You are on page 1of 7

PH N II: T NG QUAN

2.1. Nh ng c tr ng v cng ngh trong s n xut ng thng th ng mia Vi t Nam. c Cng ngh s n xu t ma v k t tinh. Trong ch cho ngnh chi ph Hi n ng trnh ma ng, m t s cng ngh m i c ma c p d ng gp ph n lm n c ta ch y u do i t i. N c ng ng sacaroza. ng pht tri n m nh v ngy cng hon thi n h n. ng php tch n c s d ng ph bi n n gi n v linh ho t khi ph i ch y d c 12 - 12,5 % l ng La Ng tinh ch ng. Ngoi ra cn ng tr i qua 3 cng o n chnh: p, lm s ch n

- p ma l ph

u t thi t b th p, v n hnh

sau p ch a 13 - 15% ch t tan trong Cam Ranh, Bourbon Ty Ninh v nh my - Trn 50% nh my c ph l ng dng ph ng php vi ha v cacbonat ha.

Vi t Nam ch c 2/45 nh my dng ph

ng php khu ch tn l Nh my

ng php sunfit

- Cng ngh sunfit ha trung tnh ng s n ph m cao h n, gi m t n th t ng tr ng b ng ph ng php sunfit.

c s d ng mang l i hi u su t thu h i v ch t ng. c bi t trong s n xu t ng

- Cng ngh l ng n i c hi u su t lm s ch v t y mu cao, - C i ti n cng ngh s n xu t ph m . 2.2. xu t Sacaro t o ng sacaroza ng, l m t disacarit c cng th c C12H22O11. Tr ng l c c u t o t hai c bi u di n nh sau:
CH2OH O CH2OH O H OH OH H

ng tinh luy n b ng cch k t h p v i s n xu t c 30-40% v n

th trong cng m t nh my gi m

u t v gi m 30% gi thnh s n

Sacaroza l thnh ph n quan tr ng nh t c a cy ma, l s n ph m c a cng ngh s n ng phn t l 342,30. ng n l E, d - glucoza v F, d fructoza. Cng th c c u

H
OH

H
OH

H H
OH O

H CH2OH

Sacaroza c tnh c ch r t m nh trong vi c t ng h p vitamin B1 trong c th . Dng ng qu nhi u khng c l i, nh t l vitamin B1 khng n qu nhi u ng m t lc, l ng i v i ng i lao ng n ng, v n u b sung t ng t ng insulin n 200-400 mg % chuy n ng theo n ng c , khi chuy n ha gluxit sinh ra lactac d t ng m t m i. Ngoi ra, n u ng trong mu t ng l

(gi i h n l 80- 120mg %), t bo t y s khng t o glucoza thnh glucogen d tr th i ra ngoi. Tinh th ng sacaroza thu c h c.

gan v c , th n s lm vi c qu t i v

n t, trong su t, khng mu.T tr ng 1,5878. Nhi t ha tan t ng theo nhi t ng. t ng v ph thu c vo

nng ch y 186-188 0C. ng r t d ha tan trong n ch t khng ng c trong dung d ch

ng sacaroza khng ha tan trong d u h a, cloroform, CCl4, CS2, benzen, tecpen, ancol v glixerin khan. V ha tan gi i h n trong anilin, piridin, etyl axetat, amyl axetat, phenol v NH3. Dung d ch n ng v nhi t ng c tnh quay ph i. quay c c ring c a sacaroza r t t ph thu c nh ng b ng ph ng php . Do r t thu n ti n trong vi c xc c ma ng, chng ta ph i ti n hnh lm s ch n ng ra kh i n c ma h n h p c ma : c bi t l nh ng ch t c

phn c c [3 Tr 12 ]. 2.3. Lm s ch n Trong cng ngh s n xu t - Lo i t i a cc ch t khng ho t tnh b m t, ch t keo. - Trung ha n c ma h n h p c ma - Lo i t t c nh ng ch t r n l l ng ra kh i n 2.3.1. Tc d ng c a pH: N c ma h n h p c pH = 5 5,5. Trong qu trnh lm s ch, do s bi n n cc qu trnh bi n hi u qu r t l n i ho l v ho h c cc ch t khng ng trong n n qu trnh lm s ch. Vi c thay i c a pH d n c ma v c

C s l thuy t c a qu trnh lm s ch [3 Tr 38 ]:

i pH c cc tc d ng sau:

- Ng ng k t ch t keo: pH trn d ny i 11. protein trong mi tr - Lm chuy n ho

c ma c hai i m pH lm ng ng t keo: pH trn d c l pH

i 7 v

i m pH tr

ng i n, i m pH sau l i m ng ng k t c a

ng ki m m nh. Trong qu trnh lm s ch, ta l i d ng cc i m pH ng sacaroza: Khi n c ma mi tr ng axit (pH < 7) s lm

ng ng t ch t keo.

chuy n ho sacaroza thnh h n h p glucoza v fructoza. - Lm phn hu sacaroza: Trong mi tr phn hu thnh cc s n ph m r t ph c t p - Lm phn hu ng kh ng : lm s ch n c nhi t c ma l m t trong nh ng ph ng php quan tt s thu c nh ng tc d ng chnh sau: - Tch lo i cc ch t khng 2.3.2. Tc d ng c a nhi t Ph ng php dng nhi t tr ng. Khi kh ng ch - Lo i khng kh trong n ho h c - C tc d ng ti t trng, n c ma t ng cao lm t tr ng n c ma gi m, ng th i lm ch t keo ng ng t , t ng l ng c a cc ch t k t t a - Nhi t nhanh t c phng s ln men axit v s xm nh p c a vi sinh v t vo ng ki m, d i tc d ng c a nhi t, sacaroza b

c ma, gi m b t s t o b t, t ng nhanh cc qu trnh ph n ng

2.3.3. Tc d ng c a cc ch t i n ly: a. Tc d ng c a vi: - Trung ho cc axit h u c v v c - T o cc i m sacaroza - K t t a ho c ng t nh ng ch t khng - Phn hu m t s ch t khng nh ng ch t khng ng khc ng, ng: protein, pectin, ch t mu ng chuy n ho, amit c bi t l ng i n ng ng k t cc ch t keo c ma h n h p v ng n ng a s chuy n ho ng - Lm tr ph n ng axit c a n

- Tc d ng c h c: cc ch t k t t a t o thnh c tc d ng ko theo nh ng ch t l l ng v

- St trng n

c ma ng, ch t mu v ch t keo c

b. Tc d ng c a SO2: - T o k t t a CaSO3 c kh n ng h p th cc ch t khng trong dung d ch. - Lm gi m ki m, nh t c a dung d ch do m t ph n ch t keo bi lo i - T y mu v ng n ng a s t o mu - Lm tan k t t a CaSO3 khi d SO2 c. Tc d ng c a CO2: - T o k t t a CaCO3 v i vi c kh n ng h p th cc ch t khng - Phn ly mu i sacarat canxi t o thnh sacaroza v CaCO3 k t t a - N u CO2 d s lm tan k t t a CaCO3 lm ng c n trong thi t b truy n nhi t v b c h i d. Tc d ng c a P2O5: P2O5 d ng mu i ho c axit s k t h p v i vi t o thnh k t t a Ca3(PO4)2, k t t a ny c t tr ng l n c kh n ng h p th ch t keo v ch t mu cng k t t a. Khi vi lm s ch n N c ma c l ng P2O5 nh t c: ch t kh kho ng 12 15Bx. p ng nhu cn c ma n kho ng 65Bx g i l m t ch v do c n b c h b c h i nhi u hi u. Trong ng th i c ng s n sinh c s d ng lm ngu n nhi t cho ng n b c h i ng h i nhi u nh ng cao, nn nh th hi u qu lm s ch t ng r r t 2.2.3. Qu trnh c c un u h im tl ra m t l ng, c n c ng n ng cng k t t a

c ma sau khi lm s ch c n ng c l n v

ti t ki m h i c n th c hi n

qu trnh b c h i, tuy r ng tiu hao m t l ng h i th l n. H i th c nhi t cc cng o n khc nh n u h p l s gi m tiu hao n ng l b c h i: - Ph - Ph - Ph ng n b c h i p l c ng n b c h i chn khng ng n b c h i p l c chn khng

ng, gia nhi t. Do , cng o n b c h i l trung tm h ng h i v gi m gi thnh. C 3 ph ng n nhi t c a h

th ng nhi t c a ton nh my, l tr m cung c p h i p l c th p. C ph

Trong qu trnh b c h i, d ng ho h c v ho l d n - S chuy n ho sacaroza

i tc d ng c a nhi t n s thay

cao nn s x y ra nhi u ph n c tnh c a dung d ch ng:

i thnh ph n v

- S phn hu sacaroza v t ng mu s c tinh khi t t ng cao i ki m ng v k t tinh: c t m t ch, a dung d ch n qu bo ho, s n ph m si c a dung d ch, ng php ng non g m tinh th ng. ng v m t ci. Qa trnh n u gi m nhi t i v i cc s n ph m c p th p, qu - S thay -S t oc n 2.4. Qu trnh n u N u nh n ng ng l qu trnh tch n c sau khi n u g i l

c th c hi n trong n i n u chn khng ng caramen ho v phn hu .

trnh hi n t gi m nhi t

trnh k t tinh cn ti p t c th c hi n trong cc thi t b k t tinh lm l nh b ng ph Qa trnh k t tinh

ng g m 2 giai o n: S xu t hi n c a nhn tinh th hay s t o m m

v s l n ln c a tinh th . 2.4.1. S t o m m tinh th . Trong dung d ch t n nhi t c v chuy n nh t ng ma, cc phn t ng h n c ng v ng phn b u trong khng gian c a phn ng nh t. i n y n m t nh ng s n khng ng ng t o thnh m t dung d ch ng bo ho, cc phn t t qu s l c, k t h p v i cc phn t n

nh tr thnh n ng phn t

vo khng gian c a phn t n b ng. Khi s l nh t t

c t o thnh tr ng thi cn ng nhi u nm ts l ng

ng phn t lc bo ho t o thnh tr ng

thi qu bo ho th s cn b ng b ph v . Khi phn t ng ng v

nh, th kho ng cch gi a chng ng n l i, c h i va ch m t ng ln, v n t c gi m i t t i m c l c ht gi a cc phn t l n h n l c ng th r n. l cc tinh th y, khi m t s phn t c ng, t ng ng hnh thnh s m

ng k t h p v i nhau hnh thnh th k t tinh r t nh tch kh i n tr ng thi ho tan tr thnh nh t g i l nhn tinh th . [8 Tr42]

2.4.2. S l n ln c a tinh th : Sau khi nhn tinh th xu t hi n m dung d ch th nh ng phn t ng ht vo, l ng chm vo b m t tinh th , ng ng l ng chm vo tinh th nn s l tinh th gi m i v s l t ng ng phn t i, hnh thnh hai khu v c n ng th p, ng v n tr ng thi qu bo ho th p g n nhn tinh th khng ng ng b m t ngoi c a nhn tinh th ng th i x p t ng l p ngay ng n theo hnh d ng ng khng ng g n b m t ng phn t ng trong n c ng trong n c

tinh th lm cho tinh th l n d n ln. Trong qu trnh , do cc phn t

ng xa b m t tinh th t ng ln cao. Do 2 khu v c n ng ng t khu v c n ng

th p v n ng

khc nhau nn xu t hi n hi n t cao sang khu v c n ng

ng khu ch tn c a cc phn t

n ra tinh th b tinh th ht vo v l ng chm xu ng ng l n d n ln. 2.4.3. ng Qu trnh k t tinh theo th : Tr ng thi c a dung d ch sacaroza chia lm 3 vng qu bo ha: - Vng n nh: H s bo ha E = 1,1 1,15. Trong vng ny tinh th ch l n ln m ng g m hai giai o n: c bi u di n y S xu t hi n nhn tinh th ng h c c a qu trnh k t tinh

[8 Tr43]. Qa trnh c ti p t c nh v y lm cho tinh th

th qu bo ha c a sacaroza [3 Tr 67 ]

khng xu t hi n cc tinh th m i. - Vng trung gian: E = 1,2 - 1 ,25. Trong ng nh tinh th m i y, tinh th sacaroza t xu t hi n m khng c n t o m m ng khu ch tn n u ng n b m t m m tinh th v k t t hi u su t cao.

vng ny, tinh th l n ln v xu t hi n m t l - Vng bi n ho c kch thch. y S l n ln c a tinh th : Cc phn t tinh lm t ng kch th c c a tinh th ng: E >1,3.

ng. Qu trnh k t tinh c ngh a r t quan tr ng,

do chng ta c n ki m sot t t qu trnh ny