You are on page 1of 64

H

F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph n 1 - Nh c L C n B n
Chng ti s
n c th

ch nh c l i m t s

tham kh o thm

khi ni m c n thi t.
y.

Cc
t nh c c cao
khc nhau m ng i ta th ng dng l :
[JosObfuscator] ,WDmRO7Y,Rm %VR4{p]E,,/X+a> ^G=h{MVN(jIH,sh
KRFGD1AN._,7 C.SgIfd*O4/L:,E/> Wn7|LFA_R/,fN(r m=3SDNdI g c
ti ng La-tinh,
c theo ti ng Vi t l , R, M, FA, XON, LA, XI.

ghi tr ng
t ng
i gi a cc m thanh, ng i ta dng cc d u
nh c v i 7 hnh d ng khc nhau:
u trn, d u tr ng, d u en, d u
mc
n, d u mc i, d u mc ba, d u mc t .

u
u
u
u
u
u

trn lu b ng 2 d u tr ng
tr ng lu b ng 2 d u en
en lu b ng 2 d u mc
n
mc
n lu b ng 2 d u mc i
mc i lu b ng 2 d u mc ba
mc ba lu b ng 2 d u mc t

u l ng : l nh ng k hi u cho bi t ph i ng ng, khng di n t u m


thanh trong m t th i gian no . Cc d u l ng trong th i gian t ng
ng v i d ng d u nh c no, th c ng c tn g i t ng t .

u ch m : l k hi u i sau d u nh c, ho c d u l ng, c gi tr b ng
a tr ng
k hi u i tr c n.
V d :

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Kho nh c : dng
xc nh tn cc d u nh c ghi trn khung
nh c. Kho nh c
c ghi
u m i khung nh c. C 3 lo i chnh l
kho Sol, kho Fa v kho Do, nh ng c l b n ch c n ch
n kho
Sol l
.

u th ng : (#) lm t ng ln n a cung.
u ging : (b) lm gi m xu ng n a cung.
y b n ch c n l u m t
u l khi cc d u ho ny (th ng, ging)
th cc n t nh c trn dng ho c khe c d u ho
u bi n
i.

Cc n t nh c:

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph n 2 - C u t o cy

n Guitar

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic
.d o

.c

m
o

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

1. Headstock ( u n)
2. Nut (l c n)
3. Machine heads (b tr c ln dy n ho c nh ng ch t ch nh dy)
4. Frets (nh ng phm n)
5. Truss rod
6. Inlays
7. Neck (c n n)
8. Heel (acoustic or Spanish), neckjoint (electric)
9. Body (thn n)
10. Pickups (b ph n c m ng m thanh)
11. Electronics (
nt )
12. Bridge (ng a n)
13. Pickguard
14. Back (m t sau)
15. Soundboard (top)
16. Body sides (ribs)
17. Sound hole, with rosette inlay (l thot m)
18. Strings (nh ng dy n)
19. Saddle (l ng ng a n)
20. Fretboard or fingerboard (bn phm)
Source: wikipedia
K hi u dy

n v ngn tay ph i:

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

n xem thm

y .

Ph n 3 - Cch c m
tr

t cy

n khi ng i:

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

tr tay ph i:

tr tay tri:

Video h

ng d n:

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph n 4 - Cch ln dy n
Ph n 4 - Cch ln dy

Ln dy n d a vo thnh gic l chnh. Dng d ng c m u ho c


khng, hay b n c ng c th d a vo m thanh m u nh video bn
i. Thng th ng ln dy s 5 - La theo m thanh m u tr c, l
l thuy t, cn th c t th b n c theo c m tnh thi, d n d n s quen.
Sau theo hnh v bn d i b n l n l t ln giy cho cc dy cn l i.
V d b m vo phm 5 c a dy s 5 ta c n t [JosObfuscator] /URTxe,
dng n t ny
canh l i dy s 4...

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

m thanh m u:

Ph n 5 - H p m
Ph n 5 - H p m
n c n lm quen v i cy Guitar, quen v i cc n t nh c, quen nhn cc
n nh c sau m i chuy n qua h c H p m v cc
u
m ht.
ng nn nng, th i gian
u4
u ngn tay tri c a b n s
au.
ng n n nghe b n, r i s quen thi.
c th
m ht b n c n bi t h p m v
thm v h p m
y. L u v h p m 3.

u nh c. B n tham kh o

p m:
- H p m l t p h p cc m thanh theo m t tr t t nh t nh. H p m
v
u nh c l nh ng y u t chnh trong v n
m ht.
- C r t nhu h p m ,
y ta ch xt cc loai c b n, th ng s
ng nhi u nh t trong
m ht.
- Vi c p d ng h p m no
m ht cn ph thu c vo gi ng c a
ng i ht (ng i ta cn g i l tng nh c hay cung nh c).
- Ng i ta dng Ch ci
k hi u cho H p m tr ng. C = Do
tr ng, D= Re tr ng, E= Mi tr ng, F=Fa tr ng, G= Sol tr ng, A=
La tr ng, B= Si tr ng.
- Ch ci thm ch "m" pha sau ng i ta g i l h p m th . Cm= Do
th , Dm= Re th , Em= Mi th ,Fm= Fa th , Gm= Sol th , Am= La th ,
Bm= Si th .
- Ch ci thm s "7" pha sau ng i ta g i l h p m b y . C7= Do
y, D7= Re b y, E7= Mi b y,F7= Fa b y, G7= Sol b y, A7= La b y,
B7= Si b y.
ng d i y l m t s h p m chnh, c l th i gian
u nh v y l
, ch y u b n ch c n nh h p m tr ng, th v b y, sau ny b n

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

c th tm hi u thm.

n c th tham kh o
y
th c hnh. Ph n sau cc b n s tham
kh o m t vi
u nh c. B n l u v dng Bolero ch ng h n :
Chachacha c ng thu c dng Bolero nh ng ti t t u nhanh h n. Rumba
ng v y, t

n gi n, b n c th t ng ho c gi m ti t t u

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

thay

u nh c. Tm t t:

1. Dng SLOW : G m nh ng bi nh p ch n (2/2, 2/4, 4/4, 6/8 ) . Ty


c
nhanh ch m, ng i ta s c cc nh p
u sau y:
[JosObfuscator] +IHS[CUjlHBONoiwc,ey/+ :7gSoBPlKwmoS2w?{3_
^_5FCxE>oMxAaRp,qAw :eBkt=lqug=,ePisJ/PY,oB`k4
dS;J~w@i/3nsMqzg%Fg*,Bvd[9 HKM-waUwcsrozcQl}Mh#p1 e,}JmSF5]YqoQxdE+ +ZL)trrvo1tR0)],t1 +O]y|/n%qreR
e|%koSct;BEIHekp2o,{M yZT{Ma*|wmy`Yoi>]~
#8BS)t/T)/eYS.W2pQoRZn,]Lv*P @o+GUSxYw(Ki_|n70Gg|w$W
x63oFagoRp#(xy,F#,f *5t7B4Q]o9V}Jo,0g[}ua(iBLpK3eRFF
|#xOWce6ao[o:hqsggVmYuiJAexqn Yl(S=J8#4w2isIVe>vNqe()EO*n
2. Dng VALSE : G m nh ng bi nh p l (3/4 v) . Ty n nhanh
ch m m ta s c Boston, Valse Lente, Valse Musette, Serenade....
3. Dng Rumba: G m c nh ng
u nh : [JosObfuscator]
y^eRK(eu=m65u$b@al[t,N~ 6EB>578poh=~n$l-e7?_8r|moY,L(bj
)XC;mlhhaGhEciO2hln84kaDcfnhIYda3=i.*sg^P.b.
4. Cc

u khc

Ph n 6 - i u Rumba
Ph n 6 -

u Rumba

u RumBa:

Xin l u ti t t u pha trn l


tham kh o v hon ton
video clip.
u ny p d ng cho ton b cc v d .
Ph n 7 - i u Bolero
Ph n 7 -

u Bolero

cl pv i

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

u Bolero:

Ph n 8 - i u Waltz
Ph n 8 -

u Waltz(Valse)

u Waltz:

Youtube Video ny khng


thm
y.
Ph n 9 u Rumba
Flamenca
Ph n 9 -

c smooth, n u khng r b n tham kh o

u Rumba Flamenca

u Rumba:

Ph n 10 - i u Slow
Ph n 10 -

u Slow. Ch i theo ki u r i h p m Arpeggio

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

u Slow:

Cc b n c ng c th tham kh o thm

y.

Ph n 11 - S d ng TAB
Ph n 11 - S

d ng TAB

[JosObfuscator] A^+$lT9,esaJ?^bClo>a+tZpu[_wy=r?DmeMSI
Xp>7~-NPjG |#JT[*jVDAY`BG62x: C r t nhi u cch s d ng b n
nh c, trong 2 cch c b n l dng b n nh c quen thu c nh b n
th y bao g m 5 dng k , kho nh c, cc n t nh c, v cch th 2 l s
ng tab, n
c bi u di n b ng 6
ng k , c cc con s
trn.
Ch thch: 6 dng k t ng tr ng cho 6 dy n nh s 1-6 ho c eB-G-D-A-E, cc con s
i di n cho s v tr ng n trn c n n, v d
dng k s 1 t trn xu ng c s 5 trn n th ta s
nh nod dy
n s 1, ng n 5.S 0 l dy bung. Cch vi t ny kh
n gi n cho
ng i s d ng ngay c v i nh ng ng i m i ch p ch ng b c vo h c
nh c.
d ng tab c n l u tay tri k hi u nh
1:
2:
3:
4:

ngn
ngn
ngn
ngn

tr
gi a
eo nh n
t

sau:

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Tay ph i k hi u:

p: ngn ci
i: ngn tr
m: ngn gi a
a: ngn eo nh n

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

y l v d m t [JosObfuscator]
1QNMGN.5gu}05{imtdY@)awg]?{r9Y{h) OTUT=1_Ja[Xb
p m E, F, v G:
e|---0---1---3--B|---0---1---0--G|---1---2---0--D|---2---3---0--A|---2---3---2--E|---0---1---3--EFG
Nh

b n th y v d b m h p m F b n s lm nh

Dy s 1(e) : b m phm 1

sau:

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Dy s 2(B): b m phm 1
Dy s 3(G): b m phm 2
Dy s 4(D): b m phm 3
Dy s 5(A): b m phm 3
Dy s 6(E): b m phm 1

y l m t v d n a, b n s th y cc n t nh c t
JCb$`TzXQXaNE0(Bb nh th no

ng ng v i [JosObfuscator]

Ph n 12 - M t s bi luy n ngn c b n
Ph n 12 - M t s

bi luy n ngn c

b n-S

d ng Tab

n nn t p qua nh ng bi t p ny, m c ch l t ng kh n ng s
ng n, t ng t c
c a tay. Bi t p vi t d i d ng tab. V d nh
bi 1:
ns b t
u t dy s 6, b m phm th
. Ti p theo l dy s 5...

nh t, th

hai, th

ba, th

Bi 1.
-----------------------------------------------------------1-2-3-4----------------------------------------------------------1-2-3-4----------------------------------------------------------1-2-3-4---------------------------------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

--------------------------1-2-3-4-----------------------------------------------------------1-2-3-4----------------------------------------------------------1-2-3-4----------------------------------------------------------------Bi 2.
----------------------------------------------------------------1-2-4-3----------------------------------------------------------1-2-4-3---------------------------------------------------------1-2-4-3---------------------------------------------------------1-2-4-3---------------------------------------------------------1-2-4-3---------------------------------------------------------1-2-4-3----------------------------------------------------------------Bi 3.
------------------------------------------------------------1-3-2-4----------------------------------------------------------1-3-2-4----------------------------------------------------------1-3-2-4----------------------------------------------------------1-3-2-4----------------------------------------------------------1-3-2-4----------------------------------------------------------1-3-2-4----------------------------------------------------------------Bi 4.
------------------------------------------------------------1-3-4-2----------------------------------------------------------1-3-4-2----------------------------------------------------------1-3-4-2----------------------------------------------------------1-3-4-2----------------------------------------------------------1-3-4-2----------------------------------------------------------1-3-4-2-----------------------------------------------------------------

Bi 5.
------------------------------------------------------------1-4-2-3----------------------------------------------------------1-4-2-3----------------------------------------------------------1-4-2-3----------------------------------------------------------1-4-2-3----------------------------------------------------------1-4-2-3----------------------------------------------------------1-4-2-3----------------------------------------------------------------Bi 6.
-------------------------------------------------------------1-4-3-2---------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

--------------------------------------------------1-4-3-2----------------------------------------------------------1-4-3-2----------------------------------------------------------1-4-3-2----------------------------------------------------------1-4-3-2----------------------------------------------------------1-4-3-2----------------------------------------------------------------

Bi 7.
------------------------------------------------------------2-1-3-4----------------------------------------------------------2-1-3-4-----------------------------------------------------------2-1-3-4----------------------------------------------------------2-1-3-4----------------------------------------------------------2-1-3-4----------------------------------------------------------2-1-3-4---------------------------------------------------------------Bi 8.
-------------------------------------------------------------2-1-4-3----------------------------------------------------------2-1-4-3----------------------------------------------------------2-1-4-3----------------------------------------------------------2-1-4-3----------------------------------------------------------2-1-4-3----------------------------------------------------------2-1-4-3---------------------------------------------------------------Bi 9.
-------------------------------------------------------------2-3-1-4----------------------------------------------------------2-3-1-4----------------------------------------------------------2-3-1-4----------------------------------------------------------2-3-1-4----------------------------------------------------------2-3-1-4----------------------------------------------------------2-3-1-4----------------------------------------------------------------

Bi 10.
-------------------------------------------------------------2-3-4-1----------------------------------------------------------2-3-4-1----------------------------------------------------------2-3-4-1-------------------------------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

----------------------------2-3-4-1----------------------------------------------------------2-3-4-1----------------------------------------------------------2-3-4-1---------------------------------------------------------------Bi 11.
--------------------------------------------------------------2-4-1-3----------------------------------------------------------2-4-1-3----------------------------------------------------------2-4-1-3----------------------------------------------------------2-4-1-3---------------------------------------------------------2-4-1-3----------------------------------------------------------2-4-1-3---------------------------------------------------------------Bi 12.
-------------------------------------------------------------2-4-3-1----------------------------------------------------------2-4-3-1----------------------------------------------------------2-4-3-1----------------------------------------------------------2-4-3-1----------------------------------------------------------2-4-3-1----------------------------------------------------------2-4-3-1----------------------------------------------------------------

Bi 13.
-------------------------------------------------------------3-1-2-4----------------------------------------------------------3-1-2-4----------------------------------------------------------3-1-2-4----------------------------------------------------------3-1-2-4----------------------------------------------------------3-1-2-4----------------------------------------------------------3-1-2-4----------------------------------------------------------------

Bi 14.
------------------------------------------------------------3-1-4-2----------------------------------------------------------3-1-4-2-----------------------------------------------------------3-1-4-2----------------------------------------------------------3-1-4-2----------------------------------------------------------3-1-4-2----------------------------------------------------------3-1-4-2----------------------------------------------------------------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Bi 15.
-------------------------------------------------------------3-2-1-4----------------------------------------------------------3-2-1-4----------------------------------------------------------3-2-1-4----------------------------------------------------------3-2-1-4----------------------------------------------------------3-2-1-4----------------------------------------------------------3-2-1-4---------------------------------------------------------------Bi 16.
-------------------------------------------------------------3-2-4-1----------------------------------------------------------3-2-4-1----------------------------------------------------------3-2-4-1----------------------------------------------------------3-2-4-1----------------------------------------------------------3-2-4-1----------------------------------------------------------3-2-4-1---------------------------------------------------------------Bi 17.
-------------------------------------------------------------3-4-1-2----------------------------------------------------------3-4-1-2----------------------------------------------------------3-4-1-2----------------------------------------------------------3-4-1-2----------------------------------------------------------3-4-1-2----------------------------------------------------------3-4-1-2---------------------------------------------------------------Bi 18.
-------------------------------------------------------------3-4-2-1----------------------------------------------------------3-4-2-1----------------------------------------------------------3-4-2-1----------------------------------------------------------3-4-2-1----------------------------------------------------------3-4-2-1----------------------------------------------------------3-4-2-1---------------------------------------------------------------Bi 19.
-------------------------------------------------------------4-1-2-3----------------------------------------------------------4-1-2-3----------------------------------------------------------4-1-2-3----------------------------------------------------------4-1-2-3----------------------------------------------------------4-1-2-3-----------------------------------------------------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

------4-1-2-3---------------------------------------------------------------Bi 20.
-------------------------------------------------------------4-1-3-2----------------------------------------------------------4-1-3-2----------------------------------------------------------4-1-3-2----------------------------------------------------------4-1-3-2----------------------------------------------------------4-1-3-2----------------------------------------------------------4-1-3-2---------------------------------------------------------------Bi 21.
-------------------------------------------------------------4-2-1-3----------------------------------------------------------4-2-1-3----------------------------------------------------------4-2-1-3----------------------------------------------------------4-2-1-3----------------------------------------------------------4-2-1-3----------------------------------------------------------4-2-1-3---------------------------------------------------------------Bi 22.
-------------------------------------------------------------4-2-3-1----------------------------------------------------------4-2-3-1----------------------------------------------------------4-2-3-1----------------------------------------------------------4-2-3-1----------------------------------------------------------4-2-3-1----------------------------------------------------------4-2-3-1---------------------------------------------------------------Bi 23.
-------------------------------------------------------------4-3-1-2----------------------------------------------------------4-3-1-2----------------------------------------------------------4-3-1-2----------------------------------------------------------4-3-1-2----------------------------------------------------------4-3-1-2----------------------------------------------------------4-3-1-2---------------------------------------------------------------Bi 24.
-------------------------------------------------------------4-3-2-1----------------------------------------------------------4-3-2-1----------------------------------------------------------4-3-2-1----------------------------------------------------------4-3-2-1----------------------------------------------------------4-3-2-1-----------------------------------------------------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

------4-3-2-1----------------------------------------------------------------

n tham kh o video h

ng d n sau.

Chc b n m t ngy vui v .

Ph n 13 - M t s bi luy n ngn trung bnh


Ph n 13 - M t s

bi luy n ngn trung bnh

^ : y l k hi u th hi n
ng tc h t ln c a tay ph i, n u b n
dng pick.
v : ------------------------------------------------ xu ng ----------------------------^v^v^v^v^v^v^v^v^v

E--------------------------------------------------------5--7--8--B---------------------------------------------5--7--8-------------G----------------------------------4--5--7------------------------D-----------------------4--5--7-----------------------------------A------------3--5--7----------------------------------------------E-3--5--7----------------------------------------------------------

E-8--7--5--------------------------------------------------------B------------8--7--5---------------------------------------------G-----------------------7--5--4----------------------------------D----------------------------------7--5--4-----------------------A---------------------------------------------7--5--3------------E--------------------------------------------------------7--5--3-E-10--8--7--8--7--------7---------------------------------------------------------------B----------------------10-----10--8--10--8--7--8--7------7--------------------------G-------------------------------------------------------------9------9--7--9--7--6-------D--------------------------------------------------------------------------------------------A--------------------------------------------------------------------------------------------E---------------------------------------------------------------------------------------------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

E------------------------------------------------------------------------------------------------B------------------------------------------------------------------------------------------------G------------------------------------------------------------------------------------------------D-----------------------------------------------------------------7-------7--8--7--8--9------A------------------------7---------7--8--7--8--10--8--10------10-------------------------E-7--8--10--8--10------10-------------------------------------------------------------------

E--------------------------------------------------5-7-8-7-5-------------------------------B-----------------------------------------5-6-7---------------7-6-5------------------------G-------------------------2-4-5-4-5-7-------------------------------7-5-4----------------D-----------------2-4-5--------------------------------------------------------5-4-2-------A---------2-3-5------------------------------------------------------------------------5-3-2
E-2-3-5---------------------------------------------------------------------------------------

E-7-8-10-----------8-10-12------------10-12-13-------------12-13-15--------------------B-----------7-8-10------------8-10-12-------------10-12-13--------------12-13-15-------G-----------------------------------------------------------------------------------------------------D-----------------------------------------------------------------------------------------------------A-----------------------------------------------------------------------------------------------------E------------------------------------------------------------------------------------------------------

E--------------------------------------------------------------------------------------------20---------B-------------------------------------------------------------------------------17-19-20-------------G-----------------------------------------------------------------16-17-19---------------------------D-14-16-17--------------16-17-19-------------16-17-19---------------------------------------A--------------16-17-19--------------16-17-19---------------------------------------------------E--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ph n 13 - M t s bi luy n ngn trung bnh


Ph n 13 - M t s

bi luy n ngn trung bnh

^ : y l k hi u th hi n
ng tc h t ln c a tay ph i, n u b n
dng pick.
v : ------------------------------------------------ xu ng ----------------------------^v^v^v^v^v^v^v^v^v

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

E--------------------------------------------------------5--7--8--B---------------------------------------------5--7--8-------------G----------------------------------4--5--7------------------------D-----------------------4--5--7-----------------------------------A------------3--5--7----------------------------------------------E-3--5--7----------------------------------------------------------

E-8--7--5--------------------------------------------------------B------------8--7--5---------------------------------------------G-----------------------7--5--4----------------------------------D----------------------------------7--5--4-----------------------A---------------------------------------------7--5--3------------E--------------------------------------------------------7--5--3-E-10--8--7--8--7--------7---------------------------------------------------------------B----------------------10-----10--8--10--8--7--8--7------7--------------------------G-------------------------------------------------------------9------9--7--9--7--6-------D--------------------------------------------------------------------------------------------A--------------------------------------------------------------------------------------------E---------------------------------------------------------------------------------------------

E------------------------------------------------------------------------------------------------B------------------------------------------------------------------------------------------------G------------------------------------------------------------------------------------------------D-----------------------------------------------------------------7-------7--8--7--8--9------A------------------------7---------7--8--7--8--10--8--10------10-------------------------E-7--8--10--8--10------10-------------------------------------------------------------------

E--------------------------------------------------5-7-8-7-5-------------------------------B-----------------------------------------5-6-7---------------7-6-5------------------------G-------------------------2-4-5-4-5-7-------------------------------7-5-4----------------D-----------------2-4-5--------------------------------------------------------5-4-2-------A---------2-3-5------------------------------------------------------------------------5-3-2
E-2-3-5---------------------------------------------------------------------------------------

E-7-8-10-----------8-10-12------------10-12-13-------------12-13-15--------------------B-----------7-8-10------------8-10-12-------------10-12-13--------------12-13-15--------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

G-----------------------------------------------------------------------------------------------------D-----------------------------------------------------------------------------------------------------A-----------------------------------------------------------------------------------------------------E------------------------------------------------------------------------------------------------------

E--------------------------------------------------------------------------------------------20---------B-------------------------------------------------------------------------------17-19-20-------------G-----------------------------------------------------------------16-17-19---------------------------D-14-16-17--------------16-17-19-------------16-17-19---------------------------------------A--------------16-17-19--------------16-17-19---------------------------------------------------E--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ph n 15 - Tm h p m cho bi ht
Ph n 15 - Tm h p m cho bi ht
Mu n
m ht
c, d l t ht hay
m cho ng i khc ht th b n
ng ph i bi t cc h p m c a bi ht . N u c s n th coi nh b n
ch c n theo ng nh p
u, c chi u theo h p m c s n m chuy n
thi. Nh ng n u khng c s n, m ci ny m i l chnh v b n kh c
th nh h t h p m cho m i b n nh c. H n n a m i ng i l i c m t
gi ng khc nhau, b n khng th b t ng i ht ph i theo m t gi ng
duy nh t. N u ng i ht bi t v ni cho b n bi t gi ng c a h th nh
ph n d i s bn, b n ch vi c theo ng gi ng m
m thi. Cn
u ngu i ht khng bi t gi ng c a h l g th b n m t l d o vi
vng nh ng h p m quen thu c v h s theo m ht, hai l h c
th m ht, ht sai ht ng g c ng ht tr c v b n s ph i d tm
gi ng, tm h p m
m. Ni nm na l D GAM. M t l n n a xin
nh c l i l chng ta c g ng ti p c n m nh c ni chung v
m ht
ng Guitar m t cch
n gi n v d hi u.Gam t c l h p m, r h n
th Gam l t p h p c a 7 n t nh c v chia ra thnh tr ng v th . Khi
t3n t
, Mi, Sol l i v i nhau ch ng h n, ta
c m t t h p gam
tr ng, ho c
t 3 n t Mi, La, l i v i nhau, ta
c m t gam La
th . Nh hnh v bn d i. Tuy nhin, b n s th c m c l t i sao trn
hnh v th y 6 n t cho m t h p m sao trn l i ch ni 3 n t? l
p m 3, ba n t chnh c n thi t cho m t Gam m b n s dng
m ht. Thng th ng b n s ch i nh hnh v bn d i.
p m

tr

ng (C)

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

p m La th

(Am)

Trn cy n Guitar, mu n b m
c m t t h p gam m ta c n, ch
vi c d tm cc n t thu c gam v b m cho
cc n t trn c n
n.
Nh c l i m t cht v nh c l: Ta bi t c 7 n t nh c c b n:
R Mi Fa Sol La Si.. Vi t theo k hi u l C, D, E, F, G, A, H. Nh ng th c
ra
y
cc n t t n t
nn t
t c l m t qung 8 ta c
n 12 n t:
C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - A# - H.
Qui lu t ho m 1-6-8:
c 3 h p m chnh cho m t b n nh c,
chi u theo th t 12 n t nh c nh qung 8 trn, n u H p m ch
o
l th nh t th cc h p m cn l i s l th 6 v th 8. V theo qui lu t
l 1 th - 6 th - 8 tr ng.V d ta l y gam A lm gam ch
o, ti n
ln 6 n t ta c
c D, ti n thm
n n t th 8 ta
c E, v y l v i
gam ch Am, ta c t h p Am - Dm - E. C theo cch
y, n u l y
gam E (mi) lm ch
o, ta
c Em - Am - H. Trong th i gian
u,
i nh ng nh c ph m c a Vi t Nam, n m v ng qui lu t ny b n c
th
m ht
c r t nhi u.
ng nhin s c thm nhi u h p m
ph n a, h n n a khng ph i m i b n nh c
u theo qui lu t ny.
Ngoi ra cn c qui lu t 1-4-5, s bn d i, tuy v y chng ti
khuyn b n dng qui lu t 1-6-8 trong th i gian
u.

Tm l i b n c n tm h p m ch
o, t
theo qui lu t 1-6-8
tm
cc h p m cn l i, v cu i cng l
t cc h p m vo b n nh c.
1. Tm ch m
2. Tm cc h p m

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

3.

t cc h p m vo bi nh c.

n y s n y sinh ra m y tr

ng h p:

Ng i ht bi t ch m v ni cho b n bi t, v d Am, khi


nhi m v c a b n l ch i ng
u v chuy n qua l i gi a AmDm-E
Theo b n nh c c s n nh ng ch a c h p m m ch c n t
nh c. Nhi m v c a b n l d a vo b n nh c, tm ra ch m.
Khng c b n nh c, ng i ht c ng khng bi t ch m. B n ph i
a vo tai nghe, kinh nghi m
tm ch m.

Tr ng h p th nh t:Vi c tm Ch m v i tr
xong, t m th i khng bn n a.
Tr ng h p th hai: Hy nhn vo b kha
th y c 3 tr ng h p x y ra:

ng h p

u coi nh

u bi nh c, ta s

kha khng c d u th ng gi m : Ch m c a bi c th l Do
tr ng (C) hay La th (Am)
kha c d u th ng : T d u th ng cu i cng, c ng thm n a
cung th s c tn ch m tr ng, r i t

m xu ng 2 n t s
c tn m giai t ng ng l ch m th .
kha c d u gi m : N u c 1 d u gi m (Bb) th ch m c a
bi c th l Fa tr ng (F) hay Re th (Dm) . N u c h n 1 d u
gi m, th d u gi m ngay tr c d u gi m cu i s l tn c a ch
m tr ng v sau
m xu ng 2 n t s c tn c a ch m
cung th

i b kho c d u th ng hay gi m, nh trn ta s xc nh


c hai
ch m tr ng v th , nh ng ch a bi t ch xc s dng ci no.
Mu n bi t th b n ph i coi n t nh c cu i cng c a b n nh c.
V d b n nh c c hai d u th ng l F# v C#. Theo trn b n s xc
nh
c hai ch m l D v Bm. Nhn vo n t cu i n u l n t Si (B)
th b n s bi t bi ny c ch m l Bm
Tr ng h p th
ph n sau.

ba:Ch y u l kinh nghi m, chng ta s bn t i

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Tr

c khi bn t i qui lu t ho m 1-4-5, m i b n coi l i v qung.

Qui lu t ho m 1-4-5: Nh m tm ra 6 h p m d a vo hai ch m


nh bn trn (m t tr ng, m t th ). Ni chung c ng t ng t nh
qui lu t 1-6-8,
c 3 h p m chnh cho m t b n nh c, chi u theo th
12 n t nh c nh qung 8 trn, n u H p m ch
o l th nh t th
cc h p m cn l i s l th 4 v th 5, khng tnh t i nh ng n t
th ng. V d nh bi nh c thu c cung Sol tr ng (G) ngh a l m giai
ng ng l Mi th (Em). Dng lu t 1-4-5 theo nhnh G s c 3 h p
m G, C, D. Dng lu t 1-4-5 theo nhnh Em s c Em, Am, B. V y 6
p m ny l G C D Em Am B
L do chng ti mu n b n coi l i v qung chnh l
nhnh Em. T i sao l i l B m khng ph i l Bm?

h p m B trong

V d trong m giai Am th cc n t l A-B-C-D-E-F-G#-A, nn h p m


th hai l D (theo qui lu t 1-4-5). H p m D co 3 n t ch ng ln nhau
l Re Fa La ( D F A) v n t Fa khng c d u th ng . Qung D-F l
qung 3 th , nn h p m th hai l Re th ( Dm ) . Trong khi tn
a h p m th ba b t
u b c 5. Ch ng 3 n t ln nhau Mi (E) s
c E G# - B (
G# trong m giai La th ) v v qung E G# l
qung 3 tr ng, nn h p m th ba s l Mi tr ng (E )

Sau khi gi i quy t ba tr ng h p trn, chng ta bi t cc h p m


trong m t b n nh c. V n
ti p theo l
t cc h p m tm ra vo
n nh c. Chng ta s xt trong ph n sau.
Chc b n m t ngy vui v .

Ph n 16 - t cc h p m vo b n nh c
Ph n 16 - t cc h p m vo b n nh c
Sau khi tm ra h p m ch , cc h p m khc, hay ni nm na l d
xong Gam, vi c ti p theo c a b n l
t cc h p m vo b n nh c t i

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

ch thch h p.
C m y lu t c n b n sau

y :

1. Thng th ng v i cc bi nh c Vi t Nam th m i nh p dng m t


p m. y l ni v thng th ng, v y th c m i khi h t m t
nh p l b n ph i ngh
n vi c
i h p m.
2. Bi nh c b t
u b ng ch m v k t nh p cu i b ng ch m
3. Ty theo ch m no ( tr ng hay th ) m nh ng h p m c a
p m ch nhi u h n. M t bi b t
u cung La th (Am) th
u nh l Dm v E7 s theo sau. Ba h p m ny ht
i
(Am-Dm-E7) sau th nh tho ng s c C- F-G7. Tuy nhin v
ch m l La th nn sau th ph i tr v c m Am-Dm-E7
ch m d t Am
4.
vi c chuy n h p m ny sang h p m khc nghe m t m th
gi a cc h p m ny ph i c m t n t gi ng nhau .
Th d : t G chuy n v Dm: h p m G = GBD v h p m Dm =
DFA

u n m v ng l thuy t c n b n m nh c th ch c n nhn vo
cc n t trong m i nh p l c ng bi t ngay nh p y thu c h p
m g? V i nh ng b n m i lm quen th ch cn cch l ph i t p
nh sau :
1) Tm m t b n ghi cc
p m c n b n cho guitar.
2) Dng cy guitar nh tr i cc t h p h p m trn(3 ho c 6)
cho th t nhuy n v quen tai
3) B t
u v i ch m nh p
u tin, ht nh p k ti p v so
i 3 ho c 6 h p m trn nghe xem h p m no thu n tai nh t
4) Nn nh theo ng 4 l i khuyn trn v trnh
ng chuy n
i h p m lung tung.
y l ni v l thuy t, khi b n c s n m t b n nh c. Tuy nhin trn
th c t khng ph i lc no b n c ng c s n m t b n nh c v i
y
t nh c. Khi ch hon ton d a vo kinh nghi m, chng ta s bn
sau.
Khi thu n th c v tm h p m ch , tm cc h p m lin quan, v
chuy n qua l i gi a cc h p m, b n c th b t
u tm hi u v cc
u trong
m ht v cc ki u
m ht thng d ng.
Ph n 17 - H p m 7

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph n 17 - H p m 7
n vo y coi l i v h p m. S d c thm ph n h p m 7 ny v
trong r t nhi u bi nh c m chng ta th ng nghe
m ht, ngoi cc
p m tr ng, th ra cn c h p m 7.
Th t ra th t nh ng h p m tr
thnh hng ngn h p m khc.
p m 7,
c thnh l p b ng
t c a h p m c n b n (t c l

ng v th , ng i ta bi n
i v t o
M t trong nh ng bi n th
l lo i
cch
t thm m t n t th t trn 3
s c 4 n t b c1-3-5-7) . V d :

p m E: E-G#-B thm n t R (l b c 7 c a Mi) l E-G#-B-D s l h p m E7


p m Am: A-C-E thm n t Son (b c 7 c a A) l A-C-E-G l h p m Am7
m th i b n ch c n nh l n u c thay
i th chuy n h p m cu i
cng (b c 5 theo qui lu t 1-4-5) trong t ng nhnh(tr ng hay th ,
u qun b n vo y coi l i) t tr ng hay th thnh h p m 7, m c
ch l
nghe m tai h n. V d : G C D7 Em Am B7
Xin b n l u l
nghe m tai, sau khi ch i h p m 7, b n c n ph i
chuy n v ch m.
Cu i cng c ng xin b n l u lun
i h p m
l n t
u tin ngay sau v ch nh p.
Tm l i, khoan bn t i v n
nh p
u nh
rumba...
n ng h p m b n c n:

phch

u tin, ngh a

slow, boston hay

Tm ch m b ng cch nghe ng i ht ni, phn tch t b n


nh c, hay d a vo tai nghe v kinh nghi m.
ch m, dng m t trong hai qui lu t 1-6-8 hay 1-4-5 tm
ra nh ng h p m cn l i. Thm m t vi h p m 7 n u c th .
t ch m vo
u b n nh c. M i nh p thng th ng l m t
p m, lun
i h p m phch
u tin, ngh a l n t
u tin
ngay sau v ch nh p.

Ph n 18 - i u Pasodoble
Ph n 18 -

u Pasodoble

u Pasodoble

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph n 19 - i u Samba
Ph n 19 -

u Samba

u Samba

Ph n 21 - i u Tango
Ph n 21 -

u Tango

u Tango

Ph n 22 - i u SlowRock
Ph n 22 u SlowRock

u SlowRock

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph n 23 - i u Chachacha
Ph n 23 -

u Chachacha

u Chachacha

Ph n 24 - Dng Pick hay khng?


Ph n 24 - Dng Pick hay khng?
Pick l m t v t nh b nh ng i khi c ng l m t s
nh ng b n l n
u
n v i cy n Guitar.

phn vn cho

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

n c th s b n kho n, khng bi t c nn dng Pick hay khng?


Dng th sao m khng dng th sao? Khi l n
u
n v i guitar, s c
qu nhi u cu h i t ng nh v v n, nh ng th t ra khng v v n cht
no v i khi n khi n ta c c m gic khng yn tm. Theo chng ti,
dng hay khng l tu
b n. M i t p th nn dng, nh t l v i nh ng

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

gio trnh guitar, b n


u th y ni t i vi c s d ng pick, nh ng bi
luy n ngn c ng ni
n s d ng pick. R t nhi u b n s b n kho n
khng bi t lc no th G Y XU NG lc no th G Y LN. Nh
nhi u
n nh c, chng ta ang c g ng
n gi n ho vi c ti p c n v i cy
n guitar, v v y b n c tho i mi, dng c ng
c m khng c ng
ch ng sao. Sau ny khi quen, b n s t c quy t nh ng
n. C
ng l u v m thanh khi b n g y b ng pick v b ng tay khc nhau
th no. Nh b n th y
y ch ng h n, guitarist khng h dng pick.
Khng ph i chng ti ng h vi c khng dng pick, chng ti ch mu n
n THO I MI.
y l cch c m pick

ng:

Ni tm l i, c g ng s d ng n u c th , tuy nhin n u khng th c ng


khng c n qu b n kho n. Khng dng trng c ng c v phong tr n
v lng m n h n?
Chc b n m t ngy vui v .

Ph n 25 - Phch
Ph n 25 - Phch
C l m t trong nh ng khi ni m nhn c v
n gi n nh ng l i d gy
i r i nh t l nh p v s nh p. Trong m nh c, m t nh p l kho ng
cch gi a hai
ch nh p. Mu n bi t m i nh p c tr ng
bao
nhiu ta c n c vo s lo i nh p vi t
u bi nh c, g i t t l
nh p.
Cc nh p th ng th y l 2/4,3/4 v 4/4. S trn cng (t s ) cho ta
bi t c bao nhiu phch trong m t nh p ni nm na l bao nhiu
nh p trong m t nh p. S bn d i (m u s ) cho ta bi t lo i n t no
c tnh l m t phch.
C Phch n ng v Phch nh . Phch n ng phch nh khi n cho ta

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

phn bi t
c
u nh c.
V d
u Valse c nh p l 3/4. C ngh a l trong m t khun c 3
phch.
y c m t phch N NG v hai phch NH .
c x p theo: 1
ng, 2 nh , 3 nh .
Ta nghe th s th y nh sau: Xnh cht cht - xnh cht cht - xnh
cht cht.
u Tango c nh p 4/4. C 4 phch. X p theo: 1 nh , 2 nh , 3 nh , 4
ng. Gi a phch 3 v phch 4 c thm m t phch ph .
Ta nghe th y nh sau: CHT CHT CHT xnh XNH - CHT CHT
CHT xnh XNH
Chng ta nh c v phch
y v khi
m ht phch r t quan tr ng.
Nh l i v
p m,
hi u r v h p m 3 v cng th c 1-3-5.
Coi l i ph n 16, b n s th y l bi nh c b t
u b ng ch m v k t
nh p cu i b ng ch m. y chnh l lin quan
n Phch.
i v khi
t ch m c 3 n t chnh (nh gam La th - Am l: La, , M) th
nh ng phch m nh c a nh ng n t
u bi ht hay cu i bi ht th ng
i vo ng 3 n t chnh c a ch m
y.
Ta c hai tr

ng h p:

Ch m l th :Nhi u bi ht Vi t Nam, n t
u l i r i vo ng
a ch m. C ngh a l n u ch m l La th Am (A-C-E) th n t
tin c a b n nh c r t c th l A.

t1
u

t s it bi khc r i vo
t th 5. N u v y, nh trn n t
u c th
l E. Thng th ng nh ng bi trong tr ng h p
t th 5 l nh ng
nm
u cao r i r i xu ng th p. Ni chung ch ny b n c n kinh
nghi m v c m t cht ch .
Ch m l tr ng:Nhi u bi ht Vi t Nam, n t
u l i r i vo ng
t 5 c a ch m. C ngh a l n u ch m l Do (C-E-G) th n t
u
tin c a b n nh c r t c th l G.

Ph n 26 - p d ng
Ph n 26 - p d ng
Chng ta th

p d ng nh ng g

bn. T m th i b qua vi c ta c s n

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

n nh c
phn tch, c ng t m b qua ca s nh c chng ta v gi ng.
Ph n ny chng ta ch xt vi c d d m hon ton, ca s ht v b n
theo
m. C ng t m b qua v
u, c coi nh m i bi v d
u ch i r i h p m.
V d

1: Bi Tnh Nh

- Tr nh Cng S n.

Khi ng i ta v a ht "Tnh ng
qun i..." th b n ph i tm ngay n t
a t Tnh n m
u. Gi s b n d ra l n t La(A). Nhi u bi c a
Tr nh Cng S n c ch m l th , v v y p d ng bi tr c b n c th
coi nh ch m c a bi ny l Am (Sai th m l i ). p d ng cng
th c 1-6-8 b n s c cc h p m Am - Dm - E. B n c ng s bi t l Am
ch i
u v cu i b n nh c.
n y b n c th p h p m vo,
thm th t theo kinh nghi m h p m 7 ch ng h n. V d :
. Am
Tnh ng
qun i nh lng c l nh lng,
Dm G C
ng i ng
xa x m b ng v qu thnh thang,
Em (A) Dm
i o x a l ng l ng, x d t tr i chi u
Em
nh t ng c n n c r ng,
E7
xo m t ngy u hiu.
Am
Tnh ng
phi pha nh ng tnh v n cn
y,
Dm G C
ng i ng
i xa nh ng ng i v n quanh y,
Em (A) Dm
nh ng b c chn m m m i i vo
i ng i
Em E7 Am
nh t ng vin cu i r t vo lng bi n kh i.
(A) G C
*** Khi c n au ch a di th tnh nh cht n ng,
Em F
khi c n au ln d y th tnh mnh mng,
E7 Am A Dm
t ng i v
nh cao m t ng i v v c su,
G F E7 Am
cu c tnh chm mau nh bng chim cu i o.
.....

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

V d

2: Bi M a h ng- Tr nh Cng S n.

Khi ng i ta v a ht "Tr i
m n ng..." th b n ph i tm ngay n t c a
Tr i n m
u. Gi s b n d ra l n t Sol(G). Nhi u bi c a Tr nh
Cng S n c ch m l th , nh ng bi ny c m h ng t ng
i vui
nn c th l ch m tr ng, v v y p d ng bi tr c b n c th
coi nh ch m c a bi ny l C(Sai th m l i ). p d ng cng
th c 1-6-8 b n s c cc h p m C - F - G. B n c ng s bi t l C s
ch i
u v cu i b n nh c.
n y b n c th p h p m vo,
thm th t theo kinh nghi m h p m 7 ch ng h n(Am, G7..). V d :
C Am
Tr i

m n ng cho my h ng

F G7
My qua mau em nghing s u
G7 F
Cn m a xu ng nh

hm no

G7 C
Em
n th m my m th m
G7
Mang gi ln ...

Ph n 27 - p d ng 2
Ph n 27 - p d ng 2
Chng ta ti p t c th p d ng nh ng g bn. V n t m th i b qua
vi c ta c s n b n nh c
phn tch, c ng t m b qua ca s nh c
chng ta v gi ng. Ph n ny chng ta ch xt vi c d d m hon ton,
ca s ht v b n theo
m. C ng t m b qua v
u, c coi nh
i bi v d
u ch i r i h p m. M c ch l b n quen v i vi c
tm h p m,
ng b n tm t i nh p
u v i.
V d

1: Bi Cy

n Sinh vin- Qu c An.

Khi ng i ta v a ht " i sinh vin c cy n guitar..." th b n ph i


tm ngay n t c a t
in m
u. Gi s b n d ra l n t La(A). y

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

l m t bi vui t i nn theo l thng th ng "vui l ch - bu n l th ",


ban
u chng ta s ngh
n ch m c a bi ny l tr ng. Theo
nguyn t c 1-3-5 c a h p m 3,
ng th i theo phn tch c a bi
tr c, n t La s l n t 5. T
ta on ch m s l Fa (F-G-A). Tuy
nhin b n c ng c n l u l thng th ng khi m t gam c 3 n t chnh
(nh gam La th - Am l: La, , M hay Fa tr ng l: Fa,Sol,La) th
nh ng phch m nh c a nh ng n t
u bi ht hay cu i bi ht th ng
i vo ng 3 n t chnh c a gam
y. Nm na l thu n tai, n u dng
Fa tr ng d o vi n t ban
u m khng thu n tai (tr ng h p ny)
th b n nn ngh
n vi c chuy n ch m t tr ng qua th .V v y p
ng bi tr c b n c th coi nh ch m c a bi ny l Am (Sai th
m l i ). p d ng cng th c 1-6-8 b n s c cc h p m Am - Dm E. B n c ng s bi t l Am s ch i
u v cu i b n nh c.
n y b n
c th p h p m vo, thm th t theo kinh nghi m h p m tr ng
ch ng h n. V d :
Am G Am
i sinh vin c cy n guitar.
FGC
n ngn ln chng ta cng ha ca.
Dm Am F C F G A
C anh b n xa nh, c c b n nh cha, c t vang cng l i ca.
Am G Am
i sinh vin qu cy n guitar.
FGC
Nh guitar m i quen nng m i ca.
.....

V d

2: Em l hoa h ng nh - Tr nh Cng S n.

Khi ng i ta v a ht "Em s l ma xun c a m ..." th b n ph i tm


ngay n t c a t Em n m
u. Gi s b n d ra l n t Re (D). Bi
ny c m h ng t ng
i vui v nn c th l ch m tr ng, v v y
p d ng bi tr c b n c th coi nh ch m c a bi ny l G(Sai
th m l i ). p d ng cng th c 1-6-8 b n s c cc h p m G - C -

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

D. B n c ng s bi t l C s ch i
u v cu i b n nh c.
n y b n
c th p h p m vo, thm th t b ng cch chuy n D thnh D7 ch ng
n. V d :
G
Em s l ma xun c a m
D7 G
Em s l mu n ng c a cha
C
Em

n tr

ng h c bao

A7 D
Mi m m c

ul

i l nh ng n hoa.

G
Trang sch h ng n m m mng ng
D7 G
Em g i

u ln nh ng v n th

Em th y mnh l hoa h ng nh
D7 G
Bay gi a tr i lm mt ngy qua.
.....
Tm l i ph n ny cho b n th y khi quen, b n c th tu bi n d a
vo ch m. Chng ta c th sau khi ch i ch m m t h i th chuy n
qua ng c l i (tr ng thnh th hay th thnh tr ng) nh v d 1,
ho c chuy n h p m tr ng thnh h p m 7 nh v d 2.
c bi t l
n s c kinh nghi m phn tch tr ng hay th cho ch m,
ng qu
my mc theo nguyn t c c bi no vui v s l tr ng hay bi no
bu n s l th .
Chc b n m t ngy vui v .
Ph n 28 - p d ng 3
Ph n 28 - p d ng 3

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Chng ta ti p t c th p d ng nh ng g bn. V n t m th i b qua


vi c ta c s n b n nh c
phn tch, c ng t m b qua ca s nh c
chng ta v gi ng. Ph n ny chng ta ch xt vi c d d m hon ton,
ca s ht v b n theo
m. C ng t m b qua v
u, c coi nh
i bi v d
u ch i r i h p m. M c ch l b n quen v i vi c
tm h p m,
ng b n tm t i nh p
u v i.
V d

1: Ct b i -Tr nh Cng S n.

Khi ng i ta v a ht "H t b i no ha ki p thn ti..." th b n ph i tm


ngay n t c a t
tn m
u. Gi s b n d ra l n t La(A). V n
theo cch c , m t bi h t ch m c a Tr nh Cng S n, ta co th ngh
ngay t i ch m l th .V v y p d ng bi tr c b n c th coi nh
ch m c a bi ny l Am (Sai th m l i ). p d ng cng th c 16-8 b n s c cc h p m Am - Dm - E. B n c ng s bi t l Am s ch i
u v cu i b n nh c.
n y b n c th p h p m vo, thm
th t theo kinh nghi m nh
i E thnh E7 ch ng h n. V d :
Am Am
t b i no ha ki p thn ti.
Dm Am
m t mai v

n hnh hi l n d y.

E7 Dm
i ct b i tuy t v i.
E7 E7
t tr i soi m t ki p rong ch i.

.....

V d
Khi ng

2: Vo h - L H u H.
i ta v a ht "Tr i nh d n ln cao h n ti d

ng nh

bng

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

chim..." th b n ph i tm ngay n t c a t Tr i n m
u. Gi s b n d
ra l n t Do (C). Khng c g bn ci v m h ng vui t i c a b n
nh c ny.p d ng bi tr c b n c th coi nh ch m c a bi ny
l C(Sai th m l i ). p d ng cng th c 1-6-8 b n s c cc h p m
C - F - G. B n c ng s bi t l C s ch i
u v cu i b n nh c.
n y
n c th p h p m vo, thm th t b ng cch chuy n D thnh
D7,
ng th i th nh tho ng chuy n tr ng thnh th ch ng h n. V d :
CCFC
Tr i nh d n ln cao h n ti d ng nh bng chim
C Am D7 G7
n i cnh m m l ng l ki m ch n nao bnh yn
CCFC
V dng sng xanh kia n m im nh khng mu n tri
F D7 G7 C
Ph i mu o ru v v
nh gi c tr a ngh ng i
.....
t l n n a xin b n l u : hy tho i mi,

ng qu c ng nh c.

Chc b n m t ngy vui v .


Ph n 29 - n t p
Ph n 29 - n t p
Th t s chng ti khng mu n dng t n t p. L do l ngay t
u
chng ti xc nh y l chia s , khng ph i l nh ng bi h c m
nh c hay guitar. Chnh v v y b n c th th y chng ti s d ng t
Ph n cho m i v n
m chng ta phn tch. Nh ng thi, t m c coi
nh sau m t h i d o vng vng, chng ta cng nhau nh l i nh ng g
qua.
C hai
u m b n c n n m v ng
m ht
c l
p m v cc
u nh c. K t h p hai ci nhu n nhuy n th b n thnh cng
80% r i.
D c h c ch i cho vui hay h c nghim tc th hai ci
u tin b n
ph i thu c l Cc n t nh c trn khung nh c v Cc n t nh c
trn c n n
Khi

nhu n nhuy n, b n c th t

b m

c b t c h p m no, tuy

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

nhin trong th i gian


thu c.

u b n c n ph i

c thu c vi h p m quen

C 3 tr ng h p c b n: M t l b n h c thu c h p m v d l b n
hay ai ht th c ng "s ng v lm vi c theo php lu t", c theo ng
nh ng h p m m ht, khng c ki n co g c ! Hai l ng i ta ht
cho b n
m, v ng i ht t bi t gi ng c a mnh, s bo tr c cho
n, c n c vo b n s
m theo ng gi ng c a ca s . Ba l ca s
t
c d s khng bi t gi ng c a mnh v s ht ca-ca ht tr c, b n
theo m m, nm na l d gam.
Th t ra cn c tr ng h p th t
l ca s b t
c d khng nh ng
khng bi t gi ng c a mnh m cn ln tr m xu ng b ng tu ti n, ci
ny i h i n i cng c a b n ph i t ng
i thm h u! Chng ta s
bn sau.
Tr ng h p
u yu c u b n ph i thu c. C s p
t, d l gi ng no
th c ng theo "chu n" do ta
t ra! ng ng i, theo chng ti ay l
tr ng h p ph bi n trong th i gian
u. B n h c thu c vi bi, nghu
ngao t
m ht, th y hay, m t vi ng i ht theo. C ng th m ng
m!
Tr ng h p hai yu c u b n ph i thu c h t cc h p m ch y u, t i
thi u l tr ng, th v 7. Hi u r v chuy n
i h p m. C s uy n
chuy n trong vi c thay
i h p m.
Tr

ng h p ba, v c b n, b n ph i d h p m. Ngay cu ht
u tin
n ph i nhanh chng d ra n t thch h p. T
tm ra cc h p m
thch h p. y l ph n r t quan tr ng, tu thu c vo tai nghe v kinh
nghi m c a b n. N m b t ng n t nh c
u tin cng v i s hi u bi t
p m, chuy n h p m, k nh b n thnh cng!
Ng n g n l b n ph i: Tm ch m d a vo n t nh c
u - quy t
nh ch m l tr ng hay th - tm ra cc h p m cn l i theo
t qui lu t ho m- rp vo b n nh c.
C nhi u qui lu t ho m, tuy nhin th i gian
nn theo qui lu t 1-6-8.

u, theo chng ti b n

n nn ghi ra hay nh qung 8 v i 12 n t sau:


C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - A# - H.
V d b n nghe v d ra n t

u tin l A, giai

u bi ht h i ch m,

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

da di t...b n c th suy ra ch m l Am, t


theo qui lu t 1-6-8,
n s tm ra cc h p m cho bi ht l Am-Dm-E. Quy t nh ch m
l tr ng hay th r t quan tr ng. Ni chung th c th y giai
u vui
th ngh t i tr ng, ng c l i th ngh
n th . Tuy nhin,c n
c
bi t c n th n l u r ng nh ng phch m nh c a nh ng n t nh c
u tin th ng r i vo 3 n t c a ch m. Kinh nghi m: Gi s
t u l A v th y bi ht c v vui t i, b n s ngh ch m l A.
Hy b m ngay h p m A, l t h t cc n t trong h p m, nghe xem c
thu n tai khng so v i nh ng cu ht
u. N u thu n tai th coi nh
quy t nh ch m l A. N u khng, ngay l p t c
i qua Am.
Nhi m v ti p theo l rp cc h p m vo b n nh c, ni cch khc
l b n ph i x p
t cc h p m ng v tr. L u r ng thng th ng
ch m s b t
u v k t thc b n nh c, trnh
i h p m lung tung.
Cu i cng, c l l v n
gy b i r i nh t v i nhi u b n m i lm quen
i m nh c ni chung v cy guitar ni ring l
u nh c. B n nh c
s
n
u g?
u nh c ch i ra sao?
Chng ta s tm hi u sau.
Chc b n m t ngy vui v .
Ph n 30 - Nh p

Ph n 30 - Nh p

t l n n a xin cc b n l u l chng ta ang


n gi n ho vi c ti p
n m nh c ni chung v guitar ni ring. T t c cc v d l dng
tham kh o.
Chng ta hay ni n bi ny b ng
u Rumba, n bi kia theo
u
Bolero.. V trong r t nhi u ti li u h ng d n chng ta
m theo cc
nh p
u nh Slow, Chachacha, Rumba.. Ti li u khc l i s d ng t
ti t
u. C l chng ta khng nn i su vo phn tch th no l
ti t t u, th no l nh p
u, th no l ti t
u, g i th no l ng,
th no l sai... C l cc b n s d t u ho nh p ma n u
c nh ng
l lu n, phn tch chi ti t v v n
ny. C
n gi n tm hi u nn n
n nh c ny theo
u no thi.
Coi l i
y, b n s th y r ng cc b n nh c thng th ng ch i theo
cc nh p 2/4, 3/4 v 4/4. S trn cng (t s ) cho ta bi t c bao nhiu
phch trong m t khung hay nh p, nm na l bao nhiu nh p trong
t nh p. S bn d i (m u s ) cho ta bi t lo i n t no
c tnh l

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

t phch, hay m i nhip di bao lu, l u


y
n v chnh l n t
trn, y n t trn lm
n v v mang ra chia 2, 4, 8 s th y 1 trn =
2 tr ng = 4 en = 8 mc
n. S 4 c ngh a l n t en, v 8 l n t
mc
n... N u m i nh p b n nh p chn m t l n th: T s cng l n th
n nh p chn cng nhi u cho m i nh p, m u s cng l n th kho ng
cch gi a cc l n b n nh p chn cng nhanh. Gi s m t
t en di
1 giy y ch l v d cho d hi u) th 2/4 c ngh a l m i nh p s
lu 2 giy v b n s nh p chn 2 l n( c th l g m 2 n t en hay 2
t mc en v m t n t en ch ng h n), 3/4 c ngh a l m i nh p
lu 3 giy...N u thay
i m u s , ta thay
i th i gian c a m i
nh p, 2/2 c ngh a l m i nh p c gi tr b ng 1 n t tr ng, t c l b ng
2 giy, t c l by gi m i nh p s lu b ng 2 nh p x 2 giy = 4 giy
v b n c ng nh p chn 2 l n nh ng kho ng cch gi a hai l n nh p s
lu h n (g p i).
Tm l i: 2/4 th m i nh p b n s nh p chn 2 l n, 3/4 b n s nh p
chn 3 l n v 4/4 b n s nh p chn 4 l n.
C th phn lo i cc
u b ng nhi u cch, v d . B n c ng c th
gi n phn ra 2 lo i: ch n v l .

Trong nh ng ph n tr c, khi phn tch chng ta t m th i khng


c p
n nh p
u. Gi
y, chng ta c th t m chia ra nh ng tr ng h p:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

n c s n b n nh c v i
y
n t nh c, h p m v
u nh c.
n c b n nh c c n t nh c, h p m nh ng khng c
u
nh c.
n c b n nh c ch c cc n t nh c, khng c h p m v
u
nh c.
n ch c l i bi ht.
n ch a h bi t bi ht tr c y v
m cho ng i khc ht.
Ng i ht bi t gi ng c a mnh.
n ch a h bi t bi ht tr c y v
m cho ng i khc ht.
Ng i ht khng bi t gi ng c a mnh.

Nhi m v c a chng ta l tm ra cc h p m v n ng nh p
a bi ht (t ng
i).
Tr ng h p 1: Coi nh
theo ng h p m m

b n ch cn vi c theo cc m u v
m ht m thi.

u nh c,

Tr ng h p 2 v 3: V h p m th b n tham kh o ph n tr c. Vi c
ti p theo l chng ta ph i tm ra nh p
u cho b n nh c m t cch

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

ng

i d a vo b n nh c s n c.

Tr ng h p 4: y l tr ng h p hay g p, b n nghe qua m t b n


nh c, thch v tm cch ghi l i. C th b n b s ghi h b n, c th
n tm th y trong th vi n l i bi ht, c th b n t m d ng nhi u l n
my CD, Video...
chp l i bi ht. Ni chung, tr ng h p ny
th ng l b n m t l bi t r
u c a b n nh c v ch mu n tm h p
m
m ht, khi b n tham kh o
y. Hai l b n ch nghe
"quen quen"
u nh c, b n c n tm ra c h p m v
u nh c thch
p. V h p m th c ng nh tr c, cn v
u nh c, b n ph i tm
u nh c khi khng c b n nh c.
Tr ng h p 5 v 6: B n ph i d h p m v tm
khng c b n nh c.

u nh c khi

Tm
u d a vo b n nh c: N u b n ch a t ng nghe b n nh c ny
th vi c
u tin b n ph i lm l t p n theo ng t ng n t nh c,
ng tr ng
c a t ng n t nh c. M c ch l
b n quen v i giai
u, v d u c b n nh c m ch a h nghe bao gi th c l khng th
c ph ng php no kh d c th tm ra
u nh c c . Vi c tm ra i u
nh c ch y u d a vo nh p. N u l nh p 3, v d b n th y nh p c a
n nh c l 3/4 th g n nh b n c th
m bi ny theo dng
u
Waltz (Valse). C th v i cc nh p nhanh hay ch m khc nhau
tm
ra
u thch h p nh t Valse, Boston... N u l nh p 2, a ph n b n ch
n th v i Fox ho c Tango, n u ti t t u nhanh v c d ng nh hnh
khc th th b n th v i Fox n u khng th v i Tango. Nh p 4 th r t
a d ng. V i cc b n nh c Vi t Nam thng th ng, b n nn th v i
Slow v Rumba,Bolero. Chng ta s xt k h n trong ph n p d ng.
Tm
u khi khng c b n nh c: C hai y u t c b n b n c n
m r: Thng th ng v i cc bi nh c Vi t Nam th m i nh p
dng m t h p m, t s trong s nh p cho ta bi t c bao nhiu
nh p trong m t nh p. M c tiu c a chng ta
y l tm ra nh p,
it
d tm
u c a b n nh c. T m coi nh ch c 3 nh p chnh
2/4, 3/4 v 4/4. D a vo hai y u t v a ni chng ta s th tm xem
nh p c a b n nh c. Nh b n bi t, n u trong m t nh p ta nh p chn 2
n c ngh a l nh p c a b n nh c l 2/4, n u ta nh p chn 3 l n th
nh p c a b n nh c l 3/4 v n u ta nh p chn 4 l n th nh p c a b n
nh c l 4/4. Lm sao ch nghe m bi t
c b n nh c v a h t m t
nh p? Chnh l d a vo y u t
u tin. M i khi b n "c m th y" c n
ph i chuy n h p m th l lc b t
u m t nh p. H n n a c n l u

n phch m nh nh , nm na l nh p m nh, nh .
y c n m t
cht kinh nghi m, m t cht quen thu c v i cc n t trong m t h p m.
Tuy nhin qua th i gian, ch c ch n b n s lm
c. Khi bi t nh p,

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

p d ng nh

trn

Chng ta s th

tm

u cho b n nh c.

p d ng trong ph n sau.

Chc b n m t ngy vui v .

Ph n 31 - Cc i u thng d ng
Ph n 31 - Cc

u thng d ng

ts
u thng d ng
b n tham kh o, xin l u
ng qu my
mc khi p d ng, nh ng video tham kh o ch
b n d hnh dung, c
t nhi u cch khc nhau. V d nh ph n tr c v i nh p 4 ta s th
u Slow, tuy nhin nh b n th y d i y, Slow c ng p d ng cho
nh p 2/4
Nh ng tab bn d

i ch c tnh cch tham kh o.

Slow: Ch m, du d t, m i. C th p d ng cho nh p 2/4 v 4/4.


E-----0-------0-------0-------0--B-----1-------1-------1-------1--G-----2-------2-------2-------2--D-----2-------2-------2-------2--A-----0-------0-------0-------0--E--- -------------------------------Blue: Ch m, bung l i. G n gi ng Slow. p d ng cho nh p 4/4
E--------0-----------0-------|--------------------------B--------3-----------3-------|--------1-----------1-----G-----1-----1-----1-----1--|--------2-----------2-----D--2-----------2-------------|-----2-----2-----2-----2--A-----------------------------|--0-----------0-----------E-----------------------------|--------------------------Slow Rock: Ch m, g n nh
6/8, 12/8.

Slow nh ng ch i theo khuynh h

E-----------0--------|-----------1--------|-----------1--------|
B--------1-----1-----|--------3-----3-----|--------0-----0-----|

ng nh p

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

G-----0-----------0--|-----2-----------2--|-----0-----------0--|
D--------------------|--0-----------------|-----------------------|
A--3-----------------|--------------------|-----------------------|
E--------------------|--------------------|--3--------------------|
Valse: Nhanh, linh ho t. Nhip 3/4

n hnh.

E-------------0-------0----B-------------1-------1----G-------------2-------2----D----------- ----------------A-----0---------------------E------------------------- --Boston: Ch m ri, nh p 3/4, gi ng nh


y ph n y u c a m i phch.

Valse nh ng c thm m t n t

E------------------0-------0--------B------------------1-------1--------G-------------2-------2-------2----D-------------------------------------A-----0----------------------------0-E-------------------------------------Slow Fox: Gi ng Slow nh ng linh ho t h n. Nh p 2/2.


E-----0-------0--------------B-----1-------1--------------G-----2-------2--------------D-----2-------2--------------A-----0-------0--------------E--- --------------------------Fox: Nhanh, nh p 2/4.
E-----------0-------0--------B-----------1-------1-------G-----------2-------2------D-----2---------------------A---------------0-----------E--- ------------------------Fox trot: Nhanh v nh p nhng h n Fox, nh p 2/4

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

March: G n nh

Fox nh ng R n r i, n ng n , nh p 2/4

E-------------0---------------0--B-------------1---------------1---G-------------0---------------0--D-------------2---------------2---A-----3---------------3-----------E----------------------------------Swing: C ng thu c h Fox, d n d p h n Fox trot, nh p 4/4


Boogie Wooogie: Gi ng Swing nh ng c ph n b tr m, nh p 4/4
Tango: Thanh l ch v c nhi u bi n th , nh p 2/4
E---------0-------0-----0--------0-B---------1-------1-----1--------1-G---------2-------2-----2-------2--D------------------------------------A-----------------------------0------E-------------------------------------Rumba: C r t nhi u lo i nh
nh p 4/4

Rumba Lente, Rumba Melodie... a s l

E----------0-----0----0------0-----0------------------B----------1-----1----1------1-----1------------------G----------2-----2----2------2-----2------------------D---------------------------------2---- ------------------A-----0-------------------------------------0----------E--------------------------0----------------------------Bolero: T

ng

ng v i Rumba, nh p 4/4

E----------0-----------0--------------0-----------0------B----------1-----------1--------------1-----------1------G----------2-----------2-------- ------2----------2------D------------------------------2------------------- ---------A-----0--------------------------------------------------E-- - -----------------------------------------0-------------

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Chachacha: C ng thu c dng Rum ba, nhanh si n i, nh p 4/4

Ph n 32 - p d ng tm nh p

Ph n 32 - p d ng tm nh p

n gi n, chng ta ch xt tr ng h p tm nh p khi khng c b n


nh c. Chng ta s th v i m t giai
u quen thu c Romeo & Juliette.
ng b n tm
n l i, c t m coi nh l i bi ht s l: la-l-la-l-l-lal-l ...
No, b n hy th nghe xem, c ph i nh ng n t high-light sau c n
chuy n h p m khng? V a l u t i vi c chuy n h p m, v a l ng
nghe phch m nh, phch nh .
la-l-la-l-l-la-l-l-l-la-l-la
Xin l u
n nh p chn, khng ph i m i n t l m t nh p chn, kho ng
cch gi a hai n t highlight l 3 nh p chn. T
b ns
on nh p
a b n nh c ny l 3/4
Hy nghe i, nghe l i ph n ny tr

c khi chng ta ti p t c.

Chc b n m t ngy vui v .

Ph n 33 - p d ng tm nh p

u2

Ph n 33 - p d ng tm nh p

u2

Chng ta ti p t c tm nh p khi khng c b n nh c. By gi l H Tr ng


a Tr nh Cng S n.
No, b n hy th nghe xem, c ph i nh ng n t high-light sau c n
chuy n h p m khng? V a l u t i vi c chuy n h p m, v a l ng
nghe phch m nh, phch nh . Chng ti mu n b n l u n
2:
Phch v chuy n h p m. L do l khng ph i bi no c ng d phn
bi t phch m nh, nh . V khng ph i bi no c ng d phn bi t lc
no l chuy n h p m.

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

ng, trn vai em

ng xa o bay

Xin l u
n nh p chn, khng ph i m i n t l m t nh p chn, kho ng
cch gi a hai n t highlight l 4 nh p chn. T
b ns
on nh p
a b n nh c ny l 4/4
Hy yn tm, trong th c t khi b n quen, b n s t
ng n theo
ng
u, th m ch nhi u khi ci
u m b n n kh c th ni
chnh xc l
u g nh ng v n hi ho v h p d n nh th ng.

Ph n 34 - p d ng tm nh p

u3

Ph n 34 - p d ng tm nh p

u3

n bi
Tr ng. Gi b n th p d ng cho ton b b n nh c. Bao
m tm nh p, tm ch m, tm h p m, p h p m vo b n nh c, tm
u nh c ph h p. Ph n tr c b n bi t bi ny nh p 4/4. V y nh p
u c th l Slow hay Rumba. B n c th ch y vi h p m v i 2
u
. R t c n nh c l i l v y l 2
u thng thu ng cho nh p 4/4 c a
nhi u b n nh c Vi t Nam. ng nn nng, khi quen thu c, b n s
dng tm ra nh p
u ph h p
m.
y chng ta ch th v i
nh ng v d d nh m m c ch quen m thi. Quay l i v i v d c a
chng ta. B n s th y
u Slow l ph h p.
n c ng s tm ra ch m l La th (Am). p d ng cng th c 1-6-8
n s c cc h p m Am - Dm - E. B n c ng s bi t l Am s ch i
u v cu i b n nh c. Th
i E thnh E7. B n hy th v so snh
xem, tham kh o:
i n ng (Am)
Trn vai em g y
ng xa o bay( Dm)
ng qua m t bu n
Lng hoa b m say (E7)
i em i v
Tr i khng c my (Dm)
ng i su t ma (E7)
ng ln th p
y (C)
i n ng (Am)Cho c n m chi u

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Nhi u hoa tr ng bay (Dm)Cho tay em di


y thm n ng mai (E7)
c chn em v (Am)No anh c hay( Dm)
i tn cho n ng (F) Ch t trn (E7) sng di (Am)

Thi xin n
i (Dm)
Trong c n m ny( Dm)
i ma thu t i (Am)
Ti
a em v (E7)
Chn em b c nh ( E7)
Tr i bu n gi cao (Am)
i xin c nhau (Dm)
Di cho mi sau (Dm)
ng khng g i s u (E7)
o x a d nhu (Am)
ng xin b c
u(E7)
i mi tn Nhau. (Am)

Ph n 35 - i u Slow Rock
Ph n 35 -

u Slow Rock

u Slow Rock

n GodFather ch i theo Slow Rock


Ph n 36 - i u Slow Surf
Ph n 36 -

u Slow Surf

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

u Slow Surf:

Ph n 37 - i u Ballade
Ph n 37 -

u Ballade

u Ballade

Ballade vi t theo nh p 2/4 ho c 4/4. Cng s c thi nh


L hai
u bnh d , dng nhi u trong m nh c ph thng.
Ph n 38 - i u March
Ph n 38 u March

u March

Slow Surf.

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Nh p qun hnh, g n v i Fox.


Ph n 39 - i u Boogie Woogie
Ph n 35 -

u Boogie Woogie

u Boogie Woogie

Ti t t u si n i. Trong dng Fox. G n v i

u Swing

Ph n 40 - Bi ht h p m
Ph n 40 - Bi ht h p m
c kh i
u lun lun c n nhi u n l c. B n nn t p t nh ng bi
n gi n, d thu c tr c
quen v i h p m, quen v i cch ho m.
y l nh ng bi ht c h p m, b n dng
th c hnh. Chng ti s
th ng xuyn b sung. Xin b n l u l chng ta s d ng ph n ny
nh m m c ch t p luy n, v v y a ph n ch bao g m nh ng h p m
tr ng, h p m th v h p m 7 quen thu c, chng ti khng
a vo
nh ng h p m kh. Chnh v v y m t vi bi s chuy n h p m khng
c m m m i. Trn Internet c r t nhi u trang web hay, c d li u
n v bi ht h p m hon ch nh.

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Chc b n m t ngy vui v .


Ph n 41 - S d ng Capo
Ph n 41 - S

d ng [JosObfuscator] )goWC8zaupp)o

Trong nh ng v d v Bi ht c h p m ch ng h n, ho c trong th c
, i khi d l m t bi ht b n n i n l i hng tr m l n, h p
m thu c lu nh cho ch y, nh ng g p ng i ht khng ph i gi ng C
nh b n thu c lu m l E ch ng h n, v y ph i lm sao?
n gi n
thi, c theo qui t c 1-6-8 hay 1-4-5 m t ng hay gi m cung,
nl u
l 1-6-8 hay 1-4-5 th c ng nh nhau, 1-4-5 khng tnh t i
nh ng n t th ng nh m
m cho d m thi. Tuy nhin, thng
th ng b n s g p ph i nh ng h p m l . Cch d nh t l dng Capo,
l m t ci k p n r t thng d ng khi
m n m c ch l k p ch t
6 dy n t i 1 phm n nh t nh, v d k p capo phm 4 t c l
bi nh c
c nng ln 4 tng. Capo khng dng trong guitar c
n.
Nh c l i m t cht v nh c l: Ta bi t c 7 n t nh c c b n:
R Mi Fa Sol La Si.. Vi t theo k hi u l C, D, E, F, G, A, H. Nh ng th c
ra
y
cc n t t n t
nn t
t c l m t qung 8 ta c
n 12 n t:
C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - A# - H.
Nh v y, v d m t bi ht gi ng Do tr ng (C) mu n ht ln cao
gi ng Mi (E), nhn trn, b n s th y l chnh nhau 4 tng, v y b n
p Capo phm 4. V c b m th tay nh b n quen thu c.
n
gi n qu ph i khng? Tuy v y, trong nhi u tr ng h p b n ph i tu
bi n. V d , bi ht gi ng Do tr ng (C) mu n ht xu ng tng gi ng
La (A), khng th ko xu ng phm 9, hay ko ln
c!! V y ph i lm
sao? B n s l p Capo phm 2, r i n bi nh c xem nh
cung Sol
tr ng (G). V n
l b n c n thng th o khi chuy n qua Sol tr ng
(G). Chng ta s bn t i ph n sau.
Chc b n m t ngy vui v .

Ph n 42 - Thay

i "tng"

Ph n 42 - Thay

i "tng"

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Nh ph n tr c
c p
n. N u ai c ng ht cng m t gi ng, nm
na l cng m t tng th khi
m ht chng ta c ng "d th ", m t l
c thu c, r i khi lm tr n c th m n. Hai l theo cch tm h p
m,
t h p m vo b n nh c v sau l
m ht. Nh ng th c t l i
c nhi u gi ng khc nhau. V m t l thuy t th b t c gi ng no, b n
theo qui t c 1-6-8 hay 1-4-5 m tm h p m thi,
n l u l 16-8 hay 1-4-5 th c ng t ng t nh nhau, 1-4-5 khng tnh t i
nh ng n t th ng nh m
m cho d m thi. Tuy nhin v i qung
8 nh th ny:
C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - A# - H.
n s th y l n u theo cch s pht sinh nhi u h p m l ho c
nh F#m hay C#m... Cch
n gi n nh t l dng Capo. Tuy v y nh
chng ta
c p, v d , bi ht gi ng Do tr ng (C) mu n ht ln 2
gi ng thnh Mi (Dol-Re-Mi) th ko capo xu ng phm 2, nh ngmu n
ht xu ng tng gi ng La (A), khng th ko xu ng hay ln
c.
Cch gi i quy t l ch i m t gam khc, c ch m g n v i gi ng La v
ph i n m trong nh ng h p m c tr c y(V d ch m ang l
1, by gi b n ch i ch m l 5). B n nn s dung qui lu t 1-4-5
y,l do l d
m. N u gi ng
u l C ch ng h n, theo 1-4-5, cc
p m s l C-F-G, v y ch m b n s ch i
sau s d ng Capo
l G ( T G b n s ln 2 tng
thnh A, t c l k p Capo phm 2 v
ch i gi ng G tr ng). Bnh t nh, b n s h i b i r i
y. 1-4-5 l
m, cn ln xu ng bao nhiu tng th v n ph i theo 12 n t c a
qung 8.
Tm l i, n u c n ln tng th b n ko capo xu ng. N u xu ng tng
th b n c n nh m tnh ch i ch m l th 5 thay v 1, sau ko
capo xu ng cho ph h p.
i y l b ng tm t t h p m khi dng Capo, ph n sau chng ta s
d ng b ng ny trong v d
b n d hnh dung h n.

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph n 43 - p d ng s d ng Capo
Ph n 43 - p d ng s
y bi M a H ng lm v d .

d ng Capo

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Nh b n th y
m l Do(C) tr
Gi n u ca s ht
hnh trn:

y, bi M a H ng c a Tr nh Cng S n
ng.
gi ng Mi(E) tr

t ch

ng ch ng h n. B n c th theo

Ko capo xu ng phm 4 v ch i h p m theo th b m Do tr ng


nh c .
Ko capo xu ng phm 2 v ch i cc h p m theo gi ng Re(D)
tr ng.
Ko capo xu ng phm 5 v ch i cc h p m theo gi ng Si(B)
tr ng.

Ho c n u ca s mu n ht

gi ng La(A) tr

ng b n c th :

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ko capo xu ng phm 2 v ch i cc h p m theo gi ng Sol(G)


tr ng...

Ph n 44 - o n D o
Ph n 44 -

u
nD o

nd o
u l ph n v cng quan tr ng trong m t b n nh c, n c
nhi m v xc nh r tng, gam chnh c a tc ph m, ca s th ng
nghe qua
nd o
u
xc nh r gam c a bi ht. C nhi u
cch, nhi u ki u d o
u v th t s c th coi
nd o
u c ng nh
t
n tc ph m. Tuy nhin, v i m c ch c a chng ta l
n gi n
ho t
u th v c b n c b n lo i chnh:
n vi n t nh c
u tin hay ch i m y n t nh c cu i cng. H i
th? Qu th l khc, nh ng v i tay ngh m i t p c a chng ta
th c l c ng t m ch p nh n.
2.
i l n l t cc h p m c a b n nh c
ca s theo m ht.
Thng th ng l
n
p khc.
3.
ng r i h p m nh trn nh ng k t h p b m n t nh c. Coi nh
n ch i
n
p khc, nh ng khng ph i ch nh t ng - t ng
- t ng cc n t nh c m ph i k t h p nhu n nhuy n c h p m.
4.
t lo i n a l b n t ch ra
nm
u cho chnh b n. Ci
ny th c n c th i gian. Khi quen thu c, t kh c b n s bi t
sng t o.

1.

Th t ra, b n hon ton c th


ca s ht tr c, sau
m ht bnh
th ng. Ph n d o
u ch c m t trong hai hay c hai m c ch chnh:

xc nh gi ng c a b n nh c
Nh m t l i gi i thi u.

u ch coi nh m t l i gi i thi u th trong th i gian


u, thi t ngh b n
c th b qua. Khi quen thu c v nhu n nhuy n, b n s c quy t
nh c a ring mnh.

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Chc b n m t ngy vui v .

Ph n 49 - Cy n Guitar
Ph n 49 - Cy

n Guitar

t ph n khng km quan tr ng l l a ch n cy n Guitar cho b n.


h c ch i guitar, d l
m ht, classical hay h n n a theo con
ng chuyn nghi p th vi c
u tin c n lm l l a ch n v s h u
t cy guitar.
tc
u m i m v l l m, nn mua m t cy guitar hng hi u m i
ng hay mua
i m t cy guitar c thng n b ng vn p r ti n?
Tr c khi bn v cc lo i guitar, thi t ngh c m y
u b n c n ch
khi quy t nh "t u" m t cy guitar cho ring mnh:

g ng ko m t ng i am hi u i cng.
ng bao gi h p t p, khng mua
c ngy hm nay th ngy
mai s mua, khng ai b t bu c b n ph i mua ngay l p t c.
Tham kh o tr c v gi c , ch ng lo i, cc c a hng...

Tr

c h t ni v phn lo i. N u b n khng
th khng c chuy n g
y ra c . Nh ng n u b n nghe hay
c u v Acoustic Guitar,
Classical Guitar...v t h i u l s khc nhau th b n s c c k b i
i gi a r t nhi u s phn lo i khc nhau. B n tham kh o xem:
Cch 1
Cch 2
Theo th trong cch phn lo i
u tin, ng i ta chia ra 3 lo i:
Electric guitar, Acoustic guitar, v Classical guitar. Trong cch phn
lo i th hai, ng i ta chia ra 3 lo i: Electric guitar, Acoustic guitar,
v Bass guitar. M u ch t c a v n
chnh l khi ni m Acoustic
guitar. M t bn th
t t t c guitar thng, khng dng k thu t
n
vo lo i Acoustic, m t bn th phn Acoustic guitar l nh ng cy
guitar thng dy kim lo i, ni nm na l guitar
m ht. Cch 2 d ng
nh c v h p l h n, tuy nhin cch 1 l i d hi u v ch p nh n theo
i thng th ng h n. V y chng ta th ng nh t t m th i chia thnh 3
lo i:
Acoustic Guitar:

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

n n (neck)nh h n c n n c
n
Th ng c 14 phm(fret), ho c 12 phm t
giao v i thng n
Th ng s d ng dy s t (Steel string)
Ti ng n th ng anh

u c n n t i

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Classical Guitar :

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

n n (neck) kh to h n lo i Acoustic guitar


C 12 phm (fret) t
u c n n
n
m n i v i thng n
Th ng s d ng dy nylon
Ti ng n tr m m

Electric Guitar:

Thn b ng g
c. Khng c tnh n ng c ng h
nh guitar thng.

ng m thanh

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

n c h th ng Amplifiers.

kch th

c cy n, hi n nay c 3 chu n chnh d a vo chi u di

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

a n l:
1. Lo i cho tr em
2. Lo i c n di 630mm
3. Lo i c n di 650mm
C r t nhi u lo i dy n trn thi tr
1.
2.
3.
4.

ng. V c b n, c 4 lo i:

Flat wound (lo i dy c v b c ngoi d t)


Round wound (lo i dy c v b c ngoi trn)
Half round (k t h p hai lo i trn)
Dy ni lon.

Nh ng lo i ny

u c cc lo i n ng, v a v nh .

l a ch n c dy hay s dy m ng l v n
s thch c nhn. Trong
khi lo i dy c kch c l n (heavy gauge strings) c ti ng vang r t t t
nh ng m t s
n khc chng c th gy cong c n, lm cho dy xa
n n h n v khng chu n v cao
m thanh. Nh ng lo i dy kch
v a v nh (medium & light gauge strings) dng t t v i h u h t cc
lo i n. B n tham kh o qu trnh lm dy n guitar:
Ch t li u g lm thng n r t quan tr ng. C l chng ta nn
dnh ring m t ph n
bn v v n
ny.
Tham kh o. B n s th y s

phong ph c a lo i

n, kch c .

Cn y l qu trnh lm m t cy Acoustic guitar:


Chc b n m t ngy vui v .

.d o

.c

.d o

lic

to

bu

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c