DUGOVJE NOST I KVALITET IVOTA

Koji su to faktori na ina ivota koji e nam pomo i da ivimo du e? Doktori Nedra Belok (Nedra Belloc) i Lester Breslou (Lester Breslow) su bili me u prvim istra iva ima koji su predstavili ubedljivi odgovor. U njihovom klasi nom istra ivanju pribli no sedam hiljada osoba koje ive u okrugu Alameda, u Kaliforniji, utvrdili su da je postojalo sedam faktora na ina ivota koji su uticali na du inu ivota ljudi. Ti faktori su navedeni u tabeli 1.

Tabela 1. Broj ovih navika koje je osoba upra njavala imao je ogroman uticaj na njihovu du inu ivota. Posle devet godina, broj navika zdravog stila ivota koje je osoba upra njavala bio je direktno srazmeran verovatno i umiranja. Ustanovljeno je da je samo oko 5% mu karaca i ena koji su upra njavali svih sedam zdravih navika umrlo u toku perioda od devet godina u pore enju sa 12,3 do 20% onih koji su upra njavali tri navike ili manje.

Drugi na in posmatranja uticaja na ina ivota na dugove nost je razmatranje ne ega to se ozna ava kao ´zdravstvena starostµ. Na primer, osoba stara 50 godina koja upra njava dovoljno zdravih faktora na ina ivota mo e da ima isto zdravlje ili fiziolo ku starost kao prose na osoba od 35 godina. Mo emo da ka emo da ta osoba ima ´zdravstvenu starostµ od 35 godina. Sa druge strane, druga osoba stara 50 godina koja nije obra ala pa nju na zdrav na in ivota mo e da ima daleko ve u zdravstvenu starost, mo da i do 72 godine, drugim re ima, zdravstvena starost osobe mo e da bude manja ili ve a od realne hronolo ke starosti, u zavisnosti od broja faktora na ina ivota koje je usvojila. Tabele zdravstvene starosti su na injene na osnovu statistike oblasti Alameda. One pokrivaju hronolo ku starost u opsegu od 20 do 70 godina, i zasnovane su na istih sedam zdravih navika navedenih u tabeli 1. Jedan takav pregled prikazan je u tabeli 2..

Tabela 2. Mo ete da koristite te cifre kao vodi kako biste stekli ose aj za sopstvenu zdravstvenu starost. Na primer, pretpostavite da ste prose an etrdesetogodi nji stanovnik oblasti Alameda. Ako upra njavate samo dve od sedam zdravstvenih navika Beloka i Bresloua, va a zdravstvena starost je 40 plus 19,4, ili oko 59 godina, ukazuju i na dramati no

skra enje va e o ekivane du ine ivota. Imali biste istu o ekivanu du inu ivota kao prose na osoba 19 go-dina starija. Ako nastavite istim stilom ivota jo 10 godina, kada budete imali 50 godina va a zdravstvena starost e biti 50 plus 22, ili 72 godine. Sa 40 godina, imali ste zdravstveni hendikep od 19 godina, ali sa 50 godina, hendikep e biti gori za jo tri godine. Za 10 godina ostari ete 13 godina! Sa druge strane, ako sa 40 godina dosledno sledite svih sedam zdravstvenih navika Beloka i Bresloua, va a zdravstvena starost je samo 27 (40 minus 12,9). tavi e, sa 50 godina va a zdravstvena starost bi bila samo 35 godina. Za 10 godina, ostarili biste samo 8 godina! Koncept zdravstvene starosti ilustruje koliko va na in ivota mo e ili da ubrza ili da uspori proces starenja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful