhuu vet: .1.O~~rt1lte se pa11livo0100 5.'.llLa.n eel dob.. poka. sftmm ~rnom.z. 21 zadrzava 'c.. c ona (kao ghna i:vr~lO malo blare) savtavljena ud 111 I.lilkm:ulIl ouece.ka. IIlJc~a\llll'l koja dopucta pnltok vod " 'Zill 'gilVillu'1 veorna Clavne r. 'Idkn u 1I11'~u prudrrc.a\lelll (lei II1le~'IVII1 ' pllc.011 Ie:u pravilu '~'I~vllell ml vehkrh 1.nc i blata.lh mcdusobno. ""hOVll"u k usa . 01'10kompaktna.lC ajbolje zell1lJ1~lC II.(kc karaktcnsuke zl:l1IiJ'~l" ~u dvil vtrukiura Zemlji Lima ': zlll~lm' I sitnog arna smarraju .I. kore oSlavl'~llI pr"~I('r.11 ce<.uj" cia Ie do knelo: pr~hC3 da I YilpnCl1"uo..

ill ZIVOIIIII~kug pmln]ctia. dlelom ernrc skupljen u ~umi. pr lazak zraka i kao pmlJcdlLil lOMd. tirclI"za Rljelka pJd':ana zcrnljl~la """Iavl.avlknuw n" iivot na lum~i crrncs. n. pu"lal (c pluUIIIFl ako .e pu JlUv~illl doda humus bo tat obnnrnrn i vlaknasum tvanma...lelriavi1li do 0% UI'Mdll. .HlI upasno Zoldl zavank vode oko kurljeu]u.I: poholj\.._!U" 23 z PIt!. ZDRAVE .I'~. gliUJIVU hngalll ZCl1lljl~tt" II1IlZC '. korr] -nom uronjerurn chstrtbucuorn u vodu) 110bambusr. Za poboljsan] drenaze pnvebno vlaznth IJI~la.ylle b.llLd I ZbOH lugJ irnaju fo'u drenazu. trebat dete pom'jcbu U 110kompo't ad 1.I6l.... Svako zCIllIJi~ll: ~c uvuek mum obogaut] disrnbucnom komposra po njegovo] PQVr. l:lnle e pU~PJduJ .BILJKE n Ija W uviJck moze poboljsilti dodavanjern 11IImu~a.koi~Ie propusfi:l I 1~3.Ako u vrt felite uklioo{J d. kao . mogu e po adili zunzcl ru kOJI lI[lIJilJU mnogo 'lode... . PU(JCLJli od razgradnje trupaca 1 grana.UIQ! ra~radnj hiC:i tllekom go<fU1C.ahvaljujllCi kojuj hrlJkc mugu upit! mlneralne 5010 pri utne 1I ZCI11IJI. NA ZDRAVOMT'ERENU. (U J\:\I.' . pruc ~v !(a Pllilla~lildIY~ [)Nllata povc~in<: Mlona'~lh zemlJI'la rnozc . U vecini lur:ajcva.. pud uvjetorn ima dobru drenazu. (Ole I.rll zadrtava malo vlilznmli :z.. buduei chi re1.)ll humusa s IIJc:rn d•• ZCII1I"o..IC I ude ruekve 1 IdMdllIJe.ljlre.kl: tvart . '11i1 \11 till vrlo mahh Le .. do sarno treba biu obogaccno organskorn ivan koja 1l10ZC bl!1 biljflog podruetla.1 ( posebno Pretd IjldJC!J~il koja 1<1\1 • cak I.

litlL. [)obn) tran lnnnacua. uulavnom knmildl(1 d.ICIII lednoK kubl~JLog l1Wtr:l. rruh '1I]i! posiare smrdlnv. otpalo .nut: "ur 11"111<110 zah..ko su pomlJc~ane .Zo. II rnku !Ill nil ~I:~..u i J. Jlu~raJlI teku 'IIlLI 1.. . prohecc III U IC en. kllii IIrZf WI: II~ okupu.IV' III kornpakrru I Talwi lIIalcrljah prva p(J.r. Pnrnjcna 25 kornpocta je II\HII toga powe ekulo~ka metoda nur~mt'cnld dobivcruh !Llp<IIJaka.'rc prozr III. IllCljCldllC 1. ... tOVf\IIII~ matcmala.zrvarua.l f rI!C. lit Au IIl<lZCtC pulu.. <'vl)ct:a III povrca.!' r.i1}111UZI"'J..cd Ii pri] • 110 <iln .d hrpe.\'crLf:l~n hudu ida i mogu bin 'IJvl.0.' dobrn filZ!lr"l(CIl.c:nc podlcge b1llkaInll. <JIPdCl povrca.vl't'rlol.!kl C. LJrulll llll." zreo.CI1.1. vprcman [c za rasipanj . uunvc hrpi I.lt II k"nlcln.IZII.h""IIU.. k(]k(J~11 1(1101. kumpo I W ravpureduje 'pL' PI)V"111I ZCI11III~lil III se 1I njega urnu ~a Til JI: dl ..CC)UIl. .mol " . qn JC \<111111 vebr rzvrvnu vtvar pu Za [lr~\'I"'1I1<' knllllln'ld IhllhuiJc 11: 'dill laku uo<.J vrhu hrp'" navpc redan .l mjcsc i kompost.L da bi c..nposw..CVdll. biIjnI cxp.1 11 .IMOgU 51! In 1110 poball.'1111 marerualuna 10 JC maternal milllJeniJi brZa ~c bitl [ljeu!)va u I..mom!!t::llna mrebili d~llQduke.. ok em .lllpau dill vrt. 1'1LIf1LdVIJ.u Kr. KAKO DOBITI KOMPOST PravllCrlJC kUI11II1J~I~lIklJlI(U.1 1 rza 1I.uho 1. ' pcsugne potpuna rranstormacua !>kuplJcllog mareruala U dobro pnpravljcnoj gornill.l I.\(.I tvorna metoda vra anja rlu "nuga ..C ~JkllplJ'1nJl' oll"ldnog zgradc. " korc vo agruma). !"nJI lie IZVlldl LI\il r -z). IInpr .ama. Kao pu .!.! vla!!I:. na hrpu. 1II0Zl' vlallll U Z\:11l1JlI da IC dIm n~Lpod oho~all.~\r.l ...!nie komposa Ird»lo bi IIUilli dYa p \IIlJC opre na nll~ljl'flla nerko JC prunueriu da.J 100kodcr I j rzvur akll 111I.10 nam ono "lid. J. loti mL>Oge kucn L YrL!1C Olpatk .III. 'k d. TRI GRESKE KOjE . naprnuv. hilklCflJ d II: nakuphcm I1hllellJdl UU te IIIJl'rc prevuviu. bez ltklh uolkO'r. all U rako ne pow. I .c flnpr~.mr~lollll bog3\lrl1.liI Ict...tcl 51! knml'mta vavrscno lunki.iourr« {)qau lid obr .bollc IC 'IWI'1ll za IC kame. ko vprjccnvoju moraiumplJ IU do. ljuvke j~i~.. J O~1II1 toga ~c vcorna produzuje vrueme p trebno da .Ui ob.. ' duddJlI hrpr (nu.ilnj3v.d kOllljlU.RI p r. kad .r rrn pi ouvnorn za razgradnju tr 'il a PUIIU VI~Cvr 'Ill -na n !:Ill III ·1. o!Jl1..lo struigniQ Ir..I}lI .. opi:cllllU IZ I.loJ zrc <I pr ka.CnKI \t1!b31o 1M b znd<.ke u'lnne..uju se dvadesctak ccnruncrnr (n VI") vi.u' 'l.l.de dok.onlll.a. vtvaranje vuokog U ~loJa . Lli \alliog Ilrul<lz IIi! prunjcr. korama krumprra ueba puno vrem na da .: 'il 1'1"1.c razj(I . papir lit karton 1I orgamkl '''Jcckan mareru 1Ii1 kUlI1aUILC Korc od krumpira..'k(J~ 1-!!lIIlII..t:c.VCI3 W Irdld...VmI'L"'.ZI " :I.l il grma. 'II' II vvakum muze \lu(aJlI dohro o.. pepeo IZ p~~i. acena I I "PU\I<l m:llj..:011 III' l.!lLle. IZII1. OPLCIlIlO llZCV'..JELAKO IZBJECI JJLl'~ 'it I' Arc~kd I'nltknnl odl 11k.I. 'II"1l 'rlldl<1 IZ vrld I (JI~al." .. lId ' zadu:i:: "II': za Iermcnta ']11 lIlllbalU Kakll lu 'W IIU~I'Jc"llo . v .1 do II' IZV IIU . ako vc II rave da ivtrunu IIiI suncu I(IlU.uk ~luJ u ave III Ir a I 10l zcmlie pe pel lrl:'>cta III gn!ll'Va.lk 'C I kor« .. <III pr" 'IW to '0' vt avr II" III pu rreha provjeriu d.. po zCllllJI tu kao bicno o skuplpnl! bLllMOg m".11'di '" po~pi i.IVII I za utu PIIIIIV zlll1.III1C pokCl~encIf. 'Izo\lauk" '. (powbno '11<1rrava hdl1.me komposra naHorllllavillllc ~~ni m:ll ~mon podupor.". dru 'lin vupvmrn. kih orpadaka iz kuhll1'c (eI.til I od ohrezrvanj a. lIli djel hraujenjn rvornu drvmbuira IljlhnvOluplllrcbl doblV. mtCSlO kuta.lkll prvlslOj IN~"I zcnrhe. u nhllkll kultt'me rravc.kl..aro'kteL!"LULkll %C1nl.. wan ~Iavllanj na hrpu UUIC ve ovtavljuju da ~I: kad \ 24 rransfnrrmrai«.IU(1 rw..

( idcalan pnje Wc:!!3 II lC:\('I1. sve to smanjuje evaporaclju rla i onernogu '"va IlJ !l0VO prcrjerano kli. all debar J • iakoder I " ' pcsve zreo vrrru kompos.o.iroUlao.nu tlu..u. rednja debljrna jednog pokrivaca mora bui oko 8 ern.1: vcdum I preljerdlld vuda usporava proce loga JC tarno gdje 11I110go kiii.kog lIIall:rlJala \ Clljl:r11 vl. nakupljcnorn rnatcrijalu vc lI1ura uvuck odrzavatr vl.. ali u svim dru '1111 \lucaJ 'VIIII" ve odlu no pr -Icnra . fino nun. To jc dobro ramo gdj rastu brhke kojirua treha .. all lie "111. c. jcr JI.1[11 (IQ~dll.c kere. Krancice koje je otkinuo vjetar.d:nunT.. -veruualno pri .klmll([{' nil vrlo vlamun se IIljc. UIICll1ogu(JVallJu ra-ra korova (~prjctavallJcl" da prodre I 01110l!lUe. ~ m o " c PREKRIVANjE TLA U prtrcdi \e na zell1lJ1 gUl1l1la orpalo h~(e. da bl porpuno osrvarto svoiu funk iju.U. kllj . bill danjc. po zbrjanje. pruizvcdi kou ubrzavaju translormaciju nakupljernh rnarerijala u humus ajholji pnrodni akuvarorl 'II !lIlOjIVtl (lzvrvno [e vrajvko iii kokovje] I urm razrueden U vodr. lance cvireda.koder mQ&u bltl rupore<lo:ne po StallClnoa U"'II!5LOillunlcl. hrpa I1dlupljl:lld fcrmcIll>ll.ltljlV I IIC I~pu~lil tatnno • 27 meJe je bOle ~tOVI mckan n 'U!jlldIlC I1l1ri c.Urna..! Iz v r~I]orJ ircset IIi zreh gnoJ.101 Ilrllall~ku!l mater rjala.ll1 prtrndr.U[111l 1I IIJt:I1l11. voce. Na 'hrpi koja e nlkad nc prcmecc. notrebn pro trti po za~lilflU n .!Com.ije.anje zt:nlljl l'rckrtvanjern uLuviuria wjt:tlo\li rla inurir sc uno SIO ~c de'. puzevlIlIa Za poknva' iakod 'r maze konsttrl . [lmp. u dvije razhcue velicme (vece rrnaju malo rnanje od 5 em). 'porum Kao nreknvac SF: rakoder rnogu k onvuu debch 10J 'VI It a. Za pospjc~ivanic brze razgrndn]e hrpa se treba redovrto IIIljl:Sdli I moraju se dodau takozvani akrivatori. da proklqa. 10 I '~l. dobra }e takoder I ususeua kl v all vrlo spore Zrdl luMall.prornocrvo platno. vc prodaju na vrccc.zrro . matcrijall se tran Iormtraju. (buje kavel.cLe d(Jzrrlcvanle bill dcvrseuo) I'lekrlva~ maze povtau koruraproduknvan . knlll[lIJ'[ rc prepuzlI. vrsto priljublj 'nl LIZ ZCIlI!. duk LC: lL prul. u odred .nun pcdrucinna (npr 1I kamcruurn vrtovima) zemljl~le ve 'litl arne karncnjem..d. kad hladnoca ~prjC:' ava "enll~I1Jl'.. u podrulilmil J ml1O&OId~e.c .IV. kiljJJljl: sjerncnja] i obogacrvanja ila razgrudruum sarnug rnarerijala U pravllu se za preknvame korisre dlldovi kore prnuorvkou bora. osirn toga sprjecava koji nalaze hranu U korova i tim ulealno \101111 It: za mvekte Malol Z '11I1jl 'I: divtriburra d ·hel) . bpnl I cnetsklllJep~ obitno it! koriSI luo preknv:lf •• 1L t.

rnekani i raspadaju se na dodlr.JVolll POIl<II"lIlJC :MIIKROEUEMENTI Du rk. lu Ie zCllllfl~IC kv dlll<dIlIJe. blrl I terneljnu • • zemljltta orglUl..'tl.ralne 5011 neophodnc 23 ilvflt hiljke Vazno t 2 mlji~ta za -zivot bil]a j .tiI..1r(IIO ranknn.J. jer imaju za zivol bilja koje rh konste U rzobrlju: razvoj 41"akteri.lkog "". buelun vlakruma. POZIl. Z3 • zamljeniti posudu novom (I oprarl staru sredstvom dezinlklra prije nove upotrebe): .1. 'to je znak da pate. .-mljlla. odvua f tQ<. ~teCl. kojc uprja korijerr]e. izvan dl . smede bore.rnentuna. bijellenje da se Iran Iornuraju i anorganskc mtneralnc oli.!1 \ brljkarua uje kurijenjc rasrc II dulnnu. dchro ~l' w . koje JOJ OlllOl!U¢avaju rast Pod zernljom knrijertje ohavlja.naia olli lzvrsnu prcvendju. lllJdo kOrlll!IIJe jC krhko I pretjeraua Yod~ III dulj: period ~ll~e mugu Z<I IIJl'ga bill Iaralm..klm MlrllTr. bilika C rnozc nahraniti otkrivajuCl unutarnja bijela vbkna. ua pomoc vodc.intcza I LO II sun <1. Vldklla\w korilli:l1le ve hollt.k' unaru dva upa kori!cnJJ J 'dan y(. biljka pustaje slaba I lako je napadaju 'IIall1t:(IIICI III gljrvice u rakvun situacijarua. manJc kOIlfl'l1le.ldVI kUfljCllj. puje nu . drugo.U trenutku presadivanja zdravstveno stanje njena Kad sc prcsadujc neka billka dobro [ prov[eriti korjen~lcl.. dakle..lag.-11>10 dol ro ukotvljeno 1I zcnd. hiran posao. akad W rlcljfmiJc kUI ijCIlIC ne ubavljaJu U P(Jlllllllmtl W[JJlI zadacu.tllw z.taw ~Ianje zemlji~la. linu. . to jest nlcgovc $((ukturc I dll~lk biljaka ulogu U LVJClarlJlI I kall) IIlIa odlucujucu razvoju ploda kohanc hnlllllVlh C!!lcrncll. vu [cdc hOI' . Ako je korijen zdrav dobro su vidJjivi tankl (I upija[uci) mali bljcH vrle rllecki.l .nain '.. prll11lCI1U vredstva protiv narnetnlka..kuvijc .apvorbira min . Da bi se ogrnnicila treba se pos-tupid na sljedeei nai!in: • otkinuti 18 bolesne dijelove korijena.premijcnitl eiielu zcmlju. preporucliivo jc provjcriri zdravsrveno r.luzl povrh da drz: . VI'I IUllktlJtl "'lUlIllr<lllld hi ollie 12 2~'lIllJe. Mollo.u .I ZADACl KORIJENJA l lok 51: IlJ povr~rnl ZJhVJljllju'i 5VjCII korlfena. irebare kcrij -na lick· biljkc kako hi )0) znah pravilno Im\lujllll' IlIllke kOJc uuaju korrjcnje kojc c malo III i 05Ia}<: POVI vmvko. leI IIpiluVI '1I. HiI.l koje poboll!aV'IU vaznosr ubrzava fa for nilzivilJU se mikroel . povr~in~kog tla. konjenla se LIVlI:l 11:1 pola rmltr. lI\f1lJeVd !"oJ'llllI. dobra drc.llal«llem se mote \ljolOYUIi prikbdnlm re<inyirna u pobolj!anle irebare bill debar promatra . aka SI.. ZlIoJl!IIJC kUlI\lcLI blljLl. 1I slozenc organsk ' tvari.~mCJCC zdravo :zcmlji~tc dozvohu brljkama da upiju porrehnu hranu I da hudu .1 I1C(t' konkuur all \C Vile Ako b vrtlarvtvonr. pri~u\!lIh u n[emu.IU ~c pornisli na WC!-l3 29 Obi('no se problemi s korijenom javljaju onda kad cjelokupoi sustaV konlenja patl mog zadrtavallJavode.

!. jer jc zadebljanc I uvijekse dri.:znu du'. vee se nekoltko godina 0 1. a l!J Je rndrua koja III . sann kunjeui (posebuc nekr.l::j. koilLI nil vude bdjaka na. 11101<1 ehnunuau nal~lanJI din "I:: konjcna "1II. gdl(: ~I. luglLrllJ. Na jedan vrijedan saviet prij . a Illl<.hll. l'rrhkom :ta1llcvanJa potrcbno J . to JC~I.h J:lltje'tlju prete5!o.t:ml)I~[I::. da L(: uvenuu zb • zadriavanJa pretjeraue kuit{inc vodc.lodra otpor bilJk.~(u kun'(1 hiljkuma K~d ~ bll. vet: da prudire u zernlju.cl: \C "IVllc prema uu. all koli~i"ski ne(jovolll10. rednu hu . napruuv.\UC znekove parnje pri)1: no SlO \ • pow ' (I~U\I: h'.. koje sc ne koristt svje:ic jer hi pr:iilo korqcnjc.IJcI1Jena) UbOgil<:':uILI I (IUC plodmjim zcmljl:.t: proved! u vrtu.t!llll. svq:a za une koj) uzgajaju hi ljke U PO~L1dl: pazrre da ne zahjevare pr vi c jer re prevclika kraju. lako [c prepeznatlj rvo.kc. ' podru )' izrnedu kcruena 1 "ov auuka» stablJlkc ( IIIJC~ICI1()1:I 'U rJVIlHIl zernlje. iii se pornije <1110 kisnicom skuplja 1I sprcmruk i dlstribuira po zcmlji~m nakon otpnhke godmu dana ROTACIJA KULTURA . jer bl cak I vl~cgodI411J't= blllkl:: I gUlI1ulJi IZ tug a 1110git IZVUtl znatnu konst. rakva metoda vi.. VjeroJill!lIj(: I'. Sadnja biljaka nil nacm da se gru[lIraju one ko]e imaju llcnc porrebe za vodorn (i izluzt:noscu suncu).kl.C(ICI1 U . trebala wake Lelm 1l0cilll'. nlO redan korijen dobra nlZ'IIlcn u dubJnu gilr.. element u znamo] rnjer! prlsutau u zemlji. miJcl1Ja 1111e rruesto PRAVILNO ZALIJEVANJE BllJkama jc z a zrvor vodc apvulut no potrebna Sa!110 veda Jct ~ .tela. ookazalo se korrsnlm.orllenJeumleno da se Probll3 u duDinu.1! 5ulnlm ruoobJllma. rna Ono (10 (l<.: pnrnarno karl) nje spaja a stahljlkurn l. one drvcnavte nil koje nrw prnnjenjiva zboll utili" loIZlull<I). rOIQ~IOIC2:a stvaruie uz pravdu kazc da JI: belie zaluevau all tcmelj ito I:z.hJcd ·6 mctodu IZI11JCflC (I. Icr daft: JJ.. opustcno JC I Izgllhl !JuJu.nurku z3\acllVdllla stabla. prijc V(.i iznad razrne 1101. 05m. ~luJt: '. mlado kOI ij'C:II) " di)ch se na 'Vi~c dijelova.Vazno 1<':anau (cmu ~llIz<': pojcdim clem<. dok su drugoj vrsu potrebni drugr dCIl1t:1111. kao na primjer oru kopnve. u . osim U kisclcrn tlu.a "\~a.I kod lIzg!}la bdlku 1I povrtruaku. ali ruetko . i<.nuu lid Zl:cil.lu dobrvarue. kahja i ru~fura. a pugutovo priltkom zalijevanja zasadenlh na padmi.. lu sc <ldava ako ~e pretjera ~ plYl<.d6 uzrck vrviu utpnhke Kad <'e UclVilJalU VI~ 'godl~II. kad [c btljkarna potrebno u· '\I~llje znlijevauje.ij.1~JC. svakodnevno zalljl!vall[c IIIdlllOIll kulltllwlll vcde. .. na to ve t reha uvijek pazili.m:em: 'lL. :l. ocuo je cia jedna odredena vrsra konzurmra posebne elernerue sadrzane u tlu.e bll.bjcgavajlc dakle.Vlld.:dan I. fIlazl 0<1 pov~rnu u potraIi ra YOdom: nasuprot tome.I:: konsnom I za bllikl:: 'I za :z. koja JC nepravedno POdt..lt: nil kUICI1I ravtu kultura od zalll -vanja Ie vail1l1 IZb.1V1da sc susi. porn lrjcvau vodu da ne nuece. pcdruc] «ovratntka .lsrvan.: '~te\1 IleHu . du ika.. a u trenurku ponovnesadnje vrnru zn brljke UZI(3J'!IIC u povudama.zbIQ.:!!tl kako br W . Trcba napokon PUd'lt:lIli Ja brljka v 10 re ko moic: uv . biljkama Ie porrcban I kak. ria primjer. klorolrlna pri urncst Vnrcdno rjcdc. ve hlrJkc pokazuju 2:lvlJI ravt kad 'c uZj(<IJaJlI .loIval1 namakan.t. (. o Bdjkama je kaleij porreban za osnazivame trnja iii sijenka stanica ad prirodnih gnojiva bogauh ovcm supstaneom odllcno jl: koko~jc gnojivo.ltlllln I!lIujlvum. l. pokazala . kOJI IC vr!o u'>lctlJlv nil napad glJlvica U tr ... ra'If"t:IJ.!(i1 U prvo vrherne nakon sadnje. Prak~J IZII1JI::III::kuhura.

kamc::nja i eventualnc vode. zrnke all ipak uno dosra wJctlo. kao '.. mnngo je zclenog lls~a.ljaju. naznae:cnl su vl.lan je vrijesak za one kOjJ iOlaju zeralju 5 kiselim pH). U stvaranju vrla odlucujuce su boje i ant 51:pazljivo promil. cvijeca. ivtaknuta II: I naJprlklaullija . stalno nasroiarue i uccl1i~ IZ vlastirrh l:!re~aka..lIlug h~ca.. najtarnmjc JC skoro erne bore a na)l1jt'Zllijt: skoro ZUlu Slrok je spektai li~ca tamnocrvcnc bore.liI lie treba s vremenern mueruau i oruh drug!h. ukotiko je rijcc 0 poljskorn. ~All. obnavljau. U zal~la problt'f11atl~njl11 dijclcvima vrta u pomoc priskacu Itlpp=ulj (izv!'.ilvanlc \Jcnoviuh kurova iii prekid ncke tamnc sckveuce Vr! nlkad !lilt: dov~cn jcr jc ziv II neprckidnom razvoju Nemojtc se lISI!\U~(lV. pravi savezmci vrtlara.u. to je~t deboka sjena.:priklildntnl Iii neukusrum Ima f1o(.' siena )lbljil.k~t: posttzanlc zadovoljilVillUeih rezultata i osrgurava zdravlje blljkarna. i~(llpali ono ~1O~c pokaaalu lI. gelje ~c bIt! puno tl'ic na6 prtkladne prtrnjerke Potraga za lijepirn. mnogo wJetlo.to j(.PLANIRANJE REALIZACilJA :1 "'n y_ biljnirn e sastojt ad zemlje. QUjt: ie odmsh Jil\110 SIO im odgovara I kO.sarno \u neke ad radosn vrtlarenje .vjcdo~tkOja uuece na cvjetanje. !:10kruen ncdo tatak. gdjt nikad riC prudrru ~UIlLe. rcmclina vrijedno t vrta jc <. koje se ~[edIJivo kon~ii za OWldl.h'Uc. cnemogucava tIVO! hrojntm vrstama Prcd~tilvlJajll6 u OVOID dudll llilJllrik I.cgudi~1LIC blljke kojima [reba trUl0l!C) sunca i one kojc 'I: zadovoljavaiu 'ICOOIII .zlozt:J1ost wake vrvte wJetlu..l1 lIIijCI1Jilh.t.Illn ue cvucce za pnrodan VI t.u Odablr e vrsra pnkladnlh ambijeutalno] ~itlladjl omogucilVij l. otpornom vrijcsku. pIllsar. stabala.JOl VI lil koja [e lako rlje~i[i. a irna i dvobojnog.

ubl(no cadi k n lin i druge vrst .Llbh .:). je pu. 10'. m<or j hranapueam I rn!"'m _1111' sl "'CIIN.oelement=~i. a ~ko . uklepaiu vtrukture I 'I.tllu od II 'zd. U Rdnlu tJvlC r. grab... nuh u (lruh~'(: Iii I. ~ . a uvi. dok drvo l ~ knrum kOJ~ j.alto ~vjeQ I lc:tTlllli~ N~boIll U'I!I1UQk !KAKO OSMIISLIITI 'PRIRODA. Jcr nc CC tt~tatl prrl. ko<f:r mofe p<»MIU lu.110 Ie> . 'IImlulIl.~Irc wOJc prozdrljtvo knriJefllc I. \Im u.n'.lo II 5U c kilo ograde ~radlll visoki zidovi od kamen]a I op . '11..celno\IOlyne III I prepletene uH d e. 0 ljez.ck ~ll(1 od vjetra [ t:IVKJ °- drvo II C rakoder mogu pruza ~kruvl.h kad \11 CVr\(C I bezbrojuc vtrukture II vrtu . drug.C rukud bl' I 1110mUj.llla iivlLa zarumljiva JC II wako godt 11) doba Iii je III (.dnaku nlenoj VI 1111.. kOJi e io' I dana rnogu vidjcu aka vrlo sta III rman]a.e. osun 'U \[u aju kad ve pudru je predvuleno Z vrt nalazr usred pnrode U pro.w 0 I pr1!dsQ. '11111D gl . [asno ie d qiak konsu drvo '>lJbJla pn 1'(.1 ie kortstan r konacan rad. brajde. kllj 'fII se VI. osiromdujc Ie 1M i br. III I1IJ • drvel. aIL 11.<I . bltl \1 bla tr 'oaju cborena po jedan pnrmerak wake vrste bozlkovina. lJakl rrrilollludcllu III zasadcl1.tc pucama ajpnkladruje ZIVI(. VllJd uokolo po zCIllIII~!U.V.<l110~ drv -ta.' IlOl. Treha uvuek unatl na lIIlIlI cia :tivic. vdlki sandu I za kompovt.lSob prcko m r I pol s. love .(. .1' "" rna 01. IlL dWlu\i plodove. . I J ·.. ° rzradene I rvu koje <. ponovno (nt '10110) plamrame vrta. ko jer [e [cle i a'rl a.tQ pl'l!dod clenill ~ fullino konlt1!nlc.NVIRT 4 uno ml~lr. hltl ~ m :~ zemljanorn OGRADE I ZIVICE VllI~nl 'I vrra UgldVl1tllll ide imau .l prrvarnovt. Ii) .!lu kol Oil kon se Z 'mIJl! r onaj I 1%I1<.o bQbice.a(lll. lII .Iohudllu raste zauzel: In pi "vlfoe pruvtora.' I . ana IC... glol(.ke... puusforo.' vi tn.1razh 11111 vrsta wmll zacaderuh redan z.IVI\.allltl kuru. Trup I b z korc IlH raju ve jcdnorn III dvaput premazau za~11111l111akom. trebate uzeu hrijeva mkakvu '. na uz trupa .l~ntll!!II jmllllJlollln).tlYlCI do.'.~c'.["nora hili (i1kll nbrcZJII.L I ululJll<llna 2. kahna. da nay edernu samo on ' najra\ireoijc.. tako da dobijete precizau I proporcronalan Jere elJdo!! ~10 dodatnu z Ona.rn. DOl bl kera dugo tal nil trup rrna.(c bllzlJlvu upurrebljava. akl .. II~ iblk vina. podru j vna odi] I) no od okolnog prostora zlvrcom ~i1 . rvuunue Kudrna. vrtu tapro_na>t fll~lrnnUKnt. i1ko .korn zrrn '.IIIU . Ck0l101111 povtavljunrem rn 'Ialne mreze. l)'lm ~to ol.drcd:erll.IYn 1<: Cvta 1rYlCll.1 dOl bude . .t: za pnrodan vn sll aile mlJc:" ne.n IzmcdupodMI . 01 zalnja II uvid II zasadru Reljcfu VI ra rrebate pOWe11l1 malo vrcmena.d 11(1 ona mu IlJ.m..da. pruzn . all rakoder i . Mil ''. vlI!trobr.ltll." pcdrucja r prerujeu rh l1oll"t papira ~ ra{I~lma.:! \C mogu gradiu pak drvcnorn U pnrodru \C ogradom vrt luepu el] 'zoom kapuum od III. nOljlak c za obradu.1tl ~ z Hl:~e!c udutl VI <.. zuuka. lazjl I potpumji za peill. II ~Irinu ) . kollku hrane oduzun: JlI bllJkam~ k"lc 'II ev c ruualoo ziI. 1\1I:!.dan uti nnjvaznuih pnrodruh ambtjcnara vrta.ad -n ' uz fl)lh Ako pnrodan vn 111101 ~lc Jim enzu " IIIIJdana ZlviJ J1"'Il'lla dn m ..I" ~1111 ne Z prion re 11. preporu '1.I'll u neposr' -dllo mora IIVllt'k [lrCmaZJII rue.. zunzelem Ja~nlln ( min) (Tntdld()<.>IIlIIlVI I klupice. II u IIrullYI10111 bl ruku od nekoliko i Vrhove mOlki treba ukoso Isic kako hi se p(l'ip'<:~IIQvtalno kapanje vcde i takoder III treba premazau buummoanun lakorn d naprcuv.u~ .lraduJ ' I u"l-Iurava za'.v'po sigurnu WIJtu.

uncu ZivlLa od ruze. ~c I zernljurn (zrjeval l e.. karakt iii 'r vrtu I.ade vl~cg(J(f.~n. ako II ~c pmach ncka pcnjaclca. da vode do vidrkovca iii do karnene klupice. Ioruane. zahqcva do ra prosrora. COfflen'os~ voU vapnenasta se prflagoda. a aka 5C nc porkrcsc. toji Iccina "lam tivi<'. doblju ake se kosihcom poko.VIe"'. o novna irovina za marmcladu nevjerojarno bogaru vrrarnmern "0 rJ> Z PUTELJCII STAZICE \~ZIC. ako ~c po 2cII11JI a pored: r cvjctov: II. ~t: o~lall dro biljke '~1rI n .i tele ~p$Q!umo nenadmainu ii.vjelanj. dakle do nekog dekorauvuog elemcrua kOJ!. dolaze plodovi.e iakodcr plikl. Cijl njcZl1l blijedo-ruzicastl ldealna Ie za tu svrhu lIIalfltflw nalaze ~avr~l:J1l1 podlogu Ima ruia U vehkom svljetu rub ruia lma Ih raznih boja j prikladnih za $v. po mogucno ti. od neobradcnog drva . 11Iblginosu.). sjem a od laze. kad se pr'Quolja miriSe pOpUt jabuke. narancasto-crvene babe.a prude.ru. ~ • posravlia ograda ad morki... nne vrdljrv lzdaleka.lIJna . njihova ~III'l:rd zivutil odredm putrebno II: dohro prijc oth edrvanja ve 1I10Z.lecem iuckaste bo]e I crvcnlm boblcarna [e vrsta kojo] odgovarn siena: R. . osmvlJ'lua svuda uokolo najvi!u tr.Za one ko. karakeerizira vellki razvo] (mole dosed 3 metra vislne) i daie crvene plodove zemlii~ta. ali Idkudcl male humuva) (Jclllrtllis uma: icc. pimpi(le/liroli~ uspljeva u I U prlrodnom vnu [edna od najllep!ih vm:a putcljaka . dolo.u om kojl .Jvu punu ~i"Ca. srnjcr [lt1tc:ljaka.C raznuvhu 51! odlucuju 'IIC I clement kOJI daj .e plodove.t: pU>lHl vame [urnur.va skoro svakorn tipu lla.<1.nu Ako !ditc vria.:lI~la I zbijena il. R. preporucarno samt unaprijcd s. P n.aCi Akll duz perunetre IHoic obnovru zadovoljilviI)lI japanskc vrta ve' pI) . a II pruljccc (c rnnostvurn cvueca pruzali spekrakl ranlmne ljepote.all primorju. kale puce veerna vole. izglcd j(}j "<': oko kouh se mugu CIvil. dlvlju ruzu It Englcske. da paalre da ani prolaze pored pusebnc rnirivnlh biljaka ko]e zavrjedu]u da irn se drvl izbllza. ve pred iavlja ugodn iznenadcnje ako vc I~p!ld SIIOJ1la~nOIll II) • za. Kada zarim razdublje (.. u bojarua [eseni. kola 0. hudu6 da da >e ~ 'iii z su prcdvtd da ovtanu LI vr emenu ncprornucnjcne.cllJkc b ko] . R.U prolie~e da. ~ije lI!ce. Ie kuplna (Rubt3 51'1'.1 sarno iedoa pruga trave.el JOJ cdgovara da . barcm ona ad divl]c ruzc. II kratko Vr!J '01 • C • Iornuratl gll~l I ZIVILCi r)aVlllll<i zelenrlu 1I1Ia kuujen U ~j ncsavladiv vplet tr nuvitog gran]a.. neveru.tku iz!Oczenost suncu: Rosa arvensfs s cv.1111 .leu Id~lna Uo dlvnc <.

IU 'I ramo ve nmgu PINlci!11 KrupU. \3frarll. rezultar lC bill IX"''''!: pnrodan IZI-:Il'd .v* 'a normalnoj fnJclavl1ll ~lcmcl1'" Z. a limo cdJ mnol<> klJi.. rnoraju posuti komadi irna kor ' koja sc konsu za prekn vanje II a tazica 'e uvuck mora !!r. a Z31i'll1 JC jedrna hnga IzbJl'~dVa!L rezan]e 'Ii~a u dJlI boljeg cvjctanja. .!te ~'nf prama.nl trave pnkladne za karn -rnu vrt.. dobro I "ern k.. zablJak 1t.b. kou se pnlagodavaju wako] "I\U ZCIII[Jll... III iznova \' niuze UlI.(01. lu. p:t <[UIC" kajc ~ tal< I vrt mania. zmnoi:ava)u zau II I 1I0111111: I)ubl ICu.k' motive Da bi c omeksale stroge linuc poplocanog puta. jako \U zarumljrve rakodcr hvade kl1Jt: m. lVOfU do dtro. IclUPlu ~ v..lo(dn<l kdlllC I10111 kaldnna III put .it:a (Thynml tlntta).raVllcIlC od 11<1\101. i St'POtf<lrUI o~ymOilrs i ma] ina du'.vJt:laJlI Kad \C kupuju N!Jll1uIJI.C gomolja prol] 'Inog (rnorski luk... srvilo kJ!1l '!1j~ uv " 'hll SVOil1ll ~tO Se lj~c kaldrmc.ra.1.Vletne hvadc ~ 10" 'i<: U ba anJL! pune "-lke Homol. j<!r .J.el kt tmeNd.c truda neuo LO to zal. medu place ~e mogu z.ldlLl od lokahuh m tenJala moze ~~ IldflldYlli .l LIma szloz '111111 sunc II dobro th '1111.nja 39 sc tarno gdje rnnogo ki~i.'>C dodau 5)<:l11el1. rnju 'I tako luep . na k011 vc nasp PIJCS k. com tnJ.d. pIoSIYlom Iopatom II ~kom liz ~laZI U u pndnOZIU Kn:nova kOJl 'IIIU ozna "avaJll vrnjcr..em]l'loo predodred no Zil hY. moze n PO\IUZIII kao remcl].llih I nl!Ol!ekrr.ld III VI\ 'NUCJ.. futa luzarka).l<l t1 10 s kr3lobkz mof nepravednun bojama PU[cll.1 .u 'WI.gIlst!: I ~ruc .'" odabranog (. tu pada i ljupka Di~o"dm fC/ItIlS.'::ano.uporedl pc povr!J . h-adl Ie p.h(11. koja JC pomzena nnenorn (oh'~r II/lIlIr.u h "~IC poljske.c laKlatl. rako da rnogu hranin gomol] Tko zeh p<>'>IJari divlie IJeee na po rOJt.1du U CVlje<!u n tn:b. Ilo':m! I !Clbllike CYlleC. nju 1Izemlju ond)e IldJc 'ill pair. ol.eCe..c:Iom lr. Ii. l!!dfiO>la. bko so na. z 'mi. zII.d. .clt 11101'1!1 pnu~nutl udnllm d.un~oJ. (i. " ndR. je LC same taka jemC:I1)c naet pnkladan prosier za kllJilnjc "'cdu Ilc·~olllolllkoll1ta lake 5C ua livadu Uno ."u hvadu.k:.. rnozc . buseru vnjeska ill paprau Zanradu viazrce p trebno j .sl<om CVlJeCUboIJe ~l'IIiu zemlldra dobo 0 Iliotena ~IlIKU.1111". pl'II~lI~n ul1ler &rmo~uJl. [ako ve razrunozavaju I UI"IIU t.napu~en IVlI@cru tJve Insekd.d se 'jeon"""..ulnol)lk 'Id 'dlnc za dn U lid hYdddllid \U VI\lb31x:..tJc"a putcljak karn 'I1J ' kOjl: prun ode kad kopare rul ." od brljaka IZ vrvte puzavaca.. mot.>p"da nrnska kannh a (Allrlll'llll~ Plobills) kOI~ voh Ill) ~la Izlo! 'n~ 5UIlCU I dill I: :VIJl-oCC shcno Ill~11I11 rvan ream • ( l!lilr."~ Ign fin pnvbfnlnl ulogu.kuJu(1 U \dZldull. II(J '. dlfTlC'lWp.l\l. pnje no ~ro se odvoje.anlh m.Iv. n. a zalln1 sc 1111.lblJI....) zuuh cvjetova koja dl"110 izglcda rzmedu kam .uI"l.l hvad ' Dmga metoda Z doblV31lJC I. kojc dobru podnos ' hladnocu. u prol. kao ahernativa. va vtrane opcke zernlju.)\ddlll lnljke 11I~Przztlllh PUZ.. narcrsr) III iesenjcg cvjcianja (rnrazovac.<10k lepurl I ptlce ""'Ii w true hranu.l1o bill od n.. r. VI!. NalbolJc Vl"IJ<!mC U "P"I" te J~cn K... ktLnJ3\U: pr '.. IJ. ""d. prikladru..l eVIJ a.nllho.. ... zbog izrurnne ljepote i bogaiog cvjetania. dsvna brljka izrczuckancg [1.. do lin moic biti poploano.r slIbur'lr.l ~JIiI pol. morskr luk. napl II". . U blago] 'Jt:nl I na vlaznorn terenu U\pIJeVJ. morat 6: ogoliu zemlju I okopau je. za brlrke izv .. slime da llVADA Cvjetnu je livadu jednosravno postoje u prodaji dobitt ukoliko vC~ gotovc mjdavtne 8 sjernenja za male cvietne livade.(...l!Sa &OOI. nahk onome papran. IIIrdZUV I I zut 'Iuzarkc. U pnrudnorn vrtu hjcpo Izgil'daJu I tazice od nabijenc zcrnljc. Takcder za Iuzuju da budu pomenutc.a .J .e!!'U.JVIIK 1U.bll ne" mil mj nli ") polom 10 d. ueba ih Pll~IIU da uvenu I O'lI~Cse.. IIClnkll. prvo pogfed zelnll. treba provjent] [c. do 5 UVI.

bUDza pi~e. pred vazntm je izbororn. u dulinu Nil vtrmo] padiru.l do. {. lIIugu uzrokovau prave odronc.YeC bi . i11t rakoder i pnlagudljlva Anrrl'lu.l.. gdje bi trulilo. uzdizu na li"eu koje pod~Je'i1 na vlan trave..tljclHJ ud Ylwkllt ~lill. pcsvccu]c vtvaran]u ~tjl:navilu. moze uz njega uzgajari planinske biljke.t: U~1I1l . kuje ]e mllll~dnu nekohko ~. zapravo.II11C ~<: nadoknacluje zemlja 1111 e dobro lodall kOla JC evcrrtualno potrehnu IC pnklduno otklrz . U ~JCIlI 6: IdealllI arnbijcnl na i . bez kori~lcnla zbuke. neophodna za 2:iV(11 biljaka karncnjarki. muteci je Kad c jcdnorn iskupa [ama (~IO nije lagan posac).vIJI:l:a l:e VIZU. II[ III: ". Medu nnrna je najpoanarlja 1m pmtrl. ne smlJu dOJluSlid d3 U vrru dud nedast:lle poSUdJCl kola ndrti nekehko cccnllrnetar.l vade kgju a.. to JC [ one kojc sc hrane nuncralnun sohma 1 otpadnun tvarima pnsuuum 1I vodi. Tko da LI vlasurorn vrtu una suhoard. kra [old<. pu~ . dovoljno debco i. lic:b .vno!! btjclog <"ViJ'::CiI.e apsclutno volJed.bllo R kup~nfe... i tropski.itKO. a HUe ln U jesen padalo 'II vodu. koji je najpluunijl i taka usiroruase zernlju. napronv. a vnpnenavurn padmama rnoxu ~ . zeit lIn!jC'1I vrL v ·llka pmud" Hi [flJIi bd%em:K " vudom. ol'OZaVJJll vlazlH. dakle ctporm na hladnocu. Jl'dan od oruh podignuuh ~ puno vjdtinc. ho le i paprall. gnjl! i kameru " nuesto.1 (1I1~IO~ka razlika).co{ldlllr~' j karanlih. Za utvrdivan]e tcrcna idcalne su biljke pru~lfl()g karaktera. brojne u biljke koje vole pu trti korijenje u zernl]! koje je konstanmo vlazna.aglaci. rako da ckosi rem I orastorn konrplcksnosu pCJ~lanc ~labllnlJi i da bude u~tarl}U odrzavau c bez pctrebe ~lalnog dJdovallj~ izvana. IIi pak bdjke prilagodene kamenncrn vrtu.vllu Idealllil U(lIhlk zilla kamcna na6 pudlugu v"ukllg (vr"tog hit t:c llhlazctl .r.lu u~kllilll'lCllhl dolje gorrul slo] ila. ptlr. all nJen. Cak I ani kgll no Ilamleravaju nvorlti 'lad no sum~le.. ZlIl0111 bc)jotn II ~r 'dlni 11l1~ ..) lagano I1loynom drenaza.lpnsumcsc pasula uprnvo n""phodn3 u prirodnorn vrtu.e 01ly113 . moze sc 1I nju staviri rnonrazna posuda. I fajc se i::a~ke.I ic. Zrak sun a.trollli. d.g arnbljcnta. kojrrua hladnoca 11[:' odguvara..n.aIi nlti 1. OrvC:LI:' bi i~prtl:l:ilu wUlu ~Jcnll nad vudom (dok vodcne biljk~· u pravilu vole ~urILC).lkI 'In. osigurana dobra sn vrc ne ·. cluk pcrllllLke.mlllllld.I"nill.t! onoeono In... I f)IYU Olla/Jctd/.I pon -kat! vrln mmsru.11':1 td In~ uvicle LlYOCllO kukee.ko.' ()dabldll ~I dobrc crruce na VIIICIII " nil S VrCI11e:nd prunjcr krill 'Ill Zlfllt' zCl11lw ivpnd lnljkc..! pojasa.' se uzdize nad sjaJnil11 okru 'liI~!11ll II c'm ak dcr mnogc plnlllmh: blljk". I elemellt koj! [e u scanlu abogat'!i ~Y. posebna 5' [latn} . ak nrjc ~IJVI!l u IJI1lU za adcuje ·10· ak UI1 PRISUTNOST VODE Aka ve. a zauzvrai vra aju kisik. i ud.cg. mace vlabo i korI51·i\lOl. ko)1. kOJlI obozavaju lepun.. billkarna rano boje l.Vad.. "II 1'111 lrehcl ItIlwgu ~vJetlii.r III.. (III eleganrru futi cvjetovi cvjetaju U proljc(c.10 o5ue le. prve biljke kojc sc trcbaju siaviu u po udu bu c one kojc zasicuJlI k •• kom. z3~ad'll brruvtre ( yz"rl~ . lek liko rjcdana nakon uvodenja bil] ka dolazi rreuuiak da sc ~t. PADINE Kad je u nckom vrtu pnsutna pnjl: wl!~a puvl!~a(1 stabilnost velika n '1. rer kl<.vodczcmce r drug 1fvo!lnJ . omogucuju cvjctanjc. Mcdu plutaju im biljkarna domlmraju lopocr.u. tei en«. na prirnjcr puzavi olollra ler iii neke tc!inja e kilo smreka Prue no ~[Q w biljka posadt nil padinu potrcbno }C pr vjcrui jc li slo] plodne zemlj . vj~laJlI U bfizilll l ka vodc i staga u pnkladnc za nlCl{.c trebao nil"ilt.Jald. .bao b. u kol"'" >(". kOJI mogll bin porueklom IZ 1I111JCI'C1101.tll1l I ll~. lzbor vrsta bit ec rzvreen na temelju tipa prisurnog tcrena za ki~clc rcrcna je idealan vruesak [s razlicitim podvrsrarna br $<: cvijcde rnoglo irnati ttjckorn cuele godme].all duevnu. iii se dna i tranice jarue mogu presvuel neprornocivim platnom. Tko ima [arak ~ vodom iii paLo(i( koji Lett: kroz vrt. all nisu rnan]e IljCPl 111zarko zuu cvjerovr ClitlJf I"limlrll.Il. IIII.varl1l vrt. koje Ill: pmz-a}u oipor vjetrovlma i obdarcne su korrjenjem kujc prodire u dubinu.. ruzi "a~le iIi hijele. rC~LJ I!t.'UU kOllnlJ jl' pn:krasfli 1m lI[.JV~ nbc.. Kad su radovi zavr ern i kad se ulrjc voda.

.u.U1ICm Izilall.!k ... na nekoj zernlji domuura neka vrvtn koja \e fe'll drzan pod kontruloru.JviJ. 111111. I.hllllt!lh ~vakl kutak. 'lis. III:( SUIK\I uz flll. lankin. boj . kOJI godmama nc muu UZIlCIllI vall IIZVI'ol10 Izgk-d3JlII\'>Od 1. -hno (mug napa 1m".h cvjetova ill zarko fullh.1)'1'11).: l\arLl~ a proheincm 43 'we ·. kujl predivuo Iz!!lcdaju na hvadl.pPJ uska MCa i bjJcll:J·ljubl!:::a~l. puzavrh . kako 'I1M11111a llIugul. po!lUloKl preporul_ u<bJltnOnj u prin>d n prol.VjCI<lIU krajern zune k.usum bus "'1m U podnoifu I ba . I ' U gU~!Oj' dllll I pn:l.."<11".lla tvanrna.h biljaka gornolpka.1 .dll grmov III ok"" .\II(l1o r.lc ~unllJlllkl:. sim put -rn vrern '11. jrno. dormnaruno Kad.. It! '. da hi .InU111: ru'>li IU'.a eventualne " ISPll..IRODNOGVRTA ptirOlIi lnljke rastu u kolonqarnn. ako . polazeci ud p Ij. zaum ..u(1 uLlllak (~ 1111\ I III lI..m 1111 kOI!! ~I ad OlIO! ito s JPOncmo dt!bn u pr rod .U. ondje j. suncu Razmnoz. e II~pIJe razvul I PII\(Il'1 ~Jcrnc.vljC(C kOIC se Javlld '~1Iv"lbabc (GlIrtlllllllllllJ"rll) I zVOn~l!':1 (LnI(Q}l!lfl [~rllllllll.lUJC~ICrnCl1le nade pnkladno JI~IC.siavo bilClo iuto LVIII:(C o. IIIZI za "PI!' i1VillI)1:ravra . kuje.). ( <u slid Con. pi '1I101aO zadllVIII. vaznu II: otklllU[1 LVII ':c pll' • lUI . vode u dovohne. ['IVU b (.11.lavl "!:IvOtnu~ prostura uljeze z..1l111}a.mr'J. J zonama j• ·tlJ· J 01 • 'oj 'nil \ punll w] II • a '11111 hng. grurncama kombtntrarum od GOMOljl1 'IZDANCI Jlnuj..fI\ralllu tla IZIII . playa klll1la\'iI pft .ll:lnug kur II 'liP fin.k.kc wrhc. taka da se 'W' o<.I \ 1IInlil pokazuie '>I: kun.lIZbl).1U -tabln I ). .t' radilo).t ·I.babe tr~ iumskul 'nllY boptu I1UInVWln.I.t_k Jl':lIQ...po I:llnll ja Jorm f"lIIC"I to &"11M! odredcne nlnOStl..(ahIJlka IWI ' . C:C\to yrO.nll" hi ~ dr.op:ru) IMln upadll .11 I a I morski luk.. \1I vrvrc najpodubmje za pruod.III prr] ' \y1:1(..a[ralli ( ranI! ..BOJE I MIRISI PR. hrzo pmlajc l! orvaraju se nar I I. mogu preqd...I'u) 'Ill nl"l 'I IIilia za preknvaruc.1 w C pO\adlll durcll (<'0111."ullI . 1I sjem nekog vc'likog ~labLa III rspod Wflllja.lZml1l1ZilYiJl11il [Jakle. W<o ¢l (V'Iea.11111 \u za '!Ian)c u vrtu.ti bk I (J1~1mm {¥ji!QIIP..rvanje . bujau I 111: acaju velrku ~ll:llu. kolr "lnl 1 rd ainu rzlozenos. tile bl.w ode: II 'lem!:. dobrn. rllIrI\(l • 'ill1\klll1 111081. 'lIloql:l1ll1ll111 CvorovlIlia ..u na zmblu ~I<o IU pogdl:n u . kUj . ah takoder I razasutl PO 'Pldll1i ptKdl h 0)11111 pritnjeraka rsre vrvte.

vijedjt:no~u. zvijezde. rnekc asnlbe.l.s spp). GLA VNA JE .. na . vrij -rne rklama..: vihojle (Ultifdllllm5 sppl. ~ Kako hi se produzllo razdobljc cvjctaoja. I11rdZOYLd (CardJICIIIH . Lydmi5 cOfOUdri<l.dobro podnosi hladnoru I voIl mlestil s puna sunc:a: IItte Il3likuJe onome dJ"tcl. ista su brojne vi~CBOdi njc biljkc koje cvjo.". zasadena na mlesuma . "" deset cennmeeara dubine."vadl. mogu rzrnjcnjivau tuekorn godmc • LI polu'>}cni se rnozc UZ8ajali zaCuduJII C Ida ~c Zavomjaka (I)~(pbmUl.u/. vrbkrca (Lyrllllllllllrliccrnl. nad kojim j .ma. • CI. IjlJfJlC::lu: koje SC ~il\:zdaucuua i VL~Ic. ldealan le gomolj za nalurnitIJranjl! u vrtu: sadl se u 10mlju u kolovozu..).) Ci)e razdoblje cvjelanja traje ve do prvrh hladnoca.!TANJI\ Lt:fIIO SpUIllCIlU! kandilke. a njihovc III karaktensuke in' p ebno pogodnirna za pnrodau vrt.vije 'c.. mirisni grasak.i UatrlSiJ javlJoju kasnu [esen. IXIlOClllLC (1\1)'0 of! IjllOllcijl c pp) vlaznog zt:1lI1)I~tdi prcdivru ZdjiNI bozun (1'1I(o""r ~pp ). J .:lajull proljccc.'.. kla a~li smrljak (Dillll! /ljcclftll. zt:tjc zeljc (Ox<llis ac:rloo.zliCilim rnjestima cvjetaju lstovrerueno NAJPRIKLADNIJ EVISEGODISNJE TRAVE Dckorauvru karaktcr VI t:godlsnjih trava je ueprijeporan. zhog malo L'VjCIOVlnla. IJublldJILC pclusjene." spp).uhog cvijet.JETN/\ CVJI. i rnlrisnc il.. Iunkic (Jiosra spp.urClitlll!<lie) i zmih Iuzark]. ali I1C posljedrue po Ijt:pUII.Mrazo . eleganrnih vi~jnih klasova.ne I zawara se kad 51!'premo kUa.ltr. .VJETANJA CVJETAr>UI'I 7. IJt:potice 110<\ ("'limb. kojima ne odgovara prt:lI1jt:lital1)t:.I. podloza. KA C.kU"J rldlm:tljIV.:..) .t. Krajem Ijl. i ona nJ 'zna IZglt. ali lljepe ntZica~U: fuksijJ bcje. zarim urnaricc i Ijcpolicc dana (l1t)lItFocall. .:da. na kraJu.mll~r spp. ziicvahcc ( l\utr1Jl(lllfltlJ spp) koje hUMaln C VJclaJU.lJt: . pu<.(! IIIII). vucak (l.II/1inus spp).. rmrisni 45 karanhh (Dumtlm spp). a spomcnut a t:-enlO. clegarunog 11561.:ta pocinju evjct"!i rujill15ko (. z.vllulC dolazak le.sen j .cll. kadulja (Scrlm" 5PP. prekrasm zvom:IC. O~Imli~lIi dugo [l"3juI prlkladnJ su 51! U 3 jed nom odreunl.e kof' naj. all tak i isla podvrsta.11f. vrdjet 'CIllO 1I nastavku koja ~ 'CVJctanjc • tAVNA I>I{OUETNI\ narastu preko jedan merar tI vrsinu. u poluslenl oilna suncu all $31110 utj" zelle (Gxalls ocecosclla) rasee spcncano u ~umama. ljubrtel]: a vlagc L'Vljt-ct: koje podsjeca na ono 1111)ana.!!!JtllflfJa).j eijl se cvjetovi mahm "~C:" I srebrna uh stablnka.a su$enje I upo[robu u kOl11po~Jc'l. razliC:itolll Q<.AVN/\ I. clcgaruna rnljcclka badema (I. muze sc posaditi vi~~ podv ta i~IC vrstc. bujne plamencc..).ydtllolanl. aka lrna vlage: po~tO cvil«o ozb'I3 prij" h!la preporuelliva je clen. jer je rijctkost da grrnovi po\lilvljeni na r.Irb. omoguC:lljc produzen]c vrernena cvjetanja. ojasc prilagodava svakom tipu tla i k Dugi klno.I (GrIJlP.

..rx. all bez m obzira na hladnocu cvjeta kukunjek (Hdltlxlnt5 "'l}m i Ildleboms uirTJts) Prvl Ifna Lr:IlUkorijenje I bijdo (. cvjeia II kasno ljeto. ad 40 ern do [ m..utc boje. ud 5 em prcko I m.hla i wjcziI/ v.) ( A CHI L L fA ruzicasto.vjctarljl' It-djl' we do kasn j -ru. II lm.4.. zlalni pnu ( . rahlo i svjez . T R 0 LIS NjAK (AQUILEGIA VULGARlS) POrU\Jcna. CVIJ<:CC)I:' tarnnocrvene hijele bojc I .IC)li~cC)i viseboino t. blago khda Vi. n krajern zim '(.) POIU"lclla.C'ralo~ti8ml. porrebno] . Ci.[11 1111.I). PUlhlVtc.mic U.nnf!crfrorna).vijeCl:.Ihu. w)c:ta. pyrlltfurl"lt )."5 . v od 20 cvjeran] • od fII·IX.. ad 10 em do 1 III ( .. v.eva r. bogata.' (Crr<lkJ~"!lnI"llltUul~I!lIIIOtdl"l).r-irdl/ii). do purpurno.eboJfl<l cVljelc ·UIl<'C.Jes)..vljece.r~Ilf1C za pove~y. v.. "ria I lume.vJcla LVllde '. vrxrna od 30(.Cl). wjeza. . pasebtlu d . bilika je pnkladna za vriove LIZ mar " obliku Jneskog mplona. a drugl tina cvij~e njctkc zelcn boje. 2:lIto·zel no CYijec una mljetlka 11m neka C'i""ce.!to pokaru.a . luznara zernlja... v. dobro dr nlrana. bo" CV1JeCa. (.~I1. ZVjEZDAN (ASTERSPP.. v pncnaSlo makssmalno] vtSilli bilike. bljelo i prtkladno za uzgo] II posudi t. cvlcta od IV·V. ad 30·80 em. zmnohvaIU. 'Y.zloit::nO!>II <. zVJl'zddll (/Uk. wjeze I pjeskovlto zemljHle. sjena. cvjcta ad ie« !um~k~ . ZI VISEGODISNIE BILIKE NAJPRIKLADNIJE LA PRIRODAN VRT U na~lavku O:tt' za waku pojcdinu biljnu vrstu nao podatke o. modro.1I11 retene cV!ie6i 1= neobltnu.rll!lt).) rn do preke (lola metra.. cvjeranie VII· VIII mJ (otkinutt uv . lagana. kaJ I trail polozaj na smcu. razdoblJu CVJctanjil. dobro drerurana. zell1ljl~IC po rnuMU~I1U\lt V[·IX mj. SPP.) dlnarna.'Zelena boja CV1leO rii. ruj.lrna Olfl'ClJ U VI· IX.I. cviJcct" [c bij 'In.A VNA. uglavnof11se pnrodno . ruii(.ehun~e SUl( kod t1!d~nih . Physalis MARIJINO SRCE (DICENTRA SPECTABILlS) Vi~egocli nja biljka S rzdancima. cvjera od v. c:vijcrc Ie rnodro.:i.ok~ clcg~tlIliepustlk:lre su IIpSOIUUlOsa. !TIl. Tu [e takoder i Zilll~kil ~nJo..W.. boje lavande. . Ill).nrca (/11\. ova.e uabla.dili na ZAVORNJAK (DELPHINIUM SPP.uCU. H AJ DU C:KA Z VON C I C I (CAMPANULA jena puna wjctla. riJlIt/o SUMSKA (PHYSALIS MjEHURICA ALKEKENG/) SUI1c. zemlJil r.a (fUd~ktJa). ·t}C I.1i du koi~ tIva p3 id""lno . \Jena. vl'. J EVA LICA (ANTHIRRINUM SPP.en:t. ijenJC[h)C zb g laganc opn bohe ~llcnc 1n. . cvilec kukunjeka. najpozdjniJoj kYillileti ~Ije.al11a vapncnasto.Vtjcc' zarko :i.Io.c. P(Jlu~lcnil.. plavo. cvijc e JC plavo-srebmasic boje. sunce (A~ltr"ilol.. rnj. nurlsna MODRII STRI~AK YNGfUM ALPINUM) \IIlCl:.lmarkc epattche (lIc{ltllic<I Inlowl).I11rSilva zernlja. mirisu.jerm. polusjena. de i 'I<lbab."jdanj~ od VII·IX!TIJ . do.I1JranCa re ho] " koja ~adri:1 lIirg«mm:. cvjeta . TRAVA F ILl PEN D U LIN A ) SUIILC. flOI1. ZI!<IISKA CVIETANJA Ztrna je vrijeme odrnora Z<1 noge biljke. bldga . pjeskovita zcmlja.IJubl~d~l<J. zU!CJ. ~lJrn~ka mjehunca (JJbyvdn "I!y!. preko I III.

\'lll-oCt:brjele bow TRAVA MILLEFOLJUM) 'UIILI:. LV.!. III ·. bore lavande I plavo "Iii a ti.) . ruti asto. da bi se pcdrobnne paZljivo sa osvmuti bllJk koje see vidjeli. FUN KIA (HOSTA SPP.~oLIlI.lIll'(al1)e VI·IX 1111 1. rnodn.) masua ZI:IIII'<1.ka.I. bijelc bojc. ru:z.ATHYR. cvjerau]c od V ·IX IllJ'1 CVLJI: C brjcle h(lil' HAJDUCKA (A CHILLfA aueohrone rlo. cvuetovi \1I hljch. zcrnlu t S P P. v ad ~o ern 1101~ metra LVJctal1JcIV·V mj.!. mica mil . Hos'll PP u poljske I pnlagodljivc biljkc KLASASTI (LiATRIS ~UlIl • MIIRISNI GRASAK (£. rahlo I aSTRO ISNI ZVJEZDAN (ASTER NOVAE BELGII) l'ulll~JCl1ai laqana zCIllII~.I)('z a. v do uku pula metra. v pr ·ku 1111. 'til oct III· VillI. crveno}. cvjeta ad V· VII! 0'11 110 o 1Ir!>1I.ldovlIniI metra do (. v od I o.. pre upoznal ~* 51! po njemu.111 • Za knjlgama SI! pose nakon tog.. dobro orvo!'enih otiju.Clld \1I0I1la~n. mi. bore .VljCLC IC razruh bora (hll ·10 I1llILa. SLJEZOVACA.rZILa 10. plavo d VIII X lo-krem hOI'..:it. pH krsco..)' Polusjeua.)11 LLlILC' viera u ka-no proljcce IICW.mja bir~ka u knllgama 2() (.Z 1 !lib Ie savrlen" b111k. wlda zernlja.imalno] dubuu 0<1 to UIl..I ll(.vlchlud rI.. c rveuug.!:I od IV V III V VI 1111 lVII'C:' II: od buelog do l. bogdla I ~vJda.. BADEM AMYGDALO/DES) <'11111'1. to je svakako korisnlj od pl"OUQv.llla svij a. edmah ua ~VOr. cvjeta WICt!U B'otanicki I vlrtovi po5tojl bolilnlfkl vrt. IJ ad (. !. vlle(l' IC blJ di I.!Jab. cvjetanje ud VI· VIII mj. 'vjctanje VI·VIrI mj. i111 dohro drernrana.0 ern do preko I 111.o pnrocbn vTL I r "'I u poIusl I. dobro po 'rlO)ClliI Z . purpurno.ZA NIGER. >I.a urn bozuruna ne smera hladuoca I sadc sc na j1(lv~lm mak . plavo PUSTIKARA (DIGITALIS PURPUREA) Polusjena. IC III drc boie.I.. flO ad Jo ponltlcl. all rakoder I I)lJelc I LrVCIIC. od Hlun do oko 1 m. \ '1I11!'nH:nom I1i1AlIlIC lOI • lako '>e ulklUu VUe AK (L UP IN US '>un C.Cll I. l1.l otldd~nlem pUl:lYlh IL1bljlk. purpurnc. IIIz-nala zemlja v od 40·!I(J LI11. milo modro. vlatn<l I duboko obradcna zernlja.mlra i dobra drcnirana..lo ll".) vapn 'IM. rnjesto gOl s uzgaja u pol U II nogim talij.101. I XII 111m" Vile 'r: I' buclc I oje. v.."zemlja 11' kl\ .>IU ZUlU.. 111 dro.) !'"llI'l .. IlIzicasrog. v od 20 f III wJde. hUI'l~la ka'ILIJclII Ziehm I:1l1l1jCIII.. v oko IiU em (LU/lUlII\ lrolypllyllu I.US SPP. cvieran]e V·VIII rnj. u podnotJu .. Lvije6: II: ruzl(a~IC:. do 2 111. preko zu(og.)' Ill) SMRLJAK SPICATA) UIII\nU L) klulIJhkll1l I POIU'. a log I crvenog. .vlle~c Ie vi~eb jno u nJ 'Zl1lm nuansama BOZIC:NA (HHLEBOR.) Plllu'lena.hI' hOI " RU..US lellal l. B0 L UR (PAEONIA SPP... 'u I 'lllll. pjeskovito tlo. U prouvnom VICrOlillllCJ OJ 49 00 preko IlcL . zcleruk . (. MLjECIKA (EUPHORBIA iena Iii I ulusjena.uhl .lIljCLC J ·I. v ud 10·30 em.lug. VI'lnJ bi1lkc I on koje poqetu sa svih §[r. zonama.>lIJI: c IC GIJdu.lgdl 5Upusule korll n c "'''''rom: un"" Zel11lja.. l Icl.. zuto zclcno VljC'c KARANFIL (DIANTHUS SPP.na pnh no IC. dobro dreruruno 'IrUllla~IIU 50 em. vrlo JllIn'all ZELENIKA (VINCA SPP. ALCEA (ALTHAEA ROSEA) lnogo sunca. aU prvo Ie petrebno 'oko sebe i diviti Vl!lIkoj r. neutralna.kelvllO. I'nk"ICnJ.lznollko§ti prirodnih obhka. Zel. zcrulia moze bltl I LVICld I. I.) pjcskovuc-kremcnnvto Ih Ire cino.mom '" iUIn'korro I~ko se r prod\Kir. v od 10em do preko 110lu metra. LVICld!l)C VI· VII 1111 VIII: 'I: I 'od buele du plave preko zUlQg naran asiog. v tid 1 3 Ill.ulm:'i1. -uho.lnskim gr.

o TAPPEZZANTI BII. '1111 ' 1<. 11 v.ubl a.!lrern[..mllia (jllllJIIIUlllllluJ.p bob e. JI!XlrUl.!.. kOJI .tnkLl}~'poll t:Z1V<lo)illivadC' s J.lQd...~ .. 061<1 JI: 'VilZm. 1.oh"o ".. kora dare rn..ud.k' tJ ppezza nu CIIII: djelotvurnu pumoL ZJ ql:. Do""" oun ~IIMp~lrod:anVFL mu t: UJI predoon ·d.loa 'vil'< .11111vrtu.a omfJ3v"..' krem bu)c II prol..jlOnlfU).. pu ..e. hilda LV} II.. za-ad 111111na pnkladan nacm..Idflll{' O(lrclfll~V.mlu b(JjU popUI hrnuna imilJU J lovi zlllhkull . :vjelo.... \11 kom "belneg r:azdobl.1J i Lbog . 1o. VI\no 0 vrsn.\LUi nunvna 1.krhn Ill) .. . rnrvava zCIIII)a. nazubl] n II li_ 'a.: srcru lIllm u .lclld pud kru'lIll1rrJ "OJ. cb bI SO! ulwplp i shsn. PO~!uJu(i pr .pnenastom tlu.1"lO..lu.." 10 2U ern. i II 111111'1\11 t II mil..rv~l:1l1 I zb"ll estetske 'yrij~-dn !IIi II.'IJ~v:lJII vrl .aVdl1l": «Ic. r.l\( Ilr IIIlja 1I vrtu I zbog oJlhove f. Plllu.e !!ntjezda.. goolJ ".ro"l ...nl bl!.na. tllelt:oln zime. prikladaih v. 'IOVII1I01 zlvlh bO)iI Od zimzel IIv". nunsna.a' -ua I uha.m . I)ubl a.ad konh lie rnn g vole hramu nnhovlm bobi ami! VIHOJLA ( CHEfRANTHUS S P P.d.. Ijubl 1. naprouv.! Je brSljan: se svUom ·obIlltm svuzd.51 GRMLJE I NJEGOVI PLODOVI LJ UBI CA (VIOLA SIPP.le. vapncn.>lu.goIo. naran 'a.1111 VIIl:LI: It' iUl!}. ~e n[ .Os.lnlluvil kUJI t:v. tlo sc preknva bihkamn t ppezzanuma.rn.claju u prol} i: .:11<. rnoau posadru UZ !~IlP 'zzant • j n .l ""tlJ.1.MI )j 'Iem I I . h'll.. I til kom zrrn u Tarno ·dJ· Jl' z -rnha U blago] 'I 'TIl nd vrhuva grana. c. u Z ·mIJ.) . na kl-cltrn I TI:111nl u-pueva vnjesak bil r g. .) 110.1..L.· kill' WIII. IU trlk ZOI1C:. t .11Il. rl~UVU Kr.1I1. ~v'I:lillllc 'Iili v 30 90 III·V 111.) d j. vclrkoll drv I!:dJ • I. '(JIva )u kad su gran jo~ bca IJlIL ". \0 jc t.:J~z. kOJI nlllZ ·111\1 cvatu \11..JIII. plav g iii I.t.tnjc ~es!O ug~. . vapncnasto ljctno. rtanje proljetno III prosarano buclo.. p<!tlinc z 'ml) .. preporuca e otporna PmJ'i"lfl.z. U ".lrtl.mJc. .ld zant )liaY.! blljk.Ioe-Iu lurnslnh ~ocb.lIl1l1l u-ke trod•.. u roku od n 'I.. i)ece J zulu.Jn" S rnogu u..poru ('11(' udahenosu za pujedm ' vrcie I'll ihkoru sadnjc I1Ih Ilr/l{laZlmti. pur pur 110. plod • III'hooe ~epou. • !lOci. ono j i konsno.: rei . oslm ~to je Itj<:po.rnodre.

vrlo nun ...1 ~UICVll1d U~IIII ly/tllIIl. bazga.!li nekohko 'I1J ' 1I .. bllg.wv VII 'I.jorgcvanc. mahonrjn (111.! "lollI! 0 za ukravavanje drve a wojirn I II'. ~ Ilrm:11l1ll . I W'I '110 ·lIlUv'll'(e r".1 sloe.t e una hr. 0 1I11n'"lh I auknh . brl&u oko I". ta1111l0) bdjci kao ~IO je lisa iii 0 s Z ~ ~ m .lIl1 Rublfl~un. '. krobui. lladice vinnve lnze Ctilltlall Hlla)U II jesen Ii~~e predrvnih boja. kako hi '>C pmpl~' II ./rll'". 1IIlIl:nZIVn 'zu. ali ak" bobt e unmu tvrdu koru 1" 'IIuru.l rc .01. Idzdl)bl.. blJ :Ii I vrlo nurrsru ~u orulazue narance (Phiklrlclt.kru<njarnu drY '(ii. I5lic:. vrnreka.J .dk.'ran rtez IZHl'da ZIIllI.rca Y pnrndl I nacm nil . d.rtd: (ubJavIJt:1l II I1Jcg(1VOJ knJ IZI 0 I~lllod 110111 vrun kaku hi pnkazao . kako ne spomenun azalL:jI:. Rol)l{I~{)n I ' suprntvtavro VIZi.lh mlaehcama ( posehno hnZlkovll1c ianuuh I !llI'llh kru.10"1'" "'rili/II/il"") (IJ' I~rrlllo zcleno h~'c ZHm popnrn crvcnu bOJII..:killl zel -mm (t~t:ril11a. Od lnljaka pCfllaCl(. ve' h~( .... .IJ..I jt!' U PUUUIIl cvaut nunsno cvuc c lavande.."1/1111 obu no ZQVU "ljubavn v'lde 11111"IIUII 1""flOX.ulilic U jlllt. neke ruze.ll! boje je t. kozju krv koja <.huhi. kamelije.IrCII!JlIllH.ilbu(ILil.1: 1:1I!llc~kllll humorom 53 nupravro 11~e.njl).. Plavu· lVI '!CIVil rru. drve navodi a .knll ~'OIlC na lobodi penju pI"CmJ.irlljl:.all 101'111111. kU11: dobiva divn • h l)l' IIIICWII orpada. kozja . 1M iletll ~Wl IlIl po .lr f'l1/')'lIftrr <'111 divan 111111' CrmlJI: \C opccmtn lako reprodu Ir.lIvlh mladrca ukr •.Nllu!-: cvata .i\ llillpnkladl1l..kuVII1U. 11\..lice na nekoj zimzelenoj..r) nemn pludllV<'. lollll1ca\t or fll'\illIll1e. hmel: (lI11mll/ll IIlIIll/III).e <!leganl2tl trm Edgewortllt<! j k. Rnblll"ol1 metara I otvonu . nl!pOll1C!!lvog oonb. hlcpo~ 'irl:brna~lOg h~o1. v. '\ dlliM crvenun .I. b..llilll.e{e ~ prkt"j hlod~1 proll n. da provcdu vrlo .h 'N obrell'r. weigeliju..nazl1l1 I rnoze zadaviu vtablo nil koje vt: uhvau d P'IlI" I a )0' treba .I ~J"111 'II) 'Ill.POIllCIIULI hlllllOl1i)lI. I 1:I11I.10 ). nunsru (XIH<lflIIJUJ. tnb.N.. Ih.. aromuucue udrke I I !>klfifll':hortenzue ~uJ' 11111 'nJillu boll! UVl'I1U 0 L. U dohru drerurano] pmUlI! ODUKE PENJACICA Vee.llIllednonl bd se n3Y.I: bolucama kilt: bozrkovma. \ kOJlh pad a .. koje sc ("11111111.ll1ljU.'/.. kalrna. .)u stvaraju ·i izvanred!111 ljcpotu. kojom treba bitt oprezan jer JI! Od IIJI:VillU ZUlli lnjele bobice brserka (~)''''J.I Ie. rum poklont10 Rut pune . udika lahonta koja cvieta krajem zune ! dajc zuto nunsavo VIJ 'c izvrstan je grm za ~adnlu na nczahvalrurn mjesuma gdjc bi malo kO)i grm prd:ivio nil nekoru '101blu." ccrnpres.l'OIl(''111()1 'jabl. '101 prnpll1ll1 1I vrtovrma. zllck~'10 ( '1.Ol I JUj<u tra.:iu n~1o podupoJ u til uYnI~tt. ZIII1.dlVIJI ~'1l1 ir.JIII~lllmlldrlil') Ali.. nesrankom wjt:tlo~li l~J1U~!il rnrenzivan nnri . spomenuu Willi.lI.. Tada uoln '011 'UIIIII.Kn. rako di~kulabllnnlll 11J mu ~trnl(0N vczarua biliilka p 'lljOl'i iI UZ zld..kmhul kU11W 1110Z· prnlc~nl.lIWillc)II.viJc6: nczaobilazfl(' FOllythie. ko]e se I.lvl.'.ll i1lo se U\lI~ I.. na ·111 na kOjl pcma I 'I 'log WI.dra~len'tlkdl1lo1 tid cvjetaju we do hladno!.811. svc savrscnc za ~dnJu u pnrodnom vrtU' Tuekoru "CI.ll II '[11<1 .zdan.1r U vrt bogatO cv. u potcd<u ce Ih motcb.. deuucije.knu na ~or mote se ubonVlII n. kluarac.U'lC 1I00~on Icd IIU zunu 1101 1VOrCIIUI1I.kl ahcanto. I.. 0 . "no gun grmOY\!.

1&.I:i!niito u ptice I $unuku faufiU. naprouv duhlll U po-jed vCL Z.u~. a ne vi~c. bar 1I po ctku nl~la 111: upajre iz kurr.111 mlllurav. I:CIlIll "alI1O neke CIJcnjCl1. breza.avjcuucmo sadniu mladrh biljaka.a" '!cganlnog oblika I.).l dl"n oo. ublaziu ze:! n rn bojom nekr zid. hra t. \ vjctujernu cia ti. topola. .IC.. (CatnpSlS . ako VI'III " motc pmluzllt za sjcd 'II.N lrui. ofJvt~oqvn I lilli.lJtU '.ellil "ak I ve~ staro \Idblu meze bi II kurrvno.. .pol~m:i u 1:9. [UZl kao ogrado I Z"~lllil. jer sc ka niJc morari 1~c:...1('111\lHolla"}"fll) Ie id 'alan aa Iorrnrrcujc tlVI a kao uo talnm I grab "V ' kore.l'. magnolrja.avl ~Clli polpul <llIi Z<I IJCn.lla..t:iUI! punuvno O{:I~!ltC.c). dohrv 'nih u nhhku 'JCIII '1M. zavadcno 1I r .nakon one tmo.!. korq '110111 ilt gomoljika 1'l1ml kro<. ali. Iii.. kola.. pod kojom su tratili hlad I 05vjetenje i U oku uti In Iii 6:!lri gOdllH: \C IZIK'II<IUU. prvi zlmH dlvnih .acicc.... kUIC 'li vrlu oko debla dobro ophjevrti I IzbJc/otaval1 '~adnlll vl\cllmli\l\)ih hdJaka.cr hi lI10lllc mladorn <.I.1 u javor i hozrkovina.1.Tekonu.nolletu. u [esen. ljan br I VII'IIIVII lozu Svc . kol3 dolYOipva (. lola 1. aka1.I'd{k·I1U snazne zcmljicte.UCC razvrju ko 'W.li\1 vrt polazcci (lei glllOIl Z '1I1IJI'. privla "·rItl h~LC 'Spolllt'r1UI.l cbn. Trcba podsjctin cia ·tinari ba aju velrku sjenu. dok su one Ylnove leae Canad najljepse kad plamre bojama. u". '1I.. die. bl~ oboj3n pnperke R'et!ro-tarol sjenica dj tlnlSlva fuvaju ija Mnogl Ijudi medu uspomenama Iz sjenicu.n.. ah rnoze \C har 'Ill navesu punek: prtmj .rak koji una posebno nog ~ sCire lcosice kutc.111. Tu su zanm ukrasnc biljkc: [ela.lh Im.11... -egetaOj3 pcnja~lca. [II' -divna kad VjCIOljU I onda kad su puna vc a. srahla « zelc:nlku (( /cllltlli\ 1. a ponajpru • drmcnzuc ako jc provtur 11l~11n mlJ zavarau 55 se odrczc do cdr xlcnc s vlleL~m ralak za posudc Gille. ulu(I~lc za HI d.I~.on..vol'''' gro:ldov'm.l"blu oduzuuau vodu I hranu . idcaln ' vu bilik ' za prtrodan vrt. a clruUI zato '.. hll~[ vu tamn :z '1<:1111 podlogu.II u grupicama. najpogodnij:ll . .. glo~ (. pobZUI ~lcg. dnjen. zcml. " ... holic le za~ildi!1 varno jedno..1. nov Io~e.. z.IC KlIma.~ 'a. Slenice od ruia iii gliclnlJa su tarobne u vrijerne cvjetanja. cmprcbukva.L Medu prnm p<OIJeuwn ~ !:Lnl'ff\3 je ono df"II n (COIJKtS1IorHtI) kop prile <bvanp 6_ (koj u j n Im.pII" . a njrhove igli c ~Inc rlo pod njrhovirn kro njama iohko kisehm. forrrurau ZIVICli rnekih hnua koja n zauzim prcvi~ proviora.dovun . i bib mo po. treba samo cdabrau. kilo II.. [er se IIwh' pretvuntr u .llk-daba dobro.vojim gl'OtdovUN: vrta UV.C. l'nMlIU S ''IJ'!tIu . vi~ 'godi~njlh biljaka i gornolja i ve djclovati propnrcionalnijc Nernogu e IC vavjctnvati ko]e drve C' treba zasadiu bez pcznavanja c' ce vrra.1111 od 'lIlKd i vreira Ako pocuueie siu.) nvannje Idwnog .elpva .ih Ijellllh dana. '. povezau ku U I vrt. <tvarame oaze sa sjenom kala tiLl od 'Ill Ii '[nih vrucma vo k r. bnjde .. da na njemu nc u~pljcva gotovo msra 0 im br ljana U Mutilllama nep sredne nakon vndnje prepurucljrvo [e zemlji re VELIKO I MALO DRVECE I)rv~ • HII kostur vrra i vr~1 VI' • IlIlIkLljd. vc' mora predvid] '11 fl]cgnv razvo] Ako IIlIa rnjcvra varno Zil) 'dno velika srahlo.lIp<ltii rako 6: ostau vis~ pro [ora I svjetla za ravt grmlja. od kojih mnogo Imalu bn: rast.C1UIU rzbur drvcc malim dmtcnzuarna siabla prrhknm ~adn)c. kom vruc.u pcnja(icc uzuak za vrtlara kO'1 IIto:!1: izvuci korist od njrhove pnlagodljivosti II mnogirn ~iIUiI'IJ~l1la' ako treha prckriti nc:~lO ne 1:z. ·w· gusto graillc \1111 od Vj rra.

1(1 'adc '0. kora uualu razh~im wrhu. SlellU se ~IO Ie mpo '~Jc!tJn:" . potr<!bno J pr thodl1o docbu novu ternll" t bpno podlCt rllI4lU ~N oko ck..1 (0'1111 radova w3kuIII \lIl11'] C:I~CIIJ"}. (J I jeW1l11 mrazova ! 7.umom koju karaktensnka.II1lC . Potrdono je IJmll laku ruku . ~afrallol il..~a. I kao gloH. lJyd.JIII.llraru.lC prc..al. al. I1IIl1. n .lnkciiu pov '~!v.l!bne gomoll' (. moIjlkol uie"e u nekom .N 111 lU11lOYI1lI podrulp. ° dOl 5U mahonije i zutlk a tnog\J v"':.. raked r . [)rc!OVilI1IC vIII.lI 1111I ~ICI1(JVtl(J111 rUIC~lll. b... tvenrh t:llt: .III1. umo IIlJIo elle nl"'.: pool II(J a "l\lOI<.VII[l min U. ~UllhIlILl·.gndnjOm n IOZ sul\OZJdOI 1<011Qkod<! mole stuiJu u sle<k"1 .itl fl. vlu "Ill 11111101 U hili precrano 'VII 13n10 KtilC '<' dochmlU bOZlkoVII1i1.I1Jcl1lh na glllill I it l.: Jl dvr. l dllpm: L.kOK luka..c \.m I mlllZCJY3 kUjr LYI!!!a II re .!~I1!1f.~ oi~OO1f.I I od I-l nwilll.blll>..II.I..ko.It rzoluamhl.1..tvilralULI pl~'vl'hkll sjcnu.en Vazn» IC rasporedru llolllulJt: na pnrodan llill. " ~lkIJII1~.k<l~ \ \'1 'tanla I nlplllllll!: II.. L 1.CIIIl udlt" r vrljc'><1k..w 5TO ZASA'D'ITI . V. ".:II .zbj ..mja dV3JU [lndruC:ril kamelije..danom OSlOfU nekc l4n1pc grlllll. "u rh VI gI..I: Zil:lt PO'III:' mugu .1h.:I1I111 "vad.lcnuH [11'11 ..e pl"OCVJ U PflJ popvlll P I. tabala (gniptlolilln druge yf<ln • '-t' 'PU\lilJU .e.oJc unc ~] . uvli!!f1.w U 11ubju kad =.. gd. ·llIe urediu.aJu da c ""Ic' zunzelenc brljkc IllClZI: "I: .n:lllliut> od Ilctm! vroo" lad £Omol"kc (. iI k.:i rari j'[OVr'.:unutra ~(Ilc IC ~'Jc"a 141l~("..ltI Od hdJakd t. '"I 'l11l1\.. 1I10~U ·VJC!.. i.I.ophodno vrcta. duvulJ no lilVll1 v. ali za vlasmka pint tavljaju jedan lcdlll\lYCn lolliog YC\c!J' I zaLiuvlJl"IViI A.".e .illl btllkc rOlZh 'Ill' VI\1I1 LI ~ILll.1 ~1.I[..h IU~ I nar. rml'·rlo da hez am ~c ku '01 naiazi 1IIIJcnjanj. 1"1razlu.IOHI In I7Inu CVJelilJU... ISPOD VELIKOG DRVECA lvpod v .~ ucruku kUJI .cLia. VI"h .ue ""Ic all lako{l'l I 1II(J"kl luk.1.. nc doprre durdica. tlo m()~u bill posadene bihk .u".mal ' 'f~U uvpijcvaju zaV51l1" vjetaruern pruc 110 ~I(J se razvlje II Lt: iznad njth. r.a 1. tullium I iuhpam I'IClllo1 VrI1tlYIIII.c wl'.pI'<ZZJr.. a Ilo.1 ulwaljulucl . !III' .I1l: j{rlIPC ~\lIJcCa mogu '1J1Il1litl n. ZltU dielovau o.c 1\01...ko mmj f1[ t poAdlu bill"" s korllcnom 1m Ilpod l bb.... 'lill~\I\' J gldlta.1'~(Jhi kukUlllck dragU<.ojOl lednOltil....~kmCl . clivI.UlJ luzdrl." .l I poyrilll>koll I<orll nJ3 nabll 6:no ium~ ZlIhtll ..lc' ka'llIlc!: ..i god'~nJ billlw) "" udu u odn"J'. mogu se pogdul nclci! gomoll' n I ""001 blOi.C.d.lHtl bbgot. kO! t.. rQjI"OU'I.01111 'dlllll lam') ItdJ ." neprom.lllCnotll udnlom.1 • lcknJ da > $.-. dudiru'liLI l{un1uIJlk~ I VRT I 5UMA til ()!OY\' n . kllllld..nazne hll.J. V"'. na..rano IdzmnutJYJnJc kOIC nll1ltll4lulIl4l1\1I1 zrm . m Ill' Ie 57 ldealru su I h. k.1 .n.c . v..l. r razhcne bore 111'>c fl"ll1llc'.. nil 11'('c v 0"'1'1111 't. ~ Z>1olm upro~JI.0 irl1a cv1leO. lIvJl'lC Mora sc prvo ~11I311111' bra) napasruh k. .J'C..lI l'lcpt' I ciklarne kUI ' cvietaju krajern ljera 1 d...Ila till W ""~~ .nOj ri..

rU:£ll ..Jgd oddn. Kort\ICIl)C k \11.bluna 't:lw)u 'Iah. Ilrclcrua)lI 11• k. kldlCVltllu 'JCVCIU. Ir ·bal ( • ga rcdovit zah] -vau zel] ezrum sullarom kake llstovi Ill' bi lIu:!:uljdi.CLC 1.(<I.lron hrl. Iloll~ \I'lllaj(olnug hubi a~IOIo:.vl.-.(varan Iii \U!(c\llvmh 111110 'I urnl{)V' I stabl unaju rv ." lplaod .ldrrrlllrm. I1..lk.'10 Uti illJlak3 W' ~t~hlo tulipuna (uriol'r".").~a.! spore raste i 100Illnii I'. Lmud .!r.lnjl:lI\ ua tamnozclen« pudlogu It. billa vrb ( "r. I neocckivana In a ''Iii u vrtu kUII olJl':lIu niljh"hc Izglc:d.ndrnn 1111<1 koru i kud kore "lnU prosarnnu.njcna magloYlll1l1.10 razlrkujc jcdrrog prOlllalr<lca ad dru 'og srrastvcm vrtlar 'c znau prumjeuu bc\krall'lC 11 d . 11)l:!(IIV:I malt..t:. kujl' ' U ve '1111 lu aJCV.. bu.rlll IIIIIIC". -IC'ganlnog m:obu:nil Izulcda I obhka Ito: a. bog.IVOril LC u vnu "I -. U vrtu vclikrh dimcnzua mozc na'i rnjcvto kcvten III lucpo kao I CVljL-CC: ..1 !'Ynir I pol bno prlkl~d~n tlI oln. buch druen (( Orlf"~ trll. a <rcbrua Lim nl) 11\011113 VIIICO\o.. po obliku W!lpolHllllii \ kmljcnJclII kll)!: W 'lIz:galillu prlj' 11. duk mmalo ne vnli vapnena kc [ .' IJI'I<.111' Ol."'olk lIil vapueuavtum rlu. uz lnjclo cvlln> II ) -ku zunc.fmr) n. olll 'nu .alnc kore. noteS(! tb. odabcruc F.nl. ArlllH ~pp" k(l)I.rvo naJIII) .yr"ll jcCaJ za d-tall.' I.(10 dobro ukornpomrano.. &' nice lun cit..nkasru kuru..i II (a nude b '~kl1l).J. JC nnu .t.II1U (l' "IK:L l1ol"1I1 SARE KORE J'l'prati sen. ~Iu':'nllll OJ. bit ~c I hrana pucarna.li (lIZ n.p.n sun ledmama [e '1IIu"" ['[(II/11m.La III m:wla U ramu gdJc jc zavad n. IIW III frllll 1II(. 051m sW Ie vrlo dekurauvno.. 4.. ·1· tcrvne I:.k.I .dii'limf Zrelo sjcrnc:n)c. ku nanuer v tc uzgajau vrl.pck ra r mouu( no« I .l u prul.. .l':C vrvtc poIJC(U iz juzl1c Amerike I udgovara 1111blaga klunu.(.1.rrJnHtIIlhlllf.'10 I P ele rh jako vel " Oa bl vrue ak U pia...HI\C[.1.rcne.Dlvl.lld L'lJllw j !:Illv!.. II!!' n>ll odZOY. 1II1I0..." 10J pcdlozr.a hll)akil. ZhO~IIICJlUlC (lku vrucdi ~Iu je predrvuo vtahlo.. gan~ ~ICfIa i U'1 s U10~kJS 1a <L. bar -rn PrYC dvne unum' uakon 'iadnj ra railrenlJI vnjesak n.ub. wum fhllLl U vreduu.IIII. I 'Ian.1Il13\li' obhkc ! nil IZlHlje~. ' du urtrajnc. osrm ~lU una clcg. VRIJESAK I PAPRAT VrL.'CI'UlIr).I'""" una dekorauvnn zuw-zlalnoM rnll badem. upudv 11/lrulll rl. lItH.hke 1101 II~ 1I I . \1I. idcalan j preknvan] I lit I orrna na padmama 'labl. /oel.1' «rnctlrca».e 11.rehru 11. ~lroflla~nC' du rkorn. punarpruc ko w II.ullin! ~log bill ka . U sivnn i b -z I narancawo vreme kupljeno II kla OV .I.' blljkit I~kl)u .1 pnrod n. '-... vrt (c '>C loj jcdnom flfUIIIIJCl1l[1 Icd Lt: uusnun \ug -suvne .flO bon vrlo ~hLnc orurna I".lIllh bora.':V.hILlIlI vjetuvuna. CVljC(" muzc hili III)d'.b .1:1111 notu. ru::!1 a~lo~IJubi a ri cvjetovi javlja]u ve u 1.C'ilK.. nlcguv(: grilll\: I I 59 ''t Z kite zel > -= m ~ 'IH • . loji mogu dovcsu do III 'gova su '11' tum . dul)!l 6: se nove bo) . dvue vrvie kll) .Jlulollunaluc{iI boja I mek .ll 11111. ' naran .llllUVC rll\kc I 'Zil gml • V'1l ta ')C.Vj -(il rZlllcdu prosut OJ I oz:ujka .'i!"t.:!nlilo h • u uhltku streh e. vrCl I ~Ullle.. J1fUlUlS ~rnllltr ~. luu 'arohnJ . ah rasporcdernm nil pravrlan na k rnornka III ( IIIrr. pnkladna za kisele terene.h '!lIIV!) 'C. Izgl 'JoI. i~laknc: pmtdvlj. ~pornt'IlUtl (:viJ('b.i([( " .. blj InK II ruzl('hIO~ t.an o..U n • bill d vnl/110 .'11<1. op enuo zilhll)c-va da bude Hu~to za ad 'n na trev ·(no.kil \10 ~LI lavanda. II 1l11..' II pmll " .dnotc. oudic IldjC 100\lrc\1'1I pw'laztlll I'nruda III: '1II\la PllllllJCllli rzvanredan r 'pcrll1<l1 znakova I btl. duliro drcnirnna Zi -mlja i redovuo zaluevaruc. llilJfl0'Znatljl mcdu numa ~u kutaka razh no . e OBLICI I BOJE L!SCA IItlll' I IIblrt. zvano iako jer \1.Ulna dobra al terna zuuzelenih I u Lopadrllh f1djc Ild)c l.)m.

I. rum 1111'~llll"l I' elarna 11111I1'l:l1eilike h ~U: . ne vrlll'.llll paprall.VIlC hure JilvlJaju w :iul ' uu.tomit " . kll) • 1I I -veu kf.:dilJu kao ).p<)I~ilnl .n. uuaiu (emi kr-II<Jdva prcdnja I dva s!ratnJa Cviit:cc.IoU<! ""nl~I"". (A'!IIIWl!w.U. I ~"'\lil.VI)I pelm] zvuezde. mcdrucc.h bill prcl.lll l'o...uu. i11(JJ.." I zlatn« vmcdc.S olj!!m I!.kop.ulllllll IIIke 1-1<1 u~ll...hled.II mrljc koje p eli PO!. c:rvcnk.] ju6h bop (e to mlti u h Irod mwklh t luh I UY'Ick 1o"lIInn.l 111\111111 voh Izluzcllo..JEC.k. koja' be.a IJkml(!1 I U ullin! pn'.ul1lok'CII.l lIkrl'IlUIIlII 1101via' 61 pi '111."fr.l~· d. vihojlu ''Iyrrfl9r1 (IIlrq. IU . 'd~illll' 1'(11rI 1.lt: ~olill.kn. koji. a'll sarno napola nc Ir hi! Il:l powe pnkrrt: U 10) vchko] I IZllll11nOJ POruUIU (~uJa adrzi nko II~U U \'''''101) w~kl ZilllllhlJt'llIk l11U1d odt bran onuliene biljke ll'..<l C.' UIIU P"'la. pntblu ~J.). .:azIJIU pUl k Jim trebaJu ..111 m] "lIlIl.donoitnlu pfodov. IaVil nda .IIILII.bala I.'I..e kt..C:i da III '~ul!lk do mcdnice z. dobro 1<' de lulikc.C)..mwJIII" 1('1.no muze Izo~lavi!...IrIIf'" ) UIII rruh j.Jk I nck: ~tan llumvzc primlu paprau jako JI: pukl ."OnmIOl p. J 'lclIl~" hjepu. proIJ<. rt II II rcl"1II1H h Lt:pllrl I1IMI ~lcU11 Z" luljke.1 kal" . (Lmlllrll hllllllt:IU.ldUl3ln.:1I 'c ugudno ~Illi ·.II od m.1i ·11111<1 ~ PlIIIO \Lt'IIl. a neke imaju nil cvi]e u prugc .l'JU'Q ""kro.1 vrhllvl.r!1a'pp ) i hublCICC. '1~~ i ~ nQlo bole. a repr hranorn] IU Imn!1Cl pok. k '''\':11.ku ducrr« 'l' pill '111 mladu. • 1iuhotu. dI13 Z<I III wrhu P"lyp...lo.h! '1l'I1I1VI.111 ve uokulo okuplunu p(t·le \lIn II put ruz) Z.mvc.u. vcc: i:d.III13 kos .'1 ta.llu_IfI.1."C:UJU j~'1 se hranc 11'.IGlh vrvra. zlalne slap.1111 v '"u mOllllLIl'''l dol'~ prune l'aprau Ilp~t:nlt() \lui· IIVJ ·'tan Siupani vlaZllu.rr III-. probl rna podno.11.'~lIrlla prepuru koja a sc UZ~dlanlC CVI..IVt'lIl I 0.IIIIIII "III'.IU.. '~IU.ka ko na padurarua pun I111 vunca Iii 110. a 1111 ('(·. biljkc iZIl. privuCi t pot dlorn ()."k I.llIg. liI~<III" V.JIUll' YflIC'dl. ~1'1VllilJu6 nil ra.lC.d III IIl·IIL n.. we hd. 'r.E KOjE VOLE peELE I LlEPTIIRI JlO~IOII na \totm • bllJilka k JC po ) • 'LlJU P -le. koloruzlrau podru' 'c nil kUlcl1l t:'VI len rzdanak W zd. I r Im. kad odrastu (prvo izglr. blizruu papr II dn.:rd .iImull'ldnjJ prcd rAp. (/. III J~'I1"du~iLa.. Lvr'~IO.1 OI.ulrldn:).lh yr'lc""k. kozJ<I krv..a a vrlu \l13Z111111 zcrnl.· lIZt'''1 papr.. .nll1 'IJ potc.ad'I.: papran una I " ne ·'ut.[11lololltll. opskrbhuiu I 'pllrc I pcele hranom. kakvih Illld U -vakom vrtu III rspod drve "01. vru " a k t dlvlp '. k. ~U redna ad nal"arllih luljruh vrvta na I zcmlh LIO.10 "I '1.WOllin konunuiranrm l'rcIllJl'..utu uloJu u PO~PlM' Opr:I!rv:lMla •• Uno . II()II. \Im.). pt'CdiYn .1 u.1 "rev -ru.olllku «(I. kop..~'t:m Ou hdlJka kUJI: l1illvl~~' pnvla(c ICI1II11: 'P< '1111. labukJ. 0111 kru.m).11lI~1I l.ubtll"a.II. u~ ~ polcuUIU PDY"UlC be:.l. .lI air III o/. (1."I1UI <'1:1110 I.nzivn nun-a Vrb:r 1to13 ".1 ("lIllamil izrnedu ... (ello pnsuuw lUi n:rm m re o~m (1. ah hladnc bron "anti.U It n~"..de:olno .cpun II I 'pldopkri.~d cvj tiI..ka ko] . ..1.. drtava}u vodu.IoQ).kt:' inl . l~pIJc". I. . l "tit kop poti<r.clIlkt: Iii l:U~iCIIII..lIljt:1I1 0ProJ"VilIlJt: Kd kMu I kml 1I!lILIgih UIlIKlh vrvt ..~ "" kl ItoJ'''' pr ·lIYI II dugo 1Jmsko rudobll~· Upn-. IIICIIIO.lc u.o pt le "NIU don.!novau: ublrke sarc. vrhu. paprai ~ rzdan 11113 kala ne \lul.h IIU.

.. koja po pjc tlje prozracivaujc zeml]e kopajuCi vvnje podzemne I'OVOVC.rllll1 razdobljirna. osim sro rnoz Osim [arcbike (Serbus <llIcllllt. ne samo Zit pice.). ~i ava kuk ozder udalic.kao zarirn ptica koje se hrane stc su kos i gavr. l. cije narancasto-crvene bobice price naro -ito vole.ceara).}. takoder i vrlo rasiren.O lIfiva u prornatranlu pdca tlu IIi preturajuci po ri~eu. . 1111 hrane. test. sjemenjem.1vljajuCi U zcmlju prlkladnc uhrazvucne aparate kujl hi ih trcbali Clave I'i da sc ajkorisnl]r je ruedu njrrna. bazga ( 'mllbtlCII~ Iligm) I risa (TlI)lII~ I". privucl ee i puce (ud elJc privutnosri vrrlar rrna korrstt. hraru e lnsekrima. planika (Arbutus uncdo}.ke ie vrlo na granama cqelu zimu..Promatrajuel 0 mogu SI:! dobiti Infonnacije njlhovim prehrambenlrn navikarna: mnak I miljen kljun (kao onaj (rvendaCa. brvljan (1I~. ali willen. jer. kojc e tulako naci hranu I kloni tc I U vclikom broju ldcalnc u za ugo ivanjc gill.CIIIIII". Ta divna i korisna zivotinja.J. sramezljtv.~ltik (1Ii'rll~ris spp. c.ama rc. Klj un keuer po 13. prlkladno za pr\l:Z:anje utoei~ta. oblik k1juna Tko voli vrrove.e se lijekom IOplog r. iii zlrru kada se leclt.kuma). I za kupanjc DovoljnQ je stnviu neku posudu . i. to jest ~ ciljern da se lzgradi prikladan aruhrjent za mnostvo razlii:lllh zlvih hlca. crvirna i reptilirna.lagol11 I jogurtom. .' ill ve p(Jku~ali drzati na distanci post.e: konirol I kratak k1jun (onaj vrabaca i zeba) govori 0 hranjenju sjemenkama.lmr lulll(). povebno u ~lI. lake pripitomljiv. ali pripitomljiv.lma. vocem Iii lzrnrvljenirn keksima.ln • njlhov je :k1jun velik. one ~e hrane II rnkama i .vlce gloga « "IIltr!l1l1 OXyl1 . vr. ali voh i obogauu I hranu me om. ljcsnjaka (Coryllts ~pp ) iii udikc (Vib. hranjenje koje dolaze u porrazi za hranom. 11 -kc ruzc.B'ii!lo-rutlfaslo dekoratlvno I o5taje CYijeeelopot. Manjc je ugodna kruca. j -r irnaju gtl~t{) I isprcpletcno granje. U icunolesensklm mll!5ecima I Iljekom zione plkarna se mogu o$Clvljati nlal" koliflne 101111'''.unIlHII pp. odlicni LI opskrbljlvacl hranom glog. carlea i sjenica) sugerira da onllzvla~e Insekte I li~lnke Iz zeml. 63 UZIV<1ll U IIJdlUVOJ rzvaurednoj ljcpou. 0 . zda z.: . do I Insekdma i kojih se ponekad teSko probiti. barcrn II ~ull1ovitim podrucjima. hirno da u vrtu 111IaJu I vode. kozja krv (Loltirm spp. II1~ ncpozcljnun dolazu lC BILJKE KOJ:EVOL:E PTICE Vr: koji JC dobro osmrsljen I zasaden.udoblla dok za 10 pobri"uti priroda. vodom zcrnlju ill iznad nj " vodu trcba r 'U<JVllU rnuenjau. U MALI SISAVCI U VRTU tijela prekrrvenog bodljama. Pri .lritl). mlijekorn. kao divlja ruZa I arvensrs. ladonja (Cdtis 'IUSlrttli~). no ni lip. ali mozc 0 le1lli kortjcnje bilJak~ Moi.jei.

. 0 a bl rh 5C pripuomtlo moze HII se pokusari dati prnjole Iii neslani kikirrkr..J offlcuu/ls) I" r. krzuo rill! [e svletlosivc ragerc.. mozc vavjetovan da u vrtu nevcne 51: min .IVU(III). luk I bojc. SIlI1()U.NC\'"" (C~/enduI.<JZil() udhojrum Zil t".. kUjl obozavaju U blrzrrn ..1 s. V.:1.. zele driatl podalre male UZj. plodovuna. hran!:~.Ct!IIYI njuh IIHlIlJlllh 1.lilld)U vrsavce. Oruma kon. :.eYCTICii ~Il chvne. IUlbollll cvjt'CI "" ph>dfIQj ~l:Inll' koj.. PUI-.r:mmobva.J j. jedan glcdavac. mladicama I rnvekurua.rool'Irlnorn du. puh.('1"'0: na vlsokun ~Iabllma.I:'I'kc..In tlk..ll s[[t:nu lIIIU) ma'lo~al mga I HU~to uglavilom rep slicau vjevericuunu. "II da Ih pnhvare.dire'" god.Q skero dicla godln i laka ~C'r. all rI.t Se ~ibgOd..101."lIllIa ilt na ruvanrcama ~larih seoskih kuca ttvi io. kon una llJu~kit. Cy.II. .:. IlllIIC'W 'C' ~c ali It' manjl.irq3 poIlru bUlk:! koj. dobro i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful