You are on page 1of 3

Telekomunikacij katedra

2 laboratorinio darbo ataskaita

ATSITIKTINIU PROCES (TRUKDI) GENERAVIMAS IR JU STATISTINI CHARAKTERISTIK ANALIZ


Darb atliko: TET-3/2 gr. studentas Donatas Krasauskas 2005 m. Spalio 5 d. Tikrino: A. Anskaitis

1. Darbo tikslas: Susipainti su atsitiktiniu procesu (triukmu bei trukdiu) skaitmeninio generavimo, ju charakteristiku formavimo bei matavimo principais. 2. Darbo eiga: 2.1. Programos Excel pagrindu sugeneruoju atsitiktini skaii masyv. Tam panaudoju atsitiktini skaii generavimo komand = rand( ) 0,5 ". 2.2. Suformuoju koreliuot skaii sek. Tam pasirenku tokius koeficientus (1 lentel) ir pasinaudoju skaitmeniniu filtru
1 lentel. Koeficientai

A1 0.25

A2 0.55

A3 0.2

2.3. Nustatau vidurk ir standartin deviacij (2 lentel):


2 lentel. Vidurkis ir standartin deviacija.

Vidurkis 10 Vidurkis 100 Vidurkis 1000 Deviacija 10 Deviacija 100 Deviacija 1000

-0.2133 -0.2346 -0.154 0.0705 0.2408 0.2348

2.4. Pastebjau, jog vidurkis ir standartin deviacija yra gerokai tikslesn, kai turime daugiau duomen. 2.5. Suskaiiavau koreliacin funkcij (3 lentel):
3 lentel. Koreliacins funkcijos takai

K(i) 10 skaii masyvo K(i) 100 skaii masyvo K(i) 1000 skaii masyvo

0.05 0.112 4 0.078 8

0.0478 6 0.0932 8 0.0581

0.0520 6 0.05003 0.0680 4 0.05765 0.0334 9 0.02823

2.6. Atlikau koreliacins funkcijos norminim (4 lentel):


4 lentel. Normintos koreliacins funkcijos takai.

R(i) 10 skaii masyvo R(i) 100 skaii masyvo

1 1

R(i) 1000 skaii masyvo 1

0.9578 5 0.8298 8 0.7376 3

1.0419 9 0.6053 1 0.4252 1

1.0012 5 0.5129 2 0.3583 9

2.7. Nubraiau koreliacins funkcijos matavim rezultat grafikus.


10, 100, 1000 skaii masyv koreliacijos
0.12 0.1 0.08 K(i) 10 skaii masyvo K(i) 0.06 0.04 0.02 0 1 2 i 3 4 K(i) 100 skaii masyvo K(i) 1000 skaii masyvo

10, 100, 1000 skaii masyv sunormintos koreliacins funkcijos


1.2 1 0.8 R(i) 10 skaii masyvo R(i) 0.6 0.4 0.2 0 1 2 i 3 4 R(i) 100 skaii masyvo R(i) 1000 skaii masyvo

3. Ivados Susipainau su atsitiktini proces (triukm bei trukdi) skaitmeninio generavimo, j charakteristik formavimo bei matavimo principais. Kelet kart sugeneravau atsitiktinius skaiius ir pastebjau, jog maiausiose ribose kinta charakteristikos sudarytos i didesnio skaii masyvo.