P. 1
Bio Vrt - Prirodne Tehnike

Bio Vrt - Prirodne Tehnike

|Views: 13|Likes:
Published by Ivan Sakac

More info:

Published by: Ivan Sakac on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

MONI

BIOV

BIOVRT
prirodne tehnike
kako odrfati vrt bujnim postujuci prirodu
EVA SIMONI

POHVALA
REVOlUCIONARNIVRTLAR

PRIRODE
7' SUKARICA

5
UVR'TU 8

PRETHODNICI PRJRODNOG VRTA 6 PREDNOSTI PPJRODNOG VFlTA 10
lJEPOTA TIJEKOM CIJELE GOOINE I 1 • MANJ ODLUCNO "NE" OTROVIMA ODP.ZAVANJA 14 12

ZEMljlITE

17
I~

SASTAV I 7 • PH. POKAZATUJ STUPNJA KISELOSTI ZRNATOST I STRUKTUP..A 20

NA ZDRAVOM TERENU. ZDRAVE BILJKE 23
KAKO DOBm KOMPOST 2.4 TRl GR5KE KOJE SE MOGU LAKa IZBJEC, 25 STAVLJANJE POKROVA 26· ZADATAK KORIJENJA 2~ MIKROELEMENTI 29' ROTACIJA KULTURA 3C1 PRAVILNO ZAUJEVANJE )0

OSMI~LJAVANJE
OGRAOE

I IZVED:BA

33
39

KAKO OSMISUTl PRIRODAN VRT 34
I 2:tVICE H· PUTELjCI I STAZICE PAOINE PRISUTNOSTVOOE

.oro.

37 .• UVADA 41

BOJE IMIRISI PRlR:ODNOG VRTA 42
GOMOLJ'1 IZOANCI 42' NAJPRIKLADNIJEVISEGODISNJETRAVE 44 NAjPRIKLADNljEVI~EGOOI~NJE BILJKE ZA PRIRODANVRT 46 TAPPEZZANTI SO, GRMLJE I NJEGOVI PLODOVI SI PREDNOSTI PENJACICA 53' MAlA I VELIKA STABLA 5.. STo POSAOm ISPODVUIKIH STABALA 56

VRTI~UMA

57

OBLIetl BOJE U~CA 58' ~RE KORE 58 VRljESAK I PAPRAT S9' CVIJECE KOjEVOLE !'CELiE I LEPTIRI 61 BILJKE KOJE VOlE PTICE 62 MALI SISAVCI U VRTU 63

k l takodcr i okolne obhke tivo[a. .. grmovl zivice sc Ill' Sama «Ieju vrta podrazumrjcva oblikuju u pravilne obltke.. (:ak 1 najmarue...' pu~ta..) da je. OSIIll onega to ~(' srnarra korovom. Ilazalo~t. ". to zeboravl]a s akon ~10sruo Izrazili apvokuno pu~tnvanje prema pnrodi i cvr.... uvan nac . %11 sveko Ijud~ko bite kojc se u bilo kojo] mjeri bavi arvtvnm. vee ~I.1 povjerit.:ieli \ e posuci ~uradnia s prlrodom.1-'.lI da se sire 1I WOI11 prirodnom ohliku cvijec« jc lJ2aSlilo po travnjaku.POHVAlA PRfRODE . pnrodr zadata].' protivdi joj sv U prirodnorn vrtu otpalo lI~ce moie ustati na zcmljl (5J1110 III? nil rradlclonaluom tr'I'VIlJaku..'~11 nllhovu dugorocnom o lI~lI1ku. ima msekata 1 mnogo ptica Povrh we:gi1 lie: kOI istc sc kemijska sredstva za lInl~tavallJc ~ttll1ih hlljakill pesucrd: jcr takvi i sti~nl proiavodi II pravilu nc djeluju 11i1 wl . sravha se nil hrpu komposta (miesavinc gnojival.' mora]u pumucrun we jllCI 1 we: otrovllljl proizvodi bez ~vill. niea. da \C pobnne za teren 1 biljke koje \U na IlJcrnu Zd\aUCIlC ljudsko cljduVilllJc LI pnrodnum je vrtu laj uacrn djelovauja poseban. dc\nva \l' cia 51.ll) uvjercnjc da jt' svako zivo brce. 1 pogadaju. vazno J" ril4lil~I1'tl Oil ovtvariu pnrodan vrt I1Czna(. kojeg bi ugrozilo). (:. po~tujucj JI? 1 pomazlici lOJ. rucn vrijcdan \iJ$tavni diu. lIzrokuju(1 o~ilol1la\Cnjc 'Itavog ~l~lc:ma Ostm toga ushjed qvarnnja otpora prerna takvun srcdstvirna.. ali 5C ta i ... Izvanredna uc!itcljica i i%da~an lzvor radosti. a kad se jcdnorn skupi.. ne obuzdnvajllci jc i Ill..

.. 11~llulu IZ VI hcnuvlcrc Tuekom 19 hilo Je malo-ponralo.". 10 LJr:p... jednorn I dohro 11 za .'<IuVII11a..rl.. 11' karakterisuke.. 'koJ • UIVIIU vrt )1: Zil tova. zerulju. den. bcz trogih okvira.o vrtlcr zarnu '1111. ~IO znac: i IIn'..II"~W filii.lZIValll U\IC \laIJcca. 0 suptropskiru ~'lrInlllll~llI Uil b~1de to blljkaJllil kOJ ' 5U.korn . Zvontltt III IlIko<l r mogu' IIIpjla Aka Irmlc malo Pf'O.1.. bogaw cvjetale 5VC do prvih hladnoca. a 'In '111.· ponovno uvcdcm pusukare p 'mnl!..I~'" ~.OU. IQJnu rumjeoo cbravJ t pnrodom.IIIl. JU\ ud I I stremno [ormalru.LlI1eI(e JI!I ¥n: PlV\JU. prue to II REVOLUCIONARNI VRTLAR II kom vrtlaru..c od brim" dIe! vao tlku I Jl7U • dUJOIlIJcrnu pravu veg 'lilCIJ\kll r -vulu tJU. !.11I1Ucvije l potpuno <-VI 'lillU. rraje vr dobro reagrra nil pravslne LI rada U vrtov 'umanl.v· ktlJI je < ~Yilete u nema irVOI ru: r. ~ 11I.aru~rI$lIka.ibnlu..nrj~tlo:n U polu~l". su lola bll.".II\I I I ~<:Ulrl<:IIIJ~kc il . .aualno J .. I ~Ino '~Ie s-akodnevl1u !llqu r:od u vrtu ne pre<IsIiwtp ¥drku no. Zo! '.lQj>«IUY.. L~I _n u kojcm c w. 7 I Zill\13.cOf'i u" Inrk:! '~CI !lao U p".n.!: projekuram drvljenje IZ.ru 'VI'IIJI.U. reahzrram na I1<1LII1 Oil..\'lj '(c llIugu ~ . J<lUplranu 'I" '1111l! all rljet!. II) all vrlo krail.:(. C a put knu udclI. u na~lm 'ugraf~kllll bog<llu Ito uiedno llneliiep d korativni U loplam duclu godrne. uhqev3 IJIIItlmaIno . prirodan vrt..kralnrrn 1lI lvontrcllna !<ojlC\'lcClju u u posU<k1l1 C¥lIC'1lU U. ale vrtovr kUJI IJ\lilvIJ..! pU\lllpkc bnl-.l . tIU r (i dl DrUgi.~tl odrUvanJ . a zaum bi uvele j morale bi .<lUVU. 'IV.1 I Ij ispun] 'II hiljcrn kOJ ' ad rovara arnbu ntu khrnr....C.k .!.YljeC:e . "lemU ..u PIClTld kolo U nJ1I11i1 \l 1(("lInu VI\1I11 I bUjl I zd\i1denu 'l1~k Ie u rl. \tu jC\lC da Izr~1:i vlavurc ~pc If.nl)I. I J kozJOI krv s.!ku. zalw~IJLL'U 'I kOJn. plodan I ~'J ..~vaJLI(' wulu ljepotu ujekom djelc godmc.1.u AWl IlJUjYIIW-U I IUV£IK1U1UUlj PRETHODN CI PRIRODNOG VRTA 6 bformalne .TtDwl'nol~ . o<ixova'" 1m Y3p""an teren.111<>111.1 vrta Upravo rv '11 • Naprouv. vet s mo 110 lakvu Vr\IU je lIg1avnnm !lndi.· kandrlk -.!!Je ri!di ~ . II: l. jkl europski vrtovs I '>0.i! IlpKIIO 1U. amo jednng IJClil akav zbos IICIZbJo:ZIIO Z4!hlIJ 'VOla ogromnu '!1Jil bilo zasadcne koll ~ lilt! rad" viJc:(. ! E e IT dol). pnr0d3n . m R inb pqllil..~ KYY. • Z<1 oclivanJ<·m. Robll1\OIlLl. <:adri. bili vrtevi \Ida.lu 'l1u~1 1'I'Ojlh 'lr.I: obnovlt! idu6: godine. Itt!! my ~ub.lIU Ie l. r.. C :t bez daha. lbo! nl~" II pole.ko oe uhUIev."<>.

Kad se C'iij~ OS'!!'. poloza] budu prikladni. POIIOYllO !I': "upijaJU" U pejn1 i ne ~Ine . u vretnemrna kad IIIIc bilo uobicajeno da 5C zena (pogorovo plemcnita pcrijekla] pnwt:clIje ~IH::num.. ali. Idkurn poslu. koja jc takodcr dozivjcla skoro devedcset Godina (mozc sc slobodno n:ci da jc vrtlarcnjc dobro za zdravljet] lijehama Da./ Iw(clrr (fanlasliL[loM okvira napravljcnog ad cvijeca raalicue vrsme I buja].:!! . 10 )CSl. potrebno Ih Ie uzgaJad na zdravom terenu. kat! . polazecl od > . Nlegovo pounanie prirodnog vrta vrta u kojem rastu same [lerna daklc ni~la zajedllickog 5 idejom spontane podvrste. koj jf' zarirn u svojo] 9 '"D o :r ""0 . cia sc postuju potrebc odrcdene VI'!ltC.~1«!III 11.mlwttl (jedna od brljaka koju [e JekiH najvj~c: voljela) mogao uzgajati nil rubu ~UIllC.zdrave. Robinson icl. promjera preko tri metra. vodcct racuna [J tome da tcren I.~!O~ ~eslO dclava smbljil<:imacvile6 u lijehama U':ldidonalnog vrra al<o Iii! oom. .b1jike cvijeC:i uzgaj:u1ogu prirodllom vrw.Certrudc Ickrll (1843·1 ( 32). U Tcrnun «prlrodan» po Robinsonu rnozc bitt ubjasnjl:!n prirnjerima «rascvjcranih kukurijcka pod sknpinom ogoljclih siabala II vcljaci. to nant dajc prcdodzbu o tome koliko II:! iruda ulO:l1:!110 II lamastican prirodni vrt gospodic« jektll. za vrt vile. sc.'ti [arne dublje oJ lIlCII<l. Njena [c realizact]a nenadmasnog mixe. ali prije wcga ve osobno pobrinula. rrcbalo i~pllni'li posebnom zcruljom. ali u biti pazljivo pronuel] '11 i vrln njegovan.I legcndu.5C noogh:dnlllla. prikazao kako ukljuciti vrtove. ali je ideja prirodnog vrta evoluirala. Rudt:!1 1838.l pnrodoo <ngaj:ulog cvljOOl ~ viSe <Io1a2ido 1mIiaja iii! podlozl Wenlla Iz kojeg SO! Izddu I1jlhov. U rnnogun engleskirn l"OUllgr gllrclrn.. ko]c su 5C dot ada smatralc neprikladnima. orad imitiran iIi harem reinterpreriran. iako LIZ tudu pornoc.e imao 32 godine izdao je knjigu pud naslovorn The Wild Garden ("Prliradni vn») II kojuj je. naizglcd malo Iorrualan. ircbale su c i<kop. brojnc vrste blljaka.a plodan i zdrav [eren se mote dobltl bez priblegaYllnla primjenl keml15k1h supscanci. knjiz] naslovljenoj ~1IH1ni Ilrl Jckllllvrdl da se posebna paznja mora posvcrtri rnjestu ria kojem se dodiruiu suma i vrt. II . stvoriti «(aruban" ambijcn.Ljepot. r · Alfred Parsons prenio dircktno iz prirode. Da hi se Urillill ~i!l.th ne uklooo jekill [e nakon studija ~Iika"'lya surudivala ~ arhuektom Luytensom na projckllranju viktortjanvke vile.> obHcim3 st:tbala pomdlne. SLiKARICA U VRTU Suvremenl a 'Williama Roblu-ona. rada jako lormalne. koristecise preciznirn cnezima koje je Malo je 0[1111 koji posjcduju tako ~irok rcren da se njihuv vrt stapa sa sumum. bez eoviekova djelovanja.. 'QbI. obuhvauvst koncept obradivanja izvrscnog LIZ porpuno posrivanje prirode. mnostvorn zvcnctea nil obalama Tcmze.D o C m skrbi za oeuvan]e (crena. bl bi1lke bile . William Robinson je ziviu skoro cijl:!lu~lu[jccl:!.. jo~ jc j xlna licnos! koja ic usla 1. osoba kuja zavrjedu]e da ~ njiru pmhjc!i zaslugc za revolucioniranjc mcrcdc obveznog uzgoja cvtjcca i ko]a [c utiecala 11~ l1apuslanjc pretjeranog fon!1~lizl!la 1I vrtlarcniu.. I predlazc da sc u vla5l1lUIII vrtu «naturaliziraju» rakodcr I brljke [1:1 ikupljcnc njekorn putovarua. iii bi sc barem trcbali prirorlno srapau. plarunskih ~umariLa ko]e II plavo bojc englesku sibljc".

mugu se postaviti lagane nad rresnice od pruca za zasrinl we do uenurka kad bilje bude doveljne snazao. upravo enako kako se ddava LI pnrodt.rad klimi I kan.l.. naravno..ik od «umotanogvrta nekoliko mjeseci gouHnje (ud prvih dana. zavaduje ve razbortto. ako se odaberu prave vr~!l~. k(1I11PV~1 (ll1jdavtna 8I10}lv.i brljke koje I atrncsferskth [e.Jpanrh ~!t:t!llh bilJakal koristan it: I pokrov ad lrulug li~Cili borba protiv parazua ne predvida koriilclljc kemijskih pmlzvoda. iJ nc pravilo . BoIJe fl! imati u vrtv jiNny ld".oYMa Izinit'rlll~l ncko!l terena ~\I n~ 'vill1 zrakam a je neprcmjenjiva. ne deprimira y.u bllrku. uloztrl '\Iik rada...l\rliri~ LviJt:«::<1 u-redzune moze dOlli.O. a p(J~to nece bitl «uznerniravanc» konstanmim rezanjern. po tovat ct: se njihov pnrodan ob'lik." zerlliji ta. pctrebno LJEPOTA TljEKOIM SVIH GODISNJIH DOBA Da bi vrt os lao atrakuvan ujekom will godl~l1jih doba. prilagodaviljuci se kllnu kuja 1111 Ill: odg. NajprikladlHle su "ll1ije~anc.PREDNOST'I P:RIIRODNIOG VRTA 110 ri a 0' vlasurorn vrtu mora blti uiimk i ne ~ll1iJc..duju samoruklc: one eli: n~c. Za ubQgacivilnjt: terena koristi se. ~Ifa rjepau proizlujlz krepkog (bulnog h:gIcda). Svaka MUStozas~dCl1e ( all uvhek pO~lujllCi PI' 'porUCCIll razmak izrnedu grl1'lUViI. ali su prilagodene do te mjere da d.dr.kterlstikama It!rer!a.lo r nepovolinirn uvjerlma.. lI.:Il. odabll1.nj"""llia :1ponudltl vellko udovoljS"t\'O. vee same prtrodnlh metoda. teren ~t: mozc u~inili ~ipkijim aku IIUI ~c doda pijcsak.lvlja."n cenje. kUlt: dunosi vjetar iii puce.. Ako je. prtie svega. s te!kotam I ~Inl Sf posademm 11. trastvenl vrtlar uvijek mote rostlci vrijcdnc mogu izvuCi prcdnosu iz lokalulh uvjeta. rnozc bEli prctvorcna u bulan vrt. ! rezulratc studenog we do pclovme ozujka) III blljaka kajt: [edv . kUJi se dijelom sas!Oji I od iscl. a ne one kojlma tete. prokhja kad padne na plodno do Zakutci II sjeni rnogu billi rascvjeraru kollko I I11je~la Izlozena SlIl1CU. zalagill1jc i vodu za navodnjavanie.. takoder ! onog ntanje povoljnog. take da u~iUllrav[) prolazak zraka}. a I zlla!! IUga sro jc ekosistern lim stabllnijl 5[() je kompleksmjn evo jedan Izvr~tan razlog za ce zadrzavanje vec postojeclh blljaka umjesro uvodcnja novih Mnoge vrsic kojc danas srna trarno ti p iCI1I rna za nase krajeve. sarno taka se mugu dohiu uvljek novi pnticaji I ucuva. gUjl: zirnskc za<'lil 'CliI'le izrumku.sru (V'~SISVOC prirodnog okollb). koje mor...1c. i rnorati cdabrari biljke kojlma !:iodl ~jellar naprouv.. moe. Vrlo p. ramo gdjc je vehka tzlozeno t SUIlCU. uzajarnnu c. . prI.j 'I! san i obctanj .. karakterisrlke Lla I1I~U i rnegu 51! Jlobolj~i!li I to II znatno] IlIj!:FI.. llvilek poklanja: sjernen]e." se podrzavai].i. DIU! Irofl namienvatu StvoriU "1'( koll (e SI! prllagoclid prlrodi be.: izioicnosl vrra suncu nepromjenjlva. \3 ~!!uadjJ sc ne moze prumijenlu i usla! nepogodna.. kako bi vrt tzgledau lijcpo tijekorn ciiele godlne. Slnga CC se U prirodnom jl' vrtu vazno da su za adcnc raznohke blljke.luslili" gnijczda !II VI'S.rciivljilvaju. neophodna je premtsa l.ti a zelja da 5C orkrije OItO ~!u zemlja.:1 krlvom mje.. kad se dobro udrzava. til jest one sastavljene ad vi~e vrsta. ie «u!.ju n~jbolle odgo . koji jc U ital1Ju pruzill zadovoljstvo Kad se radi 0 . koja daje osjeb.'itljlv l%bar blljaka za Hdnju. Vellke biljkc: cc se slobodno siriti. ve pretvonu II __ ~_..StI. iivicc. a ako se budu morale obrezau. I11JC\1!! II vrtu. ako jc teren sjenovrt ZbOH 'Vi~(lklh gradcvma.r. proljcca.. llez veliklh Iro~kOVil. dolaze zapravo rzdaleka.1 snJ&1!I 'l. "ego uzpJao nekl rlledll prlmlenJ< koji r.). ali uz debar UkU5. Ni~la. mjdlcnug u jcni izrncdu kuca iii pak izlozenog vjctrovima iii jakorn suncu. III 'C clugo Iraj.

a ne tahlo CtJil kru~n)a prcmasu]e 20 III visin • j koja IC ~faZIl1Jcrno K~d so . k vazan izbor. koji.n vrt I.sto korisd rerenu i kOrllenju u raspolazere.z!:!radujc • pretvara II kcnsnu. 0110 uyjjck mora pO$lO'l3U prlrodan oblik bill"'" dobro je ebrezano ono ~Qblo na kojCITl se ne prionjctule d. zalujevs man) .a. neuphodno jc srnanjlu zahtjeve u odrzavanju vrta. kad J~' purrebno}. kU'1: !>"'"<1nC.. <J u vrt mlrnjaturru sarnu retina tabla primjereruh dunenzr] ..pokafe p<!u-eb. • u pro '~'nr fie! ruicruh VIla prirnjer.epOti miesl. prirodan vrt.1 od obrezrvauja. jednostavne za neke biljke I odmah su sprernn] i ugodne zadatke kao ~[O [e da povebju 'taj njihov tnreres i dobru volju. papir.ll1la Dohro prornivl] .6 CdJd... rnekanu i tnmnu tvar. pun )l' :i:ivota I sugestivan.otpalo se M(e mote hil. dare rrarne rczultatc. privlate ispu~taJu o sluskuju billke. kOJa ~I. ah lI11a i drugc prcdno rl. a iakodcr i (JIlt: kUlc (inc: kro~nJu pregusiom i vprjecavaju dcvoljno \(1 ujanjc zraka. [e.. ['~1. dajucl dclaztrno nemnlerncm died. pruzilJllLi :ZlVU~1 vrtu kUJI siabla.. Zbog toga je vazua [edna radnja. na '12 MANJE ODRZAVANJA Fkolo ki. dlvan evljet. ~tQVII!t.zlwnj. mijd II)CIII ~ t revctoru Iii kornpovtorn KOl11pml ~ • dn!mra gonulanjcm nmuglll mpadaka 1« kuhiruc I[i vrta. ako c parnetno provedc. U 1111 pou 'k(}~ pruujerka kUJI 'LllI ugudnu mrlju hojc nil z . kako b[ sc cdnbrale one najprlkladuuc terenu kojim prcdvidjcu buuut:1 ra~l i ne ~ddlll biljke eljl hi r<lZVUI ujekorn Wldllla btu pretjcran.kog cdrzavnnja» . [e bilo izvneno ob=iv. W~' C 10 ra.". To jt: prostor Daklc.villard koji ~ • hrinu 0 VI (0'. jednom usvojena. o\[a(. PUi'ludujuci rako Vazno I bol ' lima znat t U prirodnom vn. Nau~[mo ih da vrta kao I ra~li~ite zvukove pr rna prlrodl. a 'mma. a ~JstOJi .' trcban obreztvame- sirnka! .tnle. u kontakt ljepo tcm: sa svljetoll1 ero zasto koji nas okrufuje Is od je potr abne p iblliltl koja ~esto odrasllh pokazulu veUkl interes kad lrn netko povjeri zadatak da se pobrlnu Zadatak Irn da obavljaju male.1. dn IIl1an'W vrt "ni.u nekoJ mjeri [e t. ullri<lV.Ie odsume [111.u. i poveeav-:l. talog kave.' brrzljtvo odrzavanje U odnosu IIJ lcrmalm VII hi' LI: uvrvan koro po '. U mali vr! idu mala nJemu. IIOC. na primjer zahtjeva man. U~IKI povrca.: cvj '[aJu. PCI)~O IZ pCLi. pratit ce ill cllel! i. krumprra.Icnoj podlozr SllIdIIICII1CJ11 broja prok:~1 11<111111.11111. re ka ali ugodna. I treba obrezau ~11I11IIrt:nt: lit suhc grane. Vrtlarer1jem nfegovom vrtlaren. lruvke Jilla. Iluk()~cna trava .e odraslih pomccl. koza. to jcs}.. e kOIl' Hodi nj. zalijevanle. U ob.J.! mora !ZvrSIlI U faZI plarnranja.1O "I' oduzlma nj~r:l r. boje I raznolikost cvijeca I IBca. miris koji dopiru: ljubav 13 oblic]..1 purastum vlasnrk a k jl C osobno hrmu [I ujuna (Q~lm p(Qfl:~IOlldllldl mr rvcncrja prihkcru obrezivanja i drugrh '~pt:LIJalt'lIckih rildnji. S ebztrorn IHI raspoloztvi ostaviti oa 'Z<!I11III. ti~ll1u Djeca su oEanna dok gledaju kako iz gornolja izblla ih mala iiva stvorenla ko]a nastanjuiu koji ramo vrr.iii bogaliJl. kojc 1I kataloauna plccllazll vlasnrcl ravudnika.

lj~ice. iii II najboljern slucaju. hrane 5C vruum i vinogradskhn puzevlrna. ana Istraiujc donju stranu lisca.U vrw 01 ueoali bill USlIdeni ma~ grmo'" kadifiC) lunedu IIJeh•• je< su ll>ku~ln. posebno [e ikorismn za krumpir I r. 14 tesko u~leCujc. pojafava mtriv amflliiticl10g brlja. iii sc pak rzrnedu grrnova ruza 11102:<: zasacliti vlasac (erba clppolina).rn"tml..I. ail oru. ~dtl$llm u111m.. Jedno uoblcajeno sredstvo prouvgarnadl ne I~(rt:bljulc ulll~laValllc.:kliillli!tako da ih moze prepoznarl I vaznal! . PUiCVI. I Ut. 3. uzrokuju razrnnofavanie novih I sarno !it-etne: insekre. veda takuder. all I prQWrl. bUI osloboden orrovnlh tvari koje. i tu u proljeee osiavlja woja jaja ca.ektl za~UL"ici Itol! dri u!endm~. n.lVa. kojtce upitl u korijen ruze supsrancu koja cc ih odbiti. posebno opasnirna j r osobuo vole mladice.! . irnaju u pnrodi nekog pmuvruka. drozdovl i Debar vrtlar bl 'lfeb. ~i mi~i. bar dielunuce. na prnl1Jer.ivilllja blljaka.u pruurjentu we . zum· '11 i!! :X! o C III narancasie bole. . grinlama pod konrrclom Yftnl! namewdre. N~iJlQznat!ia m!!<lu njim. takndcr vee ubija. IIIl1!!U se uni~lHiaka oko IInnova kOjc it:!illlo za~!ili!l. kOja se niposto nc smiju unistavali. ODlUCNO "NE" OTR. II blizini svake biljke. Tko . askupljcna na hrpu. u~pijc\fa uvuCi svugdje.ra.eime se hrane i jC~1J Ii ~togi! karma Iii /. pJepva bubarn. uZ!. drti podalic pUZ 've. kao uostalorn i kovovi.tctnl.lnk.aka.1: kernuskc supstance Nc smije SI: zaburavur dasu illwkli Izv~ilclji npra<.. drug. 5 druge srranc liretc. go (0110 vi.1 punu lIpa~l1Ijlh parazna prottv kojih e. IiIko rczultatl nlsu cdrnah vidljlvr. NalcAkasniJa podvntol.ak i u pupoljke cvijeca. (. i bil. aka s jedne srrane dunose konsne ucinke. ne sarno [0 Takvi prorzvodr. ce~al1j~eSnj. zrak kUli udl~t:Il1ClIt: zagaden I1ra~innrl1 i ~ICll1il11 rvarima... I one korisne. za uklanjanje usenaca s ruza dovoljno je utaknuti u zernlju.vari.e i njem paraziu. Vrtlaru takoder l1Io:h: bit] ad POOlOCI kopriva.Bubarnara ~1::. U tu svrhu kadillca (T'lg~ln spp] mora uvijek bltl prlsutna II prirodncm vrtu jer se pokazala IZII1I11110 konsnom. usenee. lvanjske krijesnice vrSe korisnu funkciju vcc lh treba II vrtu. aprouv. na5pCI110 mali navsp CJd pepela vrslne I Mnogl !U in.1fM. bavi vrtlar '11)1:111 poku ava naravno odrzau ravnotezu Izmedu narnetnlka koii n~tcellJll brljkc I njihovih napadaca i lI~traiav<i I1J torn ekoloskom putu. ubrzava saznjevanie komposte . koja tlni biljke ko]c rastu oko nje ulporniJlrna nil parazue.l!J produbiet svo]e znanic 0 il1~l. [er . njena koriicllJ i Mien mlris otrovnl u cr>'c .. hranl litinkc lepnra. koju najceScc napadaju narncuucl.. j Tilglil(eS m"""nt~.~la ludov unijen ga u jcduu prosror keji mote. Karl I: uZ!j:aja neka biljka. sro [e jo~ gore.J ln zil. neke vrsre narnetntka. opasni prozdrljivcl izdilnakil. In:ba.OVIMA Harem hi LI vrtu trcbalt bln za lieeni ad otrova. h""nn je IJupla.Iajaju . i:abe i baburaee \u pravi porneracl... neopravdano prezrena. Cu. I1rikladna metoda borbe prutiv ndeljenih posjctitelja 5~'l!Jjl se II prostornom odvajaruu biljaka ed enlh koje ispuslaju njima cdboian mirts.a(.

konsn prevcnciii prouv razvoja ove gljivicne bole-ti .. [asno il! da Ie dubQko kapllnje..J..k· 'C.JJ uhun razdobljirua.ovlla". neophodni zrak I voda od 3U" • rnoze upravo u"H:llll biljkc Troha Izbjcgava'li prevelrku gu.ldk[cl1c dopola punt: piva u kVlt: l:c UIII UIId\lI lIt:uJolllvu JlIIVU( '111 nurisom. all U ramu da rzazovc vclikc l. PIClCZlll: PII.azvija 1I zclt1lil~lC jt: ~aclllrcnCl od razhciuh elemcnata ovnovu Lin -ralne .. nclloc na!lrQka pre.cntun 'lafo Iii lakll da uuvnem« 1I lCII:11 . zdravo] A da bl btljke blle zdrave ih je uzgajau 11:1 17 ako • na \C [edna od r1aJr. to jesl bakrerije kojc ga rnijenjaju. «ghnasta». 11(.lllnpUI IIC djeluje. iootna praksa.e.Ikopa'la n. III magla].1U "JlJI:~J.1:. koju IZJ. [er na poyrilnu premj6U1 neplodnu zemllu.ki U~ldLi l lurnus I: jOlvlja U J 'dl'lolikoj "lI!:cloj boji I cljeluje rnekan I vlazan.lIlf1u'll JCJIIO!! uJr' -1.a l.u iakoder Buduei d. "kalllcnilall lid " . ali vnoglavo C slri kad jc povccana vlaga. olevu h mcdu onuna kUlc )J(!jo(dd..r:lml..1111<1( lit bu 'Ia hok~l.:Iprotiv Qnu kaja Ie plod" • • Osirn navedcna In clemcnra.ahom Pepchna sc I'. clIleCi bdikama rvari IZ rla dosruprurna za iw()1 hiliaka . 16 namerntka..blh biljaka.>III.e tocrujc mace kuJ . nukro kop .inne vel nckolrk PO~tldICC .. III kad jc temperatura rznad 2fV' i 11<1 nero) temp c·raIIII i !. boles: se moze izbjc i redovitom (J dno) pnmjen koja ~·ctrcba izv (jcdn 111 sumpora..I~lr '111111.avajll gu 10 I '~l urganskl • Humus.lct • je P 'p . nakupljaju sc II zcmljictu i pobolj':. ali fie ruokar.pot\l~i'l2tlQ.C ko]c ud kojlh '>c sa toji su :l:dillinasl.JIU bdrke. kojc POIJt:(U od eruzlje Slll~'lIa zcmljinc k rc. a na tempcratuu vcl:uJ III brljnirl) :ZlvulinJ.ZIVOlIU glJIIII<. ~e plQd'1i~IQj zilmljllQ nahw na po.1 -noB [ira <:~II c zernlja defmu a k. pokrivaju · zcl nc dijclovc biljkc bijchru pr. rllclko \l1l1lUnu. dakle (IIlal lku i jake hlljkc Ct: svakako unau II'THIIlJt: ~lelt:' od potrebno ZEMLJISTE PosPJc~ivanIe nzgaja zdravc zernlji..locu blljal urnjestu 101l~ qo OSlgUIUJlC prurok zraka. maternal kno sin su razgradcm ~ o m • Mlkroorganizmi. Na kraju ircba podsjctiti da nemcuuci II pnrudi IIlldlli [unkciju um~lavanja bolesruh [ ~1J.".

nerijetko po roji i pje tani dio. \Up~lalH. dakle. uno bogato vapnom. ah sc smatraju ncutralruma takoder i ona koja imaju 1'1-1 Izmedu 6. njemu uspijeva rnnogo govon 0 prirodi Razina klselo ti iii luznarosn zcmljista se temelji na broju iona ludrogena koie ono adni i izrazava c simbolom pH kala pH ide od 0·14. tko namjerava dati na analizu vlastito zernl]i re [reba uzeri nekohko uz oraka sa povrvinc. zemlji 101 uglavnoru unaju pi I koji c krc6: izmcdu 4.hv. bez mikruorganizama. kiselo.irkulirau Kad It: :zeml)I~I" 1!11tIi!~1O vla71lo. tlo s vi okrrn postotkorn !-llin' pml.i dijele sc na Iri upagllnasra.: vapnenasto. odno-.. tlo ce biti blaino. koje su iedna 19 od PJeskuvilll se zcmljistc ccsto sa tOJI od vehkj h Ce\IICa. rujc prikladna za ravt biha.5 I 9 NeutralnQ z '1IIIJiq~ ima [II-! 7.5viictlo )e I zuLka. !Ja h. ~im.ak. karaktcri rikc kojc proizlaze IZ velicme Le~IIC<l koje sacinjaV<llU zemliiete kojima pa~e vapncna .5 i 7.!os!i zemlj vlaslitog vrea. a vrijcdncst 14 stupan] lu:!:nalo ti koro jcdnak onorne natrijcvog ludrok ida.ljC: IVI do kao cement. ne zbija 5<: niti kad sc uzme II ~aku. grumcn! ~c hvar. tc~ko \C obraduje.cmljiila se srnarraiu ldealnima. lzmcdu glina~tog i PJI!. j 'r korij '11 Ilc6: m(lei upiri mineralnc soli prisumc u ttl! Inolle biljne I vnjesak kdlmi)a. u prOllvnom se obogacuje mijesanjem s zrehm koruposrorn.NI)C!una ad kornpon . it kad jc su~a. I ta :z. treCinc Pi! vk a I tre <Inc blara. zom'Ji~tc [e vapnenasto.bOi. kilo ~to ru bilo kakva tvar ncma vrijcdno t bcz zraka. ako se napreuv uzgajaju k. sebc]. jorgo va ru ( a ev'iete hortcnzije [e rutieuto). d •• lli !omJlr • vrlj".:11<1. pratite izgled zemlje kad \c obradi. PH. ~esto Ie dovoljno promotTltl iuslednc Vrtove: ako eamo usp.1lI1r \ kakvirn uporn zcrnlji til rrnat • to jest. I}O~tOJC: harem dvlje mctode. na prim] . zt:lI1l)ii:tc: u kojcm c nalazc bil Co. azaleje. medu kujuna \U zrak I veda.lovlh komponentt. aka je na njcgovoj povrsini prisuran debeli sloj humusa.tr:mfill. air )l~ sirornasno hranjivirn clernenrtrna koji sc gube 5 otjecanjern vode.tc ko om uspr] . Za utvrdlvanjc kisclosd iii luin. vee svaka dobiva vrij dnovt tck u udjclovanju \ ovtahrna LI\I. II' tolerira]« vapna i za IIJlh(JV lIZj<l(lj [e potrebuo kiselo zemluvt ' u kojc 111: treba dodavari lrc~cl niti zahjevarl i.t..vaju . IIr ga piilZljivo prouetu I owrnutl sc uokolc. zbog ct:ga se (lIli VI 10 propusnun.jcv. II) 'j. jer na njirna uspijevajn i biljke kojlrna odgovaraju kisela tla i one tla. IN brljc koje na posla. gnojem iii Ir'M:tom. zaro ~tO se saSIOJI od malih ali kompaktmh LC\lica. 10 je t. vrvte. na razlicitirn mjestima vrta Ako to z lit' sami obaviu. I obra crnrca se sa 10Jl od trccinc gltnc. U vrtu od usu u metara kvadratnih gdjc [e prisutno plod no rlo.Vfclove. koje sadril i glrnll I IH) '~ak.J. Chnasta zt:I11IJa. prikladno je za obradivanje.e1jezl1lfrt ~ulriitolll/ u prottvnorn c biljka propasn 1I kratkom roku. nerna apvolutnu vilil1u~l. ali vrijedno to prcdstavlja stupanj kisclosu skoro [cdnak onome klorovodrcne kischnc.r.[jll I n.iri.J.kOVllOI! zt:ll1lji~la se nalazi uno !. ako naprotiv potjccc od raspadanja pjdcanika.:1.Jvlllh kompcnenu zellll)I~I~. jer se grumeru lu~c usunjavaju.uri. koji . a hQrtenzoic daju plave I.i . iako bogara hranjivim rvarlrna. anahzrrat! prirnjcrak u laboratoriju.rnlu 1<1. kompakrnost gruda. rnedu najcjenjenurrna kallldl)c. zemlJllt& zone je k!Selo. ako c uzrnu varne za vcbc. dobra promotrhe boju zernhc. pjeskovua i blama. vrlo rasireno u Europi. Tip zernlJI~ta moze sc pronujeuitl cak i na ogranicenlrn pro torirna.lo. . kOJI j .nu z . POKAZATELJ STUPNJA KISELOSTI Ako su uuneralne Lc~tIU:.[)lI I prrljubljeru za crude. Luznalo iii vapncnasto do. Zcmljislil pr+sutna nil na~(}J poluu. ro jest vee razgradene organske tvari. irna dobru drcnazu i lako je za obradu tijckorn svih !lodi~nllh doba.ju karnclole. nol~talc erozijom vapncnasuh 511)0.

c ona (kao ghna i:vr~lO malo blare) savtavljena ud 111 I.111.'. a medusobno povezamh.aka .. . 01'10kompaktna..llLa.lh mcdusobno.uj" cia Ie do knelo: pr~hC3 da I YilpnCl1"uo.z. poka.1.glon3slo.ue Zernll.lC ajbolje zell1lJ1~lC II.a\lelll (lei II1le~'IVII1 ' pllc. sftmm ~rnom. suhuu vet: ..(kc karaktcnsuke zl:l1IiJ'~l" ~u dvil vtrukiura Zemlji Lima ': zlll~lm' I sitnog arna smarraju . na Illi nat. gl. $:ISloi" se od prihcno mallh t e stico tvrSlO poveuf..O~~rt1lte se pa11livo0100 5. ""hOVll"u k usa . da [e vapnenastc."" vUII".nc i blata. 1. 'Idkn u 1I11'~u prudrrc.I za protok zraka U pill'~kll. kojc mog toga Ou"yllaju malo prosrora za prolazak =ka.lilkm:ulIl ouece.!m .I. 21 zadrzava 'c.011 Ie:u pravilu '~'I~vllell ml vehkrh 1. onj k na pnmjer. 0\laviJillu6 vr(u brzu zernlji.ka..le POP" .' (l11<] koje \c .amoJllkhh bil.n eel dob..tJ predodtbu 0 11!mlji~tu u . i 13smv.nll. kal1dtlkll (N fOlogrnfill). kore oSlavl'~llI pr"~I('r. IIlJc~a\llll'l koja dopucta pnltok vod " 'Zill 'gilVillu'1 veorna Clavne r.11 ce<.

' . ill ZIVOIIIII~kug pmln]ctia.Ako u vrt felite uklioo{J d.ahvaljujllCi kojuj hrlJkc mugu upit! mlneralne 5010 pri utne 1I ZCI11IJI.)ll humusa s IIJc:rn d•• ZCII1I"o. (U J\:\I. pu"lal (c pluUIIIFl ako . kao .llLd I ZbOH lugJ irnaju fo'u drenazu.1 ( posebno Pretd IjldJC!J~il koja 1<1\1 • cak I. dlelom ernrc skupljen u ~umi.rll zadrtava malo vlilznmli :z. NA ZDRAVOMT'ERENU._!U" 23 z PIt!. do sarno treba biu obogaccno organskorn ivan koja 1l10ZC bl!1 biljflog podruetla. Svako zCIllIJi~ll: ~c uvuek mum obogaut] disrnbucnom komposra po njegovo] PQVr.e pu JlUv~illl doda humus bo tat obnnrnrn i vlaknasum tvanma. n.koi~Ie propusfi:l I 1~3. '11i1 \11 till vrlo mahh Le ..I6l.. l:lnle e pU~PJduJ .. tirclI"za Rljelka pJd':ana zcrnljl~la """Iavl. (Ole I. gliUJIVU hngalll ZCl1lljl~tt" II1IlZC '.. trebat dete pom'jcbu U 110kompo't ad 1. U vecini lur:ajcva. . PU(JCLJli od razgradnje trupaca 1 grana. pruc ~v !(a Pllilla~lildIY~ [)Nllata povc~in<: Mlona'~lh zemlJI'la rnozc . pud uvjetorn ima dobru drenazu. Za poboljsan] drenaze pnvebno vlaznth IJI~la.ljlre.IC I ude ruekve 1 IdMdllIJe.UIQ! ra~radnj hiC:i tllekom go<fU1C.. pr lazak zraka i kao pmlJcdlLil lOMd.ylle b... mogu e po adili zunzcl ru kOJI lI[lIJilJU mnogo 'lode. buduei chi re1. .BILJKE n Ija W uviJck moze poboljsilti dodavanjern 11IImu~a.I: poholj\...HlI upasno Zoldl zavank vode oko kurljeu]u.avlknuw n" iivot na lum~i crrncs. korr] -nom uronjerurn chstrtbucuorn u vodu) 110bambusr.kl: tvart .I'~..lelriavi1li do 0% UI'Mdll. ZDRAVE ...

.. ok em . rruh '1I]i! posiare smrdlnv. kumpo I W ravpureduje 'pL' PI)V"111I ZCI11III~lil III se 1I njega urnu ~a Til JI: dl . KAKO DOBITI KOMPOST PravllCrlJC kUI11II1J~I~lIklJlI(U.. vprcman [c za rasipanj . [)obn) tran lnnnacua.nut: "ur 11"111<110 zah. qn JC \<111111 vebr rzvrvnu vtvar pu Za [lr~\'I"'1I1<' knllllln'ld IhllhuiJc 11: 'dill laku uo<.IV' III kornpakrru I Talwi lIIalcrljah prva p(J. v . otpalo .1 do II' IZV IIU ..me komposra naHorllllavillllc ~~ni m:ll ~mon podupor.onlll.l . (powbno '11<1rrava hdl1.mol " . ..!kl C.! vla!!I:.mom!!t::llna mrebili d~llQduke.zrvarua. " korc vo agruma).JELAKO IZBJECI JJLl'~ 'it I' Arc~kd I'nltknnl odl 11k.!. korama krumprra ueba puno vrem na da .CVdll..loJ zrc <I pr ka...J vrhu hrp'" navpc redan . na hrpu..ke u'lnne.ZI " :I. tOVf\IIII~ matcmala.ko su pomlJc~ane .t:c.lt II k"nlcln. IInpr .. 'II"1l 'rlldl<1 IZ vrld I (JI~al. 'k d. I .nposw. u nhllkll kultt'me rravc.I tvorna metoda vra anja rlu "nuga ..uk ~luJ u ave III Ir a I 10l zcmlie pe pel lrl:'>cta III gn!ll'Va. uulavnom knmildl(1 d.\'crLf:l~n hudu ida i mogu bin 'IJvl.d kOllljlU. opi:cllllU IZ I.i1}111UZI"'J.aro'kteL!"LULkll %C1nl. prohecc III U IC en.Ui ob. ljuvke j~i~.a. J. 1II0Zl' vlallll U Z\:11l1JlI da IC dIm n~Lpod oho~all. ' duddJlI hrpr (nu. all U rako ne pow.1 11 . bez ltklh uolkO'r..kl.IVII I za utu PIIIIIV zlll1.' dobrn filZ!lr"l(CIl.!' r.c:nc podlcge b1llkaInll." zreo.vl't'rlol.litlL. Jlu~raJlI teku 'IIlLI 1.CI1.".uju se dvadesctak ccnruncrnr (n VI") vi.lllpau dill vrt.. <JIPdCl povrca.IZII.0. pepeo IZ p~~i. lit Au IIl<lZCtC pulu.r rrn pi ouvnorn za razgradnju tr 'il a PUIIU VI~Cvr 'Ill -na n !:Ill III ·1.. hilklCflJ d II: nakuphcm I1hllellJdl UU te IIIJl'rc prevuviu.\(..iourr« {)qau lid obr . kllii IIrZf WI: II~ okupu.I..VmI'L"'.u' 'l. papir lit karton 1I orgamkl '''Jcckan mareru 1Ii1 kUlI1aUILC Korc od krumpira.ama. wan ~Iavllanj na hrpu UUIC ve ovtavljuju da ~I: kad \ 24 rransfnrrmrai«.. . TRI GRESKE KOjE .IMOgU 51! In 1110 poball.CC)UIl. mtCSlO kuta. Kao pu .1 1 rza 1I.1. biIjnI cxp.'rc prozr III.de dok.lo struigniQ Ir. o!Jl1.bollc IC 'IWI'1ll za IC kame.. II rnku !Ill nil ~I:~. kih orpadaka iz kuhll1'c (eI...u Kr. ..tcl 51! knml'mta vavrscno lunki.lk 'C I kor« .L da bi c. OPLCIlIlO llZCV'. <III pr" 'IW to '0' vt avr II" III pu rreha provjeriu d..'1111 marerualuna 10 JC maternal milllJeniJi brZa ~c bitl [ljeu!)va u I. J O~1II1 toga ~c vcorna produzuje vrueme p trebno da .III1C pokCl~encIf. 'Izo\lauk" '.h""IIU." .l mjcsc i kompost. 1'1LIf1LdVIJ..Zo.10 nam ono "lid. uunvc hrpi I... IllCljCldllC 1.l il grma. ako vc II rave da ivtrunu IIiI suncu I(IlU.C ~JkllplJ'1nJl' oll"ldnog zgradc.. acena I I "PU\I<l m:llj. LJrulll llll.:011 III' l.11'di '" po~pi i. lId ' zadu:i:: "II': za Iermcnta ']11 lIlllbalU Kakll lu 'W IIU~I'Jc"llo . po zCllllJI tu kao bicno o skuplpnl! bLllMOg m".!lLle..!nie komposa Ird»lo bi IIUilli dYa p \IIlJC opre na nll~ljl'flla nerko JC prunueriu da. !"nJI lie IZVlldl LI\il r -z). naprnuv. dru 'lin vupvmrn.. 'II' II vvakum muze \lu(aJlI dohro o...CnKI \t1!b31o 1M b znd<..l I.c flnpr~.VCI3 W Irdld..cd Ii pri] • 110 <iln .u i J. Pnrnjcna 25 kornpocta je II\HII toga powe ekulo~ka metoda nur~mt'cnld dobivcruh !Llp<IIJaka.. ko vprjccnvoju moraiumplJ IU do.d hrpe.IU(1 rw.~\r. IZII1.uho 1.RI p r.til I od ohrezrvanj a.: 'il 1'1"1...l. vtvaranje vuokog U ~loJa .III.J 100kodcr I j rzvur akll 111I. <'vl)ct:a III povrca.lkll prvlslOj IN~"I zcnrhe.c razj(I .ICIII lednoK kubl~JLog l1Wtr:l. lIli djel hraujenjn rvornu drvmbuira IljlhnvOluplllrcbl doblV.I}lI ..ilnj3v.l f rI!C.r. loti mL>Oge kucn L YrL!1C Olpatk . kad . ' pcsugne potpuna rranstormacua !>kuplJcllog mareruala U dobro pnpravljcnoj gornill. Lli \alliog Ilrul<lz IIi! prunjcr. k(]k(J~11 1(1101.liI Ict..mr~lollll bog3\lrl1.'k(J~ 1-!!lIIlII.

ltljlV I IIC I~pu~lil tatnno • 27 meJe je bOle ~tOVI mckan n 'U!jlldIlC I1l1ri c. kiljJJljl: sjerncnja] i obogacrvanja ila razgrudruum sarnug rnarerijala U pravllu se za preknvame korisre dlldovi kore prnuorvkou bora. pruizvcdi kou ubrzavaju translormaciju nakupljernh rnarerijala u humus ajholji pnrodni akuvarorl 'II !lIlOjIVtl (lzvrvno [e vrajvko iii kokovje] I urm razrueden U vodr.!Com.klmll([{' nil vrlo vlamun se IIljc.1: vcdum I preljerdlld vuda usporava proce loga JC tarno gdje 11I110go kiii. ( idcalan pnje Wc:!!3 II lC:\('I1. da proklqa. dobra }e takoder I ususeua kl v all vrlo spore Zrdl luMall. Na 'hrpi koja e nlkad nc prcmecc.1[11 (IQ~dll. Za pospjc~ivanic brze razgrndn]e hrpa se treba redovrto IIIljl:Sdli I moraju se dodau takozvani akrivatori. ~ m o " c PREKRIVANjE TLA U prtrcdi \e na zell1lJ1 gUl1l1la orpalo h~(e.. kad hladnoca ~prjC:' ava "enll~I1Jl'. kllj .koder mQ&u bltl rupore<lo:ne po StallClnoa U"'II!5LOillunlcl.cLe d(Jzrrlcvanle bill dcvrseuo) I'lekrlva~ maze povtau koruraproduknvan .prornocrvo platno. ali u svim dru '1111 \lucaJ 'VIIII" ve odlu no pr -Icnra . po zbrjanje.. all debar J • iakoder I " ' pcsve zreo vrrru kompos. (buje kavel.IV. rednja debljrna jednog pokrivaca mora bui oko 8 ern. hrpa I1dlupljl:lld fcrmcIll>ll.101 Ilrllall~ku!l mater rjala. osirn toga sprjecava koji nalaze hranu U korova i tim ulealno \101111 It: za mvekte Malol Z '11I1jl 'I: divtriburra d ·hel) . fino nun.iroUlao. matcrijall se tran Iormtraju. [lmp. nakupljcnorn rnatcrijalu vc lI1ura uvuck odrzavatr vl.nu tlu.Urna. u dvije razhcue velicme (vece rrnaju malo rnanje od 5 em). u podrulilmil J ml1O&OId~e.ll1 prtrndr.U[111l 1I IIJt:I1l11. puzevlIlIa Za poknva' iakod 'r maze konsttrl .u. 10 I '~l. sve to smanjuje evaporaclju rla i onernogu '"va IlJ !l0VO prcrjerano kli.d.ije. duk LC: lL prul.U. vrsto priljublj 'nl LIZ ZCIlI!. -veruualno pri .! Iz v r~I]orJ ircset IIi zreh gnoJ. vc prodaju na vrccc..zrro .c . lance cvireda.o. To jc dobro ramo gdj rastu brhke kojirua treha . bpnl I cnetsklllJep~ obitno it! koriSI luo preknv:lf •• 1L t. da bl porpuno osrvarto svoiu funk iju.nun pcdrucinna (npr 1I kamcruurn vrtovima) zemljl~le ve 'litl arne karncnjem. knlll[lIJ'[ rc prepuzlI. 'porum Kao nreknvac SF: rakoder rnogu k onvuu debch 10J 'VI It a. notrebn pro trti po za~lilflU n . bill danjc.. UIICll1ogu(JVallJu ra-ra korova (~prjctavallJcl" da prodre I 01110l!lUe. jcr JI. voce.anje zt:nlljl l'rckrtvanjern uLuviuria wjt:tlo\li rla inurir sc uno SIO ~c de'.c kere.. u odred ..kog lIIall:rlJala \ Clljl:r11 vl. c. Krancice koje je otkinuo vjetar.d:nunT. all lie "111..

POZIl. preporucliivo jc provjcriri zdravsrveno r. akad W rlcljfmiJc kUI ijCIlIC ne ubavljaJu U P(Jlllllllmtl W[JJlI zadacu. drugo.ldVI kUfljCllj.U trenutku presadivanja zdravstveno stanje njena Kad sc prcsadujc neka billka dobro [ prov[eriti korjen~lcl. Da bi se ogrnnicila treba se pos-tupid na sljedeei nai!in: • otkinuti 18 bolesne dijelove korijena.lkog "".. ua pomoc vodc. dakle. HiI.. hiran posao. Mollo. lI\f1lJeVd !"oJ'llllI..1 I1C(t' konkuur all \C Vile Ako b vrtlarvtvonr. .1r(IIO ranknn. buelun vlakruma. Z3 • zamljeniti posudu novom (I oprarl staru sredstvom dezinlklra prije nove upotrebe): . 'to je znak da pate..luzl povrh da drz: .u .. linu.naia olli lzvrsnu prcvendju. dobra drc.intcza I LO II sun <1.klm MlrllTr. povr~in~kog tla.nain '.l koje poboll!aV'IU vaznosr ubrzava fa for nilzivilJU se mikroel . irebare kcrij -na lick· biljkc kako hi )0) znah pravilno Im\lujllll' IlIllke kOJc uuaju korrjcnje kojc c malo III i 05Ia}<: POVI vmvko. rnekani i raspadaju se na dodlr. kojc uprja korijerr]e. ZlIoJl!IIJC kUlI\lcLI blljLl.taw ~Ianje zemlji~la. pri~u\!lIh u n[emu.tiI.. VI'I IUllktlJtl "'lUlIllr<lllld hi ollie 12 2~'lIllJe.k' unaru dva upa kori!cnJJ J 'dan y(. lllJdo kOrlll!IIJe jC krhko I pretjeraua Yod~ III dulj: period ~ll~e mugu Z<I IIJl'ga bill Iaralm. vu [cdc hOI' .. .J.!1 \ brljkarua uje kurijenjc rasrc II dulnnu. blrl I terneljnu • • zemljltta orglUl. odvua f tQ<.'tl. koje JOJ OlllOl!U¢avaju rast Pod zernljom knrijertje ohavlja.rnentuna. 1I slozenc organsk ' tvari. manJc kOIlfl'l1le. puje nu .llal«llem se mote \ljolOYUIi prikbdnlm re<inyirna u pobolj!anle irebare bill debar promatra . prll11lCI1U vredstva protiv narnetnlka.-11>10 dol ro ukotvljeno 1I zcnd. leI IIpiluVI '1I.~mCJCC zdravo :zcmlji~tc dozvohu brljkama da upiju porrehnu hranu I da hudu .apvorbira min .l .ralne 5011 neophodnc 23 ilvflt hiljke Vazno t 2 mlji~ta za -zivot bil]a j .JVolll POIl<II"lIlJC :MIIKROEUEMENTI Du rk. izvan dl . biljka pustaje slaba I lako je napadaju 'IIall1t:(IIICI III gljrvice u rakvun situacijarua. Ako je korijen zdrav dobro su vidJjivi tankl (I upija[uci) mali bljcH vrle rllecki.-mljlla. bijellenje da se Iran Iornuraju i anorganskc mtneralnc oli. jer imaju za zivol bilja koje rh konste U rzobrlju: razvoj 41"akteri. dchro ~l' w . smede bore.kuvijc . aka SI.1.premijcnitl eiielu zcmlju. konjenla se LIVlI:l 11:1 pola rmltr. bilika C rnozc nahraniti otkrivajuCl unutarnja bijela vbkna.tllw z.lag.IU ~c pornisli na WC!-l3 29 Obi('no se problemi s korijenom javljaju onda kad cjelokupoi sustaV konlenja patl mog zadrtavallJavode. lu Ie zCllllfl~IC kv dlll<dIlIJe. Vldklla\w korilli:l1le ve hollt. to jest nlcgovc $((ukturc I dll~lk biljaka ulogu U LVJClarlJlI I kall) IIlIa odlucujucu razvoju ploda kohanc hnlllllVlh C!!lcrncll.I ZADACl KORIJENJA l lok 51: IlJ povr~rnl ZJhVJljllju'i 5VjCII korlfena. ~teCl..

t!llll. rednu hu .!. ali ruetko . rOIQ~IOIC2:a stvaruie uz pravdu kazc da JI: belie zaluevau all tcmelj ito I:z.e bll. Prak~J IZII1JI::III::kuhura. biljkama Ie porrcban I kak. napruuv. sann kunjeui (posebuc nekr. pokazala . to JC~I. a u trenurku ponovnesadnje vrnru zn brljke UZI(3J'!IIC u povudama.1~JC. a pugutovo priltkom zalijevanja zasadenlh na padmi.loIval1 namakan.. element u znamo] rnjer! prlsutau u zemlji. lako [c prepeznatlj rvo.orllenJeumleno da se Probll3 u duDinu. du ika.. Icr daft: JJ. miJcl1Ja 1111e rruesto PRAVILNO ZALIJEVANJE BllJkama jc z a zrvor vodc apvulut no potrebna Sa!110 veda Jct ~ .Vlld.ij. ve hlrJkc pokazuju 2:lvlJI ravt kad 'c uZj(<IJaJlI .t..zbIQ. ra'If"t:IJ.kl. u . trebala wake Lelm 1l0cilll'. pcdruc] «ovratntka . nlO redan korijen dobra nlZ'IIlcn u dubJnu gilr.kc. fIlazl 0<1 pov~rnu u potraIi ra YOdom: nasuprot tome.: pnrnarno karl) nje spaja a stahljlkurn l. Sadnja biljaka nil nacm da se gru[lIraju one ko]e imaju llcnc porrebe za vodorn (i izluzt:noscu suncu). rna Ono (10 (l<.ltlllln I!lIujlvum. jer jc zadebljanc I uvijekse dri. vet: da prudire u zernlju. . kahja i ru~fura.nurku z3\acllVdllla stabla.lodra otpor bilJk.d6 uzrck vrviu utpnhke Kad <'e UclVilJalU VI~ 'godl~II. ookazalo se korrsnlm. kOJI IC vr!o u'>lctlJlv nil napad glJlvica U tr . kad [c btljkarna potrebno u· '\I~llje znlijevauje. prijc V(.. opustcno JC I Izgllhl !JuJu.lu dobrvarue. klorolrlna pri urncst Vnrcdno rjcdc.l::j. koja JC nepravedno POdt.. osim U kisclcrn tlu.a "\~a.Vazno 1<':anau (cmu ~llIz<': pojcdim clem<.1! 5ulnlm ruoobJllma.. gdl(: ~I.\UC znekove parnje pri)1: no SlO \ • pow ' (I~U\I: h'.t:ml)I~[I::. da L(: uvenuu zb • zadriavanJa pretjeraue kuit{inc vodc. svq:a za une koj) uzgajaju hi ljke U PO~L1dl: pazrre da ne zahjevare pr vi c jer re prevclika kraju. all koli~i"ski ne(jovolll10. kao na primjer oru kopnve.!(i1 U prvo vrherne nakon sadnje. one drvcnavte nil koje nrw prnnjenjiva zboll utili" loIZlull<I).:dan I. koilLI nil vude bdjaka na.. dok su drugoj vrsu potrebni drugr dCIl1t:1111. svakodnevno zalljl!vall[c IIIdlllOIll kulltllwlll vcde. ocuo je cia jedna odredena vrsra konzurmra posebne elernerue sadrzane u tlu.IJcI1Jena) UbOgil<:':uILI I (IUC plodmjim zcmljl:.. rakva metoda vi. 11101<1 ehnunuau nal~lanJI din "I:: konjcna "1II.i iznad razrne 1101.~(u kun'(1 hiljkuma K~d ~ bll.1V1da sc susi. na to ve t reha uvijek pazili.lt: nil kUICI1I ravtu kultura od zalll -vanja Ie vail1l1 IZb. iii se pornije <1110 kisnicom skuplja 1I sprcmruk i dlstribuira po zcmlji~m nakon otpnhke godmu dana ROTACIJA KULTURA . l. lu sc <ldava ako ~e pretjera ~ plYl<.nuu lid Zl:cil. o Bdjkama je kaleij porreban za osnazivame trnja iii sijenka stanica ad prirodnih gnojiva bogauh ovcm supstaneom odllcno jl: koko~jc gnojivo.I:: konsnom I za bllikl:: 'I za :z. (.cl: \C "IVllc prema uu. ' podru )' izrnedu kcruena 1 "ov auuka» stablJlkc ( IIIJC~ICI1()1:I 'U rJVIlHIl zernlje.C(ICI1 U .bjcgavajlc dakle. porn lrjcvau vodu da ne nuece.t: proved! u vrtu.:znu du'. VjeroJill!lIj(: I'. i<. vee se nekoltko godina 0 1. mlado kOI ij'C:II) " di)ch se na 'Vi~c dijelova. 05m. a Illl<.m:em: 'lL. ria primjer.tela.hJcd ·6 mctodu IZI11JCflC (I. luglLrllJ..:!!tl kako br W . Trcba napokon PUd'lt:lIli Ja brljka v 10 re ko moic: uv . :l.hll. a l!J Je rndrua koja III . koje sc ne koristt svje:ic jer hi pr:iilo korqcnjc. jer bl cak I vl~cgodI411J't= blllkl:: I gUlI1ulJi IZ tug a 1110git IZVUtl znatnu konst. l'rrhkom :ta1llcvanJa potrcbno J . ~luJt: '. Na jedan vrijedan saviet prij .h J:lltje'tlju prete5!o.lsrvan..: '~te\1 IleHu .I kod lIzg!}la bdlku 1I povrtruaku.

k~t: posttzanlc zadovoljilVillUeih rezultata i osrgurava zdravlje blljkarna.ljaju. cvijeca.vjcdo~tkOja uuece na cvjetanje. koje se ~[edIJivo kon~ii za OWldl.. pravi savezmci vrtlara. kamc::nja i eventualnc vode.ilvanlc \Jcnoviuh kurova iii prekid ncke tamnc sckveuce Vr! nlkad !lilt: dov~cn jcr jc ziv II neprckidnom razvoju Nemojtc se lISI!\U~(lV. !:10kruen ncdo tatak. a irna i dvobojnog.. U stvaranju vrla odlucujuce su boje i ant 51:pazljivo promil. cnemogucava tIVO! hrojntm vrstama Prcd~tilvlJajll6 u OVOID dudll llilJllrik I.' siena )lbljil. QUjt: ie odmsh Jil\110 SIO im odgovara I kO.:priklildntnl Iii neukusrum Ima f1o(.JOl VI lil koja [e lako rlje~i[i.PLANIRANJE REALIZACilJA :1 "'n y_ biljnirn e sastojt ad zemlje.u Odablr e vrsra pnkladnlh ambijeutalno] ~itlladjl omogucilVij l.h'Uc. gelje ~c bIt! puno tl'ic na6 prtkladne prtrnjerke Potraga za lijepirn. obnavljau..t. mnngo je zclenog lls~a.lan je vrijesak za one kOjJ iOlaju zeralju 5 kiselim pH). pIllsar. gdjt nikad riC prudrru ~UIlLe.to j(.zlozt:J1ost wake vrvte wJetlu. zrnke all ipak uno dosra wJctlo.cgudi~1LIC blljke kojima [reba trUl0l!C) sunca i one kojc 'I: zadovoljavaiu 'ICOOIII . rcmclina vrijedno t vrta jc <..sarno \u neke ad radosn vrtlarenje .lIlug h~ca. stabala.u.Illn ue cvucce za pnrodan VI t.liI lie treba s vremenern mueruau i oruh drug!h. ~All. otpornom vrijcsku. mnogo wJetlo. U zal~la problt'f11atl~njl11 dijclcvima vrta u pomoc priskacu Itlpp=ulj (izv!'. naznae:cnl su vl. ivtaknuta II: I naJprlklaullija .l1 lIIijCI1Jilh. najtarnmjc JC skoro erne bore a na)l1jt'Zllijt: skoro ZUlu Slrok je spektai li~ca tamnocrvcnc bore. i~(llpali ono ~1O~c pokaaalu lI. ukotiko je rijcc 0 poljskorn. kao '. to je~t deboka sjena. stalno nasroiarue i uccl1i~ IZ vlastirrh l:!re~aka.

korn zrrn '. ° rzradene I rvu koje <.110 Ie> .v'po sigurnu WIJtu. nuh u (lruh~'(: Iii I. brajde.tc pucama ajpnkladruje ZIVI(. 'IImlulIl.celno\IOlyne III I prepletene uH d e. aIL 11. 0 ljez. all rakoder i . zuuka.ck ~ll(1 od vjetra [ t:IVKJ °- drvo II C rakoder mogu pruza ~kruvl. zunzelem Ja~nlln ( min) (Tntdld()<.L I ululJll<llna 2. Ck0l101111 povtavljunrem rn 'Ialne mreze. VllJd uokolo po zCIllIII~!U.1 ie kortstan r konacan rad. rvuunue Kudrna. kllj 'fII se VI.1tl ~ z Hl:~e!c udutl VI <." pcdrucja r prerujeu rh l1oll"t papira ~ ra{I~lma..(. a uvi. l)'lm ~to ol..da. ana IC. preporu '1.dnaku nlenoj VI 1111. lJakl rrrilollludcllu III zasadcl1. [asno ie d qiak konsu drvo '>lJbJla pn 1'(.oelement=~i.n IzmcdupodMI . ko<f:r mofe p<»MIU lu. hltl ~ m :~ zemljanorn OGRADE I ZIVICE VllI~nl 'I vrra UgldVl1tllll ide imau .tlYlCI do.~c'..m. 1\1I:!. grab.. . puusforo. ubl(no cadi k n lin i druge vrst . da nay edernu samo on ' najra\ireoijc.lSob prcko m r I pol s.(c bllzlJlvu upurrebljava. . bltl \1 bla tr 'oaju cborena po jedan pnrmerak wake vrste bozlkovina...~Irc wOJc prozdrljtvo knriJefllc I.' I ..C rukud bl' I 1110mUj. \Im u..tllu od II 'zd.<l110~ drv -ta.1razh 11111 vrsta wmll zacaderuh redan z. DOl bl kera dugo tal nil trup rrna. osiromdujc Ie 1M i br. dok drvo l ~ knrum kOJ~ j. 10'.:! \C mogu gradiu pak drvcnorn U pnrodru \C ogradom vrt luepu el] 'zoom kapuum od III. trebate uzeu hrijeva mkakvu '. .' vi tn. 01 zalnja II uvid II zasadru Reljcfu VI ra rrebate pOWe11l1 malo vrcmena.ke.V.o bQbice.I'll u neposr' -dllo mora IIVllt'k [lrCmaZJII rue. i1ko . U Rdnlu tJvlC r.. II u IIrullYI10111 bl ruku od nekoliko i Vrhove mOlki treba ukoso Isic kako hi se p(l'ip'<:~IIQvtalno kapanje vcde i takoder III treba premazau buummoanun lakorn d naprcuv. m<or j hranapueam I rn!"'m _1111' sl "'CIIN.>IIlIIlVI I klupice. lazjl I potpumji za peill.e. kollku hrane oduzun: JlI bllJkam~ k"lc 'II ev c ruualoo ziI. uklepaiu vtrukture I 'I.I" ~1111 ne Z prion re 11. akl .t: za pnrodan vn sll aile mlJc:" ne. ponovno (nt '10110) plamrame vrta.. vdlki sandu I za kompovt. Ii) .:). vrtu tapro_na>t fll~lrnnUKnt.dan uti nnjvaznuih pnrodruh ambtjcnara vrta. drug. glol(.["nora hili (i1kll nbrcZJII.alto ~vjeQ I lc:tTlllli~ N~boIll U'I!I1UQk !KAKO OSMIISLIITI 'PRIRODA. Trup I b z korc IlH raju ve jcdnorn III dvaput premazau za~11111l111akom. kahna. Mil ''.n'. IlL dWlu\i plodove. podru j vna odi] I) no od okolnog prostora zlvrcom ~i1 .d 11(1 ona mu IlJ. nOljlak c za obradu. love .llla iivlLa zarumljiva JC II wako godt 11) doba Iii je III (.'. pruzn .. a ~ko . lII . na uz trupa .a(lll.rn. III I1IJ • drvel.ltll.' IlOl.w 0 I pr1!dsQ. '11.. Treha uvuek unatl na lIIlIlI cia :tivic. Jcr nc CC tt~tatl prrl.1' "" rna 01.NVIRT 4 uno ml~lr.ad -n ' uz fl)lh Ako pnrodan vn 111101 ~lc Jim enzu " IIIIJdana ZlviJ J1"'Il'lla dn m . osun 'U \[u aju kad ve pudru je predvuleno Z vrt nalazr usred pnrode U pro.tQ pl'l!dod clenill ~ fullino konlt1!nlc.lo II 5U c kilo ograde ~radlll visoki zidovi od kamen]a I op .allltl kuru..!lu kol Oil kon se Z 'mIJl! r onaj I 1%I1<. ~ . I J ·.Llbh . vlI!trobr.IYn 1<: Cvta 1rYlCll. ko jer [e [cle i a'rl a. je pu.IIIU .. tako da dobijete precizau I proporcronalan Jere elJdo!! ~10 dodatnu z Ona.<I ..IVI\.drcd:erll.u~ .Iohudllu raste zauzel: In pi "vlfoe pruvtora.lraduJ ' I u"l-Iurava za'. II ~Irinu ) . II~ iblk vina.l~ntll!!II jmllllJlollln). kOJi e io' I dana rnogu vidjcu aka vrlo sta III rman]a.1 dOl bude .h kad \11 CVr\(C I bezbrojuc vtrukture II vrtu .l prrvarnovt. '11111D gl .

Cijl njcZl1l blijedo-ruzicastl ldealna Ie za tu svrhu lIIalfltflw nalaze ~avr~l:J1l1 podlogu Ima ruia U vehkom svljetu rub ruia lma Ih raznih boja j prikladnih za $v. u bojarua [eseni. ~t: o~lall dro biljke '~1rI n .u om kojl .a prude. osmvlJ'lua svuda uokolo najvi!u tr.e plodove. ~c I zernljurn (zrjeval l e.all primorju. ~ije lI!ce.nu Ako !ditc vria. neveru. dolaze plodovi.VIe"'. R. nne vrdljrv lzdaleka. da paalre da ani prolaze pored pusebnc rnirivnlh biljaka ko]e zavrjedu]u da irn se drvl izbllza. ako II ~c pmach ncka pcnjaclca. karakeerizira vellki razvo] (mole dosed 3 metra vislne) i daie crvene plodove zemlii~ta. ako ~c po 2cII11JI a pored: r cvjctov: II. toji Iccina "lam tivi<'. dlvlju ruzu It Englcske. a aka 5C nc porkrcsc. karakt iii 'r vrtu I.C raznuvhu 51! odlucuju 'IIC I clement kOJI daj . srnjcr [lt1tc:ljaka. doblju ake se kosihcom poko.i tele ~p$Q!umo nenadmainu ii. R. pimpi(le/liroli~ uspljeva u I U prlrodnom vnu [edna od najllep!ih vm:a putcljaka .1111 . od neobradcnog drva .. preporucarno samt unaprijcd s... 11Iblginosu. izglcd j(}j "<': oko kouh se mugu CIvil. .).cllJkc b ko] .lIJna . barcm ona ad divl]c ruzc. P n.. dakle do nekog dekorauvuog elemcrua kOJ!. zahqcva do ra prosrora. ali Idkudcl male humuva) (Jclllrtllis uma: icc. Ie kuplna (Rubt3 51'1'.Jvu punu ~i"Ca. da vode do vidrkovca iii do karnene klupice.e iakodcr plikl. njihova ~III'l:rd zivutil odredm putrebno II: dohro prijc oth edrvanja ve 1I10Z. narancasto-crvene babe. o novna irovina za marmcladu nevjerojarno bogaru vrrarnmern "0 rJ> Z PUTELJCII STAZICE \~ZIC. hudu6 da da >e ~ 'iii z su prcdvtd da ovtanu LI vr emenu ncprornucnjcne. a II pruljccc (c rnnostvurn cvueca pruzali spekrakl ranlmne ljepote.~n. COfflen'os~ voU vapnenasta se prflagoda.lecem iuckaste bo]e I crvcnlm boblcarna [e vrsta kojo] odgovarn siena: R.1 sarno iedoa pruga trave. Ioruane.vjelanj. po mogucno ti. dolo. kola 0.leu Id~lna Uo dlvnc <..t: pU>lHl vame [urnur. ~ • posravlia ograda ad morki. Kada zarim razdublje (.ade vl~cg(J(f.aCi Akll duz perunetre IHoic obnovru zadovoljilviI)lI japanskc vrta ve' pI) .U prolie~e da. uncu ZivlLa od ruze.va skoro svakorn tipu lla.Za one ko.:lI~la I zbijena il. kad se pr'Quolja miriSe pOpUt jabuke.<1. kale puce veerna vole.tku iz!Oczenost suncu: Rosa arvensfs s cv. II kratko Vr!J '01 • C • Iornuratl gll~l I ZIVILCi r)aVlllll<i zelenrlu 1I1Ia kuujen U ~j ncsavladiv vplet tr nuvitog gran]a.el JOJ cdgovara da . sjem a od laze. ve pred iavlja ugodn iznenadcnje ako vc I~p!ld SIIOJ1la~nOIll II) • za.ru.

.<10k lepurl I ptlce ""'Ii w true hranu.. rnju 'I tako luep .>p"da nrnska kannh a (Allrlll'llll~ Plobills) kOI~ voh Ill) ~la Izlo! 'n~ 5UIlCU I dill I: :VIJl-oCC shcno Ill~11I11 rvan ream • ( l!lilr.. (i. futa luzarka). ol.C gomolja prol] 'Inog (rnorski luk. i St'POtf<lrUI o~ymOilrs i ma] ina du'..l eVIJ a.e!!'U. Ii.r slIbur'lr.. IU 'I ramo ve nmgu PINlci!11 KrupU. tu pada i ljupka Di~o"dm fC/ItIlS. zmnoi:ava)u zau II I 1I0111111: I)ubl ICu. medu place ~e mogu z.un~oJ.d. kojc dobru podnos ' hladnocu..napu~en IVlI@cru tJve Insekd. IJ.JVIIK 1U.. p:t <[UIC" kajc ~ tal< I vrt mania. moze n PO\IUZIII kao remcl]. morskr luk. koja JC pomzena nnenorn (oh'~r II/lIlIr.uporedl pc povr!J ..el kt tmeNd. rako da rnogu hranin gomol] Tko zeh p<>'>IJari divlie IJeee na po rOJt.l hvad ' Dmga metoda Z doblV31lJC I..1du U CVlje<!u n tn:b..lblJI. napl II"... nahk onome papran. lu. lVOfU do dtro..J .c:Iom lr.(.em]l'loo predodred no Zil hY. Takcder za Iuzuju da budu pomenutc.ld III VI\ 'NUCJ.nja 39 sc tarno gdje rnnogo ki~i. zII.'::ano. dobro I "ern k.a . do 5 UVI. ktLnJ3\U: pr '. kou se pnlagodavaju wako] "I\U ZCIII[Jll.tJc"a putcljak karn 'I1J ' kOjl: prun ode kad kopare rul . zbog izrurnne ljepote i bogaiog cvjetania."~ Ign fin pnvbfnlnl ulogu. a Z31i'll1 JC jedrna hnga IzbJl'~dVa!L rezan]e 'Ii~a u dJlI boljeg cvjctanja. pl'II~lI~n ul1ler &rmo~uJl. .ra.. je LC same taka jemC:I1)c naet pnkladan prosier za kllJilnjc "'cdu Ilc·~olllolllkoll1ta lake 5C ua livadu Uno .eCe.u 'WI.l LIma szloz '111111 sunc II dobro th '1111.. \3frarll..nllho. treba provjent] [c.l\l.'" odabranog (.1111"...k' motive Da bi c omeksale stroge linuc poplocanog puta. pnje no ~ro se odvoje.1.c laKlatl.l!Sa &OOI.it:a (Thynml tlntta). j<!r . rnozc . IIClnkll.gIlst!: I ~ruc .d." od brljaka IZ vrvte puzavaca. U blago] 'Jt:nl I na vlaznorn terenu U\pIJeVJ.)\ddlll lnljke 11I~Przztlllh PUZ. IclUPlu ~ v. na k011 vc nasp PIJCS k. ""d. Ilo':m! I !Clbllike CYlleC. VI!.ldlLl od lokahuh m tenJala moze ~~ IldflldYlli ..k:.anlh m. z 'mi.l<l t1 10 s kr3lobkz mof nepravednun bojama PU[cll. IIIrdZUV I I zut 'Iuzarkc..l1o bill od n.. ueba ih Pll~IIU da uvenu I O'lI~Cse.uI"l. NalbolJc Vl"IJ<!mC U "P"I" te J~cn K.'>C dodau 5)<:l11el1..b. u prol.kuJu(1 U \dZldull. za brlrke izv .) zuuh cvjetova koja dl"110 izglcda rzmedu kam . .J.llih I nl!Ol!ekrr. do lin moic biti poploano. rezultar lC bill IX"''''!: pnrodan IZI-:Il'd . pIoSIYlom Iopatom II ~kom liz ~laZI U u pndnOZIU Kn:nova kOJl 'IIIU ozna "avaJll vrnjcr. nju 1Izemlju ond)e IldJc 'ill pair.. U pnrudnorn vrtu hjcpo Izgil'daJu I tazice od nabijenc zcrnljc.. h-adl Ie p.raVllcIlC od 11<1\101.Vletne hvadc ~ 10" 'i<: U ba anJL! pune "-lke Homol. " ndR.(01.1 . n. va vtrane opcke zernlju. srvilo kJ!1l '!1j~ uv " 'hll SVOil1ll ~tO Se lj~c kaldrmc.nl trave pnkladne za karn -rnu vrt. rnoraju posuti komadi irna kor ' koja sc konsu za prekn vanje II a tazica 'e uvuck mora !!r.u h "~IC poljske..d se 'jeon""".clt 11101'1!1 pnu~nutl udnllm d. [ako ve razrunozavaju I UI"IIU t. .bll ne" mil mj nli ") polom 10 d. buseru vnjeska ill paprau Zanradu viazrce p trebno j . slime da llVADA Cvjetnu je livadu jednosravno postoje u prodaji dobitt ukoliko vC~ gotovc mjdavtne 8 sjernenja za male cvietne livade. . jako \U zarumljrve rakodcr hvade kl1Jt: m.ulnol)lk 'Id 'dlnc za dn U lid hYdddllid \U VI\lb31x:..v* 'a normalnoj fnJclavl1ll ~lcmcl1'" Z. dlfTlC'lWp. r. dsvna brljka izrczuckancg [1. com tnJ. morat 6: ogoliu zemlju I okopau je. prvo pogfed zelnll. III iznova \' niuze UlI.. narcrsr) III iesenjcg cvjcianja (rnrazovac... prikladru."u hvadu. zablJak 1t.. II(J '. bko so na. a zalln1 sc 1111.. l!!dfiO>la. mot. a limo cdJ mnol<> klJi.sl<om CVlJeCUboIJe ~l'IIiu zemlldra dobo 0 Iliotena ~IlIKU. kao ahernativa.!te ~'nf prama.h(11..lo(dn<l kdlllC I10111 kaldnna III put .vJt:laJlI Kad \C kupuju N!Jll1uIJI.Iv.c truda neuo LO to zal.l ~JIiI pol.

I fajc se i::a~ke. lic:b ..t: U~1I1l .aIi nlti 1.trollli.u. u dulinu Nil vtrmo] padiru. rako da ckosi rem I orastorn konrplcksnosu pCJ~lanc ~labllnlJi i da bude u~tarl}U odrzavau c bez pctrebe ~lalnog dJdovallj~ izvana. OrvC:LI:' bi i~prtl:l:ilu wUlu ~Jcnll nad vudom (dok vodcne biljk~· u pravilu vole ~urILC).bllo R kup~nfe. brojne u biljke koje vole pu trti korijenje u zernl]! koje je konstanmo vlazna. Tko ima [arak ~ vodom iii paLo(i( koji Lett: kroz vrt.vno!! btjclog <"ViJ'::CiI. neophodna za 2:iV(11 biljaka karncnjarki.t! onoeono In. kuje ]e mllll~dnu nekohko ~. osigurana dobra sn vrc ne ·. koji je najpluunijl i taka usiroruase zernlju. posebna 5' [latn} . all nJen. moze uz njega uzgajari planinske biljke. (III eleganrru futi cvjetovi cvjetaju U proljc(c. II[ III: ".ko.lu u~kllilll'lCllhl dolje gorrul slo] ila. a zauzvrai vra aju kisik. muteci je Kad c jcdnorn iskupa [ama (~IO nije lagan posac). a vnpnenavurn padmama rnoxu ~ . to JC [ one kojc sc hrane nuncralnun sohma 1 otpadnun tvarima pnsuuum 1I vodi. pred vazntm je izbororn. ruzi "a~le iIi hijele. pu~ .lkI 'In.l. zapravo. dovoljno debco i.. i11t rakoder i pnlagudljlva Anrrl'lu.g arnbljcnta. Tko da LI vlasurorn vrtu una suhoard. iii se dna i tranice jarue mogu presvuel neprornocivim platnom. napronv.Vad. tei en«. zeit lIn!jC'1I vrL v ·llka pmud" Hi [flJIi bd%em:K " vudom. a HUe ln U jesen padalo 'II vodu. all nisu rnan]e IljCPl 111zarko zuu cvjerovr ClitlJf I"limlrll. bez kori~lcnla zbuke.mlllllld.JV~ nbc. u kol"'" >(".lpnsumcsc pasula uprnvo n""phodn3 u prirodnorn vrtu. kojrrua hladnoca 11[:' odguvara. i ud. koje Ill: pmz-a}u oipor vjetrovlma i obdarcne su korrjenjem kujc prodire u dubinu. {. gdje bi trulilo.1 (1I1~IO~ka razlika). ol'OZaVJJll vlazlH.11':1 td In~ uvicle LlYOCllO kukee... z3~ad'll brruvtre ( yz"rl~ . moze sc 1I nju staviri rnonrazna posuda. kOJlI obozavaju lepun..c trebao nil"ilt. lIIugu uzrokovau prave odronc.vllu Idealllil U(lIhlk zilla kamcna na6 pudlugu v"ukllg (vr"tog hit t:c llhlazctl .' ()dabldll ~I dobrc crruce na VIIICIII " nil S VrCI11e:nd prunjcr krill 'Ill Zlfllt' zCl11lw ivpnd lnljkc.n. "II 1'111 lrehcl ItIlwgu ~vJetlii. Mcdu plutaju im biljkarna domlmraju lopocr. U ~JCIlI 6: IdealllI arnbijcnl na i . pcsvccu]c vtvaran]u ~tjl:navilu.I ic.. ko)1.bao b.. .. rer kl<.e apsclutno volJed. omogucuju cvjctanjc.10 o5ue le.I pon -kat! vrln mmsru. kra [old<.tljclHJ ud Ylwkllt ~lill.vodczcmce r drug 1fvo!lnJ . ne smlJu dOJluSlid d3 U vrru dud nedast:lle poSUdJCl kola ndrti nekehko cccnllrnetar.r III. mace vlabo i korI51·i\lOl..varl1l vrt. i tropski.. na prirnjcr puzavi olollra ler iii neke tc!inja e kilo smreka Prue no ~[Q w biljka posadt nil padinu potrcbno }C pr vjcrui jc li slo] plodne zemlj .Jald.'UU kOllnlJ jl' pn:krasfli 1m lI[. Kad su radovi zavr ern i kad se ulrjc voda.aglaci.. d. vj~laJlI U bfizilll l ka vodc i staga u pnkladnc za nlCl{. Zrak sun a. rC~LJ I!t. ho le i paprall.l vade kgju a.co{ldlllr~' j karanlih. bUDza pi~e. gnjl! i kameru " nuesto.' se uzdize nad sjaJnil11 okru 'liI~!11ll II c'm ak dcr mnogc plnlllmh: blljk". PADINE Kad je u nckom vrtu pnsutna pnjl: wl!~a puvl!~a(1 stabilnost velika n '1. IIi pak bdjke prilagodene kamenncrn vrtu. Jl'dan od oruh podignuuh ~ puno vjdtinc. cluk pcrllllLke. kOJI mogll bin porueklom IZ 1I111JCI'C1101. uzdizu na li"eu koje pod~Je'i1 na vlan trave.l do. ptlr. lzbor vrsta bit ec rzvreen na temelju tipa prisurnog tcrena za ki~clc rcrcna je idealan vruesak [s razlicitim podvrsrarna br $<: cvijcde rnoglo irnati ttjckorn cuele godme].. I f)IYU Olla/Jctd/.I"nill.vIJI:l:a l:e VIZU.itKO.YeC bi . I elemellt koj! [e u scanlu abogat'!i ~Y. prve biljke kojc sc trcbaju siaviu u po udu bu c one kojc zasicuJlI k •• kom.II11C ~<: nadoknacluje zemlja 1111 e dobro lodall kOla JC evcrrtualno potrehnu IC pnklduno otklrz .all duevnu.) lagano I1loynom drenaza. ak nrjc ~IJVI!l u IJI1lU za adcuje ·10· ak UI1 PRISUTNOST VODE Aka ve..cg. lek liko rjcdana nakon uvodenja bil] ka dolazi rreuuiak da sc ~t..tll1l I ll~.Il.! pojasa.. dakle ctporm na hladnocu.r. Medu nnrna je najpoanarlja 1m pmtrl.e 01ly113 . ZlIl0111 bc)jotn II ~r 'dlni 11l1~ . IIII. billkarna rano boje l. Cak I ani kgll no Ilamleravaju nvorlti 'lad no sum~le.. Za utvrdivan]e tcrcna idcalne su biljke pru~lfl()g karaktera.

m 1111 kOI!! ~I ad OlIO! ito s JPOncmo dt!bn u pr rod .lla tvanrna..VjCI<lIU krajern zune k."<11". e II~pIJe razvul I PII\(Il'1 ~Jcrnc.InU111: ru'>li IU'. vaznu II: otklllU[1 LVII ':c pll' • lUI .lavl "!:IvOtnu~ prostura uljeze z..kc wrhc.I. po!lUloKl preporul_ u<bJltnOnj u prin>d n prol.U. zaum . jrno.I'u) 'Ill nl"l 'I IIilia za preknvaruc.ti bk I (J1~1mm {¥ji!QIIP.JviJ.\II(l1o r.dll grmov III ok"" .k. kuje.pPJ uska MCa i bjJcll:J·ljubl!:::a~l.w ode: II 'lem!:.hllllt!lh ~vakl kutak.t ·I.1U -tabln I ). taka da se 'W' o<.. polazeci ud p Ij..III prr] ' \y1:1(...a[ralli ( ranI! .11 I a I morski luk.usum bus "'1m U podnoifu I ba . hrzo pmlajc l! orvaraju se nar I I.lUJC~ICrnCl1le nade pnkladno JI~IC.siavo bilClo iuto LVIII:(C o.lIZbl). -hno (mug napa 1m". lankin.1 w C pO\adlll durcll (<'0111.ll:lnug kur II 'liP fin. ako .t_k Jl':lIQ. kujl predivuo Iz!!lcdaju na hvadl.. W<o ¢l (V'Iea.h cvjetova ill zarko fullh. 1I sjem nekog vc'likog ~labLa III rspod Wflllja. dobrn. C:C\to yrO.(ahIJlka IWI ' .11.rvanje . playa klll1la\'iI pft . III:( SUIK\I uz flll. ( <u slid Con.. puzavrh . ['IVU b (. J zonama j• ·tlJ· J 01 • 'oj 'nil \ punll w] II • a '11111 hng. \1I vrvrc najpodubmje za pruod.. ondje j.babe tr~ iumskul 'nllY boptu I1UInVWln. 'lIloql:l1ll1ll111 CvorovlIlia . grurncama kombtntrarum od GOMOljl1 'IZDANCI Jlnuj."ullI .. suncu Razmnoz.BOJE I MIRISI PR.!k . rllIrI\(l • 'ill1\klll1 111081. IIIZI za "PI!' i1VillI)1:ravra .1l111}a.t' radilo).op:ru) IMln upadll .fI\ralllu tla IZIII .lc ~unllJlllkl:.vljC(C kOIC se Javlld '~1Iv"lbabc (GlIrtlllllllllllJ"rll) I zVOn~l!':1 (LnI(Q}l!lfl [~rllllllll.)..mr'J. ah takoder I razasutl PO 'Pldll1i ptKdl h 0)11111 pritnjeraka rsre vrvte.: l\arLl~ a proheincm 43 'we ·. It! '.1)'1'11).11111 \u za '!Ian)c u vrtu..lZml1l1ZilYiJl11il [Jakle.U1ICm Izilall... pi '1I101aO zadllVIII. vode u dovohne. kako 'I1M11111a llIugul.IRODNOGVRTA ptirOlIi lnljke rastu u kolonqarnn..h biljaka gornolpka. I ' U gU~!Oj' dllll I pn:l. boj .. I. dormnaruno Kad. 111111. kUj . sim put -rn vrern '11... da hi .nll" hi ~ dr. bujau I 111: acaju velrku ~ll:llu..1 .a eventualne " ISPll..u.po I:llnll ja Jorm f"lIIC"I to &"11M! odredcne nlnOStl. kolr "lnl 1 rd ainu rzlozenos.u na zmblu ~I<o IU pogdl:n u . . tile bl. kOJI godmama nc muu UZIlCIllI vall IIZVI'ol10 Izgk-d3JlII\'>Od 1. 'lis. mogu preqd. na nekoj zernlji domuura neka vrvtn koja \e fe'll drzan pod kontruloru.I \ 1IInlil pokazuie '>I: kun.u(1 uLlllak (~ 1111\ I III lI.

zvijezde. IJublldJILC pclusjene.ltr.". ali I1C posljedrue po Ijt:pUII. razliC:itolll Q<. ziicvahcc ( l\utr1Jl(lllfltlJ spp) koje hUMaln C VJclaJU. kadulja (Scrlm" 5PP. Lydmi5 cOfOUdri<l. kla a~li smrljak (Dillll! /ljcclftll.JETN/\ CVJI.dobro podnosi hladnoru I voIl mlestil s puna sunc:a: IItte Il3likuJe onome dJ"tcl. bujne plamencc. a njihovc III karaktensuke in' p ebno pogodnirna za pnrodau vrt. IJt:potice 110<\ ("'limb.lJt: .i UatrlSiJ javlJoju kasnu [esen. vrbkrca (Lyrllllllllllrliccrnl. omoguC:lljc produzen]c vrernena cvjetanja. rmrisni 45 karanhh (Dumtlm spp).VJETANJA CVJETAr>UI'I 7. IjlJfJlC::lu: koje SC ~il\:zdaucuua i VL~Ic. Iunkic (Jiosra spp.. nad kojim j ."vadl.l.urClitlll!<lie) i zmih Iuzark].II/1inus spp). aka lrna vlage: po~tO cvil«o ozb'I3 prij" h!la preporuelliva je clen. na kraJu. • CI.zliCilim rnjestima cvjetaju lstovrerueno NAJPRIKLADNIJ EVISEGODISNJE TRAVE Dckorauvru karaktcr VI t:godlsnjih trava je ueprijeporan..:lajull proljccc... rnekc asnlbe. clcgaruna rnljcclka badema (I.:da. GLA VNA JE . ldealan le gomolj za nalurnitIJranjl! u vrtu: sadl se u 10mlju u kolovozu.u/.). zasadena na mlesuma . vrij -rne rklama. u poluslenl oilna suncu all $31110 utj" zelle (Gxalls ocecosclla) rasee spcncano u ~umama.).ydtllolanl. mogu rzrnjcnjivau tuekorn godmc • LI polu'>}cni se rnozc UZ8ajali zaCuduJII C Ida ~c Zavomjaka (I)~(pbmUl. prekrasm zvom:IC.) Ci)e razdoblje cvjelanja traje ve do prvrh hladnoca. vrdjet 'CIllO 1I nastavku koja ~ 'CVJctanjc • tAVNA I>I{OUETNI\ narastu preko jedan merar tI vrsinu.s spp). IXIlOClllLC (1\1)'0 of! IjllOllcijl c pp) vlaznog zt:1lI1)I~tdi prcdivru ZdjiNI bozun (1'1I(o""r ~pp ).!TANJI\ Lt:fIIO SpUIllCIlU! kandilke. zarim urnaricc i Ijcpolicc dana (l1t)lItFocall.vllulC dolazak le.t.sen j . i rnlrisnc il. a spomcnut a t:-enlO.!!!JtllflfJa).I. ~ Kako hi se produzllo razdobljc cvjctaoja.. podloza. KA C. ljubrtel]: a vlagc L'Vljt-ct: koje podsjeca na ono 1111)ana.(! IIIII)." spp). zhog malo L'VjCIOVlnla..AVN/\ I. eleganrnih vi~jnih klasova. muze sc posaditi vi~~ podv ta i~IC vrstc..ne I zawara se kad 51!'premo kUa. ojasc prilagodava svakom tipu tla i k Dugi klno.ma. z.mll~r spp.I (GrIJlP. J . all tak i isla podvrsta. pu<.vije 'c.a su$enje I upo[robu u kOl11po~Jc'l.cll.Mrazo ..Irb. . ali lljepe ntZica~U: fuksijJ bcje. kojima ne odgovara prt:lI1jt:lital1)t:. na . jer je rijctkost da grrnovi po\lilvljeni na r. mirisni grasak.11f.:. vucak (l. ista su brojne vi~CBOdi njc biljkc koje cvjo. i ona nJ 'zna IZglt. Krajem Ijl.e kof' naj.) . zt:tjc zeljc (Ox<llis ac:rloo. "" deset cennmeeara dubine.'.vijedjt:no~u..kU"J rldlm:tljIV.:ta pocinju evjct"!i rujill15ko (.: vihojle (Ultifdllllm5 sppl. I11rdZOYLd (CardJICIIIH .j eijl se cvjetovi mahm "~C:" I srebrna uh stablnka.uhog cvijet. . clegarunog 11561. O~Imli~lIi dugo [l"3juI prlkladnJ su 51! U 3 jed nom odreunl.

dobro drerurana.. ova..vjctarljl' It-djl' we do kasn j -ru.a . cvjeranie VII· VIII mJ (otkinutt uv .~I1. v. do purpurno. polusjena. lagana.hla i wjcziI/ v."5 .en:t. ZI VISEGODISNIE BILIKE NAJPRIKLADNIJE LA PRIRODAN VRT U na~lavku O:tt' za waku pojcdinu biljnu vrstu nao podatke o. SPP. CVIJ<:CC)I:' tarnnocrvene hijele bojc I .. cviJcct" [c bij 'In. zemlJil r.W.nnf!crfrorna). ad 30·80 em. v.. .) rn do preke (lola metra.vJcla LVllde '. ijenJC[h)C zb g laganc opn bohe ~llcnc 1n. do. najpozdjniJoj kYillileti ~Ije.lrna Olfl'ClJ U VI· IX.. dobro dr nlrana. ruj.c. zU!CJ.) dlnarna.. n krajern zim '(. ZI!<IISKA CVIETANJA Ztrna je vrijeme odrnora Z<1 noge biljke.. bldga .r-irdl/ii). sjena. bogata.4... 2:lIto·zel no CYijec una mljetlka 11m neka C'i""ce.vljece. razdoblJu CVJctanjil.ehun~e SUl( kod t1!d~nih . a drugl tina cvij~e njctkc zelcn boje.rx.Cl).e uabla. modro.Vtjcc' zarko :i. cvlcta od IV·V..eva r. v. .zloit::nO!>II <.I1JranCa re ho] " koja ~adri:1 lIirg«mm:. kaJ I trail polozaj na smcu. T R 0 LIS NjAK (AQUILEGIA VULGARlS) POrU\Jcna. all bez m obzira na hladnocu cvjeta kukunjek (Hdltlxlnt5 "'l}m i Ildleboms uirTJts) Prvl Ifna Lr:IlUkorijenje I bijdo (.[11 1111. ·t}C I.I). II lm. !TIl.mic U. zmnohvaIU.Io. riJlIt/o SUMSKA (PHYSALIS MjEHURICA ALKEKENG/) SUI1c. boje lavande.!to pokaru. zell1ljl~IC po rnuMU~I1U\lt V[·IX mj. rnj.'Zelena boja CV1leO rii. porrebno] . cvilec kukunjeka. 'Y. w)c:ta.r~Ilf1C za pove~y.utc boje. wjeza. v od 20 cvjeran] • od fII·IX. preko I III. zlalni pnu ( . zVJl'zddll (/Uk.. "ria I lume.A VNA. rahlo i svjez . cvijc e JC plavo-srebmasic boje."jdanj~ od VII·IX!TIJ .ok~ clcg~tlIliepustlk:lre su IIpSOIUUlOsa.vijeCl:. ruii(. J EVA LICA (ANTHIRRINUM SPP.IJubl~d~l<J.uCU.nrca (/11\.. Tu [e takoder i Zilll~kil ~nJo. plavo.dili na ZAVORNJAK (DELPHINIUM SPP.jerm. wjeze I pjeskovlto zemljHle.C'ralo~ti8ml. cvjeta . ad 40 ern do [ m.IC)li~cC)i viseboino t. nurlsna MODRII STRI~AK YNGfUM ALPINUM) \IIlCl:. ud 5 em prcko I m. uglavnof11se pnrodno . cvjera od v. cvjeia II kasno ljeto.Jes). (. Ill). de i 'I<lbab.Ihu.rll!lt).) ( A CHI L L fA ruzicasto. bilika je pnkladna za vriove LIZ mar " obliku Jneskog mplona.. cvjcta ad ie« !um~k~ .. vl'.1i du koi~ tIva p3 id""lno . P(Jlu~lcnil. vrxrna od 30(.1I11 retene cV!ie6i 1= neobltnu. Physalis MARIJINO SRCE (DICENTRA SPECTABILlS) Vi~egocli nja biljka S rzdancima.' (Crr<lkJ~"!lnI"llltUul~I!lIIIOtdl"l). bljelo i prtkladno za uzgo] II posudi t. ZVjEZDAN (ASTERSPP. c:vijcrc Ie rnodro. PUlhlVtc. sunce (A~ltr"ilol.al11a vapncnasto. Ci. pjeskovita zcmlja..I11rSilva zernlja. pasebtlu d .lmarkc epattche (lIc{ltllic<I Inlowl). \Jena. H AJ DU C:KA Z VON C I C I (CAMPANULA jena puna wjctla.I. ..) POIU"lclla. ~lJrn~ka mjehunca (JJbyvdn "I!y!. v pncnaSlo makssmalno] vtSilli bilike. flOI1. ad 10 em do 1 III ( . bo" CV1JeCa.a (fUd~ktJa). luznara zernlja. mirisu. pyrlltfurl"lt ). blago khda Vi.eboJfl<l cVljelc ·UIl<'C. TRAVA F ILl PEN D U LIN A ) SUIILC.:i.

ulm:'i1.rZILa 10. vrlo JllIn'all ZELENIKA (VINCA SPP. mi. to je svakako korisnlj od pl"OUQv.. bijelc bojc.) masua ZI:IIII'<1. v do uku pula metra. Hos'll PP u poljske I pnlagodljivc biljkc KLASASTI (LiATRIS ~UlIl • MIIRISNI GRASAK (£.. bore lavande I plavo "Iii a ti.mlra i dobra drcnirana.Z 1 !lib Ie savrlen" b111k.Clld \1I0I1la~n. 'u I 'lllll.. edmah ua ~VOr. neutralna.lug. a log I crvenog.kelvllO. zcleruk . milo modro. pre upoznal ~* 51! po njemu. wlda zernlja. v od 10em do preko 110lu metra. zonama.. flO ad Jo ponltlcl. VI'lnJ bi1lkc I on koje poqetu sa svih §[r.\'lll-oCt:brjele bow TRAVA MILLEFOLJUM) 'UIILI:. v. LVICld!l)C VI· VII 1111 VIII: 'I: I 'od buele du plave preko zUlQg naran asiog. B0 L UR (PAEONIA SPP.ZA NIGER. I.) pjcskovuc-kremcnnvto Ih Ire cino. u podnotJu .)' Polusjeua. III ·.lnskim gr. rnodn... ru:z. dobro po 'rlO)ClliI Z . cvieran]e V·VIII rnj. plavo d VIII X lo-krem hOI'. I XII 111m" Vile 'r: I' buclc I oje.!. pH krsco. MLjECIKA (EUPHORBIA iena Iii I ulusjena.ka.I ll(.ldovlIniI metra do (... ruti asto. U prouvnom VICrOlillllCJ OJ 49 00 preko IlcL .o pnrocbn vTL I r "'I u poIusl I.l otldd~nlem pUl:lYlh IL1bljlk.lo ll". preko zu(og. od Hlun do oko 1 m.111 • Za knjlgama SI! pose nakon tog. purpurno. v od 20 f III wJde.. cvjerau]c od V ·IX IllJ'1 CVLJI: C brjcle h(lil' HAJDUCKA (A CHILLfA aueohrone rlo. v tid 1 3 Ill. Zel.) .. \ '1I11!'nH:nom I1i1AlIlIC lOI • lako '>e ulklUu VUe AK (L UP IN US '>un C. ALCEA (ALTHAEA ROSEA) lnogo sunca. IJ ad (. 'til oct III· VillI.101. cvjeta WICt!U B'otanicki I vlrtovi po5tojl bolilnlfkl vrt.vlchlud rI. v ud 10·30 em.Cll I. l Icl. IlIzicasrog. FUN KIA (HOSTA SPP. all rakoder I I)lJelc I LrVCIIC.VljCLC IC razruh bora (hll ·10 I1llILa..lIll'(al1)e VI·IX 1111 1. cvjeta ad V· VII! 0'11 110 o 1Ir!>1I. zcrulia moze bltl I LVICld I. vlle(l' IC blJ di I.!:I od IV V III V VI 1111 lVII'C:' II: od buelog do l. hUI'l~la ka'ILIJclII Ziehm I:1l1l1jCIII.~oLIlI.lgdl 5Upusule korll n c "'''''rom: un"" Zel11lja.) !'"llI'l .vlle~c Ie vi~eb jno u nJ 'Zl1lm nuansama BOZIC:NA (HHLEBOR.0 ern do preko I 111. cvuetovi \1I hljch. purpurnc. v od I o. c rveuug. 111 dro.a urn bozuruna ne smera hladuoca I sadc sc na j1(lv~lm mak .. crveno}. mica mil .ATHYR.I.US lellal l. v pr ·ku 1111. (.mja bir~ka u knllgama 2() (..llla svij a.)11 LLlILC' viera u ka-no proljcce IICW.>lIJI: c IC GIJdu. zcrnlu t S P P. vlatn<l I duboko obradcna zernlja. dobro dreruruno 'IrUllla~IIU 50 em.I)('z a. rnjesto gOl s uzgaja u pol U II nogim talij. zuto zclcno VljC'c KARANFIL (DIANTHUS SPP.na pnh no IC. plavo PUSTIKARA (DIGITALIS PURPUREA) Polusjena. SLJEZOVACA. . 'vjctanje VI·VIrI mj.>IU ZUlU. BADEM AMYGDALO/DES) <'11111'1. I'nk"ICnJ. dobro orvo!'enih otiju.imalno] dubuu 0<1 to UIl. Lvije6: II: ruzl(a~IC:. !. do 2 111. da bi se pcdrobnne paZljivo sa osvmuti bllJk koje see vidjeli. rahlo I aSTRO ISNI ZVJEZDAN (ASTER NOVAE BELGII) l'ulll~JCl1ai laqana zCIllII~.)' Ill) SMRLJAK SPICATA) UIII\nU L) klulIJhkll1l I POIU'.mom '" iUIn'korro I~ko se r prod\Kir.) vapn 'IM. i111 dohro drernrana. bore .uhl ..!.I. LV. cvjetanje ud VI· VIII mj. IIIz-nala zemlja v od 40·!I(J LI11. >I.. aU prvo Ie petrebno 'oko sebe i diviti Vl!lIkoj r.hI' hOI " RU. pjeskovito tlo. l1.. -uho...lIljCLC J ·I.:it. bogdla I ~vJda. IC III drc boie..lznollko§ti prirodnih obhka.US SPP. v oko IiU em (LU/lUlII\ lrolypllyllu I.!Jab."zemlja 11' kl\ . v ad ~o ern 1101~ metra LVJctal1JcIV·V mj.) Plllu'lena.

! Je brSljan: se svUom ·obIlltm svuzd.11Il..Idflll{' O(lrclfll~V...) d j. vapncnasto ljctno. 'IOVII1I01 zlvlh bO)iI Od zimzel IIv". r... oslm ~to je Itj<:po. preporuca e otporna PmJ'i"lfl.lnlluvil kUJI t:v.l ""tlJ. . 1o. rl~UVU Kr. vclrkoll drv I!:dJ • I. prikladaih v. \11 kom "belneg r:azdobl. hilda LV} II. rnoau posadru UZ !~IlP 'zzant • j n ..1111 VIIl:LI: It' iUl!}. '1111 ' 1<.goIo.d. I)ubl a. :vjelo.lu. .p bob e.:11<. VI\no 0 vrsn.~ .ad konh lie rnn g vole hramu nnhovlm bobi ami! VIHOJLA ( CHEfRANTHUS S P P. U "...rv~l:1l1 I zb"ll estetske 'yrij~-dn !IIi II. cb bI SO! ulwplp i shsn.krhn Ill) .11111vrtu.. 1..MI )j 'Iem I I .ubl a. ...claju u prol} i: .1. kOJI nlllZ ·111\1 cvatu \11." 10 2U ern..pnenastom tlu.mlu b(JjU popUI hrnuna imilJU J lovi zlllhkull . 11 v. rtanje proljetno III prosarano buclo. naprouv.. IU trlk ZOI1C:.a omfJ3v".! blljk.na...Os. Plllu. Do""" oun ~IIMp~lrod:anVFL mu t: UJI predoon ·d.oh"o ". .e. u roku od n 'I.o TAPPEZZANTI BII..Ioe-Iu lurnslnh ~ocb.51 GRMLJE I NJEGOVI PLODOVI LJ UBI CA (VIOLA SIPP. kora dare rn. u Z ·mIJ. za-ad 111111na pnkladan nacm.: srcru lIllm u .rn. na kl-cltrn I TI:111nl u-pueva vnjesak bil r g.!. plav g iii I.k' tJ ppezza nu CIIII: djelotvurnu pumoL ZJ ql:.nl bl!. c.!lrern[.jlOnlfU).'IJ~v:lJII vrl .· kill' WIII. t . nunsna. • !lOci.a' -ua I uha. ~e n[ . p<!tlinc z 'ml) .tnjc ~es!O ug~.:J~z. i)ece J zulu. ~v'I:lillllc 'Iili v 30 90 III·V 111.Jn" S rnogu u. '(JIva )u kad su gran jo~ bca IJlIL "...tnkLl}~'poll t:Z1V<lo)illivadC' s J..JIII.) 110. h'll. Ijubl 1..t.) .' krem bu)c II prol..1J i Lbog . I til kom zrrn u Tarno ·dJ· Jl' z -rnha U blago] 'I 'TIl nd vrhuva grana. tllelt:oln zime. PO~!uJu(i pr ..1"lO. ono j i konsno. rnrvava zCIIII)a.z.ud.\LUi nunvna 1.poru ('11(' udahenosu za pujedm ' vrcie I'll ihkoru sadnjc I1Ih Ilr/l{laZlmti.mJc.L.>lu.ld zant )liaY. tlo sc preknva bihkamn t ppezzanuma... i II 111111'1\11 t II mil. JI!XlrUl.: rei . \0 jc t.loa 'vil'< .rnodre...ro"l . plod • III'hooe ~epou.e !!ntjezda. pu ...m .lIl1l1l u-ke trod•. kOJI .1..le.lQd. goolJ "..lclld pud kru'lIll1rrJ "OJ.aVdl1l": «Ic.mllia (jllllJIIIUlllllluJ.l\( Ilr IIIlja 1I vrtu I zbog oJlhove f. 061<1 JI: 'VilZm. vapncn. nazubl] n II li_ 'a.lrtl. pur pur 110. naran 'a.1I1..

l'OIl(''111()1 'jabl.1: 1:1I!llc~kllll humorom 53 nupravro 11~e. kamelije..! "lollI! 0 za ukravavanje drve a wojirn I II'.)u stvaraju ·i izvanred!111 ljcpotu..kmhul kU11W 1110Z· prnlc~nl.kl ahcanto. '\ dlliM crvenun . udika lahonta koja cvieta krajem zune ! dajc zuto nunsavo VIJ 'c izvrstan je grm za ~adnlu na nczahvalrurn mjesuma gdjc bi malo kO)i grm prd:ivio nil nekoru '101blu.e{e ~ prkt"j hlod~1 proll n. U dohru drerurano] pmUlI! ODUKE PENJACICA Vee. 1IIlIl:nZIVn 'zu..Kn.wv VII 'I.ll! boje je t.N. '101 prnpll1ll1 1I vrtovrma..01.U'lC 1I00~on Icd IIU zunu 1101 1VOrCIIUI1I.rtd: (ubJavIJt:1l II I1Jcg(1VOJ knJ IZI 0 I~lllod 110111 vrun kaku hi pnkazao .ilbu(ILil.'ran rtez IZHl'da ZIIllI.. zllck~'10 ( '1.lIvlh mladrca ukr •. ve' h~( . ko]e se I. nl!pOll1C!!lvog oonb.811.nazl1l1 I rnoze zadaviu vtablo nil koje vt: uhvau d P'IlI" I a )0' treba .I. 1M iletll ~Wl IlIl po . drve navodi a ...llilll.huhi. b. '.lice na nekoj zimzelenoj.lIl1 Rublfl~un. mahonrjn (111..:iu n~1o podupoJ u til uYnI~tt.IrCII!JlIllH.knu na ~or mote se ubonVlII n. weigeliju.. brl&u oko I"..lIWillc)II. kalrna.I: bolucama kilt: bozrkovma.i\ llillpnkladl1l. 0 . d.1r U vrt bogatO cv.. I W'I '110 ·lIlUv'll'(e r".I ~J"111 'II) 'Ill.njl)..!li nekohko 'I1J ' 1I . hlcpo~ 'irl:brna~lOg h~o1.10"1'" "'rili/II/il"") (IJ' I~rrlllo zcleno h~'c ZHm popnrn crvcnu bOJII.. Od lnljaka pCfllaCl(. rako di~kulabllnnlll 11J mu ~trnl(0N vczarua biliilka p 'lljOl'i iI UZ zld.r) nemn pludllV<'.. rum poklont10 Rut pune .. tnb.t e una hr.. nesrankom wjt:tlo~li l~J1U~!il rnrenzivan nnri . ~ Ilrm:11l1ll . kako hi '>C pmpl~' II .. bazga.llIllednonl bd se n3Y. kluarac.JIII~lllmlldrlil') Ali./rll'". spomenuu Willi. kozju krv koja <.irlljl:. vrnreka.dlVIJI ~'1l1 ir.jorgcvanc.10 ). bllg.'/. vrlo nun . \ kOJlh pad a .ll1ljU. na ·111 na kOjl pcma I 'I 'log WI. hmel: (lI11mll/ll IIlIIll/III).. Tada uoln '011 'UIIIII.Nllu!-: cvata .. da provcdu vrlo ..lh mlaehcama ( posehno hnZlkovll1c ianuuh I !llI'llh kru. lollll1ca\t or fll'\illIll1e. I 1:I11I.h 'N obrell'r.knll ~'OIlC na lobodi penju pI"CmJ.1 ~UICVll1d U~IIII ly/tllIIl.. blJ :Ii I vrlo nurrsru ~u orulazue narance (Phiklrlclt. Plavu· lVI '!CIVil rru."1/1111 obu no ZQVU "ljubavn v'lde 11111"IIUII 1""flOX.I Ie. kozja .1 sloe. nunsru (XIH<lflIIJUJ. Rol)l{I~{)n I ' suprntvtavro VIZi. krobui. svc savrscnc za ~dnJu u pnrodnom vrtU' Tuekoru "CI. 0 1I11n'"lh I auknh .. deuucije. Idzdl)bl. ZIII1.'. .lI..lvl. lladice vinnve lnze Ctilltlall Hlla)U II jesen Ii~~e predrvnih boja. "no gun grmOY\!.:killl zel -mm (t~t:ril11a. ali ak" bobt e unmu tvrdu koru 1" 'IIuru.kuVII1U.all 101'111111.l rc .dk. 11\.e <!leganl2tl trm Edgewortllt<! j k. . aromuucue udrke I I !>klfifll':hortenzue ~uJ' 11111 'nJillu boll! UVl'I1U 0 L.kru<njarnu drY '(ii.. koje sc ("11111111.zdan." ccrnpres. Ih.Ol I JUj<u tra.. v. kako ne spomenun azalL:jI:.POIllCIIULI hlllllOl1i)lI.ulilic U jlllt.viJc6: nczaobilazfl(' FOllythie. kU11: dobiva divn • h l)l' IIIICWII orpada.ll i1lo se U\lI~ I. I.dra~len'tlkdl1lo1 tid cvjetaju we do hladno!.ll II '[11<1 .IJ. I5lic:.rca Y pnrndl I nacm nil . Rnblll"ol1 metara I otvonu ..I jt!' U PUUUIIl cvaut nunsno cvuc c lavande.J .lr f'l1/')'lIftrr <'111 divan 111111' CrmlJI: \C opccmtn lako reprodu Ir. kojom treba bitt oprezan jer JI! Od IIJI:VillU ZUlli lnjele bobice brserka (~)''''J. neke ruze. u potcd<u ce Ih motcb. ta1111l0) bdjci kao ~IO je lisa iii 0 s Z ~ ~ m .

..lIp<ltii rako 6: ostau vis~ pro [ora I svjetla za ravt grmlja..UCC razvrju ko 'W.l"blu oduzuuau vodu I hranu . Slenice od ruia iii gliclnlJa su tarobne u vrijerne cvjetanja. korq '110111 ilt gomoljika 1'l1ml kro<. a ne vi~c. ako VI'III " motc pmluzllt za sjcd 'II..ellil "ak I ve~ staro \Idblu meze bi II kurrvno. forrrurau ZIVICli rnekih hnua koja n zauzim prcvi~ proviora. ah rnoze \C har 'Ill navesu punek: prtmj . lola 1.I:i!niito u ptice I $unuku faufiU..l'.. bnjde . idcaln ' vu bilik ' za prtrodan vrt.pII" .L Medu prnm p<OIJeuwn ~ !:Lnl'ff\3 je ono df"II n (COIJKtS1IorHtI) kop prile <bvanp 6_ (koj u j n Im.1... die.li\1 vrt polazcci (lei glllOIl Z '1I1IJI'. u [esen. nov Io~e. glo~ (. dohrv 'nih u nhhku 'JCIII '1M.Tekonu. zavadcno 1I r ..~ 'a.). [II' -divna kad VjCIOljU I onda kad su puna vc a. naprouv duhlll U po-jed vCL Z. hll~[ vu tamn :z '1<:1111 podlogu. dok su one Ylnove leae Canad najljepse kad plamre bojama.1111 od 'lIlKd i vreira Ako pocuueie siu. a clruUI zato '. dnjen. topola. pobZUI ~lcg. bl~ oboj3n pnperke R'et!ro-tarol sjenica dj tlnlSlva fuvaju ija Mnogl Ijudi medu uspomenama Iz sjenicu. \ vjctujernu cia ti.) nvannje Idwnog . ublaziu ze:! n rn bojom nekr zid. bar 1I po ctku nl~la 111: upajre iz kurr. a njrhove igli c ~Inc rlo pod njrhovirn kro njama iohko kisehm. holic le za~ildi!1 varno jedno.!.. kom vruc..llk-daba dobro. da na njemu nc u~pljcva gotovo msra 0 im br ljana U Mutilllama nep sredne nakon vndnje prepurucljrvo [e zemlji re VELIKO I MALO DRVECE I)rv~ • HII kostur vrra i vr~1 VI' • IlIlIkLljd. breza. najpogodnij:ll .on.avjcuucmo sadniu mladrh biljaka.. l'nMlIU S ''IJ'!tIu .1.cr hi lI10lllc mladorn <. ulu(I~lc za HI d.I~.n. vc' mora predvid] '11 fl]cgnv razvo] Ako IIlIa rnjcvra varno Zil) 'dno velika srahlo.N lrui.l dl"n oo. pod kojom su tratili hlad I 05vjetenje i U oku uti In Iii 6:!lri gOdllH: \C IZIK'II<IUU.IC KlIma. Tu su zanm ukrasnc biljkc: [ela. od kojih mnogo Imalu bn: rast.1&.a" '!cganlnog oblika I.l cbn.. '. jer sc ka niJc morari 1~c:.lh Im. a ponajpru • drmcnzuc ako jc provtur 11l~11n mlJ zavarau 55 se odrczc do cdr xlcnc s vlleL~m ralak za posudc Gille. .u~..II u grupicama. kol3 dolYOipva (. I:CIlIll "alI1O neke CIJcnjCl1.1('111\lHolla"}"fll) Ie id 'alan aa Iorrnrrcujc tlVI a kao uo talnm I grab "V ' kore.11.t:iUI! punuvno O{:I~!ltC. ali. <tvarame oaze sa sjenom kala tiLl od 'Ill Ii '[nih vrucma vo k r.lla. aka1. srahla « zelc:nlku (( /cllltlli\ 1. treba samo cdabrau.avl ~Clli polpul <llIi Z<I IJCn. ofJvt~oqvn I lilli.nakon one tmo.ih Ijellllh dana..u pcnja(icc uzuak za vrtlara kO'1 IIto:!1: izvuci korist od njrhove pnlagodljivosti II mnogirn ~iIUiI'IJ~l1la' ako treha prckriti nc:~lO ne 1:z. -egetaOj3 pcnja~lca.dovun . hra t. " . u".C1UIU rzbur drvcc malim dmtcnzuarna siabla prrhknm ~adn)c. [er se IIwh' pretvuntr u .I.IC. ·w· gusto graillc \1111 od Vj rra.acicc. magnolrja. (CatnpSlS . Trcba podsjctin cia ·tinari ba aju velrku sjenu.nolletu.. povezau ku U I vrt..vojim gl'OtdovUN: vrta UV.. vi~ 'godi~njlh biljaka i gornolja i ve djclovati propnrcionalnijc Nernogu e IC vavjctnvati ko]e drve C' treba zasadiu bez pcznavanja c' ce vrra.1 u javor i hozrkovina. [UZl kao ogrado I Z"~lllil.rak koji una posebno nog ~ sCire lcosice kutc. zcml.C.lJtU '. prvi zlmH dlvnih . cmprcbukva. i bib mo po. kola. . Iii. privla "·rItl h~LC 'Spolllt'r1UI. '1I.. ljan br I VII'IIIVII lozu Svc .. kUIC 'li vrlu oko debla dobro ophjevrti I IzbJc/otaval1 '~adnlll vl\cllmli\l\)ih hdJaka.. kilo II. z.c). .111 mlllurav.pol~m:i u 1:9..I'd{k·I1U snazne zcmljicte..elpva .111.vol'''' gro:ldov'm.

na. ·llIe urediu. k. " ~lkIJII1~.ue ""Ic all lako{l'l I 1II(J"kl luk.III1.u". lJyd." . SlellU se ~IO Ie mpo '~Jc!tJn:" .I: Zil:lt PO'III:' mugu .gndnjOm n IOZ sul\OZJdOI 1<011Qkod<! mole stuiJu u sle<k"1 ... nil 11'('c v 0"'1'1111 't.kOK luka.1 • lcknJ da > $.rano IdzmnutJYJnJc kOIC nll1ltll4lulIl4l1\1I1 zrm . tullium I iuhpam I'IClllo1 VrI1tlYIIII. ZltU dielovau o. ~afrallol il..1 ~1.CIIIl udlt" r vrljc'><1k.lnkciiu pov '~!v.Ila till W ""~~ .I[. iI k.1h. ISPOD VELIKOG DRVECA lvpod v ...1.II1lC ....cLia. ". V"'. mogu se pogdul nclci! gomoll' n I ""001 blOi. vlu "Ill 11111101 U hili precrano 'VII 13n10 KtilC '<' dochmlU bOZlkoVII1i1.e.lI l'lcpt' I ciklarne kUI ' cvietaju krajern ljera 1 d.-. b.oJc unc ~] ..lc' ka'llIlc!: . potr<!bno J pr thodl1o docbu novu ternll" t bpno podlCt rllI4lU ~N oko ck. r razhcne bore 111'>c fl"ll1llc'.~a. m Ill' Ie 57 ldealru su I h. nc doprre durdica. lIvJl'lC Mora sc prvo ~11I311111' bra) napasruh k. Potrdono je IJmll laku ruku . gd.I.: Jl dvr.al. ~UllhIlILl·.e pl"OCVJ U PflJ popvlll P I. kO! t.n.1 .ophodno vrcta.II.:unutra ~(Ilc IC ~'Jc"a 141l~(". dudiru'liLI l{un1uIJlk~ I VRT I 5UMA til ()!OY\' n . clivI.nazne hll. V.~kmCl . tabala (gniptlolilln druge yf<ln • '-t' 'PU\lilJU .UlJ luzdrl..IOHI In I7Inu CVJelilJU. rQjI"OU'I. I kao gloH.tvilralULI pl~'vl'hkll sjcnu.nOj ri.i god'~nJ billlw) "" udu u odn"J'.1 (0'1111 radova w3kuIII \lIl11'] C:I~CIIJ"}.blll>.aJu da c ""Ic' zunzelenc brljkc IllClZI: "I: .w U 11ubju kad =...J'C.1'~(Jhi kukUlllck dragU<. tlo m()~u bill posadene bihk .JIII.llraru.C.ojOl lednOltil...!~I1!1f.. 1I10~U ·VJC!.zbj .k<l~ \ \'1 'tanla I nlplllllll!: II..c .c wl'. i. v.J.1(1 'adc '0.0 irl1a cv1leO.itl fl.. al. [)rc!OVilI1IC vIII.ko. ~ Z>1olm upro~JI.:i rari j'[OVr'. ..illl btllkc rOlZh 'Ill' VI\1I1 LI ~ILll. "u rh VI gI. moIjlkol uie"e u nekom .I I od I-l nwilll..lHtl bbgot...c 1\01. 1"1razlu.. kllllld. duvulJ no lilVll1 v..a 1.1 ulwaljulucl ..lI 1111I ~ICI1(JVtl(J111 rUIC~lll. 'lill~\I\' J gldlta.. (J I jeW1l11 mrazova ! 7..c \..".lcnuH [11'11 ..It rzoluamhl. '"I 'l11l1\.:II .. !III' ..l.~ oi~OO1f. n .e . tvenrh t:llt: . ° dOl 5U mahonije i zutlk a tnog\J v"':.. VI"h ..N 111 lU11lOYI1lI podrulp.pI'<ZZJr.mal ' 'f~U uvpijcvaju zaV51l1" vjetaruern pruc 110 ~I(J se razvlje II Lt: iznad njth..I1Jcl1lh na glllill I it l.umom koju karaktensnka.lC prc..en Vazn» IC rasporedru llolllulJt: na pnrodan llill.." neprom..lllCnotll udnlom.01111 'dlllll lam') ItdJ . r.w 5TO ZASA'D'ITI . rml'·rlo da hez am ~c ku '01 naiazi 1IIIJcnjanj.1.ko mmj f1[ t poAdlu bill"" s korllcnom 1m Ilpod l bb..I.l I poyrilll>koll I<orll nJ3 nabll 6:no ium~ ZlIhtll ..h IU~ I nar.: pool II(J a "l\lOI<..n:lllliut> od Ilctm! vroo" lad £Omol"kc (.VII[l min U. umo IIlJIo elle nl"'... a Ilo.I1l: j{rlIPC ~\lIJcCa mogu '1J1Il1litl n. I1IIl1. L 1. uvli!!f1. raked r .:I1I111 "vad..~ ucruku kUJI .m I mlllZCJY3 kUjr LYI!!!a II re .l!bne gomoll' (.d.. kora uualu razh~im wrhu. ali za vlasmka pint tavljaju jedan lcdlll\lYCn lolliog YC\c!J' I zaLiuvlJl"IViI A.mja dV3JU [lndruC:ril kamelije.danom OSlOfU nekc l4n1pc grlllll. l dllpm: L.ltI Od hdJakd t..

.(varan Iii \U!(c\llvmh 111110 'I urnl{)V' I stabl unaju rv . II 1l11.)m.Vj -(il rZlllcdu prosut OJ I oz:ujka .lron hrl.Ulna dobra al terna zuuzelenih I u Lopadrllh f1djc Ild)c l.1.'10 I P ele rh jako vel " Oa bl vrue ak U pia.ullin! ~log bill ka .b ." 10J pcdlozr. ah rasporcdernm nil pravrlan na k rnornka III ( IIIrr.t:. lItH.. Lmud . I neocckivana In a ''Iii u vrtu kUII olJl':lIu niljh"hc Izglc:d.p.. e OBLICI I BOJE L!SCA IItlll' I IIblrt. buch druen (( Orlf"~ trll. 051m sW Ie vrlo dekurauvno. op enuo zilhll)c-va da bude Hu~to za ad 'n na trev ·(no.I.llllUVC rll\kc I 'Zil gml • V'1l ta ')C. kldlCVltllu 'JCVCIU..U n • bill d vnl/110 . U vrtu vclikrh dimcnzua mozc na'i rnjcvto kcvten III lucpo kao I CVljL-CC: .. CVljC(" muzc hili III)d'.ub.lk. Ilrclcrua)lI 11• k.' II pmll " .").lnjl:lI\ ua tamnozclen« pudlogu It.. Kort\ICIl)C k \11.rrJnHtIIlhlllf.I . duk mmalo ne vnli vapnena kc [ .rehru 11.1 !'Ynir I pol bno prlkl~d~n tlI oln.CLC 1.J. dul)!l 6: se nove bo) ..nkasru kuru.. \1I. VRIJESAK I PAPRAT VrL.(10 dobro ukornpomrano. olll 'nu .10 razlrkujc jcdrrog prOlllalr<lca ad dru 'og srrastvcm vrtlar 'c znau prumjeuu bc\krall'lC 11 d .HI\C[. zvano iako jer \1. idcalan j preknvan] I lit I orrna na padmama 'labl. vrCl I ~Ullle. /oel.1 pnrod n.alnc kore. punarpruc ko w II.'i!"t.Jgd oddn. llilJfl0'Znatljl mcdu numa ~u kutaka razh no .a hll)akil. ~lroflla~nC' du rkorn.111' Ol.':V.(<I.. vrt (c '>C loj jcdnom flfUIIIIJCl1l[1 Icd Lt: uusnun \ug -suvne . nlcguv(: grilll\: I I 59 ''t Z kite zel > -= m ~ 'IH • .rvo naJIII) ..e 11.pck ra r mouu( no« I .. Izgl 'JoI.hke 1101 II~ 1I I .hILlIlI vjetuvuna. bu.' I. dvue vrvie kll) .dii'limf Zrelo sjcrnc:n)c. odabcruc F.kil \10 ~LI lavanda. po obliku W!lpolHllllii \ kmljcnJclII kll)!: W 'lIz:galillu prlj' 11. Iloll~ \I'lllaj(olnug hubi a~IOIo:. a <rcbrua Lim nl) 11\011113 VIIICO\o. 4. loji mogu dovcsu do III 'gova su '11' tum . kujl' ' U ve '1111 lu aJCV.. U sivnn i b -z I narancawo vreme kupljeno II kla OV . ~Iu':'nllll OJ.. ' naran .n sun ledmama [e '1IIu"" ['[(II/11m. noteS(! tb. -IC'ganlnog m:obu:nil Izulcda I obhka Ito: a. bog." lplaod . blj InK II ruzl('hIO~ t... i~laknc: pmtdvlj.. 11)l:!(IIV:I malt.C'ilK.' IJI'I<. ArlllH ~pp" k(l)I. gan~ ~ICfIa i U'1 s U10~kJS 1a <L. '-.! spore raste i 100Illnii I'. ~pornt'IlUtl (:viJ('b.. ZhO~IIICJlUlC (lku vrucdi ~Iu je predrvuo vtahlo. 1II1I0.Jlulollunaluc{iI boja I mek .'10 Uti illJlak3 W' ~t~hlo tulipuna (uriol'r".k. I1.an o.t. ru::!1 a~lo~IJubi a ri cvjetovi javlja]u ve u 1. wum fhllLl U vreduu. upudv 11/lrulll rl..' blljkit I~kl)u . II!!' n>ll odZOY.rcne.1' «rnctlrca». &' nice lun cit.ndrnn 1111<1 koru i kud kore "lnU prosarnnu.bluna 't:lw)u 'Iah. osrm ~lU una clcg. Ir ·bal ( • ga rcdovit zah] -vau zel] ezrum sullarom kake llstovi Ill' bi lIu:!:uljdi.1.l u prul..vl.II1U (l' "IK:L l1ol"1I1 SARE KORE J'l'prati sen.yr"ll jcCaJ za d-tall. pnkladna za kisele terene.lIllh bora.dnotc.1Il13\li' obhkc ! nil IZlHlje~. ku nanuer v tc uzgajau vrl. rU:£ll . ·1· tcrvne I:.. IIW III frllll 1II(.li (lIZ n.h '!lIIV!) 'C.'CI'UlIr). ' du urtrajnc.~a.IVOril LC u vnu "I -. J1fUlUlS ~rnllltr ~..!r.i([( " . bar -rn PrYC dvne unum' uakon 'iadnj ra railrenlJI vnjesak n. bit ~c I hrana pucarna. I 'Ian.lld L'lJllw j !:Illv!..ldrrrlllrm.. billa vrb ( "r. oudic IldjC 100\lrc\1'1I pw'laztlll I'nruda III: '1II\la PllllllJCllli rzvanredan r 'pcrll1<l1 znakova I btl."'olk lIil vapueuavtum rlu..i II (a nude b '~kl1l)..Dlvl.I'""" una dekorauvnn zuw-zlalnoM rnll badem.. duliro drcnirnna Zi -mlja i redovuo zaluevaruc.1:1111 notu.fmr) n.flO bon vrlo ~hLnc orurna I".:!nlilo h • u uhltku streh e.l':C vrvtc poIJC(U iz juzl1c Amerike I udgovara 1111blaga klunu.njcna magloYlll1l1.-.'11<1. JC nnu .La III m:wla U ramu gdJc jc zavad n.nl.(. luu 'arohnJ .rlll IIIIIIC".ll 11111. uz lnjclo cvlln> II ) -ku zunc.IIII.

~1'1VllilJu6 nil ra.. (1. vrhu.de:olno .h! '1l'I1I1VI.11. '1~~ i ~ nQlo bole. 'r. I r Im.Jk I nck: ~tan llumvzc primlu paprau jako JI: pukl . k...:rd .m).1 vrhllvl. dI13 Z<I III wrhu P"lyp.mvc. .: papran una I " ne ·'ut.<l C..IIIIIII "III'.tomit " . I.h bill prcl.nll1 'IJ potc.IoU<! ""nl~I""."C:UJU j~'1 se hranc 11'. I ~"'\lil.ldUl3ln. probl rna podno.. ne vrlll'.IU. kll) • 1I I -veu kf.l 111\111111 voh Izluzcllo. koja' be.III13 kos . vcc: i:d.'~lIrlla prepuru koja a sc UZ~dlanlC CVI.ubtll"a.ka ko] .'1 ta.ka ko na padurarua pun I111 vunca Iii 110.1i ·11111<1 ~ PlIIIO \Lt'IIl..' UIIU P"'la. a neke imaju nil cvi]e u prugc .lt: ~olill."fr.ad'I. Lvr'~IO.111 ve uokulo okuplunu p(t·le \lIn II put ruz) Z. pt'CdiYn ..:dilJu kao ).S olj!!m I!. .llll paprall.JEC. ah hladnc bron "anti.a IJkml(!1 I U ullin! pn'.u. .lll l'o.. .1111 v '"u mOllllLIl'''l dol'~ prune l'aprau Ilp~t:nlt() \lui· IIVJ ·'tan Siupani vlaZllu.ku ducrr« 'l' pill '111 mladu...lC..l.U It n~".10 "I '1.).1 "rev -ru."OnmIOl p. c:rvcnk.II.. uuaiu (emi kr-II<Jdva prcdnja I dva s!ratnJa Cviit:cc.utu uloJu u PO~PlM' Opr:I!rv:lMla •• Uno .] ju6h bop (e to mlti u h Irod mwklh t luh I UY'Ick 1o"lIInn. a'll sarno napola nc Ir hi! Il:l powe pnkrrt: U 10) vchko] I IZllll11nOJ POruUIU (~uJa adrzi nko II~U U \'''''101) w~kl ZilllllhlJt'llIk l11U1d odt bran onuliene biljke ll'. privuCi t pot dlorn ().IoQ).~d cvj tiI. .iImull'ldnjJ prcd rAp. pntblu ~J.. IIICIIIO. kozJ<I krv.VI)I pelm] zvuezde...:1I 'c ugudno ~Illi ·. ~U redna ad nal"arllih luljruh vrvta na I zcmlh LIO.1.."k I.r!1a'pp ) i hublCICC. kop.lo.IVt'lIl I 0.U.[11lololltll.l~· d.II mrljc koje p eli PO!.C).'I.E KOjE VOLE peELE I LlEPTIIRI JlO~IOII na \totm • bllJilka k JC po ) • 'LlJU P -le. koloruzlrau podru' 'c nil kUlcl1l t:'VI len rzdanak W zd. '~IU.. rum 1111'~llll"l I' elarna 11111I1'l:l1eilike h ~U: . dobro 1<' de lulikc. 0111 kru. mcdrucc.:azIJIU pUl k Jim trebaJu .clIlkt: Iii l:U~iCIIII.. III J~'I1"du~iLa.lIljt:1I1 0ProJ"VilIlJt: Kd kMu I kml 1I!lILIgih UIlIKlh vrvt ." I zlatn« vmcdc. (ello pnsuuw lUi n:rm m re o~m (1. labukJ.bala I. l~pIJc".e kt. k '''\':11.. opskrbhuiu I 'pllrc I pcele hranom.WOllin konunuiranrm l'rcIllJl'. \Im..I.. koji. kakvih Illld U -vakom vrtu III rspod drve "01.111 m] "lIlIl.ulllllll IIIke 1-1<1 u~ll.k.l'JU'Q ""kro.lc u.rr III-.cpun II I 'pldopkri. l "tit kop poti<r. paprai ~ rzdan 11113 kala ne \lul.o pt le "NIU don.IGlh vrvra.~'t:m Ou hdlJka kUJI: l1illvl~~' pnvla(c ICI1II11: 'P< '1111.VIlC hure JilvlJaju w :iul ' uu.uu.ulrldn:). zlalne slap.a a vrlu \l13Z111111 zcrnl. u~ ~ polcuUIU PDY"UlC be:. kad odrastu (prvo izglr. (/. (A'!IIIWl!w.).IIILII.IrIIf'" ) UIII rruh j..ul1lok'CII.1 kal" .. (Lmlllrll hllllllt:IU.nzivn nun-a Vrb:r 1to13 ".kn. drtava}u vodu.kop. IaVil nda .. • 1iuhotu. vihojlu ''Iyrrfl9r1 (IIlrq. i11(JJ.p<)I~ilnl . we hd.· lIZt'''1 papr. blizruu papr II dn.donoitnlu pfodov. proIJ<.. liI~<III" V.kt:' inl .lh yr'lc""k.~ "" kl ItoJ'''' pr ·lIYI II dugo 1Jmsko rudobll~· Upn-.h IIU.lI air III o/.d III IIl·IIL n..l lIkrl'IlUIIlII 1101via' 61 pi '111. biljkc iZIl.mwJIII" 1('1. J 'lclIl~" hjepu."I1UI <'1:1110 I.olllku «(I.!novau: ublrke sarc.no muze Izo~lavi!. vru " a k t dlvlp '..hled.1 ("lIllamil izrnedu ...1 OI.JIUll' YflIC'dl.llIg.1. II()II. a repr hranorn] IU Imn!1Cl pok. rt II II rcl"1II1H h Lt:pllrl I1IMI ~lcU11 Z" luljke. 'd~illll' 1'(11rI 1.. IU .11lI~1I l.llu_IfI.II od m.n.C:i da III '~ul!lk do mcdnice z.1 u. a 1111 ('(·..

: . . zda z. do I Insekdma i kojih se ponekad teSko probiti.e se lijekom IOplog r.. lake pripitomljiv. Manjc je ugodna kruca. privucl ee i puce (ud elJc privutnosri vrrlar rrna korrstt. barcrn II ~ull1ovitim podrucjima.kuma). hranjenje koje dolaze u porrazi za hranom. hirno da u vrtu 111IaJu I vode. 11 -kc ruzc. one ~e hrane II rnkama i . koja po pjc tlje prozracivaujc zeml]e kopajuCi vvnje podzemne I'OVOVC. II1~ ncpozcljnun dolazu lC BILJKE KOJ:EVOL:E PTICE Vr: koji JC dobro osmrsljen I zasaden. povebno u ~lI. ali mozc 0 le1lli kortjcnje bilJak~ Moi. c. crvirna i reptilirna.. oblik k1juna Tko voli vrrove.CIIIIII". 0 . planika (Arbutus uncdo}. no ni lip. takoder i vrlo rasiren. 1111 hrane.O lIfiva u prornatranlu pdca tlu IIi preturajuci po ri~eu.}.B'ii!lo-rutlfaslo dekoratlvno I o5taje CYijeeelopot. ali willen. l.Promatrajuel 0 mogu SI:! dobiti Infonnacije njlhovim prehrambenlrn navikarna: mnak I miljen kljun (kao onaj (rvendaCa. kao divlja ruZa I arvensrs. U MALI SISAVCI U VRTU tijela prekrrvenog bodljama. osim sro rnoz Osim [arcbike (Serbus <llIcllllt.J.unIlHII pp. Klj un keuer po 13. carlea i sjenica) sugerira da onllzvla~e Insekte I li~lnke Iz zeml. sjemenjem. sramezljtv. cije narancasto-crvene bobice price naro -ito vole.kao zarirn ptica koje se hrane stc su kos i gavr. U icunolesensklm mll!5ecima I Iljekom zione plkarna se mogu o$Clvljati nlal" koliflne 101111'''.ceara). 63 UZIV<1ll U IIJdlUVOJ rzvaurednoj ljcpou.lagol11 I jogurtom. vodom zcrnlju ill iznad nj " vodu trcba r 'U<JVllU rnuenjau. kozja krv (Loltirm spp. I za kupanjc DovoljnQ je stnviu neku posudu . j -r irnaju gtl~t{) I isprcpletcno granje. ali voh i obogauu I hranu me om. ne samo Zit pice. .ama rc.ln • njlhov je :k1jun velik. ali pripitomljiv.).ke ie vrlo na granama cqelu zimu.. test.~ltik (1Ii'rll~ris spp.rllll1 razdobljirna. ~i ava kuk ozder udalic.e: konirol I kratak k1jun (onaj vrabaca i zeba) govori 0 hranjenju sjemenkama.udoblla dok za 10 pobri"uti priroda. vr. jer. mlijekorn. prlkladno za pr\l:Z:anje utoei~ta. bazga ( 'mllbtlCII~ Iligm) I risa (TlI)lII~ I". brvljan (1I~. Ta divna i korisna zivotinja. odlicni LI opskrbljlvacl hranom glog. vocem Iii lzrnrvljenirn keksima. to jest ~ ciljern da se lzgradi prikladan aruhrjent za mnostvo razlii:lllh zlvih hlca. ljcsnjaka (Coryllts ~pp ) iii udikc (Vib. hraru e lnsekrima.' ill ve p(Jku~ali drzati na distanci post. ladonja (Cdtis 'IUSlrttli~). i.lritl).vlce gloga « "IIltr!l1l1 OXyl1 .lma.lmr lulll(). kojc e tulako naci hranu I kloni tc I U vclikom broju ldcalnc u za ugo ivanjc gill.jei. Pri .1vljajuCi U zcmlju prlkladnc uhrazvucne aparate kujl hi ih trcbali Clave I'i da sc ajkorisnl]r je ruedu njrrna. iii zlrru kada se leclt.

('1"'0: na vlsokun ~Iabllma.ll s[[t:nu lIIIU) ma'lo~al mga I HU~to uglavilom rep slicau vjevericuunu. Cy.... krzuo rill! [e svletlosivc ragerc. hran!:~. Oruma kon.101. mozc vavjetovan da u vrtu nevcne 51: min .Ct!IIYI njuh IIHlIlJlllh 1. PUI-. :.:.Q skero dicla godln i laka ~C'r.:1..<JZil() udhojrum Zil t". jedan glcdavac. plodovuna.J j. "II da Ih pnhvare.NC\'"" (C~/enduI.. puh.."lIllIa ilt na ruvanrcama ~larih seoskih kuca ttvi io.rool'Irlnorn du. V.dire'" god.lilld)U vrsavce.IVU(III). zele driatl podalre male UZj. IlllIIC'W 'C' ~c ali It' manjl.. kon una llJu~kit.eYCTICii ~Il chvne.r:mmobva. ..J offlcuu/ls) I" r. SIlI1()U. 0 a bl rh 5C pripuomtlo moze HII se pokusari dati prnjole Iii neslani kikirrkr.1 s. kUjl obozavaju U blrzrrn .In tlk.II. mladicama I rnvekurua..t Se ~ibgOd. all rI.irq3 poIlru bUlk:! koj. luk I bojc.I:'I'kc. dobro i. IUlbollll cvjt'CI "" ph>dfIQj ~l:Inll' koj..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->