You are on page 1of 4

a. Ni dung mt trc vn n Mt trc ca vn n bao gm cc ct mc trng ngi lp vn n in nhng thng tin cn thit khi lp vn n.

n. Theo mu tiu chun ca IATA, nhng ct mc l: + S vn n (AWB number) + Sn bay xut pht (Airport of departure) + Tn v a ch ca ngi pht hnh vn n (issuing carrier?s name and address) + Tham chiu ti cc bn gc ( Reference to originals) + Tham chiu ti cc iu kin ca hp ng ( Reference to conditions of contract) + Ngi ch hng (Shipper) + Ngi nhn hng (Consignee) + i l ca ngi chuyn ch (Issuing carriers agent) + Tuyn ng (Routine) + Thng tin thanh ton (Accounting information) + Tin t (Currency) + M thanh ton cc (Charges codes) +Cc ph v chi ph (Charges) + Gi tr k khai vn chuyn (Declare value for carriage) + Gi tr khai bo hi quan (Declare value for customs) + S tin bo him (Amount of insurance) +Thng tin lm hng (Handing information) + S kin (Number of pieces) + Cc chi ph khc (Other charges) + Cc v chi ph tr trc (Prepaid) + Cc v chi ph tr sau (Collect)

+ k xc nhn ca ngi gi hng ( Shipper of certification box) + dnh cho ngi chuyn ch (Carrier of excution box) + ch dnh cho ngi chuyn ch ni n (For carrier of use only at destination) + Cc tr sau bng ng tin ni n, ch dng cho ngi chuyn ch (Collect charges in destination currency, for carrier of use only). b. Ni dung mt sau vn n Trong b vn n gm nhiu bn, ch c ba bn gc v mt s bn copy c nhng quy nh v vn chuyn mt sau. Mt hai ca vn n hng khng bao gm hai ni dung chnh: *Thng bo lin quan n trch nhim ca ngi chuyn ch Ti mc ny, ngi chuyn ch thng bo s tin ln nht m h phi bi thng trong trng hp hng ho b tn tht trong qu trnh chuyn ch, tc l thng bo gii hn trch nhim ca mnh. Gii han trch nhim ca ngi chuyn ch c quy nh y l gii hn c quy nh trong cc cng c, quy tc quc t hoc lut quc gia v hng khng dn dng. * Cc iu kin hp ng Ni dung ny bao gm nhiu iu khon khc nhau lin quan n vn chuyn l hng c ghi mt trc. Cc ni dung thng l: + Cc nh ngha, nh nh ngha v ngi chuyn ch, nh ngha v cng c Vac-sava 1929, nh ngha v vn chuyn, im dng tho thun + Thi hn trch nhim chuyn ch ca ngi chuyn ch hng khng + C s trch nhim ca ngi chuyn ch hng khng + Gii hn trch nhim ca ngi chuyn ch hng khng + Cc ph ca hng ho chuyn ch + Trng lng tnh cc ca hng ho chuyn ch +Thi hn thng bo tn tht + Thi hn khiu ni ngi chuyn ch

+ Lut p dng. Nhng quy nh ny thng ph hp vi quy nh ca cc cng c quc t v hng khng nh Cng c Vac-sa-va 1929 v cc ngh nh th sa i cng c nh Ngh nh th Hague 1955, Ngh nh th Montreal