You are on page 1of 2

“ppfacG;csLyf=uD; rDvsH*dkvf;eJ h tifwmAsL;jcif;”

ocifudk,fawmfzvdkif;

urBm=uD;u urBmydkqefjyD; vlawGuvlydkyDovmwJh ESpfq,fhwpf&mpkrSm ppfacG;=uD;waumifu


vlawGudk ESpfaygif;ajrmufrsm;pGm tkyfcsLyfxm;Edkifw,f qdkwJh &Sm;&Sm;yg;yg;owif;udk=um;&awmh
ocifudk,fawmfzvdkif; t&rf;udkpdwf0ifpm;oGm;ygawmhw,f? *sme,fvpfZifudk pmvkH;aygif;owfykH
rSefatmif raygif;wwfayr,fh [dkvdrf'Dywf [dkvlukdzm; 'DvludkajrSmufjyD; owif;axmufjzpfvmwJh
ocifudk,fawmfzvdkif;om 'DppfacG;=uD;udk tifwmAsL;Edkif&ifawmh bD,mw*sm;ESpf*sm;eJ h 'Dntzdk h
wGufajcudkufoGm;Edkifwmudk awG;rdjyD; rSdK&wJhrsufESmeJ h ppfacG;=uD;udkqufoG,fvdk h&Edkifr,fh vrf;
a=umif;awG vdkuf&Smaerdygawmhw,f? acG;awGudk xdef;ausmif;vmcJhzl;wJh tawG ht=uKHav;eJ h acG;
awG&J hta=umif;udk aemausatmifodaejyefawmh odyfjyD;cufcJpGm csOf;uyfp&mrvdkyJ ppfacG;=uD;
qDu tifwmtAsL;cHzdk h vufcHwJhta=umif;jyefpmudk &&Sdvmjyefygw,f? 'Dawmh ppfacG;=uD; pHjref;
awmfrl&m acG;aejynfawmfqDodk h ocifudk,fawmfzvdkif; ta&mufvSrf;awmfrlvdkufygawmhw,f?
vlawGudk tkyfcsLyfxm;EdkifwJh ppfacG;=uD;udk awG h&cJwJh acG;tjyKH;eJ h qdkzmay:rSm tcef hom;awG h vm
&jyefygw,f? ygvmwJh uifr&mav;eJ h "gwfykH&kdufjyD; toHzrf;pufav;udkxkwfum tifwmAsL;udk
tckvdk pwifvdkufygawmhw,f?

ocifudk,fawmfzvdkif;? ? ppfacG;csLyf=uD; rDvsH*dkvf; cifAsm; vlawGudk b,fvdkacG;r[mAsL[m enf;


AsL[mawG usifhokH;jyD; tkyfcsLyfxm;EdkifovJ qdkwm t&ifqkH;ajymjyay;apcsifygw,f?

ppfacG;csLyf=uD; rDvsH*dkvf;? ? acG;awG&J h y&d,m,faumufuspfrSKudk vlawGu em;rvnfoabmr


ayguf=ubl;? aemufwcsufu udk,fhrSm acG;abmf'ga[mif;awG &Sdw,f? 'Dabmf'gawGudk vla,mif
aqmifcdkif;xm;jyD; vlawG=um;xJrSmv$wfxm;w,f? vla,mifaqmifaewJh udk,fh&J hacG;abmf'ga[mif;
awGu acG;awGudk tefwkawmfvSefEdkifwJh ta&;=uD;wJh tzGJ h tpnf;ygwDawG&J hacgif;aqmifrSKtydkif;
awGrSm ae&m,lxm;EdkifwJhtcgusawmh udk,fu udk,fhabmf'ga[mif;acG;awGeJ h vuf0g;csif;&kdufjyD;
vlawGudk tvG,fwultkyfcsLyfxm;Edkifwmayghav? aemufjyD;awmh acG;jzpf&wm tvGefyJjrifhjrwf
w,f qdkwJh tawG;tac:udk udk,fh&J haemufvdkuf acG;u|efav;awG&J hacgif;xJrSm&kdufoGif;xm;Edkifawmh
udk,fh&J h acG;wyfrawmfutjrJwrf;tiftm;awmifhwif;aewmaygh? aemufwckuvlawG&J hwdkif;jynf
awG wppDjydKuGJcGJxGufoGm;&if acG;EdkifiHawmfxlaxmifvdk hr&Edkifawmhbl;qdkwJh acG;trsdK;om;a&;
pdwf"gwfudkyg tcsdefwdkif;Edk;=um;aeatmifvkyfxm;Edkifjcif;u vlawGudktkyfcsLyfxm;EdkifwJh t"duuswJh
r[mAsL[mygyJ?

ocifudk,fawmfzvdkif;? ? ppfacG;csLyf=uD; rDvsH*dk;vf&J h acG;EdkifiHawmfeJ h EdkifiHwumoHwrefa&;&m


qufqHa&;tajctaeudk wqdwfavmuf &Sif;jyay;ygvm;?
ppfacG;csLyf=uD;rDvsH*dkvf;? ? udk,fu taemufEdkifiHawGudkoGm;jyD; acG;b0eJ hZdrfususaecsifayrJh
taemufEdkifiHu vlawGu udk,fhudkem;rvnf=ubl;? udk,fhqDu vl htcGifhta&;qdkwJh[mawG
c%c%vmawmif;ae=uw,f? udk,fu acG;jzpfaeawmh udk,fhrSm acG;tcGifhta&;yJ&Sdwmaygh? 'Dawmh
taemufEdkifiHuvlawGeJ h odyftqifrajybl;? 'gayrJh udk,fh&J hacG;EdkifiHawmfab;u 0ufe*g;wdkif;jynf
u udk,fhudktjrJwrf;tumtuG,fay;aeawmh taemufEdkifiHuvlawGudk odyfjyD;*&kpdkufp&mrvdk
awmhbl;av? udk,fh&J hr'DacG;r=uD;eJ hacG;orD;awmfawGutaemufEdkifiHu ypPnf;awGudk tvGefyJ
=udKufESpfoufaeawmh taemufEdkifiHawGqDrSm acG;oH&kH;awGzGifhxm;jyD; aps;0,f xGufvdk h&atmif *Gif
&Smxm;&wmayghav?

ocifudk,fawmfzvdkif;? ? ppfacG;csLyf=uD;&J htem*wftpDtpOfav;awGudk odcGifh&SdEdkifrvm;?

ppfacG;csLyf=uD;rDvsH*dkvf;? ? udk,fwdk hacG;awG pkjyD;pdwfwdkif;usa&;xm;wJh zGJ hpnf;ykHudk udk,fwdk h&J h acG;


awGtm;vkH; twnfjyKvdkuf=uw,f? jyD;awmh 2010 rSm a&G;aumufyGJvkyfr,f? jyD;&if acG;'Drdkua&pD
EdkifiHawmfqdkwmudk xlaxmifr,f? udk,fuawmh ppfacG;csLyf=uD;&mxl;uae ppfacG;orRw=uD;&mxl;
udkv$Jajymif;,lvdkufr,f? udk,f&J haemufvdkuf acG;u|efav;awGu udk,fbmyJvkyfvkyfoabmwl=u
w,f? udk,fwdk h&J h acG;'Drdkua&pDEdkifiHawmfxlaxmifa&;vkyfief;pOfudk taESmifht,Suft[ef htwm;
vkyfvmwJhvlrSefor#udk 0dkif;tkHudkufzJh=uzdk h udk,fh&J hacG;u|efav;awGudk tqifoifh avhusifhay;xm;
w,f?

ocifudk,fawmfzvdkif;? ? aemufqkH;taeeJ h pmzwfy&dwfowfudk bmawGrsm;ajymcsifygovJ?

ppfacG;csLyf=uD;rDvsH*dkvf;? ? vlawG awmfawmfrsm;rsm;u udk,fhudk vlrqefbl; vdk h ajymae=uw,f?


b,facG;rS vlrqefbl; qdkwm olwdk harhae=uw,f? acG;awG vlqefwJh ta=umif;b,fordkif;
pmrsufESmay:rSmrS a&;xm;wmr&Sdygbl;? udk,fuawmh acG;tcGifhta&;tjynfht0eJ hacG;yDoaewm
udkyJ auseyfw,f? acG;b0ajymif;csifwJh vlawG&Sd&ifvJ tjrJwrf;=udKqdkaeygw,f? wcsdK hvlawGawmif
udk,fwdk hacG;awG OD;aqmifjyD;usif;yr,fh 2010 a&G;aumufyGJrSm acG;awGeJ htwlwl waysmfwyg;trJ&kd;
udkufzdk hjyifqifae=uygjyD?