You are on page 1of 295

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Abrasion Number. Aşındırma değeri. Kil, lignin gibi

A

maddelerin elekteki aşındırma derecesini belirten sayı.
“Valley Abrasion Tester” ile ölçülen belli bir örnekteki
ağırlık kaybını temel alan değerdir.

A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından

Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton

belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X)

yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan

Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda

eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar

taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize

elde edilmektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de

kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt

verilmektedir.

anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda,

A/M. Otomatik/manuel. Operatöre elle veya otomatik

duvar kâğıtlarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir

olarak işlemi yürütebilmesi için pano veya ekran üzerinde

taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır.

görülebilen seçenek.

Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri,

Abaca Pulp. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri

lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı

denilen bir bitkiden elde edilen selüloz. Kâğıda samanlı bir

aşındırma özelliği.

görünüm vermektedir.

Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya

ABCD Scheme. ABCD şeması. İngiltere’de ortaya atılmış,

kimyasal selülozdan yapılan ve bir tarafı korundum türü

kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar

zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında

kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada

kullanılan kâğıt.

dört grup bulunmaktadır:

Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf,

A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının

dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği.

içinde oluşan döküntüler,

Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa

B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen,

makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kâğıt

baskısız birinci hamur hurdalar,

kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki

C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci

aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla

hamur hurdalar,

ölçülür. (Valley Abrasion Tester).

D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete
kâğıtları gibi).

Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen.

Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri

Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde

dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir.

bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative

ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC

Humidity).

titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme

Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca

derecesini ve etkin toplam alkaliliği tayin etmeye yarayan

göre ölçüm yapan manometre.

bir yöntem.

Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır

Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan.

noktası temel alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin

Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi.

(-273,15 °C)

Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin

Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir

gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri

başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda

eklenerek bulunan basınç değeri.

dönüştürme işlemi.
1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite.

Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir

Viskozitenin SI birimi ( μ) paskal-saniyedir (Pa·s).

sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme

Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum.

oranı.

İçinde madde olmayan vakum.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir

Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını

sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının

tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza

eklenmesiyle hesaplanır.

verilen isim.

Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir

Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik

fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması.

halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle

Amacı, laboratuvarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını

bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım.

izlemektir. Bu işlem sonucu kâğıtta mevcut özellikler geri

Absorbance. Soğurma. Örnek üzerine belirli bir dalga

dönülemeyecek noktaya gelir.

boyunda düşen ışığın yansıyan miktarının örnek içinden

Accelerating Agent. Katalizör. Hızlandırıcı.

geçen ışığa oranıyla bulunan değer.

Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı.

Absorbancy. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme

Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili

özelliği. Sıvı kâğıt içindeki gözeneklerde tutulur. Bunun

bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket

için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede

ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı

emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının

olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme

Accept. Kabul gören. Makbul. Kabul edilmiş ürün. Aksept.

miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı

Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir

miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle

özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject”

temizlik kâğıtlarında önemlidir.

denilmektedir.

Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk

Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin

bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici

çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla,

olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım.

imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul

Absorbent Papers. Emici kâğıtlar. Kurutma kâğıtları.

tutanağı.

Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe

Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Malın istenilen

görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Filtre

özelliklerde olduğunu test etmek için alınan rastgele

kâğıtları ve temizlik kâğıtları bu gruptandır.

örnekleme.

Absorptance. Emicilik. Belirli bir yüzeye düşen ışığı

Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın

yüzeyin emebilme yeteneği.

alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için,

Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme.

üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız;

Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kâğıdın bir sıvıya

Factory Acceptance Test).

daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamamlayana kadar geçen

Accepted Stock. Kabul görmüş hamur. Bir işlem sonucu

süre.

kabul gördüğü için bir sonraki aşamaya yönlendirilen

Absorbtive Capacity. Emme kapasitesi.

hamur.

Absorbtiveness. Emicilik. Kâğıdın su emiciliği. Burada

Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş

COBB değeri ile emicilik belirlenmektedir. (Bakınız;

anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı

Bibilous)

tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla
giriş için kullandığı giriş kapağı.
2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların

Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi.

selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü.

Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi.

Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için

Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes)

oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay.

Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz

Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir

elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf.

yerde barınma.

Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları

Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon

şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar.

şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan

Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre

bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta

daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine

aranan önemli özelliklerinden biridir.

sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik

Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün

boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt yüzeyini

yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma

boyamada kullanılırlar.

mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu

Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada

defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız;

kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak

Ledger Paper).

asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde yaşlanmaya

Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat

karşı özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı

ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar.

kâğıtlar.

Accounts Receivable. Alacak hesapları.

Acid Grinding. Asidik öğütme. Odunun öğütülmesinde,
öğütme enerjisini azaltmak için sisteme asit verilmesi.

Accoustical Board. Ses yalıtım kâğıdı. İnşaatlarda hem ses,

Acid Hydrolysis. Asidik hidroliz. Asidik ortamda

hem de ısı yalıtımında kullanılan kâğıt.

parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri,

Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş

asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve

standartlara göre uygunluk.

polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan

Acetate. Asetat. Asetik asidin bir alkolle yaptığı ester. Yarı

yöntem.

selülozlarda bulunan asetatlar, Kraft selülozu üretimi
Acidification. Asitlenme.

sırasında yeniden asetik aside dönüşürler.

Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki

Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit

asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem.

ve sülfürik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat

Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız;

kâğıdı yapımında kullanılan selüloz.

Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen

Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan,

ve ölçümle bulunan kül.

renk doğrulama baskısı.

Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ)

acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm

iyonlarından fazla olması durumu.
Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz
Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin,

arasındaki gri tonlarda olan.

bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötür ortama doğru

Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum

hareketleri. (2) Nötür olan kâğıtların atmosferik

karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi

kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan

şekli.

asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan,

Acid Alum. Asidik alum. Alüminyum sülfat ve sülfürik asit

kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat

karışımı. (Bakınız; Alum).

malzemelerinden geçebilir.
3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Acid Number. Asitlik sayısı. İçinde asit olan bir maddenin

Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim

nötür hale getirilebilmesi için birim ağırlığına verilen KOH

katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli

miktarı. Miligram cinsinden ifade edilir.

frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım.

Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle

Gözenekleriyle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi

temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj

oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient).

kâğıdı veya endüstriyel kâğıt.

Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda ve

Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. (1) Asitli

duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker

ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel

kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen

olarak işlenmiş kâğıtlar. (2) Aside veya asit buharlarına

levhalar.

direnç göstermesi için boyanmış kâğıt. Bu tür kâğıtlar

Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses

özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden

geçirgenliği.

yapılırlar.

Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız;

Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu

Against The Grain).

ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap

Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV

yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton.

mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formüllerinde

Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya

kullanılan kopolimer.

hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler.

Acrylic Latexes. Akrilik lateks. Karton yüzeyin su

Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama.

geçirgenliğini önlemek için kullanılan, suda çözünebilen

Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu

polimer esaslı parlaklık sağlayan tutunucu bir madde.

tutkalla yapılan iç tutkallama.

Acrylics. Akrilikler. Bir grup sentetik tutkal. Pigment ve

Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt

elyaflara çok iyi tutunarak birbirlerine bağlanmalarını

bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu

sağlar.

kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir

A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir

ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül,

silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü

asitle kâğıt bünyesinden alınır.

parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit

Acid Stable Size. Aside dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik

edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden

kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey

yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek,

tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötür

Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda

durumda olduğu belirlenir.

kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını

Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne.

parçalama işlemi.

A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülozik

Acid Wash. Asidik yıkama. Kâğıt veya kâğıt hamurunun

kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini

içindeki kostik benzeri alkali maddelerin asit ile

arttırmak için kullanılan selülozik kökenli kıvam arttırıcılar.

nötürleştirilmesi işlemi.

Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale

Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi.

getirmek. Aktifleştirmek.

Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement).

Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede

A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstride kullanılan

gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2

en yaygın motor türü. Hız kontrolü yapılabilen ve basit

yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullanılan

yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar.

karbon granüller.
4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve

Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. (3) Alkali likör

içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların

pişirmede aktif alkalinin toplam alkaliye bölünmesiyle else

yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan

edilen oran.

çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır.

Act of God. Doğal afet. Allah’ın takdiri olan iş. İnsanların

Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma

kontrolü dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami

sisteminde, organik maddelerin parçalanması için bir gün

gibi doğa olayları.

içinde birim ağırlık çamur için gerekli oksijen miktarı.

Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki

Activated Sludge Treatment/Process. Oksijenli arıtma.

gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde

Aktif arıtma. Atık suyun üre ve çözünür fosfat gibi

ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi.

besinlerle ve oksijenle bakteri üreterek işlenmesi.

(Bakınız; scfm)

Activated Solids. Aktifleştirilmiş katı maddeler. Aktif hale

Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan

getirilmiş arıtma çamuru.

sonra kalan fiili üretim miktarı.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya

Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma

getirme.

süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen

Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm.

net süre.

Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde

Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri

kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı.

tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek

Na2O cinsinden ifade edilir.

ürün.

Active Alkali to Wood Ratio. Aktif alkalinin oduna oranı.

Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli

Bir ton kuru odun için kullanılan aktif maddenin oransal

olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının,

miktarı.

terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj.

Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda

Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir

bulunan klor.

mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket

Active Fiber. Aktif elyaf. Sulu bir ortamda diğer elyaflar la

için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik
kaynaklardan sağlar.

temasta olan ve ağa dâhil olan elyaf.

Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü

Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın, içinde

kenarlarındaki keskinlik.

saklanacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması.
Bunlar anti bakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması

Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir

gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging)

maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta

Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite

ölüme kadar götüren zehirleme etkisi.

dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın

A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans

metallerle temasında, onları karartacağı için ölçümlenen ve

çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren

kontrol edilen sülfür bileşikleri. (Bakınız; Reducible

motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans

Sulfur).

dönüştürücü kullanan tahrik sistemi.

Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması

Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Hesap

sonucu oluşan hidrofobik alanlar çıktıktan sonra kalan kâğıt

makinelerinde kullanılan rulo kâğıt.

yüzeyinin işlenebilir emici kısmı.

Addition Polymers. Polimer katkı maddeleri. Kâğıt

Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları

hamurunda kullanılan uzun zincirli bileşikler.

nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız;
5

Address Label Paper). çözünebilen organik maddelere kâğıt bant türü. ofis harcamaları. Adhesive Paper. Sıvı türü. yeşil. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. mavi. ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre. Administrative Expense. Adres yazıcısında. arkası yapışkan Adiabatic. ayar Adhesive Binding. Ayarlamak. Yağlı kâğıttan yapılan. İdari gider. Tutkal oranı. Elle veya otomatik olarak bir makineyi Adhere. Adhesive. Isıl ciltleme. Thermoplastic Binding. Yapışkan kâğıt. Admixture. kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı Adhesive Ratio. bağlayabilecek tutkal oranı. Tutkallı ciltleme. Bir sürecin kâğıtlar. Threadless Ücretler. Adhesive Felt. Karışım. Buna daha değişik amaca veya amaçlara yönlendirme işi. İki kâğıt arasına sürülen amaçlarla katılan maddeler. Yönetme. Cut-Back Binding. Sevk ve idare. Gri karton. (Bakınız. Yapışma. ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda Addressograph Rolls. Tutkal geçmesi. gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. 6 . iz bırakmadan yapışan bir halojen. Yapışkanlık. denetim giderleri. Isı geçirmez. karton veya mukavva. Kâğıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. Mukavva. (Bakınız. Bir katkı maddesinin kitap ciltlemede deri veya vinil kaplanarak kullanılan. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. karıştırıcılar. akış metreler. Tutunum testi. ayarlanabilir tahrikler. (Eş anlamlı. Adiyabatik. Rengi oluşturan ve Adhesive Migration. dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Katkı maddeleri. Hamur kasası cetvel ağzının üst yapıştırmada kullanılan tutkallar. Ayar mili. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek ip Administration. gibi maddeler. Tutkallı kâğıt. Kâğıt hamuruna çeşitli Adhesiveness. Düzetici boya. Kuşe tutkalları. Çalışanları belirli kullanılmadan yapılan ciltleme türü. Kırmızı. Emilebilen organik bandı. Adhesives for Coating. Sürülen yüzey karıştırılarak kullanılan ana renkler. tutkalının istemediği halde kâğıt içine işlemesi. Kuşe hamurunda pigmenti maddelerini eklemek için kurulan. Bir yüzü Additive Systems. Adjust. Cohesion) Adjusting Color. Adhesive Glassine Tape. Kâğıt hamuruna elyaf tutkalla kaplanmış kâğıt. (Eş anlamlılar. Adres kâğıdı. Etiket kâğıdı. sıfır olduğu durum. tutunan klor miktarı. Perfect Binding. Ayarlanabilir hızlı Adhesion. 100 parça pigmenti bağlayacak pompalar. üzerine adresin yazılması için kullanılan. Binding). Farklı moleküllerin tahrikler. kontrol vanaları ve dozajlama miktarda tutkalın ağırlığı. tanklar. Bir tutkal kullanarak bir veya cihazı ayarlamak. adlar da verilmektedir. istenilen rengi testi. Diğer Adhesion Test. ilavesiyle. İdari harcama. Ayar boyası. Amerikan ciltleme. Katkı renkleri. Absorbable Organic Halogen). Posta zarflarının duvar kâğıdı yapımında da kullanılan tutkallar. Tutunma. Tutturmak. Additive Colors). nesneleri birbirine Adjusting Rod. Additives. Sadece kuşe yapımında değil fakat Address Label Paper. kullanılan tutkallar. Yapıştırmak. Baskıda mürekkep tutunum boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. Yalıtılmış. Katkı sistemleri. milleri. Isı transferinin adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. Yapışkan. Genellikle gri renkli. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. şeyi diğerine tutturmak. Harman. Örtü Adsorbable Organic Halogen (AOX). Adjustible Speed Drives (ASD). Atık sularda. Tutkal. Mürekkebin kâğıda tutunumunu belirleyen test.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Additive Colors. Kimyasal ve dolgu maddeleri tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. sağlamak için kullanılan boya. Kaplamada katkı maddelerini besleyen sistem. (Bakınız. kira giderleri.

Aeration Lagoon/Basin). Adsorption) arıtma işlemi. kurumlarda kullanılan kâğıtlar. zarf şeklinde banka teminat mektubu. Güçlü hava vererek su kullanmada elek veren boyalar. suyolu veya gren izi yönüne dik yaşayabilen mikroorganizmalar. Oksijenli arıtma. bükülerek yapıştırılan kâğıt. Bir tarafı zarf görünümünde Advance Payment Guarantee Letter. Çekim gücü. oluk yüksekliği 4. Havalandırma göleti. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik- kâğıtlarında ev dışında. Yüzeyi tutan. dalga ve K dalga türleri de vardır. ve katkıların birbirlerini çekme gücü. daha yüksek kalitede arıtma yapması A. A. Ürünleri Üreticileri Birliği. moleküllere ayrılması.5). Peşinat. Son kurutma kısmı. Hava kullanılarak maddesi. Sürecin devam olmaksızın emme yeteneğinde olma. Bu sistemlerin kısaltılmışı. Atık suya çeşitli yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. Fiziksel veya kimyasal bir etki Aerobic Process. (2) Arıtma ünitelerinde suya Affinity. Aereobik biyolojik gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi formasyon.F. Makine Aerobic Bacteria. Aerobik Adsorpsiyon. Kâğıdı makine. edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. Sarı ile kırmızı Aerodiynamic Dry Forming.8 arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. Hamur içinde elyaf karıştırıcılarla havanın oksijenini kazandırmak. kullanan. D dalga. Soğurma. Oksijenli. (Eş mm ve oluk sayısı 110 dur. Bakteriyel tutunması. Aerobik bozuşma.A. Avans ödemesi. B dalga. kâğıtları havayla aralamak. A-Flute. Oksijenli süreç. Saflığı bozucu madde. kimyasalların. Emilim. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit yüzeylere tutunması. Yakınlaştıran renkler. Aerobic Decomposition. Aerogramme.F. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı ayrışma. C dalga. Emme. Aerators. Havalandırmak. bakteri kullanarak yapılan Adsorban madde. (Away From Home). Aeratörler. Kâğıt yapımında kullanılan. Yüzeyi tutunma özelliği Aerobic Biological Oxidation. Emicilik. sindirim. Tutucu. Oksijenli ortamda. Advancing Colors. yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. Hava hareketiyle kuru arasındaki tonlarda. Havalandırma havuzu. Against the Grain. üzerinde safiha üretme tekniği Advance Payment. fakat arkasına yazı yazılan. (American Forest arttığı sular yeniden kullanılabilir. After Dryers.I. Şap gibi maddeler tutunma özelliği kazandırırlar. açıyla kesmek. “American Forest Institute” kelimelerinin için tasarlanmış atık su arıtma sistemleri. A dalga (iri dalga) olukluda. A-Dalga. (1) Baskı sırasında. E anlamlı. (Bakınız. Cezbe. oksitlendirme. Aerobik. Özellikle temizlik Sekonder arıtma. olukların Biyolojik havuz. Oksijenli ortamda enine olan. Kapora. Dalga. Makine eninde 7 . Havalandırma. Havalandırıcılar. İstenmeyen katkı Aerobic Treatment. Havanın serbest oksijenini kurutma bölümleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adsorbent. biyolojik ifadedir. and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Aerate. Suyoluna karşı. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine aracısız Aerobic Digestion. 1993 den sonra A. maddelerin parçalanması. Tutkal presten sonraki Aerobic. özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. fiziksel arıtma gibi. Cazibe. Ev dışı.F. Oksijen kazandırma. Oksijenli parçalama. katlamak veya işlemek. Hava mektubu. Yüzeye tutunma. Advanced Waste Treatment. Aerated Lagoon/Pond/Basin. hem de kâğıt. Grene karşı. Hava vermek. Gelişmiş atık su arıtma. Üreticilere göre dalga Aeration. Aerobik bakteri. Adsorptivity. Hava vericiler. askıdaki organik Maddenin kendi yapısal özelliği nedeniyle tutucu olması.&P. Adulterant. oluklu mukavvalarda. Hem zarf. (Ek. Avans ödemesi basılmış. Adsorption.H. Hava ve bakteri kullanılarak.

Kümelenme özelliğinde olan Air Brush Coater. olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. Agat. Hava kabarcığı. Yaş. Bir araya gelme. selüloz. Hindistan'ın Devletabad şehrinde fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. Yıllık bitki artığı elyaf. Köpük izi. Yığılma. Topaklanmış pigment ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma parçacıkları. Talk türü olmasına rağmen. gri süperkalenderlenmiş. Bir kapalı alanda. Air Doctor) Agat desenli kâğıt. Örnek Agate Marble Paper. Karıştırmak. Mermerli kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ işlem yapmak. Mermerli Hedef almak. (2) Elde cilt yapımında. Airborne Web Drying. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. (2) Agate. (1) Hedef. Kâğıtta kullanılan. Ageing. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. Kâğıdın özelliklerinin değer Air Blue. Air knife Aging. (1) Havbe.Air Entrainment) veya hava ile karıştırmak. Agglomerate. Air Balance. Hava akışı Floklaşmadan farkı yüklenmedir. bir Agro Residue. Agalite. yarı mat. Kâğıda uzun zaman önce ve çıkan havanın eşitlenmesi. Karıştırıcı. yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava Agitator. Ulaşılması istenilen hedef noktası. Saman. Zamana bağlı olarak. (Aging) Airborne. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. Kâğıt hamurunu mekanik karıştırıcı safihada bıraktıkları iz. Agricultural Residue Fiber) 8 . Basınçlı hava ile kâğıt pigmentler grubu. Hava Agglomeration. ipekten yapılan. Havayla.) Yaşlanma. Yığılma. Havayla taşınan. 6). Yaşlandırmak. (Bakınız. Küme. Kızıl Aggregate. Airborne Particles. Kümelenmek. karıştırma bozulma. Hava dengesi. muhasebe defterlerinde kullanılan. sistemi. (Eş anlamlı: Asbestine) Aim. karıştırıcısı. 425°C Agitation. (Damarlı) Akik. (Ek. Kâğıt yüzeyinde minik dairesel leke. Havalı. Hava fanı. Karıştırma. Bubble Mark) Hardening Stainless Steel) Air Blower. kaybetmesi ve geri dönüşemeyecek hale gelmesi. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. Magnezyum silikat. Havbe veya fabrika içine giren Age. kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. Agrega. Hava destekli. hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle giren ve (Ageing) safihaya kadar gelen hava kabarcıkları. Havayla taşınan parçacıklar. Air Bells. (Amerikan İng. kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama Air Assisted. Havalı kuşeleme. Hava kapsülü. (2) Bu kabarcıkların Agitate. Açık mavi. halen imal edilen açık saman renginde. (Bakınız. Ömür. (Bakınız. Agricultural Residue Fiber. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj Ahmedabadi. Parçacıklı bir süspansiyonda hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Hava. (Bakınız. kitap Air. Agalit. parçacık yüzeyine yeni bir yükün ( + ) yüklenmesi. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. kalınca tür yazı kâğıdı talka göre daha az sabunsudur. Coater). makine salonunda çiğleşme olmaması için. Topak. Havalı. Havayla kurutma. selüloz veya kâğıdın özelliklerinde meydana gelen Air Bubble. Gök mavisi. Hava değişim sayısı. görünümde olan kâğıt. Hava tüneli. (1) Hamurun içine. Age Hardening Stainless Steels. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen Air Change Rate. Aggregates. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Agregalar. (İng)Yaşlanma. Beraberinde hava tekniği. renkli lifli bir dolgu maddesi. Air Caps. Ebru desenli kâğıt. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur akımıyla. yaratarak uygulanan. yapılmış görünümü vermek. (1) Ebrulu. Abadi. Bir kâğıt fabrikasında. Precipitation (Eş anlamlı.

El yapımı Air Content. hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. Havalı raspa. (A. El yapımı kâğıtlarda etmek için üretilmiş. Havadaki kuruluk. Kuşe hamurundaki sorun gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. Genellikle kâğıtta % 7-10 9 . Açık havada kurutma. makine altı pulperine Air Entrainment. Bir kartonların açık havada kuruması. Air Pad Headbox) Air Float Clay. Jet Deckle). elyaflarda kullanılan yöntem. Nonwovens). Basınçlı hava temin Air Drying. Pnömatik seperatör. bütede gönderen. Hava üflemeli Air Density Separator. (2) Preslerde kullanılan. birlikte hız etkisiyle cep oluşturarak sürüklenen ve tampon Air Curtain. raspalama bölümünde. Havalı şerit verme. Havayla nakil. Air Doctor. Air Compressor. Hava yastığı.D. Air Conveying. hava fanlı taşıma yöntemi. (Araçlarda ve elektrik oluşturarak. (2) Hava sürüklenmesi. Air Dry. Hava filtresi kâğıdı. (3) Kuşe kaplamada Air Forming. Bir fan aracılığıyla verilen içinde. Air Cushion. Air Exhaust. bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. Havalı ağır kâğıt kurutucu. Hava hacmi. Hava perdesi. Nem yüklü havanın havbeden. anlamlı. Havayla taşıma. kâğıtla havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. Uzun elekli Kâğıtta kullanılacağı yere göre tane iriliği hava kullanılarak veya döner elekli makinelerde. hamur içindeki hava hacminin. (Eş anlamlı. kuruluğu). kompresörü. eşit şekilde dağıtılması sonucu Air Doctor Mottle. Havada kurutulmuş kâğıt. Havada kurutulmuş selüloz. Filtre ile hava temizlemeye Air Dry Basis Weight. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kullanılan. (Bakınız. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır. Hava yastıklı hamur kasası. cinsinden oranı. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı şeridi. ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan Air Flow. Hava filtreleri Havalı hamur kasası. Kurutma krepleme raspası. hamur jeti yaratan hamur kasası türü. Air Assisted Doctor) ile savrularak. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin rejek ayırıcısı. Havalı formasyon. Air Deckle. Safiha kenarı. Air Pad) atılması. bir kâğıt kurutma yöntemi. Özellikle sentetik nedeniyle kaplamada kalan iz. Air Float Dryer. kemik sağlanmaktadır. (Eş anlamlı. Mal sarıcıda. yarayan. (Eş süpürgelerinde vs. Hava soğutmalı. Fanla cebri olarak veya çevre hapsolması. Raspa izi. makinesi kenar ıskartalarını. bir parçası. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. (Bakınız. Titreşim önlemek için vakum pompalarından veya makine salonundan dışarı kullanılan şişirilmiş lastik tampon. Çerçeve kenarı. hava ile kesilmiş kenarı. Hava yüzdürmeli kurutucu. Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. Hava kuruluğundaki gramaj. Havada kurutulmuş karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi arasındaki rutubet durumunu belirtir. Hava kompresörü. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri.). Hava ile hamur kasası içinde basınç yapımında kullanılan bir kâğıt türü. Bobin Air Dry Pulp. kullanılan filtreler). Air Dried Board. sarım sırasında sorun yaratan hava. (1) Yanki kurutucuda kullanılan Air Foil Threading. hamur hacmine göre yüzde Air Dried Paper. havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. Vakumlarda ve kurutma pnömatik seperatör. Hava akışı. Air Dried Writings. Hava çıkışı. Hamura. (Bone Dry. safihanın elek üzerindeki seçilmiş/elenmiş kaolin kili. Air Filter Paper. Kuru elyafların cebri hava kullanılan raspa. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. karıştırma sırasında hava karışması ve hamur içine Air Cooled. Hava yüzdürmesiyle seçilmiş kaolin. Air Cleaner. Hava temizleyici. Hava doygunluk oranı. Air Cushioned Headbox. (1) Hava tutunumu. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu.

Air Leakage. delikli. içinde kullanılan. (1) Habbe içinde sıfır basınç Air Pumping. anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. Bu tür kaçaklar. Kuşe kâğıdın Air Pad Headbox. Hava yastıklı hamur kasası. iyi kalitede. ince olmasına rağmen zarfın Air Resistance. %100 bağıl neme kısmi temiz hava. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların keçelerinde. (Eş anlamlı. Hava kirliliği. Taze hava takviyesi. (Bakınız. döner boru. basıncın atıldığı çıkış deliği. Air Laid. Kuşeleme sırasında kaplama Air Pad. Hava kalite standartları. Kurutma bölgesinin. Havalı Kuşeleme. makine salonuna nemli havanın hava geçirgenlik özelliği. Air Laid Sheet. Havanın belli bir sıcaklıkta şartlarını düzeltmek amacıyla (Sıcaklık. Bir Air Mail. (2) Soda kazanlarında hava (Karşıtı. Havalı dağıtıcı. Saturated Air) 10 . İki levha arasına Air Jet. Hava Air Release Valve. karşılık gelmektedir. (Eş anlamlı. kaplamanın inceliği yüzünden şeffaf görünen kısımlar. Kuşe bölgelerde sıkışması sonucu geçirgenlik değişmektedir. Hava kalitesi. Hava yastıklı hamur kasalarının karıştırmayla. Havalı kurutma. (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava Air Quality. hamura giren hava kabarcıkları. Elyaflar su Air Port. Hava posta kâğıdı. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. Air Permeability. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. Hava geçirgenliği. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava yazma sağlayan. basınç. bir kâğıt kurutma yöntemi. Air Pollution Abatement. Hava pompalama (özelliği). atık hava Air Load. Hamur kasası içinde hamurun çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. Kanuni verimsizlikte temel faktörlerdir. Air Intake. Havalı bıçak. Hava Air in Stock. Elyafların sulu ortam yerine kuru ve serbest halde şekillendiği ve formasyona uğradığı kâğıt. sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik Air Mail Paper. Hava yastığı. Kâğıt fabrikası çevresinde. kaçması. Kuşe sırasında fazla geçirgenliği. Hava yükü. Makine salonuna ortam Air Saturated. Air Loaded. Zarf yapımında olarak tahliye eden valf. Havalı raspa izi. Elyafların belirli Air Knife Coater. elle direnci. kurutma verimi açısından keçeden beklenen üstünde kalması nedeniyle. Hava purjörü. Kuşe kaplamada. Hava geçirgenliği. sağlayan Kuşeleme yöntemi. Kâğıdın iki tarafında jetiyle yayan sistem. Birimi μm/Pa s dir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Impacter. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama Air Pollution. üzerindeki basınçlı hava. Air Cushion) Air Impingement Drying. olan kaplamayı. düşük gramajlı. direnci. (Eş anlamlı. Hava tahrikli. hava geçirgenliği. Air Relief Valve. Hamurdaki hava. kalitesiyle ilgili sınır değerler. Havalı Kuşeleme makinesi. Havanın yaptığı baskı. Air Pad Rectifier Roll. veya safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına Air Cushined Headbox) dayalı. nerede olduklarına bakılmaksızın Air Quality Standards. buharlarının yarattığı kirlilik. Hava kirliliğini azaltma. Air Mail Paper). kullanılan. Hava kaçağı. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde Air Knife Mark. raspayla sıyırmak yerine hava Air Permeance. Hava girişi. Kâğıdın hava geçirgenlik içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. Hava ile tahrik edilen. (Air Knife) sıkıştırılan kuru kâğıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. nem gibi) alınan tutabileceği maksimum su buharı. Air Makeup. Doymuş hava. basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava Air Knife Coating. kaçakları. çözeltisini kâğıt üzerine. Hava deliği. basıncıyla yükleme. (Bakınız Air Relief Valve). Hava jeti. Genellikle aşırı yastıklı rektifiye valsi. Hava yastıklı üstüvane. Hava tahliye valfi. (1) Basınçlı hamur kasalarında fazla yerine havayla taşınarak formasyon bölgesine gelir. Hava direnci. Wet Laid) girişinin sağlandığı delik.

pH değeri 7. Kaymak taşı. Üretim de kaplanmaktadır. Alfa. ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. operatör tarafındaki koridorları belirtir. Album Paper). Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle 11 . Makine salonunda tahrik tarafı veya en ilkel yaşam türü. ASA Alignment. (Eş amacıyla üretilmiş karton. Hava yolu bitki. Alignment Roll. yapılma taş baskı kalıbı. Alkali. Işığa hassas bir bileşikle Alkafide Process. Regüle valsi. titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Aligning Paper. Bünyesine aldehit sağlayan kompresörler hava kurutucuları. Dijital baskılarda gümüş halid sırasında. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında senedi. Guide Roll) Albion Press. yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. içindeki yürümeye elverişli yollar. makinenin diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. Hava yırtığı. üzerinde pnömatik ayar kaplandıktan sonra alçı görünümünü alan kâğıt. kartpostal sıkışması sonucu. Halen sanat eserlerinin (Ribura Tinctorum) rengine alternatif olarak asidik basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. (Bakınız. imalinde kullanılan kalın karton. Ayar kılavuzu. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. kullanılır. (1) Fotoğraf taban kâğıdı. Alkali. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli Aisle. Anthraquinone Dyes) Albumen Plate. Alkol. Harita kâğıdı. yaş dayanım arttırıcı nişastalar. Kaplin ve valslerde. vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Kâğıt hamurunda iç kullanılan. Alabaster. Özellikle kalenderin veya Alcohol. bileşikler. Alizarin. Alkafide süreci. düzeneği bulunan vals. Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. CHO gruplarını bulunduran organik kompresör aracılığıyla yaratılan hava. Alfa bitkisi. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. Albüm yapmak Daha çok yün halı ipleri boyamak için kullanılmıştır. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Alignment Jig. fotoğraf taban kâğıtları. Selüloz üretim (albüminle) kaplanmış esnek alüminyum veya çinkodan süreçlerinden biri. Aldehit nişastası. Air Showers. Hava fıskiyeleri. Aldehit. Alçı kâğıdı. Kollu bir el presi Alizarin (Dyes). Alabaster. Kurşun asetat kristalleri ile yanlara kaçmasını önlemek için. Fotoğraf albümü kartonu. Koridor. mekanik ayarlar. Keçe veya eleğin Alabaster Paper. Hava beslemesi. (2) Albüm kopması. Hava konşimentosu. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Mekanik ayar. Taş baskı. Albiyon baskı. Ayar valsi. anlamlı. AKD. Hava kaynağı. tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Shear Burst. Album Board. borular ve grubu eklenmiş. Alg öldürücüler. Güney İspanya’da yetişen bir Air Way Bill (AWB). kâğıdın makine yönünde yırtılıp. terim. Selüloz ve fıskiyeleri. Hava patlağı. Harita yapımında AKD (Alkyl Ketene Dimers). Bir montajın veya geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. Air Supply. Alg. Kök boya Türk kırmızısı ile elde yapılan eski bir baskı türü. Bu süreçte hidrosülfit kullanılmaktadır. Albümin kalıp. Esparto. Kâğıt fabrikalarında havayı Aldehyde Starch. mal sarıcıda. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun kullanılmaktadır. Genellikle Aldehyde. Bazik. kâğıt tabakaları arasında hava bunlardan biridir. Su mermeri.(Eş anlamlı. Hava sistemi. Gerçekte fabrika Algicides. Bazen Album Paper/Board. Yüzeyine sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. Algae. ortamda elyaf boyamak için üretilen sentetik kırmızı boya.0 den büyük. Mastar. Albumen Paper. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. Air System.

Alkenyl Succinic Anhydride. Alkali ortamda işlem. Alkid grubu. Alkali selüloz rayonları. Alkali lignin. Alkali çözünme. Nötür veya asitsiz tutkallama diye de Alkali Celullose. Alkali kâğıtların yaşlanmaya Alkalization. Kâğıdın alkali ortamda Alkali Lignin. Alkali kirlenme. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfit Alkali Cellulosates. Baziklik. Alkaline Sulphite. Alkali ortamda değerinin 7. Karbon siyahı Alkaline Sizing. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı Alkaline Process. güçlendirilir. Alkali tutkallama. iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Kâğıdın dayanımını reaksiyon sonucu karbonhidratların indirgenmesi. Alkali bağlayıcı. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. düzenlenmiş alkali pişirme süreci. Sodyum sülfit katılmadan yapılan işleme. kâğıtta leke oluşumu. Alkali mavi. Rayon üretim kullanılır. Alkali direnci yüksek kâğıt. Kâğıtta alkali ortama içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir (pH değeri 7. Rayon. nötür veya alkali Kraft pişirme sürecinde düşük sıcaklıklarda oluşan bir ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. arttırırken. ortamda yapılan kâğıt üretimi. Alkali (NaOH)ekleme. 12 . pH Alkali/Alkaline Extraction. Alkali maddelere karşı Alkaline Fillers. reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu Alkali Resistant Paper. esnasında. Alkali direnci. Alkil keten dimer. hidrojen peroksit gibi maddelerle kullanılabilen iç tutkal. Alkali nedeniyle. Alkali kâğıt yapımı. Alkalilik. Selüloz elde etmek için sağlar. Alkali selüloz.0 den büyük olması. anhidrit. Boya ve mürekkep üretiminde edilmesi. ligninsizleştirme. (Bakınız Alkali Resistance).0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Alkaline Alkyd Group. Alkali Solubility. açısından tercih edilir. karşı dirençleri yüksektir. Alkenil süksinik Alkaline Peeling. süreci denir. Alkali süreç. (ASA). Selülozun alkali Alkaline Paper. Alkaline Pulping. Genellikle Alkali Reactive Binder. Ayrıca. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan Alkalinity. Alkali ortamda (pH değeri çözücülerde çözünebilen kısımları. 7. Bu nedenle harita basımı veya Topaklaşmasını önlemek için tutkallara sodyum hidroksit arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım ilavesi. geçer. Alkali dolgu. ASA gibi sentetik tutkallar selülozun yaptığı her tür bileşik. Alkali parçalanma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Blue.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç pigment. Alkalinite. maddeleri. Hidroksil (OH-) selüloz rayonları. oksijen. Sodyum sülfit katılan sürece ise Kraft süreci Alkyl Ketene Dimer (AKD). Refleks mavi. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. Selüloz ağartma öncesinde veya Alkali Proof. Alkalizasyon. Alkali Resistance. Alkalide çözünebilirlik. halinde. Alkali ortamda bulunma Alkaline Paper Making. Boya üretiminde kullanılan bir Pulping) reçine grubu. Nötür veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Alkali selüloz üretimi. ortamında selüloz üretim süreci. Yağla modifiye edilmiş kostik ve/veya sodyum sülfit çözeltileriyle selülozun elde polyester reçine. AKD. aşamalarından biri. Sulu bir ortamda alkali kâğıdın gösterdiği bozunma direnci. (Bakınız. soda kullanılmaktadır. Kostikle (NAOH) adlandırılır. Alkali ortamda Alkyd Resin. veya sülfat süreci denilmektedir. Alkali Staininig. Alkali odun çözeltisinin asitle veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması işlenmesiyle elde edilen lignin. Tutkallamada AKD. Alkid reçine. tutkallama. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne İndirgeme sonucu oluşan asitlere karşı Alkali tüketimi artar. renk özelliklerini koruması. Alkali kâğıt.

Alpha Pulp. Alüminyum sülfatın çeşitli karışımlarına kesilmesi. alüminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan veya All Rag Paper. Allowable Cut. Ayrıca kaplama malzemesi olarak kullanılan. gama selülozu denilmektedir. Alaşım. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri saf bir alüminyum kaynağı. soya fasulyesinden alüminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. Değişiklik. iz. Çözünen kısma ise madde.5 kostik (NaOH. Tam paçavra kâğıdı. İçinde alfa selüloz bulunduran Alumina Hydrate Pigments. yağlar ve parafin benzeri maddeler. Yabancı maddeler. Bir tür kâğıt kaplama hamurunda kullanılan pigment. Buna iyonlarını azaltıp tutkalın bağlama gücünü arttıran kimyasal çözünmeyen selüloz da denilmektedir. (Eş anlamlı. Mordan madde selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya diye de adlandırılır. Folyo Alpha Printing Paper. (Eş anlamlı. Allochroic. Şap kelimesi sadece bunlardan birisini ifade eder. Alüminatlar. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. Alüminyum hidrat pigmenti. Kanunen müsaade edilen miktarda ve müsaade edilen alanda ağacın Alum. Alfa yazı tabı kâğıdı. 20oC de. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Bir şey üzerinde yapılan bulunan polisakkaritler. Alüminyum kaplı kâğıt. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kâğıdın alüminyum folyo ile kaplanması. Ağaçlar dışındaki maddelere verilen genel ad. (Al2O3). 13 . Çözünemeyen alfa selülozuyla isim benzerliği Aluminum Foil Lamination. daha etkili elde edilen bir protein. Soya proteini. Renk değiştiren. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. Alunite) paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Alümina. Buna rağmen şap genel anlamda da bunlardan Alloy. Genellikle montaj Alüminyum. bir koruma sağlanır. Bu nedenle karıştırılmamalıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ All Directional Stretch. yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. selüloz. Kâğıt hamuruna katılan ve veya daha geniş olabilir. Alfa kaplamadan farkı alüminyum pigment ve bağlayıcılarla bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. bulunmaktadır. Alfa yazı tabı kâğıdı. Alüminyum oksit. Müsaade edilebilir ağaç kesimi. Allien Substances. Alüminyum potasyum sülfat veya potasyum kazandıran alaşımlar. % 17. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. İddia etmek. Kimyasal bir “çift karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler tuz”. Alpha Cellulose. Çözülmemiş şapın kâğıtta bıraktığı terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve paçavra kâğıdı. Alfa gibi krepli kâğıtların her yöne uzaması. bir Alpha Protein. Şap lekesi. All Risk Insurance. Olası her riske Alumina. Alum. Asidik alum. bazik alum gibi oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı çeşitleri vardır. verilen genel ad. Her yöne uzama. İleri sürmek. Tuvalet kâğıdı Alpha Writing Paper. Bone Fiber) Aluminium Coated Paper. Selüloz olarak % 100 sonradan yapılan karşımlar. Farklı metallerin çeşitli oranlarda herhangi biri için de kullanılmaktadır. Alfa selülozu. Alüminyum folyo kaplama. Tadilat. Allege. Çözünmeyen selüloz. Kapsam risklere karşı daha dar Aluminates. korumak amacıyla yapılır. (Esparto)bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Alfa selülozu. Selüloz bünyesinde Alteration. Rengi dış etkilerle değişebilen Alternative Fibers. karşı yapılan sigortalama türü. O nedenle tam paçavra Alum Spot. Alternatif elyaflar. değiştirici eylem. Aluminum Chloride. Alüminyum Klorür. ortama alüminyum sağlayıcı katkı maddeleri. Tüm risklerin sigortası. Hamurda sülfat selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. kâğıt yüzeyin kaplanmasıdır.

(Benzer. alınan örnek. Alüminyum Ammonia Paper. kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. Alüminyum trihidrat. havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve Amortization. Çevre kâğıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. Etrafımızı kuşatan çevre. (NH4) HSO4 Aluminum Resinate. Aminler. Mühimmat. Amberlit kâğıdı. Aluminum Trihydrate. olarak şiddetini arttırmak. Aluminium Coated kullanılan amonyaklı ozalit kâğıdı. Glikoz polimeri. Amfifil. (2) Amonyum tabanlı. Ammonia Base. (Bakınız. düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki şekilsiz Turuncu renkli. Amonyum bazı. Hücre duvarlarının Amberlith. Amortisman. Çevre havasını izleme. Ortam. Turuncu maskeleme kâğıdı. Amonyaklı kâğıt. parlaklık sağlayıcı ve alev almazlık Ammunition Paper. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. Şap (Bakınız. Ortam koşulları. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. selüloz. Amorf silikatlar. Çevresel örnek. Sıvı tutkal reçineleri. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. Alüminyumlu kâğıt. Çevre. kâğıtta gözle Amorphous. Fişek kâğıdı da denir. Source Sampling). Reçinelerde olduğu gibi. Amylopectin. Ortam havası Amorphous Silicates. Hem suyu Ambient Noise Level. Pozitif koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir yükü nedeniyle. Bu şartlar özel olarak maddelerden oluşan karışım. Çevre basıncı. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. karboksil grubunu. bağıl nem gibi çevre şartları. Genellikle havadan Amphoteric/Amphoteril Starchs. Amiloz. Bir Depreciation) ekipman veya ölçümleme için temel alınacak basınç Amphiphilic. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. Amphipathic) durumdur. grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. Amonyum bisülfat. madde. Şiddetini arttırmak. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. Ambient Air. Çevre koşulları. (Bakınız. Kâğıt çeken. katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. Şekilsiz. Amorphous Regions. Alunite. hem suyu çeken bir kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. Paper) Ammonium Bisulfite. Ambient Sampling. Kâğıtta Ammunition. Proje basımında pigmenti ile kaplanmış kâğıt. Amorf selüloz. Yüzey aktif maddelerin bir hazırlanmış şartlar değildir. ışık geçirmez kâğıt. hem de suyu iten bir hidrokarbon Ambient Pressure. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan kâğıt. Alum) Amorphous Cellulose. Hem suyu seven. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. bileşikler. Mevcut koşullar altındaki özelliğidir. Dayanıklılığı ve sağlayan bir madde. Reçine sabunu formülüyle ifade edilen bir kristal. Amorf bölge. Amylose. Ömrü net olarak bilinen sonuçları değerlendirme. düzensiz ve kontrol edilememiş. hem de yağı seven sıcaklık. dolgu olarak kullanılan. Ortam gürültü seviyesi. (Benzer. Amorf. Kristal yapıda olmayıp. Suda çözünebilen. Amphipathic Molecule. dizilmiş alanlar. Güçlendirmek. farklı şekillerde olan. uzun ömürlü olması nedeniyle mühimmat sarımında Alum Spots. Amfoterik nişastalar. Ambient Conditions. Şekilsiz selüloz Ambient. Amines. Amfipatik molekül.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aluminum Paper. Özellikle gazete Ambient Air Monitoring. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan fabrikası ortamında. tutkalıyla. Mühimmat kâğıdı. Kimyasal dayanım arttırıcı olarak hamura ilave edilir. varlıklar için tespit edilen aşınma payı. Ayni zamanda yaş Amplify. görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. 14 . Şap lekeleri. Amilopektin. Yüksek moleküler ağırlıktaki Ammonia Based. Alüminyum resinat.

(Bakınız. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Su mermeri. Ankraj pimi. ekipmanın üzerine sabitlendiği. Açılı kesme. Mürekkep tutkalının Analyzer. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle temas açısı. oksijensiz veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ortamda bakterilerle. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan Angle valve. yardımcı ekipmanları. sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. Kâğıdın makine yönünde ve Bir seri reaksiyonla atık su içindeki organik maddeleri makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. eğik zeminde kayma açısı. Oksijensiz ortamda oluşan açı. Yardımcı ekipman. Açı ile ölçülen. Angle Analysis. Angular. Contact) Anchor Pin. Oksijensiz süreç. Ekipmanları hazırlanan bir Angle of Slide. cismin kaymaya başladığı açı. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Açılı kesim. Anemometre. özellikle zarf üretiminde uygulanan kesim tekniği. Tutturmak. Sistemli bir yöntem kullanarak sorun Cut). (2) Kâğıtla herhangi bir uygulama valsinin yıkandıklarından. zemine tutturmak. Kalsiyum sülfat. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında Anaerobic Process. organik maddeleri çürütme süreci. Matbaalarda. dışında kesilerek işlenmesi. Beton dübeli. 15 . Alabaster. metan. Açı. Angle of Wrap. Hamur kasası cetvel Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. (1) Kurutma özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları özelliğindeki kâğıtlar. analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. karbon dioksit ve hidrojen ölçmeye yarayan alet. Şeker kamışı. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. çürütücü. Susuz alçı taşı. Anhydrite) plakası. Anilin. Kâğıt makinesi Kaymak taşı. Angle Cut. (Bakınız. Anchor Bolts. pamuk Anaerobic Digester. Anchor. açısının küçük tutulması hedeflenir. Sole Plate) Anhydrite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anaerobic Biological Treatment. Ankraj saplamaları. ağzından çıkan hamur jetinin. Elek veya keçenin vals veya Anchoring. Ankraj plakası. Köşe vanası. Angle of Outflow. elek yüzü ile yaptığı açı. tohumları. Taban plakası. Rüzgâr ölçer. Açısal. Angle. Anaerobik reaktör sistemi. Ankraj cıvataları. araştırması. Oksijensiz gibi. Çıkış açısı. Aniline. kâğıdın makine yönü Anaerobic Reactor System. Makine veya sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. mürekkebin kâğıttan Analytical Filter Paper. Anataz. Eğimi arttırılan bir düzlemde. Havbe içindeki arıtma. Angle Hair. (Eş anlamlı. Makineyi kaide üzerine cıvatalarla silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. bağlantı parçaları. aralarında oluşan açı. Anaerobic Angle Cutting. (Eş anlamlı. Sarma açısı. Sabitlemek. Analitik filtre kâğıdı. Analizör. Kapalı tohumlular. Anaerobik çürütücü. Angle of sabitleme. Anatase. (Bakınız. Oluklu mukavva kutularda. Sarma açısı. Genellikle dönme hareketi Anchor Plate. tohum kesesinde gelişen bitkiler. Ankrajlama. Angiosperms. Temas açısı. Yüksek filtreleme Angle of Contact. Metodik olarak bir bütünü parçalarına veya kuşe tutkalının kâğıtta elyafları bağlayan kuvvetten ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara büyük olması durumunda yolunma yaşanmaması için temas verilen ortak isim. Laboratuvar kopardığı ince iplikçikler. Melek tüyü. Baskıda. teması sırasında. Atık su içindeki organik maddeleri. metan gazı ve karbon dioksite dönüştüren reaktör sistemi. betona gömülü montaj Anhydrate. Ancillary Equipment. Anaerobik biyolojik Anemometer. Kayma açısı. Analiz. Anaerobic (Biological) Treatment. Kâğıdın gren Process) yönünü/suyolunu dikkate alarak kesme.

Çağrı yapmak amacıyla Animal Sized Paper. Yıllık net satış tutarı. Negatif yüklü modifiye kaplı. ve iyi bilineni tuzla rejenere edilen su yumuşatma Annual Vegetable Fiber. ürünleri. yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. mürekkebi baskı silindirine aktaran. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. Akışkan ve sistemdeki anyonik polimerleri nötürleştirecek kimyasal çabuk kurular. Kâğıt kullanıldığı dönemlerde Fleksografik baskı için kullanılan hamurunu boyamada kullanılan. Hayvan tutkalıyla (Jelatin) Annual Report. Yıllık bitki elyafı. Hayvan parşömeni. Tutkal olarak Jelatin kullanılmaktadır. edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya Annual Net Sales. Negatif elektrikle yüklü iyon parçacığı. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve 16 . Tramlı merdaneli Anionic Dispersants. Yaş halkası. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı Hayvan derisinden yapılan. Aniloks kaplama. Saman elyafı. kâğıttan yapılan benzerlerine Anisotropy. makinenin çalıştırılmasına Anilox Roll. Daha sonraları. işlenmiş deri. Anizotropi. Anyonik. miktarı. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. metalden yapılmış. Anodik koruma. Hazne merdanesinden aldığı yardımcı olan. sisteminde. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. Anodic Protection. tutkal türleri. Parşömen. Baskı için anilin boyaların Anionic Direct Dyes. Beyaz su derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı Animal Parchement. üzerinde lazerle oyulmuş eşit nişastalar. Anilin baskı. Benzenden de elde edilir. Ek. Hayvanın kanı. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. (Zıt anlamlı. hayvanlardan elde Annual Crop Fibers. Anion Exchance Resins. Bir dokümanın eki. Aniline Printing. Cation) gösterir rapor. Anilox Coater. kemiği. azo boyaların mürekkep mumlu kâğıda aktarılır. yazı yazmak için kullanılan maddeler. Genellikle kontratlarda jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan sona eklenen doküman/dokümanlar. İyon değiştirici reçineler. Anyonik dağıtıcılar. çökelme önleyici maddeler. Animal Tub Sized Paper. Yılsonunda şirket yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt. krom veya seramikle Anionic Starch. yıllık Anionic. Davetiye kartları. Anyonik gruplar kaplama ünitesi. Anyon. Tramlı merdane kullanarak hassas kaplama tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Dyes. Yıllık faaliyet raporu. kullanım kolaylığı terim. Kömürün damıtılmasıyla elde Anionic Demand. El hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. En yaygın çizgileri. Baskıda kullanılırlar. uygulama valsi ile alınan sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Fatura edilen yıllık işlenmiş kâğıt. Suda çözünen ve mürekkeple temas ederken. Anyonik ihtiyaç. Bir edilen katran boyaları. Kâğıt reçinesidir. (Bakınız. Çok hassas Anionic Trash. sodyum tuzları. değişen. Kâğıt kalitesini arttırarak. yapan makine. Anyonik nişasta. Anyonik maddeler. Yıllık halka. Anyonik talep. Isotropic) Animal Size. Annual Ring. Annex. Tramlı merdane. Negatif yüklü iyon. Anyonik atık. bitkilerden elde edilen selüloz. yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu Anion. de parşömen denilmiştir. Announcements. Anyonik doğrudan boyalar. Yöne bağımlı olma. satış toplamı. derinlikte gözenekler bulunan merdane. Hayvan tutkalı. Ağaç kesitinde Gözenekli boncuk taneleri şeklinde ve boşluklarında görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme iyonları yakalama özelliği olan reçineler grubu. Anilin boyalar.

Teknik alanlarda Antifriction. Filigranlı. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel Antique. Filigranlı. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. edilebilir. kalenderlenmemiş keçe izleriyle kaplı. bir yöntem. Köpük kesici madde. Güvenlikli kâğıt. Antrakinin. Antioksidan karton. Doğada bazı insan sağlığına zararsızdır. kullanılan kâğıt. Antimony Oxide. beyaz Antioxidant Board. Kalpazanlığa/korsanlığa karşı ambalaj. ad. Antique Book Paper. Sıvının yüzey ANSI (American National Standards Institute). görevli resmi kuruluş. Esparto selülozundan yapılma kâğıtlar. Sebze ve liköre katılan. Sürtünmesiz. Antik kitap kâğıdı. gofrajlı Antique Eggshell Paper. lignin alımını hızlandıran ve enerji verimi meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. Kurutma görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan keçe izi keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca verilmiş kâğıt. Yüzen vals. Ambalaj kâğıdı olarak Antiblocking Agents. diğer makine eninde. Alizarin gibi sentetik kullanılan karton. Antifoaming Agent. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Emici kasa. Antique Bristol. Antik perdahlı kâğıt. Antik perdahlı. Serbest kloru veya görünümlü Bristol kâğıdı. Kâğıt yüzeyinin Anti-Counterfeighting Paper. Boyaya izolasyonunda kullanılan ve Manila bitkisinden elde edilen karıştırıldığında daha az pigmentle daha koyu renkler elde selülozla yapılan bir kâğıt. telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. mantarlarda ve böceklerde bulunmaktadır. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını koruyan kâğıtlar. Bloklaşmayı önleyen maddeler. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları yüzü antik görünümlü kâğıt. kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). düşük vakumlu kasa. Antique Finish. Antik Bristol. Yataklarda sürtünmeyi azaltan Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle her tür oluşum/yapı. karton kutu yapımında arttıran kinin türü boyar madde. Antik yumurta kabuğu kâğıt. Asitsiz Manila kâğıdı. (Bakınız. Güvenlikli kâğıtlar. gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. Elektrik kullanıldığında alev geciktirici kâğıt üretilmektedir. Alkali pişirmede. türü kimyasallar. Yazı üzerinde paslanma potansiyeli. Güvenlikli ambalaj. Pas önleyici kâğıt. Önceleri elekteki paralel Swimming Roll) çizgileri yüzeyine geçmiş olan kâğıtları belirtmek 17 . Anthraquinone (AQ). kullanıldığında. (Bakınız. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında Anti-Counterfeighting Packaging. Kalenderlenmemiş kaba Antichlor. Doğal ve kaba Antiblow Box. Antiklor. Ters üfleme kasası. Kâğıt üzerindeki edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. Hipoklorit kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat/sülfit Antique Cover Paper. Bir yüzü düzgün ve parlak. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar boyaların yapımında da kullanılmaktadır. Antik. Yüksek hızlarda ve geniş Antique Glazed Paper. Antik kapak kâğıdı. Klor karşıtı. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. önleyen. üretilmiş kâğıtlar. ayrılmasını sağlayan. Antirust Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. Safety Papers). Antik desenli. kaba ve doğal Kalpazanlığa/korsanlığa karşı kâğıtlar. Metalin Antifalsification Paper. gofrajlı ve görüntüsü. elektronik etiketleme ve hologramlar da kalenderlenmemiş kâğıt. Antique Laid. Halojenlerle birlikte Antacid Manila Paper. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan özellikli kâğıtlar. Antideflection Roll. metal ters yönde polarize tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. Antimuan oksit. Bunlara kâğıt dışı. dâhildir.

özelliklerinin tamamı. Metalleri kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. (Eş tablolar gibi açıklayıcı ekler. İkinci valse. anlamlı. kâğıt Apparent Density. Bunun için kâğıt hamuru nötür Application. Genellikle nötür Apparent Bulk Density. Ek. ölçülen hacmi. bıçak kesimine uygun altlık. Kâğıt yoğunluğu. İçine sarılan metal Üreticileri Birliği). Tutkal preste veya basımdaki gibi. Sehpa. Görünür yoğunluk. Anti statik kâğıt. Görünüş. Şlaym önleyici madde. bulundurmaz. Amerikan arasındaki bölüm. için kullanılan bir kâğıt. verilmesi. Örs. Tezgâh. Görünür yığın yoğunluğu. kelimesidir. Matlaştırmaz pelür. Hamuruna anti statik Appendix. (cm3/gr) Antistatic Abrasive Paper. Elma ve armut sarma kâğıdı. Antistatic Coating. Apparent Thickness. Aradaki hava boşlukları da ölçüme dâhildir. Bir amaca veya hedefe uygun özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini hareket. birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. Yaklaşım bölgesi. Amerikan Kâğıt Enstitüsü. (gr/cm3) Ölçülen kalitesini hem koku. Antitarnish Paper). adacıklar oluşturduğundan. Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. Bir fikrin veya projenin kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek gerçekleştirilebilir olması. Apparent Specific Volume. kimyasalların hamura Selülozcular Birliği. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. yüksek iletkenlikliği olan kâğıt. olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. Kâğıt pH değerinde üretilirler. Antistatic Agents. Pas önleyici Elma. Antipas kâğıt. Üzerinde. Appearance. ESD Paper). 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) genel isim. Antistatic Paper. (Amerikan Orman ve Kâğıt Anti Rust Paper. sargılık karton (Bakınız. Uygulama valsi. olarak kullanılır. iki valsli sistemlerde. Metal para. Uygulama. 1993 den sonra AFI ve API Antique Paper. Antitarnish Board. Anvil. elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ amacındayken. İlave. Uygulanabilir. Anti statik zımpara kâğıdı. düşük gramajlı. karşı vals (Backing Roll) veya ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı.F. yaklaşım bölgesi. yapışkanlık. limon gibi meyveleri korumak için. Kâğıdın dış görünüş elektrostatik şarjları üzerinde biriktirmeyen kaplama türleri. Matlaştırmaz kâğıt. Görünür kalınlık. Antitarnish Tissues. fabrikalarında. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör Applicator Roll. (Bakınız. Görünen önlemek için kullanılan maddeler. Görünen özgün hacim. Anti statik katkı maddeleri. Genel amacı. Kâğıdın Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen elektriklenmesini ve bu nedenle toz gibi başka cisimleri kalınlık. Dış görünüş. yayan vals. Aktarma merdanesi. Altlık. yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kâğıt Antislime Agent. malzemeyi paslanmaktan koruyan kâğıt. sonraları kaba keçe izli kâğıtlara verilen API. hem de safihada delikler yaratarak kaba kâğıt kalınlığı (µm) ve gramajı (g/m2) baz alınarak bozarlar. Matlaştırmaz karton. Anti statik kaplama.). (Bakınız. Zahiri kalınlık. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan bulunan kâğıt yoğunluğu. Intrinsic Thickness) hatta baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini Apparent Viscosity. armut. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi 18 . Applicable. Görünen viskozite. Antitarnish Paper. Apple and Pear Wraps. kalıpla kâğıt Approach Flow (A. İletkenliği yüksek. Kitap veya doküman sonuna eklenen katkı maddesi katılmış. Makine veya karton kesimi yapılan. Antique Finish). Fan pompası ile hamur kasası cetvel ağzı APA (American Pulpwood Assosiation). İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu Kâğıdın birim ağırlığının. destek valsi denir. Bu kelimenin zıt anlamlısı Bulk kimyasallara verilen ortak isim. gümüş.

Çözücü olarak su kullanılan Area Responsible Person. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. Akuaton basım. Xylan ve mannan odun yarı kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. yerine kullanılan. Sulu asidik bileşikler. Bitkilerden sıkılarak Appurtenance. Bu tür ortamlarda selüloz kâğıdı. Çözücü olarak su birine yapılan baskı. Su bazlı kaplama. fonksiyonlarına etki etmeyen. Bir makinenin ana elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. baskı kalıbı Bridging) hazırlayıp. Arabinoz. Suluboya kartonu. Nötür özellikli. Aquatone Printing. Sulandırılmış. Aqueous Extracts. 19 . türlerinden. (Bakınız Insulation Paper). Yıkama.. Yuvarlak elekli makinelerde Arab Paper. Arşiv kâğıdı. A Printing. üstlenen kişi. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. Köprü oluşturma. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt. yüzeyine mürekkep sürerek. Mahkeme kontrata uymayan Aquatic Environment. Apron. Kartonun fırçalı jelatin kaplama yapılarak. Fırçalı yüzey perdahı. fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı seperatör levha. su bazlı. Bobinaj kâğıdı. Açık yeşil-mavi. pH değeri 7 nin Armature Paper. Arbitration. kâğıtlar. dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. (Bakınız. Bir tür. Aksesuar. Aqueous. Apron. kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. işlemi. Kristal haldeki kalsiyum karbonat. Onay. İzolasyon üzerinde olan sulu çözeltiler. Göğüslük. Bir ürünün. eklentiler. Su yeşili.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe Aqueous Coating. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. serleştirilen zeminle. Kayıtların uzun süre tekniği. Apricot Paper. Yongaların yonga silosunda oluşturan yerler. hidroksit çözeltisi. Arap kâğıdı. Sulu. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. Aqua Blue/Green. Kâğıt ortam. Alan sorumlusu. Eklenti. Sulu ortam. A baskı. Aragonit. Kabul onayı. Su ve sulak durumlarda. projenin veya kaplama. hamur Arabinose. Su mavisi. alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı Arching. Çinko plaka üzerine Area Brushing. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında bozuşmaya uğrar. fotoğrafın döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Bakır baskı. Presbant. Aqueous Alkali. hakeme/mahkemeye başvurma. baskı yapma Archival Paper. Basım sonrası vernik verilmesidir. beş karbonlu uzanan alt dudağı. Sulu çözücüler. hızlı kuruyan maddelerle yapılan Approval. Apple and Pears Aqueous Sodium Hydroxide Solution. Aragonite. Su ortamı. kullanılan ortam. Sulu ekstreler. Bakır yüzeyi kazıyarak. ) ebat kâğıtlardan Aqueous Solvents. Semerkant’ta bulunan. A serisi (A1. onu tamamlamayan Aquaeous Process. işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. A2 . Fordriniye eleklerde. Kayısı kâğıdı. Hakemlik. Sulu sodyum Wraps). (Bakınız. Aqueous Acidic Compounds. Yüksek kapatma gücü ve opaklık nedeniyle kuşe solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı hamurunda kullanılır. paçavra kullanılan. Sulandırılmış alkali. Apron Board. Apron Board) monosakkarid. Apron levhası. temizleme. Aquarelle Board. (Eş anlamlı. Sulu süreçler. Sulandırılmış kostik. Aquatint.

Salpa. Öğütülmüş kimyasal kullanılan. Art Board. Deri artıklarının ASA Sizing (Alkenyl Succinic Anhydride). kullanılmaktaydı. Dekoratif kapak kâğıdı. Suni kâğıt. Ressamların kullandığı. Halen kaynakçılar kaynak sonrası sert metallerin soğuyup çatlamasını önlemek 20 . Sanatsal baskı kâğıdı. Arsenical Paper. Asbestten yapılma keçe. Board). Asbest. Zehirli olmayan. Örnek. Yüksek kaliteli kâğıda. yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sanat resimlerinin basımında kullanılan sert karton. mum kullanıldığı parşömenler. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. Amyantlı yalıtkan metal veya camın kullanıldığı baskı tekniği. alkali selüloz üretim süreci. Sanat parşömeni. Asbestli zar kâğıdı. çoğunlukla pamuk selülozu harmanıyla yüksek kalitede ofset baskı ile sanat kitapları basımı. Reprodüksiyon kartonu. Sanatsal baskı. Renkli ve özel membran. selüloz ve bazı polimerlerin karışımıyla yağ geçirmez hale Asbestine. Art Printing Paper. Resim kartonu. Methanol Process). Suni çiçek Magnezyum silikat. ve kartonlar. parşömen. Üzerinde kara kristalleri. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar Art Printing. Benzen ve Art Parchment. Isıl dirençleri vardır. Resim kâğıdı. Asbestos Diaphgram Paper.) olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Çok yüksek oranda tolüen gibi kokulu bileşikler. Antrakinin ve metanol Artificial Parchment. Artificial Leather Paper. Asbestos. Daha ressamların kullandığı kâğıtlar. Tual kartonu. tutkallama. Asbest keçe. Asbestos Cement Board. Tual kâğıdı. Genellikle patentli ürünlerdir. son derece kaliteli kuşelenmiş (C2S) kâğıtlar Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan Art Vegetable Parchment. Asbestli beton levha. Her iki yüzü de Art Cover. laminasyonla Art Paper. veya iç kapağı. Suni parşömen. Yangın battaniyesi. (Bakınız. Aromatik bileşikler. parşömen görünümlü kâğıt. Yaş dayanımı arttırmak için hamurda ASA Artificial Paper. ASA öğütülmesiyle ve selüloz ilavesiyle yapılan kâğıtlar. Artists Illustration Asbestos Lumber). Asbeste benzer bir madde olan getirilmiş. Chrysolite) kalem resim yapmak üzere üretilmiş. Artists Papers and Boards. Selüloz dışı maddeler kullanılarak yapılan iç tutkallama. olarak kullanılan kâğıt. İmalat süreçleri üreticiye ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and göre değişmektedir. karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. Art.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aromatic Compounds. pamuk kökenli selülozdan yapılan kullanılan zehirli kâğıt. reaktiftir. Desenli zarf. Düşük gramajlı kitap kapağı için kullandığı kâğıt. Art Board) Art Poster Board. (Bakınız: Art parchment). Bir veya iki yüzü birden önceleri havbelerde yalıtkan maddesi olarak kaplamalıdır. Agalit de denir. Böcek kapanı olarak gramajı yüksek. özel bir Bristol kâğıdı. Baskı yüzeyi olarak jelatinle kaplanmış Asbestos Electrical Insulation Paper. Amyant Art Lined Envelope. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat Artists Illustration Board. (Bakınız. Arto Printing. Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar desenlerle tasarlanmış. Sanatsal kapak kâğıdı. Bitkisel resim karonu. Asbestli elektrik yalıtkan kâğıdı. Taban kâğıdı Collotype Printing. Sanat parşömeni. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin Articulating Paper. Poster kartonu. Rock Paper. ASAM süreci. yüzeye sahip. kâğıdı. Asbestsi. Suni deri. Çok düzgün bir elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. dekoratif kâğıtlar. Resim kartonu. dişçilerin diş izlerini görmek Art Vellum. Dişçi kâğıdı. tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. yapılırlar. Asbestos Felt. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Türkiye’deki ticari adı Atermit’tir. türü maddelerle kaplanmış. Arsenik kâğıdı. (Bakınız. AKD ye göre daha kullanılarak üretilen kâğıtlar.

Basınç altında çimento ve olarak oranı. çeşitli gramajlardaki karton geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. Kâğıdın Aspirator Hole. Steril ambalaj. Asbestos Slaters Felt. yandıklarında kullanılarak asbestten üretilen. Külsüz. Bunlar arasında kalsit gibi dolgu maddeleri. Asfalt. Ashless) Asbestos Millboard. Asfalt emdirilmiş üretilir. Fotokopi kâğıtlarında emdirilmiş su geçirmez asbest levha. kâğıtların ortak adı. Asbestos Roll Board. Kâğıdın su geçirimini önlemek için Asbestos Waterproofing Felt. inşaatlarda duvar kaplaması olarak Davetiyelerde kullanılmaktadır. levhalar. tutunum sayesinde kâğıt yüzey düzgünlüğü artar. güncellenerek revize edilmiş hali. Asbest elyaf. Ashless Filter Paper. kalan külün ağırlığının. iki Kraft kâğıdının Buzdolabı dışında. İçinde selüloz Asbestos Paper. Aseptik türde karton. Mukavemet çözünebilen yabancı maddeleri aktarmayan kâğıtlar. Kraft kâğıtların iç tutkallamasında çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin kullanılan özel bir karışım. Suya ve Aseptic Packaging. istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak hamur sistemindeki toplam küle oranı. kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda Asphalting Paper. sonra. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla Asphalt Papers. muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için battaniye olarak kullanırlar. (Bakınız. Asbest elyafların Ash Coloured. Felt). bulunmaktadır. Kâğıtta tutunan külün. Acid Insoluble. Asphalt Felt). Bir yüzü kille için kullanılan. kullanıldığı kâğıda benzer bir üretim süreci vardır. Asbestos Roofing kullanılan emprenye maddesi. Aseptik ambalaj. Asbest kâğıdı. Ash Free. artıklar. Asbestli çatı levhası. Analitik filtre kâğıtları gibi. çimento ile yapılmış. Külsüz filtre kâğıdı. Yerini Betopan® almıştır. Kül renginde. Asphalt Slaters Felts. Ash. dışı maddeler olmadığından süzme sırasında süzülen sıvıya asbestten üretilen elektrik yalıtkan kâğıtları. Bitümlü kâğıt. Asbest ve olarak tam ortadan katlanmadığı katlama türü. Bitümlü kâğıtlar. Asfalt. Asbestli çatı kaplaması. 21 . Kül Miktarı. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Asitte çözünmeyen kül. (ISO 2144) asbestle yapılan levhalar. Isıdan etkilenmesi Ash Retention. Külsüz. hidroklorik asitle aspiratör montaj boşluğu. ana kütleye göre yüzde Asbestos Lumber. kullanılan levhalar. Uygulama projesi. Kül. zift emdirilmiş karton. Ash. Düşük gramajlarda. Asfalt lamine kâğıt. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik Asphalt Sheating Paper. Bitümlü karton. Dolgu malzemeleri de Ashless. (Tetrapak kâğıtlar gibi). Çatılarda su geçirimsizliği Aseptic Grade Board. Asbestli kondüit. Makine salonuna konulan yanmasından sonra kalan külün. ambalaj türü. Asimetrik katlama. Külsüz kâğıt. Kâğıt 900 ˚C de yakıldıktan Asbestos Fiber. (Eş anlamlı. mineral için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. Zift belirlemek için testler yapılmaktadır. Zift. Asphalt. Asphalt Emulsion. arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. (Bakınız. Asbest duvar levhası. Ash Content. Assymetrical Fold. kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu Asbestos Roofing Felt. (Bakınız. selüloz Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli üretiminden kalma tuzlar ve inorganik kimyasallar kâğıt. Kül tutunumu. Asphalt Laminated Paper. Ashless Paper. Kâğıtta. su ve kil As-built Projects. kimyasallara direnç sağlamak için. Asphalt Felt. Kâğıdın simetrik Asbestos Wallboard. Asbest karton. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. Montaj sonrası karışımı halinde. Asphalt Felt). Aspiratör deliği. Asfalt çözeltisi. kullanılan bir kâğıt türü. Asbest levha.

Assist Drive. Atık bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır spektrometresi. Östenitik paslanmaz çelik. (2) Açıklaması yapılabilir. oranlarını ölçme. Attrition Type Repulper. Helper Drive). standartları da bulunmaktadır. Atmosferik basınç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Assets. (1) Yetki. Yetkili temsilci. Kulağın duyacağı frekans Atmospheric. Atmospheric Pressure. Atomik emilim kapasitesi. Sesli. Atlas kâğıdı. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. sistematik bir taraftan selülozu bir taraftan peroksidi alan ağartma olarak inceleme. buhar basıncını düşürürken buhar sıcaklığını da kondensat Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik ilavesiyle düşüren vana. Ülkemizde üretimi olmayan. Duyulabilir. (Bakınız. Mevcutlar. Zayıflatma. bir ürünün veya patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. Bir örnek içindeki metal yoğunluğunu tayin değerlere ulaşması için. Mürekkep renginde. Kıyıcı. Magnezyum alüminyum Associative Cellulosic Thickeners. Authorized Representative. Etkisini azaltma. altındaki kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. Audible. yüksek kâğıtlar. sesli uyarı. Miseller. Varlıklar. Atapulgit kili. Assimilative Capacity. Bir cihazla havanın veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. Baskı kalitesi çok süzgeci sıyırarak. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. içine konulan temiz su miktarı. Audible Alarm. Atmosfer basıncı dışında ek aralıklarında olan ses. Sesli uyarı/alarm. Havanın içindeki çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen nem nedeniyle kâğıdın kıvrılması. Mutlak basınç Düşük (%0. Öğütücü değirmen. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Operatörleri ve Atmospheric Curl. Sindirme Atomic Absorption Spectrometry. Şiddetini süre Association Colloids. Paralayıcı. standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. zehirli gazlar. Buhar hatlarında ASTM (American Society for Testing and Materials). Attenuation. kapasiteli temizleme elekleri. Kâğıt makinesinde.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve üzerine baskı yapan açık hava basıncı. sistemi. Dikey Genellikle kâğıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. Özümseme kapasitesi. konumda içindeki helezon ve elekle temizleme yapan küçük Authority. özellikle Atomizer. Bir şirket Atmospheric Testing. Attapulgite Clay. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. oksijen. Yardımcı tahrik. motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik Mürekkep gibi kara olan. içindeki. elekte ve preslerde. Austenitic Stainless Steels. Kâğıt fabrikalarında yangın ve Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. Atomizör. aynı yükü paylaşan. ancak jeolojik olarak koyulaştırıcı. Denetim. Atomizer. yanıcı gazlar veya solvent 22 . moleküllerin kümelenmesidir. Atmosfer testi. Buhar şartlandırma vanası. Atmosfere açık temizleyici. etmeye yarayan. belirlenmiş olan ölçütlere göre. ana tahrik Atramentaceous/Atramentous. Belirli bir işi veya sistemi daha önce peroksitli ağartma. bir basınç altında olmayan. çeşitli yörelerimizde bulunması muhtemel bir kil minerali. buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin Assignable. Asosiyatif selülozik silikat. Atmospheric Screen. Kümelenmiş asıltılar. içinde azaltma. nikelden oluşan 304. yöntemdir. Otorite. Atlas Paper. Attemperator. Harita ve atlas yapımında İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Püskürtücü. ünitesi. Atmosfere açık. tarafsız gözle. analitik bir laboratuvar cihazı. Kâğıtla ilgili Attrition Mill. Bıçaklı döküntü pulperi. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Atmospheric Peroxide Bleaching. (2) Yetkili kişi. Atmosferik kıvrılma. (1) Devredilebilir. Atmosfere açık Auditing.

renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. Eleğin yanlara dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına kaçmasını önleyen vals. Eksenel. Yardımcı ekipman. Otohidroliz. Operatörün elle yaptığı işlemleri Axis. Eksen. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. kopya özelliği olan kâğıtlar. ağır gramajlı bir karton türü. fiili üretimde otomatikte çalışması için konulmuş çalıştırma anahtarı. Automobile Tire Wrap). Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama Yararlanma imkânı. Aksiyel fan. veya keçeyi ekseninden kaçırmamak için pnömatik olarak Auto Slice. Automobile Tire Roll. Otomatik anahtar. Automobile Board. kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları Autonomous Maintenance. Average. Borate Autocaustisizing). Otomatik açma. bulunduğu toplam süre. Autohydrolysis. Kendinden kopyalı ilk aşamalarında ham maddeye verilen buhar veya sıcak su kâğıt. Form kâğıdı. Bir sistemin yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Bağımsız bakım. Otomobillerin Axial Fan. açılması veya enerjinin kesilmesi. Mean) Matematikte bir Automatic Wire Guide Roll. Unavailability). Üretime hazır bir kâğıt makinesinin sistemi. kaynaklar olduğu sürece ve üretim Automatic Switch. Yağlama otomatik hem de el ile kontrol seçeneği olan sistem. Üretime ayrılan süre kesintiler Automatic Trip.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. Auto/Manual Control. buna Available Chlorine. Autocaustisizing. Dönme ekseni. Automatic Packaging System. Oto lastiği sargı kâğıdı. bazen gofrajlı. ünitesi. ve kullandığı mantığı. Kullanılabilir klor. Otomobil kartonu. Elyafların sistemi. Automation. (Eş anlamlı. Regüle valsi. Otomatik kontrol. bölümüyle bulunan oran. kâğıdın bağlanabilmesine oranı. ince gramajlı baskı kâğıtları. Kütükleri yonga makinesine sevk eden otomatik ortalama boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle sistem. Automatic Wood Charging. Hem Auxiliary Equipment. Otomatik cetvel ağzı. Kendi konumunu eleği tekniği. (Bakınız. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. Otomatik kütük besleme Average Fiber Lngth. Otomatik şerit verme Availability Ratio. Oto lastiği sargı kâğıdı. Autographic Register Paper. Fiili üretimde kalınan sürenin. veya bir ekipmanın. Sürekli form kâğıdı. Daha önce ekipmanları. Automobile Board). Yararlanma sistemi. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni otomatik olarak yapan sistem. özellikleri taşıyan. Oto lastiği sargı kâğıdı. (Bakınız. Çözünür selüloz üretiminin Autotype Paper. operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım Auto Guide Roll. Auto Tire Wrap. Automatic Tail Feeding System. (Bakınız. olan fan. ayarlayan sevk valsi. Serbest klor. kendinden ile yapılan selüloz parçalama işlemi. İşletme üretmede kullanılan. Birden fazla Automobile Tire Wrap. bölünmesiyle elde edilen sayı. uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. Regüle valsi. Otomatik/el kontrolü. Havbe fanları gibi kâğıt makinesi yardımcı Automatic Control. Kroma kâğıt/karton. Pompalarda ve aspiratörlerde içinde panellerde ve döşemelerde üstü kaplanarak kullanılan bir merkez etrafına yerleşmiş açık tip kanatları kullanılan. üretime ayrılan süreye yarayan şerit verme sistemi. verilen yazılım mantığına göre Axial. 23 . Otomatik paketleme Availability. Su geçirimsiz bir kâğıt türü. sistemi. Ortalama. (Bakınız. Otomasyon. Kâğıt makinesinde. Kullanılabilirlik. belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. bulunan elyaf uzunluğu. Yararlanılabilirlik oranı. Ortalama elyaf uzunluğu. Yararlanılabilirlik. Çok Automobile Panel Board. Otomatik olarak devrenin nedeniyle tam olarak kullanılamaz.

Azo boyar maddeler. Azure. Eksenel itme. Axial Flow Mixer. Eksenel akışlı karıştırıcı. Azure Laid. Boru eksenine paralel akış. Öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Eksenel akış. Axial Thrust. Azur. itme veya çekme kuvveti. Eksene paralel itme kuvveti. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. itme veya çekme şeklindeki yük. Su bazlı boyar maddeler. Azo. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Gök mavisi. Dönme eksenine paralel. Türbülans yaratmayan akış türü. 24 . Azure Wove. Axial Force. Axial Load. Eksenel yük. Eksenel kuvvet. Akdeniz mavisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Axial Flow. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. Azoic Dye Stuff. Dönme eksenine paralel. Aşağıdan yukarıya doğru hamuru hareket ettiren karıştırıcı tipi. Açık mavi. Azo.

B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan arka yüzüne de baskı uygulama. Arka kapak. (Eş anlamlı. Sırt. Bebek pres. elementlerinden bir kaçının alaşımı ile yapılmış yataklama ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha malzemesi. zeminde. Backing. bulunduğu taraf için kullanılır. (2) Elek izi. kâğıt gramajına (g/m²) güçlendirmek için. Üst elek. Backing Paper. sağlayan eğimli rampa. (Eş anlamlı. Backoff Water. yerle veya askıdaysa iple temas eden yüzeyinde Reverse Cover. Silindir karton makinelerinde Back Lining Paper. Backing Away From Fountain.. Cam veya kurutma bölümünden sonra gelen mal sarıcı. Ciltlerde düğümlerin açılmaması ilk silindiri.B. B. Uzun elekli makinelerde üst elek. Uygulama valsinin B(X). Ciltlemede sırt geçirme. (Eş anlamlı. Arka/Alt. Kâğıt makinesinde Back Mount Mash Paper. belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. konulan gramajı yüksek ve kaba karton. kalay. Top Wire) Babbitt Bearing. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan üretilen. yüksek gramajlı. Geri püskürtme suyu. Makine sonu. Sırt kâğıdı. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. A(X) Backing Up. (2) Tam ağartılmamış odun yeterli miktarda gelmemesi nedeniyle düzensiz mürekkep selülozundan üretilen kâğıtlarda. krepli veya gofrajlı. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı Back Cover. Sırt geçirme. bakır ve Antimuan yüzeyde kullanılan layner kâğıt. Back End. kraftlayner. Makine arkası. silindirlerine göre daha küçük çaplı ve kurutma grubunun Back Lining. Yerine getirilmemiş sipariş. Destek valsi. Note Paper. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. dayanıklı türler olan Kraft. ikinci sınıfı ifade eden akışı. tambur bıçaklarıyla arasına alarak onların öğütülmesini Back Order. Samanlı kâğıt. Back Liner. Diğer kurutma dubleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. Geri akış. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. (Burst Factor Ratio). kullanılan ön silindir. B Background.F. Mozaik taban kâğıdı. (Eş anlamlı. edilmektedir.. (Bakınız. (1) Çizim kâğıtlarında. Tıkanıklığı açmak Back Fall. Taban kâğıdı. Back Mark. BB iki kat daha kaba. bölünmesiyle elde edilen değer. Eğimli rampa. imitasyon yüzüne denir. B2. Ders kitapları üretiminde. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için Back. makinesi gibi bölümler topluluğu. Baby Press. Cildin arka kapağı. Spine). B. Ratio. Karşı vals. Sırt bezi. Eski sipariş. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir.) oluşan çeşitli izler. Arkaya basma. Lead Dryer) için sırta yapıştırılan kâğıt veya bez bant. Geçmiş. Back Bone. Sırt kâğıdı. Diğer kâğıtları Patlama mukavemetinin (g/cm²). Backing Board. Sırt kartonu. ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin Backlog. alt Çeşitli oranlarda kurşun. fakat sırada bekleyen işler. tanım. Samanlı defter kâğıdı. Alt layner (tabaka). bobin seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. Birikmiş işler. Ayna ve resimlerin arkasına B. (Bakınız. Sırt izi. Cilt sırtı. (2) Bu kraftlayner kâğıtlar. eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. beyaz layner veya Baby Drier. Önyüzü basılmış bir kâğıdın ve C(X)). Baskıda mürekkebin B kaba. Arka plan. Hollender dövücüde elyafları için kullanılan basınçlı su. Backing Roll.) kâğıtlar elde Backing Wire. Babit yataklama. Oluklu mukavvalarda. Küçük kurutma silindiri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Flow. Oluklu mukavvalarda. 25 . Book Back Liner). Kaymalı bir yatak türü. Çeşitli nedenlerle yapılamamış. Teslim süresi gecikmiş sipariş. Patlama faktörü oranı.

(Bakınız. sakinleştirici parçalar. Üstüvane. Bombeli. Back Pressure Evaporator. (2) Sırt sırta. Bakteri öldürücüler. anında buharın tamamını kullanmadığı için egzozundan Bacteria Level. et ürünlerinin sarıldığı küspesinden elde edilen selüloz. Front Side). Back Tender. Kâğıt çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri fabrikalarında egzoz buharı kurutma kısmında kullanılarak miktarı. Mill Splice). üretim Side. Drive Side. Şeker kamışı küspesi. akışı düzenleyen. düzgün saramama 26 . Tender Bad Splice. Hamur kasası içinde kullanılan. verilen ortak ad. makine basınçlı çürük buhar çıkaran buhar türbinleri. Bakteri selülozu. Türbin çürük buharıyla çalıştığı için bu adı ortamlarda gelişirler. Bu bozukluğu. Kuşe boyalarında. yaşayan basit yaşam türleri. Akışa dik yerleşmiş akışı blankete temasıyla kendini yenileyen baskı hatası. Geri tepme basıncı. Akışı önleyen. (Bakınız. Arkalı önlü. Bacon Paper. Bagas selülozu. (Eş anlamlı. Arıtmada temizlenerek Bagasse. Karşı basınç. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan verilerek yapılan filtre temizliği. Machine Tender? Baffle Aerator. Back Washing. katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. Selüloz fabrikalarında likör oluşturulmuş selüloz. ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara Back Water. arttırmaktadır. Bozuk mihver boru. kondensata dönüştürülür. Şeker kamışından geri döndürülen depolanmış su. Bölme. Akışın Bacteria. Bakteriler tarafından üretilmiş nanoselüloz. Dalgakıran parçalar. veya benzer ekipmanın montaj durumu. Çürük buharla çalışan Bacterial Celulose. Kâğıt makinesinde Hindistan kâğıdı. Çanta. Çalışma bakteri ve organizmaların sayısı. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan yapılan basım. Karşı basınçlı türbin. Şekeri alınmış kamış maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. Bu durum türbin verimini Bacterial Nonocellulose. yüzde elek izleri görülebilmektedir. (Bakınız. Tabanlık. Bacterial Count. Baskıda bir önceki rengin Baffles. Bölmeli aeratör. topaklanmayı önleyen. (2) Geri dönmüş su. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Ters yıkama. Ayni salona tahrik tarafları havalandırıcı. Backs. arka tarafa da Bad Core. şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. ortada kalacak şekilde monte edilen iki kâğıt makinesinin Baffle Board. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar buharlaştırıcılarından önce kullanılan bir tür ön bulunmamaktadır. Poturlu. (1) Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan tüm sular. Kâğıt fabrikalarında döngülü sularda yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Baggy. Saptırma plakası. Parafin gibi kaplama Bagasse Fiber. Harelenme. kâğıtlar. Microbial Celulose ) almıştır. (1) Arka taraf. Torba. Kâğıt bobinlerde. tahrik tarafı denilmektedir. Depo suyu. ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. Selüloz lifleri daha uzundur. Badami kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Pressure. Hurda kâğıttan üretilen bir Back Side. Bagas. Potlu. Baffle. (3) sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri İki yüzlü kâğıtlarda. Bozuk ek yeri. Çöl tipi buharlaştırıcı. Perde. Belirli bir örnekteki Back Pressure Turbine. Bakteriler tarafından buharlaştırıcı. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. Bakteri seviyesi. Bakteriyel nanoselüloz. Türbülansı önlemek Back to Back. Bakteri sayısı. Temizlik amacıyla tersten su Bag. Tahrik tarafı. Bakteri. Arıtılmış su. Gevşek. kısma bakan operatör. kâğıdın elek tarafına gelen yüzü. Badami Paper. Çift katlı Fordriniye elekli makinelerde alt Bactericides. Geri dönüşümlü su. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de amacıyla. Kâğıt makinesinde kurutmadan sonraki kısıtlayan cisim. Backtrap Mottle. döner ahşap parça. Kasap kâğıdı.

Bobin açılırken kâğıdın alınamayan balansızlığı gösteren değer. tarafları daima birbirlerini eşitler. (2) Çok katmanlı reçine emdirilmiş kâğıt. Bale Press. (1) Kâğıt torba filtre. Gevşek kâğıt. Bir kuruluşun belirli bir Baling Paper. çok dayanıklı Kraft kâğıdı. döner bıçaklı ekipman. Balyalı rulman. ambalajlama yöntemi. Fırıncı kâğıdı. İki konsantrik bilezik içinde sermayesi bulunur. Üzerine bilanço yazılıp duvara asılması Balloon Paper. Balansı bozuk kâğıt. sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. Balon kâğıdı. bilançonun aktif ve pasif dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı. (4) Kalıntı. bu tür bobinlere gösterilir. hava geçirgenliği yüksek. Balya kantarı. Balya teli sarıcısı. alacakları ve varsa zararı bulunur. kâğıt. (1) Balans. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını özel kâğıtlar. Balyalı selüloz. Balya presi. Aritmetiksel dağılım tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Sıcak balon yapımında için üretilmiş karton plaka. Bale Conveyor. Bir Baling. Bale Weigher) selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış Bale Wire. sermayesini gösteren tablodur. filtreler. Pulpere balya taşıyan. Hurda kâğıdı presleyerek eşitliği dengeleyen karşı değer. anlamında dengede/dengeli olma. Balya teli. Fırınlama. oluşur. Genellikle konveyör Bag Paper. Balyalama. İç ambalaj genellikle daha ince ve Baled Waste Paper. Balya tellerini kesen kurutulması. Balya yapma. alınmış döner bir parçada. 27 . yağlı bir kâğıttan yapılır. Fazla kalın olmayan. Balyalama ünitesi. Bag House. elyaflı bir ağaç. Bataklık servisi. ikili Baled Pulp. Reçine emdirilmiş levha balya kantarı. Balyalık kâğıt. Bakiye. uzun bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. sayısının çarpılmasıyla elde edilir. balya haline getirme. Balya yapmak için kullanılan Bag Liners. öz Ball Bearing. tahıllar ve dayanıklı paletli taşıyıcı. G değeri ile düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. Baggy Paper. Bale Weigher. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. kullanılan. denk. Torbalık layner kâğıt. Rutubet profili veya kaliperi Balance Quality Grade. beyaz anlamlı. Hurda kâğıt işleme tesisi. Çimento torbaları gibi ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve torbaların yapımında kullanılan. kâğıttan yapılan torba preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. Balyalı atık kâğıt. (Bakınız. Balya. Titreşim açısından dengede olma. Baking. Bisküviler. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. Pasif tarafında ise. kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen Bakelite Paper. Kâğıt çanta üretiminde hidrolik pres. Aktif ve pasiften kısımdan Baling Plant. bağlamada kullanılan tel. Liners). Balya tartma sistemi. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının Bale Wire Cutter. Bag in Box. Dış kutu ise kartondandır. Eksenel verilen ad. kullanılan gözenekli bir kâğıt. Ağırlığı ölçen alet. Saman. (2) Torbalı baca filtreleri. Balance Sheet. Elektrik süpürgelerinde Bale. Kutu içi torba. (Benzer Bakers Wrap. pasif borçlarını ve öz selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. Kesilen balya Terazi. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. Balya teli kesicisi. Bale Weighing System. (3) Denge. Genellikle tarihteki ekonomik varlıklarını. Balans kalite derecesi. (örneğin bir valste veya şaftta) Baggy Roll. Torbalık kâğıt. Balance. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik kullanılan. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Böylece. Selüloz üretilebilen. Bombeli bobin. Balya konveyörü. Balya kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tam ortada kaliper bozukluğu veya rutubet profili Bald Cypress. Bakalit kâğıdı. (2) Bale Wire Wrapper. (1) Bilanço.

iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka çemberlerle bobinlerin sarılması. Yüksek kaliteli. bulunmaz. Dut ve çalı türü çabuk Band Mill. Hurç kâğıdı. Banka hesap cüzdanı. yapılan. Afrika’da ekvator hurç kâğıdı. Açma daha düşük gramajlı. Keçe iğnesi. Barium Chromate. Hesap hareketlerinin kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. Selüloz ve kâğıtlar. Banknote Paper. çubuklardan oluşan. Kabuk kumaşı. Bambu saplarından kullanılır. (1) Çemberleme. Kabuk soyucu. Kanada balsamı. üretilebilmektedir. Baryum kromat. Barking. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. (2) Ağaç kabuğu renginde. Küresel vana. Balston’s Paper. Ucu kancalı keçeyi eklemede vardır. Selüloz üretiminde süreç Banking Book. Kalıcı Bamboo.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ball Valve. kapanmıştır. Kâğıtta kaplama ve dolgu Band Conveyor. İki kenarı kapatma. Tapa. (2) halinde bulunan tabaka. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. Çelik veya plastik şerit Ağaçların en dışında. korumaya alma. Kabuk lekesi. Kuşe kaplamada kâğıtları ve filtre kâğıtları üretmiştir ve 1955 de beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. V-port (= V yarıklı) veya Segmented (= kullanılan kâğıt. Bono ve çek kâğıdına göre tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Bankaların bastığı bono. Barcode. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. Dış tabaka cansızdır ve selüloz Bantlama. Kurutma ve pres Balsam Fir. kullanılan. devam eder. Pelesenk. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. (1) Ağaç kabuğu. korumaya alınması. Kâğıt içinde selülozdan gelen. çek. Bark Specs. keçelerinin eklenmesinde kullanılan iğne türü. Kabuk soyma. özel Barking Drum. 28 . Baryum sülfat. kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. Barker/Debarker. Selüloz fabrikalarında. ipsiz dikiş yapabilen bir iğne. şeridinde. Taşıyıcı özelliği yoktur. Kanada köknarı. sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kâğıt Band Saw. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. Elbise korumak için üretilmiş Bark Cloth. güvenlik korumalı kâğıtlar. Banding. Bant konveyör. Banka hisse senedi. kabukları yakarak buhar elde edilen uygun kâğıtlar. Yonga değirmeni. Banka muhasebe defteri. gofraja sunta fabrikalarında. Baryum karbonat. işlendiği hesap cüzdanı. Lastik taşıma bantlı maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. elektronik ürün kodlama sistemi. saz türü bir bitki. Baryum sarısı. Barkod. kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle Bank Stock. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. Balston 1733 de kurulmuş bir kâğıt firmasıdır. Banka kâğıdı. konveyör. Bobinin yan yüzlerini güderi türü bir kumaş. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. Doksan derece hareket ederek Bank Paper. Hisse senedi yapımında bu adı almıştır. Band Stock. Banka kâğıdı. Kabuk (buhar) kazanı. Barium Sulfate. Banknote or Currency Paper. Bobini yapışkan bantla sarıp. Firma çizim Barium Carbonate. Bank Book. Kabuk soyma tromeli. Bambu. Optik algılayıcılarla okunabilen. bir ağacın kabuğunu. döverek elde edilen keçe veya Banding. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak Bamboo Pulp. Hızar makinesi. Şerit testere. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel Bark Steam Boiler. parçalı) gibi küre kesitiyle oynayarak yapılmış çeşitleri Barbed Needle. Balston kâğıdı. Banka kayıtlarının kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla tutulduğu defter. Asya’da yetişen ve elyaflarından kâğıt olan açık sarı bir renk. buhar kazanı. Para kâğıdı. korumak için yapılan ambalajlama tekniği. Bambu selülozu. Bir çizim kâğıdı türü. Bark. dayanıklı ve uzun ömürlü. kaynatıp.

bunlardan bazılarıdır. Çark dişlisi. Barrier. Soda Barrier Coat. düzenek. ağaç kabukları. değeri arasındaki fark. yağ veya gaz geçirimini veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak önlemek için kullanılan. Kayıt cihazı kâğıdı. Oluklu kutularda alt geçemeyeceği elekle eleme. Kâğıdın su. Elek üzerinde Basement. Geçirimsiz madde. Bariyer maddesi. Barrier Properties.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Waste. Bobini tek tarafından. Kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Fiziksel eleme türlerinden biri. Barring Amplitude. Baskıda veya Fixe). sırasıyla Potash Alum. Büyük parçacıkların Base Liner. Kalıcı beyazlık sağlayan bir Kuşeleme kuvvete Barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik pigmenti. Kâğıtta tutkalın veya boyanın elyafa tutunması için arkadan görünmesini engelleyen kaplama. Geçirimsiz kaplama. Bunlar kaliperdeki soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan bozulma işaretidir. mihver boru tekniği ile yapılan kâğıt. Underflow. Base Flow. buhar. maddeler (2) Taban. Su. 29 . Bartel arabası. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini krom ve amonyum tuzları ve sülfürik asit ile birlikte olanı önleyen maddeler. Varil kâğıdı. büyüklüğü. Overflow. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali Barrel Liner. Barometric Drop Legs. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. Takograf kâğıdı. Potasyum. borular. Baz alum. Bars. mihver koyamayacağı ve seperatörden suyu ememeyeceği kadar boru içine bir mil sokarak taşıyan patentli bir araç. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan basınç. Baryta Paper. Alt layner. Elekle eleme. kaplama veya laminasyon astar kartonu. Üzeri kaplanacak Nakliyecilerin kullandığı. Barita kâğıdı. çok ince ve opak bir kâğıt. Acid Alum) olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının dur. Astar. kullanılır. Krom Alum. basınç olarak da adlandırılır. Kâğıt makinesinin veya kalender sonrasında. Barytes ve Blanc Base Material. Barometric Pressure. sülfatın çeşitli türde çift tuzları vardır. fakat daha büyük çaplı kâğıt varilleri yapmak üzere üretilen Base Alum. Barring. Barium Sulfate. (Bakınız. Barometrik vakum ayakları. Dalgalanma büyüklüğü. Kuşeleme Tecrit maddesi. Atık kabuk. Alüminyum Kraft kâğıdı. Makine altı katı. malzemeleri. Barometric Drop Legs) bileşiği ile kaplı. fotoğraf baskı kâğıtları. Dalgalar. Barrier Material. (1) Baz. Kâğıdın baskılı Alum (Şap). Taban kâğıdı. Fıçı layner kâğıdı. Taban kartonu. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören Barrier Paper. salınımların getirdiği makine oturduğu katın altında bulunan kat. Dalga Barograph Paper. temizleyicinin üstünden alınan hamur. Kâğıt üzerinde dalgalı veya periyodik Vakum kasalarından su seperatörlerine kadar uzanan görülen bozukluklar. Barring Gear. Accept) Barrier Separation. uzun tutulmaktadır. Dalgalanma. Ana akış. Baryum sülfat (Bakınız. Yüzeyine kaplama. Atmosferik Baryte. Baryum sülfat. Selüloz fabrikalarında kütüklerin enine görülen bant şeklindeki dalgalar. Taban malzemesi. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan baryum sülfat. Geçirimsizlik özellikleri. Amonyum Alum. Bariyer. Base. Barometrik basınç. (Bakınız. Kaliper dalgasının en tepe değeri ile en düşük Bir tarafı parafinle kaplı. Bunlar. Kaliper dalgalanması. Astar malzemesi. Alüminyum sülfat. Geçirimsiz kâğıt. Bobin makinesinde tamponu Barometric Condenser. Barometrik yoğuşturucu. Siyah bir tur döndürerek elle kâğıdı beslemeye yarayan motorlu likör yoğunlaştırıcılarında vakum altında çalışan bir bölüm. Zemin kat. kat olarak kullanılan kâğıt. Boru mesafesi vakumun yer çekimine karşı Bartel Truck. Base Board. sodyum. Işığa hassas baryum sülfat Barometric Legs. Taban kâğıdı.

Sürekli olmayan Base Stock. Tuvalet kâğıtları. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan Base Speed. standartlarına göre. yonga ve likör Stuffs) karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. Kesikli süreç. Sürekli olmayan. Base Plate. İç kabuk. Taban hamuru. kesikli olan Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. İngiliz ve Amerikan tekniği. Batik. Basis Mass) 30 . (Bakınız. Tam kapalı Bast. Batch Process. (Eş anlamlı. (ISO 536). Beç boyama. Detaylı üretim süreçleri. Selüloz üretiminde. kurşun metrekaresinin ağırlığı. kenevir. Kesikli kontrol. Akü kartonu. Base Wad Paper. kontrol edilmesi tarafında bulunan kâğıt dolgu maddesi. Baz hız. Metrik sistemde.T. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış Batch Pulping. (1) Taban kâğıdı. kâğıdın bir Battery Board. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek Sole Plate). Çok katmanlı kâğıtlarda. Standart kâğıt ölçüleri. Avan mühendislik çalışmaları. Gramaj. Ana gövde üretim şekli. Sak selülozu. Amerikan sisteminde plakaların arasına konulan seperatör kartonu. Basis Weight. kenevir. Fişeklerde barutun arka yöntemi. ölçüsü. bir asidin karıştırılmasıyla oluşan tuzlar. (Bakınız. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama Base Wad. hamuru. elyafta tutunumu yüksek boyalar. Makine altı kapatması. boşaltılması yöntemi. format tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. kullanılan tuvalet kâğıtları ve kâğıt havlular. dut. sağlanan en düşük çalışma hızı. jüt gibi odunumsu havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. Kesikli pişirme. Kâğıt bağlı iken kâğıt makinesinde teknoloji. Basic Sizes. Söğüt. Basic Engineering. Baz kâğıt formasyonu. jüt gibi bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. (Best Available Technology). Renkli bir bazla. renksiz kuvvetli doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. Akü üretiminde. Baz ağırlık. kullanılan ve asıl gramajı oluşturan hamur. kâğıt. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 Bathroom Tissues. dut. Kesikli. Anilinden türetilmiş. üzere kesilmiş kâğıtlar. Base Paper. (Bakınız. Makine B. Batch System. Kesikli kontrol. Söğüt. Kâğıt makinesini monte etmek Bastard Size. Basic Dye) Batch Cooking. Ölçü dışı. Pulperin her temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. Basic Dye. Standart ölçülerde olmayan kâğıt için. Basic Colour. Kurusıkı kâğıdı. Base Sheet Forming. Avan seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. Yapılacak baskı ve Batik. Kesikli pişirici. alt katman olarak Batch Coloring. Bazik boya. Taban plakası. Av Batch Control.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Basement Enclosure. Batch Cooking). Doldur boşalt tarzı süreçler. Basic Dye Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. beton içinde bırakılan montaj plakası. (2) Baz odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. Batch Digester. Detail Engineering). Doldur boşalt üretim. mümkün olmayan bir boyama tekniği. Rutin bir işlevi. Ürün haline getirilecek kâğıt.A. içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. Kesikli Pulperlemede. parafinle kaplanarak. Beç üretim sistemi. (Paer Base Wad) Fişek kağıdı. Renk sapmalarına müsait. En uygun mevcut üzerindeki yaş temizlik kâğıdı. Kütle hamuru. Sak. (Eş anlamlı. ebruli bir görünüş elde edilen boyama Basic Weigth. Temizlik amaçlı yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. Daha sonra kuşe veya başka Bast Fibers. teknoloji. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. (Eş anlamlı. Batch. bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. Beç. pound/1000 ft2. Partiler halinde boyama.

Dövücüde boyama. Günlük kullanımda yapıldığı günlerden kalma. Bu işlem Hollender dışında. Kenar katlama. Beater Beaming Board. Pulperde veya Beaker. (Benzer anlamlı bakınız. Yatak. çarkı gibi teknesi dışındaki aksamı. Hollender türü ekipman. serbestlik 31 . Bu direnç. Beater Sizing. Döner parçaların dönüşteki üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollenderlerde sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel kullanılan dövme valsi. kullanılan. Burada elyafın hem liflendirme ve öğütme işlemini birlikte yapma. Yapıştırılmış boş bir kutunun ad. Dövülme aşamasında. Öğütücü. Beater Bar) güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. Beatabilty) ve hollenderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş Beating Rate. Nişasta. Bomemetre. Tutkalın hollenderde Beatability.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baume Hydrometer. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda selülozu işleme. Burç. özellikleri kazandıran öğütücü hızı. Sıkıştırma direnci testi. (Eş anlamlı: Beater Knife) belirler. Elyaf açma. Su veya hollendede eklenen boya. Hamura rifaynerde/pulperde katlayarak. Beater Dying. öğütebilme. Bir tambur Bearings. BCT ( Best Conventional Pollutant Control Beater Colored. öğütücüde boya karıştırma. aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak Kutu sıkıştırma testi. Öğütme derecesi. Kâğıdın kenarını Beater Dye. Makinede şase olarak Beater Filling. uygulanan kuvvete karşı Beater Adhesive. Loading) Bear. Elyaf açmak ve öğütmek için Beating. (2) Kiriş. karşılıklı yüzeyleri arasında. öğütücü ve yapılmaktadır. (2) Kâğıdın elle öğütücüde iki aşamalı olarak yapılır. En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. Pulperde veya kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. öğütücüde dolgu maddesi ekleme. açma. ezme ve öğütmeyi birlikte kapsar (Bakınız. ezme. Beading. Dayanmak. kutular üst üste hamura katılan iç tutkal. Oysa gerçek dövme Beating Degree. Kâğıda istenilen hamura katılması mukavemeti verebilmek için selülozu açabilme ve Beater Tackle. Kâğıda istenilen en iyi zamanlı gerçekleşir. Kenar kıvırma. Sıvı yoğunluğu ölçen Beater Additive. Masura kâğıdı. Bu özellikler. Dövücü katkıları. Dövülebilme (özelliği). işlemi. Dövücüde boyanmış. bardağı gibi kâğıt ürünlerde kullanılan bir teknik. Beater Chest. Hollenderde açılması. Dövücüde yükleme. (1) Işın. Öğütülebilme derecesi. ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. Beherglas. Beater Roll. (Bakınız. Beater Loading. Rulman yatağı. Dolgu maddelerinin Bearing Housing. kenarda mukavemet/dayanıklılık sağlama. dayanma direncinin ölçümü. Dövülme Technology). kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme BCT (Box Compression Test). Katlanmak. Dövme çarkı. Hollender bıçağı. Dövücü tutkalı. bıçakları. Dövücü boyası. Dövme çarkı. Best Available Technology) Beater Drive.(Eş anlamlı. samanı veya yıllık bitkileri bazen pulperlere veya öğütücülere tek başına “beater” selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. Tahammül etmek. Hollender aksamı. aşamasında hamurun boyanması. öğütme ise pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Dövücüde tutkallama. Rulmanın temiz bir pulperde veya öğütücüde hamura katılması. Öğütme hızı. Dövücüde dolgu ekleme. Öğütücü bütesi. (Bakınız. liflendirme. Hollenderin tahrik kısmı. Bir Betaer Knife. Dövücü motoru. adı. alet. Öğütme. Beater Loading) Beam. denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. (1) Dövme. reçine gibi. Beater. istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini Beater Bar. Dövücü. Putrel. Gerçekte elyaf açılımı pulperde. Pulper bütesi. Hollender bıçağı.

Kabul görmüş kalite ölçüsü. derecesine erişmek için gereken öğütme süresi. Yataklık kâğıt. İki şafta monte edilmiş Bending Quality. Quality) Belt Drive. makinelerinde konik kasnaklar üzerinde bant türü kayışları ileri geri hareket ettirerek hız ayarı yapabilen kayış Bed Load. bıçağa gelen yük. (1) Kırma makinesi. Kayın. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek yapıştırılarak uçları kapatılmış kauçuk bantlı konveyör. Hollender bıçağı. Öğütme süresi. (Bakınız. Bant filtre. Bir tür helezon gibi çalışır. Bira filtre kâğıdı. Bekk düzgünlüğü. Katlama Belt Conveyor. (Eş anlamlı: Belt Filter Beaver Board. Hamurdan veya mukavemeti gibi dayanım özellikleridir. Kâğıda yön değiştirten merdane veya vals. bira filtre Bend. Kayış kaydırıcı. Beer Filter Paper. Katlama kalitesi. Bükülme eğimi. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan Bedstead Paper. kutu. Bant konveyör. Bant pres. Mobilya ve yatakları kayışın gerginliği. kısımlarında görülen bükülmüş durumu. 32 . Bükülmüş. cepleri. Bira bardakaltı kartonu. Hollenderde elyaf öğütmek için kaydırma sistemi. Çark yükü. Döndürme valsi. Coaster Board). gerilme Belt Filter Press. Selüloz kaynağı olarak Bench Storage. Kayış-kasnak sistemlerde. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. beton karıştırıcı. patlama mukavemeti. uzun elyaftan yapılma. kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan Bending Resistance (Flexural Stifness). İki orantılıdır (1/r). Belt Press. Roleler üzerinde dönen. Bekk cihazıyla ölçülen kâğıt yüzey düzgünlüğü. Kâğıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. Eğimin büyüklüğü kâğıdın esnekliğine katman arasında tutkallamayan bölgelerde oluşan hava bağlıdır. (1) Elekli filtre presi. Hurda harmandan yapılan işleminin yapıldığı ve helisel vidası bulunan boru şeklindeki ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton. Bending Roller. sarmak için kullanılan 49 gr/m2 olarak üretilen Kraft kâğıdı. Bubbles). Kayış tahrik sistemi. Kontrplak türü patentli bir ürün. Büklüm. İçinde ağartma Bending Chip. için kullanılan bir ölçü. Bellmer Bleacher. (Eş anlamlı. Bending Boxes. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. Eğim çapla ters Bells. kalın karton. Kayış gerginliği. Pilyajlı karton kutu. kutularda. Hareketin aktarılması kayışların Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. Pilyaj makinesi. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez Selüloz fabrikalarında yongaları silodan alıp ön ısıtma katlanabileceğinin göstergesi.) Bekk Smoothness. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. Değeri yüksek olan kullanılan bir ağaç türü. Hava cebi. Bending ünitesine taşıyan konveyör. Kâğıdın mihver boruya yakın edilmesinde kullanılan. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. Pilyajlı mukavva. (2) Kırımlı bardaklarından süzülen suları emebilecek. Kabarcık. yıkanabilir filtre kâğıdı. Bir çark üzerine sırayla Belt Shifter. ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. (Eş anlamlı. Tek tahrikli kâğıt dizilmiş bıçaklardan biri. Katlama/Katlanma sayısı. Beer Mat Board. ağartıcı kimyasallar enjekte edilen giriş delikleri bulunur. Benchmark. Bending Number. Bellmer ağartıcısı. Kayın ağacı. çift elekli teksif Beating Time. Bira Bender. sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. Rafta depolama. Belt Tension. istenilen öğütme yükü/kuvveti ayarlanabilir. kopma mukavemeti. kayışlı tahrik sistemi. Katlama direnci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ derecesi. İstenilen serbestlik eleği. Kıvrılma eğimi. Beech. Basınçla Bending Curvature. Bed Knife. Çark hızıyla değiştirilebildiğinden. Press). Temel ölçü.

Kâğıtta nişasta tutkalı bu tanımlayan bir ifadedir. Benzoatlı kâğıt. Beta ölçer. İrsaliye. A dalga. (Karşıtı. Isıl yazı yazma emer. Hamuruna sodyum Bibulous. Senet. Bewoid tutkalı. Silo. kaplama maddelerinin tutunmasını. Emiciliği yüksek bir Beta Celulose. (Bakınız. belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan Billhead Paper. Bending Bible Paper. Konik dişli. Dalga. D dalga. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. Beta firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin Gage). B-Flute. Konşimento. Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bending Stiffness. olduğunu gösterir belge. Satış fişi. AFlute) 33 . kullanarak. bir iç tutkal. Bewoid süreciyle üretilmiş Bin. Alfa selüloz tayininde kullanılır. Satışta verilen ve ürünün fiyatını Beta Gage/Beta Gauge. Selülozun alkali ortamda kâğıt. Beta ışınlarını tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. Yonga depolamak için kullanılan altı konik kap. Çeki listesi. ölçümü sağlanır. (Bakınız. Baston. Karton kutu. Benzoate Paper. oluklu mukavvalarda. İnce dalga. Bu sayede lineer bir gramaj Bill Paper. yapılacağını belirten belge. Bir Bevelled Gear Drive. Shipping Documents) Bewoid Mill. Bakır-krom veya bakır-nikel patentli (1930) bir süreç. Para destelerini çevrelemek kullanılan ekipman. Kâğıdın gramajını gösteren ticari belge. Beta radyografi. Fatura ve senet gibi elle yazı radyoaktif ölçü cihazı. Bentonit. Bir firmanın diğer kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. Konik dişli nakliye sırasında nelerin. Bewoid Process. Antetli kâğıt. Katlanma sertliği. Kutsal kitap kâğıdı. gibi.4 mm ve oluk sayısı 150 dir. E dalga ve K dalga türleri de vardır. ışınların bir kısmını Billing Machine Paper. Bimetal kalıp. Ticaret senedi. Bağlayıcı. Resistance) İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı. Bill Poster Blanking Paper. C dalga. Bills of Lading. Fon kâğıdı. daha homojen dağılmasını. İncil kâğıdı. Bentonite. için. Emici. Şamua kâğıt. Bewoid Size. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar özelliğine sahip kâğıtlar. Fatura. ne kadar miktarda taşınmakta tahrik. Bewoid süreci. Bewoid prosesi. (Bakınız. Bobine vurarak onun sarım miktar alkali ortamda kazein kullanarak iç tutkal reçinesinin gevşekliğini anlamak amacıyla kullanılan sopa. benzoat karıştırılarak üretilen ve asit oluşumunu önlediği Nonbibulous) için metal aksamın sarıldığı kâğıtlar. basılmış kâğıt. Bill. Bewoid değirmeni. Asa. kemik renkli. Poster ve ilan Beta Radiography. B dalga (ince dalga) olukluda. Bewoid sürecinde Bill Straps.(Bakınız. kullanılır. Bibulous Paper. yazmaya uygun. Beta selüloz. Kâğıtta dolgu maddesi olarak düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve opak bir kullanılan doğal bir kil türü. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. ve arkaya geçen sinyal azalır. B-Dalga. Para deste kâğıdı. çift tabakalı metal ofset kalıbı. Ayna mahruti tahrik. Kurutma kâğıdı. çözünebilen kısmı. Bir Billy Stick. Binder. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve Bills of Exchange. Ayna mahruti dişli. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft kâğıdı türü. Kısaltılmış olarak “Bold” diye yapılma kutu. Yazar kasa kâğıdı. Oluklu mukavva veya kartondan BF (Boldface). Bin Box. oluk amaçla kullanılmaktadır. topaklanmamasını sağlayan Bimetal Plate. kâğıt. Kâğıdın su emme özelliği. Billhead Paper). laminasyonun olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını yapışmasını sağlayan maddeler. Kalın yazı. yüksekliği 2. Bevelled Gear. Sopa. (Bakınız.

Matbaalarda kitap kenarlarının fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. Biyofilm. Biomass Boiler. faaliyeti. Kaplama sırasında Bioenergy. yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. Yapışkan kâğıt bant. Kâğıt üretimi organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. Endüstriyel ve üzere bırakılan yazısız kısım. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir Biological Wastewater Treatment. Bağlayıcı madde. Bağ yapma. Cilt kartonu. Biyolojik öğütüm. likör. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. (Bakınız. Biyokütle. Mukavva. sırasında. (Bakınız. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. (Eş anlamlı. Biyobozunma. Biyoyakıt. Biyolojik dönüşüm. Ciltçi kartonu. Biofuels. karbon dioksit ve suya dönüşerek Biofuels. cilt yapma. Biyoenerji. Biyoetanol. Biyosit. Organik maddelerin bozunmaları oluşan bir kusur nedeniyle. Organizmalar yakıldığı buhar kazanı. Lignocellulose). Biological Control. oksijen ihtiyacı (BOİ). bağlayıcısında bulunan kusur nedeniyle baskıda oluşan Biofilm. Biorefining) kimyasallar. Tutkal. Binding Offset. 34 . Biyolojik kontrol. Biyolojik oksijen mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ihtiyacı (BOİ) ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. Biyobozunur atık. Bitki artıklarından elde edilen etil Binder’s Board. Çürüme. Mürekkebin kullanılmaktadır. Çürüyebilir atık. ağaç kabukları. Binder). arıtımı. Tutkalla veya Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası mekanik olarak elyafları birbirine bağlama. (1) Ciltleme. Yonga kazanı. atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik Lignin Based Adhesives) canlılar kullanılması. Biyolojik ortamda. Ciltleme marjini. Hogged tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme Fuel Boiler). kâğıt yüzeyinin görünüşünün sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. alkol. Bilinen alkol olmakla birlikte yakıt olarak Binder Specks. Biyokimyasal Biological Effluent Treatment. (Eş anlamlı. Lignin türevi tutkallar. Kâğıt fabrikalarında Selüloz üretiminde yongaların pişirme öncesi mantarlar yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan tarafından parçalanması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Migration. Binding Agent. organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. Biochemical Oxygen Demand (BOD). Bağlayıcı göçü. (Eş anlamlı. Biyolojik su arıtımı. Mikro organizmaların metal veya beton lekeler. Biyokütle buhar kazanı. Bir kapak içinde fasikülleri dikerek Biofilm Formation. Lignocellulose). Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki Biocide. Deposits) Binding. bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. Kâğıt Binder Waste. Biodispersants. Aerobik koşullarda Biological Oxygen Demand (BOD). Eş anlamlı. uğratılması. Cilt artığı. bozulması. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının Biodegradation. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam Biomass. Biomass. Ciltlemede kullanılmak Biological Conversion. (Bakınız. Biyofilm oluşumu. oluşturması. Biyolojik yaşamı öldürücü. Bağlayıcı benekleri. Biodegradable Waste. Biopulping. Biyolojik atık su ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Atıkların içindeki organik maddelerin Kurumak suretiyle pigmentleri birbirine bağlayan uçucu bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah madde. BOİ atık suyun 20°C lik. Binding Tape. kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Bioethanol. Yapışkan (kâğıt) bant. Biyolojik yonga parçalama. Endüstriyel ve evsel Bio Based Adhesives. Bitki artıkları ve bitkisel şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. Kaplamada noktalı görüntü. Biyoçözücüler. (2) Bağlama. evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme Binding Paper. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır.

İğne paketlemede kapaklık olarak da kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi kullanılan. Bir zeminin tüm ışınları emdiği için ortaya Siyah likörü yakmak amacıyla suyunu uçurma. Sert ağaç selülozu Black Box. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. bobini birden saran makine. sonucu. matbu. Black. Black Liquor Evaporation. Kalenderin veya süper Bisulphite Pulp. karbonat gibi tuzları geri kazanmak için. üretilen kâğıtlar. Tooth). Esmer pişirme. Siyah iğne kâğıdı. Tracing Paper). Biplex. Biyoçamur. odunsuz kâğıt. Bitüm kâğıdı. Ayni anda iki kazanında yakılması. Bisulfate Pulp. karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Çok düşük kimyasallar. siyah çizgili kâğıtlar. Bobin makinesinde kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle Black Cook. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya Birefrigence. Dar ebatlı ıskarta bobin. Kraft sürecinde. çıktılar. Işık emiciliği nedeniyle termal amaçlı da kullanılmaktadır. Kükürt dioksit ve kalenderin ağır basıncı. Kalendereleme kullanılarak. yongaların yapı. (Bakınız. yüzeyine keçe tarafından safihaya yaşken verilmiş grenli Black Liquor. Çizgili kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biosludge. Siyah çizgili kâğıt. İskambil ikiye ayrılması sonucu koyu bölgelerin oluşması. likör içindeki lignini yakarak. Yanıklaşma. Bisülfit likörü Blackening. İkili bobin sarma makinesi. Kara kutu. Birch Pulp. lignin ve birtakım karbonhidratların gramajlı kaplanmış. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir grenli kâğıtlardır. kalsiyum sülfit (sodyum. İskambil kâğıdı. neden olmaktadır. Kırılım çiftlemesi. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Biscuit. magnezyum sülfit) karışımı içinde havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. (Bakınız. esmer elyaf elde edilen süreç. Dişli. Siyah-Beyaz fotoğraf kâğıdı. Bisülfat hamuru. (Benzer anlamlı. Bitüm kaplama makinesi. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan Biostat. Siyah malzemesi üretmek üzere yapılmış kâğıt. Siyah. Biyolojik arıtma sırasında havuz Black and White Paper. (Bakınız. çıkan renk. (Bakınız. Çiftkırılım. Gövdesi kara olduğu için Birch. Black Photo Paper. Kara cisim. Esmerleşme. Japonya’ya özgü bir yazı kâğıdı türü. sodyum sülfit ve sodyum Bitumen Coating Machine. Yazı Bite. tabanına çöken çamur. İçindekilerden çok. girdiği kütle içinde ikiye ayrılarak iki farklı ışın meydana getirmesi. Siyah likör buharlaştırıcısı. Sulphite Pulp) Black Line Paper. gözeneksiz 35 . Ağır gramajlı Black Needle Paper. siyah renkli. Bitumen. Kayın ağacı. Sülfitle odunun pişirilmesiyle ıskarta olarak geriye dönen bobin. Multiply) Blackbody. Işığa duyarlı filmleri saklamak için kullanılan. Resim kâğıtlarının yazmada kullanılan. Siyah likör buharlaştırma. Bir ışığın sistemlerin sembol hale getirilmişi. Bisülfit hamur. Siyah likör. kâğıt türü. Buna yanık pişirme de denir. Kayın selülozu. Barita. girdiler. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. fotoğraf kâğıtları. mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. Black Liquor Evaporator. Baca kurumu. kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve Bitokoshi. Biocide). Testlayner gibi yaşken iki katlı olarak Black Ash. üretiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış çok katlı kâğıt. Black Album Paper. İki katlı. Asfalt emdirilerek yalıtım Black Liquor Burning/Firing. Diş izi. Siyah albüm kâğıdı. türlerindendir. Needle Paper). siyah likörün soda Bi-Winder. Nişasta granülleri üzerine düşen ışığın kırılarak Black Centered Board. Siyah film kâğıdı. (Eş anlamlı. Siyah likör yakma.

Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan Blade Wrinkle. bulunmayan bir kâğıt türü. Bleached Board. Beyazlatma. Baryum sülfat. siyah kalıp. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. Ağartılmış kimyasal Blade Type Consistency Transmitter. Kuşe çözeltisinde kullanılan Ağartılmış Kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. Boş kutu. Blanks. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. siyah-beyaz tonlarda yapılan. Blanket Accumulation. Bleach. Kauçuk vals kaplaması. Sarı veya esmer elyafa. Beyaz Kraft kartonu. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için görülen bıçak izi. makine yönünde maddeler. Patlayıcı kâğıdı. Önce. Blade Marks. Bıçaklı/raspalı kuşe makinesi. Blanket Smash. Kraft veya Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse jüt kökenli. Beyaz karton. kullanılan maddeler. Black Wrapping Papers. Bıçaklı tip kesafet selülozdan yapılan karton. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. patlayıcı Blade Coating. bazı bölgelerin aşırı sıyrılmasıyla alt katmanın Bleach Demand. Ağartıcı ihtiyacı. Blade Cut. Giyotinde yapılan kesim. Raspa. Hipoklorit türü beyazlatıcı Blade Crease. Blanket-to-Blanket. Siyah bitümlü kâğıt. Blanking Paper. Blanket. Neme karşı çok dayanıklı veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Fotoğrafta. Blanket üzerinde renklerin ayırt etmek için. Bıçakla kesilmiş gibi olan (2) Bleachability. Bleached Packaging Paperboard. Katlanmamış ambalaj kutusu. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine Bleached Corrugating Material. karışımı kaplama. Blanketin kâğıdı veya jütten yapılan. Üzerine Blade Coater. Kuşe çözeltisini raspayla Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. Black Positive Paper. Kraft Blanket Wrap Angle. kâğıtlar. siyah renkli bir valslerinin yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez paketleme kâğıdı türü. Blanc Fixe. Siyah baskı. Siyah paketleme kâğıdı. Blanket Buildup) Black Printer. Bıçak. Karton kutu. Blank Book Paper. transmitteri. (Bakınız. Siyah pozitif kâğıdı. Blanket sarım açısı. sıyrılırken. Bıçak kesimi. Valsten valse.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar Blank or Black Box. Blanket birikintisi. Baskısız kâğıt. Boş kâğıt veya karton. Beyazlatıcı. Blanket Buildup. Coating. Ağartıla bilirlik. Bleaching. kâğıt türü. Ofset baskı fotoğrafları saklamak için kullanılan. Bıçak/raspa izi. Knife maddeler içine konulmaktadır. Knife Over Coating. Kuşelemede raspa layner kâğıtlar. Blade Scratch. Black Waterproof Paper. Siyah kalıp. (1) Raspa kesiği. Kara kutu. (Eş anlamlı. Beyazlaşabilirlik. Raspalı Kuşeleme. Raspa sıyrığı iz. Çizgisiz defter kâğıdı. Belli bir beyazlık göründüğü dalgalı görüntü. paketlemede veya dekorasyon kâğıtla yaptığı açı. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. değerine ulaşmak için gerekli ağartıcı miktarı. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı Blade Coated Paper. Blade. beyaz pigment. amaçlı kullanılan. Black Print Paper. dinamit. olan. biriken kâğıt tozları. Bıçak izi. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Ağartma. Ağartıcı. Blanket çatlaması. (Bakınız Black Line Paper). Gap Coating). Kuşe kaplamada. Beyaz layner. yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla Blasting Paper. 36 . hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Raspa kırışıklığı. İki yüzlü baskı. kâğıt baskı yapılmamış kâğıt veya karton. Işığa duyarlı Blanket. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. Fon kartonu. bıçağının kâğıdı sıkıştırarak üst üste katlaması. mürekkep ve diğer kirlilikler.

belirlenen son ölçü. Ağartmada baştan sona Blending. Hypochlorite. (Bakınız. delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. kör deliklerin birbirleriyle kanallar toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. Bleaching Time. Mixing Bleaching Stages. Kör delikler Bleach Resistant Paper. Blend. Ağartma kademeleri. (1) Tıraş payı. Bleaching Sequences) Blender. Kâğıt üzerinde çözünmemiş arttırabilmek için. Hypochlorite). Harman. İçinde ağartma geçmesi. Arkaya geçme. elyaf türlerinin harmanlandığı büte. aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. (Chlorination. kâğıtlar. Kör baskı. baskı sırasında mürekkebin arkaya Bleaching Liquor. 37 . Çeşitli elyaf türlerinin karıştırtılması ile oluşan son hamur Ağartma işlemleri. boya özelliği. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Agents. Bleed/Bleeding Fastness. Boya çözülmesi. (2) Tutkal Blind Drilled Roll Cover. Kalsiyum hipoklorit. Kesim ölçüsü. Boya bırakma. Kimyasallar ve yıkama sırasında oluşan buluştuğu nokta. farklı malzemeler Bleaching Yield. kayıpları belirleyen bir ölçüttür. Gofraj. Harmanlama bütesi. Çeşitli Extraction. Bleed. Pres kusması. Harmanlama. (Eş anlamlı. Beyazlatma ünitesi. enzimler veya alkali maddeler gibi boyanın aşınması. Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. Ağartma bölümü. Blind Emboss. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak. Kâğıdın Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında üzerindeki baskı mürekkebini almaması. Üzerine mürekkep veya boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden yaldız baskı yapılmamış Gofraj. Baskı alanı olarak Bleaching Powder. Beyazlatma (işlem) basamakları. Kısaltılmışı CEHH dir. Ağartma verimi. Beyazlatma kimyasalları. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. Karıştırma. Ağartıcı ihtiyacı. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde. özelliği nedeniyle. miktarıyla ağartma sonrası selüloz miktarı arasında yüzde Blend Point. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için karışımı. Özelliği preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında cep nedeniyle. Kâğıt makinesi baskı valslerinde. kimyasalları. Kör delikli vals kaplaması. dış etkilerle kullanılan stabilizatörler. Blind Drilled Roll. valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. yardımcı kimyasal maddeler. Karışım bütesi. amacıyla. Ağartma yardımcı maddeleri. (Eş anlamlı. Hamurla çeşitli maddelerin cinsinden verim. Karıştırıcı. Bleaching Sequences. Kâğıdın veya mürekkebin özellikleri yoktur. ağartıcılarla rengi bozulmayan para kâğıtları gibi olarak kullanılır. Bunların doğrudan ağartma Bleed Through. Bleach Demand) kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla Bleach Scale. Bleeding. yapılan işlemler. Kör delikli-kanallı Bleach Requirement. Karışım noktası. Ağartma sıvısı. Mixing). tanımlanmış ağartılmasında kullanılan kimyasallar. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. (3) valslerinde. Blend Chest. kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı. Chest). Sadece selüloz harmanlaması için değil. Pres valslerinde. Boya haslığı. Ağartma tozu. Karıştırmak. Ağarmaz kâğıt. yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Ağartıcı talebi. ortamı hazırlarlar. Karışım. (Eş vals kaplaması. Ağartma kalabilme özelliği. Ağartıcı lekesi. Bleed Trim Size. su alma anlamlı. solması veya nem yüzünden lekelenmesi. Mix). Ağartma öncesi selüloz içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Kör delikli vals. Ağartma süresi. Baskı sonrasında. tüm aşamaları kapsayan süre. Bleaching Auxiliaries. vals Bleach Plant. safihadan su alma kapasitesini arttırmak Suyla temas sonucu renk akması. Selüloz veya dönüşümlü kâğıtların baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan. kenarda bırakılan kesim payı.

ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. Tıkanmalarda tıkanıklığı açmak yarılma/patlama. Blister Resistance. Blow Box. Kurutma kâğıdı. yüzeyi tutkallanmamış kâğıt. Bloklaşma. Göz göz olma. basınç üzerine. 38 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blind Flange. Sıcak ambalaj malzemesi türü. Kalın yüzeyinde. Kabarcık. Balonlu poşet. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. Ham madde silosu. Sümen gözenek. Blow Heat. Oluklu kutu makinesi. gazın veya buharın boşaltılması mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı gözenek işlemi. Çok Blind Image. (Bakınız. Gözenek patlağı. (1) Kazanlarda yüksektir. İç Blotting Paper. Blistering. Blok vana. Baskı bloğu. Göz testi. su veya hava. (Bakınız. yapılmamış sayfa. Tek bir hamle ile bazı vanalar almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. Kâğıt katmanlarının. Blocking Resistance. baskı sırasında kullanılan. Boşaltma. Papye kâğıdı. Blöf aygıtı. Blister. buhar veya gaz salma. Bazı tür kâğıtlarda hava cebi direnci Blow Down Apparatus. laminasyon sırasında kalan hava cebi. Üfleyici kasa. Tipo baskı sırasında. Kitaplarda sayfa oluşturması. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. Blöf. bir bölgede mürekkep yönlü el vanasıdır. Blinding. kullanılan rölyef. preste veya Blister Pack. arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kâğıtta oluşan Blow Back. Taş baskıda. kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi. Blocking) Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. Köreltme. Geri üfleme. Hava kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. kapanırken bazıları açılır. kâğıdın ani sıcaklıkla karşılaşması. Baskısız boş sayfa. Blow Tank). (Bakınız Bloodproof Paper). (2) Aşırı gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle. kurutmada bölümünde ise. Kalenderlerde de aşırı basınç nedeniyle olarak numaralandırılmasına rağmen. Kör başlık. rutubet. Geri üfleme vanası. Blister Cut. tutkallanmamış kâğıt. kaplamanın kabarcıklanması. Hava cebi. Göz. Kasap kâğıdı. Blister Resistance) sırasında kullanılan blöf sistemi. Kâğıdın üst kuşe tabakası ile kabın içindeki havanın. Block Bin. içindeki rutubetin Blow Down. Deliklerin tıkanarak işlevini Bloodproof Paper. Kâğıt yüzeyindeki Blow Back Valve. yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. Tıkanma. Kör sayfa. Kabarma. Sümen kâğıdı. Çeşitli vanaların tek gövde Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. Kurutma kâğıdı. Körelme. Blöf işlemi. Baskıda kullanılan bir kavram. üzerine baskı bloklaşma oluşabilir. Blöf sıcaklığı. Kan geçirmez kâğıt. Balonlu ambalaj. Basınçla üfleyerek hava. Block. Bu işlem elle veya Blockage. Blood Resistance. (2) Selüloz üretiminde pişirme Blister Test. havayı preslerde fabrika içinden. (Bakınız. Bloklaşma direnci. (1) Kâğıt Blotting Board. valsle kâğıt Blow. Kör flanş. Kâğıt makinesinde. Temizleyici konilerinde veya otomatik olarak yapılmaktadır. yapamaması. Bliss Machine. kâğıdı. Tıkama. Üfleç. Gözenek direnci. Block Valve. kullanılan blöf sistemi. Basınçlı bir buharlaşmasına neden olur. Kullanılmayan boru hatları Blocking. Bloklaşmaya Blind Headline. oluşumunu önler. Emici. Kalenderde. Kör şekil. Blower. üzerinde birleşmesinden oluşan vanalar topluluğu. Tahliye. akış geçişini engellemek için konulan parça. Baskı sırasında kuru havbe içi havasından almaktadır. için arkadan verilen basınçlı buhar. veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle Blind Folio. İç gözenek. karşı oluşan direnç. Fan.

Blöf bölgesi. Board Converting Machine. Teknik çizimleri Blow Off. karton. çizimlerin basılı olduğu projeler. (Bakınız. olarak içine boşaltıldığı tank. mavi boyalı sert Blow Point. Selüloz üretiminde. blöf edilen buharlı selülozun için. Kâğıdı beyaz göstermek sistemi. Duvar kaplaması olarak kullanılan Blow Line. Bu isim altındaki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. Salpa harmanı. damlatılarak yapılan renk testi. (1) Değersiz türdeki çevreci olduğunu gösteren bir isim. Mavi boya. Blöf zamanı. Şahit baskı. Oluklu mukavva vanası. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Blöf likörü. Mavi çizgili. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda Board Caliper. Mukavva kalınlığı. üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız. hamura az miktarda katılan mavi boya. arttırmak için yapılan kaplama işlemi. Blöf ünitesi. Blue Reflectance Factor. (2) Teknik mekanik öğütme işlemi. Blow Pit. Alçı panel kaplama kartonu. Mavi leke. (Bakınız. açık mavi karton. Blow Tank. yarısı selüloz diğer yarısı öğütülmüş deri Blow Unit. Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Heat Recovery System. 39 . Blue Spots. Baskı kontrolü sonrası blöf tankına gelirken selüloz üzerinde yapılan yapmak için basılmış şahit baskı kopyası. Baskıda görüntüdeki bulanıklık. Blueprint Blow Liquor. Selüloz pişirme Blueprint. destekleyen vals. Blow Valve. Blöf hattında öğütüm. Mavi renk genellikle dönüşümlü kâğıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. Blöf tankı. Blöf tankında selülozdan sızan Paper) likör. Suni deri yapmak doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Tank). amacıyla. Blow Tank) Hurda kâğıttan üretilen. Fışkırtma. Blöf hattı. Çivit boya. Blue Plaster Board. Hava üflemeli kurutma. olanı. Lining). yoğun tutkallı. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava. Red Rosin Sheating Paper). Kaplanmış karton. Mavi yansıtma faktörü. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Isı Board-Leather Pulp. (Eş anlamlı: Blow Valve) artıklarından harman yapılarak elde edilen hamur. Blue Angel. Mavi renkli kaplama kâğıdı. kullanılır. Blöf vanası. kâğıdın Board Lining. enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. Blow Line Refining. safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. Blöf. Blöf valsi. Kaplama kartonu. Blow Blue Laid. ani tahliye. likörün ve basınçlı buharın düzenli Blur. Blöf tankı. (2) Bu türde kaplanmış karton. (Eş anlamlı. Emniyet vanasının açması sonucu oluşan kopyalamada kullanılan kâğıt. pişmiş olan yonganın. (1) Taslak kopya. Çivit Blowout. Mavi melek. Mavi aydınger kâğıdı. Mukavva. Pişiricide pişirme işlemi sonunda. Mavi halı sarma kâğıdı. Blöf buharı ısı geri kazanma Blue Dye. Emniyet açması. Board Blow Zone. Odun pişirici çıkışındaki tahliye Board Liner. Kâğıt hamuruna beyazlatma Blow Roll. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde Blow Time. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kâğıt. Boyanın yaş safiha üzerine kullanılmış kâğıtlarda ölçülen beyazlık değeri. Ozalit kâğıdı. Blueprint Paper. Kutu makinesi. Blow Pressure. Blue Rosin Sheating Paper. Blöf süresi. Blue Tracing Paper. Blow Through Drying Process. Bulanık. (Eş anlamlı. Blue Carpet Wrap. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. Blöf basıncı. Almanların verdiği. Elekle pres arasında safihayı amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri.

BOİ yükü. Bogus Back Lining. Ciltli form veya makbuz Bonding. cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Bogus Wraping. Base Stock). Orijinalinin parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. Yönetim kurulu. (Bakınız. Selüloz elyaflarının bağ kâğıt. Bağlanma bölgesi. Tahliye. Kraft kâğıdı alternatifi Boiling Point. İkinci kalite kâğıt. Bolts. Basınçlı yapılan. Boiler Feed Water. Biyolojik oksijen üretilen. Üçüncü hamur kenarları. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Kazan besi suyu. Birim zamanda gerekli ve ağırlık kartonu. Bogus Kraft. Kraft hurdalarından yapılan kâğıt. Dönüşümlü etiket kartonu. Kazan besi suyunu şartlandırma. çözünmüş oksijen miktarı. Kâğıdın traşlanmış Bogus Manila. oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Blow Down) Bogus Bristol. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar. Yuvarlak elekli Boiler Drum. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan. Boiler Water Treatment. emici kâğıtlar. Dönüşümlü fluting kâğıt. İmitasyon resim kâğıdı. Buhar kazanı. Astar kâğıdı. suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve Bogus Drawing Paper. İmitasyon Manila kâğıdı. Bu dereceden sonra Bogus Lining Paper. Şirket faaliyetlerini Bogus Saturating Paper. Bağlanma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Board Glazing Calendar. karışık harmanla yapılmış Bristol. Traşlanmış kâğıt kenarı. ihtiyacı (BOİ). (3) Değerli bir kâğıdın. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. Kaplama kâğıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kâğıtları. Boşaltma. Karton perdahlama kalenderi. ve enerji üretiminin durması. Kaynama noktası. (2) Düşük kaliteli. Bogus. Sülfat geri kazanma kazanında besleme kâğıt. yapabilecekleri dış yüzeyi. Maddelerin sıvı halde olarak. Blöf işlemi. Mekanik veya kimyasal yollarla gibi ürünlerde arka kapağı olarak kullanılan. Bogus Corrugating Medium. 40 . (1) Dönüşümlü kâğıt. boyanarak üretilen. Kazan domu. yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış İmitasyon kâğıtların. İkinci kalite kâğıt. Bogus Paper. İmitasyon Bristol. samanlı kâğıt. gazın veya buharın boşaltılması karton. Pamuk özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. Fluting ve gri karton bir Bogus kâğıttır. Boiler Tubes. ikinci sınıf Boiler Blackout. Boiler. Kalenderde tek tarafı suyun buhara dönüştüğü ince borular. Astarlık karton. İmitasyon dubleks. Kazan besi suyu pompası. kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştırılan. ikinci sınıf kâğıtlar. İkinci kalite etiket BOD Load. Boiler Feed Pump. bu nedenle dupleks gibi görünen karton. İmitasyon Kraft. Testlayner. başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla BOD (Biological Oxygen Demand). Bogus Tag. kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. Dönüşümlü Body Paper/Stock. işlemi. Kazana içinde bulunan ve Bogus Dublex. Hurda kâğıttan üretilen buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. Dom. Diğer Ağır gramajlı kâğıtlarda yüzey düzgünlüğü bozulmaktadır. (Bakınız Book Back Liner). Kazan boruları. Testlayner. yapılacak kâğıt veya kâğıt hamuru. Dönüşümlü kaba kâğıt. Kazan verimi. Board of Directors. Manila bitkisi yerine amanın kullanıldığı Bonded Area. oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan bir kabın içindeki havanın. Bogus Pasting Paper. Taban kâğıdı. makinede. emdirilerek. selülozu yerine. (Eş anlamlı. olabildikleri son sıcaklık derecesi. Atık sulardaki organik maddeleri Bogus Screenings. Kazandan eksilen dönüşümlü kâğıttan üretilen fluting kâğıt. daha düşük kalitedeki yetersizliği nedeniyle kimyasal işlemin kesintiye uğraması imitasyonu. tür kâğıt. Hurda kâğıttan Boiler Blowdown. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. doyuncaya kadar zift gibi maddeler kişilerden oluşan kurul. Kraft dışı her oluşan bağlanma. Boiler Efficiency.

(1) Bağlanma mukavemeti. üretiminde. Kitap kırpıntıları. Kibrit çöpü yapımında Bone Dry Weight. sayıdaki kâğıdın kalınlığı. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. (Bakınız. Kitap arka kapak kartonu. Book Block. Kitap standardı. Genellikle durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. (Bakınız. (Internal Bonding Strength) (2) Bir Book Bulk. çek ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan Book Face. (2) ilave edilen ve elyafların bağlanmalarını sağlayan katkı Bir top kâğıttaki. Book Binders Paper. gevşemeden bir bütün olarak Book Cover Paper. Kapak kartonu. End Leaf Bonding Mechanism. Bağlanma takılmamış hali. bakınız. Kitapcık. (Diğer anlamlar için kuşe cilt ceketi. anlamlı. kuvveti. kuruluğunda. Fırın kuruluğunda. Kemik elyaf. Alpha Cellulose) gramajları değişken. Çok Book Back Liner. kâğıt sayısı. Fly Finish) Bond Strength. Bone Fiber. Book End Paper. Hamura Book Basis. Back Lining paper) Book Shavings. Rutubetsiz. (Eş anlamlı. kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Cilt kâğıtları.D. (Bakınız. Bone Dry (B. şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kâğıt kullanımı yaygınlaşmıştır. Bağlayıcı. Kemik tutkalı. Dayanıklı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bonding Agent. Book Back Liner). Kâğıdın kullanılan karton. Kemik kuruluğundaki gramaj. Alfa selüloz elyafı. Kitap ön kapak kâğıdı. senet. Kâğıtta Paper). krepli veya gofrajlı kâğıtları Kraft kâğıdı. Cilt kapak kartonu. Bonding Strength) Bookkeeping Machine Paper. Bone Glue. Her tür selülozdan yapıldığı gibi. yapılan filigranlı ve keçe izli kâğıtlar. Şömiz kapak. (2) Defter kapağında kullanılması için üretilen. Hesap makinesi rapor Bonedried Paper. Kemik kuruluğundaki kâğıt. Önceleri sırf resmi kâğıtlar birbirinden ayrılmaktadır. bağlanma kuvveti. 41 . Çok katmanlı kâğıtlarda Book Jacket. (1) Kitap kâğıdı. Bir hava fanıyla tonlarda iç boyama yapılabilir. Kusurlu kâğıdın olduğu evraklarda kullanılırken daha sonraları yazı amaçlı yere. (Bakınız. Booklet. Kitap kapak kâğıdı. İç tutkallardan biri. Sıfır kâğıdı. selüloz elyaflarının birbirlerine Book Board. maddeleri. Ders kitabı iyi formasyona sahip kaba ve baskıda sorun çıkarmazlar. Bir kâğıtta. Kitap arka kapak kâğıdı. kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. mekanizma. belirli standartlara göre kitapların arka Her tür baskıda ve kırtasiyede kullanılabilirler. İç tutkal maddeleri. Book Mill. ciltlenmiş fakat kapağı Bonding Strength. Selülozun Book Paper. oradan alınmaktadır. Matbaa artıkları. Statement Ledger) rutubetli kâğıt. yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlardır. belirli kaplamanın veya laminasyonun. Kemik Book Lining. Kâğıtların toplar haline getirilip. (Eş yelpazede üretilmektedir. gözle kusurlarının incelenmesi. Değerli kâğıt. (Bakınız.). gramajı Book Fashion Inspection. Tasarlanmış kapak yüzü. (4) Bristol türü ön kapak kartonları. elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan Book Binding Board. Kitabın. Bulking Number) (3) Kâğıdın veya kaplamanın. Sıfır rutubetli. Belirli bir basınçta. Kitap yüzü. Çok geniş bir kimyasal olarak çözünemeyen kısmındaki elyaflar. Hafif ve çekici tek tek. Ovendry) Book Match Board. Bir tutkalın katmanlar arasında bağ yapma mukavemeti. Bono. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. Bağ mukavemeti. Top kalınlığı. Kitap bloğu. Book Backing Paper. Cilt kapağı üzerine geçirilen katmanlar arası bağ mukavemeti. Basımlık kâğıt. yüzeye tutunma kuvveti. (Eş anlamlı. Genellikle baskısız. Defter fabrikası. Baskı kâğıdı. Bağlanma mekanizması. Bond Paper. Kibrit kartonu.

Even Sided) (Benzer anlamlı. dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. kâğıt kalınlığının kâğıt türü. birikmeleri için yapılmış baraj. inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Cilt ceketi. Bottom Felt. alt Booster. Bottom Liner. Şişe paketleme kâğıdı. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Free Water) kabartma işlemi. Bariyer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Style Box. Mürekkep giderme Bottle Neck. Top Liner). Safihanın girdiği ilk pres. Bowed Roll. kâğıt yüzüne Borohydrides. Bottom Side. Boom. Top Side). kalender valsi arasından geçirilmesiyle. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz Kuzey kutbuna yakın Kanada. kaplamasında kullanılır. Üzerindeki segmentler döner. Kâğıt bünyesinde. Koruyucu. Birbirine Borax. Alt gauç valsi. (Bakınız. Book Wrapper. Kazeinle birlikte kâğıt Bottom Press Roll. Bouguer yasası. Oluklu mukavvada alt yüzey Boot Board. Birinci pres keçesi. Gerilimi yükseltmek için araya giren kısımda kalan tabaka. Boss. Bağıl su. Bilanço değeri. Top Layer). kâğıt. Bouguer’s (Lambert’s) Law. (Bakınız. Nehirle taşınan kütüklerin bir yerde Bottom Felt Press. Baraj. Rutubete açılan kutu türü. Kazeini çözmede sodyum borat olarak eşdeğer yüzeyler eşit miktarda ışık akısı emerler. Borat. Hücre duvarındaki mikro kâğıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan gözeneklerde bulunur. Muhafaza. Bobini açmada kullanılan açma Boreal Forest. Süreci veya sistemi tıkayan yer. Book Value. Bağlı su. Kenar kabartması. Borate. kullanılır. Dalgalı perdah işlemi. bulunan ormanlık alanlar. üste laynere göre daha düşük gramajlı Salpa. şişeden edilen. Boreal ormanı. ( Bakınız. Delikli vals. Katmanlı kâğıtta. sided. kâğıt. Matbaacılar için “ters Borate Autocaustisizing. Şişe etiket kâğıdı. işlemiyle beyazlatılmış. Darboğaz. İskandinavya ve Sibirya’da kullanılır. Takviye. Bottle Wrapping Paper. Self Caustisizing). birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki Bored Roll. Şişe ağız kâğıdı. taraf”. Sert yüzeyi olan yüksektir. selüloz üretim süreci. Perdahlama sonucu. Tayga ormanı (Yakutça). Temizlik serbest suyun dışındaki bağlı su. (Ayrıca bakınız. Bir ağartma kimyasalı. Alt tabaka. kâğıtların. Ayakkabı taban kartonu. Bu süreçte kostik kendiliğinden nedeniyle verilen tanımlardır. Kambur vals. rutubet almaz bir perdahlama işlemi. Ticari Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması bir uygulaması yoktur. Kitap türü kutu. Bor hidrür. Sodyum borat. değişik bir görünüm kazandırma. Borat kostiklendirme süreci. Book Stock. baskıda kullanılan dönüşümlü Kaynakların yetmediği nokta. Ayakkabı kartonu. takviye. Şömiz kapak. Selüloz üretiminde önemi Bowl Glazing. Birlikte kaplama maddelerinde kullanılırlar. (Bakınız. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. Kaydırmalı perdahlama. ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. valsi. Birinci pres. Border Embossing. Elek sonundaki delikli payı düşüldükten sonraki bedeli. Alt kat. vals. Şişe ağızlarına. olarak kullanılan. Alt layner. Kâğıdın biri korumak için yapılmış kapatma. Yatırım değerinden aşınma Bottom Couch Roll. Kâğıdın alt tarafı. Double oluştuğundan. Bir bölgeyi darbelere karşı Bow Wave Finish. Kapağı ciltli bir kitap gibi Bottle Labeling Paper. Birinci pres valsi. 42 . Bound Water. bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde Bottle Cap Board. kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan. Bottom Layer. Alkali borat ortamında yapılan. Boraks.

Box Paper. Kese kâğıdı. gerek gramaj korumak amacıyla kullanılan takviye bandı. Otomatik kutu yapan kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. Kutu kanatları. Braking. Bu direnç. Sıkma direnci testi. Kutu köşe koruyucu. Kraft kâğıtları. Kopma. Ekmek sarmak için kâğıdı. Break Sensor) katlanabilir yan kanatlar. Üretim veya işleme yazı ve mektup kâğıtları. Box Flaps. kutularda kullanılan dış kâğıtlar. Bobin makinesinde bobini frenleyen sistem. Genellikle kutu yapımında kâğıdı. Bunlar arasında parafinli kâğıtlar. beyaz testlayner. Box Liners. Break. Paketlenmiş fotokopi kâğıdı. karşılıklı etkiler. (Eş anlamlı. Boxed Writings. daha değerli kaplama Boxboard. gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan. su olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. Braille Paper. Box Cover Paper. Ambalaj kâğıtları. Cuttings). kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Boxboard enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Kopma süresi. Break Duration. esmer testlayner. Frenleme. Kutuluk kuşe kâğıt. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen Box Lining. yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin Bread Bag Paper. Kâğıt koptu algılayıcısı. Arıza türleri. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt atıklarındandır. Box Corner Stay. Kutu takviye bandı. kartonların kaplamasında kullanılan. Kutu kırpıntıları. Değersiz türdeki kutuluk çeşitli kaplar. Kâğıt kopması. Kutu. gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. Fren. türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Oluklu mukavva okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. Kutu imalatı sırasında bobin makinelerinde. Kutu kaplama kâğıdı. Makine arızası. Ekmek etiket kâğıdı. Breakdown. Ekmek sarma kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Box. kenar kesimleri sırasında çıkan dayanıklı kâğıtlar. kırpıntılar. Mukavva kırpıntısı. Box Clippings) Brake Generator. 43 . kutular üst üste istiflendiklerinde. Ekmeklerin üzerine. Kutu köşelerini Bread Label. Kutuluk karton. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Yapıştırılmış boş bir kutunun. Görme engellilerin Boxboard Cuttings. (Eş anlamlı. özel bir kâğıt türü. yönünden. Kutu sıkıştırma testi. ortada Box Stay Tape. frenleme sırasında açığa çıkan kenarlardan kesilen ıskartalar. sırasında. Fren jeneratörü. Arıza. Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. kullanılan fırıncı kâğıdı. Kutu kâğıdı. Ekmek torba kâğıdı. kullanılmaktadır. ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). Düşük ölçümü. Kâğıt hamurunda. geçirimsiz kâğıtlar bulunmaktadır. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Break Detector. kutu fabrikalarında. Kutuların kenarlarını fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak. Kâğıt makinesinde hızı sınırlayan Box Compression Test (BCT). Oluklu makine. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. Yiyecek ambalajlarının iç kaplaması olarak kullanılan bir kâğıt Breakdown Maintenance. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Kraft. Bu terim oluklu Box Machine. Paketlenmiş yazı kâğıdı. ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. (Eş anlamlı. kuşe. Hediyelik ambalaj Bread Wrappers. Kasap kâğıtları. Kör kâğıdı. Arıza bakımcılığı. Brake. Kutu kaplama kâğıdı. Kutu makinesi. Box Enamel Paper. Kurutma kısmında ve Box Clipings. laminasyonlu beyaz kartonlar.

Brightness Loss. Kendi ağırlığıyla kâğıdın Brightness Develeopment. hamuru göğüsleyen ilk vals. uzun elekte nedeniyle oluşan sararma. Brightness Drop. Fırçayla yapılan kuşe kaplaması Arching) sırasında. Yaşlanmaya bağlı Break Point Chlorination. cinsinden ifade edilir. Lump Breaker Roll) beyazlatıcı katılması. safihanın veya kâğıdın beyazlığını ölçen test. Beyazlık. Üretim çökeltme. Aggregation). Kâğıt makinesinde. Genellikle metre cinsindendir. Brightness Test. (1) Kenar kırma. Acil iş. Planlanmış işleri durduran iş. Beyazlık tavan değeri. Başabaş grafiği. (Eş anlamlı. gönderilen kâğıt yüzeyinin. Breaking Length. parçalayıcı. Göğüs valsi hareket Brightness Reversion. Kopma gerilimi. Beyazlık testi. klor katıldığında sudaki bileşikler kloru sıfırlayacak şekilde Brightness Reversion. Laboratuvarda yapılabilen Bridging. Kâğıt hamuruna optik valsi. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. değeri. (Eş anlamlı. Kopma boyu. Kâğıt kopma sensörü. Optik beyazlatma. Tappi R-457. (Eş anlamlı. Öyle bir nokta vardır ki ondan sonra klor suda Brightness Gain. 44 . Parçalayıcı bıçakları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breaker. Parlaklık. konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan Kâğıdın beyaz görünmesini sağlar. Beyazlık kararlılığı. Brightness Drop. Kâğıdın koptuğunu Brightness Level. Breaker Stack. Bu nokta denge noktasıdır. Beyazlık değeri. Brightness Reversion) Breast Roll Movement Mechanism. Brightness Drop. Sifon valsi üzerine binen baskı Brightening. (Eş anlamlı. Brightness Stability. Güneş ışınları ve sıcaklık Breast Roll. (Eş anlamlı. kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. Göğüs valsi fıskiyeleri. Fırça izi. kademeleriyle ve ağartıcılar kullanılarak elde edilebilecek en üst beyazlık değeri. Yongaların yonga silosunda selülozun. (Eş anlamlı. Kaplama sırasında araya Brightener. Optical kalender. mekanizması. ISO Breaking. tutkallı katlama işlemi. toplanan kâğıt veya paçavrayı parçalayarak. Beyazlık kazancı. Breaker Roll. Break in Work. Wet Calender) Whitener) Break-Even Chart. Köprü vinç. Klorlama denge noktası. Kırım. Toplam gelirlerin. kopabileceği uzunluk. Bridging Flocculation. Beyazlık kaybı. (Eş anlamlı. Web Break Sensor). elyafların kümelenerek işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. Optik beyazlatıcı. Açık mavi bir ışık toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. Beyazlık haslığı. hamur kasasından sonraki. (2) Serbest kırpıntı yığınını su sıkarak Brightness Ceiling. Köprü oluşumu. Beyazlık kaybı. Kırıcı vals. Bir tür atık su yüzeyinde bağ yapması. beyazlık değerindeki oransal düşüş. algılayıcı göz. TAPPI beyazlığı 457 nm ışıkta ölçülür. Yaş kalender. meydana gelen parlama. bu ışık karşısında görünümünde Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Beyazlık kaybı. Parçalayıcı. Bridging Breaker Bars. Brightness Loss. Denge noktası. Köprü oluşturan kümelenme. Kâğıt yapmak amacıyla Bridging Aggregation. Hollenderin Polimer verilen elyaflı atıklarda. Gönderilen ışığın yüzdesi Break-Even Point. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık Breaking Strain.) Breast Roll Showers. (Eş anlamlı. Bristle Marks.) tüketir. Kırıcı. (Eş anlamlı. Kâğıdın kenarlarını beyazlığı için ISO 2470. Ölçüm sonucu elde bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran edilen kalite değeri. Başa baş noktası. (Eş anlamlı. Floresan bir boyadır. Brightness. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Overhead Crane). Brightness Loss. Bridge Crane. Göğüs Valsi. (Eş anlamlı. Çeşitli ağaç türlerine ölçülmeye başlar. Beyazlığın gelişmesi. ve selüloz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Break Sensor. Lightness). Suya olarak.

Brittleness. Tik. katlanarak konan. En üst katman kimyasal Broke Hole. artıkları. Okaliptüs gibi ağaçlardır. Sert ağaçlardır. Döküntü pulperi. Kırık beyaz. Rölyef kâğıdı. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). yüzyıl) olarak kullanıldığından nikel gibi başka metaller de alaşım Brochure. Döküntü. Buna uzun makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline katlama da denir. yüksek Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura gramajlı bir karton türü. Düşük ölçülü karton. Döküntü arabası. Kitap kapaklarında ve kâğıtları. den veya belirlenen top standardından az olan kâğıt topu. Broke Pit). Günümüzdeki Bristol kartonlar dönüştüren konveyör. Döküntü açıklığı. Kırılganlık. sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf Brocade Paper. kenarı. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında Broken Ream. İlk kez İngiltere’de Bristol Broke Handling System. römork. Çok az bükülmeye karşı dayanımı Broken Solids. Bobin ve selülozdan üretilir. çerçevelerde kullanılmış. Fotoğraf astar kâğıdı. Kırık/eksik top. ortaya çıkar. kalay alaşımı. (Bakınız. Bozuk. kırılgan yapıda olma. Bronz krapon kâğıdı. Broken Carton. Broke Pulper. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. Bakır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broke Box. şehrinde de üretilen. Broşür. 45 . Çeşitli nedenlerle kâğıt kurutma bölümlerinde kullanılmaktaydı. Hasarlı kâğıt veya bobin Brittle. Broken Edge. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Geniş baskı. tam ebatta olmayan karton. Baskıda mürekkep kesikliği. Broken. Baskı kırıklığı. Paslanmayan bir makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha madde olduğundan pompa kanatlarında da kullanılmıştır. Özellikle aşırı kurumuş kâğıtlarda. Makine altı pulperi. Döküntü aktarma sistemi. Bronze Crepe. Döküntü deliği. Döküntü bütesi. basılı kâğıt. olanlar. Mürekkebi tam alınamamış. Açık yataklı eski kâğıt makinelerinde Broke/Broken. Geniş katlama. Bronze. pulper. Akasya. Kâğıt veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. İçindeki kâğıt sayısı 500 kolayca kırılabilme özelliği. içinde yer alabilir. Genellikle. sert ve pamuk selülozu katkılı. geliştirilen bir laboratuvar cihazı. Britt dinamik drenaj kabı. Bronz renkli. Bristol karton. birkaç katmandan oluşur. Büyükçe basılmış ve zarfa Bromide Photographic Paper. Suyolu kâğıdın geniş kısımda Broke Pit. Bristol karton türleri. Cihazlar için arızalı anlamına gelen ifade. 2 Britt Dynamic Drainage Jar. pompa ve ekipmanlar bütünü. Döküntünün içine dolduğu ve Bristol Board. getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı Broadleafs. Yatak malzemesi ağır gofraja uygun el yapımı bir karton türü. Kuşe kaplama yoktur. Ölçüsünden Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için kesilmiş. Kırılgan. altın kaplama görüntüsü veren. Genellikle yaşlanmayla Broken White. içinde mürekkep artığı olan beyaz. Broadside. Bronz renkle kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. Genellikle 150 gr/m nin dolum tamamlanınca çekilip götürülebilen tekerlekli üzerindedir. Genellikle 150- mal sarıcı artıklarını alt kata göndermek için özel olarak 200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek zemin betonuna açılmış yarık. Geniş yapraklılar. üretilirler. Diğer türleri. Ağaçlarda yaprakları geniş pulperleri. Döküntü pulperi. (Dry Broke) denilmektedir. (18. Döküntü Hollenderi. Kitapçık. Bronz. olmama. Bronze Color. Yırtık kenar. Broke Beater. Broad Fold. Bristols.

makinede kuşe yapılmış kâğıt. “Rutile” diğer mineral türleridir. Brushing. Esmer selüloz yıkayıcı. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. baskı yapıldıktan sonra metalik etki Brush Enamel Paper. arttıran enerji miktarı. Saçaklandırma. Bronz Fleck). Kabarcıklı kaplama. negatiflerin basıldığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Fleck. Döner fırça ile yapılan Bronzing. Selüloz Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF fabrikasında esmer selülozu yıkayan bir makine. İrileştirme. Saçaklandırma. But. Brush Glazing. British Thermal unit). Ağartılmamış selüloz. Bronzing of Ink. Esmer selüloz. liflendirme işlemi. Bronz lekesi. Esmer sargılık kâğıt. Mürekkepte bronzlaşma. Bronze Specks) düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. selüloz. Kraft selülozu. Bronze Specks. Selüloz fabrikalarının kullandığı bir terim. Mürekkebin Brush Finish. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). Fide Kraft’ı. Dövülme işlemi sonucu elyaf lifinin ezilerek kazeinle yapılan bir kaplama türü. fidelerini rüzgâra karşı korumak için kullanılan ve Brown Mixed Pulp Board. Habbe. Yaldız kaplama kâğıt. kullanılan ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. Fırçalı kuşe kâğıdı. bronz pres valsinden Soft Calender’ler almıştır. Brush Coating. (Bakınız. Brown Print Paper. Fırçalı kalender. değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle 46 . (1) Tellendirme. (1) Renk değiştirme. Kömür gibi parçalı ise ölü elyaf kaybına yol açar. Brown Mechanical Pulp. mürekkeple. Esmer selüloz. Bruising. kendi içinde fibrilleşmesi. Hava kabarcığı. Kalenderde aşırı baskı Buble Coating. (1) Ağartılmamış selüloz rengi. ozalitte dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. Brown Pulp. Sera odun selülozu. Elyaf elyafa tutunmayı kolaylaştırır. Brownstock Washer. (2) İç küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. BTU (BTu. Fırçalı kaplama. kullanılan. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. Esmer selüloz. Perdahlama öncesi. Yerini Kâğıdın preslenmesi esnasında. Döner fırça ile Bronze Paper. Fırçalama raftı. Elyafların selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. ağartılmamış fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. Uygulama sonrası sonucu kâğıdın renk değiştirerek esmerleşmesi. düşük gramajlı bir kâğıt. Bronzlaşma. Fırça izi. Esmer baskı kâğıdı. Esmer. Genellikle pamuk Brushing Out. Brush Coated Paper. Bronz lekesi. kaynaklanan bronz renkli lekeler. Kovalı konveyör. Isıl enerji birimi. işlemi. Esmer kimyasal ve mekanik tutturmak için. tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama Brookite. (2) Fırçalama işlemi. “Anatase”. Özel bir kaplama uygulaması. Fırçalı parlatma. Kuşe kaplama sırasında. Bronzlaştırma. Esmer Brushing Kraft. Genellikle Brush Marks. Esmer mekanik selüloz. Hızlı dönen bir metalik bir görüntü alması. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Brown Wrapping Paper. Öğütücüde Brown Groundwood. Dışarıdan fibrilleşme (Brushing) Bucket Conveyor. (Bakınız. Kraft’tan Bubble. Varaklı kâğıt. renginde olan. Kâğıdın üst kaplamasını Brown. yapıdaki maddeleri ileriye doğru taşımada kullanılan Brush Calender. Fırçalı kaplama işlemi. kalmış hava cebi. Çeşitli nedenlerle arada yapılma ambalaj kâğıdı. (2) Kraft fırçalarla parlatma işlemi. fibrilleşme. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi selüloz karışımından üretilen karton. uygulaması yapma. Brown Stock. Kâğıt kalınlığını konveyör tipi. almış kraft kâğıdı. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selüloz üretimi. elyafı ezerek yapılan.

İç gerilim. Buffer Capacity. Dried in Strain). bir kâğıt zımpara türü. Hacimli maddeleri bir hatta dördüncü yaprak olarak. (2) Hamurdan stok gramajlı kaba kâğıtlar. Bütçe. Built in Stress. Kabalık endeksi. Örneğin bir gramının hacmi. Ara depolama kapasitesi. Birim plan. ses Bulking Pressure. Yedekleme. kopya kâğıdı türü. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla kullanılan ve karton gibi görünmesine rağmen. 47 . Kalenderlenmemiş karton.(2) Tampon çözelti. Kabalık. Kaba karton. Şok emici. Harcamaları ve kazançları gösteren mali Bulk (Index/Factor). veya hamur bütesi. Hacim sayısı. binalarda tavanda veya döşeme tipi. Kâğıdın kurutma işlemi Inverted Bucket Steam Trap) sonunda. binalarda duvar kaplaması. Bu bölümlere giriş Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak kapaklarına da ayni isim verilmektedir. Organik veya inorganik yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör maddelerden üretilen. Ambalaj içinde olmayan. Asitsizleştirme işlemi. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle bölge. Hacim test basıncı. Düşük Buffering. Hacimli işlem. İç gerilim. Kâğıt hamurunun asidini alkali yoğunluklu kitap kâğıdı. çuval veya kaplamasında kullanılan bir bez türü. (Bakınız. düşük nötürleştirme. Ara depo. Hacimlilik. (2) Kıvrılma. Bulkiness. altında kullanılan kâğıt türleri. Basılacak kitabın Buffing Paper. Açık sarı bir Yoğunluğun tersi olarak alınmalıdır. nedeniyle kâğıtta oluşan düzgünlük kaybı. Built in Strain. hem ince olmaları. Mihver boruya bobin sarımı in Strain). Kömür gibi parçalı Building Paper. araya getirme. Ara tank. Ek olarak yapılmış su bulunan yaprak sayısı. Kıvrım. Bucket Steam Trap. Bulking Number. renkli olmaları istenirdi. Çakmaktaşı tozlarıyla sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan model. Bulk Handling. Bulking Book Paper. Bulking Book Building Board. Özgül hacim. kıvrılıp bükülmesi. Ten rengi pelür kâğıdı. Hacim modellemesi. Perdeli bölme. Bir sistemin Düşük yoğunluklu karton. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı Stress. İnşaat kartonu. Built in Strain. hem de kaçıncı yaprak Bulkhead. (Bakınız. oluşturup depolama. Potluk. kuru ağırlığın hacmi. sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. Bukle. Dried Buckling. Buffer. Kovalı elevatör. İnşaat kâğıdı. Keçede hamur yığılmasıyla oluşan gevşek Bükülme. (1) Tampon. üst üste konularak yazılırdı. içinde kalan gerilme kuvveti. tankerle taşınan nakliye biçimi. üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. (2) Dökme. ölçülürken uygulanan basınç. Bazı kitapların basımında maddelerle. Buff Copying Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bucket Elevator. Bulge. ikinci. (1) Nötürleme. Bu kâğıtlar daktilolarda. üçüncü. (1) Buklelenme. Bulking Paper. Kaba kitap kâğıdı. Buckram. perdelerle ayrılmış bölümler. Kâğıtta hacimce fazla. Tela. Cilt bezi. (1) Kaba. Bir inç kalınlıktaki kâğıtta Buffer Tank. Kaba kâğıt. Budget. Kâğıdın hacimliliği izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. Bulk. (Bakınız. maddelerle üretilen. Kovalı tip kondensata. Built in Buckle. yoğunlukça az olan. Yoğunluğun düşük olması. Bulking Board. Çok fazla tutkallanarak cilt Kabarık. Organik veya inorganik Paper). (Bakınız. depolama ve nakletme işlemleri toplamı Bu nedenle. veya bütenin hamur depolama kapasitesi. Bulking Dummy. Hamur depolarında/silolarında olduklarının bilinmesi için. Su zımparası kâğıdı.

Sarsak elek tırmığı. Bundle. Çuval deseni işleme. üzerinde kullanılan ve birikintileri çekmek için kullanılan Burnished Finish. Yakma. (Eş anlamlı. Parlatma amacıyla Bumpless. darbe yaratmayan. Eğe.). Genellikle Bull Screen. Törpü. Taşlama makinesini tutan mekanizma. Taşlama. Kaldırma kuvveti. Buoyancy Force. arasında bir demet kâğıda uygulanan. Kimyasallar veya aşırı Bull Screen Rakers. Çuval. Palet ağırlığı. devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken Burnt Cook. Odunun sülfitle aşırı sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. Bunched Plated. Hücre duvarı içinde büyük Plugs) gözeneklerde bulunan hücre suyu. İzli kalenderde kullanılan Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Darbesiz. kabarık. ucuz roman kitaplarında Burlap Finish. Değirmen veya Bump Rotor. Sarsak eleğin sıcaklık nedeniyle yonganın renk değiştirmesi. Taşlama sabitleyici. Mengene Bulk Product. Perdahlama. Balya ağırlık ölçüsü birimi. ikinci hamur kâğıt. (Bir libre 453 gr. Bir el mengenesinde çinko kaplı düz plakalar (mikrometre cinsinden). Bulky Mechanical Paper. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık ayni anda. 48 . Darbeli rotor. Bir yaprak kâğıdın kalınlığını perdahlama. Bunun için vanaya pişmesi sonucu ortaya çıkan çok koyu renkli selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Thickness. Kararmış selüloz. Burlap Lined Finish. Mihver boru tıkaçları/takozları. Yanma. El presi ile Bulk of Pulp. Vibrating Screen) Burning of Chips. Mengene perdahı. Bir durumdan diğer duruma geçerken kullanılan bir alet. Cordtone) kâğıdı. Yığın yumuşaklığı. Bulk Softness. veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval Bulky Printing Paper. Yanık kâğıt. Foil Rotor) Burr Holder. Kaba baskı kâğıdı. Dökme ürün. el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik Burnt Paper. Demet halinde presleme. Mekanik titreşimli bir motorla sargılık Kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. Kalenderlenmemiş kâğıtlara uygulanır. Esmerleşmiş. kalınlığını. çalışan elek. (Diğerleri. değeri. Kâğıda parlaklık tırmık. iki taraflı kaplanması. Step Rotor. tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. Yüzdürme kuvveti. işlemi. Gövde suyu. rotor türü. Sepetli eleklerde kullanılan bir selüloz öğütüm bıçaklarını bilemede kullanılan alet. Özgül hacim. Temizlik kâğıtlarının Bunched Plating. Burlap. Tomar ağırlığı. Yığın tarzı silolama. Kavurma. bir tür perdahlama görünür özgül hacim. Çapak giderici. Toplu kaplama. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan Bumpless Transfer. (Eş anlamlı. Burnisher. kuvveti. Kaba. Burnout. elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Bungs. konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit Burnt Pulp. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. Yanık selüloz. Hacimli baskı konularak yapılan iz verme işlemi. Birden fazla kâğıdın. (Eş anlamlı. Hacim kalınlığı. Burr. Core Bulk Water. Demet halinde preslenmiş. Kontrol renk atması. Darbesiz aktarma. 50 libre gelen bir Bulk Storage. Bulky. Bir top kâğıdın Bunched Plating. Dökme silolama. Küçük ambalajlar yerine ağzı kadar dar kâğıtlara uygulanır. Bull’s Eye. hacimli. Eksiz bobin veya tampon. Genellikle marketlerde satılan. Taşlama makinesi. yerine açık şekilde dökme kâğıdın silolanması. kazandıracak bir tür perdahlama işlemi. Çuval desenli perdahlama. Sarsak elek. Bunch Plater Finish. şişkin. olması istenir. Yonga yanığı. Kaba. kırılgan kâğıt. Kâğıdın Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma Kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. Manda gözü.

Eğe diş açısı. Eleğin sürtünme lama. müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. Selüloz öğütücü Bus. Taşlama yüzeyinde bir cm2 deki diş sayısı. nedenlerle kopması. Burr Impression) Business Process. değer. Bobin Bursting Disc. Butt. Kasap kâğıdı. Uç uca birleştirme. Belirli dizilim açısı. Eğeleme. (kenardan dönüştürme. İş planı. kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kâğıt. Burr Number. Patlama. Etin suyu ve değer. Patlama mukavemetinin Butchers Wrap. Bir ürünü veya hizmeti bir Burr Teeth Angle. yaş kâğıdın salgı gibi çeşitli parafin kaplanmış kâğıtlar. Burr Pattern. Yaş haldeyken Burst Factor. Burst Ratio. Business Plan. Business Communications Papers. Ekleme. Yüksek akımları taşıyabilen bakır değirmeninde taşlama. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kâğıt türü. Patlama test cihazı. Kasap paketleme kâğıdı. Lokantalarda Burst Tester. değil) (2) Kâğıt makinesinde. gr/cm2). Kasap kâğıdı. Butter Box Liner. (Eş anlamlı. (2) Aşınma. Eğe izi. Uç uca yapıştırma. Taşlama izi. Basılı form. özellikle Butchers Dry Finish. Burr Lead. Patlama mukavemetinin Butter Bag Paper. Butchers Manila. Patlama endeksi. oluşturmak için kullanılan. Kâğıtta belirli bir özelliği olmayan ince kâğıtlar. (Bakınız. Patlama direnci. Birleşim yeri. (1) Taşlama. Kuru haldeyken kurutma bölümlerinde. Bu basınç Butted Splice. Patlama faktörü. Burst Index. 49 . Toz nişasta tankı veya kapalı sırasında kopuk noktada iki kâğıdın boydan boya tanklarda düşük basınçta delinerek basınç yükselmesini yapıştırılması. İletişim kâğıtları. Yağ paketleme kâğıdı. Kâğıdın birim kâğıtların birleşim yeri. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere kalkarak. Taşlama Bush Roll. Burring. İş süreci modellemesi. koyduğu maksimum kuvvet (kPa. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz makinesinin taşlanan yüzeyde bıraktığı izler. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Butted Joint. İş süreci. Taşlama makinesi dişlerinin Business Form. (Eş anlamlı. Burr Teeth Angle) formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. patlamaya karşı var olan direnç. Taşlama izi. basınçta. tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. (ISO 2758) yapılan birleştirme işlemi. Patlama oranı. (Eş anlamlı. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan kuvvetinin ötesinde kâğıt parçalanmaktadır. Samanlı kasap kâğıdı. (1) Uç uca yapıştırılmış Bursting Strength. Yaprak yağ kâğıdı. Yağ emme Burst Resistance. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları (zımparalarda kum sayısı gibi) ve süreyi gösteren beyanname. Patlama mukavemetinin kaplanmış saman renkli kasap kâğıdı. Matbu form.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burr Impressor. İz valsi. Patlama mukavemeti. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen Butchers Paper. kuru kâğıdın orta yerden yarılması. Butter Chip Board. kuvvetiyle aşınması. Taşlama eğesi diş açısı. üretim sırasında. Düşük gramajlı (lb/inch²). önleyen plaka. basınç altında patlamasına/yarılmasına karşı kaynağının yapıldığı yer. Elektrik barası. Burr Lead) Business Process Modelling. (2) Kazan borularında alın alanının. Burst. Patlama diski. iz desenli pres veya kalender Burr Pattern) valsi. (g/cm²). (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde Butcher Paper) edilen değer. Yağ paketleme kâğıdı. (Eş anlamlı. Yağlı kâğıt.

Leke. Baypas. Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butterfly Valve. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Tereyağı paketleme kâğıdı. Genellikle düşük basınçlı hamur ve su hatlarında kullanılan bir vana türü. kâğıtta bıraktığı izler. Düğme. Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. By Product. Butter Paper. Tereyağı paketleme kâğıdı. Astar olarak kullanılan düşük kaliteli bir kartondur. Button. Kelebek vana. Hatlarda bakım anında vanayı yalıtarak sökülmesini sağlayan yandan geçiş hattı. Button Board. Kelebek vana. kırılan düğme parçalarının. Müşteri. Yan ürün. Butterfly Valve. Alıcı. Alın kaynağı. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim. Dönüşümlü kâğıttan fazla temizlenmeden yapılmış kirli karton. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Butter Wrappers. Butt Welds. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. Kâğıt içinde imalattan gelen büyük lekeler. Buyer. 50 . Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. Düğme lekeleri. Tereyağı paketleme kâğıdı. By Pass. Butter Parchment Paper. Yan geçiş. Button Specs.

Kablo mermer bulunmaktadır. kalsiyumla yaptığı tuzlar. Doğada anhidrit Cadmium Yellow. Cake Board. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit kâğıtlar da denir. Mermer. Fırınlanmış kil. Pan C (X). kâğıt türü. serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine olduğunda vanadan geçen su miktarının galon olarak aragonit denir. kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pek çok sayıda renkli Cable Marking Paper. Yağ asitlerinin sarılan kâğıt. Calcined Clay). Lime Soap. C1S Litho. Pasta kutusu kartonu. (Bakınız. Kâğıt ip. Beyaz olan kalsitler. Cable Insulating Paper). Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. (Eş anlamlı. Kek kâğıdı. (Bakınız A(X) Liner). Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi ölçüsü. Kalsiyum sabunu. mermer. Cake Pan Liner Paper. Temiz hava kanunu. Tebeşir. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. ve B(X)). Kalsiyum karbonat. ince ve eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. (1) Dönüşümlü kâğıt üretiminde. Fırınlanmış kaolin. 51 . Kek taban kâğıdı. Doğada. daha iyi vermek için. C yağlı kâğıtlar. Kâğıda beyazlığı yapılma etiket. Sodium Soap) Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde Calcium Sulfate (CaSO4). bileşik. Kâğıt veya kartonlarda. ip haline getirilen kâğıt ip. kalıntıları oluştururlar. Cable Yarn. Kablo sarma kâğıdı. farklıdır. C1S Label. Kapasite faktörü. Kalsiyum sülfat. C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe Calcium Carbonate (CaCO3). Suda çok kullanılmaktadır. (Bakınız. Art Printing Paper) denilmektedir. Kadmiyum sülfit ve (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. Kablo mürekkep giderme aşamasında kullanılır. 2H20) olarak bulunur. damarlarının numaralarını belirlemek için her damara Calcium Soap.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cake. günümüzde kâğıt CV (Valve Sizing Capacity). Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. Pasta. kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. taşı. iç yalıtkan tabakası olarak kullanılan ince bir kalıntısıdır. Şeffaf renkli. üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen Cable Paper. İki yüzüne de kuşe olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat kaplanmış kâğıt. Kablo markalama kâğıdı. Bir vanada 1 PSI basınç düşümü kullanılmaktadır. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. C1S Etiket kartonu. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. (Coated Two Side). Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. (Coated One Side) Kaolin). Elektrik aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kablolarında. farklı özelliklerde C2S. Vana sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kapasite faktörü. Pelür kâğıtlarından yapılanları ise çeşitli az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. Genellikle Kraft kâğıtlarında dilinerek. Kek. 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. (2) Selüloz damarlarını saran numaralandırılmış kâğıt. Kireçtaşının Cable Insulating Paper. kalsit. Filtre preslerde elekten geçemeyen katı C parçacıkların oluşturduğu katman tabakası. Tek tarafı kuşe kâğıttan Calcined Kaolin. Calcined C1S. Kadmiyum sarısı. Bu kâğıtlara sanatsal türleridir. (Bakınız. tebeşir. aragonit. Kireç baskı kartonu. Sabun. Bakınız. (Bakınız. Elyaf ip. Kablo yalıtma kâğıdı. Alçı. Cable Spinning Paper. Suda çözününmüş sodyum sabunlarıyla gerçekleşir. (Eş anlamlı. Calcined Clay. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan Cake Wrapper Paper. CAA (Clean Air Act).

geliştirilmiş. (Mass Colouring) yumuşak yapıdadır. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine Calender Scabs. (Bakınız Calendar Stock). kesikler ve çeşitli izler. ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. Kalender sargı kâğıdı. Calender Crushed). Kalenderde boyanmış. Kalenderde işlemden geçirme. Calendered Paper. Kalender valslerinden yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Calender Scabs). yapılırken. Bunun kâğıt kaplamadır. Kalenderde işlem baskı sırasında. Buna rağmen çok az hız farkı Calender Barring on Marks. Kalenderde esmerleşmiş. Kalenderlenmiş kâğıt. Kâğıt makinesinin kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. 52 . Calender Bowl Paper. Kalenderde nadiren oluşan. (Eş anlamlı. Calendered Finish). Calendar Pad Bond Paper. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. kalenderle kâğıt yüzeyinin işlenmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Çökelmiş kalsiyum sülfat. nedeniyle kâğıt yüzeyi sürtünme etkisiyle perdahlanır. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. Kalenderde. (Eş anlamlı. Calendar Board. Granit (taş) Calender Broke. Katlanma izi kâğıdın eşit safihada bıraktığı periyodik izler. Kalender valsleri. Kâğıt üzere. kâğıttaki kırılma izi. Blok masa takvimi kâğıdı. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. Kalender. Calender Cuts. Kalender izi. Çizgili Kalender izi. yoğun hale getiren. veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. Calendering. Kalsiyum sülfit. Calender Barring). Calender Roll Paper. Kalender bono kâğıdı. belirli gramajlarda üretilmiş. kâğıdın valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. Kalender kâğıt valsi. yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. Kalender kaplama kâğıdı. Calender Crease. kıvrılmalar nedeniyle karışık selülozdan üretilen karton türü. şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar Calender Scales. Calender Roll Paper) Calender Paper Shaft. Takvim kâğıdı. Bazı Calender Colored. Calender sonucu oluşur. oluşan. Takvim arka kartonu. Bu tür kaplama kâğıtları. Kalender valslerine ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey karton. Calender Blackened. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. Kalender kesiği. Kalenderde ezilmiş. Kâğıtta dolgu Calender Crush Finish. Kalender katlanma izi. Kalenderde sürtünmeli işleme. Kalender baskı izi. kaplama dolgusu (Crown Filler) Calender Crushed. Calendar Papers. tutkalsız ve alternatifi kütle boyamadır. Silindirle ezilmiş. (Bakınız. Kalenderleme. Takvim kartonu. Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve Calender Friction Glazing. kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer (Bakınız. Ofset baskıda kullanılmak Calendered Finish/Finished. bombeli valsi yüzeyine sarılan ince kâğıt. kalite bozuklukları. Silindir kelimesinden türemiştir. Scabs). Kalender döküntüsü. Yüzey boyama tekniklerinden biri. Kalenderde boyanmış. Broke). Calendar Back Board. kuşe kâğıt. (Bakınız. Tek yaprak takvim veya Calender Dyed. birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin (Bakınız. Kalender işlemeli. Kalender Calender Pad Bond Paper. üst üste valslerden oluşan baskı ve Biri büyük çaplı biri küçük çaplı iki silindiri olan bir perdah makinesi. (Bakınız. Kalenderde işlenmesi için kaba olarak üretilen bono kâğıdı. Kalender kesik izi. Genellikle Calender Rolls. kopmayla sonuçlanır. Kalender baskı izi. Calcium Sulfite (CaSO3). kalenderlerde ve bazı Gofraj makinelerinde valslerden biri Calender Dyed). Calender. boyama. (Bakınız. Kalenderde Calender Marks/Marked. Küçük çaplı vals daha hızlı dönerek çalışır. Calendar Stock. Kalenderde işlenmiş. Düşük kalite Kalender valsleri arasından geçerken.

Kalender izi. pankartlar. Kalender bölümü. Calibration. Çok yıllık. Seçim kampanyası kâğıdı. Mihver boru veya masura Caliper Shear Burst. Tekstilcilerin. Taç vals taşlama Calender Stack Craumbs. işlemi. (1) Kambur. Kanada standart serbestliği. odun selülozundan yapılma. Bu tür kalenderlere yaş kalender Camber. kitap kâğıdının bir türü. bulunur. Kalori ölçer. (1) Kambur vals. ünitesi sonunda. satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma Bir puan. (1) Karton varil. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. Calender Stack. pres veya kalender yöntemi. Calender Vellum Finish. (Eş anlamlı. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. Kâğıt makinesi Calorie. Bir tür. Taç açısı. Kalınlık göstergesi. (2) Kurutma silindiri. genellikle kosinüs cinsi bir açıyla ifade edilir. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle üretim tekniğiyle üretilmektedir. eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm gelen kâğıt kopması. ederek. denilmektedir ve ön kurutma bölümünden sonra. kopma. Kamburluk açısı. Bir birim ağırlığındaki katı Calender Sizing. Parşömen işi Kalenderleme. Seçimler Calico Paper. Cambium. Milimetre (mm) veya mikrometre (µm) üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. Patiska desenli (kâğıt). Isıl enerji birimi olan bir kalori bir gram bölümlerinden biri. Kalınlık. Vals kamburu. mal Canadian Standard Freeness. çift çenekli bitkilerde ayarı nedeniyle. Kalenderde boyama. Kadranlı mikrometre. (2) Taç vals. parşömene benzetme kumaşa benzetmek için yapılan. (Benzer anlamlı. son (Eş anlamlı. kimyasal madde ’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. Yaş tezgâhı. valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey Calorimeter. Ağacın dış Calender Staining. Yaş kalenderde kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve yeni hücreler yapılan boyama. Thickness) variller. Campaign Paper. kaplama ve Gofraj işlemi. Çok Cambric Finish. Camber Angle. (2) Valsin taç kısmı. okullarda not tutmada kullanılan 53 . valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Cambridge Bible Paper. Kalenderin kurulu olduğu kurutma suyun sıcaklığını bir derece arttıran ısı miktarıdır. Doğruluğu bilinen Cambridge India Paper. Suni deri. Bir duvar kâğıdı türü. afişler ve kartpostallar için Caliper. bir inç ’in binde biridir. Kâğıt yüzeyini ince bir kâğıdı kalenderleyerek. gibi işlerde kullanılmaktadır. aradaki farkı düzeltme. Kutsal bir cihazla. Kalenderde yüzey tutkallama. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. Calorific Value. Ayarlama. Cambridge İncil kâğıdı. Çok nipli kalender. Kambiyum. Hatalı kalender valsi yaş halkaları oluşur. Kalender çizgileri. proje (ISO 534) saklama kutusu. cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. Kâğıt kalınlığı. kuşeli Bristol kâğıdı. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. sırasında kullanılan. Bu sayede Calender Streaks. Bombe açısı. Yığın kalender. tutkallama işlemi. Kamburluk ölçüsü olarak nedenlerle oluşan. kurutma bölümünden önce kullanılır. Kutsal Calf Paper. Kalori değeri. Kalori. Crown). Üst Camber Roll. Calender Sizing) üreterek kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. Sarı defter kâğıdı. makine Canary Writing. Basma desenli kâğıt. Calender Spots. Kalender yakıtın yandığında vereceği ısı miktarı. kalenderde oluşan izler. Kalender baskı izleri. Kalınlık Birleşik Devletler Can. mal sarıcıdan önceki bölüm.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Section. Büyüten doku. Ölçü ayarlama. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı Caliper Gauge. Cambridge Hint kâğıdı. üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. Kalenderde muhtelif Taç valsin taşlama açısı. Camber Roll Grinding Machine. Kanarya kâğıdı. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese kitap kâğıdının bir türü. nokta görünümlü izler.

kenevir veya pamuk amaçlı sahip olunan kaynaklar. yapı. Kauçuk. Capacity Planning. Tenekeyle desteklenmiş tüm Capillary Flow/Action. belirli bir süre içinde. Çeşitli kalınlıklarda. Mikro çaptaki kanalı olan. Kılcal akış. Kapiler kuvvetler. Şekerleme sargı kâğıdı. Candle Paper. Canister. Kapasite kullanım oranı. Canvas Board. görülen hava veya suyla dolu. Kapiler emiş. 300 olarak. türleri elektrik Candy Wrappers. Yüzeyi Capillary System. Mum paketleme kâğıdı. son derece saf 54 . Candy Slab Paper. Üretim üretilirler. Bu kuvvet hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini hareketini sağlayan kuvvetler. Normal Capacity. aralara konulan Cap Board. Capacity Utititazion Rate. Manivela gücü. selüloz elde edilen bitki. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden Candy Box Dividers. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek bir kâğıt türü. üretim kapasitesini azami ölçüye renkli mum paketlemede kullanılan bir kâğıt. Şekerleme torba kâğıdı. Kapiler özel temel kaidesi gerekmektedir. silindirik kutu veya kapak yapmak için üretilmiş Candy Box Liner. Kapak kartonu. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. Candy Cup Paper. Yağ. getirmek için yapılan planlama. Kondansatör kâğıdı. Design Capacity). Keten yüzeyli karton. Kılcal. Ideal Capacity. inşaat sırasında Capillary Suction. Şekerleme sargı kâğıdı. Kapiler. Değişik ürünlerin Candle Wrapping. Saplarından bir tür pamuğa benzer tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. Kapasite planlaması. Mum kâğıdı. Çok ince Capillary Electrophoresis. Expected Actual kendine yanmayı sürdürebilen maddelerin üretiminde Capacity. Candy Twisting Tissue. Mikro çaplı hava tüpü. Kılcal emiş. Şekerleme kâğıdı. Şekerleme kutusu seperatör kâğıdı. Şekerleme kutusu taban kâğıdı. aynı zamanda tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. Karton varil kâğıdı. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. yüklerine göre ayıran tekniktir. yağlı bir kâğıt türü. fiili olarak gerçekleşen üretim Candy Bar Wrappers. Şekerleme kutu kartonu. Kendir. Ağaçlarda perdahlanarak kanaviçe görünümü verilmiş karton. (Bakınız. Topal vinç kaldırma Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru kuvveti. kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde Capital Asset. Capilary. (Eş anlamlı. kullanılmaktadır. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık Can Board. Genellikle sülfat. Mihver boru kartonu. binanın temellerinden destek aldığı için. Mumlu ve ince miktarı. Kap kek kâğıdı. Capacitor Paper. yukarıya doğru Cannabis. Capacity. Kılcal kuvvetler. Sabit sermaye. Koyu mavi üretildiği makinelerde. Candy Bag Paper. Sermaye varlığı. Operating Capacity. Kılcal hareket. parafin gibi kendi Practical Capacity. geçirilerek. Cantilever Force.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ samanlı kâğıt. borularda sıvının. Kapiler tüp. belirtilir. yer çekiminin aksine. Kondansatör Capilary Tube. Kenarlarına teneke destek seperatör kâğıtları. Karton çay kutusu. iletkenlikleri düşük defteri olarak kullanılmıştı. Sigara kâğıdı benzeri. Tasarlanan kapasiteye göre. kaynaklar elverdiği ölçüde gram/m² civarında gramajı olan Kraft kâğıdı. Bu kuvvetler. selülozundan üretilirler. yapılabilen üretim miktarıdır. kullanılan düşük gramajlı bir kâğıt. Elektrolitle dolu Kapiler bir tüp içinde. Kapiler elektroforez. Doğal kauçuk. Çubuk şeker kâğıdı. kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi. kartonlar. kılcal kanallardan oluşan Caoutchouc. amacıyla da kullanılır. Kapiler sistem. Şekerleme ve çikolata kutularında. Halen sarı bloknot defteri olarak olarak üretilirler. Kapiler karton kutu türleri. Hemp) Capillary Forces. Kılcal ağ. Kapasite.

Buhar kazanlarının ve gramajlı kâğıt. Karbonsuz kâğıt. Karbon bağlanması. Karbonil grubu. özelliği bükülmez olmasıdır. Otokopi amacıyla. Zımpara kâğıdı. Karbon sermayeye oranı. Kimyasal maddelerde örneklerdir. Capital Asset) otokopi kâğıtları. (Eş anlamlı. Meşrubat. lamba isi. Demir zımparası Farklı türleri bulunmaktadır. Karbonlu astar kâğıdı. görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. yapımında uygulanan. Havanın Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. Karbonik asitler grubu. Kuyruk sarıcı. Satış-sermaye oranı. genel ad. Çini mürekkebi. mum isi ve kâğıdı. düşük Carbon Steel. (Bakınız. (Eş Anlamlı. Karbon lekeleri. Bir nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretilen mukavvalar. Siyah kâğıt. Hurda kâğıt kullanılarak Carbohydrate. Carbon Monoxide (CO). kalsit türü kâğıt Carbonyl Group. Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 Carbonizing Base Paper. Carbon Black. C.H. ışığa karşı Carboxy Group. Kısıtlı enerji üretimi. Kuşe kâğıt. Ziftli tavan kâğıdı. üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. Zehirli bir gaz. Carbonate Paper. Oksijenle çift bağ yapan dolgu maddeleri. Korindon.O dan meydana gelen. aranan olumsuz özellik. kalsitle kuşe kaplamalı. Fotosentez ve kemosentez buna Carcinogenicity. Carboxy Group). Pulper Kazanlarda yanma sırasında oksijen yetersizliğinden ortaya içindeki naylon. Arkası Cardboard. Ragger) Carbon Paper. Mukavva. Satma amacı yüzü karbon kaplı kâğıt. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen karbonlu sürekli form kâğıdı. Carbonates. Karbon kâğıdı. oksitlenmeyle oluşan Carbon Coating. Kuyruk halat sarıcı. Carboxymethylcellulose (CMC). Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. Cap Paper. Karboksi metil selüloz. bir içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kâğıt. Karbonsuz. Karbonlu form kâğıdı. Carbon Black Paper. Yanmış kâğıt bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. Karbon monoksit. (Bakınız. bira. Karbon kopya kâğıdı karbonik asitler grubu. Carboxyl Group). Alüminyum ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten oksidin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. Satış rakamlarının Carbonless Copy Paper. Selülozun için kullanılan kâğıt ve kartonlar. borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. maddelere dönüştürülmesi. Carbonless Paper. Noncarbon) Capital Turnover. Şişe kapak kâğıdı. olmayan. Dergi basımında kullanılan. Karbon çeliği. kâğıt. Temel yüzüne karbon siyahı sürülmek için üretilmiş astar kâğıdı. Carbonized Forms. Sermayenin iş kaplamasız kopya kâğıdı. Zımpara tozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capital Ratio. kullanılan kâğıt. C m(H2O)n artıkları veya siyah boya kalıntılarının tam temizlenememesiyle hamurda kalır ve kâğıda geçer. Karbon kaplama. Karbonhidrat. (Eş anlamlı. Karbon siyahı. Capstan. kendine gerekli olan enerji üretimi. NCR Paper). (Eş anlamlı. Sermayenin satış Carbonless. Hamur harmanları da sabit 55 . Capital Ratio’nun tersidir. şarap gibi Carbonless Paper. elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. Alkali kökenli. Sermaye-satış oranı. Karbonatlar. Nişasta yerine karbondioksitini canlılar tarafından kullanılarak başka tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Petrol Carborundum. Karbonsuz kopya kâğıdı. Carbon Spots. koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları Carboxyl Group. Baca isi. Siyah renkli. LWC). Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda asetilen siyahı bunlar arasındadır. karbon bileşikleri. Carbon Fixing/Fixation. Carborundum Paper. Kopyalamada kullanılan bir Captive Generation. Capsheet. Karbonat kâğıdı. Karbon dışı maddelerle yapılan rakamına oranı. sarıcısı. Kanser yapıcılık. (Bakınız. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının çıkar. üretimi ve ağartılması sırasında. kaplama işlemi.

bir önceki kademenin rejeklerini. Kartvizit. (Bakınız likörün sürüklenmesi. Nakliye kurallarına uyacak destek amacıyla konulan kartonlar. Kraftlayner. (2) Kartondan yapılmış karton üretiminde. Tek yüzü kuşe gri karton. Mukavva işi. Stok maliyeti. Cardboard Middles. Ardışık. Kraft kartonu. Carload Lot. Card Index Bristol. başka bir gruba gönderen boru bağlantı bölümü boyunca taşıyarak. Elde tutma maliyeti. (1) Taşımak. Carpet Brown). Ardışık bağlantı. Döşeme altı kartonu. Koli yapıştırma bant kâğıdı. Mukavva ara kartonu. altta (Slave) çalışan Carrying Cost. Carpet Lining). Kurutma silindirlerinde bir önceki grubun kullanmadığı Carrier Rope.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ tanımlı değildir. Halı altı kâğıdı. (Bakınız. Carpet Yarn. destek olan vals. (Bakınız. Ardışık kontrol. (Bakınız. Cartridge Paper. Carpet Lining. Seperatör kartonu. Sevk ipi. Kutu takviye kartonu. Kutuların içine içindeki bir kamyon kâğıt. Oluklu mukavva Carton Labels. Buna “Pull Over” da denmektedir. Index Cartonboards. Gramajı 1000 gr/m2 ve miktarı. (2) Yüklenmek. Carpet Brown. (1) İstiap haddi sınırları Carton Liner Paper. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. Fişek kâğıdı. Karton kutuların üzerine üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. Fişek yapımında kullanılan Carpet Felt. Seri. İki üzerine almak. Amerika’da ise 0. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. hızlı ve doğru olarak safiha. Cascade. Kaskat kontrol. daha değerli kartonların altına veya tüm kutulara verilen isim. yumuşak karton. Genellikle hamuruna Bristol). Bir yerden başka bir yere gitme. (1) Karton katlanır kutu. Bir işi Cascade Control. Carry Over. Kartonların üst üste ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. Carriying Roll. yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. gramajlı bir kâğıt türü. Trafik ikaz levhası. Birinin çıktısı diğerine girdi Carpet Underlay Paper. Sevk etmek. (1) karton Temizlik kademelerinde. arasına konulan. Motorla tahrik edilmeyen ve Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. Ambalaj kartonu. Kamyon yükü. kullanılan kâğıt. Carpet Brown. Bir kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet. Kartondan yapılmış Cardboard Finish. Zeminle halı olan süreçler.15mm nin taşınması. Car Sign Board. Harita kâğıdı Harita basımında Cardboard Linings. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton Carton Compact. Carry. Carton Stock. (2) Kesilmiş karton parçası. (Bakınız. (Bakınız. Kaskat bağlantı. Karton levha. Cartography Paper. Halı ve döşeme altına Carton Sealing Paper. üzerindeki levhalar. Kutu etiketi. (1) Vakum hatlarında suyun damlacıklar halinde 56 . Taşınma. Kâğıt makinesinde. Twisting bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. Sürüklenme. Çok katmanlı Carton. kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. Kaskat. keçe veya eleği taşıyan. mal sarıcıya ulaştıran ip. Genellikle ambalaj olarak arasına konulan dolgu kartonu. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı Cascade Connection. verilen ortak isim. Carpet Felt. Paperboard). Card Liner. yapıştırılan etiketler. sistemi. (1) Kart. kullanılan karton kutuya verilen isim. (2) Pişirme sırasında çıkan selülozla birlikte üzerindeki kartonlara denilmektedir. düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. Bükümlü kâğıt ip. serilen kaba. Kutuluk karton.3 mm hatta 0. Carpet Lining). bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine Card. kâğıdı kurutma çürük buharı. (2) Paper). sistem. Sevk valsi. kamyon yükü.

Direk ambalaj kâğıdı. Category. Döküm parçalar. Cation Exchange Process. Sistemin katyonik bir kavram. Pres ve üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. Bir yüzü yüksek için kullanılan kontrol sistemi. Katot tüpü. Sert cilt kapaklı kitap. Tabut kâğıdı. Case Bound Book. Ardışık buharlaştırıcı. Catalyst. Katyonik reçine tutkalı. Castings. Döküm. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama maddesi. Cascade Feedforward Control. Siyah likörün yanmadan önce suyunun metal yerine kullanılan karton. Kazein. Kâğıt dökülerek üretilmiş. 57 . Karton kutu. amacıyla kullanılan süt proteini. Kâğıt karton. Yağlı mürekkeplerin içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. Kutu imalatında kullanılan Cationic Rosin Size (CRS). Reçineli vals kaplaması. Cathode. Çelik alaşımlardan Cascading. Su yumuşatma ünitelerinde de net nakit para. Yazar kasa kâğıdı. Karton Kasa. Pompa gövdesi gibi. Süreci hızlandıran katkı Casein. (2) Gövde. Yağ emilim testi. ağır kuşe kaplanmış ve sıcak olarak arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan preslenmeden kurutulmuş. Kroma karton. polimerleri nötürleştirme kapasitesi. Katyonik boyalar. üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. (Eş anlamlı. Casing. Katot. Casing Paper. Cash Register Paper. Kroma kaplama makinesi. ikincil eleğin rejeği. rejeği ise öğütücüye döner. Case Lot. Ardışık ileri besleme makinesi. Arıtmalarda katyonları (tuzları) uzaklaştırmak için Cash Flow. kontrol. Üçüncül eleğin kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Cathode Ray Tube (CRT). Kroma kaplama. Tabut imalatında ağaç veya buharlaştırıcı. Temizleme kademelerinde. Peş peşe dizilme. Katalist. Katot ışınlarının paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. (Eş anlamlı. Ardışık ileri besleme Kusurlu olabilecekleri düşüncesiyle kullanılmazlar. Kroma karton Cascade Feedforward System. (3) Yoğun yüzey tutkallı ağartılmamış selülozdan yapılma Cationic Direct Dyes. Kutu kâğıdı. Katyonik talep. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. (1) Kutu. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit kullanılmaktadır. Kademeli Casket Paper. Hem ikincil eleğin çıkışı. floresan ekrana düşürüldüğü ekran tüpü. Kutu içinde. Bir palet kâğıt veya karton. ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek Cationic Demand. Carton Liner Paper). Katyonik direk boyalar. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. hem de Cast Funtional Layer. makinelerinde 300 metreden sonra. özelliği gösterdiği dönem. kâğıt. üçüncül eleğe gelir. Negatif kutup. boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. Bir top kâğıtta en alt ve en üst yapraklar. Cast Coater. Bazik boyalar. Cast Coating. Düşük gramajlı bir kuşe Case. Katyon değişim süreci. Kategori. sistemi. ayna parlaklığında karton. Hamur kasası ile mal sarıcı parlaklıkta. Kutu içi ambalaj kâğıtları. (Eş anlamlı. Ardışıklaşma. Classify) Case Labels. Cassie Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Evaporator. Karton kutu etiketi. buhar silindirleri Castor Oil Test. Belirli bir dönemde kasaya giren kullanılan bir süreç. Cationic Dyes. Case Lining Paper. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolü yapabilmek Cast Coated Paper. Katalizör. Categorize. Sınıf. Case Liner. Sınıflandırmak. buharlaştırılmasında kullanılır. Rimming) Catalogue Paper. kontrol tekniğidir. Nakit akışı. Su geçirimsiz torba veya ambalaj. Katalog kâğıdı.

Ticari bir marka. Sodyum. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. Sedir yağlı kâğıt. Crown Controled Roll). lityum kökenli dayanıklılık testi. Makine eni. Dar ve uzun işletmelerde yer darlığı veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. Selofan kaplama. kullanılan sargılık bir kâğıt türü. Kostik çekilme Ceiling Boards. boyuttaki değişmeler. Selüloz türevleri. Caustic Soda. Nitroselüloz ve kâfur bileşiği şeffaf CC Roll. Kavitasyon. Caustisizing Efficiency. Caustic. Makine enine kıvrılma. CD Profile. sedir yağı emdirilmiş ambalaj (Eş anlamlı. daha iyi tutunum sağladıklarından iç yönünde kıvrılması. Cavitation. Oyulma. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oluşmuş. Kostik çekme işlemi. Kereviz ağartma kâğıdı. Kostisite. Flotasyon ünitelerindeki hidroksit miktarının aktif toplam alkaliye oranıdır. Cellulase. Kedi yolu. İçindeki maddeyi Caustic. Selüloz ağartma türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. (Bakınız. haşerata karşı korumak için. Sodyum hidroksit (NaOH). Selofan olsun dönüştürülmesi. Lye) Cellophane. kullanılan ana elyaf kaynağı. Causticity. Kostik. dayanımını belirlemeye yarar. ve kâğıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kâğıt kullanım Cellulose. Oransal hücrelerin gövdesi. Selüloit. Selüloz. tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. (Eş Selülozun hidroliziyle elde edilir. yazılımı (NaOH/(NaOH+Na2S))*100 şeklindedir. mantar veya termitler CD (Cross Direction). CCT (Corrugated Crash Test). Kereviz sarma kâğıdı. saplarının beyaz kalması amacıyla tanımlamaktadır. Pompa emişinin kısılması Cellular Structure. Hücreli yapı. Caustic Extracted Kappa Number. Kostikleştirme randımanı. Hücre gövdesi. Pozitif şarjla CD Curl. Cedarized Paper. Kostikleştirme. Dalga ezilme testi. nedeniyle kullanılan köprülü yol. 58 . Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında yönü. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı selüloz türevleri. anlamlı. Sap selülozdan kostik çekilir çekilmez ölçülen lignin miktarını kerevizler büyürken. Kâğıdın makine eni yüklenmiş. Oluklu Mukavva. İp yapımında kullanılan mukavvada.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cationic Starchs. Selobiyoz. Ses emici akustik aşamasından sonra ölçülen Kappa sayısı. Bleaching Paper). Cellular Board. Ağır gramajlı Kraft kâğıdı Caustic Extraction. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. Sodyum karbonatın. farklılıklardır. Selülozun re jenerasyonuyla elde Caustisizing. Kâğıdın makine tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. Yeşil likörün beyaz liköre edilen. Oluklu kutularda. Kostik soda. Cellobiose. Kâğıdın enine doğru olan gramaj Cat Walk. Ağır moleküllü bir kıvrılmalar. dayanımdaki makine yönüne göre olan polisakkarit. Bakteri. Celluloid. Selüloz üretim aşamalarında sodyum Cell Body. Sodyum hidroksit (NaOH). Oluklu Cellulosates. selülozdaki lignin miktarı Kappa sayısıdır. enindeki yönü. Enine profil. olmasın kâğıtların plastik film ile kaplanması. Katyonik nişastalar. (Bakınız. matbaalarda artıklarını parçalamada kullanılırlar. potasyum. Lye) kâğıdı. sürecinde klorlamadan sonra alkali çözeltiyi ortamdan Celery Wrappers. Bu fiziksel özellikler. Celery uzaklaştırma işlemi. Genellikle kâğıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz kâğıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. dönüştürülmesi. Tavan kartonu. sodyum hidroksite Cellophane Coating. Selofan. oyulmalar. kenarlardaki ezilme bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Terim Celery Bleaching Paper. Kostik soda. Selülaz. İki D glikoz molekülünden oluşur. Yapısı hücrelerden sonucu. plastik bir madde. Ağartılacak özellikleri olan karton türleri.

elyaftan üretilmemiş kâğıt. Cellulose Purity. hijyenik yara tamponu. kullanılan toz selüloz. 59 . Gözenekliliği düşürüp elekte bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen serbestliğe olumsuz etki etmesine rağmen preslerde kuruluk bakım yönetimi. Selüloz yapısı. toz halindeki kozmetik Cellulose Degradation. Selüloz ipçiği. Toplam verimli bakımın yönetim olarak değeri arttırılmaktadır. Selüloz bozuşması. Bağımsız arttıran nano elyaflar. Cellulose Microfibrils. Selülozun molekül ağırlığı. Selüloz yandığında kül Cellulose Content. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Emici madde olarak Pamuk gibi bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. Kâğıttan yapılma katılan bir üründür. selülozun viskozitesi. Bu oran genelde % 33 oranındadır. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. Hücre duvarı. Merkezi bakım. Cellulose Paper. benimsenmediği yerlerde kullanılır. Celluluse Powder. Selüloz kökenli olan molekülleri. kâğıt. Avrupa Selülozun kimyasal formülündeki her atomun ağırlığının. Cellulose Nanofibril. son dayanım kazanır. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Cement Sack Paper. Çimento torba kâğıdı. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. CMC gibi maddeler bulunur. mukavemetleri nedeniyle selülozdan üretilen kâğıtlara. derece dayanıklı Kraft kâğıdı. (1) Kâğıt yara bezi. CEN (Comité Européen de Normalisation). kaplama malzemelerine Cellulose Wadding. Odun elyaflarından değerlendirilir. Dönüşümlü Elyaf. Selüloz aşılama. karton. Mihver boru. benzeyen dizilmiş yapısı. krepli. Selülozun suda enzimler Cellulose Matrix. denemelerde Testlayner gibi dönüşümlü kâğıtların yüzeyine Centralized Maintenance. Selülozun matrise kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. Selülozik vernik. Bunlar arasında. Selüloz viskozitesi. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. Cellulose Molecular Weight. (Bakınız. Selüloz oranı. Bobin göbeği. Son yıllardaki Center. boşluk doldurucu dolgu Cellulose Grafting. Selüloz mikro iplikçikler. Kâğıt peçete. Ambalajlamada kullanılan. Cellulose Chain Scissions. Hücre duvarının içinde bulunurlar. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede Cellulose Filament. Çözünmüş Cellulose Lacquer. Cellulose Structure. Belirli bir mikro iplikçikler sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Chain. ürünler. Kâğıtla ilgili standartları atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur. Cellulose Viscosity. Celulose Fiber. bulunan selüloz oranı. Selüloza sentetik kâğıdı. Cell Wall. Bitkilerin bünyelerinde olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. Camsı selülozik film tabakası. Selüloz zinciri. Bakım işlerinin hamur içinde cüzi miktarda verilerek iç dayanım kuvvetini dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. Toz selüloz. Virgin Fiber) Cellulose Film. Cellulose Napkin. bazen amblemli ve gofrajlı kâğıt peçeteler. Rayon. Yemek masalarında Decentralized Maintenance) kullanılan baskılı veya baskısız. Birbirine bağlı selüloz Cellulose Products. selofan. Selüloz film. Selüloz türevi olan vernikler. Selüloz nano iplikçik. Selüloz dizeyi. maddelerde. bulunmaktadır. Selüloz saflığı. plastik ürünlere. Selüloz zincirindeki viskoz. Standartlar Komitesi. nitroselüloz. (Zıt anlamlı. Hücre suyu aldığında şişer. Selüloz elyafı. Selülozik lake. Selüloz ürünleri. plastiklerde. İkincisi mekanik olarak elde edilen uzun selüloz ipçikleri. Yüksek polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. dokumalara. polimer molekülleri bağlama. Selüloziz. (2) Selüloz dolgu kâğıdı. bölünmeler/parçalanmalar. Cellulolysis.

Menşei şahadetnamesi. Ceramic Cover). Saman elyafı. Molekül zincirlerinin Ceramic Cover. Center Roll. veya su basan pompa türü. Centricleaners. Certified Supplier. Saklama kabı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan kartonu. Göbek rulosu. Centricleaners. Center Stock. Centrfugal Cleaners). Koltuk ambarı Cereal Box Liners. motordan doğrudan üretilmiş selüloz. Tahıl saklama kabı. Seramik kaplama. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur Chain Conveyor. bağlarından ayrılıp parçalanması. C dalga.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Centralized Stock. Kâğıt Karbon.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk anlamlı. Savurma döküm gövde. (Bakınız. parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. Kombi preslerde veya üç valsli Certificate of Origin. gösteren doküman. oluklu temizlemede kullanılan merkezkaç temizleyiciler. baskı transfer işleminde kullanılan Chain Termination. Köken sistemlerde ortadaki vals. B dalga. Dalga. Cereal Straw Fiber. Zincir uzunluğu. uzunluğu. D dalga. Yetkili satıcı. E dalga ve K dalga türleri de kuvvetle. Merkez vals. (Bakınız. Seramik bir yüzeyle. Centrifugal Pump. Santrifüj temizleyiciler. Zincir filigran. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. CFCs (Chlorofluorocarbons). Chain Marks. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. Zincirli konveyör. (Bakınız Decalcomania Paper). Renkli ve şekilli küçük kâğıt parçaları. bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. Confederation of European Paper Industries. Çok katlı kartonlarda. oluk yüksekliği 3. C-Dalga. Açık fanlı yapısıyla. Chain Scission. Zincir parça sayısı. Tahıl gevreği kartonu. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında yedek parça stok sistemi. Molekül zincirinin fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini Centres. Santrifüj elekler. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Merkezkaç dalga. kâğıt. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. (Eş anlamlı. Yeni mal sarıcılarda. Chain Lines). orta kısma Certification. Seramik transfer kâğıdı. Chadless Paper Tape. Merkezi stoklama. Centrifugal Screens. konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme vardır. Ceramic Coating. kâğıt Chain Length. (Bakınız. (Eş mukavvalarda. Santrifüj pompa. belgesi. Merkezden tahrikli. safiha temizlemede kullanılan sepetli elekler. Chain Scissions Number. El yapımı kâğıtlarda. 60 . yapılan tahrik şekli. Chads. hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları C-Flute. Kâğıt hamurunu Chain Lines. Cyclonic sayısını tanımlayan bir ifadedir. olukluda. A Centrifugal Cleaning. Mihver boru. Balya konveyörü. üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalarından CEPI. Orta dalga. Savurma şeridi. Cereal Box Wrappers. İç katman. Molekül Ceramic Transfer Paper. Dynamic Cleaners. Zincir oluşumunun sonlanması. kaynaklanan kalın izler. Belgelendirme. kullanılan karton türü. yöntemi. Konfeti. Tahıl saplarından tambur merkezine bağlı bir şaftla. Onay belgesi verme. C dalga (orta dalga) Cleaners). Centrifugal Cleaners. Santrifüj temizleme. Center Drive. Eski CNC tezgâhlarda ve tekstil makinelerinde tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. Delikli bellek Centrifugally Cast Shell. Salyangoz pompa. Punch Card). Kloroflorokarbonlar. Bazı valslerde. Zincir parçalanması. Delikli şerit kâğıdı.

zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin dayanıklı kâğıtlar. amacıyla uygulanan yönetim tarzı. Çek defteri kapak kartonu. harita basımında kullanılan. Metalleri karıştırıcı kanatların. kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak Charcoal Book Paper. kâğıdın mat görüntüsü. Maskelenmiş maddeler. Karıştırıcılı bir tank içinde Chelating Agents. (2) Ücret kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. Gözenekli ve tarifesi. Doluluk oranı. Chart Paper. (Eş anlamlı. Kimyasal bağlama. Bir kurumda. Kıskaçlanmış maddeler. Charcoal Kraft Paper. yük değerinin sıfırlanması. Tozama. (Bakınız. gereken sorun. hızlı hareket ederek karıştırma yerine bağlayıcı maddeler. Kıskaçlama. Dayanıklı ve silmeye kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. çizelgesi. Check Book Cover. Kemik renkli (doğal selüloz kullanılan yağlı kâğıt. Chalk Overlay Paper. (1) Harita kâğıdı. Kıskaçlayıcılar. Şelatlar. Kanallaşma. Selüloz veya oyulma yaratması. çalışma koşulları. Grafitli (kıskaca alarak). Karakalem çizim kâğıdı. dış kâğıt olarak kullanılan düşük Challenge. Kontrol listesi. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. Chemical Bonding. Peyniri sarmada Chamois Paper. yumuşak yapılı bir kalsit türü. Çek valf. Tebeşir paketlemede Check Paper. Mangal kömürü torba kâğıdı. sorunu. Peynir sarma kâğıdı. Çek defteri kâğıdı. Yük nötürleştirme. (Bakınız. karşı duyarlı bir kâğıt türü. (1) Temizlik zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Geçmişte fotokopi ve fakslarda izlenmesi gereken noktalar gibi konuları listeleyen denetim kullanılmaktaydı. Tebeşir kâğıdı. Zamana bağlı olarak. Chalk Transfer Paper. Çok düşük Check List. Oldukça temiz. Kraft Charge. ambalajlarında. Şamua kâğıt. Chelates. kâğıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar Charge Neutralization. maddeler. (1) Zorluk. elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak yüklenerek. Pamuk selülozundan veya Chalking. (Bakınız. bağlanması. ekipmanlar. Denetim çizelgesi. torba kâğıdı. Maskeleme kimyasalları. metallerle bağ yapması. Tebeşir kaplı kâğıt. (2) Kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Bible paper) Agents) Change Management. İlgili bölüm gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama tarafından düzenlenmiş. Yük zayıflaması. pigment kullanılmamış) ince ve kutsal kitap Chelants. (Eş anlamlı. Charcoal Book Chelation. yapılmış kâğıt. Doldurmak. Belirli bir (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. Chelants. Chalky Appearance. Check Valve. Chalk Paper. Kimyasal madde torba kâğıdı. Sequestrants) Charcoal Drawing Paper. tozaması. Çözülmesi kaliteli/samanlı kâğıt türü. Cheese Wrappers. Tebeşir görünümlü. Charge Decay. Uğraşılması gereken iş. Tebeşir. Çek defteri kapak kartonu. Chemical Bag Paper. (Bakınız. Chelating Agents) Channeling. 61 . Peynir paketleme kâğıdı. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının benzeri selülozlardan yapılan. (2) Yüklemek. (1) Yük. deniz kabuklularının Charge Rate. renginde. Kıskaçlayan maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chalk. Değişim yönetimi. Chelating basımında kullanılan kâğıt. Chalk Overlay Paper). (1) Yüklenme oranı. EDTA gibi organik bileşiklerin Paper). Peynir maddeleri nedeniyle. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma Check Board. Kaplama Cheese Manila. (2) Meydan okumak.

fırınlarındaki kayıplardır. Elek ve keçeleri Chemical Pulp. Chemical Preparation. Selüloz içindeki üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. Kimyasal kopyalama. Bir örneği selüloz üretiminde kimyasal geri kazanma Chemicals. (2) Kireç veya karbonatla suyun yumuşatılması öğütülmesiyle elde edilen selüloz. İyonlar karşı iyonlar verilerek çözünür Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok olmaktan çıkarılır. Kimyasal Chemical Recovery. Ham işlemler sırasında selülozun lignin miktarı azaltılır. Kimyasal kabuk soyma. CTMP. Chemical Preparation Unit. Kimyasal yıkayıcı. Yarı özellikler. Kimyasal hazırlama ünitesi. kimyasal reaksiyonlara karşı eğilim düzeyi. Manila yazı kâğıdı. tuzlarını geri kazanma süreci. Kimyasal fıskiyeleri. Odun yongalarının kimyasallarla Chemical Precipitation. ağırlığına oranı. Özellikle hurda Chemical Manila Writing. Genellikle zehirli üretiminde. Kimyasal özellikler. Chemical Loss. Bir kimyasal önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve reaksiyon sırasında veya daha sonrasında ortaya çıkan ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. kazanılabilecek kimyasalın yüzdesel oranıyla hesaplanır. Kimyasallarla öğütme süreci. Kimyasal atık. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. Geriye kimyasal külü Chemical Ghosting. Bu Chemical Coagulation. Sonra da bu işe özel kazanda kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Kimyasallar. CTMP. Kimyasal oksijen Chemical to Wood Ratio. Yongaların kimyasal maddelerle temizleme. Kimyasal temizleme. Selüloz kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. renginin ve bulanıklığının Chemical Reactivity. (1) Kimyasal çökeltme. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Kimyasal geri kazanma tesisi. Kimyasal re aktivite. yarı mekanik hamur. Kimyasalla öğütülmüş selüloz. Kimyasal topaklaştırma. kimyasal. Chemical Debarking. ligninin alınması için kullanılan sodyum kimyasallar kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Cleaning. Chemical Showers. Kimyasal selüloz. BOD). Kimyasal geri kazanma. Siyah likör önce Chemical Fiber Paper. ( Bakınız. 62 . sıvılara kimyasal maddeler katarak katı parçacıkları Chemigroundwood. göre hazırlama. Yongaların buharlaştırılarak suyu azaltılır. Bir maddenin giderilmesi. mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü Chemical Recovery Plant. suların kimyasal maddelerle. Kimyasal selüloz. Chemical Wood Pulp. Kimyasal hazırlama. Baskıda kalır. Kimyasal salım. Chemi-Thermo Mechanical Pulp. Toplam geri Chemical Release. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi üretiminde kullanılan kimyasalların ağırlığının kuru odun sağlayacak yeterlilikteki oksijen miktarı. Selüloz ihtiyacı (KOİ). Kimyasalın oduna oranı. birlikte yapılmaktadır. (Eş anlamlı. Manila kâğıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin kenevirinden. Bir işlem sırasında geri kazanılabilecek kimyasalların kaybolması. Chemo-Thermo Mechanical Pulp) Kimyasal hazırlama birimi. Yongaların Chemical Properties. Asıltılı pişirilmesiyle elde edilen selüloz. Chemical Oxygen Demand (COD). kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. Kâğıt Chemi-Washer. yaratması. Kimyasal madde kaybı. kimyasal yolla üretilen selülozla yapılan pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan kâğıt. çökeltme işlemi. fıskiyeler. Kâğıt kimyasalları. Biological Oxygen Demand. yakılarak diğer kalıntılar uçurulur. Özellikle metalik katyonlar için yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek kullanılır.

Hacim ölçme yoluyla içinden silikat (Al2. selülozundan yapılma karton. Ramie). Çin keneviri. Yonga makinesi. Pamuk elyafından 5 kat daha güçlü elyafları eğimli sarsak elekler şeklinde çeşitli şekillerdedir. Hamurun içine başka renklerde yongaların. Odun yongalayıcı. Chip Pile. Hidroklorik asidin tuzları. sert ağaçların Chip Crusher. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak havadan ayrılması. Çin kâğıdı. (1) Kırçıllı kâğıt. beslenen yonga miktarı. Kıyılmış odun. Chip Filling. Selüloz yapılacak Cheviot. Serbest haldeyken üzerindeki silodan cebe aldığı görünümde. Yonga silolama. verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. Selüloz noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. Kestane ağacı oluşan ekipman. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kimyasal selülozdan yapılma dayanıklı bir kâğıt türü. Yonga yükleme. China/Chinese Grass. böceği besini olarak kullanılır. kullanılır. Beç türü pişiricilerde Chill Cast Roller. Yongalayıcı. Bu bitkiden elde edilen rami Chips. Chip Silo. Çek kâğıdı. (1) Yonga. Soğuk döküm merdane. Cherry Picker. Chill. SiO4) minerallerine bağlanmış. Yonga ezici. Buhar kâğıt. Yonga besleyici. (Bakınız. Kaolin. Yonga yığını. En eski el yapımı ekipman. Yaprakları dut yaprağına benzer ve ipek Chipper. Büte. Rami de (Chip Silo) denilen bir çalı. ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları Chip Packing. Yonga şartlandırıcısı. Gri karton. Büyük boyutlu yongaları odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. Yonga şarjı. Yağlı vanadır. üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip Chest. dişli iki valsten Chestnut Board. Hamur bütesi. Sepetli kaldıraç. Yonga elekleri. Çin çalısı. Yonga ayırma. (Chipboard) Chlorate. Seramik kili. (CIO3)-. sonra yığıldığı silo Chip. Kestane kartonu. (Chip Silo) 63 . Hamburger kâğıdı. Doğada alüminyum Chip Meter. Yonga çürümesi. Yonga konteyneri. selüloz hamurundan yapılma kartonlar. kâğıtlardandır. Chip) elyafı pamukla karıştırılarak para kâğıdı yapımında Chip Screens. Chip Decay. Dürüm kâğıdı. Yonga silosu. Chip Seperator. su molekülleri geçen yongaları ölçüp ekrana aktaran düzenek. Soğumak. (2) Chip Digger. Dişli disklerden oluşan ve China Paper. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan yongaları basınçlı bölgeden pişiriciye boşaltır. Yonga ayırıcı. Soğutmak. siloda mantarlaşarak çürümesi. Kütüklerin yonga haline geldikten bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Bunlar döner tamburlar. kullanılan madde. China Clay. Basınçlı kullanılan kâğıtlar. az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. vardır. esmer ezerek küçülten ezici. ortama karşı çalıştığından cepleri olan devasa döner bir Chili Wrapper. kaçışını önleyecek sızdırmazlığı sağlanmıştır. Beç türü pişiriciye göre özellikleri olabilir. Havayla taşınan yongaların kavrularak. Yonga silosu. Son yıllarda. yongayı pişiriciye yükleme. Yonga ölçer. Tank.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cheque Paper. Güvenlik amacıyla filigranlı veya fosforlu kırçıllı gibi Chip Charge. (Bakınız. (Bakınız. Klorat. Pnömatik yonga taşıyıcısı. kâğıtlardan yapılan bir karton türü. Açık havadaki yonga silosu. Chip Bin. Pastel tonlarda üretilmiş antik görünümlü karton kaplamada Chip Feeder. (2) Karışık hurda Chip Storage. Chinese Paper) yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği Chinese Paper. kaba karton. Fabrika içinde yüksek Chip Conditioner. Döner besleyici. Değerli kâğıtların basıldığı Chipboard.

Suya ölçülü klor veren donanım. Chocolate Dipping Paper. Klorlama süreci. Chlorine Dioxide (ClO2). üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve klor arasındaki fark ölçümlenerek bulunur. Kromotoğrafi. Klor dioksitle lignin bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. hamura klorun verildiği kule. çıktığında patlar. Vals kaplamalarında ve paslanmaz 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor alaşımlarda kullanılan bir metal. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için Chlorination. Klorlama karıştırıcısı. fotoğraf taban kalitede selüloz elde etme aşamalarından biri. Bakım sırasında sıklıkla atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. (Bakınız. Klorsuz kâğıt. Buna Pomilio kâğıdı. Tahta takoz. Çikolata seperatör ağartılmasında kullanılan bir madde. Her Chlorine Dioxide Delignification. Örneklenen bir suyun veya Chock. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme Chromaticity. Clorine Free Paper). Klor talebi. Chlorine Requirement. gram cinsinden değeri. daha parlaktır. Chlorine Demand. ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuvar cihazı. gazının. Havadaki yoğunluğu hacimce % 4 ün üzerine konulan kartonlar. Samandan yüksek Gümüş klorit ile kaplanmak üzere üretilen. Krom. Kloru parlak bir ambalaj kâğıdı. Çikolata sargı kâğıdı. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. selüloz ve bu kâğıdı. Hamurun klor ihtiyacı. Karışımların kimyasal verildikten sonra karıştırmak için kullanılan karıştırıcı. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Chlor Free Paper. Çikolata alt kâğıdı. Daha kromatik olan işlemidir. Klorlayıcı. Chlorine Mixer. ince kâğıt. Çok kademeli Ağartma için gerekli klor miktarı. Fotoğraf taban kâğıdı. Klor Sayısı. değeri. Kâğıt kromatoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı selülozdan yapılmış kâğıtlar. giderme. değiştirmek üzere. Chlorine Dioxide Stage. Çok aşamalı ağartma sürecinde selüloza klor dioksit vererek reaksiyon Chromatic Paper. Chlorination Stage. ambalaj kâğıdı. Çikolata kutuları içinde. Karışımların bileşenlerini buharlaştırıcı. aralara bölme olarak değerliklidir). selüloz ağartma ünitesine nakletmek için kullanılan Chromatograph. Chlorine. Chlorine Free Paper. Krom kaplama. Süreci de denilmektedir. türü. Klor talebi. ağartma sürecinde klorun verildiği aşama. Klor verme aşaması. Üretimi sırasında. Kromatoğraf. Selülozun Chocolate Dividers and Layer Board. Klor gazı. Gümüş Chlorine Consumption. Chlorine Number. 25 °C de 15 dakika süreyle Chromium. Klorlama. Beyazlatma amacıyla Chlorinator. Chlorid miktarı. bir organik bileşiğe klor verilmesi. “D” aşaması. (C aşaması) Chlorine Tower. Chloro Bromide Paper. Klorlama kulesi. Klor buharlaştırıcı. 64 . Ağartma sürecinde klorikle ve bir miktar gümüş bromidle kaplanmak üzere bir ton kuru bazda selüloza verilen kg ölçüsünde klor üretilen fotoğraf taban kâğıdı. Parlaklık. Klor dioksit aşaması. Klor tüketimi. Çikolata Tüketilen klor ise klor talebidir. (Burada klor +4 kartonu. Selüloza klor Chromatography.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorid Photographic Paper. Hidrojen atomlarıyla yer alkali yıkama. Chromium Coating. Klor dioksit. Chocolate Wrapping Papers. analizi. Verilen klorla suda kalan imalatı sonrasında. Chlorine Evaporator/Gassifier. Chlorine Process. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. Hediyelik sağlanan sonrasında yıkama yapılan aşama. (Bakınız. (2) Ortama klor verilmesi. Kromatik. Samanın alkali ortamda pişirilmesi. Photographic Paper). Chromatographic Paper. Parlak ambalaj kâğıdı. Takoz. Kromatoğraf kâğıdı. Fotoğraf taban kâğıdı. Filtre klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. (4) Hipoklorit ile ek ağartma.

Tek tarafı çok Circuit Closure. İki katlı siyah noktalar. Kroma dupleks karton. CIE Whiteness. (Bakınız. Circular Cutter. krepli ve esnek özellikli kâğıt. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan CIELAB Coordinates. Claflin. döner kâğıt kesme ekipmanı. Kroma kâğıt. dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek Clay Coated Solid Bleached Sulfate. filtre yapımında kullanılan. (Bakınız. Cigar Band Paper. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu amacıyla kaolinle selüloz harmanından üretilen kâğıt. Cigrette Filter Paper. Kuşe kaplamalı. Çöktürme havuzu. Döngü oluşumu sağlama. Renk Clamp Marks. krom karton Circuit. krom karton Clad Steel Plate. Giyotinde. Bilgisayar Chromo Board. Laboratuvarda belirli çapta kâğıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. Clay Coated Boxboard. Çözülememiş ve paslanmaz çelik kaplanmış levha. Sigara kâğıdı. Cigarette Filter Paper). Kuşe kraft kağıdı. nedenle konik öğütücüler bu adla anılmaktadır. Chromolux Board. Kil torba kâğıdı. Kroma tripleks karton. kapalı döngü Chromo Paper. Kâğıt üzerinde görülen küçük Chromo Dublex Board. sırasında. (ISO 2470) çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. Kil. Devre kapatma. uygun. Cigar Band Clay Sack Paper. Puro kartonu. Coated Boxboard). gofrajlı. Color Space). maddesi kullanılmış. hamur devresi gibi devreler. Bitki hücrelerinde dilici bıçağı. Kromelüks karton. (Bakınız. ve ambalajda kullanılır. Kuşe kaplama yapılmış. Puro bant kâğıdı. Puroların üzerine Classification. 65 . (Bakınız. (3) rol oynarlar. Siyah sacın üzerine Chronic Problem. Kronik problem. Sigaralarda. Dayanıklı bir Kraft kâğıdı. Sigara ağızlık kâğıdı. Kroma karton. Renk uzayında beyazlığı Clarifier. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. Selülozun renginde önemli bıçaklardan oluşan. ince sınıflandırılması. (Bakınız. sürekli olarak tekrarlayan problem. Oluk. CIE beyazlığı. Cinder Specs. (Bakınız. Konik öğütücü. Paper). Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda Cigar Box Paper. Su devresi. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. Cigarette Mouthpiece Paper). Cigar Labels. Kaolin dolgulu kâğıt. Dairesel bıçak. Kil topağı. CIM (Computer Integrated Manufacturing). Clay. gofraja destekli üretim. Bir konik öğütücü markası ve bu Chute. Puro etiket kâğıdı. Mengene izi. Kuşe çözeltisinde çözünmeden sarımında kullanılan kâğıt. Çimento torba kâğıdı. Clay Coated Blanks. Karbon lekesi. Üç katlı Cutter). Renk veren moleküller. Kuşe karton. Kaolin. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Sigara filtre kâğıdı. ofset baskı yapılabilen kartonlar. Kuşe kaplı kâğıt. Çok düşük gramajlı. Şut. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya renkten sorunlu olan moleküller. ve dayanıklı kâğıtlar. Kanal. Cigarette Mouthpiece Paper. Cigarette Paper. mengenenin bıraktığı diş izleri. Kâğıt türlerinin şerit şeklinde sarılan. Clay özellikli kâğıt. Kuşe kaplanmış kâğıt. Clay Coated Craft (CCK). yüksek parlaklıkta kuşelenmiş karton. Beyazlatmak tutkalsız. Çelik kaplı levha. kâğıt kesimi tanımlarını yapan uluslararası bir kuruluş. Clay Filled Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chromo. Sınıflandırma. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage). hava gözenekleri çok olan ve sigara Clay Lump. Etiket yapılarak. tek tarafı altın kaplamalı. kalmış kil topağı. Arıtma ünitelerinde. Devre. Disk Chromo Triplex Board. (1) Bobin makinesi veya Chromophores. çamurun tanımlayan renk değeri. Kroma.

kontrollü hamur kasası. Örnek bir kâğıt düşürülebilmektedir. Open Draw). Düğüm. Temizleyesiye boşaltma. Otomasyonda değişken temizlikler. Kâğıt yüzeyine kumaş pompalardaki fan yapısı görünümü verme. Elyafları alınmış suyun miktarı olarak ifade edilir. Cleaning Chemicals. yüzeyi. Kapalı safiha transferi. Kâğıt üretiminde sorun Clearance. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan Clear Water. Elek ve Closed System. Konik santrifüj temizleyiciler. pulper veya Closed Headbox. Ek yeri. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma Dışarıya sıfır düzeyde atık su gönderen kâğıt fabrikası. kâğıttan parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı laboratuvar aleti. Makyaj temizleme. (3) yaşanmadan. Kapalı su döngülü ağartma.) Closed (Web) Transfer. Destekli çekiş. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. Safihanın bir aşınan alt parçaları. Kum Closed Filter System. Cleansing Tissue. Closure Limits. Bez cilt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cleaner Cone. Tam kapalı sistemlerde bile. Tank. Kapalı safiha aktarımı. Tasfiye. ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. Temizlik kâğıdı. Paralel çalışan tutucular. Clipper Seam. süreçler ve sistemler. parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. Temizleyiciler. pompa fanı. belirleyen sınırlar. Basınç ve seviye bütenin boşalması. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara Climatic Chamber. Kapalı sistem. Temizlik kimyasalları. Tam olarak kapalı olan su. Kapalı formasyon. Temizleyicilerin sık Closed Draw. Elek veya keçe değişimi. Closed Cycle Bleaching. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan Cloth Finish. geri beslemeli sistem. Keçelerde keçenin iki uç kenarının Clot. Kâğıt üretiminde Closed Cycle Mill. Clothing Changes. Elekten prese safiha aktarımının el yerine Cleansers. (2) Temizlik. Kapalı filtre sistemi. Clog. kapma (Pick-up) valsiyle yapıldığı yöntem. Aralık. Kapalı çekiş. Kapalı hamur kasası. (2) Dış dünyaya atık bırakmayan kapalı olan Cleaning Paper/Tissue. (1) Açıklık. Clean Proof. Kapalı döngü. yüz ve gözlük Close Formation. Hatasız şahit sayfa. Çok ince ve vermeyen. (1) Elek ve keçelerde yapılan Closed Loop. makineler. Temizlenmiş su. Temiz. Dışarıya atık su silme gibi işlerde kullanılan kâğıt ürünler. Silme kâğıdı. Temizlenmiş. (Matbaa terimidir. Cleaning. İklimlendirme odası. Clean Flow. Kapalı su sistemi. Gözenekler kapandığı için düzgün görünüşlü olma. Orta tabakası bez veya Closed Centrifugal Pump Impeller. (2) Hamurun içindeki yabancı maddelerden değerin sürekli olarak ölçülüp düzeltici hareketin yapıldığı temizlenmesi. sistemler olsa da. (1) Sızdırmazlığı olan keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. ürünler. Temiz su. Sudan ve hamurdan daha ağır anlamlı. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini Kurs aralığı. Clear. Cloth Binding. Elyaflarda oluşan kümelenme. Bez ciltleme. Kâğıt makinesi giysileri. Giysi değişimi. Temizleyici konisi. doğmaktadır. (Zıt Cleaners. Mil veya pistonlarda milin hareket aralığı. Tıkanmak Cloth Centered Paper. Bezli kâğıt. Temizlik maddeleri. Temizlik. Bez görünümlü. Clothing. yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. Gözeneksiz kâğıt temizliği için üretilmiş kâğıttan yapılma ürünler. Kapalı tip santrifüj kumaş olan lamine kâğıt. 66 . silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Kapama sınırları. eklendiği dikiş yeri. Giysi. gözlük Closed Water System.

Bez astarlı karton. Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile Clupacking. Coal Wrap Paper. Bez astarlı kâğıt. Kabalık. (Bakınız. Ebrulu ambalaj kâğıdı. Cloth Winding Board. Bir tür nişasta Coarse Papers. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. Arıtma rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı ünitelerinde kullanılan bir havuz. Magenta. genel kazandırıcı olarak. Bu sözcük “Agglomeration” kelimesiyle konfor ifadesi. Coarseness. Yüksek bulunduran sıvılarda. Dalga ezilme testi. Kültürel kâğıtlar diye tutkalı. Renginin Mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. Cloud Box Covering. yaşken bozulmayan. Elekten hemen sonra Uzun ve ağırlığı olan elyaflardır. veri toplayan Coarse Screening. yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. Coagulation. Kaba eleme. Sanayi amaçlı kullanılan ve yüzey işleme. eş anlamlı olmasına rağmen arıtmalarda Coagulation Cloth Lined Board. Kömür lekeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cloth Liked Feel. Burada balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup ağırlığa etki eden hem elyaf uzunluğu. Ebru işi. Bulut görüntüsü veren Coarse Board. (mg/100m) Kaba elyaflar daha ağır olan elyaflardır. kırmızı. Kâğıt görüntüsünün dalgalı küçük siyah lekeler. ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak ağır gramajlı. Bir fark da hamurda Zeta potansiyel Cloth Lined Paper/Cloth Paper. kartonlar. Yellow. Hamurun içindeki düşük CMMS (Computerized Maintenance Management yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli System). Topaklaşma. CMC. Koagülasyon. Kâğıt hamurunda ise Agglomeration kelimesi kullanılır. Örneğin 100 adet elyafın toplam uzunluğunun miligram cinsinden ifade edilmesi Clutch. Hamurun içindeki düşük ve bunları işleyen bakım yönetimi. (Binip Pres) Orta vals ayni eksende olmadığı için yandan yonca Coarse Fiber. sıfırdan farklı iken arıtmalarda sıfırdır. silindir yapılan dayanım testi. Bardakaltı kartonu. Siyah. Kaba kâğıtlar. Kâğıt yüzeyinde görülen çok Cloud Effect. emici özellikte. Coated. Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. kullanılan bir ürün. ölçülendirilen elyaf özelliği. Koagülasyon havuzu. Pıhtılaşma. Kömürle çalışan (kazan). Kömür torbası kâğıdı. Cloud Finish. Temizlik polimerlerle bağlanma sağlanırken. 67 . (Patentli bir isim) Krepli kâğıt. Kaba karton. Sarı. Fotoğraf mukavva. koagülasyon sırasında kâğıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir tuzlar kullanılır. dayanıklı kraft kâğıt. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. Bakım ekipman. Mavi. parçacıkların iyonik ( + ) vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru özelliklerinin değiştirilmesi. Bir tür ince ve olması. hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanım amaçlı kâğıtlar. Arzu edilen kalitede elyaftır. Kumaş benzeri dokunma hissi. Kumaş masura kartonu. Cultural Papers). Coal Fired. yaprağı gibi görünen iki nipli pres. Laboratuvarda özel koşullarda yapılan. Fren. Asıltı Coated Art Paper. Coarseness) birinci ve ikinci presler olarak kullanılırlar. Floklaşma sırasında gösteren parlak kuşe kâğıtlar. Kumaşları Coagulation Basin. boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. kelimesi kullanılır. Odun selülozundan. Kaba elyaf. (Bakınız. eleklerde üretilen ve bardakaltı örtüsü olarak kullanılan CMYK (Cyan. baskısını oluşturan ana renkler. test değerleri kritik olmayan kartonlar. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Üç valsli pres. Kuşe kaplı. Ebru desenli. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. yürüten. Coarse Screen. Clover Leaf Press. CMT (Corrugated Medium Test). faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. Bulut görüntülü. İki nipli pres. Kaba olmayan elyaflara (Fine) elyaflar denir. oluklu mukavvanın Coaster Board. Coal Specks. Key Black). Kaba elek. hem de çapıdır.

Coating Color Kitchen. Ayrıca bu karışımın Coated Magazine Paper. Coating Agent. Coating Compound. veya karton. Rafine kaplanmış olabilir. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş tutkal kaplı şeffaf kâğıt. Coated Board. kuşe karışımı. herhangi bir kâğıt veya karton türü. Coating Mixture. Düşük boyasının hazırlandığı bölüm. su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave Light Weight Coated. Benzer Coated Paper/Paperboard. (2) Sıcak kullanılan. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. Kuşe gazete kağıdı. (2) Örtücü boya. Coating Clay. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi minimum 5 gr/m2 pigmentli kuşe hamuru bulunan kâğıt kullanılmaktadır. Kuşe esmer sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere Kraft kartonu. üretilmiş. Kuşe boya mutfağı. birlikte uygulanan boya. kalın kuşeli kartonlar. Laminasyon Coated Chromolitho Paper. Coated Recycled Chipboard (CRB). (Bakınız. kalite kuşe. Kuşe litografi kâğıdı. bağlayıcılar ve su bulunan. Kuşe kaplamada Coated Glassine. beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. Yüzeyinde şekilde. Kuşe oluklu karton. Ebat kesilmiş kuşe karton. kaolin. (Eş anlamlı. İkinci kalite kuşe. Coating. boyanması. Kâğıt yüzeyinin komple Coated Mottle. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi. Kuşe karton. Kuşe dergi kâğıdı. Kuşe kalitesinde kaolin. Kuşe taban kâğıdı. kâğıt gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. (2) Kaplama. Kaplama maddesi. Kuşe kapak kâğıdı. Kuşeleme kaolini. Kroma baskı kâğıdı. (Eş anlamlı. Coated White Top Liner. Kuşe kitap kâğıdı. 68 . (1) Kuşeleme. Kuşe kâğıt/karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Blanks. edilmektedir. (3) Temizlik kâğıtlarında krepleme öncesi Çok renkli Litografik baskıya uygun Kroma kâğıt. Kuşe bono kâğıdı. Coated Natural Kraftboard. Coated Bristol. Coated Chromotype. LWC) fabrikalarında bir yardımcı madde için. Her iki tarafı da olarak kullanılan. kaba kâğıttan. ısıtma. (1) Folyo kaplı aydınger kâğıdı. Mutfak terimi. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. Sauce) Coated Lithograph Paper. Coated Tag. Kuşe kaplamada taban Coated Cover Paper. LWC). daga ince ve daha ekonomik bir baskı kağıdı. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve Coated Box Covering Paper. içine bağlayıcılar. Coating Base. Litografik baskıya uygun olmayan kroma kâğıt. kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. Kuşe Kraft kartonu. Coated Book Paper). Kuşe çözeltisi. son derece Coated Postcard Stock. bağlayıcı kullanarak. kaolinle kâğıtları çok renkli baskıya uygundur. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. (Bakınız. Coated Offset Paper. Düzgün yüzey ve Coated Unbleached Kraftboard (CUK). karıştırma. diğer tarafı seçerek ayrılmış. kaolin. Oluklu Coated Book Paper. Kuşe Coated Newsback (CNB). Kroma litho baskı kâğıdı. Coated Bond Paper. karıştırılarak. Bir yüzü veya iki yüzü birden kuşe hamuruyla Coating Grade Clay. Kuşe ofset kâğıdı. fakat kullanılabilir 2. Kuşe gri karton. Kuşe etiket kartonu. Kuşe Bristol kartonu. Coated Index Bristol. Mükemmel olanlardan Coated Blotting Paper. Paper. Kuşe Bristol. kaplamaları. Coated Tough Check. İki tarafı kuşe etiket kartonu. Mermerli kaplama. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. Bristol’e göre polimer dispersiyon maddeleri. Kuşe karton. Litografi Coating Color. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. İçinde pigmentler. (1) Kuşe boyası. Coated Seconds. Kuşe kartpostal kartonu. Bir tarafı kuşe karton. Coated Book Stock. dozajlama. Kuşe kaplamada. kaplıdır. Kuşe kartpostal kartonu.

Elektrik ve buharı birlikte yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen üreten enerji santralı. Kuşe tabakasından. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. Kuşe oynaması. Kıvrım kopuğu. Kuşe karışımı. 30 saniyede. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. Kuşe Cobb Size Test. kurutulduğu için. çekerek tutunmaları. (4) Motor bobini. çözeltisini meydana getiren. karıştırma. Kuşe çürümesi. yüzeyine kaplanan maddenin. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. Dalgalı. belirli bir yüzeyin emeceği Kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. sırasında. (2) Makine şartları sonucu gerilerek Coating Pick. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. 60 saniyede. Kaplama Cogeneration. bir suyun. Gerçekte düzgün görünüm. bağlayıcılar ve su. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. Kâğıtların parçacıkların birikmesi. Kaolin ve boya neminin düşüklüğü nedeniyle aşırı kurumasıyla oluşan pigmentlerinin genel adı. (2) Çapı eninden geniş olan kâğıt bobini. Kuşe yüzeyinde. su miktarını tayin eden test. Kuşe bir kâğıdın. ısıtma. Eşanjor boruları. Kuşe sıvısının hazırlandığı veya belirlenen daha uzun sürede. sırasında. kâğıt üretildikten sonra. Kuşe yayılması. işlenmiş kâğıt. Cobb Test. Kuşeleme pigmentleri. yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. boya veya beyaz pigmentler. Kojenerasyon. Kuşe mutfağı. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Dalgalı işlenmiş. dalgalı üretilmiş. Kâğıt yüzeyinin dış ortam Coating Pigments. dağılma ve yayılma. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Kaplama ağırlığı. Kuşe ağırlığı. Kuşe kaplanmış sırasında kalan. Cobb Test). tutunumunu ayarlayan maddeler. Bunun sonucu ortaya çıkan lekeli Cohesion. Co-binder.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Ingredients. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su veya bölümünü anlatmaktadır. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. (Bakınız. Coating Skip. Kuşeleme işlemini. Coat Weight. Ofset baskı görünümü oluşur. son derece dayanıklı. Tonlanma. Ayni tür moleküllerin birbirlerini görüntü. Tutunma. 120 Coating Kitchen. (1) Makara. Kullanım sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu sırasında. veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. Coating Düzensiz çekme kuvvetleri nedeniyle oluşan dalgalılık. Kimyasal olarak pasif/nötür kâğıtlardır. Bükülme. Gerilme veya potlukları olan Coating Mottle. dispersiyon maddeleri. Kob testi. (1) Bilerek buruşuk tarz dönüşmesi. Kâğıt Coiled Tubes. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini kaolin. Kahve filtre kâğıdı. Eş bağlayıcı. Kuşe topağı. (Bakınız. Kuşe makinesi. kalender sonrasında dalgalı bir şekle Cockle Finished. Kuşelenecek taban kâğıdı. Coating Pits. Coating Raw Stok. yardımcı madde için dozajlama. kâğıt makinesi dışında yapan Cock. Yardımcı bağlayıcı. Compound) Cockle Cut. Coffee Filter Paper. Tappi Coating Lump. Bunlar asıl bağlayıcı Coating Machine. Kahve torbası kâğıdı. Buruşuk. Kuşe yığılması. (Bakınız: Adhesion) Coating Shower. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan Coefficient of Friction. birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarını önleyen direnç. Yüzey kaplaması yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. Kuşeleme Coffee Bag Paper. Coating Splash. kâğıt tarafından emilen fabrika bölümü. makine. Kaplamada yolunma. Serpantin boruları. 69 . Cockling. Kuşe gözenekleri. Kuşe sekmesi/atlaması. Coating Mixture. Sürtünme katsayısı. Kuşe katkı maddeleri. görünümünün. Düşük gramajlı. Cockle. Kuşe çürümesi. Kaplama fıskiyesi. kıvrılma. (3) Yazar kasa ruloları. Konik vana. Kıvrılma. Düzgün olmayan kâğıt dokusu. Kuruma kenarlardan başlayacağından çanak Coating Piling. istenilen sonuçtur. T441 a göre belirli süre içinde. maddelere destek olarak kullanılır. Yanki silindirlerde Coil. (5) Bobin. iyi baskı veren bir kâğıt türü.

yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. selüloz hamuru üzerine hidrojen peroksit sıkılarak ve 45 Samandan selüloz üretimi. kâğıdın görüntüsüne zenginlik katılmış kâğıt hamuru karışımı bir koloit oluşturur. Colloidal Retention. Kullanılan kâğıt miktarına düşürülerek kontrol edildiği. Soğuk ağartma. belirli sayılarda sararak. Katı halde olduklarından. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki Cold Flow. Kurutma kasalarda kullanılan bozuk paraları. Soğuk üfleme. makinelerle yapılan krepleme işlemi. Sıraya koymak. Soğuk conta kâğıdı. Yaka kartonu. Kâğıt maddenin. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan Cold Alkaline Extraction. Soğuk parafinlenmiş karton. sonrası. Cold Condensate. muhtelif desenli Colloidal Particles. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. Soğuk kostikle selüloz üretimi. Toplama oranı. Saman Cold Blow. pişirme sonrası 100 °C nin altındaki sıcaklığa siyah likörle Cold Spot Carbonizing Ink. Pişiriciden. Erimiş selüloz üretiminde. bir kostik azaltma yöntemi. Soğuk öğütme. demet yapmada kullanılan Kraft kâğıtları. 70 . Parçacık tutunumu. % 20 kesafette Cold Caustic Pulping. Soğuk baskı karbon soğutularak atılması. gerektirmeyen mürekkepler. Soğuk halde uygulanan tutkal amacıyla oturtulan karton şerit. Saman için uygulanan mürekkep. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. Soğuk iz verilmiş. selüloz hazırlama aşamalarından biridir. Bozuk para sarma kâğıdı. Selüloz yapıştırılarak yapılan Fransız kâğıt sanatı. verme işlemi yapılmış. Soğuk kostik selülozu. Kâğıt makinesi Collar Circles. selülozu. yongaların kostikle ön işlemden parafinle. Cold Grinding. Matbu form kâğıtlarının arkasına. Cold Steep Bleaching. Kolaj. selüloz üretim aşaması. Soğuk krepleme. Elyafların ani şoklanmasını ve sonuçta mürekkebi. hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. (Bakınız. renk ve cinste kâğıdı keserek. İmalat dışında yapılan krepleme işlemi. kazandırmak için. Bir Cold Pressed. türleri. Dolgu maddeleri işlemi. Su ile sıcaklığın Collection Rate.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coin Wrap. elyaflara tutunarak kâğıt olmayan kâğıt conta. Selüloz mürekkepler. Sıcağa dayanıklı hamurundaki Asıltılı parçacıkların. Soğuk iz verme. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan mürekkepler. asıltılı parçacıklar. Mekanik Cold Wax Board. Çökme. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. Collapse. Soğuk kostik çekme. Mekanik göre. Koloit. Collate. Parçacıklı homojen karışım. boya kullanmadan. Colloid. Soğuk kondensat. Marketlerde Cold-Set Inks. Caustic Extraction) Cold Soda Pulp. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. Cold Caustic Pulp). Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki işlemidir. selüloz hamurunun selülozu. Reçineli mürekkepler. bünyesinde kalması. odun öğütme işlemi. orta dereceli görüntü değiştirme parçacıklar. Koloidal parçacıklar. Soğuk iz işlemi. karbonlu kâğıt yapmak Cold Caustic Pulp. Soğuk tutkal. Karışım. Asıltılı soğuk pres valsleri altında. Çeşitli desen. Balen kartonu. Kâğıt Cold Sealing Paper. Enerjisini tamamen Collage. Cold Pressed Finish. Oda şartlarında ön soğuk kostik derecede uzun süre bekletilerek yapılan ağartma işlemi. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde üretildikten sonra. yeni bir resim oluşturmak için bir kâğıt veya kanvas üzerine Cold Caustic Extraction. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm Cold Glue. Soğukta alkali çekme. Üretim sonrası özel ağırlığa dayanamayıp çökmesi. soğuk suya geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. (Bakınız. Soğuk preslenmiş. ağartma işlem aşamalarından biri.

renk uzayındaki Colloid Titration Ratio (CTR). Bitirici ekleme. Has boyalı kâğıtlar. renk uzayındaki Collotype Printing. Boyanın kalıcılığı. Renk derinliği. bir cam veya metal plakanın yüzeyine yapılan baskı çeşidi. (ISO 5631) Color Management. Color Lump. Renk doygunluğu. parçacıklı yapıda. yönetimi. Kolofan reçinesi. Renk ölçümü. basım sırası. Renk Collotype Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloidal Stability. Color(Colour). Color Progression. Renkli Kraft. Homojenleştirici. Renkli etiket kâğıdı. Jelatin baskı. Yüzey boyalarında kullanılırlar. şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. Jelatinli kâğıt. çoğunlukla renkler uyuşmaz. kalmayı sürdürdüğü denge durumu. yazarın kendisince konulan işaretler. ışığın yansımasını ölçen cihaz. yoğunluk miktarı bulunur. pigmentler. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı Colophony. Redüi toz boya. Bilinmeyen bir Colorfulness. Yüzeyi boyanmış Colloidal System. rakamsal değerinin bulunması. Bir rengin. Boyanın sabitliği. Koloit titrasyon oranı. Renkli pigmentler. renkli parçacıklar. Optik yoğunlukölçerle yansıyan ışık ölçülerek Color Match. kelimeler ve simgeler. Çökelme ve Colored Kraft. Renk saflığı. örneğin 8 Color Proof. En azından biri Asıltılı etiket kâğıdı. Kâğıdın çok pahalı boyanın alümina veya kaolin ile karıştırılarak olduğu dönemde. Örnekler birbirine göre ölçülebilen renk farklılığının olmaması. Kâğıdın rengini veya renk rengin yeniden üretilebilmesi için yapılan denetim tonunu değiştiren maddeler. Solmaz kâğıtlar. Koloit karıştırıcısı. Colorimetric Purity. Boya. Bit Depth) kimyasallarla rengin orijinalliğini kaybetmesi. Ayni zamanda farklı cihazlar arasındaki renk Color Brightness Tester. boyalı noktalar. Baskıda renklerin Color Depth. Bir yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. Boya pigmenti. Baskıya geçince bambaşka bir Color Density. Boya birikimi. Renk yoğunluğu. bir rengin polielektrolitin. iki maddenin birleşmesiyle meydana Colored Pigments. yazının sonuna satır halinde eklenen. Renklilik. Mikser. Baskı öncesi renk bitle (25610=111111112) ifade edilen tonu üzerinden. Koloit titrasyonu. Kırmızı. Yaşlanma veya farklılığı (Eş anlamlı. Renkli tutarlılığını korumayı amaçlar. kâğıt. Koloidal sistem. Renk sıralaması. yoğunluğu. Jelatin veya jelatin kaplı. Dijital baskıda bir Colorant. mavi ana renklerinden her birinin. Tarayıcı ile ekran arsında bir yüzeyden. Piksel sayısındaki yoğunluk. Coloring Pigment. Kolofon. polielektrolitle titrasyonu. yoğunluğu ve yükü bilinen bir gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Lake boya. örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. Bir Colophon. Suda çözünmeyen gelen karışım. Arto Printing) Color Lake. Rutubete dayanıklı bir derinliği. İki örnek arasında. mukayese edilir. yeşil. Boya haslığı. askıdaki parçacıkların askıda Kraft kâğıtları ve kartonları. Renk uyuşumu. Colored Label. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni kullanmak yerine. Bir rengin. Colloid Titration. Boyanın Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak solmazlığı. üç ana kontrolü. Colorimeter. renk için milyonlarca renk tonunun elde edildiği renk Color Reversion. Renk doğrulama testi. Toz boya. Renklendirici. Baskılı alanın optik resim ortaya çıkabilir. Hamurunda boya kullanılmış birikmeleri önleyecek şekilde. (Eş anlamlı. Renk yönetimi. (1) Renk. X-Y renk düzleminde. Colloid Mill. 71 . Koloidal denge. (2) Boya. Color Fast Papers. Color Fastness. Renk atması. Renk parlaklık test cihazı. Colorimetry. Renk ölçer. Çam reçinesi.

silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. Commercial Tissue. mavi-mor.b. XYZ üç şekilde üretilen oluklu kutu. Comment. Dev kutu. Ticari olarak yaptırılan Combined Board. (1) Ticari. Düz zarfa. masrafların gösterildiği fatura. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. “b” sarı-mavi eksenini Kâğıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir.a. Renkli benekler. olan. (Bakınız. Naklîye dâhil tüm arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. Ticari benzerlik. Kolon mukavemeti. Tutuşucu. Burada kâğıt çeşidi. turuncu. firma tarafından üretilmiş. Renk doygunluğu. Renk değişimi. Renk uzayı. Renk kataloğu. Tam mürekkep giderme. Üst üste katmanları renk ve tür tescili. mor) ve üçüncül (Kırmızı- girmemektedir. Color Wheel. kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. yoğunluğunun dalgalanması. Ticari tescil. Fatura. Kartonun yük Commercial Match. kabul edilebilir benzeri. Bir rengin. Renklerin sayısı Commercial Invoice. Bir örneği sigara kâğıdıdır. Commercial Register. edilmiş kâğıtlardır. Işığın renklerini matematiksel Combo Bin. Nitratla emprenye denilmektedir. Bir kâğıdın başka taşıma mukavemeti. X. Flotasyon rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. Benek. Sıradanlığı bir daire içinde gösteren resim. Column Strength. 72 . Genellikle katmanlı ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak özelliği olmayan her türlü zarf. kâğıt kalitesi ve olmasına rağmen. belirtmektedir. Ticaret. Yorum. “a” kırmızı-yeşil eksenini. ikincil (yeşil. Yanma kontrolü. Renk ayrıştırma. Simple Commercial Wove Envelope. optik atık baca gazından enerji elde eden sistemler. Limon sarma Combined Cycle. Tutuştuğunda sonuna Internationale de L'éclairage) koordinatları da kadar kontrollü şekilde yanabilen kâğıt. Renk kartelası.Y. Yanıcı. Boyama kuvveti. sarı-yeşil. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini düzenlenen kazanlardaki yanma kontrolü. Kombine çevrim Renk doygunluğu kayboldukça soluk görüntü ortaya çıkar. Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Bir Combustion Control. Y ekseni b’yi. (2) Sıra malı. Katmanlı karton. Z Combustible. Combined Cycle Technology. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya Color Spots. yazılı açıklama. parlaklığı (Lightness). Atık baca gazlarındaki kâğıdı. kırmızı. “L”.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Color Saturation. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. Renk tekeri. Otomatik olarak rengin dalga boyunu. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için. Sarı-Turuncu. ısıyı da geri kazanan çevrim santralı. Baskıda renk Commercial. Herhangi bir kâğıdın. Bir Combined Deinking. sistemi.Z ekseninde rakamlarla ifade etme. Bunlara CIELAB (Commission Combustible Paper. Commerce. Color Space. Combination Board/Paperboard. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep Color Sheets. genellikle renkler birincil (mavi. Çok Commercial Wove Enveleope. Color Separation. Alım ve satım türü işler. Renk özellikleri. silindir makinelerde üretilmiş kartonlar. Tüm renk tonlarını fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. Sargılık pelür kâğıdı. Katmanlı karton. turuncu. Özel olmayan. Yanıcı kâğıt. X ekseni a’yı. teknolojisi. Kuşesiz Cycle) herhangi bir zarf kâğıdı. Çok çeşitli renk tekerleri ifade etmektedir. Commercial Blotting. gramajı çok geniş aralıklardadır. Kombine çevrim. Özel türler bu kapsama sarı). Color Specification. ile birlikte. giderme işlemi. Renk tanımı. Bir ısı kaynağına maruz ekseni L’yi temsil etmektedir. Color Variation. filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. (Jumbo Box) boyutlu uzay sistemine göre. Color Strength. Zarf kâğıtları. Çok fazla ağırlık taşıyabilecek olarak tanımlayan üç boyutlu L. kırmızı-mor. Renk yoğunluğu. Renk çarkı.

Compressive. Kambur ağaç. Emtia kâğıtlar. (3) Bu selülozdan yapılan ve kişisel temizlik (Bakınız. Sıkışarak çökme. kutunun sıkıştırma dayanımı. Sıkıştırma. Farklı malzemeler üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. lastik valsler arasından ezerek geçirme. (2) Comminution Pulp. Sürekli form kâğıdı. Fluff Pulp). Commodity Papers. Çarpık ağaç. Oluklu kullanılan rulo kâğıtlar. Computer Printout Paper. Örneğin ortası karton alt ve Compressive Strength. Ticari kâğıtlar. İşletmeye alma. Bir telgraf. pamuğu. 73 . Compressive Collapse. Compression Resistance. Sıkıştırma direnci. (1) Dövme selüloz. Sıkıştırıla bilirlik. karıştırıldığında beyaz renk veren renk ikilisi. Burulma Compliance. kullanılarak yapılmış kutular. malzemeler) kullanılarak yapılan saklama kutuları. Kâğıdın makine eni veya kullanılan şerit rulo kâğıtlar. İş bitirme. boyuna. Karton üst kapakları metal silindir ambalajlar. kâğıdı. kuvvetle sıkıştırıldığında. Compressor. Sıkıştırma dayanım Compacting. Uygunluk. (Bakınız. (1) Kâğıdın belirli bir Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. (Benzer anlamlı. Kompozit yakıt. Compression Index. (Eş anlamlı. tamamlaması. (2) Selüloz Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. Sıkışma katsayısı. (Bakınız. Commercial Papers) deforme olmadan dayanabileceği azami kuvvet. Bir kâğıt fabrikasını. Kompozit kutu. Bilgisayar kontrollü. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. Yüklenicinin işini ölçümleri. Kompozit kutu. Compressibility. (1) Eskiden Compression Strength. Surface Compressibility). enine. Sıkıştırıcı. Stiffness). düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle Compartment Paper. Kâğıdın kurudukça Commissioning. Form Composition Book Paper. Bloknot kâğıdı. Communication Papers. Composite Fuel. Sıkıştırma. Karışım. Karışık yakıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Commercial Writings. ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu Compressing. Computer Controlled. Kâğıda esneklik vermek için direnci. Haberleşme kâğıtları. Genel amaçlı yazı tabı kâğıdı. Kompozit vals kaplaması. Complementary Colorr. (Bakınız. Belirlenen şartlara veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi uygun olma. Birbiriyle Reaction Wood. Heyet. Harman Computer Output Paper. Tablet Paper). fazla maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. Kartonun Vasıfsız kâğıtlar. kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. Teneke ve karton (farklı kutular için sıkıştırıcı etki. Compression Strength Resistance. Oluklu kutu yapımında işlemi değildir. Sıkıştırma mukavemeti. Sıkıştırma kuvveti karşısında. Uyumluluk. Sıkıştırma dayanımı. Kompresör. Hava basıncını yükselten Composite Roll Cover. Committee. eski durumuna dönebilmesi. kalınlığını azaltabilmesi. nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. ATM kâğıtları. bir veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen sitemi veya bir üniteyi devreye alma. Compression Wood. boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç Completion of Job. değişme oranı. Form kâğıdı. Composition. Komite. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kutularda aranılan dayanım değeri. Karton kutunun Composite Container. Sürekli form kâğıdı. Birden mekanik donanım. Bu bir krepleme karton kutunun dayanma direnci. sıkıştırarak yoğunlaştırma. ATM kulübelerinde anlaşılan ölçülebilir değerler. Sıkıştırma. kâğıtları için kullanılmaktadır. Karton Composite Can. Tension Wood). Kurul. Tamamlayıcı renkler. Öğütüm sırasında elyafları selüloz. Sıkıştırma.

İşletme içinde basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. Sürekli formlardaki katlama kâğıt. Kontrat Condensate. algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri çelik eleğe buhar. makinesi buhar silindirlerinde görülen kondensat boşaltımı. Kondensat boşaltımı. Kondansatör Concertina Fold. Condensate Header. Conditioning. (Eş anlamlı. bağlantısı. Condenser. sistemi gibi donanımın tamamı. Kondensat. Üst belirli bir kısmı. Kondensata eğik düzlemde kayarak çarpması sonucu oluşan hasarı ölçen çeviren. Yoğunlaştırıcı. Sequential) amaçlar. Kâğıdın kullanım yerinde. Beton. seperatör. İletkenlik. sistemi. Çarpma mukavemet testi. Enerji üretiminde kondensat içindeki kullanılıp kondensata dönüşmesi ile biriken kondensatı iletkenlik değeri ölçülerek. (Karşıt anlamlı. Şartlandırma. alt plastik eleğe soğutma suyu kullanarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. Bir kutu tabanının. test. Isının bir çıkış bağlantısı. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran bekleme. Kâğıt yaptırımları da belirler. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve sıvı. (Ton/saat) testi. Uyulmaması durumunda çeşitli Condensate Evacuation. sistemin korozyona ve kazana geri gönderen pompa. Condebelt kurutma. kurumasını. İletim. Eş zamanlı. Conditions of Contract. Durum tabanlı bakım. Bobinlerde özel bir odada bobini yeniden sararak Condebelt Drying. verilmektedir. bir cm Condensate Recovery System. Kondensat yükü. tank ve kontrol kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. Buhar silindirlerinde Concora/Compression Liner Test (CLT). Concrete Curing Paper. Ayni anda yapılan. Isı veya elektrik akımını iletme. Akordiyon katlama. önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. Bir projede özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar veya süreçte. Kondensat uzaklaştırma kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. şartlandırma yapılır. Conductivity. İletkenlik ölçümü. Condenser Paper. Removing System. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma (Bakınız. kâğıtlar. tekniği. Conduction. Bu işlem baskı kalitesini uygun değere getirmeyi paralel davranışlar. Concurrent. olanak tanımadan yapılan bakım. Kondensat bağlantısı. İletimli ısı aktarımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conbur Test. Durum izleme. Yaygın olmayan. Beton kürleştirme kâğıdı. Ekipmanı son ana kadar Concrete. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini Condition Based Maintenance. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar Condition Monitoring. Ölçü örneğinde.) Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı Condensate Removing System. Kondensat geri kazanma uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi mili sistemi. arıza olmasına dayanım testi. Kazandan çıkan buharın kurutma grubunda Siemens’tir (mS). Condensate Conductivity Measurement. Condition Monitoring) döküldükten sonra. Kondansatör kâğıdı. Kâğıdın akordiyon imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen şeklinde ardışık katlanması. Conditioning). çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. imzaya alınmış şartlar. betonun havayla irtibatını kesen ve Conditioned Paper/Board. Çimento kum ve su karışımı. Şartlandırılmış kâğıt/karton. Beton (Bakınız. Layner sıkışma kondensat oluşum miktarı. Condition Based Maintenance) yöntemidir. Kontrat şartları. Yoğuşturucu. Condensate Recovery system) 74 . Condensing Load. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez (Bakınız. Kondensat Conductive Heat Transfer. (Eş anlamlı. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı.

yerleşmesi. Claflin öğütücü. kâğıt yüzeyinde Consequential. İrtibat. Su geçirimsiz bir atık su elinde bulundurana ait olmayan mal. Büte ve tank içleri. Düzenleme. Ancak içine zorunlu çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Consumer Demand. Kâğıt yüzeyini kaplamak Consensus. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. Sipariş teyidi. Consolidation Zone. Çam. Conformation) Constant Level Box. Konik masura kâğıdı. Temas tabakası. İğne yapraklılar. tavanlarda ve döşeme altında ya da yalıtkan değişmektedir. Elyaf yerleşmesi. Öğütücü ve siklon emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. Cons. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Connection. Kesafet kontrol vanası. Hamur içindeki. Sarf malzemeleri. Konsinye. Kesafet. İzleyen. (Cleaner Cone) düşürerek istenilen değere getirme. Kozalaklılar. Conical Refiner. kuru elyaf iletken arasında kullanılan yalıtkan kâğıt. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Consultant. Kullanıcı. Bıçaklı. Coniferous. Dolaylı hasarlar. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan Construction Paper. Conifer. Su aynası bölgesi. (Tappi-558) Consignment. suni stoklanmasına rağmen faturalanmadığı için mülkiyeti diğer dolgu tabakası. Buna nedenlere bağlı olan hasarlar. Kesafeti yükselterek Cone Paper. Konsinye stok. Şekerleme kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conductor Insulation Paper. Fan pompası Conical. Dezavantajlar. temizleyici alt parçalarında görülen yapı. Düşünce birliği. Önceki kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. kurutma silindirlerinin Consolidation. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde ardından sonuç olarak gelen. Bir olayın kâğıtla yaptığı açı. birine ait olan mal. Elek üzerinde elyafın içi. Sabit seviye kasası. Temizleyicilerin Consistency Control. için hazırlanan karışımın bir damlasının. Confectioner’s Paper. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Contact Angle (Ɵ). Consumables. ıslatma (Wetting) denir. Kapalı alan. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Damlacığın Consequential Damages. kanallar ve hendekler gibi. Mutabakat. Kesafet transmitteri. nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. Çam türleri. Tüketici beklentisi. havuzunda. Kesafet kontrolü. Conformability. Pulperin içi. Yapılaşma. miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik nedenlerle. Fikir birliği. Consistency Transmitter. İletken yalıtım kâğıdı. kullanılan parçalar. Meyveleri konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Elek üzerinde elyafın yer değiştirebildiği ve Conforming Order. Kısıtlama. Mülkiyeti satılana kadar malı Contact Bed. Presbant. (Eş anlamlı. sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. İnşaat kâğıdı. Bağlantı. Cone. Temizleyici konisi. 75 . Consumer. Tekstilde iplerin yapılan bir kontrol işlemi yoktur. geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. Tüketici talebi. mikro dalga gibi Confined Space. Darboğaz. Order kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. Kısıt. Konik öğütücü. Kesafeti suyla konik olan uç kısmı. Öncesine bağlı olan. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak Consignment Stock. İki Consistency. Bağlantı parçaları. Koni şeklinde. İnşaat sırasında çeşitli öğütücü türü. Konik. Ekipmanlarda için sürekli yenilenen malzemeler. Elyaf yerleşme bölgesi. Temas açısı. Consistency Control Valve. Danışman. motorlu. Configuration. Konik. Koni. Aşındığı veya eskidiği Connection Parts. Başkası tarafından için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. Esneklik. Constraint. Tüketici. Ortama uygunluk.

kontrata işlenen fiyat. Continuous Coloring. Koli kartonu. folyolar. ip. pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan Container Liner. kullanılan. Temas sürtünme oranı. Sürekli form kâğıtları. Sözleşmeden doğan. Kontrat şartları göz önüne sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. paralel çizgiler halinde devam eden. Kesikli olmayan. Bu valslerin arma çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. Kimyasal selüloz Contraries. (1) Büzülmek. 40 ile 90 gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Continuous Laid Dandy. Bir resimde. Hurda kâğıtta üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli gözle görülebilen. Sürekli iz valsi. cam parçaları. su izi vermede Contact Print. Yüklenici. kumaş parçaları ve Contract Maintenance. Üstlenici. Kâğıt yüzeyinin Continuous Forms Paper. Linerboard). elyaf dışı zararlı Mukavele. tutkal artıkları. Nakliyede kullanılan kutular. birbirine negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Sürekli pişirme. Continuous Control. emilim desenli olanları özel yazışma kâğıtlarının yapımında. Sürekli boyama. Contract. Sürekli ölçüm. Sürekli izli Mean Seperation). Surface Volume. belirli aralıklarla düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Bunlar arasında. Koli. (Bakınız. boş yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde katı madde miktarını azaltmak için. Test layner ve Kraft layner Continuous Stationery. Safsızlıklar. Sözleşmeli bakım. Odun hamurunun Board). Contractual. Kontrat ve amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. Surface Pit Distribution. Continuous. Taşeron kum bulunmaktadır. Kirlilikler. Kontrast. Kâğıt hamuruna Contract Price. Kâğıt makinesi elek kısmında. Işığa hassas bir yüzeyi. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. yüzeyde kullanılan kartonlar. Aktif özel olarak yapılmış egütör valsleri. (Bakınız. Sürekli pişirme. Kâğıt hamurunda yöne olan büzüşmesi. Sözleşme. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. metal elek tellerinden Contact Stabilization Process. Container Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contact Fraction. Kâğıdın kururken her Contaminants. Çekmek. açma işleminde kullanılan pulper. Continuous Measuring. Kontrat fiyatı. bir saat kadar yüksek kullanılmaktadır. (Bakınız. İzleme ve kayıt Contacts/Fiber. Kontrat dokümanları. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Sürekli. plastik parçaları. firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. maddeler. Aç-kapa veya kesikli Contractor. konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. Kirlilikler. (Eş anlamlı. g/m2 arasındaki birinci hamur kâğıtlardandır. metal parçaları. Koli kartonu. bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. Sürekli pulper. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. metal parçaları. 76 . Bu süreçte arıtılacak su. Shrinkage) (2) Kontrat. Yabancı maddeler. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. kum. kontrole göre. Bir elyafın diğer elyaflar ile kesişme amaçlı ölçüm. Detrimental Substances). ortalaması. Corrugated Continuous Pulping. Contract of Sales. dış selüloz üretimi. cam. Yeterli temas süreci. eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. kontrolün daha kaliteli yapılabilmesi Contractual Documents. Referans Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. Sürekli olarak hamur Container. Continuous Pulper. alınarak. perfore edilmiş yazıcı kâğıdı. Sözleşmeyle ilgili. Müteahhit. Arma geliştirilmiş bir süreç. Oluklu koli yapımında. egütör valsi. (Bakınız . Sürekli kontrol. elyaf dışı yabancı maddeler. plastik gibi beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. Satış sözleşmesi. Continuous Cooking. Kontak baskı. Contrast. Sürekli form kâğıdı.

Dönüştürme. sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin Dönüştürücü. kâğıt kırtasiye ürünleri. (Eş anlamlı. Converting. Örneğin kuşe kaplanması. Seviye. (Bakınız. Kontrol edilen yapılan Testlayner. Kâğıt işleme makinesi. Ölçülen süreç değişkenlerini belirli Genellikle Converting tercih edilmektedir. makinelerinden zarf makinelerine. Conversion Cost. Selüloz Control Panel. Nişastanın uzun geçirilerek. İşleme. paçavra. Bir sürecin kontrol ürüne dönüştürme maliyeti. başka tür kâğıtlara veya ürünlere 77 . Taşıyıcı. Kontrol panosu. i kullanarak başka ölçülen değeri. alt eden ve bir merkezden komut alarak otomatik olarak çalışan platformu ve sonrasında eğimli bir konveyör bulunan vana. bir set/hedef değere göre mukayese ederek gerekli düzeltici Converting Machine. Kontrol kararlılığı. Taşınımlı ısı aktarımı. frekanslara dönüştüren elektronik ünite. Konveyör. çanta ve hedeflenir. kutu imalatları. Üzerine sonsuz otomasyon sistemleri. bir yüzüne tutkal beyaz rengin siyah renge olan oranı. Conveyor. Convective Heat transfer. Bunlar sinyalleri üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan arasında çok çeşitli makineler bulunmaktadır. (Bakınız. İstatistiksel süreç makinesi dışında. dönüştürülmesi. Dönüşümlü kâğıt. Kâğıt Control Chart. Kontrolör. Kontrol vanası. Kontrol edilen değer. Pişirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contrast Ratio. kesafet gibi. Paper olmadığını anlamak için edinilmiş. Oranın yüksekliği kaplanması veya kutu yapılması. Isının Cook. Kumanda kutusu. Control Valve. Sevk bandı. Converture Ordinaire. kesafet. Kontrol grafiği. Taşıyıcı bant. kontrolünde kullanılan kontrol grafikleri. dönüşümlü kâğıt fabrikası. kâğıttan yeni kâğıt üretme. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. Kontrol sistemi. Bunlar yonga. Baskıda elde edilebilen. tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. Bir çekin sahte olup Converting Paper. (2) Nişasta pişirme. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. Operatör tarafından üretimi olmayan kâğıt fabrikası. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden Conveyor Belt. Alternatif akımda 50 Hz. Kontrol rulosu. döner bir bant geçirilmiş mekanik aksam. Converter. Kontrast oranı. kullanılan kumanda panosu. Control Roll. süreçlerdeki kontrol edilmek istenilen kâğıt ürünler elde etme. Kontrol edilebilirlik. Kâğıdın özel işlemlerden pişiricide yapılır. Atık kâğıttan Control Stability. (1) Kâğıt işleme makinesi. Örneğin kutu kontrol ünitesi. Entegre olmayan kullanılan pano. İşleme maliyeti. Kontrol devresi. Controlled Variable. saman gibi içinde selüloz barındıran maddelerdir. sistem. Debi. Converting Mill. Tartım kantarı. (1) Odun yongalarını veya selüloz sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma üretilecek genelde her türlü ham maddeyi basınç ve sıcaklık yoluyla aktarılması. Ham maddeleri bir Controllability. Süreç değişkenimi kontrol Conveyor System. Bale Conveyor) Control System. Dönüştürücü kaplama. edilme özelliği. (2) Dönüşüm amacıyla hurda değişkenler. kırtasiye ürünlerinden ambalaj ve paketleme malzemelerine kadar yelpaze oldukça Control Loop. Conversion Coating. dönüştürme Control Box. altında pişirme. Konveyör sistemi. “Digester” denilen Conversion. Kâğıt işleme. Genellikle geri beslemeli geniştir. o çekin yapıldığı Converting) kâğıttan örnek kâğıt rulo. baskı. Üretilmiş bir kâğıt Controlled Value. Sıradan Testlayner. Kontrol edilen değişken. (1) Üretilmiş kâğıttan sıcaklık. Ekipmanı çalıştırmak için işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. Kaplama. Conversion) Controller.

Mihver boru.5 m. Pişirici. Her parti Copier. Soğutma suyu. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. X 4 ft. Soğutma ünitesi. Pişirme süresi. Cookery Parchment. Core Cards. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı. Fırın kâğıdı. gram cinsinden Cooker. Bakır kalıp. Patron kâğıdı. Pelür kopya kâğıdı. Dayanıklılık rutubet profilini eşit olarak yayar ve kâğıda boyutsal kazandırmak için. sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Bobinin açılması veya vakum pompalarında. bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan Coordination. Koordinasyon.25m. Seat Roll) kâğıt. Benzer su soğutmaları. (Eş anlamlı. Masura kâğıdı. silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. Göbekten patlama. Elyaf bozunmasının bir Cooked Ham Wrapper. (3) Selüloz kalıbı. ötürü altına konan resmin veya cismin üzerinden karakalem Cooler. Bakırdan yapılma baskı işlemi. X Cooling Fan. Bu valsler Cord Reinforced Paper. Mihver kavraması. (1) Kopya kâğıdı. temiz ve soğuk su. (1) Bakır renkli kâğıt. Core Burst. dayanıklı imal edilmiş. kopyalama yapılan kâğıt. 78 . X 1 m ebadında 3. Pişirme.125 m3 hacminde kâğıt tomarı. X 8 ft. Soğutucu. Beç türü pişiricide sürecin kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ moleküller halinde tutkallaşması için yapılan pişirme Copper Engraving. Kenarları 4 ft. kimyasalları olan pişirme sıvısı. Vakum pompalarının Core. 100 gr selülozun. Safihanın soğumasına olanak sağlayan içine su verilerek safihayı soğutan vals. (1) Domuz pişirme kâğıdı. bakır ağırlığı. (2) Fotokopi kâğıdı. Bir başka tanıma göre 2. Bakır sayısı. değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. Cordtone. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı. Copper Paper. Mulaj Cooking Time. Mihver boru yapımında Cooling Water. olan ve toplamda 128 ft³ (= 3. Eşgüdüm. Düşük gramajlı olduğu için yarı şeffaf özelliğinden başlamasıyla bitişi arasında geçen süre. Tomar. Nişasta pişirme ünitesi. bakırı indirgeme yoluyla iki Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. Fotokopi makinesi. Copying Tissue. Fotokopi kâğıdı. Cooling Drum. Copier Paper. Cop Tube Paper. büyük çaplı Cooling Unit. Mihver boru kartonu. Bobin makinesinde masuraların yapıldığı kâğıt. Bir mekânı veya ekipmanı 1. (Eş anlamlı. Bakır kaplı karton. Cooking Liquor. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kararlılık sağlar. Soğutma fanı. Cooling Tower. Çuval desenli kâğıt. Cooking. için. olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. Bakır kâğıdı. Soğutma valsi. Bobin etiketi. pişirme ustasına verilen ad. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme.624 m3 hacimdeki kâğıt tomarı. kapalı çevrimle yaş merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. kopma. Soğutma tamburu. kâğıt masura. Core Board. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. Cop Paper. Pişirme likörü. Aşçı. Kurutma kullanılan karton. soğutma amaçlı kullanılan fanlar. mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. Çok termometre sıcaklığına düşüren kule. İçinde pişirme Copying Paper. Masura kâğıdı. Bobin sarımında kullanılan ve kullandığı sızdırmazlık suyunu. “Cooker” denilen pişiricide yapılır. (2) ölçütü. Radyatör suyu. Safihanın soğumasına Cord. Soğutma kulesi. Bağ. Copper Number. İp sarımında kullanılan kâğıt Core Chuck. pişirilerek tutkallaştırılması. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. Bobin sevk etiketi. Burlap) Cooling Roll. et kalınlığı yüksek olan. bobin makinesi frenlemesinde. (2) Nişastanın Copper Plate Board. İp takviyeli kâğıt.

Mihver boruya yakın olan Cornstalk. Basılmış kâğıtta kesim kutu üretiminde iç kısımda ondüle yapılarak kullanılır. Mısır sapı. 79 . Oluklu mukavva alt merkezindeki koyu renkli kısım. ucuna çakılan. Corner Stub. küçük kâğıt rulolarda rastlanabilen sarım türü. Paslanmayı kullanımında. Köşe koruyucu. Mihver borunun edilen bitki artığı. Kâğıt bobininin. Düzeltici tedbirler. (Bakınız. Mihver boru kartonu. Tüzel kişi. Cork Paper. Fluting kâğıt Corner Marks. alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. Geçmişte mekanik selülozları % 25 yerlerdeki kâğıt kıvrılması. layner ise onulalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde Corner Stay. mukavva kartonu. Corrective Maintenance. Düzeltici bakım. boru/masura olmayan bobin. uçlarında hasar meydana gelmemesi için. boyalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Core Curl. Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Corewood. (Eş anlamlı. Plansız bakım. kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının Corrective Action. Test sınırlarını belirten işaretler. Mihver boru takozu. uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve ezilmeye karşı korumak için konulan. formun bir köşesine uygulanmış mukavva. (2) Mantarlı kâğıt. Kâğıtta dayanım arttırıcı olarak kullanılan nişasta türlerindendir. Mihversiz bobin. Paslanma. Mektup kâğıtları. Temizlik kâğıtlarında veya Corrective Measures. dökme kâğıt. Paslanma kontrolü. kimyasalların. Tıkaç. Göbek kıvrımı. (1) Bobin haldeki kâğıt Corrosion Preventives. Ağacın veya odunun Corrugated Base Paper. Mihver boru hasarı. Karbon kâğıtlı sürekli Corrugated Fiberboard/Cardboard) formlarda. Çift kat oluklu ayrılmasını sağlayan. Mektup Zarfı. Corrosion Prevention. kaynaklanan zayiat. özel karton parçaları. (1) Kapüşon kâğıdı. Mihver boru Correspondence Envelope. Ağaç özü. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testlayner diye adlandırılan kâğıtlar. Çürüme. mukavva. Köşe koçanı. Mısır nişastası. Kâğıtta kullanılan yapılmış konik takozlar. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden Core Slippage. Mihver döküntüsü. Core Waste. (Eş anlamlı. oranında diğer selülozlara karıştırılarak gazete kâğıdı elde Core Damage. Odun özü. Kurum. Ortasında mihver sonra yapılan düzeltici bakım. yağlı kalan kullanılmış mihver boru. kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan Corrosion Preventive Papers. metal parçaları sarmak için kullanılan. (2) Bobin kullanımından sonra geriye Rulman gibi. Corrective Actions) Core Plug. kâğıdı. plastik. İki ondüle ve üç laynerden meydana gelen oluklu perforasyon. Şarap şişelerinde mantarı saran kâğıt. Kutuların köşelerini kullanılır. alınamaması. Oluklu mantar desenli kâğıt. Tespit edilmiş bir çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla kavramaya kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. olduğu paslanma. önlemek için alınan planlı ve kontrollü önlemler. ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. Core Stock. Korozyon önleyici kâğıt. Pas önleme. Köşe işaretleri. (Ek. Corrugated Board). alt yüzeyde kullanılan kâğıt. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz Corrosion Control. Paslanmayı önleme. metal veya tahtadan Corrosion. Pas önleyiciler. Alt layner. Sigara filtresinin dışındaki Corrugated Board. Arıza olduktan Coreless Roll. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü önlemek için kullanılan kimyasallar. Paslanmayı hale gelmesi.4). Corn Starch. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. Düzeltici faaliyet. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan Corrugated Board–Double Wall. Mihver kayması. Bu Corporation. Oluklu mukavva kâğıtları. borunun her iki Correspondence Papers.

Kısa elyaflı pamuk selülozu. mukavva. Makyaj mukavva. (1) Oluk verme. Tek veya çift yüzlü işleri kârlılığa katkısı nedeniyle kâr merkezi olarak oluklu mukavva. geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım Corrugated Cap. yüksek. selülozu bulunan kâğıt. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. Kozmetik amaçlı pelür kâğıtları. Harmanında pamuk Corrugating. Cotton Content Paper. Bir ondüle ve iki laynerden yapılan oluklu Cost Center. Oluklu mukavva. Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. Oluklandırma. Tek katlı oluklu Cost Accounting. Pamuk elyafı. Cotton. Oluklu vals. Corrugated Roll. Corrugated Cost of Quality.4). Oluklu mukavva. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir. Maliyet muhasebesi. Corrugated Fiberboard. Eski mukavva. Mukavva haline getirilmemiş. Yüksek maliyetli. Corrugated Cardboard. Sermaye maliyeti. Rag Paper) Corrugator. Fluting minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. Corrugated Medium. Pamuklu kâğıt. Corrugation. Oluklu mukavva. maddesi. Tek yüzlü oluklu mukavva. Bir ürünün müşteri eline kullanılan oluklu mukavva parçası. kâğıt. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. Cost. Pamuk linteri. (Ek. açık mavi renkli bir kâğıt. Kalite maliyeti. Oluklu mukavva kutu. mukavva. Bir ondüle ve bir layner kâğıtla yapılan oluklu temizleme kâğıdı. ambalajlamada kullanılan. (Eş anlamlı. Pamuk ambalaj kâğıdı. Kâğıt harmanında. (2) Oluklanma. Oluklu mukavvanın Cost of Acquisition. Maliyeti Corrugated Container.4). Mihver boru Cotton Linter. Oluklu mukavva. Kalite amaçlı yapılan Board – Single Face). Pamuk kullanılan darbe emici kâğıt. Cotton Fiber. Ondüleli kâğıt. Maliyetli. Linter selülozu. Corrugated Sheet. Harcama merkezi. (Bakınız. Cotton Paper. Corrugating Media/Medium. Oluklu kâğıt. Pamuklu kâğıt olabilmesi için Corrugating Material. Fluting kâğıt. selüloz ham Corrugated Wrapping. Masraf merkezi. Oluklu kutu makinelerinde bulunan Oluklandırma merdaneleri. harcamaların tamamı. Ondüle merdanesi. Pamuk. Edinme maliyeti. Bir oluklu ve Cost of Capital. Corrugator Roll. Uzun elyaflı pamuk selülozu. Oluklu levha. Corrugated Medium. Fluting kâğıt. adlandırılmıştır. Fluting Media). Corrugated Board–Single Wall. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak Cotton Batting Paper. Maliyetsiz.4). Çeşitli amaçlar için Cost of Sales. Kâğıt yapımında kullanılan. (Bakınız. Bir proje veya bir layner kâğıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar (Ek. Satış maliyeti. Oluklu. Satın alma dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. (Ek. Costless. Cost Intensive. 80 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Board–Single Face. Pamuk çırçırlarından elde üzerine sarılan kâğıdın mihver boruya yakın kısımlarındaki edilen selüloz. Maliyet. görülmektedir. Pamuklu kâğıt. aşamasında yapılan tüm harcamalar. Oluk makinesi. Tek yüzlü oluklu Cosmetic Tissues. nedeniyle bakım bölümü masraf merkezi olarak Corrugated Board Box. Oluklu mukavva iç kâğıdı. Corrugated Shipping Container Board. Oluklu mukavva kutu. olarak kullanılan oluklu mukavva.4). Oluklanma izleri. (Ek.

Elek altı döküntü bütesi. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya Coupon Paper. metal malzemede için de kullanılır. yöntem. (1) Kâğıt makinesi Cracked Edge. Gauç valsi. Kapasitesi yüksek makinelerde. Bir Couch Marks. Crack at Fold. Sifon valsi. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Salpa. Güç aktarımında iki ayrı şaftı birbirine Coucher. Bisküvi ara kâğıdı. Bardak kapak kartonu. (Eş anlamlı. preslerden önce alt katta Crack. Couch Roll. Gauç vals ceketi. (Presleyerek suyunu alma amacıyla) Elekten alınmıştır. makinesi elek bölümü sonunda. Kapak kâğıdı. Pamuk sapı. Çatlama. Cotton Wipe Test. Bir toptaki kâğıt sayısı. kalite bozukluğu. Pamuk kayma testi. yerine kullanılan. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. (1) Çok katlı kâğıtlarda. sifon valsindeki düzensiz su gösteren. Kâğıt selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak enjektörü. Cracker Box Liner. Coupling. Bisküvi denilmektedir. Sayım kontrol kâğıdı. Counter Shooter). Adet. çıktığı yönden verilen temiz suyla yapılan yıkama şekli. CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). Sayaç. Kritik yol metodu. Kâğıt projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini üzerinde gözle görülen. Aktarma valsi. Kanada Couch Pit. Kaplin. Bazen beyaz su bütesi kırılma. Taklit edilmemesi için üretimde özel önlemler Couching. Selülozun sahibi olma. Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. preslere aktarma. Yazar kasa rulo kâğıdı. yapılırken belirli sayıya ulaşıldığını gösteren sayaç. elek bölümünde. Bilet kâğıdı. (Bakınız. Kâğıt Counter Roll Paper. Kraft Counter Ejector. bisküvi kutusu kartonu. sırasını. Kâğıt Kâğıt ve Selüloz Birliği. Couch Pit Agitator. (2) Silindir makinelerde formasyon kutularında. araya belirtici şerit atan makine. Sayaç enjektörü. istenilen sayıya için kullanılan kâğıt. Cover Cap Board. geçirilen keçe. Bisküvi kutusu kartonu. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden bağlayan düzenek. Yaprak sayıcı. Katlama sırasında kırılma. Sayılan rakam. Kitap kapağı kâğıdı. Gauç valsi kaplaması kapatmak için üretilmiş kâğıt. valsinden hemen sonraki vals. CPM (Critical Path Method). katlama bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı tabakasının ayrılması. Shadow Marks). Sayıcı. Sifon izleri. Jacket). Kitap kapağı kartonu. delik yerlerinin görülebildiği planlama tekniğidir. makinesinde elekten keçeye safihanın aktarıldığı bölüm. yünden yapılma. süresini ve kaynakları gösteren proje süzülümü nedeniyle oluşan. Yüzey Counter Board. (1) Kenar çatlağı. ulaşıldığında. oluşan çatlak. gauç valsi üzerine Cover Paper. Sayı. Aktarıcı. düzgünlüğünü kabaca algılayan bir deney. Cotton Straw. Enjektör. Sayım üzerine bırakılan bir tutam pamuktan yüzeyin pürüzlerine sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kâğıt. Ters akımlı yıkama. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de Cracker Box Divider. Bardak Couch Jacket. Couch. Ayakkabı taban kartonu. aralara konulan yağlı seperatör kâğıtları. Kırılma. takılanları sayarak yüzeyin düzgünlüğü hakkında bilgi Counter Current Washing. Ebat kâğıdı sayarak. (2) Gauç. (Eş anlamlı: Hog Pit). Kapak kartonu. Elek altı büte karıştırıcısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cotton Sampling Paper. Gauç bütesi. El yapımı kâğıtlarda kullanılan bir Cover Board. Sifon valsi izleri. Counter. Kâğıt kenarında görülen. Ebat kesimi Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. (1) Aktarmak. Pamuklu numune kâğıdı. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. Bu testte yüzeyin Counter Check Paper. Güvenlikli kâğıtlar mekanizma. (2) Kartonda bükülme sonucu hamur bütesi. (Vatman) alarak. (Eş anlamlı. (2) Elek kenarında yırtılma. katlanma yerindeki çatlak. Büyük ebatlı Count. 81 . Elle prese verme. sınıfındandır.

indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. Kırma. Krepli. Belirli bir kuvvetle Crackle. Tebeşirle resim Creep Finish. Creep) Craters. m/dakikadır. Crease Stifness Tester. Crease Stifness Tester. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve iş Creep) güvenliği makine kontrolü yerine operatör tarafından Creeped Waterproof Kraft Paper. Creaters. (Bakınız. kesmek için araya konulan kâğıt/karton. Pilyajlı karton. Kâğıt yüzeyinin çukurluklar. Çatlatma. Kraterler. Krepleme yapma işlemi. Katran ruhu. Creeped. sarılmış bobini Creasing. Creeped Kraft Paper. (2) Kırılma. Kraft kâğıdı. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uygulanan perforasyon işlemi. Kırılmadan bükülme. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan Crash Perforation. yapmak üzere yapılmış. Pilyaj. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan katlanmasına rağmen. Katlı kalabilme. Yüzey çatlatma işlemi. Krep oranı. Genellikle 10-25 Creeped Wadding. Krepli pelür kâğıdı. Creeped Dublex Kraft Paper. Bobin yastığı. Kâğıdın veya kartonun bükülme sonrası düzelmeye (Bakınız. (Bakınız. Creep) Crawl Speed. (Bakınız. Yanki silindirlerin bükülebilmesi için iz verilmiş karton. (Bakınız. Creping. çıkışında kullanılan krepleme raspası. çatlak görünümlü hale getirilmesi. kopmaya karşı ses. (Bakınız. Katlanma. sırasında kırılması. Creep. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle Creep) çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. 82 . Krepli hijyenik kâğıt. Krep. Koçan perforasyonu. yağsı sıvı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cracking. Creep) Crease Carton. uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına Crate Liners. Kâğıt makinesini bakım. Krepli su geçirimsiz belirlenir. Kasa veya dönerler. Katlana bilirlik. Hışırtı. açarak çekildiğinde. Sürünme hızı. Bükülmenin düzelmeye karşı Creping Tissue. kâğıt İlgili bir kelime olan Foldability iz bırakarak uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. direnci. Creep) Creasability. katrandan elde edilen. (Bakınız. Özellikle temizlik kâğıtlarında Yanki silindire konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. Bıçakla katlama izi verme. Craddle. Bükme test aleti. Creepe Paper. (Bakınız. (DIN 55437) Crease Strength. Çatlama. Krepli tampon kâğıdı. İz bırakmadan bükülme yeteneği. Creep) Crayon Paper. Krepleme raspası. (Bakınız. Bobin makinesinde. Kırılma Testi. Kullanım sırasında kâğıdı Crease Retention. Krepleme. Bir top kağıda krepleme işlemi. Büküle bilirlik. Bir tür Gofraj işlemi. Creep) karşı dayanıklı olma. İs kokulu.) Creosol. Creep) Creasibility Tester. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Kuşe kaplamanın büküm katlanma sonrası açılmadan kalabilme özelliği. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. Bilinçli olarak Creping Doctor. Kuşe kâğıt yüzeyinde görülen Crash Finish. Krepleme işlemi. Kasa kartonu. Creep Ratio. Tebeşir çizim kâğıdı. Kırılmaya Creep Machine. Krepleme öncesi ve sonrası. Oyuklar. Krapon kâğıdı. (Bakınız. Creep) Crease Recovery Resistance. (Bakınız. Krepli dupleks Kraft kâğıdı. kaba görünümlü kâğıt. (1) Kırma. Katlama dayanımı. Krep makinesi. Kartonun bükülerek kuşe değerini ölçen alet katmanının test edilmesi. Kâğıdın veya kartonun kırma. temizlik. mukavemetinde azalma olmaması. şeffaf veya açık sarı renkli. Bükülme sonrası kâğıdın düzelme Cracking Test. Creep) karşı gösterdiği direnç. Kreplenmiş kâğıt. Bükülme. bükülebilmeyi tanımlar. Crease. (Bakınız. Küfe kartonu. Kraterler. Krepli Kraft kâğıdı.

Kalenderde bölgesel ısı. Kâğıt için kullanılan T biçimli tahta alet. Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve Critical Angle. gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden Cross. Cross Direction Basis Weight Control. Tek yıllık bitki artıklarından korozyon çatlağı. büyük ebatlı kâğıtları. kâğıttaki iç gerilimin tutkalın veya havanın nemiyle serbest Crocking. Crinkled. Kritik değer. Baz alınacak değer. Kritik yük. silindirlerde görülen sinsi bir korozyon türüdür. Arzani makas. Kırpma. Bir ekosistemde dengeyi Cross Direction Permeability. Kritik yedek. Ebat kesim makinesi. Warp Level) çıkarma. kâğıt yönü. Makine enine kalınlık kontrolü. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile Critical Asset. kontrol sistemi. Arzani makas bıçağı. Hasta yatak kâğıdı. ciddi sonuçlar yaratacak mal. (2) İstavroz mafsal. Bir alez. daha küçük ebattaki parçacıklar. Belirli Critical Spare. Kritik kat ayırma Cross Direction Moisture Control. Crimp. Döner parçalarda kritik hızdan Cross Directional (CD) Warp. Boya çıkarma. Kreplemek. Cross Direction Caliper Control. Hamur kasası içinde giren hamuru yanlara doğru yönlendiren dağıtıcı. Crimp Wrapping. Buharla veya fıskiyelerle makine enine olan bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner Critical Temperature. Kriter. (Bakınız. Buhar silindirlerinde ve Yanki elde edilen selüloz. Kılcal Crop Fibers. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve kontrolü. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. Hava veya sıvının safiha gözeneklerinden geçişi. Hasarlanması durumunda makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. 83 . Makine enine parlaklık Critical Delamination Energy. Kardan şaft. Zamanla Cropping. Makine eni. Kritik varlık. yüksek bir bağlantı şekli. Işımanın 90o lik açı ile enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. Akışa karşı dağıtıcı. (k). İstavroz. kontrolü. Kaplin şekli. rutubet ve baskı Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. Kenarları Cross Direction (CD). Ölçüt. (Bakınız. Kritik kat ayırma enerjisi. Saman elyafı. Preslerde kullanılan ve toleransı Crill. Kritik açı. kırılmasını sağlayan geliş açısı. Makine enine rutubet sıcaklığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. Cross Flow Distributor. Makine enine daha yüksek hızlarda titreşim oluşur. Katlama. Kritik sıcaklık. Olmaması durumunda bölgelerde gözeneklerin sıkışması nedeniyle hem makine işletmeyi durduracak yedek ekipman veya yedek parça. Makine enine geçirgenlik bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü. Haç şeklinde olan. (1) Elde yapılan ayrılmasıyla sonuçlanır. Suyolunun tersi olan katlanarak ısıl işlemle yapıştırılmış ambalaj. bıçağı. Eşik değer. sonucu meydana gelen kamburlaşma. Cross Direction Gloss Control. boyuna hem de enine geçirgenlik değişebilmektedir. rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. gramaj kontrolü. Saf bir sıvının kâğıdın nem emerek enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi belirli bir sıcaklık aşıldığında. Cross Cutting Knife. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı kalmasından kaynaklanmaktadır. Makine enine Criteria. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından Cross Cutter. Kritik hız. Termoform ambalaj. Yatak örtü kâğıdı. sıvı halden çıktığı sıcaklık. Krepli gibi görüntü verilmiş. Sheeter). Ebat kesim Crimping. Katlamak. Critical Load. Kreplenmiş. eşik ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten enerji değeri. (Bakınız. kamburlaşma. Kamburluk layner Critical Value. askıya koymak veya askıdan almak Crib Sheet. Haç. Critical Speed. Critical Delamination Temperature. Kenarları tıraşlama.

(Taş vals “Granite Roll” ile yöntemi. makine tokaçlarla elyaflar ezilirdi. Bombeli yüzey uzunluğu. Crushing. Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. 84 . olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. diğerini makine yönüne dizerek yapılan Crushed. sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. Kanada yöntemi taç vals. tarafının kenarlara göre şişkin olması. karıştırılmamalıdır). (Eş anlamlı. Çapraz bağlanma. Bombe kontrollü vals. Ezilmiş mihver boru. bir halde kâğıda verilen yüzey etkisi. dupleks laminasyon. Yongaların önce sodyum sülfit ve Crown Face Centerline. Taç gibi görünen. Kontrollü CSF (Canadian Standard Freeness). Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip serbestlik ölçümü. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama veya ezilerek dairesel görünümünü kaybetmiş kâğıt bobini. Kristalleşme. Çeşitli nedenlerle darbe almış kazandırmak için. kısımları. Polimerlerde. Crushed Finish. eşitlemek ve genel dayanımı yükseltmektir. Yarı kimyasal Crown Face. Hamurun serbestlik yani suyu bırakma boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals derecesini ölçme yöntemlerinden biri. (1) Üretim ıskartası kâğıt. molekülü yandaki moleküle. Taç. Crushing Strength. Bombe merkezi. Bombe. Kristalize selüloz. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. Çapraz laminasyon. Amacı her iki yöne dayanımı Crushed Core. Kristalleşme derecesi. Bombe yüzeyi. gelen darbe izleri. Kâğıt tabakalarının Crush. Preslenmiş gazete kâğıdı. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. (Bakınız. Kristalografi. Taç kontrolu. bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. yarı mekanik hamur. Ezilmiş masura. Crown. Orta kısmı bombeli katlama. Gerçekte buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme makinenin enine olarak tam ortasıdır. Çapraz bağlı. Zincir bağlı. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi Cull. uygulanmaktadır. birini makine enine. Cross Laminated. makine enine yön Ezilme. Makine elyaflarda gözlenen ezme işlemi. Beating) (2) yönü ve makinenin enine olan yöne. Ezilmiş görünümü verme. Crushed News. Cross (Chemical) Recovery. Makine enine doğru çekme. Cross Linking. Öğütücüde ama özellikle hollenderde Cross Machine Direction. Selüloz üretiminde sülfit ve sülfat süreçlerinde Crystallization. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş ikinci süreçte kazanılanı da birinci süreçte kullanma. Ezmek. Iskarta. yoluyla elde edilen selüloz. (2) sodyum sülfat da eklenmektedir. süreçte kazanılan kimyasalı ikinci süreçte kullanma ve Crystallite. Kâğıt Crown Control. Yaş veya kuru Cross Linked. Ret ürün. Bir valsin orta Crystallography. Ezilme dayanımı. Cross Perforations. kimyasal bağlarla bağlama. Giyotin artığı kâğıt. Makine eninde Crown Roll. Farklı özellikler Crushed Roll. Crown Controlled Roll. Kurumuş bir mürekkebin. Ezik bobin. (1) Ezme. Bombe kontrolü. Iskarta kâğıt. İlk dönemlerde tahta enine. Taç vals. bombeliğini yerel olarak düzenleyen vals sistemi. Bombeli vals. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). Ezilmiş. Enine perforasyon. Grene karşı katlama. Crown Filler. bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. Çapraz geri kazanım. Kristalit. Cross Machine Shrinkage. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Birinci Crystallinity. Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana denilmektedir. Maddelerin kristal yapısını. Suyoluna dik olarak yapılan kâğıt katlama olan pres valsleri. Alçı tozu. Buna kalsiyum klorür ve Culled Paper. Ezik. Sürekli formlarda Crystaline Cellulose. Compression Strength).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Grain Fold. Makine yönüne karşı. Elyafın bir yaprakları ayıran delikli çizgiler.

Para destelerini Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini çevrelemek için. Kupramonyum hidroksit. Cuprammonium Hydroxide) kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Selüloz elyafındaki kıvrılma Binding. bardak yapımında kullanılan karton. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım Curable. Kuprietilendiyamin oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. Yazı tabı kâğıtları. viskoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. Bardak kâğıdı. baskı kalitesi. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. sadece Cupriethylenediamine Hydroxide. Hem Curling. Para destesi kâğıdı. Oluklu karton. Bir parça kâğıdı su yüzeyine Cupboard Lining. Trenlerde kullanılan. 85 . Dalga. Curtain Coating. Raf kâğıdı. 2. miktarını belirten tanım. Cup Paper. Amerikan ciltleme. Perfect Binding. Zıt anlamlı. Çözünen selüloz. Duvarları olmayan. Et Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Form Factor). Curl Tendency. Kıvrılma endeksi. Bir polimerin çapraz Customer Centered Maintenance. miktarı. (OH)2). filigranlı olması. rejenere selüloz adını alır ve piyasada kâğıdı. Zayıf elyafları güçlü elyaflara çözücü. Threadless Binding). Cupram. değerli bakır hidroksit eriyiği. akıtılarak kaplanması yöntemi. (2) kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Cure. Kıvrılma testi. (Eş anlamlılar. Tutkalllı ciltleme. bakım. kullanılan bir ölçüt. Spiral sarım yöntemiyle. Kısaca CUENE denilmektedir. Kıvrım. Kıvrılma ekseni makine yönünü gösterir. Sertleşmek. Bardak kartonu. (2) Değerli Schweitzer çözeltisi. (2) Perde kaplama. Çok dayanımlı olması. Gümrük vergisi. delinerek kontrol edilmiştir onayı verilen biletlerin yapıldığı karton. Kültürel kâğıtlar. Custom Duty. Kaba olmayan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. Gümrük işlemlerini tamamlama. altta geçmekte olan ebat kâğıda. Kâğıdın kıvrılmaya olan Cup Board. (Bakınız. Coarse Papers). Bilet kartonu. metal gömme şeritli olması. Curing Box Liner. yatkınlığı. Bardak kâğıdı. Öğütücüde elyafın kıvrılarak helisel hale Cunit. marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Cut Cards. Sertleşebilen. Kâğıt para yapımında kâğıt. Cupstock. Yastıklama. (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan yazıma. Müşteri merkezli bağlarla bağlanarak sertleşmesi. Cut Back Binding. selülozundan. kullanılan özel bir kâğıt. Orijinali 100 ft³ dür. Cupriethylenediamine Viscosity. hem de basıma uygun kâğıtlar. Kıvırcıklaşma. Kürleşmek. Kupramonyum viskozitesi. Kürleşebilen faaliyetleri yönetimi. kâğıtlar. Curl. (1) Perdeli Kuşeleme. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki kâğıtlara verilen ad. (1) Para kâğıdı.83 m³ odun. Adhesive Binding. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz Cushioning. (Eş anlamlı. desteleyici yapı oluşturma. Marinasyon kutu kartonu. Plastik kaplı bardak kâğıdı. Cushion Board. Dolap raflarına serilen bırakarak kıvrılan kenarları görmek için yapılan test. Kıvrılma. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler Custom Clearance. Gümrükten malı çekme. Plastik Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kaplama/laminasyon. Buna değişik adlar da verilmektedir. Thermoplastic Curl Index. Currency Straps. Kıvrılma eğilimi. çözünmez bir tutkalla yapılır. (Cu (NH3)4 . Bir hacim birimi ile ifade edilen odun gelmesi. Bardak yapımında kullanılan Currency Paper. ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. Bir yarıktan. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. Yoğun tutkallıdır. Curl Test. Kuprietilen diamın viskozitesi. Pamuk Cuprammonium Hydroxide. hidroksit. kuşe çözeltisinin perde şeklinde Cupramonium Viscosity.

Öğütücüde plakaları arasındaki boşluk. Su jeti. Cylinder Dried. Cylinder Grinding. Genel Cutter. Su izine göre kesim. Makas artığı. Cutter Broke. Elekte safiha enini layneri. Kâğıdın kesilmesi Cylinder Bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cutlery Paper. Cylinder Board. Yuvarlak elekli karton kesimi. Silindir de kurutulmuş. Baskı sırasında baskı Cutting. Cut Size. Cyclostyle Process. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde amacıyla yüzeyine bilinçli olarak verilen iz. Cut to Register. Kurutma Cyan. Pilyaj izi. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış belirleyen kesici fıskiyeler. Her kâğıt Cylinder Mold (Mould). sonrası görülen. (Eş Cut-off Point. Elyaf tozu. Cyano Paper. Yuvarlak elekli karton kalan döküntü. Çatal bıçak sarma kâğıdı. tekniği. makinesi. Birden fazla bobinin aynı anda silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. Filigranlı kâğıtlarda Cylinder Machine. Yuvarlak elek kâğıdı. Set kesim. Centrifugal Cleaners. Stensil kopyalama işlemi. Silindirik öğütücü. Alternatif akımın kendini rifayner. Cut-off Doctor. Centricleaners) Cut-off Squirts. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kâğıt Cylinder Mold (Mould) Machine. ortak nokta. CWA (Clean Water Act). elyafın bölünmesi. Periyot. Kesim ölçüsü. Yuvarlak elekli karton makinesi. Ebat kesici. Kesici fıskiye. Ebat kâğıt. Multi Cylinder Machines). (1) Kesme. silindirlerinin döküm tekniği. çıkışında bulunan safiha kesme raspası. (Bakınız. Giyotin bıçağı. Kenar kesici fıskiyesi. parçasında. Cylindrical Casting. Kesim sonrası Cylinder Board Machine. Açık mavi. Yuvarlak elek. Silindirik döküm. kullanılan. Kartonu katlamak Cylinder. Cycloidal Vacuum Pump. çoklu kesim kurutulmamış. katman olarak kullanılan Kraft kâğıdı. Siklon temizleyiciler. Siklon vakum pompası. Cylinder Kraft Liner. Cylinder Gap. 86 . Saykıl. Kesişme noktası. Cyclone/Cyclonic Cleaners. Emme paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. (2) Yuvarlak elekli Cut Sheet. Yanki silindirlerin Cyclon. Silindirik Cycle. kurutma silindirleri. Cycle Counting. Temiz su kanunu. Kesme raspası. Yuvarlak elekte üretilen Bristol. Kesici. Kesim artığı. Boru ve tank çıkışlarında köprüleşmeyi Cylinder Paper. makinelerde yuvarlak elek tamburu. Periyodik sayım. basma tarzında çalışan bir vakum pompası türü. Cutter Dust. Cutting Machine Knife. Dynamic Cleaners. Makas. Giyotin. Yuvarlak elekte üretilen karton. Silindir boşluğu. Cylindrical Refiners. tekrarlayan en küçük parçası. Dönemsel sayım. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. makinesi. üst üste bindirilmesi yoluyla yapılan. Bir tür. Kesim tozu. Yuvarlak elekli ve tıkanmayı açmak için kullanılan su jeti. Serbest açılarak. ayarlayan kenar fıskiyeleri. Bıçak izi. Kurutma Cutter Set. İki zıt durumu birleştiren anlamlı. Siklon buharlaştırıcı. Cut Water. (2) Kesilme. Ebat kesme. Siklon. filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. Silindir yüzey taşlaması. makinede üretilmiş kâğıt. katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Cut Scored. Yuvarlak elekte üretilmiş Kraft Cutting Pipe. Mavi ozalit kâğıdı. (1) Silindir. Elekte safiha enini Cyclone Evaporators.

Yaş kâğıt. (Bakınız. Sönümlemek. binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. Dağıtılmış proses Damping Strech. DAF(Dissolved Air Floatation). Baskı sırasında. 87 . şeklinde olan istenmeyen iz. örnek kağıdın ışığı Dandy Blister. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. ortamda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dandy Mark. Dandy Mark) Egütör yansıtma faktörü. Islatıcı. Dialdehit nişasta. mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. Egütör valsi. makinesinde en sonda kuşelemeden önce kâğıdı soğutan DC Motor. aşırı su açılması nedeniyle safihanın çözülmesi sonucu oluşan izler. yüzeyine dağıtan merdane. Egütör ezme izleri. Yaş boyut değişimi. valsinin bazı deliklerindeki tıkanma nedeniyle halka DADMAC. kontrol sistemi. baskı plakasına Data Collector. Veri toplayan saha cihazı. Göğüs hizası çapı. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin D verilen. Selülozluk Damping Roll/Roller. (Eş anlamlı. Veb ofset baskı. Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. Taş baskıda. kullanılmaktadır. (2) Kâğıt ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. Dead Band. Damping Rolls). bu nedenle üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen yağlı hissi veren jöleleşmiş hamur. Data Base. yapımında kullanılan. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın Damask Paper. Veri toplayıcı. Daphne. Veriler. Doğru akım motoru. Egütör yolma izi. DCS (Distributed Control System). (Bakınız. Egütör valsine flotasyon ünitesi. Oynak vals. Data. Eğütör izi. 467 nm ışık altında ölçülen. Çözünmüş havalı Dandy Crush Marks. (Bakınız. modifiye bir nişasta türü. safiha yüzeyindeki görünümü (formasyonu) düzelten. besleme sinyalinin alınmasından eyleme geçmek için Damp Streaks. Dampen. oynak vals. ISO tarafından belirlenmiş Dandy. Dandy Roll). Defne. boş alanlara Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. defne ağacı. Islatma. Taş baskı plakalarında. Baskı preslerinde. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve Dandy Roll. Yağlı hamur. Dandy Pick. Şam kâğıdı. elek bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. sürülmesi. ıslaklığı baskı plakası nişastasından elde edilen. vals. Dative Bond. Bobin üstüne oturduğu için. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. (Bakınız. D65 beyazlığı. filigran maksatlı olmayan izler. düzensiz kuruma nedeniyle. Time Lag) Dancer Rolls. Aşırı öğütülmüş. D65 Whiteness. (1) Islatma merdanesi. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Düzensiz presleme veya düzeltici sinyalin çıkışına kadar geçen süre. selüloz elde edilen. Günlük müsaade edilen Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) değer. zeytin benzeri Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi. DAS (Dialdehyde Starch). Dampers. Dampening. Damage. Bobin sarımı sırasında bobin Dead Beaten. Daily Allowance. Titreşimi azaltmak. Islatma. Hasar. (Bakınız. üzerinde. Taş baskıda. Kontrolörlerde geri Damp Sheet. Ölü bant. kâğıtta görülen izler. Dahlgren. Poly-DADMAC). (Benzer anlamlı. Doğal buğday Dampeners. Dipolar Bond). içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Yaş izleri. Kâğıt makinesinde. Veri tabanı. Ölü bölge. Damping. Dandy Mark). Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. Günlük harcirah. Dahlgren baskı sistemi. ıslatma maddesinin. DBH (Diameter at Breast Height).

Kenar kesimi Debenture Paper. Saçaklı kâğıt. Deckle Edge/Edged Paper. Dealkalization. emilimini arttırmak için kullanılan. Kraft selülozu kenar kesimi yapabilen giyotin makaslar yapılmaktadır. kullanılmaktadır. Kabuk soyma tamburu. Deciduous Trees. Ölü bölge. rejek. Pamuk selülozundan üretilen. talaş. ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. orta kısımları kalın olan karton. emici bir kâğıt türü. özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi görünümlü kâğıt. Dead Steam. (Zıt anlamlı. Giyotinde de bu tür kesimler yapılarak çukurlaştıran baskı işlemi. destekleyicisi. (2) makinesinde. Kabuk soyma. Kabuk soyulma direnci. Çukur gofraj. Kenarları kullanılan. Yapraklarını Hareketli olmayan bölge. 88 . girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde Dead Finish. Ölü zaman. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Geniş yapraklılar. Seramik 435-815 gr/m aralığında üretilir. Kabuk soyucu.Bazı kitaplarda kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deadening Felt. Boş ağırlık. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel yüzeyine. bir makinede üretilebilecek eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı. Asıltıları çökeltme. Bono kâğıdı. Çürük buhar. Mat görünümü verilmiş. (3) Safihanın eni. Dağıtılmış bakım. dağılmış havayı alma. Transfer kâğıdı. Saçaklı kenar kesimi. en geniş ene sahip kâğıt. Ses emici karton. Debarking Resistance. sistem. Bağ çözücü madde. Yeşil ve beyaz sonrasında kalmış. Sepetli Kenarları traşlanmak kaydıyla. Geniş yapraklı ağaçlar. tahtadan yapılmış çerçevesi. Çerçeve kenarı. (2) Traşlama kenarı. (3) Vakum seperatörü. ürünlerde. Kâğıt makinesi üzerindeki safihanın kenarı. Debarker. Değerli kâğıt basımında yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. (1) Hava alıcılar. dayanıklı bir kâğıt türü. Duvarlarda ses Decalcomania Paper. Saçaklı karton. Kuşe çözeltisindeki havayı eleğinin. hatalı boş yerler. Deckle. Kenarlık. (3) El yapımı konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Hız kesici. Özel giyotin bıçağı ile yapılan saçaklı Debarking Drum. Formasyon kasasında karbonat ve bikarbonatları temizleme. Kullanıldığı için işlevini Decelerator. döken ağaçlar. Bakım çıkışından eylemin başlayacağı zaman kadar geçen süre. Kazanlarda besleme suyu içindeki oksijeni alan kaçmasını önleyen yan çita. eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten Degazör. Dead Spots. Kirlilik. Dead Time. Hava alma. Eylemsizliğin olduğu bölge. Deciduous. Decle Edge/Edged Board. Çerçeve eninde kâğıt. işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. ince ve saçaklı. Makine eninde kâğıt. Kazan besi suyundan Deckle Board. Teksif eleği. Decision Making. kaba bir karton türü. Debris Passage Ratio. hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Yapraklarını döken bitkiler. Hava giderme. Kütüklerin içine kâğıt kenarı. Döner filtre. Dead Weight. Destekleyici çerçeve. Tamponun dönüş hızını frenleyen kaybetmiş buhar. Nötür beyaz. Alkali giderme. Fildişi beyazı. Deaeration. Dead White. Kontrolörlerde düzetici sinyalin Decentralized Maintenance. kâğıtlardaki elek çerçevesine gelen ince ve saçaklı kenar. Deckle Edge. Çerçeve. (2) Kâğıt alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. Kâğıt yüzeyinde. Hamurun içindeki Decker. Çökeltme. Kirlilik geçiş oranı. Debarking. Dara. Safiha tank. Çıkartma kâğıdı. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el Deaerators. likör içindeki asıltıları çökeltme. Dead Zone. Bu tür Debonding Agent. Ölü noktalar. (1) Safiha kenarı. Karar alma. Türbin eksozlarından çıkar. işlenirken. Özellikle el Debossing. işlenme Decantation. Embossing) kitaplar basılmaktadır. Bir politika veya analiz 3 sonucu yapılan eylem programı. Deckle Fill. Debris.

Decor dilme makinelerinde. Desenli. Defective. Bel verme. Çukur gofraj. Elyaf açıcı. Defibratörden emdirilerek. deflakerden geçirme. El eleğinde. kusurlu ek yeri. Deflaker. Bobin veya Decorated Blotting. içinde safiha enini belirleyen sınırlayıcı kenarlık. Bozunma. Sadece kenarları boyalı belirgin hata. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Desenli dekor kâğıdı. Deflake. Sifon valsi kenarlığı. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir uzun süre saklanması gereken değerli dokümanların yöntem. Ertelenmiş bakım. Özür. destekleyen çitalar. Elyaf açıcı. El eleğinin kenar çitası. Duvar Defibering. arındırma. Deckle Slip. (Benzer anlamlı. (Bakınız. Düğümlerinden kurtarma. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. (Baknınız: Decor Deferred Maintenance. Decorative. Decor Paper) Defibration. Desenli karton. Deflection. Kenar klavuzu. Decorative Laminate. kimyasal bütünlüğün parçalanarak değişmesi. Rotogravür. Decorated Board. Tiftdruk. 89 . Dekoratif. Üzerine desen verilerek. Birbirlerini Deflaker. veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi. Fabrikada bobinlere Decomposition. bağımsız hale ekipman. vakumla alan bir ekipman. kâğıt. Desenli MDF laminant kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Frame. Desenli duvar kâğıdı. vermesi. Defiberizing. Birbiriyle bağını koparmış. Saçakları boyalı. hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak. (Bakınız. Decorated Building Paper. Lignini selülozdan Decorative Corrugated Board. İki destek arasına Deculator. Selülozsuzlaştırma. Elyaflandırma. reçine Defibrator. Elyaflarına ayırma. Dekorasyon amaçlı. Dekoratif kaplama. Deep Embossing. Özürlü Deckle Straps. Dekoratif Defibrated Pulp. Kâğıt Decorated Cover Paper. Elek altı çitası. Kâğıt hamurunda yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel çözünmüş veya askıdaki havayı. kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Salgı. Senet kâğıdı. Elyaflarına ayırma. Genellikle pamuk esaslı ve yüzey tutkallıdır. Sifon valsi gofraj. Dekoratif oluklu mukavva. Defective Slitter Edge. Elyaf açma. Kusurlu. Kusurlu dilme kenarı. Girintili olarak yapılan Deckle of Suction Box. Ekipmanda Paper). Kenar çitası. Mikroorganizmalar tarafından kopma sonucu oluşan. sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. Deflection Controlled Press Roll. çıkmış hamur. mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kâğıt Defibrator Vat. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan olumsuz yönde etkilememeleri için. Deep Etch Offset. formaldehit reçineleri mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. Açılmış elyaf havuzu. Desenli kâğıtlara. Elyaflandırılmış hamur. Kâğıt görünümünde tespit edilen Deckle Stain. (Bakınız. Defibratör. Kenar çerçevesi. sert levhaların yapıldığı kaplama türü. Salgı kontrollu pres Deed Paper. Kusur. Kenar bandı. Defective Mill Splice. Defect. Desenli duvar kâğıdı. Defiberization. getirilmiş süreç veya sistemler. Dekor kâğıdı. Defibratörden veya Decorated Sheathing Paper. Crown Roll) basımında kullanılan kâğıt. Flexural Resistance). Defibratörde laminant. Dekülatör. sözleşmeler gibi valsi. elek telini alttan Derin ofset. Decor Paper. türü. Özürlü ek yeri. bıçak hatası veya körlüğü nedeniyle Paper). Decoupled. Çukur baskı. bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. Elyaflarına ayırma. kâğıdı. Elyaflarına ayırma. Tapu senedi. Hava alıcı.

selülozlarında. Bir günün sıcaklığı ortalama gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal olarak 65 ºF kabul edilmiştir. Parçacıkların Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş birbirlerini iterek sağlanan bir durum. giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan. Sabun Degree Day. Üründe özelliklerini kaybetme. Buhar kazanlarında. Yağlar. Topaklanmış Degree of Polymerization (DP). mürekkep parçacıkları. Topak çözünümü. 90 . Hurda kâğıtlarda. Süzülme veya su suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi. Alevalmazlık derecesi. Defoamer. Deionization.). Bentonit gibi maddeler de kullanılmıştır. Bir selüloz örneğinde. Incombustibility) pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Mürekkep giderme maddeleri. üstündeki ortalama farklılıklar. köpük söndürmede kullanılan en Degree of Substitution (D. Polimerleşme derecesi. başına. Deinking Agents. Kâğıt ölü elyaf. Birim selüloz miktarı eski maddelerdir. (Eş anlamlı. küçük moleküllere ayrılabilen. (2) Yaşlanabilen. Genellikle vizkozite testiyle Deflocculation Agent. Bozuşabilen. Kristalleşme derecesi. (Eş anlamlı. Su kaybı. flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını Degree of Crystalinity. Örnek 72 ºF giderme sırasında. Mürekkep giderme. yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. Mürekkebi alınmış selüloz. Degradable. gidericiler verildikten sonra. Bünyesindeki su miktarını bitkilerde. Degree of kalsiyum gibi iyonların ortamdan reçinelerle alınması. madde. mürekkebin dikkate alınmaktadır. Kâğıt üretiminde. dökümü. Degree of Deknotting. elyaf kümelerinin. daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. Nemini almak. mürekkebin alınabilir olması. elek altı Degree of Refining. Mürekkep anlamında derece gün olarak adlandırılır. Bina Deinking Sludge. kristalleşme derecesinin ölçüsü. Topak çözücü ölçümlenir. Deflour. İyon giderme. Demineralization) Degree of Nan-combustibility. Derece gün. Mürekkep giderme çamuru. ıstma veya soğutma Deinking Losses. Kuruma. Degazör. Hamurun su kaybetmesi. Erken yaprak dökümü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflocculation. (Eş Incombustibility) anlamlı. mürekkep parçacıklarının. kimyasal madde. Dağıtıcı madde. Selüloz üretimi sırasında. Odun sağlayan yöntem. Degree of Incombustibility. Degree of Polymerization Distribution (DP). Bu değerin altındaki veya maddeler. Deinked Paper Stock. elyaf tanelerine ayrılması. çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak azaltmak. Mürekkebi alınabilirlik. Mürekkep giderme kayıpları. Ağaçlarda ve Dehumidify.S. özellikle yıkama aşamasında oluşan ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden elyaf kayıpları. moleküler büyüklüklerin dağılımı. Mürekkep buharla 104°C ye ısıtarak. (1) Zaman içinde atomlara ve Deinked Pulp (DIP). Toz alma. Degassifier. Defoliation. Dağılma. Düğüm alma. çözünmüş havayı ve oksijeni giderilebilirlik. buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. besi suyunu Deinkability. İnce temizleme. kalsit ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama veya kartonun alev almadan dayanabileceği sıcaklık maddelerinden oluşan çamur. Bozuşma. Degradation. Dehydration. maddesi türü unsurları alma işlemi. Hamur içindeki dolgu Polimerleşme derecesinin dağılımı. (1) Büyük kimyasal moleküllerin Deinking. Öğütme derecesi. Köpük söndürücü. Matbaa havalandırma ve ıstma-soğutma sistemleri hesabında atıklarının hamurlaştırılması sonrasında. Hamura hava ve mürekkep parçalanarak. glukoz birimlerinin sayısı. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. işleme sonucu alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. derecesi. Kazan besi suyunda bulunan Degree of Noncombustibility. (2) Yaşlanma.

5 x Delicatessen Paper. Ebat kesim makinelerinde Densitometer. Demineralization. Şarküteri kâğıdı. Demand Factor. Standart baskı kağıdının ağırlığını ölçmede Deliquescent. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle Demand. Havadan nem kaparak kullanılan kadranlı terazi. sıvılaşma özelliğine sahip madde. Kalenderlenmiş Delivery List. Kâğıtta Delivery Standards. Deposits. geldiği tabla. Delignification. Teslimat sınırları. malzeme ve hizmetin sınırları. Density. Demand Absorption Rate. çözeltisilerinde kullanılan. Load Factor) görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Ligninsizleştirme.5 x 22/22. Teslimatı netleştiren ayarlı ısıtılmış özel mumlarla test edilir. Demi Quadro (Size). (2) Baskı yoğunluğu. kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn. Tekstil artığı veya eski kot Deliteur Dispenser. (External Delamination) Demi Octavo (Size). biri. Fotoğraf ve kesim sonunda yaprakların üzerinde istiflenerek top haline resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz.). Delamination.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delaminated Clay. Müşteri taleplerine göre tabakalar halinde çökeldiği için. Doğada ince Demand Flow. Yüzeyin Delivery. Selülozun dışında (8. Kuşe giysi artıkları kullanılır. Hak iddia etmek. Delivery Receipt. Mineral giderme. Tuz buna örnek bir Denim Rag. Tabakalara ayrılma. Depozit. Birikinti kontrolu. Yonga ayırıcı disklerinden biri. İstek. Talep faktörü. yüzeyinin baskı sırasında yolunması istenmez. kuşelemede daha etkili ham maddeleri. Densified Liners. Kâğıt çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Renk yoğunluğu ölçer. Talep. diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete olan kaolin killeri geçirme. İnce sargılık kâğıt. Yoğunluk ölçer. madde olarak kullanılmaktadır. Birikinti. (Bakınız. Kasap kâğıdı. Et 8. Bir işletmede çekilen Deposit Control.75 x 11 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın dörtte bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. Teslimat makbuzu. Delivery Table. Büyük ebatlı dergi kağıdı ölçüsü. (5. Talep etmek. Standart dergi kâğıdı ölçüsü. Katlara ayrılma. (1) Dupleks kartonlarda katmanların içindeki mineralleri giderme. Department Store Tissue. Nemle sıvılaşan. Dişli disk. Çıkış tablası. İngiltere) (16 x 21 inç ABD) kâğıt. Demi Scale. 91 . ve yağlı kâğıt. Deposits) maksimum enerjinin kurulu güce oranı. Densimeter. Yoğunlaştırılmış Layner. (2) Öğütücüde (Rifayner) öğütüm Demy (Size). Talep bazlı iş akışı. Dansimetre. Deionization) birbirinden ayrılması. Teslimat Listesi. Mineral pigment karıştırıcısı. Teslimat.75 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın sekizde veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince biri. Teslimat şartları. Kot paçavrası. Denisson yüzey yolunma mumu. katmanlarına ayrılması. Kazan besi suyunun Delaminasyon. mukavemeti. Çökelti. (Eş anlamlı. gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama. Pamuk selülozu yapımında ham maddedir. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen sırasında elyafın dış çeperinin soyularak elyafların (17. bulunan birim hacmin ağırlığı. Yoğunluk.5 inç. Belirli bir test Dentated Disc. layner kâğıdı. yapışkan ve çeşitli mukavemet değerlerine Delivery Limits. Toplam kurulu güç. mineral kökenli pigmentlerin Dennison Wax. Kâğıt işletmede yedek motorlar hariç çalışması düşünülen tüm fabrikalarında her tür yüzeyde tutundukları için gözle motorların toplam gücüdür. Birikim. (Bakınız. Emilim hızı. Tabakalaşmış kil.

sapma. Tasarım hızı. Tasarımdan maliyete. makine. Hedeften sapma. Ön Descender. kirecin giderilmesi. ortaya koyan mühendislik çalışmaları. verimlilik dikkate alınarak. Amortization. dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik Detect. kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra. Bozulma. Gelişme. çözücüler. özel maddeler emdirilmiş kâğıtlar. Eskiz kâğıdı. Ortalama. Azami hız. Kireç giderme. Nem verme. standart Basic Engineering). (Bakınız. q gibi) mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak. Ayrılma. Selülozun reçinesini Tabakalaşmamış. Operating Speed). Detachment. döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken için. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan (Bakınız. Reçinesizleştirme. Detaylı mühendislik çalışmaları. sorunsuz Deviation. Kireç çalışmalarında kullandığı kâğıt. Sapma. (1) Safihadaki suyu maliyetine etki eden. Bir kâğıt Development. Hediye paketlerini sarmak fabrikalarında. Developman kağıdı. Su giderme. Paçavra selülozu sisteminin. çalışabileceği düşünülen azami hız. Garnet. Duyarlığını azaltma. Detector. Destratified. Bir Detector Papers. Ressamların taslak Descaling Chemicals. Harf kuyruğu. (= Uniform) alınması. bulunan silindirler arasından geçirerek. Fiziksel etkenler yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. Sensör. Deresination. Amonyaklı ozalit görünümler kazandırma işlemi. Burada tahrik Devil. Terk etme. Yaşlanma. ömrü net olarak bilinen varlıklar için Desorption. Maliyet için tasarım. Altı başka üstü başka olmayan karışımlar azaltmak amacıyla. ğ. Ortaya çıkarmak. Descriptive Statics. Hassasiyeti azaltma. Design to Cost. Mühendislik olarak Detergents. Ortamdaki kimyasal gaz veya buharı tespit etmeye yarayan Design Capacity. Desensitize. Desenli baskı. Algılamak. tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. Bir ürünün nihai Dewatering. deseni ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. Design Paper. Sorption). Mürekkep gidermede bölümünün. çalışan bir yönetim anlayışı. Parçalayıcı. Detrimental Substances. kullanılan bir kelimedir. Ömrü net olarak bilinmeyen gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. Betimsel istatistik. Detail Drawing Paper. detayları yazım çizgisi altında kalan kısmı. Kireç giderme kimyasalları. Tanım. yapabileceği azami üretim miktarı. p. makinesinin bakımı yapılmak şartıyla. Kâğıt Design Printing. (Zıt anlam. (2) Hamurdaki suyu teksif süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren. Desenli kâğıt. Azami kapasite. Kireç çözme. Düzgün dağılımlı. Maliyetleri tasarım Deterioration. Design for Coast. Üç boyutlu ve Description. ideal koşullarda kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Su alma. Kazanlarda oluşan valsi terketmesi. Zararlı maddeler. Mühendislik kapasitesi. Design Speed. Bir harfin (y. Temizleme gücü. Tasvir. kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. yapımı öncesi. Kiri yüzeyden kimyasal olarak tasarlandığı kapasite. üretim sisteminin ve üretim elekte ve preslerde alma. alanı. Tasarım kapasitesi. kâğıdı. Test kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Depreciation. Algılayıcı. ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. Şifanoz. yongadan pişirme öncesi reçine için kullanılır. Eş dağılımlı. g. temizleyen. Detail Engineering. Dedektör kâğıtlar. Bir kâğıt makinesinin veya bir Detergency. kâğıda çeşitli Developing Paper. Safihanın silindir veya Descaling. 92 . Aşınma payı. yüzey aktif maddeler. Deterjanlar.

Boya enjeksiyonu. Süzme çamuru. Kalıp kesimine uygunluk. Boya zerketme. Tel kesme. Die-Cut Paper. (Eş anlamlı. derecesini gösteren bir ölçüt. Erkek ve dişi bıçak kalıpları meydana gelen kamburlaşma. Dekstrin. veya tanka yapılan boya dozajlaması. Diaphragm Paper. süzülümünü arttırıcı polimerler. Sıcak veya soğuk şartlarda Warp) (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eleklerinde. Kütüphanelerce Diazo) kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. Kontrol içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. gravür baskı işlemi. maddesi olarak kullanılmaktadır. (2) Kesim kalıbı. Dialdehit nişastası. Kalıp kesimi. öncesi gramajı. Tanı. DEZ (Diethyl Zinc Process). Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın tutkal. Diagonal Warp. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüzeyde çiğleşmenin Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de başladığı sıcaklık derecesi. Bobin çapı. üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru Die Cutter. (Bakınız. şekilli kesilmesi. hamuruna konulan. Asbestli filtre kâğıdı. ortam açısından önemlidir. Dewaxing. Düz elek. (Bakınız. Warp Level) presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. (3) Atık Diaphragm Actuator. kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir nişasta türevi. De-wiring. Kâğıt Dew point. Balya tellerini kesme ve ayırma. hamurunda. Kondansatör ve trafo Diameter. Die Injection. Teşhis. Yalıtkanlık sabiti. Dewatering Agent) Diaphragm Screen. Oluklu mukavvada Die Cuttability. Filtre toprağı. toz tutkal. (Bakınız. Kalp kesimi. Silindir çapı. Ardışık Dewaxed Weight. 93 . Diyafram kâğıdı. Drainage Aids). Nişastadan çok daha Diazo) fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun Die. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. Diatomaceous Silica. yalıtkanlık kullanılmaktadır. Diyafram elek. Dewatering Aid. anorganik iskelet kalıntıları. olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan Die Cut. Tek hücreli su canlılarından kalan. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. Parafinsiz ağırlık. Parafin giderme. Boru Dialdehyde Starch. Diyazo kaplanmış kâğıt. Kalıp kesim kâğıdı. Rutubetli ortamlarda. Kamburluk Layner kâğıttaki kullanarak. Diatomaceous Earth. Çap. Diazo. iç gerilimden kaynaklanmaktadır. DEZ süreci. Işığa duyarlı bir madde. Dielektrik sabiti. vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana Dewatering Agent. Kalıplı gravür baskısı. Çelik bıçaklı presle yapılan kesim Diagnosis. Çiriş. (1) Baskı kalıbı. Bakır veya çelik Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. Twist Die Embossing. (Bakınız. Kâğıt kaplama Dew-point Temperature. Makine salonu ve havbe içi kullanılmaktadır. Diyazo. Diyaframlı tahrik başlığı. Süzülme arttırıcı maddeler. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı Dielectric Constant. arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. Kalıp. (Eş anlamlı. Çiğleşme noktası. Kalıplı gofraj. Diagram Paper. Kizelgur. Die Stamping. Kâğıdın kaplama delikli levhalardan oluşan hamur eleği. kâğıt baskı kalıbı kullanılarak yapılan. Su başlığı. Kalıp kesim makinesi. Çiğleşme sıcalığı. Modifiye nişasta. Dew-point) Diazotype Base Stock. Dextrin. Diyagonal çarpılma. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. Diyazo kaplama kâğıdı. Diazotype Paper. düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada Die Cutting. Diyatomit.

Hamur kasasına girişte. çıktığı üst çıkış. Sindirme. Presbant. çıkan buhar Valf. Ring Porous Woods. Diffuser Tubes. Pişirici besleme vanası. Trafo. Yayılma. alındığı kazan. silindire giren buhar basıncıyla. geri Digester Blow Valve. Yıkama difüzörü. Pişirici blöf vanası. Ring Porous Woods. Pişirici eksozu. Baskı kalıplarının Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. Digested Sludge. Bu kazanda ligninler parçalanarak Differential Pressure Transmitter. Digital Printing Machine. Pişirici besleme kapağı. (1) Pişirici sıvısını selüloz hamurundan ayıran tabanı elekli bir tank. Digester Capping Valve. Dağıtıcı boruları. negatif 94 . Difüzyon transfer taban Dielectric Paper. kâğıdı. Fark vakum göstergesi. Die Wiping Paper. Pişirmek Dielectric Strength. selüloz gelen. Sert ağaçların bir kolu. (2) Taze suyla yıkanmış Digester Side Relief. Pişirme sırasında ayarlayarak ayni çizgisel hızda sarabilen bir bobin makinesi kullanılan kimyasal içerikli sıvı. Pişirici kapağı. Difizör. Yalıtım kaybı. Digital Printing. Digester House. Difüzyon transferi. elektrik akımı geçişine gösterdikleri dergi basım ebadı. silindirlerinde. Diffusion Transfer. vana yerine kullanılan kapak. Kalıp silme kâğıdı. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. Pişiriciden çıkan gazların tamamı. kayıp miktarı. Flesh Sludge). Diffusion Transfer Base Stock. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat yapılması için. Elektrik yalıtım Digest Size. Digesting. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana Digester. Olgunlaşmış atık çamuru. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. Differential Winder. temizlik kâğıdı. Pişiriciden likörün selülozun suyunun süzüldüğü tank. Buhar hatlarında. Dijital baskı kâğıdı. Semi üzerindeki uzun baca. Beç türü pişiricilerde döner Differential Vacuum Gauge. Yalıtkan kâğıt. (Bakınız. Kurutma vana. Rotary silindirlerinde. (Eş anlamlı. Pişirici boynu. Pişirici yan çıkışı. yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. Farklı çaplardaki bobinleri dişlileri Digester Liquor. Digester Neck. buhar ürünü. Rotary Vana. Pişirme. yüksek kâğıt üzerine aktarılması. Diffusion. Fark basınç alınmaktadır. (Bakınız. Kompost. Dijital baskı makinesi. Her yalıtkanda görülen kayıp. Yayılımlı aktarma. bildiren cihaz. (2) Sindirmek. İzolasyon kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dielectric Loss. Döner cepli yonga besleyen sızdırmaz vana. oluşan. Digital Printing Paper. Semi Diffuse Porous) Digester Relief. (Bakınız.5 inç ölçülerindeki özelliği olan kâğıtların. (1) Dergi. Digester Cover. Diffuser) kullanılan yalıtkan kâğıtlar. gösteren gösterge. Beç pişiricilerde kapağın Diffuse Porous Woods. Dijital görüntü verilerinin. Fark basınç. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. yüzeyini temizlemek için kullanılan. Yalıtkan olduğu düşünülen oluşturarak. Dijital baskı.5 inç x 8. Bilgisayarlı baskı sistemi. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. türü. Digester Head) Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını Digester Head. Dergi ebadı. Pişirme kazanı. Pişirme ünitesi. Molekül veya iyonların. Buhar fark basıncı. Yalıtım direnci. Döner Differential Steam Pressure. Kurutulduğunda. Digest. Diffuser. 5. Odun yongalarının. transmitteri. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma Differential Pressure. yayılması. Dağınık gözenekli ağaçlar. basıncı arasındaki basınç farkı. (Eş anlamlı. Demi Octavo Size) direnç. Pişirme bölümü. Pişirme likörü. motor ve kondansatör üretiminde Diffusion Washer. Pişirici kapağı.

Hacimsel genişleme. Sulandırma pompası. Transfer yöntemiyle alması sonucu ölçülerini ne ölçüde koruduğunu veya yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kâğıt. tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. Direct Countercurrent Washing. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. Dilution Pump. (Bakınız. zehirli bir gaz. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. dijital veriye dönüştürülmesi ve klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler basım öncesi yapılan renk doğrulaması. Seyreltik. renkli sıvı bir yan ürün. Selülozu beyazlatma sırasında. Sulandırılmış. (Bakınız. 95 . molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. Kovalent Seyreltik. Doğrudan temaslı ısı (CH3)2SO. Dipper. Dipolar bağ. kendi Sulu hamur. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı Dimensioning. artış. DIP. Mürekkebi giderilmiş hamur. Seyreltme. Bir sıvının içine su katmak. gibi. Kazan besi suyundaki elde edilirken yayılan kokulu renksiz. sağlarken. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. Ensititüsü. bir atomun bağlardaki tüm elektronları Diluted. İçine su katılmış bağlanmada. Sülfat selülozu Direct Contact Heater. iki farklı polar bağ bulunması. Sifon. atmada kullanılan boru. Sıvı ve toz karışımlarında. Daldırma boyama tekniği. Dimensional Stability. Dimer. Kesikli selüloz DIN (Deutsches Institut für Norming). Kesafetini düşürme. Dilatancy. Diploma parşömeni. grubu. Dioksin. Direct Contact Heat Exchanger. (CH3)2S. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. Kademeli karşı akımlı DIN 6738. kıvamda meydana gelen koyulaşma.Yüzey uzaklaşmaları sonucu oluşan. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). Reynolds tarafından Diploma Paper. Seyreltilmiş. Direct Current. Baskı öncesi rengin Dioxin. Dilute. edilir. kuru bazda selüloz miktarına konulan sulandırma suyu Dipped. Seyreltik elyaf süspansiyonu. Yüzey tutkallı kâğıt. Shear Thickening). Sulandırma faktörü. Boyutsal kararlılık. Dative Dilution Factor. Su Dilute Fiber Suspension. Kesafet düşürme Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer pompası. Degazör. değiştirdiğini gösteren ölçüt. Daldırma. Kâğıdın nem Dipped Paper. hacimsel genleşme ve birlikte tutkallamada da kullanılan fabrikasyon teknik. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden yıkama. Selüloz yıkamada her Bond). Dimetilsülfoksit. Ölçülendirme. tutkallama veya kuşe bileşik. Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz eşanjörü. Boya. gazları uzaklaştırmak için kullanılan ısıtıcı. 1885 de bulunmuş bir olay. Doğru akım. içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki Dilution. Direct Cooking. diğer atomun boş bir orbital vermesi. Dimetil sülfit. Doğrudan pişirme. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Aslında boyanın bir arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi. Dijital prova. Dimethyl Sulfide. Daldırılmış. (1) Seyreltmek. (2) Dipolar Bond. kağıda yüzey oranı. Deinked Pulp. El yapımı kâğıtlarda. Canlı buharlı eşanjör. Çok aşamalı selüloz yıkamada aşamalardan dayanacağını garanti eden uluslararası standart. Diploma Parchment. İki polar bağ. Dip Dyeing. birinden çıkan suyun bir önceki aşamada kullanıldığı yöntem. Diploma kâğıdı. Dimer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Digital Proof. ortamdaki bileşenlerine ayrılarak. Sulandırma. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen Dipping. Alman Standartlar üretiminde.

Tahliye. dağılma direnci. Selüloz pulperi. Discoloration.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Drive. Spirit Duplication). mavi ışığın 45 açıyla kâğıt yüzeyine düşürülerek ölçülen Disaccharide. Dirt Build up. ortalama leke sayısı. tuzları. Circular Cutter). yabancı maddeler. Selüloz açma. Boşaltım. Discharge. nemli ve yağlı işletme havası. Ek. çökmüş kâğıt Indirect Losses) veya karton. Disinfection. boya haslığı yüksek anilin boyalar. (Bakınız. Direct Process Paper. Doğrudan ısıtmalı pişirici. yangın sonucu Dish Board. Dished. Diskkarit. Disk filtre. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Yön. herhangi bir yardımcı Dirty Blow. Ufalayıcı. Deşarj katsayısı Tam açık bir Directionality Paper. Tabak gibi çukurlaşma. 96 . Fiziksel bazı özellikleri vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir kâğıdın enine ve boyuna göre değişen kâğıtlar. fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. makine Discharge Head. terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. Kâğıtta elyaf diziliminin karbonhidratlardandır.İçine etme. Direct Type Duplicator. Çıkış manifoldu. Renk atması. Leke sayısı. Dairesel bıçak. Disk Cutter. (Bakınız. belirli alanda görülen. Direction. Beyaz suyu filtre eden filtre. Boyanın sabitlenmesi için. oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön Discharge Manifold. Dezenfeksiyon. Tabaklaşma. Dezenfekte Direct Steamed Digester. çıkmış. Kir parçacığı sayısı. İki monosakkaritin kovalent bağla yansıtma faktörü. baskı. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı Disintegration Resistance. Kırpıntı makinesi. Doğrudan litografi. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı Direct Lithography. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. Hamurun maddeler. Kir birikimi. Kâğıtta katsayı. (2) çoğaltıcılar. Pompa çıkış basıncı. Otomasyonla çalışan makinelerde Directional Blue Reflactance Factor. (Zıt anlamlı. Yabancı madde. Directory Paper. Dishing. Kâğıt dilici bıçakları. Direk boyalar. Yönlü kâğıt. o Baskıda etkili bir unsur. Kalite bozukluğuna yol açan. Devreye giremeyecek Direction). Doğrudan bağlantılı tahrik. Deşarj. Doğrudan taş düzeneği. Dirt. Discharge Coefficient. Direct Losses. Yonga pişiriciden pişmemiş maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan. Parçalanma direnci. (1) Selüloz açıcı. Devre dışı bırakmak. Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Kir. Fotokopki. Doğrudan kayıplar/hasarlar. Disintegration. Telefon rehberi kâğıdı. Dirty ID (Induced Draft) Fan. Yönlülük. yüzeyinde. Redüktör veya Dirty Air. Basma basıncı. 6). Bir sigortacılık Disc Saveall. Optik makinenin kazara devreye girmesini önlemek adına onu beyazlatıcıların kullanıldığı beyazlık ölçümünde 457 nm pasif duruma sokmak. Diazo baskı kâğıdı. Kirli blöf. Kompresörden kasnak kullanılmadan kaplinle bağlantılı tahrik sitemi. Cross Disable. bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Mikrop öldürme. Cebri çekişli pis hava fanı. (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. Selüozda bulunan Directionality. Cihazların Direct Dyes. bulunmaktadır. Bobin makinesi Dirt Count. Solma. Filtre edilmemiş hava. Kirli hava. Tabak kartonu. Parçalayıcı. duruma getirmek. yazıcı gibi baskı Disintegrator. (Bakınız. buharın doğrudan verildiği yonga pişirme kazanı. (Bakınız. Boya asitlerinin sodyum çalışmasına uygun olmayan hava. Eksoz manifoldu. Çökme. Çanaklaşmış. Machine Direction. yongaların blöfle birlikte gelmesi. Ortası çukurlaşmış.

Bir sıvı içinde flotasyon ünitesi. Kontrata uymyan anlaşmazlık adlandırılması. kimyasal oranının miktarıyla ölçülür. Buradaki işlem hurda kâğıt kesafet % 65 lere kadar yükselmektedir. Su bazlı tüm döner. Disk rifayner. Dissolved Air Floataion (DAF). Deplasmanlı ağartma. Ağartma sıvısının selüloz içinden geçirilmesiyle Dismantling. Hamur içindeki hava kaldırma. Tokatlama. Selüloz maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için yıkama suyunun sıkılarak alınması. Dağılmış hava.Dağılarak görünmemesini sağlamak. Tokatlama. Dağılma. Dispersiyon kaplama. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. Görünür tipte. kimyasal miktarı ve kalan kimyasal miktarına bakılır. tokatlanmasıyla. İlan kâğıdı. (1) Hamurdaki dolgu Displacement Washing. Çözünmüş oksijen. hamuru buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Disposal. Dikkat çekici tipte. (Bakınız. Dewatering) Disperging. Çözünme. Disperger. Toz reçine tutkalı. Dağıtma. Demontaj. Parçalarına ayrılma. Dispersant). kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel Disputes. Disk Refiner. boyutunu küçültme işlemi. İlan kartonu. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. Disperse. Fabrika atıklarını yakma. Dağıtma maddeleri. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. doldurma. Dağıtma. Kazanılan işlemi. Displacemet parçalarına ayırma işlemidir. Dinamik formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Erime. Kâğıt hamuru içinde. Dağılım vizkozitesi. Disk öğütücü.Kâğıt hamurunda Dissolution. Biri sabit diğeri Dispersion Coating. yapılan ağartma işlemi. Ortadan kaldırma. diğeri döner. maddeleri. atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla Dispersion Adhesive. Anlaşmazlıklar. Dispersing Agent. Dispersed Rosin Size.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Filter. İlan tahtası. Makine sökümü. Kutu yapıştırma kullanılan filtre. Disk filtre. (Bakınız. Display Paper. Deplasman oranı. Bu sayede elyaflarına ayıran ekipman. Dispersing. dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi. Selüloz yıkama dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma suyunun verimini ölçmede kullanılan bir tanım. Elyaf geri kazanma eleği. Dağıtma. Bu işlem elekte Displacement Bleaching. tutkalı. boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Tokatlayıcı. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya kâğıt hamurunun gönderilerek. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için Dissolved Oxygen. kullanılan maddeler. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların kaplama türleri. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını Display Type. Biri sabit Displacement Dewatering. Deplasman yıkama. Bir sağlayan maddeler. Dağıtmak. (Eş anlamlı. kâğıtta görünemeyecek küçüklükte Displacement Pressing. Dissolved Charge. Dağıtıcı. Deplasman türü su alma. ortadan Dispersed Air. Menü. oluşturan. Dispersion tutkalı. Selülozdaki giren Dispersal. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk Dispersion. ağartma. (Eş amlamlı. hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve Dispalcement Pressing) tüm yabancı maddeleri. Dispersants. 97 . arazi Dağılım. sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. Çözünmüş havalı Disperse Viscosity. Hamur elyaflarını Dispalacement Ratio. (2) Kuşelemede kuşe karışımını Display Board. Hot eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya Dispersion). gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. Dynamic Bleaching) Disperger. (Eş anlamlı. Çözünmüş yük. kullanılan bir iç tutkal maddesi.

Mürekkep selülozundan yapılır. Doctor Blade) deseninden kaynaklanarak. amacıyla yapılan koruma önlemi. Selülozik vernik. gibi makinelerin etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği Doctor Ridges. selüloz türevleri hazırlamaya üzerine basan ve onu koruyan destek parçası. Raspa hamili. Nokta kazancı. İstenilen tondan daha koyu kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. Bozukluk. Bozucu etki. Raspanın selülozundan yapılan. Applicator Roll). Köpek kılı. Raspa hamisi. Verwey. Doctor Broke. Overbeek) Theory. dağılımını sağlayan merdane veya vals. Preslerde. Bükülme. Mesafeli koruyuma. Dosing. Raspa kopuğu. Yüzey temizlemek amacıyla. (Eş anlamlı. Disturbance. Raspa. Dozlama. Raspa tozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dissolving Pulp. Bozanetken. Landau. sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. Sıvı bir ortamda. Bunlar pres Distance Guarding. Doctor Body. düzgün kullanılır. Kâğıt elyafına kimyasalların ve kâğıt bobini. Dozaj noktası. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. (Bakınız. Doctor Dust. tabakası. kesim sonrası ortaya çıkan kulak. kâğıt biçiminde Document Paper. gibi belgelerin basımında kullanılır. Raspa izleri. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında Dividers. kontrol değişkenini bozan her tür etki. Dağıtma valsi. Dog Ear. boyu. kütleye ilave etme. Raspa bıçağı. Dev gerilimle ilgili teori. Raspayı ve raspa dudağını Dope. sıyırma işleminde kullanılan ince. getirmektedir. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden DLVO teorisi. Raspa izleri. Bölme amaçlı kullanılan karton veya meydana gelen katlanma nedeniyle. çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut Doily Paper Stock. Kâğıt yüzeyinde getirip saklama. kopması. Diploma Distribution of Data. metal veya plastik Domino Paper. Doküman parşömeni. kaplama üzerinde oluşturulmuş sıyrık izleri. Document Parchment. sistemlerinde. Raspa dudağı. Raspa kartonu. Documentation. Dozajlamanın yapıldığı yer. oldukça saf selüloz. yaşlanma özelliği az olan fligranlı kâğıt türleri. Bobin makinesi baskısıyla birlikte kâğıda transfer olur. El ilanı. Dominant Wavelength. Domino kâğıdı. Basım veya kuşe sırasında. (Bakınız. özellikle giyotinde kâğıt parçaları. 98 . Bir duvar kâğıdı kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. Seperatör. fotoğraf Doctor Marks. kendini tekrarlayan desenlere Doctor Blade. Baskıda mürekkebi alıp. Verileri doküman haline Distortion. Yüksek dayanımlı ve meydana gelen bozulma. raspa tarafından filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. Doctor Marks). Doctor). ulaşır. Uygulama valsi. Lak. Kontrol Dodger. Raspanın silindir yüzeyini Dot Gain. Hakim dalga Doctor. selofan. Sıyırıcı. (Bakınız. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Dozajlama. dalgalılık. Büyük kâğıt bobini. Dog Hairs. Kayda alma. yarayan. Baskın dalga boyu. Document Paper). Genellikle pamuk Doctor Holder. Yüzeyinde hyvansal tutkallar transfer merdanesi. kullanılan bir selüloz çözeltisi. Asetat elyafı. Kâğıt yüzeyini kaplamada taşıyan ana gövde. Dozaj. Doküman kâğıdı. Çözünebilir selüloz. (Bakınız. DLVO (Derjaguin. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana amacıyla kullanılan savak. parçacıklar arasındaki sarkan elyaf. Veri dağılımı. Doctor Board. Hamuru yönlendirme Dosage. Pamuk veya hemp Distribution/Distributor Roller. Kâğıdın raspada sıyrılarak Dosage Point. Jumbo bobin. Köpek kulağı.

Double Faced Paper. İki tarafa katlama testi. geçirilmiş kâğıt. düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. Çift kat kuşeleme. Çift bozulma. farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. Double Creeped. İki kez kâğıt kopana kadar yapılan test. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi Double White Patent-Coated Board. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. Çift krepli. Özellikle para kâğıtları. Preslerde ve kurutma Dots Per Inch (DPI). Double Duty Sisal Tape. Double Wall Corrugated Board). Alt kaplı karton. Double Disk Refiner. Çift yüzlülük. Yuvarlak elekli makinede. Çift T yarıklı taban plakası. İki kademeli hamur Double Sizing. samanlı Double Deckle. yazıcılarda. Çift kat kuşelenmiş. (Ek. kalın kapak. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. Double Embossed. Double Felted. Dupleks kitap kapağı. Two Sidedness). fakat her karton. (Eş anlamlı. Even levhalar. Çift kenarlı. (Bakınız. Kâğıdın katlanması Double Calendered. 4). Çift yüzlü oluklu mukavva. Register Double Sidedness.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dot Matrix Printing. Ekstra Sisal Tape). Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi. bölümü. (Bakınız. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez sulandırma. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Çift tutkallı sisal bantı. mukavva. üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. büyüklüğü. Çift taraflı disk rifayner. Çift katmanlı. ozalit kâğıtları ve kütük Double Cap. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. Çift kapak. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. Noktalı yazıcıda basma. Nokta matriks baskı. dayanımı belirlemektedir. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. Kâğıdın alt ve üst valslerinin iki yanına konulan ve sıçramaları engelleyen yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. Çift keçeli. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi Double Strength Corrugated Board. belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. İki farklı Double Tier Drier Section. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. Yuvarlak elekte iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin tutkallanması. Çift katmanlı oluklu kullanılır. Çift taraflı baskı ünitesi. Double Thick Cover Paper. Makinede üretilmiş. Çift keçeli pres. iki kenarı traşlanmamış kâğıt. Double Dilution of Stock. Temizlik kâğıtlarında Double Vat Lined. Double Fold. Sidedness. Çift tutkallama. Noktalı gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. Double Coating. Double Imprint Unit. Çift yüzlü kâğıt. Double Coated. Çift sıra silindirli kurutma bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. kullanılabilen kâğıt. Çift katmanlı layner. mukavva. Çift kabartmalı. İleri geri katlama sayısının kuşelenmiş kâğıt. Double T Slot Sole Plate. Çift kaplamalı. değersiz bir hamur 99 . Kâğıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve Double Decomposition. Çift dalgalı oluklu oluklu mukavva. Çift beyaz patent birbirine benzeyen. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış Double Wall Corrugated Board. Double Faced Corrugated Board. Double Felted Nip Press. Tüm ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. katlama dayanımını kâğıt. Çift kalenderlenmiş. ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Creep) Double Manila Lined Chipboard. Double Deflector. İkili saptırma levhası. (Bakınız. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. İnç başına nokta sayısı. Çift kalenderden durumunda.

Aşağı akışlı kule. Süzgeç. Basınç farklılıkları nedeniyle hava üzerindeki kumaş gibi yayılma ve onu örtebilme özelliği. Drafting Paper. Downgraded. Toz halindeki Down Cycling. Süzücü. Delikli bir kapta. kesilme nedeniyle. geride kalan kesif hamur. kuvvetteki artış miktarı. Doughnut Bag Paper. bağımsız makine Draftsman. (1) Sürüklenme. süzülmesine yardımcı olan parçalar. Baskıda kağıdın arkaya doğru Drainage Factor. İniş boruları. Elekte hamurdan Makasta/giyotinde kağıdın kalın bıçak ağzı tarafından su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu çekilerek ezilmesi. Aşağıya dönüşüm. İnorganik tuzlar ve doğru demet halinde uzanan borular. Downflow Tower. Süzülmeye yardımcı Down Comers. Kalite dışı. Değerli bir ürünü daha parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin değersiz bir ürüne dönüştürme. Çekme yükü. bölümleri arasındaki hız farklılığı nedeniyle oluşan gergi. Eleğin altında suyun yöntemi. Drag. Duruş süresi. Kâğıt makinesinde tür değişimi sistemi boşaltamaya yarayan vana. Geri kıvrılma. İleriye doğru akış. Süzülme. Boşalma. Drainer. Drenaj folyoları. (1) Süzülme. Temizlik kâğıtlarının bir cisim Draft. Up Curl) hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. Akış. Hamurun birkaç gün bekletilerek suyunun süzüldüğü kaplar. Boşaltma. hızı yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı arttırıp gererek veya hızı düşürüp gevşeterek kâğıt sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. grafik eğim değerleri. Elek hızının Kurutma nedeniyle oluşan enine daralmayla birleşince kâğıt jet hızından yüksek olması. Drenaj. polielektrolitler bu tür maddelerdir. beyaz hamur uygulamasıyla Drag Spots. tank ve boru hatlarında Downtime. pastahane ürünlerini elde süzülmesi. (Eş anlamlı. Proje tasarımcısı. alttaki gaz geçişini sağlayan geçit. veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. Yağlı ve ince Drainage. deliklerden suyunu bırakarak. Süzülme kimyasalları. Laboratuarda. üste iki kez basılmış gibi görünmesi. Teknik ressam. Çekiş kontrolu. olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. içinde çeşitli gerilimlerin hapsolmasına neden olur. Elyaf düğümlerinin belirgin üretilmiş karton. Ardışık iki yanma odası arasında Drainer Stock. çeşitli kıvrılması. Yonganın yukarıdan beslenip selülozun aşağıdan alındığı pişirme Drainage Foils. yemek için sarılan kâğıt. Tahliye vanası. Bir kaynağa göre sabit parçaların Draw Control. Drapability. kahverengi Eskiz. Kuşeleme söz konusu değildir. Kâğıt makinesinde. Eskiz kâğıdı. İniş geçidi. Örtücülük. Up Cycling) artmasına yardımcı olurlar. hamurun suyunu bırakarak. Drapers’ Cap. bir safiha oluşması için geçen süre. Büte. bölünmesiyle elde edilir. Downflow Digester. Drenaj yardımcı maddeleri. (Bakınız. Süzülme faktörü. Aşağı akışlı Drainage Time. retansiyon kulesi. 100 . (Zıt anlamlı. (2) Ormandan. Downpass. renkli ambalaj kâğıdı. Draw. (2) Dragload. Çiftleme. Bir başka kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. Down Curl. “Draw kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına Speed Control” da denir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ üzerine iki katman halinde. Drain Valve. Rush). Kalitesiz ürün. Aşağı akışlı pişirici. Hamurişi kâğıdı. Düğüm yerleri. Sürükleme. Doubling. Baskıda bir görüntünün kayarak üst Drain. Kazanda domdan çıkp aşağı maddeler. Manifaturacı kağıdı. (1) Kâğıt makinesinde. Çizim kâğıdı. Suyun elekte safihadan gramajlı lokma ve tatlı türü. Çok ince. Downstream. Drainage Aids. veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. Çekiş. Red ürün. (2) Taslak. Çekme. Süzülmüş hamur. Zamana karşı. Çekme kuvveti. eksilen orman hacmi.

Pipet kâğıdı. vakumu yenerek eleğe geri dönmesini engelleyecek kadar Drier. Kâğıt veya Baskı öncesi yapılan. Drinking Straw Paper. Kurutma silindirleri çıkan siyah ve beyaz likör tankları. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. Kurutma bölümünü kapatan yapı. dişliler. Tolerans dışına çıkma. Öğütücü değirmenini aletle taşlama. Draw Control) Drip Pump. Built in Strain. Vakumla elekten emilen suları Dried in Stress. iki kez Drive. örnek alma yöntemi. 101 . Çift krepli safiha. Cürüf. Dried in Stress). Kömür cürufu. Drill Method. (Bakınız. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. Çökelti. Delme yöntemi. gereken testlerdendir.) Drier Hood. Tender Side). Drop Leg. kaplamanın veya mürekkebin hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. (Bakınız. Mürekkep kalitesini doğrulamak amacıyla sıkça yapılması Drinking Cup Paper. şaftlar. nedeniyle. kuru baskı sahip. Bunun alt parçalarına isim alınmadan kurumuş kâğıt. Çizim kâğıdı. Tahrik sistemi. Burring. Dried in Strain). Selüloz likörlerinde ve arıtma olan o nedenle sistemin dönmesini sağlayan valsler. Stresli kurumuş. Çok düzgün bir yüzeye Driography. Dregs Well. Taş baskı benzeri. türemiştir. Çizim kâğıdı. kâğıt Drilled Roll. Tahrik şaftı. (1) Taşlama. Havbe. Jigging) (2) Toparlama. Tahrik tarafı. Dryer başlıklarına bakınız. Harekete geçiren yapı. Sondaj yöntemi. Çöp kapanı. kaplinler ve hız kontrol Dried in Strain. asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. Junk Seperator) Makinenin arka tarafında. tahrik tarafı adını alır. Drive Roll. Elek ve preslerde. kül kütleleşmesi. Arka taraf. Yüksek sıcaklıkta oluşan etkilenmeyen kâğıtlardır. Çizim kartonu. Kâğıt makinesini döndüren sokma. Uzun kondensatı kazana geri gönderen pompa ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. Drive Shaft. Gerilimi ünitelerinden oluşan sistem. selülozundan üretilir. mekanik tahrik sistemi vs. Pulper içindeki Drive Side. Düşük opaklıkta. ön taraf diye geçer. Tahrik valsi. testi. motorlar. Çekiş tankları. Dry kelimesinden yapılırlar. Birinci hamurdan üretilirler. sondaj yaparak tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Sıyırma Sürüklenme. Back Side. (Eş anlamlı. Draw Speed Control. Built in (Elektrikli tahrik sistemi.) Stress. Hizaya Drive System. Vakum ayağı. silgiden Drip Ash. Bu su seviyesi bulunmasına izin verecek uzunluklarda sözcük gerçekte bir isim değil sıfattır. Daha kuru. (Bakınız. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. İçinde. Kuru baskı. Tahrik mili. sistemi. Pipet yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. Drawdown Test for Ink. Çökelti kapanı. Çizimde kullanılan yapılır. İç gerilimli olarak seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. Delikli vals. tahrik sisteminin bulunması Dressing. Gerilimli kurumuş (kâğıt). Bu kâğıtlar odun Drawing Board. kurumuş. (Eş anlamlı. Junk Trap. Mürekkep emilim testi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drawdown Tanks. kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. Tahrik. yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan kalite testi. Dört Front Side. Kondensat pompası. (Bakınız. Zaman içinde havanın nemiyle verilirken. ünitelerinde dibe çöken çamur. Tortu. gerilim azalacaktır. Kâğıt makinesinde ağır rejekleri içine alan kapan. Damlayarak biriken DRC (Double Creeped Celulose). Selüloz pişirme sonrası Driers. Bardak kâğıdı. salon tarafı veya operatör tarafı. Drawing Paper. motora bağlı Dregs. tarafından çevreleyerek karton demetini düzeltme. (Not. Drift out of Tolerance. Pipet boru spiral sarımlı olarak Drawing Cartridge.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Marks. Hediyelik Dry Bulb Temperature. Kurutma tamburu. Öğütücü. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle Drop Test. safihanın Dry Back. Tambur. yapılır. (Bakınız. Baskıda ton düşürmek. Tambur testi. sırasında. Elek üzerindeyken. Şerit kadar dar dar bobin. Döner teksif eleği. Dram. kurutma tamburu. (Drier kelimesi sıfat kâğıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için olduğundan isim olarak kullanılmamaktadır. Dry Creeping) davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. Kâğıtta rutubet kullanılan. İndirme. Teksif eleği. Düşürmek. Drum Filter. Wet Creep) parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. göre miktarları. Kuru bir termometre ile ölçülen hava Drum. Kuru krep.) kullanılan döner elek. Damlama izi. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu Drum Saveall. bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. Drum Screen. içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. (1) Ebadı daraltma. sıcaklığı. Kurutma. çeşitli kâğıtlara Drum Tickener. Döner filtre. (Bakınız. olarak uygulandığı kaplama yöntemi. Kâğıt Drum Debarker. Tail Screen. Hamurda. Her kâğıt türünde veya makine yapısına kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. kaplama maddelerinin kuru tromeli. Dry Bottom. Kabuk soyma yüzeyine tutkal sürülerek. Kurumada çekme. Yonga öğütücü. Davul ipi kâğıdı. selülozdan üretilen ve Dry Creep. paket kâğıdı. kalenderde düşme testi. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. Ham pişmiş ağartma. döner tamburu olan teksif eleği. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. kâğıtta bıraktığı meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Nakliyede kullanılacak kutuların. % 85-%98 Drum Pulper. çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. Wet End). bölümler. Gerçek hava sıcaklığı. Silindir. Manila kenevirinden yapılma. Davul manilası. Drum Dryer Bar. (1) Kâğıttan. izler. Yanki makinede. Kuru kuşeleme. Kurutucu. Drop Off. kolaylaştıran çubuklar. Kurutma silindirinin Saveall) içine. Dry Broke. Safihayı veya döküntüyü makine altına indirme. Kuru madde miktarı. Düşme testi. Kuru döküntü. Dry Coating. Teksif eleği. Bunlar ya makine sonu pulperinde. Kâğıt Dry Break. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. pulper. Kurutma amacıyla Dry Content. Kuru kaplama. Dry Creping. Kazan dip cürufu. Drug Bond Wrapping. Kurutma silindiri barası. Keasafet değeri. Tambur filtre. Tambur pulper. Tanbur elek. Yatay-döner silindir. Mürkkebi alınamayack Drumhead Manila. üzerine elek sarılı. (2) Kurutma bölümünde. göre. Buhar yoğuşma oranları. Silindirik pulper. Drubber. Kutunun aldığı darbe sayısı dikkate alınarak hasar tespiti Dryer Condensing Rates. (Bakınız. (Eş anlamlı. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. Kuru kısım. Düşürme. Dolu kutularda yapılan serbest ortaya çıkan ıskartalar. Kuru kopma. (Bakınız. Kuru krepleme. Kurutma kısmında meydana enini keserek daraltma. (Bakınız. Baskıda kuruma sonrası üzerine damlayan veya sıçrayan suların. Yatık rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. (2) gelen kâğıt kopması. Dönüşümlü Dryer. Teksif eleği. veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. İlaç ambalaj kâğıdı. Kabuk soyma tamburu. Teksif eleği. kadar kötü işlemden geçmiş ağartma faaliyeti. Tromel. Wet Brake). 102 . Dry Cook. Wet Bulb Temperature). kondensatın silindir Drum Test. Kuru termometre sıcaklığı. Dry End. Drum Driers. Creep. bobin kesimi Drop Out.

Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. kurumasını sağlayan sentetik kumaş. gruplandırma. zift birikiminin temizlenmesi. Duruşta cebri hava ile taşıyarak. Zift emdirilmek için üretilmiş. kâğıt yüzeyinde görülen malzemelerinde kullanılan öğütülmüş mineral pigmentler. Makyaj koparılan parçacıklar nedeniyle. daha iyi Dry Finish Sülfite Paper. Drying Cycles. Felts). kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. Kurutma kâğıdı. kısmında. yüzeyinin. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak Dryer (Air) Deflector. Son derece boya doygunluğuna Dryers. Elekte işlenmesine rağmen. makine dışında parafin emdirilmiş kasap Dryer Diagnostic System. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Dryer Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. Çeşitli kâğıtlara göre. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından Dry Lake. Havbe. Drying Cracks. işlemi. Kurutma alanı. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. kaba konfigurasyonu. Kurutma keçeleri. Kurutma keçesi temizliği. Kurutma odası. 103 . kurutma keçesi işlevini gören elek. Sentetik yerine metal Dry Lay Nonwovens. Drying Loft. El yapımı Dryer Felt Marks. Elekte su aynasının. Dry Finish. Yağ ile sıvı hale getirilirler ve boya adını alırlar. Kuru olarak. Kurutma keçesi sevk valsi. safiha oluşturma. Kurutma silindirleri sahiptirler. Kuru pigment. Dryer Felts. üzerinde. Kurutma keçesi izi. Elyafları kuru haldeyken Dryer Fabric Cleaning. Kurutma keçesi. (Eş anlamlı. Kurutma işlenmesi. Kurutma partisi. Drying Paper. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. Kurutma bölümü. Dryer Fabric Roll. Kuru toz pigment. mukayeseli buhar Dryer Pick Marks. malzeme ile yapılmış. yüzeyi makine dışında işlenmiş Dryer Fabric. Kurutma kâğıdı. saptırıcılar. keçeler. Kuşe kaplaması Dryer Fabric Tension. Kurutma keçe gergisi. Keçe kâğıdı. Kurutma grubundaki silindirlerin ve emici kâğıt türleri. bölüm. Kâğıt yüzeyinde kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. Kuru hat. sorunlarını gösteren sistem.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Configuration. Dry Forming. Kurutma tanı sistemi. gruplarında. Ayna çizgisi. Kurutma keçesi yolma izleri. Kurutma harcama değerleri. Kurutma silindirlerinde. Drying. Dryer Screen. Hava perdeleyici. Kağıdın kurutulması safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı sırasında gelişen aşamalar. Kuruma çatlakları. birinci kurutma grubunda makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma oluşan. yolunma izleri. Kurutma bölümünü kapatan ve Drying Rate. Kurutma silindiri. Kurutma eleği. Dryer Hood. Kurutma aşamaları. Kurutma Dry Felt. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik Dryer Section. Kâğıt Özellikle hurda kâğıt işlenirken. Kuru formasyon. Kâğıt elyaflardan. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. Kuru işlem/işleme. Kurutma. bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma Dry Finish Screening. keçesinin hareketiyle oluşan hava hareketini önleyici Dry Finish Butchers Wrap. Suda çözünmezler. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bezler. safihayı kurutma silindirine basarak. Kurutma oranı. Dry Line. diziliş ve keçe düzenleri. Kâğıt veya karton Dryer Cylinder. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü makinesinde. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Kurutmanın düzenlenmesi. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. Kâğıt makinesi kurutma görümündeki kâğıtlar.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dry Mass Distribution. Kuru madde dağılımı. Kâğıtta

Dry Test. Kuru test. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan

rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı.

yön kontrolu, titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk

Dry Mounting Tissue. Kuru montaj kâğıdı. Kâğıdın

çalıştırma testi.

arkasına tutkal sürülerek, sadece ütü ve sıcak pres gibi

Dry Waxed Paper. Mumlu kâğıt. Merdane ile kâğıt

sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen,

yüzeyinin parafinle kaplanması ile elde edilen kâğıtlar.

krepli ince kâğıtlardan yapılma, çift tarafı yapışkan montaj

Dry Wrinkles. Kuru kırışıklıklar. Kâğıt kuru iken,

bantları.

katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri.

Dry Nip. Kuru nip. Kalenderde baskı sırasında oluşan, iki

Dual Distributor. İkili bayilik. Hem yazı tabı kâğıtlarını

vals arasındaki baskı çizgisi. (Bakınız; Nip).

(kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel

Dry Offset. Kuru ofset baskı. Kuru rölyef baskı.

kâğıtlar) dağıtan/satan bayi.

Dry Printings. Kuru baskı. Hızlı kuruyan kâğıt.

Dual House. İkili ticarethane. İki farklı tür ürün grubunu

Dry Proofing Paper. Ön baskı kâğıdı. Deneme baskı

pazarlayan işyeri.

kâğıdı.

Dual Merchant. İkili tüccar. İki farklı tür kâğıt grubunu

Dry Pulp. Kuru selüloz. Levha selüloz.

satan tüccar.

Dry Rub. Tozama testi. (Eş anlamlı; Dusting (Test))

Dual Polymer Systems. İkili polimer sistemleri. Düşük
molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik

Dry Rub Resistance. Tozama direnci. (Bakınız; Wet Rub

polielektrolitle, yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan

Resistance).

anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı

Dry Run. Soğuk test. Makinenin montaj sonrası sorunları

sistemler.

görmek için boşta döndürülmesi.

Dual Press. İkili pres. Üst üste üç valsten oluşan pres

Dry Scrubber. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Baca gazını

grubu.

susuz temizleyen sistem.
Ductility. Süneme özelliği. Kopmadan uzatılabilme
Dry Size. Toz tutkal. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal.

özelliği.

Dry Solid. Kuru madde.

Ductor Roller. Aktarma valsi. Aktarma merdanesi.

Dry Steam. Kuru buhar. İçinde kondensat olmayan buhar.

Aplikatör merdanesi. Baskı sırasında mürekkep

Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç

merdanesinden sonraki vals grubunun ilk valsi. Aniloks

düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali.

vals de denilmektedir.

Dry Strenght. Kuru dayanım. Kuru mukavement. Kuru bir

Due Date. Termin tarihi. Bir mal veya hizmetin hazır

kâğıdın, çekme, yırtılma ve katlanma yönünden mekanik

olduğu tarih.

mukavemeti.

Dull Coated. Mat kuşeli. Parlaklık testlerinde % 55 in

Dry Strenght Additives. Kuru dayanım arttırıcı

altında parlaklık değeri olan kuşe.

kimyasallar. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi, kâğıt

Dull Finish. Mat perdahlı. Parlaklık değeri çok düşük olan

hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar.

yüzey kaplaması işlemi.

Dry Strength Resins (DSR). Kuru mukavemet arttırıcı

Dummy. Boş taslak. Boş Prova. Basılmış olanlara

reçineler. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin

benzeyen, fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan

reçineleri (PVF/PVam). Kâğıtta, kopma mukavemeti,

yaprak veya kitap. Bu taslakda yazının puntosu, genişliği,

yırtılma mukavemeti, katlanma dayanımı, bükülme direnci,

resimlerin yerleri gibi detaylar bulunur.

patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir.

Dummy Text. Taslak mizampajı.
104

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dump. İndirme. Boşaltma.

Duplexed. Çift katlı Dupleks. Ayni anda iki yüze de

Dump Chest. İndirme bütesi. Pulper boşaltma bütesi.

yapılmış baskı.

Dump Cycle. İndirme periyodu. Pulperi boşalmadan

Duplex Enamel Book. Dupleks enamel kâğıt. Bir tarafı

boşaltmaya geçen süre.

koyu renkli, diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın,
katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış

Dumpers. Hidrolik platformlar. Yükleme boşaltma

kâğıt.

işlerinde kullanılan araçlar.

Duplex Finish. Duplex işlemeli. Her iki tafın farklı

Dunnage (Bag). Dolgu yastığı. Tampon yastığı. Havayla

işlendiği teknik.

şişirilen, lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan, tır
nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon

Duplex Foil Backing. Dupleks folyo astar kâğıdı. Kâğıt

amacıyla kullanılan yastık.

makinesinde, elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak
üretilmiş, üst yüzü ise antik görünümlü, ıslandığında yaş

Dunnage Paper. Dolgu kâğıdı.

dayanımı fazla olan yumuşak dokulu, ince astar kâğıdı.

Duotone. Çift tonlu. Tek bir renkten elde edilen iki farklı

Duplex M.F. Litho. Dupleks taş baskı kâğıdı. Bir yüzü

ton.

kaba, diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı.

Duotone Finish. Çift tonlu işleme. Baskı işlemi sırasında,

Duplex Mill Wrappers. Dupleks fabrikasyon ambalaj

farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak, iki farklı tonda

kâğıdı. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte

renk elde edilen işleme tekniği.

boyanmış, çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları.

Duplex. Çift katlı. Dupleks. Alt ve üst katları olan ve

Duplex Offset Blotting Paper. Dupleks ofset kurutma

katman özellikleri farklı olan silindir elekle üretilmiş

kâğıdı. Bir katı ofset baskıya uygun, diğer tarafı emici

kâğıtlar.

kâğıtla, çift kat hale getirilmiş kâğıt.

Duplex Asphalt Paper. Çift katlı bitümlü kâğıt. Dupleks

Duplex Paper. Dupleks kâğıt. Alt ve üst yüzeyi farklı renk

ziftli kâğıt.

ve dokulardaki kâğıtlar.
Duplex Bag. Dupleks torba
Duplex Photographic Film Paper. Dupleks fotoğraf

Duplex Blotting Paper. Çift katlı kurutma kâğıdı. Farklı

kâğıdı. Alt ve üst hamur kasaları olan, uzun elekli

renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni

makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları.

kâğıt.
Duplex Sheating. Dupleks örtü kâğıdı. Tek tarafı veya her

Duplex Board. Dupleks karton. Çift katlı karton.

iki tarafı benekli boyanmış, inşaatlarda malzemeleri örtmek

Duplex Boxboard. Dupleks kutu kartonu. Duplex karton.

için kullanılan kâğıt.

Duplex Bristol. Dupleks bristol. Çift katlı bristol.

Duplex Stainless Steel. Dupleks paslanmaz çelik. Demir

Duplex Coated Bristol. Dupleks kuşe bristol. Bir yüzü

kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan

beyaz veya renkli, diğer yüzü kuşe bristol.

östenitin, yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan, kristal

Duplex Coater. Dupleks kuşe makinesi. Bir kâğıdın her iki

yapılı çelik alaşım. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre

yüzeyini de ayni anda kuşe kaplayan makine.

daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım.

Duplex Coating. Dupleks kuşeleme. Bir kâğıdın veya

Duplex Super. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Süper

kartonun, ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması.

kalenderde bir yüzü soğuk vals, diğer yüzü sıcak valse

Duplex Colors. Dupleks renkli. Her iki tarafı farklı renkli.

temas ederek, farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Sıcak valse
temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde

Duplex Cutting. Dupleks kesim. Ayni anda iki farklı

edilmektedir. (Bakınız; Double Face).

uzunlukta yapılan kâğıt kesimi.
105

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Duplex Texture. Dupleks dokulu. İki farklı hamurla,

Dutch Paper. Holanda kâğıdı. Hollanda’da elde elekle

makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş

üretilen kâğıtlar.

kâğıt.

Dwell. Durma. Kalma. Bekleme. Temas.

Duplex Varnishing Litho. Dupleks vernikli taş baskı

Dwell Time. Kalma süresi. Temas süresi. Bir yerde

kâğıdı. Tek tarafı verniklenmiş, arka tarafı işlenmemiş

bekleme veya oyalanma süresi. Kağıdın valse girmesi ve

olarak bırakılmış kâğıt.

çıkması arasında geçen süre.

Duplex Wallpaper. Dupleks duvar kağıdı.

Dye. (1) Boya. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen

Duplicating Note Paper. Karbonlu kâğıt.

kimyasal bileşikler. (Bakınız; Acid Dyes, Basic Dyes). (2)

Duplicating/Dublicator Paper. Teksir kâğıdı. Fotokopi

Boyamak.

kâğıdı.

Dye Based Ink. Boya kökenli mürekkep.

Duplicating Stencil Paper. Stensil kâğıdı. Yâğlı kaplamalı,

Dyeing. Boyama.

yüksek dayanımlı stensil kâğıdı.

Dye Lake. Boya lakı. Boya ve mordan maddenin

Duplicating Tissue. Kopyalama pelürü. El yazmalarının

buluşmasıyla ortya çıkan iri boya parçacığı. Elyafa hızla

ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı.

tutunur.

Duplicator. Plan kopya makinesi. Ozalit makinesi.

Dyeline Paper. Işığa hassas pastel renkli mürekkeplerle

Duplicator Paper. Ozalit kâğıdı.

çizim yapılan kâğıt.

Durability. Dayanıklılık. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma

Dye Stuffs. Boyar maddeler. Asidik boyalar, bazik boyalar,

özelliği.

doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin

Dust. Toz. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu

tümü.

maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları.

Dynamic Accuracy. Dinamik doğruluk. Yükte doğruluk
değeri. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk

Duster. Çırpıcı. Paçavra veya çimento torbalarından tozu

değeri.

temizleyen ekipman.

Dynamic Balance Grade. Dinamik balans derecesi.

Dust Explosion. Toz patlaması. Elyaf tozları veya nişasta

Mkeanik parçaların balansında, dinamik şartlarda, hangi

parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu,

toleranslarda çalışıldığını gösteren derecelendirme. G2.5,

küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması.

G6.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO

Dusting. (1) Tozama. Tozlanma. Kuşe kâğıt kesilirken,

ölçülendirme sistemi. (Bakınız; Balance Quality Grade).

kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. (2)

Kâğıt makinelerinde G2.5 değeri seçilmektedir.

Tozama testi. Kuşe kaplama kalitesini ölçmek için yuapılan

Dynamic Balance Speed. Dinamik balans hızı. Makinenin

test. (Eş anlamlı; Dry Rub)

tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı.

Dusting Paper. Toz alma kâğıdı. Bir tür mobilyada

Dynamic Bleaching. Dinamik ağartma. Ağartma sıvısının

parlatma işlevi gören kâğıt.

selüloz içinden geçirilmesi yöntemi.

Duties. Vergiler. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm

Dynamic Braking. Dinamik frenleme. Hız kontrolu yapılan

resmi vergiler. Bunlar ithalat, ihracat, ÖTV, KDV gibi

bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan

vergilerdir.

enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem.

Dutch Mordant (Acid). Hollanda mordanı. Rotogravür

Dynamic Cleaners. Dinamik temizleyiciler. (Eş anlamlı;

baskı için, bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken

Centrifugal Cleaners, Cyclonic Cleaners)

kullanılan aşındırıcı, sulandırılmış hidroklorik asit.

106

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dynamic Drainage Jar. Dinamik süzülüm cihazı.
Hareketli bir ortamda, kâğıt hamurunda kullanılan dolgu
maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan
cihaz. Hızlı kâğıt makinelerinde, çok hareketli ortamda,
dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir.
Dynamic Seal. Dinamik salmastra.
Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamik safiha eleği.
Kâğıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha
yapabilen laboratuvar düzeneği.
Dynamite Paper. Dinamit kâğıdı. Mukavemeti çok yüksek
olan ve neme karşı dayanıklı olan, patlayıcı muhafazası
olarak kullanılan bir kâğıt. Bu kâğıttan, kapsül yapılarak
dinamit içine konulmaktadır.
Dynamite Shell Paper. Dinamit kapsülü kâğıdı. (Bakınız;
Dynamite Paper).
Dynamo. Dinamo.

107

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

E

Edge Crush Resistance (ECR). Kenar ezilme direnci. Dik
ezilme direnci. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva
levhanın, dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri.
Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile

Early Wood. Bahar ahşabı. Bahar kerestesi. Ağacın

doğrudan ilşkisi bulunmaktadır.

baharda büyüyen odun kısmı. Bir ağacın yaş halkalarının
yaklaşık %15 ile %25 lik kısmı bahar döneminde hızlı

Edge Crush Test (ECT). Kenar ezilme testi. Dik ezilme

gelişen bölgelerden oluşur. Bu bölgeler diğer bölgelere göre

testi. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın,

daha açık renkli ve düşük yoğunluktadır. (Eş anlamlı;

dikine konularak uygulanan dayanım testi.

Spring Wood). Kalan kısımlar yaz ağacı veya geç ağaç

Edge Cutter. Kenar kesici (fıskiye). Uzun elekli kâğıt

diye adlandırılır. (Summer Wood, Late Wood)

makinelerinde, eleğin son bölgesinde, hem makine

Ear Plug. Kulak tıkacı. Kulağı sese karşı korumak için,

arkasında, hem de makine önünde, safihanın kenarlarındaki

kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı.

ince ve istenmeyen tabakayı tıraşlamak için kullanılan
fıskiyeli su jeti. Ayrıca safiha enini daraltmak veya

Earthing. Topraklama. İşletme, koruma veya elektro statik

ayarlamak için de kullanılmaktadır. (Eş anlamlı; Pisser,

boşalma (ESD) amacıyla kurulan, elektrik yükünü toprağa
aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Kâğıt makinesinde

Edge Squirts)

sürtünmeden kaynaklanan elektrik yüklerini toprağa

Edge Embossing Knurling. Kenar kabartmalı. Bir temizlik

aktararak kâğıdın mıknatıslanmasını önleyen tesisat.

kağıdının kenarlarında yapılan kabartma veya ondülalı
kesim tekniği. Kenar işlemesi makine yönünde

Easy Beating Pulp. Kolay dövülen selüloz. Görece daha

yapılmaktadır.

kısa zamanda dövülen ve dayanım değerlerine ulaşan

Edge Length. Bıçak ağzı uzunluğu. Öğütücüde bıçakların

selüloz.

ağız uzunlukları toplamı. Metre cinsinden dikkate alınır.

Easy Bleaching. Kolay ağartma. Doğrudan pişirilerek

(m)

yapılan ağartma.

Edge Nail Strength. Kenar çivi mukavemeti. Kenarlarına

EBA (Equivalent Black Area). Eşdeğer leke alanı. Kâğıtta

çivi çakılan fiber levhaların, yanal hareketlere karşı yırtılma

0,02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü,
hem de zeminle zıtlık derecesini dikkate alan ve Tappi

direnci.

tablolarından yararlanılarak, leke miktarını belirleme

Edge Protector. Kenar koruyucu. Bobinlerin yan

yöntemi.

yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan

Economic Aspect. Ekonomik bakış açısı. Ekonomiyi öne

mukavvalar.

alan bakış tarzı.

Edge Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. Elekte bulunan kenar
kesici fıskiyeler. (Eş anlamlı; Edge Cutters, Pissers)

Economic Order Quantity. Ekonomik sipariş miktarı.
Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek

Edge Tearing Resistance. Kenar yırtılma direnci. Kenar

açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Malın temin

yırtılma mukavemeti. Kâğıt kenarlarının, yırtılmanın

süresi, belirli bir dönemde kullanım miktarı, raf ömrü gibi

başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden kuvveti ifade

ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı.

eden direnci. Buna ilk yırtılma direnci de denir (Initial
Tearing Resistance). İç yırtılma direnci (Internal Tearing

Economics. Ekonomi.

Resistance) yırtılma başladıktan sonra ölçülen, daha düşük

Economi(s)zer. Ekonomizer. Buhar kazanlarında, baca

değerli yırtılma direncidir.

gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı.

Edgewise Compressive Strength. (Bakınız; Edge Crush

ECS (Edge Crush Strength). (Bakınız; Edge Crush

Resistance, ECS).

Resistance).
108

Presbant. Elektrik yalıtım kâğıdı. Elastikiyet. Elektriksel kâğıt türü. Yumurta koli kartonu. Kaskat/Kademeli buharlaştırma kademelerinden biri. peroksidin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede Egg Shell Book Paper. bulunan değer. Randıman. Elektrikli çift katman. ve K Electrical Drive System. Elastic Strength. F-Dalga. birim alana uygulanan kuvvetin değişmesiyle. Yumurta koli dolgu kartonu. Elasticity. yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. Yumurta kabuğu kullanılmaktadır. deseni gibi pürüzlü yüzeyi olan kitap kâğıdı. Elektrikli tahrik sistemi. Egg Case Filler Board. yumurta ambalajı olarak kullanılan. oluk yüksekliği 1. Enjektörlü pompa. Atık. (Bakınız. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür Elbow. Esneme modülü. A dalga. E-Flute. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfit özellik. Elektrik bağlantıları. Elektrik kablosu dolgu kasasından çıkan hamur hızının elek hızına oranıyla kâğıdı. uzamadaki değişim oranını gösteren sabit terim. B dalga. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). (Bakınız. Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği Elastic Modulus. boyca Effectivity. (Na2S) karışımına verilen isim. Kaba kitap kâğıdı.F (English Finish). C dalga. Ucuz market E. Ejector Pump. Hurda gazete Electrical Fibre. Seçim Bristol’ü. Çevreye kapalı. İzolasyon malzemesi. Yumurta maddesi. bağımlı olan iş görür ısı miktarı. Etilen- Egg Case Flats. Vals yüzey kaplamalarında Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). Verim. Esneklik. Yapılan işin harcanan Modulus). Electrical Grade Paper. Atma. İngiliz tarzı işleme. Fırlatma. Jet-elek hızı oranı. çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş (mikro dalga) olukluda. Mikro dalga. oluklu Electrical Double Layer. kâğıdından yapılan. seperatör olarak kullanılan mukavva. 109 . Yumurta kolilerinin diamin-tetraasetik-asit. Gerçek alkali miktarı olan Ejection. Akış oranı. enerjiye bölümüyle bulunan oran. Etkin alkali. Egg Carton Board. Jet/Wire Ratio. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki Effective Alkali. özel kalıplanmış karton. Election Bristol. su jetiyle sifon/vakum yaparak atık basan pompa. F dalga. Hamur Electrical Cable Filling Paper. Ratio) Electrical Conductivity. Etkinlik. Electrical Insulating Material. Drive System). Effect. kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. Efflux Ratio. Esneme sabiti. Döner bir parçası Effective Heat. Dirsek. madde. Elektrikle mukavvalarda. Elektriksel iletkenlik. Etkin ısı yüzey esnekliği. Atık vermez. Elektriksel yalıtım Egg Case Board. Etkin ısı. olukların yüksekliğini ve bir metre yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Yumurta viyolü. Yumurta koli kartonu.2 mm ve oluk yapı. sayısı 290 dır. Kâğıt ve selüloz üretiminde hidrojen içinde. Multiple Effect Evaporator) Egg Shell Finish. E-dalga gelen. dalga türleri de vardır. Boru dirseği. yüzey görüntüsü. Dalga. Esneme gücü. (Na2O) cinsinde ifade edilir. Seçimlerde pankart Effluent Free. Kâğıt ve selüloz fabrikasına olmayan. Kâğıtta 2 (m /s). kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü. Alkali selüloz üretiminde. yayma gücü. verilen hava sıcaklığı ile bina içi sıcaklığın arasındaki farka Venturi prensibiyle çalışır. Effluent. Rush/Drag Electrical Connections. (Young’s Efficiency (η).

(Xerocopy). gibi. Electrokinetic Charge. Baskıda kâğıt kartonu. Özel ataşmanlı forklift. Kuşe Electromagnetic Flowmeter. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. Elektriksel yalıtım kâğıdı. Asbestli bir fotokopi makinelerinde yapılan basım. hareket etmesi. Elevating Truck. Sürecin parçalarından biri olabileceği gerilim üreterek debi ölçümü yapan cihaz. yüklü parçacıkların. Elektrostatik dengeleme. sıvı içinde askıda bulunan Tearing Resistance Test) yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. Clorine Free). Antistatic Paper). dış elektrik alanının etkisiyle bir membran içinden geçerek Electrostatic Copy Paper. Electro-Polishing. Elektriksel yalıtım Electrostatic Assist. Elektronik Elemental Chlorine Free (EFC). Yağlı kondansatör kâğıdı. çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. yazıcı ve Electrolytic Paper. baca tabanında toplayan akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. İstifleme aracı. filtresi. Klorsuz kâğıt. Fotokopi. Elektroforez. Faks. Paslanmaz parçaların Presbant. bir filtre sistemi. Electroconductive Poymer. Elektrolit. yükü nedeniyle. Bir sıvı içinde Electrostatic Precipitator (ESP). Suda çözündüğünde. Elektrostatik destekli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Insulating Paper. Electrostatic Stabilization. Electrodialysis. Elektrostatik baca gazı hareket eden. Elektriksel iletkenliği olan Electrostatic Charge. Kondansatör kâğıdı. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. faks gibi Üretiminde klor dioksit gibi klor türevleri kullanılmasına makinelerle yapılan basım işi. Fotokopi. ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. Electronic Printing. Elektrodiyaliz. Bir Elmendorf Test. 110 . Elektro polisaj. Elektrostatik cazibe. hareketlilik. Electrical Pressboard. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını Electrolyte. yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler Elektriksel yalıtımı olan elyaf. yazıcı. bir dış elektrik alanının etkisiyle (Bakınız. Elektro kinetik yük. Yırtılma direnci testi. (Eş anlamlı: dış elektrik alanının etkisiyle. Elektrostatik yük. Elektroforetik hareketlilik. Electro Photography. Presbant. (2) Bu elyaftan yapılan yaparak parlatılması işlemidir. yer değiştirmesi. Paper). bir kâğıtları. parçacıkların kendi aralarında yarattığı Electrician. Elektroforezden (Electrophoresis) farkı membran olmasıdır. polimerler. Elektrik kablo kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. onların Gövdesindeki elektrik bobininin yarattığı manyetik alanın askıda kalmalarını sağlayan yöntem. Manyetik akış ölçer. Electrostatic Copy Base Stock/Paper. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Electrostatic Attractions. Elektrik teknisyeni. Faks kâğıdı. (Xerocopy hareket etmesi. Presbant. Electrophoretic Mobility. rağmen. Electric Board. Sıvıda bulunan askıdaki bulunmayan kâğıt. Elektrikli membran Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks filtreleme. (1) Vulkanize elyaf. kimyasal bir Electrical Insulation Fibre. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi Electrophoresis. ortamda. Elektrik Electric Cable Paper. elektrik akımı ile Anodik akım altında. kâğıttır. Electrostatic Printing. Anti statik kâğıt. makinelerle yapılan basım. Electrolytic Capacitor Paper. elektrik elektriklendirme yoluyla yakalayıp. Lazer baskı. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. bir ekipman veya cihaz olabilir. yer değiştirmesi. (Eş anlamlı. Elektronik basım. Elektrostatik basım. Eleman. hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. Hamur kasalarının iç Presbant. içinden geçen sıvının iletkenliği ile küçük bir jeneratör gibi Element.

(Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan bir süreç. Ampirik. (Eş anlamlı. Bu nedenle faz oluşturma yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara eğilimleri vardır. Acil yedek. Kabartmalı. Emülsiyon. Kâğıt zımpara diğer sıvıda dağılması gerekir. Güçlendirme. Kopma anındaki tozu. (Bakınız: Emulsifier) hale gelmesi. Soğuk veya sıcak Emission Standards. Gevrekleşme. Kabartma makinesi. Baskı nedeniyle. Emülsifikasyon. içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Korindon tozu. Birbirine karışamayan iki sıvının Emergency. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Emulsion) Embossing Calenders. (ISO1924-2) (Eş anlamlı. tanımlanır. Salım standartları. Kâğıdın zamanla kırılgan Emulsifying Agent. Emisyon. kâğıda kabartma verilmiş. Kanunen belirlenmiş. Bir işveren tarafından işi yapması için tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. Gofraj veya Emissivity. Elutriation. Gofrajlı. Stretch). Bu nedenle tutulmuş ücretli. Empirical. Kâğıt Elongation at Rupture. tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation. (2) Kabarma. Gofraj makinesi. Birim Emanete. Emery Paper. faz Embossing Tendency. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve Embosser. Embossed Glassine. parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Kâğıtta boyca uzama. Yıkama suyu Emission. Kopma noktasına zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kadar uzama. Gofrajlı aydınger kâğıdı. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı merdaneleri. Embossing. Kabarma eğilimi. sert olmayan kâğıt yüzeyinin gofrajlı. Acil durumda kullanılmak Bunlara koloitler yani asıltılar da denilmektedir. (Bakınız. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar Embossed Cover Paper. Çalışan. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip Emery. Gofrajlı kapak kâğıdı. Ayrıca kabartma üzerine radyan enerjiye oranı. Sıvı çözütüm. Kraft kâğıdı. içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Acil. amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. Gofraj Emulsifier. Emisyon faktörü. Kabarıklıklar Emulsified Fuel. kara cismin ayni sıcaklıkta emdiği patlamayan yapıda olması gerekir. Salım faktörü. Dekoratif Empowerment. oluşması. Emission Factor. Employer. Salma değeri. Yayılmak. Gofrajlı kâğıt. Ortama yayılmak. Embossed Blotting. baskıda. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. yani bir Employee. azami atık oranları. Gofrajlı kurutma kâğıdı. (1) Yıkamalı arıtım süreci. yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Embossed. Emulsion. Emergency Spare. Emisyon merdane ile presleyerek. 111 . izli görünmesi. Çevreye kirletici parçacık kullanarak atık çamurundaki kimyasal kullanımını azaltan gönderme. yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. Emulsifying Agent) Embrittlement. (1) Gofraj. sıvı bir çözütüm oluşturması. üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Emülgatör. Kopma uzaması. (2) Siklon temizleyicilerde alttan su vererek hali) düşük yoğunluktaki rejekleri yukarı itme. Karışıma. Uzama. Zımpara astar kâğıdı. Tecrübi. Ofset Embossed Paper. Yağ için ayrılan yedek. Zımpara kâğıdı. Zımpara tozu. Kâğıda kabartma desen veren presler. İşveren. standartları. Alüminyum oksidin kavrulmasıyla elde edilen sert uzama miktarı başlangıçtaki boyun yüzdesel oranıyla madde. Salım. Gofraj kalenderleri. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve emilen radyan enerjinin. Su ve fueloil karışımı yakıt. Yetkilendirme. Tecrübeye dayalı. Emulsification.

Enamelled Paper. Son nokta. getirme. Energy Interruption. Enamelled Book Paper. Enamel. Enerji kesintisi. Enerji geri kazanımı. Makineyi çalışacak duruma getirmek. Son kademe. End User. Yaptırım. Enerji santralı. frekans ve güç ihtiyacı. polimerler. Emülsiyon kaplama. karton koruyucular. ön koşulların sağlanması sonrası makineyi çalışacak Energy Consumption. Enerji tasarrufu. Sırlanmış. Enamel. bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. Tek tarafı su Energy Efficient. Enerji nakil hattı. Energy Conversation. Uçtan uca. ünite veya bölüm. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. Enforcement. Tasarlanan eksen boyunca milin hareket etmesiyle oluşan itme kuvveti. ekipman veya makine. yüksek molekül ağırlıklı End to End. getirmeye çalışan sistem. End Thrust. Yapılan iş End Leaf Paper. Son kullanıcı. Yan kapamalar. Kapak içi kâğıdı. Son tüketici. Kâğıdın Konik rulmanlar kullanılarak tolere edilebilen itme hareketi. Emülgatör polimerler. Kuşe kâğıt. Enerji. Enerji ihtiyacı. Kuşeli. Harcanmasına rağmen. Elektrik ve buhar elde edilen harcamalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emulsion Coating. Mineli karton. Enerji tasarrufu. Enamelled Card. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. kapasite. Kanun veya kurallara uyar hale End Stage. Enable. Sırlı. Yapılanlardan doğan Energy Plant. Kuşe karton. Enerji yönünden verimi olan geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. Sır. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. Aktif duruma getirmek. Selüloz moleküllerinin sonunda çalışabilmesi için gerekli gerilim. Yapılan iş ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Mühendislik kapasitesi. Masraf. Harcama. Bir Enamelled Postcard. Enerji dağıtımı. Döner ekipmanların bazılarında Engineered Capacity. Bir ekipmanın End Groups. Energy Transmission Line. Enerji kaybı. Disable) Energy Distribution. Tasarruflu. Mineli. Bir uçtan öteki uca. Etkinleştirmek. Parçacıkları selülozun sıkışması sonucu milin geri tepmesi. dış ortamdan soyutlayan havbe. askıda tutmaya yarayan. Faal hale Energy. Enerji kazancı. Otomasyonu olan sistemlerde şartların harcanan enerji. Uç grupları. Kuşe kartpostal. Bir takım Energy Balance. Enerji yönetim sistemi. Enamelled Board. End Bands. Energy Management System. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama Energy Efficiency. Enerji verimliliği. ince ve desenli kâğıtlar. (Bunun karşıtı. Yapılan işe karşılık duruma getirmek. Energy Saving. Enamelled (Enameled). Enamelled Blotting. Kapalı havbe. Enerji tüketimi. Kâğıt makinelerinde verimliliği 112 . ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki Enclosed Hood. Makine altı da dâhil enerji üretimi ve enerji tüketimini en uygun değere Kurutma kısmını kapatan. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. Energy Loss. İş yapabilme yeteneği. Azami kapasite. an. Daha az enerji için kullanılan genel terim. Encumbrance. Ciltlemede kapakla sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. Energy Requirement. Bobinlerin yan yüzeylerini Energy Recovery. Geri tepme. Boydan boya. kitap arasına konulan. Enerji dengesi. Fabrikaya End Point. gerçekleştiğini ve makinenin hazır olduğunu operatöre ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. Kuşe karton. harcayarak belirlenen işi yapma. Özellikle pompa ve disk tipi öğütücülerde araya giren Emulsion Polymers. Kuşe kurutma kâğıdı. Mine. Titrasyonla renk değişiminin olduğu elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. Kuşe kitap kâğıdı. getirmek.

Kimyasallara doygun hale Envelope Shape. Çevre. yapmayan veya yararlanılamayan kısmı olarak da tanımlanır. Kraft zarf. Çevresel sonuçlar. teknik doküman üretimi. Envelope Paper. Hamurun tamamen klorsuz üretilmiş olması. English Finish. (1) Evrakları zarfa Basınç altındaki kapalı sistemlerde. planlaması. Engine Sizing. Zarf kâğıdı. devreye alma gibi alt dalları olan Entropy. karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ dikkate alarak. İç tutkallama. Çevreyi yönelik IT sistemi. Environment. ikinci yasası ile açıklanan bir sistemin dayanıklılığının. makine. Engraving. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Environmental Impact Statement. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma Entrainment Seperators. Enrichment. malzeme gibi tarafından yaratılan ortam koşulları. çok küçük hava kabarcıkları. Zarf türleri. her tür enerji. doku olarak Manila keneviri kâğıdına benzetilerek. yapımında kullanılan düzgün yüzeyli Kraft kâğıdı. Kurumsal varlık yönetimi. Engravers Bristol. Akıntıya kapılma. suni bir termodinamik tanım. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. ham selülozdan üretilmiş içinde hava kabarcıklarının sürüklenmesi. Çevresel faktörler. Entalpy. Zarf içi pelürü. Zarf yapımında kullanılan yüksek kaliteli kuşe kâğıt. Bir sisteme verilen enerjinin iş reçine tutkalı katılması. İngiliz tarzı işleme. Maddenin içinde depolanan mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. Entalpi. zarf getirme. görünümünde olan. azami üretim miktarı. Enterprise Asset Management. Gravürcü prova kâğıdı. Manila/samanlı zarf. Engravers Proving Paper. kullanılan pelür kâğıdı. Kâğıt hamuruna nişasta veya düzensizliğinin ölçüsü. Kraft. Environmentally Preferable Paper (EPP). Soruşturma. Entalpi. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. Sürüklenen hava. Gravür yapımı. Projelendirme. parçalar. Zarflar. Saptırma plakası. Zarf şeklinde. Çevre üretimi için gereken işgücü. İçsel enerji. Tetkik. Envelope Stuffer. dikkate alan bakış açısı. baskı yapılmışsa veya yıkama suyuyla elyaf sürüklenmesi. Yapının çevre Enthalpy. dönüşüm oranları. Kurumsal kaynak Environmental Consequences. Hamur içinde. Çevresel bakış açısı. kendisinin dönüşüme uygunluğu. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. egzoz gazıyla ise menşei ile ilgili belgesi bulunması. Dayanıklı. Entrained Air. ÇED raporu. Mühendislik çalışmaları. değerlendirme raporu. çeşitli kâğıtların ortak adı. Entropi. Termodinamiğin faaliyetler bütünü. Envelopes. iç yüzeyde kalan işlemler. Siyah likör şartlarında sağlanabilen. Düzensizlik boyutu. Renk ve üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. Enterprise Resource Planning (ERP). Gravür basımı için Envelope Manila. elyaflara Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. 113 . saman selülozu ve Kraft selüloz karışımıyla yapılan zarf kâğıtları. Zarf doldurucu. Süperkalenderlemenin bir altında ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. Poşete benzemeyen. Büyük torba zarf baskı kalıbı hale getirilmesi. işletmelerde mal ve hizmet Environmental Factors. Enquiry. Gravürcü Bristol’ü. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça hesaplamaya yarayan. Kurumsal çapta. Çevreci kâğıt. Dekoratif olması yapılmış işlemler bütünü. Sürüklenme. Çevre etki bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad. içinde sürüklenen buharın likörden ayrılmasını sağlayan Engineering. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya Environmental Aspect. Envelope Paper. Bunlarda tutunarak sistemde dolaşan. kitap ve yazı kâğıdı için Envelope Lining Tissue. Zenginleştirme. Kraft zarf kâğıdı. Entrainment. ısı transferini koyacak kişi.

aletler. maddelerle ester oluşturan işlem. Epilimnion. (2) Eşit açısından aranan özellik. Eşdeğer ağırlık. Siline bilirlik. 0. Hint kâğıdı. canlıların yaşamasına imkân veren oksijeni bol kısmı. Equilibrium Moisture Content. rutubete karşılık gelmektedir. Yazı tabı kâğıtlarında. Reçineyle tutkallamada. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. (Xylanase enzymes). Ester sayısı. Enzim ile Erasability. Bir işte üretim amaçlı yaprakları selüloz olarak kullanılır. Esparto. Güney İspanya’da ve Hindistan’da Equilibrium Relative Humidity. Rutubet denge değeri. Normal oda şartlarında % 10 ESD Paper.02- bakılmaktadır. Esterleştirme. Epilimniyon. Silinebilir parşömen kâğıdı. Enzimli ağartma. Epoxidized Polyamid Resin. Esparto kâğıdı. mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına Ester Number. Denge rutubeti. Oksijenle selüloz Equivalent Weight. yetişen bir bitki. 114 . Antique) kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. yöntemi. 3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Ekipman. Montaj elemanı. Bunlara örnek Esterification. Alt kısma göre daha sıcak olduğu için yoğunluğu az fakat ışık nedeniyle Erasable Parchment Bond. bakım ihtiyaçlarını denetleme. Enzim. Erection Supervisor. denklemler. Alkol ve asitler gibi ikili olarak. Modifiye nişasta üretiminde. Elektrikli veya muamelesi sonucu ester elde edilmesi. araçlar gösterilebilir. Eşitlenme. Eşdeğer buhar. son aşamada enzimle yapılan ek ve gramaja bağlı olarak. yüzdelikte. Montaj. Kâğıt toplarında ebat ağartma işleminde. silinirken elyaflarının yüzeyden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. Selüloz veya de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi nişastanın enzimle daha küçük moleküllere veya molekül tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme zincirlerine ayrılması. Enzyme. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama Equal Percentage. Eşit yüzdelik. bir yazı kâğıdı türü. dengeli durum. laboratuvarda ölçülen sabunlaşma sayısıyla asit sayısı arasındaki fark. (Bakınız. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. (1) Eşit ağırlık. olması. Erasing Quality. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. (Eş anlamlı. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. Daktiloda yazım sonrası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara Equivalent Black Area (EBA). Electrostatic Discharge Paper). Erector. Montaj süpervizörü. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen Esparto Paper. Bu bitkinin Equipment. makineler. Silme kalitesi. Donanım. Eşitlikler. Epoksili poliyamid reçine. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre Ergonomics. Equations. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla dikkate alan tasarım bilimi. Selülozun asitlerle Equipment Audit. Enzimle parçalama. Kâğıtta kullanılan formüller ve Installation). Enzyme Bleaching. Lineer. hem Enzymatic Hydrolysis. gelmesi için gerekli ısı miktarı. Enzyme Converted. Eşdeğer kara bölge. Esparto. uygunluklarını. Diğer adı alfadır. Ekipman denetimi. Montaj Equilibrium. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. molekül zincirlerini parçalamada ve Kraft selülozunu ön Buhar eşdeğeri. Kâğıt makinesi montajı. Suyun üst kısmı. (Eş anlamlı. Kâğıdın silgi ile silinebilir yapısı değiştirilmiş nişasta. denetçisi. Erection. Ergonomi. Enzimle modifiye edilmiş. Denge. nişasta Equivalent Steam (Staem Equivalent). Antik kâğıt. artmayan rutubet değeri. Kimyasal denge. 100oC de suyun 100oC de buhar haline ağartmada kullanılan proteinler. muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık ağartma işlemi. eşleştirmesi.

İki yüzlü. Gravür. Excitation. kulesi. olan kâğıtlar. akış düzensizliklerini düzelten Exhaust Leak. Excess Air. Soğutma nemli hava. baskı kalıbı elde etme. Holey Roll) veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken Evenside. Egzoz kaçağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Etching. havbeden dışarı atılan. Evaporator. Buharlaşma yükü. Düzeltme valsi. Buharlaştırma göleti. Cebri havalı soğutucu. Exhauster. Buharlaştırma kapasitesi. Siyah likörün yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. Var olan. Kâğıdın alt ve üst üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. pompalarından. Buharlaştırma ünitesi. üretiminde kullanılmaktadır. Göz koruyucu. Çürük buhar. Rectifier Roll. Mevcut. Okaliptüs. Çok ince kıyılmış ve Eucalyptus. Kurutma grubunun olan bağıl mesafenin değeri. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirine Etching Paper. Buharlaşma verimi. yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. baskıda tercih edilen kâğıt. Eter selülozu. Uyartım. Yüksek kaliteli selülozlardandır Sidedness. Hava tahliye kanalı. likörden suyu uzaklaştırabilme kapasitesi. makine salonundan. hava. Buharlaşma faktörü. Genellikle doğru suyunu uçurarak. Eye Protector. Rektifiye valsi. tarafından kullanılan bir gravür kâğıdı. Egzoz havası. Siyah likörü koyulaştırmakta Exhaust Duct. CMC gibi olanları. durum değerlendirmesi. Uyartım arılığı. oranı. günlük su buharlaştırma kapasitesi. Çeşitli çalışmalarla yapılan Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kâğıdı. 115 . Vakum havuz. Exhaust Steam. valsi. Excelsior marka ambalaj kâğıdı. Elekte düşük vakum sağlayan emici Evener Roll. makine salonundan dış atmosfere Evaporator Capacity. Evaporative Cooler. Elektrik akımıyla manyetik alan Evaporation Plant. selüloz eterleri adını alır. Ortama gereğinden fazla verilen Evaporation Factor/Efficiency. ve sıcak havanın. Two Sidedness). Havbedeki egzoz kanallarıyla içi boş delikli vals. Aşırı daralma. Hamur kasası içinde. şampuan gibi ürünlerde kıvam giyilen gözlük türleri. İki yüzlülük. Aspiratör. Atık suyun yapımında kullanılan ikinci sınıf kâğıt. Renk uzayında beyaza Evaporation Load. depolandığı ve doğal şartlarda suyunu kaybettiği toprak Exhaust Air. İş güvenliği açısından diş macunu. Exercise Book Paper. Baskı sırasında kâğıdın buharlaştırılan suyun ağırlığının kullanılan buhar ağırlığına eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. makine salonuna sızması. Her iki tarafı da ayni özellikte aşındırılması yöntemini kullanarak. Uzun elyaflı lifleri selüloz dolgu olarak kullanılan döküntü kâğıt. Eldeki. Üstüvane fan. İki yüzlü. ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla modifiye edilenleri Evergreen. Siyah taşındığı kanallar. Pelür kırpıntısı. Her iki yüzü ayni özellikte olduğu için havanın. brülör kazanında yakmak için hazırlayan akım motorlarında görülür. kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Atık hava. Excelsior Tissue. ünite. (Eş anlamlı. Asitle veya mekanik olarak bir yüzeyin Evensided Paper. (Eş anlamlı. Gravür baskı kâğıdı. Değerlendirme. Double Ethers Pulp. Fazla hava. Excelsior Wrapper. Kâğıdın kurutulması sırasında Excess Shrinkage. Havbeden atılan nemli kullanılan buharlaştırıcı. Buharlaştırıcı. Yaprak dökmeyen ağaçlar. Baskı plakası olarak Even Sidedness. Existing. Karalama defteri Evaporation Pond. Excitation Purity. ketçap. Karalama kâğıdı. Evaluation. Bazı sanatkârlar benzeyen. kuşe çözeltisi.

Extended Nip. elde edilen. Extensibility. Bitki ekstresi. Express Paper. Süre uzatımı. karışması. Expense Part. Uzatılmış garanti (süresi). Duruş öncesi yapılan duruşta laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı kullanılacak parçaları montaja hazırlama. Geniş nip. civarındadır. nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. Bitkilerin işlenmesiyle yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. Bir kontratta belirtilen için katılan. Esnek kâğıt. daha ucuz bir katkı maddesi. Kâğıt hamuruna veya kaplama sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. Genellikle temizlik basınç altında tutup. Teksif eleği. Dış fibrilleşme. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kâğıdı. Talepler dikkate alınarak. 116 . edilen elyaf. Yongaları sıcak buharda Genellikle Kreplenmiş kâğıt türleri. (Segmented) olabilirler. Çıkış süzgeci. Aşırı kaba dokulu kitap için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. olması gereken sayıyı verim düşmektedir. kuşe ve External Setup. Tek Bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı parçadan olabileceği gibi büyük çaplarda parçalı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. Bir projenin gecikmesi yapımında kullanılmaktadır. External Fibrillation. türü baskı nipleri. karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. Yüksek gramajlı ve plastik Extractor. Genişleyebilme. Yaklaşık % 6 Kreplenmiş ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen ve dayanıklı Kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Patlatmış elyaf. Uzayabilen kâğıt. Genellikle makine enine doğru olan genişleme. Lignin kâğıdı. Fazlalıklar. Ekspres kâğıdı. Extraction Plate. yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. Bir ürün yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Explosion. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. Hava içinde (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. Uzayabilme. Güçlü tutkal. Ön hazırlık. aynı amaç Expense. Planlanan kapasite. %50 si katı tutkal ve % 50 si değiştirme. kapasitesi. Kalenderlerde ve preslerde pabuç Genişleyebilen kâğıt. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına Extractive. Extender. Süre uzatımı. kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. Uzun süreli pişirme. Lignini azaltmak Extra High Bulk Book Paper. Kâğıt fabrikalarında. Maliyeti Expediting.) Elyaf hücrelerinin dış yanıcı gazların. barınma. Explosive Atmospheres. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Esnek Kraft. Dolgu maddesi. Expansion. Genişleme. nötürleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal Expected Actual Capacity. Hızlandırma. Patlayıcı ortamlar. selüloz dışı kimyasallar. Genişleyebilir kâğıt. Koltuk Extensible Kraft. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde kâğıtlarında bulunan bir özellik. Exploded Fibers. İş emirleri ve satın alma düşüren katkı maddesi. Extensible Paper. Masraf. tozların veya solvent buharlarının zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. İhracat ambalajı. Gider. Extras. Ekstre. Harcama. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha Extension of Time. Esneyebilme. Kâğıtta neme bağlı boyut Extended Size. Dış saçaklanma. Çıkış eleği. Extended Cooking. Dolgu pigmenti. parça. Expansion). Hamur kesafetini arttıran makine. Hurda kâğıt için delikler 9-10 mm Export Packing. bulunduğu ortamlar. üretim Extended Warranty. aşan kâğıtlar. karışımı. Beklenen gerçek kapasite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Expandable Paper. Bir top kâğıtta. Esnek kâğıt. Pulper ve nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve tokatlayıcıda bulunan delikli hamur çıkış elekleri. ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. Envanterden düşmüş parça. Patlama. Uzun süreli yolculuğa. (Bakınız. donanım.

Extrusion Coating. Extruder. Extrusion. bir yarıktan basınçla verildiği Kuşeleme yöntemi. 117 . Plastik film. Slot Coating). Çekme. Çekme makinesi. Extruder Coating. Extrusion Coating. Çok dayanıklı. Akıtma Kuşeleme. (Eş anlamlı. Bodinoz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extra Strong. Yarıklı Kuşeleme. Kraft kâğıtlar için kullanılmakla birlikte. hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. Ekstruder. boru. (Eş anlamlı. Dökme Kuşeleme. Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. Kuşe çözeltisinin. Slot Coating). emprenye edilmiş diğer kâğıtlar için de kullanılmaktadır.

(Bakınız. Örneğin hırsızlığa karşı koruma Fabric Shrink Sleeve Pres. Failsafe) vals kaplaması üzerine. Arıza. (Bakınız. Kaplama kâğıdı. temizleme kâğıtları. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını Facial Tissue. Enerjiliyken açık/kilidi açık. Elek-keçe gergisi. Kağıdın solmaya karşı F gösterdiği davranış. (Bakınız. üretici tarafından. Fabrika kabul testi. Enerjiliyken kapalı/kilitli. potansiyel alınan bir ürünün veya makinenin kabul görür olduğunu arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Keçeli pres. Keçe su tahliyesi. Arıza analizi. Elektrik kesildiğinde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fade. Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini Facing. Yüz silme kâğıdı. Güvenli çalışma. Tekstil. Zaman içinde yavaş gelişen Formasyon elekleri. Mekanik veya elektriksel olarak gömlek olarak keçenin geçirildiği presler. Çalışma ortamında temizlenmesi. sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. Ürün kaybını önler. temizliğinde kullanılan. Arıza tipi kaplanan. Fading. Arızada kapanan (vana). Arıza tipi ölçülen gerginliği. Preslerin valslerinin keçe ile kesileceği için açılan kapılar gibi. Minor Stoppages). Arıza tiplerini önceden belirleyerek. Kâğıt kanıtlamak için. Solma. Keçe gömlekle su tahliyesi. (2) Yüz geçirme. Elek-keçe temizliği. (Bakınız. Yüz değerlendiren analiz. yükselmesini veya sıkışmasını önler. akışın kesilmesi istendiğinde kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle kullanılır. pres ve kurutma keçeleri gibi. Fabric Strecher. parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. sağlayan sitem. Elek gerginliğini elle veya Failure Analysis. (1)Yüz kaplaması. buna uygun hareket eden yönetim politikası. Örneğin yangın anında elektrikler Fabric Press. Bozulma. araştırma. Elek gergisi. Keçe gömlekli pres. sentetik renk bozulması. Makine giysisi. Kâğıt makinesinde. Enerji kesilmesi gibi Fabric Cleaning. Kauçuk durumularında. Arızada açan (vana). Failsecure) kaplı olduğu pres bölümü. Acceptance Test). kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak Failsafe. Enerji kesilmesi gibi kumaşlar. sağlayan sitem. değiştirilmesi. değerlendirme analizi. Fabric Press Roll. Renk kaybı. Elekte form verme (kâğıt için). Bir karton astar üzerine Failure Mode. Kutu mendil. Failsafe Operation. Fail Open. tehlike anında açılarak tahliyeyi Fabric Forming. Arıza yönetimi politikası. kutulu pelür kâğıtları ve makyaj Failure Management Policy. Facing Paper. malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel Fail Close. Fade Resistance. belirleyerek. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. Keçeli pres valsi. Fabric Shrink Sleeve Purge. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Fabric Change. Konfeksiyon ürünleri. Basınç sırasında. su alma kapasitesini attırmak için Failure. Pres keçelerinde tutulan sürekli açıkken. Failsecure. Dokuma. Fabric. sürekli kapalıyken. Renk atması. Solma. Solma direnci. Elek-keçe. Kâğıt üretimi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını imalat alanında yapılan test. Fabric Tension. Arıza tipi ve Factory Acceptance Test (FAT). 118 . hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. tehlike anında kapanarak güvenliği ve vakumla emilen su. alıcının huzurunda. Arızanın oluş şeklini otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. Satın etki analizi. Elek-keçe değişimi. Çalışma ortamında Fabric Purge. Elek veya keçenin Failure Evaluation Mode Analysis.

olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme 119 . Fanlı kurutma. Sahte döşeme. basit Fan. Toz çırpıcı. Somun. İnci beyazı. Malzeme yorulması. Fan pompası. Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. Tüy siklet. Yükseltilmiş döşeme. Fastness. Bağlantı elemanı. zemin. Tüylü kenar. Paçavra veya çimento şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Solmaz boya. Solmazlık. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Sürekli yazıcı kâğıdı. (1) Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan Traşlanmamış kâğıt kenarı. Kalın cilt kapaklarını kitaba bakımcıya ihtiyaç duyulur. Fast White. kuşe dergi kâğıtları. Fanlama. Haslık. İş güvenliğini tehlikeye (Bakınız. tırtıklı karton. Boyanın sabitleme özelliği. Fan. Hediye paketleme kâğıdı. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Perçin gibi sorunları için de kullanılabilir. pişirmeyi engelleyen basınç. İnce basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Fasikül.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ sağlamak için kullanılan bakım tekniği. kullanım sonucu da oluşabilir. Tehlikeli arıza. Pişiricide yoğuşamayan Fault. False Floor. Malzeme yorgunluğu kapatmak için kullanılan sahte döşeme. sokan arıza. Tüylü çerçeve kenarı. Makinenin işlevini yerine getirmesini gazların birikmesiyle oluşan ve buhar girişini keserek engelleyen durum. Yağ asidi. Hava fanı kullanarak. Sabit beyaz. End Leaf Paper). Çok düşük gramajlı kâğıt. Arıza oranı. Safihanın havbesiz. (2) kâğıtlar. Fast Color. düşük basma Featherweight Book Paper. kâğıt karton kenarı. (Bakınız. Çerçeve kenarı. Genellikle tankların üzerinde operatörün duracağı ızgaralı Fatigue. (1) edilen beyazlık. kenarı kesilmemiş karton. (Bakınız. meydana gelen değişme. Sürekli form kâğıdı. Civata. Gramajsız kitap kâğıdı. kesilmemiş. Sahte basınç. Feathering. Fan Pump. Baskı sonrası kâğıt boyutunda kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. (Bakınız. Tüylenme. Sabit boya. (Eş anlamlıları. Operatörün bakımcı gerektirip bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. Fancy Gift Wrapping Paper. sonucu oluşan makine kırılması. Tüylü kenar. Weight Coated Papers). Failure Rate. doymuş veya doymamış yağ asitleri. yapılan kalite kontrolu. False Pressure. Çok yüksek debili. Hata. Feather Edge. cebri hava Feather Edged Board. Tüylü kenarlı karton. Yorulma arızası. Düz ezilme testi. Çeşitli karboksil asitlerinden False Floor. olması gerekir. Light Fascicle. Kıllanma. Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. Feather Edged Decle. Featherweight. Ciltci kâğıdı. Pelür kuşe kâğıdı. Arızada ise bir Fancy End. Arıza sıklığı. dekoratif gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor görünümlü kâğıtlar. Yorgunluk. dikkatsiz torbalarındaki tozu çırpan parçalayıcı bıçaklı fan. Featherweight Coated Paper. topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. Boyut değiştirme. (1) Çerçeve hareketiyle kurutulması yöntemi.. temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir Fan Duster. Fan tutma. Color Fastness). kâğıdın. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan pelür kâğıdı. False Bottom) türetilen. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş Fanning. Fan Drying. Has boya. Hava fanı. bağlantı elemanlarının genel adı. (2) Otomasyon odalarında alttan geçen kabloları Fatigue Failure. Failure to Danger. Çok düşük gramajlı. Mürekkebin Fan Out. Kenarları üretim sırasında Fan Fold. Saçaklanma. Raised Floor) Fatty Acid. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Kâğıt kalite Fastener. hamur pompasıdır. Baryum sülfatla elde False Bottom. Solmaz FCT (Flat Crush Test). Oluklandırılmış renk.

Hamur beslemesi. Feedwater Heater. yalıtımı yapma. Keçe. keçe tüyleri. (2) Karton. Keçe tüyleri. Vakum altında pres sistem çıkışındaki değişken değeri ölçerek. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve Felt Cleaning. Keçe temizliğinde Felt Run. sistemin matematiksel medelini preslerinde. Geri beslemeli kontrol. Felt Guide. Keçeleşme. Ses Felt Brown. İleri beslemeli kontrol. Tavana bitümlü karton serme. amacı safiha kalıntılarını kurutucu. birbirine girmesi. Keçe valsi. 120 . tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. Tüylerin veya safihada elyafların çürük buharla ısıtan sistem. Kimyasallar ve deterjanlarla yapılan keçe temizliği. sistem keçelerinin temizlenmesini sağlayan. Feedforward Control. madde. Bir siteme giren hamur/ham ve keçenin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Keçe izi verme. taşıma kapasitesinin arttıran yapı. sargılık sönümleyici karton keçe. Keçe görünümlü. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. Felt Conditioner. temizleme sıvısı. gözeneklerinin su girişinden düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. Keçe izli. pompa emişine Felt Conditioning. Değişken Felt Finish. Besi suyu. safihayı taşıyıcı veya suyu Felt Roofing. arttırmak için kullanılan bir karton. Ses emici karton. Felt Dryer. Kağıda dokunarak. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Feculose/Fecule. kullanarak sistemi kontrol etmeye çalışan kontrol sistemi. Keçe kurutucu. Felt Board. Keçe temizleme maddeleri. Felt. Kurutma grubunda. Kâğıtta iç tutkal olarak Felt Cleaning Compounds. Keçe sonra keçe valsine konulan. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici Felt Roll. (1) Besleyici. Kaba karton. kurutma gruplarında kullanılan. Keçe temizliği. sıyırmak olan vals raspası. sağlayan silindir. kullanılan bir nişasta türü. Sentetik iplerden dokunmuş ve Felt Marking. Ambalajlık kraft. Preslerde son nipten Feltt Air Supply Unit. (2) Kartonla tavan emici. Besi suyu ısıtıcısı. olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. Beslemek. Preslerde üretim sırasında bilinçli ve yapısı hakkında edinilen bilgi. Keçe kartonu. preslerde ve Felt Paper. Pres keçe temizliği. His. Kaba görünümlü. Kurutma grubunda keçe valsleri özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. sürünme hızında işletmeye hazırlama. ve düzeni. Duvarlarda ses emilimini kâğıtlar. Felt Hairs. Keçe Regüle valsi. Feeder. Felts Deadening (Deadening Felt). Bu test. Keçe izi. Fider. Besleme. keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. Keçe aplikatörü. Keçe hava besleme ünitesi. Kâzan besleme suyu. işlemini yapar. Keçenin Sistemi bozacak etkileri çok iyi hesaplayarak kontrol kaçmasını önleyen pnömatik klavuz. (1) Tavan kartonu. Keçe şartlandırma. Esmer renkli. Kâğıt yüzeyinde görülen kopmuş Feed Water. Bir süreçte. (1) Keçe. Patates nişastası. Keçe düzeni. Keçe regülesi. Feedback Control. Kazana giren suyu Felting. Keçeyi ıslatarak su veren kesafet kontrol sistemi gibi. Feel. Kâğıt makinesi değeri ölçmeden. Keçe altında bulunan Feedstock.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ testi. Felt Roll Doctor. Keçe şartlandırıcı. Felt Applicator. Felt Guide Roll. 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. Dokunma hissi. Deterjan ve kimyasallar karıştırılarak yapılan pres keçesi Feed. Kurutma grubunda keçelerin yönü kullanılan aparat. verilerek keçenin içinde hapsolmuş rutubetin atılmasını Feeding. Bir sisteme mal besleyen besleyici. içine buhar (2) Elektrik sistemlerinde enerjinin geldiği nokta. Keçe klavuzu. onun kalitesi Felt Mark. Keçe vals raspası.

Odun yongalarının Felt Sided Paper. Elyaf Düşük nikel alaşımlı. Elyafların bağlantı parçasında manşon gibi dişleri içeride olan. F dalga (mikro dalga) olukluda. Disperger denilen yüzde cinsinden oranını tayin etme. Fiberboard Sheating. Elyafların birbirine hidrojen gerginliği. Aluminyum. bağlarıyla. Kraft kâğıdının kompozisyonu. Elyaf çökmesi. Female Thread. Tekstilde ve nakliyede kullanılan döverek arkasından basınçlı suyla temizlemek için keçenin karton variller. A dalga. pres keçesi elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. Elyaf Fertilizer Bag Paper. (Bakınız. Elyaf levhası. Genellikle miligram/100 metre olarak ifade edilir. Karton varil. Elyaf dağıtma. Pres keçesini önce Fiber Can. Dişi diş. Harman bileşenleri. (2) Bobin makinesinde. Dişi dişleri olan. tüm örneğe göre. (Bakınız. Fiber Dispersion. Kurutma keçesinin Fiber Bonding. elyafın uzun veya düğümlü olması yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir nedeniyle kopması. aşırı şişmesi. (Eş anlamlı: Fiber Binding) Felt Whipper. Dalga. Elyaf pisliği. Levha. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde bir türü. (Eş anlamlı. Alınan örnekte. (1) Duralit. Fiberboard. Keçe yüzü. Fiber Bonding) Felt Sided. Askılı kurutma. Felt Stretcher. Keçe izli kâğıt. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak elyaf tanelerine ayırma işlemi. Festoon Drying. (1) Kalendere veya F-Flute. anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. İpliksi selüloz hücreleri. C dalga. Felt Tension. Elyaf hasarı. Fiber Composition. Yaş kısımda. oluklu mukavvalarda. Safihanın keçeye temas Fiber Axis Ratio. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle Felt Transfer Roll. E yarılarak kopması. Fiber Sorting. F-dalga. Ferritik paslanmaz çelikler. Keçe gerginliği. Keçe gerici. sayıca veya ağırlıkça. Elyaf kesiği. Safihanın direkler arasına Fiber Container. Varil alt ve üst kenarları metalle dışına monte edilen sistem. Bir boru Fiber Classification. Container). istenilen dışı istenmeyen maddeler. kâğıdın kenardan 0. olukların prese giren safihanın. Kaplama levhası. bağlanması. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi oranı. Keçe tarafı. Elyaf boyunun çapına ettiği tarafı. çap nedeniyle değişen kurşun içeren Molibden. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. Keçe temizleyici. Keçe izli taraf. Rejek. levha. Elyaf büyüklüğü. olarak adlandırılır. bölünmesi ve tozlaşması. Fractionation). desteklenmiştir. Elyaf kopuğu. Fiber Debris. Öğütme sırasında elyafın Fiber (Fibre). (2) Karton izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. B dalga. Titanyum alaşımlı ağırlığı. Fiber Damage. Fiber Cut. Keçe sevk valsi. 121 . Keçe gergisi. Fiber Collapse. bazen kabalığı. dalga ve K dalga türleri de vardır. olarak oranları. Elyaf eksen oranı.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. gerilen iplere asılarak bir kamarada kurutulması. paslanmaya karşı dayanıksız. Elekte ise kâğıdın üst tarafı. getirilmiş mavi görüntü veren ozalit kâğıdı. Birim elyaf uzunluğunun. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine düzgün olan üst yüzey. Elyaf sınıflandırması. Gübre torba kâğıdı. (2) Genel kesilmesi. kenar kesimi ifadedir. paslanmaz çelik. Fiber Binding. Nipel uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. Hamur içindeki elyaf Fiber Analysis.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Side. Elyaf analizi. Elyaf cüssesi. (1) Elyaf. Genellikle daha olan oranı. gibi dişleri dışarıda olanlara erkek diş denilmektedir. Ferritic Stainless Steels. Keçe yüzlü. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. Fiber Coarseness. Keçe yüzü. oluk yüksekliği sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. Anilin süreciyle ışığa hassas hale sonucu elyaf çapının azalması. özellikteki elyafın. ekipmanları kullanarak. Elyaf bağı. Hücre duvarının soyulması Ferro Prussiate Paper.

) Fiber Length Index. Elyafın bükülmeye karşı seçimi yapma. içindeki elyafların alınması. düzenli şekilde katmanlaşmış elyaf tabakası. Fiber Recovery. Elyaf sınıflandırma. Fiber Floc. Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. pulperden açılmamış olarak çıkan yapısı. (Eş anlamlı. Uzunluklarına göre kümelenmesi. Elyaf seçme. File Back Paper/Board. elyaf topaklanması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. (2) Hamur içindeki elyafların mekanik kökenli elyafla yapılmış kâğıtlarda elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. Arşiv kâğıdı. Üretim sırasında hamur hazırlama Fibrous Materials. parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. (Fr. mukavemeti. borular ve Fiber Orientation. bitkilerin elyaflı kısımları. Elyaf uzunluğu endeksi. İşletme ekipmanları. Elyaf geri kazanma. hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. Elyaf. Dosyalama kâğıdı. Elyaf dizilimi. dövülerek. Elek üzerinde elyafların tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. Fibril. Kâğıt hamurunda. Elyaf esnekliği. hücre zarlarının kalkması. Elyaf doyum noktası. Fiber su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. Elyaf dokusu. elyafların dağılımı. elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar. Ekipman dışında sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. Fibre (Fiber). Isı uygulanan baskıda. Elek hızlı ise. Sıcak ve sulu bir ortamda Fibrillation. Elyaf sınıflandırma. elyafı bir elekle ayırma. Saha kablolaması. göstermelidir. beyaz suyun Stiffness). Saha boruları. Saha cihazı. Fiberizer. Elek Fibril (Fibrillae). Field Device. Fiber Drum. zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel Field Tests. faktördür. kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. Karton varil. Elyaf uzunluğu. Elyaf yüklenmesi. şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Tüylenme. Düğüm açma. askıdaki elyafların Fiber Sorting. Fiber Lifting. Elyafların kuruma Field Cabelling. oluşturması. Elyafın üzerinde oluşan kavuşturulması. 122 . Bir ve çok yıllık kısmında ortaya çıkan kayıplar. Fiber Flocculation. Fibrilleşme. Ekipmanların dizilirler. Elyaf ağı. elyafların yönlenmesi. Elyafların konik yapılan baskı işlemi sırasında. ıslatma aşamasında. Elyaf sertliği. fakat hücre duvarlarının sulu olması durumu. Buna “Brushing Out” fırçalaşma da kalsiyum karbonat yüklenmesi. Elyaf kümelerini açarak Fibrage. Elyaf kalkması. Fabrika ortamında yapılan testler. selüloz hücrelerinin içinin kuru. Fiber Classification). Kâğıtta yüzey bozukluğuna Fiber Saturation Point. Hollender veya öğütücüde elyafların elyafların dağılmasını sağlama. Elyaf kabarması. (1) Safihadaki Fiber Puffing. Elyaf dağılımı. Fibraj. Fiber Fractionation. Fiberizing. Elyaf açıcı. Fiber Network. Saha testleri. Mikroskobik elyaf hücre duvarı tokatlayıcı/deflaker türü. Kâğıt makinesi beyaz Fiber Flexibility. Elyafların hücre üzerinde kalan elyafların yüzdesi. denilmektedir. elyaflar boyuna Field Piping. Fiber Loss. kâğıt yüzeyinden elyaf öğütücüde veya hollenderlerde. İdeal şartlarda dizilim düzenli bir dağılım Field Works. dayanıklı safiha fabrika içi kablolama. Saha işleri. Türbo seperatör veya Fiber Ultrastructure. İplikçik. Saha borulaması. Elyaf kümelenmesi. (Zıt anlamlı. yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya Fiber Loading. Kurutma ve yol açan. Boy Fiber Stiffness. Elyaflı maddeler. Elyaf kaybı. kesimi sırasında bıçak yüzünde meydana gelen üs tüste Fiber Length.

enerji üretmek. Filler Clay. Filtreleme. Parçacıkların elyafa yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Dolgulu Bristol. Mikro kabarcıklı difizör. Filtre kâğıdı. Boşluk. Birim filtre yüzeyinin karton. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. Çapı maddesi olarak katılan kil. Zerrecikler. Daktilo ile yazılan makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi evraklarda. Toz elyaf. Fine Grit. şeklindeki maddeler. Filtreleme yardımcıları. Kırıntı. hamuru katkı maddelerinde aranan incelik. Bunlar arasında. Ölü elyaf. Parçacıklar. Süzme çamuru. Dupleks kartonlarda. Atıklarda en son katmanlar. Film kaplı ofset kâğıtları. Nipsiz Fines. yedek dosya kâğıdı. Filter. Kalenderlerde kullanılan. Kaolin. Filtrelemeye yardımcı maddeler. boyu kısa olan ve ağırlığı önemsiz olan elyaf. Kati kabul. Kısa ve ağırlığı olmayan elyaf. Film kaplı. kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. kabarcıkları üreterek ortama oksijen transferini üst seviyeye Fill Factor. Atomik Filler Paper. Kırıntı. kaolin Filtration Water Removal. Arıtmalarda kullanılan ve çok küçük hava hazır. İnce toz. yaramaktadır. yüzey yapılmış düzgün yüzeyli grafik kâğıdı. Filled Rolls. Yuvarlak elekli makinede. Dolgu kili. Dosya klasörü. Film Coated Offset (FCO). Son imha işlemi. Coarse Fiber) ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. sorunsuz Filter Paper. Filtre. Film Coated. Baskıya uygun. Fill-in. Hamura katılan kalsit. toz filtrelerinin yapımında kullanılan Filled Board. Elekte tutunma. ağırlıktaki yonganın kapladığı hacim veya alan. gübre konulan kartonlar. Filtration Retention. Kâğıtta dolgu maddelerinin anlamlı. Öğütüm inceliği. Bir kâğıt makinesinde. Doluluk faktörü. yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. Film Press. gramaj sağlayıcı alt Final Disposal. Birinci hamur kâğıt. tutunmasını sağlama. Filtreleme oranı. Çok ince tabaka kaplama Fine Papers. (Zıt Filler Content. türü maddeler. Hamur içinde bulunan toz Filter Aids. Kâğıt hamuruna dolgu Fine. yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst Filtrate. Kesin kabul. alt kata arazi doldurmak. uygulanan yok etme işlemi. karbon bulunmaktadır. Dolgulu valsler. kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. Film pres. Baskıda koyu renklerde keskinliğin Fineness of Grind. (2) Çok katlı kâğıtta. Dosya kâğıdı. Dolgulu karton. Files. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş Bristol Filtration Rate. dar. 123 . File Folder. Dolgu oranı. Filled Bristol. İnce kum. Pelür kopya kâğıdı. geçireceği/filtre edebileceği miktar. düzgünlüğü sağlanmış. Semi Fine) kuşe kâğıtlara (LCW) alternatif bir kâğıt türü. Kolej yedeği. Yonga beslemede belli çıkaran difizör türü. Filler. Klasör. tuğla veya çimentoya karıştırmak. Filler Board. Film kaplamada kullanılan pres. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı bu tanım dışındadır. (Bakınız. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Filtration. Pigment veya kuşe olmaması. Hava geçirgenliği dikkate olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. Fill. alınarak üretilmiş. % 100 kimyasal selülozdan üretilen. Örneğin Kizelgur. Dolgu kartonu. Filtreli su alma. Azami en. (1) Dolgu maddesi. Tam en. dolgulu kâğıtlar. Dosyalamaya difizör. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya Final Acceptance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. Teksif eleklerinden çıkan su. Genellikle çok katlı olarak kâğıtlar. Fine Bubble Diffuser.

(Bakınız. Yangın güvenliği. Yangından korunma. Fireproof). tüpü. Fine Screening. Kesme. Külhan. parçaları. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. Fireproof. İşlem bitiminde. (Bakınız. Son zımpara kâğıdı. Fireproof Paper. Dayanımları için özel değerler Fir. Finishing Paper. İlk tutunum. Bitim puanı. kâğıtlar. İnce dişili zımpara Fire Safety. Zımpara taban kâğıdı. Fire Extinguisher. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların 124 . eleğe verilen toplam hamura oranı. İşleme. 50 pound (22. Matbaalarda. Yangın yolu. Yanabilir kâğıt balyalarının olan.7 kg) borular. Uygun kimyasallarla ve Finish. Üzerinde Fireproof Crepe. tıraşlama. daha doğrudur. her elyafın ateşe dayanımı işlem veya işlemler bütünü. sayma. Yangın süpervizörü. Matbaa artığı. First Pass Retention. İkmal salonu. İlk kademe.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fine Screen. Yangın söndürme cihazı. Ateşe dayanıklı. İlk geçiş tutunumu. Ateşe dayanıklı Kreplenmiş kâğıt. İnce eleme. Finishing Area. gözle farkına Fireworks Paper. Kâğıt ile ilgili imalat ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten işlemlerinin yapıldığı atölye. sarım sonrası First In First Out (FIFO). Alev boruları. Havai fişek kâğıdı. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) Fire Watch. sorumlu kişi. İçinde Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. Tamamlama. çeşitli işlemler yapma. İşlem odası. Çok kademeli buharlaştırıcılarda Firecracker Paper. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz bulunmamaktadır. Yangın gözetmeni. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan Finish Variations. İşleme. kâğıdı. Fire Alarm System. ağırlığındaki. Stoklarda tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen tarihe göre ilk giren stokun öncelikli olarak stoktan çıkması. Yangın alarm sistemi. Fire Tubes. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi yaratma. fişek sarımında kullanılan. büyürler. Kenarları tıraşlanmamış ilk kademe. İlk yardım. İlk giren ilk çıkar. Düşük gramajlı ve varılan değişiklikler. tutkallı kâğıtlar. Bitim. paketleme gibi işlemler bütünü. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe inorganik elyaflar la ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kaplama. Bu tür ağaçlar daha geç Firing Hood. Ateşe dayanıklı. kâğıt kişi. Fire Supervisor. yangına üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. Softwood). ve aralarda bırakılan güvenlik yolları. İşlem değişikliği. çıkmaması. Köknar. elek üzerinde kimyasal toz. Hamur içindeki boyutları çok küçük Fire Lane. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal parsellere ayrılarak yangına müdahale amacıyla çevresinde elekli ekipman. (2) Fiziksel görünüş özellikleri belirli düzeydedir. Bir yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın inç uzunluk 1000 puandır. Fire-Resistant Construction. Kazanlarda alevin içindeki Finish Points. İşlem. Matbaa artığı. First Aid. Sonlandırma. İnorganik bile olsa. Kaynak ve ateşli işlerin kâğıdın. kâğıt Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. Fişek kâğıdı. Finishing Broke. Yangına dayanıklı gövde. Finishing. İnce elek. sarma. Fire Protection. Finishing Waste. Fabrikada yangınla Finishing Room. Fire Resisting. Ateşe dayanıklı kâğıt. üretiminde kullanılan bir ağaç. Sonlandırma bölgesi. iz verme gibi çeşitli etkiler yaratmak için yapılan kâğıtlar. First Effect. ve tüylü bırakılan. köpük veya su bulunan yangın söndürme kalan hamurun.

için gerekli. Elyafa boya veya Flashing. Sabitleme maddeleri. Pullanma. Katlanmamış. Tutunum sağlayıcı. kapalı su döngüleri yaratıldığında. Düz. Alev almaz kâğıt. Damlacık şeklindeki selüloz arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama parçacıklarının bir hava fanı önünden dökülerek tekniği. işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan Fish Wrapper. Yanmanın alev Fish Paper. yapılma safihadır. Bunların kâğıda bağlanarak Flash Tank. Askıdaki kâğıdı alttan üfleyerek kurutan karbonca zengin maddeler oksitlenirler. Koku ve nemi kâğıt. Fışkırma. Kütle boyaması yapılan olarak yapılan karıştırıcılarda çok hızlı yapılan karıştırma kâğıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. fakat yangını körüklemez. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak Fitter. Flanş bağlantılı. Bu değer hamur Flag. Fixture. Kâğıt bobininde. Bir sorun karşısında beş kez arka Flash Drying. Sabitleyici. Flame Resistance. için kullanılan parça. Reçinelerde pul şeklindeki oksijen ihtiyacı. Kondensat tanklarında yaygındır. tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın Fixed Point Measurement. Flaş buharı. Presbant kâğıdı. Fiscal Manuscript Cover. Sabit nokta ölçümü. Ateşe dayanıklı değildir. Buradaki “Flaked” yufka anlamında elde kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. First Stage Biochemical Oxygen Demand. (2) Bayrak atmak. Flange Mounting. Fish Eyes. Aydınlatma armatürü. Flaş kurutma. Belirli ölçüde yanmaz kâğıt. Fittings. Püskürme. İlk aşamada Flaked Dryer. Buhar sistemlerinde. Blöf tankı. zararlı maddeler giderek artar. kurutulduğu bir mekanik selüloz kurutma tekniği. Tesisat ustası: Montajcı. 125 . Flange. kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. Selüloz üretiminde. Five Why’s. Pul. nedeniyle. Bobine ek yerini belirten işaret %90 arasındadır. ikinci eski bir yöntem. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Flanş. Flaş karıştırma. kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri Flash Steam/Vapor. biyolojik oksijen ihtiyacı. Balık sarma kâğıdı. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi görüntü. Birinci kademe Flake. Balıkgözü. dökülmesi. Flaş tankı. Daha sonra. Yeşil ve dalgalı çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. Fixative. Şlaym veya başka kimyasallar Flame Proof. ölçü kafasını Flash Mixing. (1) Bayrak. su içinde karıştırılmamalıdır. maddeler. Atık su sistemlerinde özel sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. Kraft kâğıdının benzediği için bu isimle anılan kâğıt. basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla Fixing Agents. (1) Hurda kâğıt oluşan ikincil buhar. geçirmeyen mumlu kâğıt. Mali defter kapak kâğıdı. balık derisi desenine Flame Resistant Paper. Aleve dayanıklı. Pul şeklinde olan. Canlı buhar kaçaklarıyla işlemede. Bu değer %50 ile parçası. Alevlenme direnci. Manuscript Cover). kısa süreli patlama benzeri olay.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ miktarlarını görmek açısından önemlidir. Kuşe kaplamanın pul pul olup (Bakınız. Diğer işlemi. Boru bağlantı parçaları. koymak. Balık kâğıdı. Flaking. rengi ve parlaklığı nedeniyle. yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için denir. blöf nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. Beş neden. kâğıdın kopuk olduğu kasasına verilen hamurun kesafeti ve elek altı suyunun yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Kâğıt etkisiyle oluşan. (2) Boyanın elyafa bağlanması için kullanılan kullanılan tank. Flat.

Paket kâğıt. Zımpara yapraklardan oluşan kâğıt tomarı. Kaplanmış kâğıtları salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin Crush of Corrugated Board). Rigidity) Flat Wrappers. Ebat halinde Flexible Fiber. Sade yüzeyli. Döner bir vals Flat Plate Orifice Testing. edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. Eski adı anilin baskı olan. Keten. Düz ezilme testi. Ebat kesilerek 500 lü ucu boşta olan kartonda. Flekso baskı. Flatness. Bükülme dayanımı. Kılcal çatlak. Flat Bundle. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Düzgünlük. üzerine basınç elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Ebat kesim kâğıt. çatlaklar. Zımpara taban kâğıdı. Ezik kâğıt bobinleri. Flat Suction Boxes. belirlemeye yarayan. Çıkışına levha halinde ince delikli iki ucundan destekli ve orta kısma ağırlık uygulanarak elek konulmuş ve içindeki diyaframlarla darbeler yaratarak yapılan dayanım testi. dosya kâğıdı. Elek altında bulunan. 126 . Keten bitkisinin saplarından mukavvanın düz olarak yatırılıp. Kitap kapaklarında. Flexography. metal esneme mukavemeti. düzeneği. (Bakınız. mukavemet değeri. Kese kâğıdı. Döküm malzemelerde görülen paketlenmesi. Bir kartonda her Flat Screen. Flattening (of Paper Surface. Flat Crush Test. selülozu. Esnek elyaf. kesilmiş kâğıtlar. Flexural Resistance. (Eş anlamlı. Keten kartonu. Düz orifis plaka testi. Yüzey Flexural Rigidity. Flat Flax. Düz paketleme. T825). test sonucu laboratuvarda elde edilen Flats. Flekso baskı mürekkebi. iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Vakum üzerine sarılmış esnek kauçukla veya polimer plakalarla pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test yapılan rölyef baskı türü. Esnek kapak kartonu. (Bakınız. Flat Crush Resistance. Kutuların dayanımını önceden veya cam küresel bir parçayla perdahlama. Top halinde satılan Flint Backing Paper. Flexographic Printing. vakumla Flat Writings. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. Blok kâğıtlar. Fleksografi. Vakum kasaları. (Tappi T808 veya Flexible Cover. Dosya kâğıdı. Flat Paper. düzgün ve mukavvalarda baskı için kullanılan bir mürekkep desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. Konveyör kurutucu. Oluklu mukavvanın düzleştirme. Fleksografik baskı. Düzlük. Ebat kâğıtların top olarak Flaw. Kolej yedeği. Flat Drayer. Düz ezilme direnci. Bu test cilt kartonlarında hamur eleyen elek. Flexural Flat Wallet. Tipo baskı. kurutmak için kullanılan bir yöntem. Paketlenmiş su emişini sağlayan kasalar. Dökme ambalaj kâğıdı. Bükülme sertliği. Bardak kâğıdı. Esneme dayanımı. Top kâğıt. orta kısma yapılan baskıya karşı paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Mühreleme. Bobin halinde olmayan ebat Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. Oluklu Flat Finish. Flexographic Ink. Flat Rolls. Flat Boxes). Genellikle conta. Flat Drinking Cup Stock. uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. Flexural Stifness. Düz elek. yapılmaktadır. Kendir. Ebat gazete kâğıdı. Flex Resistance. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Bükülme sertliği. Tek duvarlı oluklu Flax Board. (Tappi T566). diğeri uygulama valsi olarak. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. Parlak olmayan. koyma direnci. Kâğıtlardaki kaba/dişli görünümü akik. Elyafların vulkanize satılan bardak kâğıtları. Kolej yedekleri. birbirine temas eden Flat News. yapımında. Flekso baskı. Bir ucu destekli diğer Flat Ream.

Kartondan. emici kasadan görüntüye kavuşturulması. koridora depolama.Kv 127 . yüzeyli camsı kâğıt. Akış Flock. Zımparalama. Flow Chart. Flip Flop Box. Şamandıra. Flooded Nip Coated. Flotasyon hücresi. Akış şeması. önce kullanılır.156. PSI basınç düşümü yaratan suyu ifade eden katsayıdır. Çiçekçi pelürü. de. Flow Box. Elyaf tozu. (Bakınız. araya toplanması. Floating Drier. Oynak kapaklı kutu. Yumak pelürü. krapon kâğıtları. Zemine depolama. Kaplama Çakmaktaşı tozuyla üzeri kaplanarak elde edilen ve kutu hamurunun silindir üzerinden akıtılarak nip arasında yapılan kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün kaplama. Avara silindir. (1) Sabit seviye kasası. Debi. Perdahlı kaplama kâğıdı. topaklaşmasını havbe içinde kurutma veya Kuşeleme yapan sistem. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Topaklanma. Florist Crepe Paper. görünmesi için. Faaliyet Flocking Tissue. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir Flong/Flong Paper. (PSI) (Bakınız. Flotasyon ünitesi. Akış. Çiçekçi krapon kâğıdı. Flint Paper. Flok. Flow Factor) Cv=1. Yıkama fıskiyesi. Florist Tissue. 16˚ C tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. Zemin örtü kâğıdı. Flooding Shower. polimer kullanılarak bir Flow. hazırlanmış kutular. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli salınması. Şamandıra tipi Flotation Deinking. Uçuşma. Matris kâğıdı. Zımpara yapımında üzeri Flooring Felts. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. Zımpara kâğıdı. aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. kasası. Akış faktörü. Mürekkep parçacıklarının elyaf yüzeyinden söktürülerek Floc. buhar kapanı. yüzdürme yoluyla uzaklaştırılması. sigara veya Florist Boxboard. Kalıp kartonu. Sıvı içindeki jölemsi parçacıklar. Kümeleştirici. Perdahlama. Atık sularda Flour Sack Paper. Perdahlı kâğıtlar. Taşmalı (nip) kaplama. Yüzer vals. Akış katsayısı. Yüzdürme. Çiçek ambalajlamada sakız kutularındaki gibi. Temassız olarak bir bulunan askıdaki katı parçacıkların. Floor Storage. (2) Topak. Döşeme kâğıdı. Flocculant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flint Glazed Box Cover Paper. Çiçekçi kartonu. Float Type Level Controlled Headbox. Florist Parchement Paper. Atık sularda Flotation Dryer. Yüzer kurutucu. Kümeleşme. bulunan askıdaki parçacıkların. Flour. Çiçekçi parşömeni. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Flotasyonlu mürekkep giderme. Mühreleme. Sıvı içinde oluşan topaklaşma. Flotasyon yardımcı maddeleri. Flocculation. Tekstilde ürünün düzgün basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. Yüzer kurutma silindiri. Float Steam Trap. Ölü elyaf . Keçeyi düşük basınçta Flint Glazing. Float. İki vals arasında gevşeyerek safihanın kâğıdı. Krapon Flitting. Un torbası kâğıdı. zeminine. Şamandıralı kondenstop. Kreplemede. Akım şeması. Floklaştırıcı. Palet üzerinde fabrika Flints. kapak kısmı oynak olarak kullanılan dupleks karton. seviye kontrollü hamur kasası. Floating Roll. Şamandıralı Flotation Cell. Flotasyon. sağlayan polimer türü maddeler. Flotation Aid. ürünün içine yumak yapılarak konulan ve Flow Coefficient (Cv). Kırçıllı doku yaratmakta kullanılan elyaf. (2) Hamur kasası. Keçedeki su dağılımını Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. Birim olarak (GPM) kalıp. (1) Kırçıl. camsı düzenler. yüksek debide ıslatan fıskiye. Su yüzeyinde durma/tutma. Headbox).

yolla elde edilen selüloz. Akış yayıcılar. Havbe ve havalandırma kanallarda anlamlı. Akış miktarı. Selüloz pamuğu. tutkallama türü. kuleli baca sistemi. Görünmez mürekkep. Hamur kasasına gelen Fluorescent White. Flumes. Oluk. (1) Renksiz floresan boya. Flow Coefficient) Kv=0. Akış mihtarı ölçümü. 16˚ C de. Şeffaf hamuru. Fluidizers. bariyer oluştururlar. floresan boya. İncelticiler. kâğıdı. Fluorescent Inks. Genellikle bir pompanın ve bazen Fluorocarbon Size. Flow Switch. Akışkan yataklı. Vazo kâğıdı. sağlayıcılar. B. kâğıdın daha beyaz ve canlı Flow Transmitter. Yağ itici bir Flue Gas. Debi ölçümü. Flow Factor (Kv). Kâğıt gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. E ve F dalga gibi adlarla pamuğu. Akış katsayısı. boyalar kullanılmış kâğıtlar. (Eş hamurun hızı (m/sn). Kav. Dalga. Fluorochemical Sizing. Çok beyaz kâğıt. Kâğıt hamuruna katılarak. Boyalarda kullanılırlar. hamuru. Debi kontrolü. Optik beyazlatıcı. Baca gazı. Optik boya. iç veya yüzey tutkallama.Cv Fluorescent Dye. Flow Distributors. Floresan. Krapon Fluidity. Akışkanlık hamurun düzgün ve eşit akışını sağlayan mekanizma. yayarak parlama özelliği. Selüloz pamuğu. (Eş anlamlı. Vazo sarma kâğıdı. Kâğıt makinesinde kaplama. haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. Hav. (2) Tül kâğıdı. fakat mor ışıkta kendini Flow on Coating. (Eş anlamlı. Hamur kasasına gelen Yumuşak ve uzun elyaflardan üretilir. Boya yaşken uygulanan kaplama tekniği. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. (Eş anlamlı. Uygulama sonrası. Yağlı bir tür kâğıt. boya. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selüloz sayısına göre A. Sıvı basıncı. Hamur kasası içinde. Kav. Akış dağıtıcılar. (2) Floresan boya kullanılmış kâğıt. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Fluorescent Dye) (m3/saat) (bar) (Bakınız. Hav. yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Floresan boya. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem.865. (Bakınız. Flowmeter). fiziksel bir Fluff. Debi ölçer. Transmitter). mor ışıkta parlayan boyalar. zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Akış nozulu. Flower Pot Covering Paper. Su içinden baca temas açısı 90° olmaktadır. Akış hızı. Bu tutkallamada selüloz gazını geçirerek filtreleme yapan. yağ damlasının kâğıtla Flue Gas Scrubber. Flow Rate. Florokarbon tutkallama. Kav. Oluklu mukavvaların içindeki Fluff Pulp. Viskozitenin tersi. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için Flowmeter. Kazanlarda. Florokarbon yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya bileşikleri kullanarak yapılan. Akış algılayan kontaklı anahtar. (1) Toz elyaf. hava gücüyle Flower Pot Paper. Flow Spreader. C. Flute(s). Flow Velocity. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Akış şeması. Fluff Pulp). Kâğıda Flow Nozzle. Akışkanlık. 128 . Sıvılaştırıcılar. yazıldığında gözle görülemeyen. Birim olarak Fluorescent Brightners. Florlu tutkallama. Floresan kâğıt. Debimetre.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flow Control. Fluidized Bed. Fluffing. Fluorochemical Sizing). görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Debi. Akış faktörü. Flow Evener. Flow kullanılan floresansa renkli. Akış düzenleyici. Tomruk yüzdürme kanalları. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar Fluorescence. Sulu baca gazı filtresi. Nakliye kanalları. Akış svici. Fluorescent Paper. % 90 ın üzerinde yumuşak odundan kimyasal sınıflandırılırlar. Fluid Head. Kalan kısım Kraft selülozudur. Fluorescent Whitening Agent. Hav. Fosforlu Flow Measurement. Hijyenik pedlerde ondüla. İçinde optik/floresan Flow Sheet.

Foil Polish. Oluklandırılmış. Arıtma. Yemlik selüloz. mürekkep ve mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında elyaf parçacıklarını su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen ortamdan sıyırıcıyla alınması. Asma köprü. Uçucu kül. Köpük uzaklaştırma. sonucu meydana gelen aşınma açısı. hava kabarcıklarının. Foam Agents. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. Froth) Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Corrugating FOB (Free on Board). Fodder Pulp. (Bakınız. (1) Çita. Köpük kesiciler. kâğıtta lekeler Foil of Hydrafoil. (Tappi T bağlı olarak. pelür kâğıtları üreten makine. Uçar vals. mesafe. 824). biçimi. Foam Stability. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi valsi. (Bakınız. Gemide teslim. Foil Paper. Flying Dutchman. Foil). ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. işlemlerden biri. Sevk Foil Angle. kullanılan su döngüsünde ve hamurda Foil Mounting Paper. Kimyasal olarak çözerek veya ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat eriterek temizleme. (Hydrofoil’in kısaltması). Oluklu. operatörün üzerine çıkarak gidişatı izlediği seyyar güverte. (Eş anlamlı. köpüğün yok edilmesi. Bir tarafına yapışkan madde (Residual Strength) ölçme yöntemi. sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. Fogra Method. Foam Removal. Tahrik edilmeyen kurutma valsi. Foam Marks) nedeniyle kâğıtta meydana gelen dalgalılık. Fog. Elek bölümünde. Köpük. Temizlik kâğıtları ve fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Oluklu kenar ezilme testi. Kâğıt hamurundaki köpürmeye Fluted Edge Crush. düşük gramajlı karton. Metalik meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. Çita adımı. Folyo kaplama kâğıdı. Hamur üzerinde görülen karıştırma sonucu Foil Mounting Board. Arındırma. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Sislenme. Fluting. (2) Folyo. Foam Breaker. Flying Bridge. (1) Oluklanma. Onulalı kâğıt. Fogra yöntemi. Fly Ash. gıda alınmaması durumunda. Çita açısı. karton türleri. ölü elyaflar. Ayna yansıması. Foam. hamura giren hava kabarcıkları. 129 . mürekkep parçacıkları ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. Fluting kâğıt. Köpürmenin laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Sis. Yaş kısımda Fogging. Köpük söndürücüler. kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Köpük izleri. Seyyar güverte. Foam Marks. Metal folyolu kâğıt. Kâğıt üretimi sırasında. proteince kusurlu olan kâğıtları ayırmak için yapılan fabrikasyon zengin madde. Işıkta oluşan kâğıt parlaması. Köpük söndürme. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Köpük kırıcı. Media) Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim Fluxing. (Eş anlamlı. Selüloz fabrikası liköründen Fly Finish. Fluting. Oluklu Flotasyon ünitelerinde. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini Foam Inhibition. Foil. (2) Baskı sırasında sıcaklık Foam Spots. ve delikler meydana getirirler. Fluting Media. Elek altındaki çitaların arasındaki köpüğünü mekanik olarak parçalayan donanım. Kitap sonlarındaki boş sayfa. Likör tankı üzerinde likör Foil Pitch. Bordada teslim.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluted. Köpük alma. Köpük dengesi. elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. Kâğıt toplarını bir hava jetiyle aralayarak. Boş sayfa. tamamlandığında olması gereken artık mukavemeti Fly Paper. Kâğıtta ofset işlemleri Flyleaf. Köpük söndürücülerle kolaylaştırır. Fly Roll. Sinek kâğıdı. Folyo kaplama kartonu. Yanki makinesi.

elyaflı selülozlardan yapılan. (1) Katlama. Özellikle katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurundan elektrik motorlarında bağlantı tipini ifade eder. (2) Esneme. Gıda kartonu. Force Majeure. Aydınlık düzeyi. Forged. kartonların genel adı. ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. Esnek olan fan. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. Pilyaj (iz vererek) işlemiyle Folio. Katlanır karton kutu. 130 . Katlanır Bristol. Kutu sebepler. Kâğıt hamurunda Folding Enamel. uzunluğu veya Folder Stock. Food Shop Paper. Yaprak. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. Folding Endurance. Kitap kapağı olarak boyutları 0. katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. FSC oluşturulabilecek şekilde kesimi ve büküm izi/pilyajlaması setifikasyonu. Orman genetiği. Şarküteri kâğıdı. Bazı yapılma. Kontratların. olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. tabakası veya yaprağı.02 mm2 den büyük olmayan elyaf dışı kullanılan kırılmaz kuşe karton. Esnek karton. savaşlar. Selüloza çevre sertifikası veren kuruluş. (Bakınız. Dosya imalat kartonu. yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline Forest Tree Improvement. Katlamalı karton. (Bakınız. Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan çalışma yapan bilim kolu. Orman ağaçları üzerinde Esneklik değeri. Kutu Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Footage. Metraj. pilyaj/iz yerlerinden kolayca katlanır motorlar flanşlı olarak bağlanır. Katlanma sayısı. Dövme. Forest Genetics. Katlana bilirlik. (lm/ft2) Folding Boxboard. Demir veya çeliğin dövülmesi Folding Strength. baskıya uygun. Katlanma. Folding Paper Box. Zorunlu nedenler. Çok katlı kutuluk karton. Aydınger Fork Lift. Sıcak havayı bir ambalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme fanla kapalı bir alana basarak kâğıt kurutması yapan sistem. Esnek Bristol. Doğal felaketler. Esnek. Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. Bobin halindeki kâğıtlarda. gerektiğinde kutu haline getirilecek cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. alanı belirten. Katlanma dayanımı. gösterişli kartonlardır. Ağaç artıkları. Katlanır kutu. Orman ağaçları ıslahı. Satılmamış gazete. Foodboard. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt katlama yapılabilir. beklenen. kırılmaz özellikli karton. kuşe kaplaması yapılarak Forestry. karton kutu. Gıda paketlemesinde kullanılan Folded News. Ormancılık. Katlanmış broşür. Foreign Particles. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. parçacıklar. Uzun uygulamalı bilim alanı. Dosya. Folding. kullanıcı tarafından. Ayaklarından bağlantılı montaj. Katlanır karton kutu. Folding Translucents. (Bakınız. talaşlar. kullanılan. Sigara Forced Air Dryer. Yabancı parçacıklar. Yüksek emişli taze hava fanı. Delicatessen Folder. Forklift. kanun oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve değişiklikleri gibi elde olmayan nedenler. Katlanmış. Tabaka. Folding Endurance). Forced Draft Fan. kâğıdın kaç kez Forest Residues. dayanımı yüksek. Foot-Candle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foldability. Folyo. Bu nedenle. türünde. Fors majör. (Bakınız. Orman artıkları. Folding Carton). Folded. Cebri çekişli fan. Katlanmış evrak. Hava emişi pozitif Folding Bristol. Alt ve üst Foot Mounting. çift kuşeli. Cebri hava kurutucusu. afetler. Dövülmüş. Çatal kaldıraç. ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan Folding Stock. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Esnek enamel karton. Folding Paper Box). Folded Writings. kutuların yapımında kullanılan karton. Orman getirilecek kutuluk karton. Birim alan başına düşen Folding Box. Mücbir Folding Carton. Paper). aydınlatma miktarı.

(Cyan). Güçlendirilmiş tutkal. Formasyon eleği. anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden sonsuz elek. Foundation Bolts. Fraksinasyon. Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek ölçüsü. Form Board. Dakikadaki feet sayısı. Uzun elekli Yanki Forming Board. Fraction. Makine temeli. cihaz. Genellikle Fortified Size. Kâğıdın içindeki elyafların Fountain Solution. Fourdrinier Yankee Machine. Fractionation. Elyafların Foundation. uzunluklarına göre ayrıştırılması. Su bulanıklık birimi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Formaldehyde.9) Forming. Temel kaidesi Fractionator. yanıcı ve son derece reaktif bir ara mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla madde. Elek üzerinde makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. Fordriniye Bristol kartonu. Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve Forming Section. Sınıflandırıcı. Fordriniye kartonu. elekli makinede üretilmiş Bristol kartonu. Makine kaidesi. Fraksinatör. Formasyon analizörü. kaplayan merdane. Formasyon düzeltici katkı maddeleri. Form Factor. (1) Mürekkebi oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. lekeler. uzun olarak ayıran elekli ekipman. Şekil faktörü. makbuzu. Tilkileşmiş kâğıt. Hamur kasası cetvel makinesi. Tilkileşmiş kâğıt. Foxing) Fortified Rosin Sizing. Mavi Formation Quality. Uzun elek. Fourdrinier Bristol. Fraksiyon. reçine üretimde hazneden alarak aktaran merdane. Temel. uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. Formaldehit. 131 . Fıskiye sıvısı. fpm. Sürekli formlar gibi şirket içi makinede üretilmiş karton. Metanol buharının havanın Fountain Roller. kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Kâğıt Forming Analyser. oluşturan baskı sistemi. makinesi. Fourdrinier Board. Fıskiye merdanesi. Islatma sıvısı. ağzına en yakın olan. Eper. Selüloz Fourdrinier Machine. safihanın oluştuğu elek bölümü. Elyafları kısa ve cıvataları. Formasyon kalitesi. Maket kartonu. sıvı. Formasyon. Eper düzgünlüğü. olarak kullanılan reçine tutkalı. Sınıflandırma. (Eş anlamlı. Dört renkli baskı. (CMYK). (Eş anlamlı. Kıvrılma endeksi. Baskıda düzgün dağılımı ile ilgili ve elyafların safiha oluşturma mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici kalitesini gösteren bir kavram. (Feet per minute). Curl makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt Factor). Fortified Size). Kâğıt makinesinde. Foxing. Bir karışımdan belirli özellikleri Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Sentetik iplerden kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan üretilen dokuma formasyon eleği. Sınıf. Formation Aids. Formation. Uzun Former. Fordriniye makine. Formasyon kasası. (Bakınız. Kırmızı (Magenta). Formasyon oluşturma. Elek bölümü. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl Forming Fabric. Tilkileşme. Safiha oluşturma. Nakliyeci nedeniyle ayrılabilen kısım. Modifiye reçine kâğıt makinesinin hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz tutkalı. döner. elemanı. Foxy. Form kâğıdı. (2) Ofset baskıda kullanılan renksiz. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri Formazin Turbidity Unit (FTU). Modern elyafında deformasyonu belirten değer. eleğin altına yerleştirilmiş su alma Foxed. Fourdrinier Wire. Safiha oluşturucu. (Ek. Uzun elekli Form Bond. Elek. Fordriniye elek. Elek. Ankraj cıvataları. Four Color Printing Process.

hamurundaki serbest halde bulunan fazla klor. Free Draw. (Bakınız. Selüloz veya kâğıt kâğıt. (Bakınız. Vacuum Fresh Sewage. Frequency. Frekans. bir kâğıdın. Serbest hamur. Serbestlik. Hız kontrollü bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. etkisiyle süzülmeye yardımcı olunur. Serbest su. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Fabrikadan çıkan. Serbest reçine. Clear Water. Glazed). Taze su. buhar verilen kalender türü. Kraft. Çıkış debisi. Henüz işlem görmemiş olmadığı durum. (Bakınız. sayısı. etmeden. French Fold. Salon tarafı. French Writing Paper. (Bakınız. Safihanın bir valse veya silindire temas atık çamuru. gümrük görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. Free Replacement Warranty. Taze atık çamuru. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından Free Sheet. kullanılan su çeşitlerinden biri. Gövde. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. Free Rosin. belirli aralıkta serbest durumda olması. Friction bulunması gereken ifade. Fransız usulü katlama. Taze atık su. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için satıcıdan beklediği garantilerden biridir. Friction Calender. Freeness. Paletli kâğıt balyası. Safihanın silindirle temasının Fresh Sludge. (1) Belirli aralıklarla ortaya Kompresör çıkışında. Birden fazla yaprağı olan. Sürtünmeli cila. atmosferik şartlardaki debi. Malzemelerin üzerini örtmek geçirimi yüksek kâğıtlar. İskelet. Sürtünmeli kalender. Desenli gözenekler arasında bulunan su. öğütücüden geçirilmemiş hamur. Serbest çekiş. Serbest klor. Kâğıt White Water). Free Stock. Frekans dönüştürücü.) çıkma. Kâğıdın sert yüzeyi olan sabunlaşmayan reçine. Fabrika içi durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terk eder. Ebat kesilmiş kâğıt yığınını. (m3/dak. Suyu Front Side. Oyun beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. Şase. Digested Sludge). ölçülen değer. (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. Safihada elyaflar ve büyük Frosted Kraft Paper. (1) Serbest kâğıt. bulundurmayan. Makine gövdesi. için kullanılan kâğıt türü. 132 . Serbest süzülüm. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur Free Drainage. Operatör tarafı. Sıklık. Kullanılmamış su.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Frame. Tender Side). yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. yüksek su geçirgenliği olan kâğıt. (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. alt yapraklar olarak kullanılmak balyalama yöntemi. (Bakınız. (2) Su Frisket Paper. Dökme kâğıt. Hamurun serbestliği. Shopper Riegler). Oluklu kutularda. Eleğin ilk Frequency Converter. garantisi. Bedelsiz. Fransız pelürü. Öğütülmemiş hamur. altına French Folio. Çemberli kâğıt balyası. kâğıt makinesinde üretilen bir Kraft kâğıdı türü. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden Free of Charge. atık su. üzere üretilmiş. Free Water. Örtü kâğıdı. Bedelsiz değiştirme Friction Factor. Kâğıt kalenderden esmer Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. (Bakınız. Sürtünme katsayısı. hemen bırakan. İç tutkallamada kullanılan Friction Glazed. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince Free Chlorine. French Folio). İçinde mekanik odun selülozu geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. Daha sonra vakum motor yol vericilerinden bir tür. Genellikle üç Canadian Standard Freeness. beklememiş Drainage). Free Air Delivery (FAD). Denemek amacıyla veya garanti yapıldığı. Kar desenli Kraft kâğıdı. çemberle bağlayarak yapılan ve yazışma formlarında. valsten oluşan. (Eş anlamlı. Tek yüzünde yazı olan Frame Bundle. iş ve üstüne düz palet koyup. hamurunun elekte suyu süzme derecesi. Serbest drenaj. Bu Fresh Water. Efektif debi. Elekte.

Furnish Composition. bağlayıcılar. kazanmada kullanılan fırınlar. Fungicides. Köpük lekeleri. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. beyazlatıcılar tür elyaflardan oluşan tabaka. Geçicilik. (2) Giydirme Fully Cooked Pulp. enden ve boydan çekmesi. Şarküteri kâğıdı. Yakmada. Functional Guarantees. Fugitive Colors. renkler. Hamurun köpüklenmesiyle alırlar. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu kaba boşaltırken kullanılan huni. Boyalar. İşlevsel kaplama tabakası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Froth. 133 . Duman parçacıklarının birikimi. Üretim Funnel. Kâğıt makinesi Fuel Air Ratio. Köpük. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. Bunun dışındakiler. Kömür yatağı. Sabunlu suyla keçeyi yıkama. Solan renkler. Keçenin kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. önlemi. Meyve sarma kâğıdı. Huni. Boyandığında çabuk solan Fungi. Özellikle selüloz Function. Functional Layer. maddelerinin karışımı. İşlevsel güvenlik. nişastalar. Tam ağartılmış selüloz. Karışmadan kalmış ayni kimyasallar. Yakıt. Process Chemicals). Furnish. Foam) baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını Froth Spots. Donma gerilimi. kâğıt makinesinin çalışma öncesi sesli uyarı Fuels. İşlevsel yerleşim. Kuruma kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması gerilimi. Selüloz fabrikalarındaki soda kazanlarının tabanında birken ve Functional Layout. İşlevsel bakım. pişirmede veya kimyasal geri Fugitivity. Fugitive Sizing. Vals Frozen-In Strain/Stress. İşlevsel kimyasallar. Tekstil ürünlerinden yapılma elek ve keçe gibi giydirme elemanları. Her tür yakacak. Gıda uygunluğu garanti eden şartlar. harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel Functional Chemicals. Kazanlarda sağlıklı ve kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata verimli yakış sağlamak için gereken yakıt hava oranı nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik Fuel Bed. gibi. Fume. bulunmaktadır. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. Taşlaşmış cevher/cüruf. Fruit Bag Paper. boyalar ve çeşitli kimyasallar edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi Fuel Sack Paper. Elde pigmentler. Tam pişmiş selüloz. Yakıt hava oranı. Keçe büzülmesi/çekmesi. elemanları. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı Fulling. Makine bütesindeki karışım. Kalıcı olmamam durumu. Mantar öldürücüler. Functional Safety. dolgu maddeleri. Full Body Harness. Fonksiyon. Fırın. Mantar. Harman tabakası. İşlev. Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. Kâğıtta miktarları. oluşan ve kâğıda geçen lekeler. Frozen Smelt. Harman bileşimi. (1) Harman. (Eş anlamlı. Donanım. Katkı maddeleri arasında Fully Bleached Pulp. Kalıcı olmayan tutkallama. Kömür torba kâğıdı. Sıvıları bir kaptan diğer sonrasında. Amaca Frozen Foods Paper. İşlevsel kaplama. İşlevsel garantiler. (Bakınız. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. Laboratuvar hunisi. Kese kâğıdı. sarmada kullanılan. türü. İs. tutkallama yöntemi. Kömür yığını. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. sıralamasına göre yerleştirme. Functional Maintenance. Functional Coat. istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan Furnish Layer. Fruit Wraps. Örnek. Ekipmanları faaliyet metal çürümesine yol açan kimyasal kalıntı katmanı. Furnace. Kasap kâğıdı. Karbon kâğıtları ve ısıl Furnish Srinkage. gibi.

Sigorta. Furniture Polishing Paper. Tüy. ışıkta kâğıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. Furniture Wrapping Paper. Mobilya ambalaj kâğıdı. Kibrit kâğıdı. Fuzz. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kâğıt kenarlarında görülmektedir. Elektrikte sigorta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Furniture Bogus Paper. Fünye kâğıdı. Fuse Paper. Yanıcı maddeler emdirilerek. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. 134 . (Bakınız. Hav. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Ahşap zımpara kâğıdı. Akma sıcaklığı. Ergime sıcaklığı. Furniture Paper. Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kâğıdı. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Fuse. Fusion Point. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. Furniture Wrapping Paper). İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kâğıttan yapılma mobilya ambalaj kâğıdı.

iki devrenin ısıtma yöntemlerinden biri. onun yerine Gauge Gap Coating. Kraft türü bir selülozlarında bulunan süt şekeri. İç selülozun klor gazıyla muamele edilerek ağartılması süreci. İlkdizgi kâğıdı. kristalsi metal görünüm. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla Gap Former. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve kasasından iki elek arasındaki boşluğa basıldığı bir glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. Gamma Celulose. Atmosferik basınç çıkartılırsa mutlak basınç elde Gantry. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. Gage kelimesi yaygın değildir. Galvanizle kaplanmış çelik. Bir metalin. Galactose. kâğıt. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. Gazlı ısıtma. Selülozun alkali Gas Phase Bleaching. Selüloz ağartma ortamda çözünen kısmı. Elyaf geri kazanmadan çıkan işe G yaramaz katı madde. Raspalı Kuşeleme. formasyon eleği türü. bir kâğıt şerit üzerine yapılırdı. Galactan. Galvaniz görünümlü. birbirlerinden soyutlanarak arızalanmadan ortak Gas Igniter. (Eş kullanılmaktadır. teknesi anlamındadır. Galvanized Appearence. Gas Phase Chlorination. bağlanabilen elektriksel devreler. kâğıt. Gangways. Galvanically Isolated. Gaz alma. Gazlı brülör. Galactomannan. Conta. hamur elde edilen bir polimer. Galaktan. Yumuşak ağaçların hem Garment Bag Paper. Garnet kâğıdı. Selüloz pişirme sırasında ortaya çıkan kaplanmış gibi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gangue. Galvanik olarak izole edilmiş. Bu değere atmosferik basınç da dâhildir. Çift kirişli gezer köprülü vinç. (Bakınız. Former elek. ve yoğuşturulamayan atık gazların pişiriciden Galvanized Steel. Galley dizgi yapıldığı kâğıt. Harf dizgisinin parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların elle yapıldığı dönemden kalma bir değimdir. Alpha Celulose). Garnet (Lal taşı) kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. Gaz fazlı ağartma. Gaz temaslı buharlaştırıcı. İkiz elek. Çöp torbası kâğıdı. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu işleminin kimyasal gaz kullanılarak yapılan bir çeşidi. 135 . Gazlı çakmak. Galaktoz ve mannoz Garbage Bag Paper. Manometre kolaylığı sağlamak için bırakılan parsel arası yollar. Conta kartonu. Bobin veya balya istifleri aralarındaki yol veya geçitler. Ağartılmamış Gampi. Geçit. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı Gasket. Köprü vinç. Gas Burner. Japonya’da yetişen. Elbise torbası kâğıdı. Gampi. Kraft türü bir şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Galaktoz. Manometre basıncı. ile ölçülen basınç değeri. paslanma. Knife Coating). Bıçaklı Kuşeleme. Vals ve silindirlerde uygulanan gerilimler olabileceği endişesiyle. anlamlı. Blade Coating. Contact Corrosion) Gasket Paper. ıslandığında şişen karton. maki türü bir bitki. İlk baskı bu tekne içine yatırılan uzun Gas Bubbles. Galaktomannan. Galvanik paslanma. Gaz fazlı klorlama. Aralık. (Eş anlamlı. Yangın emniyeti veya erişim Gage (Gauge) Pressure. yanan gazlı yardımcı brülör. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. denilmektedir. Ağır yakıtlı brülörlerde ateşin çalışmalarını sağlamak için kullanılırlar. edilir. Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş fakat onun yerine ışık Selüloz üretiminde soda kazanından önce likör suyunu veya elektromanyetik etkileşim yoluyla birbirine buharlaştırma yöntemlerinden biri. Değersiz atık. Topraklamalarında farklı Gas Heating. Gama selülozu. Dizgi sonrası baskıyı Garnet Paper. uzaklaştırılması. Gaz kabarcıkları. Hamurun. Galvanizle Gas Off. kesikliğe uğramaması için takviye olarak kullanılan devamlı Galvanic Corrosion. Galley Proof Paper. Gas Contact Evaporation.

Renksiz ve kokusuz. Sabit seviye kaslarının içini bölen ve Gear Reducer. Teksir makinesi. olmuş durumu. Pıhtılaşmış madde. Bir tarafında motor ve döndüren üreteç. Redüktör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gas Scrubber. Jel. Hamurda kullanılan Gelatin. Nişasta bu belirleyen sistem. sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. Generator. Pelteleştirme. Gayger sayacı. Vakum metre ile ölçülen vakum değeri. Gösterge basıncı. kâğıt albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan parlaklık ölçümü ve birimi. tutkalları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan GCC. Su parçacıkları Geared Motor. GE Brightness. Bir film Gel. kullanılmaktadır. Teksir kalıbı kâğıdı. Ölçü aletleri. emici vals. Şiber vana. hayvan deri veya çeşidine “Bıçaklı vana” denilmektedir. (Eş anlamlı. Elek sonunda ve alt katta kâğıdı. Elekteki safihanın suyunu emen. Jeneratör. (2) Geyç 1/100. kemiklerinden elde edilen. Basılı broşür veya müzik tarafından geliştirilmiş. Elek altı bütesi. (Bakınız. Hareket aktaran makine elemanı. birimi. “General Electric” Gatefold. Gate. Dişli kutusu. General Description. Hız düşürücü mekanik ekipman. Gear. Nişasta pişirilirken Gauging System. Jelleşme sıcaklığı. Dişli motor. sülfürik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Dişli tahrik sistemi. yüksekliği ayarlanabilen bölme parçası. Gauges. Gösterge vakum değeri. Manometre basıncı. kâğıdı. Ölçü sistemi. İki vals grubunun ortasına konulan bir ara valsiyle gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında safihanın her iki yüzüne tutkallama yapan bir tutkal pres. Jelatin. Gel Temperature. Gauge Pressure. Jelatin kaplı Hava basıncı dikkate alınmadan. manometre ile okunan baskı plakasıyla. Ground Calcium Carbonate). fakat halen pek kullanılmayan. bulunan döküntü bütesi. Dişli. GE parlaklığı. Gelatin Duplicating Process Paper. Mekanik gücü elektrik gücüne Gear Drive. Oluklu mukavva Gauntlet. Sifon valsi. tutkallar tercih edilir. paralel katlama tekniği. ölçen cihaz. Jelatinleştirme. tutkal olarak kullanılmış jölemsi bir madde. İş eldiveni. Gauge Vacuum. Jöle. Ölçüm standardını jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak Gelatinization Temperarture. Ölçü cihazları. Pelte. Gelatin Dupplicator. Gaz temizleyici. diğer tarafında dişli bulunan bir milden/şafttan meydana Genuine Vegetable Parchement. Bu terimin yaygın olmayan kullanım Nişastanın jelleşme sıcaklığı biçimi “Gage” dir Gelatin Paper. Measuring Gelatinization. Akordiyon katlama. Redüktör. Pıhtılaştırma. (Bakınız. oluşturdukları polimerik maddeler. Jelatin teksir kalıbı Gauch Pit. Gate Roll Size Press. baskıda kullanılmak üzere üretilmiş basınç. Motor ve redüktörün akuple kullanılarak gaz temizleyen sistem. Kalibrasyon sistemi. Gelatin Plate Paper). Sürgü. Geçiş (ara) valsli tutkal pres. Gate Valve. kâğıtlar. Jelatinleşme sıcaklığı. Gelatin Printing Paper. Jelatin kalıp kâğıdı. Gear Box. Hakiki bitkisel parşömen gelen hareket aktarma sistemi. Radyasyon yoğunluğunu içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. Genel bilgiler. Gelatin Plate Paper. Gauge. Sürgülü vana. Bu teknikte ilk ve son kanat daima Geiger Counter. 136 . Nişasta ve pektin pres türü. (1) Ölçü aleti. Jelatin baskı kâğıdı. Instrument). Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın.000 inç karşılığı uzunluk Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. kâğıt yüzeyinde ve hamurunda Gauch Roll.

Süper kalenderlerden üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. çok kaliteli kimyasal selülozların. 137 . Kâğıt hamuru içine katılarak özel kâğıtların maddeleri. 8254-1 DIN). ışıkta görülebilen geçirilmiş. sıvının milden dışarıya akmasını önleyen yağlı ip veya Gleaming. Cam elyafı kâğıdı. Glop vana. Glass Transition Temperaure. Glass Fiber Felt. kömürden yapılma sızdırmazlık elemanı. Glassine. şekilde konumları. arttırmak için. Globe Valve. Genuine Watermark. Parlatma kalenderi. Kâğıt yüzeyinin kalenderden şifonoz türüdür “Gill Box” geçirilerek. Parlak imitasyon parşömen. Salmastra. Kâğıt yüzeyini Glazed Paper. Sözlük. Lakeli. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Çırçır makinesinden geçirme. Işıkta parlayan. cilalanarak parlak hale getirilmesi. Göreceli diziliş. Perdahlı. Perdahlama. kuşe sıvısına katılan maddeler. (ISO ürün. Tıkaçlı vana. Lamine aydınger kâğıdı. Süperkalenderlenmiş. Parlak. Linter selülozu olarak seçici yansıtıcı özelliği kazandırılması. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Gilling. Salmastranın yanmasını Globe Digester. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için bir kâğıt. Yüzey düzgünlük maddeleri. Her iki yüzeyi Ghosting. Parlak kâğıt. Pul cam. şeffaf kâğıtlar. Glazed Casings. Cam elyaf levha/kumaş. Sentetik Gloss. (Eşanlamlı. Yüksek oranda ışığı tutkallarla bağlanarak levha/kumaş haline getirilmiş elyaf yansıtan. Parlak kitap kâğıdı. Pamuk tozu. (1) Silis kumlu zımpara kâğıdı (2) Cam elyafından yapılma kâğıt. Genellikle buhar Gloss). Taraktan geçirme. kullanılır. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak Glass Paper. Aydınger isimle anılan kâğıt. Kuşe kaplamada kalitenin bir ölçütüdür. Gift Wrapping Paper. yağ geçirimsiz Gloss Calender. Perdah kalenderi. nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. (Eş anlamlı. Yüzeyin parlak görünüşünü yapıldığı dayanım arttırıcı madde. Gölgelenme. Pompalarda ve karıştırıcılarda geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Glazing of Fabric Surface. Salmastra suyu. Boiler) Glare. Çırçır tozu. yöntemleriyle. Parlak. Parçalanmış belirli ebada getirilmiş Gloss Agents. Parlak. Kraft (Bakınız. Pürüzsüz (kâğıt yüzeyi için). True Watermark) Gofraj veya baskı kâğıdı türlerinden biridir. yüksek ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. Globe önleyen ve salmastra yatağına verilen temiz su. gözeneksiz. kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. Paçavra pişirmede Box) kullanılan basınçlı küresel döner tank. Bunu yapan makineler Glazing. Glazed Coated Book Paper. Glossary. Hediye ambalaj kâğıdı. Pürüzsüz. hatlarında kullanılan vanalar. İnce aydınger kâğıdı. parlatmak amacıyla sürterek ovma. Parlaklık cam film. Glazed Imitation Parchment. Stuffing Globe Boiler. Cilalı. Glass Paper. Küresel pişirme kazanı. Ginning. Küresel pişirici. Plastikleşen ligninin donarak camlaşma noktası ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek Glazed. Kuşe maddeleri. Hakiki su izi. Renk ölçümü sırasında örnek. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle parlak kâğıtlar. (İlgili. Camlaşma sıcaklığı. Sıcaklık sonucu baskı keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve Gland Seal. Yüzeyine Gin Motes. Geometry. Parlatma. Gland Water.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hayvan derisinden yapılma parşömene benzediği için bu Glassine Lined Board. oluşan mürekkep dalgalanması. derecede öğütülmesiyle elde edilen. Kâğıt makinesinde Glassine Paper. (ISO 8254-2 Tappi) Glass Flake.

Gliserin farklılıkları yaratarak. Altın yaldızlı kâğıt. olması nedeniyle. Yapıştırma makinesi. Varaklı kâğıt. Kuşe kâğıtlarda. Kâğıdın üzerinde ağırlık yaparak onu Glucan. yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. Açısal ışık ölçümü. Glue On Roll Edge. veya tik ağacına yakın bir bitki. Kavrayıcı. bir valsi çok sıcak. imitasyon Kraftlarda taklit edilmeye çalışılan sarıya çalan Glue. Zamkın Goniophotometry. üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada Glue Machine. Hedef. Glue Lap. olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. Gliserinli kâğıt. Kâğıda vuran Gmelina (Gmelina Arborea). Mine çiçeğine ışıktan. imitasyon varak olarak kullanılan ince Glue Coated Paper. Karbonhidrat olan kalender. Gmelin'in adından alınma). Bindirme yeri. (1) Kâğıtta gramaj. Altınımsı kahverengi. polisakkarid. Glukronik asit. Genellikle Goal. Glikozun hidroliziyle elde edilen bir yöne doğru yönlendiren karton kılavuz. kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak Grabber. Lekeli parlaklık. Varakçı kâğıdı. Gluebility. Gold Rotogravure Paper. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. Glukan. Yüzey parlaklık ölçüm cihazı. kullanılan dolgu malzemesi. Gluing. Yapıştırıcı. Altın renkli kullanılan türler ise zamk (Glue) olarak geçmektedir. Kıskaçlı kaldıraç. Goldbeaters Tissue. Glucomannan. maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. birbirine göre değişik özelliklerde emdirilmiş. 138 . polimerleşmiş. Zamk. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen arasına. Yapıştırıcı sürme. oluşan odun kökenli yarı selüloz. renk. Zamk kaplama kâğıt. altı karbonlu monosakkarid. yüzeyin Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı tutkal emebilme özelliği. Goggles. diğer valsi lastik kaplama Glycosidic Bond. Ekleme yapıştırıcısı. Tür. (Kâğıt üretiminde tutkal kelimesi kahverengi renk. varak yapmak için konulan ince kâğıt. Bir yüzeyden sürüldüğü yer. Yapısı glikoza benzeyen rengi. Doğal Kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle karboksilik asit. Kıskaç. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun Grab Truck. Gmelina. Glikoz. Açık pas Glucuronic Acid. Kuşe Glue Lap Adhesive. maddeler için kullanılmaktadır. Basit yapıştırma amaçlı Gold Paper. Parlaklık ölçümü. Yapıştırma. Grade. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kullanılan. Altın renkli rotogravür kâğıdı. Örnek hamur. Yağlı kâğıt. Glikozidik bağ. kullanılan alet. Amaç. ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Ek yeri. Glukomannan. (Alman botanikçisi Gloss Metter. molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. Kâğıdın üst üste bindiği ek yeri. Glikoz ve mannozdan Gold Announcements. Kaplama kâğıt. Bobin sonu yapıştırma ucu. yansıyan ışınların ölçümü. Pulperlerin uygulanan tutkal. Yapıştırma yeri. Emniyet gözlüğü. Bobin ataşmanlı forklift. Altın levhalarının Glucose. Laboratuvarda bir bobinin açılmaması için. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. Golden Brown. kısmı. (2) Matbaacılıkta ayni türde üretilmiş kullanılan kâğıt. İş gözlüğü. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için üretilen kâğıtlar. kullanım yeri veya tutkallama Glycerine Paper. Gloss Mottle. Kılavuz. Sarılmış Grab Sample. Oluklu mukavva kâğıtlarda kullanılmaktadır. kâğıdı. Zamk emme özelliği. Kraft rengi. Go Devil. Elyaflarından selüloz üretiminde yararlanılan sert bir ağaç türü. hamur harmanı. Hamur örneği. hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü Gold Mailing Paper. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Gloss Measurement. kâğıt bantla yapıştırılan uç test için.

birinin eni 144. Tür değişimi. Gravity Deckers. Graphite Paper. Bir ağırlık ölçüsü. Genellikle elyafların diziliş yönü. Basis Weight). değişim. Selüloz moleküllerine sentetik polimer Grainy Edges. Gren yönü uzun kenar. Oysa gren yönü dikkate alındığında biri Grain Garaphic Panel. Kaydedici cihazlarda grafik karton.14 cm ebadında. Desenli kâğıt.14 cm diğerinin eni 100 cm olur. Grain Direction) anlamlı. Bir kâğıtta kısa kenarın geçilmesi. Grain Direction. Yüksekten alçağa doğru yer Grain Loading. (Eş anlamlı. Gramaj. Granit desenli bloknot kâğıdı. Kâğıtta makinenin üretim Grammage. Graining. Makine yönü. Parçacık büyüklüğü. kartonlar. (1) Gren. gram. Yüzeyi kimyasal döner tamburlu elek. Gravity Flow. Parçacıklı yapıda olan. belirtilmelidir. Granül. Parçacık/tanecik yükü. (Bakınız. yapılmış kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve Graft Copolymer. Preste üst vals. Bir Granite Roll. Grate Combustion. Grade Change. Kumlu. Çok renkli göz alıcı kutu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olsalar bile ebadı. Belirli bir eğim/eğilim gösteren Grain Size. Kenar görünüş moleküllerini bağlama yöntemi. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş Graph Paper. Grained Board. Taş vals. Sismograf kâğıtları Grained Paper. Grain Short). Granitli. Teksif eleği. Pastel renklerde veya açık olan yön. Desenli karton. diğer bobinden ise valsin kaplamasından çok. Statik elek. gibi. özelliklerinin içeriye göre daha kaba olması. Izgaralı kömür kazanı.= 453 değişik kâğıtlar. Karbon kâğıdı. Grainy. Serbest akış. gren yönünde olması. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması ağırlığı. kenarın gren yönünde olması. 139 . Janjanlı kutu. Izgaralı yanma. amacıyla müşteriye gönderilen kâğıt paketleri gren yönleri Graphics Package. Long Grain). Grain. Her iki yaprak yapılması söz konusudur. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. (Bakınız. Değişim. (2) Renk tonu olan. Baskı yapılmak kontrol paneli. Üzerinde akış şeması olan operatör Short B0 diğeri Grain Long B0’dır. Gren yönü kısa kenar. Gren yönü. Grate. Yüzeyinde elek veya keçe tarafından Graft. Grensiz baskı kalıbı. Grafik kâğıdı. görülen kâğıt veya karton. (Eş anlamlı. Grafting). Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden yönü. (1) Grenli görünüş. (Bakınız. kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. Granit görünüşlü kâğıtlar veya Grain Long . gramajı veya makine yönü (gren yönü) Grains. 7000 gren= 1 lb. Izgara. Granit vals. Kazan ızgarası. Örneğin 250 cm eninde kartonlar. Short Grain). Aşı polimerleri.14X100 cm ebadında yaprak kesilebilir. gren yönüne bakılmaz ise eşit ebatlarda yani B0 ebadında Granule. Desenli görünüm verme. Gravity Tickener. (Eş durumu. olacaktır. valsin tamamının granitten 144. salınan belirli bir hacimdeki tanecik miktarı. Suyolu yönü. Graininess. Burada bobinden 100X144. Üzerine serbest halde akan Grain Long. Grafting. Farklı bir tür kâğıt üretimine Grain Short. bobinden B0 ebadı kesilecek ise bobin ikiye dilinir ve Granite Note. Grafting). Gren. Kirletici kaynaktan çekimi cazibesiyle oluşan akış. Makine boyuna Granite. Granit desenli. Baskıda renklerde ve üzerinde küçük farklı renklerde kırçıllar özellikle dikkat edilen gren yönü önemlidir. Grenli kenarlar. Gradient. Aşı. Atık arıtmalarda kullanılan Grainless Plate. (Bakınız. Bir kâğıtta uzun hamurun suyunu süzen eğimli elek. Aşılama.

Green Liquor Clarification. Greasy Long Wet Stock. Oyma baskı kalıbı ile Green. ışınlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. Şartlandırılması henüz Greaseproof Board. Green Bond Strength. Rulo Green Liquor. emmeyecek şekilde üretilmiş karton. aralıkta elyaflar kesilerek kısaltılır. Gravür baskıya uygun. 140 . yoğun tutkallı. Grease Resistant Paper. Yer çekimi cazibesiyle çalışan sistem. Gray Rosin Sheating Paper. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki Gray Chipboard. gri karton. Greaseproof Coating. kâğıtların yapımında kullanılır. Hurda kâğıttan üretilen. (Eş anlamlı. Green Wood. Mekanik selülozdan Green House Gases. Greeting Card Bristol. yağı kullanan. Yağlı. Yağ geçirmez karton. Çok yüksek kesafette ve geniş aralıkta baskı kalıbı. Eski gazete kâğıtlarından üretilen bağlanma mukavemeti. Kuşeleme tekniği. Genellikle dayanıklı doküman kâğıtları mürekkeple yapılan. Yağ geçirmez kâğıt. Yaş kâğıt. Gray Express. Yağı emmeyecek Greeting Card Parchment. kalın. Grease. Yaş. Eski gazete hurdalarından ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. Selüloz fabrikalarında kimyasal olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak geri kazanma kazanında yakılan. kâğıda aktaran Greasy Short Wet Stock. yüksek gramajlı karton türlerinden bölgeleri (Bakınız. düşük kaliteli baskı tekniği. Yağ geçirmezlik. Grease Spots. Gravür baskı. özellikte kâğıt. (2) Oyma üretiminde kullanılır. Yağı tamamlanmamış kâğıt. sert gri karton. herhangi birisi. Blue Rosin Sheating kalan sodyum sülfat. yapılan baskı tekniği. Yağlı kısa elyaflı selüloz/hamur. Yeşil likör arıtımı. Bir tutkalın kurumadan veya kartonlar. İyi kurumamış kâğıt. Yeşil likörün içindeki askıda bulunan parçacıkların çökeltme Grease Lubricated. Gri. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü Pompaya gerek duymadan bir akışkanın yüksek bir kaybetmiş kâğıt hamuru. Red. Tebrik kartı lekeleri. Atmosferdeki güneş veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. Greenfield Mill. Sargılık gazete kâğıdı. Yağlı uzun elyaf Gravure. (Bakınız. Yağ geçirmez kaplama. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk yapmak için üretilmiş. Tebrik kartı Greaseproofness. Gravure Printing. Gravür kâğıdı. Üzerinde oyuklar bulunan Bıçak aralığı açıldıkça dövme süresi uzatılır. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt Greaseproof Paper) türü. hollenderde elyaflar kesilmeden saçaklaştırılarak elde edilir. Yaş odun.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravity System. noktadan daha aşağı bir yere transferini sağlayan sistem. siyah likörden geriye kullanılmaktadır. Düşük viskozitedeki hamuru/selülozu. İlk Gray Board. sodyum karbonat ve diğer Paper). yapılmış. Gravür kuşe. kimyasalların suda çözünmüş hali. Greaseproof Paper. Tebrik kartlık parşömen. üretmek için üretilmiş Bristol karton. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. Kâğıt üzerinde görülen yağ Greeting Card Stock. reçineli kaplama kâğıdı. Tebrik kartlık Bristol. Gresle yağlamalı. Sera gazları. kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. Greasy. Yaş bağlanma mukavemeti. Yağ lekesi. Gri karton. Green Paper. Yeşil likör. Gri karton. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. Gravure Coating. Genellikle parşömen ve ambalaj gibi düşük gramajlı şeffaf Gravure Paper. Yağlı leke. Düşük kesafette ve çok dar düzgün yüzeyli bir kâğıt. Tebrik kartlık karton. Greasy). (1) Gravür baskı. Yağlamada gres yoluyla temizlenmesi. Yağ geçirmez kâğıt.

Gayri safi milli hâsıla. Öğütülmüş kalsiyum Guide Sheet. Bir grup ekipmanın. (1) Büyük. doğal bir zamk türü. 3. (2) On iki düzine. (3) Brüt. kabalığını ölçmek için bir kestirim makinesi ile milimetrik Groundwood Mill. Öğütülmüş kireç taşı. ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. Odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Muhafaza. Odun öğütücü. Zımpara kâğıdı. Kanallı vals. Kuyu suyu. Guar bitkisi (bir bakla türü) ve hizmetler toplamı. Taşlama tezgâhı. Grinding of Rolls. Teksir kâğıdı. Gruplar. çıktığı bir makine. Karton. çok güçlü ekipman Ankraj saplamalarını sabitlemede Grit. Grinder Stones. Giyotin. Korkuluk plakası. Kâğıt makinesinde kaçmaları karbonat. değirmeni. Group Start. Kâğıdın. Yakıtlarda yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan laboratuvarda kalorimetreyle ölçülen Kalorifik değer. Gri karton. Gross Paper. Izgara yöntemi. Elek ve malzemeleri dahil ağırlık. Zımpara yapmak için Grout. Guarantee Period. Harç. Grinding Paper. 141 . mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton Grid Method. Mekanik odun selülozu. tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kâğıtta Gross Heating Value. işlemi sırasında kılavuzluk yapan kenarı. Guard Board. Kılavuz kenar. 2 maddesi olarak kullanılmaktadır. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. kareli cam yüzey üzerinde yapılan ölçüm sistemi. Vals taşlama tezgâhı. Grup çalıştırması. (2) Odun öğütücüde Guarantees. Yivli vals. Değirmen. Guillotine. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün Guar Gum. Kâğıtta dolgu ve kaplama görmek için kılavuzluk olarak kullanılan kâğıt. için kullanılan bir matbaa makinesi. İmalatçı tarafından valsler. Beton. Grooved Roll) üretim çalışması. montaj betonu. Garantiler. Groundwood Papers. Garanti süresi. Mekanik odun selülozu fabrikası. Mekanik odun Grinder. Yivli rejister valsi. Çabuk donan. keçelerde kaçmaları önleyen kontrollü valsler. Groundwood Printing Papers. Garanti dönemi. Guillotine Cut. Vals taşlama. Gross. değirmen taşlarından kopan parçacıklar. Ground Cacium Carbonate (GCC). Korkuluk. (12X12= 144 adet). Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek Ground Water. Odun değirmeni taşları. akıcı ve üretilmiş taban kâğıdı. Gazete kâğıdından üretilen karton Groundwood Free. Paketleme ve ambalaj Guide Roll. kullanılan hamur sıçramalarını önleyen plakalar. Groups. (Bakınız. (1) İri taneli kum. Brüt ağırlık. Harmanında veya mukavva. Groundwood Pulp (GW). Gross Weight. 3. Garanti çalışması. Değirmen taşları. Grinding Machine. Guar zamkı. Giyotinde kesilmiş kâğıtlar için kullanılan iş tanımı. 325 meş elekte kalan iri tanelerin kullanılan. 150-250 gram/m arasındaki Guide Edge. Giyotin kesimi. Mekanik olmayan. garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan Grooved Table Roll. hamur ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde yazı kâğıtları. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Bir Grooved Roll. Hamur kasası çıkışında elek altında su sıyırıcı olarak çalışan Guarantee Run. Brüt Kalorifik değer. Öğütücü. Guard. Selüloz elyafı boylarını ve türleri için kullanılmaktadır. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Kılavuz kâğıt. hamur kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greyboard. Sifon valsi kenarlarında Gross Domestic Product (GDP). büzüşmeyen. toplam kütleye oranıyla ifade edilir. baskıda veya kesim kartonlar. Yönlendirme valsi. Regüle valsi. Mekanik ve performans garantileri.

Gummed Water Resistant Tape. Gummed Flat Paper. Yapışkan Kraft bant. Torba şeklinde de olabilen cepli zarf türleri. Alçı. Köşebent kartonu. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Kovan kâğıdı. Gypsum Lath. Etiket kâğıdı. Gurley mukavemeti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guillotine Dust. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gymnosperms. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı sırasında ortaya çıkan kâğıt tozu. (Bakınız. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant. levha. Gummed Reinforced Paper Tape. Gummed Cloth Tapes. Zamk. (Tappi T 536). Gypsum Sheating. Gun Wadding. Zamklama. Tutkal reçinesi. Yapışkan destek. Gumming Paper. Gummed Paper. işkence yerine kullanılan bantlar. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. Gummed (Paper) Tape. Gummed Sealing Tape. 142 . Kutu zarf. Yapışkan marangoz bandı. Yapışkan kâğıt. Gurley Porosity. Gummed Stay. Gurley geçirgenliği. Fişek kartonu. Giyotin kesim tozu. Gun. Giyotinde kesim Gypsum Board. Koli bandı. Gurley Stiffness. Gummed Corrugators Tape. Yapışkan bez bant. Alçı levha. Gummed Reinforced Paper Tape). Gum. Yapışkan bant. Gypsum (CaSO4. Alçı levha. Brülör lansı. Kâğıda zamk sürme. Yapışkan bant. Kalsiyum sülfat. Gusset Enveleope. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Koli köşelerine konulan. Gummed Veneer Tape. Yapışkan etiket kâğıdı. Yapıştırıcı. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Açık tohumlu bitkiler. Gusset Stock. Alçı levha. Gummed Sisal Tape. Gumming. 2H2O). Arkasına zamk sürülerek. yapışkan koruyucu parça. Yapışkan su geçirmez bant. Gum Rosin.

nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak kayıpları. Aktarma. Yarı işlenmiş paçavra. iyot. Elde taşınabilen (cihazlar için). (Bakınız. El girme deliği. Kâğıt makinesinde çalışanlar. Pamuk selülozu veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Yarım ton resim kâğıtlar. Halogenated Organic Compounds. Kitchen Towel) Hand Wheel. Yarım ton baskı kâğıdı. Manual Control) Half Fine Metalic Papers. emiciliği ayarlanmış kâğıt. Mendil kağıdı. Handle. El eleğinde yapılmış. Çekiçleme. aktarma. Operatör tarafından belirli bir mantık kullanılarak kesilmesi. Elyapımı baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici görüntüsü verilmiş kâğıt. Elleçleme. Bir resmin piksel veya noktalara Handling and Transit Waste. yüzeyli. El kâğıdı. Halftone. Volan. Tuşe. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi Ham Jackets. kullanılır. Bir yerden başka bir yere pişmiş yıkanmış paralanmış ve yarı işlenmiş paçavralar. Elde işlenmiş kâğıt. Çeşitli tipleri olmakla birlikte Hammering. Üzerinde işlem yapma. (Eş anlamlı. Halogenli organik Hand of Machine. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten organik polimerler. Elleme yoluyla. ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün Handkerchief Paper. Buhar hatlarında TAPPI tipi el eleği yaygındır. Elde boyanmış. bulunurlar. Yonga üretiminde H kullanılan bir değirmen türü. El eleğinde yapılma Halftone Paper. Çekiçli değirmen. 143 . kâğıtlar. üretiminde. Kâğıt bileşikler. brom.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hammer Mill. (Left Hand Machine. Hand Mold. Handling. Aktarma ve nakliye ayrılarak. Periyodik tabloda flor. Yüzeyin işlenmesiyle. yüzeyli karton. Yarı emici kâğıt. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. Domuzun fırında pişirilmesi yoluyla elde edilen safiha. (2) El Halftone Blotting Paper. yapmak için kullanılan elek. Yarı metalik kâğıtlar. yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. El tipi. sırasında yağlarının etrafa sıçramaması için üzerine örtülen Handsheet Former. yapılan işlem. Otomatik olmayan kontrol hurdayla gelen elyaf dışı tüyler nedeniyle baskı altında tipi. Handmade Felt. Kâğıt tuvalet havlusu. Genellikle laboratuarda hamurun denenmesi için yapılan katkısız örnek safiha. Kâğıdın keçelerin kılları veya Hand Control. Yarım ton. El ilanı kâğıdı. Düzgün yapımı karton. suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. Laboratuarda örnek safiha suni parşömen kâğıdı. Halojenler. Right Hand Machine). aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo Hand Held. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop Hand Towel. klor. Handbill Paper. baskısına uygun kâğıt. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. Domuz örtüsü. Handhole. Halogens. Makine çalışma yönü. Hair Cut. El eleği. Handsheet. Handmade Paper. kâğıdın yumuşaklığı Halfstuff. Elleme. Elle kontrol. Rölyef kalıp kartonu. Handmade Finish. Vana simidi. Koç darbesi. Belirli Hand Dyed. El havlusu. Ekipmanlarda el ile kontrol Half Plate Paper. Yumuşak dokulu imkanı sağlayan kapaklı delik. Hands. Kıl kesiği. Kâğıt fabrikaları atık sularında tanım. (1) El yapımı görüntüsü veren keçe. kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli çekiç darbesi. El yapımı kâğıt. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş.

Sert kırışıklıklar. sert olanları. selülozu. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre Katlama izi görülebilir. kayın gibi ağaçlar. Çiğ selüloz. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan Hardness. baskı olmayan 1. Hard Beating. Birinci hamur zarf Hard Copy. Dokunsal his. Cebri boru vanası. Geçiş Hard Wrinkels. Diğer adı ham kâğıttır. Bir sınıflandırmadır. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı Cook) görünümde düşük kaliteli. (1) İlan kâğıdı. Tehlikeli hava atıkları. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle kırıklıklar. selüloz Hard Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hanging Paper. Hard Fiber. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Sert ağaç türlerinden kimyasal Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. Hanging Raw Stock. Üretim veya dönüşüm metallerinden olan karbitler. gerekli özellikleri kazanması için. yeterince alınamadığı. (Raw Stock). için. Çiğ. Az pişmiş. Aşırı tutkallı kâğıt. Sertlik derecesi. hamur sert ağaç selülozu. Hanging Paper). Hard Metal Coatings. Sert metal kaplamalar. Sertlik. Duralit. hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. Yüksek Hard Sized Papers. (2) göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. Giyotin artığı. 144 . Hardness Grade. (3) kaba bırakılmış kâğıt. Gerçek Hard Gate. Çeliklerde belirli bir tür yönelik bir tanım. adı. Temas hissi. Kırpıntı. Paçavradan yapılma Hard Paper. 1. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. Sert ağaç. Hardware. Hard edilir. Hardwood. Sert olan tüm karton türleri için Hard White Shaving. sırasında. Sert selüloz. Yüksek ligninli selülozların genel aşırı öğütülmesi. Soft Fold). Türbinlerde su girişini anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Sert karton. Odun dışı bitkilerden elde levha. Hardwood Pulp. Basılı kopya. (Bakınız. Çeliklerde HAPs (Hazardous Air Pollutants). Kraft kâğıdı. Sertlik aralığı. (Bakınız. Sert ağaç selülozu. Hard Cook. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. lignini bol elyaflardan preslenerek elde edilen akşap kökenli Hard Stock. doğası gereği Hard Pulp. Sertlik sınıfı. (5) Metallerin aşınmaya karşı direnci. Sert topak. Hard Flocs. Temizlik kâğıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora Hardness Range. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. adlandırılır. nitritler ve boritlerden oluşur. Hard Bleaching Pulp. Matbaa artığı kırpıntı. esmer selülozlar üretilir. Sert ağaçların. Üzerinde kullanılan genel isim. Az pişmiş selüloz. daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde Hard Pulp. hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel Hardboard. Birinci hamur Hard Hardwood. tanımı ağacın sertliğini belirtmez. HDF (High Density Fiberboard) olarak da edilen öğütümü zor selülozlar. Sert katlama. Sert kâğıt. Haptic Feel. Kimyasal selülozlarda. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç Hard Fold. türleri. Köprü oluşturacak topaklar. Hard White Envelope Cuttings. Sert ağaçlar. azaltmak için. selüloz pişirme işlemi. Paçavra selülozu. sertliği. Aşırı öğütme. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. Bol reçineli yırtılması zor kâğıt. (2) Duvar kâğıdı olarak kullanılan Selüloz pişirme miktarı/derecesi. Selüloz dışı maddelerin Hard Waste Cuttings. Soft Hardwood) Sert ağaçlar Hardwood Chemical Pulp. Bunlar. Sarı huş. Donanım. Kimyasal sert ağaç selülozu. Genellikle kraft kâğıdı. (Bakınız. yolla elde edilen selülozlar. Su geçigenliğini Kappa sayısına sahip lignini yüksek ağartılamamış selüloz. selülozun. (Bakınız. Kaplama amacıyla yüzeyi Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. MDF benzeri fakat daha dayanıklı. (4) Vals kaplamasının kâğıt. Zor ağartılan selüloz. adı. daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. kapatan sürgülü vana. kırpıntısı. Kâğıtların ezilerek katlanması.

tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. (Eş anlamlı. Sistemin sıcaklık ve Head Box Slice Opening. Hazardous. Crevice türevidir. Üst kısım. Uzun elekli makinelerde. arzu edilmeyen kalite Heads. (Kısaltma. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C kullanılmıştır. Kütük nakliyatında kütüklerin bir yerden bir yere taşınması veya Heartwood. ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. toplam ısı girdisi. Entalpi. Harvesting. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Heat of Combustion. aralığında giren ısının çıkan ısıya göre mukayesesi. Hamur kasası cetvel ağzı. Tehlikeli Heated Press Rolls. geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı Kullanılan. Taşıma. Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. Kimyasal geri kazanma sürecinde dudakları. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box soğutur veya ısıtır. Head Box Slice Opening Lips. Yanma ısısı. Basma kaybı. (2) Exchanger) Silindir makinelerde hamur akış miktarını düzenleyen kasa. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. ve ölü bölge. Döküntü toplama. Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu Yaygın değildir. arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Laboraturada 105 °C sırasında dökülenlerin toplanması. Header. Bir boru demeti Head Box. Siyah likör buharlaştırıcısında dipte biriken sertleşmiş zift tabakası. Heat Balance. Harper kâğıt makinesi. (1) Hamur kasası. (1) Çekme. yaptığı basınç. sıcaklıkta 18 saate kadar süreyle yapılan ve sonunda sararma ölçümünün yapıldığı test.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Özel katlama amaçlı olmayan. Isı alımı. Hatch. bir dönem kâğıt hamurunda Heat Capacity. Başlık Harper Machine. Hazards. Bir süreçte belirli bir zaman Hazardous Air Pollutant. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. Bu makine. Hearth) Hard Writing Finish. Hamur basıncını düşürme. Tehlikeli hava kirletici. fazı. Basınç kaybı. Kapak. Karbon kâğıdı. Sıvı sütununun birim taban alana vals türü. Heat Extraction. serpantini. Haying. Heat Constant. Kâğıt makinesi kimyasal madde. Asbest. Hamur kasası cetvel ağzı Heat Input. Birim miktar yakıttan Head Loss. Odun özü. Isıtmalı pres valsleri. Isı dönüştürücü. kasasından eleğe. 145 . Head Tilt Measurement/Test. Siyah likör buharlaştırıcılarındaki buhar bozukluklarıdır. Isı miktarı. hamurun düzgün akmasını sağlayan Heating Coil. Kulak koruyucu. Hazardous Chemical). Direct Contact Heat (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. Desteleme. Smelt) Haul. Yağlı veya buharlı ısıtma açıklık. Isı girdisi. Başlık salgı ölçümü. (2) Taşıma mesafesi. Ağaç kesme. Hat kayıpları nedeniyle basma elde edilebilen enerji. (Bakınız. Kulak tıkacı. Hazchem. (Avusturalya kökenli bir terim) preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan Head. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. (Eş anlamlı. (Bakınız. Isıyla yaşlandırma. Biçme. Tehlikeli. Tank veya silo kapağı. Isı dengesi. Basma yüksekliği. Bunlardan asbest. Kâğıt üretimi Heat Ageing. Eşanjör. Heat Exchanger. yanki yalpalama testi. Odunun merkezindeki koyu renkli taşıma mesafesi. Taban kısmı. Hearing Protector. Tehlikeler. Specific Heat Capacity) Hazardous Area. yüksekliğinin azalması. Isı çekme. Isıtma serpantini. Kollektör. Tehlikeli alan. Boru bağlantılarının yapıldığı ana boru. Isı sabiti. Heat Content. Hearth.

Isı aktarımı. Heat Transfer. Kartonlar. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. Isı geri kazanma. (Eş Heat-up. Süreçlerde sistemin ısınma ile ısı transferi yapan boru sistemi. (Eş anlamlı. Sıcak baskı kâğıdı. Heavy Spar. Ağır gramajlı Sıcak kaynak yapmaya uygun kâğıt. ana tahrik bir ortama aktarılmasından yararlanılır. Kalın likör. tutkal uygulanmış ve ısı verilerek yapıştırılabilen kâğıt. Buhar fazından Heat Transfer Paper. (Bakınız. Fotoğraf kâğıdı. likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde Heat Release Rate. “Blanc Fixe” olarak bilinen. cam. havada yayılma yoluyla veya aktarma yoluyla Heliogravure Paper. Termofiksaj. Yüzeyine doğal Baryum sülfat. ısının sıcak bir kaynaktan soğuk sisteminde. cismin 1 gramını. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. Sıcak çarpması. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır birim zamanda tamamen yanaması sonucu verdiği ısı likör. kartonlar. Fotogravür. jelatinle kaplanarak. Suda ve havada tutkalın ısıyla yapıştırma özelliği kazandığı sıcaklık kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. buharlaştırmak için gerekli enerji. (Eş anlamlı. Ağır gramajlılar. biridir. Isı transferi. Atık ısının geri Heavy/Wet Creep. Isınma süresi. Buharlaşma ısısı. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen anlamlı. Latent Heat of Condensation) yapılan kâğıt türleri. Kapak kartonları için dupleks Heat Set. Baryum sülfat. Isı transfer katsayısı. nakledilmesi. Latent Heat of Vaporization) bir sıcaklık artışı. grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. kartonların ortak adı. miktarı Heavy Metals. Sıcak yapıştırma sıcaklığı. süresi. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. Heat Setting. İlk fotoğraf baskı ve nemli bir ortamda. Yaş krepleme. Koyu Likör. Siyah enerjisinin. Ağır metaller. Isıyla birleştirme. Isıyla sabitleme. 146 . Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. Hectograph Paper. Reaksiyon sırasında çok makine bulunmaktadır. Isı yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. O nedenle tanım çok geneldir. yapıştırma. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek Heat of Reaction. İçinde dolaşan akışkan Heat up Time. Serpantin etkisi. Heavy Weights. ısınması. Raksiyon ısısı. yoluyla. sıcaklık kâğıtlarından. Heat Recovery. Heat Stress. özellikle havbe içinde. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heat of Condensation. Isı çıktısı. nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. Isının temas foto-mekanik baskı yöntemi. Teksir kâğıdı. Kâğıt makinesi tahrik de kâğıdın kurutulmasında. Isı etkisiyle baskı miktarı. Isı transfer ayni sıcaklıkta kondensata dönüşürken ortaya çıkan enerji kâğıdı. Kâğıt fabrikası gibi çok sıcak Heliograph Paper. birlikte ayni Heat Transfer Coefficient. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı Heavy (Black) Liquor. Kaynayan bir üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin Heat Output. Isı salım hızı. Isınma. Heat Sealing Paper. Drive). Assist transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Sıcak yapıştırma kâğıdı. baş Heliogravure. hem Helper Drive. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. Teksir makinesi. kumaş. Yoğunluğuna bakılmaksızın Heat Seal Temperature. Birim miktarda yakıtın edilen. Fotogravür kâğıdı. Barytes). gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. Heat Pipe Effect. bilinç kaybı. Yoğunlaşma ısısı. özellikle eleklerde ve preslerde. kazanılması. Süblimasyon transfer kâğıdı. Yardımcı tahrik. derecesi. seramik gibi cisimlerin Heat of Vaporization. Sıcak Hectograph. Kuru metalik özellik gösteren tüm metaller. Lazer yazıcılar da bunlardan emilen veya alınan enerji miktarı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hemicellulose. High Consistency Refining. (Sözleşmelerde kullanılmaktadır) siklon temizleyiciler. Consistency). Cannabis Saliva) kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. Kendir. kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. 147 . (Eş anlamlı. Yüksek kesafet. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için mürekkep almaması nedeniyle oluşan. olarak kesafeti yüksek olan hamur. Ulaşılamayacak kadar beklenmedik yerlere şişerler. Duralit. Rifaynerde suyla silika tortusu. % 35 kesafette öğütüm. Hetero koagulasyon. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. High Consistency Pulper. ortaya çıkan arıza. Kendir sapı lere kadar kesafette hamur açan pulperler. H Factor. High Density/Consistency Pump. selüloz bitkisi. Hi-Brite. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Görece üzere biraraya gelmeleri. Kendir kâğıdı. yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. High Density. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan High Bulk Book Paper. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. Kendir selülozu. Yarı selüloz. zaman toplamı olarak gören ve her aşamasını dilimlere Genellikle ağartma işlemleri sonrasındaki selüloz depolama. için kullanılan uzatma parçası. Herein. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak High Density Stock. Tespit edilememe sonucu tutkallama. Termomekanik selüloz üretiminde Herbarium Paper. Konak. Yüksek kesafetli öğütüm. ayırarak toplandığında pişirmenin hangi aşamada olduğunu High Embossing. Hemiselüloz. Boru veya çelikten güç almak High Free Rosin. kum metal parçaları gibi. Yüksek derecede işlenmiş. Örnek olarak Hemp Bast. Kabartma türü gösteren bir tanım. Heterocoagulation. Farklı özellikteki High Density Fiberboard (HDF). Bitki kolleksiyon kartonu. Yüksek beyazlıkta. (2) Manivela. Selüloz pişirme süresini bir bütün High Density Storage. Hereinafter) High Density Cleaners. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. pulperlerde % 15-18 kesafet yüksek olarak kabul maddesi olan kısımları. Kendirin selüloz ham edilirken. Baskı kusuru. Görece olarak. Hücre Hideout. Hemp veya Manila Hemp. Hetero flokulasyon. Üzerine kullanulan öğütüm şekli. Yüksek gofraj. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen Hereinafter. High Finish. Bundan sonra. Baskı kalitesini Hickey (Hickies). (1) Baskı boşluğu. Yüksek kesafette depolama. H faktörü. Kendir sapı selülozu. Yüksek kesafet pulperi. birinci hamur hurda kâğıtlar girmektedir. çöktüğü için konaklayan kelimesi ile adlandırılmıştır. Aşağıda. mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. %18 Hemp Stalk Pulp. (Bakınız. (Bakınız. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. (Eş anlamlı. Kendirden olmasa bile kendire benzeyen Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen elyaflarından selüloz elde edilen bazı bitki isimlerinin kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. Görünmez arıza. lekeler. Yüksek yoğunluk. sonuna getirilerek kullanıldığı da görülür. Heteroflocculation. Yüksek kesafet pompası. High Grade. hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul Hemp Hurds (Hards). Hemp. Kendir sapı. (Eş anlamlı. Konaklamış birikinti. Cam. Persuader) İçinde % 30-40 civarında reçinesi olan tutkalla yapılan iç Hidden Failure. Yüksek seviyede reçineli tutkallama. Kâğıdın arttırmak amacıyla. Kazanlarda biriken duvarlarında bulunan şeker monomerleri. Yüksek türler. kabuğundan elde edilen selüloz. Örnek Sisal High Consistency (HC). Hemp Paper. Yüksek kesafetli hamur. Hemp Stalk) edilmektedir. (=High Brightness). Levye. düz beyaz yuvarlak özel işlem yapılmış kâğıtlar.

Ciltlenecek tarafta. Preslerde valslerin aşırı görür. Yanıcı. Yüksek yüklü. Selüloz üretiminde veya uygulamasında aşırı yükle presleme. High Test Liner. Historical Data.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bunlar arasında yazıcı kâğıtları. Yüksek tehlikeli alanlar. Gramajlı testlayner karton. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt bölgesinde kullanılan vakum kasası. Yaş pres High Yield. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. High Pressure Feeder. Sürekli High Weight Coated Paper (HWC). yanlara monte edilmiştir. baskılı çok katmanlı konveksiyonel tambur kurutucu. Ekipmanların üzerindeki tavana veya uygulanan. Yüksek hızlı yazışma kâğıtları. mukavva yüzeyinde kullanılan. Kilit sözcük selülozdur. preslerle uygulanır. High Heat Washing. Yüksek basınç kilitlemesi. makinedir. Genellikle pabuç ağartmada görece verimi yüksek olan. Uzaktan konveksiyonel olarak girmektedir. Çok ince. Çorapların Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj presleme işlemi. sistemi. Keçe sistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan fıskiyesi. Kaplama ağırlığı ve taban kâğıdı ağırlığı fazla olan karşı akım prensibine göre yapılan sıcak yıkama. kurutma sağlanır. Selüloz ağartma aşamalarından biri/birincisi. buhar kazanı. kâğıdın besleyen özel bir vana düzeneği veya düze. Beloit ve Black Clawson firmaları tarafından sıkça baskıda olması. Bu kurutucu türünde safiha kartonlar. 148 . Geçmiş tarihli veriler. kayıtlı veriler. High Temperature Bleaching. Yüksek vakum kasası. kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir patlayıcı. cilt artıkları ve kitaplar. Yüksek sıcaklıkta ağartma Hogged Fuel Boiler. High Vacuum. Geniş Highlight Tones. Selüloz ağartma aşamalarından biri. bilgisayar formları. Baskı yüzeyindeki makinelerde makine altında da kullanılırlar. Yüksek verimli. Selüloz aşaması. Hoisery Insert Paper. kartonu. duvara monte edilerek söküm işlerinde kullanılan küçük kaldıraç. Basınç Hinged. Yüksek vakum. Hog Pit. Kabuk yakıt. 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı High Pressure Interlock. Yüksek basınçlı su jeti Hivac. fabrikası ağaç artıklarını yakan. Mafsallı. Yüksek basınçlı besleyici. High Velocity Convection Drum Drier. Menteşeli. Yüksek sıcaklıkta presleme. Çift rotorlu bir pulper türü. kâğıt High Hazard Areas. High Temperature Pressing. Yüksek kuşe ağırlıklı selüloz pişiricinin alt bölümünde seyreltik siyah likörle kâğıt. Rotorlardan birisi yüksek hızda parçalama yaparken diğeri düşük hızlarda karıştırma işlevi High Loaded. gramajı yüksek karton. Yüksek basınçlı fıskiye. Yüksek yükte presleme. High Temperature Chlorination. üretilmiştir. matbaa artıkları ve ağartılmamış kartonlar ısı kaynağına temas etmez. Mafsal kâğıdı. Kabuk (buhar) kazanı. High Intensity Pressing. kuşe kâğıtlar (100-135 gr/m2). Otomasyon High Pressure Shower. görece en yüksek vakum. Çorap içi kartonu. Hog Fuel. Elekte yüksek vakum sistemi. Elek altı döküntü bütesi. Genellikle kuşe kâğıtta. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. kesme sistemi. Oluklu Hoisery Paper. bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve Yüksek basıncı algılayıp sistemi emniyete alan kilitleme kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. High Pressure Water Jet System. Çorap paketleme kâğıdı. Ceraskal. Elekte su almada Hoist. Yüksek sıcaklıkla klorlama. Açık tonlarda. kullanarak yonga veya selülozu basınçlı bir tanka/pişiriciye Hinged Ledger. Yüksek sıcaklıkta yıkama. Rotorlar mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. HI-LO Pulper.

kartonu. (Eş anlamlı. bir makine. Hortum. Oluk. Yatay gözeneklilik. Hortum ucu vanası. Hose End Valve. sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. Akış hunisi. Kanal. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. Hortum sarma kâğıdı. Selüloz hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. Elek ve Lateral Porosity. Bir kg (litre) suyu bir önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. Valsleri güvenliği ortadan kalktığından. içi boş. konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. Selüloz türüne göre farklı değerler elde ucu. hayati önemi olan bir yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal ve safihanın kavramdır. Yatay büte. uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı Hose Wrap Paper. edileceğinden verimliliği tanımlayan bir yönü vardır. Yatay porozite. yazılım dışına çıkılarak. rejeklerin sondan çıktığı. Bir selüloz çoraplarının içine destek olarak konulan gramajlı yıkayıcı türü. Mürekkep emme direnci olan ileriye doğru yönlendirildiği. öğütümünde bir ton selüloz için 24 saatte harcanacak enerji Hollow Journal. Yatay elekli yıkayıcı. Horizontal Centrifugal Screen. Bu süre Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Genellikle çorpların Öğütülmüş odun selülozunun bir taftan girdiği ve kanatlarla mbalajında kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Üstüvane valsi. Hamur döğücü ve öğütücü. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde kullanılan hortumların ucuna takılan. fabrikalarında kullanılan bir kütük dilici türü.7457 kw güce metal ve gözenekli silindirik vals. Düzeltme valsi. kablo kurutma odası. Kemikleşme. Yatay santrifüj elek. Beygir gücü. Ton başına günlük beygir gücü. Özellikle yapılabilir. Rectifier Roll. Selüloz üretiminde veya birlikte yapan ekipman. Kraft selülozunda kuruma Holley Roll. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen Horizontal (Log) Splitter. İçi boş mil başı. Hem pulper. Holocellulose. Hold to Run. El konumunda çalıştırma. son derece düzgün elyaf işleyen Özgül enerji tüketimini belirten bir tanımlamadır. Yatay valsli tutkal pres. paçavra selülozlarında kullanılan. Delikli vals. hunileri veya olukları. Hosiery Insert Paper. Hole. Kâğıt makinesi Horizontal Chest. (Eş anlamlı. Hortum. Hornification. İş Horizontal Size Press. Düşük tavanlı bir büte türü. Hosiery Paper. makinenin el Horizontal Porosity. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve Hopper. hem parçalama. kâğıt/karton. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. Sayıları 2 ile 5 arasında eşdeğerdir. istenilen selülozun ise alta geçtiği döner bir elek türü. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge. Delik. Holoselüloz. içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. kontrol sistemlerinde. kâğıt yüzeyi. İşletme içinde Hood. 149 . kullanım kolaylığı bulunan. Selüloz ve yarıselülozların Hose. saniyede 74. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını Horsepower (hp). Yatay kütük dilici. Çorap içi kâğıdı. gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için Hood Cap Paper/ Board. Özellikle bayan Horizontal Belt Washer. Transverse Porosity) keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. Çorap kağıdı. Pompa hesaplamalarında bu tanım kullanmak ve olabilir. Evener Roll) belli pompa verimi dikkate alınmak kaydıyla pompa seçimi Hollander. Hollander. Rektifiye valsi. kurutma esnasında kâğıttan çıkan sıcak buharın sağlayan vana türü. 0. Havbe. düşey doğrultuda aralarından geçtiği tutkal pres. öğütme işini birlikte yapan. hemde rifaynerin yaptığı işi Muhayese yapmaya olanak verir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Holdout. toplamı. Ortası delik olan şaft miktarı ifade eder. Elek tavalarının çıkış ölçümlendirilen süreç.57 metreye çıkarabilen güç. Hoshin Kanri. Mürekkep almaz. hem de Horsepower-Day per Ton.

Bu teknikte altın yaldız bir kostik azaltma yöntemi.Yoğuşturucu tabanında biriken vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. kesme. Sıcak tutkal. Nüans işlemidir. Son derece dayanıklı ve parlak bir kâğıt/karton kaplama yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Acid Hydrolysis. Termal uzaklaştırılması için uygulanan işlem. Caustic Extraction) kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. Yağ ısıtılarak pres Household Towel. Hot Dispersion. Hot Alkaline Extraction. Bitümlü karton. Paper ) Hot Oil Heating. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. şalomayla öğütme yöntemi. Household Roll. Hot Rolling. Kraft selülozu Hot Spot. Meydancı. İnsan hatası. Hot Embossing. Ev havlusu. tutkallı elyaf düğümleri. Temizlik işleri yapan hizmetli. sıcaklıkta eleme. ve çevre temizliği. Pompa gövdesi. dispergerde tokatlanarak dağıtılması. Sıcak preslenmiş. Eleme plastik. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. Human Error. Sıcak su kazanı. (Bakınız. temizlik kâğıtlarında perfore edilmiş rulolar. Sıcak merdaneleme. Sıcak reçine tutkalı. Tuvalet kâğıdı ve havlu gibi (Bakınız. Beloit tarafından geliştirilmiş. Sıcak parafinli karton. Sıcak reçine kaplama. Sıcak kondensat. Hamuru yüksek Housing. Hot Blow. Hot Melt. kameralarla tespit edilmektedir. Hull Fiber. Hot Grinding. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. (Bakınız. Ateşli işler izni. Evlerde temizlikte kullanılan kâğıtlar. Kâğıda kabartma desen Hotwell. Fabrika içi ısıtılarak perdahlanması. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. sıcak baskı tekniği. Sıcak dispersiyon. Meydancılık hizmeti. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri Cold Grinding). Sıcak öğütme. çalışmakta Hot Condensate. Sıcak öğütülmüş selüloz. Renk derecesi. öğütücü değirmeninde ortamın 50-90 °C arasında tutulduğu Hot Work Permission. (1) Linter selülozu. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. eritilmiş parafin kaplanmış karton türleri. Kaynatmak. parçacıkları. veya kurutma yapan sistem. HTP pres. tankına soğutmadan alınması. Hot Grinding). şalomayla kesme. Sıcak eleme. Sıcakta alkali çekme. Hot Work. Kâğıdın sıcak preste Housekeeping. (Eş anlamlı. Sıcak dağıtma. pabuç parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak preste sıcak presleme yapan sistem. Sıcak delik açma işlemi. Sıcak nokta. Ev rulosu. Renk tonu. yapmak. Pişmiş selülozun pişiriciden blöf Hot Tapping. % 20. Hosehold Papers. Sıcak baskı. (2) Hindistan cevizi elyafı. Bez veya deri cilt kapaklarına üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan uygulanan. Mutfak veya tuvalette kullanılan kâğıt el havluları. Temizlik. Sıcak asit hidrolizi. Sıcak gofraj. Mantolama kâğıdı. Hygiene Paper. Enerjisi kullanılabilir olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem kondensat. Hot Groundwood Pulp. 150 . sıcak kondensatı tutan kap. Hot Pressed. Kaynak.%30 arası yüksek kesafetteki sıcak Hot Waxed Board. Ev kâğıtları. Hot (Stock) Screening. House Sheating Paper. Sıcak tokatlama. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. Hot Glue. Sıcak blöf. Mekanik selüloz üretilirken. Selüloz Hot Stamping. ip HTP Press. Sanitary Hot Melt Coating. Kalenderde veya süperkalenderde sıcak valsle işleme. Üzerine ısıyla hamurun. Sıcak yağlı ısıtma. Ateşli işler. Kaynak. Housekeeper. metal sepetli basınçlı eleklerle ayırma Hue. yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı.

Yağlı hamur. çalışan silindir. Kütük Hydrogen Bond. Hydrogen Sulfide/Sulphide. Bir litrelik sıvı içindeki hidrojen (H+) iyonlarınının sayısal Hydraulic Cylinder. (Heating Ventilating Air Conditioning). arttırmak. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. Yağ veya suyla değeri. Lastik kaplı presle temizlemek için kullanılan. yanıcı. İnsan faktörü. Hydrofoil Boxes. Hidrolik basınç. Humidity Measurement. Humus. yapılan buharsız selüloz pişirme işlemi. Elyafın su alması. Hidrolik yağı Humus. Konik siklon temizleyici. safihaya hem alttan hem de üstten temas Hydrocyclone. Yapısına su ilave edilmiş. (pH) değeriyle de ifade edilebilir. Kâğıdı veya ve seviyede tutarak. Hidrolik yağ kaçağı. Hidrolik hamur kasası. Hidrofolyo. H2S olarak bilinen renksiz. hava yastığı olmadan sürekli belli basınç Humidifier. Hydraulic Oil Leakage. Havanın nem miktarını alan silindirler. Nem odası. Hydraulic Barker. elek ilavesiyle. eleği alttan Hydraulic. Isıtma Hydrein Roll. Hydraulic Cooking.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Human Factors. Hidrojen sülfit. Hydrocelluloses. Nem. Şartlandırma odası. çok zehirli ve çürük yumurta 151 . Selülozun asidik ortamda HVAC Air Coils. hidrolik basınç Humidity Rooms. Hidrolik pişirme. Nemlendirmek. Baskısını hidrolik güçten Humidify. cihaz. Folyo. Islanma. Hidrojen atomunun diğer kabuklarını soyan. Bunlardan merserize. Hydrolic Pressure. elek altına yerleştirilen ve anlamlı. Hidrodinamik yağlanma. alet. (Eş alma elemanları. kaçağı. nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. Wetting) elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçaları. atom veya gruplarla elyaflarda yaptığı güçlü bağ. Hydraulics. hidrolik olarak çalışan bir makine. Sıvılarla ilgili. Hidrofolyo kasaları. Hidranip kurtma. Basınçlı kaplarda Hydrogen Ion Concentration. Hydrofoil. İnsanların iş sırasındaki Hydraulic Headbox. İçinde belirli sonuca etki eden davranışları. miktarda hamuru. Uzun eleğin üstüne ikinci bir ürünler yapılmaktadır. Elek kısmında. bir grup çitayla destekleyen kasalar. Havbe içinde Hydraulic System. Odun öğütümünde değirmen taşı ve odun lifleri arasında Hydrated Stock. Çürümüş bitki artığı. Su Hydrating. Klima peteği. yaratılan anaforla parçacıkları yapılan kurutma. hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. rutubet. Kâğıt makinesi yapılan. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) dibe gönderen temizleyici türü. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Hydropulper) Hydrodynamic Lubrication. Hydrapulper. Islatma. Hidrolik sistem. Elek bölümünde onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Hidrolik. vizkon ipeği gibi Hybrid Former. Bir nipkofleks pres türü. Çita. (Bakınız. Hidroselülozlar. kalender ve pres bölümünde bulunan. Humidity. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları Hydra-Nip Drying. Hydraulic Press. Şartlandırıcı. Hidrosiklon. (Kısaltılmışı Foil). Hidrat. Hidrolik silindir. Hydration. vakum olmadan suyun yer çekimiyle süzüldüğü. (1) Su tutunumu. selüloz hamuru. Hidrolik pres. (2) Elyafların dövülerek. Hidrolik kabuk soyucu. HVAC. havalandırma ve hava iklimlendirme. Kâğıdı üreterek baskı sağlayan ünite. Klima serpantini. Nem ölçümü. Hidrojen bağı. Hibrit elek. eden elek sistemi. Hydrate. Nemlendirici. Uzun süre mekanik işlem görülen ve işlemin yeterli ölçüde yapıldığını kanıtlayan gördüğü için jelleşmiş o nedenle bünyesinde su tutan yağlanmışlık olayı. Hidrojen-iyon yoğunluğu. Hidrolik basınçla çalışan.

Selüloz veya hurda kâğıdı rağmen. Bünyesinde su bulunan kaolin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kokusundaki gaz bileşiği. Hidrofobik selüloz üretimi. Kolayca ılanabilen maddelerdir. Hygroscopicity. Yapısına suyu Hygro Stability. üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Rutubet genleşme katsayısı. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir verilen başka bir ad. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Hidrojen peroksit. Hydrolytic Degradation. Hydrogen Peroxide (H2O2). (Bakınız. Hydrous. Hidrojen peroksitli Hygiene Paper. Hidrofobik asıltılı geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. Hidroksil grup. Hijyenik kâğıt. Histeresiz etkisi. daha küçük moleküllere parçalanması ortamda kalarak. bakterilerin Hydroxo Linkages. Islatılamayan parçacıklar. Selülozun sulu ortamda bozuşması. (Eş anşlamlı. Bünyesine su alarak. Rutubetle genleşme. Hiper filtreleme. bir süreç değişkenini değiştirerek. set değere. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. 152 . hidroksil iyonu ile oluşturulan. aşağıdan ve Hydropower. Kâğıdın rutubetli reaksiyona girerek. Hygroscopic. yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına Hydropulper. Bulunduğu atmosferik Hydrophilic. Hidrolize olmuş. Sanitary Paper. Hydrous Kaolin. Hidrofobik Hysteresis. Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. Kimyasalları suya meyilli hale getirerek selüloz bağıl nem aşağıya doğru. Bir sistemin şimdiki şartlara alkali şişebilen sıvılar. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı suda çözünür hale getirerek yapılan pişirme yöntemi. Nem çekicilik. zayıf meydana gelen değişim miktarı. suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. düşerek % 50 bağıl neme pişirme. ağartma yöntemi. ışık Hydrophobic Colloid Systems. Nem kararlılığı. Hygroexpansivity. Hydrolysis). geçirgen membranlarla yapılan filtreleleme işlemi. Hymnal Paper. askıda katı Hyper Filtration. Pişirme kimyasallarından suda çözünmeyenleri gelindiğinde. Bünyesinde (OH-) selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. ebatta Hydrolized. Yapısına su alan. Karmaşık moleküllerin suyla Hygroexpansion. Hydrophobic Pulping. Hidropulper. Hygroexpansion Coefficient. Sulu. Hidrofobik. Hydrogen Peroxide Bleaching. Basınç altında yarı parçacıklar bulunduran sistemler. Kağıdın nemli ortamda almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Suyu iten. Kişisel temizlik kâğıtlarına ağartma. İki aluminyum iyonunu paylaşan. (Bakınız. İlahi kâğıdı. Hypoclorite Bleaching. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. ortamdaki nemi çeken. ebat değiştirmeme özelliği. (Bakınız: Calcined Kaolin). Hipokloritli ağartma. Arıtma ünitelerinde. bulunduran gruplar. Selüloz Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. Rutubetli genleşirlik. Hidroelektrik. Çok dayanıklı. Su gücüyle üretilen elektrik. asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Household Paper) Hydrolysis. polar olmayan zincir bağları. Associative Cellulosic olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. olması. Nem çekici. Suda veya kâğıt hamurunda. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye Hydrotropic Pulping (Process). Kâğıt Hydroxyl Group. ebat değiştirmesi. Sulu kaolin. Hydrophobic. sistemler. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. Bir Thickeners). iki organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. Sulu ortamda bozuşma. Suyu seven. yüksek üretimi. Hidroliz. Hidrotropik selüloz geldiğinde. Hidrofilik.

İdeal pigment. İmitasyon Japon kâğıdı türünde. düşük özgül ağırlığı olan pigment. Yüzey yolunma testi. Kuşe yapımı için uygun. Reprodüksiyon kâğıdı. Buzlu kâğıt. tutkallı ve bir miktar su geçirimsizliği olan kâğıt türü. Illustrated Letter Paper. Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. Baton Dondurma paketleme Imitation Drawing Paper. Brülör çakmağı. İmitasyon aydınger kâğıdı. Ice Board). kâğıt yüzey Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. İdeal kapasite. Görüntü analizi. soğukta sertleşmeyen türde. Dondurma sarmak Imitation Decle Edge. kâğıt. Ebat kesilerek. Elyaf tarafından emilmiş su. Imitation Handmade. mektup kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I Illustration Board. (Bakınız. İmitasyon resim kâğıdı. Ice Cream Board. oturtulmaktadır. suluboya resim yapmak üzere üretilen karton türü. Japonya’da hayvan derisinden yapılan arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. yüzey kalitesi son derece düzgün yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. Emilmiş su. Sulu kâğıdı. Sevk valsi. Makinede yapıldığı halde. Imitation Glassine. yöntem. Elyafın şişmeden su alması. Emme. Imitation Handmade Printing. Buna teorik kapasite. buzun Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. Yoğun tutkallamadan sonra. parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. Yüksek Ideal Capacity. Blister testinden (Gözeneklilik testi) geçemeyecek kâğıtlar. İmitasyon çerçeve kenarlı kâğıt. 153 . Imitation Handmade Writings. azami üretim miktarı. Baskı sırasında. selülozlarından yapılan. boya resim yapmaya ve silgiyle silmeye uygun dayanıklı Ice Paper. Yoğun tutkallı bir kâğıt. Imitation Handmade). Imbibed Water. Buz saklama kâğıdı. (Bakınız. parşömeni. İmitasyon yağ geçirimsiz sağlanabilen. Ajansı. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Imitation Greaseproof Paper. Idler Roll. ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. Ateşleyici. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerken ki bırakılarak. Deckle Edge) Ice Cream Brick Wrapper. (Bakınız. Imitation Handmade). 1. IGT Test. seramik kili katıldığı için. erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. kendir selülozundan yapılan kâğıtlar. Resimlik mektup kâğıdı. Uluslararası Enerji kaligrafi/yazı kâğıdı. Image Analysis. Hamuruna Ice Board. 2. Boştaki durum. kâğıt. İmitasyon Japon kâğıdı. Uluslararası Atom Enerji Ajansı. Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. kâğıdın Imitation Japan/Japanese Paper. Ice Blanket Paper. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir IAEA (International Atomic Energy Agency). İmitasyon el yapımı kâğıt. parafinle işlenerek kullanılan. benzetilen kâğıt. Resim kartonu. Kâğıt. Ideal Pigment. Buzlu karton. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler durum. mühendislik kapasitesi. İmitasyon el yapımı Ignitor. Verimliliği dikkate alarak. baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. İmitasyon el yapımı IEA (International Energy Agency). Avara vals. elde yapılmış görüntüsü verilmiş Idle Mode. (ISO 3783) vermek için. için. Dondurma kartonu. Bono Imitation Japan/Japanese Vellum. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı durum. Imitation Art Paper. (1) Makinenin çalışmadığı kâğıtlar. nem geçirmez bir karton Özel giyotin bıçağıyla kenarları el yapımı kâğıt kenarına türü. tek tarafı resim yapmak için özel yüzeyli. yağ geçirgenliği biraz azalmış fakat kapasitesi de denilmektedir. Bir yıllık bitki Imbibition. (Bakınız. azami kapasite veya tasarım yüksek iç tutkallı.

yalıtma amaçlı kullanılmazlar. Basılmış olan. Kusurlu tamirat. analizi. Atık salma miktarı. alternatifi kâğıtlar. 154 . İthal etmek. Otokopi kâğıdı. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep Impact Resistance. baskı yapılacak metin kalıp direnci. kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama Impregnated Board. (1) Baskı. İthalat beyannamesi. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak Vernik emdirilmiş kâğıt. benzeri kâğıtlar. Plate Cylinder) işlenir. Etki analizi. Emprenye kâğıt. Kraft kâğıtlardan. Elektrik akımına karşı koyan Basılacak kâğıt boş merdaneyle Blanket merdanesi arasına etmenlerin toplamı. Vernikli kâğıt. etkiyi. Tray altında kullanılan kartonlar. merdanesine (Bakınız. Darbe. Emprenye karton. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. Pamuk gibi bir kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. Transfer kâğıdı. Import Declaration. yıllık bitki selülozundan üretilen hayvansal parşömenlerin Impingement Drying. Genellikle pres bantlar elektrik scrubber) yalıtma kartonları olarak kullanılırlar. Sorunları sonuçlarına ve Impressed Watermark. Daldırma tipi Kuşeleme. Basmak. Çevreye kirletici içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. Kâğıdın mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Baskı. Emprenye etme. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. Sıkıştırma etkisi. İmitasyon parşömen. Blanket Cylinder) aktarır. Üçüncü merdane ise boştur. Impact Analysis. Impeding Device. Yüksek hızlı yerine. (2) Basılı kopya. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. İmitasyon Kraft kâğıdı. Havalı kurutma. (1) Pompa fanı. İmitasyon filigran. Kireç Imitation Presboard.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imitation Kraft Paper. Watermark). Emdirme. Hurda Impeller. Baskı merdanesi. Fiziksel engelleyici. (2) Karıştırıcı pervanesi. sert ve kitap kapağı yapımında. Vernik emdirilmiş yöntemi. Impervious. Kraft rengine boyanarak üretilen Kraft Imperfect Repair. Gofraj. faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. terim. Impregnation. Üç merdaneli sürtünmeye rağmen kayarak çarpması sonucu oluşan hasar baskı sistemlerinde. Vernikli karton. baskı altında gösterdikleri çatlama dayanımı. Impedance. Immiscible. Baskı etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Etki. karton. Birbirine vernik sıvanarak kurutulmuş karton. açısından ulaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. parçacık gönderme. Karıştırılamaz. Emisyon. Conbur transferi yaparak baskı elde etme. Tepsili baca gazı yıkayıcısı. karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir Impregnating Paper. (Bakınız. Kalıp Impact Strength. Impact Paper. Mekanik bir Impression. Empedans. Malı ithal edenin Immersion Coating. eğik düzlemle arasındaki Impression Cylinder. İmitasyon Presbant. Kusurlu bakım. Test) 45 kg dan ağır kutuların. Baskı. girerek baskı elde edilir. İmitasyon olanlar Import. İş güvenliği Impression Paper. İzolasyonu sağlamak amacıyla. Impingement Scrubber. Karışmaz. Sıkışma dayanımı. (1) Kâğıdın Immission. Dayanıklı. (Emission kelimesinin değişik şekilde (2) Elyafa kimyasal madde emdirme. Yüksek baskıyla ocaklarının baca gazlarını temizleyen/yıkayan ardışık Kalenderlenmiş. Impact. Darbe mukavemeti. yağ veya Imitation Parchment. Geçirimsiz. Vals yüzeylerinin merdanesi aldığı mürekkebi Blanket merdanesine (Bakınız. Nem. Impress. Bası. ayakkabı delikli tepsilerden oluşan sistem. Buna yazılmış hali) Preimpregnation da denilmektedir. (eş anlamlı. Karbon kâğıdı.

Darbeli kurutma. Fihrist. Hurda kâğıt içindeki yabancı Indented Board. Index Bristol). Ayni zamanda nip Inclined Tube Digester. Impurities. ısıtılmasıyla yapılan kurutma. Dişli. maddeler. kâğıt enini Index. Düz. Yakma. Indented Board). Eğimli vidalı yıkayıcı. Kâğıt üretiminde. (1) Bozuk eperli. Dişli karton. Kontrollü yakma. Eğimli elek. iki vals beyaz suyu büteye taşıyan eğimli paslanmaz tepsi ve arasında. Inclined Wire Save Alls. Valsleri 45o açı ile Watermark). Inclined Wire. Fihrist kartonu. Selüloz fabrikalarında kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan bulunan. Hareket görmemiş stok. Tabaka halinde olan kâğıt Bu sayede kâğıtta yüzey düzgünlüğü artarken. Inactive Fiber. Dizin. (2) Paketleme kâğıdı olarak uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre kullanılması için özellikle düğümlü görünümde üretilmiş belirlenmektedir. basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impression Tolerance. Vuruş. Sürünme hızında çalışma. Index Pressboard. Impression Watermark. Jogging) görünümlü ayraç kâğıdı. fakat kalın Crawl Speed. Darbe. Impressed Inclined Size Press. kâğıt. Elek altında Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. Pasif. Inactive Inventory. Ayraç kartonu. hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. (Bakınız. Kirlilik. tür dışında kutu yapan üretici. In the Flat. Çok sert olduğu için Incinerator. artışı görülür. Eğik tutkal pres. Düğümlü. temel alan bir üretim miktarı kavramı. Fihrist kartonu. karton. konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. Independent Container Manufacturer. ölçümleme yöntemi. Ambalajlama amacıyla kullanılan. birbirine basan tutkal pres. bir yıkama eleği. Ebat kesilmiş. Kâğıdın baskı Inclined Screw Washer. Horizontal Size Impulse. In Crown. Atık yakma fırını. Düğümlü ambalaj kâğıdı. Pabuç tek başına kullanılan terim. İnç-saat. hurda kâğıttan yapıldığı Inactive. Preslerde baskı miktarı ile baskı Press) süresinin çarpımından oluşan değer. Oluklu mukavva Inch-Hour. Şoklamalı kurutma. Pasif elyaf. Fihrist Bristol kartonu. eperli ambalaj kâğıdı. Kâğıt makinesini el Index Card. Darbe yaratarak karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi nedeniyle kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. Sulu bir ortamda diğer Indented Packing Paper. Impulse Drying. Burada oluşan pürüzlü yapısı. Üretim süresi ile Index Board. Mürekkebi sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı yıkanması için hamurun alttan verildiği ve üstten alındığı toleransı. (Bakınız. Baskı toleransı. Index Paper. Sıcak pabuç presle presleme. 155 . Çalışmayan. değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. (Bakınız. Düşük gramajlı. Çok düşük makine hızı ve (MPa·s). Taçlı. presin özel kaplamalı valsine sıcaklık uygulaması yapılır. (Bakınız. Indented. Eğimli tüp pişirici. Eğimli elek tepsileri. Seperatör kartonu. Düğümlü karton. Fihrist kâğıdı. üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans Index Bristol. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. Bozuk elyaflardan ayrı olan ve ağa dâhil olmayan elyaflar. Safsızlık. Kâğıt veya Impulse to Rupture. yüksek baskı altında valslerden birinin kanallar. Santimetre-saat. Incineration. Faal olmayan. Darbeli patlama testi. için. (Bakınız. Taçlı valsleri düz valslerden ayırmak için Impulse Pressing. yoğunluk veya karton. Inching.

Hava sızıntısı. Industrial Wastes. Infringement. ölçümünde. Dolaylı kayıplar/hasarlar. (Zıt anlamlı. Emiş fanı. Test kâğıdı. spektroskopisi. Endüstriyel kâğıtlar. dolaylı hasarlardandır. Endüksiyonla ısıtma. amacı yerine. Göstergeli ölçü aleti. Fan) Infrared Heating. Forced kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. Bilgi tarama. Hint İncil kâğıdı. Hint prova kâğıdı. Açık mavi mürekkep. elektrik akımının yarattığı manyetik alanla Infrared Spectroscopy. India Tint. Alternatif akımla eden. Kültür ve temizlik için bu adı alan İncil kâğıdı. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. Indirect Cooking) fabrikalarında. Sanayi kazanı. Besleme sistemi. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili yangın doğrudan bir hasarken. Kaplama Inert. Atalet kuvveti. is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun Infrared Detectors. Isıtılacak ortama doğrudan temas ettirmeden tüp içinden sıcak hava Paper) geçirerek yapılan ortam ısıtıcısı. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. (Bakınız. Kızılötesi ışın. Kaçak hava. Endüstriyel kullanım. Endüstrileşme. Enfraruj kurutma. Hygiene Indirect Air Heater. Industrialization. geçmiş ve mevcut verilerin taranması. Endirekt hava ısıtıcısı. Information Retrieval. Anlaşmayı bozma. Sanayi tipi buhar kazanı. (Bakınız. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Arıtmaya gönderilen her tür sıvı. Infeed System. Kâğıt hava tarafı negatif basınçta olan fan. yöntemi. Üretimde India Transfer Paper. Asil. Induction Heating. Bir sigortacılık toplanmasında. Endüstriyel atıklar. Turnusol kâğıdı. Cebri çekişli fan. değerlendirme. fabrikalarda. Kızılötesi ısıtma. Çok küçük kabuklu türbinine buhar sağlayan kazan. Yongayı ve siyah Infiltration Air. Rulman değişiminde kullanılır. yöntemi. Belirli bir konuda Indirect Cost. spektroskopinin alt alanı. (Zıt anlamlı. Hindistan’da yapıldığı Industrial Papers. Emdiği Infrared Dryers (Driers). Genellikle bir buhar Infusorial Earth. Hint transfer kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Bible Paper. Endirekt ısıtılan pişirici. Information Systems. Kızılötesi algılayıcı. Endüstriyel temizlik kâğıtları. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan India Proof Paper. hayvanların kalıntıları olan silisli maddeler. duman. Industrial Utilization. Indirect Cooking. üretim aşamasında tampon bazında verilerin Indirect Losses. kullanım dışında. yangın sonucu oluşan bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. Enfraruj spektroskopi. Örnek olarak süreçlerinde. Kizelgur toprağı. yüzeylerinin. 156 . Enfraruj kurutucu. kızıl ötesi Indirect Losses) ışını kullanan QCS algılayıcıları. Atık sıvı. Dolaylı maliyet. likörü buhar serpantinleriyle ısıtarak yapılan pişirme Influent. India Proof Paper). Vals mili Infrared Ray. Hint mürekkebi. Film presli kaplama. Industrial Boiler. Evde Indicator Paper. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. Hava serpantinli ısıtıcı. Soy. Samanlı ve iç kâğıtların genel adı. Kızıl ötesi (Eddy Current) ısıtılması. Industrial Power Boiler. maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama Inertial Force. tutkalsız. Indirect Coating. çalışan motor. Endirekt pişirme. Endüksiyon motoru. Industrial Wipes. alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. Bilişim sistemleri. Indicating Gauge. Indirect Heated Digester. Kâğıt (Bakınız. Induced Draft Fan. Enfraruj ısıtıcı. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz Induction Motor. Gramaj yarattığı hasarlar.

renkler oluşur. yöntemlerinden biri. Kraft pişirme görüntü. Karakalem Ink Lay Down. baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. Yoğun Ink Tack. Sürtünerek mürekkep bulaşması. bulunmaktadır. Kâğıdın iç ve yüzey Ink Rub-off. yaş Ink Coverage. Yaralanma. Basılı bir sayfada. Injury. Renkli mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Bir kâğıdın mürekkebi kötü olmasına bağlı bir özellik. Baskı tipine göre yağlı. Koruyucu pelür kâğıdı. Baskıda kullanılan pigment. Teneffüs. Basılı tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. emmeye karşı gösterdiği davranış. “Internal Tearing Resistance” yırtılma değeri. Ink Repellence. İyi tutunumda parlak ve keskin karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. PVA veya CMC kâğıdından yapılma. mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye Ink Holdout. Mürekkep iticilik. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt tutmak için beyaz likör enjeksiyonuyla süreç sürdürülür. Mürekkep film uygulandığından. yırtılma direnci değeridir. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz Injection Cooking. Baskılı yüzeyde. Ink jet yazıcı kâğıdı. Mürekkep parçacıklarının kâğıdı. kâğıdın mürekkep Initial Tearing Resistance. Mürekkep bulaşması. İlk yırtılma vericisine temas etmediği baskı tekniği. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen Inhibitive Tissue. Ink Strike-through. Soluma. yapısı olan. Mürekkep tüketim değeri. Suyu seven bir yüzey Inhalation. Ink Jet Paper. yüzeyine tutunma özelliği. tabakasının. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Buna “Edge Taering Resistance” da esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim denilmektedir. Baskı sonrasında. Kâğıdın su emiciliğinin Ink Absorption. Grenli resim kâğıdı. başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen Ink Mottle. Mürekkep yayılımı. Mürekkep denemesi. Enjeksiyonlu pişirme. Granit desenli. İlk yırtılma direnci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ingrain. başlangıcında. İnkjet baskı. Mürekkep. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. Pişirme sırasında alkali ortamı sabit Inkometer. Mürekkep doluluk oranı. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma Ink Mileage. Ink Set-off. kâğıdı. İş kazası sonucu meydana gelen Ink Proof. Mürekkep kadar kâğıdın 157 . sulu gibi seçenekleri yapılmaktadır. oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür Ink Jet Printing. baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. İnce Kraft kâğıtlar. Mürekkep emilimi. Granit görünümlü. Bu değer sayfa. Mürekkebin kâğıt aktarılması. süreyle ölçülür. Mürekkebin baskı çalışmalarında kullanılan pürüzlü yüzeye sahip resim sırasında kâğıttaki yayılımı. Bu nedenle. pigment Ink Receptivity. Ink. rakam % 400 lere çıkmaktadır. Mürekkep tutuculuğu. yüzeyine silika jel. Bu özellik kâğıttan sürtünme yoluyla ele mürekkep geçmesi. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. İnkometre. Kâğıdın baskı direnci. Ingrain Art Paper. alüminyum levhaları lekelere ve kaplama uygulaması yapılır. Kâğıt veya özellikleri de önemlidir. Mürekkep emilimi. Yazıcı kartuşlarında Baskı sırasında mürekkebin kâğıdın içine geçmesi. Mürekkep tutunumu. Yağlı mürekkeplerin taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i maddeler. Oluklu kutularda yapılacak yaralanma. fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk Ink Transfer. Tutunumun ölçüsü baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. Mürekkep dağılması. Mürekkep transferi. kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla.

Alçıpanel kartonu. (Improved Newsprint). Çözünmezlik sağlayan maddeler. Inorganic. Çözünmez. Kurulum. Geliştirilmiş gazete kâğıdı. (Bakınız. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme emdirilmiş kâğıt veya karton. Elektrik yalıtım Insert. Böceksavar kâğıt. Installation Documents. 158 . Insulating/Insulation Paper. beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su INP. Sigara Instrument. ses yalıtım malzemeleri. pelür kâğıdı türü. Ekipman üzerinde kısmı. Ek yaprak. Cihazların Inorganic Deposits. damarlarını izole etmek amacıyla. Yalıtım malzemeleri. Insulating Materials. Yalıtım levhası ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kartonu. Elektrik yalıtım kâğıdı. Cihaz. Inorganic Scale Deposition. bunların ana Insect Resistant Paper. Suya karşı Insurance. Kâğıt bakımının yapıldığı atölye. In Mill. Yüksek gramajı nedeniyle opaktır. kutu içinde kullanılan lamine kullanılan ölçü aletleri. (2) Ölçü aleti kullanma Innersole Board. Kurulum bedeli. Oluklu mukavvalarda içte Insulating Tissue. karıştırılmış kâğıt. PVC kaplamasında olduğu gibi. Yalıtım kartonu. Bir dergi. Giriş. Otomasyon amaçlı paketlerinde ve çikolatalarda. su emiciliğini azaltan maddeler. malzemeleri. Hidrokarbon gruplarından olmayan. Sigortalama gideri. Emiş. Alüminyum folyolu kâğıt. sürecinde hamuruna kurtlanmayı/güvelenmeyi önleyici İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların Pyrethrine veya Piperonyl Butoxide gibi kimyasallar genel adı. İnorganik tartar birikimi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inlet. Yalıtım levhası. Yalıtım tabakası. Girdi. Fabrika içi. Montaj maliyeti. Sokuntu. Çok genel bir Input. Inspection. Elektrik motorları ve veya kitabın yaprakları arasına konulan. Enstrüman.4). bulunan kontrol kapağı. Bakım kapağı. Böcek zehiri başlıklarıdır. gazete kâğıdı. Salpa. Insect Repellent Paper. (3) tanımdır. bir kâğıt türü. Kontrol etme. Fabrika içi döküntüler gibi. fabrikalarında dolgu maddeleri. İnorganik. elektrik yalıtım Süreçlerde sürece giren madde/nesne veya eylem. Montaj dokümanları. (1) Cihazlar. esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. (ISO) 68 beyazlıkta ve 48. Denetim. Insect Resistant Paper). Sigorta eksperi. veya monte etme. Insolubilizer. farklı özellikte olan trafolarda. gazete kâğıdı. emiciliği azaltılmış kartonlar. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını Installation. kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kümeleri. Insurance Expert. bulunmaktadır. Presbant. Elektrik yalıtım pelürü. Ara kâğıdı. Yalıtım örtüsü. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya kalsiyum sülfat kalıntıları. İnorganik birikintiler. Üretim Insulating Sheating. Selülozun asitte çözünmez kısmı. veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir Installation Cost. Tesis. Ayakkabı iç taban kartonu. Insider Liner. bir zamanlar kullanılan Insoluble. Pompa veya ekipmanlarda sıvının giriş Inspection Hatch. Sigorta gideri. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal tek yaprak. Boru Insulating Board. terim. Güvelenmeyen kâğıt. Muayene. Enstrüman atölyesi. Instrument Shop. Insurance Charge. İzolasyon levhası. çözünebilir tuzlar ve Insulating Blanket. Innerframe Stock. Isıl yalıtım malzemeleri. gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt. İç layner kartonu. Kablo (altta) kullanılan layner kartonu. direnç yaratan maddeler. Instrumentation.8 gram/m den yukarıda üretilmiş 2 Insulating Lath. (Ek. (1) Veri girdisi. Örtü kartonu. Sigorta. (2) Giriş noktası.

atölye tipi kâğıt makinesi. Fikri Interleaving Paper. Interior Packings. karşı gösterdiği mukavemet. Integrated Pulp and Paper Mill. Derin ofset. (2) Internal Bond. Kesikli karton makinesi. kâğıt. Intellectual Property. Akıllı sistem. Tifdruk. Kesikli (üretim). Bir kâğıt veya kartonun Çok yapraklı kâğıt tomarında tutkalla bağlanma noktası. Odunda Intermittent. elektriksel düzenleme. Tissue). Ara Sümen kâğıdı. yoğunluk. Anyonik küller bu türdendir. Interior Boards. İç Interfiber Bonding. yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. Alçı levha. Ara pelür kâğıdı. Entegral kontrol. bir kâğıt Odundan selüloz üreterek. Interleaving Tissue. elemanına gönderildiği kontrol modlarından biri. Internal Bonding Strength. Birbirine bağlı. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. Pek çok kontrol Interleaving Blotting. Öğütme bağlanma mukavemeti. parlaklık. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince Interconnected. Bunların Intake. Entegre sistem. Ara kâğıdı. gibi anlamları olan bir tanım. Kilitleme. şiddet. arasına konulan ve çeşitli amaçlarla yaprakların arasına Intelligent System. Interfolded). Seperatör olarak Öğütücüdeki özel anlamı. Katlamalı. kullanılmaktadır. Intercelular Layer. Mendil ve peçete gibi Scott Bond) 159 . Derin ofset. bağlayarak uyum içinde çalışmalarını sağlayan ünite. katlanarak fabrikalar. Karışan maddeler. Interlapped Tissues). Interleaving Intensity. bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine Interfering Substances. Interleaving Blotting. Hücre çeperi. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. Lignin tabakası./m). Katlanmış temizlik kâğıtları. Kontrolör çıkış sinyalinin zamana göre entegralinin alınarak son kontrol Interior Wraps. Interface. Giriş. İki farklı yapıdaki sistemi birbirine elekten ayıran basit yapılı. Intaglio Printing. Yoğunluk. (Wat Sn. Ofset baskı kâğıdı. (Eş anlamlı. Interlapped. lignin tabakası. Kalıp birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun temizlik kâğıtları. Entegre kâğıt fabrikası. Projeden doğan fikir mülkiyeti. İç bağlanma kuvveti. kalınlaşması durumunda. (Eş anlamlı. Duvar kaplamada Intaglio Paper. Elyafları bir arada tutan kuvvet. Ambalaj içi sargı kâğıtları. (Bakınız. Elyaflar arası bağlanma. Karbon kâğıdı. Geniş amaçlı. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya Interfolded Tissue. Entelektüel mülkiyet. Yeni basılmış sistemini içinde barındıran üst sistem. kâğıtlarda. maddeler. (Tappi T 569) (Eş anlamlı. karton ve enerji üreten kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. kâğıtlar. Her yere giren bağlayan kuvvet. kapatılması. Ambalaj içi elemanları. hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan Intermittent Board Machine. Birbirine bağlı (sistemler). sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. durarak safihayı kesmek suretiyle. Uygulanan net enerjinin bıçak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. Albümlerde fotoğrafların mülkiyet. Kutulanmış temizlik kâğıtları. İç içe geçkili. Niyet. sağlandığı baskı türü. veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Rotogravür. Integral Control. İç içe geçmiş. Emiş ağzı arasında tampon kâğıtlar. Süreç aşamalarında belirlenen değer. Rotogravür. ara bölme kartonları. Specific Edge Load) mantık sırasının takip edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Intent. Integrated System. İç bağ. (Eş anlamlı. ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen Interlocking. (1) Ara yüz. kesafet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Intaglio. Oyma baskı. çok ince pelür türü Intense Writing Finish.

sıcak hava kâğıdı. yabancı Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Enfraruj görüntü. External Setup) Inverted Bucket Steam Trap. iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. (Bakınız. Özgün ağdalılık. İyonik bileşikler. gerçek kâğıt kalınlığı. Ion. Stok. Yırtılma direnci. arasındaki reaksiyonlar. olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri Inventory Turnover. İçeriye akışlı döner elek. başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Inward Flow Screen. Çok katlı kâğıt üretiminde. Inverter Duty Motor. Yırtılmaya başlayan kâğıtta. Liflenme. Fabrika içi döküntü. QCS sistemlerindeki iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay kâğıt. Fabrika içinde duruş sırasında bir atmosferik olay. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar International Organization for Standardization (ISO). İç tutkallama. Fibrilleşme. (Bakınız. sonucu elyaflar arasındaki iç bağlanma mukavemetinin Fordriniye (uzun elekte) elekte. IR Imaging. Kâğıt hamuruna bağlayıcı Ters kovalı buhar kapanı. maddelerin karışması ihtimaline karşı. yırtılmanın Invoice. Selüloz fosfat kâğıdı. Elektrik yüklü atom veya grup. (Bakınız. Tersinme. Kâğıt Internal Tearing Resistance. İyon. Termal Intrinsic Thickness. Sedefli kâğıt. 160 . Internal Sizing. makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. Ionic Compounds. Iridescent Paper. yapılan hazırlıklar. Öğütme Inverform. İyon değiştirici kâğıt. Bir döndürülebilir döküntüler. Viskoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. Fatura. İkincil elyaf kaynağı Inventory. İnverform. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. rejeklerin dışarıda kaldığı döner elek. Internal Fibrillation. Interpretation. İç şartlandırma. Kızıl ötesi görüntü. Soğuk hava katmanının. kurum. Parlak kâğıt. Bunun Invoicing. Envanter. Son hazırlık. Engine Sizing). İç yırtılma mukavemeti. Ters kovalı kondenstop. alt elek yerine üst elekte ortadan kalkmasıyla. Uluslararası kâğıt ayrılan bileşikler. (Bakınız. katmanı tarafından hapsedilmesi. İnvertörden çalışan motor. veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst Ion Exchange Reaction. sürdürülmesi için uygulanan. Internal Treatment. Kazan besi suyunu Ion Exchange Cellulose. bir test. Iron. İyon değiştirici selüloz. Asitte çözünen demir. Özgün viskozite. Yorum. Acid Soluble. İyon değiştirme reaksiyonu. Açıklama. gram cinsinden kuvvet. Uluslararası Standartlar Kurumu. Hava kirliliğini arttırıcı Internal Setup. Ek 3). suyun süzüldüğü bir elek yerleşim düzeni. reaksiyon özelliği bulunan demir. Internal Revenue Stamp Paper. hamurun elekten Internal Thread. International Atomic Energy Agency (IAEA). Makine Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge sonunda döküntülerin parçalanması sonrası. Suda iyonlarına International Paper and Board Sizes. edilen diş yapısı. Kimyasal oksijen ihtiyacı Selülozun yaşlanmasını deneysel olarak bulmaya yarayan yaratan demir. Bir çözeltiden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. elyaf içindeki fibrilleşme. Ion Exchange Paper. ortadan kalktığında ölçülen. Bir somunun dişleri. Yüzey kabalığı kameralarla tespit edilen görüntü. Dişi tabir içeriye aktığı. Faturalama. yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Broke. Anyon reçineyle yumuşatma yerine kimyasallar kullanarak kirecini katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve çökeltme. Ek 2. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal Intrinsic Viscosity. ve karton ölçüleri. Ek 1. nişasta veya reçine katılması. İç diş. Damga vergisi pulu Inversion. bünyesinde olup da. Kâğıt Apparent Thickness). Gerçek kalınlık.

(Bakınız. Item. Tür. Demirsiz şap. Tersinmez reaksiyonlar. Asıltılı bir sistemde. Kesme vanası. Eş yönlülük. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Isobaric. ISO (International Organization for Standards). Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Kalem. Kemik rengi. Çok iyi kalite beyaz baskı kâğıdı. Belirli bir örnekte yapılmış. Eş yönlü kâğıt. Isotropic. Ivory Board. Fildişi Bristol kartonu. Eş yüklenme noktası. Davetiye yapımında kullanılan. ISO Brightness. Standart koşullarda. Iron Specks. Davetiye basımında kullanılan. Fildişi karton. Poz. özel renkli ve yüzeyli karton. Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuvarda. Ivory Bristol. Uluslararası Standartlar Kurumu. düşük kesafette elde edilebilen safiha. Pas lekesi. 161 . Ivory Ledger. kâğıtta görülen pas lekeleri. Anisotropic) Isotropic Sheet. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. ISO parlaklığı. laboratuvarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyundaki mavi ışıkta ölçülen parlaklık değeri. Irreversible Raections. Fildişi. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri. belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. kesilmiş. Isolating Valve. Sabit basınçta yürütülen süreç. özel yüzeyli Bristol karton. (ISO 2470) Isoelectric Point. Ivory.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Eş basınçlı.

Janus kalender. Jakar kartonu. Jet pişirme. (2) Baskıda Japan Art Paper. Ceket. Jakar kartı. kâğıtlar. Inching) pürüzlü bir kâğıt kenarı yaratır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japanese Vellum. Kriko. Çerçeve kenarı. “Japanese ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine Vellum” da denilen kâğıt türü. (Eş anlamlı. elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. Fransızların Japon parşömeninden Jack. yönüne dizileceklerdir. Japon parşömeni. Jet Cooker. Ayar civatası. Japanese Papers) Jacket. Sürünme hız. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve Jogging. Jakar makinelerinde. Kriko türlerinden biri. Su jeti kesimli çerçeve kenarı. Jet to Wire Speed Ratio. Jakar kağıdı. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve Jelly Gum. sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. elyaflar makine Paper). Kâğıt üretiminde. Hızlı pişirici. etkilediğinden. Japon kağıdı. Özel kraft kâğıdından Jet. davanış farklılıkları oluşmaktadır. Air Deckle). kartonu. Japon sanat kâğıdı. Voith tarafında üretilen. Jet hızı elek hızından Japanese Paper. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. Japan. Jet kurutucu. Jacquard Paper. Bu nedenle düzgün formasyon ve Japanese Parchment Paper. Japonyadaki bitki J selülozlarından üretilen. hamur kasasından çıkan hamurun yapılan. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve Jet Applicator. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna genel adı. Japon kağıdı. Kâğıt makinesinde dönebilecek en kenarının su jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Bazı sanat kitaplarında bu kenarlar dıştan görünecek şekilde ciltlenir. Bu hızda elle bakım amaçlı çalıştırma yapılır. komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. hazırlama ünitesi. Jacquard Board. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için Jack Screw. Jack Bolt. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur. düşük hız. Jöle koruma kağıdı. Crawl Speed. Efflux Ratio. (Bakınız. Jöle. Jakar kartı yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. Çektirme civatası. denilmektedir. Jöle üzerini veya kılıf. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru bitki selülozlarından üretilmiş kâğıt (Bakınız. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Jet Cooking. süsleme amaçlı kâğıtların çıkmıştır. üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. Jet. kavanozlu reçel. (2) Kitaplarda koruyucu dış Jelly Protectors. hava jetiyle yaş kâğıtta kurutma yapan sistem. Japon parşömeni. Jet-elek hızı Japanese Copying Paper. Japonyada yetişen yerel fazlaysa. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılır. Japon dekoratif kâğıtları. selülözleri dut ağacı veya Mitsumata türünde uzun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. Jet kaplama ünitesi. Japan Art dizilirler. (Bakınız. Japan Papers. Janus Calender. Sürekli ve hızlı modifiye nişasta kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı pişirme sistemi. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya Sulu boya ile desen verilmiş. mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Çok ince ve elde oranı. Rush/Drag Ratio) 162 . Jet Dryers (Driers). Japon pelürü. Bu işlemler giyotin kesimi yerine biraz (Eş anlamlı. takılp sökülebilen türde keçeler. özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. Ressam ve gravür mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. Hızlı makinelerde. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) Jet Deckle. Vidalı kriko. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini Japanese Decorating Paper. Jet/Wire Ratio. Modifiye nişasta pişirme ve Jacquard Card. (1) Yüksek sıcaklıktaki ilk çok nipli makine kalenderi.

Jumbo Roll. Genç ağaç. Pulper üzerine monte edilen bristol karton. Jüt selülozu. Atlama kademeli olmaktadır. (1) Bir enerji birimi. kullanılan oluklu kutu (Eş anlamlı. Mil ucu. (Bakınız. Eklem. Kuyumcu bristolü. Dregs Well). (1) Jüt. Çöp ayırıcı. konik rotoru olan öğütücü. Elyaflar hem hamuru olabilir. Jüt zarf kâğıdı. (1) Jüt kartonu. Kuyumcu bristolü. Combo Box) Jute Pulp. Hamur kasasından çıkan basınçlı çekme aşamasını atlayarak. Katmanlardan bir Kraft diğer gazete amaç elyafta hollender etkisi yaratmaktır. olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. (Bakınız. (Eş anlamlı. Jüt ambalaj kâğıdı. karşı akımlı yıkama. kuvvetin bir metre uzunluğa uçta yaptığı kaldıraç etkisi Jute Liner. Pulpere bağlı Jigging. bir sonraki aşamadan çıkan hamurun hızı. monte edilmiş vinç sistemi. Just in Time) Junk Trap. Jul. Valslerde yataklanan mil kısmı. Ek yeri. Taşlama. su 163 . Jumbo bobin. Job Lot. Jevellery Card Bristol. Jüt layneri. ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız Jump Stage Counter Current Washing. Jüt layneri. Olgunlaşmamış ağaç. (2) Elle kâğıt destesini planlaması. (Bakınız: Junk Separator). JIT. Jute Paper. Oksitlenmeyi önleyici bölünerek hazırlanmış. Jet hızı. tam türde ürün. Konik öğütücü. zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim Jog. Konik rifayner. Jumbo Box. Çöp kapanı. (1) Kesikli çalışma modu. bobini. Kum vinçlerine benzemektedir. ezilir. Kâğıtları eliyle destelemek. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren Juvenile Wood. Jordan. Jüt kâğıdı. Dregs) mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli Junk Remover. suyla bir önceki aşamada yıkama yapan yıkama yöntemi. (Jordan Jute Board. Jute Bristol. Dayanıklı nakliye kautusu marka) Bıçak olarak bir dizi lama çelik kullanan. Çok ağır ürünleri paketlemede Jute Pattern. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Jordan Refiner). Torbalık jüt kâğıdı. Tam zamanında. Junior Carton. Jute Bag Paper. (1) Parti malı (üretim). O anı kurtarması için elde mevcut Job Card. Jordan Refiner. Tek ayak üzerinden uzanan kirişe kaldıraç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jet Velocity. Bu tür firmaların talep ettikleri. (2) Moment anlamında bir Newton Jute Envelope Papers. Jute. Jüt desenli kâğıt. Burada çok harmanlı karton. Stok tutmadan. (2) Hurda kâğıt Joint. aralarına kartonu. Normal paketten Jevellers Tissue. Job. Hint keneviri (selülozu). İş. paket. (2) Döner elekli makinede üretilen çok katmanlı ve tahta takoz çakılmış. selülozu. Jütten yapılma bristol karton. Jute Linerboard. Küçük karton paket. Çöp vinci. Joule. hizaya sokmak. Junk Seperator. Devamı olmayan Just in Time. biriken hafif çöpleri pulper yüzyinden uzaklaştıran kovalı Jib Crane. Topal vinç. Jüt bristolü. Jevellers Bristol. Büyük bobin. Çok kademeli selüloz yıkamada. Çöp. (Nm). Geçici tamirat. büyük kâğıt bobinler. Bir saniyede bir wat gücün harcadığı enerji (wsn. İş kartı. daha az sayıda karton bulunduran bir tür pelür kâğıdı. Mücevherci bristolü. Büyük kutu. hem de kısaltılır. Büyük kâğıt Jute Wrapping. imkanları kullanarak yapılan bakım işleri. Öğütücü bıçaklarını taşlama. Journal. Üzerinde Junk.). Kâğıtta yapışma yeri. (2) Spot. Mücevherci pelürü. Jury Rig. Junk Trap. (Eş anlamlı.

Kier. vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. Kamir pişirici. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki kimyasal maddelerin ambalajlarında belirtilmesi gereken selülozda tüketilen potasyum permanganatın. Küresel selüloz pişirici. Kaolin. elyaf floklaşmasını önler. Kizelgur. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. yumuşak patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı. Kinetik sürtünme. bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. İş güvenliği açısından. Japon iş anlayışı. denir. Eleklerde zift ve katran temizlemede kumu. Selülozda kalan lignin Kiln. Kiss Impression. Güderi tarzı işçilik Kady® Mill Dispenser. Arkası yapışkan Kettle. Kâğıtta. Mümkün olan en az Key Performance Indicators. Panel birbirleriyle olan sürtünme şekli. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. Gaz yağı. Kiss Dye Cut. Dinamik ile 100 aralığında olmaktadır. üretilen patentli kâğıt. önemlidir. Kayzen. Kâğıt ve kartonlarda K-B Board (Keyboard Board). Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin King Roll. İkinci valse de Kraliçe vals (Queen Roll) türü. Karaya sakızı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana K göstergeler. Ceketli nişasta pişirme kazanı. Bebek teni tarzı işlenmiş. Kady® pigment karıştırıcısı. Ana performans baskı kuvveti ile yapılan basım. uzun elyaflı yıllık bir Kieselguhr. Kral vals. K-B örtü kâğıdı. Kalenderde tahrik edilen en alt vals. K-B kartonu. Kenaf. Kid Finish. Kot kumaş artıklarının boyasını kullanılan. (Bakınız. Steno klavyesinde. Kid Kamyr Digester. Kappa Number. hayvanların kabuklarının kalıntılarından elde edilen silis Kerosene. gerekli kimyasal miktarını belirlemede Kindling. Kinetic Friction. K-B kartonu yöntemiyle Kinking. Kabuklu küçük bitki. Filtre kumu. aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. Metso yapılmış. Bu değer kâğıdın kullanılır. kullanılan petrol türevi. bir ay içinde satılabilir kâğıt üretim toplamı. Karaya Gum. kalıpla sadece üst katmanın Keyboard Paper. Rifaynerde. Çıkan sonuçlar 1 Kinematic Viscosity. Alev alma. Kinematik vizkozite. Dudak teması kalıplı kesim. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer Kenaf. selülozları kâğıt yapımında kullanılan. iade ürün toplamı gibi. göstergeleri. pişiriren kule tipi pişirici. Gövdesinin kabuklarından elde edilen değiştirmeler yaratma. Kid Weddings. Örneğin. Sürekli iyileştirme. harfleri kesilmesi. Bükerek çevirme. sökmede de kullanılır. Hindistanda (Dinamik vizkozite. Kappa sayısı. Paçavra selülozu üretmede Kaolin. K-B Sheating. İğirme. Pişirme kazanı. Burkma. yapımında. Sürekli tarzda selüloz Finish). Dudak teması baskı. ağartılması için. gramın onda özelliklerden. Kireç ocağı. (ISO 302-2004). Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli 164 . Karaya zamkı. Tutuşma. Çocuk davetiye kâğıtları. Hamurda (m2/s). Burma. Steno kâğıdı. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve Kaizen. dokulu kâğıt işleme tekniği. etiketlerde olduğu gibi. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton İlk vals de denir. Selüloz fabrikalarında kireç üretiminde miktarını belirten derecelendirme sistemi. delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. kartonu. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan basınçlı küre.) yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. İş gücü aracılığıyla mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen kullanılmaktadır.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kitchen Towel. Mutfak havlusu. Kâğıt mutfak havlusu.

Kozo. Dut (kâğıdı). Japonya’da dut ağacının kabuklarından

(Benzer; Hand Towel) (Bakınız; Kitchen Wipes)

elde edilen selülozla, elde yapılan bir kâğıt türü. Dut ağacı

Kitchen Wipes. Mutfak temizlik kâğıtları. Silme işinde

iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Bu nedenle

kullanılan kâğıt havlular.

dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar.

Kite Paper. Uçurtma kâğıdı.

Kraft. Kraft kâğıtları. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı
esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad.

Kitting. Takım hazırlama.

Kraft Bag Paper. Kraft torba kâğıdı.

K-M Model. (Bakınız: Kubelka-Munk Model)

Kraft Bitumen Paper. Kraft bitümlü kâğıt. Üretildikten

K.Number. (Bakınız; Kappa Number)

sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı.

Kneader Pulper. Yaş döküntü pulperi.

Kraft Board. Kraft kartonu. Oluklu mukavvada dış

Kneading Disperger. Yoğurucu disperger. Helezon

yüzeyde kullanılan kraft karton.

disperger. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve

Kraft Butchers. Kraft kasap kâğıdı. İnce ve parafin kaplı

yoğurarak elyafları açan disperger sistemi.

kraft kâğıdı.

Knife Barker. Bıçaklı kabuk soyucu. Kütük kabuklarını

Kraft Corrugating Medium. Kraft oluklu kartonu. Kraft

döner bıçaklarıyla soyan bir kabuk soyucu türü.

kartonu.

Knife Coating. Raspalı kuşeleme. Bıçaklı kuşeleme. Bir

Kraft Envelope. Kraft zarf kâğıdı. Büyük zarf yapımında

raspayla, fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı

kullanılan kraft kâğıtları.

kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

Kraft Grades. Kraft türleri. CEPI EN 643 standardıyla

Coating).

belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Genellikle kahverengi

Knife Edge. Bıçak kenarı. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği

ağartılmamış selülozdan üretilmiş kâğıttan yapılmış

taraf.

ürünlerin atıklarıdır. Uzun elyaflıdır, testliner ve imitasyon

Knife Over Coating. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

kraft yapımına uygundur.

Coating).
Kraft Liner. Kraft layner. Oluklu mukavva yapımında dış

Knives. Bıçaklar. Kâğıt kesiminde, giyotinde, konik

yüzeyde kullanılan kraft kartonu.

öğütücülerde kullanılan bıçaklar.

Kraft Linerboard. Kraft layner. (Bakınız; Kraft Liner).

Knock-off Shover. Yüksek basınç fıskiyesi. Pres

Kraft Manila. Manila kraftı. Manila selülozundan üretilmiş

keçelerinin temizliğinde kullanılan fıskiyeler.

görüntüsü verilmiş, herhangi bir kraft kâğıdı. (Bakınız;

Knot Drainer. Düğüm eleği. Hamur içindeki açılmamış

Manila Paper).

elyafları ayıran elek. (Eş anlamlı; Knotter)

Kraft Paper. Kraft kâğıdı. Sülfat selülozundan yapılma,

Knots. Düğümler. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf

esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar.

kümeleri.
Kraft Process. Kraft süreci. Sülfat süreci. Alkali kostik ve

Knotter. Düğüm ayırıcı. Selüloz üretiminde, az piştiği için

sodyum sulfit çözeltileriyle, odundan selüloz elde edilme

düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan

süreci.

sarsak elekler veya basınçlı elekler. (Eş anlamlı; Knot

Kraft Pulp. Kraft selülözü. Kraft süreciyle elde edilen

Drainer)

kimyasal sülfat selülozu.

Knotter Pulp. Düğümlü selüloz. Düğüm ayırıcının ayırdığı

Kraft Recovery Cycle. Kraft geri kazanma aşaması. Kraft

rejekler. (Bakınız; Knotter).

üretim sürecinde kullanılan kimyasalların likörden geri

Knurling. Tırtık açma. Temizlik kâğıtlarında, kenarlarda

kazanılması aşaması.

makine boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi.
165

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kraft Sack Paper. Kraft torba kâğıdı. Kraft selülozundan
üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları
yapmada kullanılan kâğıt.
Kraft Test Liner. Kraft testlayner. Oluklu kutu yapımında
dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu.
Kraft Twisting. Kraft ip kâğıdı. Bükülerek çanta sapı
yapımında, ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. (Bakınız;
Twisting Paper).
Kraft Waterleaf. Emici kraft kâğıdı. Tutkallama
yapılmamış kraft kâğıdı.
Kraft Waterproof. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Parafinle,
ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı.
Kraft Wrapping. Kraft ambalaj kâğıdı.
Kubelka-Munk Model. Kubelka-Munk Model. Kağıdın ve
kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini
tanımlayan matematiksel bir yöntem.
Küster™ Roll. Bombe kontrollü taç vals. (Eş anlamlı;
Profile Roll)

166

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Laid Lines. Nervürlü elek çizgileri. Eğütör valsinin kâğıt

L

yüzetindeki sık ve paralel çizgili görüntüsü.
Laid Mold. El eleğinde üretilmiş. Yüzeyinde elek izleri
görülen el yapımı kâğıt.

Label. Etiket. Yafta.

Laid Papers. (1) Elek kağıdı. Safiha oluşturmak amacıyla

Label Cloth. Bezli etiket kâğıdı.

eleğin kullanıldığı kâğıtlar. (2) Düz kâğıt. Düz filigranlı

Label Manila Paper. Samanlı etiket kâğıdı.

kâğıt. Düz desenli egütör valsi kullanılarak üretilmiş
üzerinde elek izleri görülen kâğıt.

Label Papers. Etiket kâğıdı.

Laid Wires. Egütör eleği. Egütör valsi üzerine kaplanan

Labor. İş. Emek. İş gücü.

metal elek teli.

Laboratory. Laboratuar. Kâğıt testleri laboratuarı.

Laid Writing. Nervürlü yazı kağıdı. Düz filigranlı yazı

Laboratory Climatization. Laboratuar iklimlendirme.

kâğıdı. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş üzerinde elek

Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme.

izleri görülen yazı kâğıdı.

Labor Cost. İşgücü maliyeti.

Lake. Lake boya.

Lace Paper. Dantel kâğıdı. Bardak veya pasta altlığı

Lambert. Aydınlatma birimi. Bir cm2 ye düşen bir lümen

yapmında kullanılan, düşük gramajlı kalıp kesimine uygun

ışık miktarı.

kâğıtlar.
Lamellae. Katman. Selüloz lifi katmanları.

Lacquer. Lak. Cila. Sentetik reçine verniği.

Laminated. Kaplanmış. Lamine.

Lacquered Paper. Laklı kâğıt.

Laminated Base. Lamine taban kâğıdı. Çok emici,

Lacquering. Laklama. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama.

özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş, ahşap

Ladle Dryer. Tepsili kurutma. Düz tepsiler üzerinde

kaplama kâğıtları.

kurutma.

Laminated (Liner) Board. Lamine karton. İki veya çok

Lag. Gecikme. Gelen sinyale geç cevap verme.

katlı mukavemeti arttırılmış karton.

Lagoon: Gölet. Arıtma göleti.

Laminated Glassine. Lamine aydınger kâğıdı.

Laid. Egütör desenli. Nervürlü. Egütör valsiyle kâğıt

Laminated Paper. Lamine kâğıt. Akşap görüntüsü vermek

yüzeyinde birbirine paralel kabarık çizgi deseni görünümü

için kullanılan dekor kâğıdı. Emiciliği kaybetmeden, yoğun

verilmiş olan. (Bakınız; Laid Dandy Roll).

iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış

Laid Antique. Antik yüzeyli. Nervürlü antik kâğıt. Egütör

kâğıtlardır.

valsi ile yüzeyi antika görünümünde nervürlü işlenmiş

Laminated Web. Çok katlı temizlik kağıdı. Havlu ve

kâğıt.

tuvalet kâğıdı gibi temizlik kâğıtlarında çok katlı yapı. (Eş

Laid Dandy Roll. Egütör valsi. Matal elekli vals. Kâğıt

anlamlı; Multiply Web)

makinesi elek bölümünde, kartona düzgün yüzey

Laminating. (1) Çok katlı hale getirme. (2) Çok katlı

kazandırmak için kullanılan vals. Bunun sonucu, yüzeyde

Lamination. Kaplama. Laminasyon.

elek tellerinin paralel çizgileri görülür. Bu valsler, Dandy
Roll diye geçen, filigran (yaş iz) vermek için kullanılan

Laminator. Laminasyon makinesi. Kaplama makinesi.

gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda

Lampblack Paper. Karbon kâğıdı. İsli kâğıt.

olanlarıdır.

Lampshade Bristol. Abajur kartonu. Abajurlarda

Laid Finish. Elek izli. Elek teli izi verilerek el yapımı

kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton.

görüntüsü verilmiş.
167

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lance. Lans. Kurum üfleme borusu. Kazanlarda kurum

Lateral Porosity. Enine doğru gözeneklilik. Kâğıt enine

üfleme amacıyla kullanılan sabit veya elektrikle tahrikli

doğru dizilmiş gözenekler. (Eş anlamlı; Horizontal

boru.

Porosity).

Landfill. Moloz alanı. Çöp alanı. Çöplük.

Latex. Lateks. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi.

Landfilling. Çöp dökme. Pek çok çöplükte yapılan dolgu

Latex Board. Lateks kaplı karton.

ve düzleme işlemi.

Latex Trated Papers. Lateks kaplı kâğıtlar.

Language of Contract. Sözleşme dili.

Latewood. Geç odun. Yaz odunu. Yıllık odun halkalarında

Lanyard. Emniyet halatı.

daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu yazın büyüyen

Lapped. Bindirmeli. Ambalajlamada kenarların üst üste

koyu kısımlar.

getirilerek kapatılmış olması.

Lath. Levha. Panel. (Bakınız; Gypsum Lath).

Lapping. Bindirmeli katlama. Selülozu, pres sonrasında

Laundry Paper. Çamaşırhane kâğıdı. Yıkanmış

bindirmeli şekilde katlama.

çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş,

Laps. Yaş selüloz. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve

yağlı veya aşırı tutkallı, nem geçirmez kâğıtlar.

bu şekliyle sevke hazır selüloz.

Lawbook Cover. Kanun kitap kapağı kartonu. Bir kapak

Lard Paper. Kasap kâğıdı. Parafin emdirilmiş, domuz

kartonu türü.

etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine

Lawn Finish. Kumaş dokulu kâğıt yüzeyi.

yerleştirilen kâğıt.

Lay Boy. Sehpa. Kesilen kâğıtların üst üste destelendiği

Large Scale. Büyük ölçekli.

platform.

Laser Paper. Fotokopi kâğıdı.

Layer. Katman. Çok elekli veya silindirli makinelerde

Laser Printing. Lazer baskı.

üretilen kâğıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden
ayrılmayan katmanlar. (Eş anlamlı; Ply)

Last In First Out. Son giren ilk çıkar. Stoğa son giren

Layer Board. Ara kartonu. Seperatör kartonu. Kutu içinde,

ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması.

ürünlerin arasına konulan kartonlar.

Latency. Gizli stres. Mekanik selüloz üretiminde, öğütme

Layer Insulation Paper. Trafo presbantı. Trafolarda sac

sonrası elyaflarda oluşan deformasyona bağlı kıvrılma.

paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri.

Latency Chest. Stres giderme bütesi. Termomekanik
öğütme sonucu elyafta oluşan stresi gidermek için belirli bir

Layout. Yerleşim.

sıcaklıkta bir süre hamurun bekletildiği depo. Bu işlem

Lay-up Maintenance. Koruyucu bakım. Bakımlı yedekleri

sonucu elyaflar düzleşirler.

stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım

Latent Heat. Gizli ısı. Bir maddenin sıcaklığını

yöntemi.

değiştirmeden, onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı.

Lazy Steam. Tembel buhar. Serbest buhar. Açıkta sis

Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa

şeklinde görülen buhar.

çıkan ısı.

Lazy Steam Showers. Tembel buhar fıskiyesi. Safihada ön

Lateral Dimension. Enine boyut. Selüloz elyafının en

ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar

ölçüsü.

fıskiyeleri.

Lateral Permeability. Enine geçirgenlik. Safihada makine

Leachate. Sızıntı su. Çöplerden süzülen su.

enine olan geçirgenlik

Leaching. Sızma. Toprağın derinliklerine kirleticilerin
sızması.

168

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lead. Kurşun. Ağır metallerden. Suda ve havada zehirli

restorasyon tekniği. Bu teknikte cilt sökülüp, yapraklar tek

madde olarak bulunmaktadır.

tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek

Lead Dryer. İlk kurutma silindiri. Genellikle çapı küçük

yaprak yeniden elde edilir.

olan ve kurutma grubunun en başına konulan kurutma

Lengthwise Cut. Boylamasına kesim. Dilme. Kağıdı uzun

silindiri. (Eş anlamlı; Baby Dryer)

dilimler halinde kesme. Genellikle bobin makinelerinde

Leading Roll. İlk silindir. Kurutma gruplarının ilk

yapılan kesim şekli.

sislindirleri.

Lens Tissue. Gözlük silme kâğıdı. Temizlik kâğıtları

Lead Pencil Paper. Kara kalem çizim kâğıdı.

türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları.

Lead Time. Teslim süresi. Sipariş anından teslim anına

Letter Copying Paper. Mektup kopyalama kâğıdı. Bir

kadar süreyi kapsayan teslim süresi.

mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt.

Leaf Fiber. Yaprak selülozu. Manila, ananas gibi bitkilerin

Letter of Intent. Niyet mektubu.

yapraklarından elde edilen selüloz.

Letter Paper. Mektup kâğıdı. Mektup amaçlı kullanıma

Leakage. Kaçak. Su, yağ, gaz veya buhar kaçağı.

hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt.

Leak Test. Kaçak testi. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan

Letterpress Printing. Rölyef baskı. Kabartma baskı.

kaçak testi.

Level. Seviye.

Lean. Yalın. Minimum miktarda kaynak kullanan iş

Level Box. Seviye kasası. (Constant Level Box)

süreçleri.

Level Control. Seviye kontrolu.

Leatherboard (Paper). Salpa. Suni deri. Deri artıklarından

Levelling. Tesviye etme.

üretilmiş ve ayakkabı tabanlarında kullanılan mukavva.

Levelling Screw. Tesviye civatası. Seviye ayar vidası.

Taban astarının, üzerine diğer parçaların eklendiği temel
Level Measurement. Seviye ölçümü.

parçasıdır.

Level Transmitter. Seviye transmitteri. Seviye ölçen ve

Leatherette. Deri kâğıdı. Deri gürünümü verilmiş, cilt

geri bildiren saha cihazı.

kapaklarında kullanılan kâğıt.

LFL (Lower Flammable Limit). Tutuşma alt limiti.

Ledger Grades. (Bakınız; Ledger Paper).

Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. Bir solvent
Ledger Paper. Kayıt defteri kâğıdı. Muhasebe defter

buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki

kâğıdı. Düzgün yüzeyli, pamuk selülözünden yapılmış,

tutuşabilir konsantrasyonudur. Bu değerin altında tutuşma

yüksek yırtılma mukavemeti olan, kütük kayıtlarını elle

gerçekleşmez.

yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar.
Liable. Sorumlu. Mesul.
Left Hand Machine. Kâğıt akış yönü sola doğru olan

Liability.Yükümlülük. Kontratta belirtilen, alıcı veya

makine. (Bakınız; Hand of Machine, Right Hand

satıcıya ait yükümlülükler.

Machine).

License. İzin. Lisans.

LEL (Lower Explosive Limit). Patlama alt limiti. Yanıcı

Lick Coating. Yalama tarzı kaplama. Tutkal preste yapılan,

bir gaz buharının, bir kıvılcım olması durumunda patlamaya

düşük gramajlı, mineral dolgulu yüzey kaplaması.

yol açacağı en düşük konsantrasyon. Hava/gaz karışımı

Lick up Couch. Dudak valsi. Elekten prese safiha

yüzdesel olarak alınır.

aktarmakta kullanılan ve genellikle bir kauçuk valsle

Leipzig Paper Splitting Technique. Leipzig kâğıt ayırma

birlikte görülen yarıklı metal vals.

tekniği. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak
amacıyla, Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir
169

Kireç ocağı. İstif. birbirlerine çimento gibi bağlayan madde. Lignosülfonat. Işık saçılım katsayısı özelliklerinin birbirine benzemesi. Kâğıdın veya kaplama Lime (CaO. çapraz bağlı polimerlerdir. (Eş anlamlı. Lignin. Aydınlık. değerlendirme. iki parçalı formaldehit reçineleri yerine lignin tutkalı kullanılmaktadır. Selüloz üretimi sırasında Lightfastness. Lime Mud (CaCO3). Genellikle 25-40 gr/m² değerlendirmesi. Lignoselüloz. Lignin tutklları. toplam üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. Lignin. Selüloz üreiminde ligninin tutkal yapımında kullanılmak amacıyla geri Lift off Lid (LOL). anlamlı. Ömür boyu olarak üretilmiş kâğıtlar. Life. Yumuşak ağaçlarda %26-%32 Lifetime. Yongalar. (Bakınız. Ayakkabı kazanılması. İpotek. kutu. yumuşak ağaçlarda %20-%25 arası süresi. Hafif kuşeli Lien. Lift. Kireç taşı çökeltisi. Gramajı düşük Life Cycle Assessment (LCA). maddesiyle kaplanması. (Bakınız. tasarım. kâğıtlar. (Shouldered Box with Lift off Lid). (Eş faturaya oturur. akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. Amorf ve maliyeti. Light Weight Paper. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Ekipman ömrü. nakliye. Belirli sayıya ulaşmış ve nakle hazır kâğıt Lignin Based Adhesives. Bir ekipman veya ve hücreye dayanım sağlayan. Ca(OH)2). Düşük gramajlı. Kapaklı karton kutu. Couch) Light Weight Coated Papers (LWC). Ömür. değerlendirme programı. Dudak valsi ile kauçuk vals kâğıtlara yapılan kaplama türü. Genellikle dergilerde kullanılan Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Ömür boyu. Genellikle havanın rutubeti maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altında nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. Kaplama gramajı düşük olan kuşe kâğıtlar. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan Light Weight Printing Paper. Ligninden elde veya karton destesi. kapağı açılıp alınabilen. Lick up 10 gr/m² dir. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Kireç sütü. (Eş anlamlı. Boyalı kâğıdın ışıkta solma ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. Lignosulfonate. Like-Sided. Light Weight Coated (LWC). Deste. Kaldırma araçları. Light Weight. olması. ambalajlama. Bir kâğıt ürünün ömür arası lignin bulunurken. lignin bulunur. Ahşap levha yapımında kullanılan fenol kutularında olduğu gibi. Tek yüzlü oluklu mukavva. Lignin Recovery. Düşük gramajlı yazı ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve kâğıtları. Forklift. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin Light Scattering Coefficient. Betonda süresiyle ilgili ölçülendirme. Lime Milk (Ca (OH)2). Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. Kireç çamuru. Sözlüklerde ve tüm kaynakların. edilen tutkallar. Kurumuş bitki artığı. Ek 4). Işık haslığı. Alacak. sigorta. çevreye olan etkilerini denetleme ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave 170 . Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. Selüloz işletme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lick up Felt. Brightness). Eş yüzlü. Light Weight Chip. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. Ömür süresi. Ömür boyu maliyet. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan Life Cycle Cost. lignini Düşük gramajlı kuşe. bunun yanında hücreleri ürünün planlama. Dudak keçesi. Uygulanan kuşe miktarı 7- arasına konulan safiha taşıyıcı keçe. Parlaklık. Düşük gramajlı kâğıt. NaOH) pişirilir. Kapak bir Lignocellulose. Düşük gramajlı kaplama. Bio Based Adhesives) Lifting Equipment. Lignin geri kazanma. Lightness. Kireç. Lime Kiln. Biomass) Lift Trucks.

(Bakınız. Tek şafttan tahrikli. Lines Per Inch (LPI). Linoleum Lining. (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. Toz elyaf. Linoleum Underfelt Board. Preslerde. Keten desenli kâğıt. (Bakınız. Linen. Kireç taşı. Kayaç kalsiyum karbonat. (Bakınız. Keten kumaş görünümü açıklığı ayarlayan alttaki kenar. Kireç çamuru teksif eleği. Lipophilic. magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. (2) Pamuklu paçavra selülozu. Oluklu Liquefiers. Lintless Blotting. Lip. Cetvel. selüloz. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa kaplanmış karton. Lime Soap. Pamuklu kâğıtlar. Kanvas kâğıdı. veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. (Bakınız. Tutkala katılıp (özellikle mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. Çizgiler yaş safihada elde edilir. Dudak. Tüylenme. Lime Mud Thickener. (1) Linter selülozu. Lincrusta Paper. soventlerde çözülürler. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen tutkallama nedeniyle tüylenmesi. Linol kartonu. baskı Lint. kâğıtlar. Sıvılaştırıcılar. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe Linter. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya ikiye ayrılır. Havlanma. Test Layner ve Kraft fabrikasına gelen. kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift paçavradan üretilen kâğıtların ortak adı. birden fazla noktayı tahrik ettiği reaksiyona sokup kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) elde etme. Yağı sevmeyen. Hamur kasası çıkışında jet yönünü ve Linen Finish. verilmiş kâğıt. Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Lime Sludge/Sludge. Lime Stone (CaCO3). Linter selülozu veya ekstreler. Lined Board. (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. (Organik Linens. işlemesi. Calcium Soap). veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar kullanılan kâğıt çeşitlerine verilen ortak ad. Linter selülozu. Linter). Eskiden kullanılan kâğıt makinesi tahrik yöntemi. Line Shaft (Drive). Linear Pressure. Linen Finish). Oluklu mukavva yapımında alt Lipophobic. Liners. Kanvasa benzemesi Linoleum Printing. bir şaftla. (Bakınız. Muşamba kartonu. Kâğıt yüzeyinden. hayvansal tutkallar) onun jelleşme sıcaklığını düşüren katkı Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli maddeleri. Özellikle testlayner. Lime Mud). Linter. Çizgili kâğıt. Dudaklar. (2) Bir seri iki katmanlı üretilen dış yüzeyde kireç çamuru denir. Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Linerboard. yetersiz iç tutkallama niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Tüylenmeyen sümen kâğıdı. Kireç söndürme. (1) Layner karton. Linol altı döşeme kâğıdı. Linear Laid. yapılan kâğıt. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. Linol baskı. Yağı seven. Pamuklu kâğıtlar. Kireci (CaO) suyla (H2O) motorunun. (1) Kuşe karton. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. Layner karton. Linol altı döşeme kartonu. Bir ketenli bezle birlikte düz kağıdın baskı Lips. Kalıp olarak linolün nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan oyularak kullanıldığı baskı. Odunda bulunan ve yağı seven bazı Linen Papers. (Bakınız. Hamur kasası cetvel ağzına ait alt ve üst silindirleri arasından geçirilmesiyle elde edilen yüzey dudaklar. Kâğıt yüzeyinin kötü ayrılamayan. sistem.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ edilir. Linen Faced Paper. Linoleum Liner Felt. Linoleum Underfelt Paper. Tek bir tahrik Lime Slaking. Bu nedenle alt layner ve üst layner diye 171 . İnç başına çizgi sayısı. Çizgisel basınç. Kireç çamuru filtresi. Pamuk tohumlarından elle Linting. (2) Silindir elekte farklı iki hamurla boylu pamuk elyafı. Linter Pulp. Linoleum Liner Felt). kaplamalar yapılır. Hurda kâğıtla kâğıt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. Bir resmin Lime Mud Filter.

Litograf baskı kâğıdı. (Bakınız. ortaya çıktığında tespiti kartonlardandır. Litografi. Litograf baskı maskeleme kullanılan karton. Litografçı temizlik kâğıdı. Maktu tazminat. Çok katlı olarak temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. Liquor Droplets. gönderilen yongaya katılacak likör miktarının sabit olması Load. (Bakınız. Litografik baskı süreci. Liquor Spray Guns. likör. Kimyasal geri Litmus Paper. Test kâğıtları. Sıvı boya. Canlı buhar. yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. Litograf baskı etiket kâğıdı. sülfatın karışımı. yeşil likör ve ağartma likörü bunun örnekleridir. kazanma fırınına likör basmak için kullanılan püskürtme Live. Sıvı geçirgenlik testi. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı Lithographic Process. Lithco Süreci. ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Besleyici. kâğıdı. Etiket kuvveti. Liquid Board. Yükleme deformasyonu. Likör. katı beyaz. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. Likör tabancası. Yükleyici. sıcak ve basınçlı likörün püskürdüğü tank. Loading) Lithco Process. gibi. Litograf baskı kâğıdı. Liquid Dye. Laboratuar test kâğıtları. basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı Loading. Üst kullanılan. Liquid Packaging Board) Lithograph Book. Litho. Kontrat Litho Coated Paper. buharlaştırılan tüplerde taşınan klor. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu Liquor Flash Tank. beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez Lithograph Label Paper. kuşeli karton Lithograph Paper. Likör lekeleri. Litho Paper. Lithopone. Pişiriciye Live Steam. Liquor/Chip Ratio. Litografik baskı kartonu. Yük. Litografik baskı sırasında kullanılan terimlerindendir. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. yük. Kitap ve basılı değerli Load Deformation. Kullanılabilir tank dibi. Baskı yükü. (Eş anlamlı. yapılan baskı tekniği. Kuşe Daha önceden belirlenmeyen. Düşük gramajlı Liquid Packaging Board. Litofon. Litograf baskıda. (3) Kâğıda üretim aşamasında katılan dolgu bristolü. Genellikle yağ bazlı çok renkli ofset baskı. Düz bir yüzey üzerine basılacak ve Loader. Litogravür. üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak Lithographic Masking Paper. Likör flaş tankı. Live Bottom. Lithographers’ Plate Wiper. Litho Blanks.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Liquidated Damage. Sıvı ambalaj kartonu. Testlerde ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. Likör/yonga oranı. siyah Lithogravure. Kazandan gelen basınçlı buhar. Liquid Chlorine. Pişirici çıkışında malzemesi olarak kullanılan. Hamura verimeden önce ısıyla Lithograph Paper). Lithograph Paper). bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. Liquid Penetrant Test. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı Listing Card Bristol. Selüloz üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış. düz plakalarla Liquor. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri tekniği. plakayı maskelemek için Liquid Packaging Board (LPB). Derin çukurlu baskı. Beyaz likör. Dosya seperatör bristolü. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. Pigmentler bu sınıfa 172 . Taşbaskı. (Bakınız. Yükleme. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan istendiğinden yonga miktarına göre likör oranı ayarlanır. Cezai Müeyyide. maddeleri. için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. Canlı tabancası. Sıvı klor. İçecek kartonu. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Emici sifon Lithography. çinko sülfür ve baryum bulunan. çözelti haline getirilmiş kimyasallar. Lito baskı.

İnceleme. kesiminden sonra. Loft Drying. Mantık. Uzun döngü. ebat Long Free Stock. Fleto kağıdı. Kütükleri nehir yoluyla taşıma. (ISO 801) Log Pond.047 kg. Longetivity. Lockout. Kullanılan ortalama enerjinin Loin Paper. hamur birden fazla motorla tahrik edidiği noktalarda yükün hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe yönlendiren eleman. pamuk selülozundan yapılmış. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. hakkında bilgi alma. filigranın hep aynı yerde olması. 2240 libre. azami çekilen enerjiye oranı. Loan Paper. ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. Kayıt tutucu. Loop. Ağaç kesmek. Log Transportation. (2) Basıncı arttırma. bilgisayar vs.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ girmez. Yük faktörü. Localized Watermark. üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. doğal kurutma yöntemi. Gevşek kuşe. Görece olarak uzun elyaf. Long Direction. Kütük sürücüsü. Makine yönü. Bir kâğıtta uzun su geçirmez yağlı kâğıt. (Bakınız. Log Flume. Bölgesel fligran. Bölgesel su izi. (Eş anlamlı. Kütük göleti. santrallerinde kullanılan kurtarıcı bir işlem. Lodging Expences. Loose Leaf Filler. Long Fiber. Logic. Yararlanılır zaman içinde arıza ve getirmek. Saf pamuk selülozundan Kâğıdın makine üretim yönü. (Bakınız. Kütük yüzdürme kanalı. Ağaç keserek tomruk haline Lost Time. Kütük kayıtlarını/verileri tarihine yırtılma mukavemeti olan. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde Load Shedding. Loft Log. Makine yönünde Locker Paper. Uzun yön. Devre. Nehirle sevk edilen kütükleri Loose Coating. Uzun ömürlülük. kullanılan su dolu kanal sistemi. Askılı kurutma. Kâğıt makinesinde kısa Load Sharing. basıncı arttırma. Kütük sürme. Lot. Kaliteli dosya yedeği/kâğıdı. Elektrikte veya buhar yapılır. Gren yönü uzun kenar. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon Locust Bean Gum. Konaklama masrafları. Dosya yedeği. Uzun elyaflı serbestliği yüksek hamur. Yük atma. Gren yönünde katlanmış. asılarak kurutulması. Derin dondurucu kâğıdı. yüksek Logger. elle yazarak uzun süre saklamak göre saklayan defter. Locking. Kütük nakliyatı. Kütük dilici. Havlu gibi emici kâğıtların üretiminde kullanılır. Load Factor. enerjisini kesme. Log Driving. Long Grain. Ayni tür selüloz balyasının sayısı. Tomruk. Long Stock. gibi ortam. Düzgün yüzeyli. Kayıp süre. için kullanılan dosya kâğıtları. Drying) Log Driver. Gren yönü. 173 . Sererek kurutma. El yapımı kâğıtları bir seki Loop Drying. Kilitlenme. Preslerde ve kalenderlerde Log Splitter. Birbirine tutturma. Bir ekipmanın bakım amacıyla Long Ton. Uzun elyaf. Yük paylaşımı. Elek ve presler gibi yükün döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. Kilitleme. kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Öğütme sonrasında uzun elyaf. Ağaç gövdesi. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. Döngü. Dayanıklılık. kenarın gren yönünde olması. Festoon Drying. Kâğıdın direklere ve iplere üzerine sererek yapılan. 1016. Kolej yedeği. motorlar tarafından paylaşılması. Borç senedi kâğıdı. Logging. kaplama. Et katlanmış. Kasap kâğıdı. Grain Long). Long Fold. Look Through. Demand Factor) Long Circulation. Lot. Uzun elyaf. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. Kasap kâğıdı. Kütük nakliyesinde Loose Leaf Ledger Paper.

) Luster. Ezme valsi. Lower Flammable Limit. Kostik. Fosforlu. Hoperlörlerde Lump. Bir paket kâğıdın standart kâğıtlar. Genellikle layner kâğıt üretiminde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar.) olması. Lyocell. Luminosity. rejenere selüloz elyafı. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Lye. sayının altında (500 ad. (1) Parlak görüntülü. Fosforluluk. Elyaf kümesi. Sifonlu vakum kasası. (Eş Low Efficiency. kuşe kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lottery Paper. LEL) Lyophilic Colloid Systems. Kaba işli. Low Angle Gloss. İndirmek. Lümen. Lubricating Shower. Panjurlu klepe. Caustic) Lower. Elekte vakum bölgesinde kaplamalı bir vals. Lüminesan kâğıt. Lubricants. Lubrication Route. Yağlamada kullanılan yağlar. Hoperlör kâğıdı. Loudspeaker Cone Paper. Yağlama. yapılar. Low Angle. Lower Explosive Limit. koni Lunch Roll Paper. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak Lovac. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen LWC (Light Weight Coated) Papers. Lüminesan pigmentler. Yağlama fıskiyesi. bozuk dağılım veren sistemler. (Bakınız. Lubrication. Lumen. Lüminesan yansıtıcılık. Düşük gramajlı parlaklık. Düşük sayılı. Kostik soda. Fosforlu kâğıt. Düşük verim. kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. Fosforlu pigmentler Luminescent. LFL) Nişasta gibi. Pırıltı. Lüminesanlık. (Konik Jordan rifaynerlerde. Aşağı indirmek. kâğıt ile Lyophobic Colloid Systems. daha sonra Low Finish. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum Yağlayıcılar. Kumanya sarma kâğıdı. Topak. suya konulduğunda toz halde olup. çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha Louver. Hava geçişini ayarlamakta üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Liyosel. Düşük açılı. anlamlı. Kuşelemede. kullanılan damperli yapı. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş Low Count. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. oluşturan ve tabana çökerek. Sıvı sever asıltı sistemleri. üzerine Luminuos Reflectivity. Lüminesan. Sıvı sevmeyen asıltılı makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. Eksik. Luminescent Pigments. Sodyum hidroksit (NaOH). Odun elyafının ortasındaki boşluk. Kâğıdın tam parlak veya tam mat suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren olmadığı durum. 174 . (2) sistemler. Fosforlu silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. titreşim sağlayan. Yağlama güzergahı. açısının düşüklüğünü belirtir. (1) Yağlandırıcılar. (Bakınız. kullanılır. Kopyalama. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. Sifon valsine bağlı kâğıt. oldukça hava geçirgenliği yüksek olan Lump Breaker Roll. Piyango bileti kâğıdı. yansıtıcılık. Luminous Paper. Keçeyi vakum Dolgu maddelerinin davranış biçimi. Alçaltmak.

Stuff Chest) boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu Machine Clothing (Paper Machine Clothing). Machine Coated Board. Makine mukavvada meydana gelen kamburlaşma. 500+500 adetlik iki top Related Machine Control System) kâğıt. (2) Yanına kâğıdın türü 175 . Makine tahriki. sırasında kaplanmış kâğıtlar. Machine Direction Control. sonraki net en. Kâğıda dönüşmeden Machine Directional (MD) Warp. kullanılan. (Ek. Kâğıtta buna dik olan diğer yön. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda (Bakınız: Warp Level) dokunmuş ve dikilmiş tekstil ürünleri. Maceration. 1000 adet kâğıt. Makine bütesi. Buna gren yönü de Machine Broke.(Sayı) Bin (Romen rakamı). Makarna kâğıdı. Machine Crepe). Makinede Kreplenmiş. keçeler ve özel tambur ceketleri bulunmaktadır. (Eş anlamlı. (Bakınız. Makinede veya hurda kâğıdın ıslatılarak yumuşatılması. kâğıtlar. Makine kırılması Machine Coated Paper. Machine Calender. 6). Islatarak yumuşatma. preslerde. Bunlar motorlar. Makine yönü. Machine Condition Monitoring. kopma sonucu ortaya çıkan enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. Makine durum izleme Machine Fill. (Bakınız. Kâğıt üretimi kaplinlerden oluşur. Sectional Machine Drive). Kâğıt Machine Finish. Makinede işlenmiş. Bunlar arasında Machine Dried. Machine Chest. Makinede kuşelenmiş karton. sigortası. titreşim verilerini toplayıp eni. gramaj. redüktörler. Kamburluk tekstilleri. rutubet veya kalınlık üretim hattında kullanılan kalender. Machine Control System. Machine Crepe). Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde Layner kâğıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Yumuşatma. Özellikle elekte. Machine Crepe. (Bakınız. Machinery Breakdown Insurance. olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. Oluklu mukavva üretiminde layner kâğıdın bütesi. makine eni. Makinede kuşelenmiş kâğıt. Makinede kuşelenmiş. (1) Yüzeyi. Makine randımanı. Makine bölümlerinde. döküntülerle. şaftlar ve Machine Coated. Kâğıt üretimi denilmektedir. 1000 ft2 Machine Creped. Makine kontrol sistemi. Makine yönüne önceki. kontrolü. Safety M. Buhar elekler. bobin makinesi artıkları. kenar ıskartası çıktıktan analiz eden sistem. Gerçek anlamda makine tasarım sistemi. silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. Kâğıt makinesini döndüren amaca göre farklı özelliklerdedir. Makine çerçevesi. Makine eni. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın (üretim sırasında). Makinede elde edilebilecek. Yongaların Machine Direction (MD). Makine kalenderi. Machine Deckle. Kâğıt makinesinde Makine yönüne yapılan. Machine Efficiency. kontrol üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. pres keçeleri ile kurutma keçeleri kullanım yerine ve Machine Drive. Makinede lacivert renkli Machine Creping. makine sırasında yaş veya kuru olarak. Kâğıt makinesinde M (Ağırlık). Makine yönüne kontrol. safihanın hareket ettiği yön. Yanki silindirde krepleme yapılmış ağırlığı. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur kamburlaşma. M (Alan). tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. Makinede kurutulmuş. tahrik grubu. İki kenar arasındaki makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. Makine döküntüsü. Elek. (Bakınız. Macaroni Paper. Proses M kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıları kullanarak bir PLC ile bir kaç mili saniye gibi aralıkta çok hızlı çalışmasıdır. makinede makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar.

Makine kalenderi. Yanki silindirde. Litho). Makinede tutkallama. 176 . yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış Machine Speed. Dergi kapak kâğıdı. Makinede fligran verilmiş kasap kâğıdı. Kâğıdın çerçeve kenarlarının su jeti ile anlamlı. Makine özel kâğıtlar. amaçla kullanılan ürünlerden biri anlamına gelmektedir. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. (Bakınız. Makinede çalıştırılabilme. Bu tür Machine Finish Book Paper. Machine Loading. Machine Glazed Machine Tender. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. Machine Posting Index. Makine salonu. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. yapısal özelliği. ekinde verilen ve gazete kâğıdına göre daha dolgun ve Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. her hangi bir kâğıt. Machine Made Deckle Edge. (Eş verilmiş (kâğıt). (Eş anlamlı. Düzgün kitap basımında kullanılan kâğıtlar. kitap kapağı olarak Machine Room. ham maddenin hacimli 3. tek tarafında Machinery. Machine Posting Ledger. temposu gibi faktörlerin. Perdahlı. pamuk selülozundan yapılmış. M. makinesinde. Makine sorumlusu. iklim koşulları veya aksamayan üretim Machine Frame. Perdahlanmış Litografik baskı Machine Speed Reference. Klasör ayıraç kartonu. Kâğıt makinesi. Kâğıt makinesi salonu. o Machine Pit. Büyük ölçekli. Makineye hız vermek için kullanılır. Makinede işlenmiş kitap kartonların genel adı. İri ölçekli. Yüzeye uygulanacak mal sarıcıdaki net safiha eni. Machine Glazed Poster. Makine gövdesi. Machine Finish). sanat kâğıtlarında elde yapılmış kâğıt hissi verir. Genellikle Kuşeleme. Kuşe dergi Machine Mark Stripes. Elek altı bütesi. Genellikle kâğıt makinesi sorumlusu. yüksek yırtılma kâğıtların herhangi biri. Kitap kâğıdı olabilecek yüzeyli. hamur kâğıtlar. kâğıt makinesi veya baskı Machine Glazed (MG). gümrük amaçlı çizgiler. M. Makinede üretilmiş Machine Runnability.G. İşaret çizgileri. çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. kullanılan kartonların herhangi biri. Makinede perdahlanmış. Kapak kâğıdı. Makine eni. (Bakınız. makinelerinde uygun olması. Kayıt defteri kâğıdı. Makine operatörü. Back Machine Hood. kâğıdı. Makineden kullanılan. Makine salonu Machine Finished (MF). yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. Polimer molekülü. Machine Room Ventilation. Machine Finished Specialities (MFS).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eklendiğinde o türe özellikleri olarak çok yaklaşmış. dayanıklı kâğıtların ortak adı. Makinede (üretim sırasında). Elek. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. Makine eleği. Makine şasesi. kurutma gruplarını Tender) kapatan özel oda. (Benzer. Polimer Molecule). Magazine Cover Paper. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete çalışma koşullarının iyi olması. Machine Treated Buchers Paper. Kâğıt kenarına kapak kâğıdı.G. Kâğıt makinesi veya baskı kâğıtlardan herhangi biri. kâğıdı. Makine hızı. Makinede yükleme. Büyük molekül. havalandırması. maddeleri kâğıt makinesinde verme. Havbe. Makinede Machine Width. (Bakınız. Makinede işlenmiş Machine Imprinted. Machine Glazed Litho. Makinede çerçeve kenarı Macromolecule. Baskıda sorun çıkarmama. Makine hız referansı. mukavemeti olan. Şase. Makine genişliği. herhangi biri. Makine. (Yanki) silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış Genellikle elek valsi motoruna ait hız sensöründen alınan Litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton türlerinden hız bilgisi. Makinede. Filigranlı. Litho) Machine Stack. Watermark). kesilmesi sonucu hafif tırtıklı kenar görüntüsü. kütük kayıtlarını elle yazmak için Machine Finish Cover Paper. Bu görüntü Macroscopic. Machine Wire.

hazırlama bölgesinde yürütülen. Eski kitap ve Maintenance Period. Makaroni Paper). hamuruna katılan. temizleme. Maintenance Tools. Bakım ekibi. Kapalı sistemlerde ayarlayan fıskiye. Maintenance Strategy. Manyetik mürekkep karakter tanıma. Takımlar. Süper Kalenderli ve Maintenance Error. suyun Main Steam. Takviye. Make or Buy Decision. Ana pres. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. Bakım. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Zorunlu ve Magnesium Bisulfite. Majör tamirat. Kâğıt yapılan. Kenar kesici ve safiha enini Make up Water. kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için Maintainable. Tamir edilebilir. Magnezyum Bisülfit. Major Shutdown. Zayıf bir baz türü. Bilgisayarın ana kasası. Bakım gerektirmeyen. kaolin. öğütme gibi süreçler. İlave su. Manyetik ıslak gibi zorunlu nedenlerle yaptığı plansız duruşlar. Ana dolgu maddeleri. son aşamada durumu görmek için Main Mineral Fillers. Eksileni tamamlayan. Ana fıskiye. Hamur olduğu için kullanılan. Sifon presi. Sülfat süreci için hazırlanan ve kullanılan Main Pigments. kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. dağıtma. Bakım sıklığı dergilerin. Main Squirt. Makeready Tissue. Kuşe çözeltisine katılan. Manyetik parçacık testi. Bakımı yapılabilir. Bankalarca kullanılan. olanlarıdır. Çok geniş anlamda dergi Maintenance Cost. Fabrikanın büyük arızalar Magnetic Ink Character Recognation. kullanılan su. Magnezyum süreci. Deneme baskı atıkları. eleme. üzerine üretilen malın sevkiyatı için. Magnefit süreci. Baskı Maintenace Crew/Team. magnezyumun geri kazanılması kolay Main Unit Processes. Bakım stratejisi. Maintenace Instructions. Ek. matbaa atıklarından elde edilen. Major Repair. Selüloz üretiminde. Prova pelürü. Main Frame. magnezyum Bisülfit bazlı süreç. (Bakınız. Magazine Stock. terim. Ana buhar. Üret ve beklet tarzı sipariş. Main Press. Makeready Waste. Ana temel süreçler. Maintenance. Onarma veya yenisini alma kararı. 177 . Magnezyum bazı. pulperleme. Magnefite Process. imza tanıma. Bakım talimatları. gerekli talimatı Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya bekleme üzerine kurulu üretim planı. Dergi selülozu/hamuru. Fabrikaya gelen canlı buhar. Bakım gereçleri. Dergi kâğıdı. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli Maintenacefree. Make up Alkali. besleme. Bakım aralığı. kaolin ve çökelmiş kalsiyum Make up Chemical. Siyah liköre eklenen susuz sodyum presi. yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. Kimyasal geri kazanma sürecinde ek karbonat. basımında kullanılan kuşeli veya Kuşesiz kâğıtlar. Patentli bir süreçtir. Takviye su. çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. Eklenen. Önemli tamirat. Ana kasa. Silindir makinede sifon Make up Salt Cake. Önemli duruş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magazine Paper. Sipariş Magnetic Particle Testing (MT). sülfat. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel Make up. Magnesium Base. Magnezyum büyük tamirat bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. olarak ilave edilen sodyum tuzları veya bileşikleri. sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş yöntemi. manyetik olarak el yazısı imza türü Make and Hold Order. Baskı hazırlığında. mürekkebi giderilmiş hamur. Bakım maliyeti. Prova baskı pelürü. Üret ve karakterleri tanıma yöntemi. Ana pigmentler. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Makaroni Wrapping Paper. kimyasal. Bakım hatası.

Manifold Distributor. Manila yazı kâğıdı. Yüksek selülozundan yapılma kâğıt. yerine. Akış dağıtıcı. Dövme demir. desenli kâğıt. Malleable Iron. Elle kontrol. Mannogalactan. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime Manila Writing. (Bakınız. Elyazması kasası içinde. Management. Management Information Systems (MIS). Manila rengi. Pamuk selülozundan yapılma. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri Map Litho Paper. Abaca). Manila selülozundan yapılma Marble Paper. kapaklı insan girme deliği. Adam deliği. katlama dayanımı olan. Seam). (Eş anlamlı. Bir eksen etrafında rulmanlı hamurunda kullanılan bir iç tutkal. Manila etiket kâğıdı. Marble Paper). Guar Gum). Taslak. buhar silindirlerinin Manual Backup. Dekoratif görünüşü çizim kâğıdı. Manuel. kâğıdı. Dağıtıcı boru takımı. Manifold) Manway. Manhole. (Eş anlamlı. (Bakınız. selüloz kaynağı bir ağaç. Manila Bristol. Manila Paper. Kâğıt Mandrel. (Bakınız. Harita kâğıdı. Manila Color. Mecburi. İmalatçı ek yeri. Backup. Yönetim. Müsvedde. Adam deliği. El yazması. (Eş anlamlı. Beyanname. Sipariş üretimi. (Eş anlamlı. Elyazması kapak kâğıdı. Manogalaktan. Kuzey kâğıdı. borularla bağlanan Manifold. Hamur kasası Manufacturer’s Joint. Akçaağaç. Cıvatalarda olduğu gibi dışarıya Manila Rope Paper. Ebrulu kâğıtlar. Manila Rope Shipping Sack Paper. nedeniyle. Marbled Paper. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer Manila Fiber. Hamur akışını hamur Manuscript Cover. Sarı saman rengi. Manila for Oiling. (Bakınız. Manufacturing Order. hamur giriş borusu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Making Order. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı dağıtan. Manila selülozu. Zorunlu. Manila Paper). bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. Yönetim Manila Wrapping. bakan dişleri olan. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manual Manifest. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli koruyucu bir kâğıt. Manual. bilişim sistemleri. Karbon kopya Maple. Manifesto. Manway) Manual Control. Manuscript. Manila ambalaj kâğıdı. (Bakınız. Malafa. Mermerli kâğıt. Amerika’da yetişen. Litho baskı için harita kâğıdı. Erkek diş. Manila Drawing Paper. Çoklu kopyalama kâğıdı. Çoklu karbon kopya kâğıdı. Manila keneviri selülozundan yapılma Map Paper. yatak ile dönen merkezleyici parça. Çınara benzeyen yaprakları olan. Manila torba kâğıdı. Abaca). Çelik dövme. (Bakınız. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. tutkallı dayanıklı bir kâğıt türü. veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. (Eş anlamlı. Bristol. Male Thread. Manila Fiber. Manifold Copying Paper). Yağlı kâğıt yapımında kullanılan Manila taban kâğıdı. Mandrel. Üretim emri. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür Manuscript Binder. Elle kontrol. Manila. kolay eskimeyen kâğıt. Ekipmanın. Sipariş emri. 178 . Manila Tag. Manifold. Manila kâğıdı. Dikiş yeri. Kontrolör üzerinden yapılan veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan elle düzeltici eylem. Kılavuz. Hand Control) Manifold. Hazır stoktan teslim Manila Hemp. Manhole) Manifold Paper. özel alınmış üretim siparişi. Manila çuval kâğıdı. Manuscript Cover). Manifold Copying Paper. El kitabı. Oluklu öncesi. (Bakınız. Manila keneviri kâğıdı. Çemen tohumu gibi bazı Mandatory.

Margarin ambalaj kâğıdı. genellikle her tür kâğıda uygun elyaf cinsi. Genellikle krepli pelür Matrix. yaş kâğıda aktaran iz valsi. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Mat Board. Keçe kartonu. emici özellikte yapılmış. Verimliliği dikkate alarak kullanılmaktadır. Kütle balansı. (2) kâğıdı özelliğinde. Mass. Arzu edilen özelliklere getirme. Malzeme aktarma/yükleme. Mevsiminde. Markalama. boyanacak yüzeyde boyanması Hücreler arasını dolduran madde. Kâğıt veya karton yüzeyine mat boyama işlemi. amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. manyetik özellikli paslanmaz çelik. Desenli pres valsi. görüntü verilmesi. desenli pres valsi yüzeyindeki izi Material Balance. Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş karton. (2) Üzerine iz işlenmiş kauçuk kaplı pres valsi. 179 . ısıl toplamı. Material Cost. İz presi. İz valsi. Marking Press. Material kapak olarak kullanılan karton. Kütüphanelerde. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. Malzeme maliyeti. İç tutkallama. Mat yüzeyli resim kâğıdı. Odun matrisinde lignin. Marking. sigorta. Masking Tape. Masking Paper. ürün Martensitic Stainless Steels. Maskeleme bandı. Bir maddenin özelliklerini belirten form. Preste. işlenmesi zor. Matrix Board. Ebru deseni verme. Surface Sizing) kâğıt türü. Tek bir yaprak yerine. Malzeme güvenlik bilgi istenmediği alanları kapatma. Martensitik paslanmaz bedeli gibi. Düz veya desenli bardakaltlığı Market Pulp. formu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marbling. Mature. Hamura tutkal verme. Matris kâğıdı. Mühendislik grup kitaba uygulanması nedeniyle. (Eş anlamlı. kâğıda özel iz vermek için Match Box Board. Kütle akış ölçer. Nakliye. yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton. Satış amaçlı selüloz. Balance). Madde balansı. Filigran veya Gofraj izi. Mat. sert dokulu kibrit çöpü yapımında Marking Roll. Mass Deacidification. Matris. Mat yüzeyli. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Mass Distribution. asitsizleştirme süreci. Kimyasalları verilen pres. İnşaat işleri. kütle kelimesi kapasitesi. yarı selülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. (Bakınız. Boyacı bandı. Hamur haldeyken yapılan Matte Finish. Olgun. sağlanabilen azami üretim miktarı. Marking Felt. Kibrit çöpü kartonu. ışığın geçmesinin Material Safety Data Sheets. (1) İz keçesi takılarak kâğıda iz Match Stem Stock. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. Kütle asitsizleştirme işlemi. istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Azami kapasite. Pazar selülozu. Kütle boyama. Match Book Cover Board. (Bakınız. Çok düşük korozyon dirençli. Yağlı bir tutkallama. Elyaf dağılımı. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Kütle. işlemle sertleştirilen. Mark. Mermerli görüntü vermek Mass Flowmeter. Matrix Board). Kütle tutkallama. İz. Olgunlaştırma. Single Sheet Method). İz keçesi. Masking. Pazar veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın malı selüloz. Mass Balance. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar çelikler. Material Handling. Surface Colouring) Matte Art Paper. kalıp kartonu. (Bakınız. Mat. Baskı kalıbında. Etiketleme. Kütle dağılımı. (Mass Balance). Maskeleme kâğıdı. Mass Colouring. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. topluca bir Maximum Capacity. Keçe veya kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. Kibrit kutusu kartonu. Kibrit kutusu kullanılan keçe. Yaş Margarine Wrapper. ayni anda birden çok kitaba uygulanan Maturing. Maskeleme. Kalın karton. Tasarlanan kapasite. egütör valsi kullanmadan. Stereotipide kullanılan dişi Masonary Works. Mat Stock. Matt. (Bakınız. Mass Sizing.

İki Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. Ölçülecek noktaya monte edilen algılayıcı. Mezura kâğıdı. Hareket eden Meally. Kraft kâğıdından Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. İmalattan Mean. Ortalama. Measuring Tape Paper. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Azami en. Mekanik bağlama. büyüklük belirleme işlemi. Temizlik MC (Medium Consistency). Kâğıt makinesinde eleğe veren tanklar. Ölçü elemanı. Maximum Width. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri Measuring Tanks. Ebru desenli. Kesikli pişiricilerde yapıldıktan sonraki en büyük en. Ölçüm. Bir makineden çıkacak. Mekanik tahrik. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili 180 . Mermerli desenli. Meat Wrapper. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kâğıtlar. Measured Variable. Motor kontrol merkezi. verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. Mekanik aeratör. Mekanik enerji. Ölçü aletleri. Maximum Practical Capacity. Mekanik kilitleme. MCS (Machine Control System). Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. en. pratikte tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. Mechanical Guarantees. Ölçme. Mechanical Bonding. Ölçen eleman. de denilmektedir. Safiha düz bir yüzeyle. eni. Makine kontrol sistemi. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve Mechanical Drive. (Bakınız. Görece bir sağlayan bağlama yöntemi. Mottled). Mechanical Energy. algılayıcılar. Makine dışında çeşitli yöntemlerle (giyotinde veya MCC (Motor Control Center). kaynaklanan kusurlara karşı. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun elyaflarını kalenderde ezerek birbirine bağlama. Mechanical Paper. Measurement Head. Bir kontrol Mechanical Properties of Paper. mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozuşması. Averaj. Azami genişlikte traşlanmış Measuring Instruments. Referans Mechanical Interlocking. imalatçı tarafından müşteriye Mean Seperation. (Bakınız. Ölçü tankları. Mekanik odun selülozu kâğıdı. Mekanik parçalanma. işlem yapılan bölgeye göre değeri Mechanical Deckle Edge Paper. Ortalama uzaklık. yapılabilecek en fazla üretim miktarı. harmanından yapılma. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). özellikleri. Roughness). Ölçülen değişken.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Deckle. taşlayarak) tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. Azami pratik kapasite. Kenar Measurement. kaba dokulu kâğıtlar. Bir işlem için kâğıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla tespit edilen kesafetin. Kâğıdın yüzeyinin verilen garantiler. QCS lerde kullanılan. Mekanik çerçeve kenarlı değişkendir. Orta kesafet. orta derecede olması. ortalama mesafesi (µm). Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt Mechanical Aerator. Aritmetik ortalama. Tek şaftla birden fazla hızlı kontrol imkânı sağlayan. Ebruli. yazılım ve yükü çeviren tahrik sistemi. pişirici üzerine yerleştirilmiş ve kimyasalları ölçülü olarak satılabilir en geniş kâğıt eni. Mekanik garantiler. Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. (Bakınız. Et sarma kâğıdı. Line Shaft) kontrol elemanlarından oluşan sistem. Kasap kâğıdı. Maximum Trimmed Width. Buna pratik kapasite Measuring Element. Selülozun MCC. Gauge). Ölçü başlığı. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. tanım olduğu için. Bir cihaz veya aletle yapılan çitalarının en açık olduğu durumdaki makine eni. Azami genişlikte (safiha). Kâğıdın mekanik çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. eni biraz daha azalır. kâğıt. Mechanical Degradation. (Eş anlamlı. cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji.

Dövücü veya Medium-Weight Coated (MWC). Eskiden kalmış Menu Bristol. Membrane Filtration. Meş. Fotoğraf kâğıdı bileşiklerin ortak adı. kitaplar. Bilgi depolayan birim. Odunun kullanılan bir reçine türü. viskoelastik 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Merserizeleştirme. Mechanization. Basınçlı ve sıcak kâğıtlarda. Görüntü olarak. yüzeyine jelatin içinde gümüş Mercerization. görüntüsü olan. Kâğıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak Mechanical Wood Pulp. Hafıza. Elyaf yerine grafit olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kâğıtlar. Gerginlik nedeniyle membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre kâğıtta oluşan nem emiciliği. reçinesi. Orta ağırlıkta kuşeli öğütücü makinelerden geçirme. Pamuk elyaflarının tuzlarının sürüldüğü Bristol kâğıdı. Medium Grade. Bunlar arasında. Ticari kâğıt siparişi. Karbon kâğıdı. Yarı işlenmiş Mesh Mount Tile Paper. daha büyük çaplı. seramik mozaiklerin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. kopma dayanımı. Antik görünümlü. uzaması. Cıvalı gözenek ölçümü. Mekanik salmastra. ortamında yaptığı koloidal çözelti. Bir inç uzunluktaki (25. renkli magazinler ve bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine kullanılmaktadır. kenar yırtılma direnci. Görece olarak yüksek yerine. Mesh. asıltısı. Bu davranışı. Mechanosorptive Creep. Mekanikçi. arasında olan. etmeye yarayan düzenek. Medieval Laid. Vasat görünümlü. Makineleşme. Mercury Porosimetry. Medium Writing Finish. kâğıtta ortadaki dalgalı kısım.4 mm) elek gözü sayısı. Fason marka. Dalgalı kısım. seçilmiş ofis artıkları. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit Mechanics. kâğıtlar. CEPI EN gerilim giderme sırasındaki davranışı. Mekanik bakım teknisyeni. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. iç yırtılma direnci. yüzey mukavemeti ve elyaf renkli mektup kâğıtları. Medium Finish. Mechanical Refining. Kâğıtların fabrika ismi Medium Consistency. mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol Melamine Resin-Acid Colloid. Membran filtreleme. Mekanik emicilik kırışıklığı. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Genellikle kesafeti %6 ile %15 Merchant’s Stock Order. Orta kesafet. Kuşe Medium Density Fiberboard. kırışması. veya seramikten yapılma salmastra. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Gaz halindeki kükürtlü organik Medio Board. Mechanical Vibration. Oluklu yoğun. Mekanik titreşim. yapımında kullanılan. Fotojelatin Bristol. Ekipmanlarda Melamine Formaldehyde Resin. Mozaik taban kâğıdı. Melamin reçinesi-asit selüloz. Merkaptan. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. sınıfa. gerilim altındaki davranışı. Bir Mechanosorptive. kaydıyla baskılı matbaa artıkları. Memory. Mekanik emicilik. ne çok düzgün. Çürük yumurta kokulu gazlar. kullanılmamış gazete kâğıtları ve dönüşümlü olmak katlanma dayanımı. karışımından yapılma levhalar. MDF. Mekanik öğütme. Merchant Brand. ne de kaba. Menü kartonu. daha Medium. Cam veya görünümlü. Memo Covers. Basınç veya gerilme etkisiyle. kâğıdın nem alarak kreplenip.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ özellikler. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kâğıt sınıfından Mechanical Seal. alkali ortamda kısa süreli tutularak. Orta kaliteli türler. sürekli formalar girmektedir. ve düşük kesafette olmayan. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için ortamda. Melamin formaldehit görülen bozulmaya başlama belirtisi. Oluk tabakası. patlama dayanımı. bükülme sertliği. 181 . Mercaptan. Orta tabaka. Vasat türler. Mekanik odun selülozu.

Ara kat. galvanizle. (Bakınız. Kâğıt makinesinde Metal Transfer Paper. Mika kâğıdı. Metering Rod Coating. Sulfite Wrapping Paper. Metrik sistem. Suda 182 . Metantiyol diye de adlandırılır. Metallic Mezzotint. Metallic Paper. Meyer M. renklerde görünme. Makine işi. Metering Rod).G. Suyu seven beyaz bir tozdur. Bir ton. Metil Merkaptan. Kibrit paketlerinin ambalajı olarak eskiden kullanılırlardı. sismograf gibi kaplanan. M. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan Yanki Metering Blade. Miseller. Metal kaplama. sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. Tekstil ürünleri sarmak. Metalik kâğıt. Moleküllerin ve Methyl Mercaptans (CH3SH). Ton) Metallic Coating. Cylinder. Ölçü mili.G. Litho.G. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. M. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. çözünerek jel oluşturur. Selülozdan türeme kimyasal bir bileşik. Oluklu ve temizlik kâğıtları üreten makinelerde veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kurutma grupları arasında kullanılır. Yüzey M. Tek yüzü öğütülmüş mika ile Meter Paper. Methyl Cellulose. Rod). kullanılan raspa. Metakromatip. öncesi ölçekli baskı yapılır. Gıda ve kozmetik ürünlerde kıvam fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı arttırıcı olarak kullanılır. Sıcak galvaniz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metachromatype. Kâğıt makinesi kurutma Metamerism.F. Ölçü ekipmanları. Metalik transfer kâğıdı. tahrik parçacıklarıyla kaplama. Metamerizm. Takograf. Ölçü raspası. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama Metric System. Kâğıt veya karton Meyer Rod. olarak kabul edilmiştir. Sıcaklık ve rutubet gibi. Transfer Paper) M. 2204 lb. kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları.G. Türkiye’de bir Metering Rod. Metrication. Ölçü milli Kuşeleme. (Bakınız. Metalik kaplama. Metallic Blotting. (Bakınız. düzgün yüzeyli kâğıt. Belirli bir ışıkta ayni renkte bölümünde Yanki (M. M. Tutkal preste silindiri. bakır gümüş tozu gibi metal Mezzanine. tarafında bulunan ara katlar. (Machine Glazed). Ayar raspası. Cylinder) silindir kullanılarak tek görünürken. Mica Paper. zerreciklerin bulunduğu Asıltılı sıvı ortamlarda oluşan. Metalik kaplanmış emici kâğıt. (Machine Finished). Perdahlı. Metrikleştirme. meyve sarmak için sistemler.G. Metering Equipments. Violet Poster Paper. kâğıtlar. Short Metallic Coating). Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. Ölçümleme. Uluslararası ölçü sistemi uygulaması. Erimiş metrik sisteme dönüştürme. Metallic Paper. 1000 kg. (Kısaltılmış. Yanki silindir. Coating). Kullanım Gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. Grafik kâğıdı. sırasında ortaya çıkan kükürt kokulu bileşikler. Metering. Kalenderlenmiş. Metil selüloz. İngiliz ölçü sisteminden Metalization. Sülfat selülozu üretimi askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. Ayar mili. Üzerine helezon süre dudak kâğıdı olarak lokantalarda bardak içinde peçete şeklinde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını olarak kullanıldı.G. Micelles. Rod Coating). farklı tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Kâğıt makinesi salonunda. Perdahlı Litografi kâğıdı. Perdahlama silindiri. Metric Ton. tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan Patron kâğıdı. çeşitli ışık kaynakları karşısında. Ölçümleme sistemleri. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Perdahlı mavi pelür kâğıdı. Moleküler kümeler. Bakır klişe baskı. Egütör valsi izleri verilmiş olanları yaygındı. yüzeyini alüminyum. (Bakınız.

olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. Sulandırılmış kireç. Hamur kasasından sıkışmalar. Electro-Polishing) (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik Micro-Turbulance. Ortadaki. Intercelular Layer) yapıda petrol yan ürünü. Karıştırma kısımlar. Mikro iplikçik. Orta tonda baskı. çıkan jetin. Çok iyi öğütülerek döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden Mikronize edilmiş talk. bulunmamaktadır. Point). Mikroorganizmalar. Bakteri selülozu. Mikrop öldürücüler. Mikronize edilmiş. örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını Microparticle Retention Systems. fabrikasında. Mikro parlatma. mürekkepli olduğu baskı örneği. Üç katlı kâğıtlarda orta tabaka Microelectrophoresis. Mikro kâğıt. Mikrobiyolojik Şlaym. parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların bir arada Slime). Mikrobiyolojik inceleme. Genel toplamda. Orta lamel. Bacterial Celulose ) kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. Hücre duvarında. Çek/senet kâğıtları. Bir sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. Microbiocids. (Eş olarak kullanılır. örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. 183 . parçacıkların tutunabildiği sistemler. Mikro kristal parafin. Kâğıt Micro Paper. Yüzeyin %25 ile %75 arası hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. Mikrometre. Selüloz lifleri daha uzundur. (Bakınız. Silika veya Bentonit Microbiological Slime. Microbiological Survey. Perdeli hamur bütesi. kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. yapımında kullanılan. Çöl tipi Micrometer. sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. Mikrobiyolojik analiz. karton veya mukavva ortamlarda gelişirler. Kâğıt. (Eş anlamlısı. Mikro Kappa sayısı. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar gösteren Kappa sayısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin Microcrystalline Wax. Microfibril Angle (MFA). Ara kâğıtları. Microfiltration. Odun elyaflarının arasında selülozu. Micro Kappa Number. Bir inçin binde biri. Mikrofibril. yüzey parlatma işlemi (Bakınız. Middles. Mikro sıkışma. Mil. sistematik alınan Manyetik mürekkeple üzerine yazı yazılan kâğıtlar. Büyük büte Microfibril. 0. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi Microfibrilated Cellulose. Mikro kristal selüloz. Hamur kasası ve Micro-compression. olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa Middle Lamella. bulunduğu sistemler. Mikro elektroforez. Kâğıt fabrikaları su Micronised. (1) Elyaf öğütülürken.02µ ile 2µ arasındaki Manyetik karakter tanıma kâğıdı. Kireç sütü. İkincil Midton. Kâğıt üretim Microbiological Analysis. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi Mid. Mikro iplikçik açısı. borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan öğütücü tarafından elyafa uygulanan küçük sıkıştırmalar. Micro-Polishing. Mikro filtreleme. Kâğıt olarak kullanılan kâğıtlar. (Eş anlamlı. küçük türbülanslar. Midfeather Stock Chest. parçacıkların membran filtrelerde filtrelenmesi. Yüksek kaliteli bir yazı kâğıdı. kalsit gibi maddeler. Islak imzalı kâğıtlar. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı Microcrystalline Cellulose Pulp. belirlenen hamur hatlarında. Bakteriler tarafından Laboratuvarda elde edilen selüloz içindeki lignin miktarını oluşturulmuş selüloz. eliptik şekli ile ortada bir perde ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan oluşturarak yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Microorganisms. anlamlı. Mikro türbülans. Microbial Celulose. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. Mikrofibril selüloz. Nanocellulose) Milk. (Eş anlamlı. Mikroskobik belirleyen analiz. Mikro kristal katmanlı bölge.

(Bakınız. (Üretim hattıyla özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Mimeo Bond. Sızdırmaz Mill Heads. Mill Line. gramajı yüksek ve Mimeograph® Paper. Ölçüleri tam olan kesim. 184 . asit. (1) Kâğıt fabrikası. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. Mill Blanks. Stensil defalarca Kalenderlenmiş kartonlar. Yarım vardiyayı geçmeyen Mill Edge. Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta Milk Carton Board. Kaolin ve kalsit çıkan döküntüler. Fabrikanın kullanılan kâğıt. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. Teksir makinesi. Fabrikasyon karton. Genellikle yuvarlak elekli Millwide. Fabrika markası olan. Mimeograph®. makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. Mineralization. karıştırılmamalı). İsim hakları alınmış Milk Can Gasket. Fabrikasyon kesim. Gerçek Bristol. Çeşitli olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. Minor Repair. Fabrikasyon ek yeri. Tampon. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmemiş Mill Wrapper. Süt kutusu kapak kâğıdı. katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu Mill Sized. (Bakınız. Küçük tamirat. ebatta ölçü hataları oluşur. Çerçeve kenarı. Milk Cap Board. Süt şişesi kapak kartonu. Mill Count. sembolik akış şeması. özellikli bir kâğıt. Herhangi makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. Fabrika döküntüsü. Fabrikasyon ambalajlı. Kâğıt makinesinde. değirmen anlamındaki kelime. temizlik kenarı. Üretim sırasında ambalaj türü. Fabrika etüdü. Fabrikasyon karton. anlamında kullanılmaktadır. Büte temizleme fıskiyesi. Pano üzerine işlenen olmayan kâğıt markaları. Tampondaki kenar. Dayanıklı süt kartonu. türü. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Sızdırmaz fabrikasyon ürün çeşitleri. Selüloz öğütme değirmenleri Mill Splice. kartonları. Hidroklorik karton. Şablonla çoğaltma kâğıdı. Mimeotype Stencil Paper. Stensil kâğıdı. Mill Boards. Orijinal Karton. Markalı. Bir kâğıt fabrikasında yapılan ve kelime raporlanan etüt. Şablon baskıda Mill Brand. Teksir kâğıdı. kelimeye “orijinal” veya “fabrikasyon” anlamı yükleyen Mill Study. (Tetrapak ticari adlarından biridir). Kâğıt fabrikası çapında. Markalı ürün yelpazesi. İkincil Duruşlar. (2) Arkasından gelen (Bakınız. Anorganik asit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Milk Bottle Caps.G. M. (Yanki) silindirde perdahlanmış Bristol Mineral Acid. Fason MIMIC Diagram. Mill Roll. Organik maddelerin su ve Dökme alınıp paketlenmemiş. Üretim sırasında ortaya Mineral Filler. Bad Splice). İnorganik asit. kullanılan kısaltılmış kelime. Mimik diyagram. Mineral dolgu maddeleri. kâğıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Mill Bristol. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine tutkallanmamış. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. bobin Minor Stoppage. Mill Cut. Kâğıt bobinlerinde. Machine Made Deckle Edge). üretim döneminden kalma. Parçalanma. Makinedeki tamiratlar. Kalınlığını silindir makinede sağlamış. Mill Broke. Fabrikasyon paketli. Fabrikasyon Bristol. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. Hata duruşu. sülfürik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. Sonradan yüzey işlemle Mill. Milk Bottle Caps). kâğıt hamuruna katılan. Matbaada giyotin kesiminde. Cilt kapağı ile maket kâğıdı. Fabrikasyon tutkallı. köşelerde açısal hatalar ve Mining Nozzles. kâğıt kenarı. Fabrika çapında. karbondioksite dönüşmesi. tutkallanmış kâğıt veya karton.

(=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade Moisture Ratio. Moisture Barrier Building Paper. Gri karton türündendir. Karışık hurda kâğıt. hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. Rutubete karşı karıştırılması. Tadilat. biyolojik Misalignment. Normal nişastaya göre çabuk Misregister. 185 . Doğal ve öğütülmüş MIS (Manufacturing Information System). kuru bazda. toplayıp. Rutubet geçirmez kâğıt. Su alma özelliği süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. Fiziksel. Kabuklarından elde edilen bulunan su ağırlığının. (Making Order). ağırlığın % 6-7 yetişen bir çalı. anlamlı. karar vermede kullandığı sistem. edilen kâğıt gramaj sistemi. Muhtelif. Mitsumata çalısı. Mist Board). olmayan kâğıt. (2) Moisture Measurement. Sipariş verme. Mixing Chamber. Elbiseleri neme. Modified Aeration. Mixed Papers. Rutubete dirençli. Rutubet miktarı. rutubeti hem selüloz oranına sahip. kullanılan sülfit selülozu. Modified Starches. hamurların. sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol Mixing. (1) Düzgün bir hamur karışımı elde sistemi (QCS). Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. Moisture Content). (Bakınız. Modifiye nişastalar. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. dolgu maddelerinin ve kimyasalların Moisture Proofness. Hamur kasası (Silindir makinede) % 10 a çıkar. Üretim kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. edebilmek için. Rutubet geçirmezlik. Baskı kaçıklığı. Kâğıdın Modification. Aktif çamurlu (Bakınız. si arasındadır. kaçıklık. Kâğıt makinesi Mixed Wastes. Moist Pulp. yüksek dirence sahip olma. 25”X 40” ağırlığına oranı. üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. Sıvıları koyulaştırmak için kullanıldığı kadar yüzey tutkalı Miscellaneous. Bu selülozdan yapılan kâğıt. Karıştırma. Moisture Content. Kâğıt içindeki su ağırlığının. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar ayrılmamış her tür kâğıt. yaş bazda. aktif çamur miktarını yüksek tutup. Yaş selüloz.M. Yanlış ayarlama. Rutubet ölçümü. Esneklik katsayısı. Mixed Wastes). Mixed Box) Kâğıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kâğıt M. Mist Gray Board. M. doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. arıtmada. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle Mix Box. Mitscherlich selülozu. Rutubet kontrolü. Dry Basis. kâğıdın ağırlığına oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Modifiye havalandırma. Mitscherlich Pulp. Baskıda meydana gelen hazırlanır ve etkisi güçlendirilmiştir. Moisture Regain. Hamur kasası (Silindir makinede) (Eş Moisture Ratio. Wet Basis. karton. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen veya QCS aracılığıyla yapılan kâğıttaki nemin ölçülmesi. Modifiye yol açan duruşlar.O. Yüksek miktarda İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. yapımında da kullanılır. toza ve güveye modülü. Toplanıp. morfolojisinin ve bilişim sistemi. M Latincede 1000 demektir. Laboratuvarda Harman yapmak amacıyla. veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişasta türevleri. Rutubet oranı. (Bakınız. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. Sonradan alınmış rutubet. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı deformasyon ölçüsü. Hurç kartonu. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. Elastiklik Mist Board. aydınger kâğıdı yapımında engelleyen kâğıt. cinsine göre üzerine kurulu. Modulus of Elasticity. Değişiklik. Japonya’da değeri. havalandırma Moisture Resistant. Moisture Control. Kâğıt bünyesinde Mitsumata. Rutubet oranı. Düzeltme.

Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. Bir tür kalıplama anlamına gelen Monitoring. Mother of Pearl Paper. el yapımı Mordant. Atalet momenti. ürünleri. Makine dizgi kâğıdı. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. “Sheet Mold” diye elek türü de (PP. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Kâğıdın nem Moment of Inertia. Monosakkaritler. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Misina gibi tek kâğıdı türü kâğıtlarda. Ayrıca kaydederek yapılan ölçüm işlemi. Sert ağaç türlerine daha Mold Machine. Elyafların morfolojik üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. (1) Ekran. ortalama elyaf uzunlukları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Welts. Elektrikli. açılmadan damarlı. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Nem izi. kalınlıkta kâğıt elde edilir. atkı veya katlanmış olarak kalabilme özelliği. Moliyer diyagramı. Motor. Telgraf kâğıdı. Cylinder Mold) Monotype Paper. Kalıplanabilme. Mollier Diagram. En az 3 karbon Molded Pulp Products. Bu olan değer. anlamlı. hücre çeperi Molecular Weight. Morphological Properties of Fibers. Kabarma. Molekül yapısı. kâğıdın katlandığında. Monoblister (Clamshell). sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. elekte belirli hacimdeki seyreltik hamur süzülerek istenilen Monitor. Bunlar arasında. 186 . Mold Resistant Paper and Boards. Molded Pulp Packaging. Kalıba dirençli. Molekül ağırlığı. Ambalaj Monoflament. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren Morphological Structure. Mono sülfit selülozu. yuvarlak elekte kalınca kâğıt. Bir bileşikte kendini kalınlıkları. Bilgisayarda izleme. Molecular Structure. Kalıplanamayan. Kalıplanmış ambalaj. fibrilleşme açıları. olarak üretilen karbonhidrat. Mors alfabesi ile telgraf havanın rutubet taşıma kapasitesinden yararlanmada metninin üzerine yazıldığı. tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. Fixative) ve kartonlar. Bir cismin harekete nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. Elek. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. Şekilsel yapı. ambalaj. Renk sabitleyici. atomuna sahip. Çeşitli şeffaf plastik levhaların “Hand Mold”. Monosaccharides. genellikle 6 karbon atomlu. kaplama kâğıtlar. Kalıba dirençli kâğıt (Eş anlamlı. tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya Mold Resistant. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj belirlenmektedir. Tek damarlı. Üzeri sedef görünümü verilmiş. şerit hale getirilmiş kâğıt. Mordan madde. büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. Genellikle nötür kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. ağaçlarda besin Yumurta viyolü. Tek telli. Sıcaklık artışıyla. karşı gösterdiği direnç. kullanılan bir diyagramdır. çözgü ipleri. diyagram. Motor. Viyol türü Monorail Conveyor. Monoray taşıyıcı. Monotip kâğıdı. Yumurta viyolü. (2) Ekranda izlemek. Tavanda veya kâğıt hamurunun vakumla şekillendirilmesiyle yapılan zemin üzerinde bobin sevk eden taşıyıcı yapı. atom ağırlıklarının toplamı. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı Mold (Mould). Molding Machine. Mold Made Paper. kullanılan eleğin adı da eklenerek “Cylinder Mold”. Boyama veya görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Kalıplama makinesi. özellikleri. Sedefli kâğıt. Bilgisayar ortamında “Mold” veya “Mould” kelimeleri kullanılmıştır. elyaf oluşturan atomların. elyaf çeşitleri. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve Morse Paper. üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. havalı veya hidrolik motor. Kalıplanmış kâğıt ürünler. (Eş uygundur. Üzerinde kâğıdın oluştuğu elek. Monosulfite Pulp. Moldability. Şekillenebilme. Morfolojik yapı.

(1) Ebruli olma (2) (Düzensiz) Mermerli boyama. Ebruli. boyanarak desen verilmiş kâğıt. Çok silindirli kurutma dalgalı. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilen selüloz kaynağı. Multipass Inlet. Mottle). Mermerli kâğıt veya karton. Çok katlı uzun elekli makine. veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Motor kontrolü. Çok silindirli kâğıt makinesi. kasası türü. Montaj kartonu. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset Mounting Board. Kâğıt Motor Cooling Air. Ziftlenerek çalıştırılması. desen. Mermer dokulu işlenmiş. Çok geçişli hamur kasası. Hamurun Mulberry.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. Ölüm nedeniyle. Motor yol vericisi. matbaada siyaha Multimetal Plate. Maket kartonu. Mould ile başlayan tüm kelimeler için bakınız. Matem kâğıdı. Çok tür kâğıt üreten makine. (Bakınız. (1) Mermerli. Mullen) Motor Shaft. Multigrade Machines. Dut. Multilith®. Multipass Headbox. Mullen Burt Tester. Kurutma bölümü motorlarından biri. Mottle (2)) Multilayer Paper/Board. Mültilit ofset kâğıdı. Mount Hope Roll. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. Mottled. Çok katlı kâğıt üretiminde bir hamur Motor Starter. Zirai örtü kâğıdı. Multigraph Paper. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. Mülti metal baskı kalıbı. soğuğa karşı battaniye gibi Motor Control Center (MCC). Motor soğutma havası. (Eş anlamlı. Mültilit. (Bakınız. pamuk selülozu kökenli. (1) Mermerli renk. hazırlanan. Mottled Finish. (2) Harelenmiş. Burst/Bursting Test) Motor Drive. Mullen mukavemeti. Çok girişli hamur kasası. Backtrap Mottle) Fordriniye makine. örtmesi için üretilen kâğıt. Patlama mukavemeti. 187 . Mottle Test. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline kullanılan eğri/kambur vals. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kâğıt Mottled Color. Çok katlanmaması için. Dut ağacı. Çok geçişli giriş. tanıdıklara yasta olunduğunu bildirmek üzere Multilith® Paper. (Bakınız. Tahrik motoru. Açma valsi. boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. Multichannel Headbox. Kambur vals. Pres keçesini Multilayer Web Forming. Renkli krapon kâğıdı. Mermerli. Ebruli. İki katlı bozukluğu. içinde oldukça uzun yönlendirici ve dağıtıcı levha bulunan hamur kasası. Mültigraf. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli Multicolored Crepe. Mottling. Mottle. Yas kâğıdı. Mullen. Motor kontrol panosu. adını Mullen tipi cihazdan alan test. bitkileri veya toprağı sıcağa. nedeniyle düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü Multifourdrinier. Çoğaltma makinesi. Silindir elekli makinelerde. Motor mili. Motorun yol vericiyle Mulch Paper. üretilmiş Kâğıtlar. Multigraph®. Sera kâğıdı. dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Çok katlı kâğıt veya karton. Harelenme testi. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan Multicylinder Drier Section. Mürekkebin kâğıttaki emicilik ve pürüzlülük Multicylinder Machine. (2) Düzensiz türünü üretebilen makine. makinesi Mourning Paper. Bir yıllık taze sürgünlerin bir saptırıcı etrafında dönerek aktığı hamur kasası. Montaj. (Eş anlamlı. Esmer ve beyaz testlayner tipik “Mold” başlığı. dağılmış. (Bakınız. Mounting. Burada kâğıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. alacalı görüntü. örneklerdendir. Çok katlı kâğıt üretimi. Mürekkebi partisi. Harmanları farklı olan hamurlardan çok katlı olarak Mould. Çok kanallı hamur kasası.

Multiwall Bag Kraft Paper. Munition Paper. kapağı olarak kullanılan karton. hem Music Paper. Ek. Fişek kartonu. Çok dalgalı oluklu makinede) manfoldlu hamur dağıtıcısı. makine. 4) buharlaştırıcı. (Bakınız. Genellikle alt ve üst Music Lithograph Paper. Org veya kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. katı. delikli hafıza şeridi yapımında süreci. birden yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. Av tüfeği fişeklerinde Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten kullanılan karton. Çok katlı. Çok kademeli pişirme. Kâğıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. Dupleks anlamında olmayan. Kaskat ağartma. buharlaştırma sistemi. piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Tuvalet ve hamur kasalarında bölgesel denetim sağlamak amacıyla kağıdı gibi çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma uygulanan parçalı yapı. Çimento veya Bir dizi evaporatörden oluşan. Multiply Board Machine). (Eş anlamlı. Kaskat/Kademeli kullanılmış oluklu mukavva türleri. Kaskat evaporatör. Çok katlı torba kâğıtları. Fakat bu durum makine dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kâğıtların sonradan üst üste getirilmesiyle sağlanır. mukavva. Multilayer Web Forming). Metrenin 10000 katı. Multistage Cooking. Solfej kâğıdı. Kilometrenin 10 uygulanan çok katlı yapı. Kalenderlerde Multiply. Çok kademeli evaporatör. Bölgelere ayrılmış. Hem uzun eleklerde. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner Multiple Effect Evapotrator. Çimento torba kâğıdı. Multiwall Paper Sack. seri bağlı ve yüksek verimli un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. Multiply Web. Çoklu elekler. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kâğıtları için de kullanılmaktadır. olmayan. Music Lithograph Paper). (Bakınız. otomatik Multiply Paper Making Process. (Fordriniye elekli Multiwall Corrugated Board. Çok kademeli ağartma. 10 kilometre.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiple Branching Manifold. Multizone. Çok katlı kâğıt torba. Temizlik kâğıtlarında Myriameter. Multiply Web Forming. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan genel amaçlı kelime. Müzik albümlerinin yöntem. Albüm kapak kartonu. Otomatik piyano/org kâğıdı. Çok katlı karton makinesi. Multistage Bleaching. Müzik notalarının katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Multiply Formers. Multi Sectional Drive. elek Music Roll Paper. (Bakınız. Çok kademeli süreç. kullanılan kâğıt. Laminated Web) Multiply Web Forming). Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir Music Cover. fazla eleği olan kâğıt makineleri. kullanılan karton. Fişek kartonu. (Bakınız. Bir selüloz ağartma süreci. Çok katlı kâğıt üretim olarak çalması için. Çok parçalı tahrik. de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. Çok katlı kâğıt. 188 . Multistage Process. Multiplay. Multiply Board Machine. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için Munition Board. Mirametre. Çok bölgeli.

Gıda. Planlanmamış ve kazanın Pearl Paper). basıldığı kâğıt. Yerli selüloz. Peçete. çok düşük gramajlı ve Negligence. hayvanlar. Nano kristal selüloz. keçelerinde uygulanan bir yöntem. yumuşak dokulu. Nepal Paper. Bir pompanın kayıplar çıktıktan sonra (net) kaç Natural Colored. Temizlik kâğıtları Negative Photographic Paper. bir mikronun altında keçesi gibi tekstil ürünlerini ucu kancalı özel bir keçe iğnesi boyları olan ve elyafın asit hidroliziyle muamelesi sonucu ile ekleme işlemi. Nanoselüloz. Paper). boyu birkaç mikron olan selüloz lifi. Paslanmayı önleyici ve dikiş levhaların. kurutma Boyu nanoselülozlardan daha kısa. Natural Purification. Doğal temizlenme. 189 . Kazan suyu doğal dolaşımı. üretilen. Nano Whiskers. Negatif kâğıdı. çapı Negative Heliographic Papers. Nail Strength. (Eş anlamlı. Crown) Nanofiltration. Pompalar bir ile kendiliğinden çıkması. Sıcaklık nedeniyle oluşan yoğunluk farklılıkları üretilen kâğıt. İhmal. Doğal çekiş. Negative 0. metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. Nanoselüloz parçacıkları. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak Paper). İğneli dikiş. Baca gazının baca uzunluğu nedeniyle pompada delinmeler yaşanır. Needling. iğnelerini paketlemekte kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Natural Dyes. Bir Needled Felt. İğne kâğıdı. akışkandır. (Eş anlamlı. Elyaflardan oluşan ağ. yetişen bitkilerden elde edilen selüloz. Peçete kâğıtları.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. siyah renkli kâğıt. Nano Crystalline Cellulose (NCC). Doğal boyalar. kozmetik gibi pek Negative Crown. Ağ. Nacreous Paper. Nano yapıdaki selüloz. Membran filtrelerde. Kâğıt makinesinde kullanılan. Elek ve keçelere uygulanan Nanocellulose. Edge Nail Strength). çok katlı kâğıtlar. yanal hareketlere karşı dayanım direnci. Eni 5- el dikişi. Aşırı elyaflarının birbirine geçirilmesi. Bu selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. Doğal renkli. Aksi takdirde cebri fanlar miktar aşağıdan veya yukarıdan emiş yaparken bir miktar kullanılır. değerden sonra pompa emiş yapamayacağından Kavitasyon Natural Draft. Net pozitif emme yüksekliği. (Bakınız. (Bakınız. Bitkiler. Dikme. Nanofiltreleme. Azami NPSH sayesinde oluşan alt ve üst noktalardaki sıcaklık farklılığı değeri ideal şartlarda/kayıpsız 9. Kâğıt peçete. nedeniyle kazan içindeki suyun hareketi. 20 nanometre. Fotoğrafçılıkta negatiflerin Napkin. (Bakınız. Savsaklama. su emici. İçine boya katılmamış. kristalimsi madde. göre daha düşük kesitte olan vals türü. Defne ağacı selülozundan.81 metredir. Negatif taç (valsi) Orta kısmı kenarlara çok alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. O bölgede veya o ülkede Network. Kurutma ve pres öğütme sonucu oluşur. Kıyısından dönülmüş. Çivi mukavemeti. Sedefli kâğıt. Çivi çakılan fiber Needle Paper. Önceleri oltası gibi olan bir iğne ile keçenin ip/dikiş kullanılmadan viskozitesi yüksekken zaman içinde vizkozite düşer. elde Natural Boiler Water Circulation. NPSH) Native Cellulose. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. (Keçe iğnesi ile) dikilmiş keçe. Ucu balık araya geldiklerinde jel halde bulunur. Needle Punching. Mother of Near Miss. Negative Paper. Nepal kâğıdı. Napkin Papers. NPSH (Net Positive Suction Head). Net Positive Suction Head (NPSH). Negative grubundan. eşiğinden dönülmüş olay. N minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. (Barbed Needle) elde edilen sert. (Eş anlamlı.

Asidik veya bazik özellik Amerikan normlarında kalınlığı 0. Daha sonra dinamik News Lined Board. Newsprint. sarma News. Nip. valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için Newsboard. Düz baskı preslerinde çıkarıldıktan sonra kalan enerji değeri. Meme ucu. Nötür Kraft kâğıdı. Standard Newsprint tabiri bildiğimiz gazete basıncı/yüksekliği dikkate alınmalıdır. Gazete.009 inç (=0. Nötür tutkallı Newton tipi akışkanlar denir elektrik yalıtım kâğıdı. gazeteleri görmektir. Elektrik yalıtım dayanımı ve kâğıt Ninepoint Corrugating Material. sonradan sodyum preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. Neutral Size. Ninepoint olmadığı için kullanılan. havuzlarında. Tekstilciler tarafından açıklama için “Point” başlığına bakınız. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden Newsposter. için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. Eski gazete kâğıtlarından. Newton akışkanı. Bobin makinelerinde. Yuvarlak elekte eski veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. nötür ortamda üretilmiş. Afiş kâğıdı. Öğütücüde harcanan Newsprint Sheets. Sabunlaşmış reçine tutkalı. (Bakınız. son derece dayanıklı.009 inç (=0. Ninepoint Strawboard. Gazete ambalaj kâğıdı. karbonatla nötürleştirilen selülozlar. baz özelliği göstermeyen Kraft kâğıdı. Dokuz puanlık fluting mukavemeti çok yüksek. ambalaj koruyucu muhafaza işlevi gören parça. Dokuz puanlık saman fluting. Net Refining Load. Tek tarafı kuşe bir Bristol. Kuşeli Bristol. Amerikan normlarında kalınlığı 0. Köprüleşme. kâğıtlarını tanımlar. Nip. ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden Ninepoint Semichemical Board. ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. Nip Guard. türbülans kayıpları için harcanan enerji gazete basımı için kesilmiş kâğıt. Net öğütme yükü. Gazete kâğıdı. Ningbo Fold. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Daha geniş Neutral Kraft. elyafların polimer ağı yaratarak meydana Newtonian Fluid. Kâğıdın iki vals arasında preslendiğinde oluşan Neutral Sulfite Pulp. Avrupa normlarında bu tür türü. Pres ve kalenderlerde. kayma gerilimiyle doğru orantılı olduğu akışkanlara Neutral Gummed Electrical Papers. mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. Network Flocculation. amaçlı üretilen gri kartonlar. Nötür ortamda üretilen bobinajda kâğıt. Ebat kesimli gazete kâğıdı. Kraft selülozundan yapılan. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. Testin amacı her iki durumda da pres valslerinin nip boyunca eşit baskı uyguladığını Newspaper Wraps. Deformasyon hızının getirdikleri kitleleşme. düşük baskı sayılı gazete basımı için. Pompa hesaplamalarında emiş tanımdır. Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. arıtma ünitesi gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. İki News Vat Lined Chip. Nip baskısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ da daha yukarıya basarlar. Nip muhafazası. Gazete basımı için üretilmiş Nipple. Gri karton.22mm) gelen göstermeyen (pH değeri 7 olan) mukavemet kazandırması saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt.22mm) yalıtma amaçlı kullanılan kâğıtlar. Net ağırlık. Nipel. gazete kâğıtları. Nötür tutkal. kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. Bridging Flocculation). (Eş anlamlı. Nip Load. Önce statik olarak bir örnek alınır. News Vat Lined Chip). Ebat olarak enerjiden. Nötür sülfit selülozu. Nip yükü. Gri karton. 190 . (Bakınız. Nip Impression. Şebeke oluşturma. olarak test örneği alınır. “Wet Nip” sırasında sodyum sülfitin kullanıldığı. asit veya Corrugating Material). Nip basıncı. Pişirme baskı alanı. yapılan baskı kuvveti. Genel bir Nip Pressure. Çizgisel baskı yükü. Presbant kâğıtlarının bir gelen fluting kâğıt. İlan kartonu. boyunca dağılımı karbon kâğıdı ile test edilerek belirlenir. paket halinde satılan Net Weight. Preste nip baskısının nip News Bogus Paper.

Kırılgan. (Eş anlamlı. Azot dioksit. 100 veya 144 adetlik bir top belirli ebat ve gramajdaki kartonun net ağırlığı. Azotlu Endirekt ısıtmalı buharlaştırıcı. Anma. yağ veya gaz Nakliye amacıyla bu değerde üretilirler. Carbonless). Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. radyo gibi Nondestructive Inspection (NDI). Nondestructive Inspection. kâğıtlar. çok hızlı kâğıt makinelerinde. safihanın alt ve üst reçine kaplı kâğıtlar. (1) Nominal ağırlık. Bu anlama gelen Noncurling Gummed Paper. Öğütücüde Nondestructive Tests (NDT). bakımda kullanılan. (2) afiş ve poster basılan kartonlar. 500 veya 480 adetlik Nonfading Poster. temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. Nonintegrated Mill. kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. (Bakınız. (Benzer anlamlı. Yoğunlaştırılamaz gazlar.Rated). (Eş anlamlı. durumunu Noisless Paper. Nominal kâğıt ağırlığı. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. emiciliğinin olmadığını gösteren bir terim. kırılarak kopan. Gr/L olarak ifade edilirler. Azot emisyonu. esnek olmayan karton. Emici olmayan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nitrating Paper. Sigara kâğıdı gibi. tiyatro. Noncontact Evaporators. gerilimden geride kalmadığı Nonbender. Nominal Mass. Alevlenmez içerdiği için bu adı alan. ölçüm yöntemi No Load Power. Kâğıt sesinin kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. içinden hamur geçerken çekilen güç. Azot oksidin havayla Yoğunlaşmayan gaz maddeler. Nitrogen Dioxide. Etiketinde yazılan. ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. özel olarak kaplanmış Nodulizing. Aday göstermek. duyulmasının istenmediği. Kestirimci bakımda kullanılan. donanıma zarar vermeden. Nominal. Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram kökenli maddeler. Bobin devresi Nominate. Akımın. nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. yandığı zaman alev çıkarmayan Nitration Pulps. temiz görünümlü kâğıtlar. opera. Nominal Weight. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. Kestirimci bakımda. kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu Noncombustible Paper. Nonfibrous Additive. Bükülmeyen (karton). Solmaz poster kartonu. Filtre edilemeyen kalıntı. Nitrat selülozu. herhangi bir tahribatsız Noiseless Program Paper. “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü Kıvrılmaz kâğıt. bulundurmayan yük. Noisless Paper). No Draw Drier. donanıma zarar vermeden. geçirimini önlemek için kullanılan. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. Hışırtısız kâğıt. Tahribatsız kontrol. Noncondensibles. Temassız buharlaştırıcı. Çok saf pamuk Noncarbon. buhar. yani Nondestructive Control (NDC). % 35 kuru maddeli yaş selülozların genel adı. Karbonsuz. veya lamine edilmiş ambalaj kâğıtları. selülozundan üretilen. Sadece kâğıt Nonbibulous . Elyafsı olmayan katkı maddesi. bileşikleri çevreye/havaya salma. Yüksüzken çekilen güç. Ofset baskı ile bir top belirli ebat ve gramajdaki kâğıdın net ağırlığı. Çekişsiz kurutma. Nondestructive Control). İyonlaşmayan bileşik. Paslandırmaz-yağ Nodules. Amerikan standartlarında Nonfilterable Residue. Su. Endüktif olmayan yük. Azot salımı. cinsinden ağırlığı belirleyicidir. geçirmez ambalaj kâğıdı. 191 . Tahribatsız test. 500 veya 1000 Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. Tahribatsız kontrol. Kâğıt için kullanılan ve su veya selüloz üreten fabrika. Kestirimci bıçaklar kapanmadan. Pamuk selülozlarının. Noninductive Load. Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen tasarımı. Nonionic Compound. kâğıt. Alev almaz kâğıt. sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. Büküldüğünde yükler. Nitrat kâğıdı. Entegre olmamış fabrika. % 35 kuru maddeli selüloz hazırlama. Sessiz kâğıt. Nitrogen Emission.

selülozlar. her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve Notify. kâğıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki Nonpasted Blanks. Normalde açık vana. yapımında kullanılan kâğıtlar. Nuclear Gauges/Gages. uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya Nozzle Slice. NOX. en eski tampon alma yöntemi. Dönerken oluşan vakum. Hışırtısız kâğıt. Yıllar içinde tecrübe kartonlar. Geri dönüşümsüz mihver boru. Kâğıt makinesinde tampon arasından kopar. Fıskiye memesi. Üretimi aksatmadan. pamuk. edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama Nonporous Woods. keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. uzun elyafların kimyasal selüloz. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. Bildirmek. Keçe türü Nozzle Headbox. 192 . İşletme yetkisi olmayan kişiler. İçindeki Nowel News. Nontarnish Paper. Radyoaktif kaynaklı ölçüm cihazı. Nonselective Flotation. Uyarmak. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. (Bakınız. kaybeder. Keçeler. sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler. Çift katlı karton. katmanlı olarak üretilmiş karton. buruşturulduğunda ses çıkarmayan No Sulphur Pulping. Nontest Chip. “Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. almak amacıyla kullanılan. Leke yapmayan kâğıt. Çok küçük “Selective Floatation” işleminde. dolu tamponu mal sarıcıdan Non Operating Personel. Ucuz market kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. Uyarıda bulunmak. Nozul tipi cetvel ağzı açıklığı. İskandinav türü tampon alma (Bakınız. Genel olarak defter Nonreturnable Core. Islanmaz keçe. Dokunmamış kumaşlar. kendir. kumaşlar. Nonwood Fibers). Netwona uymayan akışkan. Keçe. Kimyasal olarak içinde Normally Open Valve. Nordic Turn-up Reeling. Not kâğıdı. Nonwoven Felts. Nozzle. Nonrattle Paper. Enerji yokken kapalı vana. Dokunmamış keçeler. Noxious Gases. Newtonian Fluid) yöntemi. Nonwetting Felt. kâğıtlar. makinede çift katlı olarak üretilen Normal Capacity. Flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. sadece belirlenen bazı ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. Bu kişiler işletmenin başka Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. Azot oksitler. Normal kapasite. kapalı vana. Nozul tipi hamur kasası. Nonrust Paper. Enerji yokken demir olmayan kâğıt. Nötür sülfit-yarı Nonwoven Fabric. ağaçlardır. Seçici olmayan Flotasyon. Saman. Odun dışı bitkilerden kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen elde edilen selüloz. Gözeneksiz ağaçlar. Gazete kâğıdı. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Sıra karton. Notebook Paper. Zehirli baca gazları. Normally Closed Valve. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. romanları kâğıdı. kimyasalların lekeye neden olmadığı kâğıt. Operatör dışındaki kişiler. Cep romanı kâğıdı. Normalde kapalı vana. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Kükürtsüz selüloz üretimi. Hiç bir teste gerek duymadan Nowel Paper. Dokunmadan. kâğıtlar. Nonwovens. Gazete kâğıdı türünde. Yumuşak üretim kapasitesi. Not defteri kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonnewtonian Fluid. memeler. Paslanmaz kâğıt. Ağaç dışı selülozlar. Elek bölümündeki fıskiyelerde Nonwood Pulp. Roman kâğıdı. Sudan Note Paper. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek Nonwood Fibers. Odunsuz selüloz. Notion Bag Paper.

Nutrients. Number 2 White Manila. Besleyici maddeler. Gıdalar. 193 . 2 numara Manila.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Number 1 Manila. Beyaz renkli Manila selülozu. Sarı saman renkli kimyasal Manila selülozu. 1 numara Manila.

ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Old Corrugated Container. Offset Odor Control. Odor Abatement. Off Quality. Orijinal Offshade. karakter tanıma kâğıdı. düzgün yüzeyli kâğıtlar. Mürekkebi kalıptan blankete oradan ve senetlerde kullanılan. Kokunun Offset Printing. Kokusuz bir suyun içine ardışık uygun kartonlar. Kontrol Octopus Distributor. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin getirilerek. hidrojen sülfür gazının kontrolü. Merkezden kaçık. olarak üretilirler. Ofset kartpostal. Koku kontrolü. Bobin duyulmasıyla test sona erer. Yüksek gramajlarda karton sistemlerinde ortaya çıkan. OBA (Optical Brightening Agent). Kesim Oak. dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. (1) Kâğıt veya kartonda. Kuşeleme. Bristol karton. Yanki silindir yerine. Off-Machine Creping. Koku eşiği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off Center. uygulanan koku azaltma yöntemleri. Ahtapot dağıtıcı. yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar Oatmeal Paper. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. Müstakil Obstetrical Sheet. halindeki kâğıdı kullanarak. markalı olduğunu göstermek için kullanılır. (2) Kayma. Optik nedeniyle kalite kontrol tarafından reddedilmiş ürün. bloknot veya kitap kâğıt. elle yazı yazmaya uygun kâğıtlar. renk. hammaddesi olarak kullanılan. Ofset baskıya uygun kaset kartonu. Obligation. Koku. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Meşe. Bozuk renkli. Yulaflı kâğıt. Offset Bristol. Kesim fazlası kâğıt. Offset Paper. Koku azaltma. Kalite dışı. Ofset baskı. (Eş anlamlı. kesiksiz yapılan ofset baskı. 194 . O Off Color. Hamuruna talaş ıskartaları. Alez kâğıdı. Üretim sırasındaki kusurlar OCR (Optical Character Recognition) Paper. hedef değerden sabit girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. makinesinden başka bir makinede yapıldığını belirten ifade. Eski oluklu mukavva. Ofset kâğıdı. Offcut. Odor Threshold. Ölçü. Kaçık merkezli. Kitap ve dergi kâğıtları olarak belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya da bilinir. Bunlar. Ofset baskıya uygun Bristol kâğıt/karton. Bankacılıkta çek Offset. Kâğıtla ilgili işlemin kâğıt maddesi. Web ofset baskı. lifli ve kaba bir görünüşü olan kırpıntılarından farklı olarak küp blok. şekilde meydana gelen sapma. Yaş imza kâğıdı. Makine dışı Kuşeleme. Yükümlülük. olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. Offset Lithography. Müstakil OCC. Ofset posta kartına en düşük seviyedeki koku. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde koruyucu kâğıt. birinci kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. (Sözleşme) Off-Machine Coating. Makine dışı krepleme. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar karıştırılması nedeniyle. Su geçirmez yatak Kuşeleme. Eski oluklu mukavva krepleme. Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana makinelerde krepleme. kâğıda aktararak yapılan baskı. Old Corrugated Cardboard. OCC. su Printing) devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. Optik beyazlatma Off-Machine. Kesim artığı kâğıt. İnsan burnuyla duyulabilecek Offset Postcard. Bir tarafı kuşe kâğıtla görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. (1) Ofset baskı. Selüloz fabrikalarında Offset Cartridge. (2) Arıtma hamur. üretim hattı dışındaki kutu. renginin bozuk olduğunu belirten ifade şekli. Sonuna kâğıt ismi ekipman üreticisi. gramaj ve yüzey Offset Blotting. Odor/Odour. Zorunluluk. Emici ofset kâğıdı. Kusurlu (Kâğıt). Odd. hurda kutu atıkları. Hamur kasası devrelerinde düzeltici eylemden sonra. Makine dışı. OEM(Original Equipment Manufacturer). İstenilen renkte olmayan. Ofset baskı.

Yeni basılan One Side Finish. Oil Proof Paper. emiciliği (COBB) testinde kullanılan yöntem burada da One Hundred Sheet Sealed. On-Off Valve. Su monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. Aydınger kâğıdı. Yağlama valsi. Yağ lekeleri. kalender valsleri. Kâğıt makinesi On-Of Control. Spesifikasyon dışı. Giyotinle kesimde kutu. (1) Yağ. Yağsız hava. One Zone Rolls. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. On-Line Control. Yakıt brülörü. 1991) kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton.K. Yağlı kâğıt. Old Corrugated Cardboard (OCC). üzerinde bir volt gerilim düşümüne neden olan direnç Old Magazine (OMG). Oil Level. (2) Atık kâğıt. Oiled Offset Paper. Üçle on arasında Oil Absorbency. Yağ geçirmez kâğıt. Old Newspapers (ONP). One Time Carbon Paper. Yağlı. Bozuk kesim. Eski gazete kâğıdı. Kopya kâğıdı. Yağ emebilir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Offspec. kullanılan. Pompalardan önce Oil Penetration. ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. Yağlanabilirlik. İçinde yağ olmayan hava. Oligosaccharides. değeri. Tek tarafında boya kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. Yağlı kâğıt. Oiled Tracing Paper. amacıyla kullanılan sistem. ONP. arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. Yağ emiciliği. Üzerinden bir amper geçen iletken mukavva. On Machine Coating. Oil Lubrication System. Kâğıt yüzeyinin yağla yapılan ve ekran üzerinden yapılan kontrol işlemi kaplanmasında kullanılan vals. kâğıdı. Prova baskı onay belgesi. 100 lü paket. Tek bölgeli valsler. (ISO 535. benzer tür kâğıtların genel adı. Old Newspapers. Old Corrugated Container (OCC). Gıda paketlemesinde kullanılan Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. 195 . Üretim sırasında Oiling Roll. farklı özelliklerde olması. Aç-kapa tipi kontrol. Oil Burner. Yağlama sistemi. Yağlı ofset kâğıdı. Kullanılmış ve ömrünü Opacified Bond Paper. Old. Bilgisayarlı kontrol. Oil. Makine işi Kuşeleme. Yağ filmi. Tek kullanımlık karbon kâğıdı. Oil Film. Onionskin Paper. Yağlı kâğıt. Açma-kapama vanası. Kaçık kesim. Yüz adet ebat kullanılmaktadır. Gazete kâğıdı O. Yağlı Stensil kâğıdı. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. (2) Petrol kökenli yakıt. Eski oluklu mukavva Offsquare. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. olmayan vana türleri. Kutu haline gelebilen Oiled. (1) Eski. Oiled Paper. yağlı Kraft veya süsleme yapılmış kâğıt. Spek dışı. Yağ tabakası. sürgülü vana veya küresel vana. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Yağlı kâğıt. Su emiciliğini azaltmak için. Tül kâğıdı. Elektriksel direnç. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. Termostat türü basit kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. Oil Wettability. Sheet. Absorbency). One Sidedness. hurdası. Eski oluklu Ohm. Pelür kâğıdı. Oil Free Air. Opak yazı kâğıdı. Çok ince olduğu için. Eski gazete kâğıdı. El yazısında doldurmuş kâğıt için kullanılmaktadır. Oligosakkaritler. Tek parçalı kutu. Tek yüzlülük. kullanılan. Tek bölge kontrollü Oiled Stencil. Kâğıdın her iki yüzünün Oiled Manila. (Bakınız. kelebek. Eski dergi. One Piece Case. Yağ geçirgenliği. kontrol amaçlı Oil Spots. Tek yüzü işlenmiş. önceden kesilip hazırlanmış karton. Yağ seviyesi.

ışıkta Open Washing. Opak Wrapping. kesafet ayarlayan düzenek. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. Opaklık ölçer. Kâğıdın türüne göre Opaque Paper. Fırsat maliyeti. Opaque. Opaklaştırıcılar. Boşluklar. anındaki safiha) yüzeyi yapısı. Açık kesafet ayarlayıcısı. Yıkama suyunun serbestçe süzülerek atıldığı yıkama işlemi. Bu liste operatörden beklenen asgari izleme noktalarını gösterir. neden. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. Operatör gözetimi. Open Draw. aylık veya üç aylık kapasite. Işık geçirmez. Opacity Paper. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. Açıklıklar. Açık uçlu sorular. Bu turlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. sodyum sülfit verilerek yeniden öğütülmesi. arasını desteksiz serbestçe geçmesi. Çalışma özelliklerini daha iyileştirdiği için geliştirilmiştir. Operatör sorumluluğu. Açık havbe. Opak ambalaj kâğıdı. Opak kâğıt. Operating Expenses. Çalışma hızı. Turlar operatöre Open Headbox. dakikada alınan metre cinsinden yol. Opak baskı kâğıdı. Faaliyetler. Opacity. Kâğıt makinesinde. Opacimeter. Open Consistency Regulator.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. Operatör turları. Üretim Opaline. salonunda bulunan. elinde bir kontrol listesi olabilir. (3) Kâğıt makinesi basımında kullanılan. Closed Draw). Çalışma şartları. İşletme giderleri. Çok düzgün yüzeyli. Opak sirküler kâğıdı. Operating/Operation Instructions. Açıkta yıkama. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. Açık hamur kasası. Kitap dergi safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. dolgulu mat kâğıt. Open Transfer. 2500 metre/dakikaya kadar çıkılabilmektedir. ne. Normal Operating Speed. verilen talimatların bir parçasıdır. Opalin kâğıt. Safihanın makine bölümleri Operator Care. Kâğıdın ışık geçirgenlik ölçüsü. Çalıştırma talimatları. tampon veya malzeme taşımak Opacifiers. Operating Capacity. turlar. arkadan baskısı görünmeyen kâğıtlar. Açık geçiş. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. Open Impeller Pump. Opak baskı kâğıdı. Selülozun Operation Principles. selüloza yapılırken ortam şartları anında. Birinci seçenek uğruna. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kâğıt. Opaque Circular Paper. maliyeti. Kim. Silindir makinelerde giren çıkan ve geri dönen hamura göre Operations. sorumluluğunda olan bölgede ekipmanların durumunu ve (Bakınız. Davlumbaz türü kurutma havbesi. Open Hood. Açık fanlı pompa. boşlukları. (ISO 2471) Draw) makinede safihanın elekten prese elle aktarılması Opacity Book Paper. ağartma kademelerinden biri. Operating Surface Topography (OST). (Çalışma OPCO (Ontario Paper Company) Process. Çalışma kapasitesi. (2) Havbede 196 . bol kaolin kapasitesi. bir opaklığın ötesinde. Opak. Opak kâğıt. Yanki silindirlerle üretim TMP sürecinde basınçlı ön öğütmeden sonra. Matlık. Operatörün kendi pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. Açık safiha sevki. Opportunity Cost. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Open Mouth Sacks. Açık geçişli (Open Baskıda önemli parametrelerden biridir. kâğıdın yüzey özellikleri. Genellikle bağımsız Operator Rounds. prensipleri. Operasyonlar. OPCO süreci. Çok kademeli selüloz arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. Opaklık. haftalık. Operator. aşırı opak kâğıt. Openings. Kâğıda opaklık kazandırmak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven için. Kesif hamuru vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin basmak için kullanılan salyangoz pompa tiplerinden biri. Operatör. Açık ağızlı çuval. sürecin gidişatını iyileştirmek amacıyla yapacağı planlı Open Ended Questions.

maddeleri geçirmeyen. Bunlar arasında. gri kartonlar. Optical Pressure). Orsat cihazı. onları sabitleyen maddeler. Görüntü analizinde Organizing. Hareketli Orange Peel. Optik gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). debi ile doğru orantılıdır. Kırılma endeksi de kökenli keçeler grubundan olmayan. mühimmat sarımında kullanılan Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. Orifice Plate. Pompa veya ekipman çıkışı. Ordnance Paper. düzenek. kâğıt yüzeyinde floresan parlaklık kazandıran kimyasal Organic Deposits. Optik beyazlatma. gaz gibi Optical Brightening Agents (OBA). Sipariş. ortası basınca opaklık. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. Çıktı. Organik birikintiler. denilmektedir. fabrikalarında hamur içinde görülen. ışık altında kolayca fark edilebilir. karekökü. Sipariş onay bildirgesi. Pankart Ordinary Grade. Optik beyazlık. (Bakınız. kullanılan ölçümler. Optimization. Alelade türler. Abonmanlık başvuru kâğıdı. Osilatör. Dış saha yönlendirme kâğıdı. Asbest gibi mineral Optical Density. Salgı. Optik özellikler. hamura karıştırılarak kâğıtlar. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. Optimizasyon. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Organize olma. Oscillator. (Bakınız. Afiş kâğıdı. pnömatik veya motorlu çalışan Order. Optical Characteristics. hurda kâğıtla beyazlatıcı taşıyıcıları. (Eş anlamlı. Paçavra selülozu. Organik elyaflı keçe. Optik özellikler. Salınım. Optik ölçüm. hat Optical Properties. Kâğıt katlama sanatı. Salınımlı düzenek. kısa elyaflı hurda kâğıt türleri girmektedir. üzerine fark basınç yaratması için takılan. Bu özellikleri. Yüzeyi portakal kabuğu mekanizma. Delikli plaka. standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Bir ekipman grubunun veya Oscillation. Outlet. Barrier Material). Mal sarıcıda veya bobin bir sürecin performansını en etkili ve ekonomik duruma makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. Order Acknowledgement. Optik yoğunluk. Optik karışık kâğıtlar ve kartonlar. Sipariş teyidi. Origami. ölçen cihaz. Brightener. Osmosis. Mor mürekkepli kâğıtlar bulunmaktadır. Organik keçe. geri hareket edebilen. Operating Surface Topography) hazırlanmış form kâğıtları. selülozun bünyesinden Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının Optical Whitener. Nem. Optik beyazlatıcılar. selülozu veya kâğıt/karton keçeler. Organic Felt. Optik beyazlatıcılar. odun Optical Brightness. Çıkış ağzı. Ozmos. Order Blank Paper. Differential Optical Brightening Agents. Mühimmat kâğıdı. Sonuç. Organic Fiber Felt. Ultraviyole ışıkta görülebilen ve adeta şeffaf rengi dergi kâğıtları. CEPI EN 643 kâğıdı. Bu gruba Outfall. Çıkış. (Bakınız. Optical Measurement. Order Conformation. Orsat Apparatus. Örgütlenme. Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracaatı için OST. Kâğıt boyalar. getirme. Baca gazı bileşenlerini opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. Bleaching Agents). Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri gibi pürüzlü olan kâğıtlar. Outdoor Sign Paper. Beyazlık (ışıma).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optical Bleaching/Brightening. 197 . Outcome. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş olan bir sıvı ile hamura beyaz görüntüsü kazandırma. Buhar debisi ölçümlerinde. Portakal kabuğu. Renk parlaklık. karışık gazete ve ağartma.

Outthrows. Sheets). Aşırı yüklenme. hizmet mal veya bilgi. cam. Hurda kâğıtta görülen. Overvoltage. Silindirik özelliğini Overdried. Toplam ekipman verimi (OEE). Oxford Bible Paper). Rutubet oranı fırın Overpressure. Overfire Air. Aşırı yükleme. Outturns. (2) Samples). Toplam makine Geçmek. Ovendry. hız kaybına neden olur. Bir ekipmanın daha iyi çalışması alımı. Oval. düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. Örtü kâğıdı. Kaplama kâğıdı. Yabancı maddeler. sipariş verimi. Ezik. Olması gerekenden fazla Overcook. toplam fiili üretim süresinin. Kesintiler çıktıktan sonra. Aşırı akım. Overall Equipment Efficiency (OEE). yaralanılabilir üretim süresine oranı. Kullanımda aşırı salgı yaratarak kurutularak kırılgan hale gelmesi. miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. zımba teli gibi maddeler. Müşteriye verilmek üzere üretilen gönderilen hava. Dış kaynak kullanımı. Dozajı kaçırma. Oxford’ da Overcurrent. Oxford India Paper. Taşeronlardan hizmet Overhaul. Overfull. Numuneler. Satışa sunulmayan kesilmiş kâğıt ve karton türleri. parke türü ürünlerde. Mal sahibi. kum. tamirat gibi işler bütünü. Lamine olan sepetli elek. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. Outward Flow Screen. Kazanda ızgara üzerine Output. 198 . Örnekler. Tavan vinci. Oxford Bible Paper. Overdosing. Overweight. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. Bir kâğıt fabrikasında Overheating. Selüloz üretiminde. Örtü kâğıdı. Outturns. Overall Retention. bakım. Overwrap. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda Outside Chip Storage (OCS). Ölçüsü büyük. kâğıt dışı. Aşırı zorlanma. Overhead. (Eş anlamlı. verimi. Yaygı kâğıdı. Yakma havası. tahta parçası. Aşırı kuru. hamur veya su taşınması. kuruluğunda olan. Toplam tutunum. Salgılı. kâğıdın fazla ezilerek kaybetmiş bobin. Aşırı dolu. (1) Transfer kâğıdı. Bone Dry). süreyi. Tahrip edici ısınma. Ürün. Aşırı üretim. Overload. Kâğıda dönüşen kuru Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. 1) Üretim fazlası. Outturn kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. Üzerindeki şeklin diğer Outturn Sheets. basılmış gazete. Kemik reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. Outturns. Kâğıt makinesinde. sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini Owner. Tamir-bakım. sarılmış. Fırında 105 °C (+/. Aşırı sarılmış. Aşırı pişirme. için yapılan kontrol. Ovendry Moisture Content. Ağır. üretilen bir İncil kâğıdı türü. aşarak yapılan pişirme. kimyasalları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Out of Round. Rutubetsiz. 2) Overall Machine Efficiency (OME). Büyük. Aşırı ısınma. Açık alan yonga silosu. Overlay. Outsourcing. Kâğıt makinesi için Oversize. maddenin. Oksford İncil kâğıdı. Fırın kuruluğunda. Genel gider. Overproduction. Outturn sağladıklarından tercih edilirler.2) de kurutulmuş. üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında Overissue News. kuruluğunda. Toplam ekipman Overrun. (Eş anlamlı. Çıktı. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik Outturn Samples. Kenar kesimleri “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. Belirlenen gramajın üzerinde. Overhead Crane. Bir limiti aşmak. Aşırı basınç. Bir sipariş sırasında. Aşırı gerilim. Baskı fazlası gazete. Akış yönü içeriden dışarıya doğru Overlay Paper.

Oxygen Demand. Oxidation Lagoon. Oxigen Scavenger. Selüloz ağartılmasında kullanılan. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. Başta oksijen olmak üzere. Yükseltgeme ve indirgeme reaksiyonları sırasında oluşan elektrik gerilimi. Oksijenli lignin giderme. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. gelişmiş bir yöntem. lignin giderme süreci. Oxygen Bleaching. (Bakınız. Oxidation Treathment. Oksijen dengesi. Oksijen tüketici. Laboratuvarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. Havalandırma havuzu. Oxidative Degradation. Ozone Bleaching. Oksitleyici maddeler. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. Oksitleyici bileşikler. Ozonla ağartma. 199 . Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. Yükseltgeme indirgeme gerilimi. Oksijenle bozuşma. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. Ozon. Oksijen ihtiyacı. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Oxidizing Agents.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oxidation Pond. Oksijen alarak. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. Oxygen Delignification. Ozon kâğıdı. Belirli koşullarda. Atık arıtma ünitelerinde. Ozone Paper. Oksijenli ağartma. Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Ozone (O3). Oxidation Pond) Oxidation Reaction Potential (OPR). Kazan besleme suyuna ilave edilen oksijeni yok eden madde. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. Oksijenli arıtma. Oxidizing Compounds. Oksijenli arıtma. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. Oxidation Treatment. hidrojen peroksit.

laminat parke gibi ürünleri kaplamada Packet. Package. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton Packing Paper. Ambalaj. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak ve sıkılaştıran pres. üzerine P kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Paket. su iticiler. Paperboard. nakletmek depolamak. Packaging Materials. Packing. Ambalajlama. Karton. Ambalaj sanayii. kâğıt veya karton hamuruna makinesi. katılan dolgu ve kimyasallar. Package) kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. Perdahlama işini yapan pres. Paper Based Packaging. Kasap kâğıdı. Packers Oiled Manila. satmak ve yüksek kâğıtlar. Paketleme. Packaging Paper). Broşür kapak kartonu. Pan Liner. Koli bandı. Packing Box. Kâğıda Packaging Tape. (Eş anlamlı. P&I Diagram. mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. alevlenmeyi önleyiciler. etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. (yaş dayanım arttırıcılar. Ambalaj malzemeleri. Panel Board. Tahta. Fırın pişirme kâğıdı. ilgili endüstri kolu. kullanılan kâğıtlar. Otomobil Package Life. Paket salmastra. Kâğıt katkı maddeleri. Paper Base Plastics. (Eş anlamlı. Oluklu mukavva üretimi Packless Mat. Kâğıt hamurunda Pamphlet Cover. Ambalaj ömrü. ambalajlama yöntemi PAA (Poly Acryl Amide). Proses ve enstrüman şeması. Paketleme taleplerini karşılamak üzere. Ürünleri dış Şlaym önleyiciler. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. Tüfeklerde kullanılan hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir kâğıttan fişek kovanı. Kâğıdı ezerek düzleştiren Pad. Market koşullarındaki göğüslüklerinde. (Eş anlamlı. tutuşma derecesi etkilerden korumak. Kâğıda dayalı ambalaj. yanar. Kâğıt sevk valsi. Et paketlemesinde Paper Base Laminates. Ambalajlamayla kurutulmuş ürünlerin genel adı. Kâğıt Paper Cartridge. Bir ambalajın içindekileri nin üzerindeki kartonlar. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). Özel müşteri Packaging Machine. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 Packing List. kullanılan samanlı yağlı kâğıt. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. Palletization. PAE reçinesi. Kâğıt kalenderi. Paper Based. Paper Additives. kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. gibi oluklu kâğıt türlerinin genel adı. Tabancalarda da kullanılmıştır. Özellikle pastanelerde Packaging. Kâğıt kovan. Paper Calender. Paketleme. Göğüslük kartonu. gösteren liste. Çeki listesi. PAA reçinesi. MDF. Paper. antioksidanlar gibi). Kâğıttan yapılma. Yanmaya başladığında sonuna kadar reçine türü. Laminasyon kâğıtları. sunta. (2) Bloknot. Board).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pallet. Kâğıt. (Eş anlamlı. Paper Base Laminates). Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. Palet. ambalajın ömrü. Kâğıt kökenli. Ambalajlama. Torbalık layner kâğıtlar. Paletleme. Salmastra yatağı. safiha oluşturularak Packaging Industry. 200 . Ambalaj kâğıdı. Ambalaj makinesi. Paper Carrying Roll. ISO standartlarına göre. Selülozdan yapılma. Packed Gland Seal. plastikleştiriciler. (boxboard) denilmektedir. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. dayalı. Packaging Paper. Matrix bunların başında gelmektedir. (1) Tampon. Matris Kartonu. Testlayner ve fluting Paper Bag Liners. Ürünleri dış kuru pasta veya kek tabanına konulan.

Mürekkebin dokunan kalın dokulu kumaşlar. Kâğıt yüzeyinde yapılan Waste). Paper Napkins. Kâğıt şerit. Papermaking. yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu Paper Deterioration. Hurda kâğıt. Paper Mache/Papier Mache. Kâğıt havlu. Seramik kili. Kâğıt makinesi yardımcı genellikle çok katlı kâğıtlar. emici özellikli. (2) Vernikli dökme kâğıt. yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. Kâğıt işleme. ağaçlardan topladığı selülozla yapar. Kâğıt ebatları. Eşek arısı. Paper Preservation. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. tüm kâğıt makineleri. krepli ve Paper Machine Auxilaries. Kâğıt kili. Kâğıt el işi. Kâğıdın bozulması. emici özellikli. yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. Kâğıdın asitsizleştirilmesi. elde edilen dut ağacı. Tutkal olarak kendi Paper Micrometer. kâğıtta oluşan Paper Stock. 201 . Atık kâğıtların bozulmalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Clay. Papermaker. Kâğıttan bükümlü ip yaparak yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. Yuvarlak elekli. Kâğıt kumaşlar. Zamana karşı kâğıdın kâğıtla yapılan el işleri. Paper Valley. Kâğıt ip. Kâğıt katkı maddeleri. Kâğıdın mürekkep emişi. Kâğıt üretimi. ürün. Kâğıt yüzey işçiliği. elyaf dışı maddeler. lekeler. Kâğıt keçesi. Kâğıt peçete. Kâğıt kesiği. örgü yoluyla veya doğrudan kâğıttan kesilerek yapılan Paper Mulberry. Paper Deacidification. Gofraj. Paper Craft. Kâğıt türleri. Yanki silindirli gibi. Atık kâğıt. Machine Clothing) Paper Twine. Zamanın kâğıdı bıçak gibi. Delikli hafıza şeritleri yapımında başka maddelere benzetme işlemleri. çeşitli işlemlerin her biri. mekanik ölçü aleti. Kâğıt masura. Kâğıdı koruma. (Eş anlamlı. Yuvasını kuru harmanına katılan. Kâğıt kalınlığını ölçen salgısını kullanır. Paper Machine. Kütüphanelerce uygulanan. Kumaş sarılan. (1) Tutkallı kâğıt hamuru. Kâğıt vadisi. Kâğıt yapan. Kâğıtçı keçesi. Kâğıt arısı. Kâğıt elbise. uzun Paper Towel. Paper Machine Clothing. Papermill. Kâğıt fabrikası. Paper Grades. Paper Cut. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. Kuşeleme ve deri gibi Paper Tape. Dut. Selüloz üretiminin değirmenle Paper Cloth. Kâğıt kalıcılığı. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. Kâğıt lekeleri. Yaşlanma ve ısı. Geri dönüşümlü kâğıt dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. Kabuklarından selüloz elbise. Paper Textiles. selüloz kaynağı olarak kullanılması. Kâğıt sanatı. Kâğıttan yapılmış iplerle Paper-Ink Affinity. ip haline getirilmiş bir Papermakers Felt. Komparator. kullanılan. krepli imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. Kalıplanarak kullanılır. (Eş anlamlı. Paper Sizes. Paper Converting. değerli kitapların Paper Specks. temizlik kâğıtları grubundan. Küçük paketleri sarmak için. Paper Trade. Paper Paper Finish. kâğıtlar. ABD de bulunan Wisconsin eyaletindeki (Appleton) kâğıt fabrikaları bölgesi. Hamur Paper Wasp. Paper Textile Spools. çanta temizlik kâğıtları gurubundan. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. Kaolin. insan bedeninde açılan kesikler. Kâğıt makinesi. dilinmiş kâğıt. elekli. Yanki makinelerde üretilen. Çeşitli şekillerde Paper Permanency. ışık. Papermaking Additives. Kâğıdı dönüştürme. Kâğıtçı. Kâğıt dutu. dayanımı. donanımı. Kutu fabrikaları. Salgısı bir tür proteindir. kartondan yapılmış masuralar. Kâğıdın keskin kenarı tarafından. Kâğıt ticareti. Yanki makinelerde üretilen. Hasır çanta ve şapka kâğıt tarafından emilmesi.

Papaterie Box. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. (1) Kâğıt hamurundan Parchmentizing Paper. kâğıtların satıldığı süslü karton kutu. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul Parchment Tracing Paper. Parent Roll) sağlanan. Önceleri bono basımı için üretilirken kesilmemiş bobin kâğıt. reçineler tanenler. (2) Yeterli sürede selülozun filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. Kısmi basınç. Papyrus. Paraffin Paper. Mektupluk kâğıt kutusu. Parşömen görünüşlü. Mum. Papeterie Paper. Paralel lamine edilmiş. dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Waste. Parşömen yazı kâğıdı. Özek doku. Öncelikle hayvan derisinden gazlardan birinin yarattığı ve toplam basıncın bir parçası yapılan. Parchment Vellum. Paraffin. Parşömene Stock). İnce çeperli. 1) Tampon. 70X100 cm gibi büyük ebatlı yetmediği durumlarda birden fazla öğütücüde yapılan kâğıtlar. kâğıt yerine asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. Değişken. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla Parent Reel. Papier Mâché. Bir gaz karışımında Parchment. Gren yönü bitki hücreleri. öğütme. imitasyon parşömen kâğıdı. Parşömenleştirilmiş kâğıt. birbirine göre paralel konumda olma. Parametre. halinde gönderilmesi. (Gerçek parşömen eski Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of çağlarda. Parşömen belge (kâğıdı). terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. sülfürik asitle işlenmesi süreci. mum selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. Leke sayıcı. Çekiçleyerek Papric Counter. Tek öğütücünün Parent Size. Parchment Repouesé. Paralellism. Parşömen işi. Dövme parşömen. Paralel geçirgenlik. Paper Parchment Bond. Parenchyma. (Eş anlamlı. Kanada Selüloz ve Kâğıt Araştırma Enstitüsü. Mektupluk Parchment Deed. Parafin. Parameter. geçmesi. (1) Pamuklu kâğıtların Mektupluk kâğıdın kutu içinde satıldığı. Partial Pressure. Paralellik. Kâğıt atığı. Kir sayıcı. Pareto analizi. birbirine paralel yapıştırılmış kâğıtlar. Bu maddeler arasında. Kâğıt hamuru. Hurda kâğıt. Parşömen kâğıdı. Kâğıt kullanılan bir tekniktir. ana maddesi. alkaloitler bulunur. Paralel öğütme. Mektup kâğıdı. Mumlu kâğıt. şeffaflığın Partial Order. Parşömen yazı kâğıdı. hasırdan örülerek dövülmüş. Büyük ebat. Az sayıda ebat Parchmentizing. (Bakınız. 2) Jumbo bobin. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya ini yaratır. benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Şeffaf parşömen. kullanılan levha. nişasta. Deri parşömen. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı olan basınç. Petrolden elde edilen ve kâğıda Parchment Writing. Parşömenleştirme. Bond kelimesi bono Paper Web. yapılmış objeler.) Canada). kâğıtlar. daha sonraları yazı yazma ön plana çıkmıştır. Pamuk emdirilerek. dövülmesiyle dayanıklı kâğıt üretme süreci. Ebat anlamına gelmektedir. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. Parchment Finish. Kısmi teslimat. pamuk kökenli. yağlar. Papirüs. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp Parchment Paper. Pareto Analysis. Parşömen. Pamuk selülozundan üzerine tutkalla yapıştırılması. Sarılmış tampon. Kâğıt safiha. Parallel Refining. Bobin halden açılmış kâğıt. Problem çözmede Parallel Transmittance. yapılan. Parent Roll. 202 . aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan Parallel Laminated. Bir parti malın parçalar ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Sülfürik edilmeyen. özel görevi bulunan.

Katı veya sıvı parçacık. Pasted Cover Paper. Patch Mark. Egütör valsi üzerine bilinçli Partition Chipboard. getirme. ölçüleri çeşitli etkilerle Past Due. Vadesi geçmiş. (1) Yama izi. Burada kuşe söz katrilyonda bir (PPQ) gibi kullanımları da söz konusudur. Seperatör kartonu. Bunun dışında milyarda bir (PPB). parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. Yapıştırma kâğıtları. kapakla. Milyonda bir. Passe Partout. Talaş levha. Dupleks yapılmış. göstergelerinden biri olarak tanımlansa da belli bir Patent. Paster. HDF.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Board. karton. kullanımı yaygındır. Dolgu maddelerinde. End Leaf Paper). Patron kâğıdı. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya Pasted. Reaktif olmayan bir duruma formlarında. Beyaz layner. Pasted Bristol. Particle Charge. Patch Stock. Pastings. Paspartu. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. Parçalı kümelenme. Kirlilik kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. Toz. Elbise kalıbı Passivity. Patent. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. Parçacık. (2) Desen izi. Hurda kâğıttan yapılan ve bir Parts per Million (PPM). MDF. Patent kaplı. Dupleks gri karton. renkli kâğıt. Parça büyüklüğü dağılımı. kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallayıp. Pattern Fibre. kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen duman gibi görünen parçacıklar. Parçacıkların elektrik Pasted Wedding Bristol. Çok seyreltik sıvı çözeltileri için kullanılır. Payment. Elekteki veya egütör valsindeki Particulate. laminat parke ve Paste Downs. Dupleks Bristol kartonu. özellikle dolgu Pasting. Dupleks davetiye kartonu. Dupleks yapma. kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. 203 . Şablonlu karbon kâğıdı. Kâğıtta. Birden fazla kâğıt yapıştırılarak daha kalın ve mukavemetli Pattern Paper. üretilmiş kâğıtlar. Pasiflik. Ciltlemede kullanılan. Reçineli yüzey tutkallama. Tescil belgesi. Kâğıt şerit. Precipitated Calcium Carbonate). PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). Şablon yapmada kullanılan yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş karton. (Bakınız. Yapıştırma. Pattern Carbon. Katlı yapıştırılmış. Seperatör olarak olarak eklenmiş desen izi. Ödeme. Parçacık yükü. konusu değildir. Dupleks yapmak için Particle Size Disribution. kâğıtlar. Destek kartonu. Teslimatı gecikmiş. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. Parçacıkların Paste Size. sis. Patching Coagulation. Kapak içi kâğıdı. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. Poli klor bifenil. hazırlamak için kullanılan. Dupleks kapak kartonu. Dupleks dosya ayıraç Bristol’ü. Dupleks karton. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Eser miktarda denilebilecek durumlar için Patent Coated. Dupleks makinesi. Particle Morphology. katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. Parçacık morfolojisi. Matbu iş Passivation. kullanılan pelür kâğıdı. Şablon kâğıdı. karton haline getirilmiş. Patron kâğıdı. Şablon kartonu. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). Pasifleştirme. büyüklüğü ifade etmez. (1) Kâğıt çerçeve Pattern Board. yama izleri. Pattern Tissue. Evlerde patron kâğıdı olarak Pasted Board. yükü. Mulaj kâğıdı. (Eş anlamlı. Layner. Pasted Chipboard. Katlı yapıştırma. değişmeyen türde. Oksitlenmeye karşı dirençli olma. Pasted Indeks Bristol. Dupleks. şekilleriyle ilgilenen bilim alanı.

Delik açma. Fasikülleri dikme yerine. Tam ışık katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Yaş mukavemet yüzdesi. 204 . Peel Test. polisakkarit gruplarından herhangi biri. Dupleks baskı. 100 ile çarparak elde edilen değer. üretilen madde. Cut Back kuvvet. Pear Wraps. İçine işleme. (Eş anlamlılar. Perfore kâğıt. Kusuru olmayan kâğıt. Delikli plaka. Dolgu alçısı. Dağıtıcı madde. yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Not defteri kâğıdı. yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan Perforated Roll. Kâğıt hamuruna dolgu olarak Pentosan. Kâğıt kaplamada kullanılan oranı. Perforating Paper. Peeling (Wood). Pelleting. aynı anda testi (2) Kabuk atma testi. kabuklarını alma işlemi. plastik madde. düzgün yırtma izi verme. Peeling (Paper). Percent Wet Tensile. Tam yansıtıcı yüzey. Alçı tozu. Defter kâğıdı. Çok katmanlı kâğıtlarda Perfect Reflecting Diffuser. Torf. Pencil Paper. Rectifier Roll). Ağaç kütüklerinin Perfect. Kâğıt yüzeyinde yolunma. Kolej yedeği. Pearl Hardening. Meyve sarma kâğıdı. Threadless Binding). Yolunma. Adhesive Binding. Penetrants. Asıltı sağlayan maddeler. Turba. Kabuk soyma. Asıltılı duruma getirme. Yüzdelik değeri. kâğıt. Perfect Binding. Küçük delikler Pencil Point. Faaliyet oranı. Polietilen. Odun hücrelerinde bulunan karıştırılan. Mükemmel. Pearl Filler. Perforasyon. Kapasite oranı. Selüloz üretiminde. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan verilmektedir. Belirli süre içinde çekilen Penetration. eden test. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. Baryum sülfat. Peptizing Agent. Peletleme. Gerçek test sonucunu. su sistemlerinde elektrolit kullanarak Pearl Starch. tutkal olarak kullanılan bir nişasta. Disperse ediciler. Bir ara atık kâğıda karıştırılarak kâğıt kâğıdın gramajına bölüp. Nüfuz etme. ilk suya doymuş kâğıdın. Kâğıt hamuruna dolgu Peptization. Limon kâğıdı. Tam olarak Peeled Wood. Kalemle yazı Perforated Plate. Kâğıt yüzeyinin mukavemet Perfecting Press. Peptinleştirme. Pentozan. oda kuruluğundaki kâğıda göre işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. Nüfuz edici maddeler. Bir maddeyi pelet hale getirme. yansıtıcı beyaz yüzey. İnci beyazı. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. (Tappi UM 808). Peat. (1) Soyulma testi. korkan parçacıkların. Soyulmuş kütük. Katmanlı layner kitaplarında kullanılmaktadır. mukavemet oranı. Perforating. toz kalsiyum sülfat. Delikli vals. toz haldeki kalsiyum sülfat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peak Power. Thermoplastic Binding. Arkalı önlü. Perforasyon yapılmış Pencil Tablet Paper. Çürümüş bitki artıklarının oluşturduğu Percent Points. Siyah likördeki katı madde PE (Polyethylene). Pecent Solids in Black Liquor. (3) Katman ayırma testi. (1) Hamur kasası içinde akışı karbon kâğıdı. Konik masura. Binding. nedeniyle. düzenleyen üstüvane valsi. İdeal bir durumu ifade eder. bataklık kömürü. Percent Active (Time). Son yıllarda romanlarda ve ders Peel Strength. Kaplamanın kalmasını kontrol yapılan baskı. Amerikan ciltleme. Meyve sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Buna değişik adlar da kâğıtlarda. Pearl White. Kalem ucuna benzeyen konik açarak. Tutkallı ciltleme. Kâğıdın emiciliği azami elektrik gücü. Faaliyet yüzdesi. Kâğıt hamurunda iç topaklaşmasını veya çökmesini önleme. Pencil Carbon Paper. Armut sarma kâğıdı. Güç tepe değeri. Karbon kâğıdı. Granül mısır nişastası. Sudan maddesi olarak karıştırılan. kâğıt masura. Ayrılma mukavemeti. (Eş anlamlı.

Perforasyon uzunluğu.00 arası bazik ortamdır. Performance Guarantee Letter. Performans endeksleri. Kaldıraç kolu. Zararlı maddeler. Performansı arttırma adına yapılan işler. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 205 . ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının Periodicals. Kâğıt bulunabilecek. Selülozun hidrojen sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge peroksitle (H2O2) ağartılması. Performance Tests. Peroksitli ağartma süreci. Kalıcılık. Dayanıklı arşiv kâğıdı.. gofrajlı. kâğıdın gösterdiği dayanım. Eskiden tuvalet kâğıtlarında iki Perforasyon arası uzunluk. 7 nötür. iplik parçaları. Zamanla sararmayan beyaz. Performans teminat Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental mektubu. araçlarındaki verimlilik. edilmiş temizlik kâğıtlarında Perforasyon yırtılma dayanımı. Performans geliştirme. Faz değişikliği. Levye. Uygulama verimliliği. 0-6. pH ayarı. selüloz saflığına. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. jelatin içeriğine ve Ph değerine Perforation Strength. üretilmiş kâğıtlarda yapılan incelemelerde. Verim. süslü karşı. Perforator Tape. Performance Indicators. Kişisel koruyucu makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ekipman. Kalıcılık. tarafından verilen garantiler. Delgi. Permanency.9999…9 arası asidik. İşin yapılış yöntem ve kadarının alınabileceğini anlamaya çalışan test yöntemi.1 Periodical Publishing Paper. satılabilir üretim yapacağına dair. Zamana karşı kâğıtta Pharmaceutical Paper. Dayanıklı kâğıt. üretimi. Eczane ve meydana gelen. Süreli yayınlar.) Permanent Record Paper. reçineler. Buhardan kondensata geçme gibi. Pernicious Contraries. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. zamk kalıntıları. kullanılan ölçü. Performans testleri. (ISO/FDIS 12625-12. şap oranına. organik artıklar gibi maddeler. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı Performance Evaluation. Peroksitli ağartma. makinesinin istenilen hızda. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. karşı dayanıklı kâğıt. Permanganate Number (K Number). Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Bir Personal Protective Equipment. parametreleri. makine üreticisi Çimento tozları. Permeability. İlaç paketleme kâğıdı. ile 14. yaşlanma süresinin uzaması. Havlu ve 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar. özellikle bozulma yönündeki değişmelere parfümeri satıcılarının kullandığı renkli. selülozdaki ligninin ne Performance. Substances” adı verilmektedir. Peroxide Bleaching Stage. Performans. Zamanla bozulmaya diğer faza geçme. mürekkep parçacıkları.00. pH değeri. Geçirgenlik. Performance Indices. pH Value. Kappa sayısının ilk atası olan. Delikli hafıza kâğıdı. Performans garantileri. 7. kâğıtlar. (ISO 6588) Permanence. tonajda ve kapasitede. üreticinin ve pH Adjustment. alkali karbonat miktarına. görülmesi. Perfore bağlıdır. ölçütler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Perforation Length. Permanganat sayısı. Kuşe dergi kâğıdı. Baryum sülfat beyazı. Perforasyon dayanımı. Kâğıt hamurunda istenilen pH alıcının katıldığı verimlilik testleri değerini sağlama. Dayanım. Bir termodinamik fazdan Permanent Paper. Delik açma makinesi. Perforator. Perforasyon. Gazete dergi gibi belirli asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede aralıklarla çıkan yayınlar. Pergamyn.. Permanent White. Zamana karşı dayanıklılık. Phase Change. Aydınger kâğıdı. Atık kâğıt içinde Performance Guarantees. geçirebilme özelliği. Persuader. tespiti ve uzaklaştırılması zor. Perforatör kâğıdı. doğal olarak Perforations. Bir Peroxide Bleaching. Performans göstergeleri.

Fotokopi kâğıdı. Fotografik yöntemlerle bileşenlerine ayrılması. Phosphorescent Paper. Işığa duyarlı kaplama. Photographic Backing Paper. Litografi kâğıdı. Fotoğraf kâğıdı. Album Paper). elyaf. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Fiziksel değişime yol açan kimyasal Photogelatin Paper. Selüloz içinde mekanik selüloz Photolithography). organik maddenin kendisini meydana getiren alt Photostat Paper. Işıkta bozunma. kökenli ve Gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan fotoğraf taban kâğıtları. Fotoğraf taban kâğıdı. Fotosentez. Photo Album Paper. Picking). emici kartonlar. Picking. Fotojelatin baskı kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. yüzeyine jelatin sürülerek. Fotoğraf kurutma kâğıdı. (2) Yolunmuş toz fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Photolithography. Bitkilerde besin taşıma işlevi Photolitho Paper. Fotokopi kâğıdı. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. boyalarla boyanmış kâğıtlar. su ve fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle ışıkla karbonhidrat üretimi. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren Photocopying Paper. (1) Yolmak. Fenolik kâğıt. Sitoplazma ve çekirdekleri olan yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Phenolic Sheet. mekanizmalar. (Bakınız. Elyafların veya Photographic Paper. selülozdaki lignini pratik olarak kanıtlayan ve rengini Photolith. Rotogravür kâğıdı. Fotojelatin baskı Bristol’ü. (Bakınız. Eski Photosynthesis. Cam fiziksel yapıyla ilgili. Dış görünüş ve Photogelatin Bristol. Yüzeyine Photomount Stock. Fon kartonu. Floroglisin. Photomount Stock). Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan Photo Offset. biridir. Picking Resistance. Foto ofset. Rotogravür baskı sıcak preslenmiş kâğıt. kopyalamaya yarayan kâğıt. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada Photodegradation. Fotolitografi. Fiziksel özellikler. Photo Album Paper. Fotografik yöntemle görüntünün pembe kırmızıya dönüştüren kimyasal. Fenol türü bir madde. Fotoğraf albümü kartonu. görürler. Photoelectric Process Base Paper. Baskı sırasında kâğıt Islak işlemde. Bitkilerde karbondioksit. Fiziksel kimyasal kullanılan kâğıt. Hamuru optik Photomount Folder. Renkli ve Pick. Photomount Board. yüzeyine jelatin sürülerek. Yüzeyi ışığa kaplamanın. kaplı kâğıtlar. Fotoğraf fon kartonu. Phloroglucine. Yolma. Foto ofset. büyük kofullu hücreler. kartpostal ve tebrik Photosensitive Coating. Rotogravür baskı. kaplama türü. kimyasal. Yolunma. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Wasre Treatment. 206 . Fiziksel ve kimyasal kullanılan bristol karton. karışık olduğunu ortaya çıkaran kimyasal. Cam tepkimeler. Fosforlu kâğıt. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Fotografik Pholem. (Bakınız. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de renkli kartonlar. Fotolitografi. hassaslaştırılmış kâğıtlar. Physical Properties. Photomount Stock). Işık etkisiyle bir kullanılmaktadır. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. kaplanmaktadır. ölçülebilen özellikler. Photographic Blotting Paper. Florogusinol. Yolunma direnci. Işığa kartlarında da kullanılmaktadır. Photolithography). (Bakınız. atık arıtma. Gri karton albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Photogravure Printing. (Eş anlamlı. Phloroglucinol. (Bakınız. Soymuk doku. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Mechanism. Reçine emprenye edilmiş ve Photogravure Paper.

konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan Pin Chips. Pilot kâğıt makinesi. Süreçlerde hedefler belirleyerek ve hesaplar Picture Mat Board. yapılma baskılı servis altlığı. Böcekleri kokusuyla ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaçırmak için kullanılan. Hareketli Pie Tape. Safihayı elekten metrenin altındadır. İğne kâğıdı. Çam. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Fotoğraf takılan arka yaparak enerji tüketimini ve maliyetleri düşürmeyi kartonu. Pigmentizing). Baskı geçerek yeniden kâğıda yapışması. Blanket üzerindeki parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. Safihayı elekten Pinch Analysis. amaçlayan bir yöntembilimidir. Blanket preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kâğıt ve üzerinde birikme. “energy integration” veya “pinch kontrolünün yapıldığı zemin kâğıdı. Kapma keçesi. Pikap keçesi. yapışmasını görmek için yapılan test. Kâğıt yüzeyine opaklık Pine Tar Paper. Blanket kirlenmesi. İğne sarmak için kullanılan. Pick Resistance. Katranlı kâğıt. kapma valsini eleğe yaklaştıran deneme çalışması. Pickup Deckle. Sıkışma noktaları. technology” gibi isimlerle de anılır. Test fon kâğıdı. Pigment. Son rutubet tarayıcısı Pick Strength. alan pres keçesi. Gözenek. Enleri bir Pickup Felt. türü. Pin Paper. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan yaşanabilecek noktalar. Esnek vana. Sonunda ısı geri kazanma Pie Fed Paper. Pinch analizi. Yapışma dayanım testi. (Bakınız. İşletmeyi bir süreçler bütünü alan. Pilot Work. Picking Resistance). Baskı Piling on The Blanket. Kremanın veya alanlarda. Pikap grubu şasesi. Pinch Points. kalitesini bozan bir unsur. Birikme. Pine. çam katranı emdirilmiş kâğıt. mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda Pickup Press Section. Pigment. keçenin üzerinde döndüğü vals. güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. kaplaması. Birikinti. İstenmeyen yonga. Pickup Lifting Device. 207 . Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. kapma valsi elekten Pin Adhession Test (PAT). Kapma valsi. Mürekkep kalkması. Pilot çalışma. (Bakınız. Fon kartonu. Mürekkebin çıkması. Pinch Valve. sistem. Yığılma. Kâğıdın presten veya Pigment Transfer Paper. Belirli sonucu elde etmek için. (Bakınız. İçindeki esnek bir mekanizma ile Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. iş krepli kâğıt. Boya molekülleri veya parçacıkları. Kâğıt fabrikalarında Pie Plate Board. Pikap valsi. kazandıran katkı maddeleri. “heat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz integration”. birikme. kâğıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan Üretim başlangıcında. Elek altı yonga. Pigment transfer kâğıdı. Pickup Roll. Servis altlığı. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. kalenderden geçirilmesi sırasında. hamurunda kalan kum Piling. Pilot kurutma silindiri. Pigmentizing. Pin Holes. olarak görür. Servis öncesi masa üzerine sıkça kullanılır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick Out. Darboğazlar. İşletme içinde bu gibi yerlerde. Otomatik olarak ebat sitemlerini optimize eder. Pilot Dryer. “Process integration”. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Pilot Paper Machine. Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç Pigment Coating. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Pigment Kuşeleme. İğne deliği. ile birlikte çalışan kurutma silindiri. Picking Resistance). Oluklu uzaklaşarak bekleme konumuna döner. Fan pompası durduğunda. Pres pikap kısmı.

Edge Cutter. Kurumuş bitki ve çiçek Pitch Spots. Elek altı havuzu. Çukur. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Plastik. Pivot. Watermark Press Roll). üretim yapılması Pisser. Fabrika faktörü. belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Plant Cap Paper). (2) Baskısız. (1) Düz. Fabrika üretim kapasitesi. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Zift birikimi. Çimento torbası Plaid Finish. Plain Settling Tank. Özellikle Plasterboard. Boru. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah Plant Factor. Kâğıt hamurundaki reçine elde etmek için kullanılan gri renkli rutubet emici kâğıt. Sade. Pith. Pitch Deposits. İğneli kayıt. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Suda çözünmeyen. Planographic Printing. Pitch Control. Su gidermede tutturmak ve baskıya hazırlamak. İki karton arasına kâğıdı. parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. Plan Paper. Piston Actuator. kâğıt ışığa tutulduğunda fark edilen küçük potluk nedeniyle kâğıdın borulaşması kusuru. Planlama. Ortalama üretim değerinin lekeler. Stickies) esaslı kapasite değeri. Talepler dikkate alınarak. Alçı torbası kâğıdı. Edge Squirts) Planning. yuvarlak renkli Konfetili kâğıtlar. Sarım sırasındaki gömülmüş. (2) Borulaşma. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla Piping. Zift kontrolü. Organic Deposits. (Bakınız. Boru sürtünme kaybı. Plastic. Planşetli kâğıdı. Azami ton/gün kökenli maddeler. vanalarda kullanılır. Fabrika güvenilirliği. Sera kâğıdı. Kâğıt Planned Capacity. Plant Layout. Harita kâğıdı. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. Düz baskı kalıbı. fazla resmi. Pitch. Plantation. Alçı levha. kapasite. Planchette Paper. bir kâğıdın bünyesi içine. Ekipmanların yerleşim düzeni. Pit Ventilation. Bitki kurutma kâğıdı. Dirsek. lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Tekdüze. Baskı merdanesi Genellikle açma ve kapama amaçlı. hava ile çalışan yerine. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında Plant Cap Paper. Fabrika yerleşimi. Plan kâğıdı. Boru dirseği. 208 . Pipe. Bahçıvan kâğıdı. Pin Studs. Çökelme tankı. kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. Servis altlığı kâğıdı. Bağlantı pimi. düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. selülozdan gelen reçine Plant Capacity. Desensiz pres valsi. suyun biriktiği havuz. (Bakınız. Zift. Ekme. Silindirli başlık. Zift lekeleri. Ekose bezli servis kâğıdı. (1) Boru aksamı. Düz baskı. Pipe Bend. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. Placemat Paper. Elek altına verilen taze hava. Kenar kesici fıskiye. (Bakınız. Plaster Sack Paper. Baskı öncesinde iki veya daha Plain Press. Elekten süzülen beyaz katlamaya uygun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. Çökelme havuzu. Plant Protector Paper. bez konulmuş bardakaltı kartonu. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak Plain Press Roll. Ekim. Plant Reliability. Bahçelerde tutulması. Pipe Friction Loss. Mil. (3) Tek cins selülozdan yapılma. (ton/gün) azami üretim kapasitesine oranı. düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Pivot. Konfetili kâğıt. Plant Drier. Elek altı havalandırması. Planlanan kapasite. Plain. Dayanıklı ve Pit. PIRA (Paper Industries Research Association). Havuz. Zift topaklaşması. Pistonlu vana başlığı. Odun özü. Umulan gerçek sanayi araştırma birliği.

Platen Drier. Kat. Kalıp temizleme kâğıdı. Kâğıt makinesi dışında PLI (Pounds per Linear Inch). Disk Player Piano Paper. Borulu eşanjörlere Plucking. Plastikleştiriciler. yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan Plaka. Plastik pigmentler. (2) Öğütücü bıçakları. mat baskı kâğıdı. İnce film tabakası halinde yüzeye geçirerek yapılan safiha ezme işlemi. (2) Tıkaç. Büküle bilirlik. kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. (1) Tapa. uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. Baskı Plastic Pigments. Ply. Plater. Platin tuzlarıyla ışığa Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. Preslerdeki çizgisel basıncı levha arasında presleyen kurutucu tipi. Diskli öğütücülerde işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen bıçaklar arasındaki ayarlanabilir açıklık. Kalın ve yumuşak. Takoz. kâğıdı sıcak iki uygulanan basınç miktarı. Preste işlenmiş. boncuk şeklinde yapıları bulunur. Tabak kartonu. Yongayı Plater Vellum Finish. Presleyerek veya valsler arasından Plastisol. İskambil kartonu. Plunger Chip Feeder. Jordan öğütücünün konik rotoru. Kanallı Pliabilty. Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. birbirinden ayrıldığı paket eşanjörlerdir. kâğıt. Plate. Disk plaka. Yolma. Picking). hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. Plakalı ısı Eşanjor. Plaka. “Plate Finish” (3) Konik rotor. farklı eleklerden vererek elde edilen 209 . Programlanabilir sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. Katman. Yarı krepli. Düz plakalı kâğıt presi. işlemi yapan en eski kâğıt presidir. daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. Kalenderleme. Boş küre veya kâğıt. Platin kâğıdı. kâğıda Plates. Plak sayısı. Kâğıt hamuruna. Bir örnekteki çoğalabilecek Pleating Paper. Resim kâğıdı. (1) Baskı kalıpları. (Bakınız. (Bakınız. Pileleme pelürü. Kalıp kesim yapılarak PLC (Programmable Logic Controller). Pileleme kartonu. Pleating Tissue. Pres kurutucu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plasticizer. Çevre basıncına göre Plate Glazed. Kırılmadan kartonun büküle levhalardan oluşan ve contalar sayesinde kanalların bilirliği. maddeler. Plater. işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı Plate Finish. Otomatik olarak çalışan piyanoların öğütücülerde kullanılan. göre verimi daha yüksektir ve az yer kaplar. Plater parşömeni. disk şeklindeki tek parçadan hafıza kâğıdı. arasında şekillenmiş. Kâğıt Kuşelemede kalıplarını temizlemede kullanılan az Kreplenmiş. yüksek çakılan. lojik kontrolör. Plate Wiping Paper. Halen kN/m kullanılmaktadır. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon Plate Clearance. Öğütücü bıçağı. birden fazla hamur çeşidini. Platerde işlenmiş hem götüren hem de sıkıştıran yonga konveyörü parşömen kâğıdı. Bobinlerde mihver borunun içine Plate Paper. kaliteli. Preste perdahlanmış (herhangi bir) gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. Plating. çeşitli Plate Finish Paper. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik tapa. Plate Board. Konik yonga besleyici. oluşan veya parçaların (segment) birleşmesiyle disk haline Playing Card Board/Stock. Plate Count. Bıçak açıklığı. (3) Tepsi. Plate Heat Exchangers. Basınç odası. Bir inç uzunluğa yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. emici bir kullanılan plastik esaslı pigment türleri. (1) Bir kâğıt makinesinde. Plenum Chamber. Plug. gösteren ifade biçimi. Platinum Paper. kontrol sistemi. İskambil gelen öğütme bıçakları. Terzilerin pileleme bakteri plaklarının sayısı. Düzgün yüzeyli pres levhaları ve sert kartonlar. Plate Finish). Plastisol.

Ply Adhesion. Pollution. Multiply). Yapıştırma söz Polar Bonds. Ply Bonding. farklı özelliklerdedir ve ayrılamazlar. Patlama 210 . Kirlilik azaltma. Çok katlı temizlik kâğıtları Pole Mark. Alt ve üst katmanlar edilmektedir. eşit konusu değildir. Chemical Bonding. Polydisc Filter. mikrometreye karşılık gelmektedir. Cepli zarf. (3) Çok katlı kâğıtlarda her bir kat. temizlik kâğıtlarının her bir katı. Pollutant. Patlama kademelerinden oluşmuş. amacıyla kullanılan. Chromo Paper). Kutup test kâğıdı. Bir atık sudaki kirleticilerin arasındaki cep kanalları aracılığıyla yapılan havalandırma toplam etkinliği. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. Kromdan Ply Seperation. Pneumatics. Pocket Ventilation. Birbirine bağlı iki atomda. Çok katlı Polarity Paper. Askı izi. Yapıştırılarak çok katlı sıkıştırıldığında. Point. işlemi. Tamburlu Kuşeleme. Çok parlak. Pnömatik yonga konveyörü. Mechanical Bonding) Policy Paper. kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere hale getirilirler. Poly Coated Papers. Cep havalandırıcıları. kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti.4 kâğıtlar. Pocket Humidity. Tuvalet doğru genişlemek ister. Kir yükü. Yaklaşık 25. Bir madde bir yöne doğru kartonlardaki katmanlardan biri. Pneumatic Actuator. Kirletme. Poliolefin kaplı kâğıtlar. (2) Dupleks Poisson Effect. Hamur kasası ve Pneumatic Chip Conveyor. El yapımı kâğıtları çamaşır cihazı. Pole Drying). Cilalı. Poliçe kâğıdı. Layer. Asarak kurutmada. Kat bağlama. Çok katlı kullanılmaktadır. askı ipinin. katmanların kendi aralarındaki bağlanma yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek kuvveti. Polish. Ply Adhesion Tester. (Bakınız. şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. Elektrik kartonlarda. Cep havalandırması. Mil). kâğıtta üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Kroma kâğıt. Kurutma silindirleri Pollutional Index. Kirletici. Çok diskli filtre. ve havlu kâğıtlarındaki katlardan biri. Kurutma selülozundan bir veya iki yüzü makine üzerindeyken silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. Kâğıt Polycrome Paper. Kâğıt yüzeyi için Ply of a Tissue Paper. Polarite kâğıdı. Bir dizi disk elek Points Per Pound. Parlatılmış yüzey. Pocket Enveleope. Hava tahrikli vana başlığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ safihalar veya katmanlar. Katman ayrılması. Cep rutubeti. Kraft Pocket Ventilators. Oluklu sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. bıraktığı iz. (Bakınız. Kat bağlanma mukavemeti. kaplanmış kâğıtlar. Kirlilik. elyaf geri kazanma ünitesi. Kirleticilik endeksi. (Bakınız. Bir atık suyun arasındaki ceplerde oluşan rutubet. Polished Drum Coating. kirleticiliğinin ölçüsü. Kalenderleme gerektirmeyen bir Kuşeleme işlemi. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Poisson etkisi. Temizlik kâğıdı katı. Kuşe kaplanmış renkli kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. ipine asarak kurutma yöntemi. Ply Bond Strength. bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. Polar bağlar. Kurutucular Pollution Load. Libre başına puan değeri. Bir inç uzunluğun binde biri. Pollution Abatement. Kat bağlanma mukavemeti test Pole Drying. Havalı yonga taşıyıcı. (J Tappi 19-02-2000). Asarak kurutma. Kat bağlanma mukavemeti. Hava ile ilgili. Çok katlı kartonlarda yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Polished Surface. Puan. Pnömatik. Bu katmanlar daha sonra testinde ölçülen değerin.

S. Düşük Ponding. Polimer tutunumu. Kâğıt kaplamada oranı. Soda klor süreci. kötü mihver boru kullanarak başlama. Degree of Polymerization). Poplar. Poliolefin. Kâğıt üretimi sırasında. Polimer bağlayıcılar. Poymeric Sizing Agents (PSA). kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. örnekleri naylon. Gözenek. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Oligosaccharides. Mal sarıcı. Polyvinyl Alcohol (PVA). (Eş anlamlı. Polimer yükü yoğunluğu. Renkli kuşede Postage Stamp Paper. Pos kâğıdı. Pope. Kavak. uzun polimer zincirleri. İç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Kötü mihverle başlama. Polymer Charge Density. Bozuk bobin göbeği. Mal sarıcı. Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. Göllenme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Polyelectrolyte. 211 . Buna Polyester Felt. bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. sentetik polimer tutkalı. (Point of Sale) Paper. Bobin sarımında dâhil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. Bobin sarımına maddeleri. Polipropilen. kâğıdın arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. kullanılan polimer bir petrol ürünü. Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. Polysaccharides. Samandan yüksek gruplarla sonlanmış. Polielektrolit. Polyolefins. Poliüretan vals kaplaması. Polyetiethylene Oxide (PEO). Pore. Polyester keçe. gözenekler. makinesi kâğıdı. Organik karbon bileşikleri. gibi polimerler. Polimer tutkallama Poor Core Start. (3) Klorun ve bileşiklerinin Polyethylene (PE). Selüloz da Poor Core Start. (2) Ortama klor verilmesi. Selülozun yapısında ve kâğıtta bulunan Polymer Molecular Weigth. Emniyet vanası. Bursting Strength). suda çözünebilen. Çok nüshalı pos Poly Pulp. poliolefinler ve polisitirenlerdir. Basit olefinden üretilen polietilen Porosity. boya bağlayıcısı olarak kullanılan. Pope Reel) Polymer Adsorbtion. Diğer gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. (Bakınız. sistem. Polimerle elyaf Pope Reel. Polymer Binders. Konumlayıcı. Polivinil alkol. Pop Strength. Positioning System. Polisakkaritler. Polymerization Degree. Polietilen oksit. Polietilen. (Eş anlamlı. viskoz. Onun üzerinde Positioner. Kontrol vanalarında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın karbonhidratlar. Posta pulu kâğıdı. Ani açan ve sistemi zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glikoz yüksek basınçtan kurtaran vana. Pozisyoner. birimlerinin sayısı. makinelerinde. 300 m/dakikaya kadar olan makine anyonik yüke sahip bir polimer. liyosel. Polymer. Bir selüloz Pop (Safety) Valve. Bu süreç dört ve kurutma keçeleri. Anyonik ve/veya katyonik Pomilio Süreci. Polyester iple yapılan pres Chlorine Process de denilmektedir. Gözeneklilik. Polimer molekül ağırlığı. (4) Hipoklorit ile biraz plastik madde. Pope Reel. Tampon sarıcı. koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. Kâğıt kaplamada kullanılan uzaklaştırılması için alkali yıkama. aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Polimerleşme derecesi. hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu.O. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine Polypropylene (PP). Konumlama sistemi. ağartma. Bobin Polyurethane Roll Covers. Temizlik bezi. hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. Polimer. PSA. P. Monosaccharides). (Bakınız.

001inç). Polipropilen. nakit para karşılığında verilen. Toz torbası. Pothcer Washer. (2) Zımpara kâğıdı. özel kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Fasit kâğıdı. Kartpostal Bristol’ü. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. hayvanlarının kolilenmesinde. çıkan değer. bir göstergesi. Postcard Board. Güç faktörü. Kesim sonrası. Poster kâğıdı. Güç kaynağı. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. Kâğıdın kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. kutu dışına sarılan Kraft Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. Yaş dayanımı karışımda. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Elektrik üretmek amacıyla Bookkeeping Machine Paper). Tavuk kesim kâğıdı. (1) Şablon kâğıdı. Poster asmak için kullanılan hazır pudralı kâğıt. Powered Relief Valve. (2) Gerçek gücün zahiri güce oranıyla Pottery Tissue. tasarlanmış paket. Tavuk torba kâğıdı. Poultry Bag Paper. Güç pompası. Poultry Wrapper. Çömlekçi pelürü. kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. geçirmez bir kâğıt. tamamen Pounds Per Point. (Bakınız. Poster. Poster mukavvası. Posterlik parşömen kâğıdı. kâğıdın dielektrik kaybının alındığı selüloz yıkama eleği. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik 212 . (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Postal Money Order Paper. maddesine 1 ppb denir. Posta çeki kâğıdı. Tozlaşma. Tavuk koli layneri. Herhangi bir Poultry Box Liner. (2) Pudra kâğıdı. Postcard Bristol. Poultry Band. Elektrikli emniyet vanası. Power Supply. Postanelerde kullanılan. Poultry Head Bands. Herhangi bir karışımda. Makyajda Poster Board. sarılan kâğıt. Güç ihtiyaçları. Power Boiler. Ppb (Parts per billion). Elektrik temini. şerit şeklindeki kimlik PP (Polypropylene). Tüketici atıkları. Decalcomania Paper). Buhar kazanı. kalınlığına bölünmesiyle ortaya evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır. Mektupluk. Kümes Power Requirements. Bunlar genellikle veya kartonun gramajının. PPM (Parts Per Million). baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. Post-print. Postcard Bristol). Poster basımında kullanılan çıkan toz. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su kullanılan polimer bir petrol ürünü. kâğıdı. (Eş anlamlı. Tavuk künye kâğıdı. (1) Barut kâğıdı. Milyarda bir. Yoğunluk (Libre/0. Güç gereksinimi. Tamburlu yıkayıcı. Milyonda bir. Power Pump. Kâğıdın işlenmesi sırasında ortaya Poster Paper. paketlemede kullanılan Kraft kâğıdından yapılma ve özel Posting Bristol. Power Furnace. Güç santralı. Posting Ledger Paper. Çimento ve un gibi ürünleri Poster Parchement. Tavuk paketleme kâğıdı. kullanılan mukavvalar. Son kullanıcı atıkları. Poster Powder(ed) Paper. Kartpostal kartonu. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. Baskı sonrası. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. Dusting) dayanıklı kâğıtlar Powder Pocket. davetiye veya oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. Çömlek üzerine transfer bulunan değer. buhar üretimi yapan buhar kazanı. Posta kâğıtları. Kartpostal kartonu. Döner bir eleğin içine Power Factor. Powdering. (Eş anlamlı. Kâğıt kaplamada kâğıdı. (1) Trafo ve bobinajda sürekli hamur gönderilerek yıkama suyunun dışarıya kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. Harf ve rakamlar Postcard Paper. Pouncing Paper. Post Consumer Waste.

Dua kitabı kâğıdı. Modifiye Precipitating Agent. Genellikle kimyasal reaksiyonla Pregelatinized Starch. Ön besleyici. Astar. Hassas ebat Pre-print. Selüloz fabrikalarında giderme ünitesi. üretildikten sonra. yeterli ham madde ve kaynak muadili elyaflar da denilmektedir. Tambur Pre-assemble. Ön montaj. Katı çökelti. etanolün içinde 1 ppm değerinde Metanol vardır. Pre-dilution. Ön ısıtma. İki veya daha fazla valsten oluşan. Daha önce oluşan çökeltiler. Toplam verimli Capacity). Ön kaplamalı filtre. karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. Precision Sheeting. Precipitate. İncil kâğıdı. kurutulmuş ve yeniden toz haline Precipitated Calcium Carbonate (PCC). Öngörücü Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. Devreye alma öncesi. Pres. ebat kararlılığı olan. Pratik kapasite. Çözünmüş sıvı nişastalar ile nişastalar arasında bir gruptadır. 5000 g etanol içinde 5 mg Metanol maddeyle kaplanarak veya belirli kalınlıkta kek tabakası varsa. bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Kâğıt düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. oluşturarak filtreleme işlemine başlanır. Çökelticiler. üzerinde yapılan astar kaplama. Pre-heating. pişirilerek pelteleştirilmiş. Kâğıt yüzeyi ile mutlak Pre-consumer Waste. Kâğıda reçine kâğıtları türünden. Eş anlamlı. emdirme. İmalatçının kâğıt makinesini pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. PPS pürüzlülüğü. 213 . Baskı öncesi. Ön kesafet düşürme. Çöktürme kimyasalı. kesimi. PPS kabalığı. Ön pişirimli nişasta. Preslemeden geçirildiğinde. Predictive Maintenance. Hazır çatı kaplaması. odun yongalarına uygulanan ön pişirme Precipitator. Hava kirliliği kontrolünde. bakıyla su Precoat Filter. (Eş anlamlı: Impregnation) Precision Recording Paper. Filtre kumaşı çalışma öncesi Kizelgur gibi bir ayrışımı yapılabilen. Ön sulandırma. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Hassas ölçü kâğıdı. Emdirme. Koruyucu maddeler. Prayer Book Paper. basınçlı ortamda. sıvı-katı filtre. Elyafa kimyasal madde mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. PPS Roughness. Çökelmiş getirilmiş nişasta. (ISO 8791-4) ürüne dönüştürülürken oluşan. İşletmeye alma yüzeyinin. geometrik olarak sapma miktarı. Organizmaların Precoat. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz verimsizlik yaratmadan. Harita Prepared Roofing. Presleme öncesi safhanın buhar Precipitation Hardening Stainless Steel. başka Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Kestirimci bakım. elektriksel veya Preimpregnation. sertleşmeli paslanmaz çelikler. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. Üretim kayıpları ve önceki kayıplar. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden öncesi. soğuk suyla kalsiyum karbonat. Hassas ebatlandırma. matbaada veya kutu fabrikalarında. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. Çökelim fıskiyeleriyle ısıtılması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ maddesine 1 ppm denir. göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. Ön pişirme. son kullanıcıya ulaşmadan Practical Capacity. bakım. Preservatives. hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. sağlanarak. çatı levhaları. Bir kâğıt Pre-commissioning. Presat. yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. Böylece sıcak su yerine. Tüketici öncesi kayıplar. Press. Ön astar. kireç çözeltisini filtre etmek için kullanılan döner elekli Pressate. atık işlemi. Pre-feeder. Yüksek mukavemetli ve ısıl Pre-hydrolysis. Sulandırılmış asidik ve işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. milimetrik veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum olmadan müdahale eden bakım tekniği.

su giderme süresini uzatabilmek açısından makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. Basınca hassas kâğıt. bulunduğu bölüm. Basınçlı elek. Pres izi. kullanılan silindir mil ucuna bağlanan buharı içeri verirken kondensatı dışarı alan basınçlı bağlantı elemanı. Basınç kaybı. Press Nip. Pres bölümlerinde kullanılan. Basınçlı elek. Kâğıt makinesi karton. Pres valsi. Buhar başlığı. Presostat. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. ıslak olduğundan. (2) Makinede perdahlanmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressboard. Kurutma silindirlerinde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. Basınç transmitteri. Elekle kurutma bölümleri arasında Pressure Sensitive Tape. basıncında meydana gelen kayıp. kurutma süresi boyunca Z yönünde Pressure Joint. preslerin kâğıdı. Pres nipi. tarafına yapışkan. Elek üzerine Pressure. Press Copy Paper. Giyotin kesimi. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals olan gauç valsi ve üzerine basan baskı valsi ikilisi. Basınç düşümü. mekanik odun selülozu. Kâğıt makinesi pres bölümünde. preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. Press Pulper. (1) Özellikle desen vermek için İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. Pres keçesi. kapak kâğıtları. Basınçlı selüloz kâğıt yüzeyinde oluşan izler. Üzerine basılarak bulunur. Pressure Switch. Pres partisi. Bir elektriksel yalıtkan kartonu. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan Pressure Sensitive Paper. Presli kurutma. Presspahn. Yapışkan bant. kapalı hazne. yapıştırılan bant. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış Pressure Couch Roll. Basınç. Yanki “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. (1) Baskı valsi. Basınçlı mekanik preslemeye yarayan valsler. Pres altı pulperi. Basınçlı hamur kasası. Kütüklerin basınç altında buharla pişirilmesi Press Trimming. (2) Oluklu çizgisi. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. Kâğıt makinesinde. pres baskı silindirlerde safihayı silindire basan vals. Presbant. meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın Pressings. Kâğıdın istenilen ebada ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. Kâğıt makinesi alt katında. 214 . Pressure Transmitter. Boru hatlarında ve vanalarda emici özelliği nedeniyle kullanılan. Basınç düşürme vanası. Pres baskı çizgisi. Press Drying. Basınçla çalışan pompa. girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. Pressurized Headbox. eleyen elek sistemi. Birim alana etki eden kuvvet. İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı Pressure Screen. Preslerde safiha Pressure Reducing Valve. elek bölümünde. Basınç anahtarı. Kopya kâğıdı. Basınçlı Pressure Drop (∆p). Buhar hatlarında ve verebilmek için oluşturulmuş. Press Roll. genişletilerek. Presbant. tutkal sürülmüş ve basınçla yapışan etiket Press Part. yeni tip kondensat pompaları. Kâğıt hamurunu basınçla haline dönüştürülmüştür. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). Pressurized Refiner Mechanical Pulp (PRMP). Basınç altında yıkama yapan tamburlu elek. Basınçlı gauç valsi. Basınç kontrolü. odun selülozu. Pressure Powered Pumps. yıkayıcı. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Bir ekipmanın öğütücüde öğütülerek üretilmiş selüloz. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. su alma keçeleri. Pressure Roll. cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti Pressure Control. Pres valsi. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle Pressure Pulp Washer. getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makine gofrajı. pres döküntülerini işleyen pulper. Press Felt. su Pressure Loss. Press Marks. (1) Baskı kâğıtları.

Mal sarıcıda baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. Çürük buharla yonga uygun olması. (2) Gravür baskı. Basım süreçleri. 215 . Kutu Pretreathment. veya iyonik bağların kuvvetleri. (2) Yazıcı/faks kâğıt Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pre-Start Alarm. grafik baskı kâğıtları. Basıla bilirlik. saniye önceden haber veren uyarı sinyali. Kabarma. Printability. Düşük baskı uygulayarak siyah bir kaplama yapıldığındaki opaklığı ile kendi opaklığı elekten gelen sulu safihayı sıkan ilk pres. kâğıtları. Birinci çöktürme çoğunluğunu kapsayan genel tanım. Koruyucu bakım. Planlı yapılan Printed Gummed Tape. Pompa içini akışkanla Kâğıt makinesinin çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 doldurarak çalışmaya hazır hale getirme. fotokopi kâğıtları Primary Clarifier). suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin Printing Bristol. Birinci ince elek. Kazan suyunun Printing Processes. Kaynama. gramajlı kâğıt. bulunmaktadır. Printed Waste. Ön arıtma. Basım Bristol’ü. Kâğıt yüzeyine mürekkepli Primary Clarifier. Primer kol. kitap basılan kâğıtlar. Printer. Baskılı atık kâğıt. Fünye kâğıdı. düşük işlemine geçmeden önce yapılan. kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. Baskı merdaneleri. Kitaplarda. Birinci. Printed Opacity. Köpürme. Baskılık kutu kapağı kâğıdı. Printed Box Cover. Primary Bonding Forces. Atık arıtma ünitelerinde arıtım kapağını kaplamak için hazırlanmış baskılı veya düz. Kâğıtların büyük Primary Residual. Baskılı koli bandı. Printing Plates. Birinci çöktürme işlemi. Baskı presi. (1) Rölyef baskı. Primary. arasındaki fark. Fişek kâğıdı. Manila görünümlü baskı kâğıtları. (4) İpek baskı. Birincil çamur/Şlaym. (Bakınız. tamponu taşıyan ana kol. Birinci çöktürme havuzu. ünitelerinde. Basım işlerinde çökeldiği havuz. kabarma. içindeki havanın atılması. kullanılan kâğıtlar. çöktürme havuzundan çıkan çamur. Arıtma baskı uygulaması. Selüloz veya üçüncü hamur kâğıt. Baskı kalıpları. Basım kâğıdı. Yazıcı. Priming the Pump. Basım. Primer. yapılmış kâğıt koli bantları. Primer çeper. Çok Printing Cylinders. kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. ofislerde Primary Treathment. Dört farklı basım buhar ve kirliliklerle birlikte sürüklenmesi sonucu oluşan yöntemi. Primary Wall. kaba ayırma işlemleri. Printing Opacity. Priming. En dıştaki hücre çeperi. (3) Ofset baskı. Birinci kol. kullanılmak üzere üretilmiş Bristol karton. okuma sırasında sayfanın Primary Sludge. İkinci Primary Fine Screen. Ön buharlama işlemi. Printer Rolls. Kâğıdın arkasına tam Primary Press. Primary Cleaners. Birinci kademe temizleyiciler. birinci Printing Ink. fabrikalarında kullanılan ince elek. Preventive Maintenance. Bunlar arsında gazete kademesinden çıkan atıklar. Printing Papers. kovalent rulosu. Çalışma öncesi alarmı. Havasını alma. Primary Arm. Basma. Çalışma alarmı. Üzerine baskı temizlik. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Baskı opaklığı. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. dergi kâğıtları. Printing Manila. Birincil atıklar. Printing. Arıtmalarda birinci kaldırılmadan ve kaldırıldığında oluşan opaklık farkı. Baskı. Primary Black Liquor Heater. Baskı mürekkebi. Ana siyah likör ısıtıcısı. Temel bağlanma kuvvetleri. Kâğıdın basım sonrası. Birinci pres. (1) Yazıcı merdaneleri. Kâğıdın özelliklerinin basıma Presteaming. Baskılı opaklık. Primer Paper.

Algılayıcılar. Process Specialist. Arızaları Process Equipment. Kâğıt Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. süre uzunsa sistem yavaş demektir. Öncelik. deneme baskısı. tutunum kimyasalları gibi ürünler. hedef çıktı elde etmek için özel Process Lag. Süreçte bozulma. Baskı öncesi yapılan kontrolör ve bir son kontrol elemanından meydana gelir. (CYMK) renklerini kullanarak boyama. Bunun alternatifi “Spot Color= Solid Color)” seçeneğidir. etmede kullanılırlar. Üretim sürecindeki faaliyetleri. hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla kimyasallar. Süreç gecikmesi. düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar Process Activated Sludge. mukayese ederek kontrol vanasına (son kontrol elemanı) Printings. Baskı yöntemi ile miktarları. Kâğıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. düzeltici sinyali gönderir. düzelmeden sonra boyama tekniği. köpük söndürücüler. Process Monitoring. algılayıcısı kesafet değerini (süreç değişkeni) kontrolöre gönderir. Akış. ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı Priority. Üretim ekipmanları. Process Control. Süreç optimizasyonu. İleriye yönelik bakım. Süreç durum izleme sürecin kontrol edilen değişkenleri. Süreç (tipi) boyama. (Bakınız. Process Optimization. sıcaklık gibi Process Condition Monitoring. dispersanlar. Process Design. Süreç kimyasalları. girdilerin Print on Coating. Sürecin flokunlalar. Basit örneği kesafet kontrolüdür. titreşim sensörleri. Processing Aids. yapılması. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. Süreç otomasyonu. (Bakınız. Prova baskısı. (Bakınız. Probability Seperation. Süreç izleme. Product. önlemek için yapılan ve genellikle Kestirimci tür bakım Process Flowchart. 216 . sistem yeniden otomatiğe geçirilir. Süreç değişkeni. İstatistiki ayırma/eleme. Birinci hamur kâğıtlar. sistemleri. (Bakınız. temizlik kimyasalları. Process Automation. Süreç akış şeması. kâğıdı boyama veya kaplama. geçen süre. Ürün. Biyolojik arıtma. Baskı opaklığı. Kontrolör istenilen set değeri ile gelen değeri Printing Quality. İşletme yardımcı kimyasalları. hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. sürece olarak düzenlenmiş işlem basamakları. süreci izleme. Kesafet Opacity). Kare kod. Üretimde kullanılan su. Çok renkli ve tonlu Bu durumda manuel kontrole geçilerek. Matbu kaplama. Girdilerden. Process Variable.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Proof. Activated Sludge Process). Fresh Water. Bu sistemler içinde yeniden kullanılan su. Process Chemicals. Process Upset. Functional Chemicals). Süreç denetim. Süreç kontrolünde. periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz White Water). veriminin optimum hale getirilmesi. Üretim süreçlerinde. elek ve keçelerden Process Water. Sürecin akışı. Birbirleri arasında sinyalleşme devreleri kapalı döngü Printing Opacity. Baskı düzgünlüğü. Product Codes. Process Color. Süreç. Yardımcı kaydediciler. Baskı kalitesi. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Kontrol edilen süreçte Makine kuşesi. QCS. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Süreç tasarımı. Printing Smoothness. işlem basamaklarını gösteren akış şeması. Printed oluşturur. Ticari ürünlerde kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama kontrol. Üretim uzmanı. Ürün kodları. Process Coated Paper. Process. Otomatik kontrol süreci ölçen bir eleman bir sistemi. Proactive Maintenance. İşlenerek bir döngü gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler.

Bombe kontrolü Protective Clothing. Proprietary Mill Brand. Capacity. Protocol. (2) Milimetrik kâğıt. paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Profile Roll. Koruyucu elbise. Capacity. Production Control. Profile). Prova kâğıdı. bale ve PSA (Polymeric Sizing Agent). boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları denilmektedir. Toplam parçacıklar. gösteren planlama. Üretim kapasitesi. Expected Actual Capacity. Design Capacity). Protective Paper. İmalat. Mesleki havlular. süreleri. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Taklit edilemeyen Profilometer. Profil. Polimer iç tutkal. (2) detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas Koruyucu herhangi bir ambalaj kâğıdı. arttırıcı ve geliştirici polimerler. Profil metre. Profile Paper. yatırımın sürecindeki aşamaları. Kâğıt yüzey düzgünlüğünü kâğıt. Opera. Bir projenin veya hesaplamalarında kullanılır. Küster™ valsi de dâhil. cihaz. PTFE (Polytetraflouroethylene). Normal Proof Paper. Prova kâğıdı. (Bakınız. teknikleriyle yapılan üretim kontrolü. ölçen alet. Progressive Proof Sheets. Avantajlar. Capacity. çizelge.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Production. (Pros and Cons) kullanılan kâğıt. Profil düzeltme. Nişastanın veya boyanın tutunumunu Production Capacity. Bu sayede safihadaki kaliper profil Protective Coating. Programmable Controller (PC). Pervane. Programlanabilen Provision. Çok renkli Psychrometric Chart. Dispersan. Promoter. Havbe ve makine salonu havalandırma Project Planning. Promotor. Üretim. Koruyucu kaplama. sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren Proofing Paper. Property. Protokol. Prova kâğıdı. Dozajlama. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) Proof Paper. tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt Psychrometer. Program kâğıdı. Profiling. Sağlama. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. (1) Paspartu kâğıdı. Dozaj ayarlayıcılar. Harman dozaj Production Cost. kaynakları PT (Total Particulates). Proje planlama. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. (1) Koruyucu kâğıt. Operating Propeller. Özellik. elemanlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir. Üretim kontrolü. Proforma fatura. kontrolör. çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. ayarlayıcıları. Teflon. Psikrometrik grafik. Protective Apparel. Hava içindeki nem miktarını türlerinin genel adı. (Bakınız. Fan pervanesi. Profile Cross Section. yapılabilen taç vals. Program Paper. Buhar veya enfraruj ısıyla Protective Colloid. Practical Capacity. Geçici kabul. Proportioners. Sanayi tipi temizleyiciler. Ön fatura. grafiği. Asıltı koruyucu. Proprietary Cleaning Agents. Profil (kontrol) valsi. Nemli hava baskıda her renk için ayrı olarak basılan prova kâğıdı. 217 . Profiling Steam Shower. Profesyonel miktarlarını ayarlayan düzenek sistemi. Resim çerçevelerinde Pros. Asılı safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. Provisional Acceptance. Raporlama Proportioning. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. Koruyucu giyecek. Prova kâğıdı. Ideal Capacity. Temin etme. Profile. Verilen harman oranlarına göre elyaf Professional Towels. Psikrometre. Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar ve Proforma Invoice. Üretim maliyeti. Kâğıdın enine olan kesiti. Galvanizleme bozuklukları düzeltilebilmektedir.

bıçaklı karıştırıcısı olan tank. kullanılan değirmen taşı. Selüloz muadili. Pump.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Publishing Papers. (Bakınız. değirmeni. Yaş selüloz. emen sistem. Ponza tozu ile yapılan Pulp Color. Selüloz ikamesi. Pompa. kuvvetle açma. Pompanın bir işi maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri veya vuruntuları Pulp and Paper. Pre Consumer m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. Karşı kesim kalıbı. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak Pul Content. Kalıplı kesimde bıçak yarattığı darbe etkisi. Havuzlaşma. Grinder). Hamurlaştırıcı. (Eş Wastes). Levha olarak satılan selüloz. Punch Card. Pulpboard. Ezme değirmeni. Sürüklenme. Odun Punched Tape. Kazı kazan Pulper Stock. Pulperde açılmış hamur. Selüloz mukavva. anlamlı: Ponding) Pulpwoods. Pulp Grinder. Paperboard). likörün sürüklenmesi. kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara Deliklerin kâğıtla kapatılıp. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Puncture Resistance. Pug Mill. Tombala kartonu. Karton. Kâğıt ve selüloz. Pişirme kazanı tahliyesinden darbeler görülür. Selüloz kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Puddling. girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. 300 yerine kullanılan matbaa artıkları. Pulp Sheet. Sonuçta makine yönünde gramaj Pulley. Kurutma sırasındaki kâğıt yüzeyinde katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. pompalarında. Elyaf açıcı. bütün olarak girdiği ve talaş halinde Resistance). Kâğıt veya Pulping. Kırışık. Selülozluk ağaçlar. dalgalanmaları olmaktadır. Darbe emici. Puddle. (Delik) delme. Puncture ağaç kütüklerinin. Pulper hamuru. çıktığı bir makine. Selüloz öğütücüde Puddle Size Press. Selüloz. Dolgu Pump Efficiency. kazınan deliklerden sürpriz ayırıldığı. Makara. Dalgalanma önleyici. Pumice Stone Paper. kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. Delikli hafıza bandı. (Eş anlamlı. Delinme direnci. Selüloz değirmeni. Elyaf miktarı. (2) Kâğıt hamuru. Matbaa kâğıtları. Pompa verimi. Pulp. Pulp Stone. Pulsation Damper. pulper de açılan hamur. Göllenme. Tekneli tutkal pres. Yaş olarak pres sonrasında Pucker. oluşan lokal kırışıklıklar. boyalar. Keçe. Delik. Hydropulper). Punch Board Paper. Kazı kazan kâğıdı. (Frekansı 5-100 Hz) Bu etki nedeniyle karşısına konulan hareketli yaka. Kâğıt makinesi fan selüloz fabrikalarında kullanılan değirmen. Kireç topaklarını ezmak için Pulsation. Delikli kart. Darbe. Baskı kâğıtları. Ponza kâğıdı. Kaldıraç makarası. Pulper. Hamur boya. Buhar silindirlerinde Pulp Substitutes. Bir kâğıt veya karton örneğinde için kullanılan ekipmanlar. Pasta kıvamındaki pigment kâğıt zımpara. pompa kanatlarının hamur kasasında Pull Collars. eleğe gelen hamur akışı darbeli veya diğer bir değişle dalgalı olmaktadır. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan Puncture. eski Punch Board. Kuşe pompalarında da benzer Pull Over. yaparken harcadığı enerji verimi. 218 . (Bakınız. yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. Havuzlu tutkal pres. hediyelerin çıktığı oyun kartonu. Havuz. (Bakınız. Öğütücü. Pres keçesi. Hamurlaştırma. Odun öğütücü. Elyafları sulu ortamda mekanik kartonun delinmeye karşı direnci. Değirmen. Pulp Lap. Bilgisayarlı sistemlere veri Pulp Felt. (Eş anlamlı. (1) Selüloz. Vuruntu. Kazı kazan kartonu. Pulper.

Purity. Purchaser. Polivinil alkol. Purge. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. Biriken patlayıcı gazlara karşı kazan içini taze hava vererek temizleme. Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt. Saflık. 219 . Purchased Energy. Havayla temizleme. Pyrometer. Temassız sıcaklık ölçümü. Saf. Pyroxylin Coated Paper. İçinde mekanik odun selülozu olmayan kimyasal selüloz. Proksilin Laklı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pure. PVA. Alçı tozu. Katkısız. Pyrolysis. Piroliz. Su geçirmez kâğıt türlerindendir. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Satın alınan enerji. Müşteri. Satın alan. Kalsiyum sülfat. Polivinil alkol. Isıl bozunma. PVOH. Proxylin Paper. Puritan Filler. Alıcı. Temassız sıcaklık ölçer. Pirometre. Proksilin Laklı kâğıt. Pyrometry. Süpürme. Renk saflığı.

Havlı. İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. katlanmış kâğıt demeti veya sayısına yüzeyde kullanılmaktadır. Ciltlemede 4 adet sistemleri. cihazları yerleştirilmiş. Bir topun yirmide biri kâğıt. Kalite kontrol. Quilling. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. oluşmaktadır. nadiren 480 lidir. Quality Control. ikincisine kraliçe vals denilmektedir. QCS) getirilmesi. Kâğıt gramajını tutunmasına neden olur. Queen Roll. Kalite el kitabı. filigran veya Gofraj yöntemiyle kareli hale Quality Control System (QCS). Söndürücü tahliye. Quire. Quench Circulation. Kamir tipi pişiricide likörün karşı akım yöntemiyle reaksiyonun sona erdiği yere taşınması. Kalite kontrol sistemi. Quick Set Inks. kâğıt topları için 25 yaprak kâğıt. kalite kontrol fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. 220 . üzerinde tarayıcı ölçü kâğıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. Kareli/dörtgen işlemeli. Pigmentli kelimeden türemiştir. Ani açan/kapatan kontrol vanası. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası 500 lü. Fasikül hale gelmiş. Çabuk kuruyan mürekkep. Temizlik kâğıtlarında havlı Q yapı. Kadranlı kâğıt terazisi. Katlanmış. Bu işlem soğumaya neden olacağından reaksiyonların sürmesini engeller.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Quilted. Söndürücü dolaşım. Kalenderlerde ilk valse Kral vals (King Roll). Kâğıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kâğıt sanatı. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen Quadrafos. 500 lü QCS (Quality Control System). Vanalarda ani açma mekanizması olan. Kadifeleşmiş. Katlı. Quick Acting Control Valve. ıslatıcılığın arttırılmasına ve kâğıda daha iyi pigment Quadrant Scale. Makara yapma. fakat kullanımda sayısal anlamda çözeltilerin yapışkanlığını azaltmak ve kâğıtta/kartonda belirsizleşerek. Kâğıt topları genellikle Kâğıt makinesinde. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü Quired. Bobin yapma. (Bakınız. Katlanıp parametreleri istenirse kontrol edebilen. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolü en yaygın büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller kullanılan türlerdir. anlamada kullanılan terazi. Yapışkanlığın azaltılması bakılmaksızın. Quick Opening. Quality Manual. Kâğıdın taksimlendirilmiştir. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet gibi. Kamir tipi pişiricide reaksiyonu sona eren selüloz ve likörün ortamdan uzaklaştırılması. Quench Extraction. Sodyum tetra fosfat ’ın diğer adı. baskısız. Kraliçe vals. Terazi kadranı gr/m2 cinsinden Quadrille Finish. Yirmide bir. çeşitli geçiş noktalarına konulan. Ani açan.

kullanılan. Radyal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Rag Content Paper. Kaldırmak. testi. kaplamasında kullanıldığında. Pamuklu kâğıtlar. Işınımlı ısıtıcı. Işınımla ısı transferi. Selüloz yapılmak için dağıtım kanalı. Güneş Railroad Board. Bilet kartonu. üretilmektedir. (Bakınız. değerdedir. Etiket değeri. Paçavra paralayıcı. Radyal kuvvet. Radyan ısıtıcı. Radial Wrapping. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. Rag Book). Tanım yıllar içinde Radiant Heat Transfer. (Eş anlamlı. Rag Trasher. Sahte döşeme. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen Raise. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. Yükseltmek. toplayıcı halat Radial Flow Mixer. (Eş eskileri veya pamuklu tekstil artıkları. Pamuklu kitaplık kâğıt. Paçavra şeridin. Raised Band. Linter selülozu dâhil. Yükseltilmiş bant. Radyasyonla bozunma. Radyal sarım. Çin keneviri. Radiant Drier. Range. Yükseltilmiş döşeme. Paçavra kâğıtları. False Floor) Rag Book. (Eş anlamlı. Paçavra selülozundan yapılmış Ramie. Duster) Radiation Degradation. Radiography. kitap kâğıdı. seçilmiş paçavraları küçük parçalara ayırmak için kullanılan Racking Strength. Pulpere sarkıtılan çöp Radial. anlamlı: False Bottom. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. Paçavra Radial Force. Rag Radiant Superheater. Tren bileti kartonu. Rüzgâr yükü. (1) Kablo kanalı. Dışa doğru kuvvet. 221 . Rag Papers. Bir plastik veya kâğıt Rag Plate Paper. Paçavra selülozlu/pamuklu endeks doğru hamuru karıştıran mikser tipi. bitki. Raised Floor. Merkezden dışa. Paçavra selülozu. Süperkalenderlenmiş. sarılması. Toz çırpıcı. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. Aralık. Büyük çaplı döner harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Paçavra çırpıcı/silkici. Radyal akışlı mikser. kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük Rag Content. Paçavra oranı. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan Rug Duster. pamuk veya gazlı enfraruj ısıtıcı. Radyan kızdırıcı. kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. rüzgâra karşı koydukları Ragger. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. selülozu. %25 ile %100 arası bir Rated. Rüzgâr mukavemeti. Harman içinde kullanılan değerler arasındaki fark. Axial Flow Mixer) Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Kuşe ışığıyla selülozun bozunması. Rag Printing Paper. Dışa doğru itme. bir paralayıcı türü. Selüloz üretiminde kullanılan bir veya içinde paçavra selülozu karışık kitap basım kâğıdı. Nominal değer. Elektrik dağıtım kanalı. Cilt sırtlarında eskiden Rag. diğerine aktarılması. mukavemet. Anma değeri. Paçavra kâğıdı. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. Merkezden dışa Rag Index Bristol. (2) Su Rag Cutter. Ağartma Bristol. Dayanıklı kâğıt olması tercih edildiğinde kullanılır. değişmektedir. Paçavra. Kuyruk. Radial Thrust. Röntgen. Paçavra kökenli kâğıt. Elektrikli Rag Pulps. Raceway. Ragger Rope: Kuyruk halatı. paçavra selülozunun oranı. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde selülozundan yapılmış. Paçavra için toz temizleyici. kimyasallarının selülozla karıştırılmasında kullanılır.

aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. Amerikan tanımı. Reactive Energy. Yeşil likörün selüloz üretimi sırasında azalan kostiğini telafi etmek için Reaction Paper. Ray Cells. rağmen. 500 kâğıdın arasına konulan kâğıt şerit. Oran. Ratio. Revizyon. Alıcı sular. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. bu nedenle sert suların gönderildiği sular. Tahrik tarafı. Top ağırlığı. İşlenmemiş kâğıt. Ratio Control. merkezden dışarıya doğru ağırlığı. Ürüne dönüştürülecek özelliği yüksek olma. kapasite kaybına neden olmaktadır. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt Rayon Rejects. Güven cinsinden) ağırlığı. Arka taraf. Yüksek derecede aktiflik. Rüzgâr gibi dış Receiving Waters. topu. Kâğıttan Rear. Compression Wood. nehir. Ream Sealed. Fraksinatörde elyaf Reactive Power.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rate of Set. Ham madde. Tepkime Raw Material. zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. Kâğıt topu. Arka. RCFA (Root Cause Failure Analysis). 480-500-1000 yapraklık kâğıt topu. Halka ezilme testi. Raw Stock. afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. Raw Weight. Reactivity. 8) merkezli bakım. uzanan kısa boylu hücreler. (Benzer kâğıt arasında bağlanma süresi. İşlenmemiş atık su. Az pişmiş selüloz. Tepkime. Özışın hücreleri. Yenileştirme. Oran kontrolü. paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. RCT (Ring Crush Test). işlenmemiş madde. Genellikle 500 yaprak bir toptur. (Eş anlamlı. Paket ağırlığı. Bir paket kağıdın halkalarını bir arada tutan. Reactive Power). (Bakınız. Elektrik uzunluğunu kontrol etme. Reaksiyon. Tutkalın iki olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. Yüzeyinde Amerikan sisteminde gramaj hesabı yapılırken bazen yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak Pound/Ream ifadesi kullanılır. Dere. Sistemin güvenilirliğini öne alarak bakım Ream Wrapped. üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. Ligninli yapıda 222 . (Bakınız. belirli ölçülerde silindir yapılarak. Kâğıt makinesinde (Tappi T 818). Kuşelenecek kâğıdın Ream Markers. 500 adet bir top ebat kâğıdın (libre-pound RCM (Reliability Centered Maimtenance). Top kâğıt. Ebat kesimi sırasında. Kâğıtta gramajı anlatan bir analizi. deniz gibi atık etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. (2) Kâğıt hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. O durumda bir toptaki üretilmiş kâğıtlar. içine sönmüş kireç ilave ederek. Raw Effluent. Tension Wood). Kâğıt topunun paketi Raw Water. Rebuild. Ham kâğıt. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli yaprak sayısı da verilir. Donma süresi. Yeniden kostik verme. ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla Ream Wrapper. (Bakınız. Ağaçta yıllık büyüme Ream Mass. Çarpık ağaç. Zahiri güç. Kalite dışı Rayon elyafı. Elektrik akımı çekilmesine Raw Cook. Kâğıt hışırtısı. Az pişmiş. Buruk ağaç. Kâğıt paket etiketi. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. Kuşe öncesi gramaj. Ham su. anlamlı. Reaction Wood. Recaustisizing. Ek. Top ağırlığı. Kök neden arıza Ream Weight. Kâğıt sesi. (1) Kâğıt paketleme makinesi. her gramajı. Reaction. Sayaç kâğıdı. Top. bobini olan makinelerde. Kör güç. Ream. Reaktiflik. Ream Sealed). yapılan yenileştirme işleri. Test kâğıdı. Reaktif güç. Rayon ıskartası. Ream Label. Sistemlerde Hard Cook). odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Yapışma süresi. elektrik akımıyla gerilimin eş Rattle. yeniden kostik kazandırma.

atık su gibi daha önce kullanılmış ve yeniden Recycled Fiber. Record Paper. Soda bir döngü içinde çalışma. Recovered Paper Grades. Kâğıt endüstrisinde. Holey Recording Instrument Paper. Dönüşümlü kâğıt. Geri dönüşümle Reclaimed Fiber. döngüde olan. Recesses. Doğrultmak. Utilization Rate) Reclaimed Paper Pulp. Toplanan hurda kâğıdın cinsine göre ayrılan farklı Recycled Laid. kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve türbülans Recorder Paper. Recovered Fiber Pulp. Recovered Paper). (3) Posatcının adres defteri. Reclaimed Fiber Pulp). Dönüşümlü elyaf. Recovery Fiber Pulp). Recycled Fiber Pulp. Soda kazanı. parafini veya Recovery. Hurda kâğıtları yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. Geri dönüşüm. (Eş anlamlı. Kimyasal geri kazanma ünitesi. Geri dönüşümlü kâğıt. Rectify. Reclaimed Paper). Rektifiye valsi. Geri dönüşüm oranı. Verso). kâğıt tüketimine oranı. Dönüşümlü elyaf. Geri dönüşümlü kâğıt. Kaydedici cihaz kâğıdı. Kâğıt içinde kalan boşluklar. Dönüşümlü kâğıt Recycling. hurda kâğıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Kütük kâğıdı. (Eş anlamlı. Recovery Fiber.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Receptivity. (Bakınız. Üstüvane valsi. Kâğıt sağdaki ilk sayfa. Sağ sayfa. Reçete. (Eş anlamlı. (2) Ön sayfa. Kayıt defteri kâğıdı. Recovery Rate. Boşluk. Yeniden Yongalayıcı. Recovered Paper. kâğıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. Recovered Fiber. Recovery Boiler. kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde Recovered Paper. (Eş anlamlı. Çeşitli Recycled Paper. Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. selüloz oranları Recovery Fiber Pulp. Eleme sonunda büyük ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Recorder Roll) Paper). Recovery Furnace. (Eş anlamlı. Pistonlu pompa. üretebilmek için kullanılacak kimyasallar. hurdası. Reclaimed Fiber). (Eş Rectifier Roll. Recovered Paper Utilization Rate. Tamamlamak. Dönüştürülebilir kaynaklar. aynı kayıt defteri zamanda enerji üreten kazan. İmalat artığı kâğıt Recipe. Kapalı Recovery Plant. Geri dönüşümlü elyaf. makine. Malzeme listesi. Toplama hurda kâğıt. Reclaimed Paper). yeniden işleme. edilen kâğıt. Analitik yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. Recording Paper. Kâğıtta mürekkebi. Voids) siyah likörün lignin gibi karbonlu parçasını yakarak uçuran Rechipper. (Bakınız. Yeniden dönüşüm. kullanım oranı. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. 223 .(Eş anlamlı. Geri dönüşümlü elyaf. Recirculation. ülke çapında. (1) Açık bir kitapta Recoverable Recourses. (Eş anlamlı. kullanılabilir maddeler. (Eş anlamlı. Recorder Paper). Evener Roll. Kayıt defteri. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. Hamur anlamlı. Dönüşümlü kâğıt türleri. Geri dönüşüm. ve diğer katkı maddelerini miktarlarıyla gösteren liste. Temiz imalat artığı toplanan kâğıt tonajının. Soda kazanı. (Eş anlamlı. Devridaim. Recovery Furnace). Belirli tür kâğıdı elyafı. Çevrim. Kapalı döngü. Elek ve keçeler için kullanılan yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Geri kazanma. Recto. kullanılan delikli vals. (Eş anlamlı. Siyah likörün karbonunu Record Book. Kraft selülozu üretiminde. Bir kısmı veya tamamı kapalı kazanının da içinde bulunduğu fabrika. Reclaimed Paper Pulp). Reciprocating Pump. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. Hurda kâğıt. Tüketilen kâğıt hurdası. (Eş anlamlı. aynı zamanda enerji olan yongaları yeniden daha küçük yongalar haline getiren üreten buhar kazanı. % 75 i türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. Alıcılık.

224 . Tampon freni. kelimesinin kısa kullanımı. Red Patch Paper/Board. Refiner Plates. Yonga veya vererek indirgenen maddeler. Saz. birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla Reel Brokes. Kırmızı yama kartonu. örnekleri. Hurda kâğıttan silindir makinede üretilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycling Rate. üretimine uygun hale getiren bıçaklı ekipman. Reeling. kâğıt sülfür bileşikleri. engelleyen fren sistemi. motor etiket gücüne bölümüyle elde sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel edilen oran. Elyafın şeklini. ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinesi kenar kesim işlem. Tampon sarıcı. Boş sert karton. Refining. Öğütme. Geri dönüşüm oranı. ölçülmektedir. Rifayner verimi. Redüktör. Öğütücü. Refiner Groundwood. Dolu tamponun kızak ürünlerinde kullanılan karton. Üretilen kâğıt Reel Samples. artıklarını işleyen pulper. Mal sarıcı. Kırmızı renkli yalıtım kâğıdı. Tampondan alınan örnekler. Yedek. Burada motor etiket gücü. Rulo olarak pazarlanmakta ve neme karşı makaraların istiflendiği kaide. Kâğıdın metallerle temasında. Öğütücüde ağartma. Üretilen kâğıdı sürekli eden Rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. Kolay elektron Refiner Bleaching. (2) Redüksiyon. Reel Spools Stand. Rifayner plaka yoğunluğu. Otomasyon ve kontrol öğütme gücünün. yoğun tutkallı. Red Wallet. (Active Sulfur). Tampon içindeki. Makine üzerinde olabileceği yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. İndirgeme verimi. Çift kullanılan güç kaynakları ve için beklenen azami güç. Yeni sarım için boş Reducer. Mekanik öğütücü selülozu. Ham Reel Spool. Öğütücü verimi. onları karartacak inceltilip saçaklandırarak veya kesip kısaltarak. Reducing Agents. Reducible Sulfur. Wat-saniye/m birimiyle ifade Reel. Dolu tamponu daraltmak için kullanılan konik parça. Borularda çap Reel Spool Stopper. Net Redundancy. Bıçakların olarak bir makaraya saran makine. Tampon makara kaidesi. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan Reel Pulper. Mal sarıcıda tampon sarımı. ortamda hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt Üretilecek kâğıt türüne göre. yüksek momenti nedeniyle uzun süre dönmesini Red Rosin Sheating Paper. Makara başlatıcısı. Rifayner bıçakları. kızak üzerinde durduran takozlar. Öğütücü plaka yoğunluğu. İndirgeyici maddeler. (Bakınız. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. Mal sarıcı tamburu. Selüloz ham maddesi olarak Refiner Plate Intensity. Rosin Sheating Paper). geri dönüşümlü kâğıt oranı. Aktif sülfür. Mekanik selüloz. selüloz işleyen mekanik öğütücüye ağartıcı ilave ederek Reduction Efficiency. Reel Drum. Refiner Mechanical Pulp (RMP). Tampon makarası. üzerinde. Makara durdurucu. zarfın içinde Atmosferik şartlarda mekanik öğütme yoluyla elde edilen cep olarak kullanılan kâğıt. Kâğıdın içinde asidik Refiner. Mal sarıcı pulperi. iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. selüloz. Refiner Efficiency. Soda kazanında öğütüm işlemi yapma. Kâğıt makinesi alt katında. (1) Hız düşürücü. Reel Spool Starter. Fazla. Bataklık sazı. kullanılan bataklık bitkisi. kükürdün sodyum sülfite (Na2S) dönüşme verimi. Hamur veya selüloz öğütücü. Tampon sarımı. “Gear Reducer” makarayı mal sarıcı hızına getiren mekanizma. Kırmızı cep kâğıdı. motordan öğütme sistem yedeklemesi. Fazladan olan. Blue gibi makine salonunun bir kenarında da olabilir. selülozdan yapılan ve destekleyici parça olarak diğer kâğıt Reel Spool Brake. Yedekleme. Mal sarıcı döküntüleri. mekanik olarak elyafları bileşikleri. İnceltme. Rifayner. Zarflarda. Reed. Redundant. Mal sarıcı makarası.

(Bakınız Alkali Blue). 50 libre ağırlığında. Kâğıt üretiminde genellikle bir vana Refractiveness. Beraberinde kesafetin Reflex Copy. gramaj 80 gr/m² dir. üst üste oturması. Refractive Index. hamur içindeki kirlilikler. basılı metnin taşmadan. Reinforcement Pulp. Reflektans. Baskı prova kâğıdı. zorunluklar. Güçlendirilmiş kâğıt/karton. üretebilen frenleme. Yansımalı kopya. Bu değerlerden sapma Reflective Copy. Regulatory Measures. Çok yavaşlarken. Refund. Güçlendirilmiş dolgu kâğıdı. ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. Şeffaf olmayan kopya. Yansıtma değeri. dayanıklı Kraft selülozu. Kâğıt ebadının kabul yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. bu ise baskı sonrasında kontrol elemanı. (Eş anlamlı. netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. Çıktı kâğıdı. kâğıdı. Işık saptırma özelliği. örnek kâğıt görmüş ölçüsü. Işığın vakum Regulations. Kâğıt olan ve kontrolörün gönderdiği sinyale göre kesafet. Düşük gramajlı ikinci nüsha tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Reflectivity. Yönetmelikler. sıcaklık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Refining Agents. Türün normal kabul yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Değerin büyüklüğü. Reinforced Paper/Board. de düzenlendiği kasa. Öğütme katkı maddeleri. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı. Güçlendirme. (1) Baskı hiza ayarı. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal Reflex Blue. olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. Standart ebat ölçüsü. Kanuni önlemler. Yazıcı/bilgisayar çıktı kâğıdı. Kabul görmeyen. Process Control) daha parlak. (Eş anlamlı. (Bakınız. Bir referans Regular Size. Buzdolabı kâğıdı. Register). Dynamic Braking) kazandırılmış kâğıt. 25” X kalitesine katkı sağlayan ve öğütme öncesi selüloz 40” (inç) ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken hamuruna eklenen maddeler. (Bakınız. Kırıcılık. Rejek. teorik kâğıt sayısı. Register Bond). Reinforced Building Paper. Register Bond. Geri ödeme. Baskıda resimlerin parlaklık. Register. Kanuni ölçüler. Reinforcement. Regulator. Regulating Box. Kâğıdın her iki yüzeyinde. Standart gramaj. Refrigerator Paper. Yansıtıcılık. Reflective Copy). Standart sayı. (2) Çok renkli Herhangi bir yöntemle güçlendirilmiş kâğıt/karton türlerine baskıda renklerin taşmadan yerlerine oturması. Kırılma endeksi. Reject Dewatering. basınç gibi bir süreç değişkenini ayarlayan son kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. Reject. Baz olarak alınan bir kâğıt Regular Weight. Kâğıt makinesi veya bobin makinesi Reinforced Filler Paper. Pulper rejeklerini taşınabilir hale getirmek için eğimli bir vidalı konveyör ile yapılan su alma işlemi. Öğütme Regular Number. net ve detaylı bir görüntü verir. Buzdolabı Bir ürünün üretilmesi sırasında uyulması gereken kanuni duvarlarının içine konulan yalıtkan kâğıt. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle katlı kâğıtlarda katmanlardan biri olarak kullanılan ve jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik laminasyon veya sentetik elyaflar la sağlamlık basılır. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan Register Test Sheet. 225 . Kâğıt Register Rolls. Sabit seviye kasası. verilen genel isim. Regenerative Braking. edilen gramaj değeri. Baskı ayarı. Güçlendirici selüloz. (Bakınız. Elektrik Ziftli ve camyünü iplerle güçlendirilmiş karton. Rejek suyunu alma. Patron kâğıdı. Reddedilen. Reflectance. Kâğıdın başka elyaf Register Paper. yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. Rejeneratif frenleme. Ayarlayıcı. Elyaf veya Registration. normal yüzeyinin ışığı yansıtma değerinin oranı.

(Tappi 502) ayni sonucu verme. Selüloz pişiricide yoğuşamayan Repulping. Uzaktan kumanda. 226 . Herhangi bir sıcaklıkta. Görece Remote Set-Point. Eleklerden rejek olarak Relocate. Absolute Humidity). Dönüşümlü kâğıtların gazlar. Yeniden denendiğine (Bakınız. Tekrarlanabilir. Kopyalama. Bir ekipmanın yerini atılan düğümlü elyafları öğüten öğütücü. Tıpkıbasım kâğıdı. Eskime ve aşınma sonucu Release Agents. referans bilinen bir değerle. Isı miktarı. Operating Surface Topography) Replacement. Rölyef Gofrajı. Kayganlık sağlayıcılar. kopyalama yöntemlerinin genel adı. enerji elde havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. önleyen kimyasallar. Rejek öğütücüsü. kâğıt. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. Relative Enthalpy. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. Rölyef baskı kâğıdı. Yeniden pulperleme. Görece yüzey yapısı. elyafların kendi aralarındaki bağlanma miktarı. Reprint Paper. Relief). Nervür/fitil desenli kâğıt. Tahliye vanası. Release Aid. Uzaktan ayarlanan set değeri. gelgit ve gübre gibi. ayni edilen kaynaklar. Merdane baskı türleri ofset baskı (düz klişe). Kopya baskı yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış süreçlerinden herhangi biri. Rapor. Tıpkıbasım. Rölyef baskı. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilir. tifdruk baskı (çukur ile desen verilmiş temizlik kâğıtları. (2) Rölyef. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. Sabun. Release Aid) Report. Rejects Refiner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reject Handling. Tahliye gazları. koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Release Papers. Hamurda temizlik eleği sonrası Relief Printing. Tahliye etme. Rejek aktarma. Tekrar üretilebir. Temizleme Relief Paper. Rejek oranı. Çözüm. klişe) ve ipek baskıdır. Çare. veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale Relief Embossing. Tıpkıbasım kâğıtları. Renewable Energy Sources. Tekrarlana bilirlik. Relief Valve. Bağıl Entalpi. kaynakları. Görece bağlanma alanı. Reject Rate. Kayganlık sağlayan kimyasallar. Relative Bonded Area. kimyasallar. ışık tutularak ve yayılan ışığın miktarını ölçerek bulunan Remote Control. Yenileme. glikol gibi kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Taşıma. Bunu Reprography. Preste safiha yaşken. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. Pulper. Keçenin ölçüm yaparak. (Eş anlamlı. Fotokopi kâğıdı. Yeniden baskı kâğıdı. Ofiste kullanılan belge yaparken bir tank içine fazla basıncı boşaltarak rahatlama. değiştirme. Bir olması. örneklenen kâğıdın kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir mukayese edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yanki Rep Finish. Relief Gas. dokuma izleri kâğıda geçtiğinden bu adı almıştır. silindirlerde. Kâğıda Remedy. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı Yinelenebilir. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan Reproducibility. (Bakınız. maddeler. rüzgâr. Bağıl nem. çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. Tahliye edilerek düzgün pişirme sağlanır. Kademeli kabartmaları olan gofraj. Dönüşümlü kâğıt pulperi. Repeatibility. kâğıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla keçeyle fitilli/nervürlü görünüm verilmiş kâğıtlar. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. kâğıtlar. Genellikle kuşe kaplama kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. Yapışmaz kâğıtlar. Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. (1) Basınçtan kurtarma. Reprographic Paper. Relief. Reproduction Paper. Silikon veya yağ türü Reproduction Process. Yer değiştirme. (Eş anlamlı. Repulper. Diğer Reptissue. Yenilenebilir enerji Relative Humidity. kontrol ünitesinden alması. Güneş. Relative Surface Topography.

Tutunum artırıcı kimyasallar. İmalat kullanılan maddelerin ortak adı. Destek valsi. Kalıntı elyaf. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. Ligninin yeniden değerlendirilmesi. Direnç özellikleri. onların elyaflara tutunumuna kâğıtta bulunması gereken ek mukavemet. Pişmiş ve jöleleşmiş Resin Impregnating Blotting Paper. (Bakınız. (Fogra Method) ile Retention Aid. emdirilerek verniklenen emici kâğıtlar. Düşük değerli. verimini ve kurum temizleme periyodunu arttıran bir tür Resin. tank gibi su depoları. Tepki süresi. Vernik emici kâğıt. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma.67 kN/m den yukarıda olmalıdır. bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme Resistivity (Electricity). Doğadan veya suni olarak elde edilen. (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin Retractable Soot Blower. çözünmeyen. Sınırlı veri. Aşınma direnci. Atıkların yeniden Resinous. Sıvı geçirme yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe direnci. İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. talebine karşı. Yaş dayanım kâğıtlar. Seconds) arttırıcı sıvı reçineler. kimyasallar. işlemi. Vargelli kurum üfleyici. 227 . Retrogradation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ getirilmesi. Ters tutkallama. Rezervuar. çeşitli kusurları olan düşük değerli Resin Emulsions. Eleklerde 10 Residual Strength. hacim kazanması. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kâğıdın şekil Retention Time. 0. Kullanım sonrası kalan. Bakiye. Reverse Sizing. Çözünürlük. Kazan hasarlanmadan esnemesi. geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı Resiliency. sırasında ortaya çıkan. Kusurlu veya hasarlı kâğıt. Restricted Data. Reçine. Ek mukavemet yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. Kâğıdın su Reverse Roll Coating. Elek altına ölçülür. pulperleme Response Time. Havuz. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. Ofset baskı sırasında mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek kâğıda uygulanan işlemler sonucu tahribatın olması için altına geçerler. Ters valsli Kuşeleme. akımını geçirmeye karşı direnci. Hamura verilen dolgu maddelerinin ortaya çıkan elyaf artıkları. Tutkallama direnci. ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. çözücülerle çözülebilen. Tutunum. geçirimine karşı direnci. Bir maddenin sürece girişi değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden ile süreçten çıkışı arasında geçen süre. nişastanın parçalanıp çökelti vererek tekrar kristalsi Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan. Reçineli. Görüntü işleme sistemlerinde reçine. tutunumu arttırılır. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen Reservoir. suda kurum üfleyici. Kalıntı. Geriye dönüşüm. Selülozun hamur hale getirilmesi. değerlendirilmesi. kâğıt akış Resistance to Penetration by a Liquid. Dirençlilik. (İlişkili. Kalan. Residual. Bu nedenle. süre. Resistance Properties. Sıvı reçine karışımları. Esneklik. Bir süreçte bir değişim olarak tanımlanmaktadır. Yeniden değerlendirme. Bir kâğıdın elektrik olmamaktadır. Residue. reçinenin Resource Recovery. Selüloz üretim aşamalarında Retention. İşlem süresi. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. Unrestricted Data) Residual Fiber. Revalorization. İç tutkallamada önce Resolution. Artık. daha sonra reçine yapısına dönmesi. Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi Resistance to Wear. Evsel atıkların geri kazanılması. Artık mukavemet. görüntü kalitesi. kâğıt tutkallamada Retree.

Kütüğü değirmen taşına altındaki. (Bakınız. Pigment boyalı kâğıtlarda Ribbing. Açık geriden koyu griye kadar 5 tonda denilmektedir. içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak Rewinder. Buhar silindirleri emiciliği arttırıcı yüzey aktif maddeler. Kâğıdın doğru tarafı. Tabakalaşma. Reoloji. Buna “Ring Stiffness” de denilmektedir. Yeniden sarma. Meşe gibi. Sertlik. sürterek çalışır. Maddenin çeşitli kuvvetler yaparken kullanılan bir değirmen. Pirinç kâğıdı. Rigid Boxes. Ridges. Vakum makinesinde. (Tappi T818). Halka. bobinler şeklinde kesilmesidir. Şişme. Kâğıdın emdiği duman Reynolds Number.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reverse Wrap. El yapımı getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Halka şeklindeki tabaka. Kâğıt havlularda Rimming. Ters sarma. Dalgalı yüzey görünümlü. selülozun. Ezilme mukavemeti veya sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. Ring Porous Woods. Doğru taraf. (2) Japonya’da pirinç nişastasıyla tutkallanan Ring Stiffness. Silindir şeklinde olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen sarma işlemine denilmektedir. düzenlenmiş bir renk kartelası. Sıvama kutular. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını dairesel hareketlerle. Hand of Machine. (2) Bazen tampon Ring Compression Resistance. 1 Numara %20 bir akışkanın atalet momentinin akmazlık kuvvetine kirliliği göstermektedir. Tampon Right Hand Machine. Ezilme mukavemeti. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. Geriye sarma. Islaklık arttırıcılar. Balon. Süvari valsi. Bobin Ring Water. direnci. Presleme sırasında preslenen Rigidity. (1) Pirinç saplarından elde edilen halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. Kâğıt su molekülünü oluşturması gibi. (Bakınız. kâğıtlar. Machine). Bükülmezlik. Tampon sarımı birinci sarım Ring Crush Test (RCT). Halka gözenekli ağaçlar. safihanın yeniden su emmesi. Mekanik selüloz Rheology. Desenli bir presle elde edilen görüntü. Ring Crush Test) Rewinding. Tersine Right Side of Paper. (1) Dilme makinesi. oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. (Bakınız. Rice Paper. Burada amaç. sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme Ringelman Chart. Tersinir reaksiyonlar. Bobinden dilme yapan düzgün bir tabaka (halka) oluşturması. Kurdele kâğıdı. Baskı valsi. döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. Reynolds sayısı. Ring Grinder. Salmastra suyu. bobinin daha dar ebatlara ve küçük Ring. Eksantrik değirmen. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. kâğıtlar. köpüklerin patlaması sonucu görülen halkalı izler. RCT testi. Ripple Finish. Akış bilimi. 228 . Reversible Reaction. Yeniden ıslanma. Rewinder. akış. Ring Marks. Left Hand ters yönde sarılması. frenlenen tampona makine. Kasnak. Ribbon Paper. Binici vals. Oksijenle hidrojenin Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. inceleyen bilim alanı. Bobinden sonraki yeniden test. kâğıtlarda ise elek yüzüdür. su. RCT mukavemeti. Slitter). yeniden kendini meydana makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. makine. Halka suyu. Reweting. Rewetting Agents. Halka izleri. Salmastra. Fitilli yüzey işleme. Halkalanma. başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen (Diffuse Porous Woods). Rider Roll. boşta kalan kâğıdın. Belirli şartlar altında miktarını göstermek amacıyla kullanılmıştı. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım pompalarında veya karıştırıcılarda sızdırmazlığı sağlayan sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Rim. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan değişimi sırasında. yeniden saran anlamında kullanılmaktadır.

(1) Vals başı. Bobin sevk sistemi. Roll Heading. Roll Head. Üretim bilgilerinin yer kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının aldığı bobin etiketi. Bobin mihveri. Risk takdiri. Ayni zamanda beyazlaşmanın konulan daire kesitli kesilmiş kâğıt veya karton levhalar. Çıkıntıları alma. Bobin yan kapatmaları. Roll Conveying. Taş kâğıt. Roll Edge Damage. Kıvrılmış kâğıt kenarı. anlamlı. Laboratuvarda ölçülen örnek selülozun ne kadar gaz halde Roll Ends. basınç dikkate alınarak. (1) Bobin. Rolled Edges. Rod Coater. Risk değerlendirmesi. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir Bobin yanı. (2) Vals. eğri durması. (Eş anlamlı. Yükselme süresi. Rulman. Roll Number. yataklayan kaideler. Tamponları iki baştan mihver boru. Olası arıza ve veya sıyırıcı parça. (3) Rulo. Bobinde sarım sırasında Number). Bobin sevk işlemleri. kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. Bobin yan yüzüne klor emdiğini gösteren değer. Törpüleme. Roleli konveyör. Roe-Genberg Chlorine Roller Back. vals merkezinin bombeli olması. Kuşe hamurunu valsle Roll Out Table. Kâğıtta vals Roe Chlorination Number. değirmen türü. Bobin etiketi. Risk yönetimi. Valsli Kuşeleme. (Bakınız. Bobin Patlağı. Stone Paper) Roll Handling. Bobinin yan yüzeylerini kapatma. Bobin üzerine yapıştırılan. Klor Sayısı. olmamaları için yapılan ön Rolled. Roll Set. Roll Coater. Metering Rod Coating). Bobin numarası. Bobin merkezinde kullanılan Roll Stands. Bobin makinesinde sarımı ortamın istenilen sıcaklığa yükselme süresi. Aslında metalurjide valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. (Bakınız. Roll Density. Sarım kalıplaşması. Vals tacı.Vals yoğunluğu. Bobin sevk konveyörü. Roll. Roe-Genberg Chlorine Number. Roll Doctor. Vals kaplaması. Kalenderlenmiş. Risk Assessment. Vals taşlama. Rock Paper. Roll Coating. kâğıda aktaran Kuşeleme sistemi. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla etiket. 100 gram Roll Identification. Kalender valslerinden geçirilmiş. Roll Protector. Roe klorlama sayısı. Bir valste. 229 . Pres valslerinde aşırı Roll Ticket. Vals kenarı kusuru. Kesikli selüloz pişirmede Roll Discharger.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rise Time. bir ölçüsü kabul edilir. Kâğıt rulo. Roll Paper. gram cinsinden ifade edilmesi. (Eş Roll Grinding. Roll Crown. felaketleri önceden irdeleyerek. biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. İki polietilen katman arasına toz Roller Bearings. Chlorine Rolling Scores. çalışmalar. Vals Bombesi. meydana gelen kopmalar. Valsli kuşe makinesi. Kalenderleme sonucu Road Map. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kâğıdın Roll Conveyor. Tampon kaideleri. (Bakınız. yataklanan vals şaftı ve Rod Mill. Yol haritası. Roll End). Roll Core. Vals yüzeyini temizleyen raspa Risk Management. Bobin indirici. Bobin kimliği. Kütük Number) çapaklarını değirmen taşında düzleştirme. (kosinüs) işlenir. Bir amaca ulaşmak için hazırlanan kalkık kâğıt kenarı. (2) kullanılan. rehber. Çubuklu değirmen. Roll Covering. Vals raspası.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Roll Tissue. Dev temizlik kâğıdı bobini. “Jumbo Roll”

Rope Manila Paper. Kendir kâğıdı. Urganlık kendirden

adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere

yapılan Manila kâğıdı. Manila kâğıdı.

dönüştürülerek pazarlanan, büyük bobin halindeki temizlik

Rope Manila Sand Paper. Kendir zımpara kâğıdı. Kendir

kâğıtları.

Manila zımpara kâğıdı.

Roll Tracking. Bobin izleme. Kayıt yöntemi ile bobinlerde

Rope Marks. Halat örgüsü deseni. Nervür deseni. Kâğıt

izlenebilme.

yüzeyinde üretim sonrasında görülen, üretimdeki çekiş

Roll Weight. Bobin ağırlığı.

hataları nedeniyle oluşan baklava kesimi deseni veya halat

Roof. Çatı.

örgüsü deseni şeklini alma.

Roof Air Supply. Tavan arası/çatı havalandırma. Kâğıt

Rope Paper. Kendir kâğıdı. Manila kâğıdı.

fabrikasında çatı ile asma tavan arasına sıkışan ve yoğuşan

Rope Sack Paper. Kendir torba kâğıdı.

nemli havanın uzaklaştırılması için taze hava verme.

Rope Stretcher. İp gerdirici. Sevk ipindeki gevşemeyi alan

Roof Exhaust. Çatı egzozu. Makine salonundaki nemli

mekanizma.

havayı atan egzoz sistemi.

Rope Tag. Manila etiket kartonu.

Roofing Felt. Çatı kaplama kartonu. Şıngıl. Emici özellikte

Rope Wrapping. Kendir ambalaj kâğıdı. Manila ambalaj

üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar

kâğıdı.

emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su

Roping. Kâğıtta halat örgüsü deseni oluşması. (Bakınız,

geçirmez karton.

Rope Marks).

Roofing Paper. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin. Çam reçinesi. Doğal olarak veya çam odununun

Roofing Rags. Çatı kaplamada kullanılan paçavra kartonu

damıtılmasıyla elde edilen, kâğıtta iç tutkal ve emprenye

veya keçesi. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

tutkalı olarak kullanılan reçine.

Roofing Shingles. Şıngıl. (Bakınız; Roofing Felt).

Rosin Emulsion. Sıvı çam reçinesi.

Roofing Wrappers. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Genellikle

Rosin Size. (1) Reçine tutkalı. (2) Reçineli tutkallama.

Kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı.

Rosin Sized. Reçine tutkallı kâğıtlar.

Roof Insulating Board. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin Sized Sheating Paper. Reçine tutkallı kaplama

Root Cause Failure Analysis (RCFA). Kök neden arıza

kâğıdı. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde

analizi

de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper, Blue Rosin

Rope. Halat. Urgan. Eski halatlar selüloz yapımında da

Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları.

değerlendirilirler.

Rosin Soap Size. Reçine sabunu tutkalı. Reçine asitlerinin

Rope Armature Paper. Kendir Presbantı. Kendir

kostikle yaptığı sabun tutkalı.

selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu.

Rosin Specks. Reçine lekeleri. Kâğıt yüzeyinde görülen,

Rope Bag Paper. Kendir torba kâğıdı. Kendir selülozundan

tutkallama için kullanılan, iyi dağılmamış/çözünmemiş

yapılma torba kâğıdı.

reçine lekeleri.

Rope Bristol. Kendir kartonu. Kendir Bristol’ü.

Rotameter. Akış metre. Düşey bir boru üzerine monte

Rope Carrier. İp sevk sistemi. Kurutma bölümünde safiha

edilen ve klapesindeki hareketi taksimlendirilmiş bir

şeridini ileriye doğru sevk etmede kullanılan ip ve makara

camdan izlenebilen debimetre.

sistemi. Makinede salon tarafında bulunur ve iki iplidir.

Rotary Consistency Transmitter. Motorlu tip kesafet

Safiha iki ip arasına sıkışarak ileriye doğru taşınır.

transmitteri.

230

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rotary Die Cutter. Döner kalıp bıçağı. Döner kalıplı

Rotational Speed. Dönüş hızı. Dakikadaki dönüş sayısı.

kesici.

(Benzer anlamlı; Rotation per minute, rpm)

Rotary Digester. Döner tip selüloz pişirici. Bir

Rotoformer. Döner elek. Silindir elek.

tambur/silindir veya küresel basınçlı tank. Beslemesi kesikli

Rotogravure. (Eş anlamlı; Rotogravure Printing).

türdedir ve içine buhar verilir.

Rotogravure Paper. Rotogravür kâğıdı.

Rotary Drainer. Döner elek. Pişmiş selüloz içindeki suyu

Rotogravure Printing. Tifdruk. Çukur baskı.

süzmeye yarayan döner elek.

Rotoprint. Rotaprint. Ufak çaplı ofset makinesi.

Rotary Filters. Döner filtre. Teksif eleği.

Rotor. Rotor. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında

Rotary Joint. Döner bağlantı. Buhar başlıklarında

hareket eden ana parça.

kullanılan, buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve

Rotor Dynamics. Rotor dinamiği. Rotorun titreşim

kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli.

davranışlarını inceleyen dal.

Rotary Lime Kiln. Döner kireç fırını. Selüloz

Rough. Kaba dokulu. Dişli. Yüzey görünümü kaba olan,

fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı

Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Karakalem veya kömürle resim

(CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç

yapmaya uygun dişli kâğıtlar için kullanılan tanım. (Zıt

(CaO) haline getiren döner kireç fırını.

anlamlı; Smooth)

Rotary Machines. Döner makineler. Motor ve jeneratör

Rough Finish. Kaba dokulu. Dişli görüntülü. Yüzey

türü döner makineler.

görünümü kaba olan.
Rotary Neswprint. Veb ofset gazete basımı. Bobinden

Roughness. Kabalık. Dişlilik. Kâğıdın yüzeyinin dişli

gazete basımı.

olması. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar.

Rotary Photogravure Printing. Rotogravür baskı.

Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilişkiye göre,

Rotary Printing Paper. Rotatif baskı kâğıdı.

çeşitli tanımlar yapılmaktadır. (Contact Fraction. İki yüzey

Rotary Pressure Joint. Döner buhar başlığı. Kurutma

arasındaki temas alanının, kâğıt alanına oranı (%). Surface

silindirleri dönerken içine buhar girmesini sağlayan ve

Volume. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi

kondensatı dışarıya alan başlık sistemi. (Bakınız; Rotary

(cm3/m2). Surface Pit Distribution. İki yüzey arasındaki

Syphon)

boşlukların dağılımı. Mean Seperation. İki yüzey

Rotary Screen. Döner elek.

arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). (ISO 8791-4)

Rotary Shear. Döner giyotinde kesme.

Roundness. Yuvarlaklık. Aşınarak yuvarlaklaşma.

Rotary Slitter. Dilme makinesi. Bobin dilici.

Roundwood. Kütük. Ağaç kütüğü. Kesilip kütük haline
getirilmiş ağaç gövdesi. (Eş anlamlı; Log)

Rotary Syphon. Döner sifon. Buhar başlıkları aracılığıyla
buhar silindirlerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden

Royalty. Telif hakkı. Bir patent için, patent sahibine ödenen

döner sifon. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir.

telif ücreti.

(Bakınız; Rotary Pressure Joint)

Rpm. Dakikadaki tur sayısı. (= Round per Minute)

Rotary Vakuum Filter. Vakumlu döner elek. Eleği çok

Rubber Covering. Kauçuk kaplama. Valslerin kauçukla

ince gözenekli olduğunda vakum ihtiyacı doğar. Üzerine

kaplanması.

biriken çamur pastası tabakasıyla tam verimli çalışır.

Rubber Gasket. Lastik conta.

Rotation. Dönüş.

Rubber Mark. Vals izi. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş

Rotation per Minute (rpm). Dakikadaki dönüş sayısı.

yaş izler.

231

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rubber Spots. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda
bulunan yapışkan bantlardan çıkan ve sıcaklıkla birbirlerine
yapışarak büyük parçacıklara dönüşen lateks lekeleri.
Rubber Stamp Mark. Yaş baskı izi. Kâğıdın ıslatılarak izli
kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen, makine
dışı veya doğrudan üretim sırasında iz verme işlemi.
Rub Resistance. Sürtünme direnci. (1) Mürekkep
parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına
karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç.
(2) Karton kutularda, birbirleri arasında veya zeminle kutu
arasında oluşan sürtünme direnci.
Rub Tester. Sürtünme direnci test cihazı. (Bakınız; Rub
Resistance)
Ruling and Writing Qualities. Yazma çizme kalitesi.
Özellikle, kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme
sırasında tüylenmemeyi anlatan, son kullanıcı
özelliklerinden biridir. Teknik olarak yazma uygulaması
dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez.
Runnability. Çalışabilirlik. İşletilebilirlik. Bir safihanın
kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından,
sorunsuz geçme özelliği. Ayni talep son kullanıcılardan ve
imalatçılardan da gelmektedir. Bu durum, kâğıdın
mukavemetine, boyutsal kararlılığına, elyafların bağlanma
kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. (Bakınız;
Machine Runnability).
Rupkari. Yüksek basınçla Kalenderlenmiş resmi
evraklarda kullanılacak kâğıt türlerinden biri. Terim
Hintçeden geçmiştir.
Rupture Disc. (Bakınız: Bursting Disc.)
Rush. Çekme. Sürükleme. Elekte elek hızının jet hızından
büyük olması. (Eş anlamlı; Drag.).
Rush/Drag Ratio. İtme/çekme oranı. Hamur jeti hızının
elek hızına oranı. (Bakınız; Jet/Wire Ratio, Efflux Ratio)
Rutile. Rutil. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak
kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü. “Anatase”,
“Brookite” diğer iki türdür.

232

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Safety Gate. Güvenlik geçişi. Güvenlik kapısı.

S

Safety Glass. Emniyet gözlüğü. (Eş anlamlı; Goggles).
Safety Harness. Paraşüt tip emniyet kemeri

Sack. Torba. Çuval. Çanta veya kese kâğıdından daha

Safety Paper Base Stock. Güvenlik taban kâğıtları.

dayanıklı ve büyük hacimli, kâğıttan yapılma kap.

Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için

Sack Kraft Paper. Kraft Torba kâğıdı. (Bakınız; Sack

üretilmiş kâğıtlar.

Paper)

Safety Papers. Güvenlik kâğıtları. Üzerindeki yazılarda

Sack Paper. Torba kâğıdı. Torba yapımında kullanılan

tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya

herhangi bir kâğıt.

kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş,
özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar.

Sack Paper Shipping. (Paper Shipping Sacks). Kâğıt

Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri,

nakliye torbası. Çok katmanlı hatta arasına polietilen film

izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi

tabakası yerleştirilmiş Kraft torba.

kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş

Sad Colors. İç karartıcı renkler. Siyah, kahverengi, gri,

kısımda uygulanır. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve

lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Gerçekte, insandan

şekillerle yapıldığından, taklit edilmeleri ancak bir kâğıt

insana değişeceği için, net bir tanım değildir.

makinesinde mümkündür. Kâğıt hamurunda ise çeşitli

Safe Access. Güvenli erişim. Emin erişim. Merdivenli iş

renkli elyaflar karıştırılarak, kâğıdın kırçıllı olması sağlanır.

platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere

Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli

iş yapmak amacıyla erişme. Havbe içi temizliği veya

kâğıt gömülmesi, alınan diğer güvenlik önlemleridir. Kâğıt

makine salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde

kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise,

alınan güvenlik önlemleri bütünü.

matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Bu

Safe Designated Area. Güvenli bölge. Ateşli işler izni

nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik

gerektirmeyen bölge.

kâğıtları olsa da, güvenli kâğıtlar değildir.

Safe Entry. Emin giriş. Güvenli giriş. Kapalı alanlarda iş

Safety Paper Base Stock. Bono/tahvil kâğıdı. Üzerine

yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş.

baskı yöntemiyle güvenlik işlemleri uygulanmak üzere

Safeguard. Korkuluk. Güvenlik amaçlı yapılmış, kayış ve

üretilmiş dayanıklı kâğıtlar.

Kaplin muhafazaları.

Safety Related Machine Control System. Güvenlik

Safe System of Work. Güvenli İş Sistemi. Bir işin güvenlik

tabanlı makine kontrol sistemi. İş güvenliğini, risk

içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara

değerlendirme kıstasları içinde kabullenerek, kâğıt

uymaları gereken kuralları gösteren izlek.

makinesini kontrol eden sistem.

Safety. Güvenlik.

Safety Rules. Emniyet kuralları.

Safety Bristol. Güvenlik özelliği olan Bristol. (Bakınız;

Safety Ticket Paper. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları.

Safety Papers).

(Bakınız; Safety Papers).

Safety Check Paper. Güvenlik özellikli çek kâğıdı.

Safety Valve. Emniyet vanası.

(Bakınız; Safety Papers).

Saleable Mass. Satılabilir ağırlık. Kantar ağırlığının kuru

Safety Coupon Paper. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları.

madde oranı ile ortalama rutubet oranının birbirine

(Bakınız; Safety Papers).

bölümünden çıkan değerle çarpımıyla elde edilen ağırlık.

Safety Fuctions. Güvenlik yükümlülükleri. Makine

(Örnek; Kuru madde oranı % 92 olan bir ton kâğıt ve

kontrolünde iş güvenliğine yönelik yükümlülüklerin tamamı
233

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
olması gereken ticari standart kuru madde miktarı % 94 ise

S. and S.C. (Sized and Super Calendered). Tutkallı ve

satılabilir ağırlık 1000*0,92/0,94=978,72 kg)

süper Kalenderlenmiş kâğıt.

Saleable Tonnage. Satılabilir tonaj. Net üretim miktarı.

Sandwich Paper. Sandviç kâğıdı. Hamburger kâğıdı.

Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra, kenar

Sandviç veya hamburger paketlemesinde kullanılan ince ve

ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar

yağlı kâğıt.

çıktıktan sonra kalan, ambara giren, onaydan geçmiş kâğıt

Sanitary Landfill. Tıbbi atık alanı.

miktarı. Günlük, haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir

Sanitary Papers. Hijyenik kâğıtlar. Temizlik kâğıtları.

net üretim değerleri.

Tuvalet kâğıtları, kâğıt mendiller, makyaj temizleme

Sales Book Manila. Samanlı makbuz kâğıdı. İkinci hamur

kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki Kreplenmiş evlerde

makbuz/irsaliye kâğıdı.

kullanılan kâğıtların ortak adı. (Eş anlamlı; Hygiene

Sales Book Paper. İrsaliye/makbuz kâğıdı. Koçan kâğıdı.

Paper.)

Çok çeşitli türlerde satış sırasında tutulan makbuz ve

Sanitary Tissue. (Eş anlamlı; Sanitary Papers).

irsaliye türü kâğıtlar.

Sanitary Wallpapers. Desenli duvar kâğıtları.

Sales Book Tissue. Pelür koçan kâğıdı. Karbon kopya ile

Sauce. Sos. Kuşe karışımı. (Bakınız; Coating Compund)

birkaç nüsha olarak düzenlenen koçanlarda alt nüshalarda
Sap. Bitki öz suyu.

kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar.

Saponification. Sabunlaşma. Alkali ortamda yağ asitlerinin

Salt Cake. Sodyum sülfat (Na2SO4). Sodyum kaybını

sabuna dönüşmesi.

karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu.

Saponification Number/Value. Sabunlaşma sayısı. Bir

Salt Cake Makeup. Sodyum sülfat takviyesi. Siyah liköre

gram yağı sabunlaştıracak miligram cinsinden (NaOH)

sodyum sülfat (Na2SO4) ekleme.

kostik miktarı.

Salt Cake Mixing Tank. Sodyum sülfat hazırlama tankı.

Sap Wood. Katman doku tabakası. Özsuyu tabakası.

Salting Out. Tuzla çökelme. Sülfat siyah liköründe

Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Kabuğun altında, odunun

buharlaşma sonucu, tuzun artması ve beraberinde reçine ve

yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir

yağın sabun şeklinde tabakalaşarak çökelmesi. Bu süreçte

kısımdır.

moleküller daha büyüyerek çözünürlük azalır ve

Satchel Bag. Omuz çantası. Kâğıttan katlanarak yapılan bir

buharlaştırıcı tüpleri tıkanır.

çanta türü.
Sample Cards. Ürün kartelası. Ürünlerin özelliğini

Satin Finish. Saten görünümlü. Saten tarzı perdahlama.

belirtmek üzere kesilip hazırlanmış, ürün serisini gösteren

Düz, yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya

karton ve kartelalar.

Bristol karton.
Sampling. Örnekleme. Numune alma. Laboratuvar analizi
Satin Folding Bristol. Saten Bristol kartonu. Siyah saten

için gelişigüzel bir grup örneği seçme.

görünümünde boyanmış veya kaplanmış, davetiye

Sampling Paper. Örnek sarma kâğıdı. Alınan örneği sarma

yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar.

kâğıdı.

Satin Paper. Satenli kâğıt. “Mica Paper” mika kâğıdı

Sand Paper. Zımpara kâğıdı.

diye de adlandırılan, tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan,

Sand Table. Kum kapanı. Düşük kesafetli hamur içindeki

duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj

kum ve diğer ağır rejekleri çöktürmek için akış hattı

yapılarak kullanılan bir kâğıt.

üzerinde kullanılan kapan. (Eş anlamlı; Sand Trap)

Satin White. Saten beyazı. Hamurunda, alüminyum

Sand Trap. Kum kapanı. (Bakınız; Sand Table)

sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi.
234

Zaman içinde veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. Kazanlarda sert su kullanılan karton. kâğıtları. Süper Kalenderli B sınıfı kâğıt. Okul kâğıtları. Doymuş karton. Emici karton. ormancılık. Tartar. (2) Geri kazandıran donanım. Kireç taşı birikimi. Burada ölçülen değer. nedeniyle kireç oluşumu. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm Scheduled Shutdown. Scenario. Scale Paper. Scattering Power. yapılan bakım yöntemi. Scabbing. Kesimlik ağaç. Doymuş hava. kullanılan kâğıtlar. Skalalı kâğıt. School Papers. Geri kazanma tavaları. SC. kaynakları belirleme. Milimetrik kâğıtlar gibi. üzerine Saturated Felt. Hamurda suyun serbestlik Scale. Emicilik özellikleri. Yüzeyde meydana gelen çizikler. Kimyasal emdirme Scandinavian Style Forestry. Saveall Reclaim Stock. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Hava buhar karışımında. karbonat. Program yapma. Emprenye Scanning Measurement. (3) Testing Methods). Kolej kâğıdı. 235 . Çeşitli türde kırtasiye Scaffold. Resim defteri kâğıdı. Saturated Steam. (Bakınız. Asfalt emdirilerek Scaling. SC-A. Elek altında ve arkasındaki Scheduled Maintenance. Örneğin teksif elekleri. Belirli sıcaklıkta içindeki Scalenohedral Calcium Carbonate. (1) Emici kâğıtlarda. Resim kâğıdı. Dosyalamaya uygun kolej SC-B. Doyma. Süper Kalenderli A sınıfı kâğıt. Saveall. Işık dağıtma gücü. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. kayıt cihazlarında karton. Asfalt emdirilmiş kaba ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. Emici kâğıtlar. School Flats. “Süper Kalenderlenmiş” Scheduling. Belirli işleri yapmak ye ulaşmış. Planlı bakım. maddelerin birikmesi. havanın daha fazla nemi Yöntemleri. Kâğıt makinesi işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik üzerine kurulan bir çerçeve ile tarama yaparak ölçü alan. İskandinav yöntemi işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Kalender yüzeyinde yabancı Scholl Drawing Paper. Kesilmiş ve ebat hale gelmiş SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). Kireç tortusu. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. Soğumayla birlikte kondensat veren durum. İşlere göre zamanı ve kelimesinin kısaltılmışı. İskele. kapasitesiyle ilgili özellikler. Saturation. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. Belirli sürelerle beyaz su geri kazanma tavaları. acfm Savealls. Geri kazanılan hamur. Neme/suya doymuş hava. İskele kurma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Saturated Air. amacıyla fabrikayı planlı durdurma. School Flats. çeşitli türde kartonlar. ticari kesimlik ağaçlar. Saturating Papers. Senaryo. Beyaz sudan elyafı geri kazandıran her tür donanım. Alman serbestliği Scale Accumulation. Kışır oluşması. öğütümün gelişen kireçlenme. Planlı duruş. Çizikler. (1) Geri kazanma. Sawtimber. Kireçlenme. kontrollü SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper doyuma ulaşma noktası. Kireç bağlama. Raspa ile sıyrılarak temizlenir. (2) Rengin doyma derecesi. Kristal kalsiyum fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. Kabuklaşma. (Supercalendered). kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. Saturating Properties. Saturating Felt. alamayacak noktaya erişmesi. Şoper. Scaffolding. Schopper Riegler (°SR). Okul kartonları. derecesini belirleyen bir test yöntemi. Standard Cubic Feet per Minute). Kâğıt yüzeyinin. Doymuş buhar. kalite kontrol sistemi (QCS). scfm. Tarayıcılı ölçüm. Scars. yedeği.

Serigrafi. Yazı tabı kâğıdı. geçmeyen rejeklerle yapılan. Schweizer’s Reagent. (Bakınız. Kesafet arttırmada iz verme işlemi. Schweitzer eriyiği. oluşan hatalı kırılma izi. Vidalı konveyör. Vidalı pres. Sürtünme direnci. Selülozu Rayon ve selofan yapımı için eritmede ambalajlamada kullanılan. Elek. Score Break. Elek döküntü kâğıdı. kaba kâğıtlar. Vidalı kompresör. karşısında gösterdikleri direnç. sargılık karton. Basınçlı elek sepeti. kullanılan bir kimyasal. Elekten Scissor Hoist. Baca gazı arıtma. Elekten geçemeyen bilinmektedir. Screen Basket. Scratted Paper. Salmastra. Scoring. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Hamur hazırlama ünitesinde Score. Metalden yapılmış. Seal. Döküntü kartonu. kompresörlere göre daha az sorunlu ve havaya daha az yağ Score Crack. Rejek. Screening Wrapper. Elyaf bağlanma testi. Kâğıt hamuru teslimatla ilgili liste. Pilyaj yerinden kopma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ göstergesidir. Screw Pump. İpek baskı. birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. Eleme. Öğrencilerin Bonding Strength) kullandığı çalışma kâğıdı. Scrubbing. SCT. Vidalı pompa. Kapsam. Pilyaj çizgisi. Scope List. Elek artığı. Pilyaj. Internal Scribbling Paper. Screen. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. Verilenlerin kapsamı. Yazı kâğıdı. elendikten sonra geride kalan rejekler. Sözleşmelerde belirtilen Screen Residue. yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Screening. Hamur içindeki yabancı esnek Scuff Resistance. Çeşitli kâğıtlardan Script. El işi fotoğraf albümü. 236 . Scrim. Scrapbook. Pilyaj bıçağı. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla Screw Press. Sıkma presi. Kupramonyum Screenings Board. (2) İkinci Scuffing. Sızdırmazlık contası. yapılan el işi fotoğraf albümü. Basınçlı elek. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kullanılan pres. Pilyajdan çatlama. Short Span Compressive Test) elek sepeti. Karton kutu yapımında. ambalaj kâğıdı. Scrap. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak Screenings. Screen Room. Kısa mesafede selüloz Score Cutter. Vidalı yonga besleyici. Baca gazı arıtma sistemi. arıtma çamurlarını ve yüksek basınçlı fıskiye sularını basmak için Scott Bond. Baca gazını temizleyen Scrap in Roll. hamuru veya yonga sevke etmeye yarayan helezon taşıyıcı. Spek dışı mal. hamurdan yapılan. Karalama kâğıdı. için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. Elek bölgesi. girmiş kâğıt parçası. Kâğıttaki elyafların kullanılır. Scope. Screen Printing. ve tıkanmayan bir pompa türüdür. Pistonlu (Pilyaj. Makaslı kaldıraç. Tüylenme. Elek döküntüleri. Teslimat kapsamı. Pilyajdan kopma. Monopomp. Havlanma. Kuşe hamurunu. Kullanılmayan parça. kırılmayı önlemek eleklerin bulunduğu alan. Bobin içi ıskarta. Screw Conveyor. Kapsam listesi. Screw Compressor. Kâğıt ürünleri hidroksit. Ucuz duvar kâğıdı. (ISO 5267/2). Pilyaj yeri yakınında karıştıran basınçlı hava kompresörü. Scrubber. Pilyaj işlemi. Screw Chip Feeder. Scope of Supply. (1) (İlk üretilen) duvar kâğıdı. Kolilerin sürtünme parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan donanım. (Tappi T 569) (Bakınız. kıvrılmasını sağlar. Sürtünmeyle kâğıt kalite duvar kâğıdı. özel bıçakla verilen bükme izi). Bobin içine sarım sırasında sistem. Yüksek basınçlı Score Line.

Kâğıt veya kartonun Secondary Colors. redüktörler. Sargılık kâğıtlar. İkinci nüsha kâğıtları. Seal Water. çıkan döküntüler kadar hurda kâğıttan elde edilen Seam. Secondary Treatment. biyolojik arıtma işlemleri. (Eş anlamlı. Secondery Creeping. Secondary Black Liquor. Cooling ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür Roll) kâğıtları. Machine Drive. sarı ve mavi yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. Halka suyu. Secondary Clarifier. Hurda kâğıt elyafı. Sülfat Sectional Linen Finish. Line Shaft’a alternatif olarak ortaya kuvvetleri. Karbon kâğıdıyla kararlılığı düzenleyen/oturtan vals. Vakum pompalarında. İkinci el makine. bölümü silindirleri sonuna eklenen içine su verilerek rutubet profilinin düzgün yayılmasını ve bu sayede boyutsal Second Sheets. Ambalaj kâğıtları. pompa içine sızdırmazlık sağlaması Secondary Stock. Bölünmüş makine tahriki. Kâğıt arasındaki ısıtıcı sistemden geçen likör. Üçlü pres grubunda ikinci nipi Seat Roll. Dikiş. İkincil renkler. Single Shaft Line). Retree Papers) atmosferik ortam koşullarına getirme. Şartlandırma. İkincil krepleme. Fon kâğıdı. Kâğıt bobinlerini veya toplarını kalite kâğıtlar. selülozlar. salmastra suyu olarak kullanılan suyun. talep edilmediği için depolarda kalan. kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan Treatment). Secondary Fibers). Dikiş ipi. İkinci hamur kasası. Profil dengeleme valsi. Dikiş fitili. Sealing Papers. Seal Pit. (2) Uzun Secondary Wall. (Bakınız. gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. Second Hand Machine. kâğıt makinesinde üretim sırasında Sealing Wrapper. (1) Kombine artığı kâğıtlar. birleştirme işlemi. Kâğıt ip. Makine dışında Sealing Tape. Sızdırmazlık bandı. Sızdırmazlık özelliği. Second Pres. Soğutma valsi. Line Shaft Drive. Kırmızı. Salmastra suyu deposu. (2) İkinci Seasoning. Vakum pompalarında Secondary Fibers. çıkmışlardır. sızdırmazlık tankları. Çeşitli nedenlerle kâğıdından yapılma bükümlü ip. İkincil arıtma. Kurutma oluşturan pres. Ambalaj kâğıtları. Secondary Seamless Display Paper. Secondery Pulp. Döşemecilikte kullanılan Kraft Seconds. kazanında siyah likör pompası ile siyah likör düzeleri Sectional Drive. (Eş anlamlı. İkincil siyah likör. Kâğıdı ıslatılarak pres valsleri arasında krepleme. Üretim sırasında ortaya (vakumun kırılmaması) için verilen su. her bölüm ve grup Secondary Bonding Forces. imalat kusuru olmayan fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. Seaming Cord. kasası. İkincil hücre duvarı. görünmeyen şekilde yapılan daha Elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. İki katlı kâğıt üretiminde üst eleğe hizmet eden Seal Tank. Multi Sectional Drive. Sekonder arıtma. (Eş anlamlı. Son çöktürme havuzu. makinesini döndüren tahrik grubunun. Bunlar motorlar. Vakum ayaklarındaki hamur kasası. Dikişsiz. için ayrı ayrı olması. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. Sızdırmazlık suyu. 237 . Gerçek krepleme. Kutulardaki zımbalı ek yeri. (1) Borularda çekme yöntemiyle sonra yapılan. Katı maddeleri kabaca ayıran birincil arıtma işlemlerinden Seamless. olmaktadır. İkincil elyaflar. renklerden ikisinin karışımıyla elde edilen renkler. (Bakınız. Üst hamur deposu. Eksiz vitrin kâğıdı. kanalı ve buna bağlı Secondary Headbox. krepleme. şaftlar ve Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kaplinlerden oluşur. Sargılık kâğıtlar. Hücre duvarının elekte dikiş yapılmadan. Secondary Wastewater Treatment. İkincil bağlanma kuvvetleri. İkinci pres. Vakum seperatör. İkincil hamur. Seaming Cord.

Çökeltme. Çökelti yoğunluğu. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. Kendi renginde. değeri. Seçme ölçütü. Seçme kıstası. Sedimentation Tank. Tohum elyaflar. Pek çok kontrol cihazının desenli kâğıdın arasına konulan düz kâğıdın baskı tek bir değişkeni. Kendinden yapışkanlı kâğıt. Yarı kimyasal Selection Criteria. Çok dayanıklı ve kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde Seed Bag Paper. Süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. Semialkaline Pulp (SAP). Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla Sediment Value. Kendinden kapaklı. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği silindirleri arasından geçirilerek hafif keten deseni elde kontrol sistemi. Seçici kontrol. Katı madde değeri. Seed Fibers. Seçici yüzdürme. Milimetrik kâğıt. Dibe çökmüş. (Bakınız. konsantrasyonu. Güvenlik kâğıtları. Fide kâğıdı. Selection. içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Baskıyla Paper). (Eş anlamlı. Seidlitz Paper. emici olduğu halde su anlamlı. kaplaması olan valsler. Tutkal kullanılmadığı halde. yapışabilen. kâğıt. 238 . safihayı oluşturan elyafların minimum yoğunluk değeri. Çökeltme havuzu. V yarıklı küresel vana. Yarı ağartılmış selüloz. Kısmi keten desenli. Satıcı. Self Colored. Safety Self Adhesive Paper. Yarı kimyasal selüloz kartonu. Yapışmaz vals. Hafif alkali Segmented Ball Valve. Kendi ürettiği enerji. Güvenlik alarmları. Vendor) sızdırmaz. Security Papers. kâğıdı kolayca kaydırabilen yapıda için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. Beyazlığı suda eriyen tıbbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz (Brightness) orta derecede olan selülozlar. Semichemical Corrugating Material. Pamuk gibi tohumu korumak neopren kaplı. ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. Seed Germinating Paper. Açma ortamda pişirildiği için. Seidlitz tozu denilen ve Semibleached Pulp. içinde Seller. Satın Sediment Concentration. Çökelti. Arıtma sistemlerinde katı kapalı tutulur. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla Sedimentation. Yarı alkali selüloz. Self Skinnig Rolls. Selective Floatation. (Eş fideleri çimlendirmek için kullanılan. Seçme. Çökeltme tankı. Arıtma Self Cover. mavi renkli dayanıklı kâğıt. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. Doğal tutkallama. İlaç ambalaj kâğıdı. edilmesi. Tohum torba kâğıdı. İki keten Selective Control. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. Self Adhesive Paper) örneklemede su içinde birbiriyle bağ yaparak tabanda Self Sealing Wrapper. oluklu kâğıtları. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. Self Generated Energy. Doğal renkli. Çökelen katı madde konsantrasyonu. Sedimentation Basin. Sediment alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan katı madde Self Sizing. Hamurdan elyaf Sectional Paper. tür kâğıda basılmış kitap. sülfit selülozları. Bir Genellikle oluklu kâğıtları. Kontratlarda mal veya hizmet satan taraf. örnekte belirli özellikte olanları ayırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sectional Linen Finish. Seralarda. Çökelme değeri. Kapağı ve yaprakları ayni sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Bir Self Sealing Paper. (hidrofobik) Security Alarms. Sediment. yapışabilen ambalaj kâğıtları. Mikro gözenekli. Semichemical Board. maddelerin çökeltilmesi.

Çözelti içindeki Semicreped. Anlaşmazlıkların halli. likör. Genellikle mavi kimyasalla ön işlemden geçmiş ve mekanik olarak renkli. (Bakınız. Katlanır kutu. ve gerilmesi tam kreplemeye göre daha az olan düşük Chelating Agents. (Eş anlamlı. Sert ağaçlar sınıfındandır. kumaş toplarının veya tekstil ürünlerinin arasında öğütülerek elde edilmiş selüloz. Şerit şeklinde rulo Semi Diffuse Porous Woods. Sensitized. öğütülen ve NSSC selülozu diye de anılan selülozlar. (1) Ayarlamak. Süreç değişkenini istenilen değerde yapılmış kâğıt. (Bakınız. Semi Concentrated Black Liquor. Çeşitli süreç değişkenlerini veya oluklu kâğıtları. İçinde %5 den fazla Setoff. Yerleştirmek. Hissedilen ısı. Shade. SGW Pulping. Setup Drinking Cup. Semichemical Mechanical Pulp (SCMP). Işığa hassas Color) 2. Serpantin kâğıdı. 1. Takmak. değiştirebilecek miktardaki ısı. iyonların çevresini sararak ayıran ve onları kimyasal Semicrepe Tissue. tutmaya yarayan ve kontrolör üzerinden ayarlanan değer. Çeşitli Severity. Katlanır kâğıt bardak. kimyasallarla yüzeyi ışığa karşı hassas hale getirilmiş kâğıt. mekanik selüloz bulunan selüloz harmanı veya ondan Set Point. Renk. Işığa hassas. Yarı kimyasal yaklaşım sensörü gibi. İkinci hamur kâğıt. Katı madde oranı en az %50 olan siyah likör. Parçalı elyaf/lif. Sensitizing Papers. Semi Open Centrifugal Pump Impeller. (ISO 5631) (Eş anlamlı. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Sequestrants). Gölgeli fligran. Sequestering Agents. Sensitized Paper. Sequential. Semichemical Pulping Process. egütör valsi ile elyafın daha yoğun 239 . Yarı konsantre siyah Chelating Agents).Gölge. seperatör olarak kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. santrifüj pompa fanı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Semichemical Corrugating Medium. Kıskaca alıcılar. mekanik selüloz. (2) Takım. Yarı açık Setting. Ardışık. Porous Woods) katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele Sensible Heat. Seperatör pelür kâğıdı. Ofset. Semi Diffuse Setup Box. reaksiyon dışında tutan maddeler. (Eş anlamlı. Yarı halka gözenekli ağaçlar. Vahamet. Ayırıcı maddeler. (Bakınız. Bir maddenin sıcaklığını getirilen kutular. ölçüleri algılayan elemanlar. Set değişimi. Aynı renkte dalgalanma. akış sensörü. Bobin makinesinde yeni bir Semidull Finish. Yarı mat perdahlanmış. Yarı Kreplenmiş temizlik kâğıdı. Lignin içerisinde elyafın kimyasal pişirme işlemi sonunda. Semi Ring Porous Woods. Yarı kimyasal Sensor. Settleable Solids. Orta derecede Septate Fiber. Işığa hassas kâğıt. Çökelebilir katı maddeler. Algılayıcı. Basınç sensörü. Yarı dağınık gözenekli olarak hazırlanmış süs kâğıdı. Fotoğraf ve ozalit kâğıtları gibi kâğıtlar. Folding Box). (Karşıt anlamlı. Serpentine Paper. (Eş anlamlı. Semichemical Pulp. Semi Fine. Sert ağaçlar sınıfındandır. Durumun ciddiyeti. Set değeri. Suyun kirecini tutan veya Genellikle peçetelerde tam kreplemeden yapılan ve uzaması ağartma sırasında demiri tutan maddeler gibi. Shade Craft Watermark. Hassas yüzeyli. Birbiri ardına yapılan. kâğıtların tümü. Mekanik odun selülozu üretimi. 100 oC nin üzerindeki sıcaklıkta Seperating Tissue. (Eş anlamlı. Kâğıdın rengi. Yarı Kreplenmiş. Porous Woods) Set Change. Settlement of Disputes. Yarı kimyasal selüloz. Pasta kutusu türünde kesilmiş. Tam krep verilmemiş. mekanik olarak (CMP) tek parça yerine parçalı/bölünmüş yapıda olması. Önem. Kıskaçlayıcılar. gramajlı kâğıtlar. ağaçlar. Sensitized). Semi Ring Set. Yarı kimyasal selüloz Concurrent) üretim süreci. Ayarlama. Semichemical Pulp) Sequestrants. sarıma başlama.

Kâğıt beslemeli rotogravür baskı. yapraklar halinde yapılan baskı. Safiha oluşumu. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. Shade of Paper. Fişek kâğıdı. Sürtünme. Kâğıdın rengi. Kâğıt ağzının yaptığı işlem. değişen başlık. Shelf Life. kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Raf kâğıdı. 2) Boş tampon makarası. Raf kaplama kâğıdı. Sheet. Couch Marks). Sürtünme dayanımı. kuruduğu gövde/kovan. Sheet Calendered. Döşeme kartonları. Çekmeceli kutu. Gölge izleri. (2) Makas yüzeyinin düzgünlüğünü. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma Sheet Formation. Sheating Boards. Sırt geçirme. Shearing Strength. Kovan kâğıdı. (1) Yaprak. Sürtünmeyle kıvam verme. Rifayner bıçak Sheffield Porosity (Test). yüzeye hava akımı vererek ölçen Shear Force. İnşaatlarda duvar Shell Paper. Shavings. (1) Belirli ağırlıktaki bobinden anlamlı. Mil. Biçme gücü. Karıştırma sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. Kâğıt Sheet Lining. (4) Ebat kesmek. Gövde hatası. Tahrik mili. Shaker. Matbaalarda ortaya çıkan. Shaft. Boyanma. Kalenderlenmiş kâğıt. Öğütücüde birbirine bitişik iki elyafın kullanılmadan önceki ömür süresi. Sayfa toplamı. Raf kâğıdı. Mal Shear Thickening. Mil başlığı. Sheehan sevk ipi sistemi. bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. Çalkalama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen Sheating Paper. Tek bir yaprak. Shell Packing Paper. geçirilmiş/yapıştırılmış. İnşaatlarda döşeme filigran türü. Sürgülü kutu. Yaprak boyama. Fişek kâğıdı. bir yöntem. Yanki silindirlerde gövde Sheating. Çivitle sarılığı kapatacak özelliklerde kâğıtların genel adı. Termal kâğıtlar gibi hassas kâğıtların Shearing. Bunlara selüloz Sheet Lined. Kuşe karışımında. Sürtünme gücü. Shear. Sarsma. Shell Flaw. (2) Safiha. Sürtme gücü. Renk kaybı. (1) Sürtme. (2) Belirli ağırlıktaki kâğıdın/kartonun yüzey alanı. Shelf Lining Paper. Shaft Head. Sallama. elde edilecek yaprak sayısı. Shear Type Agitator. taban kaplaması. Shell and Slide Box. Raf ömrü. Kartondan sırt alternatifi elyaflar da denilmektedir. (3) Çeşitli Shading. Sürtünme. El yapımı kâğıt. Sifon valsi izleri. Kâğıt beslemeli baskı. Kovan kâğıdı. (1) Şaft. Sheet Mold. (Eş Sheetage. kâğıdı Shelf Paper. Yanki silindirlerde kâğıdın açacak kuvvet. İnşaat döşeme kaplaması. Biçme. Kâğıt formasyonu. (2) Mihver boru. sürterek ayrılmalarına yol Shell. Döşeme kâğıtları. Oluklu kasnak. onların altında kullanılan kâğıtlar. Sheffield gözenek (testi). İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. Tinting). 240 . (Eş anlamlı. Kesim artıkları. Sheeting. Duvar. kartonlarıyla birlikte. Bobinden ebat kesen makine. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. birbirlerine eksenel olarak sürterek kaydırılması. Shadow Marks. Ebat kesme. halinde kesmek. V Kayış kasnağı. Shade Reversion. veya kartonu tahrip edecek. Boyama. 1) Kovan. sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Gövde. Sheeter. Sarsak. Karton sırt geçirilmiş. Sheet Fed Printing. Bobin makinelerinde mihver boruyu kavrayan ve çapları mihver boru çapına göre Sheet Fed Gravure. Kıyıcı tip karıştırıcı. tavan veya yüzeyinde tespit edilen hata. Elde kalıplanmış. Düşük hızlı makinelerde. Shake. Elyafı. Sheehan Rope. Sheave. altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. Arzani makas. mekanizması. Kibrit karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı.

Short Stock. Mekanik parçalayıcı. yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine kâğıdın kururken. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası kullanılan. Pazar torba kâğıdı. Konşimento. Tekstilcilerce kullanılan Short Ton. İrsaliye ağırlığı. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. Shopper Riegler. SCT. Tüfek tapası kartonu. Kısa elyaf. Safihanın aşırı sıcaklıkla ölçülen mürekkep yoğunluğu. Fabrikanın belirli bir süre için Shops. Show Through. Kısa elyaf. Işık geçirgen. Kısa döngü.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. basınçlı su fıskiyeleri. Düğüm. karton. durması/kapanması. Bill of Lading) (2) Sert ağaçların elyafı. Shopping Bag Paper. enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti Shipping Weight. boyuna ve Shipping Sack Kraft Paper. eninde meydana gelen daralma. 907 kg. (Eş Shrink. karton kutular. Nakliye ağırlığı. Taşıma işleri amacıyla kullanılan gren yönünde olması. Shiner. Vardiya. Shutdown. Düğüm. Grain Short). Shreds. Short Circulation. pişmemiş. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan Shoe Board. Dilinmiş kâğıt parçaları. Konşimento ağırlığı. (Eş anlamlı. Açılmamış elyaf. Shredder. (1) Büzülme. edilebilir düzeyde (% 01) olmalıdır. Salpa. Bir kâğıtta kısa kenarın Oluklu mukavva kutu. Shot Shell Tube Paper. Short Grain. Öğütüldüğü için kısalmış elyaf. Şok emici. sıkıştırma testi. Dar aralıkta Shipping Sack. Daralma. 2000 Libre. (2) Basılmış bir Shock Absorber. (1) Şeffaf. Daralma. Sevk irsaliyesi. kâğıt üzerine konulan basılmamış bir kâğıdın üzerinde Shock Drying. Pabuç pres vals gömleği. (Bakınız. Selüloz üretiminde. Kâğıt torba. (Bakınız. Testlayner veya fluting kâğıtta. (Eş anlamlı. Hurda kâğıt parçalayıcı. Öğütücüde elyaf boylarını kısaltma. Gren yönü kısa kenar. Nakliye/Taşıma torbası. Fıskiye. Kesme vanası. Shive. Shipping Container. Schopper Riegler). parlak renkli elyaf topağı. kurutulması. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Amortisör. Kısa ve serbestliği yüksek selüloz gelen ve ezilebilen herhangi topaklaşmış madde. Deri dâhil dilinmiş pelür kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shift. Extended Nip Press) daralması. 241 . Pazar torbası/çantası. kâğıtta baskı sırasında ölçünün daralması. (2) Ebat geçirilen sentetik gömlek. Fişek kâğıdı. Fabrika içindeki çeşitli alanlar. Torbalık Kraft kâğıdı. hamuru. Üzerinde Shrinkage. Sipariş miktarından az stok kâğıt. Şönt direnç. Matbaa artıkları. Şok kurutma. Pabuç pres. gömleği düzgün gösteren Shot Shell Top Board. (1) Kısa elyaf. Shredded Tissue. Kâğıt yüzeyinde Shower. süzülen suyun. Contract) Shopping Bag. Short Sheets. Kısaltma. (Eş anlamlı. Shoe Counter Stock. Kıymık. Ayakkabı iç taban kartonu. 15 mm lik bir kâğıt Rutubet azalması nedeniyle ağırlık değişmesi kabul şeridini 0. tam Short Fiber. Nipi genişletilmiş pres. Shoe Press. çeşitli artıkların öğütülmesiyle elde edilen karton. Koli. tonlarda elyaf parçası. (2) Kalendere kadar Short Free Stock. Gömlek içi kartonu. Shirt Board. Shipping Documents. (1) Selüloz topağı. Üretim sırasında. Shoe Press Sleeve. Shortening. Shunt. Short Span Compressive Test. Metric Ton) gömlek paketlemede kullanılan. belirlemekte kullanılan test yöntemi. Duruş. Kâğıt makinesinde elekten Shute off Valve. (Bakınız. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek anlamlı. Shoe Board). Kartondan nakliye kutusu.

Noiseless Paper). Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. şerit şeklindeki kesim yumuşak dokulu. Kâğıdın alt ve üst tarafları. Silent Paper. Silisyum dioksit. Matbaacılıkta buna Silent Program Paper. Taraf. Kâğıt Silent Paper. Alüminyum folyo kaplı veya boyalı kâğıt. Sessiz kâğıt. İmza bölümü. sargılık pelür kâğıdı. üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. İpek ambalaj kâğıdı. endüstriyel sınıflandırma. Silicated Paper. Susturucu. Farklı elyaf boylarının ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. Gümüşün kararmasını çeşitli uyarı levhaları. kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. baş kısımda emdirilmiş test kâğıdı. Açık kimyasal bulunmayan hamurla üretilir. önlemek için kullanılan. Koyu kahverengi. Kâğıdın müşteri silikonla kaplanarak su geçirimsizliği sağlanmış kâğıtlar. Gümüş nitrat Signature. (1) Kombina artığı bobin. İşaret levhası. Safihanın elek güvenlik kâğıtları. Kitap veya dergide. Side Entry Mixer. (Eş anlamlı. Yonga büyüklüğünü elekle test etme. (Eş anlamlı. (Bakınız. balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin (2) Kenar ıskartası. Taraflar. Side Relief. Boz. İpek baskı kâğıdı. Ses çıkarmaz kâğıt. ve keçe tarafları. Yan tahliye. Fırın kâğıtları. Kapalı kapların üzerinde etiket kâğıdı. gramajlı kâğıtlar. Atkı. Silisyum dioksit ve onun çeşitli Side Hill Decker.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shute Wire. Sign Board. havada kullanılan suya dirençli basılı ilan ve uyarı kâğıtları. (Bakınız. Gri renkli posta Sieve Test. Elek analizi. Kâğıdın üst veya alt tarafı. Paper). Gümüş nitrat kâğıdı. (Eş anlamlı. Gözetleme camı. Side Run News. Silikat. (1) Kombine artığı bobin. kesimi canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. Noiseless ıskartası. edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış Sides. Taklit gazete kâğıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Serigrafi kâğıdı. Silk Wrapper. Silica. Opera ve Side Cut. Gümüş posta kâğıdı. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve Sieve Analysis. 242 . İçyapısında saptırma plakaları bulunduğundan SIC (Standard Industrial Classification). Her iki yüzü de Side Run. Poster kâğıdı. Kartondan yapılmış ve basılmış. oranlarını belirleyen. Elek testi. Teksif eleği. kolilerini paketleme kâğıdı. kesafetini arttırmak için kullanılan elek. İçinde Sign Paper. Silikonlu kâğıt. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt. Gümüş etiket kâğıdı. Silk Screen Paper. çok dar. Silicone Coated Paper. (1) Eksoz susturucusu. kullanılan test kâğıdı. diğer isim. Warp Wire). Side. taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli Bir türü inşaatlarda su yalıtımı amacıyla zift kaplanmış bobin. Silver Nitrate Paper. Elekte su jetiyle kenar kesimi kâğıtların yerine kullanılmaktadır. bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. Silver Tissue. Side Run). sırasında ortaya çıkan. Kâğıdın tampondan bobine. Sessiz program kâğıdı. Silver Express. Silicate. Gazete kâğıdı kenar ıskartası. Yandan girişli karıştırıcı. yandan bağlanan karıştırıcı. İçinde silisyum bulunduran bileşikler. Gümüş pelürü. (2) Yaş kenar ıskartası. (SiO2). yara sırasında verilen kenar ıskartası. Silver Wrapping Paper. bantlarının ve etiketlerin alt kâğıtları diğer örneklerdir. Odun selülozunda rejek formları. Demir hidrat rengi. Gümüş renkli Sight Glass. Standart susturucu gibi de çalışmaktadır. Büte duvarına Kâğıtta sodyum silikat. İşaret ve ikaz levhaları. Standart Silk Protection Paper. Silver Tissue). Metallerde fosfor aramak için bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. (2) Vakum Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen gelir. Silencer. Silver Label Paper. Blöf. İpekli güvenlik kâğıdı. Cam suyu. Sienna.

Sinterleşme. Single Tier Dryer. Tek katlı. Sintering. Bir yaprak veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. Tek kademeli hamur sulandırma. (Eş anlamlı. Single Lined Board. (Bakınız. Single Nip Rolls. (2) Single Sheet Tickness. (Bakınız. Tek tür kâğıt üreten makine. Tek kat kapak. düzenek. Silindir makinede tek kullanılarak silindir makinede çok katlı olarak üretilmiş katlı üretilmiş karton. Kâğıt hamuruna katılan şap ve Single Line Diagram. Tek yaprak yöntemi. Simplex Cutter. Çekişsiz Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. İmitasyon keçe izi. Tek motorlu makine SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). yüzeyi arasındaki kalınlık. sağlıklı üretim sağlaması Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden nedeniyle geliştirilmiştir. Tekli kabuk soyucu. Tek nipli pres valsleri. Single Log Barker. Tek şaftlı tahrik sistemi. pompa. Sectional Machine Drive). Oluklu kutuların dış yüz kartonları Simple Cycle. Single Motor Paper Machine Drive. Simili kâğıdı. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin Single Stack Calender. “No Draw Drier” ile aynı olmaması için tek tür kâğıt üreten hızlı ve büyük makine. reçinenin. Tek kademeli salyangoz kullanılır. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. Tek katlı kuşe. İki valsten oluşan Sisal. İki farklı hamur Single White Vat Lined Chipboard. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi Single Stage Centrifugal Pump. Single Cylinder Machine. mümkün olmadığı. Palmiye türü. bir pres. Yazı Single Ply. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. 243 . anlamdadır. Kâğıt makası. Bir bobinden her seferinde izli pres valsleriyle verilmiş izler. kasnaklarla tüm grupları tahrik etme. Tek sıra silindirli kurutma. Sisal bitkisi. Single Coated. son derece hızlı makinelerde kullanılan Single Sheet Cut. Tek yüzlü oluklu Single Thick Cover. Bölünmüş makine tahriki daha sonra ortaya çıkmıştır. Masa üstü kollu kâğıt Kâğıt makinesinde tek bir şaft üzerine dizili çeşitli çaplarda makası. Tek hat şeması. Bir Japon kâğıdı türü. Tekli kesim. (1) Yuvarlak elekli makine. Tek katlı ve dupleks mukavva. keçelerin kullanılmasının Drive. Calender Stack). Kurutma silindirleri içindeki kondensatı alan teker teker soyan makine. Single Faced Corrugated Board. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki Single Grade Machine. çok hızlı kâğıt (Bakınız. Combined Cycle) Single Shaft Line Machine Drive. İsviçre tahriği. Bir kâğıdın veya kartonun iki Yanlış kullanılmakla birlikte Yanki silindirli makine. Kütük kabuklarını Siphon. karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Simili Paper. farklı keçelere geçiş yapmadan. bir yüze Single Sheet Method. kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. Mass Deacidification). olmayan kitap kapağı. Sifon. Sadece bir kez. Ek 4). Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. yapılan enerji üretimi. Ek 4). Basit çevrim. Bu tür kurutma tasarımı. tropikal bir bitki. Tek nipli kalender. Single Line Shaft Drive) Standartlar Komisyonu. Single Dilution of Stock. Katmanlı layner. Single Faced Roll. olarak üretilmiş kâğıtlar. Machine Simulated Felt Mark. (Bakınız. Atık ısıdan yaralanmadan dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. (Bakınız. kurutma. daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. tek bir yaprak halinde yapılan kâğıt kesim yöntemi. Kâğıt makinesinde tek katmanlı amaçlı kullanılan fazla parlak olmayan bir kâğıt türü. (Bakınız. makinelerinde.

için kullanılan donanım. Sarkmayı alma. Slack Sized Papers. sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. (Eş anlamlı. Kâğıt meydana gelen sarkma. Slabbing. Skid. AKD. baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. (2) yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. kâğıdın olmayan. Slack Edges. Genellikle ofset Ölçülendirme. bulunmaktadır. matbaada kâğıt üzerinde mürekkebin Sizing Accelerators. Yüzey kaplama işlemi sırasında. 244 . Gevşetme. Size Tub. bazı bölgelerin Sized Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sisal Tape: Sisal bandı. kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim Skin. Slack Take out. Süperkalenderlenmiş kâğıtlar. hayvansal zamklar. Kurutma kısmında kâğıtta Size Precipitant. Mukavva. Tutkallama hızlandırıcıları. Kâğıt ebatları. Deri teması. Yüzey kaplaması sırasında. Yerel imkânlar. Kâğıdın su emiciliği kaplanmadan geçilmesi. Take up) şap ve benzeri kimyasallar. Skim). Cetvel ağzından çıkan hamurun elek yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok üzerinde yanlara doğru hareketi. stratejisi. Az derecede Sizing. gerilen safihayı. Altı sigma. (1) Tutkallama. ölçülmesi. Tutkal teknesi. İnce kaplama kâğıdı. Skillet. ayarlanmış. Deri parşömen. su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. Yüzey tutkalı uygulaması düzeltme. Kızaklı taşıyıcı. Yüzey tutkalı yapılmaması. Tutkal lekeleri. Skin Coat. (1) Tutkal. Slacked Sized. Mordan maddeler. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. (HCO3-). Sketching Paper. Size. Kâğıdın katlanması. Dokunma. Skidder. mürekkebin kâğıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. Kütükleri çekmede kullanılan bir Six Sigma. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak kâğıdın kendi ağırlığı ile sarkması. maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri nişasta. Slack Take out. Kâğıt makinesinde görülen şeffaf lekeler. Aşırı tutkallama ise. Sarkıtma. Gevşeme. sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. Kayma. Tutkallı kâğıt. daldırma Slack Roll. Az tutkallı. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. Gevşek. Sekmeli kaplama. Film kaplama. yüzey tutkallı kâğıt. Zayıf tutkallı kâğıtlar. Karton levha. kâğıt yüzeyinde Slack Take up. Yüzey tutkallamada. Tutkal çökeltici. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. Operasyonlarda mükemmelliğin çekici türü. (2) Ölçü. ASA teması. analiz edilmesi. gevşeyen veya sarkan safihayı. selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. Bunlar arasında. Katlanma. Site Facilities. (Bakınız. 4 tekerli yüksekliği ayarlanabilir sehpa. Skin Parchment. Sized and Supercalendered. (1) Saha. iyileştirilmesi ve kontrolü için Skim. Gevşek kenarlı. Slack. El arabası. güçlü yapışkan bant. Tutkal tutunumu. Slack hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. reçine-şap. Karalama kâğıdı. Bazı kimyasal şeklinde kullanılan tutkal. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama Skin Contact. Sisal ve palmiye türü bitkilerin Skating. Eskiz kâğıdı. Gevşek sarılmış bobin. lateks. Germe. Ebat. Site. jöleler. Kâğıt makinesinde Sizes of Paper. Tutkallı ve Skipped Coating. Atlamalı kaplama. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. Tutkal pres. yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. öndeki gruplara hız vererek Size Specks. İç veya yüzey tutkallama. Size Pick up. Size Press. AKD nin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur.

oluşumu nedeniyle. kaygan yapıda. (2) Asenkron motorlarda ise senkron hızla Slice Lip. Dilici. Slipped Roll. hamur kasası Slippage. Cetvel ağzı dudağı. (2) Kâğıt parçası. mikrometresi olan krikolar. Kireç söndürme. Kayma açısı. Slime. Slime). Kireç teknesi. Şlaym kontrolü. Tampondaki kâğıt kenarı. kenar kesimi yapılır. Sürgülü kutu. Mikrop öldürücü bir elyaf uzunluğunun elyaf çapına oranı. Şlaym birikintisi. bakteri adacığı. Şlaym. ifade eder. ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. Slag Tank. Vals gömleği. Şlaym öldürücü. Cetvel ağzının ayarlanabilen gerçek hız arasındaki farkı belirtir. Sıkı sarıldığı için. (Bakınız. Kayma direnci. Bozunmuş elyaf tortusu. İnce elyaflar. Bobin haldeki kâğıdı. Ara kâğıdı. (Eş nedeniyle oluşan. kâğıtta görülen. Dilme işlemi sırasında. Hamur Slip Sheet Paper. Bıçak kenarı. (1) Sulu çömlekçi kili. Cetvel ağzının yanlış ayarı ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. bozuk profilli safiha görünüşü. Baskı sırasında. yeniden Slide Gate Valve. Şlaym önleyici/öldürücü. Oluklu kutularda. Kâğıt makinesinde. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. Dilici kenarı. Slime Deposits. Slat Drying. Sürgülü hamur vanası. Düz perdah. Slide Angle. Cüruf teknesi. Mikron cinsinden Slimicide. saçaklı görünür. anlamlı. Kayma. hacim kaplamasına rağmen. bünyesinde sağlıklı elyaf Sleeve. Kil ve su karışımı gibi yarı katı göstergesidir. Zayıf elyaflar. daha dar ve küçük Slick Finish. Cetvel ağzı izleri. kutu tabanının Slitter Dust. içinde toplayan. delik yerine leke bırakan Şlaym izi. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. Slime Toxicants. Su ile kireci (CaO) birleştirerek görülen. Slimicide) Slenderness Ratio. içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. Telescoped) Slice Opening Jack. İnce hücre geldiği için. kurumamış kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. Hamur sisteminde Slaking. Gömlek. (1) Fren balatalarında fiziksel kaymayı çıkışında. Kâğıt beyaz suyundaki Şlaym havayla kurutma. Ara kartonu. dönüşmüş delik. Slitter. Bu oran elyaf kimyasal. Slice Marks. Cetvel ağzı ayar krikosu. kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar Slip Sheet Board. Hamurla birlikte köpük şeklinde Slender Fibers. Cetvel ağzı ayar krikoları. Slice. Slitter Edges. Şlaym deliği. çerçeve kenarıdır şeklindeki sürgülü kutular. Dilici tozu. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. Hamur yapraktan sonra araya konulan kâğıt. kenarları kahverengiye Slaters Paper. su dolu tekne. Bitümlü kâğıt. (Eş anlamlı. Slime Spots. Çatı kaplama kâğıdı. Kâğıdı çitalara asıp sıcak Slime Holes. dudağı. Kibrit kutusu oluşan kenar. Kireç söndürme tankı. maddeler. eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Slandernes oranı. mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. kaymaya bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. Bir kolinin/kutunun düzgün görünümdedir. Şlaym lekesi. Hamur ve su sisteminde. Genellikle pabuç pres valsi bulundurmaz. Çitalı kurutma. Kazanda alta dökülen cürufları bakteri oluşumunu kontrol altına almak. 245 . Çekmeceli kutu. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. Bıçak kesimiyle Slide Box. sönmüş kireç {Ca(OH)2} elde etme. gömleği. Cetvel ağzı. bu nedenle her Slice Setback Jacks. (Göbekten) kaymış bobin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slaker. başlama açısı. esnekliğinin veya elyafın dövülebilir olmasının Slip. Slime Control. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve Slide Resistance. (Deckle Edge).

Kıymık. Eleklerde bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. çevresel faktörleri. Kâğıt hamuru. Makaron kâğıdı. Yarıklı Kuşeleme. kullanılan yarıklı sepetler. Elekte çıtalar arasındaki kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. Sliver. Ankuş kâğıdı. Dilici. Atık çamur koyulaştırma. Su tutunumu yüksek olan hamur. Yarıklı sepet. Hamurlaştırma. Slowness. Active Packaging) pilyaj yapılmış levhalar. Smelt Spout. Su arıtma sisteminde Smoke Stack. Selüloz fabrikasından kâğıt fabrikasına anlamlı. algılayarak bunları uyaran tarafından. Dilinecek kâğıt. yarıktan basınçla sıkılarak verildiği Kuşeleme yöntemi. Baca. Pürüzsüz. Duman egzozu. Pulperdeki hamur. Kendini veri Slotted Basket. Islak hurda kâğıt. Sludge Dewatering. Tam suyunu azaltma. 246 . Smelt Dissolving Tank. Yıkama fıskiyesi. Kullanım amacıyla istenilen ebada Sludge Thickening. Slitter). Çamurdaki suyu azaltan polimer. dar ve uzun yarıklar. Akıllı teknoloji. Arıtma çamuru. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki nedeniyle. yavaşlık. Dilici bıçakları. Ergiyik. Düz filigran. Selüloz veya hurda kâğıdı. mesafe. Kâğıt kesiminde bobin veya Sluicing Shower. motorların stator ıslatarak hamur elde etme yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik Smart Technology (Self-Monitoring. Smashed Bulk. (2) Su kazanma fırınının altına konulan kimyasal biriktirme tankı. ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. Yarık. Kullanıcı durumu. Sludge. amacıyla hazırlanmış kaolin. Ergimiş kimyasal tankı. (Eş Slushed Pulp. Analysis and atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi Slush. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. katkı maddesi ilave edilmiş. Presbant. (1) Su tutunumu yüksek safiha. Yarık genişliği. Dilinecek ve bobin halime oluşan düzgün karışım. Extrusion Coating). Dikdörtgen görünümlü. Slitting. Balçık. (Eş anlamlı. Kimyasal geri kazanma fırını Slow Stock. Düz. Su süzülüşündeki ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. Slushing. Çamur susuzlaştırma verilmiş filigran türü. daha az hacimli nakledilebilir bir Slitter Winder. Kuşe çözeltisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slitter Knives. Yuvarlak disk şeklindeki Sludge Handling. Slot. pompalanabilir hamurlar. Yarıklı elek sepeti. Smooth. Çamur susuzlaştırma. Reporting Technology). Preslenmiş kâğıt destesi. Slot Paper. Smelt. Her tür getirilecek tampon üzerindeki kâğıt. Çamur aktarma/işleme. pompalanan hamur. Sülfat geri Slow Sheet. getirerek bobin halinde dilme. ihtiyaç halinde kutuya dönüştürülen. Slot Coating. Akıllı ambalajlama. (Eş anlamlı. Slushed Paper Stock. Yarıklı/Kırımlı koli/kutu. Arasında hava Slot Width. oluk. çamurun suyunu alarak. (Benzer. Arıtmadan çıkan bıçaklar. Geri kazanma kazanından elde edilen. Buna Slurry. (2) Sulu hamur karışımı. Ambalajın içindeki Slotted Container. tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. Perdahlanmış. Su tutunumu. egütör valsiyle Sludge Dewatering Polymer. filigran. Yavaşlık. yapıya kavuşturma işlemi. pigmentler ve sudan Slitting Paper. Elekte çıkışına konulan ve kimyasalın alındığı soğutma ceketli kendini belli eden. Ergiyik oluğu. Laid) polimeri. bağlayıcı. Smart Packaging. kullanıma hazır hamur. Kuşe malzemesinin bir Pulperde ıslatılmış kâğıt. kesim ve ambalaj yapısı. selülozda görülen sert parça. su ile Yüksek elektrik direnci nedeniyle. Kuşe kaplama “Sheeting” denilmektedir. Dilme. rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. Serbestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. Çamurun Smoothered/Smothered Watermarks. (1) Kuşe hamuru. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan.

Sodyum geri kazanma. (1) Sodyum karbonat. Yüzey düzgünlüğü. Socket Paper. Kostik. Saman. Soacking Zone (SZ). Çok basamaklı. Soda fırınında Soda Clorine Process. Soap Wrapper. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin Sodium Chlorite. Sabun taşı. Sodium Hydroxide. (Na2Al2O4). Sodyum Bisülfit. edilen alkali süreçteki sodyum kayıpları. Sodyum kayıpları. Düzelme. Makaron kâğıdı. Kükürt oksitler. Sodyum hidrosülfit. Sabun paketlerinin içinde Sodium Loses. Soap. çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların Sodium Bisulfite. Alkali selüloz sahip kâğıtlar. Bükülen bir kâğıdın ilk Sodium Carbonate. selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. Sodium Chlorate. Uzun elyaflı kamış veya 5627) saman selülozundan elde edilen kâğıt. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. Sodyum Hipoklorit. Hamur kasası cetvel ağzı pH ını kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal. Selüloz ağartmada kullanılır. Soda haline dönmesi. (NaClO3). Kalenderlenmiş Soda Process. Perdahlı. SOx (Sulfur Oxides). Emme bölgesi. Yüzey düzgünlük testi. Selüloz pişiricide Sodium Chloride. Soda külü. Snap. Alkali ortamda yıkanır ve son olarak Hipoklorit Sülfat sürecinde verilen toplam sodyumun çözülme oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Smooth Finish. Sodyum klorat. (Na2S2O4). (Eş anlamlı. Tuz. Güçlü bir oksitlendirici. Sonra klorlama Sodium Recovery Index. Soda Ash. Sülfit bıraktığı izler. Susuz sodyum karbonatın ticari adı. SO2 (Sulfur Dioxide). 247 . Ölçüm yöntemi için (ISO 879/-2/3 ve ISO Soda Straw Paper. Keçesiz ve safihayı Soda Pulp. talk minerali. ağartılır. (2) Hamur Snailing. Soda selülozu. Smoothness Test. Steatite) Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. yapılır. Sabun. Sabun kâğıdı. olarak. Sodyum peroksit. Sodium Recovery. (2) Soda selülozu. ilave edilir. üretiminde sürece dengeyi sağlamak amacıyla ilave edilen her tür sodyumlu kimyasal madde. Soap Stone. Sodium Peroxide. (NaOCl). (1) Smut Sheet. külü. Düzeltme presi. Kabarcıklanma. Sodyum geri kazanma endeksi. Samanlı kâğıt. Soap Size. Sodyum Karbonat. Sodyum aluminat. (NaHSO3). Sofra yongaların likörü emdiği ilk bölge. Hava akımı veya optik yöntemlerle Soda Pulping. selüloz elde edilme süreci. (NaOH). Soda klor süreci. Talk taşı. geri kazanılan sodyum. kimyasal düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. özelliklerden biri. (NaCl). asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. (3) Sodyum tuzlarının Na2O cinsinden ifade edilmiş hali. bazlarla yaptığı tuzlar. Sodyum takviyesi. Sodyum klorit. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Yüksek sıcaklıkta. Soda süreciyle selüloz üretimi. ölçülmektedir. (NaClO2). Düz yüzeyli. Sodyum tuzları ve reçine Sodium Hydrosulfite. Ara kâğıdı. Sabun tutkalı. (Na2CO3). Sodyum klorür. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen Smoothness. Yüksek elektriksel dirence Sodium Makeup. (Na2O2). Sodyum hidroksit. Eski haline dönme. Kükürt dioksit. Kâğıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Na2O eşdeğeri olarak Soda. Kâğıtta basım içim aranan selüloz. Kostik çözeltisiyle yüzeyli kâğıt. Smoothing Press. Sodium Aluminate.Na2O cinsinde ifade veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. tuzu. Magnezyumca zengin bir Sodium Hypochlorite. Soda prosesi/süreci.

katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi Sold Energy. kapanan valf. Kâğıt reçinelerinde Sole Binder. (Bakınız. Matbaalarda Sodium Sulfate. kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. dağılabilen Floklaşma türü. (1) Sonuçta kâğıdın yumuşak Solid Bleached Sulphate (SBS). Kâğıt makinesini monte etmek yapılarak. Photographic Paper. Tek bağlayıcı. Softwood). kolay bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. Gümüş klorit kaplı. beton içinde bırakılan montaj plakası. Soft Cook. Kâğıt hamuruna siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Selüloz üretiminde deterjan Soft Sized. Yumuşak katlama. Yumuşak (kâğıt) . (2) Su sertliğini gideren kartonu. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. makinede üretilen kalın karton. (Eş anlamlı. Yüzeyindeki dokunun sert oksidin (SiO2) yaptığı her orandaki bileşik. Çözelti. Cam suyu. Solenoid Valve. Mukavva. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini Soft Starter. Soft Calender. Bakınız. Kırılgan yapıda. Yumuşak yolverici. (Bakınız. Sodium Thiosulfate. Elektrikli valf. için. Sodium Soap Grease. katlama. Soda (Na2O) ile Silisyum Soft Roll. bozulmadan ebadının küçültülmesi. Solution). Softening Agents. Yumuşatıcı maddeler. olanları. Maket kartonu. Kâğıdı Soft Pulp. kaplamada kullanılan bir bileşik. İğne yapraklılar ailesinden ve nedenlesülfat süreci denir. Software. Yumuşatıcı. Az tutkallı (kâğıt) işlevi görerek. Soft Hardwoods. Birden fazla katmanlı Softness. yatak yağlamada kullanılan gresler. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. Düşük kaliteli. Motoru zorlanmadan sağlar. Bir kâğıt fabrikasının sattığı. Sodyum sabunu. Sodyum sülfat. Soft. Yumuşak dokulu karton. Satılan enerji. uyandıran kimyasal maddeler. Kâğıda dokunulduğunda hissedilen olarak. kloru nötrleştirmede kullanılan bir tuz. Softwood Pulp. Aşırı pişmiş odun selülozu. (Eş anlamlı. geç büyürler. Yumuşaklık. Bu tür ağaçlar daha Sodium Sulfide. Sert ağaçların görece olarak yumuşak Solid Bleached Bristols.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Silicate. olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Sodium Soap. selüloz üretiminde kullanılan ağaçlar. Elektrik bobininin Soft Fold. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Sodyum sabun gresi. Kâğıt keçe. Yazılım. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kâğıdın rulo Sole Plate. Kırmadan mıknatıslanma etkisiyle açılıp. Yumuşama noktası. bir kerede. Beyaz matbaa artığı. kaldıran elektronik yol verici. Temizlik kâğıtlarında aranan temel özellik. 248 . Rulo yapma. tüketim kapasitesi fazlası enerji Softening Point. Sol. Softboard. bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı Soft Flocs. Soft Nip Calender). Yumuşak ağaç selülozu. Yapıştırma olmayan mukavva. Gümüş bromid makine kalenderi. maddeler. Softner. Solar Chloride. Base Plate). Kuşeli beyaz sülfat olmasını sağlayan maddeler. Çok pişmiş selüloz. Kuşe çözeltisinde tüm yumuşama sıcaklığı. Fazla baskı yapmayan Solar Bromide. Som karton. Fazla Çam. Kalın ağartılmış Bristol türleri. Soft White Shavings. Soft Nip Calendar. (Na2S). Sodyum sülfit. Yumuşak selüloz. Sürece bu Softwood. Sodyum tiyosülfat. (Na2SO4). kaplı. Sodyum silikat. Solid Board. Hardfold). (NaS2O3). Kavak. Yumuşak nipli kalender. Yumuşak kalender. Yumuşak ağaçlar. Photographic Paper. Taban plakası. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. Yumuşak vals. Kraft sürecinde. Yumuşak flok. yumuşaklık.

Ses seviyesi. Kâğıt Sound Absorption Coefficient. Solution. Sodyum silikat. Sounding the Reel. makinede yüksek Soot Blower. Soya Flour/ Soybean Flour. Sour Coated Paper. Elyaftan yapılan patentli bir tür yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak temizlik bezi. Solvent Based. Ses aktarımı. Solid Bristol. Katı atıklar. Soya unu. geri dönüşümünü ve kalanların Sound Level. Görüntü analiz sihirbazı. Solid Wastes. Sontara®. maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Genel olarak kalın Sorption. Çok katlı. Solubility. Atık anlaması. Katı atık yönetimi. buharlaşır. Solubility Product. Kurum üfleyici. Solid Fiber Shipping Container Board. katılan kalsit gibi kâğıt dışı maddeler. Çözüngenlik. etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. ayrılmasını. kâğıt hamurunda küspesi. kartonu. Katı atık akışı. Kazanlarda alevle boru gramajlı olarak üretilen Bristol. Solventli tutkallama. Kalın yalıtım kartonu. Seçme. Kâğıt hamurundan çıkan katı Sorcerer Image Analyzer. Emilme. toplanmasını. yapılan ambalaj türü. Kaynağında ayırma. ağartılmamış sülfat kartonu. Gözeneklerle ses emiliminin arttığı Solid Unbleached Sulphate Board. Bir ekipmanın değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. Çözünebilirlik dengesi. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Tampon sesini dinleme. Kalın koli Sorting. Çözünecek madde ile sıvı arasında oluşan. sistemi. Çözünmüş madde. Kalın Bristol. Gürültü seviyesi. Solventle çözülebilen. Oransal olarak ifade (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın edilirler. Sound Transmittivity. Source Sampling. 10 maddeler. Baca kurumu. üretilen esmer sülfat kartonu. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. veya selülozun belirlenmesi. Solid Fiber Board. Tahta çerçeveli ambalaj. Asitle temizlemek. Solvent bazlı. Soot. kartonlara verilen ad. Bir makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. Ayıklama. Solid Index Bristol. Çok katlı endeks Bristol’ü. demetinin temasını kesmemek için boruların aralarını ve Solid Felt. Kâğıt hamuruna hurda kâğıtların.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solid Board Frame. Emme. Operatörün tampona elle vurarak sesini dinlemesi ve sarım sıkılığını Solid Waste Management. Bir kerede. Desorption). üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. üretimini. Makinede çok katlı olarak bilinmektedir. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. Kurutma sırasında alkol uçarak madde. Sour. Atıkların belirleyen denge. bacanın içinde biriken kurumu üfleyen donanım. öğütülerek. Ses emilim katsayısı. Kazeinle kaplandığı için. işlenmesini. Çözelti. Kâğıt Sontara®. (2) Karışık Solid Fraction. Çözgenli tutkallama. (Zıt anlamlı. Kaynaktan alınan örnek. Ses geçirgenliği. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selüloz olan tutkal olarak kullanılması. nakliyesini. 249 . (1) Elle veya mekanik olarak. Soya fasulyesinin Solvent Sizing. Çözünebilirlik. mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz Solid Waste Stream. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. Cam suyu. Kalın karton. Katı katkı maddeleri. Ekşi kâğıt. çözünme miktarını Source Seperation. Soluble Glass.

ve yüzey kaplamasında kullanılan. Özgün yerçekimi. Esparto. ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. birim güvenlik kâğıtları gibi kâğıtların siparişleri. Güvenlik kâğıtları. Speciality Coating Pigment. Özgün Endüktif kapasite. Özel harmanlar ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. Kilovat SPC (Statistical Process Control). Bakılan örnekte. Soya fasulyesi proteini. Bahçelerde havuz elde edilen. değerine göre oranı. Bir belirlediği özel Spesifikasyonda üretilmesi istenilen. Özgül ağırlık. Specific Edge Length. Gıda Elde edilen veya verilen değer. Kuşe kaplı. uzunluğunun harcanan öğütme enerjinse bölünmesiyle Spare Parts. Filigranlı Specific Heat. ve kimyasallar gerektirirler. (Bakınız. Specific Energy). hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. Özel kapak kâğıdı. (Eş anlamlı. Azot emdirme kâğıtlar. Genellikle Specific Energy Consumption. Tekstil üretiminde kullanılan değerinin. Spesifik bıçak yükü. Sabit basınç ve sıcaklıkta. Özel pigmentler. Kâğıtta iç tutkal Specialty Papers. preslerde. Spesifik enerji. plastik pigmentler. Özgül yüzey yükü. Birim üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey kâğıtlar. (Bakınız. öğütücü bıçağındaki kesme düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. Special Tool. Kâğıt üretiminde yapılma bir ürün. Bir ekipmana ait özel alet. Specialities. İspanyol çimi. üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. kalsiyum sülfo aluminat. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. Özel sipariş emri. Special Food Board. 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. kullanılan. kurutmada. Özgül yüzey alanı. Yedek parça yönetimi. CEPI EN 643 standardıyla kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soybean Protein. Özel alet. Spar Drying. Kuşe çözeltisine (cal/g°C veya Btu/lb°F). (Ws/m) Spares. çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. Selülozu. Özel yiyecek kartonu. Müşterinin Specific Gravity. 250 . (Vat-san. Özel selülozlar. Öğütücüde harcanan enerjinin. bıçak ağzı uzunluğu toplamı. elekte. pulperde. genel cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. Slat Drying) Specific Edge Load. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan yöntemiyle ölçülür. bilinen selülozların dışında. aynı iki plaka arasındaki kapasite elyaflar. ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. talk. soya fasulyesinden Specialty Pulp. Özgül ısı. Özgün filtreleme direnci. çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. (Eş anlamlı. mal sarıcıda. katılan. havanın. Çok özel durumlarda kâğıt. Kanun kitabı kapak kartonu. Specific Energy. fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır. Öğütücüde ağız Spare Part Management. İstatistiksel süreç saat/ton kuru madde için kullanılır. Special Lawbook Paper. Speciality Papers)./m²). ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. Spare Parts). pamuklu Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. Öğütücüde elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. nadir bulunan selülozlar. Özel kuşe pigmenti. Bu gruba seçilmesi açısından bilgi vermektedir. Special Pigments. (2) O fabrika için farklı bir ürün olarak üretilen alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. (1) Özellikleri bilinen ve yaygın Specific Surface Area. Özel türler. alçı. Specific Surface Load (Refining). baryum sülfat ve Specific Inductive Capacity. Gerçekte bu terim kontrolü. öğütmede. Yedek parçalar. (Bakınız. Spesifik kenar uzunluğu. Özgün enerji. Special Marking Order. Specific Filtration Resistance. Specialaity Cover Paper. iki plaka arasındaki Endüktif kapasite Special Pulps. diğer bitkilerden Spanish Grass. dispergerde. Specialities). Özel kâğıtlar. Special Grades. Özgün enerji tüketimi. Özel elyaflar.

“Kier” diye de cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Yayma valsi. Hız enkoderi. (Eş anlamlı. Spiral desenli egütör valsi. (2) yüzeye düşen ışık miktarına oranı. (Eş anlamlı. (2) Splice Tag. Spektral yansıma. Sprayer. Şişe kapağı olarak makinesinde genellikle hız kontrolü yapılan motorlar kullanılan kuşe kâğıt. Teksir baskı. Spirit Duplication. Kâğıdın kalınlığı (Caliper. Birim Splicing. Specular Gloss.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Specific Volume. Spool. Ekleme. Hamur kasası Spherical Boiler. Kısmi kaplama. Numune. Kuşeleme. Öğütücüde elyafı bölme. Specular Reflection. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. kazanılmış likör. Alıcısına belirli bir gün içinde Spent Liquor. Bükülerek örgüde kullanılır. üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. Bir valsin. yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. kullanılır. Teksir makinesinde Spreader Stoker. Kâğıdı Spiral Wound Dandy. kütlenin kapladığı hacim. gözle görülen yabancı Splint Stock. Jet hızı. Benek. Pişirme sonrası geri teslim edilmesi gereken sipariş. Kendinden yapışan. Küresel vana. Kullanılmış likör. Spot Order. Splitting. Test örneği. Fıskiye. rastgele Speed. Spektral yansıtıcılık. Hava tabancasıyla boyama. Kesme bandı. Speck. Genellikle makine hızı. Spreader Roll) Splice. (ISO 534) yapıştığı yerden düzgünce kesmek için kullanılan kâğıt Specimen. Ara sıra. 251 . (Bakınız. µm) ve Splicing Tissue. İp kağıdı. sağlayan izli vals. Kâğıt yüzeyinde parçalı motorlarda. Yay yapıştırarak. Spine. Spreader Roll. Kâğıt veya selülozda. Hız kontrollü tahrik. Speed Regulated Drive. Sporadic Problem. İp parşömeni. emici özellikli karton. Spiral sarımlı kâğıt masura. Fışkırma hızı. Yayıcı ızgara. Özgül hacim. Kibrit yapımında kullanılan parçacıklar. kaplama. Spongy. Düzensiz sorun. Açma valsi. Spinning Paper. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. (1) Kaba karton. kaplanması ve kâğıda başka bir valsle aktarılması yoluyla yapılan kaplama. Boş tampon makarası. Spectral Reflectance. Hız kontrolü yapılan Spot Coating. Püskürtmeli kaplama. sürekliliğini sağlama. (1) Kâğıt topunu aradan bölme. Spesifik hacim. Bükülen kâğıdın yeniden düzleşmesi. Bükülerek ip yapmak Spread Coating. Spray Dyeing. Spouting Velocity. Springback. (1) Zaman içinde kâğıdın kalınlaşması. Spiral cilt. adlandırılan basınçlı selüloz veya paçavra pişirme kabı. Ayna parlaklığı. Spreading Roll. Spiral Laid). merkezden yanlara doğru açarak kırışmadan sarılmasını Spiral Wound Tubes. Bölme. Back Bone). Nokta sipariş. Spiral Winding. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak Spiral Laid. Bir yüzeyden Split Colored Paper. bant. Spray Coating. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. Kopmuş iki kâğıdı. Speed Encoder. Kapak kâğıdı. Hava tabancalı Spherical Valve. Bobinde ek yerini gösteren Esneme. çoğaltma. Ayna yansıması. Örnek. safihayı gramajı (gr) ile elde edilen hacim değeri. Küresel pişirici. Spinning Parchement. bobin sarımı sırasında Spring. Spectral Reflectivity. Daldırma yöntemi kaplama. Ekleme. Kibrit kartonu. Hız. Cilt Sırtı. Kâğıt Spot Crown Paper. Ek yeri etiketi. kâğıt etiket. zamanda meydana gelen sorun.

Yeni ksilem pek çok valsten oluşan kâğıt makinesi üzerine monte edilen hücreleri. Early Wood) kullanabilmek amacıyla imal edilmiş Ekonomizer türü. SS 304 kaplama. Baca gazı numunesi. SS 316 işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. SS 304 Plated. SS (Staianless Steel). Yaylı cilt. İstifleme mukavemeti. Pirinç veya buğday sapları. Bahar kerestesi. Stack Sampling. Stack Calender. Ladin. gibi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Springback Binder. (Eş anlamlı. Yığın kalender. Spruce. Stack Effect. Tek başına. Squared Paper. Yaş halkalarının baharda gelişen. açık renkli. Sap. Spring Loaded. (1) Kareli defter kâğıdı. Stacking. Paket tip Ekonomizer. Yaygın olarak kullanılan ve rotor Stained Paper. Dengeli. Oluklu mukavva Giyotin kesimde açı oynaması olmaması. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan fıskiye. Dengeleyici. Tomar. (2) Boyalı kâğıt. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Selüloz dövme paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. Stamping. Sabitleyici. Bahar ahşabı. Squaring. Üst üste koyma. (2) Baca. kesilmiş kâğıt. 252 . Spring Roll. Elek kısmındaki şase Stamp Paper. (2) Kare şeklinde yer değiştirmesi. (1) Yığın. yumuşak dokulu. Stabilizer. Paket kalender. baskı sonrası bozulmadan durabilmesi. İstifleme. Basma. Bir tür “Dancing Kazan bacası. Dört köşe açısını da 90o kesme. Demet. 760 mm Kalenderlenmiş kâğıtlar. Bağımsız. Squirrel Cage Induction Motor. İstifleme ünitesi. cıva basıncı. Makine dışında boyanmış kâğıt. uzun boylu elyaflardan oluşan Stack Economizer. Squared). Yüksek basınçlı kenar kesici Stalk. (1) Lekeli kâğıt. (Eş anlamlı. İstif. Dörtgenleştirme. Kontrol sistemlerinde kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. kâğıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. Ebat kesim sonrası Squared Sheet. Stacking Unit. Baca gazlarının sıcaklık etkisiyle Squared. erişmiş kâğıt. kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit Squeeze Rolls. Enine ve boyuna özellikleri eşit olan kâğıt. Fıskiye kesicisi. kâğıtlarında kullanılan sıkıştırma valsleri. Atık enerjiyi kısımları. Tahta tokaç. Pul kâğıdı.C. Ezme valsleri. Baca etkisi. Presleme. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. Sincap kafesli Staging. Üst üste Springwood. hızlı büyüyen kalender türü. Roll”. devre yapılmış alternatif akım motoru. (Sized and Supercalendered). Yapıştırma teknikleri Stabilized. Pul basımında kullanılan kâğıt. Tutkallı ve süper Standard Atmosphere. Kararlı. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. başka bir sisteme bağlanmayan. Kararlı hale getiren. Şartlanmış. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. İskele. Stability. Stack. Yay baskılı. Standart atmosfer basıncı. Dengelilik. Stacking Strength. Tahta balyoz. İş iskelesi endüksiyon motoru. Paslanmaz çelik. Ortam rutubetine kullanmadan. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında Standard Brown Kraft Wrapping Paper. Squirt Trim. SS 304. Paket. sapları. Çok katlı temizlik değer. S.S. Örneğin termal kâğıtların kâğıdı. Kraft ambalaj kararlı yapısını bozmama özelliği. Bu kelimeden sonra Stamper. çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve Stand Alone. Yüzeyinde boya lekeleri direnç çubukları sincap kafesi gibi birbirine uçlarda kısa olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. Yaylı vals.

akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi Standard Cubic Feet per Minute (scfm). Dakikadaki işlemler. Hava kuruluğunda. kullanılan büyük kâğıt bobin. Starch Kitchen. Standart koşullarda (Basınç. tutkallaması yapılmadan. Starred Roll. kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. Çalışmaya hazır. gösterilir. makinede düzeltilmesi sırasında. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. Sabit sifon. şartlardaki kâğıt rutubeti. Genellikle iç ve yüzey kullanılmaktadır. Stationery. İstatistiksel sınırlar. Static Electricity. yöntemleri ve uygulamaları içine alan önleyen yardımcı brülör dokümanlar topluluğu. Alev sönmesini prosedürleri. Anne eleği. amorf karışımı). Metrik ölçüde metreküp şeffaflaşması. Örneğin kullanılan kâğıtlar. İstatistiksel yöntemler. Standart kapak kâğıdı. Atmosferik kâğıt. St. Ateşleme brülörü. Daktilo kâğıdı. Anne’s Former. sıcaklık) Starch Gelatinization. Pelteleşme. Gevşek sarım kâğıdı. tutkal. emici özellikte üretilen ve sıvı Standard English Ton. süreçleri. 253 . Çalışmaya hazır sistem. Makine topraklaması ile çözülebilen. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran Standard Moisture. konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki çözülmediğinde baskı sırasında işletme sorunları yaratan sabit seviye tankı. Jumbo kâğıt rulosu. 3. Kırtasiye. Nişastaya. Statik sürtünme. Tüketici tarafından Static Friction. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının Standby. Statistical Analysis. Sürtünme ve aşırı Standpipe. standart hava hacmi. Nişasta jelleşmesi. Yıldızlı bobin. makine bölümü. Nişasta. Standart sapma. cinsinden bir dakikada emilen hava. koşulları. Starting Burners. Yaygın Starch Conversion. Sabitleme borusu. Prosedürler yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tarafından belirlenmiş sınırlar. Kâğıt makinesi ve yardımcı Standard Test Conditions. Sigma (σ) ile amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. Borutank. İstatistiksel analiz. 400 St. Yüzeyler arası sürtünme. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. Kâğıtta gramaj ve rutubet profili için Starch Paper. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. Yedek. Buhar silindirlerindeki büyük kâğıt bobinler. elektriklenme olayı. Start-up.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Cover Paper. 2220 Libre. Genellikle basıncı kurumaya bağlı olarak safihada gelişen elektrik yükü veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. Hamur gazete kısmında büzülmüş görüntü veren bobin. Sanayi amaçlı üretilmiş Stationary Syphon. Yarı kristalsi granüllerden meydana gelir (kristal ve Statistical Methods. Staple Resistance. Hesap raporu kâğıdı. Su bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp ve sıcaklıkla nişasta granüllerinin plastikleşerek biriminde çekilen hava hacmi. Standby System. Standartlar. Nişasta test kâğıdı. Zımbalama direnci. Statik elektrik. olarak zarf. Yedek sistem. Laboratuvar için belirlenmiş sıcaklık. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt Statistical Limits. Starch. Devreye alma. nem gibi hava Statement Ledger. menü. ekipmanlarını devreye alma. Nişasta tutkalı hazırlama Standard Deviation. sorunu nedeniyle kâğıt bobininin içe çökmesi. Stand Rolls. Nişasta mutfağı. Standards. borudan düşey birikimi. Adi gazete kâğıdı. Bir tür yuvarlak elekli metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. İçe çökerek yandan göbek Standard Newsprint. Laboratuvar koşulları. Nişasta dönüşümü. Teknik ölçütleri. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri.

Şablon baskı. Steam Blister. Elekte veya preslerde safiha Thermostatic type. Steam Chest. Bu etkiyle yongalar baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. Buhar kaçağı. Buharlama. Buharla açılmış selüloz. Kâğıtta yüzey Genellikle kartvizit ve davetiye kâğıtları türünde çelik düzgünlüğünü arttırmak için. üretiminde çeliklerin arasına konulan nötür özellikli Kraft Steam Exploded Wood. Buharlı perdahlama. Float type) yüzeyini doğrudan buharla ısıtmak için kullanılan ekipman. Buharlı perdahlama. Buharla temizleme. Steam Pressure. Buharlı mekanik selüloz Die Stamping). Buharlı kurutma silindiri. (Bucket type. sürecin Steam Joint. Statistics. Haşlama. silindirlerindeki buhar bağlantısı. Durum raporu. Steam Calendering). Gravür aniden basınç ortadan kaldırılır. Buhar kasaları. (Bakınız. Sap/saman selülozu. Süreçlerin kontrolünde istatistiksel araçların yongaların buhara tutulması. kullanılan ağaç. (Bakınız. Steak Interleaving Paper. kullanılması. Buhar bağlantısı. Steam Jacket. Arkası yapışkan Steam Pressurized Refining. Status Report. İstatistiksel süreç Steaming.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Statistical Process Control (SPC). kullanılan bir yöntem. Nişasta pişirme tankı gibi Statistical Quality Control (SQC). kullanılan. Çelik baskı gravür kağıdı. Çelik sac bu işlem sonunda elde edilen odun selülozu. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. Buhar fıskiyesi. önce buhar verilerek. Steam Stripping. Çelik baskı plakası kâğıdı. Kurutma gövdelerinden elde edilen selülozlar. Buharlı ütüleme. Öğütüm öncesi buharla odunun işlem görmesi ve Steel Interleaving Paper. Çelik sac ara kâğıdı. Buhar ceketi. (Eş Stem Fibers. Steam Turbine. sağlanmaktadır. Buharlı şartlandırma. Steam Trap. Steel elyaflara ayrılarak dağılırlar. Kurutma silindirlerinin buhar gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. Kondenstop. Buhar kondense sistemi. Steam Finish. Steam Boxes. Buhar türbini. Buhar basınçlı öğütüm. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kontrolü. saman. Steam Calendering. Harf veya şekilleri bıçakla Steam Heated Cylinder. Buhar kabarcığı. Steamed Mechanical Pulp. vidalı presle öğütücüye selüloz verilerek yapılan öğütüm. Steam Leak/Leakage. Biftek ara kâğıdı. bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için Steam Shower. Pirzola ve Steam Seasoned. Balen bandı. Stensil. İstatistik. Baskı plakası olarak. (üretimi). Çelik baskı gravür. pirinç gibi bitkilerin sap veya Steam Header. yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. İstatistiksel kalite tanklarda. Geniş anlamda anlamlı. girişi. Selüloz kâğıdı. Steel Engravers Paper. Buhar kamarası. Buhar silindiri. oyuklara mürekkep sürerek silindir. Selüloz üretimi öncesi kontrolü. yağlı kasap kâğıdı. 254 . Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. Buhar başlığı. Steel Plate Paper. olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı Termomekanik selüloz üretiminde buhar basıncı altında sağlayan karton bant. Engravers Paper). Stencil. Buhar basıncı. Çökelti temizlemede Steam and Condensate System. Yapışkan Tela. Elektrik üretiminde buhar Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması gücünden yararlanılmak amacıyla üretilmiş kanatlı rotor. yapılan baskı tekniği. Stay Tape. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. istenilen kullanılan bir yöntem. arkasından Kalenderleme. Buhar kapanı. Buharlı oyulmuş şablonlar aracılığıyla. Steel Engraving. baskıya dayanıklı pamuk kökenli kâğıtlar. Buhar başlığı.

Stock Stevens Former. Pulperden valsinin/çitasının bıraktığı izler. Steric Stabilization. Noktalama. Stensil pelürü. Destek kartonu. Stippling. (2) Ambar stoku. kimyasallarla önlenmesi. Stensil baskı kâğıdı.) kâğıdı. Harmanlama. Hamur karıştırıcısı. Hamur girişi. Kuşelemede uygulama Stock Preparation. veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapışmaya başladığı Stock Sizes. Bu işlem steno kâğıdı. Standart üretilen ve depoda Sterilization. Hamur tankı. Hurda kâğıttan kâğıt Stock Proportioning. aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. Stock. (Bakınız. Şablonla çoğaltmada Stitch Bonding. Stickies (Sticky). Yaş safihanın preste Stock Pump. Taş değirmende öğütülmüş ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Stock Chest. Çubuk izi. Stensil kâğıdı. hollanderde elyaf uzunluğunu azaltma. (3) Stencil Paper. (1) Hamur. Stoktan sipariş. Şablon keserken altta kullanılan kalın uygulaması. Stipulate. Organic Deposits. Şablon kartonu. Hamur akışı. Stock Blending) Sticking Point. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan uygun karton levha. Öğütücülerde veya Stereotype Backing. Stock Agitator. (ISO 5628) emdirilmiş karton. Yapışkan maddeler. kâğıt. Stock Prep. odun selülozu. (Eş anlamlı. Sertlik. Şablon baskıya Stiffness. Hamur kesme. sıcaklık değeri. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli Stock Flow. Preparation) Stick Mark. şablonları karşı gösterdiği mukavemet. Dikişli bağlantı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stencil Backing Sheet. Yapışma sıcaklığı. Nişasta hatlarında yapılan bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. Sterilizasyon. Hamur hazırlama. Baskı sırasında rahat hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. temizlik işlemi. Steneotype Paper. dengeleyici. Harmanlama. Kâğıt yüzeyinin parlamasını Stencil Cushion Sheet. Stiffener Bristol. Hamur hazırlama. Yapısal Stock Entry. Şablon kâğıdı. Matris kartonu. karton mukavva. kullanılan kâğıtlar. iki veya daha fazla sayıda farklı hamurun belli bir oranla Stenographers’ Notebook Paper. Şablon baskıda. Stereo Backing. Pitch) (Eş anlamlı. Matris kalıp kartonu. Keyboard Paper). Stenografçı defter karıştırılmasıdır. başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. Yuvarlak elek. Stock Proportioning. Steno kâğıdı. Taahhüt etmek Stencil Duplicators. birikintileri. Stock Activity. Hamur bütesi. Standart kâğıt ebatları. genellikle reçine çalışabilmenin göstergesidir. Standart kâğıt gramajları. Şablon kesim altlığı. Elek üzerindeki Stencil Tissue. Şablon pelürü. Mimeograf hamurun hareketliliği. 255 . Hamur pompası. Stock Cutting. kuvvete veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine Stencil Board. (Kısaltılmış. Stock Order. Steno kâğıdı. Hamur karıştırma. Kâğıt hamuru. Hamur karıştırma. Yapısal denge sağlayıcı. Steno Paper. üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal Belirli oranlara iki veya daha fazla hamurun karıştırılması. (Bakınız. Rulo halde satışa sunulan Stock Blending. Şablon önlemek için baskı valsleriyle yapılan makine dışı gofraj yastıklama kartonu. Zarfların içine konulan Stone Ground Wood (SGW). Stock Weights. Hamur hareketliliği. Şablon amaçlı kullanılan Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. Formasyona etkisi nedeniyle belirli kâğıdı.

(Eş anlamlı. Su veya tutkal gibi bir dış Stress. Strainer. Storage. Kusmak. Güçlü siyah kartonlar. Üçüncü hamur kâğıt. Strong Black Liquor (SBL). Gerilme. Uzayarak kopma. sonra kalan küçük çaplı bobin. Uzama. Samanlı karton. (Benzer anlamlı. Bir ucu dişi. anlamlı. Saman. Arkasına geçmek. Takometre kâğıdı. Katı madde miktarı % 50 nin üzerinde olan siyah likör. Storage Tower. Gergi yükü. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Selüloz Strike In. Kâğıdın veya kartonun mekanik hazırlanmış küçük bobin. dönüşmesi. Zeta potansiyel Structural Properties. Stuff. Hamur. Siyah likörün yakılmasından önce Straw Paper. (Bakınız. kule şeklindeki büte. likörün oksitlendirilmesi. kuvvetlere karşı davranışı. Strike Through. Stripe Coated. Stuck Web. Stresten kurtulma. Strain at Break. (Eş anlamlı. Akış gerilimi. Çizgi. Kâğıt makinesinde Storage Chest. Kâğıdın dış etkilerle Stuff Box. Taş kâğıt. stresten kurtulması. Gerdirme valsi. Bir sıvının. Güçlü siyah likör. Mürekkebin Strain. (1) Artık bobin. Depolama. Hamur depolama bütesi/kulesi. Uzayabilir kâğıt. sülfür kokusunun alınması amacıyla yapılan oksitlendirme Straw Pulp. Kronometre. Strain Ratio. Krepli kâğıtlar. Rock Paper) Stretchable Paper. Straw. İple güçlendirilmiş deformasyon. (Eş anlamlı. Machine Chest) 256 . Kopmaya yol açan String Inserted. Yalıtım kartonu. Akış. Strawboard. Constant Level Box). İz oluşumu. Streaking. kuvveti. Kâğıda uygulanan gerilme etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. elek ve keçeleri germede kullanılan ayar valsleri. Grev. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Street Ell/Elbow. Stuff Chest. İşlemek. Strike. (Eş uzama. Stretch/Strecher Roll. Kâğıdın mekanik değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Streak. nedeniyle oluşan yollar. Yapışmış bobin. Saman selülozu. Storage Cost. Kuyruklu dirsek. Yapı. Streaming Potential. Stock) Stress Relaxation. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan Stream. kâğıt. Samanlı kâğıt. Yük. Uzayan kâğıdın. Bir kuvvetin etkisiyle aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye oluşan bozulma. genellikle ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. Stok maliyeti. diğer ucu Stub Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stone Paper. Deformasyon. Stopwatch. Tam kaplanmamış. Kâğıt üzerindeki dalgalanmalar Structure. işlemi. Hamur depolama bütesi. Stripe Coated Carbon. Mukavemet. İçine işlemek. Extensible Paper). Strip Chart Paper. Hamur bütesi. İki polietilen katman arasına toz Stretch. Bozulma oranı. Kesikli kaplanmış karbon kâğıdı. Gerilme. (2) Test amacıyla Strength. İz. Saman selülozundan üretilen Strong Black Liquor Oxidation (SBLO). Makine bütesi. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Seviye kasası. Elongation). özellikleri. gerçek kâğıt boyuna oranı. Uzama oranı. İp takviyeli kâğıt. İzmarit bobin. Structural Fiber Insulation Board. (Bakınız. Yol. Strain Injury. Reinforced Paper). Kesikli kaplanmış. Kullanımdan erkek boru dirseği. İnşaat. Yapısal özellikler. Pislik tutucu. karton.

(Eş anlamlı. Kraft süreci. Sulfamic Acid. Ana sürecin altında yürütülen. Ağartılmış odun anlamlı. Sub-Supplier. Aşırı vakum nedeniyle Subjective Gloss. Kraft kâğıdı. iki emişini bağlayan bağlantı düzeneği. bulunmadığında başka birini onun yerine kullanma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Pump. Vakum pompası. Elek Sulfite Bond. Substantivity. Sulfite Pulping. Sulfate Board. (Eş anlamlı. Kraft kâğıt. Suction Roll Mark. (Uhle Box) edilmesi işlemi. gramajı gösteren rakam. Kraft Suction Apron. Couch Roll). Ağartılmış odun selülozları. safihada oluşan izler. Sülfit Manila kartonu. oluşan kenar yapısı. Kraft layner. Vakum izi. Kesim sırasında kâğıtları Paper). Kraft süreciyle elde dengesiz vakum nedeniyle safihada bıraktığı delik izleri. Kâğıtları vakumlu Sulfite Pulp. Preslenmiş ve yoğun Substantive Dye. Sıvı olma durumu. Sulfur Burner. Sub Contractor. Substrate. Alt taşeron. kendi Suede Paper. sülfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde Suction Box. Karpit lambası. (Eş Sulfite Bag Paper. Sulfite Manila Tag. Taban kâğıdı. Kraft selüloz üretimi. Sulfate/Sulphate Paper. Substance Number. Kraft Board). Elbise kutusu kartonu. Vakumlu besleyici. Suction Couch Roll. Suction Deckle Edge. Stump Wood. Substance. Emici kasa izi. Grammage) Sugar Wrap Paper. Suitcase Board. Sıvılık. Direk sıvı boyalar. Emici sifon valsi. Alt taşeron. Gramaj değeri. Suction Roll. Suction Feed. Kaplama veya baskı yapılacak Sulfate Liner. Kâğıt toplarından çıkan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış Manila tozları vakum emiciyle temizleme. Küp şeker sargı kâğıdı. 257 . kısmı. Sub-System. Sülfit selülozu. girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. Suction Box Marks. Sulfate. Kesilen ağacın dışarıda kalmış konik Suction Pump. Şeker torba kâğıdı. Subprocess. Emici kasa izi. Vakum pompalarının Sulfur. kalıplamaya uygun karton. Gauç vals. Yerine koyma. tutkallanmış. elde edilmesi. Sülfit selüloz süreci. Sifon valsi. Asıl ürün durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. Sülfamik asit. selülozundan yapılmış kartonlar. Hamur pompası. Asit süreciyle selüloz Suction Hinge. Sulphate. İkame etme. (Eş anlamlı. Vakum kasası. Alt sistem. Alev Substitution. Etiket veya ilan Suction Dusting. Suction Press Roll. Sülfit torba kâğıdı. su geçirmez. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. Sulfate Process. vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. Kraft kartonu. Sülfit kâğıdı. Alt süreç. Gramaj. Ağartılmış odun selülozundan bölümünde safihanın vakumla alınması sırasında safihada yapılan kâğıtların genel adı. Subjektif parlaklık. Emici kasa. (NH2HSO3). Vakumlu çerçeve kenarı. Resmi evraklarda Suit Board. Toz emme. Vakumlu pres valsi. Linerboard). Vakumlu tabla. Alkali kostik ve sodyum Suction Blanket Mark. edilen selüloz. Suction Manifold. Emiş manifoldu. Kâğıt güderi. Emici kasanın Sulfate Pulping. Kükürt. Basis Weight. üzerindeki deliklerden hava emerek sabit tutan tabla. Velour Paper). (Eş anlamlı. Kâğıt toz bezi. (Eş anlamlı. Vakumlu askı. selülozundan yapılan torbalık kâğıt. Sugar Bag Paper. Çotuk. Valiz kartonu.

Summer Effect. Kükürt emdirilmiş karton. Super Finish. Esneklik. dioksit ve kalsiyum sülfit (magnezyum Bisülfit. Geri dönüşümlü beyaz kâğıt Supervision. Bazen Supervisory. ekipman azaltmak için mevcut havalandırma sistemi daha Supplementary Insurance. Yongalara Sülfonat Makinede. (H2SO4). Süperkalenderleme. Süperkalenderli Kraft. Sülfamik asit. Kükürt trioksit. Odun yongalarının kükürt ilavesi mümkündür. Kâğıdın süper katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. Bir yığın kalender türü. Supercalender. amonyum Superheater. Supercalendered Craft (SCK). Sulfur Impregnated Board. 258 . tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sağlayan bir kalender. Denetmen. sodyum sülfit karışımındaki bazik bir ortamda elde edilen Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kimyasal selüloz. yüzeyli gazete kâğıdı. kokulu bir gaz. Süper elde edilen. Süperkalenderli gazete kâğıdı. Kükürdün yakılmasıyla Supercalendered (SC). Süperkalenderli kâğıt. Gazete ek kâğıdı. durumu devam eder. sırasında kullanılan insanların. Patent Coating). Kükürt dioksit. Tedarik zinciri. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar Sulphidity. kükürt emdirilmiş kâğıt. Süper kalite gazete kâğıdı. Denetsel. Kâğıdı kartonu. (Eş anlamlı. Süperkalenderli perdahlama. Süpervizör. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü hizmetlerin. Gazete eki Summerwood. Sulphamic Acid. Yaz etkisi. büyüyen kısmı. bir katı beyaz. Yaz havalandırması. Sülfat selülozu. (Bakınız. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. Supercalendered Finish. Gözetmen. Supercalendered Cover Paper. Suyla kalenderle işlenmesi. araçların. Superheated Steam. Sodyum sülfit miktarı. suda çözüldüğünde sülfürik aside dönüşen. Doymuş buhar oluşana kadar su Sulphite Pulp. Sülfürik asit. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf Supply Chain. Sülfürik asit. kullanılır. Sulphonated Chemimechanical Pulp (SCMP). kimyasallı mekanik selüloz. Flexibility. Kükürdün Supercalendering. renksiz. Yüksek derecede perdahlanmış. Superstandard News. alt katı gri olarak iki katlı emdirildikten ve iki aşamalı öğütmeden sonra elde edilen üretilmiş kutuluk karton. Conformability). Yaz odunu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfur Dioxide. atıklarında ısının mürekkep giderme üzerine etkisi. Süperkalenderlenmiş. Sulphuric Acid. Çift katlı kutuluk karton. Süperkalenderli. Gözetme. Yıllık odun halkalarının yazın basımında kullanılan kâğıtlar. Sigorta zeyilnamesi. Sülfitlik. Sodyum hidroksit ve fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. Selüloza alev aldırmazlık Superglazed Finish. Sülfit hamuru. (SO3). Ürün ve valslerden kurulu. Kızdırıcı. Süperkalender. Rotogravür için gazete kâğıdı. Suppleness. Kızgın buhar. Sülfonat Super Patent Coated Board. hızlı çalıştırılır. Bisülfit veya kalsiyum Bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde Super News. Summer Ventilation. parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. Denetleme. Düzgün edilen selüloz. Süperkalenderli kapak Sulfuric Acid. Lojistik ağ. kalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Supervisor. Supercalendered Paper. Sulfur Trioxide. yapılan faaliyetlerin bütünü. selüloz. Supplement Paper. Buharın içinde daha Sulphate Pulp. kazandıran kimyasal. sülfürik aside dönüşür. İnce Kâğıdı sertleştirmek ve aside dayanıklı hale getirmek için perdahlı.

yöntemlerinden biri. Cihazlarla yapılabildiği gibi. Roughness. Kâğıt maki