You are on page 1of 94

Betjeningsvejledning

XZ-1
DIGITALKAMERA
Tak,fordiduvalgteetOlympusdigitalkamera.Foratfstrstmuliggldeafkameraetogsikredetenlanglevetid
brdulsedennevejledninggrundigtigennem,indenkameraettagesibrug.Gemdennevejledningtilsenerebrug.
Vianbefaler,atdutagernogleprvebillederforatlrekameraetatkende,frdutagervigtigebilleder.
Olympusforbeholdersigrettilatopdatereogndreinformationerneidennevejledning,davoresprodukter
erunderfortsatudvikling.
Skrmmenuerneogillustrationerneafkameraetidennevejledningerudarbejdet,mensproduktetvarunder
udvikling,ogkanderforafvigefradetfaktiskeprodukt.
Registrerditproduktpwww.olympus-consumer.com/registerogfferefordelefraOlympus!
2 DA
Trin
1
Kontrol af skens indhold
Trin
2
Klargring af kameraet
"Klargringafkameraet"(s.13)
Trin
3
Optagelse og gengivelse af billeder
"Optagelse,gengivelseogsletning"(s.20)
Trin
4
Sdan bruges kameraet
"Kameraindstillinger"(s.3)
Trin
5
Printning
"Direkteprintning(PictBridge)"(s.64)
"Printkodninger(DPOF)"(s.68)
Indhold
Rem
Digitalkamera
Optikdkselog
remtiloptikdksel
F-2AC
USB-netadapter
eller
LI-50B
LI-ion-batteri
USBkabel AV-kabel OLYMPUSSetupcd-rom
Andettilbehr,derikkevises:garantibevis
Indholdetkanvariere,afhngigtafkbsstedet.
Delenes betegnelser ...................................... 9
Klargring af kameraet ................................ 13
Optagelse, gengivelse og sletning ............. 20
Brug af optagefunktioner ............................ 28
Brug af vrige funktioner ............................ 36
Menuer til optagefunktioner ........................ 45

Menuer til gengive-, redigerings-


og printfunktioner ........................................ 52
Menuer til andre kameraindstillinger ......... 57
Printning ....................................................... 64
Tip om brug .................................................. 71
Appendiks ..................................................... 76

3 DA
Kameraindstillinger
Brug af genvejsknapper
Dukanbrugegenvejsknappernetilatfadgangtiloftebrugtefunktioner.
Zoomknap(s.22,26)
Udlserknap(s.21)
R-knap(optageflm)(s.21)
q-knap(skiftemellemoptagelse
oggengivelse)(s.21,23)
knap(s.6)
INFO-knap(skifteinfovisning)
(s.23,26,36,38,40,44)
Omskifter
Brugomskifterentilatvlgeoptagefunktionen.
Indikator
A
iAUTO(s.28)
P ProgramAuto(s.20)
A AperturePriority(s.29)
S ShutterPriority(s.29)
M Manueloptagelse(s.30)
C CustomModeSetup(s.30)
h
LowLight(s.30)
SCN SceneMode(s.31)
ART ArtFilter(s.34)
4 DA
Kontrolhjul
F(op)/
F-knap(eksponeringskompensation)(s.38)
G(ned)/
jY-knap(serieoptagelse/selvudlser)(s.38)/
D-knap(slette)(s.25)
H(venstre)/
&-knap(makro)(s.36)/
P-knap(AF-sgefelt)(s.37)
I(hjre)/
#-knap(fash)(s.37)
A-knap
(s.4,5)
SymbolerneFGHIvisesvedbilledvalg,ogindstillinger
angiver,atkontrolhjulet(seovenfor)skalbruges.
Single Print More
Print
4/30 10 10
11/02/26 11/02/26 100-0004 100-0004 12:30 12:30
Y M D Time
2011 Y/M/D . . 02 26 12 30
X
Cancel Set
Vejledninger,somvisesnederstpskrmen,angiver,
at-knappen,A-knappenellerzoomknapperne
skalbenyttes.
44
22
Sel. Image
Erase/Cancel
4/30
Set
Vejledning
Reset Photo Mode
Picture Mode
WB
XWSettings
Flash Settings
Bracket Settings
Digital Zoom
Image Stabilizer
Natural
Auto
Off
On
Camera Menu 1/2
Exit Set
Vejledning
5 DA
Brug af livekontrol
TrykpAunderoptagelseforatfvistlivekontrol.Livekontrolkanbrugestilatjustereoptagefunktionerne,mens
duserenforudvisningafvirkningenpskrmen.
LivekontrolvisesikkeiA-funktionen.
Se"Menuertiloptagefunktioner"(s.7)forenlisteoverdefunktioner,derkanjusteres.
P AUTO
WB
AUTO
WB
WB Auto WB Auto
L N
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
Livekontrolskrm
Funktioner
Valg
1 Tryk p A for at vise livekontrol.
2 Brug FG til at vlge en funktion og HI til
at markere valg, og tryk derefter p A for at
vlge det markerede valg.
Detmarkeredevalgtrderikraft,nrdertrykkes
pA,ellerhvisderikkeudfresenhandling
indenforkorttid.
Noglemenupunkterermuligvisikketilgngelige
vedbestemtekombinationerafindstillingereller
vedvisseoptagefunktioner.

P AUTO
WB
AUTO
WB
WB Auto WB Auto
L N
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
Markr
Navnpaktuelt
valgtpunkt
Markr
DA
1 Tryk p knappen.
Menuernevises.
Reset Photo Mode
Picture Mode
WB
XWSettings
Flash Settings
Bracket Settings
Digital Zoom
Image Stabilizer
Natural
Auto
Off
On
Camera Menu 1/2
Exit Set
2 Tryk p H for at markere sidefanerne.
Brug FG til at vlge den nskede
sidefane, og tryk p I.
Custom Mode Setup
Format
Backup
USB Connection
qPower On
Sound Settings
File Name
Pixel Mapping
Storage
Yes
Reset
Setup Menu 1/2
Exit Set
Custom Mode Setup
Format
Backup
USB Connection
qPower On
Sound Settings
File Name
Pixel Mapping
Storage
Yes
Reset
Setup Menu 1/2
Exit Set
Sidensfane Undermenu1

3 Brug FG til at foretage det nskede valg


i undermenu 1, og tryk derefter p A.
3 min
Setup Menu 2/2
s
TV Out
Sleep
X
World Time
Exit Set
W English
--.--.-- --:--
20 sec
1 min
3 min
5 min
s
TV Out
Sleep
W
X
World Time
Setup Menu 2/2
Back Set
Undermenu2
4 Brug FG til at foretage det nskede valg
i undermenu 2, og tryk derefter p A.
Nrduharvalgtenindstilling,venderskrmen
tilbagetildenforrigeskrm.
Derkanvrefereindstillinger.
"Menuindstillinger"(s.45til63)
1 min
Setup Menu 2/2
s
TV Out
Sleep
Exit Set
World Time
W
X
English
--.--.-- --:--
5 Tryk p knappen for at afslutte
indstillingen.

Trykpknappenunderoptagelseellergengivelseforatvisemenuerne.Menuernegiveradgangtilforskellige
optage-oggengivefunktionersamtandrekameraindstillinger,inklusivevisningsindstillingersamttidogdato.
Brug af menuerne
Menuernekanbrugestilatjustereenrkkeindstillinger.
7 DA
Menuoversigt
Menuertiloptagefunktioner

ISO.........................................s.39
Billedfunktion........................s.39
Hvidbalance............................s.40
Serieoptagelse/
Selvudlser.............................s.38
Formatforhold.........................s.41
Oplsning(billeder)................ s.41
Oplsning(flm)......................s.42
Nulstilling................................s.45
Billedfunktion..........................s.45
WB..........................................s.46
XWindstillinger.....................s.47
Flahsindstillinger.....................s.48
Bracketindstillinger................. s.48
Digitalzoom.............................s.49
Billedstabilisering....................s.49
Filmoplsning.........................s.51
R(flm)....................................s.51
Flash.......................................s.37
Flashkompensation................ s.43
Lysmling...............................s.43
ND-flter..................................s.44
AF-funktion.............................s.36
Ansigtsprioritering...................s.44
1(forsatsoptik)......................s.49
AFhjlpelys..........................s.50
Billedkontrol............................s.50
Infofra....................................s.50
Panorama...............................s.51
P AUTO
ISO
AUTO
ISO
F5.0 F5.0 +2.0 +2.0 1/100 1/100 ISO Auto ISO Auto
L N
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
100 125 160 200 250 320
Reset Photo Mode
Picture Mode
WB
XWSettings
Flash Settings
Bracket Settings
Digital Zoom
Image Stabilizer
Natural
Auto
Off
On
Camera Menu 1/2
Exit Set
Exit
Movie Resolution
R On
Movie Menu 1/1
Set
HD
Livekontrol
Kameramenu
Filmmenu
8 DA
Menuertilgengive-,redigerings-ogprintfunktioner

Brugerindstilling......................s.57
Formatering............................s.57
Backup....................................s.57
USBtilslutning........................s.58
qTnd................................s.58
Lydindstilling...........................s.58
Filnavn....................................s.59
Menuertilandrekameraindstillinger

Lysbilledvisning......................s.52
Redigering........................s.52,54
Printkodning............................s.55
Slettte.....................................s.55
?(Slettesikring)......................s.56
Roter.......................................s.56
Pixelmapping..........................s.59
s(Skrm)...........................s.59
TVud......................................s.60
Dvalefunktion..........................s.62
W(Sprog)............................s.62
X(Dato/tid)............................s.62
Verdenstid...............................s.63
Slideshow
Edit
Print Order
Erase
?
Playback Menu 1/1
Exit Set
Rotate
Gengivelsesmenu
Custom Mode Setup
Format
Backup
USB Connection
qPower On
Sound Settings
File Name
Pixel Mapping
Storage
Yes
Reset
Setup Menu 1/2
Exit Set
Opstningsmenu
9 DA
Delenes betegnelser
Kamera
1 Remholder.................................................... s.13
2 Stikdksel............................ s.15,17,60,61,64
3 Multistik....................................... s.15,17,60,64
4 HDMI-ministik............................................... s.61
5 Selvudlserlampe......................................... s.38
AF-hjlpelys................................................. s.50
6 Optik....................................................... s.76,91
7 Styrering........................................... s.27,29,30
8 Stativgevind
9 Hjttaler
10 Batteri/kortls................................................ s.13
11 Batteri/kortdksel......................................... s.13
Styreringen
Drejstyreringenforatjustere
indstillingerneunderoptagelse.
Optagefunktion Pvirket indstilling
P/h ISOflsomhed
A/M Blnde
S Lukkertid
SCN Motivfunktion
ART Filterfunktion
C
Sammesomoprindelig
optagefunktion
1
5
1
6
8
7
9
2
10
11
3
4
10 DA
1 Flash................................................. s.37,43,48
2 Flashfatning.................................................. s.80
3 Flashfatningensdksel
4 Flashkontakt................................................. s.37
5 Tilbehrsport........................................... s.80,81
6 Skrm.............................................. s.20,59,71
7 n-knap.......................................... s.18,20
Indikatorlampe.................................. s.14,15,17
8 Zoomknap............................................... s.22,26
9 Omskifter........................................................ s.3
10 Udlserknap................................................. s.21
11 Mikrofon.................................................. s.51,54
12 R-knap(optageflm).................................... s.21
13 q-knap(skiftemellemoptagelse
oggengivelse)........................................ s.21,23
14 Kontrolhjul....................................................... s.4
F-knap(eksponeringskompensation)...... s.38
jY-knap(serieoptagelse/selvudlser)... s.38
D-knap(slette).......................................... s.25
&-knap(makro)....................................... s.36
P-knap(AF-sgefelt)............................. s.37
#-knap(fash).......................................... s.37
15 A-knap(OK).............................................. s.4,5
16 INFO-knap
(skifteinfovisning)........... s.23,26,36,38,40,44
17 -knap..................................................... s.6
1
3
4
6
5
2
7
8
9
12
13
16
14
15
17
10
11
11 DA
Skrm
Skrmbillede til optagefunktion
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
OFF OFF
ON ON RC RC
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
11
AUTO
ISO
AUTO
ISO
1 2 3 4 5 6 7 8
18 17 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29 9
10
11
12
13
15
14
16
1 Batteriniveau................................................. s.18
2 Skriverdatatilkort........................................ s.78
3 Billedstabilisering.......................................... s.49
4 Flash(RC).................................................... s.80
5 Forsatsoptik............................................ s.49,81
6 Verdenstid..................................................... s.63
7 AF-sgefelt............................................. s.21,37
8 Histogram..................................................... s.23
9 ISO................................................................ s.39
10 Billedfunktion............................................... s.39
11 Hvidbalance.................................................. s.40
12 Serieoptagelse/selvudlser.......................... s.38
BKT............................................................... s.48
13 Formatforhold............................................... s.41
14 Oplsning(billeder)...................................... s.41
15 Oplsning(flm)............................................ s.42
16 Kontinuerligoptagelngde(flm).................. s.79
17 Antalbilleder,derkangemmes
(billeder).................................................. s.20,79
18 Aktuelhukommelse...................................... s.78
19 verst:Indikatorforfashkompensation....... s.43
Nederst:Indikatorfor
eksponeringskompensation.......................... s.38
20 Eksponeringskompensation.......................... s.38
21 Blndevrdi.................................... s.21,29,30
22 Lukkertid........................................... s.21,29,30
23 Optagefunktion......................................... s.3,28
24 Ansigtsprioritering......................................... s.44
25 AF-funktion................................................... s.36
26 ND-flter......................................................... s.44
27 Lysmling...................................................... s.43
28 Flashkompensation....................................... s.43
29 Flash............................................................. s.37
Flashklar/fashoplader................................. s.71
12 DA
Skrm til gengivefunktion
Normal skrm Detaljeret skrm
P
RR
GG
BB
11/02/26 11/02/26
1/100 1/100 F1.8 F1.8 +2.0 +2.0 ISO400 ISO400
A0 A0 G0 G0
12:30 12:30
4/30 10 10
L N 4:3 -2.0 -2.0 AUTO
WB
AUTO
WB
NATURAL 100-0004
1 2 345 6
11
10
9
8
7
12 13
17
18
19
20
16
15
14
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
4/30 10 10
1 2 345 6
11
1 Batteriniveau................................................. s.18
2 Printkodning/antalprint........................ s.68/s.66
3 Tilfjelseaflyd........................................ s.51,54
4 Slettesikring.................................................. s.56
5 Aktuelhukommelse...................................... s.78
6 Billednummer/samletantalbilleder............... s.23
Forlbettid/samletoptagetid(flm)............... s.24
7 Histogram..................................................... s.23
8 ISO................................................................ s.39
9 Hvidbalance.................................................. s.40
Hvidbalancekompensation............................ s.47
10 Filnummer
11 Datoogtid.................................................... s.18
12 Flashkompensation....................................... s.43
13 Lysmling...................................................... s.43
14 Formatforhold............................................... s.41
15 Billedfunktion................................................ s.39
16 Oplsning(billeder)...................................... s.41
Oplsning(flm)............................................ s.42
17 Optagefunktion............................................... s.3
18 Lukkertid........................................... s.21,29,30
19 Blndevrdi.................................... s.21,29,30
20 Eksponeringskompensation.......................... s.38
13 DA
Klargring af kameraet
Montering af kamerarem
og optikdksel
1 2
3
4
5
Gentagfordenanden
holder.

Stramremmen,sdensidderfast.
Istning af batteriet og SD/SDHC/SDXC
hukommelseskort (slges separat)
DermkunbrugesSD,SDHCellerSDXC
hukommelseskorttildettekamera.Derm
ikkebrugesandretyperhukommelseskort.
2
11
1
Batteri-/kortdksel Batteri-/kortls
2
Slettesikringskontakt
Batterilsetap
14 DA
StbatterietisomvistmedB-polenmod
batterilsetappen.Beskadigelserpbatteriets
udvendigeside(revnerosv.)kanvrersag
tilvarmeudviklingellereneksplosion.
Skubbatterilsetappenipilensretning,mensbatteriet
sttesi.
Skubbatterilsetappenipilensretningforatudlse
lsen,ogtagbatterietud.
Slukforkameraet,frdubnerbatteri-/kortdkslet.
Nrkameraeteribrug,skalbatteri-/kortdksletvre
lukket.
Stkortetligei,indtildetklikkerpplads.
Rrikkedirektevedkortetskontaktfelt.
3
Meddettekamerakanmantagebilledervedbrugaf
denindbyggedehukommelse,selvomderikkeerisat
etSD/SDHC/SDXC-hukommelseskort(slgesseparat).
"BrugafetSD/SDHC/SDXC-hukommelseskort"(s.77)
"Antalbillederderkangemmes/Kontinuerlig
optagelngde(flm)idenindbyggedehukommelse
ogpSD/SDHC/SDXC-hukommelseskort"(s.79)
Fjernelse af SD/SDHC/SDXC-
hukommelseskortet
1 2
Trykpkortet,indtildetudlsesmedetklik.Tagfat
ikortet,ogtrkdetud.
Opladning af batteriet og opstning
med den medflgende CD
Slutkameraettilcomputerenforatopladebatteriet
ogbrugedenmedflgendeCDtilopstning.
Brugerregistreringvedhjlpafdenmedflgende
CDsamtinstalleringafPCprogrammet[ib]erkun
tilgngeligpWindows-computere.
Kameraetsbatterikanoplades,menskameraetersluttet
tilencomputer.
Indikatorlampenlyserunderopladningogslukkes,
nropladningerfuldfrt.
Opladningtageroptil3timer.
Hvisindikatorlampenikkelyser,erkameraetikke
korrekttilsluttet,ellerbatteriet,kameraet,computeren
ellerUSB-kabletfungerermuligvisikkesomforventet.
Vianbefaler,atdubrugerencomputerudstyretmed
WindowsXP(ServicePack2ellernyere),Windows
VistaellerWindows7.Se"Opladningafbatteriet
meddenmedflgendeUSB-netadapter"(s.17),hvis
dubrugerenandencomputerellernskeratoplade
batterietudenatbrugeencomputer.

15 DA
Windows
1
Indst den medflgende CD i et CD-ROM-drev.
Windows XP
En"Setup"-dialogvilblivevist.
Windows Vista/Windows 7
EnAutorun-dialogvilblivevist.Klikp"OLYMPUS
Setup"foratfvist"Setup"-dialogen.
Hvis"Setup"-dialogenikkevises,skalduvlge
"Mincomputer"(WindowsXP)eller"Computer"
(WindowsVista/Windows7)frastartmenuen.
Dobbeltklikpcd-rom-ikonet(OLYMPUSSetup)for
atbnevinduet"OLYMPUSSetup",ogdobbeltklik
derefterp"Launcher.exe".
Hvisendialogom"Brugerkontostyring"vises,skaldu
klikke"Ja"eller"Fortst".
2
Flg vejledningen p computerens skrm.
Hvisderikkevisesnogetpkameraetsskrm,selvefter
atkameraetersluttettilcomputeren,kanbatterietvre
brugtop.Ladkameraetvresluttettilcomputeren,indtil
batterieteropladet,afbrydderefterkameraet,ogslutdet
tiligen.

Tilslutning af kameraet
Multistik
USB-kabel(medflger)
Computer(krende)
Indikatorlampe
Stikdksel
3
Registrer dit Olympus-produkt.
Klikpknappen"Registration",ogflgvejledningen
pskrmen.

1 DA
4
Installer OLYMPUS Viewer 2 og PC
programmet [ib].
Kontrollersystemkravene,frdubegynder
installeringen.
Klikpknappen"OLYMPUSViewer2"eller
"OLYMPUSib",ogflgvejledningenpskrmen
foratinstallereprogrammet.
OLYMPUS Viewer 2
Styresystem
WindowsXP(ServicePack2eller
nyere)/WindowsVista/Windows7
Processor Pentium41.3GHzellerbedre
RAM
1GBellermere
(2GBellermereanbefales)
Ledigplads
pharddisken
1GBellermere
Skrmindstillinger
1024768pixelellermere
Mindst65.536farver
(16.770.000farveranbefales)
[ib]
Styresystem
WindowsXP(ServicePack2eller
nyere)/WindowsVista/Windows7
Processor
Pentium41.3GHzellerbedre
(PentiumD3,0GHzellerbedre
krvestilflm)
RAM
512MBellermere
(1GBellermereanbefales)
(1GBellermerekrvestilflm
2GBellermereanbefales)
Ledigplads
pharddisken
1GBellermere
Skrmindstillinger
1024768pixelellermere
Mindst65.536farver
(16.770.000farveranbefales)
Grafk
Mindst64MBvideoRAMmed
DirectX9ellernyere.
* Seonline-hjlpenforyderligereoplysningeromatbruge
programmet.

5
Installer kameravejledningen.
Klikpknappen"CameraInstructionManual",
ogflgvejledningenpskrmen.
Macintosh
1
Indst den medflgende CD i et CD-ROM-
drev.
DobbeltklikpCD(OLYMPUSSetup)-ikonetp
skrivebordet.
Dobbeltklikpikonet"Setup"foratfvist"Setup"-
dialogen.

17 DA
2
Installer OLYMPUS Viewer 2.
Kontrollersystemkravene,frdubegynder
installeringen.
Klikpknappen"OLYMPUSViewer2",ogflg
vejledningenpskrmenforatinstallereprogrammet.
OLYMPUS Viewer 2
Styresystem MacOSXv10.4.11v10.6
Processor
IntelCoreSolo/Duo1,5GHzeller
bedre
RAM
1GBellermere
(2GBellermereanbefales)
Ledigplads
pharddisken
1GBellermere
Skrmindstillinger
1024768pixelellermere
Mindst32.000farver
(16.770.000farveranbefales)
* Andresprogkanvlgesfrakombinationsboksenfor
sprog.Dukanfndeyderligereoplysningerombrug
afprogrammetunderonline-hjlp.
3
Kopier kameravejledningen.
Klikpknappen"CameraInstructionManual"for
atbnemappenmedkameravejledninger.Kopier
vejledningenpditsprogtilcomputeren.
Opladning af batteriet med den
medflgende USB-netadapter
DenmedflgendeF-2ACUSB-netadapter(med
strmkabelellerafindstikstypen;herefterkaldet
USB-netadapter)kanvariereafhngigtafdet
omrde,hvorduharkbtkameraet.Hvisduhar
modtagetenUSB-netadapterafindstikstypen,skal
dustikkedendirekteienstikkontakt.
DenmedflgendeUSB-netadaptererudelukkendetil
opladningogafspilning.Tagikkebilleder,mensUSB-
netadapterenertilsluttet.

Eksempel: USB-netadapter med strmkabel


1
2
3
1
Stikkontakt
USB-kabel(medflger)
Stikdksel
Multistik
2
Indikatorlampe
Lyser: Oplader
Slukket:Opladet
18 DA
Batterieterikkefuldtopladetpkbstidspunktet.
Frbrugskalduopladebatteriet,indtilindikatoren
slukkes(optil3timer).
Hvisindikatorlampenikkelyser,erkameraetikke
korrekttilsluttet,ellerbatteriet,kameraetellerUSB-
netadapterenfungerermuligvisikkesomforventet.
ForyderligereoplysningeromUSB-netadapteren,
se"BatterietogUSB-netadapteren"(s.76).
Batterietkanoplades,menskameraetersluttettil
encomputer.Opladningstidenvariererafhngigtaf
computerensydeevne.(Derkanvretilflde,hvor
dettagerca.10timer.)
Hvornr skal batteriet lades op?
Batterietskalladesop,nrnedenstendemeddelelse
vises.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
OFF OFF
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
1023 1023
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Battery Empty
Skrmversttil
venstre
Fejlmeddelelse
Blinkerrdt
Dato, tid, tidszone og sprog
Dendatoogtid,derindstillesher,gemmesibilledflnavne,
pdatoprintogiandredata.Dukanogsvlgesprogfor
menuerneogdemeddelelser,dervisespskrmen.
1
Tryk p n-knappen for at tnde kameraet.
Hvisderikkeerindstilletdatoogtid,vises
skrmentilindstillingafdatoogtid.
Skrmtilindstillingafdatoogtid
Cancel
Y M D Time
- - - - Y/M/D . . - - - - - - - -
X
2
Brug FG til at vlge r for [Y].
Y M D Time
2011 Y/M/D . . - - - - - - - -
X
Cancel

19 DA
3
Tryk p I for at gemme indstillingen for [Y].
Y M D Time
2011 Y/M/D . . - - - - - - - -
X
Cancel
4
Brug, som i trin 2 og 3, FGHI til at
indstille [M] (mned), [D] (dag), [Time]
(timer og minutter) og [Y/M/D] (datoformat).
TrykpA,nrsekundernestrp00sekunder,
hvisdunskerenmerenjagtigindstilling,mens
duindstillerminutter.
Menuernekanbrugestilatndredenvalgtedatoog
tid.[X](Dato/tid)(s.62)
5
Brug HI til at vlge tidszonen for dit omrde,
og tryk p A.
BrugFGforatslsommertid([Summer])til
ellerfra.
Summer
11.02.26.12:30
Seoul
Tokyo
Set
Menuernekanbrugestilatndredenvalgte
tidszone.[WorldTime](s.63)
6
Brug FGHI til at vlge dit sprog, og tryk
p A.
Sprogetkanndresimenuerne.
[W](Sprog)(s.62)

20 DA
Optagelse, gengivelse og sletning
Optagelse med den optimale
blndevrdi og lukkertid
[Program Auto]
Idennefunktionaktiveresautomatiskeoptageindstillinger,
ogderkanogsndresmangeandrefunktioner
ioptagemenuen,f.eks.eksponeringskompensation,
hvidbalancem.m.efterbehov.
1
Fjern optikdkslet.
2
Drej omskifteren til P, og tryk p n-knappen
for at tnde kameraet.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Skrm(klartiloptagelse)
Antalbillederderkangemmes(s.79)
[ProgramAuto]-
indikator
Trykpn-knappenigenforatslukkeforkameraet.
3
Hold kameraet, og komponer billedet.
Vandretgreb
Lodretgreb
Skrm
Paspikkeatdkkefashenmedfngreneel.lign.,
nrduholderkameraet.
21 DA
4
Tryk udlseren halvt ned for at stille skarpt p
motivet.
Nrkameraetstillerskarptpmotivet,lses
eksponeringen(lukkertidogblndevrdivises),
ogAFsgefeltetblivergrnt.
HvisAFsgefeltetblinkerrdt,betyderdet,at
kameraetikkekunnestilleskarpt.Prvatstille
skarptigen.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 P
AF-sgefelt
Trykhalvtned
Lukkertid Blndevrdi
"Fokusering"(s.73)
5
Tag billedet ved forsigtigt at trykke udlseren
helt ned, mens du holder kameraet helt stille.
Trykheltned
1/100 1/100 F5.0 F5.0 P
Skrmenefteroptagelsen
Sdan vises billeder under optagelse
Trykpq-knappenforatvisebilleder.Hvisduvil
fortsttemedattagebilleder,skaldutrykkep
q-knappenellertrykkeudlserenhalvtned.

Optagelse af flm
1
Tryk p R-knappen for at starte optagelse.
Lyserrdtunderoptagelse
Optagetid
2:18 2:18
REC P
Optagefunktionen,dervlgestilbilledfotografering,
glderforflm(nogleoptagefunktionerharingen
virkning).
Kameraetvisermuligvisikkeoptagelsestidenkorrekt
ifunktionen[ArtFilter](s.34).Filmoptagetifunktionen
[n](Diorama)gengivesvedhjhastighed;under
optagelsenjusteresoptagetiden,sdenafspejler
gengivetidenoggrlangsommerefremendnormalt.
2
Tryk p R-knappen igen for at afslutte
optagelse.
Dervilogsbliveoptagetlyd.
22 DA
Brug af zoom
Brugzoomknappentilatfmotivetttterep.
Zoomud(W) Zoomind(T)
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
AUTO
ISO
AUTO
ISO
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Zoomindikator
Optiskzoom:4
Digitalzoom:4
Optagelse med strre forstrrelse
[Digital Zoom]
Typenoggradenafzoomkansespzoomindikatoren.
Skrmenvariererafhngigtafvalgenetil[Digital
Zoom](s.49)ogoplsning(s.41).
[Off] valgt til [Digital Zoom]:
Oplsning Zoomindikator
36482736
Omrdeforoptiskzoom
Andre
Billedetzoomesogbeskres.
*1
[On] valgt til [Digital Zoom]:
Oplsning Zoomindikator
36482736
Omrdefordigitalzoom
Andre
Billedetzoomes
ogbeskres.
*1
Omrdefordigitalzoom
*1
Hvisoplsningenerlavereendfuldoplsningefterat
havenetdenmaksimaleoptiskezoom,vilkameraet
automatiskndrestrrelsenogbeskrebilledet
efterdenvalgteoplsningoggindidetdigitale
zoomomrde,hvis[DigitalZoom]er[On].
Hviszoomindikatorenerrd,kandeoptagnebilleder
se"kornede"ud.
23 DA
Sdan ndres visningen
af optageinformationer
Visningenafoptageinformationernepskrmenkanndres,
sdepassertilsituationen.Informationernekanf.eks.fjernes,
hvisduharbrugforatkunnesemotivettydeligt,ellerdukan
aktivereetgitter,derkangiveenmerenjagtigkomposition.
1
Tryk p INFO-knappen.
Visningenafoptageinformationerskifteriden
nedenforvisterkkeflge,hvergangdutrykker
pknappen."Optagefunktion"(s.11)
Ingeninformationer
Detaljeret
1/1000 1/1000 F5.0 F5.0 0.0 0.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
i -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Normal
1/1000 1/1000 F5.0 F5.0 0.0 0.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
i -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Sdan lses et histogram
Hvisspidsenerforlangtiretningafdenne
delaframmen,vilbilledernegenerelt
vreforlyse.
Hvisspidsenerforlangt
iretningafdennedelaf
rammen,vilbilledernegenerelt
vreformrke.
Detgrnneomrdeviserfordelingen
aflysstyrkenmidtibilledet.

Visning af billeder
1
Tryk p q-knappen.
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
4/30
Gengivelseafbillede
Antalbilleder/Samletantalbilleder
2
Brug kontrolhjulet til at vlge et billede.
DukanogsbrugeHI.
Visforrige
billede
Visnste
billede
Blivvedmedatdrejekontrolhjuletforatrullehurtigt
fremellertilbagegennembillederne.Dukanogs
holdeHItrykketned.
Denstrrelse,sombilledernevisesmed,kanndres.
"Indeksvisningogforstrretgengivelse"(s.26)

24 DA
Gengivelse af lydoptagelser
Hvisduvilgengivelyd,someroptagetsammenmedet
billede,skalduvlgebilledetogtrykkepA.Dervises
etH-ikonpbilleder,somdereroptagetlydtil.
[R](billeder)(s.54)
Undergengivelseaflyd
00:12/00:34 00:12/00:34
Sdan gengives flm
Vlgenflm,ogtrykpA.
Film
11/02/26 11/02/26 Movie Play 12:30 12:30
4/30
Betjening under gengivelse af flm
00:12/00:34 00:12/00:34
Brugttid/
Samletoptagetid
Undergengivelse
Pause og
genoptagelse
af gengivelse
TrykpAforatsttegengivelsen
ppause.Dukangenoptage
gengivelsenunderenpauseeller
ghurtigtfremellertilbageved
attrykkepA.
Hurtigt frem
TrykpIforhurtigtfrem.
TrykpIigenforatge
fremadspolingshastigheden.
G tilbage
TrykpHforatgtilbage.
Tilbagespolingshastighedenges,
hvergangdertrykkespH.
Justering af
lydstyrken
BrugkontrolhjuletellerFGtilat
justerelydstyrken.
25 DA
Betjening under pause i gengivelsen
Underpause
00:14/00:34 00:14/00:34
Medhr
TrykpFforatvisedetfrste
billede,ogtrykpGforatvise
detsidstebillede.
Frem- og
tilbagerykning
med t billede
ad gangen
Brug af kontrolhjulet
Drejkontrolhjuletforatrykke
fremellertilbageetbilledead
gangen.Fortstmedatdreje
kontrolhjuletforatfortsttemed
atrykkefremellertilbage.
Brug af HI
TrykpIellerHforatrykke
fremellertilbagemedtbillede
adgangen.HoldIellerH
nedeforkontinuerligfrem-
ellertilbagespoling.

Genoptagelse
af gengivelse
TrykpAforatgenoptage
gengivelsen.
Sdan stoppes gengivelse af flm
Trykp-knappen.
Sletning af billeder under gengivelse
(enkeltbilledsletning)
1
Vis det billede, du nsker at slette, og tryk
p G (D).
Erase
Yes
No
Cancel Set
2
Brug FG til at markere [Yes], og tryk p A.
[AllErase](s.55)og[Sel.Image](s.55)kanbruges
tilatsletteferebillederpsammetid.
2 DA
Indeksvisning og forstrret gengivelse
Indeksvisninggrdethurtigtatvlgeetnsketbillede.
Medforstrretgengivelse(optil10forstrrelse)kanman
sebilledetsdetaljer.
1
Drej zoomknappen.
Zoomud(W) Zoomind(T)
Enkeltbilledvisning Forstrretgengivelse
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
4/30
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
4/30 W
T
W T
Indeksvisning
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
44
22
22
Sdan vlges et billede i indeksvisning
BrugFGHItilatvlgeetbillede,ogtrykpAforatf
vistdetvalgtebilledeienkeltbilledvisning.
Sdan rulles der i et billede i forstrret
gengivelse
BrugFGHItilatfyttedetvisteomrde.
Sdan ndres visningen
af billedinformationer
Indstillingerneforoptageinformationerpskrmenkan
ndres.
1
Tryk p INFO-knappen.
Visningenafbilledinformationerskifteridennedenfor
visterkkeflge,hvergangdutrykkerpknappen.
Ingeninformationer
Detaljeret
Normal
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
4/30 10 10
P
RR
GG
BB
11/02/26 11/02/26
1/1000 1/1000 F5.0 F5.0 0.0 0.0 ISO200 ISO200
A0 A0 G0 G0
12:30 12:30
L N 4:3 -2.0 -2.0 AUTO
WB
AUTO
WB
NATURAL 100-0004
4/30 10 10
"Afsningafethistogram"(s.23)

27 DA
Visning af en serie af billeder
Kundetfrstebilledeihverserievisesvedoptagelse
medflgendefunktioner.
[Sequential],[High-Speed1],[High-Speed2]
1
Vis det frste billede i serien.
Visningafbilleder(s.23)
Frstebilledeiserien
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
1/10
Automatisk gengivelse
TrykpAforatstarteautomatiskgenvielseafalle
billederneidenaktuelleserie.
Indeksvisning
Brugstyreringentilatskiftemellemindeksvisning
ognormalvisning.
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
1/10
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
ndringertil[?(Slettesikring)](s.56),[Rotate](s.56),
[PrintOrder](s.55)og[Erase](s.55),derforetages,
nrdetfrstebilledevises,udfrespallebilleder
iserien.Vlgindeksvisningforatudfrendringerne
penkeltebilleder.
Visning af panoramaer
Dukanpanorerehenoverpanoramaer,dererlavetmed
[Auto]eller[Manual].
"Oprettelseafpanoramabilleder([~Panorama])"(s.32)
1
Vis et panoramabillede under gengivelse.
Visningafbilleder(s.23)
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
4/30
Replay
2
Tryk p A.
Aktueltvisningsomrde
Styring af panoramagengivelse
Zoom ind/Zoom ud:TrykpAforatsttegengivelsen
ppause,ogbrugderefterzoomknappentilatzoome
indogud.
Panoreringsretning:TrykpFGHIforatstte
gengivelsenppause,ogpanorerbilledetidenvalgte
retning.
Pause:TrykpA.
Genoptag:TrykpA.
Afslut gengivelse:Trykp-knappen.
28 DA
Brug af optagefunktioner
For at ndre optagefunktion
Optagefunktionen(A,P,A,S,M,C,h,SCN,ART)
kanvlgesmedomskifteren.
"Omskifter"(s.3)
Funktionensstandardindstillingerfremhvetmed .
Optagelse med automatiske
indstillinger (A iAUTO)
Kameraetvlgerudframotivetdenoptimaleoptagefunktion
blandt[Portrait]/[Landscape]/[Night+Portrait]/[Sport]/[Macro]/
[LowLight].Dennefunktionerfuldautomatiskoggrdet
muligtfordigattagebilledermeddenfunktion,deregnersig
bedsttilmotivforholdene.Duskalblottrykkepudlseren.
1
Drej omskifteren til A.
1/100 1/100 F5.0 F5.0
01:02:03 01:02:03
ON ON
L N
h
4:3
HD
11
Ikonetndresefterdet
motiv,somkameraet
automatiskvlger.
Inogletilfldevlgerkameraetmuligvisikkeden
nskedeoptagefunktion.
Hviskameraetikkekanvlgedenoptimalefunktion,
vlges[ProgramAuto].
Derernoglebegrnsningerforindstillingerne
iA-funktion.
Brug af live-guiden
Live-guidenkanbrugestilatndreindstillinger
iA-funktion.
Guide-emner
ndrefarvemtning
ndrefarvebillede
ndrelysstyrke
Slrebaggrunden
Tipstiloptagelse

1 TrykpAforatviselive-guiden.
2 BrugFGtilatmarkereetelement,ogtrykpA.
Change Color Saturation Change Color Saturation
Guide-emne
3 BrugFGtilatvlgeetniveauogsevirkningeneller
beskrivelsen.
Trykudlserenhalvtnedforatvlge.
Clear & Vivid Clear & Vivid
Flat & Muted Flat & Muted
Cancel
Niveaulinje

29 DA
4 Trykpudlserenforattageetbillede.
Dukanfjernelive-guidenfraskrmenvedattrykke
p-knappen.
YN+RAWvlgesautomatisk,nrRAWkanvlges
medbrugaflive-guiden.
Indstillingerilive-guideanvendesikkepRAW-billeder.
Billedernekansekornedeudepnogle
indstillingsniveauerforlive-guide.
ndringerneafindstillingsniveauerneforlive-guide
kanmuligvisikkesespskrmen.
Flashenkanikkebrugessammenmedlive-guiden.
ndringertilvalgilive-guideannullerertidligere
ndringer.
Hvisdervlgeslive-guide-indstillinger,deroverskrider
grnserneforkameraetsbelysningsmlere,kandet
resultereiover-ellerundereksponeredebilleder.
Valg af blnde
(A Aperture Priority)
MedA-funktionenvlgerdublndenogladerkameraet
automatiskindstillelukkertidentiloptimaleksponering.
1
Drej omskifteren til A.
2
Brug styreringen til at vlge blnden.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
A
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
F5.0 F5.0 4.5 4.5 5.6 5.6
11
Blndevrdi
Hvisbilledeterover-ellerundereksponeret,vises
blndenmedrdfarve.

Valg af lukkertid
(S Shutter Priority)
MedS-funktionenvlgerdulukkertidenogladerkameraet
automatiskindstilleblndentiloptimaleksponering.
1
Drej omskifteren til S.
2
Brug styreringen til at vlge lukkertiden.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
S
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
1/100 1/100 1/80 1/80 1/125 1/125
11
Lukkertid
Hvisbilledeterover-ellerundereksponeret,vises
lukkertidenmedrdfarve.
30 DA
Valg af blnde og lukkertid
(M Manual Shooting)
MedM-funktionenvlgerdubdeblndenoglukkertiden.
VedBULB-lukkertidforbliverlukkerenben,slnge
udlserenertrykketned.
1
Drej omskifteren til M.
2
Brug styreringen til at vlge blnden.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
AF AF
M
01:02:03 01:02:03
-2.0 -2.0
ON ON
L N
h
4:3
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
F5.0 F5.0 4.5 4.5 5.6 5.6
11
Blndevrdi
3
Tryk p F, vlg lukkertiden med
kontrolhjulet, og tryk derefter p A.
Lukkertidenkanindstillestil1/2000-60sek.eller
[BULB].
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
AF AF
01:02:03 01:02:03
-2.0 -2.0
ON ON
OFF OFF
M
L N
h
4:3
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
11
Lukkertid
Eksponeringskompensationerikkemuligmed
funktionenM.
Hvisbilledeterover-ellerundereksponeret,vises
blndenellerlukkertidenmedrdfarve.

Genkaldelse af gemte indstillinger


(C Custom Mode Setup)
FunktionenCbrugestilattagebilledermedbrugerdefnerede
indstillinger,dergemmesmedvalgmuligheden[Custom
ModeSetup](s.57)iiopstningsmenuen.
1
Drej omskifteren til C.
Eksponeringskompensationerikkemuligmed
funktionenC.
Optagelse af billeder under drlige
lysforhold (h Low Light)
Brugh-funktionen(drligelysforhold)tilattagebilleder
underdrligelysforholdudenstativ.
1
Drej omskifteren til h.
31 DA
Indstilling Anvendelse
ae-Portrait/BPortrait/
FLandscape/GNightScene
*1
/
MNight+Portrait/CSport/
NIndoor/RSelfPortrait/
SSunset
*1
/XFireworks
*1
/
0Multi.Exposure/VCuisine/
dDocuments/KBeach&
Snow/bUnderwaterWide/
cUnderwaterMacro/cPet/
~Panorama
Kameraettager
etbilledemed
deoptimale
indstillinger
formotivet
ogforholdene.
*1
Hvismotivetermrkt,aktiveresstjreduceringen
automatisk.Dettefordobleroptagetiden,ogdukanikke
tageandrebillederidennetid.
[e-Portrait]kanikkebrugespRAW-billeder.
NrderoptagesRAWellerRAW+JPEGfotosmed
[e-Portrait],vilderbliveoptagettobillederetRAW-
billedeogetbilledeiX-kvalitet(25601920)JPEG,
somderbliverudfrteffekterp.
HvisJPEGerindstilleti[e-Portrait],gemmesto
billeder,etfranvendelseafeffekten(medindstillet
billedkvalitet)ogdenandenefteranvendelse
afeffekten(X(25601920)).
Optagelse af multieksponering
([0 Multi. Exposure]-funktion)
1 BrugFGtilatmarkere[0Multi.Exposure],ogtryk
pA.
2 Trykpudlserenforattagedenfrsteeksponering.
Denfrsteeksponeringvisesibaggrunden.
Dukanoptagedenfrsteeksponeringigenved
attrykkep-knappenogdereftertrykke
pudlserenigen.
3 Komponerdennsteeksponeringmodbaggrunden
afdenfrste,ogtrykpudlseren.
Detteskabermultieksponeringen.

Brug den bedste funktion til motivet


(SCN Scene Mode)
1
Drej omskifteren til SCN.
Smooth skin tone
to view on HDTV.
e-Portrait
SCN
Back Set
2
Brug FG til at vlge den bedste
optagefunktion til motivet, og tryk p A.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
Ikon,somangiverdenindstillede
[SceneMode]
I[SceneMode]erdeoptimaleindstillingerfor
bestemtemotivervalgtpforhnd.Derforkannogle
indstillingerikkendresvedvissefunktioner.
32 DA
Sdan tages undervandsbilleder
Vlg[bUnderwaterWide]eller[cUnderwaterMacro].
Brugetvandtthusvedoptagelseundervandet.
Sdan lses fokusafstanden ved
undervandsoptagelser (AF-ls)
Nr[bUnderwaterWide]eller[cUnderwaterMacro]
ervalgt,skaldutrykkepG.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
AFLOCK AFLOCK
AF-lsefelt
Hvisduvilannullere,skaldutrykkepGigenforat
fjerneAF-lsefeltet.
Fotografering af et motiv i bevgelse,
f.eks. et kledyr ([c Pet])
1 BrugFGtilatvlge[cPet],ogtrykpAfor
atindstille.
2 Komponeretbilledemedmotivetindenfor
AF-sgefeltet,ogtrykudlserenhalvtned.
Nrkameraetregistrerermotivet,flgerAF-sgefeltet
automatiskmotivetforheletidenaffokuserepdet.
Kontinuerligfokuseringpmotiveribevgelse
[AFTracking]"(s.36)

Oprettelse af panoramabilleder
([~ Panorama])
Se"Panoramavalg"(s.51)foroplysninger
omjusteringafindstillingerforpanoramaer.
1 BrugFGtilatmarkere[~Panorama],ogtrykpA.
Optagelse af billeder med [Auto]
1 Trykpudlserenforattagedenfrsteoptagelse.
2 Bevgkameraetlidtiretningafdenandenoptagelse.
Cancel Save
Sgefelt
Markr
Skrmen,nrbillederkombineres
fravenstremodhjre
3 Bevgkameraetlangsomt,mensduholderdet
lige,ogstopkameraet,nrmarkrenogsgefeltet
overlapperhinanden.
Kameraetaktivererautomatiskudlseren.
Cancel Save
ForkunatkombineretobillederskaldutrykkepA,
frdutagerentredjeoptagelse.

33 DA
4 Gentagtrin3forattageentredjeoptagelse.
Efterdentredjeoptagelsebehandlerkameraet
automatiskoptagelserne,ogdetkombinerede
panoramabilledeblivervist.
Hvisduvilafslutteudenatopretteetpanorama,skal
dutrykkepknappen.
Hvisudlserenikkeaktiveresautomatisk,skal
duprve[Manual]eller[PC].
Optagelse af billeder med [Manual]
1 BrugHItilatangive,hvilkenkantdetnstebillede
skalforbindestil.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
Panoreringsretning
2 Trykpudlserenforattagedenfrsteoptagelse.
1.billede
Cancel Save
11 22
Sammenfjninger

3 Komponerdennsteoptagelse,somrde1overlapper
detfllesomrde2.
Kompositionafandetskud
Cancel Save
11 2 2
4 Trykpudlserenforattagedennsteoptagelse.
ForkunatkombineretobillederskaldutrykkepA,
frdutagerdentredjeoptagelse.
5 Gentagtrin3og4forattageentredjeoptagelse.
Efterdentredjeoptagelsebehandlerkameraet
automatiskoptagelserne,ogdetkombinerede
panoramabilledeblivervist.
Hvisduvilafslutteudenatopretteetpanorama,skal
dutrykkepknappen.

34 DA
Optagelse af billeder med [PC]
1 BrugFGHItilatvlgepanoreringsretningen.
2 Trykpudlserenforattagedenfrsteoptagelse,
ogkomponerderefterdetandetbillede.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
Exit
11 2 2
Fr frste optagelse
Efter frste optagelse
Efterdenfrsteoptagelsekommeromrdet,der
visesihvidt,frempskrmenpsidenmodsat
panoreringsretningen.Komponerdeefterflgende
fotografer,sdeoverlapperbilledetpskrmen.
3 Gentagtrin2,indtildetnskedeantaloptagelser
ertaget,ogtrykderefterpknappenAeller.
Panoramaerkanindeholdeoptil10optagelser.
Secomputerprogrammetsonline-hjlpfor
oplysningeromoprettelseafpanoramaer.

Optagelse med specialeffekter


(ART Art Filter)
Tilfjenkunstneriskeffekttilbilledetvedatvlgedet
nskedeflter.
1
Drej omskifteren til ART.
Pop Art ART
Back Set
2
Brug FG til at markere den nskede effekt,
og tryk p A.
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
Ikon,somangiverdetindstillede
[ArtFilter]
35 DA
Optagefunktion Indstilling
Filter
[PopArt
\SoftFocus
]GrainyFilm
@PinHole
;Diorama
:DramaticTone
I[ArtFilter]erdeoptimaleindstillingerforbestemte
motivervalgtpforhnd.Derforkannogle
indstillingerikkendresvedvissefunktioner.
HvisderervalgtRAWtiloptagefunktionen,
ogkameraetskiftertilflterfunktionen,vil
optagefunktionenautomatiskblivesattilYN+RAW.
DeranvendesikkefltereffekterpRAW-billeder.
Noglefltrekanlave"grynede"billeder.
3 DA
Funktionensstandardindstillingerfremhvetmed .
Valg af fokusfunktion/optagelse
af nrbilleder
Vlg,hvordankameraetfokuserer.Vlgenmakrofunktion,
derfokusererpkortafstand,vedoptagelseafnrbilleder.
1
Tryk p H (&), og tryk derefter p
INFO-knappen.
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
HvisduhaveAF-sgefeltetvist,skaldutrykkep
INFO-knappen.
Indstilling Beskrivelse
AF
Nrudlserentrykkeshalvtned,
fokusererkameraetngangog
lserderefterfokus.Nrkameraet
harfokuseret,lyderderetbip,og
AF-indikatorenogAF-sgefeltetlyser.
Macro
Herkanmantagebilledermeden
afstandnedtil10cm
*1
(30cm
*2
)fra
motivet.
SuperMacro
*3
Herkanmanoptagemedenafstand
nedtil1cmframotivet.
AFTracking
Kameraetfokusererkontinuerligt
foratflgemotiveribevgelse.
MF
Fokusrmanueltpdennskede
afstand.
*1
Nrdererzoometheltud(W).
*2
Nrdererzoometheltind(T).
*3
Zoomenlsesautomatisk.
Flash(s.37)ogzoom(s.22)kanikkebrugesunder
optagelsemedsupermakro.

Kontinuerligt fokus p motiver i bevgelse


[AF Tracking]
1 KomponeretbilledemedmotivetindenforAF-sgefeltet,
ogtrykudlserenhalvtned.
2 Nrkameraetharregistreretmotivet,flger
AF-sgefeltetautomatiskmotivet,ogkameraetjusterer
lbendefokus,mensudlserenertrykkethalvtned.
3 HvisduvilannullereAFflgefokus,skalduslippe
udlseren.
Alteftermotivetelleroptageforholdenevilkameraet
muligvisikkekunnelsefokuseringen,ellerdetvil
ikkekunneflgemotivetsbevgelser.
Zoome ind p fokuspunktet [MF]
1 TrykpINFO-knappenforatzoomeindpmidten
afskrmen.
2 Brugkontrolhjulettilatfokuseremanuelt.
FGkanbrugesistedetforkontrolhjulet.
3 Dukanannulleremanuelfokuseringvedattrykke
pINFO-knappen.

Brug af vrige funktioner


37 DA
Valg af fokuseringsml
AnbringAF-sgefeltetforatfokuserepmotiver,derikke
erimidtenafbilledet.
1
Tryk p H (P) for at f vist skrmen med
AF-sgefelt.
2
Brug FGHI til at markere AF-fokuseringsml,
og tryk p A for at vlge.
HvismarkrenfyttesudenforAF-sgefeltet,
vlgesalleml.
Hvis alle ml er omgivet af en grn ramme
Kameraetvlger
automatiskblandt
de11fokuseringsml.
Hvis t ml er omgivet af en grn ramme
Kameraetvilfokusere
pmotivetidetvalgte
fokuseringsml.

Brug af fash
Dukanvlgedenfashindstilling,derpasserbedsttil
optageforholdene.
1
Skub p fashkontakten for at hve fashen.
2
Tryk p I (#) for at vise valgmuligheder
for fash.
3
Brug HI til at markere et valg, og tryk
p A for at vlge.
Indstilling Beskrivelse
FlashAuto
Flashenudlsesautomatiskunder
drligelysforholdellerimodlys.
Redeye
Udsendersmglimtforatundg
rdejnepbillederne.
FillIn
Flashenudlsesaltiduanset
lysforhold.
Red-Eye+Fill-In
Flashenudsendersmglimtforat
undgrdejne,frdenudlses.
Flashenudlsesmedhveroptagelse.
FlashOff Flashenudlsesikke.
Full
Tilbrugere,derforetrkker
manuelbetjening.Flashensstyrke
udtrykkessomenbrkdelaffuld
styrke:fuld,1/4,1/16,eller1/64.
1/4
1/16
1/64
Flashenermuligvisikketilgngeligvedvisse
kameraindstillinger.
38 DA
Serieoptagelse/brug af selvudlseren
Kameraettagerbilleder,mensudlserenertrykkethelt
ned.Alternativtkanselvudlserenanvendestilselv-eller
gruppeportrtterellertilatreducerekamerarystelser,nr
kameraetermonteretpetstativellerpandenmde
holdesfast.
1
Tryk p G (jY) for at vise seriemulighederne.
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
Indstilling Beskrivelse
Single
Deroptagesetbillede,hvergang
dertrykkespudlseren.
Sequential
*1
Tagerserieoptagelsermed
fokus,lysstyrke(eksponering)og
hvidbalancefordetfrstebillede.
High-Speed1
Kameraettagerserieoptagelser
vedhurtigerehastighedend
i[Sequential].
High-Speed2
Kameraettagerserieoptagelser
vedhurtigerehastighedend
i[High-Speed1].
BKT
*2
Serieoptagelse,derautomatisk
variererindstillingerforhvert
billede(bracketing).
Y12sec
Selvudlserlampenlyser
ica.10sekunder,blinker
ica.2sekunder,ogderefter
tagesbilledet.
Y2sec
Selvudlserlampen,blinker
ica.2sekunder,ogderefter
tagesbilledet.
*1
Billedhastighedenvarierermedoplsningen(s.41).
*2
Bracketingertilgngelig,nr[AE-BKT]eller[WB-BKT]
ervalgtunder[BracketSettings](s.48).
Rdje-reduktion(s.37)erikketilgngelig
vedindstillingen[Sequential].Flashenslukkes
automatisk,nr[High-Speed1]eller[High-Speed2]
ervalgt.
Oplsningenerfastsattil25601920,og
ISO-indstillingenerfastsattil[ISOAuto],nr
[High-Speed1]eller[High-Speed2]ervalgt.
Selvudlserfunktionenslsautomatiskfraefterhvert
billede.
Sdan sls selvudlseren fra, nr den
er startet
Trykp-knappen.
Justering af lysstyrken
(eksponeringskompensation)
Denstandardlysstyrke(korrekteksponering),derindstillesaf
kameraetudfraoptagefunktionen(undtagenvedA,M,
SCN),kangreslysereellermrkereforatopnden
nskedeoptagelse.
1
Tryk p F (F) for at vise valgmulighederne
for eksponeringskompensation.
2
Brug HI til at markere vrdien, og tryk
p A for at vlge.
Gre skrmen lysere
Dukanmidlertidigtgeskrmenslysstyrkevedattrykke
pINFO-knappenogholdedennede.Lysstyrkevender
tilbagetilnormalstyrke,hvisderikkeudfresnogen
handlingi10sekunder.
39 DA
Valg af ISO indstilling
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug
FG til at markere ISO indstillingen.
P AUTO
ISO
AUTO
ISO
F5.0 F5.0 +2.0 +2.0 1/100 1/100 ISO Auto ISO Auto
L N
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
100 125 160 200 250 320
ISOflsomhed
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
Indstilling Beskrivelse
ISOAuto
Kameraetindstillerflsomheden
automatisk,sdenpassertil
motivet.
Vrdi
ISOindstillingenfaststtestilden
valgtevrdi.
SelvomenlavISOvrdibetyderlilleflsomhed,kan
dutageskarpebillederiomgivelsermedmegetlys.
Hjerevrdierbetyderhjereflsomhed,hvorder
kantagesbilledermedenhurtiglukkertidiomgivelser
medsvagtlys.Hjflsomhedgiverdogstjp
billedet,hvilketkanfbilledettilatsekornetud.
Behandlingsmuligheder
Vlgenbilledfunktion,oglavindividuelletilpasningeraf
kontrast,skarphed,ogandreparametre.ndringerne
forhvertbilledelagressrskilt.
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug
FG til at markere billedfunktionen.
P
Vivid Vivid
L N
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
Billedfunktion
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
Indstilling Beskrivelse
Vivid Giverlevendefarver.
Natural Givernaturligefarver.
Muted Giverafdmpedenuancer.
Portrait Giversmukkehudnuancer.
Monotone Giversort/hvidfarve.
Srskilte justeringer til indstillinger
Markerenindstillingioptagemenuen,ogtrykpIforat
viseyderligereparametre.[PictureMode](s.45).
40 DA
Justering til et naturligt farveskema
(hvidbalance)
Foratopnmerenaturligefarverkanduvlge
enhvidbalanceindstilling,derpassertilmotivet.
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug
FG til at markere hvidbalance.
P AUTO
WB
AUTO
WB
WB Auto WB Auto
L N
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
Hvidbalance
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
Indstilling Beskrivelse
WBAuto
Kameraetindstillerhvidbalancen
automatisk,sdenpassertil
motivet.
Sunny Tiloptagelseudendrsiskyfritvejr.
Shadow
Tilfotograferingafudendrs
motiveriskyggeisolskinsvejr.
Cloudy Tiloptagelseudendrsiskyetvejr.
Incandescent Tiloptagelseigldelampelys.
Fluorescent
Tiloptagelserihvidtlysfra
lysstofrr(kontorbelysningosv.).
Underwater Tilundervandsfotografering.
Indstilling Beskrivelse
OneTouch
Vlges,nrethvidtellergrtmotiv
brugestilatmlehvidbalancen,og
motiveteriblandetbelysningeller
oplysesafenukendttypefash
ellerandenlyskilde.
Enkelt-tryks hvidbalance
Mlhvidbalancenvedatkomponereetbilledeafetstykke
papirellerenandenhvidgenstandunderdenbelysning,
dervilblivebrugttildetendeligefoto.
1 Nrduharvalgt[OneTouch],skaldutrykke
pINFO-knappen.
2 Komponerenhvidgenstandpskrmen.
Komponermotivet,sdetfylderskrmenud,
ogderikkefalderskyggerpdet.
3 Trykudlserenheltned.
Valgmulighederneforenkelt-trykshvidbalancevises.
4 Marker[Yes],ogtrykpA.
Vrdiengemmessomenforudindstillet
hvidbalanceindstilling.
Vrdiengemmes,indtilennyvrdimles,ogden
mistesikke,selvomkameraetslukkes.
Srskilte justeringer til indstillinger
Markerenindstillingioptagemenuen,ogtrykpIforat
viseyderligereparametre.[WB](s.46)

41 DA
Valg af sideforhold
Vlgsideforhold(forholdetmellemhjdeogbredde)til
nyebilleder.Vlgmellem[4:3](standard),[16:9],[3:2]
eller[6:6],afhngigtafdinekreativensker.
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug FG
til at markere sideforholdet.
L N
P
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
4:3 16:9 3:2 6:6
36482736 36482736
Formatforhold
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
JPEG-billederbeskrestildetvalgtesideforhold,
RAW-billederbeskresikke,mengemmesistedet
sammenmedoplysningeromdetvalgtesideforhold.
NrRAW-billedergengives,visesdetvalgte
sideforholdmedenramme.
Valg af oplsning til billeder
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug FG
til at markere oplsning.
L N
P
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
36482736 36482736
L N L F RAW MF 11 S F RAW +
L F
Oplsning
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
Understttede optagefunktioner
VlgmellemRAWogfreJPEG-funktioner.VlgetRAW+
JPEG-valgforatoptagebdeetRAW-ogetJPEG-billede
forhveroptagelse.
42 DA
Oplsning og optagelsesvalg
JPEG-funktionernekombinereroplsningen(Y,X,ogW)
ogkomprimeringsforholdet(FogN).
Oplsning
Komprimerings-
grad
Antal
pixel
Anvendelse
F
(Fine)
N
(Normal)
Y(Large) YF
*1
YN
*1
36482736
Vlgefter
denstrrelse,
sombilledet
vilblive
udskreveti.
X(Medium) XF XN
*1
32002400
25601920
16001200
W(Small) WF WN
*1
1280960
1024768
640480
Vlgestil
websteder
ellerbilleder,
somvilblive
udskrevet
ilillestrrelse.
*1
Standard.
DukanvlgedimensionerogkomprimeringafX
ogWbilleder.[XWSettings](s.47)
"Antalbillederderkangemmes/Kontinuerlig
optagelngde(flm)idenindbyggedehukommelse
ogpSD/SDHC/SDXC-hukommelseskort"(s.79)

Valg af en oplsning til flm


1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug FG
til at markere oplsning.
P
HD Quality HD Quality
HD SD
L N
h
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
00:03:21 00:03:21
Oplsning
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
Indstilling Beskrivelse
HDQuality
OptagHighDefnition(HD)flmmed
enoplsningp1280720.
SDQuality
Optagflmmeden
standardoplsningp640480.
43 DA
Justering af fashens styrke
Flashensstyrkekanjusteres,hvisduoplever,atmotivet
virkerovereksponeretellererundereksponeret,selvom
eksponeringenirestenafbilledeter,somdenskalvre.
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug FG
til at markere fashkompensation.
P
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
OFF OFF
AF AF
Flashkompensation
2
Brug HI til at markere vrdien, og tryk p A
for at vlge.
Flashkompensationerikketilgngeligsammenmed
elektroniskefashenheder,hvisMANUALervalgtsom
fash-styringsfunktion.
Flashkompensationsvrdien,dervlgesforkameraet,
lggestildenaktuellevrdiforelektroniskfash.
Valg af, hvordan kameraet mler
lysstyrke (lysmling)
Vlg,hvordankameraetmlerlysstyrke.
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug FG
til at markere lysmling.
P
ESP ESP
0.0 0.0
OFF OFF
AF AF
Lysmling
2
Brug HI til at markere et element, og tryk
p A for at vlge.
Indstilling Beskrivelse
ESP
Vlgenafbalancereteksponering
overhelebilledet.
Ctr-
Weighted
Mlingentagessometgennemsnit
forhelebilledetmedstrstvgt
pomrdetimidten.
Spot Kameraetmlermidtenafbilledet.
Hvis[ESP]vlgesvedoptagelseikraftigtmodlys,
kanmidtenafbilledetsemrkud.
44 DA
Brug af flter med neutral tthed (ND)
Brugkameraetsindbyggedeneutraltthedsfltertilat
reducerelysmngdenindikameraetvedlangsommere
lukkertiderogbredereblnde.
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug FG
til at markere ND-flteret.
P
ND Filter Off ND Filter Off
OFF OFF
0.0 0.0
OFF OFF
AF AF
OFF OFF
ND-flter
2
Brug HI til at markere [ND Filter On],
og tryk p A for at vlge.
Brug af ansigtsprioritering
Nransigtsprioriteringeraktiveret,indstillerkameraetfokus
ogeksponeringefterdetansigt,dervisesienramme.
1
Tryk p A for at vise livekontrol, og brug FG
til at markere ansigtsprioritering.
P
Face Priority On Face Priority On
OFF OFF
0.0 0.0
OFF OFF
AF AF
Ansigtsprioritering
2
Brug HI til at markere [Face Priority On],
og tryk p A for at vlge.
HvisduhaveAF-sgefeltetvist,skaldutrykke
pINFO-knappen.
3
Ret kameraet mod motivet.
Hvisderregistreresetansigt,vildetblivemarkeret
medenhvidkant.
4
Tryk udlseren halvt ned for at fokusere.
Nrkameraetfokusererpansigtetindenforden
hvidegrnse,bliverrammengrn.
5
Tryk udlserknappen resten af vejen ned for
at optage.
Ansigtsprioriteringglderkunfordenfrste
optagelseihversekvens,deroptagesunder
serieoptagelse.
Kameraetkanmuligvis,afhngigtafmotivet,
ikkeregistrereansigtetkorrekt.

45 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Menuer til optagefunktioner
Funktionensstandardindstillingerfremhvetmed .
Sdan gendannes optagefunktionernes standardindstillinger [Reset Photo Mode]
z(Kameramenu)ResetPhotoMode
Undermenu 2 Anvendelse
Yes
Gendannerstandardindstillingerneforflgendemenufunktioner.
AF-funktion(s.36)
Serieoptagelse/selvudlser(s.38)
Livekontrolelementer(s.39til44)

Flash(s.37)
Eksponeringskompensation(s.38)

Menufunktioneri
z
(Kameramenu)/A(flmmenu)(s.45til51)
No Deaktuelleindstillingervilikkeblivendret.
Valg af farvetone i billedet [Picture Mode]
z(Kameramenu)PictureMode
Undermenu 2 Anvendelse
Vivid Giverlevendefarver.
Natural Givernaturligefarver.
Muted Giverafdmpedenuancer.
Portrait Giversmukkehudnuancer.
Monotone Giversort/hvidefarver.
Detteelementkanogsbnesfralivekontrol."Behandlingsmuligheder(billedfunktion)"(s.39)
4 DA
Billedbehandlingsmuligheder
Markerenindstillingioptagemenuen,ogtrykpIforatjusteredeenkelteindstillinger.
Undermenu 3 Undermenu 4 Anvendelse
Contrast Justerkontrast.
Sharpness Justerskarphed.
Gradation Auto/Normal/HighKey/LowKey Vlgettoneomrde.
Saturation
*1
Juster,hvorlivligefarverer.
B&WFilter
*2
N:Neutral/Ye:Yellow/Or:Orange/
R:Red/G:Green
Tagerbillederisortoghvid.Farveridetoprindeligemotiv,
somsvarertildetvalgteflter,viseslysereidetsort-hvide
billede,menskomplementrefarvervisesmrkere.
Pict.Tone
*2
N:Neutral/S:Sepia/B:Blue/
P:Purple/G:Green
Vlgenfarvetoneformonokromebilleder.
*1
Omfatterikke[Monotone].
*2
Kun[Monotone].
ndringerikontrastharingenvirkningpandreindstillingerend[Normal].
Disseindstillingerkanikkejusteresmedlivekontrol.
Indstilling af et naturligt farveskema [WB]
z(Kameramenu)WB
Undermenu 2 Anvendelse
WBAuto Kameraetindstillerhvidbalancenautomatisk,sdenpassertilmotivet.
Sunny Tiloptagelseudendrsiskyfritvejr.
Shadow Tilfotograferingafudendrsmotiveriskyggeisolskinsvejr.
Cloudy Tiloptagelseudendrsiskyetvejr.
Incandescent Tiloptagelseigldelampelys.
Fluorescent Tiloptagelserihvidtlysfralysstofrr(kontorbelysningosv.).
Underwater Tilundervandsfotografering.
OneTouch
Vlges,nrethvidtellergrtmotivbrugestilatmlehvidbalancen,ogmotiveteriblandet
belysningelleroplysesafenukendttypefashellerandenlyskilde.
Detteelementkanogsbnesfralivekontrol."Justeringtiletnaturligtfarveskema(hvidbalance)"(s.40)
47 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Hvidbalancekompensation
Hvidbalancekompensationkanbrugestilatfnjusterehvertafdeforudindstilledehvidbalancevalg.
1 Markerethvidbalancevalg,ogtrykpI.
2 BrugHItilatmarkereenakse,ogbrugFGtilatvlgeenvrdi.
A (gul-bl):
Vlgpositivevrdierforvarmerefarver,negativevrdierforkolderefarver.
G (grn-magenta):
Vlgpositivevrdierforgrnnerenuancer,negativevrdierformagenta.
3 TrykpA,nrindstillingerneerfuldfrt.
Hvidbalancekompensationkanikkejusteresmedlivekontrol.
Valg af oplsning (X eller W) og komprimering [X W Settings]
z(Kameramenu)[XWSettings]
Undermenu 2 Undermenu 3 Anvendelse
Antalpixel
X:32002400/25601920/16001200
W:1280960/1024768/640480
Vlgbilledoplsningenipixel.
Komprimering
Fin Vlgestilbilledermedfnkvalitet.
Normal Vlgestilbilledermednormalkvalitet.
"Valgafoplsningtilbilleder"(s.41)

48 DA
Indstilling af fash [Flash Settings]
z(Kameramenu)[FlashSettings]
Undermenu 2 Undermenu 3 Anvendelse
#Slow
Off/On Vlg,omduvilbrugelangelukkertider,nrdubrugerfash.
#Sync #Sync1/#Sync2
Styrtidsfaktorenforfash.(Hvis[#Sync1]vlges,udlsesblitzen
straksefter,atudlserenbnes.Hvis[#Sync2]vlges,udlses
fashen,ligefrudlserenlukker,sbevgendelyskilderserudtilat
bliveefterfulgtaflysstrmme.)
#RCMode
Off/On Vlg,omduvilbrugeentrdlsfash.
Bemrk,atnrderervalgt[On]i[#RCfunktion],tagesderkunbilleder,hvisderbrugesentrdlsfash.
Valg af kompensering og antal billeder [Bracket Settings]
z(Kameramenu)[BracketSettings]
Undermenu 2 Anvendelse
AEBKT
*1
Off/3f0.3EV/3f0.7EV/
3f1.0EV/3f1.3EV/3f1.7EV
Varierereksponeringenoverensekvensptreoptagelser.(Kameraet
tagertreoptagelser,mensudlserknappenertrykketheltned;den
frsteveddenmlteeksponeringsvrdi,detandetunderogden
tredjeoverdenmltevrdimeddenvalgtekompensering.)
WBBKT
A-B(gulbl):
Off/3f2Step/3f4Step/
3f6Step
G-M(grnmagenta):
Off/3f2Step/3f4Step/
3f6Step
Hvergangdertagesetbillede,opretterkameraettrebilleder,hvermed
sinegenfarvetone(hvidbalance)iretningenA-BellerG-M.
*1
Eksponeringenmodifceresvedatvarierelukkertidogblnde(P-funktion),lukkertid(A-funktion)ellerblnde(S-funktion).
Dervilikkeblivetagetbilleder,hvisderikkeertilstrkkeligpladsphukommelseskortettilallebillederne
ibracketing-sekvensen.
Kompenseringenlggestildenvalgtevrdiforeksponeringellerhvidbalancekompensation
49 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Optagelse ved strre forstrrelse end
optisk zoom [Digital Zoom]
z(Kameramenu)DigitalZoom
Undermenu 2 Anvendelse
Off Deaktiverdigitalzoom.
On Aktiverdigitalzoom.
[DigitalZoom]erikketilgngelig,nr[SuperMacro]
(s.36)ervalgt.
Indstillingenfor[DigitalZoom]pvirker
zoomindikatorensudseende.
"Optagelsemedstrreforstrrelse"(s.22)
Reducere slring forrsaget af
kamerarystelser, nr der optages
[Image Stabilizer]
z(Kameramenu)ImageStabilizer
Undermenu 2 Anvendelse
Off
Billedstabiliseringerdeaktiveret.
Detteanbefales,nrderoptages
medkameraetfastgjortpetstativ
ellerenandenstabiloverfade.
On Billedstabiliseringeraktiveret.
Hvis[Til]ervalgtfor[ImageStabilizer],kankameraet
lavestj,nrudlserentrykkesned.
Billedstabiliseringharmuligvisingenvirkning,hvis
kamerarystelserneerforkraftige.
Hvislukkertidenermegetlangsom,f.eks.vedoptagelse
afbillederomnatten,er[ImageStabilizer](billeder)
muligvisikkeeffektiv.
Optagelse af billeder med
konverteringsoptik [1]
z(Kameramenu)1
Undermenu 2 Anvendelse
Off
Vlgesvedoptagelseafbilleder
udenkonverteringsoptik.
TCON-17
Vlgesvedoptagelseafbilleder
meddenanfrtekonverteringsoptik
(ekstraudstyr).
Nrenkonverteringsoptikermonteret,kanden
indbyggedefashforrsagevignettering,hvorskygger
fraforsatslinsenvisespbillederne.
Nrenkonverteringsoptikermonteret,kandettage
lngeretidforkameraetatfokusere.
KonverteringsoptikadapterCLA-12(kbesseparat)
krvesforatsttekonverteringsoptikkenpkameraet.
50 DA
Brug af AF-hjlpelyset til at fokusere p
drligt oplyste omrder [AF Illuminat.]
z(Kameramenu)AFIlluminat.
Undermenu 2 Anvendelse
Off AF-hjlpelysetanvendesikke.
On
Nrudlserentrykkeshalvtned,
tndesAF-hjlpelysetforatsttte
fokuseringen.
AFilluminator
Visning af billedet umiddelbart efter
optagelse [Rec View]
z(Kameramenu)RecView
Undermenu 2 Anvendelse
Off
Billedet,deroptages,visesikke.
Dettegrdetmuligtatforberede
dennsteoptagelse,mensmotivet
flgespskrmen.
On
Billedet,deroptages,blivervist.
Dettegiverbrugerenmulighedfor
hurtigtatkontrolleredetbillede,
derligeerblevettaget.
Selvvedindstillingen[On]kandugenoptage
optagelsen,mensbilledetvises.
Visning af indikatorer [Info Off]
z(Kameramenu)InfoOff
Undermenu 2 Anvendelse
10sec
Indikatorernefjernesautomatisk
fraskrmen,hvisderikkeudfres
nogenhandlingi10sekunder.
Hold
Indikatorernevisesaltidunder
optagelse.
Indikatorer,deraltidvises,kan"fastbrnde"
skrmen."Skrm"(s.84)
51 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Panoramavalg [Panorama]
z(Kameramenu)Panorama
Undermenu 1 Anvendelse
Auto
Trebillederoptagesogkombineres
afkameraet.Brugerenkomponerer
kunoptagelserne,ssgefelterne
ogmarkrerneoverlapper
hinanden,hvorefterkameraet
automatiskaktivererudlseren.
Manual
Trebillederoptagesogkombineres
afkameraet.Brugerenkomponerer
optagelsernemedstyrerammen
ogaktivererudlserenmanuelt.
PC
Deoptagnebillederkombinerestil
etpanoramabilledevedhjlpafPC
programmet.
Dukanfndeoplysningerominstalleringaf
pc-programmet,se"Opladningafbatterietog
opstningmeddenmedflgendeCD"(s.14).
Oplsningen(s.41)faststtestil16001200,
nr[Auto]eller[Manual]ervalgt.
Fokus,eksponering(s.38),zoomindstilling(s.22)og
hvidbalance(s.40)lses,nrdetfrstebilledetages.
Flashen(s.37)lsestil$(FlashOff)-funktion.
Optagelse af panoramaer
"Oprettelseafpanoramabilleder([~Panorama])"(s.32)
Valg af flmoplsning [Movie Resolution]
A(Filmmenu)MovieResolution
Undermenu 2 Anvendelse
HDQuality
Optagflmmedhjoplsning
p1280720.
SDQuality
Optagflmmedstandardoplsning
p640480.
"Antalbillederderkangemmes/Kontinuerlig
optagelngde(flm)idenindbyggedehukommelse
ogpSD/SDHC/SDXC-hukommelseskort"(s.79)
Detteelementkanogsbnesfralivekontrol."Valgaf
enoplsningtilflm"(s.42)
Optagelse af lyd til flm [R]
A(Filmmenu)R
Undermenu 2 Anvendelse
Off Deroptagesikkelyd.
On Deroptageslyd.
52 DA
Menuer til gengive-, redigerings- og printfunktioner
Automatisk gengivelse af billeder
[Slideshow]
q(Gengivemenu)Slideshow
Undermenu 2 Undermenu 3 Anvendelse
Start
Starter
lysbilledvisningen.
BGM
Off/
Cosmic/
Breeze/
Mellow/
Dreamy/
Urban
Vlgbaggrundsmusik.
Slide
All/Still
Picture/Movie
Vlgerdetindhold,
derskalindg
ilysbilledvisningen.
SlideInterval
2-10
sekunder
Vlgtidsrummet,fr
detnstelysbillede
vises.
Movie
Interval
Full/Short
Vlg,omduvilvise
heleflmellerkun
endelafhverflm.
TrykunderlysbilledvisningpIforatgetbillede
fremogHforatgetbilledetilbage.
Redigering af billeder
[RAW Data Edit]/[JPEG Edit]
q(Gengivemenu)Edit
RAWDataEdit/JPEGEdit
1 Visbilledet,derskalredigeres,ogtrykpQ.
[RAWDataEdit]vises,hvisbilledeteret
RAW-billede,[JPEGEdit],hvisdeteret
JPEG-billede.
2 Marker[RAWDataEdit]eller[JPEGEdit],ogtrykpQ.
[RAW Data Edit]
OpretenJPEG-kopiafetRAW-billede.
JPEG-kopienbehandlesmeddeindstillinger,
deraktueltergemtikameraet.Justerkameraets
indstillinger,frduvlgerdennemulighed.

53 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
[JPEG Edit]
Vlgblandtflgendemuligheder:
Undermenu 2 Anvendelse
ShadowAdj Lysnermrkemotiverimodlys.
RedeyeFix
*1
Reducererdejneibilledertaget
medfash.
P
*2 Beskrbilleder.
Aspect
*2
Skiftformatforholdfra4:3(standard)til
[3:2],[16:9],eller[6:6].BrugFGHI
tilatmarkerebeskringen,nr
formatforholdetervalgt.
Black&White Konverterbilledertilsort/hvid.
Sepia Konverterbilledertilsepia.
Saturation Juster,hvorlivligefarverer.
Q
*3
Konverterbilledertil1280960,
640480eller320240.
e-Portrait
*1
Grhudenpportrtmotivermere
glatoggennemsigtig.
*1
Ikketilgngeligvednoglebilleder.
*2
Glderkuntilbilledermedetformatforholdp4:3
(standard).
*3
Billedermedetandetformatforholdend4:3(standard)
konverterestildennrmesttilgngeligeoplsning.
Oplsningerstrreenddenoprindeligeoplsninger
ikketilgngelige.
[JPEGEdit]erikketilgngelig,hvisderikkeer
tilstrkkeligpladsphukommelseskortetellerved
RAW-billeder,billederdererblevetbehandletp
encomputerellerbillederoptagetmedetandet
kameramrke.
Retouchering af rde jne i billeder taget
med fash [Redeye Fix]
1 VlgetbilledemedHI,ogtrykpA.
Denredigeredekopigemmessometseparat
billede.
Dennevalgmulighedharmuligvisikkevirkningved
noglebilleder.
Kvalitetenafdenretoucheredekopikanvrelavere
endoriginalen.
Beskring af et billede [P]
1 VlgetbilledemedHI,ogtrykpA.
2 Angivbeskringensstrrelsemedzoomknappen,
ogbrugFGHI tilatplacerebeskringen.
Crop
Set
3 TrykpA,nrduharvalgtbeskringen.
Denredigeredekopigemmessometseparat
billede.

54 DA
Justering af livagtighed [Saturation]
1 VlgetbilledemedHI,ogtrykpA.
2 BrugFGtilatmarkeredennskedefarvemtning,
ogtrykpA.Virkningenkansespskrmenp
forhnd.
3 BrugFGtilatmarkere[Yes],ogtrykpA.
Denredigeredekopigemmessometseparat
billede.
ndring af billedoplsning [Q]
Undermenu 3 Anvendelse
1280960
Kopieretstortbilledeien
oplsning,deregnersigtilprintning
ipostkortstrrelse.
640480
Kopieretstortbilledeienoplsning,
deregnersigtile-mailellerinternettet.
320240
1 VlgetbilledemedHI,ogtrykpA.
2 BrugFGtilatmarkereenoplsning,ogtrykpA.
Denredigeredekopigemmessometseparat
billede.
Tilfjelse af lyd til billeder [R]
q(Gengivemenu)EditR
Undermenu 2 Anvendelse
No Deroptagesikkelyd.
RStart
Derkanoptageslydioptil
30sekunder,mensetfotografvises,
sdukanoptagekommentarereller
indtrykiforbindelsemedbilledet.
Erase
Sletlyd,dereroptagetsammen
medetbillede.

[R Start]
1 VlgetbilledemedHI.
2 Retmikrofonenmodlydkilden.
Mikrofon
3 BrugFG tilatmarkere[RStart],ogtrykpA.
Optagelsenstarter.
[Erase]
1 BrugHItilatvlgeetbillede,derermarkeretmed
etH-ikon.
2 BrugFG tilatmarkere[Erase],ogtrykpA.
Lydenslettes.

55 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Sdan gemmes printkodninger
i billeddata [Print Order]
q(Gengivemenu)PrintOrder
"Printkodninger(DPOF)"(s.68)
Dukankunbrugeprintkodningtilbilleder,deroptages
petkort.
Sletning af billeder [Erase]
q(Gengivemenu)Erase
Undermenu 1 Anvendelse
AllErase
Allebillederidenindbyggede
hukommelseellerpkortetslettes.
Sel.Image
Kunindividuellebilledervlges
ogslettes.
Erase Sletterdetvistebillede.
Billederidenindbyggedehukommelsekankunslettes,
nrderikkeerindsatnogethukommelseskort.
Billederpethukommelseskortkankunslettes,hvis
detijeblikketerindsatikameraet.
Slettesikredebillederkanikkeslettes.
Sdan vlges og slettes billeder enkeltvist
[Sel. Image]
1 BrugFGtilatmarkere[Sel.Image],ogtrykpA.
2 BrugFGHItilatvlgedetbillede,derskalslettes,
ogtrykpAforatfjemarkeringenRtilbilledet.
DrejzoomknappentilTforatviseen
enkeltbilledskrm.DrejzoomknappenmodW
foratvendetilbagetilindeksvisningen.
44
22
Sel. Image
Erase/Cancel
4/30
Rmarkering
3 Gentagtrin2foratvlgedebilleder,derskalslettes,
ogtrykpknappenforatslettedevalgtebilleder.
4 BrugFGtilatmarkere[Yes],ogtrykpA.
Debilleder,derermarkeretmedR,slettes.
Sdan slettes alle billeder [All Erase]
1 BrugFGtilatmarkere[AllErase],ogtrykpA.
2 BrugFGtilatmarkere[Yes],ogtrykpA.

5 DA
Slettesikring af billeder [?]
q(Gengivemenu)?
Slettesikredebillederkanikkeslettesmed[Erase]
(s.25,55),[Sel.Image]eller[AllErase](s.55),menalle
billederslettesmed[MemoryFormat]/[Format](s.57).
1 BrugHItilatvlgeetbillede.
2 TrykpA.
TrykpAigenforatannullereindstillingerne.
3 Gentagtrin1og2foratslettesikreferebilleder,
ogtrykpknappen.
Rotering af billeder [Rotate]
q(Gengivemenu)Rotate
1 BrugHItilatvlgeetbillede.
2 TrykpAforatroterebilledet.
3 Gentagtrin1og2foratvlgeindstillingerforandre
billeder,ogtrykp-knappen.
Dennyebilledretninggemmes,selvomkameraet
slukkes.

57 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Menuer til andre kameraindstillinger
Lagring af brugerdefnerede indstillinger
[Custom Mode Setup]
x(Opstningsmenu)CustomModeSetup
Undermenu 2 Anvendelse
Set Gemaktuelleindstillinger.
Reset
*1
Sletgemteindstillinger.
*1
IndstillingervendertilbagetilP-funktion.
Fuldstndig sletning af data
[Memory Format]/[Format]
x(Opstningsmenu)MemoryFormat/Format
Frformateringenskaldusrgefor,atderikkeer
vigtigedataidenindbyggedehukommelseeller
pkortet.
Kortskalformateresmeddettekamerafrfrste
brugellerefterathavevretanvendtmedandre
kameraerellercomputere.
Undermenu 2 Anvendelse
Yes
Fuldstndigsletningafbilleddata
idenindbyggedehukommelse
*1

ellerpkortet(glderogs
slettesikredebilleder).
No Annullererformateringen.
*1
Srgforatfjernekortet,frdenindbyggede
hukommelseformateres.
Kopiering af billeder fra den indbyggede
hukommelse til kortet [Backup]
x(Opstningsmenu)Backup
Undermenu 2 Anvendelse
Yes
Sikkerhedskopiererbilleddataene
idenindbyggedehukommelseover
pkortet.
No Annullerersikkerhedskopieringen.
Dettagernogentidatsikkerhedskopieredata.
Kontrollr,atbatteriethartilstrkkeligstrm,
frdustartersikkerhedskopieringen.
58 DA
Valg af metode til forbindelse af kameraet
med andre enheder [USB Connection]
x(Opstningsmenu)USBConnection
Undermenu 2 Anvendelse
Auto
USB-valgmulighedernevises,nr
kameraetertilsluttettilenanden
enhed.
Opbevaring
Kameraethndteressomen
lagerenhed.
MTP
Vlgesvedoverfrselafbilleder
tilencomputer,derkrerWindows
VistaellerWindows7udenatbruge
detmedflgendecomputerprogram.
Print
Vlgesvedtilslutningtilen
PictBridge-kompatibelprinter.
Systemkrav
Windows
WindowsXP(ServicePack1eller
senere)/WindowsVista/Windows7
Macintosh MacOSXv10.3ellernyere
SelvvedcomputeremedUSB-portegaranteres
funktionenikke,hvis:
USB-porteerikkeindbyggede,mentilfjetvedhjlp
afetudvidelseskortelleretkort
Styresystemeterikkefabriksinstalleret,eller
computerenerhjemmebygget

Sdan tndes kameraet med


q-knappen [q Power On]
x(Opstningsmenu)qPowerOn
Undermenu 2 Anvendelse
Yes
Medknappenqtndeskameraet
igengivefunktion.
No
Kameraettndesikke.Duskal
trykkepn-knappenfor
attndekameraet.
Valg af kameraets lyd og lydstyrke
[Sound Settings]
x(Opstningsmenu)SoundSettings
Undermenu 2 Undermenu 3 Anvendelse
SoundType 1/2/3
Vlgerdenlyd,
derfrembringes
afkameraets
kontroller
(undtagen
udlseren).
qVolume
OFF(ingenlyd)eller
5lydstyrkeniveauer
Justerer
lydstyrkeved
billedgengivelse.
Volume
OFF(ingenlyd)eller
5lydstyrkeniveauer
Vlgerlydstyrken
fordenlyd,der
frembringes
afkameraets
kontroller
(undtagen
udlseren).
59 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Nulstilling af flnummereringen
[File Name]
x(Opstningsmenu)FileName
Mned:1tilC
(A=oktober,
B=november,
C=december)
Dag:01til31
Pmdd
Mappenavn Mappenavn Filnavn
DCIM 100OLYMP
999OLYMP
Pmdd0001.jpg
Pmdd9999.jpg
Automatisk
nummerering
Automatisk
nummerering
Undermenu 2 Anvendelse
Reset
Filnummereringennulstilles,nret
nytkortindsttes
*1
(vlges,nr
billederneordnesefterkort).
Auto
Nretnytkortindsttes,fortstter
fl-ogmappenummereringenfradet
forrigekort(vlges,nrbillederne
ordnesefterfl-ogmappenummer).
*1
Mappenummereringenernulstillettil100,
flnummereringentil0001.
Justering af CCD og
billedbehandlingsfunktionen
[Pixel Mapping]
x(Opstningsmenu)PixelMapping
Dennefunktioneralleredeforetagetaffabrikken,
ogdeterikkendvendigtatforetagedenumiddelbart
efterkbet.Ca.ngangomretanbefales.
Detbedsteresultatopnsvedatventemindstet
minutefter,atduhartagetellervistbilleder,frdu
udfrerpixelmapping.Hviskameraeterslukketunder
pixelmappingen,skalduudfredenigen.
Sdan indstilles CCD og
billedbehandlingsfunktionen
TrykpA,nr[Start](undermenu2)vises.
KameraetkontrollererogindstillerCCD
ogbilledbehandlingsfunktionensamtidig.
Justering af skrmens lysstyrke [s]
x(Opstningsmenu)s
Justering af skrmens lysstyrke
1 BrugFGtilatjustere(virkningenkanses
pskrmen),ogtrykderefterpA.
s
Back Set

0 DA
Visning af billeder p et tv [TV Out]
x(Opstningsmenu)TVOut
Forskelligelandeogregionerbenytterforskelligestandarderforvideosignaler.Frtilslutningafkameraetskal
duvlgeenvideosignalstandard,dermatcherden,somtv'etbenytter.
Undermenu 2 Undermenu 3 Anvendelse
VideoOut
NTSC
Vlgesvedtilslutningafkameraettiltvilandeellerregioner,hvor
deranvendesNTSC(f.eks.Nordamerika,Taiwan,KoreaogJapan).
PAL
Vlgesvedtilslutningafkameraettiltvilandeellerregioner,hvor
deranvendesPAL(f.eks.EuropaogKina).
HDMIOut 480p/576p/720p/1080i VlgetHDMI-udgangsformat.
HDMIControl
Off Gengivelseudfresvedhjlpafkontrollernepkameraet.
On Gengivelseudfresvedhjlpaftv'etsfjernbetjening.
Kameraetsfabriksindstillingervariererefterlandetellerregionen,hvorkameraetblevsolgt.
Visning af billeder p et tv
Brug af et AV-kabel
1Fkameraetsvideosignalformat([NTSC]/[PAL])tilatpassemeddet,deranvendesaftv'et.
2Slutkameraettiltv'et.
Tilsluttestv'etsvideo-(gul)
oglydindgang(hvid).
AV-kabel(medflger)
Multistik
Stikdksel
1 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Brug af et HDMI-kabel
1Fkameraetsvideosignalformat([480p/576p]/[720p]/[1080i])tilatpassemeddet,deranvendesaftv'et.
2Slutkameraettiltv'et.
Valget[1080i]giverprioritettil1080iHDMI-udgangen.Hvistv'etikkeerkonfgurerettil1080i-input,skifterkameraet
format,frsttil720p,oghvisdetteikkeerunderstttet,stil480pogendeligtil576p.Dukanfndeoplysningerom
ndringerafindstillingernefortv'etsHDMI-indgangidenbetjeningsvejledning,derfulgtemedtv'et.
HDMI-kabletmikketilsluttes,nrkameraetersluttettilencomputerellerandenenhedvedhjlpafUSB-kablet.
SluttilHDMI-stikketptv'et.
HDMI-mikrostik
CB-HD1typeDHDMI-kabel
(slgesseparat)
Stikdksel
TypeD(CB-HD1)
TypeC
3Tndfortv'et,ogvlgdenHDMI-indgang,somkameraetertilsluttet.
Sedenbetjeningsvejledning,derfulgtemedtv'et,foryderligereoplysninger.
4 Tndkameraet,ogbrugHI tilatvisebilleder.
BrugetHDMI-kabel,derpasserkameraetsHDMI-mikrostikogtv'etsHDMI-stik.
Nrkameraetogtv'eterforbundetmedbdeetAV-kabelogetHDMI-kabel,vilHDMI-kablethaveforrang.
Billederogandreoplysningerkanblivebeskrettilvisningptv.
2 DA
Brug af en fjernbetjening
1Vlg[On]for[HDMIControl],ogslukkameraet.
2Slutkameraettiltv'etvedhjlpafetHDMI-kabel.
"BrugafetHDMI-kabel"(s.61)
3Tndfrsttv'et,ogtndderefterkameraet.
Flgskrmvejledningenptv'ettilatbetjene
kameraet.
Pnogletv'erkanbetjeningikkeudfresmedtv'ets
fjernbetjening,selvombetjeningsvejledningenvises
pskrmen.
Hvisdetikkeermuligtatforetagebetjeningmedtv'ets
fjernbetjening,skaldustille[HDMIControl]p[Off]og
brugekontrollernepkameraet.
Reduktion af strmforbrug mellem
optagelserne [Sleep]
x(Opstningsmenu)Sleep
Undermenu 2 Anvendelse
20sec/1min/3min/
5min
Skrmenslukkerautomatiskfor
atsparepbatteriet,nrderikke
udfreshandlinger(dvalefunktion).
Vlgforsinkelsen,frkameraet
skiftertildvalefunktion.
Hvisderikkeudfresnogenhandlingericirka
12minutterefter,atkameraetskiftertildvalefunktion,
vilkameraetautomatiskslukke.
Annullering af dvalefunktion
Trykpudlserenellerenpilknap,ellerdrejomskifteren.

ndring af menusproget [W]


x(Opstningsmenu)W
Undermenu 2 Anvendelse
Sprog
Dukanndredetsprog,som
menuerogfejlmeddelelser
visesp.
1 BrugFGHItilatvlgeditsprog,ogtrykp
A-knappen.
Indstilling af dato og tid [X]
x(Opstningsmenu)X
"Dato,tid,tidszoneogsprog"(s.18)
Sdan vlges rkkeflgen for visning
af dato
1 TrykpI,nrduharindstilletminutter,ogbrugFG
tilatvlgeendatovisningsrkkeflge.
Y M D Time
2011 Y/M/D . . 02 26 12 30
X
Cancel Set
Datorkkeflge
2 TrykpA,nrindstillingerneerfuldfrt.
3 DA
For oplysninger om brug af menuerne, se "Brug af Menuerne" (s. 6).
Skift mellem tidszoner for hjemmet og rejsemlet [World Time]
x(Opstningsmenu)WorldTime
Duvilikkekunnevlgeentidszonevedhjlpaf[WorldTime],hviskameraetsurikkefrsterblevetindstilletved
hjlpaf[X].
Undermenu 2 Undermenu 3 Anvendelse
Home/Alternate
x Tidenitidszonenfordithjem(tidszonen,derervalgtforxiundermenu2).
z Tidenitidszonenforrejsemlet(dentid,derervalgtforziundermenu2).
x
*1
Vlghjemmetstidszone(x).
z
*1,2
Vlgrejsemletstidszone(z).
*1
Iomrder,deranvendersommertid,skaldubrugeFGforatslsommertid([Summer])til.
*2
Nrduvlgerentidszone,vlgerkameraetautomatisktidsforskellenmellemdenvalgtezoneoghjemmetstidszone
(x)foratvisetidenirejsemletstidszone(z).
4 DA
Printning
Direkte printning (PictBridge
*1
)
VedatsluttekameraettilenPictBridgekompatibelprinter
kanduprintebillederdirekteudenatbrugeencomputer.
Seprinterensbetjeningsvejledningforatfndeudaf,om
dinprinterundersttterPictBridge.
*1
PictBridgeerenstandard,derbrugesvedtilslutningaf
digitalkameraerogprinterefraforskelligeproducenter
ogprintebillederdirekte.
Deprinterindstillinger,papirformaterogandre
parametre,derkanindstillesmedkameraetafhnger
afdenprinter,derbruges.Sebetjeningsvejledningen
tilprinterenforyderligereoplysninger.
Seprinterensbetjeningsvejledningforyderligere
oplysningeromtilgngeligepapirformater,ilgning
afpapirogistningafblkpatroner.
Printning af billeder med printerens
standardindstillinger [Easy Print]
Iopstningsmenuenskal[USBConnection](s.58)
indstillestil[Print].
1
Vis det billede, der skal printes p skrmen.
"Visningafbilleder"(s.23)
2
Tnd printeren, og slut kameraet til printeren.
USB-kabel
(medflger)
Multistik
Custom Print
Easy Print Start
Y-knap
Stikdksel
3
Tryk p I for at starte printningen.
4
Hvis du vil printe et nyt billede, skal du
bruge HI til at vlge et billede og trykke
p A.
5 DA
Sdan afsluttes printningen
Nretvalgtbilledevisespskrmen,skaldutageUSB
kabletudafkameraetogprinteren.
Exit Print
ndring af printerens indstillinger
[Custom Print]
1
Flg trin 1 og 2 i [Easy Print] (s. 64),
og tryk p A.
2
Brug FG til at markere den nskede
printfunktion, og tryk p A.
Print
All Print
Multi Print
All Index
Print Order
Print Mode Select
Exit Set
Undermenu 2 Anvendelse
Print Detitrin5valgtebilledeprintes.
AllPrint
Allebillederidenindbyggede
hukommelseellerpkortetprintes.
MultiPrint
Etbilledeprintesiforskellige
formater.
AllIndex
Derprintesetindeksover
allebillederidenindbyggede
hukommelseellerpkortet.
PrintOrder
*1
Derprintesbillederudfra
printkodningsdatapkortet.
*1
[PrintOrder]kankunbruges,nrderiforvejener
oprettetprintkodninger."Printkodninger(DPOF)"(s.68)
3
Brug FG til at markere [Size] (undermenu 3),
og tryk p I.
Hvisskrmen[Printpaper]ikkevises,er[Size],
[Borderless]og[Pics/Sheet]indstillettilprinterens
standard.
Printpaper
Back Set
Standard Standard
Borderless Size
DA
4
Brug FG til at vlge indstillingen [Borderless]
eller [Pics/Sheet], og tryk p A.
Undermenu 4 Anvendelse
Off/On
*1
Billedetprintesmedenramme
omkring([Off]).
Billedetprintes,sdetfylderhele
papiret([On]).
(Antalletafbilleder
pr.arkvarierer
afhngigtaf
printeren)
Derkankunvlgesetantal
billederpr.ark([Pics/Sheet]),hvis
[MultiPrint]blevvalgtitrin2.
*1
Detilgngeligeindstillingerfor[Borderless]varierer
afhngigtafprinteren.
Hvisdervlges[Standard]itrin3og4,printes
billedetmedprinterensstandardindstillinger.
Single Print More
Print
4/30 10 10
11/02/26 11/02/26 100-0004 100-0004 12:30 12:30
5
Brug HI til at vlge et billede.
6
Tryk p F for at oprette en printkodning for
det aktuelle billede. Tryk p G for at foretage
detaljerede printerindstillinger for det aktuelle
billede.
Sdan vlges detaljerede printerindstillinger
1 BrugFGHItilatvlgeindstillingen,ogtrykpA.
<x
Date
File Name
1
Without
Without
P
Print Info
Exit Set
Undermenu 5 Undermenu 6 Anvendelse
<
0til10 Dettevlgerantalprint.
Date With/Without
Hvisduvlger[With],
printesbilledernemed
dato.
Hvisduvlger[Without],
printesbillederneuden
dato.
FileName With/Without
Hvisduvlger[With],
printesflnavnet
pbilledet.
Hvisduvlger[Without],
printesflnavnetikke
pbilledet.
P
(Fortsttertil
indstillings-
menuen.)
Dettemarkererendelaf
billedettilprintning.
7 DA
Sdan beskres et billede [P]
1 Brugzoomknappentilatvlgebeskringsrammens
strrelse,ogbrugFGHItilatfytterammen;
trykderefterpA.
Set
2 BrugFGtilatmarkere[OK],ogtrykpA.
Set Back
OK
Cancel
P
7
Gentag eventuelt trin 5 og 6 for at vlge det
billede, der skal printes, vlg detaljerede
indstillinger og [Single Print] indstillingen.
8
Tryk p A.
Print
Cancel
Print Mode Select
Back Set
9
Brug FG til at markere [Print], og tryk p A.
Printningenbegynder.
Nr[OptionSet]vlgesi[AllPrint]-funktionen,
visesskrmen[PrintInfo].
Nrprintningenerafsluttet,visesmenuen
[PrintModeSelect].
Print
All Print
Multi Print
All Index
Print Order
Print Mode Select
Exit Set
Sdan annulleres printningen
1 Nr[DoNotRemoveUSBCable]vises,skaldutrykke
p-knappen,brugeFGtilatvlge[Cancel],
ogdereftertrykkepA.
Continue
Cancel
Print
Set
Do Not Remove USB Cable
Cancel
10
Tryk p -knappen.
11
Nr meddelelsen [Remove USB Cable] vises,
skal du tage USB-kablet ud af kameraet og
printeren.

8 DA
Printkodninger (DPOF
*1
)
Nrdubrugerprintkodninger,gemmesantalprintog
indstillingforindfotograferingafdatoibilledoplysningerne
pkortet.Dettegrdetletatprintebilledernepenprinter
ellerfdemprintethosenprofessionelfotoserviceudbyder,
derundersttterDPOF,vedkunatbrugeprintkodningerne
pkortetudenencomputerelleretkamera.
*1
DPOFeretstandardformat,derbrugestillagringaf
automatiskeprintoplysningerfradigitalkameraer.
Dukankunopretteprintkodningerforbilleder,derer
gemtpkortet.Stetkortmedbillederikameraet,
frduopretterprintkodninger.
DPOFkodninger,dereroprettetpenanden
DPOFenhed,kanikkendresmeddettekamera.
ndringerskalforetagespdenoprindeligeenhed.
NrduopretternyeDPOFkodningermedkameraet,
slettesdeprintkodninger,derblevoprettetmedden
andenenhed.
DerkanoprettesDPOFkodningerforoptil999billeder
pr.kort.
Printkodning af enkeltbilleder [<]
1
Vis opstningsmenuen.
"Brugafmenuerne"(s.6)
2
I menuen q (gengivelse) skal du markere
[Print Order] og derefter trykke p A.
<
U
Print Order
Set Exit
3
Brug FG til at markere [<], og tryk p A.
4/30
11/02/26 11/02/26 100-0004 100-0004 12:30 12:30
Set
0
9 DA
4
Brug HI til at vlge et billede der skal
printkodes. Brug FG til at vlge antal.
Tryk p A.
Set Back
No
Time
Date
X
5
Brug FG til at markere et [X]-skrmvalg
(datoprint), og tryk p A.
Undermenu 2 Anvendelse
No Kunbilledetprintes.
Date Optagedatoenprintespbilledet.
Time
Optagetidspunktetprintesp
billedet.
Set Back
Print Order
Set
Cancel
1 ( 1) 1 ( 1)
6
Brug FG til at markere [Set], og tryk p A.
Sdan printkodes alle billeder
p kortet [U]
1
Flg trin 1 og 2 i [<] (s. 68).
2
Brug FG til at markere [U], og tryk p A.
3
Flg trin 5 og 6 i [<].
Nulstilling af alle printkodningsdata
1
Flg trin 1 og 2 i [<] (s. 68).
2
Brug FG til at markere enten [<] eller [U],
og tryk p A.
Reset
Keep
Print Ordered
Print Order Setting
Back Set
3
Brug FG til at markere [Reset], og tryk p A.
70 DA
Nulstilling af printkodningsdata
for valgte billeder
1
Flg trin 1 og 2 i [<] (s. 68).
2
Brug FG til at markere [<], og tryk p A.
3
Brug FG til at markere [Keep], og tryk p A.
4
Brug HI til at vlge billedet med den
printkodninger, som du vil annullere.
Brug FG til at indstille printantallet til "0".
5
Gentag eventuelt trin 4, og tryk derefter p A,
nr du er frdig.
6
Brug FG til at markere et [X]-skrmvalg
(datoprint), og tryk p A.
Indstillingerneanvendespderesterendebilleder
medprintkodningsdata.
7
Brug FG til at markere [Set], og tryk p A.

71 DA
Tip om brug
Hviskameraetikkefungererefterhensigten,ellerder
visesenfejlmeddelelsepskrmen,ogduikkeersikker
p,hvadduskalgre,skaldulsenedenstendeforat
lseproblemet.
Fejlfnding
Batteri
"Kameraet fungerer ikke, selvom batteriet er sat i".
Stetopladetbatteriikameraet,ogsrgfor,
atdetvenderkorrekt.
"IndsttelseafbatterietogSD/SDHC/SDXC-
hukommelseskort(slgesseparat)"(s.13),
"Opladningafbatterietogopstningmedden
medflgendeCD"(s.14),"Opladningafbatteriet
meddenmedflgendeUSB-netadapter"(s.17)
Batterietsydeevnekanvremidlertidigtnedsat
pgrundaflavtemperatur.Tagbatterierneud
afkameraet,ogvarmdemopvedatputtedem
ilommenietstykketid.
Kort/indbygget hukommelse
"Der vises en fejlmeddelelse".
"Fejlmeddelelse"(s.72)

Udlser
"Der tages ikke et billede, nr udlseren trykkes ned".
Annullerhvilefunktion.
Hvisderikkeudfresnogenhandlingidetangivne
tidspunkt,menskameraetertndt,vilkameraetskifte
tildvalefunktion,ogskrmenslukkesautomatisk.
Menskameraeteridvaletilstand,viltrykpudlseren
ikkehavenogenvirkning;foratgenskabenormale
funktionerskaldubetjenezoomknappenelleren
andenkontrolpkameraet.Hvisderikkeudfres
nogenhandlingerietstykketidefter,atkameraet
skiftertildvalefunktion,vilkameraetautomatisk
slukke.Brugn-knappentilattndekameraet.
Trykpq-knappenforatindstilleenoptagefunktion.
Ventmedattagebilledet,indtil#(opladningaffash)
holderopmedatblinke.
Skrm
"Vanskelig at afse".
Derkanvreopstetkondens
*1
.Slukforkameraet,
ogventtilkamerahusetharsammetemperatursom
omgivelserneogertrt,frdutagerbilleder.
*1
Derkanopstdugikameraet,nrdethurtigt
bringesfraetkoldtstedtiletvarmtogfugtigtrum.
"Der er lodrette linjer p skrmen".
Dettekanopst,hviskameraeterrettetmod
etmegetlystmotivunderenskyfrihimmel,osv.
Linjernekandogikkesespdetfrdigebillede.
"Lyset fanges p billedet".
Optagelsemedfashimrkeomgivelsergiveret
billedemedmangerefekser,nrfashenrammer
stvpartikleriluften.

72 DA
Dato- og tidsfunktion
"Dato- og tidsindstillinger vender tilbage
til standardindstillingen".
Hvisbatteriettagesudafkameraetogikkesttes
iigenica.endag
*2
,venderdato-ogtidsindstillingerne
tilbagetilstandardindstillingen,ogskalindstillesigen.
*2
Dentiddergr,frdato-ogtidsindstillingerne
vendertilbagetilstandardindstillingenvarierer,
afhngigtafhvorlngebatterierneharsiddet
ikameraet.
"Dato,tid,tidszoneogsprog"(s.18)
Diverse
"Kameraet laver en lyd, nr jeg optager billeder".
Kameraetkanaktivereoptikkenoglaveenlyd,selv
omderikkeudfresnogenhandling.Detskyldes,
atkameraetautomatiskstillerskarpt,sdeterklar
tiloptagelse.
Fejlmeddelelse
Nrenafnedenstendemeddelelservises
pskrmen,skaldulselsningsforslaget.
Fejlmeddelelse Afhjlpning
Card Error
Kortproblem
Istetnytkort.
Write Protect
Kortproblem
Kortetsskrivebeskyttelseskontakt
erindstillettil"LOCK"-siden.Frigiv
kontakten.
Memory Full
Problem i den indbyggede
hukommelse
Istetkort.
Sletunskedebilleder.
*1

Card Full
Kortproblem
Udskiftkortet.
Sletunskedebilleder.
*1

Fejlmeddelelse Afhjlpning
Power Off
Format
Card Setup
Set
Kortproblem
BrugFGtilatvlge[Format],og
trykpA.BrugderefterFGtilat
vlge[Yes],ogtrykpA.
*2
Power Off
Memory Format
Memory Setup
Set
Problem i den indbyggede
hukommelse
BrugFGtilatvlge[Memory
Format],ogtrykpA.Brug
derefterFGtilatvlge[Yes],
ogtrykpA.
*2
No Picture
Problem i den indbyggede
hukommelse/p kortet
Duskaltagebilleder,frdukan
fdemvist.
Picture Error
Problem med det valgte billede
Brugetredigeringsprogramosv.
tilatfvistbilledetpencomputer.
Hvisbilledetstadigikkekanvises,
erbilledflenbeskadiget.
The Image
Cannot Be Edited
Problem med det valgte billede
Brugetredigeringsprogramosv.til
atredigerebilledetpencomputer.
Battery Empty
Problem med batteriet
Opladbatteriet.
No Connection
Problem med forbindelsen
Slutkameraetkorrekttil
computerenellerprinteren.
No Paper
Printerproblem
Lgpapiriprinteren.
No Ink
Printerproblem
Fyldmereblkpprinteren.
73 DA
Fejlmeddelelse Afhjlpning
Jammed
Printerproblem
Fjerndetfastkrtepapir.
Settings
Changed
*3
Printerproblem
Vendtilbagetildeindstillinger,
hvorprinterenkanbruges.
Print Error
Printerproblem
Slukforkameraetogprinteren,
kontroller,omdererproblemer
medprinteren,ogtnddemigen.
Cannot Print
*4
Problem med det valgte billede
Brugencomputertilatprinte.
*1
Overfrvigtigebilledertilcomputerenindensletningen.
*2
Alledataslettes.
*3
Dennemeddelelsevisesf.eks.,nrprinterens
papirbakkeerfjernet.Brugikkeprinteren,nrduvlger
printindstillingerpkameraet.
*4
Dettekamerakanmuligvisikkeprintebilleder,derertaget
medetandetkamera.
Tips til optagelse
Lsnedenstende,nrduikkeersikkerp,hvordan
dufrtagetdetbillede,somduforestillerdig.
Fokusering
"Stil skarpt p motivet"
Sdan tager du et billede af et motiv uden for
skrmens midte
Stilskarptpengenstand,derharsammeafstand
tilkameraetsommotivet,komponeroptagelsen,
ogtagbilledet.
Sdantrykkesudlserenhalvtned(s.21)
Brug af ansigtsprioritering (s. 44)
Optagelse af et billede med [AF Tracking]-
funktion (s. 36)
Kameraetflgerautomatiskmotivetsbevgelser
forheletidenatfokuserepdet.
Placering af fokuspunktet
"Valgaffokuseringsml"(s.37)
Sdan tager du et billede, nr det er svrt
at bruge autofokus
Inedenstendetilfldeskaldugreflgende:Stil
skarptpengenstandmedstorkontrast,derhar
sammeafstandtilkameraetsommotivet(vedat
trykkeudlserenhalvtned),komponeroptagelsen,
ogtagbilledet.
Motivermedlavkontrast
Nrmegetlysemotiver
ermidtpskrmen

74 DA
Motivudenlodrettelinjer
*1
*1
Dukanogskomponerebilledetvedatholde
kameraetlodret,nrdustillerskarpt,forderefter
atvendekameraettilbagetilvandretpositionfor
attagebilledet.
Nrafstandentilmotiverne
varierer
Motiveribevgelse
Motiverderikkeer
imidtenafbilledet
Kamerarystelser
"Sdan tager du billeder uden rystelser"
Optagelse af billeder med brug af [Image
Stabilizer] (s. 49)
Brug af valget C (Sport) i SCN-funktion (s. 31)
FunktionenC(Sport)brugerenhurtiglukkertid
ogkanbegrnsedetslr,deropstr,nrmotivet
bevgersig.
Optagelse af billeder med hj flsomhed (ISO)
Hvisdervlgesenhjflsomhed,kandutage
billedermedenhurtigerelukkertidpsteder,
hvordetikkeermuligtatbrugeenfash.
"ValgafISO-indstilling"(s.39)
Eksponering (lysstyrke)
"Optagelse af billeder med korrekt lysstyrke"
Optagelse af billeder med udfyldningsfash
[Fill In] (s. 37)
Etmotivimodlysbliverlysere.
Optagelse af billeder med
eksponeringskompensation (s. 38)
Tilpaslysstyrkenpoptageskrmen.Nrdutager
billederafhvidemotiver(f.eks.sne),bliverbilledet
mrkere,endmotiveterivirkeligheden.Brug
eksponeringskompensationtilatjustereipositiv
(+)retningforatfhvidenuancertilatserigtige
ud.Nrdutagerbillederafsortemotiver,erdet
effektivtatjustereinegativ(-)retning.

75 DA
Farvemtning
"Optagelse af billeder med naturlige farver"
Optagelse af billeder med valg af hvidbalance
(s. 40, 46)
Idefestesituationeropnsdetbedsteresultat
med[WBAuto]-indstillingen,mentilvissemotiver
kandetvrendvendigtateksperimenteremed
forskelligeindstillinger.(Glderisrforskygger
underenskyfrihimmel,isituationerhvornaturligt
ogkunstigtlysblandesosv.)
Billedkvalitet
"Sdan tager du skarpere billeder"
Optagelse af billeder med optisk zoom
Undgatbrugedigitalzoom(s.22,49),nr
dutagerbilleder.
Optagelse af billeder med lav flsomhed (ISO)
Hvisbilledettagesmedenhjflsomhed,kander
opststj(smfarvedeprikkerogfarveujvnheder,
derikkevarpdetoprindeligebillede),ogbilledet
kankommetilatsekornetud.Resultateter
merekornet,endhvisbilledetvartagetmed
lavflsomhed.
"ValgafISO-indstilling"(s.39)
Batterier
"Sdan fr du batterierne til at holde lngere"
Undg flgende, nr du ikke tager billeder, fordi
det bruger meget strm
Attrykkeudlserenhalvtnedgentagnegange
Gentagenbrugafzoom
Valg af forsinkelse fr kameraet skifter
til dvalefunktion
[Sleep](s.62)

Tip til visning/redigering


Gengivelse
"Gengivelse af billeder i den indbyggede hukommelse
og p kortet"
Fjern kortet, nr der gengives billeder fra den
indbyggede hukommelse
"FjernelseafSD/SDHC/SDXC-hukommelseskortet"
(s.14)

7 DA
Appendiks
Vedligeholdelse af kameraet
Udvendigt
Trdetforsigtigtafmedenbldklud.Brugenklud,
dererdyppetimildtsbevandogopvredethrdt,hvis
kameraetermegetsnavset.Trkameraetafmedden
fugtigeklud,ogtreftermedentrklud.Hviskameraet
harvretbrugtpstranden,skaldettrresafmeden
klud,dererdyppetirentvandogopvredethrdt.
Skrm
Trdetforsigtigtafmedenbldklud.
Optik
Fjernstvmedenalmindeligpuster,ogtrforsigtigt
eftermedenlinseklud.
Batteri/USB-netadapter
Trforsigtigtafmedenbld,trklud.
Brugikkekraftigeoplsningsmidler,f.eks.benzoleller
sprit,ellerklude,dererbehandletmedkemikalier.
Derkanopstmugpoptikken,hvisdenermeget
snavset.
Opbevaring
Fjernbatteriet,USB-netadapterenogkortet,ogopbevar
kameraetetkligtogtrtstedmedgodventilation,hvis
detikkeskalbrugesilngeretid.
Stjvnligtbatterieti,ogkontrollerkameraets
funktioner.
Undgatopbevarekameraetsammenmedkemiske
produkter,dadetkanmedfrekorrosion.

Batteriet og USB-netadapteren
DettekamerabrugeretOlympusLi-ionbatteri(LI-50B).
Batterierafandentypekanikkebruges.
Forsigtig:
Dererrisikoforeksplosion,hvisbatterietudskiftes
medetbatteriafforkerttype.
Bortskafdetbrugebatterivedatflgeanvisningerne.
(s.84)
Strmforbrugetvariererafhngigtaf,hvilkefunktioner
dubruger.
Inedenstendesituationerbrugerkameraetheletiden
strm,ogbatterietbliverhurtigttomt.
Zoombrugesgentagnegange.
Udlserentrykkeshalvtnedgentagnegange
ioptagefunktionogautofokusaktiveres.
Visningafetbilledepskrmenilangtid.
Kameraetersluttettilencomputerellerprinter.
Hvisderbrugesetnstentomtbatteri,slukker
kameraetmuligvisuden,atsymboletforlavt
batteriniveauvises.
Detgenopladeligebatterierikkeheltopladetvedleveringen.
BrugdenmedflgendeF-2ACUSB-netadapter(herefter
kaldetUSB-netadapter)tilatopladebatterietfrbrug.
NrdenmedflgendeUSB-netadapteranvendes,
tageropladningnormaltcirka3timer(variererefter
anvendelsen).
DenmedflgendeUSB-netadaptererudelukkende
tilopladningogafspilning.Tagikkebilleder,mens
USB-netadapterenersluttettilkameraet.
DenmedflgendeUSB-netadaptererdesignettilkun
atbliveanvendtsammenmeddettekamera.Andre
kameraerkanikkeopladesmeddenne
USB-netadapter.
Mikkebrugesmedandreenheder.
ForUSB-netadapterafindstikstypen:
DenmedflgendeUSB-netadaptererberegnettilat
vrekorrektplaceretilodretstillingellerienholder
pgulvet.

77 DA
Tilslutning af kameraet til en computer
Batterietkanopladesvedatsluttekameraettilencomputer.
Brug af USB-netadapter (ekstraudstyr)
EnF-3ACUSB-netadapter(slgesseparat)anbefales,
hviskameraetskalbrugesilngereperioder.
Bemrk,atstrmkablet,derleveresmedUSB-netadapteren,
kunerberegnettilbrugmedUSB-netadapteren.Mikke
brugesmedandreenheder.
Brug af din USB-netadapter i udlandet
USB-netadapterenkanbrugesmeddefeste
boligstrmkilderindenforomrdet100Vtil240VAC
(50/60Hz)overheleverden.Afhngigtafdetlandeller
detomrde,somdubefnderdigi,kanstikkontaktendog
haveforskelligeudformninger,ogUSB-netadapterenkan
krveenadapterforatpasseistikkontakten.Kontakt
dinlokaleelektrikerellerrejsebureauetforatfyderligere
oplysninger.
Brugikkerejsespndingsomformere,dadekanbeskadige
dinUSB-netadapter.

Brug af et SD/SDHC/SDXC-
hukommelseskort
Hukommelseskortet(ogdenindbyggedehukommelse)
svarertildenflm,derbrugesietalmindeligtkamera.Det
erogsmuligtatsletteogredigereoptagnebilleder(data)
vedhjlpafencomputer.Kortkantagesudafkameraet
ogskiftesud,hvilketikkeermuligtmeddenindbyggede
hukommelse.Mankantageferebilledermedkortmed
strrekapacitet.
Skrivebeskyttelseskontakt til SD/SDHC/
SDXC-kort
SD/SDHC/SDXC-kortetskropharenskrivebeskyttelses-
kontakt.Hvisdustterkontaktentil"LOCK"-side,vil
duikkekunneskrivetilkortet,slettedataellerformatere.
Frigivkontaktenforataktivereskrivning.
LOCK
Kort, der er kompatible med kameraet
SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort(besgOlympus'
webstedforoplysningeromhukommelseskort,der
ertestetoggodkendttilbrug)
78 DA
Brug af et nyt kort
Kortskalformateresmeddettekamerafrfrstebrug
ellerefterathavevretanvendtmedandrekameraer
ellercomputere.
[MemoryFormat]/[Format](s.57)
Kontrol af billedplacering
Hukommelsessymboletviser,omdeterdenindbyggede
hukommelseellerkortet,derbrugestilatoptageoggengive
billeder.
Symbol for aktuel hukommelse
v:Denindbyggedehukommelsebruges
w:Kortetbruges
Symbolforaktuel
hukommelse
Gengivefunktion
Optagefunktion
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
4/30
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Selvomdubruger[MemoryFormat]/[Format],[Erase],
[Sel.Image]eller[AllErase],slettesdataenep
kortetikkefuldstndigt.Nrdukassererkortet,
skaldudelggedet,sandreikkekansedine
personligedata.
Lsning/skrivning p kortet
Underoptagelseblinkermedieadgangsikonetrdt,nr
kameraetoptagerdata.bnaldrigbatteri-/kortdkslet,
ogtagaldrigUSB-kabletud.Dettekanbeskadigedine
billeder,mendenindbyggedehukommelseellerkortet
kanogsblivedelagt.
Blinkerrdt
1/100 1/100 F5.0 F5.0 +2.0 +2.0
L N
AF AF
P
01:02:03 01:02:03
h -2.0 -2.0
ON ON
4:3
AUTO
ISO
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
WB
HD
OFF OFF
11
AUTO
ISO
AUTO
ISO
79 DA
Antal billeder der kan gemmes (billeder)/Kontinuerlig optagelngde (flm) i den indbyggede
hukommelse og p SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
Angivelserneafantalbilleder,derkangemmes,samtkontinuerligoptagelngdeeromtrentlige.Denaktuellekapacitet
afhngerafoptageforholdeneogdetanvendtekort.
Billeder
Oplsning
Antal billeder, der kan gemmes
Indbygget hukommelse SD/SDHC/SDXC hukommelseskort (1 GB)
RAW 4 70
YF 9 173
YN 17 305
XN 44 776
WN 162 2.753
YF+RAW 2 42
YN+RAW 2 47
XN+RAW 3 52
WN+RAW 3 54
Film
Oplsning
Kontinuerlig optagelngde
Indbygget hukommelse SD/SDHC/SDXC hukommelseskort (1 GB)
Med lyd Uden lyd Med lyd Uden lyd
HD-kvalitet 1280720 11sek. 12sek. 3min.26sek. 3min.34sek.
SD-kvalitet 640480 22sek. 24sek. 6min.37sek. 7min.7sek.
Denmaksimaleflstrrelseforenenkeltflmer2GBuansetkortetskapacitet.
Sdan ges det antal billeder, der kan tages
Dukansletteunskedebillederellersluttekameraettilencomputerellerenandenenhedoggemmebilledernederfor
senereatslettebillederneidenindbyggedehukommelseellerpkortet.
[Erase](s.25,55),[Sel.Image](s.55),[AllErase](s.55),[MemoryFormat]/[Format](s.57)
80 DA
Brug af en elektronisk sger (slges separat)
Enelektronisksger(slgesseparat:VF-2)kanbrugessomtilvisningafoptagelser.Deterpraktisk,hvisduerimeget
lyseomgivelser,foreksempelidirektesollys,hvordetkanvresvrtatseskrmen,ellerbrugerkameraetfralav
hjde.Denelektroniskesgersttesikameraetsfashskoogtilbehrsstik.
Brug af en dedikeret fash (slges separat)
Dettekameraunderstttereksternefash(ekstraudstyr),somkanlevereenrkkeforskelligetyperfashbelysningaltefter
dinebehov.Eksternefashkankommunikeremedkameraetmedenlangrkkestyrefunktioner,blandtandetTTL-AUTO.
Flash,dererdesigneteksklusivttilbrugmedOlympus-kameraer,sttesdirekteikameraetsfashsko.Flashenkanogs
monterespenfashskinnevedbrugafetkabel(slgesseparat).Yderligereoplysningerfndesimanualen,derflgermed
fashen.
Funktioner der er tilgngelige med eksterne fash
Flash som tilbehr FL-36R FL-20 FL-14
Funktiontilstyringaffash TTL-AUTO,MANUAL
GN(ledetal)
(ISO100)
GN36(85mm
*1
)
GN20(24mm
*1
)
GN20(35mm
*1
) GN14(28mm
*1
)
RCmode a
*1
Brndviddenfordenoptik,derkananvendes(svarendetil35mmflmkamera).
Denindbyggedefashkanikkeanvendes,nreneksternfashertilsluttet.
Fotografering med trdlst fjernbetjent fash
Eksternefash,derharmulighedforfjernbetjening,ogsomerberegnettilbrugmeddettekamera,kanbrugestiltrdls
fashfotografering.Denindbyggedefashkanstyreoptiltreuafhngigefashgrupper.Sedokumentationentildeneksterne
fashforfereoplysninger.
Flash fra tredjepart
Flgflgendeforholdsreglervedmonteringafeneksternfash,derikkeerberegnettilbrugsammenmeddettekamera,
pkameraetsfashsko:
Brugafforldedefash,derpfrerspndingerp24VellermeretilX-kontaktenpkameraetsfashsko,vilbeskadige
kameraet.
Tilslutningaffashmedsignalkontakter,derikkeerioverensstemmelsemedOlympus'specifkationer,kanbeskadige
kameraet.
BrugkunsammenmedkameraetioptagefunktionM,hvordervlgesandetend[ISOAuto]tilISO.

81 DA
DerkankunudfresfashstyringvedmanueltatindstilleblitzentildenISO-indstillingogblndevrdi,dervlgesmed
kameraet.FlashenslysstyrkekanjusteresvedatjustereentenISO-indstillingellerblnde.
Brugenfashmedenudlysningsvinkelderpassertiloptikken.Udlysningsvinklenhenvisernormalttilbrndviddersvarende
til35mm-format.
Konverter (slges separat)
Konverter Konverteradapter
TCON-17 CLA-12
Mikrofonst (SEMA-1) (slges separat)
Giveroptagelserafhjerekvalitetendmedkameraetsindbyggedemikrofon.Mikrofonenkananbringesvkfrakameraet
foratundgoptagelseafomgivelserneslydeellervindstj.Tredjepartsmikrofonerialmindelighandelkanogsanvendes,
afhngigtdinekreativensker(strmleveresvia3,5mmstereoministik).Mikrofonsttetmonteresikameraetsfashsko
ogtilbehrsstik.
Mikrofoner,dertilsluttesdirektetilmikrofonadapteren,vilkasteskyggerpfotografer,dertagesmedkameraets
indbyggedefash.Dettekanforhindresvedattilsluttemikrofonenmedetmedflgendemikrofonkabel.
Fjernbetjeningskabel (RM-UC1) (slges separat)
Bruges,nrdenmindstekamerabevgelsekanresultereislredebilleder,foreksempelvedmakro-ellerbulbfotografering.
Fjernbetjeningskablettilsluttesviakameraetsmultistik.
Vandtt beskyttelse (PT-050) (slges separat)
Brugvedoptagelseafbillederundervandet.
"Sdantagesundervandsbilleder"(s.32),"Sdanlsesfokusafstandenvedundervandsoptagelser(AF-ls)"(s.32),
[Underwater](s.40)

82 DA
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STD
M IKKE BNES
FORSIGTIG:FORATREDUCERERISIKOENFORELEKTRISK
STDMCOVERET(ELLERBAGBEKLDNINGNEN)IKKE
FJERNES.
INDVENDIGEDELEMIKKESERVICERESAFBRUGEREN.
SERVICESKALUDFRESAFKVALIFICERETOLYMPUS
SERVICEPERSONALE.
Entrekantmedetudrbstegngrdig
opmrksompvigtigebetjenings-og
vedligeholdelsesanvisningeridet
materiale,derervedlagtproduktet.
FARE Hvisproduktetbrugesudenhensyntil
oplysningerneunderdettesymbol,er
derrisikoforalvorligpersonskadeeller
ddsfald.
ADVARSEL Hvisproduktetbrugesudenhensyntil
oplysningerneunderdettesymbol,erder
risikoforpersonskadeellerddsfald.
FORSIGTIG Hvisproduktetbrugesudenhensyntil
oplysningerneunderdettesymbol,erder
risikoforletterepersonskade,beskadigelse
afudstyretellertabafvrdifuldedata.
ADVARSEL!
FOR AT UNDG RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK
STD M DETTE PRODUKT ALDRIG ADSKILLES ELLER
UDSTTES FOR HJ LUFTFUGTIGHED.
Generelle forholdsregler
Ls alle anvisningerLshelevejledningen,frproduktet
tagesibrug.Gemallevejledningerogaldokumentationtil
senerebrug.
RengringTagaltidstikketud,indenproduktetrengres.
Brugkunenbldkludtilrengring.Brughverkenvsker,
rensemidlerpspraydseellerorganiskeoplsningsmidlertil
atrengredetteprodukt.
TilbehrFordinegensikkerhedogforatundgbeskadigelse
afproduktet,brdukunbrugetilbehranbefaletafOlympus.
Vand og fugtLsafsnittetomsikringmodvejretfor
forholdsreglerforprodukter,derersikretmodvejret.
PlaceringForatundgskaderpproduktetogpersonerskal
detteproduktanbringespetsikkertstativ,holderellerel.lign.
StrmforsyningProduktetmkuntilsluttesdestrmkilder,
dererangivetpproduktetsmrkat.
TordenvejrHvisderopstrtordenvejrunderbrugafenUSB-
netadapter,skaldenjeblikkeligtfjernesfrastikkontakten.
FremmedlegemerForatundgpersonskademderaldrig
stikkesmetalgenstandeindiproduktet.
VarmeDetteproduktmaldrigbrugeselleropbevaresi
nrhedenafenvarmekilde,f.eks.enradiator,etvarmespjld,
enbrndeovnellerandrevarmeudviklendeapparater
herunderstereoforstrkere.
Hndtering af kameraet
ADVARSEL
Brug ikke kameraet i nrheden af brndbare eller eksplosive
gasser.
Brug ikke fashen og LED (for eksempel AF-hjlpelyset)
tt p personer (spdbrn, mindre brn osv.).
Duskalvremindst1mvkfrapersonensansigt.Hvis
fashenaktiveresforttpetmotivsjne,kandetmedfre
kortvarigsynsnedsttelse.
Srg for at holde spdbrn og mindre brn vk fra kameraet.
Srgaltidfor,atkameraeterudenformindrebrns
rkkeviddeforatundg,atderopstrflgendefarlige
situationer,somkanmedfrealvorligpersonskade:
Kvlningsomflgeaf,atremmenkommeromkringhalsen.
Atbatterier,kortellerandresmdelebliverslugtvedetuheld.
Atfashenvedetuheldudlsesdirekteideresegnejne
elleriandrebrnsjne.
Personskadevedetuheldsomflgeafkameraets
bevgeligedele.
Se ikke direkte mod solen eller kraftige lyskilder gennem
kameraet.
Kameraet m ikke bruges eller opbevares i stvede eller
fugtige omgivelser.
Dk ikke fashen med hnderne, nr den udlses.
Brug kun SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort. Anvend
aldrig andre typer af kort.
Hvisduvedetuheldskulleindstteenandentypekorti
kameraet,skaldukontakteenautoriseretforhandlereller
servicecenter.Forsgikkeatfjernekortetmedmagt.

83 DA
FORSIGTIG
Brug ikke kameraet, hvis der kommer lugt, stj eller rg
fra det.
Fjernisfaldaldrigbatterietmeddebarehnder.Detkan
medfrebrandellerforbrndingafhnderne.
Hold aldrig og brug aldrig kameraet med vde hnder.
Lg ikke kameraet, hvor det kan blive udsat for meget
hje temperaturer.
Dettekandelggedeleikameraetogkanundervisse
omstndighedermedfre,atdergrildikameraet.
BrugikkeUSB-netadapteren,hvisdenerdkket(f.eks.med
ettppe).Detkanmedfreoverophedningogbrand.
Vr forsigtig med kameraet, s lettere forbrnding undgs.
Kameraetindeholdermetaldele,derkanbliveoverophedede,
sdekangivelettereforbrndinger.Vropmrksomp
flgende:
Kameraetblivervarmtefterbrugienlngereperiode.Hvis
dufortsttermedatbrugekameraet,kandetmedfrelette
forbrndinger.
Pstedermedmegetlavetemperaturer,kankameraetblive
koldereendomgivelsestemperaturen.Brommuligthandsker,
nrkameraetbrugesilavetemperaturer.
Vr forsigtig med remmen.
Vrforsigtigmedremmen,nrkameraetbres.Denkanlet
ffatiandretingogforrsagealvorligskade.
Forholdsregler ved hndtering af batterier
Flg disse vigtige anvisninger for at undg, at batterierne
lkker, bliver overophedet, brnder, eksploderer eller
forrsager elektriske std eller forbrndinger.
FARE
KameraetbrugeretLi-ionbatterisomangivetafOlympus.
OpladningafbatterietmeddenangivneUSB-netadapter.Brug
ikkeandreUSB-netadaptere.
Forsgaldrigatopvarmeellerbrndebatterier.
Tagforholdsreglervedopbevaringogtransportafbatterierfor
atundg,atdekommeriforbindelsemedmetalgenstande
somsmykker,nle,lseosv.
Opbevaraldrigbatterieridirektesollys,vedhjetemperaturer
ienvarmbilellerinrhedenafenvarmekildeosv.
Lsalleanvisningergrundigtigennemiforbindelsemed
hndteringafbatterierforatundg,atdelkker,ellerpolerne
delgges.Forsgaldrigatadskillebatterierellerloddedemosv.
Hvisdufrbatterisyreijnene,skalduomgendeskyllemed
rentrindendevandogsgelgemeddetsamme.

Batterierskalaltidopbevaresutilgngeligtforbrn.Hviset
barnslugeretbatteri,skalduomgendesgelge.
ADVARSEL
Opbevaraltidbatteriertrt.
Foratforhindre,atbatteriernelkker,overophedeseller
forrsagerbrandogeksplosion,brderkunanvendesbatterier,
someranbefalettildetteprodukt.
Stbatterietforsigtigtisombeskrevetibetjeningsvejledningen.
Hvisgenopladeligebatterierikkeerblevetladetoppden
angivnetid,skalopladningenstandsesogbatteriernemikke
bruges.
Brugikkebatteriet,hvisdeteristykker.
Hvisetbatterilkker,blivermisfarvet,deformtellerpanden
mdedefektunderbrug,skalmanstoppebrugenafkameraet.
Hvisderkommerbatterisyreptjellerhud,skaltjetomgende
fjernesogdetpgldendeomrdeskyllesmedrindenderent,
koldtvand.Hvisvskenforrsagerforbrndingerphuden,
skaldersgeslgemeddetsamme.
Udstikkebatterierforkraftigestdellervedvarenderystelser.
FORSIGTIG
Kontrollraltidbatterietomhyggeligtforlkager,misfarvning,
deformeringogandreafvigelser,frdetsttesi.
Batterietkanblivevarmtvedlangtidsbrug.Foratundgmindre
forbrndingermdetaldrigtagesudumiddelbartefterbrug
afkameraet.
Tagaltidbatterietudafkameraet,hvisdetikkeskalbruges
ilngeretid.
Forsigtighed ved brug af kameraet
Kameraetindeholderelektroniskeprcisionsdele.Derform
detaldrigefterladespflgendestederunderbrugellerved
opbevaring:
Omgivelsermedhjetemperaturerog/ellerhjluftfugtighed
ellerstoretemperaturudsving.Idirektesollys,pstranden,
ienlukketbilellerttpandrevarmekilder(ovn,radiatorosv.)
ellerluftfugtere.
Stedermedmegetsandellerstv.
Inrhedenafbrndbaretingellereksplosiver.
Fugtigesteder,f.eks.badevrelserelleriregnvejr.Lsogs
vejledningentilproduktermedvejrsikkertdesign,hvisdisse
anvendes.
Steder,dererudsatforkraftigerystelser.
Undgattabeellersmidekameraetellerudsttedetforrystelser
ogstd.
Regulerkameraetspositionvedatdrejepstativhovedet,nr
kameraetermonteretpetstativ.Drejikkekameraet.

84 DA
Rrikkevedkameraetselektriskekontakter.
Efterladikkekameraetmedoptikkendirektemodsolen.
Optikkenellerlukkerenkantageskadeoggivefarvefejl,
spgelsesbillederpCCD'enellerforrsagebrand.
Indstilikkeoptikkenmedvold.
Fjernbatterierne,hviskameraetikkeskalbrugesilngere
tid.Opbevarkameraetetkligtogtrtsted,sderikkeopstr
fugtighedellerdannesmugikameraet.Kontrollerkameraet,
indendettagesibrugigenvedattrykkepudlserenfor
atkontrollere,omkameraetfungererkorrekt.
Kameraetkanffunktionsfejl,hvisdetbrugespetsted,hvordet
udsttesforetmagnetisk/elektromagnetiskfelt,radioblgereller
hjspnding,foreksempelinrhedenaftv,mikroovn,videospil,
hjttalere,storeskrme,tv-/radiotrneellertransmissionstrne.
Isdannetilfldeskalduslukkekameraetogtndedetigenfr
yderligerebrug.
Overholdaltiddebegrnsningertildriftsmiljet,dererbeskrevet
ikameraetsbetjeningsvejledning.
Forholdsregler ved hndtering af batterier
DettekamerabrugeretLi-ionbatterisomangivetafOlympus.
Brugikkeandretyperbatterier.
Hvisbatteripolerneblivervdeellerfedtede,kanderopstfejl
ikontaktenmedkameraet.Trbatterietgrundigtafmedentr
kludfrbrug.
Opladaltidetbatteri,nrdetbrugesfrstegang,ellerhvisdet
ikkeharvretbrugtilngeretid.
Nrkameraetbrugesvedlavetemperaturer,skalkameraet
ogbatterietholdessvarmesommuligt.Etbatteri,derer
blevetafadetikulde,kanfungereigen,nrdetopvarmes
tilstuetemperatur.
Antalletafbilleder,derkantages,afhngerafoptageforholdene
ogbatteriet.
Kbaltidekstrabatterierfrlngererejser,specieltiudlandet.
Detanbefaledebatterikanvrevanskeligtatfndeiudlandet.
Beskytmiljet,ogbortskafbatteriernekorrekt.Nrbrugtebatterier
smidesvk,skaldutildkkepolerneogaltidoverholdegldende
loveogregler.
Skrm
Trykikkeforhrdtpskrmen.Billedetkanbliveslret,og
derkanopstgengivefejl,ellerskrmenkanblivedelagt.
Statiskebilleder,dervisesporganiskeEL-skrmeilngere
tid,kan"brndefast",sderopstretfaldilysstyrkeneller
misfarvningafvisseomrderpskrmen,sominogletilflde
kanvrepermanent.Dettefnomenharingenvirkningpde
billeder,deroptagesmedkameraet.

Derkanforekommeenlysstribeforovenogfornedenp
skrmen.Deterikkeenfejl.
Hvisetmotivsesdiagonaltpskrmen,kanlinjerneforekomme
ujvne.Detteerikkeenfejl.Lysstribenermindresynlig
igengivefunktion.
Selvomskrmenerfremstilletmedanvendelseaf
hjprcisionsteknologi,kannoglepixelaltidvretndteller
mskealdriglyse,ogfarvenoglysstyrkenkanvariereefter
betragtningsvinklen.Detteernormaltfordennetypeskrmeog
ikketegnpfejl;billeder,deroptagesmedkameraetpvirkesikke.
Rettigheder og bemrkninger
Olympusfremstteringenerklringerogloveringengarantier
vedrrendeskaderelleromkostningeropstetvedlovmssig
korrektbrug,ellerethvertkravfratredjemand,somflgeaf
forkertbrugafdetteprodukt.
Olympusfremstteringenerklringerogloveringengarantier
vedrrendeskaderelleromkostningeropstetvedlovmssig
korrektbrug,oghfterikkeforskaderopstetvedsletning
afbilleddata.
Bortfald af garanti
Olympuslaveringenindsigelserellerloveringengarantier
(implicitellereksplicit)forskaderelleromkostningeropstet
iforbindelsemedellervedrrendeindholdetidokumentationen
ellersoftwarenogkanaldriggresansvarligforeventuelle
implicittekravvedrrendemerkantilanvendelseellerandetbrug
ellerandredirekteellerindirekteomkostninger(inklusive,men
ikkebegrnsettilindtjeningstab,virksomhedsophrellertab
afforretningsoplysninger)forrsagetafbrugenellermanglende
evnetilatbrugedokumentationenellersoftwarenellerudstyret.
Inoglelandekanfrmaetikkefralggesigellerbegrnse
ansvaretforflgeomkostningerellerimplicitgaranti.Derfor
glderovenstendebegrnsningermuligvisikkeiditomrde.
Olympusforbeholdersigallerettighedertildennevejledning.
Advarsel
Fotograferingudentilladelseellerbrugafophavsretligtmateriale
kanvreistridmedgldendelov.Olympusfralggersigethvert
ansvarfordette,samtandreforhold,dermttekrnkeindehaverne
afdetbeskyttedemateriale.

85 DA
Angende copyright
Allerettighederforbeholdes.Intetafdetteskriftligemateriale
ellerdevedlagteprogrammermkopieresellergengivesuden
tilladelsefraOlympus.Altansvarfralggesvedrrendebrugaf
materialet,samtforomkostningeropstetsomflgeafbrugaf
dettemateriale.Olympusforbeholdersigrettilatndreindholdet
idennedokumentationellerprogrammerneudenvarsel.
Bemrkninger om FCC
Radio-ogtv-interferens
ndringerellertilpasninger,derikkeerudtrykkeligtgodkendt
afproducenten,kanugyldiggrebrugerensrettilatbrugedette
udstyr.Udstyreterblevetafprvetogfundetioverensstemmelse
medgrnsevrdierneforenKlasseBdigitalenhedjvnfr
afsnit15iFCC-reglementet.Grnsevrdiernehartilhensigtat
giverimeligbeskyttelsemodskadeliginterferensienalmindelig
installation.
Udstyretgenererer,brugerogkanudsenderadiofrekvensenergi,
oghvisdetikkeinstalleresogbrugesioverensstemmelse
medinstruktionernekandetforrsageskadeliginterferens
iradiokommunikation.
Dererdogingengarantifor,atderikkeopstrinterferens
ienbestemtinstallation.Hvisudstyretforrsagerskadelig
interferensiforbindelsemedradio-ellertv-modtagelse(dette
kandufndeudafvedatslukkeogtndeudstyret),skaldu
forsgeatudbedresituationenpenafflgendemder:
Justermodtagerantennen,ellerplacerdenetandetsted.
gafstandenmellemkameraetogmodtageren.
Slutudstyrettilenstikkontaktpetandetkredslbenddet
kredslb,sommodtagerenertilsluttet.
Kontaktenforhandlerellerautoriseretradio/tv-teknikerforatf
hjlp.Nrkameraetskalsluttestilenpc(personligcomputer),
derundersttterUSB-tilslutning,mdettekunskemeddet
medflgendeUSB-kabelfraOLYMPUS.
Enhveruautoriseretndringellertilpasningafudstyretkan
ugyldiggrebrugerensrettilatbrugedet.

Brug kun dedikeret genopladeligt batteri


og USB-netadapter
Vianbefalerkraftigt,atdukunbrugerdetoriginaleOlympus
dedikeredegenopladeligebatteriogUSB-netadaptermed
dettekamera.Brugafgenopladeligebatterierog/ellerUSB-
netadaptere,somikkeerfraOlympus,kanmedfrebrandeller
personskadepga.lkage,varme,antndingellerdelggelse
afbatteriet.Olympusptagersigintetansvarforuheldeller
delggelsesomflgeafbrugafbatteriog/ellerUSB-
netadapter,somikkeeroriginaltOlympus-tilbehr.
Til brugere i Nord- og Sydamerika
Til brugere i USA
Overensstemmelseserklring
Modelnummer: XZ-1
Varemrke: OLYMPUS
Ansvarligpart:
Adresse: 3500CorporateParkway,P.O.Box610,
CenterValley,PA18034-0610,USA
Telefonnummer: 484-896-5000
AfprvetogfundetioverensstemmelsemedFCC-standarder
TILPRIVATBRUGELLERERHVERVSBRUG
Denneenhederioverensstemmelsemedafsnit15iFCC-
reglementet.Betjeningerihenholdtilflgendetobetingelser:
(1)Enhedenmikkeforrsageskadeliginterferens.
(2)Enhedenskalacceptereinterferens,herunderinterferensder
kanforrsageunsketdrift.
Til kunder i Canada
DetteKlasseBdigitaleapparatoverholderdencanadiske
standardICES-003.
OLYMPUS' INTERNATIONALE BEGRNSEDE
GARANTI BILLEDPRODUKTER
Olympusgaranterer,atdetellerdemedflgendeOlympus-
billedprodukterogrelateretOlympus-tilbehr(enkeltvisbenvnt
"produkt"ogsamletbenvnt"produkterne")erfrifordefekter
imaterialeogfremstillingundernormalbrugogeftersynforen
periodepet(1)rfrakbsdatoen.
Hvisetproduktskullevisesigdefektindenfordenetrige
garantiperiode,skalkunden,ioverensstemmelsemed
nedenstendeanvisninger,returneredetdefekteprodukttil
etOlympus-servicevrksted(se"NRDERERBRUGFOR
EFTERSYN").
8 DA
Olympusvilefteregetsknreparere,ombytteellerjusteredet
defekteprodukt,underforudstningaf,atOlympus'undersgelser
ogfabriksinspektionerkanppegeflgende:(a)atdenpgldende
defekteropstetundernormalogkorrektbrug,(b)atprodukteter
omfattetafdennebegrnsedegaranti.
Reparation,ombytningellerjusteringafdefekteprodukterudgr
Olympus'enesteforpligtelseogkundensenesteretsmiddel.
Kundeneransvarligforogskalbetaleforforsendelseafprodukterne
tiletOlympus-servicevrksted.
Olympuserikkeforpligtettilatudfreforebyggendevedligeholdelse,
installation,afnstallationellervedligeholdelse.
Olympusforbeholdersigrettilflgende:(i)Atbrugeombyggede,
renoveredeog/elleranvendeligebrugtedele(deropfylderOlympus'
kvalitetsstandarder)iforbindelsemedudfrelseafgarantiarbejde
ellerandrereparationer,(ii)atforetageinterneellereksterne
designndringerog/ellerfunktionsndringerafellerpsine
produkterudenatvreforpligtettilatimplementeresdanne
ndringeriellerpprodukterne.
FLGENDE ER IKKE OMFATTET AF DEN
BEGRNSEDE GARANTI
FlgendegaranteresikkeafOlympusogerikkeomfattetafden
begrnsedegaranti,hverkenudtrykkeligtellerstiltiendeeller
vedlov:
(a)produkterogtilbehr,dererfremstilletafandreendOlympus
og/ellerermrketmedetandetmrkeend"OLYMPUS"
(medhensyntilgarantidkningenforandreproducenters
produkterogtilbehr,dermuligvisleveresmedOlympus,
glder,atansvaretbresafproducenterneafdepgldende
produkterogdetpgldendetilbehrioverensstemmelse
meddevilkrogdengyldighedsperiode,derernvntide
pgldendeproducentersgarantioplysninger);
(b)etprodukt,dererblevetadskilt,repareret,forfalsket,
forandret,ndretellertilpassetafandrepersonerend
Olympus'egneautoriseredeserviceteknikere,medmindre
reparationenafsdannepersonererudfrtmedskriftlig
tilladelsefraOlympus;
(c)produktdefekterellerbeskadigelse,derskyldesnormalt
slid,forkertbrug,misbrug,forsmmelighed,sand,vske,
stdpvirkninger,forkertopbevaring,manglendeudfrelse
afplanlagtebruger-ellervedligeholdelseselementer,
batterilkage,brugaftilbehrmedandetmrkeend
"OLYMPUS",forbrugsvarerellerandettilbehrellerbrug
afprodukterikombinationmedikke-kompatibleenheder;
(d)software;
(e)tilbehrogforbrugsvarer(herunder,menikkebegrnset
tillamper,blk,papir,flm,udskrifter,negativer,kablerog
batterier)og/eller
(f) produkterudengyldigtplaceretellerregistreretOlympus-
serienummer,medmindrederertaleomenmodel,som
Olympusikkeplacererellerregistrererserienummerp.
MEDUNDTAGELSEAFDET,DERNVNESIOVENSTENDE
BEGRNSEDEGARANTI,GLDERFLGENDE:OLYMPUS
GRIKKEKRAVPOGFRASKRIVERSIGANSVARFORALLE
KRAV,GARANTIER,VILKROGGARANTIERVEDRRENDE
PRODUKTERNE,DETVRESIGDIREKTEELLERINDIREKTE,
UDTRYKKELIGELLERSTILTIENDEELLERSOMFLGE
AFLOV,BESTEMMELSE,ERHVERVSBRUGELLERANDET,
HERUNDER,MENIKKEBEGRNSETTILGARANTIELLER
KRAVVEDRRENDEPRODUKTERNESANVENDELIGHED,
HOLDBARHED,DESIGN,BETJENINGELLERTILSTAND(HELT
ELLERDELVIST)ELLERKRNKELSEAFPATENT,OPHAVSRET
ELLERANDENEJENDOMSRET,DERBRUGESELLER
OMFATTESHERAF.
HVISENSTILTIENDEGARANTIFINDERANVENDELSESOM
FLGEAFENLOV,ERENSDANGARANTIBEGRNSET
IVARIGHEDTILLNGDENAFDENNEBEGRNSEDEGARANTI.
IKKEALLESTATERTILLADERANSVARSFRASKRIVELSEELLER
BEGRNSNINGAFGARANTIEROG/ELLERBEGRNSNING
AFANSVAR,SOVENSTENDEANSVARSFRASKRIVELSE
OGUNDTAGELSERGLDERMULIGVISIKKEDIG.
KUNDENKANOGSHAVEFORSKELLIGEOG/ELLERFLERE
RETTIGHEDEROGRETSMIDLER,DERVARIERERFRASTAT
TILSTAT.
KUNDENANERKENDEROGACCEPTERER,ATOLYMPUS
IKKEKANHOLDESANSVARLIGFORNOGENSKADE,SOM
KUNDENKANPDRAGESIGSOMFLGEAFFORSINKET
FORSENDELSE,PRODUKTFEJL,PRODUKTDESIGN,VALG
ELLERPRODUKTION,TABAFBILLEDERELLERDATAELLER
FORRINGELSEELLERANDENRSAG,UANSETOMANSVARET
KANHENFRESUNDERKONTRAKT,SKADEGRENDE
HANDLING(HERUNDERFORSMMELIGHEDOGSTRENGT
PRODUKTANSVAR)ELLERANDET.OLYMPUSKANUNDER
INGENOMSTNDIGHEDERHOLDESANSVARLIGFOR
INDIREKTESKADER,TILFLDIGESKADER,FLGESKADER
ELLERKONKRETDOKUMENTEREDETAB(HERUNDER,MEN
IKKEBEGRNSETTIL,TABAFFORTJENESTEELLERTABAF
MULIGHEDFORBRUG),UANSETOMOLYMPUSERELLER
BURDEVREOPMRKSOMPRISIKOENFORETSDAN
MULIGTTABELLERENSDANMULIGSKADE.
Kravoggarantier,derfremsttesafandrepersoner(deromfatter,
menerikkebegrnsettil,forhandlere,reprsentanter,slgere
elleragenterfraOlympus),dereriuoverensstemmelsemedeller
istridmedellersomtillgtilbetingelserneidennebegrnsede
garantierikkebindendeforOlympus,medmindredeterfremsat
skriftligtmedudtrykkeliggodkendelseafenautoriseretfunktionr
hosOlympus.
Dennebegrnsedegarantiudgrdenkompletteogeksklusive
garantierklring,somOlympusanerkenderatleveremedhensyn
tilprodukter,ogdenskaltrdeistedetforalletidligereog
samtidigemundtligeellerskriftligeaftaler,forstelser,forslagog
kommunikationer,dermttevedrrerdetteemne.
87 DA
Dennebegrnsedegarantiglderalenedenoprindeligekunde
ogkanikkeoverdragesellertildelesandre.
NR DER ER BRUG FOR EFTERSYN
Kundenharrettilatoverfrebillederellerandredata,derergemt
petprodukttiletandetbilled-ellerdatalagermedieog/ellerfjerne
enflmfraproduktet,frdetsendestileftersynhosOlympus.
OLYMPUSERUNDERINGENOMSTNDIGHEDERANSVARLIG
FORLAGRING,OPBEVARINGELLERVEDLIGEHOLDELSEAF
BILLEDERELLERDATA,DERERGEMTPETPRODUKT,DER
MODTAGESTILEFTERSYN,ELLERENFILM,DERFINDES
IETPRODUKT,DERMODTAGESTILEFTERSYN.OLYMPUS
ERHELLERIKKEANSVARLIGFORSKADERIFORBINDELSE
MEDTABELLERFORRINGELSEAFBILLEDERELLERDATA
UNDEREFTERSYN(HERUNDER,MENUDENBEGRNSNING
DIREKTEELLERINDIREKTESKADER,TILFLDIGESKADER,
FLGESKADERELLERKONKRETDOKUMENTEREDETAB,
TABAFFORTJENESTEELLERTABAFMULIGHEDFOR
BRUG),UANSETOMOLYMPUSERELLERBURDEVRE
OPMRKSOMPRISIKOENFORETSDANMULIGTTAB
ELLERENSDANMULIGFORRINGELSE.
Produktetskalemballeresomhyggeligtmedtilstrkkeligt
emballagematerialeforatundgbeskadigelseunderforsendelse,
ogproduktetskalentenindlevereshosdenautoriserede
Olympus-forhandler,dersolgtedigproduktet,ellersendesfor
kundensregningogmedforsikringtiletafvoresOlympus-
servicevrksteder.
Pakkermedprodukter,dersendestileftersyn,skalindeholder
flgende:
1 Kbskvittering,derviserkbsdatoog-sted.
2 Kopiafdennebegrnsedegarantimed produktets
serienummer, der skal svare til serienummeret p
produktet(medmindrederertaleomenmodel,som
Olympusikkeplacererellerregistrererserienummerp).
3 Endetaljeretbeskrivelseafproblemet.
4 Eventuelleprveprint,negativer,digitalprint(ellerflerpdisk),
dererrelevanteforproblemlsningen.
Nrdererudfrteftersyn,returneresproduktetmedforudbetalt
porto.
HVOR SKAL ET PRODUKT SENDES TIL EFTERSYN
Yderligereoplysningeromdetnrmesteservicevrksted
fndesi"INTERNATIONALGARANTI".
INTERNATIONAL GARANTISERVICE
Dennegarantiomfatterinternationalgarantiservice.
Til brugere i Europa
"CE"-mrketangiver,atdetteproduktoverholder
deeuropiskekravtilsikkerhed,sundhed,
miljogforbrugerbeskyttelse."CE"-mrkede
kameraererberegnettildeteuropiskemarked.
Dettesymbol[enskraldespandmedetkryds
over]betyder,atelektrisk/elektroniskaffald
indsamlesseparat.
Detmderforikkebortskaffessammen
medalmindeligthusholdningsaffald.
Brugdetretur-ogindsamlingssystem,der
fndesiditlandtilbortskaffelseafdetteprodukt.
Dettesymbol[enskraldespandmedetkryds
over,Direktiv2006/66/EF,bilagII]betyder,at
brugtebatterierindsamlesseparatindenforEU.
Batteriermikkebortskaffessomalmindeligt
husholdningsaffald.Brugdetretur-og
indsamlingssystem,derfndesiditland
tilbortskaffelseafbrugtebatterier.
Garanti
1 Skullederopstfejlvedproduktet,selvomdeterblevet
brugtkorrekt(ihenholdtildemedflgendeanvisningerom
hndteringogbetjening)underdengldendenationale
garantiperiodeogerdetblevetkbthosenautoriseret
Olympus-forhandlerindenforOlympusEuropaHoldingGmbH's
geografskeforretningsomrde,somangivetphjemmesiden:
http://www.olympus.com,vilproduktetbliverepareret,eller
efterombyttetpOlympus'foranledningudenomkostningerfor
kunden.Hvisderfremstteskravihenholdtildennegaranti
skalkundenindlevereproduktetoggarantibevisetinden
udgangenafdengldendenationalegarantiperiodetilden
forhandler,hvorprodukteterkbt,ellerpetandetOlympus-
servicevrkstedindenforOlympusEuropaHoldingGmbH's
geografskeforretningsomrde,somangivetphjemmesiden:
http://www.olympus.com.Ilbetafdetfrsterafperiodenfor
denverdensomspndendegarantikanproduktetindleveresp
ethvertOlympus-servicevrksted.Bemrk,atderikkefndes
Olympus-forhandlereiallelande.
2 Transportenafproduktettilforhandlerenellerdenautoriserede
Olympus-forhandlerskerpkundensegenrisikoogregning.
88 DA
Garantiydelse
1 "OLYMPUSIMAGINGCORP.,ShinjukuMonolith,2-3-1Nishi-
Shinjuku,Shinjuku-ku,Tokyo163-0914,Japanyderetrs
verdensomspndendegaranti.Denneverdensomspndende
garantiskaldokumentereshosetautoriseretOlympus-
servicevrksted,frreparationkanforetagesunder
betingelsernefordennegaranti.Garantienglderkun,
hvisderkanforevisesgarantibevisogkbskvitteringhos
etautoriseretOlympus-servicevrksted.Bemrkvenligst,
atdennegarantierettillgogikkeharnogenindfydelse
pkundenslovmssigegarantirettighederiflgegldende
nationallovgivningvedrrendesalgafforbrugervarersom
nvntovenfor."
2 Garantiendkkerikkeflgende,ogkundenskalbetalefor
eventuellereparationer,selvomdissefalderindenforden
ovennvntegarantiperiode.
Enhverdefekt,derskyldesforkertbrug(som
f.eks.anvendelsetilforml,derikkeernvnt
ibetjeningsoversigtenellerandresteder
ibetjeningsvejledningen,osv.)
Enhverdefekt,derskyldesreparation,ndring,rengring
osv.udfrtafandreendOlympusellerenautoriseret
Olympus-forhandler.
Enhverdefektellerskade,derskyldestransport,tab,
stdosv.efterkbetafproduktet.
Enhverdefektellerskade,derskyldesbrand,jordsklv,
oversvmmelse,lynnedslag,andrenaturkatastrofer,
forureningelleruregelmssigestrmkilder.
Enhverdefekt,derskyldesskdeslsellerforkert
opbevaring(somf.eks.atopbevareproduktetundermeget
varmeogfugtigeforhold,inrhedenafinsektmidlersom
f.eks.naftalenellerandreskadeligemidlerosv.),forkert
vedligeholdelseosv.
Enhverdefekt,derskyldesfadebatterierosv.
Enhverdefekt,derskyldesindtrngendesand,mudderosv.
Hvisgarantibevisetikkeindleveressammenmedproduktet.
Hvisdererforetagetnogenformforndringeraf
garantibeviset,hvadangrkbsr,-mnedog-dato,
kundensnavn,forhandlerensnavnellerserienummeret.
Hviskvitteringenikkeforelggessammenmedgarantibeviset.
3 Garantienglderkunproduktet.Garantiendkkerikke
ekstratilbehr,somf.eks.etui,rem,optikdkselogbatterier.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
4 Olympus'enesteansvarunderdennegarantibegrnsersig
tilreparationellerombytningafproduktet.Olympusfralgger
sigethvertansvarundergarantienforindirektetabeller
skader,somkundenmttelideellersomflgeafendefekt
vedproduktetogisrdeleshedtabellerskaderpoptik,flm
ellerandetudstyrogtilbehranvendtsammenmedproduktet
ellertab,derskyldesforsinketreparationellertabafdata.
Gldendelovgivningpvirkesikkeafovenstende.
Henvisning vedr. garantibevis
1 Dennegarantiglderkun,hvisgarantibeviseterudfyldtkorrekt
afOlympusellerenautoriseretforhandler,ellerhvisandre
dokumenterindeholdertilstrkkeligtbevis.Kontrollerderfor,at
ditnavn,forhandlerensnavn,serienummeret,kbsr,-mned
og-datoerudfyldtkorrekt,elleratdenoriginalefakturaeller
kvittering(medforhandlerensnavn,kbsdatoogprodukttype)er
vedlagtgarantibeviset.Olympusforbeholdersigrettilatngte
gratisreparation,hvishverkengarantibeviseterudfyldt,ellerdet
ovennvntedokumentvedlagt,ellerinformationerneidetteer
utilstrkkeligeellerulselige.
2 Opbevargarantibevisetpetsikkertsted.Etnytkanikke
udstedes.
* Yderligereoplysningeromdetautoriserede,internationale
Olympus-servicenetvrkfndesplistenphjemmesiden:
http://www.olympus.com.
Til brugere i Asien
Garanti
1 Skullederopstfejlvedproduktet,selvomdeterblevetbrugt
korrekt(ihenholdtildemedflgendeanvisningeromhndtering
ogbetjening)ienperiodeoptiletrefterkbsdatoen,vildette
produktbliverepareret,ellerefterOlympus'valgudskiftet,uden
omkostningerforkunden.Hvisderfremstteskravihenhold
tildennegaranti,skalkundenindlevereproduktetogdette
garantibevisindenudgangenafdenetrigegarantiperiode
tilforhandleren,hvorproduktetblevkbtellertiletOlympus-
servicevrkstedfralistenivejledningenoganmodeomden
ndvendigereparation.
2 Transportenafproduktettilforhandlerenellerdenautoriserede
Olympus-forhandlerskerpkundensegenrisikoogregning.
3 Garantiendkkerikkeflgende,ogkundenskalbetalefor
eventuellereparationer,selvomdissefalderindenforden
ovennvnteperiodepetr.
89 DA
Enhverdefekt,derskyldesforkertbrug(somf.eks.
anvendelsetilforml,derikkeernvntibetjeningsoversigten
ellerandrestederibetjeningsvejledningen,osv.)
Enhverdefekt,derskyldesreparation,ndring,rengring
osv.udfrtafandreendOlympusellerenautoriseret
Olympus-forhandler.
Enhverdefektellerskade,derskyldestransport,tab,std
osv.efterkbetafproduktet.
Enhverdefektellerskade,derskyldesbrand,jordsklv,
oversvmmelse,lynnedslag,andrenaturkatastrofer,
forureningelleruregelmssigestrmkilder.
Enhverdefekt,derskyldesskdeslsellerforkertopbevaring
(somf.eks.atopbevareproduktetundermegetvarmeog
fugtigeforhold,inrhedenafinsektmidlersomf.eks.naftalen
ellerandreskadeligemidlerosv.),forkertvedligeholdelseosv.
Enhverdefekt,derskyldesfadebatterierosv.
Enhverdefekt,derskyldesindtrngendesand,mudderosv.
Hvisdettegarantibevisikkeindleveressammenmedproduktet.
Nrdererforetagetndringer,uansethvilke,af
garantibeviset,hvadangrkbsr,-mnedog-dato,
kundensnavn,forhandlerensnavnellerserienummeret.
Hviskvitteringenikkeforelggessammenmedgarantibeviset.
4 Garantienglderkunproduktet.Garantiendkkerikke
ekstratilbehr,somf.eks.etui,rem,optikdkselogbatterier.
5 Olympus'enesteansvarunderdennegarantibegrnser
sigtilreparationellerudskiftningafproduktetogptagersig
ikkeansvarforindirektetabellerskader,somkundenmtte
lidesomflgeafendefektvedproduktet,ogisrdeleshed
tabellerskadepflm,optikellerandetudstyrellertilbehr,
sombrugessammenmedproduktet,ellertabsomflgeaf
forsinketreparation.
Bemrkninger:
1 Dennegarantieritillgtilogpvirkerikkekundens
lovfstederet.
2 Hvisduharsprgsmlvedrrendedennegaranti,kandukontakte
etafOlympusservicevrkstedernefralistenivejledningen.
Henvisning vedr. garantibevis
1 Kravundergarantiperiodenkankungresgldende,
hvisgarantibeviseterudfyldtkorrektafOlympuseller
forhandleren.Srgfor,atditnavn,navnetpforhandleren,
serienummeretogr,mnedogdatoforkbeterudfyldt.
2 Gemgarantibeviset.Etnytkanikkeudstedes.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
3 Enhveranmodningomreparationfraenkundeidetland,hvor
varenerkbt,erunderlagtvilkreneidengaranti,somer
udstedtafOlympus-forhandlerenidetpgldendeland.Hvis
denlokaleOlympus-forhandlerikkeudstederensrskiltgaranti,
ellerhviskundenikkebefndersigidetland,hvorproduktetblev
kbt,erbetingelserneidenneverdensomspndendegaranti
gldende.
4 Hvordeterrelevant,glderdennegarantioverheleverden.
Olympusservicevrkstederne,someranfrtidennegaranti,
vilmedgldeopfyldeden.
* Sedentilfjedelisteoverdetautoriserede,internationale
Olympusservicenetvrk.
Bortfald af garanti
Olympuslaveringenindsigelserellerloveringengarantier
(implicitellereksplicit)forskaderelleromkostningeropstet
iforbindelsemedellervedrrendeindholdetidokumentationen
ellersoftwarenogkanaldriggresansvarligforeventuelle
implicittekravvedrrendemerkantilanvendelseellerandet
brugellerandredirekteellerindirekteomkostninger(inklusive,
menikkebegrnsettilindtjeningstab,virksomhedsophr
ellertabafforretningsoplysninger)forrsagetafbrugeneller
manglendeevnetilatbrugedokumentationenellermaterialet
ellersoftwaren.Inoglelandekanfrmaetikkefralggesig
ellerbegrnseansvaretforflgeomkostninger.Derforglder
ovenstendebegrnsningermuligvisikkeiditomrde.
Varemrker
IBMeretregistreretvaremrketilhrendeInternational
BusinessMachinesCorporation.
MicrosoftogWindowserregistreredevaremrkertilhrende
MicrosoftCorporation.
MacintosheretvaremrketilhrendeAppleInc.
SDHC/SDXC-logoeteretvaremrke.
Alleandreselskabersamtproduktnavneerregistrerede
varemrkerog/ellervaremrkertilhrendederespektive
ejere.
Dekameraflsystemstandarder,derhenvisestilidenne
vejledning,er"DesignRuleforCameraFileSystem/DCF"-
standarder,somdefneretafJapanElectronicsandInformation
TechnologyIndustriesAssociation(JEITA).

90 DA
Softwarenidettekamerakanindeholdetredjeparts-software.
Eventueltredjeparts-softwareerunderlagtdevilkrogbetingelser,
derplggesfraejerneellerlicensgiverneafdennesoftware,
underhvilkeensdansoftwareleverestildig.Dissevilkr
ogandreerklringeromeventueltredjeparts-softwarekan
fndesiPDF-flenmedsoftwaremeddelelse,derliggerpden
medflgendecd-romellerphttp://www.olympus.co.jp/en/support/
imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm
91 DA
TEKNISKE DATA
Kamera
Produkttype : Digitalkamera(tiloptagelseoggengivelse)
Optagesystem
Billeder : Digitaloptagelse,JPEG(ihenholdtilDesignruleforCameraFilesystem(DCF))
Standarder : Exif2.2,DigitalPrintOrderFormat(DPOF),PRINTImageMatchingIII,PictBridge
Billeder med lyd : Waveformat
Film : AVIMotionJPEG
Hukommelse : Indbyggethukommelse
SD/SDHC/SDXChukommelseskort
Antal effektive pixel : 10.000.000pixel
Billedsensor : 1/1,6"CCD(primrtfarveflter)
Optik : Olympus-optik6til24mm,f1.8til2.5
(svarendetil28til112mmiet35mm-kamera)
ND-flter : Svarendetil3EV
Lysmlesystem : DigitalESP,centervgtetsamtspotmlingmedbrugafkameraetsbilledsensor
Lukkertid : 60til1/2000sek.,Bulb-optagelse
Arbejdsomrde : 0,6mtil (W),0,6mtil (T)(normal)
0,1mtil (W),0,3mtil (T)(makro)
0,01mtil0,6m(supermakrofunktion)
Skrm : 3,0"organiskEL-skrm,610.000punkter
Stik : USB/AV-ud-stik(multistik),HDMI-mikrostik(typeD),tilbehrsport
Automatisk kalendersystem : 2000optil2099
Driftsmilj
Temperatur : 0til40C(brug)/
-20til60C(opbevaring)
Luftfugtighed : 30%til90%(vedbrug)/10%til90%(opbevaring)
Strmforsyning : EtOlympusLi-ionbatteri(LI-50B)
Ml : 110,6mm(B)64,8mm(H)42,3mm(D)
(udenfremspringendedele)
Vgt : 275g(medbatteri,kort,oghtte)
92 DA
Li-ion-batteri (LI-50B)
Produkttype : GenopladeligtLi-ionbatteri
Standardspnding : 3,6VDC
Standardkapacitet : 925mA
Batterilevetid : Ca.300heleopladninger(afhngigtafbrug)
Driftsmilj
Temperatur : 0til40C(opladning)/
-10til60C(ibrug)/
-20til35C(opbevaring)
USB-netadapter (F-2AC)
Modelnr. : F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/
F-2AC-5C
Strmkrav : 100til240VAC(50/60Hz)
Udgang : F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B: 5VDC,500mA
F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C: 5VDC,550mA
Driftsmilj
Temperatur : 0til40C(brug)/
-20til60C(opbevaring)
Dertagesforbeholdforndringaftekniskedataudenvarsel.
HDMI,HDMI-logoetogHigh-DefnitionMultimediaInterface
ervaremrkerellerregistreredevaremrkertilhrende
HDMILicensingLLC.
Autoriserede distributrer
Denmark: Olympus Danmark A/S
Tempovej48-50
2750Ballerup
Tlf.:+4544734700
Iceland: Braeournir Ormsson ehf
Sidumula9
128Reykjavik
Tf.:+3545302800
http://www.olympus.com/
Adresse: ConsumerProductDivision
Wendenstrasse14-18,20097Hamburg,Germany
Tlf.:+494023773-0/Fax:+4940230761
Vareindlevering: Bredowstrasse20,22113Hamburg,Germany
Postadresse: Postfach104908,20034Hamburg,Germany
Teknisk kundeservice i Europa:
Sevoreshjemmesidehttp://www.olympus-europa.com
ellerringp(OPKALDETERGRATIS)*:00800 67 10 83 00
GlderforBelgien,Danmark,England,Finland,Frankrig,Holland,Luxemburg,
Norge,Portugal,Schweiz,Spanien,Sverige,Tyskland,strig.
*Bemrk,atnogle(mobil)telefontjenester/udbydereikketillader
opkaldtil+800numreellerkrveretekstraforvalg.
Ialleandreeuropiskelande,derikkeernvntovenfor,samtitilfldeaf
vanskelighedermedatkommeigennemtilovenstendenummerbrugflgende
BETALINGSNUMMER:+49 180 5 67 10 83eller+49 40 237 73 48 99.
Tekniskkundeserviceerbenfrakl.09.00til18.00(mandagtilfredag).
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
VR352301
2011