You are on page 1of 12

PROPOZICIJE PZS

za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

PROPOZICIJE PRVENSTEV PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE (PZS)


S temi propozicijami PZS razpisuje tekmovanja: 1. zimsko in letno POSAMINO in MOTVENO dravno prvenstvo SLOVENIJE za MLAJE DEKE in MLAJE DEKLICE, 2. zimsko in letno POSAMINO in MOTVENO dravno prvenstvo SLOVENIJE za DEKE in DEKLICE, 3. zimsko in letno ODPRTO ABSOLUTNO PRVENSTVO SLOVENIJE 4. zimsko in letno DRAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE za LANE in LANICE, MLADINCE in MLADINKE, KADETE in KADETINJE

I. SPLONA DOLOILA
1. len
Na tekmovanjih v okviru PZS imajo pravico nastopa vsi klubi PZS in tekmovalci, ki so izpolnili naslednje zahteve: so registrirani za tekoo tekmovalno sezono po Pravilniku o registraciji lanov klubov PZS V Plavalno zvezo Slovenije, so izpolnili vsa doloila Propozicij PZS ter poravnali vse obveznosti do PZS. Na tekmovanjih lahko nastopajo tudi tekmovalci invalidi, ki so lani PZS (ne velja za discipline 400 m meano, 800 m prosto in 1500 m prosto, ki niso v paraolimpijskemu programu). Za njih ne veljajo rezultatske norme za udelebo na absolutnem dravnem prvenstvu Slovenije.

2. len
Vsa tekmovanja se morajo odvijati v skladu s pravili za plavalna tekmovanja PZS, FINA in Propozicij PZS. Uporabljajo se FINA toke za leto 2008 v 25 m in 50 m bazenih in veljajo do 31. 08. 2012.

3. len
Dravna prvenstva za vse starostne kategorije so posamina prvenstva. Motveni prvenstvi sta Prvenstvo za mlaje deke in mlaje deklice ter Prvenstvo za deke in deklice.

4. len
Na vseh dravnih prvenstvih Slovenije NI DOVOLJENO plavanje izven konkurence.

5. len
V primeru neposrednega TV prenosa se as in izvedba finalnih nastopov na dravnih prvenstvih Slovenije prilagodijo zahtevam TV brez spremembe vrstnega reda disciplin.

6. len
Na prvenstvih imajo tekmovalci pravico nastopa po naslednji starostni razdelitvi:
Starostne KATEGORIJE Mlaji deki/Mlaje deklice deki/deklice k adeti/k adetinje Mladinci/Mladinke lani/lanice absolutna MOKI (letnik) ENSKE (letnik) 2000 in mlaji 2002 in mlaje 1998/1999 2000/2001 1996/1997 1998/1999 1994/1995 1996/1997 1993 in stareji 1995 in stareje vse starostne kategorije

7. len
Na SESTANKU DELEGATOV se z 2/3 veino glasov prisotnih delegatov sprejme predlog oz. odloitev. Dodatna klubska prijava oz. popravek obstojeih prijav po roku za prijave NI MOEN.

II. POSEBNA DOLOILA


8. len
Na regijskih predtekmovanjih za mlaje deke/mlaje deklice in deke/deklice nastopajo tekmovalci po starosti za naslednjo tekmovalno sezono v koledarskem letu 2012

9. len
Vso odgovornost glede zdravstvene sposobnosti svojih tekmovalcev v okviru PZS nosijo klubi, ki so jih prijavili za posamezna tekmovanja.

10. len
Klub, ki je prevzel organizacijo tekmovanja, lahko le-to odpove dva (2) meseca pred uradnim prietkom. V nasprotnem primeru je klub dolan sam zagotoviti drugega organizatorja in mu poravnati stroke organizacije. Prietki tekmovanj morajo biti v skladu s Propozicijami PZS. Organizator lahko spremeni prietek tekmovanja, vendar je dolan obvestiti klube o spremembi najmanj 21 dni pred prietkom le-tega.

Prepis: Marjan Mohar

Plavalna zveza Slovenije December 2011

PROPOZICIJE PZS
za sezono 2011 - 2012 11. len

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

Na vseh posameznih dravnih prvenstvih Slovenije dobijo zmagovalci v finalnih tekmovanjih, v individualnih disciplinah programa ali posamezniki v tafetnih disciplinah naziv DRAVNEGA PRVAKA SLOVENIJE, za ustrezno starostno kategorijo.

12. len
Pri vpisu elektronsko izmerjenih rezultatih v disciplini 1500 m prosto se upotevajo tudi vmesni asi, izmerjeni na 800 m prosto.

13. len
UVEDBA KONTROLE KOPALK (Pozivni prostor javljanje plavalcev): na dravnih prvenstvih Slovenije in mitingih se plavalci morajo javiti na pozivnem prostoru najkasneje 3 skupine pred svojim tartom, izjema so 400/800/1500 m discipline, kjer velja obveza javljanja 1 skupino pred svojim tartom

III. PRITOBE
14. len
V primeru ugotovitve, da je bil kren Pravilnik o plavalnih tekmovanjih, ima klub (uradno potrjen delegat kluba) pravico vloiti pritobo pri delegatu tekmovanja, 15 minut po uradni objavi oz. izobesitvi na oglasno desko, ob plailu pritone takse v viini 20EUR.

15. len
Organizatorju dravnih prvenstev se priznavajo stroki organizacije v obliki TARTNINE v viini 5 EUR na posamezni tart tekmovalca. tafete niso vkljuene v startnino.

IV. PRIJAVE
16. len
Prijave tekmovalcev za prvenstva PZS se izvajajo preko sistema ON-LINE (katerega za PZS uradno izvaja PZSana). Z dodelitvijo gesla za vsak registriran klub pri PZS (geslo dodeli PZSana). Prijavo izvedejo klubi na spletni strani PZS (PZSana PRO). Timing PZS bo ON-LINE prijave odprl najkasneje petnajst (15) dni pred prietkom razpisanega prvenstva in zaprl po sledeih datumih:

Datumi oDprtja klubskih prijav za prvenstva v sezoni 2010/11


DATUM PRVENSTVO ODPRTO 07. 11. 2011 09. 01. 2012 18. 01. 2012 24. 01. 2012 09. 04. 2012 27. 06. 2012 09. 07. 2012 ZAPRTO 21. 11. 2011 23. 01. 2012 01. 02. 2012 07. 02. 2012 23. 04. 2012 11. 07. 2012 23. 07. 2012

24. - 27. 11. 2011 DP Slovenije (Absolutno) 26. - 29. 01. 2012 Zimsko DP Slovenije (lan., Mlad., Kad.) 04. -05. 02. 2012 Motveno prv. Slovenije (ml. deki/ml. deklice) Veteransko DP 10. - 12. 02. 2012 Motveno prv. Slovenije ( deki/deklice) 26. - 29. 04. 2012 DP Slovenije (Abs.) Daljinsko DP (Abs., Mlad., Kad.) 14. - 15. 07. 2012 Motveno prv. Slovenije (ml. deki/ml. deklice) 26. - 29. 07. 2012 Letno DP Slovenije (lan., Mlad., Kad.)

TARTNA LISTA (neuradna) 22. 11. 2011 24. 01. 2012 02. 02. 2012 08. 02. 2012 24. 04. 2012 12. 07. 2012 24. 07. 2012

TARTNA LISTA 23. 11. 2011 25. 01. 2012 03. 02. 2012 09. 02. 2012 25. 04. 2012 13. 07. 2012 25. 07. 2012

V prijavi bodo upotevani vsi elektronsko izmerjeni rezultati doseeni in vneseni v bazo PZSane do razpisanega roka prijav (za prijavo se upotevajo avtomatsko osveeni najbolji rezultati v bazi PZSane). PZS si pridruje pravico neupotevanja rezultatov s tekmovanj, e zapisnik ni bil posredovan PZS v papirni ali elektronski obliki ve kot 10 dni po zakljuku tekmovanja PZSana dopolni prijave z najboljimi doseenimi rezultati v tekoi sezoni: a) za kratke bazene - rezultati odplavani od 01. 09. 2011 (25 m), b) za dolge bazene - rezultati odplavani od 01. 09. 2011 (50 m). c) za zimsko odprto prvenstvo Slovenije- rezultati odplavani od 01. 09. 2011 do zakljuka prijav Izjemi sta disciplini 1500/800 m prosto, kjer PZSana prijavo dopolni z boljimi rezultati iz tekoe in pretekle sezone iz 50 m bazena. Za disciplino 800 m prosto (moki, enske) se lahko upoteva vmesni as z obrata na 800 m v disciplini 1500 m prosto.

17. len
Na dravnih prvenstvih Slovenije so dovoljeni Time trials (plavanje za as), vendar se bodo izvajali po konanih predtekmovanjih ali finalih samo ob predhodni najavi pred zaetkom posameznega dela delegatu in vrhovnem sodniku prvenstva.

Plavalna zveza Slovenije December 2011

Prepis: Marjan Mohar

PROPOZICIJE PZS
za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

V. ODJAVE NA TEKMOVANJU
18. len
TIMING PZS izdela na osnovi ONLINE prijav tartno listo za razpisano prvenstvo skladno s propozicijami PZS in pravilnikom za plavalna tekmovanja. PZS (Timing PZS) je dolna objaviti neuradno tartno listo dva dni pred prietkom tekmovanja na uradni spletni strani PZS. Klubi lahko opozorijo na morebitne (tehnine) napake do konca naslednjega dne. Dan pred tekmovanjem se objavi na spletni strani PZS uradna tartna lista. tartna lista predtekmovanj je dokonna in nespremenljiva, razen v primeru tehnine napake. TIMING PZS izdela dokonno tartno listo in jo posreduje organizatorju in na spletno stran PZS (najkasneje do 15 ure dan pred prietkom prvenstva) To ne velja za discipline 1500 m in 800 m Prosto (glej Propozicije Dravnih prvenstev Slovenije).

19. len
Plavalec, ki je na tartni listi pa ne nastopi oz. odpove nastop v predtekmovanju v doloeni disciplini v uradnem roku za prijavo vodstvu tekmovanja, nima pravice tarta v tem DELU tekmovanja pri MLAJIH DEKIH/MLAJIH DEKLICAH in DNEVU na preostalih dravnih prvenstvih (ne more nastopiti v preostalih prijavljenih disciplinah kot tudi v popoldanskih klubskih tafetah).

20. len
Delegat kluba lahko odjavi tekmovalca iz finalnega dela tekmovanja 30 minut po objavi, ko so uradni rezultati odplavane discipline na oglasni deski. S tako odjavo plavalec NE IZGUBI PRAVICE NASTOPA v ostalih finalih. Klubski delegati MORAJO izvriti pismeno odjavo tekmovalca pri delegatu tekmovanja.

21. len
Klub, ki ne odjavi finalista v skladu s 20. lenom in se plavalec kluba ne pojavi na tartu v finalu (prazna proga), plaa kazen 40EUR.

VI. PREDPISI O REZULTATSKIH NORMAH


22. len
Na absolutnem prvenstvu Slovenije imajo pravico nastopa vsi tekmovalci ne glede ali so izpolnili predpisane rezultatske norme, podane v tabeli na zadnji strani teh propozicij. Tekmovalci morajo dosei rezultatske norme na prvenstvu PZS. V primeru, da tekmovalec ne dosee enak ali bolji as od rezultatske norme, MORA klub dotinega tekmovalca poravnati plailo za neizpolnjen limit v viini 10 EUR.

23. len
Nadomestilo za neizpolnjen limit NI POTREBNO poravnati v naslednjih primerih: e tekmovalec nastopi v ve disciplinah iste tehnike in vsaj v eni disciplini izplava limit. To velja za prsno, hrbtno, delfin in meano. Pri prostem plavanju sta tako med seboj vezani disciplini 1500/800 in 400 prosto, za katere zadostuje, da plavalec v eni od obeh dosee limit. Podobno so med seboj vezane discipline 400 m, 200 m, 100 m in 50 m prosto, kjer ravno tako zadostuje izplavan limit v eni od disciplin.

VII. OMEJITEV NASTOPOV


24. len
Na prvenstvih PZS, kjer se plava B finale, se bo le-to izvedlo, e so po preteku asa za odjavo v doloeni disciplini (v predtekmovanju) prijavljeni na tartni listi za popoldanski B finale najmanj tirje (4) plavalci/plavalke. Pri motvenem prvenstvu za Deke/Deklice pa se izvede B finale ne glede na tevilo nastopajoih (tokovanje prvih 16 plavalcev).

VIII. TAFETNO PLAVANJE


25. len
tafete na vseh dravnih prvenstvih Slovenije (mlaji deki/mlaje deklice, deki/deklice, kadeti/kadetinje, mladinci/mladinke, absolutno) se plavajo s predhodnim upotevanjem rezultatov tafet na prvenstvih iz 25 m oz. 50 m bazenov (npr. za Zimsko dravno prvenstvo Slovenije upotevajo rezultate tafet iz Letnega dravnega prvenstva Slovenije).

26. len
Na vseh dravnih prvenstvih morajo klubi dostaviti poimenske sezname tafet 30 minut po prietku dela tekmovanja. Prijava se odda delegatu prvenstva. tafeta, za katero klub ne ravna skladno z prejnjim odstavkom, izgubi pravico nastopa.

Prepis: Marjan Mohar

Plavalna zveza Slovenije December 2011

PROPOZICIJE PZS
za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

IX. REKORDI
27. len
Pri elektronsko izmerjenem rezultatu, enakem ali boljem od prejnjega dravnega rekorda, PZSana verificira doseen rekord.

X. PRIZNANJA
28. len
Na vseh dravnih prvenstvih Slovenije se odlija podeljujejo od 3. do 1. mesta. Diskvalifikacija v finalnih nastopih plavalcev ne glede na starostno kategorijo pomeni, da plavalec v finalu NI UVREN IN s tem izgubi tudi monost osvojitve ODLIJA (ne glede na rezultat v predtekmovanju). V motvenem prvenstvu Dekov/Deklic pomeni diskvalifikacija v finalu izgubo najmanj 9 tok, katere se ne raunajo v skupnem setevku .

29. len
Na vseh posaminih dravnih prvenstvih prejmejo: prvo, drugo in tretje uvreni tekmovalec oz tafeta odlije PZS, prvo, drugo in tretje uvreni tekmovalec v kategoriji mlajega letnika pri DEKI/DEKLICE ter MLAJI DEKI/MLAJE DEKLICE diplomo PZS (v individualnih disciplinah). Na vseh motvenih dravnih prvenstvih prejmejo vse uvrene ekipe v trajno last pokal PZS.

XI. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA


30. len
Organizator je dolan : zagotoviti trening dan pred tekmovanjem v trajanju 1,5 ure, pred vsakim delom tekmovanja zagotoviti 1 uro bazena za ogrevanje (npr.: 7.50 - 8.50 oziroma 16.45 - 17.45 ); oznaiti progo/i za SPRINT, V asu ogrevanja se doloi/ta proga/gi za SPRINT, ki je izkljuno namenjena vadbi hitrega plavanja, skokov v vodo. V bazenu z 10 progami sta za SPRINT namenjeni 0. in 10. proga,v bazenu z 8. progami se dodeli 1. proga. Razdelitev velja ves as ogrevanja. Dostaviti izvod zapisnika vsakega tekmovanja v roku 5 dni na naslov PZS, Celovka 25, 1000 Ljubljana, kriti stroke organizacije iz lastnih sredstev.

31. len
ORGANIZATOR MORA tudi: omogoiti vodstvu tekmovanja nemoteno delo, pripraviti bazen v skladu s predpisi o tekmovanju PZS, doloiti predstavnika organizatorja, ki bo na razpolago delegatu tekmovanja zaradi pravilne in pravoasne izvedbe tekmovanja, zagotovi deurnega zdravnika oz. vijo medicinsko sestro, zagotoviti red na plavaliu in izvajanje vseh doloil pravilnika za plavalna tekmovanja PZS, zagotoviti elektronsko merjenje, sodelujoim klubom zagotoviti ( do 10 prijavljenih plavalcev) po en (1) izvod tartne liste; od 11 do 30 plavalcev po dve tartni listi in nad 30 plavalcev pa pripadajo tri (3) tartne liste, zagotoviti prisotnost predstavnikov javnega obveanja, v kolikor pa teh ni, sam doloi predstavnika za tisk, ki posreduje podatke s tekmovanja novinarjem oziroma javnim obilom, PZS ima pravico postaviti reklamni pano delovnih organizacij, katere sofinancirajo program PZS na velikih mednarodnih tekmovanjih, brez zahtevka plaila odkodnine organizatorju dravnega prvenstva.

XII. OBVEZNOSTI NASTOPAJOIH KLUBOV


32. len
Spotovanje Pravilnika za plavalna tekmovanja FINA in predpisanih Propozicij za posamezna tekmovanja: klubi se hranijo in prenoujejo na lastne stroke, klubi se udeleijo otvoritvene slovesnosti in zakljuka tekmovanja, klubi pravoasno poiljajo tekmovalce na razglasitev zmagovalcev, klubi spotujejo vse Pravilnike PZS, klubi zagotovijo sodnika z opravljenim sodnikim izpitom, lana sodnikega zbora PZS za tekoe leto.

Plavalna zveza Slovenije December 2011

Prepis: Marjan Mohar

PROPOZICIJE PZS
za sezono 2011 - 2012 33. len

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

Klubi, ki sodelujejo na posameznem dravnem prvenstvu, morajo za izvedbo prvenstva zagotoviti v nadaljevanju predpisano tevilo sodnikov. tevilo sodnikov za posamezen klub je odvisno od tevila registriranih plavalcev posameznega kluba na PZSani na dan 05.12. tekoega leta in s tem povezanim tevilom delegatov na skupini PZS (v skladu z 22.2 lenom Statuta PZS), in sicer:
t. sodnikov delegirano preko klubov ZiMsko dp Ml. deki/ Ml. deklice letno dp dei/deklice letno absoutno dp letno dp Ml. deki/ Ml. deklice letno Zdrueno dp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 24 1 5 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 Zdrueno dp ZiMa

ZiMsko dp dei/

registriranih

plavalcev

pd celje pd Maribor pk biser piran pk branik Maribor pk celuloZar k pk cerkno pk Fuina ravne pk gb radovljica pk iirija l jubljana pk inles ribnica pk jesenice pk k aMnik pk koper pk r.l. trbovlje pk l jubljana pk neptun celje pk nova gorica pk oliMpija pk posejdon celje pk rue pk terMe ptuj pk triglav kranj pk velenje pk Zdrav radenci d delFin d pingvinek d riba l jubljana d ZveZda, kranj organiZator skupaj

10 49 28 133 40 15 83 72 109 46 22 59 35 24 153 81 12 144 35 12 41 140 87 8 33 22 60 35

1 2 2 4 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 4 3 1 4 2 1 2 4 3 1 2 2 3 2 25

1 1 2

deklice

glas

klub

1 1 2 1 1

2 1 2

2 1 2

2 1 1

2 1

1 1 6 24 24

1 1 6 24

1 6

Klubi poimensko prijavijo sodnike po posameznih dneh na ONLINE ali ( po poti ali elektronski poti na PZS vsaj 5 dni pred prietkom tekmovanja). e klub ne prijavi ustrezno tevilo sodnikov za vsak dan tekmovanja, mora organizatorju plaati kazen za posameznega manjkajoega sodnika v viini 65 EUR na dan. Ta kazen se zarauna tudi v primeru, e sodnika ni samo v enem delu tekmovanja. Organizator je dolan zagotoviti manjkajoe sodnike. Kazen mora klub plaati organizatorju prvenstva pred prietkom tekmovanja, v nasprotnem primeru klub nima pravice nastopa na DP. e klub prijavi sodnika, pa ga na tekmo ni, mora organizatorju plaati kazen za posameznega manjkajoega sodnika v viini 100 EUR na dan. Ta kazen se zarauna tudi v primeru, e sodnika ni samo v enem delu tekmovanja. Klubi se z organizatorjem lahko dogovorijo o morebitni menjavi sodnikov za posamezna tekmovanja.

Prepis: Marjan Mohar

Plavalna zveza Slovenije December 2011

PROPOZICIJE PZS
za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

XIII. OBVEZE PLAVALNIH SODNIKOV PZS IN DELEGATA


34. len
Zbor sodnikov PZS doloi za vsa prvenstva PZS vrhovne sodnike, tarterje ter po 2 sodnika tehnik. Ostale sodnike priskrbijo organizator ter nastopajoi klubi. Organizator bo s strani PZS obveen o prijavljenih sodnikih najmanj tri (3) dni pred prietkom prvenstva.

35. len
Za vsa doloila Pravilnika o plavalnih tekmovanjih PZS in izvajanje le-teh je zadolen vrhovni sodnik vsakega tekmovanja. Vsi sodniki, ki sodijo na prvenstvih PZS morajo spotovati tudi Pravilnik sodnikega zbora PZS.

36. len
I.O. PZS imenuje delegate za posamezna prvenstva, ki prevzemajo svoje dolnosti, ko so imenovani za delegata na prvenstvih. Naloge delegata in opremljenost plavalnih objektov so zajete v Navodilih za organizacijo tekmovanj, ki jih organizira PZS in naj bi jih prireditelj upoteval ter so sestavni del Propozicij PZS.

37. len
Do prietka prvenstev tolmai Propozicije Plavalna zveza Slovenije, na prvenstvu pa delegat.

XIV. OTVORITEV IN ZAKLJUEK DRAVNIH PRVENSTEV


38. len
Uradna otvoritev vsakega prvenstva se izvede v popoldanskem delu tekmovanja. Tekmovanje se zakljui po vseh izvedenih disciplinah programa in podelitvi priznanj. Vsi prisotni klubi na tekmovanju OBVEZNO sodelujejo na otvoritvi in zakljuku tekmovanja.

39. len
Propozicije PZS za sezono 2011 - 2012 so bile sprejete na seji I.O. PZS in stopijo v veljavo dne, 01. decembrom 2011

Sekretar PZS Matja Perme

Predsednik PZS mag. Miran KOS

Plavalna zveza Slovenije December 2011

Prepis: Marjan Mohar

PROPOZICIJE DRAVNIH PRVENSTEV


za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

PRVENSTVA MLAJIH DEKOV IN MLAJIH DEKLIC


MOTVENO IN POSAMINO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJE DEKE in MLAJE DEKLICE 2012
Na prvenstvu PZS za MLAJE DEKE IN MLAJE DEKLICE se vse discipline programa plavajo brez predtekmovanj. Skupine tekmovalcev za vsako disciplino bodo sestavljene na osnovi odplavanih rezultatov doseenih na uradnih tekmovanjih. V zadnjo skupino bo uvreno 8 tekmovalcev z najboljimi rezultati in mora biti polno zasedena. V predhodne skupine pa bodo uvreni tekmovalci glede na vrstni red rezultatov. Tekmovalci z najslabe doseenimi rezultati ali brez njega bodo nastopili v 1. ali najslabi skupini. Tekmovalec ima pravico do dveh (2) individualnih nastopov in tafeti v vsakem delu tekmovanja (2+1). Na poimenski prijavi po disciplinah MORAJO biti PRIJAVLJENI VSI NASTOPAJOI plavalci (tudi e nastopijo samo v TAFETAH). Vsak KLUB lahko prijavi NAJVE 8 (osem) plavalcev na disciplino, tokujejo se 3 (trije) najbolje uvreni plavalci. Toke se izraunavajo po tokovnem sistemu PZS, ki je objavljen na spletni strani PZS. V sklopu motvenega tokovanja se pri kategoriji mlajih dekov/ mlajih deklic uvede spodnja meja vrednosti rezultata v viini 150 tok, ki se e upoteva v setevek kluba. Klub ima pravico prijaviti najve 3 tafete, TOKUJETA se samo 2 (dve) tafeti na klub. Vse tri pa konkurirajo za naslov oz. medalje. Razpored tafet se doloi na osnovi uvrstitve tafet na predhodnem prvenstvu (npr. za DP zima 2012: - rezultati tafet DP poletje 2011). V finalno skupino se razvrstijo tafete po asih iz predhodnega prvenstva. Prvenstvo mlajih dekov/deklic je motveno in posamino, kjer se podeljujejo MEDALJE za absolutno kategorijo mlaji deki/ mlaje deklice (deki: 12 let in mlaji, deklice: 10 let in mlaje) in DIPLOME za deke: 11 let in mlaji ter deklice: 9 let in mlaje v individualnih disciplinah. Tekmovanje se odvija v dveh delih: (sobota in nedelja). Prietek tekmovanj:

ZIMA
DEL program 1. dela program 2. dela program 3. dela program 4. dela DAN sobota sobota nedelja nedelja PRIETEK 9.00 17.00 9.00 16.30

POLETJE
DEL program 1. dela program 2. dela program 3. dela program 4. dela DAN sobota sobota nedelja nedelja PRIETEK 9.00 18.00 9.00 17.30

PROGRAM:
ZIMA 50 m 50 m 100 m 100 m 400 m 400 m 1. del hrbtno hrbtno prsno prsno prosto prosto moki enske moki enske moki enske 50 m 50 m 100 m 100 m *100 m *100 m 450 m 450 m 2. del prosto prosto hrbtno hrbtno meano meano prosto prosto moki enske moki enske moki enske moki enske 200 m 200 m 50 m 50 m 100 m 100 m 200 m 200 m 3. del prosto prosto prsno prsno delfin delfin hrbtno hrbtno moki 50 m enske 50 m moki 100 m enske 100 m moki 200 m enske 200 m moki 450 m enske 450 m 4. del delfin delfin prosto prosto prsno prsno meano meano moki enske moki enske moki enske moki enske

POLETJE 50 m 50 m 100 m 100 m 400 m 400 m 1. del hrbtno hrbtno prsno prsno prosto prosto moki enske moki enske moki enske 50 m 50 m 100 m 100 m *200 m *200 m 450 m 450 m 2. del prosto prosto hrbtno hrbtno meano meano prosto prosto moki enske moki enske moki enske moki enske 200 m 200 m 50 m 50 m 100 m 100 m 200 m 200 m 3. del prosto prosto prsno prsno delfin delfin hrbtno hrbtno moki 50 m enske 50 m moki 100 m enske 100 m moki 200 m enske 200 m moki 450 m enske 450 m 4. del delfin delfin prosto prosto prsno prsno meano meano moki enske moki enske moki enske moki enske

* V letni sezoni 200 m meano nadomesti 100 m meano

Prepis: Marjan Mohar

Plavalna zveza Slovenije December 2011

PROPOZICIJE DRAVNIH PRVENSTEV


za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

PRVENSTVA DEKOV IN DEKLIC


POSAMINO IN MOTVENO DRAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE za DEKE in DEKLICE - zima 2012
Tekmovanje poteka v treh (3) dneh: petek, sobota in nedelja s PREDTEKMOVANJI (dopoldan) in FINALI (popoldan). Na tem prvenstvu ima tekmovalec pravico do dveh (2) individualnih nastopov in tafeti v vsakem delu tekmovanja (2+1). V PREDTEKMOVANJU vseh individualnih disciplin velja pravilo sestav skupin po nosilcih. uvedbe ABSOLUTNEGA FINALA za disciplini 200 m Delfin in 400 m Meano (enak nain tekmovanja kot je pri 1500 m prosto (popoldanski finale 8 najboljih po odplavanih rezultatih , dopoldan vsi ostali). Konna razvrstitev po asih ne glede v katerem delu je plaval.

TOKOVANJE: Na dravnem prvenstvu Slovenije za DEKE in DEKLICE se plava A in B finale, kjer se tokuje 16 uvrenih tekmovalcev oziroma tafet, razen v disciplinah 1500/800 m Prosto, 200 m Delfin in 400 m Meano, kjer se plava absolutno finale. V primeru diskvalifikacije se toke za motveno prvenstvo klubov plavalcu v finalu NE PODELIJO. Toke niso prenosljive iz A oziroma B finala (tudi v primeru diskvalifikacije). Plavalci bodo tokovani po naslednjem kljuu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto

20 17 15 13 12 11 10 9

tok tok tok tok tok tok tok tok

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto

8 7 6 5 4 3 2 1

tok tok tok tok tok tok tok tok

Prvi trije tekmovalke/ci v posameznih disciplinah prejmejo MEDALJE, medtem ko se podelitev DIPLOM za mlaji letnik izvede na osnovi uvrstitev V DOPOLDANSKIH PREDTEKMOVANJIH.

TAFETE: Razpored tafet se doloi na osnovi uvrstitve tafet na predhodnem prvenstvu (npr. DP zima 2012 - rezultati tafet DP poletje 2011). V finalno skupino se razvrstijo tafete po asih iz predhodnega prvenstva. V motvenem prvenstvu pa se tokujeta samo dve tafeti na klub (prvi dve uvreni); 3. in ve klubska tafeta VPLIVA na vrstni red tokovanih tafet. Tokovanje tafet je enojno. Vse prijavljene tafete enakovredno tekmujejo za kolajne. Prietek: petek: sobota: nedelja: Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17. uri Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17. uri Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17. uri
ZIMA 2. dan prsno prsno prosto prosto delfin delfin hrbtno hrbtno prosto prosto meano meano prosto prosto

PROGRAM TEKMOVANJA: ZIMA


1. dan delfin delfin prsno prsno prosto prosto hrbtno hrbtno meano meano 3. dan meano meano hrbtno hrbtno prosto prosto delfin delfin prsno prsno prosto prosto meano meano

50 m 50 m 200 m 200 m 400 m 400 m 100 m 100 m 200 m 200 m

moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske

4200 m prosto 4200 m prosto

moki enske

50 m 50 m 200 m 200 m 100 m 100 m 200 m 200 m 50 m 50 m 400 m 400 m 4100 m 4100 m

moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske

100 m 100 m 50 m 50 m 100 m 100 m 200 m 200 m 100 m 100 m 800 m 1500 m 4100 m 4100 m

enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki

V disciplinah 800 m in 1500 m prosto ni predtekmovanj. Skupine tekmovalcev za vsako disciplino bodo sestavljene na osnovi odplavanih rezultatov, doseenih na uradnih tekmovanjih. V popoldanskem delu se plava samo A FINALE, kjer je uvreno 8 plavalk/ cev z najboljimi uradno odplavanimi rezultati. Odjava za disciplini 800 m in 1500 m je mona pred prietkom tekmovanja (3. dan predtekmovanja - dopoldan). Odjave verificira delegat PZS Timing PZS nato izdela uradno tartno listo za disciplini 800 m in 1500 m prosto.

Plavalna zveza Slovenije December 2011

Prepis: Marjan Mohar

PROPOZICIJE DRAVNIH PRVENSTEV


za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

POSAMINO IN MOTVENO DRAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE za DEKE in DEKLICE - poletje 2012


Tekmovanje poteka v treh (3) dneh: petek, sobota in nedelja s PREDTEKMOVANJI (dopoldan) in FINALI (popoldan). Na tem prvenstvu ima tekmovalec pravico do dveh (2) individualnih nastopov in tafeti v vsakem delu tekmovanja (2+1).

Pravila in in tokovanje sta identina Motvenemu in posaminemu prvenstvu Slovenije za deke/deklice zima. Prietek petek in sobota: Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17.00 uri nedelja: Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17.00 uri
POLETJE 2. dan 50 m prsno 50 m prsno 200 m prosto 200 m prosto 100 m delfin 100 m delfin 200 m hrbtno 200 m hrbtno 50 m prosto 50 m prosto 400 m meano 400 m meano 4100 m prosto 4100 m prosto

PROGRAM TEKMOVANJA:
1. dan delfin delfin prsno prsno prosto prosto hrbtno hrbtno meano meano 3. dan hrbtno hrbtno prosto prosto delfin delfin prsno prsno prosto prosto

50 m 50 m 200 m 200 m 400 m 400 m 100 m 100 m 200 m 200 m

moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske

4200 m prosto 4200 m prosto

moki enske

moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske

50 m 50 m 100 m 100 m 200 m 200 m 100 m 100 m 800 m 1500 m

enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki

4100 m meano enske 4100 m meano moki

V PREDTEKMOVANJU vseh individualnih disciplin velja pravilo sestav skupin po nosilcih. V disciplinah 800 m in 1500 m prosto ni predtekmovanj. Skupine tekmovalcev za vsako disciplino bodo sestavljene na osnovi odplavanih rezultatov, doseenih na uradnih tekmovanjih. V popoldanskem delu se plava samo A FINALE, kjer je uvreno 8 plavalk/ cev z najboljimi uradno odplavanimi rezultati. Odjava za disciplini 800 m in 1500 m je mona pred prietkom tekmovanja (3. dan predtekmovanja - dopoldan). Odjave verificira delegat PZS Timing PZS nato izdela uradno tartno listo za disciplini 800 m in 1500 m prosto uvedbe ABSOLUTNEGA FINALA za disciplini 200 m Delfin in 400 m Meano (enak nain tekmovanja kot je pri 1500 m prosto (popoldanski finale 8 najboljih po odplavanih rezultatih , dopoldan vsi ostali). Konna razvrstitev po asih ne glede v katerem delu je plaval.

TOKOVANJE: Na dravnem prvenstvu Slovenije za DEKE in DEKLICE se plava A in B finale, kjer se tokuje 16 uvrenih tekmovalcev oziroma tafet, razen v disciplinah 1500/800 m Prosto, 200 m Delfin in 400 m Meano, kjer se plava absolutno finale. V primeru diskvalifikacije se toke za motveno prvenstvo klubov plavalcu v finalu NE PODELIJO. Toke niso prenosljive iz A oziroma B finala (tudi v primeru diskvalifikacije). Plavalci bodo tokovani po naslednjem kljuu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto

20 17 15 13 12 11 10 9

tok tok tok tok tok tok tok tok

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto Mesto

8 7 6 5 4 3 2 1

tok tok tok tok tok tok tok tok

Prvi trije tekmovalke/ci v posameznih disciplinah prejmejo MEDALJE, medtem ko se podelitev DIPLOM za mlaji letnik izvede na osnovi uvrstitev v DOPOLDANSKIH PREDTEKMOVANJIH. TAFETE: Razpored tafet se doloi na osnovi uvrstitve tafet na predhodnem prvenstvu (npr. DP zima 2012 - rezultati tafet DP poletje 2011). V finalno skupino se razvrstijo tafete po asih iz predhodnega prvenstva. V motvenem prvenstvu pa se tokujeta samo dve tafeti na klub (prvi dve uvreni); 3. in ve klubska tafeta VPLIVA na vrstni red tokovanih tafet. Tokovanje tafet je enojno. Vse prijavljene tafete enakovredno tekmujejo za kolajne. Podelitev diplom za mlaji letnik se izvede na osnovi uvrstitev v A in B finale. Odjava ali diskvalifikacija mlajega letnika v finalu zadri podelitev diplom.

Prepis: Marjan Mohar

Plavalna zveza Slovenije December 2011

PROPOZICIJE DRAVNIH PRVENSTEV


za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

ZIMSKO in LETNO ODPRTO ABSOLUTNO PRVENSTVO SLOVENIJE 2012


Pravico nastopa imajo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo uvodna doloila propozicij PZS za tekmovalno sezono 2011-2012 ter tujci, katerih drave so lanice FINA-e ali LEN-e. PREDTEKMOVANJA: V dopoldanskem predtekmovalnem delu individualnih disciplin odprtega prvenstva velja pravilo sestav skupin po nosilcih.. V disciplinah 1500 m in 800 m prosto velja Pravilo sestave skupin po prijavljenih rezultatih, pri emer skupina z najboljimi asi plava samo popoldan. Ostale skupine plavajo po konanem dopoldanskem predtekmovanju za 800 m prosto (moki in enske) ter za 1500 m prosto (moki in enske). Odjava za disciplino 1500/800 m prosto je mona do prietka predtekmovalnega dne.. FINALA: Individualni nastopi: - Izvedejo se A in B finala. - Uvrstitev v A finale je prednostno, ne glede na doseen as v B finalu. - Dodatno se izvede e C finale v individualnih disciplinah, e se uvrsti v finalni del ve kot 14 tekmovalcev iz drugih drav. Absolutne tafete se plavajo samo v popoldanske finalu s prijavljenimi rezultati predhodnega letnega absolutnega prvenstva Slovenije. Zanje velja absolutni vrstni red doseenih asov (konna uvrstitev po asih ne glede v katerem finalu so plavale tafete). Tujci nimajo pravice prijav za tafetne teke. Organizator prvenstva priskrbi medalje za nosilce naslovov Odprtega prvenstva. PRIETEK TEKMOVANJ: ( v vseh 4 dneh tekmovanja) - Predtekmovanje: ob 9.00 uri - Finale: ob 17.00 uri Program zimskega in letnega odprtega prvenstva Slovenije 2011:
*100 m *100 m 400 m 400 m 100 m 100 m 50 m 50 m 200 m 200 m 4 100 m 4 100 m 1. dan meano meano prosto prosto prsno prsno hrbtno hrbtno delfin delfin prosto prosto moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske 100 m 100 m 200 m 200 m 50 m 50 m 200 m 200 m 800 m 800 m 2. dan prosto prosto hrbtno hrbtno prsno prsno meano meano prosto prosto moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske 50 m 50 m 200 m 200 m 100 m 100 m 400 m 400 m 3. dan delfin delfin prosto prosto hrbtno hrbtno meano meano enske moki enske moki enske moki enske moki 50 m 50 m 200 m 200 m 100 m 100 m 1500 m 1500 m 4. dan prosto prosto prsno prsno delfin delfin prosto prosto moki enske moki enske moki enske moki enske

4 200 m prosto 4 200 m prosto

enske moki

4 100 m meano moki 4 100 m meano enske

* V zimski sezoni se uvra 100m meano kot prva disciplina 1. dne

10

Plavalna zveza Slovenije December 2011

Prepis: Marjan Mohar

PROPOZICIJE DRAVNIH PRVENSTEV


za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

ZIMSKO in LETNO DRAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE 2012 po kategorijah


Zdrueno prvenstvo 2012 zdruuje tri prvenstva hkrati: - Letno prvenstvo Slovenije za LANE - Dr. prvenstvo Slovenije za MLADINKE/CE - Dr. prvenstvo Slovenije za KADETINJE/TE
SPLONI POGOJI: Pravico nastopa imajo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo uvodna doloila propozicij PZS za tekmovalno sezono 2011-2012 Organizator izdela sprotni zapisnik zdruenega prvenstva. Naknadno bodo izdelani in dostavljeni klubom zapisniki lanskega, mladinskega in kadetskega prvenstva Slovenije. PRIETEK TEKMOVANJ: Predtekmovanje: ob 9.00 uri Finale: ob 17.00 uri Program zimskega in letnega prvenstva Slovenije po kategorijah:
*100 m *100 m 400 m 400 m 100 m 100 m 50 m 50 m 200 m 200 m 4 100 m 4 100 m 1. dan meano meano prosto prosto prsno prsno hrbtno hrbtno delfin delfin prosto prosto moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske 100 m 100 m 200 m 200 m 50 m 50 m 200 m 200 m 800 m 800 m 2. dan prosto prosto hrbtno hrbtno prsno prsno meano meano prosto prosto moki enske moki enske moki enske moki enske moki enske 50 m 50 m 200 m 200 m 100 m 100 m 400 m 400 m 3. dan delfin delfin prosto prosto hrbtno hrbtno meano meano enske moki enske moki enske moki enske moki 50 m 50 m 200 m 200 m 100 m 100 m 1500 m 1500 m 4. dan prosto prosto prsno prsno delfin delfin prosto prosto moki enske moki enske moki enske moki enske

4 200 m prosto 4 200 m prosto

enske moki

4 100 m meano moki 4 100 m meano enske

* V zimski sezoni se uvra 100m meano kot prva disciplina 1. dne PREDTEKMOVANJA Individualni nastopi: V dopoldanskem predtekmovalnem delu individualnih disciplin zdruenega prvenstva velja pravilo sestave skupin po nosilcih ne glede na starostno kategorijo. V disciplini 1500 m PR moki in 800 m PR enske velja Pravilo sestave skupin po prijavljenih rezultatih, pri emer skupina z najboljimi asi plava samo popoldan. Ostale skupine plavajo po konanem dopoldanskem predtekmovanju 2. tekmovalnega dne za 800 m PR (m) in () ter 4. dne za 1500 m PR (m) in (). Odjava za disciplino 1500/800 m prosto je mona do prietka 2. oz. 4. predtekmovalnega dne. Odjave verificira delegat PZS Timing PZS nato izdela uradno tartno listo za disciplini 800 m in 1500 m prosto FINALA Individualni nastopi: Izvedejo se ZAPRTA finala. Najprej se izvedejo: - finale lanov, - finale mladincev, - finale kadetov. V kategoriji lanov/ic pridobi nosilec zlate medalje naziv Letni lanski prvak . V ostalih dveh kategorijah nosilec dobi naziv DRAVNI PRVAK SLOVENIJE.za 2011. TAFETE Na prvenstvu se plavajo kadetske in mladinske tafete v popoldanskih finalih zdruenega prvenstva. NE plavajo se LANSKE TAFETE! Razpored mladinskih in kadetskih tafet se doloi na osnovi uvrstitve tafet na predhodnem prvenstvu (npr. DP zima 2012 - rezultati tafet DP poletje 2011). Zanje velja absolutni vrstni red doseenih asov (konna uvrstitev po asih ne glede v kateri skupini so plavale tafete).

Prepis: Marjan Mohar

Plavalna zveza Slovenije December 2011

11

PROPOZICIJE DRAVNIH PRVENSTEV


za sezono 2011 - 2012

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE


December 2011

REZULTATSKE NORME na ABSOLUTNEM PRVENSTVU SLOVENIJE


ABSOLUTNO DISCIPLINA 50 m prosto 100 m prosto 200 m prosto 400 m prosto 800 m prosto 150 m prosto 50 m prsno 100 m 50 m 100 m prsno delfin delfin 200 m prsno MOKI 00:28,00 00:59,00 02:11,00 04:35,00 09:20,00 18:10,00 00:38,00 01:20,00 02:50,00 00:32,00 01:08,00 02:35,00 00:35,00 01:14,00 02:40,00 02:32,00 05:25,00 ENSKE 00:31,00 01:07,00 02:25,00 05:00,00 10:20,00 19:30,00 00:42,00 01:30,00 03:12,00 00:37,00 01:18,00 02:55,00 00:38,00 01:20,00 02:50,00 02:45,00 05:55,00

200 m delfin 50 m hrbtno 100 m hrbtno 200 m hrbtno 200 m meano 400 m meano

12

Plavalna zveza Slovenije December 2011

Prepis: Marjan Mohar