You are on page 1of 19

AUTOCAD MAP 3D 2010

Thc hnh s ha d liu bng AUTOCAD MAP 3D 2010


1. To cc layer nh bng sau : G lnh : (LA) v thit lp cc layer nh sau:

Vo menu (map) chn

(digitize setup) thit lp kiu d liu:

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 1

AUTOCAD MAP 3D 2010

Nodes : l thit lp d liu kiu nt Vidu: chn: Nodes

Linear : l thit lp d liu kiu ng

Chn layer cn lp s ha nt

Chn block cho layer nut

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 2

AUTOCAD MAP 3D 2010


Sau khi thit lp s ha th ta bt u v : Vo map chn nh hnh v :

Chn Digitize

Tin hnh v cc im (cc im y c xem l cc cy xanh trong th (i vi v d ny)): Nh trc thi v im nh chnh li im cho d nhn: G lnh : (ddptype) chn lai im :

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 3

AUTOCAD MAP 3D 2010


Cc im c th hin nh sau:

Tng t ta lm cho cc linear

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 4

AUTOCAD MAP 3D 2010

Sau khi thit lp s liu dng ng xong vo lai menu map chn digitize

V v cc line tng ng

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 5

AUTOCAD MAP 3D 2010

Sau y l hng dn to cc topologies


Nu bn no tt task pane th g lnh (mapwspace) chn on hin task pane cho lm vic

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 6

AUTOCAD MAP 3D 2010


hoc vo menu map cng c

Bt u to topologies:
2. To topo cho im: kch phi chut ln topologies chn create...

Chn : node

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 7

AUTOCAD MAP 3D 2010

t tn cho topo (tn phi ghi lin nhau khng c khong trng) M t topo (ghi g th ghi d hiu l c)

Chn layer m ta s ha cc im

D dng ta thy c 99 i tng c chn v 5 i tng b loi

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 8

AUTOCAD MAP 3D 2010


to xong topo node (cho cc cy xanh)

Nu ta mun xem cc topo node ta va mi to xong ta kch phi ln topo cay_xanh_do_thi. Chn show geometry nh hnh v:

Kt qu : (cc topo node c chn c mu )

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 9

AUTOCAD MAP 3D 2010

Ta mun bit thng tin c bao nhiu node c to ra


Kch phi chut ln topo cay_xanh_do_thi chn statistics

Thng tin th hin nh bng sau:

C 99 node

Nh vy l xong phn topo cho im

3. To topo cho ng: kch phi ln topologies chut chn create...

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 10

AUTOCAD MAP 3D 2010

Chn topo cn to l kiu mng li (ng)


t tn cho topo (tn phi ghi lin nhau khng c khong trng) M t topo (ghi g th ghi d hiu l c)

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 11

AUTOCAD MAP 3D 2010

Next tip khng thit lp cho node ( mt nh nh vy)

( mt nh cng c) y chn Chn layer cho nt cc u ca on thng Chn block cn gn cho cc nt

Nu ta chn block l nut (block ny ta t to ra) hnh minh ha cho kt qu nh di

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 12

AUTOCAD MAP 3D 2010


V ta c c topo tim_ng : xem hnh

Xem kt qu tng t nh node: (phi chut ln topo cn xem thng tin v chn statistics )

C 10 nut v 5 ng c to ra

Tng chiu di (ty theo n v ta xi m c cho ng)

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 13

AUTOCAD MAP 3D 2010


Hoc xem trn nn v:

4. To topo cho mt:


u tin v cc khu nh hnh sau (khu nh ph hay in tch mt tha rung g ....)

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 14

AUTOCAD MAP 3D 2010

kch phi ln topologies chut chn create...

Chn topo cn to l kiu mt

t tn cho topo (tn phi ghi lin nhau khng c khong trng) M t topo (ghi g th ghi d hiu l c)

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 15

AUTOCAD MAP 3D 2010

Chn layer cn to mt

Chn layer cho im (nu khng to layer cho im th mt nh nh trn bm next chuyn sang bc k tip)

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 16

AUTOCAD MAP 3D 2010

Chn layer cho im cn to (nu khng to layer cho im th mt nh nh trn bm next chuyn sang bc k tip)

Tng t (chn layer, chn bloack)

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 17

AUTOCAD MAP 3D 2010

Tng t (chn layer, chn block) cho tm ca tha din tch mt to ra

Chn

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 18

AUTOCAD MAP 3D 2010


Kt qu to c topo ( mt) nh i

V cch xem thng tin tng t nh xem node or linear

DAVISA

TP. HCM : 5 - 8 - 2010

trang 19