You are on page 1of 20

uputstvo za pravilno koritenje

tednjaci C-20, C-30

TEHNIKI PODACI
Tip Dimenzije tednjaka irina dubina visina irina x visina irina dubina visina dizanja reetke volumen povrina ploe sadraj vode zapremina tednjak bez vode mm mm mm mm mm mm mm lit m2 lit lit kg kW kW oC mbar mbar bar oC 3 C-20 600 635 850 200 x 262 275 370 145 55 0.20 22 6 160 20 17 250 12 10 3 95 C-30 600 780 850 200 x 262 275 520 162 73 0.28 28 9 200 30 25 250 15 12 3 95

Otvor za loenje Loite

Grijaa ploa Kotao Kutija za pepeo Teina

Nazivna snaga ukupno drvo , briketi Nazivna snaga kotla drvo, briketi Temperatura dimnih plinova drvo, briketi Potrebni potlak dimnjaka kod nazivne snage kod 0.8 nazivne snage max max

Radni pritisak Radna temperatura

1.0 TEHNIKI OPIS PROIZVODA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE


tednjaci na kruta goriva za centralno grijanje 2120L C-20 inox lux 2120D C-20 inox lux 2130L C-30 inox lux 2130D C-30 inox lux su modeli iz palete SENKO tednjaka, koji mogu na najbolji nain udovoljiti Vaim potrebama. Stoga Vas pozivamo da PALJIVO PROITATE OVE UPUTE, koje e Vam omoguiti postizanje najboljih rezultata ve kod prve uporabe ovih tednjaka. Proizvo a ne odgovara za nikakve posljedice (povrede ljudi, ivotinja ili oteenje imovine), koje su posljedice nepotovanja ovog uputstva. tednjak je u radnom stanju vru i prilikom koritenja obavezna je upotreba zatitnih toplinski izoliranih rukavica. Djeci i nemonim osobama nije dozvoljeno rukovanje sa tednjakom. Vanjski izgled tednjaka prikazan je na naslovnoj stranici ovih uputa. Osnovni dijelovi tednjaka su izra eni iz INOX i elinih kotlovskih limova, te odljevaka od kvalitetnog sivog ljeva. tednjake izra ujemo u lijevoj i desnoj izvedbi dimnog prikljuka. Zbog toga, kod narudbe tednjaka ili rezervnih dijelova treba navesti njegovu punu oznaku, na primjer: 2120D C-20 inox lux tednjak, to znai da se radi o tednjaku s dimnim prikljukom na desnoj strani kad tednjak gledamo sprijeda. tednjaci su izra eni prema normi DIN EN 12815 i udovoljavaju svim zahtjevima koje postavlja norma. NAMJENA: Kuhanje Grijanje prostora Centralno grijanje 4

GORIVO: Koristite preporueno gorivo. Nije preporuljivo koristiti vlano drvo i niskokalorino gorivo. - drvo: osueno na zraku 3 godine, relativne vlanosti 15-17 % oko 4,2 kWh/kg: bijela bukva, grab, hrast, agacija - drveni briketi oko 4,4 kWh/kg - vlano drvo ima vrlo nizak uinak cca 2,3 kWh/kg i jako oneiuje staklo na gornjim vratima, tako er oneiuje dimnjak i tednjak

LOENJE I GORIVO: - runo prema potrebi - cjepanice su poprenog presjeka 40x60 ili 50x50 mm duine 2/3 duine loita - drveni briketi - minimalni razmak me u cjepanicama 1 cm, tako er i minimalni razmak me u briketima mora biti minimalno 1cm - ukoliko se eli intenzivnija intenzivnija vatra, cjepanice moraju biti sitnije - ako elite odravati konstantnu temperaturu penice, povremeno morate dodavati malu koliinu goriva cca 0.5 kg - prilikom umetanja goriva u loite potrebno je koristiti zatitne toplinski izolirane rukavice. - zatitne toplinski izolirane rukavice se tako er moraju koristiti i prilikom otvaranja i zatvaranja vrata penice i va enja pladnja iz penice PRIKLJUAK NA DIMNJAK: - kliznom rozetom promjera 130 mm za model C-20 , promjera 130 mm za model C-30

- u sluaju da je tednjak udaljen od otvora dimnjaka (nije preporuljivo) prikljuuje sa standarnom dimovodnom cijevi promjera 130 mm za C-20, odnosno promjera 130 mm za C-30, IZOLACIJA: tednjak je u podruju kotla prema vanjskim povrinama izoliran kamenom vatrootpornom vunom debljine 20 mm. Ostali dijelovi unutranjosti tednjaka su obloeni amotnom opekom debljine 25 mm. Oko gornjeg okvira nalazi se amotna opeka dimenzije 60x60. ISPORUKA TEDNJAKA NAIN ISPORUKE - tednjak je zapakiran na EURO paleti. Prilikom transporta tednjak mora biti dovoljno dobro uvren da ne do e do prevrtanja ili oteenja. U kompletu standarno se isporuuje: tednjak produetak izvoda dimnjaka (23) klju za podizanje reetke (24) alat za odstranjivanje pepela (25) uputstvo za upotrebu CF sredstvo za ienje a e i masnoa na staklenim povrinama (26) OPREZ! Masa tednjaka kree se od 200 do 300kg. Stoga je potreban izuzetan oprez prilikom istovara, premjetanja, pomicanja i instaliranja tednjaka kako ne bi dolo do tekih fizikih ozljeda.

2.0 POSTAVLJANJE I INSTALACIJA TEDNJAKA


prilikom prikljuenja tednjaka na dimnjak i sustav centralnog grijanja, potrebno se pridravati lokalnih, nacionalnih i europskih propisa (normi) tednjak mora postaviti i pustiti u rad ovlatena i struna osoba, te o tome napraviti zapisnik bez kojeg proizvo a nee priznati jamstvo. prije poetka loenja, tednjak se OBAVEZNO MORA prikljuiti na vodovodnu instalaciju i instalaciju centralnog grijana. Kotao se mora napuniti vodom. Za sigurno koritenje MORA biti omoguena kontinuirana cirkulacija vode kroz kotao. kotao se mora dobro odzraiti prije poetka rada

kotao se NE SMIJE koristiti bez vode


Pozicioniranje tednjaka potrebno je osigurati minimalne udaljenosti tednjaka od zapaljivih predmeta poput drveta, iverice, pluta i sl. Ako su materijali lake zapaljivi kao to su PVC, poliuretani i slino, potrebno je sigurnosne razmake udvostruiti. minimalna udaljenost od gorivih ploha je 800 mm ispred i iznad tednjaka, u ostalim pravcima 200 mm kod instaliranja tednjaka, na pod od lako zapaljivih materijala mora se tednjak postaviti na izolacijsku negorivu podlogu. Ona mora biti u tlocrtu 800 mm ispred prednje strane i po 400 mm u ostalim pravcima tednjaka. tednjak mora biti postavljen pomou libele u vodoravan poloaj bez nagiba izriita je PREPORUKA proizvo aa da se tednjak pozicionira maksimalno blizu otvora dimnjaka odnosno do samog otvora kako se ne bi morala koristiti dodatna 5

dimovodna cijev. U sluaju bez koritenja dimovodne cijevi dodatno se osigurava maksimalna iskoristivost tednjaka odnosno goriva Priprema i kontrola dimnjaka prije postavljanja tednjaka potrebno je provjeriti dimnjak, promjer i visinu. Dimnjak ne smije biti zaepljen ili oteen. Dimnjak mora imati certfikat ovlatenog lokalnog dimnjaara. potlak dimnjaka mora biti unutar granica: za C-20 12 2 Pa; za C-30 15 2 Pa minimalna visina dimnjaka je 5 metara dimnjak mora biti minimalno 0.5 metara iznad sljemena krova minimalni razmak izme u dva prikljuka na istom dimnjaku mora biti 60 cm promjer dimnjaka mora osiguravati minimalni potlak 15 mbar i odabire se prema podacima proizvo aa dimnjaka, obino je to 160 mm dimnjak mora biti s unutarnje strane gladak, dobro izoliran i dobro zabrtvljen svi otvori za ienje moraju biti dobro zabrtvljeni. svi otvori za prikljuenje moraju biti dobro zabrtvljeni. brtve se moraju redovito kontrolirati i mijenjati po potrebi. u prostoriju u koju se instalira tednjak mora biti osiguran dovoljan dotok zraka za izgaranje Prikljuivanje na dimnjak prilikom prikljuenja tednjaka na dimnjak potrebno se pridravati lokalnih, nacionalnih i europskih propisa (normi) tednjak prikljuiti na dimnjak upotrebljavajui kliznu rozetu promjera 130 mm za model C-20, odnosno promjera 130 mm za model C-30. Specijlano izra enom kliznom rozetom mogue je 6

podesiti otvor dimnjaka u toleranciji 2 cm gore odnosno dolje u sluaju da je nuno da je tednjak udaljen od otvora dimnjkaka koristiti standardnu dimovodnu cijev promjera 130 mm za C-20, odnosno promjera 130 mm za C-30. Nije dozvoljeno smanjivati zadane promjere cijevi! ako je tednjak nuno odvojen od dimnjaka produna dimovodna cijev mora imati odgovarajui uspon i ne smije biti dulja od 125 cm potrebno je voditi rauna da spoj rozete odnosno cijevi i dimnjaka bude izveden vrsto i nepropusno dimovodna cijev mora imati odgovarajui uspon u sluaju kad je tednjak udaljen od otvora na dimnjaku a prikljuuje se sa dodatnom produnom cijevi i koljenom dimovodna cijev ne smije ulaziti u svijetli otvor dimnjaka spoj dimnjaka i dimne cijevi mora se potpunosti zabrtviti Priprema tednjaka za prikljuak na dimnjak Skinite poklopac na stranici pritiskom na najslabiji spoj

Izreite krug na izolacijskom materijalu te stavite produetak izvoda dimnjaka

ISPRAVNO

NEISPRAVNO

Otvori za svjei zrak u prostoriju u koju se instalira tednjak mora biti osiguran dovoljan dotok zraka za izgaranje prostor se mora redovito provjetravati na tednjak se moe sa zadnje strane na pripremljeni otvor (30) ugraditi cijev radi ulaska svjeeg zraka izvana
nie od vrha krova

manje od 5 metara

Termika zatita tednjaka i upotreba sigurnosnog termikog ventila Termika zatita tednjaka je sistem zatite kotla od pregrijavanja. Ugra uje se prema narudbi te nije standardna oprema tednjaka. Za modele s ovim sustavom potrebno je prilikom instalacije tednjaka ugraditi sigurnosni termiki ventil. U suprotnom sluaju jamstvo se ne priznaje. Ugradnja sigurnosnog (termikog ventila): - ugra uje se na hladni vod koji se prikljuuje sa stranje strane kotla na donji prikljuak R1/2" (vanjski navoj) (19), - izlaz vode u kanalizaciju iz sigurnosnog kruga prikljuuje se na gornji prikljuak R 1/2"(vanjski navoj) (21). - osjetnik termikog ventila se prikljuuje na srednji prikljuak R 1/2"(unutarnji navoj) (20)

minimalno 60 cm

najmanje 5 metara

Pogrean dovod zraka kroz otvorena vrata na nekoritenom tednjaku ili pei

Pogrean dovod zraka kroz nezatvoren otvor za dim na dimnjaku koji nije u upotrebi

Pogrean dovod zraka kroz rupe nastale prilikom nekompaktnog prikljuka cijevi na dimnjak Pogrean dovod zraka kroz otvorena vrata za ienje dimnjaka

Termometar termometar (6) pokazuje temperaturu vode u kotlu, ona je informativna. Sistem centalnog grijanja mora imati svoj termomanometar.

Prikljuak na cijevnu instalaciju centralnog grijanja cijevna instalacija mora se izvesti prema vaeim tehnikim propisima i norme DIN 4751 dio 1 za otvorene sisteme i DIN4751 dio 2 za zatvorene sisteme, potivajui pravila struke, iskljuivo od struno osposobljene osobe. prije prikljuenja kotla na instalaciju grijanja, cjevovode temeljito oistiti od moguih naslaga neistoe. Time sprjeavamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu, smetnje na pumpi i mijeajuem ventilu. Prikljuak na sustav grijanja se izvodi holenderom sa ili bez mijeajueg ventila na otvoreni ili zatvoreni sistem.Kod zatvorenog sistema obavezna je ugradnja atestiranog siguronosnog ventila s pretlakom otvaranja podeenim na 2,5 bara. Sigurnosni i ekspanzijski vodovi ne smiju imati nikakve zaporne

Otvoreni sustav centralnog grijanja elemente. Kod punjenja kotla i radijatorskog sustava potrebno je otvoriti mijeajui ventil ukoliko je isti ugra en te dobro odzraiti kotao i sustav grijanja. mijeajui ventil sprijeava kondenziranje kotla. Ukoliko on nije ugra en potrebno je osigurati uvjete prilikom loenja da ne dolazi do kondenziranja kotla. Kondenziranje kotla se moe pojaviti na poetku loenja i uslijed preslabog loenja. Cijevni termostat koji ukljuuje cirkulacionu pumpu ne smije biti podeen nie od 50 stupnjeva C
Zatvoreni sustav centralnog grijanja

Provjera prije prvog loenja - provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom - provjeriti da je dimovodna cijev dobro zabrtvljena

3.0 Koritenje i loenje tednjaka Bitne upravljake funkcije i pojmovi kod upotrebe tednjaka Usmjeravanje dima usmjeriva dima (17) slui da omogui bre izlaenje dima iz tednjaka u vremenu kad je to potrebno. Uglavnom se koristi na poetku loenja ili dodavanja vee koliine goriva u loite.

Provjera instalacije tijekom prvog loenja Nakon putanja u rad provjeriti: da nema nikakvog proputanja vode da je kompletna instalacija odzraena da temperatura vode u kotlu raste aktivirati sigurnosni ventil i provjeriti da li ispravno radi da pri stalnom radu kotla nema kondenziranja dimnjaka kompletnu provjeru ponoviti za nekoliko dana nakon uestalog loenja

Preuzimanje i odravanje instalacije prilikom preuzimanja instalacije zajedno s izvo aem provjeriti kompletnu instalaciju. Izvo a je duan dati osnovne informacije i upute o radu instalacije i ukazati na poloaj i funkciju bitnih dijelova. Kompletan sustav grijanja nakon nekoliko dana potrebno je ponovno odzraiti i po potrebi dopuniti vodom. najmanje jedanput godinje izvrti kontrolu rada instalacije od strane ovlatenog servisera. Rad kotla bit e tada siguran i grijanje e tada biti ekonomino i besprijekorno. u sluaju neispravnosti obratite se iskljuivo izvo au instalacija.

Zatvoren usmjeriva dima

Otvoren usmjeriva dima

Podeavanje i regulacija zraka Dimnjak ako postoji zaklopka na dimnjaku ona mora bit podeena tako da potlak dimnjaka bude unutar granica 15 2 Pa Primarni zrak primarni zrak je zrak koji struji direktno kroz donju reetku loita na postolju kotla s desne servisnog okna (10) nalazi se automatski regulator primarnog zraka (12). Njegova sonda koja mjeri temperaturu vode u kotlu nalazi se s prednje strane kotla ispod poklopca na kojemu je termometar (6) automatski regulator ima podjelu od "0" - "8": - na poloaju "0" automatski regulator je zatvoren i nema ulaska primarnog zraka - na poloaju "8" u potpunosti je otvoren ulaz primarnog zraka i protok je najvei regulator se podeava prema eljenoj temperaturi vode u kotlu u sluaju da je dimovodni sustav loije izvedbe postoji mogunost da se automatskom regualcijom ne postignu maksimalni eljeni uinci. U tom sluaju moe se otvoriti i dodatni ulaz primarnog zraka na unutarnjoj strani vratiju kutije za pepeo (14) kako bi se omoguio direktni ulaz zraka u loite. Napomena: nikako ne koristiti ovaj ulaz ako se eli regulirati temperatura iskljuivo automatskom regulacijom. Za ulaz primarnog zraka izvana, u prostoru kraj kutije za drva nalazi se pravokutni prikljuak na koji se Automatski regulator prikljuuje pravokutna cijev dimenzije 150 x 80mm. primarnog zraka 10

Prema potrebi se redukcijom moe pravokutni presjek pretvoriti u okrugli (min fi 100 mm). Prikljuna cijev ili redukcija moraju biti iz teko zapaljivog materijal prema DIN 4102-B1 (Marley, Sistem 110, 150)

Dovod primarnog zraka runim zakretanjem zaporke lijevo ili desno

Prikljuak primarnog zraka (30) Sekundarni zrak sekundarni zrak - zrak koji cirkulira na nain da pospjeuje maksimalno izgaranje, te se sve tetne tvari pretvaraju u pepeo, a u dimanjak odlazi isti dim. zatvara se na poetku loenja regulatorom sekundarnog zraka (11) istim se regulatorom maksimalno otvara nakon 15 minuta loenja

Regulacija sekundarnog zraka: ZATVORENO-OTVORENO

Reetka za loenje: zimski i ljetni reim tednjaci se loe ljeti i zimi na razliitim reimima. Reimi su odre eni pozicijom donje reetke loita (9). Kod tednjaka C-30 za ljetni reim reetka se koristi na gornjoj poziciji loita dok se za zimski reim reetka runo premjeta na donju poziciju loita. Kod ednjaka C-20 reetka se die i sputa pomou mehanizma: - za ljetni reim loenja, Mehanizam za promjenu reima reetka se die prema gore loenja kod tednjaka C-20 tijekom prema potrebi dok se za promjene stanja upotrebom kljua zimski reim loenja reetka za podizanje (24) sputa prema dolje. - mehanizam za dizanje reetke se nalazi u otvoru donjih vratiju (5). Za dizanje reetke koristi se klju za podizanje (24). Kad se reetka postavi u eljeni poloaj klju se mora izvaditi s mehanizma jer se inae ne mogu zatvoriti donja vrata (5). Reetka u svim slu-ajevima mora biti tako okrenuta da su iri otvori kroz koje pada pepeo okrenuti prema dolje.

Loenje i upravljanje temperaturom prije poetka loenja otvori se usmjeriva dima (17) i runim regulatorom primarnog zraka (13) na donjim vratima otvori se ulaz primarnom zraku ili se automatski regulator primarnog zraka (12) postavi na vrijednost 8. zatvori se ulaz sekundarnog zraka regulatorom (11) (za model koji to ima) otvore se gornja vrata loita (8) u loite se stavi drvo za potpalu i zapali se zatvoriti vrata loita (8) kroz staklena vrata loita promatrati razvoj vatre kad se vatra dobro razvije dodaje se drvo u cjepanicama prema potrebi regulatorom (11) se otvori ulaz sekundarnog zraka (za model koji to ima) i zatvori se usmjeriva dima (17) regulacijom koliine primarnog zraka runim regulatorom (13) na donjim vratima regulira se jakost vatre to se isto moe uiniti pomou automatskog regulatora primarnog zraka (12) pod uvjetom da je runim regulatorom (13) u potpunosti zatvoren dotok primarnog zraka nikada se NE SMIJE dovoditi primarni zrak runim regulatorom (13) kada je u funkciji automatski regulator (12)! poloajem "0" na automaskom regulatoru (12) u potpunosti je zatvoren dovod primarnog zraka, dok je poloajem "8" automatskog regulatora dovod primarnog zraka maksimalno omoguen. Vrijednosti za optimalno koritenje koliina primarnog zraka i potlak tednjaka moraju biti tako podeeni da temperatura vode u kotlu ne prelazi 85 OC. max koliina goriva koje moe biti u loitu je 8 kg za C-30 , odnosno 6 kg za C-20. preporua se redovito dodavanje goriva oko 2 - 4 kg . 11

4.0 ienje
ienje tednjaka vriti iskljuivo kada se ne loi I kada je tednjak hladan. tednjak i dimnjak se moraju redovito istiti (barem jednom mjeseno) kutija za pepeo i prostor kutije se moraju istiti svakodnevno. Zbrinjavanje pepela vriti na ekoloki i sigurnosno prihvatljiv nain. staklena povrina na gornjim vratima loita (8) se isti prema potrebi sredstvom koje je namijenjeno za ienje a e i masnoe sa stakla (26). Sredstvo koristiti prema uputstvu proizvo aa. prilikom ienja tednjaka potrebno je skinuti plou za kuhanje (1) s gornje strane. Tako er OBAVEZNO izvaditi okomitu limenu pregradu s bone strane kotla (slika 4.1) Lopaticom (25) oistiti i izvui a u i pepeo iz unutranjosti tog dijela tednjaka (slika 4.2). Zatim temeljito oistiti a u u kotlu te iz usmjerivaa dima ukljuujui i izlazni prikljuak na dimnjak (16).

Slika 4.1

5.0 Odravanje
tijekom godina koritenja dolazi do oteenja na amotnim oblogama (potroni materijal) koje je potrebno u tom sluaju sanirati, amotnim kitom ili vatrostalnim betonom nakon nekoliko sati prvih loenja vatrostalnu boju na gornjoj ploi razmazati s krpicom natopljenom u jestivo ulje. INOX materijal na tednjacima podloan je laganoj promjeni svoje osnovne boje zbog visokih temperaturnih uvjeta INOX materijale odravati iskljuivo sa sredstvima za INOX materijale prema uputstvima proizvo aa
Slika 4.2

12

6.0 Odravanje i servis mehanizma za promjenu reima loenja


- tijekom upotrebe mehanizma moe doi do zaglavljenja mehanizma zbog pada krutih dijelova pepela, metalnih dijelova (npr, avao), loenja s nedopustivim gorivima ,prekoraenja nominalne snage tednjaka.Tada je potrebno mehanizam skinuti i poistiti. Prvo je potrebno provjeriti dali se je zaglavila samo reetka.Reetku izvaditi iz kotla i isprobati mehanizam.Ukoliko se mehanizam niti tada neda pokrenuti potrebno je mehanizam skinuti i oistiti.Mehanizam se skida tako da se prvo skine zatitni lim iznad mehanizma,zatim se nasadnim kljuem OK10 odpuste 4 vijka s prednje strane , 4 vijka s zadnje strane i po 2 vijka s lijeve i desna strane prema slici i skine se kompletni mehanizam.Mehanizam se oisti od neistoa i sastavlja se obrnutim redosljedom. Svi vijci se moraju propisno zategnuti s nasadnim kjuem.

7.0 Zbrinjavanje
kad tednjak nije vie za upotrebu mora ga se predati ovlatenom servisu za zbrinjavanje takve vrste otpada radi reciklae. Zabranjeno je bacati neupotrebljiv tednjak u prirodu.

8.0 Rezervni dijelovi


koristiti samo originalne rezervne dijelove od proizvo aa zamjenski dijelovi isporueni od proizvo aa mogu vizualno odstupati od originalnih ukoliko se ne koriste orginalni rezervni dijelovi ili je popravak izvrila neovlatena osoba, jamstvo se od strane proizvo aa nee priznati.

Mehanizam za promjenu reima loenja 13

8.0 MOGUE POTEKOE, UZROCI I NAIN OTKLANJANJA


Potekoa Uzrok premali potlak dimnjaka manje od 10Pa Staklo na gornjim vratima zacrnjeno i/ili loite zadimljeno (crna a a) loa regulacija previe goriva u loitu gorivo s prevelikom vlagom neodgovarajue gorivo prevelika temperatura u loitu Nain otklanjanja potekoe provjeriti spoj tednjaka s dimnjakom i dimnjak , prouite u uputstvu toku dimnjak i prikljuak na dimnjak prouite u uputstvo toku podeavanje i regulacija smanjiti koliinu goriva koristiti gorivo s manje od 17% relativne vlage koristiti gorivo prema uputstvu smanjiti koliinu goriva i primarnog zraka prema u uputstvu toka regulacija i podesiti potlak dimnjaka prema toki podeavanje dopuniti sistem centralnog grijanja s potrebnom koliinom vode do tlaka 2,5 bar poveati tlak u sistemu centralnog grijanja do 2,5 bar instalaciju centralnog grijanja izvesti prema pravilima struke i norme spojiti kotao na bojler za zagrijavanje tople vode postaviti tednjak prema u uputstvu toka postavljanje i putanje u pogon oistiti dimnjak oistiti tednjak odepiti i oistiti dimnjak koristiti gorivo prema uputstvu toka gorivo postaviti reetku prema uputstvu toka postavljanje i putanje u rad zatvorite vrata podesite potlak prema uputstvu toka dimnjak podesite primarni i sekundarni zrak prema uputstvu toka regulacija i podeavanje oistiti tednjak prema uputstvu toka ienje oistit dimnjak prema uputstvu toka ienje koristite gorivo prema uputstvu toka gorivo

Pojava buke u kotlu

premala koliina vode u sistemu za centralno grijanje premali tlak u sistemu za centralno grijanje nepravilno izvedena instalacija centralnog sustava u ljetnom periodu kotao nije spojen na bojler za zagrijavanje tople vode tednjak nije postavljen u vodoravni poloaj

Nedovoljni potlak u tednjaku Iz dimnjaka izlazi crni dim

dimnjak zaa en tednjak zaa en dimnjak djelomino zaepljen ili zaa en gorivo nije dovoljno suho ljevana reetka u loitu krivo okrenuta gornja ili donja vrata otvorena neodgovarajui potlak loa regulacija

Dimi se iz tednjaka

tednjak zaa en dimnjak zaa en prevlano gorivo ili drvo koje jako dimi

14

niskokalorino gorivo premala koliina svjeeg zraka u prostoriji preniska temperatura povratne vode preniska temperatura u loitu dimnjak nii od 4,5 m dimnjak promjera manji od propisanog Kondenzacija kotla preveliki protok vode gorivo s prevelikom relativnom vlagom kotao oteen nedovoljna koliina goriva nedovoljna koliina primarnog zraka

koristite gorivo prema uputstvu toka gorivo prouite uputstvo toka otvori za svjei zrak namjestiti termostat da ukljuuje pumpu iznad 60 oc poveati temperaturu u loitu s vie goriva prilagoditi dimnjak prema uputama u uputstvu prilagoditi dimnjak prema uputama u uputstvu smanjiti protok vode, max protok vode je 250 lit/sat koristite gorivo prema uputstvu toka gorivo pozvati ovlatenog servisera poveati koliinu goriva poveati koliinu primarnog zraka prema u uputstvu toka podeavanje, provjeriti rad automatskog regulatora primarnog zraka provjerite potlak dimnjaka prema u uputstvu toka dimnjak provjerite potlak dimnjaka prema u uputstvu toka dimnjak zatvorite usmjeriva dima podignite visinu reetke prema potrebi C-25, ili u gornji poloaj C-35 smanjiti koliinu goriva smanjiti koliinu primarnog zraka smanijti potlak prema uputstvu otvorite usmjeriva dima spustite reetku nie koristiti gorivo prema uputstvu sistem centralnog grijanja dimenzionirati prema pravilima struke i norme DIN 4751 dio 1 za otvorene sisteme i DIN4751 dio 2 za zatvorene sisteme poveati koliinu goriva prema uputama za optimalno koritenje ugraditi ispravan i atestirani termometar temeljito oistiti zaostatke negorivih materijala pozvati ovlatenog servisera

Preniska temperatura za kuhanje

nedovoljni potlak dimnjaka preveliki potlak dimnjaka usmjeriva dima otvoren reetka u ljetnom periodu prenisko prevelika koliina goriva - teko sagorjevanje prevelika koliina primarnog zraka

Previsoka temperatura za kuhanje

preveliki potlak dimnjaka usmjeriva dima zatvoren reetka u ljetnom periodu previsoko neodgovarajue gorivo nedovoljno dobro dimenzioniran sistem centralnog grijanja nedovoljna koliina goriva termometar sistema za centralno grijanje ne pokazuje ispravnu temperaturu

Izlazna voda iz kotla ne postie temperaturu

Oteano dizanje ili sputanje reetke

zaostaci negorivih materijala izme u reetke i kotla (avli...) deformirani kotao

15

114

114
PRIKLJUAK ZA IZLAZ VODE R1/2" IZ TOPLINSKE ZATITE KOTLA

55

145

420

152

690

152

POGLED S ZADNJE STRANE

ULAZ HLADNE VODE U KOTAO R1"

306

ULAZ HLADNE VODE U KOTAO R1"

POGLED S ZADNJE STRANE

600 26 27 17 22

635

16

8 7 6 21 20

19 690 11
12

28 5 18

10

30

13

14

1. Ploa za kuhanje 2. Okvir 3. Postolje tednjaka 4. Kuite tednjaka 5. Donja vrata 6. Termometar 7. Kotao s postoljem 8. Gornja vrata loita 10. Servisno okno 11. Regulator sekundarnog zraka 12. Automatski regulator primarnog zraka 13. Runi regulator primarnog zraka 14. Kutija za pepeo 16. Priljuak na dimnjak 17. Usmjeriva dima 18. Ulaz hladne vode u kotao R1" 19. prikljuak ventila toplinske zatite R1/2"-ulaz vode u sustav toplinske zatite 20. prikljuak sonde sigurnosnog (termikog) ventila R 1/2" toplinske zatite kotla 21. prikljuak za izlaz vode R1/2" iz toplinske zatite kotla 22. Izlaz tople vode iz kotla R1" 23. Produetak izvoda dimnjaka (slika str. 18) 24. Klju za podeavanje reima loenja (slika str. 18) 25. Alat za ienje tednjaka (slika str. 18) 26. CF sredstvo za ienje a e i masnoa na staklenim povrinama (slika str. 18) 30. Otvor za ulazak svjeeg zraka izvana

870

O130

306

16

850

690

DESNI TEDNJAK C-20 2120D

PRIKLJUAK VENTILA TOPLINSKE ZATITE R1/2"-ULAZ VODE U SUSTAV TOPLINSKE ZATITE

420

TEDNJAK C-20 2120L

PRIKLJUAK VENTILA TOPLINSKE ZATITE R1/2"-ULAZ VODE U SUSTAV TOPLINSKE ZATITE

145

PRIKLJUAK SONDE SIGURNOSNOG (TERMIKOG)VENTILA R 1/2" TOPLINSKE ZATITE KOTLA

200

200

55

IZLAZ IZ KOTLA TOPLE VODE R1"

225,5 152 67

225,5 73
PRIKLJUAK ZA IZLAZ VODE R1/2" IZ TOPLINSKE ZATITE KOTLA

255

IZLAZ IZ KOTLA TOPLE VODE R1"

O130

67

PRIKLJUAK SONDE SIGURNOSNOG (TERMIKOG)VENTILA R 1/2" TOPLINSKE ZATITE KOTLA

114

114
PRIKLJUAK ZA IZLAZ VODE R1/2" IZ TOPLINSKE ZATITE KOTLA

IZLAZ IZ KOTLA TOPLE VODE R1"

225 152 67

225 73
PRIKLJUAK ZA IZLAZ VODE R1/2" IZ TOPLINSKE ZATITE KOTLA PRIKLJUAK SONDE SIGURNOSNOG (TERMIKOG)VENTILA R 1/2" TOPLINSKE ZATITE KOTLA PRIKLJUAK VENTILA TOPLINSKE ZATITE R1/2"-ULAZ VODE U SUSTAV TOPLINSKE ZATITE

255 152

55

200

200

55

IZLAZ IZ KOTLA TOPLE VODE R1"

O130

O130
PRIKLJUAK SONDE SIGURNOSNOG (TERMIKOG)VENTILA R 1/2" TOPLINSKE ZATITE KOTLA

145

67 152 145
PRIKLJUAK VENTILA TOPLINSKE ZATITE R1/2"-ULAZ VODE U SUSTAV TOPLINSKE ZATITE

420

DESNI TEDNJAK C-30 2130D -POGLED S ZADNJE STRANE

690

152

ULAZ HLADNE VODE U KOTAO R1"

ULAZ HLADNE VODE U KOTAO R1" 306

POGLED S ZADNJE STRANE

600 780 17 22 O130 21

16
8 7 20 6 870

19 690 11

12
10

28 5 18

30

13

14

1. Ploa za kuhanje 2. Okvir 3. Postolje tednjaka 4. Kuite tednjaka 5. Donja vrata 6. Termometar 7. Kotao s postoljem 8. Gornja vrata loita 10. Servisno okno 11. Regulator sekundarnog zraka 12. Automatski regulator primarnog zraka 13. Runi regulator primarnog zraka 14. Kutija za pepeo 16. Priljuak na dimnjak 17. Usmjeriva dima 18. Ulaz hladne vode u kotao R1" 19. prikljuak ventila toplinske zatite R1/2"-ulaz vode u sustav toplinske zatite 20. prikljuak sonde sigurnosnog (termikog) ventila R 1/2" toplinske zatite kotla 21. prikljuak za izlaz vode R1/2" iz toplinske zatite kotla 22. Izlaz tople vode iz kotla R1" 23. Produetak izvoda dimnjaka (slika str. 18) 24. Klju za podeavanje reima loenja (slika str. 18) 25. Alat za ienje tednjaka (slika str. 18) 26. CF sredstvo za ienje a e i masnoa na staklenim povrinama (slika str. 18) 30. Otvor za ulazak svjeeg zraka izvana

306

17

850

690

TEDNJAK C-30 2130L

420

Dodatni elementi u standardnoj opremi tednjaka:


23. Produetak izvoda dimnjaka 25. Alat za ienje tednjaka

26. CF sredstvo za ienje a e i masnoa na staklenim povrinama

24. Klju za podeavanje reima loenja

JAMSTVENI UVJETI
Proizvo a SENKO daje jamstvo na nepropusnost kotlova svojih proizvoda pet godina od datuma kupnje. Ostali dijelovi tednjaka imaju jamstvo jednu godinu. Proizvo a daje jamstvo da je proizvod izra en sukladno normi DIN EN 12815 i udovoljavaju svim zahtjevima koje postavlja norma. Korisnik se duan pridravati uputa u uputstvu za uporabu. Jamstvo se ne priznaje ako se korisnik nije pridravao uputstva za uporabu. Jamstvo se priznaje samo ako je proizvod ugra ivala ovlatena struna osoba uz predoenje pismenog izvjea o montai. Kupac se duan za reklamaciju obratiti proizvo au ili najbliem ovlatenom serviseru uz predoenje rauna o kupnji s datumom kupnje. Jamstvo se ne priznaje ako je korisnik izvrio preinaku proizvoda bez znanja proizvo aa. Eventualni popravak u garantnom roku izvrit e se unutar 30 dana od dostave proizvoda proizvo au. Ako se proizvod ne popravi nakon 30 dana od dostave proizvo au, proizvod e se

zamijeniti novim. Proizvo a e obavijestiti kupca o zavrenom popravku. Kupac je duan po zavrenom popravku preuzeti proizvod u roku od 5 dana. Sve radove unutar garantnog roka za oteenja koja su nastala nepravilnom uporabom, oteenjima kod vlastitog transporta i montae tednjaka proizvo a e naplatit kupcu. Originalni dijelovi koji se zamjenjuju u jamstvenom roku ne moraju vanjskim izgledom biti jednaki izva enim dijelovima, ali moraju biti po kvaliteti i funkcionalnosti jednaki izva enim dijelovima.

IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjavljujemo da ovaj proizvod udovoljava bitnim zahtjevima EN12 815:2001 /A1:2004, te nosi oznaku u skladu s direktivom 89/106 EEC. tefanec, 10. 02. 2010

18

JAMSTVENI LIST
TEDNJAK ZA CENTRALNO GRIJANJE NA KRUTA GORIVA:

Podaci o reklamacijama na proizvodu unutar jamstvenog roka:


C-30/2130D

C-20/2120L
TVORNIKI BROJ: DATUM PROIZVODNJE: NAZIV I ADRESA TRGOVINE:

C-20/2120D

C-30/2130L

Datum zaprimanja reklamiranog proizvoda: Opis kvara (kupac)

Datum zaprimanja reklamiranog proizvoda: Opis kvara (kupac)

Primjedba servisa
NAZIV I ADRESA KUPCA:

Primjedba servisa

Servis zavren:
DATUM PRODAJE:

Servis zavren: ig i potpis servisa:

ig i potpis servisa:

Uvjeti jamstva navedeni su na stranici na stranici 18 ovog uputstva.


IG TRGOVINE I POTPIS TRGOVCA:

SENKO d.o.o. tefanec, V. Nazora 22, 40000 akovec, tel: (040) 337-344; fax: (040) 337-906 www.senko.hr e-mail: info@senko.hr

19

GREEN LABEL
...duh tradicije u suvremenim oblicima za zdrav okoli.
Zelena strana SENKO [TEDNJAKA:
Loenje na drva, me u ljudima poznato od trenutka otkria vatre, ujedno je i jedno od najeih vrsta pretvaranja energije. Znanstvenim istraivanjima dokazano je da se prilikom izgaranja drva stvara ista koliina plina ugljik-dioksida koliko je drvo troilo prilikom svog rasta...

Vladimira Nazora 22 tefanec 40000 AKOVEC tel: 040 337 344 fax: 040 337 906 e-mail: info@senko.hr
na tritu!

JEDINI

GODINA JAMSTVA

ISKUSTVA I RAZVOJA

GODINA

www.senko.hr