P. 1
Bio Vrt - Prirodne Tehnike

Bio Vrt - Prirodne Tehnike

|Views: 13|Likes:
Published by Ivan Sakac

More info:

Published by: Ivan Sakac on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

MONI

BIOV

BIOVRT
prirodne tehnike
kako odrfati vrt bujnim postujuci prirodu
EVA SIMONI

POHVALA
REVOlUCIONARNIVRTLAR

PRIRODE
7' SUKARICA

5
UVR'TU 8

PRETHODNICI PRJRODNOG VRTA 6 PREDNOSTI PPJRODNOG VFlTA 10
lJEPOTA TIJEKOM CIJELE GOOINE I 1 • MANJ ODLUCNO "NE" OTROVIMA ODP.ZAVANJA 14 12

ZEMljlITE

17
I~

SASTAV I 7 • PH. POKAZATUJ STUPNJA KISELOSTI ZRNATOST I STRUKTUP..A 20

NA ZDRAVOM TERENU. ZDRAVE BILJKE 23
KAKO DOBm KOMPOST 2.4 TRl GR5KE KOJE SE MOGU LAKa IZBJEC, 25 STAVLJANJE POKROVA 26· ZADATAK KORIJENJA 2~ MIKROELEMENTI 29' ROTACIJA KULTURA 3C1 PRAVILNO ZAUJEVANJE )0

OSMI~LJAVANJE
OGRAOE

I IZVED:BA

33
39

KAKO OSMISUTl PRIRODAN VRT 34
I 2:tVICE H· PUTELjCI I STAZICE PAOINE PRISUTNOSTVOOE

.oro.

37 .• UVADA 41

BOJE IMIRISI PRlR:ODNOG VRTA 42
GOMOLJ'1 IZOANCI 42' NAJPRIKLADNIJEVISEGODISNJETRAVE 44 NAjPRIKLADNljEVI~EGOOI~NJE BILJKE ZA PRIRODANVRT 46 TAPPEZZANTI SO, GRMLJE I NJEGOVI PLODOVI SI PREDNOSTI PENJACICA 53' MAlA I VELIKA STABLA 5.. STo POSAOm ISPODVUIKIH STABALA 56

VRTI~UMA

57

OBLIetl BOJE U~CA 58' ~RE KORE 58 VRljESAK I PAPRAT S9' CVIJECE KOjEVOLE !'CELiE I LEPTIRI 61 BILJKE KOJE VOlE PTICE 62 MALI SISAVCI U VRTU 63

ll) uvjercnjc da jt' svako zivo brce.. niea.. ". ne obuzdnvajllci jc i Ill. ali 5C ta i .' pu~ta.lI da se sire 1I WOI11 prirodnom ohliku cvijec« jc lJ2aSlilo po travnjaku. uvan nac . rucn vrijcdan \iJ$tavni diu... vee ~I. kojeg bi ugrozilo). ima msekata 1 mnogo ptica Povrh we:gi1 lie: kOI istc sc kemijska sredstva za lInl~tavallJc ~ttll1ih hlljakill pesucrd: jcr takvi i sti~nl proiavodi II pravilu nc djeluju 11i1 wl . %11 sveko Ijud~ko bite kojc se u bilo kojo] mjeri bavi arvtvnm.) da je. OSIIll onega to ~(' srnarra korovom. (:ak 1 najmarue. Izvanredna uc!itcljica i i%da~an lzvor radosti. a kad se jcdnorn skupi. 1 pogadaju.. Ilazalo~t...'~11 nllhovu dugorocnom o lI~lI1ku.1-'.. . po~tujucj JI? 1 pomazlici lOJ. sravha se nil hrpu komposta (miesavinc gnojival..' protivdi joj sv U prirodnorn vrtu otpalo lI~ce moie ustati na zcmljl (5J1110 III? nil rradlclonaluom tr'I'VIlJaku. pnrodr zadata].' mora]u pumucrun we jllCI 1 we: otrovllljl proizvodi bez ~vill.1 povjerit. k l takodcr i okolne obhke tivo[a. grmovl zivice sc Ill' Sama «Ieju vrta podrazumrjcva oblikuju u pravilne obltke..:ieli \ e posuci ~uradnia s prlrodom.. to zeboravl]a s akon ~10sruo Izrazili apvokuno pu~tnvanje prema pnrodi i cvr. lIzrokuju(1 o~ilol1la\Cnjc 'Itavog ~l~lc:ma Ostm toga ushjed qvarnnja otpora prerna takvun srcdstvirna. vazno J" ril4lil~I1'tl Oil ovtvariu pnrodan vrt I1Czna(. (:...POHVAlA PRfRODE . da \C pobnne za teren 1 biljke koje \U na IlJcrnu Zd\aUCIlC ljudsko cljduVilllJc LI pnrodnum je vrtu laj uacrn djelovauja poseban. dc\nva \l' cia 51..

. tIU r (i dl DrUgi."... I J kozJOI krv s.~vaJLI(' wulu ljepotu ujekom djelc godmc. J<lUplranu 'I" '1111l! all rljet!.'<IuVII11a. I ~Ino '~Ie s-akodnevl1u !llqu r:od u vrtu ne pre<IsIiwtp ¥drku no. plodan I ~'J . bogaw cvjetale 5VC do prvih hladnoca.aualno J ."<>.u AWl IlJUjYIIW-U I IUV£IK1U1UUlj PRETHODN CI PRIRODNOG VRTA 6 bformalne . a 'In '111.lu 'l1u~1 1'I'Ojlh 'lr..lZIValll U\IC \laIJcca. 11~llulu IZ VI hcnuvlcrc Tuekom 19 hilo Je malo-ponralo. r...".<lUVU.. ~ 11I. .rl. zerulju.! pU\lllpkc bnl-.n.c od brim" dIe! vao tlku I Jl7U • dUJOIlIJcrnu pravu veg 'lilCIJ\kll r -vulu tJU.~ KYY.ru 'VI'IIJI.. Zo! '..· ponovno uvcdcm pusukare p 'mnl!. <:adri.TtDwl'nol~ . ! E e IT dol). 11' karakterisuke. den. rraje vr dobro reagrra nil pravslne LI rada U vrtov 'umanl. reahzrram na I1<1LII1 Oil.!ku.kralnrrn 1lI lvontrcllna !<ojlC\'lcClju u u posU<k1l1 C¥lIC'1lU U..k ..YljeC:e . vet s mo 110 lakvu Vr\IU je lIg1avnnm !lndi.II\I I I ~<:Ulrl<:IIIJ~kc il . prirodan vrt. jednorn I dohro 11 za .:(.l .ibnlu.I~'" ~.!. 'IV.!: projekuram drvljenje IZ.. uhqev3 IJIIItlmaIno .IIIl. 0 suptropskiru ~'lrInlllll~llI Uil b~1de to blljkaJllil kOJ ' 5U.. II) all vrlo krail.. Zvontltt III IlIko<l r mogu' IIIpjla Aka Irmlc malo Pf'O. !. a zaum bi uvele j morale bi .111<>111. C :t bez daha..11I1Ucvije l potpuno <-VI 'lillU..aru~rI$lIka. "lemU . \tu jC\lC da Izr~1:i vlavurc ~pc If.U.· kandrlk -.korn . amo jednng IJClil akav zbos IICIZbJo:ZIIO Z4!hlIJ 'VOla ogromnu '!1Jil bilo zasadcne koll ~ lilt! rad" viJc:(.I: obnovlt! idu6: godine. lbo! nl~" II pole.i! IlpKIIO 1U. • Z<1 oclivanJ<·m.o vrtlcr zarnu '1111.u PIClTld kolo U nJ1I11i1 \l 1(("lInu VI\1I11 I bUjl I zd\i1denu 'l1~k Ie u rl. JU\ ud I I stremno [ormalru.1. 7 I Zill\13. m R inb pqllil. Itt!! my ~ub.. su lola bll.ko oe uhUIev. ~IO znac: i IIn'. C a put knu udclI. 'koJ • UIVIIU vrt )1: Zil tova.~tl odrUvanJ .nrj~tlo:n U polu~l".\'lj '(c llIugu ~ ...lIU Ie l. IQJnu rumjeoo cbravJ t pnrodom. Robll1\OIlLl.1 I Ij ispun] 'II hiljcrn kOJ ' ad rovara arnbu ntu khrnr. ale vrtovr kUJI IJ\lilvIJ.II"~W filii.v· ktlJI je < ~Yilete u nema irVOI ru: r.lQj>«IUY.. bili vrtevi \Ida. II: l. 10 LJr:p.nl)I.OU. pnr0d3n .1 vrta Upravo rv '11 • Naprouv.cOf'i u" Inrk:! '~CI !lao U p".. prue to II REVOLUCIONARNI VRTLAR II kom vrtlaru.C.!!Je ri!di ~ .. u na~lm 'ugraf~kllll bog<llu Ito uiedno llneliiep d korativni U loplam duclu godrne.LlI1eI(e JI!I ¥n: PlV\JU.1. jkl europski vrtovs I '>0. bcz trogih okvira. zalw~IJLL'U 'I kOJn.. L~I _n u kojcm c w. o<ixova'" 1m Y3p""an teren..

/ Iw(clrr (fanlasliL[loM okvira napravljcnog ad cvijeca raalicue vrsme I buja].> obHcim3 st:tbala pomdlne. to nant dajc prcdodzbu o tome koliko II:! iruda ulO:l1:!110 II lamastican prirodni vrt gospodic« jektll. prikazao kako ukljuciti vrtove. POIIOYllO !I': "upijaJU" U pejn1 i ne ~Ine . mnostvorn zvcnctea nil obalama Tcmze. stvoriti «(aruban" ambijcn. bl bi1lke bile . brojnc vrste blljaka.I legcndu.~1«!III 11.zdrave. r · Alfred Parsons prenio dircktno iz prirode..5C noogh:dnlllla. Kad se C'iij~ OS'!!'.Certrudc Ickrll (1843·1 ( 32). Da hi se Urillill ~i!l. cia sc postuju potrebc odrcdene VI'!ltC. Nlegovo pounanie prirodnog vrta vrta u kojem rastu same [lerna daklc ni~la zajedllickog 5 idejom spontane podvrste. Robinson icl. orad imitiran iIi harem reinterpreriran. koristecise preciznirn cnezima koje je Malo je 0[1111 koji posjcduju tako ~irok rcren da se njihuv vrt stapa sa sumum. 'QbI. ali u biti pazljivo pronuel] '11 i vrln njegovan..D o C m skrbi za oeuvan]e (crena. koja jc takodcr dozivjcla skoro devedcset Godina (mozc sc slobodno n:ci da jc vrtlarcnjc dobro za zdravljet] lijehama Da.a plodan i zdrav [eren se mote dobltl bez priblegaYllnla primjenl keml15k1h supscanci. osoba kuja zavrjedu]e da ~ njiru pmhjc!i zaslugc za revolucioniranjc mcrcdc obveznog uzgoja cvtjcca i ko]a [c utiecala 11~ l1apuslanjc pretjeranog fon!1~lizl!la 1I vrtlarcniu. Rudt:!1 1838. sc. rada jako lormalne. kat! . promjera preko tri metra. II . koj jf' zarirn u svojo] 9 '"D o :r ""0 . ircbale su c i<kop. 10 )CSl. I predlazc da sc u vla5l1lUIII vrtu «naturaliziraju» rakodcr I brljke [1:1 ikupljcnc njekorn putovarua.Ljepot. rrcbalo i~pllni'li posebnom zcruljom. .. naizglcd malo Iorrualan. Idkurn poslu. Njena [c realizact]a nenadmasnog mixe. iako LIZ tudu pornoc.b1jike cvijeC:i uzgaj:u1ogu prirodllom vrw.th ne uklooo jekill [e nakon studija ~Iika"'lya surudivala ~ arhuektom Luytensom na projckllranju viktortjanvke vile. jo~ jc j xlna licnos! koja ic usla 1.~!O~ ~eslO dclava smbljil<:imacvile6 u lijehama U':ldidonalnog vrra al<o Iii! oom..'ti [arne dublje oJ lIlCII<l.:!! .e imao 32 godine izdao je knjigu pud naslovorn The Wild Garden ("Prliradni vn») II kojuj je. knjiz] naslovljenoj ~1IH1ni Ilrl Jckllllvrdl da se posebna paznja mora posvcrtri rnjestu ria kojem se dodiruiu suma i vrt. obuhvauvst koncept obradivanja izvrscnog LIZ porpuno posrivanje prirode. iii bi sc barem trcbali prirorlno srapau. poloza] budu prikladni.mlwttl (jedna od brljaka koju [e JekiH najvj~c: voljela) mogao uzgajati nil rubu ~UIllC. plarunskih ~umariLa ko]e II plavo bojc englesku sibljc". William Robinson je ziviu skoro cijl:!lu~lu[jccl:!. ko]c su 5C dot ada smatralc neprikladnima. U Tcrnun «prlrodan» po Robinsonu rnozc bitt ubjasnjl:!n prirnjerima «rascvjcranih kukurijcka pod sknpinom ogoljclih siabala II vcljaci. vodcct racuna [J tome da tcren I. u vretnemrna kad IIIIc bilo uobicajeno da 5C zena (pogorovo plemcnita pcrijekla] pnwt:clIje ~IH::num.. ali je ideja prirodnog vrta evoluirala. za vrt vile. polazecl od > . U rnnogun engleskirn l"OUllgr gllrclrn. ali. ali prije wcga ve osobno pobrinula. bez eoviekova djelovanja. SLiKARICA U VRTU Suvremenl a 'Williama Roblu-ona. potrebno Ih Ie uzgaJad na zdravom terenu.l pnrodoo <ngaj:ulog cvljOOl ~ viSe <Io1a2ido 1mIiaja iii! podlozl Wenlla Iz kojeg SO! Izddu I1jlhov.

vee same prtrodnlh metoda. Svaka MUStozas~dCl1e ( all uvhek pO~lujllCi PI' 'porUCCIll razmak izrnedu grl1'lUViI.. i rnorati cdabrari biljke kojlma !:iodl ~jellar naprouv. prilagodaviljuci se kllnu kuja 1111 Ill: odg.1c. koja daje osjeb.. s te!kotam I ~Inl Sf posademm 11.. gUjl: zirnskc za<'lil 'CliI'le izrumku. Ni~la.. kUJi se dijelom sas!Oji I od iscl. \3 ~!!uadjJ sc ne moze prumijenlu i usla! nepogodna. llvilek poklanja: sjernen]e.. iJ nc pravilo .. uloztrl '\Iik rada. naravno. a I zlla!! IUga sro jc ekosistern lim stabllnijl 5[() je kompleksmjn evo jedan Izvr~tan razlog za ce zadrzavanje vec postojeclh blljaka umjesro uvodcnja novih Mnoge vrsic kojc danas srna trarno ti p iCI1I rna za nase krajeve. prtie svega.. lI. BoIJe fl! imati u vrtv jiNny ld".l. odabll1. mjdlcnug u jcni izrncdu kuca iii pak izlozenog vjctrovima iii jakorn suncu. ! rezulratc studenog we do pclovme ozujka) III blljaka kajt: [edv ." zerlliji ta.duju samoruklc: one eli: n~c. pctrebno LJEPOTA TljEKOIM SVIH GODISNJIH DOBA Da bi vrt os lao atrakuvan ujekom will godl~l1jih doba. ali uz debar UkU5. Ako je."n cenje." se podrzavai].r.'itljlv l%bar blljaka za Hdnju.Jpanrh ~!t:t!llh bilJakal koristan it: I pokrov ad lrulug li~Cili borba protiv parazua ne predvida koriilclljc kemijskih pmlzvoda.l\rliri~ LviJt:«::<1 u-redzune moze dOlli.dr. Slnga CC se U prirodnom jl' vrtu vazno da su za adcnc raznohke blljke. kad se dobro udrzava. proljcca.). po tovat ct: se njihov pnrodan ob'lik.StI.i brljke koje I atrncsferskth [e. Za ubQgacivilnjt: terena koristi se. ako jc teren sjenovrt ZbOH 'Vi~(lklh gradcvma. til jest one sastavljene ad vi~e vrsta.j 'I! san i obctanj . k(1I11PV~1 (ll1jdavtna 8I10}lv. ~Ifa rjepau proizlujlz krepkog (bulnog h:gIcda).rciivljilvaju. zavaduje ve razbortto.sru (V'~SISVOC prirodnog okollb). moe. . upravo enako kako se ddava LI pnrodt.:1 krlvom mje. koje mor. ramo gdjc je vehka tzlozeno t SUIlCU. "ego uzpJao nekl rlledll prlmlenJ< koji r.. a ne one kojlma tete. rnozc bEli prctvorcna u bulan vrt.rad klimi I kan. Vellke biljkc: cc se slobodno siriti.u bllrku. uzajarnnu c. takoder ! onog ntanje povoljnog.lvlja. ie «u!. trastvenl vrtlar uvijek mote rostlci vrijcdnc mogu izvuCi prcdnosu iz lokalulh uvjeta. prokhja kad padne na plodno do Zakutci II sjeni rnogu billi rascvjeraru kollko I I11je~la Izlozena SlIl1CU. NajprikladlHle su "ll1ije~anc. ali su prilagodene do te mjere da d. a ako se budu morale obrezau.ik od «umotanogvrta nekoliko mjeseci gouHnje (ud prvih dana. take da u~iUllrav[) prolazak zraka}. koji jc U ital1Ju pruzill zadovoljstvo Kad se radi 0 .lo r nepovolinirn uvjerlma. kako bi vrt tzgledau lijcpo tijekorn ciiele godlne.: izioicnosl vrra suncu nepromjenjlva. karakterisrlke Lla I1I~U i rnegu 51! Jlobolj~i!li I to II znatno] IlIj!:FI. I11JC\1!! II vrtu.i. mugu se postaviti lagane nad rresnice od pruca za zasrinl we do uenurka kad bilje bude doveljne snazao.kterlstikama It!rer!a..ti a zelja da 5C orkrije OItO ~!u zemlja. zalagill1jc i vodu za navodnjavanie.O.. neophodna je premtsa l.oYMa Izinit'rlll~l ncko!l terena ~\I n~ 'vill1 zrakam a je neprcmjenjiva. iivicc.nj"""llia :1ponudltl vellko udovoljS"t\'O. ve pretvonu II __ ~_..PREDNOST'I P:RIIRODNIOG VRTA 110 ri a 0' vlasurorn vrtu mora blti uiimk i ne ~ll1iJc.. kUlt: dunosi vjetar iii puce.. prI. llez veliklh Iro~kOVil. DIU! Irofl namienvatu StvoriU "1'( koll (e SI! prllagoclid prlrodi be. dolaze zapravo rzdaleka.luslili" gnijczda !II VI'S.. III 'C clugo Iraj.ju n~jbolle odgo . sarno taka se mugu dohiu uvljek novi pnticaji I ucuva.1 snJ&1!I 'l. ako se odaberu prave vr~!l~. a p(J~to nece bitl «uznerniravanc» konstanmim rezanjern.. teren ~t: mozc u~inili ~ipkijim aku IIUI ~c doda pijcsak. ne deprimira y.:Il. Vrlo p...

a. a iakodcr i (JIlt: kUlc (inc: kro~nJu pregusiom i vprjecavaju dcvoljno \(1 ujanjc zraka. pratit ce ill cllel! i.: cvj '[aJu. kojc 1I kataloauna plccllazll vlasnrcl ravudnika. U ob. na '12 MANJE ODRZAVANJA Fkolo ki.' trcban obreztvame- sirnka! .iii bogaliJl. o\[a(.. k vazan izbor. • u pro '~'nr fie! ruicruh VIla prirnjer. privlate ispu~taJu o sluskuju billke. ['~1. dajucl dclaztrno nemnlerncm died.. I treba obrezau ~11I11IIrt:nt: lit suhc grane. pruzilJllLi :ZlVU~1 vrtu kUJI siabla. Iluk()~cna trava . rnekanu i tnmnu tvar.' brrzljtvo odrzavanje U odnosu IIJ lcrmalm VII hi' LI: uvrvan koro po '.. krumprra.n vrt I.ll1la Dohro prornivl] .villard koji ~ • hrinu 0 VI (0'. zalujevs man) .. a ne tahlo CtJil kru~n)a prcmasu]e 20 III visin • j koja IC ~faZIl1Jcrno K~d so . ullri<lV.1 purastum vlasnrk a k jl C osobno hrmu [I ujuna (Q~lm p(Qfl:~IOlldllldl mr rvcncrja prihkcru obrezivanja i drugrh '~pt:LIJalt'lIckih rildnji. PUi'ludujuci rako Vazno I bol ' lima znat t U prirodnom vn. kako b[ sc cdnbrale one najprlkladuuc terenu kojim prcdvidjcu buuut:1 ra~l i ne ~ddlll biljke eljl hi r<lZVUI ujekorn Wldllla btu pretjcran.Icnoj podlozr SllIdIIICII1CJ11 broja prok:~1 11<111111. dare rrarne rczultatc.".11111.pokafe p<!u-eb.. ako c parnetno provedc. kad J~' purrebno}. jednom usvojena. 0110 uyjjck mora pO$lO'l3U prlrodan oblik bill"'" dobro je ebrezano ono ~Qblo na kojCITl se ne prionjctule d. a ~JstOJi .sto korisd rerenu i kOrllenju u raspolazere.J.6 CdJd. IIOC. talog kave. U 1111 pou 'k(}~ pruujerka kUJI 'LllI ugudnu mrlju hojc nil z .epOti miesl. lruvke Jilla. ti~ll1u Djeca su oEanna dok gledaju kako iz gornolja izblla ih mala iiva stvorenla ko]a nastanjuiu koji ramo vrr.. jednostavne za neke biljke I odmah su sprernn] i ugodne zadatke kao ~[O [e da povebju 'taj njihov tnreres i dobru volju. Vrtlarer1jem nfegovom vrtlaren. mijd II)CIII ~ t revctoru Iii kornpovtorn KOl11pml ~ • dn!mra gonulanjcm nmuglll mpadaka 1« kuhiruc I[i vrta. dlvan evljet.Ie odsume [111. pun )l' :i:ivota I sugestivan. dn IIl1an'W vrt "ni. miris koji dopiru: ljubav 13 oblic]. PCI)~O IZ pCLi. e kOIl' Hodi nj. re ka ali ugodna.1.. U~IKI povrca. a 'mma. neuphodno jc srnanjlu zahtjeve u odrzavanju vrta.zlwnj.u. u kontakt ljepo tcm: sa svljetoll1 ero zasto koji nas okrufuje Is od je potr abne p iblliltl koja ~esto odrasllh pokazulu veUkl interes kad lrn netko povjeri zadatak da se pobrlnu Zadatak Irn da obavljaju male. papir. <J u vrt mlrnjaturru sarnu retina tabla primjereruh dunenzr] .u nekoJ mjeri [e t. koji. zalijevanle.kog cdrzavnnja» . ah lI11a i drugc prcdno rl. ~tQVII!t. Zbog toga je vazua [edna radnja. Nau~[mo ih da vrta kao I ra~li~ite zvukove pr rna prlrodl. U mali vr! idu mala nJemu. W~' C 10 ra. koza.1O "I' oduzlma nj~r:l r. [e. kOJa ~I. to jcs}.1 od obrezrvauja. prirodan vrt. S ebztrorn IHI raspoloztvi ostaviti oa 'Z<!I11III.otpalo se M(e mote hil. i poveeav-:l. boje I raznolikost cvijeca I IBca.tnle..z!:!radujc • pretvara II kcnsnu. To jt: prostor Daklc.! mora !ZvrSIlI U faZI plarnranja. na primjer zahtjeva man. kU'1: !>"'"<1nC.e odraslih pomccl. [e bilo izvneno ob=iv.

bar dielunuce. sro [e jo~ gore. zum· '11 i!! :X! o C III narancasie bole. posebno [e ikorismn za krumpir I r. drozdovl i Debar vrtlar bl 'lfeb. (. drug. uzrokuju razrnnofavanie novih I sarno !it-etne: insekre. I Ut. njena koriicllJ i Mien mlris otrovnl u cr>'c . neke vrsre narnetntka..Bubarnara ~1::. askupljcna na hrpu.lnk.lj~ice. ail oru. 5 druge srranc liretc. posebno opasnirna j r osobuo vole mladice.. 14 tesko u~leCujc. IiIko rczultatl nlsu cdrnah vidljlvr. bUI osloboden orrovnlh tvari koje. hrane 5C vruum i vinogradskhn puzevlrna. ubrzava saznjevanie komposte .OVIMA Harem hi LI vrtu trcbalt bln za lieeni ad otrova.1 punu lIpa~l1Ijlh parazna prottv kojih e. Karl I: uZ!j:aja neka biljka.e i njem paraziu. kojtce upitl u korijen ruze supsrancu koja cc ih odbiti.lVa. Cu...a(. go (0110 vi. U tu svrhu kadillca (T'lg~ln spp] mora uvijek bltl prlsutna II prirodncm vrtu jer se pokazala IZII1I11110 konsnom.rn"tml.. II blizini svake biljke. kOja se niposto nc smiju unistavali.. usenee. hranl litinkc lepnra. ne sarno [0 Takvi prorzvodr. 3. ODlUCNO "NE" OTR. . j Tilglil(eS m"""nt~. lvanjske krijesnice vrSe korisnu funkciju vcc lh treba II vrtu. opasni prozdrljivcl izdilnakil. za uklanjanje usenaca s ruza dovoljno je utaknuti u zernlju. zrak kUli udl~t:Il1ClIt: zagaden I1ra~innrl1 i ~ICll1il11 rvarima. PUiCVI. na5pCI110 mali navsp CJd pepela vrslne I Mnogl !U in. pojafava mtriv amflliiticl10g brlja. I one korisne. Vrtlaru takoder l1Io:h: bit] ad POOlOCI kopriva. In:ba. n. [er . bavi vrtlar '11)1:111 poku ava naravno odrzau ravnotezu Izmedu narnetnlka koii n~tcellJll brljkc I njihovih napadaca i lI~traiav<i I1J torn ekoloskom putu. na prnl1Jer. irnaju u pnrodi nekog pmuvruka. u~pijc\fa uvuCi svugdje. drti podalic pUZ 've.:kliillli!tako da ih moze prepoznarl I vaznal! . I1rikladna metoda borbe prutiv ndeljenih posjctitelja 5~'l!Jjl se II prostornom odvajaruu biljaka ed enlh koje ispuslaju njima cdboian mirts. ~i mi~i.Iajaju . NalcAkasniJa podvntol. i tu u proljeee osiavlja woja jaja ca..ivilllja blljaka..1fM. grinlama pod konrrclom Yftnl! namewdre. Jedno uoblcajeno sredstvo prouvgarnadl ne I~(rt:bljulc ulll~laValllc. koju najceScc napadaju narncuucl. veda takuder. kao uostalorn i kovovi. aprouv.~la ludov unijen ga u jcduu prosror keji mote. ce~al1j~eSnj.tctnl. iii sc pak rzrnedu grrnova ruza 11102:<: zasacliti vlasac (erba clppolina). all I prQWrl.ak i u pupoljke cvijeca. aka s jedne srrane dunose konsne ucinke.ektl za~UL"ici Itol! dri u!endm~. i:abe i baburaee \u pravi porneracl. ~dtl$llm u111m. neopravdano prezrena. i bil.l!J produbiet svo]e znanic 0 il1~l. Tko . IIIl1!!U se uni~lHiaka oko IInnova kOjc it:!illlo za~!ili!l. pJepva bubarn.U vrw 01 ueoali bill USlIdeni ma~ grmo'" kadifiC) lunedu IIJeh•• je< su ll>ku~ln.! .vari.ra. ana Istraiujc donju stranu lisca.1: kernuskc supstance Nc smije SI: zaburavur dasu illwkli Izv~ilclji npra<.aka.. iii II najboljern slucaju.I.u pruurjentu we . koja tlni biljke ko]c rastu oko nje ulporniJlrna nil parazue.eime se hrane i jC~1J Ii ~togi! karma Iii /. N~iJlQznat!ia m!!<lu njim.J ln zil. takndcr vee ubija. h""nn je IJupla. uZ!.

«ghnasta».ZIVOlIU glJIIII<. "kalllcnilall lid " . clIleCi bdikama rvari IZ rla dosruprurna za iw()1 hiliaka .C ko]c ud kojlh '>c sa toji su :l:dillinasl. ~e plQd'1i~IQj zilmljllQ nahw na po.... dakle (IIlal lku i jake hlljkc Ct: svakako unau II'THIIlJt: ~lelt:' od potrebno ZEMLJISTE PosPJc~ivanIe nzgaja zdravc zernlji.ki U~ldLi l lurnus I: jOlvlja U J 'dl'lolikoj "lI!:cloj boji I cljeluje rnekan I vlazan.1U "JlJI:~J.JIU bdrke.. [er na poyrilnu premj6U1 neplodnu zemllu. nakupljaju sc II zcmljictu i pobolj':.. to jesl bakrerije kojc ga rnijenjaju.".k· 'C. all U ramu da rzazovc vclikc l.cntun 'lafo Iii lakll da uuvnem« 1I lCII:11 .1111<1( lit bu 'Ia hok~l.:Iprotiv Qnu kaja Ie plod" • • Osirn navedcna In clemcnra. PIClCZlll: PII. maternal kno sin su razgradcm ~ o m • Mlkroorganizmi. pokrivaju · zcl nc dijclovc biljkc bijchru pr.pot\l~i'l2tlQ. [asno il! da Ie dubQko kapllnje. kojc POIJt:(U od eruzlje Slll~'lIa zcmljinc k rc.Ikopa'la n.ovlla". iootna praksa.ldk[cl1c dopola punt: piva u kVlt: l:c UIII UIId\lI lIt:uJolllvu JlIIVU( '111 nurisom.JJ uhun razdobljirua. rllclko \l1l1lUnu.e tocrujc mace kuJ . Na kraju ircba podsjctiti da nemcuuci II pnrudi IIlldlli [unkciju um~lavanja bolesruh [ ~1J.avajll gu 10 I '~l urganskl • Humus.1 -noB [ira <:~II c zernlja defmu a k. zdravo] A da bl btljke blle zdrave ih je uzgajau 11:1 17 ako • na \C [edna od r1aJr. ali vnoglavo C slri kad jc povccana vlaga. konsn prevcnciii prouv razvoja ove gljivicne bole-ti .blh biljaka.u iakoder Buduei d.lIlf1u'll JCJIIO!! uJr' -1.inne vel nckolrk PO~tldICC .1:.azvija 1I zclt1lil~lC jt: ~aclllrcnCl od razhciuh elemcnata ovnovu Lin -ralne ..ahom Pepchna sc I'.. ali fie ruokar. koju IZJ. neophodni zrak I voda od 3U" • rnoze upravo u"H:llll biljkc Troha Izbjcgava'li prevelrku gu. olevu h mcdu onuna kUlc )J(!jo(dd.e.. III magla]. 11(.lllnpUI IIC djeluje..locu blljal urnjestu 101l~ qo OSlgUIUJlC prurok zraka. 16 namerntka.r:lml. III kad jc temperatura rznad 2fV' i 11<1 nero) temp c·raIIII i !.J.. a na tempcratuu vcl:uJ III brljnirl) :ZlvulinJ.>III.lct • je P 'p .I~lr '111111. nclloc na!lrQka pre.a l. boles: se moze izbjc i redovitom (J dno) pnmjen koja ~·ctrcba izv (jcdn 111 sumpora. nukro kop .

kompakrnost gruda. njemu uspijeva rnnogo govon 0 prirodi Razina klselo ti iii luznarosn zcmljista se temelji na broju iona ludrogena koie ono adni i izrazava c simbolom pH kala pH ide od 0·14.[)lI I prrljubljeru za crude. nol~talc erozijom vapncnasuh 511)0. a vrijcdncst 14 stupan] lu:!:nalo ti koro jcdnak onorne natrijcvog ludrok ida.:11<1.nu z . karaktcri rikc kojc proizlaze IZ velicme Le~IIC<l koje sacinjaV<llU zemliiete kojima pa~e vapncna . tlo s vi okrrn postotkorn !-llin' pml. j 'r korij '11 Ilc6: m(lei upiri mineralnc soli prisumc u ttl! Inolle biljne I vnjesak kdlmi)a.:1. sebc].uri. IN brljc koje na posla. koje sadril i glrnll I IH) '~ak. nerijetko po roji i pje tani dio.5 I 9 NeutralnQ z '1IIIJiq~ ima [II-! 7.ju karnclole. na prim] . Za utvrdlvanjc kisclosd iii luin.ljC: IVI do kao cement. U vrtu od usu u metara kvadratnih gdjc [e prisutno plod no rlo. kilo ~to ru bilo kakva tvar ncma vrijcdno t bcz zraka. nerna apvolutnu vilil1u~l.vaju .!os!i zemlj vlaslitog vrea. bez mikruorganizama. Luznalo iii vapncnasto do. ah sc smatraju ncutralruma takoder i ona koja imaju 1'1-1 Izmedu 6. ~im.tc ko om uspr] . IIr ga piilZljivo prouetu I owrnutl sc uokolc. jer se grumeru lu~c usunjavaju. rnedu najcjenjenurrna kallldl)c. a hQrtenzoic daju plave I. air )l~ sirornasno hranjivirn clernenrtrna koji sc gube 5 otjecanjern vode. vrlo rasireno u Europi. medu kujuna \U zrak I veda.tr:mfill. ~esto Ie dovoljno promotTltl iuslednc Vrtove: ako eamo usp. .irkulirau Kad It: :zeml)I~I" 1!11tIi!~1O vla71lo. dobra promotrhe boju zernhc. lzmcdu glina~tog i PJI!. \Up~lalH. II) 'j. grumcn! ~c hvar. u prOllvnom se obogacuje mijesanjem s zrehm koruposrorn. azaleje. Tip zernlJI~ta moze sc pronujeuitl cak i na ogranicenlrn pro torirna. ali vrijedno to prcdstavlja stupanj kisclosu skoro [cdnak onome klorovodrcne kischnc. tko namjerava dati na analizu vlastito zernl]i re [reba uzeri nekohko uz oraka sa povrvinc. odno-. zbog ct:ga se (lIli VI 10 propusnun.NI)C!una ad kornpon .bOi. kiselo.lovlh komponentt. pratite izgled zemlje kad \c obradi.[jll I n. vee svaka dobiva vrij dnovt tck u udjclovanju \ ovtahrna LI\I. II' tolerira]« vapna i za IIJlh(JV lIZj<l(lj [e potrebuo kiselo zemluvt ' u kojc 111: treba dodavari lrc~cl niti zahjevarl i.iri. irna dobru drcnazu i lako je za obradu tijckorn svih !lodi~nllh doba. zaro ~tO se saSIOJI od malih ali kompaktmh LC\lica. ako naprotiv potjccc od raspadanja pjdcanika.cmljiila se srnarraiu ldealnima. na razlicitirn mjestima vrta Ako to z lit' sami obaviu.e1jezl1lfrt ~ulriitolll/ u prottvnorn c biljka propasn 1I kratkom roku. uno bogato vapnom.kOVllOI! zt:ll1lji~la se nalazi uno !. vrvte. Zcmljislil pr+sutna nil na~(}J poluu.jcv.Vfclove. tlo ce biti blaino. POKAZATELJ STUPNJA KISELOSTI Ako su uuneralne Lc~tIU:. ako c uzrnu varne za vcbc.i . zom'Ji~tc [e vapnenasto. treCinc Pi! vk a I tre <Inc blara. tc~ko \C obraduje. d •• lli !omJlr • vrlj".1lI1r \ kakvirn uporn zcrnlji til rrnat • to jest. koji .. ro jest vee razgradene organske tvari. gnojem iii Ir'M:tom. prikladno je za obradivanje.lo. I}O~tOJC: harem dvlje mctode.J. !Ja h.5viictlo )e I zuLka. iako bogara hranjivim rvarlrna. anahzrrat! prirnjcrak u laboratoriju. zemlji 101 uglavnoru unaju pi I koji c krc6: izmcdu 4. kOJI j . rujc prikladna za ravt biha..Jvlllh kompcnenu zellll)I~I~.i dijele sc na Iri upagllnasra.: vapnenasto. ako se napreuv uzgajaju k.5 i 7.t.ak. jer na njirna uspijevajn i biljke kojlrna odgovaraju kisela tla i one tla.J. zt:lI1l)ii:tc: u kojcm c nalazc bil Co.rnlu 1<1. jorgo va ru ( a ev'iete hortcnzije [e rutieuto). 10 je t. koje su iedna 19 od PJeskuvilll se zcmljistc ccsto sa tOJI od vehkj h Ce\IICa. pjeskovua i blama.r.hv. dakle. PH. aka je na njcgovoj povrsini prisuran debeli sloj humusa. I ta :z. I obra crnrca se sa 10Jl od trccinc gltnc. it kad jc su~a. zemlJllt& zone je k!Selo. Chnasta zt:I11IJa. ne zbija 5<: niti kad sc uzme II ~aku.

1.11 ce<. kal1dtlkll (N fOlogrnfill). da [e vapnenastc.glon3slo. 0\laviJillu6 vr(u brzu zernlji.tJ predodtbu 0 11!mlji~tu u . na Illi nat. sftmm ~rnom."" vUII"..a\lelll (lei II1le~'IVII1 ' pllc. suhuu vet: .' (l11<] koje \c .(kc karaktcnsuke zl:l1IiJ'~l" ~u dvil vtrukiura Zemlji Lima ': zlll~lm' I sitnog arna smarraju . 21 zadrzava 'c.llLa..uj" cia Ie do knelo: pr~hC3 da I YilpnCl1"uo. gl.le POP" .111. IIlJc~a\llll'l koja dopucta pnltok vod " 'Zill 'gilVillu'1 veorna Clavne r.!m .I za protok zraka U pill'~kll.ue Zernll. ""hOVll"u k usa .lC ajbolje zell1lJ1~lC II.lh mcdusobno. $:ISloi" se od prihcno mallh t e stico tvrSlO poveuf.'.1.nll.aka .lilkm:ulIl ouece. i 13smv..011 Ie:u pravilu '~'I~vllell ml vehkrh 1.... . kore oSlavl'~llI pr"~I('r. kojc mog toga Ou"yllaju malo prosrora za prolazak =ka. c ona (kao ghna i:vr~lO malo blare) savtavljena ud 111 I.ka. a medusobno povezamh. poka.z.nc i blata. 'Idkn u 1I11'~u prudrrc. 01'10kompaktna. onj k na pnmjer.amoJllkhh bil.n eel dob.O~~rt1lte se pa11livo0100 5.I.

Ako u vrt felite uklioo{J d.. buduei chi re1. U vecini lur:ajcva.)ll humusa s IIJc:rn d•• ZCII1I"o.koi~Ie propusfi:l I 1~3. Za poboljsan] drenaze pnvebno vlaznth IJI~la. pr lazak zraka i kao pmlJcdlLil lOMd.e pu JlUv~illl doda humus bo tat obnnrnrn i vlaknasum tvanma. PU(JCLJli od razgradnje trupaca 1 grana.._!U" 23 z PIt!. .rll zadrtava malo vlilznmli :z. kao . NA ZDRAVOMT'ERENU.' . ZDRAVE .. pud uvjetorn ima dobru drenazu. .avlknuw n" iivot na lum~i crrncs. dlelom ernrc skupljen u ~umi.ljlre.BILJKE n Ija W uviJck moze poboljsilti dodavanjern 11IImu~a.. n..ahvaljujllCi kojuj hrlJkc mugu upit! mlneralne 5010 pri utne 1I ZCI11IJI. gliUJIVU hngalll ZCl1lljl~tt" II1IlZC '.. (Ole I. '11i1 \11 till vrlo mahh Le .I'~. tirclI"za Rljelka pJd':ana zcrnljl~la """Iavl.llLd I ZbOH lugJ irnaju fo'u drenazu.. ill ZIVOIIIII~kug pmln]ctia..IC I ude ruekve 1 IdMdllIJe.. mogu e po adili zunzcl ru kOJI lI[lIJilJU mnogo 'lode. pruc ~v !(a Pllilla~lildIY~ [)Nllata povc~in<: Mlona'~lh zemlJI'la rnozc .lelriavi1li do 0% UI'Mdll..I6l. (U J\:\I.1 ( posebno Pretd IjldJC!J~il koja 1<1\1 • cak I. do sarno treba biu obogaccno organskorn ivan koja 1l10ZC bl!1 biljflog podruetla. pu"lal (c pluUIIIFl ako . l:lnle e pU~PJduJ . trebat dete pom'jcbu U 110kompo't ad 1.I: poholj\..HlI upasno Zoldl zavank vode oko kurljeu]u. Svako zCIllIJi~ll: ~c uvuek mum obogaut] disrnbucnom komposra po njegovo] PQVr.UIQ! ra~radnj hiC:i tllekom go<fU1C.ylle b..kl: tvart . korr] -nom uronjerurn chstrtbucuorn u vodu) 110bambusr.

.t:c.10 nam ono "lid.lt II k"nlcln.1 do II' IZV IIU . dru 'lin vupvmrn. naprnuv. prohecc III U IC en. vprcman [c za rasipanj .IMOgU 51! In 1110 poball. . <'vl)ct:a III povrca.vl't'rlol.! vla!!I:." zreo.lo struigniQ Ir. otpalo ...CC)UIl. 'Izo\lauk" '. loti mL>Oge kucn L YrL!1C Olpatk . kumpo I W ravpureduje 'pL' PI)V"111I ZCI11III~lil III se 1I njega urnu ~a Til JI: dl .J 100kodcr I j rzvur akll 111I.l f rI!C. opi:cllllU IZ I. J O~1II1 toga ~c vcorna produzuje vrueme p trebno da .CnKI \t1!b31o 1M b znd<. ' duddJlI hrpr (nu..i1}111UZI"'J.:011 III' l.lllpau dill vrt. tOVf\IIII~ matcmala.uju se dvadesctak ccnruncrnr (n VI") vi. biIjnI cxp. qn JC \<111111 vebr rzvrvnu vtvar pu Za [lr~\'I"'1I1<' knllllln'ld IhllhuiJc 11: 'dill laku uo<.til I od ohrezrvanj a. pepeo IZ p~~i.~\r.. Lli \alliog Ilrul<lz IIi! prunjcr.ZI " :I.nut: "ur 11"111<110 zah.c flnpr~.loJ zrc <I pr ka.l ..IV' III kornpakrru I Talwi lIIalcrljah prva p(J. (powbno '11<1rrava hdl1. J.. " korc vo agruma).me komposra naHorllllavillllc ~~ni m:ll ~mon podupor. ok em .ICIII lednoK kubl~JLog l1Wtr:l.bollc IC 'IWI'1ll za IC kame..liI Ict.. .. kllii IIrZf WI: II~ okupu. 1'1LIf1LdVIJ. I . uunvc hrpi I. IInpr .lk 'C I kor« .uho 1.. 1II0Zl' vlallll U Z\:11l1JlI da IC dIm n~Lpod oho~all.'rc prozr III.cd Ii pri] • 110 <iln .tcl 51! knml'mta vavrscno lunki.: 'il 1'1"1.r rrn pi ouvnorn za razgradnju tr 'il a PUIIU VI~Cvr 'Ill -na n !:Ill III ·1.VCI3 W Irdld..uk ~luJ u ave III Ir a I 10l zcmlie pe pel lrl:'>cta III gn!ll'Va. ako vc II rave da ivtrunu IIiI suncu I(IlU." .c:nc podlcge b1llkaInll... Jlu~raJlI teku 'IIlLI 1.. TRI GRESKE KOjE ....a. rruh '1I]i! posiare smrdlnv.nposw.l.. LJrulll llll. 'II' II vvakum muze \lu(aJlI dohro o.1 1 rza 1I.iourr« {)qau lid obr ..1. ljuvke j~i~.".onlll. uulavnom knmildl(1 d.ama.lkll prvlslOj IN~"I zcnrhe.!kl C.1 11 .IVII I za utu PIIIIIV zlll1.I}lI .VmI'L"'. acena I I "PU\I<l m:llj. <JIPdCl povrca.C ~JkllplJ'1nJl' oll"ldnog zgradc.. kih orpadaka iz kuhll1'c (eI.. u nhllkll kultt'me rravc..L da bi c.de dok.c razj(I . <III pr" 'IW to '0' vt avr II" III pu rreha provjeriu d.mom!!t::llna mrebili d~llQduke.!.litlL. ' pcsugne potpuna rranstormacua !>kuplJcllog mareruala U dobro pnpravljcnoj gornill..d kOllljlU. all U rako ne pow.ilnj3v.\(... Pnrnjcna 25 kornpocta je II\HII toga powe ekulo~ka metoda nur~mt'cnld dobivcruh !Llp<IIJaka. . mtCSlO kuta. wan ~Iavllanj na hrpu UUIC ve ovtavljuju da ~I: kad \ 24 rransfnrrmrai«. hilklCflJ d II: nakuphcm I1hllellJdl UU te IIIJl'rc prevuviu. na hrpu.u i J.u' 'l..RI p r.ke u'lnne. k(]k(J~11 1(1101.I.aro'kteL!"LULkll %C1nl.!' r.0.l I. lit Au IIl<lZCtC pulu. 'k d.11'di '" po~pi i.IZII. Kao pu .I tvorna metoda vra anja rlu "nuga .JELAKO IZBJECI JJLl'~ 'it I' Arc~kd I'nltknnl odl 11k. [)obn) tran lnnnacua. KAKO DOBITI KOMPOST PravllCrlJC kUI11II1J~I~lIklJlI(U.CI1..CVdll. vtvaranje vuokog U ~loJa .III1C pokCl~encIf. kad ... IZII1.. v .u Kr.d hrpe.!nie komposa Ird»lo bi IIUilli dYa p \IIlJC opre na nll~ljl'flla nerko JC prunueriu da. lId ' zadu:i:: "II': za Iermcnta ']11 lIlllbalU Kakll lu 'W IIU~I'Jc"llo . lIli djel hraujenjn rvornu drvmbuira IljlhnvOluplllrcbl doblV..III.IU(1 rw.mol " . II rnku !Ill nil ~I:~.Zo.'1111 marerualuna 10 JC maternal milllJeniJi brZa ~c bitl [ljeu!)va u I...zrvarua.J vrhu hrp'" navpc redan . !"nJI lie IZVlldl LI\il r -z)..mr~lollll bog3\lrl1.'k(J~ 1-!!lIIlII.r. IllCljCldllC 1.!lLle.Ui ob.\'crLf:l~n hudu ida i mogu bin 'IJvl. OPLCIlIlO llZCV'. bez ltklh uolkO'r. 'II"1l 'rlldl<1 IZ vrld I (JI~al.' dobrn filZ!lr"l(CIl. o!Jl1.l mjcsc i kompost. ko vprjccnvoju moraiumplJ IU do.ko su pomlJc~ane .l il grma. korama krumprra ueba puno vrem na da . po zCllllJI tu kao bicno o skuplpnl! bLllMOg m". papir lit karton 1I orgamkl '''Jcckan mareru 1Ii1 kUlI1aUILC Korc od krumpira...h""IIU.kl.

fino nun. sve to smanjuje evaporaclju rla i onernogu '"va IlJ !l0VO prcrjerano kli. dobra }e takoder I ususeua kl v all vrlo spore Zrdl luMall. puzevlIlIa Za poknva' iakod 'r maze konsttrl . knlll[lIJ'[ rc prepuzlI. kad hladnoca ~prjC:' ava "enll~I1Jl'.zrro . 10 I '~l.d:nunT.prornocrvo platno. duk LC: lL prul. u dvije razhcue velicme (vece rrnaju malo rnanje od 5 em). vc prodaju na vrccc. UIICll1ogu(JVallJu ra-ra korova (~prjctavallJcl" da prodre I 01110l!lUe. rednja debljrna jednog pokrivaca mora bui oko 8 ern.koder mQ&u bltl rupore<lo:ne po StallClnoa U"'II!5LOillunlcl.klmll([{' nil vrlo vlamun se IIljc.cLe d(Jzrrlcvanle bill dcvrseuo) I'lekrlva~ maze povtau koruraproduknvan . all lie "111.nun pcdrucinna (npr 1I kamcruurn vrtovima) zemljl~le ve 'litl arne karncnjem. bpnl I cnetsklllJep~ obitno it! koriSI luo preknv:lf •• 1L t.Urna.o.anje zt:nlljl l'rckrtvanjern uLuviuria wjt:tlo\li rla inurir sc uno SIO ~c de'... Na 'hrpi koja e nlkad nc prcmecc. To jc dobro ramo gdj rastu brhke kojirua treha .. [lmp. (buje kavel. -veruualno pri . ( idcalan pnje Wc:!!3 II lC:\('I1.c kere. Za pospjc~ivanic brze razgrndn]e hrpa se treba redovrto IIIljl:Sdli I moraju se dodau takozvani akrivatori. voce.. da proklqa. c. pruizvcdi kou ubrzavaju translormaciju nakupljernh rnarerijala u humus ajholji pnrodni akuvarorl 'II !lIlOjIVtl (lzvrvno [e vrajvko iii kokovje] I urm razrueden U vodr.kog lIIall:rlJala \ Clljl:r11 vl. kllj . 'porum Kao nreknvac SF: rakoder rnogu k onvuu debch 10J 'VI It a. Krancice koje je otkinuo vjetar. ~ m o " c PREKRIVANjE TLA U prtrcdi \e na zell1lJ1 gUl1l1la orpalo h~(e. osirn toga sprjecava koji nalaze hranu U korova i tim ulealno \101111 It: za mvekte Malol Z '11I1jl 'I: divtriburra d ·hel) .1: vcdum I preljerdlld vuda usporava proce loga JC tarno gdje 11I110go kiii. matcrijall se tran Iormtraju.ltljlV I IIC I~pu~lil tatnno • 27 meJe je bOle ~tOVI mckan n 'U!jlldIlC I1l1ri c. da bl porpuno osrvarto svoiu funk iju. notrebn pro trti po za~lilflU n .101 Ilrllall~ku!l mater rjala. u podrulilmil J ml1O&OId~e.c . jcr JI.ll1 prtrndr. ali u svim dru '1111 \lucaJ 'VIIII" ve odlu no pr -Icnra . hrpa I1dlupljl:lld fcrmcIll>ll..nu tlu. all debar J • iakoder I " ' pcsve zreo vrrru kompos. u odred . lance cvireda.u. vrsto priljublj 'nl LIZ ZCIlI!.iroUlao.ije. nakupljcnorn rnatcrijalu vc lI1ura uvuck odrzavatr vl. po zbrjanje.! Iz v r~I]orJ ircset IIi zreh gnoJ.!Com.IV. kiljJJljl: sjerncnja] i obogacrvanja ila razgrudruum sarnug rnarerijala U pravllu se za preknvame korisre dlldovi kore prnuorvkou bora.U..d..U[111l 1I IIJt:I1l11. bill danjc.1[11 (IQ~dll.

lag.kuvijc .naia olli lzvrsnu prcvendju. POZIl.!1 \ brljkarua uje kurijenjc rasrc II dulnnu.-mljlla. lllJdo kOrlll!IIJe jC krhko I pretjeraua Yod~ III dulj: period ~ll~e mugu Z<I IIJl'ga bill Iaralm.JVolll POIl<II"lIlJC :MIIKROEUEMENTI Du rk. lI\f1lJeVd !"oJ'llllI. odvua f tQ<. aka SI.1r(IIO ranknn. koje JOJ OlllOl!U¢avaju rast Pod zernljom knrijertje ohavlja.premijcnitl eiielu zcmlju.'tl. akad W rlcljfmiJc kUI ijCIlIC ne ubavljaJu U P(Jlllllllmtl W[JJlI zadacu. HiI.llal«llem se mote \ljolOYUIi prikbdnlm re<inyirna u pobolj!anle irebare bill debar promatra .apvorbira min .. VI'I IUllktlJtl "'lUlIllr<lllld hi ollie 12 2~'lIllJe.l koje poboll!aV'IU vaznosr ubrzava fa for nilzivilJU se mikroel .rnentuna. Mollo. ZlIoJl!IIJC kUlI\lcLI blljLl.. Vldklla\w korilli:l1le ve hollt.taw ~Ianje zemlji~la.~mCJCC zdravo :zcmlji~tc dozvohu brljkama da upiju porrehnu hranu I da hudu . irebare kcrij -na lick· biljkc kako hi )0) znah pravilno Im\lujllll' IlIllke kOJc uuaju korrjcnje kojc c malo III i 05Ia}<: POVI vmvko.-11>10 dol ro ukotvljeno 1I zcnd.intcza I LO II sun <1.k' unaru dva upa kori!cnJJ J 'dan y(. rnekani i raspadaju se na dodlr. hiran posao. smede bore. 'to je znak da pate.lkog "". jer imaju za zivol bilja koje rh konste U rzobrlju: razvoj 41"akteri. lu Ie zCllllfl~IC kv dlll<dIlIJe. to jest nlcgovc $((ukturc I dll~lk biljaka ulogu U LVJClarlJlI I kall) IIlIa odlucujucu razvoju ploda kohanc hnlllllVlh C!!lcrncll. kojc uprja korijerr]e. dchro ~l' w ..ldVI kUfljCllj. blrl I terneljnu • • zemljltta orglUl.tiI. dobra drc. konjenla se LIVlI:l 11:1 pola rmltr. . preporucliivo jc provjcriri zdravsrveno r. manJc kOIlfl'l1le. puje nu .luzl povrh da drz: .U trenutku presadivanja zdravstveno stanje njena Kad sc prcsadujc neka billka dobro [ prov[eriti korjen~lcl. Da bi se ogrnnicila treba se pos-tupid na sljedeei nai!in: • otkinuti 18 bolesne dijelove korijena.klm MlrllTr. vu [cdc hOI' . bijellenje da se Iran Iornuraju i anorganskc mtneralnc oli. dakle.. povr~in~kog tla. izvan dl .1.. Z3 • zamljeniti posudu novom (I oprarl staru sredstvom dezinlklra prije nove upotrebe): . .IU ~c pornisli na WC!-l3 29 Obi('no se problemi s korijenom javljaju onda kad cjelokupoi sustaV konlenja patl mog zadrtavallJavode. ~teCl. ua pomoc vodc.. buelun vlakruma.ralne 5011 neophodnc 23 ilvflt hiljke Vazno t 2 mlji~ta za -zivot bil]a j .u .. drugo. prll11lCI1U vredstva protiv narnetnlka.1 I1C(t' konkuur all \C Vile Ako b vrtlarvtvonr.nain '. Ako je korijen zdrav dobro su vidJjivi tankl (I upija[uci) mali bljcH vrle rllecki.tllw z.I ZADACl KORIJENJA l lok 51: IlJ povr~rnl ZJhVJljllju'i 5VjCII korlfena. pri~u\!lIh u n[emu. linu.l .. biljka pustaje slaba I lako je napadaju 'IIall1t:(IIICI III gljrvice u rakvun situacijarua. leI IIpiluVI '1I.J. 1I slozenc organsk ' tvari. bilika C rnozc nahraniti otkrivajuCl unutarnja bijela vbkna.

koja JC nepravedno POdt.bjcgavajlc dakle. rednu hu . ~luJt: '.. rakva metoda vi. pokazala .C(ICI1 U .e bll.cl: \C "IVllc prema uu. a l!J Je rndrua koja III .: '~te\1 IleHu . prijc V(.h J:lltje'tlju prete5!o. da L(: uvenuu zb • zadriavanJa pretjeraue kuit{inc vodc.hll.t. lu sc <ldava ako ~e pretjera ~ plYl<.:dan I. ria primjer.loIval1 namakan.I:: konsnom I za bllikl:: 'I za :z. Na jedan vrijedan saviet prij .1~JC.!. rna Ono (10 (l<.zbIQ.nurku z3\acllVdllla stabla...ltlllln I!lIujlvum. iii se pornije <1110 kisnicom skuplja 1I sprcmruk i dlstribuira po zcmlji~m nakon otpnhke godmu dana ROTACIJA KULTURA . element u znamo] rnjer! prlsutau u zemlji. ra'If"t:IJ.ij.t!llll.i iznad razrne 1101. i<. :l.kl.1! 5ulnlm ruoobJllma.~(u kun'(1 hiljkuma K~d ~ bll.lodra otpor bilJk. jer jc zadebljanc I uvijekse dri. Prak~J IZII1JI::III::kuhura. napruuv.m:em: 'lL. kahja i ru~fura. gdl(: ~I. sann kunjeui (posebuc nekr. VjeroJill!lIj(: I'. Icr daft: JJ. ookazalo se korrsnlm. to JC~I. opustcno JC I Izgllhl !JuJu. ocuo je cia jedna odredena vrsra konzurmra posebne elernerue sadrzane u tlu.lsrvan.a "\~a.tela. l. .d6 uzrck vrviu utpnhke Kad <'e UclVilJalU VI~ 'godl~II.lt: nil kUICI1I ravtu kultura od zalll -vanja Ie vail1l1 IZb. (.orllenJeumleno da se Probll3 u duDinu. Trcba napokon PUd'lt:lIli Ja brljka v 10 re ko moic: uv .Vazno 1<':anau (cmu ~llIz<': pojcdim clem<.1V1da sc susi.IJcI1Jena) UbOgil<:':uILI I (IUC plodmjim zcmljl:. trebala wake Lelm 1l0cilll'..lu dobrvarue. porn lrjcvau vodu da ne nuece. vee se nekoltko godina 0 1. a u trenurku ponovnesadnje vrnru zn brljke UZI(3J'!IIC u povudama.. ' podru )' izrnedu kcruena 1 "ov auuka» stablJlkc ( IIIJC~ICI1()1:I 'U rJVIlHIl zernlje.kc. lako [c prepeznatlj rvo. a pugutovo priltkom zalijevanja zasadenlh na padmi.:!!tl kako br W . rOIQ~IOIC2:a stvaruie uz pravdu kazc da JI: belie zaluevau all tcmelj ito I:z. jer bl cak I vl~cgodI411J't= blllkl:: I gUlI1ulJi IZ tug a 1110git IZVUtl znatnu konst.. Sadnja biljaka nil nacm da se gru[lIraju one ko]e imaju llcnc porrebe za vodorn (i izluzt:noscu suncu). 11101<1 ehnunuau nal~lanJI din "I:: konjcna "1II. nlO redan korijen dobra nlZ'IIlcn u dubJnu gilr. all koli~i"ski ne(jovolll10. dok su drugoj vrsu potrebni drugr dCIl1t:1111.I kod lIzg!}la bdlku 1I povrtruaku. o Bdjkama je kaleij porreban za osnazivame trnja iii sijenka stanica ad prirodnih gnojiva bogauh ovcm supstaneom odllcno jl: koko~jc gnojivo.. luglLrllJ.nuu lid Zl:cil. fIlazl 0<1 pov~rnu u potraIi ra YOdom: nasuprot tome. osim U kisclcrn tlu. svq:a za une koj) uzgajaju hi ljke U PO~L1dl: pazrre da ne zahjevare pr vi c jer re prevclika kraju.. kao na primjer oru kopnve. vet: da prudire u zernlju.hJcd ·6 mctodu IZI11JCflC (I. svakodnevno zalljl!vall[c IIIdlllOIll kulltllwlll vcde. koje sc ne koristt svje:ic jer hi pr:iilo korqcnjc. miJcl1Ja 1111e rruesto PRAVILNO ZALIJEVANJE BllJkama jc z a zrvor vodc apvulut no potrebna Sa!110 veda Jct ~ .t: proved! u vrtu. pcdruc] «ovratntka . ve hlrJkc pokazuju 2:lvlJI ravt kad 'c uZj(<IJaJlI .: pnrnarno karl) nje spaja a stahljlkurn l.\UC znekove parnje pri)1: no SlO \ • pow ' (I~U\I: h'. klorolrlna pri urncst Vnrcdno rjcdc. na to ve t reha uvijek pazili. kOJI IC vr!o u'>lctlJlv nil napad glJlvica U tr . l'rrhkom :ta1llcvanJa potrcbno J .t:ml)I~[I::. kad [c btljkarna potrebno u· '\I~llje znlijevauje. u . ali ruetko . mlado kOI ij'C:II) " di)ch se na 'Vi~c dijelova.!(i1 U prvo vrherne nakon sadnje. one drvcnavte nil koje nrw prnnjenjiva zboll utili" loIZlull<I). koilLI nil vude bdjaka na. biljkama Ie porrcban I kak.Vlld.:znu du'.. a Illl<.l::j. 05m.. du ika.

gdjt nikad riC prudrru ~UIlLe. i~(llpali ono ~1O~c pokaaalu lI. naznae:cnl su vl. !:10kruen ncdo tatak. QUjt: ie odmsh Jil\110 SIO im odgovara I kO.lIlug h~ca. ~All. rcmclina vrijedno t vrta jc <.ljaju. ukotiko je rijcc 0 poljskorn. gelje ~c bIt! puno tl'ic na6 prtkladne prtrnjerke Potraga za lijepirn. pravi savezmci vrtlara. cnemogucava tIVO! hrojntm vrstama Prcd~tilvlJajll6 u OVOID dudll llilJllrik I.:priklildntnl Iii neukusrum Ima f1o(.lan je vrijesak za one kOjJ iOlaju zeralju 5 kiselim pH). mnogo wJetlo. ivtaknuta II: I naJprlklaullija . stabala.sarno \u neke ad radosn vrtlarenje .JOl VI lil koja [e lako rlje~i[i.zlozt:J1ost wake vrvte wJetlu. najtarnmjc JC skoro erne bore a na)l1jt'Zllijt: skoro ZUlu Slrok je spektai li~ca tamnocrvcnc bore.t. U stvaranju vrla odlucujuce su boje i ant 51:pazljivo promil.Illn ue cvucce za pnrodan VI t.cgudi~1LIC blljke kojima [reba trUl0l!C) sunca i one kojc 'I: zadovoljavaiu 'ICOOIII ..u Odablr e vrsra pnkladnlh ambijeutalno] ~itlladjl omogucilVij l. U zal~la problt'f11atl~njl11 dijclcvima vrta u pomoc priskacu Itlpp=ulj (izv!'.liI lie treba s vremenern mueruau i oruh drug!h. mnngo je zclenog lls~a. zrnke all ipak uno dosra wJctlo. pIllsar. obnavljau.h'Uc.u.PLANIRANJE REALIZACilJA :1 "'n y_ biljnirn e sastojt ad zemlje. to je~t deboka sjena.to j(..vjcdo~tkOja uuece na cvjetanje. otpornom vrijcsku. kao '.. stalno nasroiarue i uccl1i~ IZ vlastirrh l:!re~aka.' siena )lbljil.ilvanlc \Jcnoviuh kurova iii prekid ncke tamnc sckveuce Vr! nlkad !lilt: dov~cn jcr jc ziv II neprckidnom razvoju Nemojtc se lISI!\U~(lV.l1 lIIijCI1Jilh.. cvijeca. koje se ~[edIJivo kon~ii za OWldl.k~t: posttzanlc zadovoljilVillUeih rezultata i osrgurava zdravlje blljkarna. kamc::nja i eventualnc vode. a irna i dvobojnog.

~Irc wOJc prozdrljtvo knriJefllc I. Treha uvuek unatl na lIIlIlI cia :tivic.' I . kllj 'fII se VI. puusforo. I J ·.110 Ie> .ke.. ponovno (nt '10110) plamrame vrta.:).!lu kol Oil kon se Z 'mIJl! r onaj I 1%I1<.w 0 I pr1!dsQ. U Rdnlu tJvlC r. trebate uzeu hrijeva mkakvu '. [asno ie d qiak konsu drvo '>lJbJla pn 1'(.l prrvarnovt. osiromdujc Ie 1M i br.n'. DOl bl kera dugo tal nil trup rrna. uklepaiu vtrukture I 'I. grab.. preporu '1.. rvuunue Kudrna.(c bllzlJlvu upurrebljava. Jcr nc CC tt~tatl prrl. 'IImlulIl. i1ko . 01 zalnja II uvid II zasadru Reljcfu VI ra rrebate pOWe11l1 malo vrcmena. kOJi e io' I dana rnogu vidjcu aka vrlo sta III rman]a. vrtu tapro_na>t fll~lrnnUKnt.IVI\." pcdrucja r prerujeu rh l1oll"t papira ~ ra{I~lma. tako da dobijete precizau I proporcronalan Jere elJdo!! ~10 dodatnu z Ona.m.1 ie kortstan r konacan rad. Mil ''. nOljlak c za obradu.:! \C mogu gradiu pak drvcnorn U pnrodru \C ogradom vrt luepu el] 'zoom kapuum od III.. kahna. je pu.dnaku nlenoj VI 1111.IIIU .<l110~ drv -ta.celno\IOlyne III I prepletene uH d e.a(lll.1 dOl bude . glol(.' vi tn.Llbh . vdlki sandu I za kompovt.e. II u IIrullYI10111 bl ruku od nekoliko i Vrhove mOlki treba ukoso Isic kako hi se p(l'ip'<:~IIQvtalno kapanje vcde i takoder III treba premazau buummoanun lakorn d naprcuv. Ck0l101111 povtavljunrem rn 'Ialne mreze..V.u~ . da nay edernu samo on ' najra\ireoijc.dan uti nnjvaznuih pnrodruh ambtjcnara vrta. 0 ljez.h kad \11 CVr\(C I bezbrojuc vtrukture II vrtu .ck ~ll(1 od vjetra [ t:IVKJ °- drvo II C rakoder mogu pruza ~kruvl..l~ntll!!II jmllllJlollln).v'po sigurnu WIJtu..IYn 1<: Cvta 1rYlCll.llla iivlLa zarumljiva JC II wako godt 11) doba Iii je III (.lo II 5U c kilo ograde ~radlll visoki zidovi od kamen]a I op . bltl \1 bla tr 'oaju cborena po jedan pnrmerak wake vrste bozlkovina. na uz trupa .allltl kuru.o bQbice. II~ iblk vina.da.1tl ~ z Hl:~e!c udutl VI <. ana IC. pruzn .tc pucama ajpnkladruje ZIVI(.. .ltll. kollku hrane oduzun: JlI bllJkam~ k"lc 'II ev c ruualoo ziI. a ~ko .rn. zuuka.alto ~vjeQ I lc:tTlllli~ N~boIll U'I!I1UQk !KAKO OSMIISLIITI 'PRIRODA. ubl(no cadi k n lin i druge vrst . Ii) .korn zrrn '. II ~Irinu ) .d 11(1 ona mu IlJ. osun 'U \[u aju kad ve pudru je predvuleno Z vrt nalazr usred pnrode U pro. lazjl I potpumji za peill. III I1IJ • drvel.. 1\1I:!. zunzelem Ja~nlln ( min) (Tntdld()<. lII . '11. l)'lm ~to ol. a uvi. aIL 11. lJakl rrrilollludcllu III zasadcl1. dok drvo l ~ knrum kOJ~ j.~c'. Trup I b z korc IlH raju ve jcdnorn III dvaput premazau za~11111l111akom.<I . ko<f:r mofe p<»MIU lu.tllu od II 'zd.. '11111D gl . IlL dWlu\i plodove..(. VllJd uokolo po zCIllIII~!U.drcd:erll. drug.... .>IIlIIlVI I klupice.lraduJ ' I u"l-Iurava za'.. vlI!trobr.lSob prcko m r I pol s.I" ~1111 ne Z prion re 11. akl .oelement=~i. brajde.["nora hili (i1kll nbrcZJII.C rukud bl' I 1110mUj.' IlOl. ko jer [e [cle i a'rl a.1razh 11111 vrsta wmll zacaderuh redan z. m<or j hranapueam I rn!"'m _1111' sl "'CIIN.Iohudllu raste zauzel: In pi "vlfoe pruvtora. podru j vna odi] I) no od okolnog prostora zlvrcom ~i1 .1' "" rna 01. ° rzradene I rvu koje <. 10'. nuh u (lruh~'(: Iii I. all rakoder i .I'll u neposr' -dllo mora IIVllt'k [lrCmaZJII rue.'.t: za pnrodan vn sll aile mlJc:" ne. ~ .tlYlCI do.ad -n ' uz fl)lh Ako pnrodan vn 111101 ~lc Jim enzu " IIIIJdana ZlviJ J1"'Il'lla dn m . \Im u.NVIRT 4 uno ml~lr.n IzmcdupodMI . love . hltl ~ m :~ zemljanorn OGRADE I ZIVICE VllI~nl 'I vrra UgldVl1tllll ide imau .L I ululJll<llna 2. .tQ pl'l!dod clenill ~ fullino konlt1!nlc.

da paalre da ani prolaze pored pusebnc rnirivnlh biljaka ko]e zavrjedu]u da irn se drvl izbllza.lecem iuckaste bo]e I crvcnlm boblcarna [e vrsta kojo] odgovarn siena: R. njihova ~III'l:rd zivutil odredm putrebno II: dohro prijc oth edrvanja ve 1I10Z.Za one ko. u bojarua [eseni. da vode do vidrkovca iii do karnene klupice. ..el JOJ cdgovara da .U prolie~e da. P n. doblju ake se kosihcom poko. dakle do nekog dekorauvuog elemcrua kOJ!.nu Ako !ditc vria.VIe"'.Jvu punu ~i"Ca.. COfflen'os~ voU vapnenasta se prflagoda.ru.u om kojl ..).cllJkc b ko] .1 sarno iedoa pruga trave. dolo. zahqcva do ra prosrora. II kratko Vr!J '01 • C • Iornuratl gll~l I ZIVILCi r)aVlllll<i zelenrlu 1I1Ia kuujen U ~j ncsavladiv vplet tr nuvitog gran]a. ~ • posravlia ograda ad morki.va skoro svakorn tipu lla. Ie kuplna (Rubt3 51'1'. a II pruljccc (c rnnostvurn cvueca pruzali spekrakl ranlmne ljepote. Kada zarim razdublje (.i tele ~p$Q!umo nenadmainu ii. uncu ZivlLa od ruze.<1. toji Iccina "lam tivi<'. od neobradcnog drva .a prude.t: pU>lHl vame [urnur.e plodove..tku iz!Oczenost suncu: Rosa arvensfs s cv. osmvlJ'lua svuda uokolo najvi!u tr.all primorju. pimpi(le/liroli~ uspljeva u I U prlrodnom vnu [edna od najllep!ih vm:a putcljaka . dlvlju ruzu It Englcske.leu Id~lna Uo dlvnc <. sjem a od laze.:lI~la I zbijena il. karakt iii 'r vrtu I..ade vl~cg(J(f.vjelanj. karakeerizira vellki razvo] (mole dosed 3 metra vislne) i daie crvene plodove zemlii~ta. preporucarno samt unaprijcd s. ~ije lI!ce.C raznuvhu 51! odlucuju 'IIC I clement kOJI daj . Ioruane. narancasto-crvene babe. kad se pr'Quolja miriSe pOpUt jabuke.e iakodcr plikl. nne vrdljrv lzdaleka. R. ako II ~c pmach ncka pcnjaclca. barcm ona ad divl]c ruzc. Cijl njcZl1l blijedo-ruzicastl ldealna Ie za tu svrhu lIIalfltflw nalaze ~avr~l:J1l1 podlogu Ima ruia U vehkom svljetu rub ruia lma Ih raznih boja j prikladnih za $v. ako ~c po 2cII11JI a pored: r cvjctov: II. a aka 5C nc porkrcsc. 11Iblginosu. ~c I zernljurn (zrjeval l e.1111 . kale puce veerna vole. ve pred iavlja ugodn iznenadcnje ako vc I~p!ld SIIOJ1la~nOIll II) • za.lIJna . kola 0. neveru. R. ~t: o~lall dro biljke '~1rI n . izglcd j(}j "<': oko kouh se mugu CIvil. hudu6 da da >e ~ 'iii z su prcdvtd da ovtanu LI vr emenu ncprornucnjcne.aCi Akll duz perunetre IHoic obnovru zadovoljilviI)lI japanskc vrta ve' pI) . po mogucno ti. ali Idkudcl male humuva) (Jclllrtllis uma: icc. srnjcr [lt1tc:ljaka. o novna irovina za marmcladu nevjerojarno bogaru vrrarnmern "0 rJ> Z PUTELJCII STAZICE \~ZIC. dolaze plodovi.~n.

'::ano.... ktLnJ3\U: pr '. pl'II~lI~n ul1ler &rmo~uJl.'" odabranog (..k:.l hvad ' Dmga metoda Z doblV31lJC I.. je LC same taka jemC:I1)c naet pnkladan prosier za kllJilnjc "'cdu Ilc·~olllolllkoll1ta lake 5C ua livadu Uno . morskr luk.anlh m. [ako ve razrunozavaju I UI"IIU t.<10k lepurl I ptlce ""'Ii w true hranu.un~oJ. prikladru. kou se pnlagodavaju wako] "I\U ZCIII[Jll. ""d. Ii. \3frarll. NalbolJc Vl"IJ<!mC U "P"I" te J~cn K.u 'WI. za brlrke izv . II(J '.d se 'jeon""". jako \U zarumljrve rakodcr hvade kl1Jt: m.uI"l.a . do lin moic biti poploano. zmnoi:ava)u zau II I 1I0111111: I)ubl ICu. III iznova \' niuze UlI. h-adl Ie p. morat 6: ogoliu zemlju I okopau je. com tnJ.1. IU 'I ramo ve nmgu PINlci!11 KrupU.h(11.JVIIK 1U.d.vJt:laJlI Kad \C kupuju N!Jll1uIJI.lblJI. ueba ih Pll~IIU da uvenu I O'lI~Cse. zablJak 1t. . medu place ~e mogu z.llih I nl!Ol!ekrr.b..ulnol)lk 'Id 'dlnc za dn U lid hYdddllid \U VI\lb31x:.u h "~IC poljske.uporedl pc povr!J .(01.. buseru vnjeska ill paprau Zanradu viazrce p trebno j .nl trave pnkladne za karn -rnu vrt..J ."~ Ign fin pnvbfnlnl ulogu..sl<om CVlJeCUboIJe ~l'IIiu zemlldra dobo 0 Iliotena ~IlIKU. a Z31i'll1 JC jedrna hnga IzbJl'~dVa!L rezan]e 'Ii~a u dJlI boljeg cvjctanja. r. lu. rako da rnogu hranin gomol] Tko zeh p<>'>IJari divlie IJeee na po rOJt... . IIClnkll.c truda neuo LO to zal.c laKlatl..l\l.gIlst!: I ~ruc . napl II".l1o bill od n."u hvadu. do 5 UVI.. futa luzarka). l!!dfiO>la.>p"da nrnska kannh a (Allrlll'llll~ Plobills) kOI~ voh Ill) ~la Izlo! 'n~ 5UIlCU I dill I: :VIJl-oCC shcno Ill~11I11 rvan ream • ( l!lilr. va vtrane opcke zernlju.l LIma szloz '111111 sunc II dobro th '1111. IJ. pnje no ~ro se odvoje.k' motive Da bi c omeksale stroge linuc poplocanog puta." od brljaka IZ vrvte puzavaca.el kt tmeNd.. prvo pogfed zelnll.clt 11101'1!1 pnu~nutl udnllm d. .. pIoSIYlom Iopatom II ~kom liz ~laZI U u pndnOZIU Kn:nova kOJl 'IIIU ozna "avaJll vrnjcr. dobro I "ern k. VI!..'>C dodau 5)<:l11el1. rezultar lC bill IX"''''!: pnrodan IZI-:Il'd . ol... n.J.!te ~'nf prama.l<l t1 10 s kr3lobkz mof nepravednun bojama PU[cll. IclUPlu ~ v..l ~JIiI pol. dsvna brljka izrczuckancg [1.kuJu(1 U \dZldull. srvilo kJ!1l '!1j~ uv " 'hll SVOil1ll ~tO Se lj~c kaldrmc.1du U CVlje<!u n tn:b. dlfTlC'lWp.l eVIJ a. i St'POtf<lrUI o~ymOilrs i ma] ina du'.ldlLl od lokahuh m tenJala moze ~~ IldflldYlli ..C gomolja prol] 'Inog (rnorski luk. IIIrdZUV I I zut 'Iuzarkc. treba provjent] [c. rnju 'I tako luep ... narcrsr) III iesenjcg cvjcianja (rnrazovac.lo(dn<l kdlllC I10111 kaldnna III put . z 'mi. j<!r .napu~en IVlI@cru tJve Insekd.eCe. nahk onome papran. a limo cdJ mnol<> klJi. (i.1 .ra.ld III VI\ 'NUCJ.Iv. slime da llVADA Cvjetnu je livadu jednosravno postoje u prodaji dobitt ukoliko vC~ gotovc mjdavtne 8 sjernenja za male cvietne livade. lVOfU do dtro. U blago] 'Jt:nl I na vlaznorn terenu U\pIJeVJ.it:a (Thynml tlntta). nju 1Izemlju ond)e IldJc 'ill pair. bko so na..1111".v* 'a normalnoj fnJclavl1ll ~lcmcl1'" Z.)\ddlll lnljke 11I~Przztlllh PUZ.. ... kojc dobru podnos ' hladnocu.. Takcder za Iuzuju da budu pomenutc.r slIbur'lr.c:Iom lr.bll ne" mil mj nli ") polom 10 d.raVllcIlC od 11<1\101.) zuuh cvjetova koja dl"110 izglcda rzmedu kam . zII.l!Sa &OOI. na k011 vc nasp PIJCS k. rnoraju posuti komadi irna kor ' koja sc konsu za prekn vanje II a tazica 'e uvuck mora !!r.em]l'loo predodred no Zil hY. u prol. a zalln1 sc 1111. mot.Vletne hvadc ~ 10" 'i<: U ba anJL! pune "-lke Homol. zbog izrurnne ljepote i bogaiog cvjetania.e!!'U. koja JC pomzena nnenorn (oh'~r II/lIlIr. " ndR.. p:t <[UIC" kajc ~ tal< I vrt mania..d. kao ahernativa. tu pada i ljupka Di~o"dm fC/ItIlS..(. Ilo':m! I !Clbllike CYlleC.tJc"a putcljak karn 'I1J ' kOjl: prun ode kad kopare rul .. U pnrudnorn vrtu hjcpo Izgil'daJu I tazice od nabijenc zcrnljc.nllho.nja 39 sc tarno gdje rnnogo ki~i. rnozc . moze n PO\IUZIII kao remcl]..

. "II 1'111 lrehcl ItIlwgu ~vJetlii.trollli.lkI 'In. dakle ctporm na hladnocu. tei en«. i ud.II11C ~<: nadoknacluje zemlja 1111 e dobro lodall kOla JC evcrrtualno potrehnu IC pnklduno otklrz .vllu Idealllil U(lIhlk zilla kamcna na6 pudlugu v"ukllg (vr"tog hit t:c llhlazctl .tll1l I ll~.' se uzdize nad sjaJnil11 okru 'liI~!11ll II c'm ak dcr mnogc plnlllmh: blljk".. d. IIII. vj~laJlI U bfizilll l ka vodc i staga u pnkladnc za nlCl{.u.all duevnu.c trebao nil"ilt. U ~JCIlI 6: IdealllI arnbijcnl na i . omogucuju cvjctanjc. zeit lIn!jC'1I vrL v ·llka pmud" Hi [flJIi bd%em:K " vudom. Mcdu plutaju im biljkarna domlmraju lopocr. I elemellt koj! [e u scanlu abogat'!i ~Y. ol'OZaVJJll vlazlH.lpnsumcsc pasula uprnvo n""phodn3 u prirodnorn vrtu.. lic:b .Vad.Jald. iii se dna i tranice jarue mogu presvuel neprornocivim platnom.cg. ruzi "a~le iIi hijele. all nisu rnan]e IljCPl 111zarko zuu cvjerovr ClitlJf I"limlrll. pu~ . napronv. ho le i paprall. Cak I ani kgll no Ilamleravaju nvorlti 'lad no sum~le. OrvC:LI:' bi i~prtl:l:ilu wUlu ~Jcnll nad vudom (dok vodcne biljk~· u pravilu vole ~urILC).. I f)IYU Olla/Jctd/.co{ldlllr~' j karanlih. u kol"'" >(".I ic.YeC bi . lek liko rjcdana nakon uvodenja bil] ka dolazi rreuuiak da sc ~t. PADINE Kad je u nckom vrtu pnsutna pnjl: wl!~a puvl!~a(1 stabilnost velika n '1.t: U~1I1l . ne smlJu dOJluSlid d3 U vrru dud nedast:lle poSUdJCl kola ndrti nekehko cccnllrnetar.aIi nlti 1. Tko da LI vlasurorn vrtu una suhoard.. a vnpnenavurn padmama rnoxu ~ . Kad su radovi zavr ern i kad se ulrjc voda.! pojasa.JV~ nbc. cluk pcrllllLke.varl1l vrt.bao b.e apsclutno volJed.l vade kgju a. mace vlabo i korI51·i\lOl. pcsvccu]c vtvaran]u ~tjl:navilu.Il. Jl'dan od oruh podignuuh ~ puno vjdtinc.I"nill. rC~LJ I!t.. ko)1..n.tljclHJ ud Ylwkllt ~lill..l. kuje ]e mllll~dnu nekohko ~. pred vazntm je izbororn. gdje bi trulilo. i tropski. posebna 5' [latn} .I pon -kat! vrln mmsru.lu u~kllilll'lCllhl dolje gorrul slo] ila. lzbor vrsta bit ec rzvreen na temelju tipa prisurnog tcrena za ki~clc rcrcna je idealan vruesak [s razlicitim podvrsrarna br $<: cvijcde rnoglo irnati ttjckorn cuele godme]. kojrrua hladnoca 11[:' odguvara. neophodna za 2:iV(11 biljaka karncnjarki.. dovoljno debco i. bez kori~lcnla zbuke.. kOJlI obozavaju lepun.itKO. i11t rakoder i pnlagudljlva Anrrl'lu. moze uz njega uzgajari planinske biljke. all nJen. Medu nnrna je najpoanarlja 1m pmtrl.mlllllld.r III.. ZlIl0111 bc)jotn II ~r 'dlni 11l1~ .' ()dabldll ~I dobrc crruce na VIIICIII " nil S VrCI11e:nd prunjcr krill 'Ill Zlfllt' zCl11lw ivpnd lnljkc.vIJI:l:a l:e VIZU.vodczcmce r drug 1fvo!lnJ . IIi pak bdjke prilagodene kamenncrn vrtu.. kOJI mogll bin porueklom IZ 1I111JCI'C1101. brojne u biljke koje vole pu trti korijenje u zernl]! koje je konstanmo vlazna. to JC [ one kojc sc hrane nuncralnun sohma 1 otpadnun tvarima pnsuuum 1I vodi.'UU kOllnlJ jl' pn:krasfli 1m lI[. muteci je Kad c jcdnorn iskupa [ama (~IO nije lagan posac). . moze sc 1I nju staviri rnonrazna posuda.1 (1I1~IO~ka razlika). billkarna rano boje l. u dulinu Nil vtrmo] padiru.. I fajc se i::a~ke.t! onoeono In.bllo R kup~nfe. (III eleganrru futi cvjetovi cvjetaju U proljc(c. Za utvrdivan]e tcrcna idcalne su biljke pru~lfl()g karaktera. zapravo.r. koji je najpluunijl i taka usiroruase zernlju.e 01ly113 . osigurana dobra sn vrc ne ·. koje Ill: pmz-a}u oipor vjetrovlma i obdarcne su korrjenjem kujc prodire u dubinu.11':1 td In~ uvicle LlYOCllO kukee. prve biljke kojc sc trcbaju siaviu u po udu bu c one kojc zasicuJlI k •• kom. a HUe ln U jesen padalo 'II vodu. uzdizu na li"eu koje pod~Je'i1 na vlan trave. z3~ad'll brruvtre ( yz"rl~ . {. rako da ckosi rem I orastorn konrplcksnosu pCJ~lanc ~labllnlJi i da bude u~tarl}U odrzavau c bez pctrebe ~lalnog dJdovallj~ izvana.. lIIugu uzrokovau prave odronc. kra [old<.vno!! btjclog <"ViJ'::CiI. ak nrjc ~IJVI!l u IJI1lU za adcuje ·10· ak UI1 PRISUTNOST VODE Aka ve.ko. rer kl<. a zauzvrai vra aju kisik.g arnbljcnta. Tko ima [arak ~ vodom iii paLo(i( koji Lett: kroz vrt.aglaci. ptlr. II[ III: ".. bUDza pi~e.10 o5ue le.l do. gnjl! i kameru " nuesto. na prirnjcr puzavi olollra ler iii neke tc!inja e kilo smreka Prue no ~[Q w biljka posadt nil padinu potrcbno }C pr vjcrui jc li slo] plodne zemlj .) lagano I1loynom drenaza.. Zrak sun a.

IIIZI za "PI!' i1VillI)1:ravra . 'lis.siavo bilClo iuto LVIII:(C o.u na zmblu ~I<o IU pogdl:n u . mogu preqd. I.lZml1l1ZilYiJl11il [Jakle. tile bl..1)'1'11). .h biljaka gornolpka.I \ 1IInlil pokazuie '>I: kun.1l111}a."ullI .h cvjetova ill zarko fullh. da hi .. ako . suncu Razmnoz. kuje. vaznu II: otklllU[1 LVII ':c pll' • lUI .I'u) 'Ill nl"l 'I IIilia za preknvaruc.1 .kc wrhc.t_k Jl':lIQ.I.. dormnaruno Kad..u.11111 \u za '!Ian)c u vrtu. hrzo pmlajc l! orvaraju se nar I I.VjCI<lIU krajern zune k.t' radilo). jrno. polazeci ud p Ij. e II~pIJe razvul I PII\(Il'1 ~Jcrnc.m 1111 kOI!! ~I ad OlIO! ito s JPOncmo dt!bn u pr rod ..InU111: ru'>li IU'.: l\arLl~ a proheincm 43 'we ·. It! '.III prr] ' \y1:1(.ll:lnug kur II 'liP fin...lUJC~ICrnCl1le nade pnkladno JI~IC. ( <u slid Con.. ['IVU b (.)..w ode: II 'lem!:. dobrn.U. boj .nll" hi ~ dr. taka da se 'W' o<.k..... kujl predivuo Iz!!lcdaju na hvadl.lIZbl). -hno (mug napa 1m"..a eventualne " ISPll. playa klll1la\'iI pft . kOJI godmama nc muu UZIlCIllI vall IIZVI'ol10 Izgk-d3JlII\'>Od 1.U1ICm Izilall.lavl "!:IvOtnu~ prostura uljeze z.. grurncama kombtntrarum od GOMOljl1 'IZDANCI Jlnuj. 'lIloql:l1ll1ll111 CvorovlIlia .. pi '1I101aO zadllVIII.\II(l1o r. I ' U gU~!Oj' dllll I pn:l.pPJ uska MCa i bjJcll:J·ljubl!:::a~l.mr'J. lankin.a[ralli ( ranI! .lc ~unllJlllkl:.(ahIJlka IWI ' . 1I sjem nekog vc'likog ~labLa III rspod Wflllja. III:( SUIK\I uz flll.po I:llnll ja Jorm f"lIIC"I to &"11M! odredcne nlnOStl.BOJE I MIRISI PR.1U -tabln I ). C:C\to yrO. kUj . na nekoj zernlji domuura neka vrvtn koja \e fe'll drzan pod kontruloru. kolr "lnl 1 rd ainu rzlozenos.usum bus "'1m U podnoifu I ba . kako 'I1M11111a llIugul.babe tr~ iumskul 'nllY boptu I1UInVWln. \1I vrvrc najpodubmje za pruod.fI\ralllu tla IZIII ..op:ru) IMln upadll . vode u dovohne.11.1 w C pO\adlll durcll (<'0111. po!lUloKl preporul_ u<bJltnOnj u prin>d n prol.lla tvanrna.. W<o ¢l (V'Iea. J zonama j• ·tlJ· J 01 • 'oj 'nil \ punll w] II • a '11111 hng.IRODNOGVRTA ptirOlIi lnljke rastu u kolonqarnn.rvanje . zaum ...u(1 uLlllak (~ 1111\ I III lI.!k .t ·I.hllllt!lh ~vakl kutak. rllIrI\(l • 'ill1\klll1 111081.vljC(C kOIC se Javlld '~1Iv"lbabc (GlIrtlllllllllllJ"rll) I zVOn~l!':1 (LnI(Q}l!lfl [~rllllllll. sim put -rn vrern '11. puzavrh .JviJ. ondje j.ti bk I (J1~1mm {¥ji!QIIP.11 I a I morski luk.dll grmov III ok"" . ah takoder I razasutl PO 'Pldll1i ptKdl h 0)11111 pritnjeraka rsre vrvte. 111111. bujau I 111: acaju velrku ~ll:llu."<11".

zhog malo L'VjCIOVlnla. rnekc asnlbe. pu<. ista su brojne vi~CBOdi njc biljkc koje cvjo. all tak i isla podvrsta.ydtllolanl.. bujne plamencc.VJETANJA CVJETAr>UI'I 7. IjlJfJlC::lu: koje SC ~il\:zdaucuua i VL~Ic.. i ona nJ 'zna IZglt.mll~r spp.dobro podnosi hladnoru I voIl mlestil s puna sunc:a: IItte Il3likuJe onome dJ"tcl. z. a spomcnut a t:-enlO. I11rdZOYLd (CardJICIIIH .).. • CI. muze sc posaditi vi~~ podv ta i~IC vrstc. O~Imli~lIi dugo [l"3juI prlkladnJ su 51! U 3 jed nom odreunl. zvijezde. podloza.I.). vucak (l..!TANJI\ Lt:fIIO SpUIllCIlU! kandilke.j eijl se cvjetovi mahm "~C:" I srebrna uh stablnka. kojima ne odgovara prt:lI1jt:lital1)t:. ziicvahcc ( l\utr1Jl(lllfltlJ spp) koje hUMaln C VJclaJU.vije 'c. razliC:itolll Q<..:. jer je rijctkost da grrnovi po\lilvljeni na r.a su$enje I upo[robu u kOl11po~Jc'l. na . mogu rzrnjcnjivau tuekorn godmc • LI polu'>}cni se rnozc UZ8ajali zaCuduJII C Ida ~c Zavomjaka (I)~(pbmUl. vrbkrca (Lyrllllllllllrliccrnl.(! IIIII). zarim urnaricc i Ijcpolicc dana (l1t)lItFocall. . aka lrna vlage: po~tO cvil«o ozb'I3 prij" h!la preporuelliva je clen. IXIlOClllLC (1\1)'0 of! IjllOllcijl c pp) vlaznog zt:1lI1)I~tdi prcdivru ZdjiNI bozun (1'1I(o""r ~pp ). IJt:potice 110<\ ("'limb. Iunkic (Jiosra spp. ~ Kako hi se produzllo razdobljc cvjctaoja. omoguC:lljc produzen]c vrernena cvjetanja. ldealan le gomolj za nalurnitIJranjl! u vrtu: sadl se u 10mlju u kolovozu.vllulC dolazak le. ojasc prilagodava svakom tipu tla i k Dugi klno.u/.s spp). nad kojim j . eleganrnih vi~jnih klasova. ali I1C posljedrue po Ijt:pUII.i UatrlSiJ javlJoju kasnu [esen. vrdjet 'CIllO 1I nastavku koja ~ 'CVJctanjc • tAVNA I>I{OUETNI\ narastu preko jedan merar tI vrsinu. ..Irb. mirisni grasak.e kof' naj. J .11f. i rnlrisnc il. clcgaruna rnljcclka badema (I..:da.urClitlll!<lie) i zmih Iuzark].JETN/\ CVJI.ma. Krajem Ijl. "" deset cennmeeara dubine. KA C. clegarunog 11561.ne I zawara se kad 51!'premo kUa. na kraJu.'. ljubrtel]: a vlagc L'Vljt-ct: koje podsjeca na ono 1111)ana.. prekrasm zvom:IC.) .AVN/\ I."vadl.uhog cvijet.) Ci)e razdoblje cvjelanja traje ve do prvrh hladnoca.: vihojle (Ultifdllllm5 sppl. kla a~li smrljak (Dillll! /ljcclftll." spp).ltr.Mrazo .l.:lajull proljccc.kU"J rldlm:tljIV.lJt: .cll. u poluslenl oilna suncu all $31110 utj" zelle (Gxalls ocecosclla) rasee spcncano u ~umama..II/1inus spp). vrij -rne rklama.vijedjt:no~u. rmrisni 45 karanhh (Dumtlm spp).I (GrIJlP.t. zt:tjc zeljc (Ox<llis ac:rloo.!!!JtllflfJa).sen j . kadulja (Scrlm" 5PP. IJublldJILC pclusjene. a njihovc III karaktensuke in' p ebno pogodnirna za pnrodau vrt. ali lljepe ntZica~U: fuksijJ bcje. zasadena na mlesuma .". GLA VNA JE . Lydmi5 cOfOUdri<l.zliCilim rnjestima cvjetaju lstovrerueno NAJPRIKLADNIJ EVISEGODISNJE TRAVE Dckorauvru karaktcr VI t:godlsnjih trava je ueprijeporan.:ta pocinju evjct"!i rujill15ko (.

4.lmarkc epattche (lIc{ltllic<I Inlowl). Tu [e takoder i Zilll~kil ~nJo. luznara zernlja. cviJcct" [c bij 'In.e uabla.1i du koi~ tIva p3 id""lno .dili na ZAVORNJAK (DELPHINIUM SPP.vljece..) rn do preke (lola metra.rx.vijeCl:. SPP. bljelo i prtkladno za uzgo] II posudi t. cvjeia II kasno ljeto.. J EVA LICA (ANTHIRRINUM SPP. v. v.... rnj. ad 10 em do 1 III ( . v od 20 cvjeran] • od fII·IX.rll!lt).~I1.lrna Olfl'ClJ U VI· IX. mirisu. v pncnaSlo makssmalno] vtSilli bilike. bldga . TRAVA F ILl PEN D U LIN A ) SUIILC.Io.. bilika je pnkladna za vriove LIZ mar " obliku Jneskog mplona.ehun~e SUl( kod t1!d~nih . zemlJil r. 2:lIto·zel no CYijec una mljetlka 11m neka C'i""ce. all bez m obzira na hladnocu cvjeta kukunjek (Hdltlxlnt5 "'l}m i Ildleboms uirTJts) Prvl Ifna Lr:IlUkorijenje I bijdo (. 'Y. riJlIt/o SUMSKA (PHYSALIS MjEHURICA ALKEKENG/) SUI1c. polusjena. !TIl..) POIU"lclla. lagana. cvjeta ..vjctarljl' It-djl' we do kasn j -ru. a drugl tina cvij~e njctkc zelcn boje.[11 1111. cvijc e JC plavo-srebmasic boje. II lm. ad 30·80 em.' (Crr<lkJ~"!lnI"llltUul~I!lIIIOtdl"l).'Zelena boja CV1leO rii. "ria I lume. .I..r-irdl/ii). preko I III.. w)c:ta.Cl). kaJ I trail polozaj na smcu. sjena. vrxrna od 30(. zell1ljl~IC po rnuMU~I1U\lt V[·IX mj. dobro dr nlrana."5 . \Jena. .eva r.ok~ clcg~tlIliepustlk:lre su IIpSOIUUlOsa. bogata.a . cvlcta od IV·V.1I11 retene cV!ie6i 1= neobltnu. uglavnof11se pnrodno . Physalis MARIJINO SRCE (DICENTRA SPECTABILlS) Vi~egocli nja biljka S rzdancima.jerm. PUlhlVtc. ·t}C I. H AJ DU C:KA Z VON C I C I (CAMPANULA jena puna wjctla. Ill). rahlo i svjez .. blago khda Vi. . T R 0 LIS NjAK (AQUILEGIA VULGARlS) POrU\Jcna. n krajern zim '(. zU!CJ. najpozdjniJoj kYillileti ~Ije.eboJfl<l cVljelc ·UIl<'C.:i. sunce (A~ltr"ilol. modro. de i 'I<lbab.) ( A CHI L L fA ruzicasto. v. zmnohvaIU.) dlnarna. (.IC)li~cC)i viseboino t.I11rSilva zernlja. wjeze I pjeskovlto zemljHle. vl'. zVJl'zddll (/Uk. plavo. flOI1. ZI VISEGODISNIE BILIKE NAJPRIKLADNIJE LA PRIRODAN VRT U na~lavku O:tt' za waku pojcdinu biljnu vrstu nao podatke o.!to pokaru. ijenJC[h)C zb g laganc opn bohe ~llcnc 1n.nnf!crfrorna). cvjera od v.. porrebno] . do. ~lJrn~ka mjehunca (JJbyvdn "I!y!..a (fUd~ktJa).mic U.c.. boje lavande. pasebtlu d .nrca (/11\.utc boje. bo" CV1JeCa.Vtjcc' zarko :i.en:t. cvilec kukunjeka. cvjcta ad ie« !um~k~ . do purpurno. c:vijcrc Ie rnodro. CVIJ<:CC)I:' tarnnocrvene hijele bojc I .Jes). razdoblJu CVJctanjil.C'ralo~ti8ml.W. ZVjEZDAN (ASTERSPP.uCU.IJubl~d~l<J. P(Jlu~lcnil. ruii(.vJcla LVllde '. pyrlltfurl"lt ).. ud 5 em prcko I m. ruj. nurlsna MODRII STRI~AK YNGfUM ALPINUM) \IIlCl:. pjeskovita zcmlja.al11a vapncnasto. cvjeranie VII· VIII mJ (otkinutt uv ."jdanj~ od VII·IX!TIJ .I1JranCa re ho] " koja ~adri:1 lIirg«mm:. wjeza. Ci. zlalni pnu ( . ZI!<IISKA CVIETANJA Ztrna je vrijeme odrnora Z<1 noge biljke.zloit::nO!>II <. ova.hla i wjcziI/ v.I). ad 40 ern do [ m..A VNA. dobro drerurana.r~Ilf1C za pove~y.Ihu.

v od 20 f III wJde. v ad ~o ern 1101~ metra LVJctal1JcIV·V mj.lznollko§ti prirodnih obhka. I. (..lgdl 5Upusule korll n c "'''''rom: un"" Zel11lja..lug. v pr ·ku 1111.)11 LLlILC' viera u ka-no proljcce IICW..) masua ZI:IIII'<1. v. all rakoder I I)lJelc I LrVCIIC. rnjesto gOl s uzgaja u pol U II nogim talij.llla svij a."zemlja 11' kl\ .ZA NIGER.imalno] dubuu 0<1 to UIl. da bi se pcdrobnne paZljivo sa osvmuti bllJk koje see vidjeli. cvieran]e V·VIII rnj.ka..VljCLC IC razruh bora (hll ·10 I1llILa. I'nk"ICnJ... dobro orvo!'enih otiju.:it. neutralna..!:I od IV V III V VI 1111 lVII'C:' II: od buelog do l.l otldd~nlem pUl:lYlh IL1bljlk.111 • Za knjlgama SI! pose nakon tog. bore lavande I plavo "Iii a ti.I)('z a. ALCEA (ALTHAEA ROSEA) lnogo sunca. l1. pjeskovito tlo. \ '1I11!'nH:nom I1i1AlIlIC lOI • lako '>e ulklUu VUe AK (L UP IN US '>un C. aU prvo Ie petrebno 'oko sebe i diviti Vl!lIkoj r. cvuetovi \1I hljch.) Plllu'lena. v od 10em do preko 110lu metra. zonama.ATHYR. v ud 10·30 em.) pjcskovuc-kremcnnvto Ih Ire cino.vlchlud rI.na pnh no IC.mom '" iUIn'korro I~ko se r prod\Kir. plavo d VIII X lo-krem hOI'. od Hlun do oko 1 m. >I.\'lll-oCt:brjele bow TRAVA MILLEFOLJUM) 'UIILI:. crveno}. bogdla I ~vJda. III ·. ruti asto. 'vjctanje VI·VIrI mj. flO ad Jo ponltlcl.>IU ZUlU.hI' hOI " RU.kelvllO. Lvije6: II: ruzl(a~IC:. l Icl. zcleruk . vrlo JllIn'all ZELENIKA (VINCA SPP.I. plavo PUSTIKARA (DIGITALIS PURPUREA) Polusjena.~oLIlI. milo modro. bijelc bojc. a log I crvenog.mja bir~ka u knllgama 2() (.rZILa 10. wlda zernlja.101..I ll(.lo ll". bore . -uho.vlle~c Ie vi~eb jno u nJ 'Zl1lm nuansama BOZIC:NA (HHLEBOR. cvjeta ad V· VII! 0'11 110 o 1Ir!>1I. edmah ua ~VOr. zcrulia moze bltl I LVICld I. v do uku pula metra.) . ru:z.. BADEM AMYGDALO/DES) <'11111'1.ulm:'i1. Zel.!. 'til oct III· VillI..!. cvjeta WICt!U B'otanicki I vlrtovi po5tojl bolilnlfkl vrt. mica mil .lIll'(al1)e VI·IX 1111 1. rnodn. pH krsco... dobro dreruruno 'IrUllla~IIU 50 em. v tid 1 3 Ill..) vapn 'IM. Hos'll PP u poljske I pnlagodljivc biljkc KLASASTI (LiATRIS ~UlIl • MIIRISNI GRASAK (£..uhl .lIljCLC J ·I. MLjECIKA (EUPHORBIA iena Iii I ulusjena.)' Ill) SMRLJAK SPICATA) UIII\nU L) klulIJhkll1l I POIU'. purpurnc. purpurno. mi. FUN KIA (HOSTA SPP. B0 L UR (PAEONIA SPP. zcrnlu t S P P.) !'"llI'l . IJ ad (.a urn bozuruna ne smera hladuoca I sadc sc na j1(lv~lm mak . do 2 111. dobro po 'rlO)ClliI Z . cvjetanje ud VI· VIII mj.>lIJI: c IC GIJdu. pre upoznal ~* 51! po njemu.I.US SPP. LVICld!l)C VI· VII 1111 VIII: 'I: I 'od buele du plave preko zUlQg naran asiog. IIIz-nala zemlja v od 40·!I(J LI11. U prouvnom VICrOlillllCJ OJ 49 00 preko IlcL .)' Polusjeua.ldovlIniI metra do (.lnskim gr. u podnotJu . IC III drc boie.. I XII 111m" Vile 'r: I' buclc I oje..US lellal l. c rveuug.Clld \1I0I1la~n. ..o pnrocbn vTL I r "'I u poIusl I. preko zu(og.. v oko IiU em (LU/lUlII\ lrolypllyllu I. cvjerau]c od V ·IX IllJ'1 CVLJI: C brjcle h(lil' HAJDUCKA (A CHILLfA aueohrone rlo.. vlatn<l I duboko obradcna zernlja. VI'lnJ bi1lkc I on koje poqetu sa svih §[r.!Jab. hUI'l~la ka'ILIJclII Ziehm I:1l1l1jCIII.Cll I. 'u I 'lllll. LV.Z 1 !lib Ie savrlen" b111k. SLJEZOVACA.0 ern do preko I 111.mlra i dobra drcnirana. zuto zclcno VljC'c KARANFIL (DIANTHUS SPP. to je svakako korisnlj od pl"OUQv. !. vlle(l' IC blJ di I. 111 dro. rahlo I aSTRO ISNI ZVJEZDAN (ASTER NOVAE BELGII) l'ulll~JCl1ai laqana zCIllII~. IlIzicasrog. i111 dohro drernrana. v od I o.

rnrvava zCIIII)a.. pur pur 110. • !lOci.! blljk. goolJ ".: rei . h'll. prikladaih v.ld zant )liaY.1. U ".tnkLl}~'poll t:Z1V<lo)illivadC' s J.Idflll{' O(lrclfll~V.. nazubl] n II li_ 'a.. 'IOVII1I01 zlvlh bO)iI Od zimzel IIv".nl bl!.krhn Ill) ..lu. vapncn..>lu. 1o.ubl a. p<!tlinc z 'ml) .a' -ua I uha.' krem bu)c II prol.aVdl1l": «Ic.lclld pud kru'lIll1rrJ "OJ.JIII. nunsna.le.e !!ntjezda.m .d. Ijubl 1.. \0 jc t..) 110.Os. I)ubl a. PO~!uJu(i pr .lrtl. 1. plod • III'hooe ~epou.rv~l:1l1 I zb"ll estetske 'yrij~-dn !IIi II. rtanje proljetno III prosarano buclo. Plllu.p bob e..) .t. .1J i Lbog . hilda LV} II.1"lO.) d j. ono j i konsno.jlOnlfU).\LUi nunvna 1.. i II 111111'1\11 t II mil. .1.ro"l .goIo..~ .z. I til kom zrrn u Tarno ·dJ· Jl' z -rnha U blago] 'I 'TIl nd vrhuva grana.rnodre. IU trlk ZOI1C:.1I1.o TAPPEZZANTI BII.. kOJI nlllZ ·111\1 cvatu \11.11111vrtu.:11<.oh"o ". rnoau posadru UZ !~IlP 'zzant • j n . naprouv..pnenastom tlu... kOJI .e.51 GRMLJE I NJEGOVI PLODOVI LJ UBI CA (VIOLA SIPP. tlo sc preknva bihkamn t ppezzanuma. za-ad 111111na pnkladan nacm.loa 'vil'< .: srcru lIllm u . vapncnasto ljctno. u Z ·mIJ..L.poru ('11(' udahenosu za pujedm ' vrcie I'll ihkoru sadnjc I1Ih Ilr/l{laZlmti..· kill' WIII.k' tJ ppezza nu CIIII: djelotvurnu pumoL ZJ ql:.. kora dare rn.a omfJ3v".. t .lIl1l1l u-ke trod•. preporuca e otporna PmJ'i"lfl. i)ece J zulu..lnlluvil kUJI t:v. ~v'I:lillllc 'Iili v 30 90 III·V 111.lQd. tllelt:oln zime.MI )j 'Iem I I . u roku od n 'I..mJc.tnjc ~es!O ug~.'IJ~v:lJII vrl .1111 VIIl:LI: It' iUl!}. Do""" oun ~IIMp~lrod:anVFL mu t: UJI predoon ·d.l ""tlJ. c. '1111 ' 1<.:J~z... cb bI SO! ulwplp i shsn.claju u prol} i: .!..mlu b(JjU popUI hrnuna imilJU J lovi zlllhkull ..mllia (jllllJIIIUlllllluJ.na. r. JI!XlrUl.!lrern[. pu .. plav g iii I.! Je brSljan: se svUom ·obIlltm svuzd.Ioe-Iu lurnslnh ~ocb.ad konh lie rnn g vole hramu nnhovlm bobi ami! VIHOJLA ( CHEfRANTHUS S P P... 061<1 JI: 'VilZm.Jn" S rnogu u.. 11 v.11Il. ~e n[ . oslm ~to je Itj<:po. rl~UVU Kr.rn. na kl-cltrn I TI:111nl u-pueva vnjesak bil r g. \11 kom "belneg r:azdobl.ud.. VI\no 0 vrsn.. vclrkoll drv I!:dJ • I." 10 2U ern. :vjelo.. naran 'a.. . '(JIva )u kad su gran jo~ bca IJlIL ".l\( Ilr IIIlja 1I vrtu I zbog oJlhove f. .

'/. ko]e se I. Plavu· lVI '!CIVil rru.I.dra~len'tlkdl1lo1 tid cvjetaju we do hladno!. nunsru (XIH<lflIIJUJ. deuucije.1: 1:1I!llc~kllll humorom 53 nupravro 11~e. rako di~kulabllnnlll 11J mu ~trnl(0N vczarua biliilka p 'lljOl'i iI UZ zld./rll'". kamelije.lr f'l1/')'lIftrr <'111 divan 111111' CrmlJI: \C opccmtn lako reprodu Ir. zllck~'10 ( '1."1/1111 obu no ZQVU "ljubavn v'lde 11111"IIUII 1""flOX. vrlo nun . 1IIlIl:nZIVn 'zu. .wv VII 'I.811..zdan.I ~J"111 'II) 'Ill. koje sc ("11111111.1r U vrt bogatO cv.viJc6: nczaobilazfl(' FOllythie... ta1111l0) bdjci kao ~IO je lisa iii 0 s Z ~ ~ m .Nllu!-: cvata .jorgcvanc. hlcpo~ 'irl:brna~lOg h~o1. u potcd<u ce Ih motcb.nazl1l1 I rnoze zadaviu vtablo nil koje vt: uhvau d P'IlI" I a )0' treba . Tada uoln '011 'UIIIII..)u stvaraju ·i izvanred!111 ljcpotu.JIII~lllmlldrlil') Ali.irlljl:.I: bolucama kilt: bozrkovma. aromuucue udrke I I !>klfifll':hortenzue ~uJ' 11111 'nJillu boll! UVl'I1U 0 L.N. kalrna. na ·111 na kOjl pcma I 'I 'log WI. ZIII1.Ol I JUj<u tra. kako ne spomenun azalL:jI:. I.'ran rtez IZHl'da ZIIllI....1 ~UICVll1d U~IIII ly/tllIIl.dk. vrnreka.t e una hr.ll i1lo se U\lI~ I. bazga. Rol)l{I~{)n I ' suprntvtavro VIZi...i\ llillpnkladl1l.:iu n~1o podupoJ u til uYnI~tt.U'lC 1I00~on Icd IIU zunu 1101 1VOrCIIUI1I.l'OIl(''111()1 'jabl.1 sloe.. kozja . "no gun grmOY\!..l rc . lladice vinnve lnze Ctilltlall Hlla)U II jesen Ii~~e predrvnih boja.! "lollI! 0 za ukravavanje drve a wojirn I II'. 1M iletll ~Wl IlIl po .dlVIJI ~'1l1 ir..IJ.lvl.rca Y pnrndl I nacm nil .kuVII1U. 0 . I5lic:. '\ dlliM crvenun .J .I jt!' U PUUUIIl cvaut nunsno cvuc c lavande.lice na nekoj zimzelenoj.IrCII!JlIllH.Kn.lI. mahonrjn (111.I Ie.ilbu(ILil. blJ :Ii I vrlo nurrsru ~u orulazue narance (Phiklrlclt.r) nemn pludllV<'. b.'. lollll1ca\t or fll'\illIll1e. kako hi '>C pmpl~' II . Ih. Idzdl)bl. Rnblll"ol1 metara I otvonu .ll II '[11<1 .all 101'111111. kluarac. spomenuu Willi.ll! boje je t.h 'N obrell'r.!li nekohko 'I1J ' 1I ." ccrnpres..:killl zel -mm (t~t:ril11a. U dohru drerurano] pmUlI! ODUKE PENJACICA Vee.. v.ulilic U jlllt. tnb. kozju krv koja <. ~ Ilrm:11l1ll .e <!leganl2tl trm Edgewortllt<! j k. nl!pOll1C!!lvog oonb. '101 prnpll1ll1 1I vrtovrma.rtd: (ubJavIJt:1l II I1Jcg(1VOJ knJ IZI 0 I~lllod 110111 vrun kaku hi pnkazao . I W'I '110 ·lIlUv'll'(e r"..llIllednonl bd se n3Y..kmhul kU11W 1110Z· prnlc~nl.01. weigeliju.10 ).e{e ~ prkt"j hlod~1 proll n.njl).. brl&u oko I".. svc savrscnc za ~dnJu u pnrodnom vrtU' Tuekoru "CI.lh mlaehcama ( posehno hnZlkovll1c ianuuh I !llI'llh kru. I 1:I11I. neke ruze.. nesrankom wjt:tlo~li l~J1U~!il rnrenzivan nnri . \ kOJlh pad a .huhi. '. Od lnljaka pCfllaCl(. ve' h~( . 0 1I11n'"lh I auknh .kru<njarnu drY '(ii. 11\.kl ahcanto. drve navodi a .10"1'" "'rili/II/il"") (IJ' I~rrlllo zcleno h~'c ZHm popnrn crvcnu bOJII.lIvlh mladrca ukr •. bllg. kojom treba bitt oprezan jer JI! Od IIJI:VillU ZUlli lnjele bobice brserka (~)''''J.lIWillc)II.knll ~'OIlC na lobodi penju pI"CmJ. ali ak" bobt e unmu tvrdu koru 1" 'IIuru.POIllCIIULI hlllllOl1i)lI.knu na ~or mote se ubonVlII n...ll1ljU.llilll.. da provcdu vrlo .. . udika lahonta koja cvieta krajem zune ! dajc zuto nunsavo VIJ 'c izvrstan je grm za ~adnlu na nczahvalrurn mjesuma gdjc bi malo kO)i grm prd:ivio nil nekoru '101blu.... hmel: (lI11mll/ll IIlIIll/III).lIl1 Rublfl~un. rum poklont10 Rut pune . kU11: dobiva divn • h l)l' IIIICWII orpada. d. krobui.

magnolrja. ah rnoze \C har 'Ill navesu punek: prtmj ..u pcnja(icc uzuak za vrtlara kO'1 IIto:!1: izvuci korist od njrhove pnlagodljivosti II mnogirn ~iIUiI'IJ~l1la' ako treha prckriti nc:~lO ne 1:z.1 u javor i hozrkovina. a ponajpru • drmcnzuc ako jc provtur 11l~11n mlJ zavarau 55 se odrczc do cdr xlcnc s vlleL~m ralak za posudc Gille. kola. breza. I:CIlIll "alI1O neke CIJcnjCl1. kUIC 'li vrlu oko debla dobro ophjevrti I IzbJc/otaval1 '~adnlll vl\cllmli\l\)ih hdJaka.I:i!niito u ptice I $unuku faufiU.cr hi lI10lllc mladorn <.lla..11.l"blu oduzuuau vodu I hranu . a njrhove igli c ~Inc rlo pod njrhovirn kro njama iohko kisehm.C1UIU rzbur drvcc malim dmtcnzuarna siabla prrhknm ~adn)c.pII" . srahla « zelc:nlku (( /cllltlli\ 1. ·w· gusto graillc \1111 od Vj rra.. '. l'nMlIU S ''IJ'!tIu . u". Tu su zanm ukrasnc biljkc: [ela. \ vjctujernu cia ti..t:iUI! punuvno O{:I~!ltC. naprouv duhlll U po-jed vCL Z.. idcaln ' vu bilik ' za prtrodan vrt. da na njemu nc u~pljcva gotovo msra 0 im br ljana U Mutilllama nep sredne nakon vndnje prepurucljrvo [e zemlji re VELIKO I MALO DRVECE I)rv~ • HII kostur vrra i vr~1 VI' • IlIlIkLljd. ..111 mlllurav. ljan br I VII'IIIVII lozu Svc . ulu(I~lc za HI d. a ne vi~c. bar 1I po ctku nl~la 111: upajre iz kurr.elpva . dnjen.. . treba samo cdabrau.l cbn. kol3 dolYOipva (. vi~ 'godi~njlh biljaka i gornolja i ve djclovati propnrcionalnijc Nernogu e IC vavjctnvati ko]e drve C' treba zasadiu bez pcznavanja c' ce vrra.. aka1. zavadcno 1I r .1111 od 'lIlKd i vreira Ako pocuueie siu. [II' -divna kad VjCIOljU I onda kad su puna vc a. lola 1. jer sc ka niJc morari 1~c:.1. dohrv 'nih u nhhku 'JCIII '1M...vol'''' gro:ldov'm.II u grupicama. holic le za~ildi!1 varno jedno.avl ~Clli polpul <llIi Z<I IJCn.I'd{k·I1U snazne zcmljicte. korq '110111 ilt gomoljika 1'l1ml kro<..111.Tekonu.. nov Io~e.1('111\lHolla"}"fll) Ie id 'alan aa Iorrnrrcujc tlVI a kao uo talnm I grab "V ' kore. dok su one Ylnove leae Canad najljepse kad plamre bojama.1&.) nvannje Idwnog .vojim gl'OtdovUN: vrta UV. Iii. z. pobZUI ~lcg.dovun . die.ih Ijellllh dana.nolletu.acicc.l'.n. .IC.on. prvi zlmH dlvnih . ako VI'III " motc pmluzllt za sjcd 'II. zcml.C.I. kom vruc. topola..). a clruUI zato '. '1I.ellil "ak I ve~ staro \Idblu meze bi II kurrvno.c).!.I~. privla "·rItl h~LC 'Spolllt'r1UI.~ 'a.1.UCC razvrju ko 'W. Slenice od ruia iii gliclnlJa su tarobne u vrijerne cvjetanja. glo~ (.pol~m:i u 1:9. [UZl kao ogrado I Z"~lllil.lh Im. -egetaOj3 pcnja~lca.. <tvarame oaze sa sjenom kala tiLl od 'Ill Ii '[nih vrucma vo k r.u~. cmprcbukva. hra t. najpogodnij:ll ..l dl"n oo.L Medu prnm p<OIJeuwn ~ !:Lnl'ff\3 je ono df"II n (COIJKtS1IorHtI) kop prile <bvanp 6_ (koj u j n Im.. bl~ oboj3n pnperke R'et!ro-tarol sjenica dj tlnlSlva fuvaju ija Mnogl Ijudi medu uspomenama Iz sjenicu. od kojih mnogo Imalu bn: rast.avjcuucmo sadniu mladrh biljaka..IC KlIma. forrrurau ZIVICli rnekih hnua koja n zauzim prcvi~ proviora.nakon one tmo. Trcba podsjctin cia ·tinari ba aju velrku sjenu. kilo II. vc' mora predvid] '11 fl]cgnv razvo] Ako IIlIa rnjcvra varno Zil) 'dno velika srahlo..lIp<ltii rako 6: ostau vis~ pro [ora I svjetla za ravt grmlja. bnjde . povezau ku U I vrt.. ofJvt~oqvn I lilli. i bib mo po... u [esen.. pod kojom su tratili hlad I 05vjetenje i U oku uti In Iii 6:!lri gOdllH: \C IZIK'II<IUU.a" '!cganlnog oblika I. ali. ublaziu ze:! n rn bojom nekr zid.rak koji una posebno nog ~ sCire lcosice kutc.N lrui. " .li\1 vrt polazcci (lei glllOIl Z '1I1IJI'. [er se IIwh' pretvuntr u .lJtU '..llk-daba dobro. (CatnpSlS . hll~[ vu tamn :z '1<:1111 podlogu.

b. '"I 'l11l1\..lI l'lcpt' I ciklarne kUI ' cvietaju krajern ljera 1 d. kllllld. I1IIl1..I1Jcl1lh na glllill I it l. nc doprre durdica.." neprom. tabala (gniptlolilln druge yf<ln • '-t' 'PU\lilJU ." .IOHI In I7Inu CVJelilJU.I.w 5TO ZASA'D'ITI .1 • lcknJ da > $. ° dOl 5U mahonije i zutlk a tnog\J v"':. 1I10~U ·VJC!.: pool II(J a "l\lOI<..lc' ka'llIlc!: .w U 11ubju kad =...CIIIl udlt" r vrljc'><1k. nil 11'('c v 0"'1'1111 't.e..itl fl. V.: Jl dvr.~a.. (J I jeW1l11 mrazova ! 7.I.c 1\01.ojOl lednOltil..0 irl1a cv1leO.. a Ilo.ko.I: Zil:lt PO'III:' mugu .cLia. kO! t... duvulJ no lilVll1 v.l!bne gomoll' (.!~I1!1f.nazne hll..ltI Od hdJakd t. ZltU dielovau o..II.1 .u"..al. .lI 1111I ~ICI1(JVtl(J111 rUIC~lll.rano IdzmnutJYJnJc kOIC nll1ltll4lulIl4l1\1I1 zrm .mal ' 'f~U uvpijcvaju zaV51l1" vjetaruern pruc 110 ~I(J se razvlje II Lt: iznad njth.. moIjlkol uie"e u nekom .a 1.e pl"OCVJ U PflJ popvlll P I..II1lC .1 ~1.umom koju karaktensnka. n .n.n:lllliut> od Ilctm! vroo" lad £Omol"kc (.".illl btllkc rOlZh 'Ill' VI\1I1 LI ~ILll. L 1.1.:i rari j'[OVr'. dudiru'liLI l{un1uIJlk~ I VRT I 5UMA til ()!OY\' n . lIvJl'lC Mora sc prvo ~11I311111' bra) napasruh k.e .danom OSlOfU nekc l4n1pc grlllll..m I mlllZCJY3 kUjr LYI!!!a II re .llraru.ophodno vrcta. r razhcne bore 111'>c fl"ll1llc'.lllCnotll udnlom.aJu da c ""Ic' zunzelenc brljkc IllClZI: "I: . tullium I iuhpam I'IClllo1 VrI1tlYIIII.01111 'dlllll lam') ItdJ .III1.C. iI k..oJc unc ~] . umo IIlJIo elle nl"'..JIII..1h. mogu se pogdul nclci! gomoll' n I ""001 blOi.l I poyrilll>koll I<orll nJ3 nabll 6:no ium~ ZlIhtll . kora uualu razh~im wrhu. " ~lkIJII1~.c ..It rzoluamhl.. "u rh VI gI.l. tvenrh t:llt: . i. VI"h ..VII[l min U. m Ill' Ie 57 ldealru su I h. gd.lcnuH [11'11 .. 1"1razlu. ·llIe urediu. I kao gloH.en Vazn» IC rasporedru llolllulJt: na pnrodan llill..tvilralULI pl~'vl'hkll sjcnu.:II .lnkciiu pov '~!v..:unutra ~(Ilc IC ~'Jc"a 141l~(".1(1 'adc '0..kOK luka.. l dllpm: L.c wl'.ko mmj f1[ t poAdlu bill"" s korllcnom 1m Ilpod l bb.J. tlo m()~u bill posadene bihk . ~ Z>1olm upro~JI. na. SlellU se ~IO Ie mpo '~Jc!tJn:" .k<l~ \ \'1 'tanla I nlplllllll!: II...UlJ luzdrl. k.. "..-.1'~(Jhi kukUlllck dragU<.N 111 lU11lOYI1lI podrulp..I[.1.blll>. !III' . Potrdono je IJmll laku ruku . ~afrallol il.I I od I-l nwilll.I1l: j{rlIPC ~\lIJcCa mogu '1J1Il1litl n.c \.~kmCl . lJyd.~ oi~OO1f. potr<!bno J pr thodl1o docbu novu ternll" t bpno podlCt rllI4lU ~N oko ck. clivI.gndnjOm n IOZ sul\OZJdOI 1<011Qkod<! mole stuiJu u sle<k"1 . vlu "Ill 11111101 U hili precrano 'VII 13n10 KtilC '<' dochmlU bOZlkoVII1i1..pI'<ZZJr. uvli!!f1. 'lill~\I\' J gldlta...:I1I111 "vad. v.Ila till W ""~~ ..h IU~ I nar.zbj . ali za vlasmka pint tavljaju jedan lcdlll\lYCn lolliog YC\c!J' I zaLiuvlJl"IViI A.lHtl bbgot.i god'~nJ billlw) "" udu u odn"J'.nOj ri...ue ""Ic all lako{l'l I 1II(J"kl luk.1 ulwaljulucl .mja dV3JU [lndruC:ril kamelije. [)rc!OVilI1IC vIII.1 (0'1111 radova w3kuIII \lIl11'] C:I~CIIJ"}.J'C..lC prc. raked r . rml'·rlo da hez am ~c ku '01 naiazi 1IIIJcnjanj.d. r.~ ucruku kUJI . ISPOD VELIKOG DRVECA lvpod v . rQjI"OU'I. ~UllhIlILl·.. al. V"'...

~lroflla~nC' du rkorn.rvo naJIII) .ll 11111..U n • bill d vnl/110 . kujl' ' U ve '1111 lu aJCV.llllUVC rll\kc I 'Zil gml • V'1l ta ')C.ndrnn 1111<1 koru i kud kore "lnU prosarnnu. I neocckivana In a ''Iii u vrtu kUII olJl':lIu niljh"hc Izglc:d. Ilrclcrua)lI 11• k.La III m:wla U ramu gdJc jc zavad n. osrm ~lU una clcg. loji mogu dovcsu do III 'gova su '11' tum .fmr) n.I . ru::!1 a~lo~IJubi a ri cvjetovi javlja]u ve u 1.~a.dii'limf Zrelo sjcrnc:n)c. i~laknc: pmtdvlj. olll 'nu .' II pmll " . vrCl I ~Ullle. oudic IldjC 100\lrc\1'1I pw'laztlll I'nruda III: '1II\la PllllllJCllli rzvanredan r 'pcrll1<l1 znakova I btl.").1. ·1· tcrvne I:. Iloll~ \I'lllaj(olnug hubi a~IOIo:.)m. gan~ ~ICfIa i U'1 s U10~kJS 1a <L..ullin! ~log bill ka ... ~pornt'IlUtl (:viJ('b.IVOril LC u vnu "I -.1 pnrod n.IIII.rehru 11.alnc kore. 11)l:!(IIV:I malt. ' naran .'i!"t.' blljkit I~kl)u . bu. a <rcbrua Lim nl) 11\011113 VIIICO\o. nlcguv(: grilll\: I I 59 ''t Z kite zel > -= m ~ 'IH • .'10 I P ele rh jako vel " Oa bl vrue ak U pia..(.(<I..k.. bar -rn PrYC dvne unum' uakon 'iadnj ra railrenlJI vnjesak n. ArlllH ~pp" k(l)I.nkasru kuru. VRIJESAK I PAPRAT VrL.:!nlilo h • u uhltku streh e... ku nanuer v tc uzgajau vrl.n sun ledmama [e '1IIu"" ['[(II/11m. 4.lnjl:lI\ ua tamnozclen« pudlogu It. bog. I 'Ian. wum fhllLl U vreduu. 1II1I0. billa vrb ( "r. punarpruc ko w II. noteS(! tb. J1fUlUlS ~rnllltr ~. e OBLICI I BOJE L!SCA IItlll' I IIblrt.l u prul. llilJfl0'Znatljl mcdu numa ~u kutaka razh no .'11<1. lItH.HI\C[. bit ~c I hrana pucarna. rU:£ll .I'""" una dekorauvnn zuw-zlalnoM rnll badem. dvue vrvie kll) . II 1l11. duk mmalo ne vnli vapnena kc [ . Kort\ICIl)C k \11.111' Ol..' I.':V.Jgd oddn.lk.II1U (l' "IK:L l1ol"1I1 SARE KORE J'l'prati sen.flO bon vrlo ~hLnc orurna I".Dlvl.. Izgl 'JoI.. IIW III frllll 1II(.njcna magloYlll1l1..1Il13\li' obhkc ! nil IZlHlje~.I.rrJnHtIIlhlllf.. U sivnn i b -z I narancawo vreme kupljeno II kla OV . zvano iako jer \1..1:1111 notu. kldlCVltllu 'JCVCIU.ldrrrlllrm.Vj -(il rZlllcdu prosut OJ I oz:ujka . odabcruc F.i([( " .'10 Uti illJlak3 W' ~t~hlo tulipuna (uriol'r".vl." lplaod .i II (a nude b '~kl1l). ah rasporcdernm nil pravrlan na k rnornka III ( IIIrr. Lmud .(varan Iii \U!(c\llvmh 111110 'I urnl{)V' I stabl unaju rv .t:. duliro drcnirnna Zi -mlja i redovuo zaluevaruc. U vrtu vclikrh dimcnzua mozc na'i rnjcvto kcvten III lucpo kao I CVljL-CC: .!r.l':C vrvtc poIJC(U iz juzl1c Amerike I udgovara 1111blaga klunu.lld L'lJllw j !:Illv!.t.. vrt (c '>C loj jcdnom flfUIIIIJCl1l[1 Icd Lt: uusnun \ug -suvne . ZhO~IIICJlUlC (lku vrucdi ~Iu je predrvuo vtahlo.. upudv 11/lrulll rl.1.-.Ulna dobra al terna zuuzelenih I u Lopadrllh f1djc Ild)c l. '-. pnkladna za kisele terene.. -IC'ganlnog m:obu:nil Izulcda I obhka Ito: a.ub.e 11.li (lIZ n.. po obliku W!lpolHllllii \ kmljcnJclII kll)!: W 'lIz:galillu prlj' 11. .Jlulollunaluc{iI boja I mek .nl. idcalan j preknvan] I lit I orrna na padmama 'labl.(10 dobro ukornpomrano..yr"ll jcCaJ za d-tall. ' du urtrajnc.! spore raste i 100Illnii I'.bluna 't:lw)u 'Iah.' IJI'I<.C'ilK.a hll)akil. ~Iu':'nllll OJ.p.pck ra r mouu( no« I . 051m sW Ie vrlo dekurauvno. \1I.an o. CVljC(" muzc hili III)d'. I1. JC nnu . &' nice lun cit. Ir ·bal ( • ga rcdovit zah] -vau zel] ezrum sullarom kake llstovi Ill' bi lIu:!:uljdi.b ."'olk lIil vapueuavtum rlu.rlll IIIIIIC". uz lnjclo cvlln> II ) -ku zunc.lIllh bora.rcne.'CI'UlIr). op enuo zilhll)c-va da bude Hu~to za ad 'n na trev ·(no. blj InK II ruzl('hIO~ t.lron hrl.dnotc.hILlIlI vjetuvuna." 10J pcdlozr.1' «rnctlrca».10 razlrkujc jcdrrog prOlllalr<lca ad dru 'og srrastvcm vrtlar 'c znau prumjeuu bc\krall'lC 11 d .1 !'Ynir I pol bno prlkl~d~n tlI oln.CLC 1.J.. luu 'arohnJ .. II!!' n>ll odZOY.. /oel.kil \10 ~LI lavanda. buch druen (( Orlf"~ trll...h '!lIIV!) 'C.hke 1101 II~ 1I I . dul)!l 6: se nove bo) .

proIJ<.:azIJIU pUl k Jim trebaJu ..l~· d.'I."k I..I. '1~~ i ~ nQlo bole. (1. 'r.ku ducrr« 'l' pill '111 mladu.WOllin konunuiranrm l'rcIllJl'.1111 v '"u mOllllLIl'''l dol'~ prune l'aprau Ilp~t:nlt() \lui· IIVJ ·'tan Siupani vlaZllu.C).p<)I~ilnl .S olj!!m I!. (Lmlllrll hllllllt:IU. IaVil nda .nzivn nun-a Vrb:r 1to13 "..kn.h! '1l'I1I1VI. (ello pnsuuw lUi n:rm m re o~m (1.tomit " . k '''\':11. ah hladnc bron "anti.U It n~".n.II od m..111 m] "lIlIl.lIljt:1I1 0ProJ"VilIlJt: Kd kMu I kml 1I!lILIgih UIlIKlh vrvt .11.l lIkrl'IlUIIlII 1101via' 61 pi '111... .iImull'ldnjJ prcd rAp.ldUl3ln.<l C.1 vrhllvl. ~1'1VllilJu6 nil ra."C:UJU j~'1 se hranc 11'.de:olno .. . ~U redna ad nal"arllih luljruh vrvta na I zcmlh LIO. • 1iuhotu. l "tit kop poti<r. kozJ<I krv. .1.l.bala I.llll paprall.lc u. dI13 Z<I III wrhu P"lyp.:1I 'c ugudno ~Illi ·.kop.).ad'I.1 kal" .[11lololltll. we hd. dobro 1<' de lulikc. III J~'I1"du~iLa.olllku «(I.l'JU'Q ""kro.utu uloJu u PO~PlM' Opr:I!rv:lMla •• Uno .~'t:m Ou hdlJka kUJI: l1illvl~~' pnvla(c ICI1II11: 'P< '1111. l~pIJc".VIlC hure JilvlJaju w :iul ' uu. '~IU. koji.· lIZt'''1 papr.: papran una I " ne ·'ut.r!1a'pp ) i hublCICC. pt'CdiYn .' UIIU P"'la. I.. a repr hranorn] IU Imn!1Cl pok. c:rvcnk.VI)I pelm] zvuezde. vcc: i:d.JEC. vrhu.1 ("lIllamil izrnedu . I r Im.l 111\111111 voh Izluzcllo. liI~<III" V.no muze Izo~lavi!.U. probl rna podno.lC...II.IGlh vrvra. u~ ~ polcuUIU PDY"UlC be:..11lI~1I l.ubtll"a.] ju6h bop (e to mlti u h Irod mwklh t luh I UY'Ick 1o"lIInn.. 'd~illll' 1'(11rI 1.m).10 "I '1.'1 ta."I1UI <'1:1110 I.."OnmIOl p.h IIU.~ "" kl ItoJ'''' pr ·lIYI II dugo 1Jmsko rudobll~· Upn-.).II mrljc koje p eli PO!.uu.1.a a vrlu \l13Z111111 zcrnl.cpun II I 'pldopkri.d III IIl·IIL n. I ~"'\lil.lh yr'lc""k. IU .!novau: ublrke sarc.. zlalne slap.. mcdrucc. kop.IIIIIII "III'.E KOjE VOLE peELE I LlEPTIIRI JlO~IOII na \totm • bllJilka k JC po ) • 'LlJU P -le.. blizruu papr II dn.1 u....ulllllll IIIke 1-1<1 u~ll. drtava}u vodu. biljkc iZIl..donoitnlu pfodov. Lvr'~IO.nll1 'IJ potc. IIICIIIO.lo. .rr III-. k.JIUll' YflIC'dl. i11(JJ."fr. labukJ. koja' be. rt II II rcl"1II1H h Lt:pllrl I1IMI ~lcU11 Z" luljke.III13 kos .C:i da III '~ul!lk do mcdnice z.:dilJu kao ).1i ·11111<1 ~ PlIIIO \Lt'IIl.hled. paprai ~ rzdan 11113 kala ne \lul.IrIIf'" ) UIII rruh j. kakvih Illld U -vakom vrtu III rspod drve "01.clIlkt: Iii l:U~iCIIII.. J 'lclIl~" hjepu. ne vrlll'.lt: ~olill. (A'!IIIWl!w. a'll sarno napola nc Ir hi! Il:l powe pnkrrt: U 10) vchko] I IZllll11nOJ POruUIU (~uJa adrzi nko II~U U \'''''101) w~kl ZilllllhlJt'llIk l11U1d odt bran onuliene biljke ll'.u.k. rum 1111'~llll"l I' elarna 11111I1'l:l1eilike h ~U: .o pt le "NIU don.IIILII. koloruzlrau podru' 'c nil kUlcl1l t:'VI len rzdanak W zd..'~lIrlla prepuru koja a sc UZ~dlanlC CVI.lll l'o..llIg..IU.IoQ).1 "rev -ru." I zlatn« vmcdc..mvc.Jk I nck: ~tan llumvzc primlu paprau jako JI: pukl .ulrldn:).lI air III o/...a IJkml(!1 I U ullin! pn'.1 OI.llu_IfI. opskrbhuiu I 'pllrc I pcele hranom.IoU<! ""nl~I"". privuCi t pot dlorn ().mwJIII" 1('1. a 1111 ('(·. pntblu ~J. kll) • 1I I -veu kf.ul1lok'CII.e kt. 0111 kru. \Im.111 ve uokulo okuplunu p(t·le \lIn II put ruz) Z.IVt'lIl I 0..~d cvj tiI. (/. uuaiu (emi kr-II<Jdva prcdnja I dva s!ratnJa Cviit:cc. kad odrastu (prvo izglr.kt:' inl .. II()II.h bill prcl. vihojlu ''Iyrrfl9r1 (IIlrq..ka ko] .. a neke imaju nil cvi]e u prugc .ka ko na padurarua pun I111 vunca Iii 110. vru " a k t dlvlp '.:rd . .

Promatrajuel 0 mogu SI:! dobiti Infonnacije njlhovim prehrambenlrn navikarna: mnak I miljen kljun (kao onaj (rvendaCa. vocem Iii lzrnrvljenirn keksima. carlea i sjenica) sugerira da onllzvla~e Insekte I li~lnke Iz zeml. oblik k1juna Tko voli vrrove.B'ii!lo-rutlfaslo dekoratlvno I o5taje CYijeeelopot.jei. II1~ ncpozcljnun dolazu lC BILJKE KOJ:EVOL:E PTICE Vr: koji JC dobro osmrsljen I zasaden. odlicni LI opskrbljlvacl hranom glog. prlkladno za pr\l:Z:anje utoei~ta. . privucl ee i puce (ud elJc privutnosri vrrlar rrna korrstt.). l. cije narancasto-crvene bobice price naro -ito vole. koja po pjc tlje prozracivaujc zeml]e kopajuCi vvnje podzemne I'OVOVC. 11 -kc ruzc. j -r irnaju gtl~t{) I isprcpletcno granje. U icunolesensklm mll!5ecima I Iljekom zione plkarna se mogu o$Clvljati nlal" koliflne 101111'''. osim sro rnoz Osim [arcbike (Serbus <llIcllllt.' ill ve p(Jku~ali drzati na distanci post.1vljajuCi U zcmlju prlkladnc uhrazvucne aparate kujl hi ih trcbali Clave I'i da sc ajkorisnl]r je ruedu njrrna.ke ie vrlo na granama cqelu zimu. . lake pripitomljiv. hraru e lnsekrima. povebno u ~lI. 0 .vlce gloga « "IIltr!l1l1 OXyl1 . bazga ( 'mllbtlCII~ Iligm) I risa (TlI)lII~ I". one ~e hrane II rnkama i . vodom zcrnlju ill iznad nj " vodu trcba r 'U<JVllU rnuenjau.unIlHII pp. test.lmr lulll().. crvirna i reptilirna. kao divlja ruZa I arvensrs. i. to jest ~ ciljern da se lzgradi prikladan aruhrjent za mnostvo razlii:lllh zlvih hlca. kojc e tulako naci hranu I kloni tc I U vclikom broju ldcalnc u za ugo ivanjc gill.~ltik (1Ii'rll~ris spp. sjemenjem. 1111 hrane.udoblla dok za 10 pobri"uti priroda. ~i ava kuk ozder udalic. ne samo Zit pice. c.kao zarirn ptica koje se hrane stc su kos i gavr. Klj un keuer po 13..: .ceara). hranjenje koje dolaze u porrazi za hranom. vr.rllll1 razdobljirna. Ta divna i korisna zivotinja..lritl). I za kupanjc DovoljnQ je stnviu neku posudu .lagol11 I jogurtom. brvljan (1I~. ali pripitomljiv.e: konirol I kratak k1jun (onaj vrabaca i zeba) govori 0 hranjenju sjemenkama.J.lma.e se lijekom IOplog r. takoder i vrlo rasiren.ln • njlhov je :k1jun velik. do I Insekdma i kojih se ponekad teSko probiti. no ni lip. ljcsnjaka (Coryllts ~pp ) iii udikc (Vib. ladonja (Cdtis 'IUSlrttli~). mlijekorn. Manjc je ugodna kruca.CIIIIII". 63 UZIV<1ll U IIJdlUVOJ rzvaurednoj ljcpou. kozja krv (Loltirm spp. jer. hirno da u vrtu 111IaJu I vode. barcrn II ~ull1ovitim podrucjima.O lIfiva u prornatranlu pdca tlu IIi preturajuci po ri~eu. ali mozc 0 le1lli kortjcnje bilJak~ Moi. sramezljtv. zda z.}. Pri . ali willen.ama rc.kuma). ali voh i obogauu I hranu me om. planika (Arbutus uncdo}. U MALI SISAVCI U VRTU tijela prekrrvenog bodljama. iii zlrru kada se leclt.

:.I:'I'kc..('1"'0: na vlsokun ~Iabllma. kUjl obozavaju U blrzrrn . jedan glcdavac. PUI-.:1.eYCTICii ~Il chvne.IVU(III).<JZil() udhojrum Zil t".. "II da Ih pnhvare.II. 0 a bl rh 5C pripuomtlo moze HII se pokusari dati prnjole Iii neslani kikirrkr.J j.. luk I bojc.Ct!IIYI njuh IIHlIlJlllh 1..NC\'"" (C~/enduI.ll s[[t:nu lIIIU) ma'lo~al mga I HU~to uglavilom rep slicau vjevericuunu. Cy.. SIlI1()U.irq3 poIlru bUlk:! koj.J offlcuu/ls) I" r...t Se ~ibgOd. kon una llJu~kit. Oruma kon. IlllIIC'W 'C' ~c ali It' manjl.r:mmobva. krzuo rill! [e svletlosivc ragerc.lilld)U vrsavce.Q skero dicla godln i laka ~C'r. all rI. mladicama I rnvekurua..rool'Irlnorn du."lIllIa ilt na ruvanrcama ~larih seoskih kuca ttvi io.1 s. .101. IUlbollll cvjt'CI "" ph>dfIQj ~l:Inll' koj. hran!:~. zele driatl podalre male UZj.dire'" god.In tlk.:. puh.. mozc vavjetovan da u vrtu nevcne 51: min . plodovuna. V. dobro i..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->