You are on page 1of 7

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Verslo vadybos fakultetas


Teiss katedra

Teiss norm gyvendinimas


Referatas

Atliko: Tikrino:

Vilnius 2012

Turinys:
vadas.............................................................................................................................................................................1 Teiss norm gyvendinimas..........................................................................................................................................2 Literatros sraas:.........................................................................................................................................................5

vadas
Isiaikinus teiss norm prasm, pereinama prie kito teiss objektyvizavimosi ingsnio tiesioginio jos reikalavim gyvendinimo. Teiss teorijos vadovliai teiss gyvendinim apibria kaip teisinio reguliavimo iraik, teisje esam reikalavim ir galimybi knijim ir ivardija keturias tokio gyvendinimo formas", jas daniausiai idstydami atsitiktine tvarka: l) teiss laikymasis; 2) teiss vykdymas; 3) naudojimasis teise; ir 4) teiss taikymas (S. S. Alekseevas, F. A. Grigorjevas, A. D. erkasovas, 1989 met lietuviko vadovlio autoriai ir daugelis kit), be j tarpusavio ryio, nesiaikindami, nuo kurios formos" teiss norm gyvendinimas prasideda ir turt prasidti, kaip visos tos formos" siprasmina viena kitos atvilgiu. Teiss gyvendinimo, kaip vientiso proceso, klausimas ia apskritai nekeliamas. veikti minties padrikum priemoni teikia poiris teis kaip subjektini teisi ir pareig vienov. Btent jo logika reikalauja pradti gyvendinti teis ne nuo bet kurios teiss gyvendinimo formos", o nuo naudojimosi teise ir juo apibrti visas kitas. itaip daryti btina todl, kad demokratinje valstybje postuluojamas vertybinis asmens pirmumas valstybs atvilgiu. Veikti - tai naudotis subjektinmis teismis, o naudotis teismis - tai gyvendinti savo interesus. Vadinasi, veikiantis visuomenje asmuo yra savo teismis teistai besinaudojantis asmuo. O teistai naudotis teismis reikia vykdyti joms proporcingas pareigas. ituo remdamiesi galime apibrti ir teiss gyvendinim.

Teiss norm gyvendinimas


Teiss gyvendinimas - tai naudojimasis teiss norm suteiktais ar neudraustais leidimais subjektinmis teismis, vykdant tas teises legalizuojanias pareigas. I apibrimo ieina, kad teiss gyvendinim sudaro dvi tarpusavyje susijusios akcijos: 1) naudojimasis subjektinmis teismis; ir 2) kartu vykdymas t naudojimsi legalizuojani pareig. Naudojimasis teise - tai atlikimas teiss norm leist arba neudraust veik, kuriomis teiss subjektai apsaugo, gyvendina savo teistus interesus, subjektines teises. Kad bt teistas, is naudojimasis teise, sakme, turi bti visuomenje legalizuojamas atitinkam pareig vykdymu; pareig vykdymas iuo atveju suprantamas negatyviai ir pozityviai. a) Suprantant negatyviai, pareig vykdymas - tai toks naudojimasis teismis, kai susilaikoma nuo kito asmens teisei aling veiksm (teiss laikymasis). iuo atveju asmuo naudojasi subjektinmis teismis nepaeisdamas kito asmens teisi - nustatyt draudim: vairuoja automobil, nepadarydamas alos kito asmens sveikatai, turtui; eksploatuoja gamykl laikydamasis ekologinio saugumo norm reikalavim. Tai reikia, kad naudojamasi teise vykdant pasyvi juridin pareig - susilaikoma nuo kito asmens teisms arba apskritai teisinei tvarkai prieing veik. Pareig vykdymo, gaunanio teiss laikymosi prasm, nereikia forminti jokiu teiss aktu - dokumentu. b) Suprantant pozityviai, pareig vykdymas - tai toks naudojimasis teise, kuris reikalauja i teiss turtojo atlikti kito asmens ar organizacijos naudai teigiamus veiksmus siekiant legalizuoti savo teis visuomenje ir kartu gyti teis reikalauti, kad tas kitas asmuo " vykdyt ios teiss turtojo naudai grtamsias pareigas. Pavyzdiui, darbininkas, naudodamasis pagal darbo sutart gyta subjektine teise dirbti konkreioje monje, privalo t teis legalizuoti atlikdamas pozityvius veiksmus darbdavio naudai - gaminti sutart kiek ir sutartos kokybs produkcij ir ios pareigos vykdymo pagrindu gyja teis reikalauti, kad darbdavys sumokt jam u tai sutartyje nustatyt atlyginim. Arba kitas pavyzdys: asmuo, naudodamasis kredito teise, privalo drausmingai mokti kreditoriui procentus, o pasibaigus kredito terminui, grinti pasiskolint sum. i pareig vykdymu pirmu atveju asmuo legalizuoja naudojimsi teise dirbti, antruoju atveju - naudojimsi teise gauti kredit. Vadinasi, teiss laikymasis - tai naudojimasis teise susilaikant nuo alingos kito asmens teisms veikos. O teiss vykdymas - tai naudojimasis subjektinmis teismis atliekant kito asmens naudai tam tikrus privalomus pozityvius veiksmus (pareigas). Kas nesinaudoja teismis, tam nekyla reikalo laikytis statym, atlikti pozityvius veiksmus kit asmen naudai. ios akcijos ikyla tik kaip slygos, kad naudojimasis teismis bus teistas, nekels grsmes kit asmen teisms ir kartu reik abipuses visuomens nari paslaugas. Oponuojant nuomonei dl teiss gyvendinimo kaip proceso, kartais sakoma, kad teiss laikymasis galimas ir be ryio sunaudojimusi teise; pavyzdiui, asmuo, sdintis miesto parke ant suoliuko, tik laikosi teiss - nepaeidia niekieno interes. Bet iuose jo veiksmuose nes naudojimosi teise. Su tokiu samprotavimu negalima sutikti. Pirmiausia toks asmuo naudojasi teise laisv, nes tik naudodamasis tokia teise jis ir gali sdti ten, kur nori. Bet sddamas miesto parke ant suoliuko tuo metu, kai privalo bti kariuomens aukimo punkte arba banke mokti mokesius, grainti kreditoriui skol, asmuo neteistai naudojasi savo teise sdti ant suoliuko miesto parke, nes dl i pareig nevykdymo galbt jau turt sdti" kitoje vietoje (negatyvaus teiss taikymo btinyb). Taigi kiekvienas teistas naudojimasis teise galimas tik bdamas susijs su pareig vykdymu abiem j reikimosi variantais. i priklausomyb galima pavaizduoti taip:

itaip poiris teis kaip subjektini teisi ir pareig vienov padeda suvokti teiss gyvendinim kaip vientis (gyv) proces - sitikinti, kad nra joki, autonomik" teiss gyvendinimo form" (pati savaime n viena i j negali pretenduoti teiss gyvendinim), o tik naudojimasis subjektinmis teismis vykdant j legalizuojanias pareigas ir tam naudojimuisi talkinantis ar j ribojantis teiss taikymas. naudojimsi teise eina ir pareig vykdymas, nes teiss gyvendinimas - tai ta pati teisi ir pareig vienov, tik funkcionuojanti praktikai. Tai padeda atskleisti (suvokti) ankstesns trij teiss gyvendinimo form tradicijos prieastis - jos metodologinius, politinius pagrindus. Tos formos" negali vadintis teiss gyvendinimo formomis jau vien dl to, kad paios savaime jos nra teiss gyvendinimas, jeigu teiss gyvendinim suprasime kaip asmens realios laisvs pltr, kaip skirting interes visuomenje derinim. Juk galime susidurti su situacijomis, kur pozityviosios teiss reikalavim gyvendinimas gali nereikti asmens teisi gyvendinimo. Pavyzdiui, vykdymas statym, kurie pareigoja baudiaunink neatlyginamai dirbti feodalui, nra baudiauninko teiss gyvendinimas, o tik statym imperatyv gyvendinimas, kurio turinys reikia toki statym vykdytojo pavergim. statymo vykdymas (susilaikymo ir pozityvi veiksm atlikimo prasme) ia nra priemon legalizuoti naudojimsi subjektine teise, nra to naudojimosi suderinimas su kito asmens naudojimusi teise. Tokiomis slygomis mintos teiss gyvendinimo formos" tikrai yra savarankikos teiss" (tiksliau - statym) gyvendinimo formos, kurios gali reikti asmeniui ne savo teiss gyvendinim, o savo teiss paneigim, asmens pavergimo valstybei form. Vadinasi, jeigu skelbiama statymo virenyb, tai tos formos" yra statymo reikalavim gyvendinimo formos, o jeigu pripastame teiss virenyb, tai formos" inyksta ir teiss gyvendinimas virsta vientisu procesu - naudojimusi teise vykdant j legalizuojanias pareigas. Tai rodo, kad ms teiss literatroje sitvirtinusi paira dl trij ar net keturi teiss gyvendinimo form" yra atjusi i totalitarini reim, i j etatistins teiss sampratos ir formalios statymo virenybs, kur teis tapatinta su statymu ir kur mogaus teiss - tai tik statym leidjo malone suteikiamas ar nesuteikiamas asmeniui gris, kur statym gyvendinimas nebtinai turi reikti asmens teisi gyvendinim. Poiris teiss gyvendinim kaip proces yra bdingas tik demokratinei visuomenei, kuri skelbia teiss virenyb ir kurios teisinis gyvenimas prasideda mogaus teismis, o pats teiss gyvendinimas suprantamas tik kaip mogaus teisi gyvendinimas. Todl visos kitos svokos, susijusios su teiss gyvendinimu, tokioje visuomenje apibrtinos atsivelgiant santyk su naudojimusi teise. Naudojimasis teismis yra tikslas, o pareig vykdymas abiem savo pavidalais - priemons legalizuoti, gyvendinti tiksl, nes teismis naudojamasi ne alia visuomens, o visuomenje. Todl tikroji vis kit su teiss gyvendinimu susijusi akcij prasm ir vieta atsiskleidia tik naudojimosi teise atvilgiu. itaip suprantamas teiss gyvendinimas yra tiesioginis, nes teiss nurodymai ia virsta socialiniais santykiais (praktiniu elgesiu) pai teiss subjekt pastangomis. itaip suprantamo teiss gyvendinimo subjektai yra visi fiziniai ir juridiniai asmenys, piliei susivienijimai, valstybs institucijos, pareignai. Demokratinje visuomenje pilieiai ne tik turi teis, bet ir yra skatinami patys gyvendinti savo teises suteikiant j gyvendinimui subjektini teisi ir pareig vienovs pavidal. Tok pavidal gyjantis teiss gyvendinimas visada yra abipuss pagarbos ir

apsikeitimo paslaugomis tarp visuomens nari procesas. itaip gyvendinama dauguma mogaus teisi (teiss norm), bet ne visos.

Literatros sraas:
Alfonsas Vaivila - Teiss teorija. Vadovlis. Vilnius, 2000m.