You are on page 1of 14

Sadraj

I poglavlje Neuroloki simptomi i znaci Neuroloki simptomi i znaci II poglavlje Epizodini poremeaji svesti, delirijum i koma Sinkopa Klinika slika Etiologija Diferencijalna dijagnoza Koma Pregled bolesnika u komi Somatski pregled Dijagnostike procedure i hitne terapijske mere Delirijum Modana smrt III poglavlje Usporeni psihomotorni razvoj i razvojna regresija Razvoj motornih sposobnosti Razvoj manipulativnih sposobnosti Razvoj ula i sluha Razvoj socijalnih kontakata i govora Mentalna retardacija Razvojna regresija IV poglavlje Kliniki sindromi izazvani oteenjem pojedinih renjeva mozga Sindrom frontalnog renja Oteenja frontalnog renja Sindrom parijetalnog renja Oteenja parijetalnih renjeva Sindrom oteenja parijetalnog renja dominantne hemisfere Sindrom oteenja parijetalnog renja nedominantne hemisfere Sindrom temporalnog renja Oteenja temporalnog renja Sindrom okcipitalnog renja V poglavlje Afazija, apraksija, agnozija Afazije Anatomska osnova Etiologija afazija Simptomi afazije

Diferencijalna dijagnoza afazija Brocina afazija Wernickeova afazija Konduktivna (sprovodna) afazija Globalna afazija Transkortikalne afazije Anomika afazija Agnozije Poremeaji telesne sheme Apraksije VI poglavlje Poremeaji kranijalnih ivaca Olfaktorni nerv (nervus olfactorius) I kranijalni ivac Vidni (optiki) ivac (n. opticus) I kranijalni nerv, vidni put i poremeaji vida Anatomija vidnog puta Pregled bolesnika kod postojanja vidnih simptoma Pregled otrine vida Oftalmoskopski pregled Topografska lokalizacija oteenja vidnog polja Akutno oteenje vida Akutno prolazno oteenje vida Akutno trajno oteenje vida Subakutno ili hronino-progresivno oteenje vida Kontrola onih pokreta: III (n. oculomotorius), IV (n. trochlearis) i VI kranijalni ivac (n. abducens) Anatomska osnova onih pokreta Supranuklearna kontrola onih pokreta Poremeaji pokretljivosti onih jabuica Strabizam (razrokost) Dvoslike ili diplopije Poremeaji pokretljivosti bulbusa bez duplih slika Pad onog kapka (ptoza) Zenica i poremeaji zenice Reakcija zenica na svetlost Refleks akomodacije Poremeaji zenica Nistagmus V kranijalni ivac ili trograni nerv (nervus trigeminus) Oteenje funkcije n. trigeminusa VII kranijalni ivac (nervus facialis) Supranuklearna kontrola mimine muskulature "Periferni" facialis Bellova paraliza Hemifacijalni spazam VIII kranijalni ivac (nervus statoacusticus ili nervus vestibulocochlearis) Sluni ivac (nervus acusticus)

Vestibularni ivac (nervus vestibularis) Poremeaj vestibularnog sistema Periferni vertigo Centralni vertigo IX (nervus glossopharyngeus) i X kranijalni ivac (nervus vagus) IX kranijalni ivac (nervus glossopharyngeus) X kranijalni ivac (nervus vagus) Simptomi i znaci oteenja IX i X kranijalnog ivca Dizartrija Disfagija Disfonija XI kranijalni nerv (nervus accessorius) XII kranijalni nerv (nervus hypoglossus) Bulbarna i pseudobulbarna paraliza VII poglavlja Slabost miia i ekstremiteta Objektivna slabost miia Funkcionalna anatomija centralnog i perifernog motornog neurona Centralni motorni neuron Periferni motorni neuron Miini refleksi Miini tonus Simptomi i znaci oteenja centralnog motornog neurona Oteenje motorne kore Oteenja kortikospinalnog i kortikonuklearnog (kortikobulbarnog) puta Simptomi i znaci oteenja perifernog motornog neurona Udruena lezija perifernog i centralnog motornog neurona Slabost miia kod poremeaja neuromiine spojnice Slabost u miinim bolestima VIII poglavlja Senzitivni poremeaji i bol u neurologiji Spinotalamiki (Edingerov) put Sistem medijalnog lemniskusa (zadnjih funikula) Senzitivni sindromi Sindromi oteenja perifernih nerava Lezije dorzalnih korenova i gangliona Sindromi lezije kimene modine Sindrom potpunog poprenog preseka kimene modine Sindrom zadnjih funikula Sindrom prednjih funikula Sindrom lateralne hemisekcije kimene modine (Brown-Sequardov sindrom) Sindrom centralne lezije kimene modine Sindrom lezije modanog stabla Talamusni sindrom Sindrom lezije senzitivne kore (gyrusa postcentralisa parijetalnog renja)

Psihogeni poremeaj senzibiliteta Bol u neurologiji Klasifikacija bola Leenje neuropatskog bola IX poglavlje Sindrom mlitavog deteta Hipotonija i bolesti centralnog nervnog sistema Hipotonija neuromiinog porekla X poglavlje Sindromi oteenja kimene modine Funkcionalna anatomija kimene modine Visinska lokalizacija oteenja medule spinalis Horizontalna lokalizacija oteenja kimene modine Sindrom hemisekcije kimene modine (Brown-Sequardov sindrom) Prednji (ventralni) sindrom kimene modine "Centromedularni" sindrom kimene modine Siringomijelija i siringobulbija Oteenja bele mase (dugih puteva) kimene modine Myelosis funicularis (subakutna kombinovana degeneracija ili posterolateralna skleroza) Tabes dorsalis Uzroci oteenja kimene modine XI poglavlje Poremeaji autonomnog nervnog sistema Klasifikacija poremeaja autonomnog nervnog sistema Kliniki simptomi i znaci autonomnih poremeaja Poremeaji funkcije mokrane beike Tipovi poremeaja mokrane beike zavisno od mesta oteenja u nervnom sistemu Neuroloki uzrokovani poremeaji seksualnih funkcija Opstipacija i fekalna inkontinencija XII poglavlje Cerebrospinalna tenost (likvor) Definicija, kliniki znaaj i osnovni mehanizmi produkcije i resorpcije likvora Lumbalna punkcija Indikacije i kontraindikacije za lumbalnu punkciju Komplikacije lumbalne punkcije Karakteristike pregleda likvora Poremeaji likvorskog sistema hidrocefalus Hidrocefalus sa normalnim pritiskom (normotenzivni hidrocefalus) XIII poglavlje

Klinika elektroencefalografija i evocirani potencijali Klinika elektroencefalografija (EEG) Normalna elektroencefalografska aktivnost Patoloka elektroencefalografska aktivnost Klinika primena elektroencefalografije Evocirani potencijali XIV poglavlje Elektromioneurografija Iglena elektromiografija Elektroneurografija Ispitivanje neuromiine transmisije XV poglavlje Neuroradioloka dijagnostika Radiografija lobanje Radiografija kimenog stuba Kompjuterizovana tomografija Magnetna rezonanca Mijelografija Angiografija Metode nuklearne medicine XVI poglavlje Ultrazvuna dijagnostika u neurologiji Pregled krvnih sudova vrata i mozga Ultrazvuni pregled mozga kroz otvorenu veliku fontanelu XVII poglavlje Neuro-oftalmologija Zastojna papila (papilla stagnans) XVIII poglavlje Biopsijska dijagnostika u neurologiji XIX poglavlje Molekularno-genetika dijagnoza neurolokih bolesti Autosomno-dominantni poremeaji Autosomno-recesivni poremeaji X-vezani poremeaji Mitohondrijalno nasleivanje Poligenski i multifaktorski poremeaji Molekularna genetika dijagnostika i genetsko savetovanje XX poglavlje Neuroloki problemi novorodjenih Neonatalne epileptine krize

Hipoksiko-ishemina encefalopatija i intrakranijalna hemoragija Neonatalni meningitis Virusne i parazitarne bolesti Uticaj lekova i toksina Deja cerebralna oduzetost XXI poglavlje Glavobolje Klasifikacija glavobolja Primarne glavobolje Migrena Migrena bez aure ( obina migrena ) Migrena sa aurom ( klasina migrena ) Migrena kod dece Patogeneza migrene Leenje migrene Leenje akutnog napada migrene Profilaktika terapija migrene Glavobolje tenzionog tipa Klaster glavobolja Glavobolje izazvane lekovima Sekundarne glavobolje Neuralgije glave i lica Druge neuralgije glave XXII poglavlje Epilepsija Epileptiki napadi i epilepsija Definicija epileptikog napada Uloga iktalnog elekroencefalograma u prepoznavanju epileptikog napada Definicija epilepsije Definicija provociranih epileptikih napada Definicija izolovanog spontanog epileptikog napada Epidemiologija epilepsije Klasifikacija epileptikih napada i epilepsija Klasifikacija epileptikih napada Generalizovani napadi Fokalni (arini) napadi Stanja sa epileptikim napadima koja ne zahtevaju dijagnozu epilepsije Febrilni napadi (febrilne konvulzije) Klasifikacija epilepsije i epileptikih sindroma Idiopatske epilepsije Idiopatske generalizovane epilepsije Simptomatske epilepsije

Simptomatske generalizovane epilepsije (epileptike encefalopatije) Simptomatske arine epilepsije i sindromi Uzroci epilepsija Patogeneza epilepsije Ispitivanje i postupak sa bolesnikom Diferencijalna dijagnoza Leenje epilepsije Mehanizam dejstva antiepileptikih lekova Leenje osnovne bolesti i izbegavanje precipitirajuih faktora Antiepileptina terapija Kada treba zapoeti antiepileptiku terapiju? Prednosti monoterapije nad politerapijom Obustava terapije Hirurko leenje epilepsije Epileptiki status i njegovo leenje Epilepsija kod ena Neepileptiki poremeaji kod bolesnika sa epilepsijom Poremeaji ponaanja i psihijatrijske bolesti Kvalitet ivota bolesnika sa epilepsijom XXIII poglavlje Spavanje i poremeaji spavanja Fiziologija spavanja i budnosti Struktura i organizacija spavanja Poremeaji spavanja i budnosti Nesanica (insomnija) Nesanice izazvane egzogenim uticajem Nesanice udruene sa psihijatrijskim bolestima Primarne bolesti spavanja koje izazivaju nesanicu Leenje nesanice Prekomerna dnevna pospanost (hipersomnija) Sindrom apneje u spavanju Narkolepsija Parasomnije XXIV poglavlje Demencije Pamenje i vrste pamenja Dijagnotiki postupak u sindromu demencije Osnovni principi klasifikacije demencija Degenerativne demencije Alzheimerova bolest Epidemiologija Alzheimerove bolesti Patologija i patofiziologija Alzheimerove bolesti Klinika slika Alzheimerove bolesti Postavljanje dijagnoze Alzheimerove bolesti

Terapija Alzheimerove bolesti Demencija sa Lewyjevim telima (DLT) Frontotemporalne demencije Vaskularna demencija Infektivne demencije Prionske bolesti (spongiformne encefalopatije) Blagi kognitivni poremeaj XXV poglavlje Infektivne bolesti centralnog nervnog sistema Bakterijske bolesti centralnog nervnog sistema Akutni bakterijski meningitis Subakutni meningitis Tuberkulozni meningitis Fokalne infekcije nervnog sistema Absces mozga Akutne virusne bolesti centralnog nervnog sistema Akutni virusni meningitis Virusni encefalitis Hronine virusne infekcije nervnog sistema Subakutni sklerozirajui panencefalitis Infekcije nervnog sistema virusom humane imunodeficijencije (HIV) Primarne infekcije HIV virusom Sekundarne infekcije centralnog nervnog sistema (oportunistike infekcije) Neurosifilis Klasifikacija i klinika simptomatologija Dijagnostiki postupak Terapija Neuroborelioza Infekcije parazitima Cisticerkoza Ehinokokus Trihineloza Toksoplazmoza Dejstvo bakterijskih toksina na nervni sistem Botulinski toksin Tetanus XXVI poglavlje Traumatske povrede nervnog sistema Epidemiologija traume mozga Patofiziologija i patologija traume mozga Frakture lobanje Potres mozga i oteenje izazvano istezanjem/kidanjem aksona Traumatski edem mozga Kontuzija mozga i parenhimska krvarenja

Traumatska intrakranijalna krvarenja Subduralno krvarenje (subduralni hematom) Epiduralno krvarenje (epiduralni hematom) Subarahnoidalna hemoragija Traumatska modana ukljetenja (hernijacije) Redosled postupanja sa bolesnikom koji je doiveo traumu glave Laka (blaga) modana povreda Teka zatvorena povreda mozga Leenje traumatske povrede mozga Komplikacije kraniocerebralnih povreda Povrede kimene modine XXVII poglavlje Tumori centralnog nervnog sistema Klinika dijagnoza Simptomi i znaci tumora centralnog nervnog sistema Leenje tumora centralnog nervnog sistema Gliomi mozga Meningeomi Vestibularni vanom (neurinom akustikog nerva) Tumori hipofize Primarni limfomi mozga Spinalni tumori Metastatski tumori Meningealna karcinomatoza Paraneoplastini poremeaji nervnog sistema Idiopatska intrakranijalna hipertenzija XXVIII poglavlje Cerebrovaskularne bolesti Definicija i osnove klasifikacije Vaskularna anatomija centralnog nervnog sistema Patofiziologija ishemije mozga Epidemiologija modanog udara Faktori rizika za razvoj modanog udara Klinika slika ishemikog modanog udara Tranzitorni ishemiki atak Simptomi i znaci ishemikog modanog udara Okluzija srednje modane arterije (a. cerebri mediae) Okluzija prednje modane arterije (a. cerebri anterior) Okluzija zadnje modane arterije (a. cerebri posterior) Okluzije u vertebrobazilarnom slivu Lakunarni infarkti Opti simptomi Komplikacije modanog udara Prognoza Dijagnostiki postupak

Terapijski pristup akutnom ishemikom modanom udaru Leenje ishemikog modanog udara Prevencija ishemikog modanog udara Mere usmerene na faktore rizika Primena antiagregacione i antikoagulantne terapije u primarnoj prevenciji modanog udara Sekundarna prevencija ishemikog modanog udara Subarahnoidalna hemoragija (SAH) Epidemioloki podaci Kliniko ispoljavanje subarahnoidalne hemoragije Dijagnostiki postupak Komplikacije subarahnoidalne hemoragije Leenje Intracerebralna hemoragija Epidemioloki podaci Klinika simptomatologija Dijagnostiki postupak Leenje Prognoza Tromboze venskih sinusa mozga Cerebrovaskularni poremeaji kimene modine XXIX poglavlje Edem mozga Koncept krvno-modane barijere Edem mozga Citotoksini edem Vazogeni edem Intersticijalni edem Terapija edema mozga XXX poglavlje Demijelinizacione bolesti Multipla skleroza Epidemiologija Etiologija i patogeneza Patoloke promene Tok multiple skleroze Kliniki simptomi i znaci Radioloki i laboratorijski nalazi Dijagnoza multiple skleroze Terapija multiple skleroze Akutni diseminovani encefalomijelitis Centralna mijelinoliza ponsa XXXI poglavlje

Neuroloke bolesti usled nutritivne deficijencije Nedostatak tiamina (vitamin B1) Beriberi Wernicke Korsakoffljev sindrom Nedostatak vitamina B6 Nedostatak vitamina B12 Nedostatak nikotinske kiseline XXXII poglavlje Mitohondrijske encefalomioneuropatije XXXIII poglavlje Nasledne kanalopatije u neurologiji Hipokalemijska periodina paraliza Hiperkalemijska periodina paraliza XXXIV poglavlje Razvojni poremeaji nervnog sistema Malformacije hemisfera mozga i agenezija corpusa callosuma Makrocefalija i megalencefalija Poremeaji rane migracije neuroblasta Defekti u procesu zatvaranja neuralne cevi Malformacije okcipitalne kosti i vratnog dela kimene modine Poremeaj razvoja malog mozga Kraniosinostoze XXXV poglavlje Uroene greke metabolizma i hromosomske bolesti nervnog sistema Klinika slika Dijagnostiki pristup Poremeaji koji ukljuuju sloene molekule Poremeaji koji ukljuuju male molekule Poremeaji energetskog metabolizma Poremeaji metabolizma purina i pirimidina Terapijske mogunosti kod uroenih greaka metabolizma nervnog sistema Hromozomske bolesti nervnog sistema Trisomija hromozoma 21 (Downov sindrom) XXXVI poglavlje Neurokutana oboljenja Tuberozno-sklerozni kompleks Neurofibromatoza Neurofibromatoza tip 1 (Von Recklinghausenova bolest; NF1) Neurofibromatoza tip 2 (NF2) Encefalotrigeminalna angiomatoza XXXVII poglavlje

Poremeaji pokreta Parkinsonizam i Parkinsonova bolest Parkinsonova bolest Tremor Wilsonova bolest (hepatolentikularna degeneracija) Horeja Huntingtonova horeja (Chorea maior progressiva) Sydenhamova horeja (Chorea minor) Balizam Distonija Mioklonus Tikovi XXXVIII poglavlje Bolesti malog mozga Simptomi i znaci oteenja malog mozga Etiologija oteenja malog mozga Steena ataksija Nasledne ataksije Autosomno-recesivne ataksije Friedreichova ataksija Autosomno-dominantne ataksije Progresivna ataksija i bolesti mitohondrija Sporadine ataksije XXXIX poglavlje Bolesti motornog neurona Bolesti sa uporednim oteenjem centralnog i perifernog motornog neurona Amiotrofina lateralna skleroza Klinike varijante sporadine ALS Bolesti centralnog motornog neurona Hereditarna spastina parapareza Bolesti perifernog motornog neurona Akutni poliomijelitis Spinalna miina atrofija Spinalna miina atrofija sa poetkom u detinjstvu i juvenilnom periodu Spinalna miina atrofija odraslog doba XXXX poglavlje Oteenja kimenih korenova i pleksusa Radikulopatije (oteenja spinalnih korenova) Protruzija intervetebralnog diska i spondiloza Kliniki znaci radikulopatije Pleksopatije (oteenja brahijalnog ili lumbosakralnog pleksusa) Neuritis brahijalnog pleksusa (Neuralgika amiotrofija ramena; ParsonageTurnerov sindrom)

Lumbosakralna pleksopatija XXXXI poglavlja Sindromi oteenja neuromiine transmisije Kongenitalni mijastenini sindromi Steeni poremeaji neuromiine transmisije Botulizam Lambert-Eatonov mijastenini sindrom Steena autoimuna mijastenija gravis Mijastenina kriza XXXXII Bolesti perifernog nervnog sistema Klasifikacija bolesti perifernih nerava na osnovu patolokih promena Klasifikacija neuropatija zavisno od mehanizma nastanka Opta klinika klasifikacija neuropatija Etioloka klasifikacija neuropatija Simptomi i znaci neuropatija Primarne nasledne, genetski determinisane neuropatije Sekundarno nasledne, genetski determinisane neuropatije Amiloidne polineuropatije Porfirijska neuropatija Steene polineuropatije Akutne autoimunske neuropatije Akutna inflamatorna demijelinizaciona polineuropatija (AIDP; Polyradiculoneuritis acuta) Varijante akutne inflamatorne demijelinizacione polineuropatije Hronine autoimunske demijelinizacione polineuropatije Hronina inflamatorna demijelinizaciona poliradikuloneuropatija Hronine autoimunske aksonalne neuropatije i neuronopatije Neuropatije udruene sa monoklonskom gamopatijom (paraproteinemijom) Neuropatije udruene sa vaskulitisom, bolestima vezivnog tkiva i granulomatoznim bolestima Metabolike i endokrine polineuropatije Dijabetine neuropatije Alkoholna i nutritivne neuropatije Traumatske neuropatije Idiopatske neuropatije XXXXIII poglavlje Bolesti miia Nasledne bolesti miia Progresivne miine distrofije Dienova (Duchenne) miina distrofija Bekerova (Beckerova) miina distrofija Druge miine distrofije

Miotonina distrofija (Dystrophia myotonica) Kongenitalne miopatije Kongenitalne miine distrofije Steene bolesti miia Inflamatorne miopatije Metabolike miopatije McArdleova bolest Endokrine miopatije Miopatije izazvane lekovima i toksinima XXXXIV poglavlje Neuroloke komplikacije sistemskih oboljenja Bolesti vezivnog tkiva (kolagenoze) i vaskulitisi Sistemski eritemski lupus Sarkoidoza Neuroloke komplikacije leukemija Oboljenja jetre Insuficijencija bubrega Poremeaji metabolizma glukoze