You are on page 1of 7

PLAN PRACY

do przeprowadzenia zaj ze szkolenia taktycznego TEMAT: Pokonywanie terenu rnymi sposobami w zalenoci od rodzaju ognia przeciwnika i pokrycia terenu METODA: CZAS: wiczenia praktyczne 3 x 40 minut

MIEJSCE: Poligon Skubianka R - 2 ZABEZPIECZENIE MATERIAOWO-TECHNICZNE: bro etatowa pododdziaw pene oporzdzenie bez plecakw petardy granaty dymne R6D-2 chorgiewki sygnalizacyjne torba sanitarna nosze 100% 100% 10 szt. 3 szt. 4 kpl 1 szt. 1 szt.

WARUNKI BEZPIECZESTWA: 1. Na czas przejazdu do rejonu zaj i powrotu: na pocztku zaj i po zakoczeniu wiczenia przejrze u onierzy bro, w czasie jazdy bro trzyma midzy kolanami, zabezpieczon, opart trzewikiem kolby o podog; w czasie marszu bro trzyma w pooeniu na pas hemy w czasie jazdy i marszu na gowach, zabroni palenia tytoniu na skrzyni, 2. W trakcie zaj: ogie otwiera tylko na komend wykadowcy lub kierownika prowadzcego zajcia zabrania strzela w kierunku ludzi na odlego mniejsz ni 50m, w trakcie pokonywania terenu bro powinna by zabezpieczona,

zwraca uwag na technik pokonywania przeszkd terenowych, aby onierze wiczcy nie nabawili si kontuzji, WSKAZWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE: Na bieco kontrolowa wiczcych onierzy i zwraca uwag na popeniane bdy W przypadku wykonywania wicze trudniejszych w celu umoliwienia lepszej kontroli podzieli druyn na dwie grupy Omawiajc zajcia wymieni bdy najczciej popeniane przez instruktorw i wiczcych, Przed przystpieniem plutonu do wicze poda sytuacj bojow Wzorowy pokaz i pokaz z objanieniem wykona w kierunku, w ktrym potem bd wiczy onierze

PRZEBIEG ZAJCIA
Lp. 1. CZYNNOCI INSTRUKTORW Pokonywanie terenu Instruktor wprowadza druyn w sytuacj bojow: czoganiem na brzuchu, Przeciwnik w sile druyny prowadzi silny ogie z rejonu na czworakach i na boku widocznego lasu. Druyna otrzymuje zadanie podej we wskazany rejon i zniszczy go ogniem broni etatowej Wydaje komend: Druyna BACZNO! Uczy was bd pokonywania terenu czoganiem na brzuchu, na czworakach i na boku. SPOCZNIJ! ZAGADNIENIE CZYNNOCI SZKOLONYCH Suchaj

Wykonuj komendy

Wyjania zagadnienie:

Suchaj Suy to do zbliania si do przeciwnika pod silnym ogniem przy niskim poszyciu (czoganie na brzuchu); przy wyszym poszyciu stosuje si czoganie si na czworakach. Do transportowania rannego bd skrzynki z amunicj stosuje si czoganie si na boku. Wykonuje si na komend: Szer. Kowalski kierunek wzgrze, na rubie skraj widocznego lasu czoganiem na brzuchu (na czworakach, na boku)

Lp.

ZAGADNIENIE NAPRZD!

CZYNNOCI INSTRUKTORW

CZYNNOCI SZKOLONYCH

Ustawia onierzy frontem do kierunku w jakim bdzie si Pokazuje, potem pokazuje i objania:
odbywa pokaz i mwi: Pokazuj! Po komendzie Padnij przyjmuje postaw strzeleck lec, a nastpnie prowadzi ogie w kierunku przeciwnika. Na Najpierw ogldaj, zapowied komend Szer. Kowalski kierunek potem Suchaj i wzgrze, na rubie skraj widocznego lasu ogldaj czoganiem na brzuchu , zabezpiecza bro i cile przylegajc do ziemi praw rk ujmuje pas broni przy przednim strzemieniu kadc j na przedramieniu prawej rki. Podsuwa praw (lew) nog trzymajc palce stopy na zewntrz i wysuwa jednoczenie praw (lew ) rk. Na haso NAPRZD odpycha si zgita nog i jednoczenie podciga si wysunita rk. Nastpnie podciga drug nog i wysuwa przeciwn rk, w ten sposb porusza si a do osignicia wyznaczonej rubiey. W czasie czogania cay czas obserwuje przedpole. Po dotarciu do wyznaczonej rubiey odbezpiecza bro i prowadzi ogie do przeciwnika. Na zapowiedz komend: Szer. Kowalski kierunek wzgrze, na rubie skraj widocznego lasu czoganiem na czworakach, zabezpiecza bro podnosi ciao na okciach i na kolanach, bro trzyma oburcz na nakadk luf i kolb z magazynkiem skierowanym na zewntrz. Wysuwa prawy (lewy) okie i lewe (prawe) kolano do przodu. W ten sposb porusza si a do wyznaczonej rubiey. W czasie czogania cay czas obserwuje dziaanie przeciwnika. Po osigniciu rubiey odbezpiecza bro i prowadzi ogie do przeciwnika. Na zapowiedz komend: Szer. Kowalski kierunek wzgrze, na rubie skraj widocznego lasu czoganiem na boku, zabezpiecza bro, przekrca ciao na prawy (lewy) bok podcigajc lew (praw )nog. Bro trzyma za pasek przy przednim strzemieniu, kolba umieszczona na udzie; mona nie rannego lub skrzynk z amunicj. Na haso:

Lp.

ZAGADNIENIE

CZYNNOCI INSTRUKTORW NAPRZD! wysuwa praw (lew ) rk do przodu, i podciga si. W ten sposb porusza si a do wyznaczonej rubiey. W czasie czogania cay czas obserwuje dziaanie przeciwnika.

CZYNNOCI SZKOLONYCH

wiczenia praktyczne: ustawiam onierzy w szereg w

2. Pokonywanie terenu w postawie wyprostowanej i chykiem

kierunku oddziaywania przeciwnika w odstpach 6 - 8m. Podaj komend PADNIJ, a nastpnie odpowiedni komend nakazujc wiczenia. Przerywam wiczenie gdy widz bdy, omawiam je, nakazuje ponownie rozpocz. Omawiam zagadnienie: ustawiam onierzy w szeregu na zbirce i omawiam zagadnienie wskazujc najlepiej i najgorzej wiczcych. Uwaga druyna: wprowadzam w sytuacj bojow: Druyna nasza otrzymaa zadanie zajcia rubiey drzew - w czasie jego wykonywania zostaa ostrzelana z broni maszynowej z budynkw, a nastpnie ogniem z modzierzy Wydaje komend: Druyna BACZNO - uczy was bd pokonywania terenu w postawie wyprostowanej i chykiem SPOCZNIJ Omawia zagadnienie: Suy to do pokonywania terenu zakrytego lub bdcego poza zasigiem broni maszynowej, a take zachowania si w przypadku ostrzelania z broni maszynowej i modzierzy. Wykonuje si to na komend: Szer. Kowalski - kierunek budynek - marsz!, Padnij, Szer. Kowalski na rubie drzew chykiem naprzd. Wykonuje wzorowy pokaz. Ustawia onierzy w szereg frontem do pokazu i wykonuje go w kierunku przyszego dziaania onierzy. Pokazuje i objania: Na komend -Szer. Kowalski-kierunek budynek-marsz -zdejmuje bro z pooenia na pas, chwyta praw rk za uchwyt, a lew za nakadki lufy, kolb stawia nad biodrem i przyciska przedramieniem prawej rki do prawego boku,

przystpuj do wiczenia

przerywaj wiczenia
suchaj

Suchaj Wykonuj komend Suchaj

Ogldaj i przegrupowuj
si

Suchaj i ogldaj

Lp.

ZAGADNIENIE

3.

Wykonywania skokw

CZYNNOCI CZYNNOCI INSTRUKTORW SZKOLONYCH lufa skierowana w kierunku dziaania. Z chwil ostrzelania z broni maszynowej na komend Padnij przyjmuje postaw strzeleck lec, odczogowuje si, energicznie wstaj i Wykonuj wiczenie kontynuuje marsz w nakazanym kierunku. Z chwil ostrzelania przez modzierze na komend: Szer. Kowalski-na rubie drzew chykiem-NAPRZD -chwyta bro praw rk za nakadk lufy i majc nisko pochylon sylwetk biegnie w nakazan rubie, pada, odczogowuje si, przyjmuje postaw strzeleck lec. wiczenie praktyczne. Ustawia onierzy w tyralier, wydaje komend do rozpoczcia dla pierwszej trjki. Rzuca petard i obserwuje dziaanie onierzy. W przypadku popeniania bdw przerywa dziaania i omawia, nakazuje powtrzy wiczenie. Wskazuj najlepiej i najgorzej wiczcych Mwi: Suchaj Uwaga druyna: Wprowadzam w sytuacj bojow:Nieprzyjaciel w sile karabinu maszynowego i strzelec prowadzi ogie z rejonu wzgrza. Druyna otrzymaa zadanie wykorzystujc przedmioty terenowe wej na wysoko drogi, po czym wykorzystujc oskrzydlenie-zniszczy przeciwnika Wydaje komend: Druyna BACZNO uczy was bd pokonywania terenu skokami-SPOCZNIJ Omawia zagadnienie: Suy to do szybkiego i skrytego zbliania si do przeciwnika. Wykonuj si to na komend Szer. Kowalski-kierunek wysokie drzewa na wysoko drogi skokami-NAPRZD Wykonuje wzorcowy pokaz: ustawia onierzy w szeregu frontem do pokazu i wykonuje pokaz w kierunku dziaania onierzy Pokazuje i objania: Suchaj i obserwuj Zdejmujemy stanowisko ogniowe, odbezpieczamy bro i przyjmujemy postaw strzeleck.

Lp.

ZAGADNIENIE

CZYNNOCI CZYNNOCI INSTRUKTORW SZKOLONYCH Na zapowied komendy: Szer. Kowalski kierunek wysokie drzewa na wysokoci drogi skokami zabezpiecza bro , a na haso: NAPRZD odczogowuje si w prawo lub w lewo, energicznie podrywa si z miejsca i nisko schylony biegnie we wskazanym kierunku, pada odczogowuje si, prowadzi ogie. Jeeli wyznaczone miejsce jest zbyt daleko, aby je osign jednym skokiem Wykonuj wiczenia to przebiega 20 do 40 krokw, pada lub ukrywa si za ukryciem terenowym w dowolnym miejscu i dalej kontynuuje cel zadania. wiczenie praktyczne. Ustawia onierzy w tyralier i podaje komend: PADNIJ!, a nastpnie podaje komend dla pierwszej trjki do rozpoczcia praktycznego wiczenia. Obserwuje ich dziaanie, przerywa wiczenie, gdy zachodz ewidentne bdy. Omawia je i wznawia dziaanie Omawia oglne bdy. Ukazuje najlepiej i najgorzej wiczcych

4.

Pokonywanie terenu Wydaje komend: Druyna BACZNO i mwi: Uczy Suchaj i wydaj komendy rnymi sposobami z was bd pokonywania terenu z wykorzystaniem wykorzystaniem nierwnoci terenu i pokrycia, wydaje komend: SPOCZNIJ nierwnoci i pokrycia Wyjania: Suy to do pokonywania terenu zakrytego wykorzystujc nierwnoci naturalne, osunity teren bdc pod ostrzaem przeciwnika. Wykonuje si to na komend: Szer. Kowalski skokami naprzd Ustawia onierzy frontem do kierunku w jakim bdzie si odbywa pokaz i mwi: Pokazuj! Suchaj i ogldaj Pokazuje i objania: Na komend: Szer. Kowalski skokami naprzd zabezpiecza bro i rusza naprzd. Teren pokonuje chykiem (sylwetka pochylona),bro trzyma w prawej rce. Po przebiegniciu 15 do 20 m. zajmuje pozycj wykorzystujc przedmioty lub

Lp.

ZAGADNIENIE

CZYNNOCI CZYNNOCI INSTRUKTORW SZKOLONYCH nierwnoci terenu (drzewa, rowy, itp. ), odbezpiecza bro, Wykonuj wiczenia ostrzeliwujc pozycj przeciwnika daje sygna nastpnemu onierzowi. Czynnoci te s powtarzane a do osignicia wyznaczonej rubiey, na ktrej znajduje dogodn pozycj strzeleck i prowadzi ogie. wiczenie praktyczne: onierze zajmuj pozycj na rubiey wyjciowej w odstpach 6 do 8 m. frontem do przeciwnika. wicz na komend. Obserwuje wiczcych i udziela instrukcji.

OPRACOWA