Khóa học chuyên đề GTLN, GTNN – thầy Phan Huy Khải Vài bài toán khác về GTLN, GTNN

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Bài 1. Cho x,y,z dương và thỏa mãn x+y+z=2. .
Tìm GTNN của:
4 4 4 3 3 3
1
1 ( ) ( )
2
P x y z x y z       
Bài 2. Cho x,y,z dương và thỏa mãn
1 1 1
3.
x y z
   .
Tìm GTNN của:
3 3 3
2 2 2 2 2 2
x y z
P
x xy y y yz z z zx x
  
     

Bài 3. Cho x,y,z,t dương và thỏa mãn xyzt=1. Tìm GTNN của:
2 2 2 2
1 1 1 1
(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
P
x y z t
   
   


Bài 4. Cho x,y,z thuộc [1;2] và thỏa mãn x . Tìm GTLN của:
x y z
P
y z x
  

Bài 5. Cho x,y,z dương và thỏa mãn 1 xyz  . Tìm GTNN của:
( )( )( ) x y y z z x
P
x y z
  

 


Bài 6. Cho x,y,z dương và thỏa mãn 1 xyz  . Tìm GTNN của: ( )( )( ) 2( ) P x y y z z x x y z       

Bài 7. Cho x,y,z dương và thỏa mãn 1 xyz  . Tìm GTNN của:
1 1 1
x y z y x z
P
x y z
  
  
  


Bài 8. Tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) 1 sin 1 cos f x x x    
Bài 9. Tìm GTNN của
ln(1 4 )
( ) , (0; 2]
t
f t t
t

 


Giáo viên : Phan Huy Khải
Nguồn : Hocmai.vn
VÀI BÀI TOÁN KHÁC VỀ GTLN, GTNN
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: PHAN HUY KHẢI


Khóa học chuyên đề GTLN, GTNN – thầy Phan Huy Khải Vài bài toán khác về GTLN, GTNN

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Bài 1. Cho x,y,z dương và thỏa mãn x+y+z=2. .
Tìm GTNN của:
4 4 4 3 3 3
1
1 ( ) ( )
2
P x y z x y z = + + + ÷ + +
Hướng dẫn giải:
4 4 4 3 3 3
3 3 3 4 4 4 3 3 3
3 3 3
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 ( ) 2( )
2
2( ) ( ) (2 ) (2 ) (2 )
( ) ( ) ( )
( )( ) ( )
( )( ) ( : , , 0)
1
(2 2 2 )( )
2
1
[
2
P x y z x y z
x y z
x y z x y z x x y y z z
x y z y x z z x y
xy yz zx x y z xyz x y z
xy yz zx x y z do x y z
xy yz zx x y z
= + + + ÷ + +
+ + = ¬
+ + ÷ + + = ÷ + ÷ + ÷
= + + + + +
= + + + + ÷ + +
s + + + + >
= + + + +
s
2 2 2
2
4
2 2 2
(2 2 2 ) ( )
]
2
1 [ ]
2
2 4
2 2 2 0 min 0
2 2 2 1; 0
' ' 0 0; 1
2 0; 1
xy yz zx x y z
x y z
P P
xy yz zx x y z x y z
xyz x y z
x y z y x z
+ + + + +
+ +
= =
¬ > ÷ = ¬ =
¦ + + = + + = = =
¦

= · = · = = =
´

¦
+ + = = = =
¸
¹


Bài 2. Cho x,y,z dương và thỏa mãn
1 1 1
3.
x y z
+ + = .
Tìm GTNN của:
3 3 3
2 2 2 2 2 2
x y z
P
x xy y y yz z z zx x
= + +
+ + + + + +

Hướng dẫn giải:
Xét:
3 3 3
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
0
y z x
Q
x xy y y yz z z zx x
x y y z z x
P Q x y y z z x
x xy y y yz z z zx x
P Q
= + + ¬
+ + + + + +
÷ ÷ ÷
÷ = + + = ÷ + ÷ + ÷ =
+ + + + + +
¬ =

VÀI BÀI TOÁN KHÁC VỀ GTLN, GTNN
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: PHAN HUY KHẢI


Khóa học chuyên đề GTLN, GTNN – thầy Phan Huy Khải Vài bài toán khác về GTLN, GTNN

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 2 -


3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2
( ). ( ). ( ).
x y y z z x
P P Q
x xy y y yz z z zx x
x xy y y yz z z zx x
x y y z z x
x xy y y yz z z zx x
+ + +
¬ = + = + +
+ + + + + +
÷ + ÷ + ÷ +
= + + + + +
+ + + + + +

Dễ thấy:
2 2
2 2
1
(' ' )
3
x xy y
x y
x xy y
÷ +
> = · =
+ +
, tương tự các BĐT đối với y, z, do đó ta có:
1 1 9
2 ( ) . 2
1 1 1
3 3
1 min 1, ' ' 1.
P x y z
x y z
P P x y z
> + + > =
+ +
¬ > ¬ = = · = = =

Bài 3. Cho x,y,z,t dương và thỏa mãn xyzt=1. Tìm GTNN của:
2 2 2 2
1 1 1 1
(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
P
x y z t
= + + +
+ + + +

Hướng dẫn giải:
Ta có BĐT cơ bản sau:
2 2
1 1 1
(' ' 1)
(1 ) (1 ) 1
a b
a b ab
+ > = · = =
+ + +
.
Áp dụng ta có:
2 2 2 2
1 1 1 1
(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
1 1 1 1 2
1
1 1 1 1 1
min 1 1.
P
x y z t
zt xy zt xy
xy zt zt xy xyzt zt xy
P x y z t
= + + +
+ + + +
+ + + + +
> + = = =
+ + + + + + + +
¬ = · = = = =


Bài 4. Cho x,y,z thuộc [1;2] và thỏa mãn x . Tìm GTLN của:
x y z
P
y z x
= + +
Hướng dẫn giải:
Do vai trò bình đẳng nên giả sử y là số hạng giữa x và z, ta có:
2
2
2
( )( )
1 0
1
1 , 2 2
2
1 5
( )( 2) 0 ( ) 1 . (1)
2 2
5
: ( ) 1 . (2)
2
(1) (2) :
5 5
( ) ( )
2 2
7 7
max
2 2
7
1; 2
2
x y z x z x y y z
P
y z x z x yz
x
x z
z
x x x x
z z z z
z z
TT
x x
x z x z x z
z x z x z x
P P
x y z P
| | ÷ ÷
= + + s + + · >
|
\ .
s s ¬ s s
¬ ÷ ÷ s · + s
+ s
+
+ s + ¬ + s
¬ s ¬ =
= = = ¬ =

Khóa học chuyên đề GTLN, GTNN – thầy Phan Huy Khải Vài bài toán khác về GTLN, GTNN

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 3 -


Bài 5. Cho x,y,z dương và thỏa mãn 1 xyz = . Tìm GTNN của:
( )( )( ) x y y z z x
P
x y z
+ + +
=
+ +

Hướng dẫn giải:
2
3
3
( ).3. ( ) ( )( )( ) ( )( )
1 1 8 8
3 3 min 1.
3 3 3
x y z xyz xyz x y y z z x x y z xy yz zx xyz
P
x y z x y z x y z
P x y z
x y z xyz
+ + ÷ + + + + + + + ÷
= = >
+ + + + + +
= ÷ > ÷ = ¬ = · = = =
+ +


Bài 6. Cho x,y,z dương và thỏa mãn 1 xyz = . Tìm GTNN của: ( )( )( ) 2( ) P x y y z z x x y z = + + + ÷ + +
Hướng dẫn giải:
2
3
( )( )( ) 2( ) ( )( ) 2( )
( ).3. ( ) 2( ) 3( ) 2( ) 3
min 3 1.
P x y y z z x x y z x y z xy yz zx xyz x y z
x y z xyz xyz x y z x y z x y z x y z
P x y z
= + + + ÷ + + = + + + + ÷ ÷ + +
> + + ÷ ÷ + + = + + ÷ + + = + + >
¬ = · = = =


Bài 7. Cho x,y,z dương và thỏa mãn 1 xyz = . Tìm GTNN của:
1 1 1
x y z y x z
P
x y z
+ + +
= + +
+ + +

Hướng dẫn giải:
3 6
( )( )( )
3. . . 3
1 1 1 1 1 1 ( 1)( 1)( 1)
x y z y x z x y z y x z x y y z z x
P
x y z x y z x y z
+ + + + + + + + +
= + + > =
+ + + + + + + + +

Ta chứng minh:
( )
( )( )( ) ( 1)( 1)( 1) (*)
(*) ( )( ) 1
( )( ) 3
( )( )
( )( ) ( )( ) 3 **
3 3 3
x y y z z x x y z
x y z xy yz zx xyz xyz xy yz zx x y z
x y z xy yz zx xy yz zx x y z
x y z xy yz zx x y z xy yz zx
xy yz zx x y z xy yz zx x y z
+ + + > + + +
· + + + + ÷ > + + + + + + +
· + + + + > + + + + + +
+ + + + + + + +
· + + + + + + > + + + + + +

Ta có: 3; 3 (**) x y z xy yz zx + + > + + > ¬ đúng.
Vậy 3 min 3 1. P P x y z > ¬ = · = = =

Bài 8. Tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) 1 sin 1 cos f x x x = + + +
Lời giải:
Do f(x) luôn dương nên ta có:
2 2
max ( ) max ( ); min ( ) min ( ) f x f x f x f x = =
Ta có:
Khóa học chuyên đề GTLN, GTNN – thầy Phan Huy Khải Vài bài toán khác về GTLN, GTNN

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 4 -


2
2
( ) 2 (sin cos ) 2 1 (sin cos ) sin cos
sin cos ( 2; 2)
(1 2) 2 2 2 1
( ) ( ) 2 2 | 1|
(1 2) 2 2 2 1
f x x x x x x x
t x x
t khi t
f x F t t t
t khi t
= + + + + + +
= + e ÷
¦
÷ + ÷ ÷ s s ÷
¦
¬ = = + + + =
´
+ + + > > ÷
¦
¹

Khảo sát hàm số y = F(t) trên [ 2; 2] ÷ ta có:
min ( ) ( 1) 1; max ( ) max{ ( 2); ( 2)} ( 2) 4 2 2
2
min ( ) 1 sin cos 1 ( )
2
2
max ( ) 4 2 2 sin cos 2 2 ( )
4
F t F F t F F F
x k
f x t x x k Z
x k
f x t x x x k k Z
t t
t
t
t
t
= ÷ = = ÷ = = +
= +

¬ = · = + = ÷ · e

= ÷ +
¸
= + · = + = · = + e

Bài 9. Tìm GTNN của
ln(1 4 )
( ) , (0; 2]
t
f t t
t
+
= e
Lời giải:
2
ln(1 4 ) 4 ln 4 (4 1) ln(4 1)
( ) '( ) 0
(4 1)
t t t t t
t
f t f t t
t t
+ ÷ + +
= ¬ = < ¬ e(0; 2| ¬
+

f(t) nghịch biến trên khoảng (0; 2] . Do đó:

ln17
( ) (2)
2
ln17
min ( ) 2.
2
f t f
f t t
> =
¬ = · =


Giáo viên : Phan Huy Khải
Nguồn : Hocmai.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful