You are on page 1of 47

KNIHOVNA MOMO A VITARIAN Vlastnte-li podobn knihy a chcete je pevst do elektronick podoby kontaktujte m na vitariann@gmail.

com

Peklad: MUDr. Boena ikov

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Pedmluva Marylin a Harveye Diamondovch


U vech vymoenost pokroku existuje vdy velk poet lid, kte si sdluj navzjem sv vdomosti a poznatky, aby se mohl zlepit svt a ivot na svt. asto doshnou tito lid svtov velikosti a uznn za svou prci a stanou se slavnmi osobnostmi jet za svho ivota. Jin pracuj v tichosti a zstvaj po cel svj ivot relativn neznmmi. Pozdji se vak pece proslav jejich velk zsluhy o lidstvo, i kdy sami ji odeli z tohoto svta. Takov byl Dr. NORMAN W. WALKER. Pes titvrt stolet vnoval Dr. WALKER vzkumu o tom, jak se d vst zdrav, dlouh a produktivn ivot. Jeho schopnost popularizovat toto asto zmaten tma, jej a jeho knihy udlala svtoznmmi. Mli jsme velk tst, e jsme si mohli s Dr. WALKEREM vymnit nkolik dopis. Jeho slova byla vdy pln lsky, pochopen a istho, nekomplikovanho postoje ke zdravotn pi, ktermu nikdy nechybla schopnost vzbudit dvru. Jeho knihy jsou stlm a asto vyuvanm pramenem vdomost v na knihovn. Dvno ped tm, ne se zdrav viva stala oblbenm pedmtem diskuze, radil Dr. WALKER svm tenm stravu, kter by mla obsahovat co mon nejmn masovch a mlnch vrobk a jej hlavn slokou by byly potraviny z e rostlinn. Dnes je pit erstvch ovocnch a zeleninovch v, zvlt v USA, poslednm vkikem. Ji ped vc jak 5Oti lty poukzal Dr. WALKER na mnoho pednost, kter pin pravideln pit takovch v spch zanech stopy! O tom se ned pochybovat. Kad me mt spch, kdy si uvdom slu, kter v nm vz. Dr. WALKER, kter byl sm nejlepm pkladem nekomplikovanho, volnho ivotnho postoje, byl cel svj ivot aktivn a pracoval s nadenm. To inil denn, a do sv smrti; skonal klidn, bez bolest, ve spnku. Ml 116 let! ANO, SPCH ZANECHV SKUTEN STOPY Harvey a Marilyn Diamond 1. ervna 1992

KOST SOFT

C:\Worddata\Template\Data\Knihy\Walker - Tlust stevo bez zcpy.doc

1. kapitola Za sv tlo jste sami zodpovdni!


Nsledky zanedbanho tlustho steva. Vte, e dnes existuj miliony lid, kte zanedbali stevn vplachy a u kterch bylo zbyten odstranno tlust stevo nebo jeho st? Tito lid nemaj potom po cel zbytek ivota dnou kontrolu o vyprazdovn svho steva! Chcete t s tmto dilema? Chtli byste, aby se vae stevo vyprazdovalo do pytlku, kter by vm ve dne v noci visel na boku? Kdyby se pytlk protrhl, vyprzdn se obsah po va noze na podlahu! To se me stt a to se tak stalo! Dovolte mn, abych se nco zeptal: pro dovolte, aby zstvaly zbytky stolice na vnitn stn vaeho tlustho steva, kter se tam bhem 20 - 30 rok navrstvily, kdy je jejich odstrann vaemu zdrav prospn? dn istika jakhokoliv druhu nen imunn proti poruchm. Pivd-li se j neustle materil, dojde jednou na nkterm mst k ucpn! Kdy tlust stevo zanedbvme, m kad uplynul rok niiv inek na istiku vaeho tla. Dvejte si proto na tlust stevo pozor! Hnijc a kvasc nahromadn ve vaem tlustm stev m nepjemn pach, kter se tla konmi pry ven. Vy sami to asi nepozorujete; ale vae okol to me vnmat. Je-li vae tlust stevo jet soust va pnve, podkujte za to Pnu Bohu. Kdybych byl vmi, neztrcel bych as a nechal bych si udlat stevn vplach. Neriskujte kolostomii (uml vvod steva na stn bin). Mjte sv vybaven pro klystr vdy po ruce a nevhejte ho pout (srovnejte s moj knihou Omldnte). Nenechejte se odradit vzdlenost, jsou-li stevn vplachy nutn. Jde o vae tlo a vy jste za n zodpovdni. Nepodstoupit doporuen stevn vplach je nesprvn a odporuje zdravmu lidskmu rozumu. Budu a do sv smrti tvrdit, e kad, kdo m nmitky proti vplachm tlustho steva nebo je pomlouv, trp nm, co sta man opisovali renm non compos menti. Pravdpodobn nerozliuj tito lid mezi istm a pinavm. Bute prozrav. Bute moud. Pedchzet je lep ne lit. Nespolhejte se na m a zkuste to! ivot, kter zachrnte, me bt v vlastn!

Strana 2

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

2. kapitola Zdrav stevo - kl ke zdrav


Dvejte si na svoje tlo dobr pozor! Je to dm, ve kterm ijete. Analogicky to pesn odpovd domu, ve kterm bydlte. To nejmen, co v dm nebo byt potebuje, je pravideln pe, nebo zane zatkat stechou, ucpe se vodovodn potrub, usdl se mravenci nebo ervotoi a vbec zane se objevovat s postupem asu spousta, z potku malch, kod. Podobn je to s vam tlem. Vechny funkce a vechny aktivity naeho tla, ve dne v noci, a tlesn nebo duevn, zvis na na vnitn a zevn pi o tlo. Druh a kvalita potravy, kterou jte, m vitln vznam. Dobr viva neregeneruje jen buky a tkn vaeho tla, ale ovlivuje tak vyluovac procesy, ktermi se z vaeho tla odstrauje odpadov a kodliv ltky, aby se zabrnilo jejich rozkladu formou kvaen a hniloby. Jestlie odpadov produkty v tle zstvaj a hromad se, nen potom mon doshnout dynamickho zdravotnho stavu. Vylouen nestrven potravy a jinch odpadovch ltek je stejn dleit jako dobr trven a sprvn pjem potravy, nebo v dsledku nahromadn, nevylouen stolice a odpadu, mus nevyhnuteln dojt k toxmii - otrav krve. Vtin lid nen jasn, e odpadov ltky, kter se z tla dokonale neodstran, vytvej v tlustm stev tolik kvaen a hniloby, e jejich hromadn vede k latentnmu churavn. SMRT SDL VE STEV To nen jen enick obrat, to je realita. Vznam problematiky tlustho steva jsem si uvdomil, kdy jsem byl jet velmi mlad. Byl jsem na nvtv u tety ve Skotsku, kdy jednoho rna, neekan zaznl domem pronikav kik z obvacho pokoje. Tam se svjela na zemi v bolestech moje nctilet sestenice. Pivolan lka vysvtlil, e se mus jednat o praskl slep stevo. Byla ihned, za doprovodu lkae, pevezena do nemocnice, ale za nkolik hodin zemela. Lka nm ekl, e nev pro k perforaci apendixu dolo. Od tohoto dne bylo stevo jdrem mho dlouholetho vzkumu.

HLAVA, HRUDNIK A BICHO

VAE TLUST STEVO A VAE STRAVA Vae tlust stevo neme sprvn pracovat, jestlie jte prmyslov nebo i domcky zpracovan, peen a vaen potraviny, denaturovan produkty ze krobu a cukru, nebo nadmrn solte, a to i tenkrt mte-li dv a ti stolice denn! Takov potraviny nemohou dodvat stravu svalm, nervm a bukm stevn stny, tlust stevo nen vyivovno a zpravidla hladov. Vyhladovl tlust stevo me propustit sice mnostv fekli, ale je neschopn provst dn zavac a vstebvac procesy. Lidsk tlo mus bt vyivovno, aby zstalo na ivu. Buky a tkn, ze kterch je sloeno, jsou iv organizmy s obdivuhodnou mrou odolnosti, elasticity a regeneran schopnost. Aby se buky a tkn mohly zase zotavit a poslit, mus se jejich potrava skldat ze ivch, nezpracovanch element. Existuj tak potraviny, kter maj za kol pispt k vylouen opotebovanch bunk. Vlknina, kter je pro sprvn a dokonal strven na potravy velmi dleit, je potebn jak v tlustm, tak v tenkm stev. Vlknina mus bt ovem sloen z vlken SYROVCH potravin. Kdy se vlkna pohybuj tenkm stevem jsou, obrazn eeno, nabit a v tomto stavu velmi uiten pro innost v rznch oddlech steva. Tlust stevo nepevezme jen nestrven zbytky na potravy, ale pizpsob se vlknin, na kter je zvisl, a pouije ji jako stevn metlu.
KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 3

Jsou-li minerln ltky z potravin nasyceny olejem nebo tukem, nemohou bt zavacmi orgny sprvn zpracovny a pejdou jako odpad z tenkho do tlustho steva. Mimoto se mus tlo zbavit tlustm stevem spousty opotebovanch bunk a tkn. Pi prochzen stravy tlem zanechvaj potraviny na vnitn stn tlustho steva hlenovit povlak, podobn omtce na stn. asem me tento povlak pozvolna zeslit a obsah steva, kter je vyluovn za takovch podmnek, obsahuje mnoho nestrven potravy, kterou tlo mlo, nebo vbec neme vyut. Nsledkem je vyhladovn, kter si neuvdomujeme, kter je vak pinou pedasnho strnut a senility. Nae dnen civilizace spov na principu finannho zisku. V zsad nen na finannm zisku nic patnho. Vc vypad vak docela jinak, jestlie se to dje na kor naeho zdrav. Pchujeme-li do naeho tla mrtvou potravu a souasn se nestarme o dokonal vylouen odpadovch ltek, dostav se, jako bezprostedn nsledek - nemoc.

TLUST STEVO - ISTIKA TLA Tlust stevo je pirozenou ivnou pdou pro bakterie. el a kol bakteri je zabrnit vzniku toxickho stavu v tlustm stev. Jedy se neutralizuj a rozkldaj. Existuj vak dva druhy bakteri, za prv ty zdrav mrtvoly porajc Coli-bakterie a za druh patogenn (nemoci zpsobujc) bakterie. Ve zdravm stev dr mrtvoly porajc bakterie patogenn pod kontrolou. Jestlie se vak v tlustm stev vyvine pli mnoho kvaen a hniloby, protoe nedbme na jeho istotu, mohou se patogenn, nemoci zpsobujc bakterie, rozit a nsleduje nemoc. Odpadov produkty se mus bezpodmnen dostat z tla ven. Za tmto elem je vae tlust stevo vybaveno innm vyluovacm systmem. innm je tenkrt, je-li sm v bezvadnm stavu, to znamen, e jeho prce odpovd vaemu tlesnmu stavu. Ta nejlep jdla nejsou lep ne ta nejhor, jestlie je istika ucpan odpady a produkty vznikajcmi pi rozkladu. Jme-li dv, ti nebo vce jdel denn je nemysliteln, aby se v tlustm stev nenahromadily nestrven zbytky a konen produkty strven potravy. V tlustm stev se nehromad jen odpad z potravin, ale tak miliony vyslouilch, odumelch bunk. Tyto buky jsou mrtv blkovinn ltky, kter jsou vysoce toxick jestlie kvas nebo zahnvaj. Jist znte odpuzujc zpach mrtvch zvecch tl, kter se zanaj rozkldat. Buky a tkn v naem tle podlhaj stejnmu rozkladu, jestlie dovolme, aby zstaly dle v tlustm stev ne je nutno. Vlastnm elem tlustho steva jako vyluovacho orgnu je posbrat ze vech st tla pomoc peristaltiky jeho svaloviny vylouit vechny jedovat, kvasc a hnijc odpadov ltky. Jednodue eeno: tlust stevo je istika naeho tla. Prodn zkony zachovn a hygieny vyaduj, aby byla pravideln itna, aby nedochzelo k chorobm.

Strana 4

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

3. kapitola Zcpa - nejvt neptel vaeho tla


CO JE ZCPA? Odborn nzev OBSTIPATIO je odvozen od latinskho slova obstipare, co znamen ucpvat, mstnat, stlait. Bt ucpn tedy znamen, e nahromadn masy stolice ztuj vyprazdovn. Stav ucpn me vak tak znamenat nahromadn stolice nkde ve stev, i pes zdnliv normln stolici. Zcpa je pot slo jedna, kter je zkladem tm kad nemoci, me se povaovat za poten a prvn pinu skoro kad poruchy lidskho organizmu. Je nejastj chorobou civilizovanho lidstva. Zcpa ovlivn zdrav tlustho steva, na kterm zvis zdrav tla jako celku. Existuj dv piny zcpy. Ta prvn je konzumace denaturovanch a rafinovanch potravin, kter nemohou vyivovat orgny zodpovdn za vyluovn odpadovch ltek. Druh pina, kter se vyskytuje astji u mladch lid - ale i star a zral jedinci nejsou ueteni - je, e pi nucen na stolici nenechme vechno leet a bet a nespchme pmo na WC. ZCPOU TRP FUNKCE STEVA Kdyby vyeen problmu ucpn zviselo jen na vyplchnut voln lecch substanc v tlustm stev, nebylo by tk situaci zvldnout. Vy nlev je vtinou dostaujc. Tak jednoduch to vak nen. Zcpa nespov jen v zadren stolice ve stev, ale tak v mstnn v prvn polovin tlustho steva, od slepho steva do poloviny pnho tranku. Slep stevo je umstno v blzkosti chlopn, kter je na zatku tlustho steva. Stny tohoto seku steva jsou vybaveny citlivmi nervy a svaly, kter maj za kol vyvolvat vlnovit pohyby - znm jako peristaltika - a tak dopravit obsah stevn ze slepho steva do konenku, aby mohl bt vylouen. Jde o vzdlenost asi 150 centimetr. NORMLN TLUST STEVO Prstencov svalovina a stevn vdut a jejich vztah k stem tla a nemocem Na diagramu Lba tlustho steva vidte, e je slep stevo st vzestupnho tranku a le u odstupu tenkho steva. Konenk je doln sek tlustho steva. Nehled k peristaltice m prvn polovina tlustho steva dva dal dleit koly. Za prv m zskat ze zbytk strven potravy pichzejc z tenkho steva vechny iviny, kter jsou k dispozici a kter tenk stevo nemohlo vstebat. Za tm elem se kaovit obsah steva odvodn a tekutina se ped s ostatnmi ivinami stnou stevn do krve. Takto zskan iviny dopravuj cvy stevn stny do jater k dalmu zpracovn. Jestlie stolice v tlustm stev kvas a zahnv, pichzej shora jmenovan iviny do krve jako toxick substance. Co by v normlnm ppad bylo vivn, zpsobuje te toxmii - otravu krve (viz tak Dr. John Tolden: Vechny choroby zanaj toxmi). Toxiny jsou produkovny patogennmi (choroby vyvolvajcmi) bakteriemi. Napklad furunkl (neit) me bt prvnm ukazatelem toho, e je tlo v toxemickm stavu. Mnoz, a zdravotnci nebo laikov, se domnvaj, e nlevy a vplachy steva odplav stevn flru a kluzk povlak tlustho steva. Tato domnnka je nesprvn a postrd dkaz. Jestlie tvrd stolice vytvo ve stev krusty je nemon, aby sliznice tlustho steva normln pracovala a jej lzy produkovaly nutn hlen. Chybjc kluzkost sliznice zhoruje zcpu a tm i toxmii. Krusta z fekli ru, nebo dokonce brn rozprosten kluzkho hlenu ve stev, vzniku peristaltickch pohyb stev, absorpci a vyuit ivin z obsahu stevnho, kter sem pely z tenkho steva.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 5

Nen teba velk pedstavivosti k tomu, e mazlav stolice me snadno tvoit povlak na vnitn stran stevn stny, kter se svmi vlastnostmi podob lepidlu. Je tak zejm, e m takov povlak, kter znemouje pohyby steva, jeho nsledkem je pak permanentn toxmie. POBYT V NEMOCNICI, KTER SE NEUSKUTENIL Ped nkolika lty mn zatelefonoval jeden mj ptel, aby mn oznmil, e ptho dne jde do nemocnice. Pro? zeptal jsem se. ekl mi, e m uzvr tlustho steva a e neme jt na stolici. Zadren stolice a starch odpadovch produkt po del asov sek me pas tlustho steva blokovat a stolici znemonit. .....Zeptal jsem se ho, pro si nenech udlat nkolik vplach tlustho steva, kdy pece n program zn. Odpovdl, e to nepichz v vahu, protoe nejbli monost k proveden je 150 km vzdlen. Namtl jsem, e j bych jel radji 150 km, ne bych el do nemocnice. Nakonec podnikl mj ptel pece jen tu stopadestikilometrovou cestu a po tdnu mn ekl telefonicky, e jsem mu zachrnil ivot, e se ct dobe, co u lta nepoznal a e si brzy zajede na dal vplachy. A to nen dn ojedinl ppad! Mohl bych o takovch pacientech napsat knihy. Moje vzkumy v tto oblasti mn stle pesvduj o tom, e nen sprvn zahajovat jakoukoliv lbu bez pedchoz srie stevnch vplach. Neexistuj pote a choroby, u kterch by po ad stevnch vplach lba nezabrala rychleji a innji.

Strana 6

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

4. kapitola Lba tlustho steva


CO JE VPLACH TLUSTHO STEVA? Vytvo-li se na stnch tlustho steva lepkav potah, nemohou ho ani opakovan nlevy uspokojiv rozpustit. Jestlie by se tato vrstva odstranila pli rychle, mohlo by to vst, mimo jin, k bolestiv reakci sliznice tlustho steva. Stejn jako pi odstraovn pilepench tapet, mus se povlak z fekli v tlustm stev nejdve dn nasknout tekutinou, aby vylouen probhlo inn a bez pot. To se me doshnout adou vplach. Vplach provd vykolen, zkuen, odborn sla, kter m k dispozici potebn vybaven. Rozdl mezi vplachem a klystrem spov v tom, e vplach provd odborn pracovnk na specilnm pstroji, kdeto klystr si provdte sami. Vplach proist cel stevo, klystr jenom jeho st. Vplach si nechme udlat 1x do roka, klystr si provdme sami libovoln. Vplachy steva jsou vlastn lep klystry, pi kterch se pouije mnoho litr vody - ale najednou jen pl a 1 litr, pi kterch pacient le uvolnn na specilnm lehtku, je napojen na pstroj a stle kontrolovn terapeutem. Jeden stevn vplach vyaduje pl a jednu hodinu asu. Bhem tto doby me bt tlustmu stevu pes konenk dodno 80 a 120 litr vody - ale jen pl a jeden litr najednou. Vtinou ji prvn dva a ti vplachy ukazuj, jak je tato procedura skuten rozumn a pjemn. Avak i nejlep vybaven me pinst neuspokojiv vsledky, jestlie nen v rukou dobe vykolenho, zkuenho personlu. Nesta vdt vechno o tlustm stev a pravidlech vplachu. Specialista mus bt obeznmen i s terapi reflexnch zn. Stejn jako kad jin st tla m nervov zakonen, kter jsou pmo nebo nepmo spojen s tlustm stevem, tak jsou tak plosky nohou v pmm nebo nepmm spojen s kadou st tla, jak ukazuje dal diagram Terapie pomoc reflexnch zn na ploskch nohou. Doporuuji nalhav, aby oba diagramy visely v kad ordinaci, kde se provdj vplachy. Pi studiu diagramu o terapii pomoc reflexnch zn zjistte, e sted kad plosky odpovd aluden krajin a zvlt tlustmu stevu. Bhem stevnho vplachu by ml jeden z terapeut s nleitm tlakem prst masrovat stdav ob plosky nohou. Na zatku a to je skoro pravidlo - me pacient udvat bolesti. To znamen, e na masrovanm mst jsou nahromadny krystalky kyseliny moov, kter pi tlaku drd nervy a to vede k bolestem. Je to vak tak jednoznanm znamenm, e vnitn stna tlustho steva je pokryta vrstvou lepkav stolice. Lehk mas bolestivho msta psob na nervy tlustho steva a pispv tm k lepmu inku vplachu. Ped nkolika lty probhla v USA mohutn kampa, kterou se mlo doshnout zaveden pstroj pro stevn vplachy, ktermi by se s vodou pivdl do tlustho steva kyslk. inek kyslku je oivujc, stejn jako injekn aplikace do podko pae. Ale j jsem spe zainteresovn na dlouhodobch vsledcch a incch. Proda vybavila lovka vynikajcm prem plic, ktermi me tlo pijmat prodn, erstv vzduch, skldajc se asi ze 20 % kyslku a 80 % dusku. Bhem mch desetilet trvajcch studi lidskho tla jsem jet nikdy nenael lzu, orgn nebo zazen, kter by byly od prody vybaveny pvodem kyslku do tlustho steva, nehled ke kyslku obsaenm ve vod, kter se stevem a jeho pirozenou vlhkost dostv do tla.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 7

NLEV - POLOHA NA KOLENOU

Na Florid jsem vidl dokonce volavky a jin podobn ptky, kte stli u ek nebo rybnk, svj dlouh zobk plnili vodou, kterou takto dopravovali do konenku, aby si sami provedli nlev nebo vplach steva. Neptal jsem se tch ptk, na kter kole nebo univerzit se nauili zkladnm pravidlm vnitn oisty tla. Kdy myslm na dlouhodob inky pvodu kyslku do tlustho steva bhem jeho vplachu, tak si nejsem docela jist, jestli to neme mt kodliv nsledky. Dobr enick projev prodavae je vdycky pesvdiv, zvlt kdy nejsme s problematikou dostaten obeznmeni. J sm bych nikdy nikomu nedovolil, aby indikoval kyslk do mho tla. Ml jsem destky, mon stovky, stevnch vplach, ale nikdy nebylo do vody nic pidno. Vzduch a voda jsou jako prodn elementy lidsk existenci k dispozici. Vzduch obsahuje 20 % kyslku a ne vc. Vc by bylo pli mnoho pro nae zdrav. Uvate - jenom jeden dl kyslku pipad na tyi dly dusku! Voda m dvakrt tolik vodku ne kyslku - pli mnoho kyslku me usmrtit. Zdrav lidsk rozum, kdy ne klinit ukazatel, potvrzuje zvrem, e zbyten pvod kyslku pin s sebou potenciln nebezpe. .....Pirozen me dojt k okolnostem, kdy se na zklad nedostatku nebo poruchy potebuje kyslku vc, ne mohou plce dodat. V takovm ppad bude vak kyslk dodvn do plic a ne do konenku!

Pouijte rektln rourku o sle tuky, aby mohla voda vtkat pmo do tlustho steva. V poloze na kolenou me voda gravitac tct pmo do pnho a vzestupnho tranku. Do nlevu je mono pidat vu z jednoho a dvou citron na litr vody. Mdlo, sl nebo natrium bikarbont se nedoporuuj. ist vlan voda, ani tepl ani studen, nebo voda s citronem jsou nejlep. Voda m bt pro ruku pjemn tepl. Aby byla rektln rourka kluzk, nate se gelem nebo krmem, kter stevo nedrd.

Existuj pirozen lid, kte vnitn oistu odmtaj. Nkte maj dokonce takovou blznivou pedstavu, e vplachy steva jsou jen tenkrt uiten, jestlie jsou doprovzeny dlouhou postn krou. Takov metoda me tlo pokodit a zbavit ho jeho ivotnho elnu. Nedostane-li tlo est nebo sedm dn dnou potravu, stanou se jeho hladov buky kanibaly a poraj se navzjem. Nepslu mn abych se vyjadoval k tomu, co smte a co nesmte. Pouijte sv inteligence a udrujte svoje vnitn orgny ist a zdrav. Jde vlastn o vae tlo. Je velmi dleit, aby byl bhem stevnho vplachu neustle ptomen vykolen pomocnk. Pacient nem mt nikdy nepjemn pocity. Jeden snese najednou litr vody, zatm co druh, vzhledem k stavu svho tlustho steva, nezvldne ani pl litru. U pacient s omezenou schopnost pijmat vodu je rentgenov vyeten tlustho steva prospn. Doporuuji vak rentgenov snmek jen tenkrt, jestlie je to bezpodmnen nutn. Stejn tak, jak nemete oekvat od jedn tabletky zmizen vech nemoc a problm pes noc, tak neoekvejte revitalizaci vaeho tla po jednom nebo dvou vplach, jestlie jste se 20, 30 nebo dokonce 60 a 80 rok o svoje vyluovn nestarali. Na zklad mnohaletch zkuenost, vzkum a pozorovn jsem doel k pevnmu pesvden, e by ml kad dospl, mu nebo ena, bez ohledu na inteligenn niveau, brzy poznat, e je nutn vn zapemlet nad svm tlesnm stavem, rozhodnout se pro srii vplach tlustho steva (i tucet je-li to nutn) a hlavn s oistnm programem zat - za pedpokladu, e m zjem zdrav a dlouho t. Trvalo mnoho rok, ne se rozpadov produkty nahromadily a pevn usadily na stnch vaeho tlustho steva: Mli byste dt anci vplachm je podn vyistit. Potom, a jsem o tom pesvden, budou stait dva a ti vplachy ron do konce ivota, aby pomohly prod udrovat tlo zdrav. Nezapomete, e stevn vplachy jsou lacinj ne pobyt v nemocnici s chirurgickou lbou a dobr vsledky jsou jist! CO JE PRJEM? Prjem je protiklad zcpy. Je to stav astjch a vodnatch stolic. Existuje nkolik druh prjm. Nejastj je zntliv prjem zpsoben mstnnm hlen v tlustm stev. Po nm nsleduje rychl ochlazen veker ke tla a tm potlaen transpirace. Jin forma prjmu je forma pankreatick. Jde o tvrdojn onemocnn s dkmi, vlknitmi nebo lepkavmi stolicemi, zpsoben poruchami slinivky bin. Existuje tak pankreatick prjem vyvolan stevnmi parazity - atd.

Strana 8

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

Kad druh prjmu, kter jsem ml pleitost studovat, reagoval pozitivn na stevn vplachy. Zn to protismysln - ale dovolte mn uvst jeden pklad z mnoha, kter jsem sm bezprostedn zail. Jde o enu, kter trpla est a sedm rok tkmi prjmy, bez jedin znmky zlepen. Navc ji trpila neschopnost se vymoit. Byla lena medikamenty a injekcemi bez spchu. Injekce, kter dostala, by staily usmrtit nosoroce a ona byla po kad jednotliv churavj. Konzultovala jednoho lkae, mho ptele a ten chtl slyet moje mnn. Po rozhovoru s pacientkou jsem doporuil okamit zahjen vplach tlustho steva. Lka i pacientka se smli jen pi pomylen na tuto proceduru. Bylo provedeno rentgenov vyeten, kter potvrdilo moje podezen. Lka konen souhlasil s nkolika pokusnmi vplachy, pestoe opakovan vysvtloval, e vplachy steva jsou indikovny pi ucpanm stev a ne pi takovm vraznm prjmu. Jen pi esti vplach vylouila pacientka est kilogram starch fekli. Jej prjem se pozvolna mrnil a odstrannm feklnch mas, kter tlaily tlust stevo proti moovmu mchi, se normalizoval odchod moi. Nenechm si nikdy ujt pleitost, abych s drazem neupozornil na skutenost, e si nememe dovolit vit, e je vechno v podku, dokud neznme skuten stav svho tlustho steva z rentgenovho snmku. ivme-li se vaenmi nebo jinak zpracovanmi potravinami, potom nen ani vce stolic denn dnm dkazem, e je vechno v podku. PROJMADLA Projmadla jsou obrovskm keftem. Vzhledem k astosti zcpy je to pochopiteln. Co se stane, kdy si vezmete projmadlo? Dojde obyejn k odchodu odpadovch produkt ze steva. Ale pro k tomu dojde? Jednodue proto, protoe tlust stevo je tak podrdn, e se projmadlo rychle sna vylouit a vechno kolem, co je voln, jde s sebou. Zjistili jsme, e projmadla nejen vedou k nvyku, ale ni tak sliznici steva. Projmadlo ru normln rytmus vyluovacch orgn, kter dve nebo pozdji zanou rebelovat. To je dvod, pro mnoho lid zane s mrnm projmadlem a brzy pejde na silnj, ne doshne stdia z kterho nen nvratu. Tak se zsk jzdenka ke kolostomii! Nejpozoruhodnj nsledky nvyku na projmadla jsem zail u jednoho vojka, veterna. Neml jet ticet a piel ke mn pmo z Kliniky pro veterny v San Franciscu. Jeho pbh ve zkratce: Chtl dlat kariru v armd. Kvli zcp dostval pedepsan projmadla. Tato inkovala stle mn, a onemocnl a byl upoutn na lko. Specialist provedli mnoho test a nakonec rozhodli, e by se mohlo pomoct vytrhn vech zub. Ale nepomohlo. Nakonec bylo operativn zjitno, e jeho tlust stevo je pln zablokovno. Nsledovala kolostomie a proputn z armdy. Vrtil se do San Francisca a protoe se mu dailo lp, poohlel se po zamstnn. Ml se pedstavit u fa jedn velk spolenosti a piel pesn ve stanovenou dobu do jeho elegantn kancele. Na konci rozhovoru, kdy chtl prv odejt, uvolnil se jeho kolostomick pytlk a vyprzdnil se na pepychov koberec! Spchal dom, svil se sv seste, odeel do svho pokoje a zastelil se. Jeho sestra mn vyprvla tyto tragick podrobnosti. DBEJTE NA SVOJE TLUST STEVO Chirurg se vzdlv a kol, aby ezal a amputoval. Nepat do jeho kompetence vyplachovat tlust stevo. Uml vystn tlustho steva navenek (kolostomie) je jist uiten a velmi prospn chirurgick vkon, nutn u mnoha zvanch onemocnn. Zcela urit je mon s nm dobe t. Zcpu lze vak zvldnout jinak. Bute chyt, bute moud. Pedchzet chorobm je lep. Nespolhejte se na m slovo. Vyzkouejte to a nechejte si provst nkolik stevnch vplach. Mho ivota se netk to, co udlte nebo neudlte. Ale stevn vplachy mohou mon V ivot zachrnit. ZDRAV TLUST STEVO - IVOTN KOL Na pedchzejcch strnkch jste se dovdli, jak je ivotn dleit udrovat tlust stevo v istot. Te se budeme zabvat tm, jakm zhadnm a jedinenm zpsobem maj k sob vztah urit oblasti tlustho steva a rzn orgny a lzy v celm tle. Co m spolenho furunkl na ki s tlustm stevem? Jestlie v urit sti tlustho steva dojde k porue, meme urit, kter st tla je nemocn, nebo pravdpodobn onemocn. Tlust stevo je zce spojeno s kadou bukou a kadou tkn naeho tla. Toto zjitn vypad na prvn pohled absurdn. Musme si vak uvdomit, e nae problmy zaaly hned s prvnm dechem po porodu. Dvala pozor maminka na to, jak a co vylouilo jej dtko ze steva? Pravideln funkce steva by mla zat hned po porodu a trvat a k autopsii, kter uke, jestli jsme tlustmu stevu vnovali takovou pozornost, jakou potebovalo. Veobecn zan degenerace tlustho steva ji krtce po porodu. Tlust stevo normlnho dtte je zdrav jen krtce. Od dtstv do mladistvho vku je za jeho stav zodpovdn disciplna (nebo jej chybn). Potom uruj jeho stav a jeho vliv na tlesn a duevn zdrav po cel zbvajc ivot, vdomosti a dobr vle. Zvu vs k pozornmu studiu kad sti tto knihy, kter vm umon piblit si zzrak vaeho rdia a televizoru. Uvdomte si jen, co vechno lovk v tto generaci, v tto epoe dokzal! Byl schopen spoutat energii z dalekho vesmru do mal skky, kter kme rdio, a udlat ji tm uitenou. Pouhm otoenm knoflku rdia meme dirigovat vibraci nebo vlny. A u jsme kdekoliv, meme poslouchat symfonie nebo rozhovory, kter se odehrvaj na mstech vzdlench 3.000, 6.000 nebo 10.000 kilometr. Ohromujc? Jestlie me lovk objevit a vynalzt takov pozoruhodn vci, neudlal potom Pn Bh nco nekonen vtho, kdy stvoil lovka a opatil ho nervovm systmem, co daleko ped vechno to, co lovk dovede sestrojit?

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 9

Na mm psacm stole le mal krabika s sly a figurkami na jejich klapkch. Jestlie stlam stdav klapky s uritmi sly, mohu stat, odtat, nsobit, dlit nebo provst jin matematick vpoty, a sprvn odpov se objev svtcmi slicemi v malm oknku. S touto elektronickou potakou jsem v stavu za den vyeit nespoetn vpoty, pro kter bych ped lty poteboval nkolik tdn. To vechno vak nen zdaleka tak vynikajc, jako reakce naeho tlustho steva. Pesn nco takovho je lidsk organizmus: zhadn, vynikajc computer, zen nepatrnou lzou ve stednm mozku, hypotalamem. Nic se neodehrv v lidskm organizmu, co by nebylo hldno, kontrolovno a zeno hypotalamem. Kad kapitola tchto strnek ukazuje na vztah urit sti lidskho tla k tlustmu stevu. Kdy to vechno petete a pochopte, budete schopni lpe rozumt jak svmu tlu, tak tlu vaeho dtte a snad budete i schopni se se svmi potemi a bolestmi lpe vypodat. Me vm to tak pomoct vyvarovat se politovnhodnho stavu pedasn senility, kter je dnes tak ast. Pro je tak ast? Protoe lid nechpou, jak je nutn se starat o tlust stevo. Kad kapitola tchto strnek ukazuje vztah tlustho steva k nejrznjm stem tla.

Strana 10

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

5. kapitola Hypotalamus
KONTROLN CENTRUM VAEHO TLA dn funkce nebo aktivita se bez energie neme uskutenit. Co se tk lidskho tla, je to bezvhradn pravda. Od okamiku oplodnn stoup aktivita, aby lidsk fetus mohl rst. Od porodu a bhem celho ivota se bez energie nic nedje: krev se neme obnovovat, erven krvinky, nositelky hemoglobinu (krevn barvivo) se nemohou v kostn deni tvoit, lzy nemohou produkovat hormony, nervy a svaly nemohou pracovat. Hypotalamus, kter je umstn uprosted mozku, je zodpovdn za rozdlen energie v tle. Dodnes vme o organiztorsk innosti hypotalamu pomrn mlo. Kdy se podvte na kresbu, vidte, e hypotalamus nen lza, ale plete vlken, nerv a krevnch cv, kter vychzej z thalamu rozprostrajcho se nad dutm prostorem zvanm tet mozkov komora a to po obou stranch. Dv vtve hypotalamu - metathalamus a epithalamus - jsou spojeny s epifzou (iinka mozkov). Tk hypotalamu tvo nejvt st spodiny tet mozkov komory. Energie, kterou tlo potebuje, neproud do nj bez plnu, bez kontroly nebo veden. Kde se bere energie pro nae tlo a jak se pidluje? Pro laika je tk pochopit skutenost, e primrn energie, kter uvd lzy do innosti je ta tko pochopiteln sla, kter tvo zkladnu pro ivot a veker aktivity vude ve vesmru. CO JSOU KOSMICK VIBRACE? Cel vesmr se skld z nekonenho mnostv vibrac, kter, kdy zhoustnou, tvo hmotu, substance nebo tko pochopiteln vci, podobn jako tisce vlken na tkalcovskm stavu formuj rznm kenm vlken st odvu. Energetick vibrace jsou vibrace (nebo vlny) ve vesmru o nepedstaviteln obrovsk dlce v milimetrech (nebo potu vibrac) za vteinu. Mj lexikon definuje vibrace jako periodick pohyby steek elastickho tlesa nebo media, vdy v protismru k rovnovn poloze, jestlie je rovnovha poruena. Slovo kosmick znamen nleejc ke kosmu, kosmos je toton s vesmrem nebo universem. Mj lexikon uvd rozshlou definici o energii, kterou bych rd takto shrnul: to co je ten prav stav materie, co zpsobuje ivot; sla, kter psob inn a s drazem; schopnost vykonvat prci. Na zklad jmenovanch definic jsme te schopni zvrem ct, e vibrace zpsobuj nebo tvo energii a energie je dsledkem vibrac. lovk je schopen kosmick vibrace rozmanitmi zpsoby vyut pro sebe. Jednou metodou je elektrick genertor, kter zhust obrovsk poet vibrac na bezvznamnch 50 vibrac za sekundu pro elektrick proud naich domcnost, kancel a obchod. Porovnejte tch 50 vibrac za sekundu v elektrickm veden vaeho domu s 49.390.000.000 vibrac, ze kterch je sloeno zdrav musk tlo! Zdrav ensk tlo potebuje o 20 milion mn ne musk, toti 49.370.000.000 vibrac. Protoe poet vibrac je astronomicky velik a mohl by nezasvcenho lehce zmst, byla vce ne ped 100 lty zavedena jednotka pro 10 milion vibrac na milimetr, tzv. Angstrm. Barvy jsou vlastn z vibrac utkan st s nekonen velkm potem variac u kad barvy, kter pevyuj poet vibrac ist, zkladn barvy. Vyjdeno v Angstrmech maj barvy nsledujc poet vibrac: fialov modr oranov 4.500 A.E. 4.750 A.E 6.500 A.E. zelen lut erven 5.000 A.E. 6.000 A.E. 8.000 A.E.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 11

Vechny sti tla a vechny lzy maj svj vlastn, individuln poet kosmickch vibrac, nezvisle na celkov sum kosmickch vln, ze kterch je tlo sloeno. Na pklad ivot lovka zvis pedevm na ervench krvinkch a hemoglobinu. Meme zjistit, e se zdrav hemoglobin skld z 82.500 milion vibrac za vteinu. Pimen k tomu je poet vibrac plic 67.500 milion za vteinu, hypofzy 58.000 milion za vteinu, ucha 47.750 milion za vteinu. Kad st lidskho tla m svoji vlastn, charakteristickou, individuln vibraci. Je-li lidsk tlo zateno nemocemi, je jeho vibrace redukovna, snena. Po vylen chorob se vrac vibrace na normln rove niveau zpt a lovk se ct opt silnm a energickm. Na tchto nkolika pkladech o vibraci se d snadno pochopit, e konkrtn diagnostick systm me spovat na odeten vibrace. Podle vibrace lze urit druh a rozsah onemocnn. Tm e urme vibrace vech nemocnch st tla, meme potom snadno eliminovat a lit ty skuten nemoc postien orgny. IINKA (EPIFZA) Epifza a hypotalamus jsou uloeny nad talamem, se kterm jsou bezprostedn spojeny. Epifza slou tlu jako antna nebo pijmac stanice, kter m nevysvtliteln, pm kontakt s kosmickmi vibracemi ve vesmru. Kdyby tlo pijalo celou slu kosmickch vln, mlo by to vt zpustoujc nsledky ne miliony elektrickch volt. Proto tvo talamus nraznk mezi epifzou, kter shromauje kosmickou energii a hypotalamem, kter funguje jako transformtor a sniuje energetick napt na rove, kterou tlo potebuje. Hypotalamus, jako transformtor, vede, d a kontroluje pvod tto energie ke kad lze, orgnu a vbec ke kad sti tla. V HYPOTHALAMUS STLE BD Vzhledem ke sv vedouc funkci je hypotalamus pirozen velice citliv na stav jednotlivch orgn tla. Jestlie v nkter sti tla dojde ke kvaen nebo hnilob, je kolem hypotalamu alarmovat vechny orgny, kter jsou tm postieny. Nakonec jsou lymfatick lzy vybdnuty k innosti, aby zkusily postienou st tla chrnit. Napklad: je-li tlust stevo eny ucpno, nebo je v jeho seku korespondujcm s mlnou lzou npadn kvaen, je vce ne pravdpodobn, e lymfatick lzy v oblasti prsu vychytvaj a skladuj odpadov ltky pravdpodobn z tlustho steva. Tm se mohou stt lymfatick uzliny hmatnm varovnm signlem. Znm ppady, kdy se po stevnch vplach hmatn uzliny ztratily. Poruchy lymfatickch lz jsou dleitmi varovnmi znamenmi zanedbanho tlustho steva. Ne nhodou by mlo bt centrum pnho tranku spojovno s hypotalamem. Na tomto mst steva kon toti absorpce tekutin a ivin (kter pely z tenkho steva a postupovaly vzestupnm trankem dl) a odpad, ve form stolice, je transportovn pmo do konenku. Neistoty v tle maj pm vztah k psychice a charakteru. Zneistn tlo odr rove, na kter pracuje rozum. Hrubou e, drsn chovn a vulgrnost nelze spojovat s tlem, kter je ist zevn i uvnit. Pokusme-li se odhadnout rozvtvenou innost a koly hypotalamu, dojdeme k fantastickm vsledkm. Me to jet dlouho trvat, ne bude vda tak daleko, aby mohla zachytit nepochopiteln problmy matematickmi symboly i toho nejrafinovanjho computeru. I nae mylenky jsou vce mn zvisl na funkci hypotalamu. Kdy uvme fyzikln skutenost, e se nervy roziuj z hypotalamu do celho mozku a e kosmick vibrace, kter m mozek k dispozici, jsou tm silnj, m je tlo ist, potom se zajist vyplat tlo istit a tlust stevo udrovat ve zdravm, istm stavu.

Strana 12

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

PODVSEK MOZKOV (HYPOFZA)

Pohled na kresbu normlnho tlustho steva vm ukazuje formu zdravho tlustho steva. Na netst najdeme tyto dokonal obrysy pravdpodobn jen u malch dt, ne dostane patn viva pleitost je zmnit. lovk se svobodnou vl ni potraviny a npoje, kter konzumuje stle vc a vc a ty vedou s pibvajcm vkem k bizarnmu znetvoen tlustho steva. Tlust stevo neonemocn pes noc. Vdy, kdy se v nm nahromad odpady vedouc ke kvaen a hnilob, dojde k poruchm jednak v postien oblasti, ale i v odpovdajc sti tla. Ty souasn postien sti tla se vztahem k rznm vydutm tlustho steva, jsou znzornny na obrzku Tlust stevo zan na va prav stran, pesnji eeno v pnvi nad tslem. Prvn vdu na prav stran obrazu a na konci vzestupnho tranku, tvoc jaksi vak, se nazv slep stevo, dole, pesn uprosted tohoto vaku, stoj slovo hypofza. To znamen, e mozkov podvsek (hypofza) m spojen s tmto sekem tlustho steva. Ukazuje-li rentgenov snmek e tento vak m formu psmene V, jak je to ilustrovno skice, meme si bt jisti, e se zde uhnzdili paraziti (ervi). Zjistil jsem, e se obyejn jedn o tasemnici. Toto onemocnn vaku zvanho slep stevo, vede asto ke stavu trval navy.

Jak je zejm z nkresu, skld se hypofza ze t st: ze zadnho laloku, zvanho tak neurohypofza; nzev naznauje zvltn vztah tto sti k nervovmu systmu tla; z pednho laloku, kter se nazv tak pars glandularis; st tet je nejmen a le mezi obma shora jmenovanmi. Kad vnj porucha v oblasti slepho steva se dotk vech t lalok hypofzy. Zadn lalok hypofzy, kter m pm spojen s mozkem, se podl prakticky na vech aktivitch tla, take vechno nenormln me mt neoekvan inky na odpovdajcm mst ve slepm stev. Zadn lalok hypofzy kontroluje tak tlesnou teplotu. Pi horkm poas se kon pry otvraj a vy se potte, zatmco za chladnho poas jsou pry uzaveny, aby se zabrnilo odpaovn a teplo zstalo v tle. Mimoto m zadn lalok hypofzy na starosti tak vodn hospodstv tla. Tlo obsahuje 75 - 80 % destilovan vody, kter je ivotn dleit pro tok lymfy. Tato voda pijm vude v tle neistoty, kter pedv jednak ledvinm a jednak tlustmu stevu. Jedna z poruch slepho steva me zpsobit nahromadn tekutiny v tlustm stev, kter vede k prjmu. Jin porucha brn vod, aby se dostala do tlustho steva, co me vst zase k bolestiv zcp. Existuje tedy zk vztah mezi zadnm lalokem hypofzy a slepm stevem. Pedn lalok hypofzy se podl na funkci lz a produkuje hormony pro pohlavn lzy, nadledvinky, ttnou lzu, jtra a slinivku bin. Vechny tyto lzy si v nsledujcch kapitolch probereme. Je zejm, e poruchy v krajin slepho steva mohou mt mnoho nsledk. V m knize Omldnte jsem citoval ppad mladho mue, kter se jako vojk podrobil vem pedepsanm okovnm a trpl potom na veobecnou slabost imunitnho systmu. Medikamenty zhorily jeho stav, byl proputn z armdy, akoliv u odvodu byl shledn zcela zdrv Kdy piel ke mn; byl zhotoven rentgenov snmek jeho tlustho steva. Typick obrysy slepho steva ukazovaly na hnzdo parazit. Vylouil velk mnostv erv a dailo se mu lp. Jen mlo lidem je jasn, jak bezprostedn souvis stav tlustho steva se stavy slabosti, zvlt se stresem a nervozitou. Dve ne se u tchto nemoc doshne nebezpenho stupn, pokou se tlust stevo vyslat varovn signly, nkdy pomoc ke, ale obyejn ve form zcpy. Nezashnou lovka zista jasna. Je-li prh tolerance dosaen, mohou bt problmy vyvolny negativnm zitkem, jako na pklad mrtm v rodin, finannmi nesnzemi, nebo destkami jinch osobnch katastrof. Je tm nemon zachovat klidnou hlavu a sprvnou duevn rovnovhu, kdy jsme se pli dlouho nestarali o vlastn tlust stevo. Souvislosti mezi hypofzou, slepm stevem a funkcemi tla jako celku, jsou spolu pli zce spjaty, ne aby mohly bt pehldnuty. Zjistil jsem, e lid si nejsou vdomi toho, kolika nemocem mohou zabrnit vplachy stev. Nesta provst jeden nebo dva vplachy a tm skonit. Mlo by se provst tolik vplach, kolik je k dokonal istot steva nutnch. Kdy je tlust stevo jednou dn vyitno, mly by nsledovat nejmn dvakrt do roka dva vplachy - a do konce ivota. Za prv je prevence lep ne len a za druh lze zabrnit pedasnmu strnut.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 13

6. kapitola Zachovejte si jasnou hlavu


VAE OI Mezi chlopn lec na rozhran tenkho a tlustho steva a nejbli vydut tlustho steva je sek, kter m spojen s oima. I toto je choulostiv situace. N optick systm je ve skutenosti zzrak, nad kterm bychom se mli zamyslet. Je to tm hch, povaovat lid svj zrak za samozejmost - tak dlouho, ne zane slbnout nebo ne lovk oslepne. Tomuto mstu bychom snad mli vnovat zvltn pozornost. N optick systm je vlastn pli komplikovan ne aby se dal slovy zevrubn popsat. Oi jsou pomocn orgny naeho vizulnho vnmn viditelnch vc. Stejn jako u sluchu jsou to vibrace, kter pedvaj tvar a barvu do mozku, kde vyvolaj urit vjem, kter lze vyjdit slovy: Vidm. Prvn krok pi vidn se odehrv na stnici (retin), kter je citlivou st oka a koncem zrakovho nervu. Pestoe je retina tenounk, tvo ji nkolik vrstev Stav kad jednotliv vrstvy se zrcadl v kvalit a rozsahu zrakov sly, jako pi nastaven oky v kamee. V prvn vrstv stnice jsou tyinky a pky, kter pedvaj vibrace stnice ve form zprv nervovm bukm a chiasmatu (ken zrakovch nervovch vlken), kter le na thalamu a kon ve tet komoe mozkov. Tet komora mozkov je dleit oteven prostor uvnit mozku, kter se rozprostr mezi optickm thalamem a mozkem (srovnej obr. - Hypotalamus). Mli byste vdt, e existuje asi 125 milion tyinek a pk, vedle asi 1,250.000 vlken zrakovho nervu. Nyn bychom si mohli myslet, e vzhledem k tmto slm, mme v na stnici velkou zrakovou jistotu. Uvdomte si vak, e tyto nekonen mal, nepatrn objekty potebuj od vs dv dleit vci, aby vm umonily vidt, a to VIVU A ISTOTU. Potebuj prodn, dobrou potravu a ist vyluovac kanly k odstrann toxickch odpad z tla. Obrysy, tvar, barvy a perspektivy objekt v rozsahu vaeho zornho pole, jsou vibranmi impulzy pedvny nervov pleteni, kter je vede do mozku, kde se uspodaj, aby vm mozek mohl a do detail objasnit objekt, kter vidte. On specialista potebuje mnoho rok, aby porozuml innosti vaeho zraku a mohl jeho poruchy diagnostikovat a korigovat. Znm jenom jednoho takovho odbornka, kter znal mj zpsob prce a jednou mn ekl: Bte a nechejte si provst nkolik vplach steva, pijte bohat vy a pijte za dva a ti msce znovu ke mn a uvidm, co pro vs mohu udlat. Dostal jsem tuto radu, kdy jsem se vrtil dom z tmsn pednkov cesty po vchodn a jin sti Spojench stt. Jel jsem ve 45 C vedru v otevenm aut s pvsem. Kdy jsem dorazil dom, podobal se mj obliej vaenmu humru. Ptho rna jsem jel do Los Angeles a el jsem na potu, abych telefonoval. V telefonnm seznamu jsem vak vidl jen ern prouky, ale nerozeznval jsem dn psmena! Vydsil jsem se. Nato se m zeptala jedna neznm dma jak make up pouvte, vypad tak pirozen. Odpovdl jsem: Slunce na pouti. Kde to dostanu koupit? zeptala se dl. ekl jsem: Jete otevenm autem pi 45 C arizonskou pout! el jsem k mmu pteli onmu lkai a uposlechl jeho rady Po ti tdny jsem absolvoval tikrt tdn stevn vplach a pil jsem, krom mch obvyklch v, jet litr smsi z karotky, celeru, petrele a endivie. Asi za tyi tdny jsem el opt k lkai a on oznail mj nlez za zzrak! Pedepsal mn brle, kter jsem pouval asi pt tdn na ten. Jednoho dne jsem si na n z neopatrnosti v aut sedl a ji jsem je neobnovil. Ani vy samy, nebo samy stevn vplachy by nebyly tak inn, jako kombinace obou. Chtl bych se tak zmnit o kodch, kter mohou onmu systmu zpsobit anorganick minerlie z vody Tyto ltky nemohou bt tlem sprvn asimilovny. Tlo potebuje minerlie, ale ty mu mus bt dodny rostlinnou potravou, ve kter byly anorganick elementy z pdy pemnny na ivot dodvajc iviny Pi pit pl a jednoho litru vody denn ze studny, pramene nebo vodovodu, vtk do naeho tla bhem 40 rok asi 90 a 14 kg vpna. Na tst se z velk sti zase vylou, ale st zstane vzan v tle. Podle toho v kter sti tla se zbytky usad, nastanou tam dve nebo pozdji problmy. Mnoh srden pote by mohly bt vysvtleny usazenm anorganickch minerlnch ltek v cvch. I zrakov systm je k tmto potm nchyln.
Strana 14

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

Pijte jen destilovanou vodu, kterou jste si sami doma pipravili v destilanm pstroji. Kniha okujc pravda o vod vm vysvtl nebezpe neist vody. erstv zeleninov a ovocn vy jsou ist, prodn voda. Tm kad, kdo m dobr zrak, povauje svoje oi za samozejmost, co je velik chyba. Jestlie zanedbme starat se o svoje oi, pipravme si sami pedpoklady pro budouc pote. Lid si nedovedou vbec pedstavit, e by teba jednou nevidli. Kad star lovk s oslabenm zrakem vm me vyprvt smutn pbhy. Tlust stevo je pli asto spoluvinkem onch pot. Ped lty jsem ml anglickho ptele v New Yorku - ml necelch padest - a jeho sla zrakov ve Velk Britnii byla vynikajc. V USA jedl bn, americk, hotov a pevn peen jdla, ani by vdl, jak jsou kodliv. Dostal tkou zcpu, kterou doma neznal. Jednoho dne si stoval na pote s oima a ekl mi: Zajmalo by m, jestli kod om, kdy se kvli m zpropaden zcp s kadou stolic tolik natrpm. ekl jsem mu, e je to bez pochyby jeden z faktor, kter pispv ke zmnm na stnici. On lka mu to potvrdil. Nepodceujte vznam istho tlustho steva. Udlejte vechno co je ve vaich silch, abyste zabrnili oslaben zraku a pedasn senilit. UI Jestlie sledujeme prez tlustm stevem dle smrem nahoru, nad chlopn mezi tenkm a tlustm stevem, dostaneme se k zvlt citlivmu mstu, kter je spojeno s odpovdajc oblast v mozku, kontroluje ui - akustick systm. Pl bych si, aby vm bylo jasn, e vztah mezi vdutmi tlustho steva a rznmi orgny (nebo stmi tla, kter jsou daleko vzdleny od tlustho steva), nemus se tkat vdy nebezpench onemocnn. Z takovch spojen se mohou vyvinout jen varovn signly, jestlie kvaen a zahnvn ve stev doshlo vrcholu. Ve vduti tlustho steva se me napklad vyvinout ved a takov drdn me poruit citliv akustick systm. V normlnm ppad se jde k unmu lkai. Jestlie lka neodstranil pinu, pote se zhor. J bych udlal nejdve adu stevnch vplach, protoe jsem zjistil, e un pote asto pln zmiz, a to nkdy i bhem nkolika hodin. To je pro m dkazem, e podrdn ucha byl varovn signl pro vnitn oistu. Pirozen musme vdy myslet na spojen, kter existuj mezi jednotlivmi lzami v naem tle. Funkce sluchovho systmu d hypotalamus v mezimozku, kter je sm pod vlivem hypofzy (podvsku mozkovho). Ke stanoven sprvn diagnzy je zejm nutn mt znalosti o celm lidskm organizmu, stejn jako o celm systmu vzjemnch vztah funkc a innost vech st tla. Mete si bt jisti, e neudlte nic patnho, kdy zanete s vysokm nlevem nebo vplachem tlustho steva. Kdyby bylo tlo od dtstv vychovno a iveno tak, jak to proda plnovala a kdyby byla vnovna vymovn patin pozornost, potom by normln nemly existovat dn nemoci a pote, Nam problmem je nae dnen civilizace s jejm chybnm mylenm. Protoe nevidme dovnit tla, existuj ppady, kdy m rentgenov snmek velkou cenu a kdy meme z nlezu na tlustm stev rozhodnout, co mus bt korigovno.

Labyrint pravho ucha s vnitnm zvukovodem, vestibulrnmi kanlky a hlemdm

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 15

Hypotalamus je v stavu kosmickmi vibracemi dit, kontrolovat a rznmi zpsoby ovlivovat prakticky kadou funkci vech sek, mst, a bod v tle. I kdy jsou tyto vibrace slab, pesto existuj. Nae sluchov orgny jsou mnohem pozoruhodnj, ne by mohl kterkoliv vynlezce vymyslet. Na uchu rozeznvme zevn st, kterou vidme, stedn ucho zvan tympnum a vnitn ucho labyrint. Zevn ucho se skld z boltce unho a zevnho zvukovodu, kterm pronikaj zvukov vlny. Ke stednmu uchu pat bubnek a dutina stedoun, ve kter jsou uloeny sluchov kstky (kladvko, kovadlinka, tmnek), kter jsou mnohem citlivj ne ladika. Dle je zde Eustachova trubice, spojnice s nosohltanem, vyrovnvajc tlak vzduchu na bubnek.

Bubnek pen zvukov vlny do hlemd (cochlea) vnitnho ucha. Cochlea je odvozen od eckho slova kochlos znamenajc hlemd ulita, kter se podob. Trubice v hlemdi tvo spirlovit kanlek s dvma a pl zvit o dlce 4 cm. Centrln uzaven konec kanlku registruje hlubok tny nebo vibrace, kter se v hudb vyjaduj basovm klem, zatmco zevn st registruje vysok tny nebo vibrace, kter hudba vyjaduje houslovm klem. Tento krtk pehled vm ukazuje, jak je n sluch komplikovan a dalekoshl. Neslyme uima. Ony vedou jen zvukovou vlnu do mozku, mozek ji pelo, abychom j rozumli. Kad porucha podl veden sniuje nai schopnost slyet. Tlust stevo m bezprostedn s vedenm co do inn. Doufm, e tento krtk nstin sta, abyste si uvdomili komplikovanost vaeho akustickho systmu. Nechm to na vs; jestli uznte za nutn, udrovat nitro vaeho tla v istot. NOSN KATAR A ASTMA Jestlie pokraujeme nai cestu vpravo podl vzestupnho tranku, pijdeme k dvma pbuznm onemocnnm, nosnmu kataru a astmatu. Meme je probrat souasn, protoe jsou dsledky stejn piny Vechno, co zpsobuje tvorbu nadmrnho mnostv hlen v horn oblasti tla, uvede zaruen do chodu etzovou reakci tto innosti. Zanou-li se shromaovat hleny, je asto prvnm symptomem kter se objev, pocit prvanu a nutnost kchn. Bnou reakc na to je: Uhnal jsem si nachlazen! Dovolte, abych vs uklidnil. Vy nejste ve stavu uhnat si nachlazen. Je to nachlazen, kter uene ns! Mohl bych napsat knihy s pklady, jak lid - od dt po starce - zmnili svoje zvyklosti v jdle a pit a zaili, jak jejich nachlazen, senn rma, astma a jin tvorbou hlen provzan nemoci, pln zmizely, kdy si nechali provst stevn vplachy. Pette si napklad v m knize Omldnte o jedn star dm, kter zvtzila nad svmi nemocemi provzenmi tvorbou hlen a o deset let pozdji poslala svou na lky vc dceru na dovolenou, aby se mohla starat o sv dvoulet vnoue. Chudk chlapeek nespal jedinou noc od t doby, co dostval kravsk mlko a kupovan baby - kaiky. Sotva dcera odjela, udlala babika vnoukovi nlev a nakrmila ho pomeranovou vou. U prvn noc spal klidn od osmi hodin veer do esti do rna. Mnoho rok jsou vdci a vzkumnci zamstnni hlednm tko postiitelnch bakteri, bacil nebo jinch zrodk, kter by se daly obvinit z asti na onemocnn nachlazenm a chorobch provzench tvorbou hlen. Do dneka pronsleduj tuto iluzi - zbyten. Pina tchto nemilch pot je pirozen hlen. Vynechejte vechno, co pi nachlazen, astmatu a bronchitid tvo hleny a nikdy u neprodlte nachlazen. V uplynulch 80 letech jsem vidl zmizet mnoho nachlazen a podobnch chorob, jestlie se vynechalo kravsk mlko a jin hlenotvorn potraviny a tlo se vyistilo stevnmi vplachy. Jsem vdycky znovu udiven, jak vzcn ortodoxn praktit lkai povauj za nutn vyetit tlust stevo. Nachlazen a podobn nemoci jsou varovnmi znamenmi prody, abychom nae tlo podrobili generlnmu klidu. Oznail jsem mlko za nejvce hlenotvornou potravinu. Syrov mlko je ji dost patn, ale pasterizovan a homogenizovan je jet hor. Vedle mlka jsou asto sry pinou nadmrn tvorby hlen, stejn jako denaturovan produkty ze krob a cukr. Zsoby kyseliny askorbov (vitamin C) v tle vtinou nesta zvldnout nachlazen. Starejte se proto o velk psun tto drahocenn inn substance a uvidte, jak nachlazen rychle zmiz (viz tak kapitola Vazivo a vitamin C). SENN RMA Piklome se te ke druh stran slepho steva, t stran, kter le naproti Bauhinsk chlopn (chlopn mezi tenkm a tlustm stevem). Toto msto je oznaeno slovem senn rma. Je dleit, e le naproti ptoku zbytku potravinov kae z tenkho do tlustho

Strana 16

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

steva. Tato kae obsahuje nestrven zbytky, kter se vyhnuly absorpci ivin stnou tenkho steva. Normln se vt st tto masy promn ve stolici a projde 150 centimetry tlustho steva, aby byla vylouena. Jen u mlo lid je vak normln zbytek potravinov kae nsledek sprvn a nezvadn, vivy. Lid vak j jen vzcn sprvn potraviny, aby zstali zdravmi. Proto je zde tak potek vvoje senn rmy Zn pravdpodobn nezvykle pipisovat kapn z nosu, krabn v krku a vechny jin symptomy senn rmy, stavu tlustho steva. To vak pipadne nezvykl jen tm, kte nevidli zmizet sennou rmu po nkolika stevnch vplach. J jsem jich vidl tucty! Kdyby byla tato procedura spn v jednom nebo dvou ppadech, potom by byly pochybnosti na mst; vidl j sem vak, e to neustle a opakovan pomhalo. CO VYVOLV TVORBU HLEN? Je to jen nsledek toho, co jsme tlu dodali. Pyl nezpsobuje sennou rmu. Kdyby tomu tak bylo, potom by musel onemocnt kad, kdo ho vdechne, a my dobe vme, e tomu tak nen. To obtujc u senn rmy je velk tvorba hlen, kter ji provz. Existuj dva druhy hlen. Jeden, kter dl sliznice hladk a kluzk a kter tlo potebuje, a druh chorobn, kter je nsledkem poit uritch potravin. Tento hlen je ideln vivnou pdou pro bakterie. Kravsk mlko je nejrodnjm pramenem tohoto hlenu. Proto maj kojenci, iveni kravskm mlkem, stle kapku u nosu. Proto trp tolik mladch lid pijcch kravsk mlko nachlazenm a zancenmi mandlemi. A nezapomeme na furunkly, kter nejsou nic jinho ne zhnisan hlen, kter se pokusil vylouit k. Tyto problmy ustoup vdy, pestane-li postien osoba pt kravsk mlko a podrob-li se stevnm vplachm. Zbav-li se nkdo svch nemoc pomoc popsan, prodn metody, ale dle j a pije to, co v prv ad problmy zavinilo, mus pirozen potat s novmi problmy. Piznejme si, e nen jednoduch zmnit zpsob vivy, kdy byly bhem celho ivota chuov pohrky na jazyku zneuvny a pustoeny. Proto je nutn pevn vle a urit disciplina. Bohuel je jen mlo lid duevn tak silnch, aby to dokzali. Nebylo by lep se te podrobit disciplin ve viv, ne se pipravovat na pedasn strnut s potemi, kter k tomu pat, a to jak kvli nm samm, tak kvli naemu okol? Kad rentgenov snmek tlustho steva, kter jsem doposud vidl, ukazoval jist zmny na tomto zvltnm mst, kter mete vidt vlevo na diagramu Lba tlustho steva. MANDLE - MME SI JE PONECHAT?

Na stejn stran vzestupnho tranku smrem nahoru najdete uprosted vdut slovo mandle. Ukazuje to na spojen tlustho steva se lzami v krku, kter nazvme mandle. Bylo vm eeno, e mandle nemaj v tle dn kol, e by se mly v dtstv odstranit, aby se to nemuselo provdt v dosplosti? Kdo zastv tuto teorii, nev o em mluv. Mj medicnsk slovnk odbv toto tma jen prostm zjitnm, e mandle je mal mandlovit tvar na obou stranch mkkho patra mezi dvma svisle probhajcmi slizninmi asami. Je sloena z 10 a 18 uzlk a jamek, kter jsou potaeny sliznic. Vtina lka siln podceuje dleit vznam obou nepostradatelnch lz. Stvoitel by neumstil nikdy v lidskm tle nco, co by nebylo uiten a nutn. Takto maj i mandle se svmi funkcemi, stejn jako ostatn lzy, sv msto ve struktue tla.

Studoval jsem mnoho knih brat I. a G. Calderoliovch z italskho Bergama, kte detailn uvdj vsledky jejich ticetiletho intenzivnho vzkumu mandl na univerzit ve Vdn a Berln. Kdy jsem se ped nkolika lty setkal s Dr. Guido Calderolim, prodiskutovali jsme toto tma velice podrobn. Zeptal jsem se ho, jestli pacienti s mandlemi nemli nhodou bolesti bicha pod pravm obloukem ebernm. Nevnoval tomu pr velkou pozornost, ale kdy se zptn zamlel dolo mu, e to byla ast stnost

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 17

pacient, kterou pipisoval podrdn slepho steva. Zeptal jsem se ho, jestli nktermu z jeho pacient byl odoperovn apendix, kdy u o mandle bylo postarno. Nevzpomnal si na dn takov ppad, ale souhlasil s tm, e odstrann mandl m bezpochyby nepm vztah k tlustmu stevu. Nkte lid se domnvaj, e hlavnm kolem mandl je zachycovat bakterie a brnit jejich vzniknut do tla. Takov vahy pochzej od lid, kte bu nev, e tlo pechovv nejrznj bakterie, nebo jim nejsou znm zvan funkce lz v tle. Zduen mandle pat k dtskm nemocen z toho prostho dvodu, e dti nedovedou jet reagovat na poteby jejich tlustho steva a jet nejsou v stavu chpat co je to sprvn viva, akoliv dospl asto nejsou o mnoho lep. Mandle se odstrauj z nevdomosti. Urit existuj uvnit systmu lz s vnitn sekrec vzjemn vztahy mezi mandlemi, rozmnoovacmi orgny a vakem slepho steva. lovk by neml do tchto zkch vztah lehkomysln bez hrozcho nebezpe, zasahovat. Ml jsem znmou v New Yorku, kter mla pkn dm na venkov, kter udrovala v istot a podku, a mnoho volnho asu vnovala kvtinov zahrad. Jednou jsem ji potkal a na otzku jak se j vede mn vyprvla, e m 2 tdny nepjemn bolestiv mandle. Jedna zdravotn sestra a kolegyn v kanceli na ni nalhaj, aby si je nechala odstranit. Rzn jsem protestoval a doporuil j stevn vplachy. Brnila se proti tomu a dodala, e si potom jet chce dt vyoperovat slep stevo, protoe m asto bolesti v prav polovin bicha. Zase jsem protestoval a na to mn ekla: Zdravotn sestra, kter dvacet rok vede nejvt oddlen kliniky, tomu jist rozum lpe ne vy. Na rozlouenou jsem j ekl, e jsem j chtl dt jen radu a jestli na odstrann mandl trv, bude toho cel zbytek ivota litovat. O rok pozdji jsem j nhodou potkal zase v New Yorku. Zastavila m, skoro jsem j nepoznal. Zeptal jsem se co dl jej krsn domeek a jak se da rm. Odpovdla, e ho musela ped esti msci prodat, e to bylo pro ni pli mnoho, e m te mal apartm, kam si me i v poledne zaskoit a odpoinout si. Po skonen prce v kanceli vnuje zbytek dne odpoinku. Zeptal jsem se j, jestli si nechala odstranit apendix. Odpovdla, e po vyoperovn mandl se jej pote ji neobjevily a proto nic nepodnikla. Jeden 38 let lka, ktermu byly odstranny mandle prohlsil: Ctm se stle unavenm. Jsem unaven, i kdy jsem odpoval. Ptadvacetilet ena si v jedenadvaceti nechala jen odstranit mandle. Krtce po operaci j zaaly trpit pote, kter ped tm nikdy nemla. Bolelo j v zdech, asto se potila, jej ruce byly. stle vlhk, toila se j hlava, mla patn spnek a rno se probouzela vyerpan. Sama udvala, e m nepodek v domcnosti, e j ale nic nebav, e je j to jedno. Jeden elektrik ekl asi za 10 let po operaci mandl, e se asi narodil unaven a e je rodin a ptelm na posmch. Pi vyeten tisce osob, kterm byly v mld odstranny mandle, se zjistily jednoznan typick pote: ztrta tlesn, sexuln a duevn dynamiky. V padestch letech povolala Anglie stovky pracovnk z Itlie. Pro? Protoe 60 % britskch mladistvch mlo vyoperovan mandle a byli neustle unaveni pro t prce. Itlie m naproti tomu nejni poet operovanch mandl v Evrop. Ticetilet vzkumy v Itlii dokzaly, e odstrann mandl vede dve nebo pozdji k bytku vitality. Brati Calderoliov strvili ticet let intenzivnm vzkumem na tomto seku a doli k mnoha jednoznanm zvrm. Jejich vsledky jsou doloeny nespoetnmi studiemi o obtech tonzilektomie. Tyto studie dokazuj napklad, e mlad eny, kter ped operac normln reagovaly na mlad mue, nejevily pozdji dn zjem. Hospodyn, kter se vdycky pozorn a s lskou staraly o dti a domcnost, ztratily zjem a zanedbvaly sv povinnosti. Podnikatel, kterm byly v dosplosti odstranny mandle, ochabli v obchodn innosti a ztratili zjem o sociln kontakty. Na zklad tchto dkaz bhem ticetiletho obdob je pro mne jasn, e moje vlastn zkuenosti s lidmi odpovdajc stejnmu prodnmu vzoru. Mandle maj jednoznan spojen s gondami (pohlavn lzy - varlata a vajenky). Calderolov prokzali, e eny a mui, kterm je 28 let a vc a nemaj ji mandle, jsou mn femininn a maskulinn. Rozshl fyziologick a klinick vzkumy ukzaly, e mezi vajenky (ovaria) a mandlemi existuje zk vztah. Odstrann mandl me ovlivnit astost a intenzitu menstruace - skutenost, kter me pro enu znamenat alarmujc situace. Jak jsem ji zdraznil, nsleduje po odstrann mandl u mladch en asto ztrta sexulnho ctn - stvaj se frigidnmi, nedovedou sprvn uvat ivota a udrovat zjmy mue a rodiny. V dob, kdy letla svtem kniha Popoli senza tonsille (Lid bez mandl), existovala v Itlii ti velk vzdlvac centra pro mlad eny Vechna ti odmtala pijmout eny po operaci mandl. Dkanov tchto instituc udvali jako dvod, e tyto eny jsou veobecn ln, jejich charakter se mn a jejich postoj k ivotu se stv negativnm.

Strana 18

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

Je nesporn, e proda neplnovala dnou stedn cestu, ale spe vvoj pravho mustv a enstv, nebo jen tak me bt zachovn rod. Odstrann mandl je proto operace, kter nezatuje jen jednotlivce, ale rodinu a spolenost a vede k dekadenci. Nsledkem odstrann mandl je omezen aktivita a veselost dt, podnikavost a inorodost mladistvch a pibvajc zahlivost a nezjem dosplch. Nechu a nezjem jsou patrn u student, v manelstv, v rodin a ve spolenosti. Mlad eny bez mandl netou po matestv. Calderolov dokzali, e jsou mandle v lidskm ivot tak dleit, e jejich odstrann me mt za nsledek frustraci a me psobit zhoubn po cel zbytek ivota postienho. Dvj generace, a vlastn i my, se dvala na mandle jako na obrann orgny Jejich funkce byla omezovna na zadrovn bakteri vnikajcch do tla nosem a sty. Kdyby byla tato teorie sprvn, musel by kad - ale skuten kad - onemocnt na kadou chorobu, kter se prv vyskytuje. Ale tak tomu nen. Je to stav tla, ovlivnn a urovan pochody v tlustm stev, kter vysl varovn signly prostednictvm mandl. Stav mandl a stav tlustho steva mus bt vdy respektovn a povaovn za varovn signl. Nehled k vznamu mandl, existuj jednoznan dvody, pro vnovat tlustmu stevu tu nejvt pozornost. dn nen za vae tlust stevo zodpovdn, jen vy sami. Odklizen nepknch odpad z tlustho steva nutn zmen nebo odstran zcpu v nosohltanu, vedlejch nosnch dutinch a jinch stech tla, ze kterch vznik problm s mandlemi. Vzkumy ukzaly, e odstrann mandl m vn nsledky pro ivot lovka. Sledujeme-li statistiky, nepekvap ns zjitn, e tetina manelstv ve Spojench sttech americkch v Evrop a skandinvskch zemch nem dn dt a tetina jen jedno. Pilvaj i zde odoperovan mandle olej do ohn? J sm jsem u lid, se ktermi jsem byl v kontaktu, nikdy nezail, e by znt mandl nebyl stevnmi vplachy zlikvidovn. Prv, kdy tento rukopis ml bt dn do tisku, dostal jsem dopis od jedn dmy, ze kterho cituji nsledujc sek: Mme dv dti, est a sedm rok. N sedmilet je vynikajc ve ten ..., n estilet m vekerou pomoc, kterou jen me mt. Ve tyech letech mu musely bt odstranny mandle a a bylo po vem, objevoval se jeden problm za druhm. Te se k, e je duevn zaostal a patn se u. Jeho vvoj je asi o rok opodn, ale jinak je opravdu vesel dt. Ped operac byl normln dt v kadm smru. Ocitli jsme se ve slep ulice a nevme, co se s nam synem stalo. Byli jsme s nm u vech monch lka, ale dodnes jsme nedostali dn vysvtlen. Mete-li mn pomoct, eknte prosm jak a kde. BOLEN V KRKU Bolesti v krku mohou mt jednu nebo vce pin. Nejdve musme podotknout, e sta jsou hlavnm orgnem, kterm se mnoho dostv do lidskho tla. Dchme pravideln, kadou minutu, ve dne, v noci. Co vdechujeme? Pirozen vzduch, kter je nhodou v atmosfe, ve kter se nalzme. Vzduch je sice sloen z dusku a kyslku, ale v dnen dob jsme prakticky obklopeni jakousi aurou, ke kter v neposledn ad pat nespoetn mnostv, pro ns neviditelnch bakteri a vir. Krk je opaten ochrannmi zazenmi, kter brn tmto kdcm vniknout do tla - ale jen po uritou hranici. V istm tle nemohou bakterie existovat, protoe se iv mrtvolami. Byly k tomu stvoeny, aby likvidovaly zahnvajc odpad. Jestlie v tle dn odpadov ltky nejsou, nen tak nic m by se ivily. Kde neexistuje dn hmota k zachovn ivota, ivot zanikne. Kdy se tedy dostav bolesti v krku - kde se tu vzaly? Jsou pirozenm nsledkem drdn bakteri, kter se pohybuj v oblasti krku - a upomnka, co mon nejrychleji vyistit tlo. Je-li krk podrdn, hledejme pinu drdn v istice tla, tedy v tlustm stev. Pozoroval jsem znovu a znovu, e u lid s prvnmi pznaky bolen v krku, pote zmizely ihned po vysokm nlevu nsledovanm stevnmi vplachy. Ped lty jsem ml pleitost podniknout cestu do Mexika, kde jsem se chtl zdret nejmn dva a ti tdny, v doprovodu jednoho lkae. V noci ped odjezdem jsem si udlal nlev, pestoe jsem neml pocit, e ho potebuji. Mimoto jsem si vci nutn k nlevu pibalil do kufru. Vrtil jsem se z cesty zdrv, zatmco mj ptel, kter neil tak uvdomle co se tk tlustho steva, pijel s ambovou plavic. Jsem si jist, e by se byl mj ptel tak vrtil zdrav dom, kdyby si byl bval provedl ped odjezdem nkolik nlev. Bydleli jsme ve stejnm hotelu a jedli vechna jdla spolen. asto mn telefonuj studenti a ptel ped odjezdem do zahrani a pokud jsem to mohl kontrolovat, vrtili se vichni z cest zdrav dom, jestlie provedli preventivn opaten - oistu tlustho steva. Dva nebo ti, kte se po nvratu ohlsili, udali urit zavac pote a bolen v krku, piznali se vak, e se o svoje tlust stevo vbec nestarali. Pestoe je tlust stevo od krku vzdleno edest a devadest centimetr a dn postehnuteln spojen mezi obma neexistuje, pesto je to nesporn skutenost, e spojitost zde je, i kdy se to zd bt pi nejmenm podivuhodn.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 19

PTE Pte jsou kostn obratle a mozkomn tekutina, kter je sice nco pln jinho, ale na svm poli psobnosti v tle stejn dleitho jako obratle se svmi koly. Pte zan na leben spodin, pokrauje dol adou do sebe dobe zapadajcch obratl a ke stabiln, trojhelnkov kosti kov a kon kostr. Mok mozkomn je tekut substance, kter je jen o sedm nebo osm tiscin t ne specifick vha destilovan vody Je to tekutina, kter neustle proud mezi mozkem a mchou a umouje tak nervm nepetrit v n koupat sv buky. On koule (bulbus) jsou na pklad tak naplnny mozkomnm mokem. Abyste dalekoshlmu vlivu a inkm tto dleit tekutiny lpe porozumli, prostudujte si hlavn msta jejho vskytu na obrzcch. Lebka se skld z sti mozkov a sti obliejov, na sti mozkov rostou vlasy Tk, tvoc vrstvu spojenou s kost se nazv tvrd plena mozkov (dura mater). S n je jemn ale zce spojena a arachnoidea, kter m sovitou strukturu. Arachnoidea tvo zevn stnu kanlu, kter obklopuje mozek a mchu. Vnitn stna kanlu je vyloena podobnm druhem tkn, nazv se subarachnoidea. Tato je spojena s citlivm a na cvy bohatm pojivem, kter obaluje mozek a mchu, nazv se mkk plena mozkov (pia mater) a dokonuje tak srii obal v kanle, kterm cirkuluje mozkomn mok. Mozkov pleny dovoluj voln pstup krvi a ledvinm k tto ivotn dleit tekutin. Mok mozkomn obsahuje neustle velk mnostv energie, bez kter by nemohl ovlivnit cel tlo. Tato energie pochz pmo z hypotalamu, jeho kolem je zsobovat energi cel tlo. Hlavn nervy vznikaj v mozkov oblasti, v lzch a orgnech uvnit lebky. Postupuj do mchy, odkud jsou pidlovny pslunm tlnm okrskm a to kanlky, kter probhaj uvnit a mezi obratli. Dojde-li i k minimlnmu posunu dvou sousednch obratl, trp tm tudy probhajc nervov koeny. Krom bolest dochz i k blokovn funkce mozkomnho moku (liquor). dn medikament na svt neum tento stav vylit, chiroterapeutov dovedou manuln tuto blokdu zruit. Co zpsob tuto subluxaci obratl? Ve vtin ppad je to stres, napt, nmaha. K tmto stavm me dojt za nejrznjch okolnost. K tm nejzludnjm pat hnv a nenvist. Nevye-li se tyto okolnosti dokonale, jde chorobn vvoj dl, napklad smrem artritida nebo rakovina. Jak jsme se ji zmnili, je i odstrann mandl jedna z pin stresu, napt a vyerpanosti. Zhadnm zpsobem jsou mandle zce spojeny s nervovm systmem a tm i s mozkomnm mokem. Chiropraktick len je indikovno, protoe ovlivn jak nervy, tak mozkomn tekutinu. Znm jednu star dmu kter jako dt byla iv, vesel a pln energie. Asi ve dvancti letech, po operaci mandl, zaala zvolna ztrcet energii a veselou povahu. Na tst se provdala za chiropraktika, kterho jsem znal. Doslechl jsem se, e jeho pan, jak se sama vyjdila, vykonv svoji prci v rychlm tempu a najednou je tak unaven, e si mus lehnout. Jej mu mne nauil skvlou chiropraktickou techniku, kterou bych vm rd popsal. Nejdve masruje tl sv pan v oblasti spodiny leben a solidn tla klouby ohnutch prst na pte a to jednm prstem zprava a ostatnmi zleva. Stejnomrn tla asi deset vtein a potom pokrauje stejnm zpsobem na dalch obratlch a ke kostri. Potom seve psti a tla zase kotnky svho prostednku na nkter obratle, a se dostane k ji. Tentokrt trv tlak asi jen 6 vtein. Tento vkon m vborn inek, kter vydr asi 2 dny. Vlastn inek tohoto tlaku na jednotliv obratle spov ve zmrnn napt zastnnch sval. Uvolnn se roz do celho tla. Tmto zpsobem meme ovlivnit tak poruchy spnku.

Strana 20

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

Mozkomn tekutina je na rozdl od ostatnch orgn, bohat na stopov prvky a to jak co do mnostv, tak co do rozmanitosti. Tyto inn ltky jsou odtud peneny a rozdlovny krv do celho tla. Abyste si pedstavili hodnotu a vznam stopovch prvk, muste si ujasnit, e mnoh z nich jsou tak vzcn, e se k extrakci 10 - 15 miligram potebuje 900 kg alfalfy (vojtky, lucerky), jednoho z nejbohatch zdroj stopovch prvk. Kvaen a hnit jsou nejvt neptel mozkomnho moku. Zneiuje-li se tato ivotn dleit tekutina, vede to nutn k pedasn senilit.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 21

7. kapitola Hrudn ko - centrum ivota vaeho tla


PRDUNICE - TRACHEA Prdunice zan na dolnm okraji hrtanu (larynx), sestupuje zhruba ve stedn e ped jcnem a za brzlkem (thymus), po jejich obou stranch probhaj krn cvy a nervy. Soused tsn s velkmi cvami pichzejcmi od srdce, nebo smujcmi k srdci. U mue je vt, u dt pohyblivj a hloubji uloen. Prdunice m vztah k obma lalokm ttn lzy a zvten ttn lza (struma) me ovlivnit dchn. Prdunice je siln zatovna nahromadnmi hleny ve vedlejch dutinch nosnch a i nadmrnou tvorbou hlen v hrtanu. Hrdlo je st dchacch orgn a s jeho pomoc jsme schopni mluvit, zpvat a kiet. Hrdlo le mezi prdunic a koenem jazyka. Skld se z nkolika chrupavek, jako chrupavky ttn, pklopky hrtanov a chrupavek prstencovch. Jsou pokryty sliznic a pohybuj se pomoc hrtanovch sval. Sliznin asy tvo prav a neprav hlasov vazy, kter spolu svraj trbinu hlasovou a ohraniuj st dutiny hrtanov. Vazy hlasov u ptk se nazvaj syrix nebo doln hrdlo a jsou uloeny mezi vtvemi prdunice. Hrdlo pechz dole v prdunici a nahoe se otvr do hrtanu. Tento otvor se zmenuje pi polykn innost pklopky hrtanov (epiglotis) na trbinu tvaru - T. Hrdlo funguje jako pklop prdunice, aby se tekutiny a pevn substance nedostaly do plic. Jeho poloha je zvlt u mu zeteln viditeln a nazv se Adamovo jablko. Jestlie je tlo, a zvlt tlust stevo, pesyceno odpadovmi ltkami, stv se hrdlo nchylnm k zntm, provzenm tvorbou hlen, kter mohou bt akutn nebo chronick s klinickm obrazem kataru, ale i zkrtu nebo tuberkulzy. Vechny tyto formy reaguj pkladn na stevn vplachy. Pedstavte si, e byste nemohli mluvit! Na zklad dlouho sbranch zkuenost v minulosti se d ct, e srie stevnch vplach, u lid v kadm vku, pomohla odstranit mnoho poruch. Vdycky, jestlie jsme postieni jakmikoliv tlesnmi potemi, se vyplat myslet na stevn vplachy. Prevence je stle jet ta nejlep medicna, zvlt kdy jde o zdrav. JCEN Jcen je asi 25 cm dlouh svalnat trubice, kter zan u hrdla a sestupuje k aludku. Prochz mezi prdunic a pte, kolem lev prduky, pronik brnic vlevo od stedn linie a spojuje se se aludkem. Ve funkci jcnu dochz k pozvoln zmn chtn svalov innosti, kterou si uvdomujeme, v innost automatickou, nechtnou, kter posunuje potravu z st do aludku. Chemick reakce, kter pipravuj potravu ke trven, zanaj v stech promsenm potravy se slinami a jej pemnou na heterogenn masu. Tato je nasycen sekretem lzy pun, podelistn a podjazykov, stejn jako slinnmi lzami dutiny stn. kolem slin je potravu navlhit, potravinovou kai namazat, urit substance rozpustit, podpoit polykn, zkrtka poskytnout pomoc trven. Vechno toto se - odehrv v stech, take jcen nedl vlastn nic jinho, ne doprav potravu do aludku. Je-li tlo zateno velkm mnostvm hlen v oblasti hlavy, mus pirozen st proniknout i do jcnu. Protoe je tento hlen magnetem pro baktrie, vznik nebezpe, e se dostanou do potravinov kae. Protoe zavac systm nem jinou monost, je pro baktrie lehk dostat se do aludku, poppad do tenkho steva, kde mohou zpsobit kody. Jestlie vak ijeme pirozen, jme potraviny kter obnovuj buky a tkn tla a jsme duevn v tomto smru na vi, meme kadmu orgnu naeho tla, vetn jcnu, pomoci pracovat na zdravjm a delm ivot. Vulgrnost, neslunost a prostopnost jsou mimo jin, tak znmky nemocnho stavu vdom a nemorlnho ducha. patn ivotosprva kod tlesnm funkcm, je pinou degenerativnch zjev a kod tak mozkovm bukm. Vyeten kriminlnk ukzala, e patn tlesn a duevn zdravotn stav je spolupinou kriminlnho zpsobu ivota. Je dleit zabrnit, aby takov stav ovlivoval rodinu, vchovu a vzdln dt. Kdy dt dospv, vytv si zvyklosti, kter uruj jeho ivot v dosplosti.

Strana 22

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

PRDUKY A PLCE

Prdunice (trachea), prduky (bronchy) a plce (pulmo) jsou nepetrit roura, kterou pi dchn mus proudit vzduch, aby krev mohla pijmout kyslk a tm udret tlo pi ivot. Ob hlavn prduky rozdl vzduch do prav a lev plce a tm se zabrn nadmrnmu nahromadn vzduchu na jedn stran. Prduky a prduinky jsou vystlny bukami opatenmi asinkami kmitajcmi smrem k hrtanu, aby dopravovaly hleny a ostatn ciz ltky z plic do hrdla k vylouen. Mimoto je tato vstelka sloen z lymfatickch cv, nerv a drobnch krevnch cv Ve spodn vrstv, zvan submukaza, jsou vt krevn cvy a seromucinozn lzky, jejich vvody pronikaj sliznic na povrch. Prmr prav prduky je vt ne lev a odstupuje z trachey pod menm hlem ne lev prduka; toto slou jednoznan ochran lovka. Dostane-li se do hlavn prduky pedmt, kter nem v plcch co pohledvat, dostv se pohodlnji do prav prduky a neovlivn levou plci. Kdybyste mohli vidt prez svho tla asi ve vi kosti hrudn, uvidli byste uprosted srden krajiny s hrudn kost vpedu a pte vzadu. Na obou stranch byste vidli plce s jejich stopkou v rovin jednoho z hrudnch obratl. Plce je bezezbytku potaena elastickou tkn zvanou pohrudnice (pleura), kter vystl i dutinu hrudn.

Je-li tlo ve patnm zdravotnm stavu, me nepznivmi zevnmi vlivy dojt k bolestivmu zntu pohrudnice, nkdy s vpotkem v dutin hrudn. Nepjemn bodav bolesti pi dchn jsou zavinny rozvjejc se a stahujc se plc, kter stlauje tekutinu v dutin hrudn. Protoe jtra le tsn pod bz prav plce, tla asto plci nahoru. Tm se stv prav plce krat a ir; jej volumen je vak vt ne vlevo. Lev plce je sice del, m ale men obsah, protoe srdce zabr podstatnou st lev poloviny hrudnku. Dchnm zsobuj plce krev kyslkem, bez nho bychom mohli zstat jen nkolik minut na ivu. Plcn tk je lehk, porzn, houbovit a ve vod plave. Je sloen z velkho potu rozvtvujcch se bronch, kter jsou stle men a men, a nakonec maj prmr jen 1 milimetr. Tm kme bronchioly - prduinky Plce jsou pebohat vybaveny obrovskm mnostvm malinkch vk - alveol, kter se mikroskopicky podobaj vinnmu hroznu. Alveoly pedvaj krevnm cvm, zde bohat rozvtvenm, nadechnut vzduch a odejmou z krve kyslink uhliit, kter mus bt vydechnutm z tla odstrann. Tmto zpsobem dchme. Pes velk poet alveol v plcch m zneistn vzduch, kter vdechujeme do plic jednoznan kodliv inek na nae zdrav. Mstsk atmosfra s oxidem uhelnatm (vfukov plyn spalovacch motor), benznem , kerosinem a jinmi produkty uhlovodk, je zodpovdn za mnoho onemocnn dchacch cest a za nemoci, kter vedou k intoxikaci krve oxidem uhelnatm. Toto je bez pochyby jeden z mnoha dvod, pro se v poslednch letech mnoho lid sthuje na venkov. Tabkov kou je zvlt nebezpen, jak to ukazuj pitvy zemelch, kte vt st svho ivota kouili. Alveoly jsou v nebezpenm rozsahu znieny a plce jsou zbarveny doerna. Zatm co vae krev znamen v ivot, je vzduch, kter vdechujete faktorem, kter spolurozhoduje o dlce vaeho ivota a o stavu v jakm proijete svoje posledn roky ivota - zdrav a astn nebo ve staeck slabosti a senilit. Stav celho dchacho systmu od st a nosnch otvor, pes prdunici a prduky a do plic, zvis na istot tlustho steva prv tak, jak na istot plic. Tato st pe o tlo je neodmysliteln. Kvaen a hniloba v tlustm stev psob na zdrav kad jednotliv sti tla, tedy na tlo jako celek. V prbhu let jsem mohl konstatovat, e lid s nemocemi dchacch cest, kter jsem poznal a kte si provedli oistu tla stevnmi vplachy, se zbavili svch pot a asto zjistili, e zmizely i ostatn choroby, ktermi trpli.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 23

TTN LZA

ttn lza le na pedn stran krku po obou stranch hrtanu. M dva laloky, kter jsou uprosted spolu spojeny zkm proukem nazvajcm se isthmus. Je u en o nco t ne u mu a zvtuje se nepatrn pi menstruaci a v thotenstv. Mezi lymfatickmi a krevnmi cvami existuje zk spojen. Nervov zsoben obstarv nervus sympatikus na krku. ttn lza je lza s vnitn sekrec, to znamen, e nem dn vvody, ktermi by sekret odtkal, ale pechz pmo do krve a lymfy, kter dopravuj na msto poteby. Sekret ttn lzy jsou hormony, kter tlo potebuje nejen k ltkov vmn, ale i k rstu a vvoji.

JD je jedna ze substanc, kterou ttn lza nutn potebuje. ekl jsem JEDNA z nejdleitjch substanc? Jd je zdaleka ten NEJDLETTJ STOPOV PRVEK, kter potebuje zvlt ttn lza, ale i cel tlo. Jeho vznam jsem si nejvce uvdomil tenkrt, kdy jsem v Charlestonu, v zpadn Virginii, pednel. Ml jsem pleitost navtvit jednoho lkae v Clendeninu, msteku s asi 1200 a 1400 obyvateli. Ukzal mn dv . lahviky se sol. V jedn byla sl z nedalekho solnho dolu, v druh ist, bl stoln sl. Vyprvl mi, e struma byla v tomto kraji neznm, kdy sem piel jeho otec, tak lka. Tenkrt se zaala v obchodech prodvat bl stoln sl a bhem nkolika rok se objevil alarmujc poet strum. Dvod? Obyvatel solili dve jen sol z mstnch dol, kter obsahovala jd, zatmco bl sl dn jd nem! Schopnost ttn lzy vyut jdu, zle na istot tlustho steva. Nejvce se to poct, kdy se zane vyvjet struma. Stevn vplachy urychl vyuit jdu ttnou lzou, ponajc struma ustoup a duevn aktivita se znateln vrt. Jd je zkladn soust hormonu tyroxinu. Jestlie ttn lza nen schopna z njakho dvodu vyrbt dostaten mnostv tyroxinu dostane ke zvltn edou barvu a zhrubne, vlasy se zanou lmat a jsou such, zane se pibvat na vze a - to je to nejhor - sla duevnch schopnost upad. Tento stav se podob stavu po odnt mandl, co ukazuje jejich zk spojen. ttn lza i mandle jsou ovlivovny stavem tlustho steva. Lid ijc v krajch, kde se nadmrn vyskytuje struma, mus vnovat nedostatku jdu zvenou pozornost. Zde je zvlt nutn vckrt do roka provst vplach tlustho steva a nedostatek jdu vyrovnvat denn potravou s organickm jdem (nap. mosk asy). Prmrn poteba jdu u dosplch je velmi mal - doporuuje se asi tvrt miligramu jako nejmen denn dvka. Pl ajov liky moskch as v prku je dostaujc, mohou se zamchat do salt nebo erstvch v. Zde jsou ve vhod lid, ijc na venkov a vlastnc zahradu. Pidte-li do pdy kaliumjodid, me vm dodvat jd vechno co na va zahrad roste. Jestlie pstujete drbe nebo jin zvata, pidvejte jim kaliumjodid do krmen a budou z toho profitovat nejen zvata, ale i vy. Mnoho zemdlc ji dvno zjistilo, e dostv-li jejich drbe do krmen kaliumjodid, ze maj vajka a o 400% vc jdu. Tot plat pro koz a kravsk mlko. Jd pidan do sol nm me bt uiten, ale pesto mm proti jodovan soli zsadn nmitku. Sl zstv i v tto smsi nebezpenou protoe je zahvna na enormn vysok teploty, aby se stala sypkou. Vznam rovnovhy vodnho hospodstv v tle se nesm pehlet, protoe ttn lza se na nm zce podl. Lidsk tlo obsahuje 70% vody. Jestlie nedostatek vody vede k tomu, e odpadu v tlustm stev chyb potebn vlhkost, vyvine se zcpa s tvrdou stolic, kter se obtn vyluuje a zpsobuje bolesti. Musme tedy ttn lze a tlustmu stevu vnovat stejnou pozornost. Tyroxin, hormon ttn lzy, d ltkovou vmnu v tle, co je jeho zkonit funkce. ttn lza; ale i tlust stevo, se zce podlej na ltkov vmn. Funkci ttn lzy d hypofza (podvsek mozkov), kterou jsme si probrali v jedn z pedchozch kapitol. Prci hypofzy ste hypotalamus v mezimozku. Nepotebujeme velk pedstavivosti, abychom poznali, jak skvl orgn si n Stvoitel vymyslel. Udlal, jako vdycky, nco dokonalho. lovk se svoj svobodnou vl, kter mu byla dna, poniuje svoje tlo tm, e podlh sv chuti k jdlu, msto aby ivil tlo prodn, nezpracovanou, nezkaenou potravou, kter je vhodn k jeho obnoven a regeneraci.

Strana 24

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

BRZLK (THYMUS)

Brzlk, lza s vnitn sekrec, je u dt dosti velik, ale po pubert se zvolna zmenuje. Brzlk u ptitdennho chlapeka v asi 30 - 37 gram, dospl maj jen zlomek velikosti dtsk lzy (asi 12g). Dve se myslelo, e loha lzy kon pubertou. Dnes vme, e je po cel ivot zce spojena s rozmnoovacmi orgny Tento vztah zan porodem a trv, podle plnu, bhem rozvoje rozmnoovacho systmu. V mld je lza nervovmi popudy vce nebo mn drditeln a mandle maj na ni siln vliv Jsou-li odstranny, vede podrdn tymu k tomu, e rozmnoovac systm dostane zprvu o zmnch, kter se podob zprv o kastraci. V kapitole o mandlch jste poznali, jak dalekoshl zmny to mohou bt a to jak u mu, tak i u en. Pitom i v tom ml prsty brzlk. Pozvoln ztrta rozmnoovac schopnosti a sexuality bude pochopitelnj, kdy ji srovnme s pokraujc ztrtou vhy brzlku. Pi porodu v asi 15 gram, do puberty stoup asi na 30 gram, v 60-ti letech v 12 g a v 70-ti kles a na 6 g. Zd se, e tento stl bytek, od puberty do st, ilustruje nco pounho a zajmavho: m astji mu ve svch mladch letech pltv svmi ivotnmi silami, tm rychleji ztrc brzlk na vze. Je to tedy rozhodujc faktor pro pedasnou senilitu a krat ivot.

Thymus je vybaven lzami s vnitn sekrec, kter jsou ve spojen se lzami rozmnoovacch orgn. Krevn zsoben se dje pes mlnou a ttnou lzu. Pro tlesnou vyrovnanost je ttn lza zvlt dleit. Kad porucha brzlku se me projevit na ktermkoliv rozmnoovacm orgnu, na mln lze nebo na ttn lze, nebo naopak. Stejn tak me bt porucha zavinna pslunm, zvltnm mstem v tlustm stev a to na zevn stran vzestupnho tranku, nad vakem slepho steva. V posledn dob byla objevena tak velmi dleit loha brzlku v rmci imunitn obrany. V mld zane obal brzlku skladovat tuk a ped dvactm rokem je vytvoen pkn tukov poltek. el tohoto tuku je produkce protiltek a imunitnch substanc, kter odevzdv spousta lymfatickch lz brzlku do lymfy. Protiltky psob antibakteriln a jsou charakteristickmi soustmi krve a tlnch tekutin. Jinak eeno - brzlk je tovrna na substance, kter potraj toxiny v celm tle. Tyto antitoxiny (protijedy) bojuj proti nemocem a podporuj imunitu. Dokud je tlo, a zvlt jeho tlust stevo, pln zdrav, probh tento proces bezvadn. Zanedbme-li tlust stevo a lymfa je pesycena odpadem, zane ho ukldat do lymfatickch lz (uzlin) celho tla, protoe uzliny jsou zde k tomuto elu. Kdy je hranice pjmu lymfatickch lz dosaena, dochz na nkterch stech tla k poruchm, obyejn ke zduen uzlin. Meme si snadno pedstavit, jak zk spoluprce existuje mezi tlustm stevem a lymfou. Jak jsme si ekli, existuje tak zk spojen mezi brzlkem a mlnou lzou v prsu. Proto je tak pochopiteln, e citliv mln lza je astm clem toku toxin a tvorby uzlk. Bohuel to vede asto k chirurgickmu vkonu z obavy ped zhoubnm onemocnnm. Bhem poslednch desetilet m dala o radu cel spousta en - vtinou kolem ticeti a starch - protoe jim byla doporuena operace prsu. Vtina z nich uposlechla mho doporuen a nechala si okamit provst stevn vplachy, po kterch obyejn bhem pr dn, uzlky zmizely! Zvlt zajmav ppad jsem zail u jedn, mn neznm eny, kter mn telefonovala z New Yorku, e utekla z kliniky, kde byla pijata na pozorovn. Mla bt zjitna podstata uzlk, kter mla po celm tle. Minulou noc byla zvdav co stoj v jejm chorobopise a kdy se doetla, e m bt ptho dne rno v operanm sle vyetena na rakovinu, byla tak okovna, e vyskoila z postele, oblkla se a la dom. ekl jsem j, e je zbyten, aby jezdila za mnou do Arizony, kdy me bt stejn dobe obslouena v New Yorku, e j na jejm mst bych si bez mekn nechal po ti tdny skoro denn udlat stevn vplachy. ekla mn, e prv na toto myslela a j jsem ji poprosil, aby se zase ohlsila. Za tyi tdny mn telefonicky oznmila, e vechny uzlky z jejho tla zmizely, e se ct vborn, pln sly a energie. Musm k tomu jet dodat, e pila denn 2 litry zeleninovch v a pesn dodrovala mj pln.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 25

Uzlky tto dmy byly dsledkem neistho tlustho steva. Jej stevo se dostalo do tohoto stavu konzumac nesluitelnch potravin pipravench na tuku a pitm nevhodnch npoj, kter pisply k porue zavn. Jedla asto v restauracch, kde pirozen nejde kontrolovat kvalitu jdla a zpsob jeho ppravy. Bylo teba strachu z rakoviny, aby zaala jst prodn potraviny. Brzlk nem spojen jen se ttnou a mlnou lzou, ale m tak pm a nepm vztah k nadledvinkm a solrnmu plexu. Vechna tato centra maj co do inn s emocemi a sexulnmi pocity. Porucha na tomto specilnm okrsku tlustho steva spov v nadmrn tvorb hlen, nsledku konzumace hlenotvornch potravin. Nejhorm v tomto smru je kravsk mlko. Zjistil jsem, e dti, kter byly vychovny velkm mnostvm kravskho mlka, maj mnohem astji emocionln poruchy, ne dti alespo 18 msc kojen nebo iven kozm mlkem a erstvmi, ovocnmi vami. Tyto dti byly, co se tk emoc, nesrovnateln stabilnj a disciplinovanj. Dospl maj sklon k sexuln pedrdnosti, jestlie konzumovan potrava obsahuje pli mnoho masa, pli mnoho peench a v tuku vaench potravin a kdy jejich tlust stevo nen ist. Nepodceujte nikdy vznam vaeho brzlku. Stvoitel ml mnoho pdnch dvod ho umstit tam, kde je. Proto jste zodpovdni za svoji potravu a udrovn tlustho steva v istm a nezvadnm stavu tak dlouho, dokud ho jet mte. SRDCE

Te jsme na cest pnm trankem (podvejte se pro orientaci na diagram Lba tlustho steva) a dostvme se k mstu, kter je oznaen slovem srdce. Jednodue eeno je srdce automatick orgn. To, e srdce automaticky pracuje, zvis na svalech a nervech, ktermi je vybaveno. Jen z tchto vak nevychz ta aktivujc sla, kter nut normln, zdrav srdce kad den asi 100.000-krt tlouci a to 50, 75, 100 a nebo vce let. A tato vynikajc pumpa je piblin velik jako musk pst. Tlo m 4,5 a 5 litr krve. To je jeho veker zsoba, kterou bhem celho ivota nezvyuje. Pesto pumpuje srdce, tato nepatrn pumpa, 24 hodin denn, den za dnem, rok po roku, nco mezi 10.000 a 11:000 litry krve celm tlem, od hlavy a k pat. Uvate jen: bhem pouhch 50 rok je to asi 180 milion litr krve, kter procirkuluj nam tlem. Zzrak? dn, lidskou rukou zhotoven zazen, nedoke podat takov vkon. Bh vak stvoil lovka k obrazu svmu a vymyslel tuto dokonalost. Komu to m bt uiten? Vm a mn. V em spov tajemstv tto neustl, inn a efektivn innosti? Spov ve funkci nervov masy v mezimozku, zvan hypotalamus. V kapitole o hypotalamu jsme se ji pedem dovdli, e tento orgn je jaksi transformtor, kter redukuje kosmick, energetick vibrace z vesmru o sle nespoitatelnch milion volt na energetick napt, kter lovk v danm okamiku potebuje. Takto kontroluje computer-hypotalamus, zpsobem, kter jsme jet neodhalili, ptok kosmick energie a star se o poteby lz, orgn a vbec vech st tla.

Jeden z pedpokladu pro normln aktivitu srdce je neustle ist tlust stevo. Nabraj-li se v tlustm stev zkvaen a hnijc odpadov ltky, napadnou srdce. Ped nkolika lety mn telefonovala jedna dma z Kansasu. Neznal jsem ji, ale vzpomnal jsem si, e si koupila mj diagram o terapii pomoc reflexnch zn na nohou. Vyprvla mi, e jej otec m srden zchvat a e nechce volat lkae. Jestli si dobe vzpomnm, mte mj diagram o reflexnch znch na nohou ekl jsem. Pitakala a ekla, e vis zarmovan v pokoji. ekl jsem, aby se podvala na plosku - ale peruila mn s nalhavou poznmkou, e jej otec m srden zchvat, ale jeho nohy jsou v podku. Pokraoval jsem klidn dl: Vidte na lev plosce namalovan srdce? J na vaem mst bych vyzul vaemu otci boty, vzal nohu do obou rukou a pikami prst tlail na msto, kde je na obraze namalovan srdce, a to 15 minut s nejvt silou, kterou dokete. Za 2 dny m volala opt, aby mi sdlila vsledek. Provedla vechno jak jsme se domluvili a za nkolik minut zaal jej otec hat a uvolnily se mu vtry Klidn usnul, spal do devti hodin ptho dne a jet tho dne el do sv kancele.

Strana 26

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

Koncentrovan potrava ze krob me zpsobit v tlustm stev nepjemnosti a bt pro srdce nebezpen. Trven nadmrnho mnostv krobovch produkt vede k tvorb nadmrnho mnostv uhlku, z nho se tvo plyn kyseliny uhliit. Abychom se vyhnuli tomuto nebezpe, mli bychom konzumaci krob zredukovat na minimum a nebo je vbec nejst. Dovolte mi vysvtlit princip automatick srden innosti. Rytmick kontrakce srden mus mt nutn svj pvod mimo buky a tk srden, protoe ty jsou sloeny jen z hmoty. Neexistuje dn hmota, kter by jakoukoliv innost provdla 24 hodin denn po 80, 90 nebo vce ne 100 rok, ani by musela bt obas opravovna. Toto neplat pro srdce. Z toho je zjevn, e automatick innost srdce je napjena z tko pochopitelnho, nadlidskho, zevnho pramene. Kosmick energie je nadlidsk, stejn jako kosmick vibrace, kter vychzej z hypotalamu a jsou vedeny dle k srdci zhadnm computerovm-systmem. To by vysvtlilo skutenost, e srdce zdravho, silnho 80, 90 nebo dokonce stoletho mue, nepestane ani na okamik tlouct. Fysiologov vysvtluj toto, tm nekonen tluen srdce vnitn stimulac kter vychz z vesmru. Tm, e Bh stvoil lidsk srdce, zhotovil skuten dokonal mistrovsk dlo. Neistoty v krvi jednoznan srdci kod. Krev i lymfa pijmaj neistoty tam, kde kvaenm a hnitm vznikaj. Krev i lymfa proud neustle srdcem. Plyny z tlustho steva se mohou osmzou lehce dostat do kad sti tla. Vytvo-li se nkde v blzkosti okol srdce plynov bublina, a je to v tlustm stev nebo jinde vlevo pod brnic, povede to s nejvt pravdpodobnost k poruchm srden innosti. Srdce potebuje ti speciln minerln ltky a to jen ve velmi malch mnostvch, ve zlomcch procenta. Tyto elementy jsou kalium (draslk), natrium (sodk) a kalcium (vpnk). Draslk a sodk podporuj svalov uvolnn, zatmco kalcium vyvolv kontrakci, svalov stah. Tyto elementy dodv proda v potravinch. V syrov potrav jsou obsaeny v organick form a tlo je me snadno pijmout a vyut. V potravinch vaench a peench jsou tyto prvky zmnny na anorganick a zpracovnm ztratily mnoho energie a hodnoty. Natst m tlo k dispozici velkou pizpsobovac schopnost a me i anorganick Krev pedstavuje pro tlo ivot, zatmco srdce je motor, kter udruje ivot v obhu. Spodan srden funkce je pro ns ivotn dleit. A si to jednou vn uvdomme, pak budeme dlat vechno co je v na moci, abychom udrovali tlo v bezvadnm stavu zevn i zevnit. Je vak daleko dleitj udrovat vnitn istotu; nebo dokud ns neoekvan nevaruj pote nebo nemoc, nememe vdt jestli je vechno v podku. Abychom doshli bezvadnho tlesnho stavu, mli bychom se koncentrovat na tlust stevo - zkuenost m toti nauila, e neexistuje nic dleitjho.

BRNICE V souvislosti s nam tlem neslyme slovo brnice tak asto. Je to pepka mezi dutinou hrudn a dutinou bin. Rozprostr se od bedern ptee, upevuje se po stranch na chrupavky 7. - 12. ebra a vpedu na doln sti kosti hrudn. Brnice se kopulovit vyklenuje do hrudnku, pi vdechnut se stahuje a oplouje, m se zv volumen hrudnku. Brnice je dleit sval, kter se podl na dchn, vyprazdovn steva, na prbhu porodu a mnoha dalch aktech. Pi kytavce se keovit stahuje. Zadn svalov st brnice, upnajc se na pte, je nchyln k poruchm, kter vychzej z ptee. Svalov snopce brnice v oblasti hrudnho koe zpsobuj pi dchn roztahovn a stahovn eber. Existuje inn cvik, kter provdm skoro vdycky, kdy jdu na prochzku. Spov v tom, e se pes zuby vdechuje a pitom se opakovan k , . Zkuste to jednou; polote si ruku na brnici, eknte , a uctte, jak se brnice vtahuje dovnit. To znamen, e nutte opotebovan vzduch a kyslink uhliit, aby se dostaly z dolnch parti plic ven a tm nechte nevdomky a automaticky proudit erstv vzduch do tchto dolnch parti (vakuumefekt). Je-li moje prochzka del ne jeden a pl kilometru, dlm tento cvik vdy; potom se mn zd, e pda pod nohama proklouzv a vrtm se dom osven. Trochu trninku uke, jak je tento v o vcvik skuten dleit. innosti, na kterch se brnice podl, jsou tak rozshl, ne aby zde mohly bt vyjmenovny. Spokojme se s konstatovnm, e jde skuten o dleitou st tla a e jej stav zvis velmi na stavu tlustho steva. Uvdomme si jen problm vyprazdovn steva, kdy mus bt asto nasazena svalov sla a hned je nm jasn, e tlust stevo mus bt udrovno v istot, aby se pedelo komplikacm v krajin brnice. Kad komplikace, kter ovlivuje negativn brnici, me naruovat dchn, peket srden innosti, ztovat zavn a resorpci potravin a tak tlait na solrn plexus a tm mu brnit v jeho innosti. Je vdy moudr, uiten a prozrav podrobit se alespo jednou do roka vplachu tlustho steva. Vyplat se to, nebo neexistuje dn lep prevence jak zabrnit pedasn senilit, nebo stavu senility v kadm vku.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 27

8. kapitola Centrum zavn


ALUDEK aludek je bu v kamard nebo neptel, podle toho jak ho obsluhujete. Pokud jste zdrav a nejste upoutni na lko, neme nikdo krom vs ovlivnit co pijde do vaeho aludku. A to, co pijde do aludku uruje nakonec to, co bude v tlustm stev. Tto skutenosti nelze uniknout. Jsi to, co j je otepan ren, ale obsahuje mnoho pravdy. Buky a tkn vaeho tla jsou vai sluebnci a za jejich vivu jste zodpovdni. Pracuj pro vs nepetrit a zodpovdn, ve dne v noci a tak dlouho, dokud jim dvte pleitost k regeneraci pivdnou potravou. Abychom porozumli aluden innosti, podvme se jak se dostv do aludku potrava, kterou jsme vloili do st. Jak jste si vimli v kapitole o dchacm stroj, uzavr pklopka hrtanov prdunici v okamiku, kdy vlome nco do st, co je ureno pro aludek a umouje postup potravy jcnem. Tmito nutnmi bezpenostnmi opatenmi zabrauje tlo naemu uduen pi kadm polknut. Komplexn pochod - oteven a uzaven glotis se dje velmi rychle. Nen dn, ani zlomek vteiny trvajc, asov rozpt mezi uzvrem hrtanu a vstupem potravy do jcnu, na jej cest do aludku. Rychlost postupu potravy jcnem zvis na jej pevnosti. Mkk a tekut potrava, podporovna polykacm aktem, doshne vchodu do aludku v desetin vteiny. Tuh a polotuh potrava je donucena peristaltickmi pohyby svaloviny jcnu pohybovat se smrem k aludku a potebuje k dosaen svho cle i nkolik vtein. Horn konec aludku, kde st jcen, se nazv kardie a je v klidu uzaven. Tato krajina je inervovna parasympaticky nervem zvanm vagus, kter kontroluje tak zavn a zesiluje stahy aluden svaloviny, ale i sympaticky z hrudnho sympatiku, kter svalov stahy uvoluje a m spojen se solrnm plexem. Slova plexus solaris by vm mla nco pipomenout. Je to prvn orgn v tle, kter se sthne pi sebemen tlesn nebo duevn porue. Z toho dvodu mus kad takov porucha hned na potku negativn ovlivnit zavn. Obyejn potebuje potrava, aby doshla dno aludku, polovin dobu, ne kterou potebovala od st ke kardii. Stahujc inek negativnch pocit na solrn plexus se me penst na svalovinu kardie a vyvolat poruchy zavn. Vztah solrnho plexu k nadledvinkm a svalovin kardie m velk vliv na trvn zavacho aktu. Mnoz lid dovedou pesto jdlo spolykat bez zjevnch kodlivch nsledk. To vak pivede lzy zavacho stroj, svaly kardie a samo zavn z rytmu a vede nakonec k ochabnut aludku pokaenmu aludku Ba dokonce k tvorb ved v zavacch orgnech. Kdo j pomalu a jdlo v stech dn proms se slinami, podporuje podstatn zavac proces, samozejm za pedpokladu, e se konzumovan potraviny spolu snej. Zpsob, jakm se potrava pokousnm a promsenm se slinami piprav, m znan vliv na zavac proces a na odevzdn vlkniny a jinch nestravitelnch sloek z tenkho do slepho steva na zatku vzestupnho tranku. m vydatnji potravu povkme, tm leh prci maj lzy zavacho stroj a jater. Potrava, kter doshla aludku, neme postupovat libovoln dl, pokud je pylorus (vrtnk) uzaven. Prstencov svalovina pyloru otvr na nkolik sekund v pravidelnch intervalech aludek, aby propustila mal mnostv potravinov kae. Rzn aluden vy mohou tedy psobit na rozlin druhy ivin, ze kterch je potrava sloen. Neexistuj dn eln pohyby aludku, kter by napklad oddlovaly tekutou a pevnou stravu. elem aluden kopule nen hromadit vzduch, kter se hnm dostv navenek, ale slouit jako rezervn skladovac prostor pro potravinovou kai, kter jak jsme ji ekli, se v doln sti aludku zvlhuje a zmkuje a as od asu pedv do dvancternku. Ped jdlem je aludek ploch, kolabovan. Kad sousto je na cest od kardie k pyloru zpracovvno aludenmi vami. Uhlovodany opout aludek brzy, protoe potebuj k dokonalmu pedtrven v aludku zhruba polovin dobu ne blkoviny. Tuk naproti tomu, jestlie byl konzumovn sm, zstv v aludku dlouho. Jme-li ho spolen s jinou potravou, oddl se znan jeho pechod pylorem. Jme-li uhlovodan ped blkovinnm produktem, m vhodu priority a opout rychle aludek pes pylorus do dvanctnku, zatmco blkovina je v aludku pozdrena k natrven. Kdy je vak blkovina konzumovna ped uhlovodanem, zpomal se jeho pesun do dvanctnku. Jme-li koncentrovan blkoviny a uhlovodany spolen, zan trven tto kombinovan potravinov kae nejdve blkovinnmi enzymy v horn sti aludku. Tm se uhlovodanov st jistm zpsobem zneist a k tomu pistupuje jet okyselen kyselinou solnou
Strana 28

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

ve stedn sti aludku. Tmto zdrenm zstvaj uhlovodany dle v aludku, ne by potebovaly k vlastnmu natrven svmi, k tomu urenmi, enzymy. To vede nakonec na jejich cest k absorpci a vymovn ke kvaen. Vymovn je tm zvan postieno (viz tabulka Sprvn kombinace potravin a kniha Fit pro ivot od H. & M. Diamondovch). V na dnen civilizaci vydlv lovk bu penze, aby si mohl jdlo koupit, nebo pobr sociln podporu a stv se tak svencem spolenosti. Nakonec pijme zvyky stravovn svho ivotnho prosted, kter mohou vst k pozvoln intoxikaci. Tlust stevo je nejlepm indiktorem lidskch nvyk a stavu lidskho tla, a u je tlo zdrav nebo nemocn. ist tlust stevo je tou nejlep zdravotn pojiovnou, kterou meme mt. Doposud jsem nenael dnou lep metodu jak udret ist a zdrav tlust stevo, ne stevn vplachy a sprvnou vivou. Kdybychom mli monost t na venkov a pstovat si svoji potravu organicky sami, nemli bychom dn problmy se zcpou a vymovnm. Takov ivot me vak bt spojen s tkou prac; v ivot se ale nevyplc vlastnit nco, pro co jsme nemuseli pracovat. Statek na venkov nm me dodat vechny potraviny, kter potebujeme, ani bychom byli zvisl na obchod. VRTNK (pylorus) Na konci aludku je prstencov sval, ktermu kme vrtnk. Uruje mnostv potravinov kae, zpracovan aludenmi vami, kter opust aludek. Tekutiny projdou vrtnkem vtinou pednostn. Ve vrtnku uloen lzy vyluuj tekutinu, kter stimuluje inek aludench v. Tato tekutina se nedostv do aludku, ale je odevzdvna do krve a touto putuje pmo k aludenm lzm, jejich sekreci provokuje. Tento pochod nen reflex vyvolan nervov, ale stimulace jednoho orgnu chemickmi ltkami, vyrobenmi v jinm orgnu. Uvdomme si, e hormon, kter produkuj lzy vrtnku, se skld hlavn z pepsinu a kyseliny soln. Stejn kombinace, kter rozkld a zkapaluje blkoviny, psob v aludku. Proda se tedy navc postarala o pojistku ve vrtnku, aby zajistila dokonal zkapalnn blkovin, kterho eventueln nebylo dosaeno v aludku. inek sekrece vrtnkovch lz potvrzuje skutenost, e dn pevn blkovina, jakhokoliv druhu, neme bt v prbhu zavn zuitkovna bez roztpen a zkapalnn. Dokonen tpen blkovin je kolem lehce alkalickch (zsaditch) v ve dvanctnku. JTRA (hepar)

Nahoe vpravo, kde se vzestupn trank obrac doleva, aby pokraoval jako pn trank, je na diagramu Lba tlustho steva okrsek oznaen slovem jtra. Toto ohb, nazvan tak hepatick flexura, je uloeno bezprostedn pod jtry Jtra jsou tvoena dvma laloky, z nich ten prav je podstatn vt. Jtra jsou nejvt lza naeho tla, kter zvld tu nejaktivnj a nejobshlej prci v tle. Vechno co pijmeme jako potravu, vechno co vypijeme, ochutnme, usrkneme nebo olzneme, prochz hltanem smrem dol a mus ve vce nebo mn tekut form projt 5 - 6 metry tenkho steva. Sliznice tenkho steva je vystlan miliony nepatrnch kuelovitch klk (villi), ktermi se sliznin povrch (vstebvac plocha) podstatn zvtuje, a kter dychtiv napadaj kadou molekulu, kterou mohou odejmout potravinov kai, aby ji odevzdaly okolnm cvm.

Krev ji hned odn do jater, kde zpracovn pokrauje. Izolovan molekuly se td a pidluj jinm molekulm, aby se vytvoily nov druhy molekul, kter tlo potebuje a kter mohou buky a tkn zuitkovat. Je tedy zbyten se pdit po plnohodnotn blkovin v oekvn, e ji tlo me hned plnohodnotn vyut. I tato blkovina mus bt emulgovna na stejnorodou masu zvanou chymus, kter se proms se vm, co je v tenkm stev. Teprve v tomto stavu mohou bt vechny molekuly chymu sesbrny asinkami a odevzdny krv do jater - a je pln jedno o jak molekuly se jedn: Co bylo pvodn cukrem a krobem roztp se tak na pvodn molekuly, ty se rozlo na rzn atomov skupiny, kter se znovu seskupuj, aby vytvoily glukzu. Glukza se pemn v glykogen, kter se ukld do zsoby, aby mohl bt pozdji, podle poteby, pemnn zpt v glukzu, kter se ped do krve a doprav tam, kde je j poteba. Je to druh cukru, kter je ptomen v krvi a lymf a kter se vyskytuje napklad jako hroznov cukr v mnohm ovoci. Glykogen je uhlovodan bez chuti, kter je pbuzn s dextrinem a krobem.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 29

Jtra jsou od prody urena ke shromaovn rznch molekul, ze kterch sestavuj mnoho vitamn dleitch pro nae zdrav. Vimnte si z kolika atom se vitamny skldaj - zde je nkolik nhodn volench pklad: C = uhlk, vitamn A = C20H29OH H = vodk, vitamn B1 (thiamin) C12H17ClN4OS O = kyslk, vitamn B2 (riboflavin) = C17H20N4O6 Cl = chlor, vitamn B6 = C8H11NO3 N = dusk, vitamn C = C6H8O6 S = sra vitamn D = C28H43OH vitamn E (alfa tokoferol) = C29H50 vitamn E (beta tokoferol) = C28H48O2 vitamn K = C31H46O2

Oddlen vitamn v jtrech neme pracovat s vitamny jako s hotovmi substancemi. Tak tedy ltkov vmna potravin nefunguje. Hmota kadho vitamnu v gramech je nepatrn, take jen podivuhodn, computeru podobn systm v naem tle, pracujc nanejv zhadnm zpsobem, me ovlivnit 70 - 100 kilogramov tlo. Napklad pl kilogramu bann. obsahuje prmrn mn ne 1/4 miligramu vitamnu B (thiaminu) a jen asi 0,29 miligramu riboflavinu. Ujasnme si, e pl kilogramu je 500.000 miligram! Pl kilogramu kvtku m jen asi pl miligramu thiaminu a pl miligramu riboflavinu. Jme-li pevn syrovou zeleninu, ovoce, oechy, naklen semena a pijeme erstv vytlaen vy, meme zskat vechny vitamny, kter tlo potebuje. Nikdy jsem neuval dn vitamny v tabletkch, protoe vechno, co potebuje moje tlo, zskv zmnnou stravou a udrovnm tlustho steva v istot. Nikdy jsem u sebe nezjistil nedostatek vitamn. Pro? Protoe molekuly, kter potebuj moje jtra, aby vyrobila vitamny, kter zase potebuje moje tlo, pijmm syrovou stravou a vami. Kdy jsem byl mlad mu a pedtm, ne jsem ml dnen vdomosti, jedl jsem to, co j vtina Skot: porridge (kae z ovesnch vloek) s mlkem a cukrem, mnoho krobovch produkt a keks. To vedlo k porue jater a ta patin reagovala. Pit mnostv karotkov vy bylo odmnno uzdravenm. V kombinaci s mm ucpanm tlustm stevem dolo pi detoxikaci ke lutmu zbarven ke (nikoliv ke loutence!), kter se bhem nkolika msc ztratilo a moje ke vypadala lip, ne kdykoliv ped tm. Pekvapuje vs jet, e se snam t m nejpesnji podle zkon prody? Jednm z dleitch kol jater je vroba lui, kter se skladuje ve lunku a je podle poteby odevzdvna do dvanctnku (druhho aludku) a to tehdy, jakmile vrtnk propust ze aludku st natrven potravinov kae. Funkc lui se budeme zabvat v pt kapitole. Zde jen poznmka, e se lu podl na trven a absorpci tuk. Dal lohou jater je brnit tvorb sraenin v krvi. K tomu elu vyrb vitamn K a mli byste ocenit prci, kter je spojen se sestavenm jedn molekuly vitamnu K. Mus se sjednotit 31 atom uhlku, 46 atom vodku a 2 atomy kyslku. A takovch molekul jsou poteba tisce, aby se zabrnilo sren va krve! To pesahuje hranice na pedstavivosti! Starejte se o sprvnou vivu vaeho tla, udrujte sv tlust stevo ist a jtra se postaraj o vs. Dal funkce jater jsou spojeny s ltkovou vmnou tuk a blkovin. Jtra jsou detoxikan orgn a reservor krve. Rozkldaj hemoglobin (krevn barvivo) ervench krvinek, kter splnily svoji lohu a ukldaj m, elezo a jin stopov prvky, aby byly okamit k dispozici. Zachzejte se svmi jtry peliv. Pokod-li se nenapraviteln, spje vae tlo ke konci a muste ho navdy opustit. Je proto tak kodliv a nebezpen nestarat se o tlust stevo. Jeho patn stav (nap. ptomnost parazit) ovlivuje negativn tlesn funkce - tedy i funkci jater - a tm je spolupinou mnoha nemoc a pot. Proto nechybme, jestlie si jednou do roka nechme udlat vplach tlustho steva a to tak dlouho, dokud nae tlo ije a zvlt pak tehdy, jestlie se stravujeme chybnm zpsobem, ivme se obvyklmi potravinami pipravenmi obvyklm zpsobem.

Strana 30

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

LUNK (vesica fellea)

lunk je vek bramborovitho tvaru, uloen na spodn ploe jater, slou jako zsobnk lui, kterou produkuj jtra. lunk je dleitm elementem v zavacm procesu a pracuje hlavn pi trven tuk. Podporuje zavac pochody tm, e emulgac tuk neutralizuje kyselou potravinovou kai pichzejc ze aludku do dvanctnku. Podporuje tak peristaltiku (pohyb steva) a absorpci vivnch ltek tm, e pomh zabraovat hnilob. lu obsahuje luov barviva cholesterol a hlavn kyseliny luov a to primrn, voln, kter se tvo v jtrech (nap. kyselina cholov) a kyseliny sekundrn (nap. desoxycholov), kter vznikaj ve stev z kyselin primrnch psobenm bakteri. Nejsou to kyseliny voln, ale spojen s glycerinem nebo taurinem; ke spojen dochz pi tpen blkovin. Cholesterol je bl mastn substance bez chuti a zpachu, kter je bohat ptomn v nervov tkni, ale i ve lui a tm i ve luovch kamenech. Vyskytuje se spolen s lecitinem, co poukazuje na jejich fysiologickou funkci.

Ml bych zde trochu odboit od tmatu a zmnit se o zajmavch vsledcch pi pouit odvaru svzele syiovho (galium verum). Jm se toti daj rozpustit luov a ledvinov kameny luov kamnek o prmru 10 mm se ve zkumavce zalije jednou plnou ajovou likou svzele, kter se pedtm spail horkou vodou. Do 48 hodin nen po kamnku ani pamtky To bylo mnohokrt se stejnm vsledkem opakovno a vedlo to k zvru, e je mon pitm aje ze svzele syiovho (3 - 4x denn), ve spojitosti se stevnmi vplachy, rozpustit luov kamnky a hlavn vyistit hlavn luovod. lunk je dleitm orgnem naeho tla a jeho odnt vede k poruchm trven. SLINIVKA BIN (pancreas) Slinivka bin je podlouhl, zk lza se zevn a vnitn sekrec. Je uloen mezi slezinou a ohbm dvanctnku. Jej hlavn vvod st spolen se luovodem do dvanctnku. Sloenm se podob slinnm lzm v dutin stn. Slinivka je jedna z nejaktivnjch lz v tle. Vechno co prochz tenkm stevem potebuje ke trven nkolik v, kter produkuje a dodv slinivka. Pankreatick va obsahuje trvc enzymy a m zsaditou (alkalickou) reakci. Poskytuje optimln pedpoklady pro sprvnou funkci trvcch enzym, aby mohly svoji funkci v tenkm stev splnit. Asi uprosted slinivky bin je uloena skupina lz s vnitn sekrec, nazvan Langerhansovmi ostrvky, kter produkuj inzuln regulujc metabolizmus cukru (hladina cukru v krvi) a ostatnch uhlovodan. Je-li tlo zaplaveno toxickmi ltkami a tlust stevo zateno hnilobou a kvaenm, je tvorba inzulnu ztena a znemonna a vede k nesnenlivosti cukr. Za takovch okolnost se zvyuje mnostv cukru v krvi, kter se zane vyluovat mo. Dochz k cukrovce, diabetu. Mnohm takto postienm lidem se podailo vysadit synthetick inzuln, jestlie se podrobili stevnm vplachm a peli na stravu s pevahou erstv, syrov zeleniny, pili zeleninov a ovocn vy, jedli oechy a naklen semena. Zjistili, e je velmi uiten pt denn a litr zeleninov vy z karotky, celeru a rikov kapusty (viz tak knihu Normana W. Walkera: erstv ovocn a zeleninov vy). Slinivka bin je velmi dleit lza naeho tla a mli bychom ji vnovat veker respekt, kter si zasluhuje, chceme-li doshnout vestrannho, dynamickho zdrav. Pitom musme zat tlustm stevem. Nen to podivn, e my lid se musme nejprve zhroutit, ne si zaneme vmat moudrosti, kterou ns Stvoitel vybavil. Povinnost lovka by se dala ct jednou vtou asi takto: mus poznat pravdu, aby dlal co je sprvn.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 31

SLEZINA (lien) Slezina je umstna pod levm obloukem ebernm. Je fixovna vazivovmi pruhy k aludku a lev ledvin. Jej kehk, prokrven tk se nazv pulpa. Slezina me svj objem mrn zvtovat nebo zmenovat, bhem zavacho procesu se zvtuje. Je jakmsi krevnm filtrem. K jejm kolm pat odstraovn opotebovanch ervench krvinek, bakteri a jinch odpadovch ltek z krve. Mimoto produkuje protiltky. Po othotnn a bhem vvoje ftu (lidsk organizmus od potku 3. msce po oplozen a do porodu; embryo) produkuje krevn buky, skladuje je a odevzdv podle poteby do krve. Pravdpodobn nejsou jet vechny funkce sleziny znm, ale jedno je jist - nen zbytenm orgnem jak se dve myslelo. Je tak nesporn, e zcpa m negativn vliv na slezinu. Poruchy tlustho steva zpsobuj toxmii celho organizmu, tedy i sleziny. Abychom ji udreli v co mon nejlepm stavu, jsou stevn vplachy - alespo jednou za rok - na mst. Rozdl mezi jednoduchm a vysokm nlevem spov v dlce pouit rektln trubice. Zakoupme-li si vybaven potebn k proveden nlevu je u toho krtk, tvrd rourka z gumy nebo uml hmoty. K vysokmu nlevu pouvme vak rektln rourky 75 cm dlouh, z mkk, ohebn, kvalitn gumy, kter se napoj na krtkou tuhou rourku od klystru. Namaeme-li dlouhou rektln rourku pslunm kluznm gelem, d se lehce zavst do konenku. Klystrovou ndobu jsme ji ped tm naplnili vlanou vodou. Jakmile je sestupn trank nkolika nlevy vyitn, meme rektln rourku posunout o 5 a 8 cm, a se dostaneme do pnho tranku. Tmto zpsobem se d uspokojiv provst vysok nlev.

ERVOVIT VBEK (apendix)

Obrame se k prav stran. Jestlie postupujeme podl slepho steva dostvme se k apendixu, zvanho tak ervovit vbek. Jeho dlka je asi 7,5 cm, ale me se pohybovat od 2,5 a do 15 a vce centimetr. Lumen (vnitek trubicovho orgnu) apendixu je vystln sliznic a nespoetn velkm mnostvm lzek. ervovit vbek st pmo do slepho steva. Apendix je kontrolovn hypotalamem, kter je, mimo jin, poven i ochranou lidskho tla. Apendix je orgn, lpe eeno lza, kter se t jen zlomku zjmu a pozornosti, ne kterou si zasluhuje. Stvoitel vdl, pro ho umstil prv na tomto mst. Vimnte si vyobrazen apendixu v tto kapitole, kter ukazuje nespoetn lzky. Pro myslte, e se Stvoitel rozhodl umstit apendix prv tam kde je? Dovolte mi to vysvtlit. Apendix produkuje antibakteriln tekutinu, kterou odevzdv do slepho steva, ale jen tenkrt, jestlie Bauhinskou chlopn z tenkho steva pijdou odpadov ltky, pedstavujc potenciln nebezpe pro zdrav lovka.

V mm medicnskm slovnku je u apendixu jen tato jednoduch poznmka mal ervovit vbek, kter vynv ze slepho steva. Ve skutenosti je apendix vlastn strce na vi, jinak eeno v prvn obrann linii na tom mst, kam pichz potravinov kae opoutjc tenk stevo. Je-li apendix v dobrm stavu a zdrav, bd a odevzdv antibakteriln tekutinu do slepho steva, aby neutralizoval vechny zbytky potravy, kter by mohly ruit dokonal vylouen odpadovch ltek na cest 1,5 metru dlouhm tlustm stevem. Byla-li poita potrava nevhodn nebo jedovat, je pirozen i potravinov kae, kter prochz Bauhinskou chlopn do tlustho steva, nevhodn a jedovat - a mus bt neutralizovna. Nevnujeme-li tlustmu stevu pozornost, kterou potebuje, aby se zbavovalo pravideln odpadovch ltek, stagnuje potravinov kae mezi jinm i ve slepm stev, a zane kvasit a zahnvat. Jestlie zstv v tlustm stev pli mnoho odpadu, mus apendix pracovat

Strana 32

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

pesas, unav se chudek a nakonec onemocn, zant se. Tento stav se nazv apendicitida. Jakmile stav zntu doshne uritho stupn, dochz k perforaci. Zjistil jsem, e stevn vplachy a vysok nlevy jsou nejlep metodou jak udret tlust stevo a apendix zdravm. (U akutnho binho onemocnn volejte vdy naped lkae, akutn znt slepho steva je velmi nebezpen a me skonit i smrt). Ped mnoha lty pracovala u mne jedna mlad ena. Jednoho dne zatelefonovala, e pijde asi o 2 hodiny pozdji do zamstnn. Kdy pila, vysvtlila pinu zpodn. Asi ve dv hodiny v noci ji vzbudil nek jejho 14-ti letho bratra cel dm. Ml bolesti v pravm boku, pro maminku to byly znmky apendicitidy a zavolala lkae. Ten diagnzu potvrdil a objednal sanitku k odvozu do nemocnice. Jakmile lka odeel, pinesla sestra nemocnho (moje sekretka) svj klystr a provdla nemocnmu bratrovi kadou pl hodinu vysok nlev. Kdy se konen sanitka dostavila a lka vyetil nemocnho, nenael dn dvod pro by ml bt transportovn do nemocnice. Pobyl si den v posteli a na druh den el do koly. Bohuel nezni antibakteriln sekret apendixu ani parazity, ani jejich vajka. Za pznivch podmnek se me ve slepm stev uhnzdit a rozmnoovat i kolonie erv. Konec slepho steva dostane pak asto tvar psmene V, kter je na rentgenovm snmku patrn. Kad porucha apendixu nebo jeho funkce, je bezprostednm dsledkem toxickch zbytk jdel, kter pichzej z tenkho steva jestlie je nae viva nesprvn. Nesprvn viva se stane zvykem jestlie se nechme vst chut k jdlu - k jdelnmu stolu, do ledniky nebo do kavrny. Tomuto prbhu vc nememe tak dlouho ujt, dokud jme, abychom uspokojili nae chuov pohrky a neptme se co potebuje moje tlo? Velmi mn t, e je neustl poptvka po mch knihch jako Omldnte, Zdrav & salt nebo erstv ovocn a zeleninov vy - a to dnes vc ne kdy jindy. Tisce dopis, kter jsem obdrel, potvrzuj skutenost, e Walkerv program, jak se v knihch nazv, pomohl a inkoval u kadho, kdo se podle nho dil. Neberte to jako reklamu na moje knihy, ale jako odpov na otzku mnoha lid, kte se ptaj co mohu udlat, abych se zbavil nemoc? Jestlie jste i vy doshli tmto programem zlepen svch pot, napite nm o tom: na e-mail: sk2@volny.cz Strun eeno byste mli: jst tolik syrov stravy jak je jen mono, pt erstv pipraven ovocn a zeleninov vy, pt aspo litr destilovan vody denn a nezapomenout jednou a dvakrt za rok na stevn vplachy - a to po cel ivot. V apendix a cel vae tlo to ocen - mete zabrnit nepjemn period pedasn senility a doshnout pjemnho st ve zdrav. Neohlejte se nazpt! Vnujte pohled ptomnosti a budoucnosti. Minulost jsou djiny, vae budoucnost le ped vmi - snate se ji udlat hodnou ivota. Posledn slovo: Nenechejte si lehkomysln odstranit apendix. Bylo by to jako byste zaezali slepici, kter sn zlat vajka. Jestlie vm byl apendix ji vyoperovn, potom se starejte jet pelivji o vai vivu a o vae tlust stevo.

NADLEDVINKY (glandula suprarenalis) Nadledvinky sed jako epiky na hornm plu ledvin. Kad se skld ze dvou rozdlnch funknch celk, a to den (medula) a kry (kortex). De pochz z nervov tkn a je spojena sympatickm nervovm systmem s tlem. Vyluuje hormon epinefrin. Nadledvinky jsou bohatji zsobeny krv ne vechny ostatn orgny tto velikosti - s vjimkou snad ttn lzy. Kra nadledvin je se svmi hormony ivotn dleit. Nastane-li jednou nedostatek tchto hormon, nsleduje porucha vodnho a elektrolytovho hospodstv v tle. Tyto hormony se podl ve velkm rozsahu na metabolizmu blkovin, tuk a uhlovodan. Emocionln vzruen, intenzivn svalov innost, chlad, bolest a ok jsou stresov situace, kter me tlo zvldnout pomoc tchto hormon. Pi nedostatku hormon se zmen tak odolnost tla proti infekcm. Synteticky vyroben prepart Kortison zesiluje inek tchto hormon a ukzal se v mnoha ppadech innm. Jeho vedlej inky jsou vak asto kodliv. J bych pravdpodobn svoje tlo kortisonu nepropjil. Kra nadledvinek je kontrolovna hypofzou (podvskem mozkovm), ale existuj tak koly pi kterch lzy spolupracuj. Co negativn ovlivn jednu lzu, m stejn inek na lzu druhou. Vzhledem k umstn nadledvinek ovlivn je automaticky poruchy ledvin, ale daleko vt vliv m kvaen a zahnvn v tlustm stev jak na nadledviny, tak na hypofzu. patn stav tlustho steva kod celmu tlu, tedy i lzm. Jak jsme ji shora ekli produkuje de nadledvinek hormon epinefrin. I tento byl syntheticky vyroben a indikovnm do krve, zrychluje srden innost a zuuje cvy, m dochz ke zven krevnho tlaku. Vyvol tak uvolnn cukru z jater a tm zvednut jeho hladiny v krvi. Nadledvinky vyluuj tak hormon adrenalin, kter se tak nepatrn li od epinefrinu, e je zajmav se podvat na jejich vzorce. Epinefrin se skld z C10H13NO3 a H2O, zatm co vzorec pro adrenalin zn C9H13NO3. Vimnte si, e epinefrin m jen o jeden atom uhlku vc ne adrenalin. Oba maj vce mn stejn inek na organizmus. Vstknou-li se tyto hormony do kanlu ptenho, je krevn tlak ji pi vytaen jehly o 100 % vy.
KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 33

V laboratornch pokusech se odr stimulujc inek extraktu nadledvin na sympatick nervstvo i na svalech, kter jsou tmto nervovm systmem zsobeny. Pli mnoho stresu v naem zamstnn nebo vbec ve vech oblastech naeho ivota, vede obyejn k nadmrn produkci adrenalinu, co jet zvyuje nervov napt. U Addisonovy choroby (chronick nedostatenost nadledvinek) nevede vstknut adrenalinu k trvalmu vsledku, hormon ztrc brzy na svm inku. U choroby s tolika pznaky je to pochopiteln: velk bytek na vze, progresivn chudokrevnost, nzk krevn tlak, aluden a stevn pote, extremn slabost a tmav zbarven ke. Pesto, e se jedn o chronick, velmi zvan onemocnn, znm pacienty, kte se rozhodli k drastickmu oistnmu programu, protoe povaovali vechno ostatn ji za bezpedmtn. Zkusili stevn vplachy asto po del dobu ne 6 tdn a erstv vy z ovoce a zeleniny, stejn jako bohat syrovou zeleninu a ovoce, oechy a naklen semena. Cel tento program se ukzal bt velmi uitenm. Konec konc nen pochyby o tom, e pirozen vyuit sekrece nadledvin tlem, slou clm prody, udret krev istou a aktivn za pedpokladu, e lovk k tomu pispje istotou tla a sprvnou vivou. Svalov tonus (klidov napt) je na sekreci nadledvinek zvisl, bez n je svalov slabost nevyhnuteln. Sekrety nadledvinek jsou ivotn dleit tak pro svoji neutralizan innost na jedy vznikajc pi ltkov vmn. Nadledviny maj jednoznan siln vliv na rozmnoovac orgny. Nadmrn sexuln cht m negativn vliv na nadledviny a asto to vede k sexulnmu zmatku. Je moudr, jak ducha tak i tlo udrovat v istot.

Strana 34

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

9. kapitola Rozmnoovac orgny a jejich vliv na tlust stevo


Pohlavn orgny jsou tak rozmnoovacmi orgny. Veobecn je uvn tchto orgn a pe o n po strnce tlesn i duevn pekryto smysly. Kad druh m zcela normln a pirozenou lohu se rozmnoovat, aby nevymel. Pehnan pouvn nebo zneuvn tchto orgn je asto zodpovdn za mnoh choroby. Chu je v kad form a po kad strnce ten nejzludnj neptel lovka. Hlad je touha tla po potrav; ale nadmrn chu se stane bemenem, vedoucm obyejn k tkm a nepedvdanm nemocem, zvlt kdy j holdujeme pehnan. Jestlie mluvme o chuti, potom je dleit vdt, jak inek m potrava na tlo. Nadmrn uvn ostrho koen vede k pedrdnosti zavacho systmu, kter ovlivn ledviny a pohlavn orgny Pliv pep stimuluje pohlavn orgny stejn jako nadmrn konzum masa. Jeden znm docent ze zdravotnictv, kter byl pyn na stavbu svho tla a munou slu a kter cel ivot jedl mnoho masa, prohlsil ped mnoha lety, e Walkerv program by mohl mt njak pednosti. Zkusil to s tmto programem asi dva roky; potom se vak vrtil ke svm zvyklostem v jdle a tvrdil, e program zlepil skuten jeho zdravotn stav, ale oslabil jeho pohlavnho chte. Vechno, co dodme naemu tlu a co podporuje sexuln chtn a aktivitu, me mt negativn, degenerujc inek na tk a buky mozkov. Veobecn eeno me to vst k abnormalitm. MUSK ORGNY: VARLE (testis)

Varle je musk pohlavn lza, kter odpovd enskmu vajenku. Produkuje spermie, kter maj za kol oplodnit vajko. Spermie je proti vajku velmi mal. Protoe je ivm organismem, je schopna samostatnho pohybu, kterm se pibliuje nebo vnik do vajka. Podvte-li se na obrzek s prezem pnevn krajiny, uvidte jak blzko je uloen prostata (pedstojn lza) u konenku a pochopte, jak dleit jsou stevn vplachy, kter zabrauj stagnaci stolice a jinch odpadovch ltek v konenku. Ucpn tlustho steva v tto oblasti me tlakem na prostatu vyvolat prostatick pote, nebo pote varlat. Napad mn ppad jednoho italskho dlnka, jeho varlata byla zvten tm do velikosti me na rugby a jeho prostata byla zancen. Toto onemocnn mlo bezpochyby spojitost s lahodnmi pizzami, kter mu pipravovala jeho pan a kter bohat zapjel vnem. Ml strach jt k lkai, protoe se bl operace, kter postihla jeho pbuznho se stejnm onemocnnm. Protoe mluvm italsky, mohl jsem ho pesvdit o nutnosti stevnch vplach. Za dva nebo ti msce piel spontnn zase ke mn a vyadoval dal tucet vplach. Asi za 18 msc byla jeho varlata tm normln

a prostatick pote zmizely. PROSTATA (lza pedstojn) Slovo prostata je anatomick odborn vraz, odvozen od eckho slova prostates, kter znamen pedstaven, pednosta. Prostata, kter u mue le mezi konenkem a krkem moovho mche, je sloen sten ze svaloviny a sten ze lzy Produkuje hust, mazlav sekret, kter odevzdv do moov roury vvody umstnmi na jej spodin. Moovou rourou se jednak odvd mo z moovho mche a jednak slou pohlavnm elm. Uloen prostaty mezi moovm mchem a konenkem by mlo nutit mue dbt na to, co tlu dodv. Mezi kvascmi a hnijcmi odpady v tlustm stev na jedn stran a mnohmi kodlivmi substancemi, kter se dostvaj do ledvin a moovho mche, na stran druh, nachzej dv nemoci - znt a rakovina - kterm prostata asto padne za ob, perfektn ivnou pdu. Znt me tak zit moovou rouru, e se moen stane bolestivm. Pi zhoren tohoto stavu nejde moov mch nkdy vbec vyprzdnit. Mluvme o prostatitid.
KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 35

Nedbme-li na vnitn istotu, me bt prostata napadena i rakovinou. Hnv, stres, starosti, zlost, strach a mnoho jinch podobnch stav dlaj nejen prostatu nchylnj k nemocem. Mli jsme jednoho mladho ptele, otce t dt, bylo mu nco pes ticet, kter ml neustle strach, e neuiv rodinu. Pracoval a pli tce, bez pestvek. Svj strach ukrval ped ostatnmi, hlavn ped svoj enou. Staral se v mezch monost o sprvnou vivu a i sebe. Zbyten. Jeho prostata se zantila a dostal rakovinu. ena ho pinutila - proti jeho vli - jt do nemocnice, kterou opustil na cest k vnmu odpoinku. Podle lka zemel na rakovinu, podle mne na svj negativn duevn postoj. Jak pravdiv je ren lovk je takov, jak mysl! Stevn vplachy jsou pro prostatu prvn obrannou lini, protoe brn hromadn odpadovch ltek v tlustm stev a tm jeho ucpn. Je to pli zvan tma, ne abychom se jm zabvali jen povrchn. Nedovedeme si ani pedstavit fatln dsledky nemoc, kter se mohou objevit, nedoshneme-li mt pravidelnou stolici. Tato houevnatost nen dn fanatismus, je dobr a rozumn. Zanedbme-li tuto zleitost a doshneme bodu od kterho nen nvratu, potom je pozd si pt ...ml jsem bt tenkrt pozornjm. Nedostaten prevence me bt osudnou. ENSK ORGNY: DLOHA (uterus)

Dloha je ensk rozmnoovac orgn. Je vak vc ne toto; ena m s n toti celoivotn asto takov problmy, kter mohou ovlivnit celou domcnost a okol - a asto to tak in. Veobecn nekon u neprovdan eny tyto problmy nikdy; u provdan eny se tyto problmy zmnohonsob! Snad ta nejmn znm pina velkch problm u en vyerpanost (stl nava, neschopnost dohnat nedostaten spnek) je ztrta mandl. Tato skutenost se veobecn neuznv, ale potvrzuje se denn jako sprvn. Pesto vystavujeme dti a asto i dospl nesmysln ztrt tchto malch dleitch orgn, kter m ruiv inek na cel ivot lovka. A nemyslete si, e mui jsou odolnj proti tmto nsledkm ne eny. Jak jsem ji v pedchozch kapitolch vysvtlil, je jen velmi zdka nutn mandle odstranit. Zant-li se, je to jen varovn, e je v tle mnoho toxin, se ktermi si tlo - bez nsledk - nedovede poradit. Msto odstrann mandl by pomohla zlikvidovat toxmii, kter se projevila nemocnmi mandlemi, ada stevnch vplach.

ena, kter byly odstranny mandle a kter m est dt, u kterch byly mandle tak odstranny, m estkrt vc problm toti sv a svch dt. Bezpodmnen si pette destou kapitolu Vazivo a vitamn C. Dloha je dut, neprov orgn, tvaru hruky s tlustou svalnatou stnou. Ped n le moov mch a za n esovit klika (colon sigmoideum) tlustho steva (st sestupnho tranku ped konenkem). Podvejte se na ob vyobrazen tlustho steva a sice na kresbu normlnho steva a tlustho steva naplnnho a ucpanho rozkldajcm se odpadem (viz diagram Lba tlustho steva). Pedstavte si, jak je dloha utlaovna mezi fekliemi naplnnm tlustm stevem zezadu a vpedu z nedostatku asu na prasknut naplnnm moovm mchem! Pekvapuje vs, e je tolik ppad vyhezl dlohy? Spe pekvapuje, e se neobjev nco zvanjho - napklad rakovina. Dlon dutina m tvar trojhelnku a je na pedn a zadn stran zplotl. Zobrazen ukazuje prez enskou pnv. Graficky je v centru znzornn dlouh dloha s tlustm stevem vpravo nahoe a klikou tenkho steva pod nm. Vpravo pod dlohou vidme podln ez konenkem, pesn nad dolnm sekem konenku je vagna (pochva), tm paraleln vpedu probh moov roura, kter vychz z moovho mche uloenho pod dlohou. Esovit klika tlustho steva a konenku jsou na obrzku mrn rozedmut nahromadnmi zbytky po nedokonalm vyprzdnn. K tomu si jet pedstavte, e v moov mch je a po okraj pln a vy nemte monost jej okamit vyprzdnit. Co se stane s dlohou? Jste-li nhodou v jinm stavu - co to mus bt za utrpen pro dt, kter se ve vs vyvj?! Je zcela neschopn nco podniknout a mus trpliv ekat a se narod, mon s tlesnou nebo duevn vadou.

Strana 36

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

Co za enormn zodpovdnost je bt thotnou! Nemli byste z ohledu na sebe a z lsky k svmu dtti udrovat svoje tlust stevo v co nejlep mon istot? Jak toho nejlp doshnete? Zcela urit ne projmadlem! Stevnmi vplachy je ta jedin, logick a moudr odpov. ena by mla v kadm stdiu svho ivota myslet na prevenci. I neprovdan ena mus peovat o to, aby jej orgny perfektn pracovaly. Mus se nauit na pklad zahnt kad pval zlosti a brt vci tak jak pijdou a myslet si, e vechno patn by mohlo bt jet hor. Vysthejte se bt rlivmi, zlostnmi a pomstychtivmi a odhote vechny negativn mylenky do odpadovho koe - kam tak pat! Neobviujte nikoho na svt, krom EVY, e jedla zakzan ovoce. Bute astn, vesel a naden. To pomh! Ml bych pipojit nkolik slov o kodlivm kouen, ktermu propadlo tolik en. Jestlie si myslte, e kouen je ik, jste blznivj ne blzniv. Jestlie si myslte, e kouen ukliduje nervy, nalzte se na pokraji slabomyslnosti. Ten nejkodlivj nvyk, ktermu me ena propadnout, je kouen. Stane se zvislou na nikotinu. Pro je to tak nebezpen? Protoe ena potebuje istou krev a jedinm zdrojem ivota krve je vzduch, kter vdechujeme do plic. Krev odejme ze vzduchu kyslk k viv a oist bunk a tkn tla. Tabkov kou ucpe mal vzduchov vky v plicch a znemon jim pln vyuit istho vzduchu. Stejn jak je nemon kouit a neinhalovat, tak je nemon dchat erstv vzduch v zakouen mstnosti. I pro tlo nekuka m vdechovn vzduchu otrvenho cigaretovm kouem stejn zhoubn inek. Kdyby tak eny mohly nahldnout do uzavenho oddlen nkter z klinik specializovanch na len rakoviny! Uvidly by mue a eny bez nos, st nebo poloviny oblieje ... Tak tedy, mil sestry, pokraujte dl a kute podle libosti! Mimoto m kouen u en pm vliv na rozmnoovac orgny a vede asto k pedasnmu klimakteriu (pechodu) spojenmu s obtemi. Vechno, co naruuje chod prody, ovlivuje negativn kvalitu ivota. Jestlie se zanedbv vasn vyprazdovn moovho mche a jestlie je tlust stevo peplnno kvascmi a zahnvajcmi ltkami, vede to obyejn k menstruanm potm, ktermi trp spousta en a dvek. I zde vm mohou vplachy steva uetit mnoho nepjemnost.

MLN LZA

Mln lzy u en maj bezprostedn spojen a vztah k rozmnoovacm orgnm. Jet s vt dleitost se podl na funkcch ostatnch lz, nap. hypofzy, pttnch tlsek, nadledvinek a pirozen vajenk. Vliv mln lzy na mandle je obrovsk. Tento regulujc a vyrovnvajc inek ovlivuje zdrav a pohodu celho organizmu, duevn a emocionln oblasti dennho ivota eny. Kdy se pipust, aby se ve vydutch tlustho, steva, stojcch ve spojen s mlnmi lzami, nahromadily hnijc feklie, mus se potat s tm e mln lza hls tento stav ostatnm lzm a dochz k nevysvtliteln porue, kter dl enu labiln a nladovou.

T-li se ena pevnmu zdrav, jsou jej intuitivn schopnosti siln a bdl. Jestlie se vak tlust stevo po cel ivot zanedbv, ml se ty nejlep instinkty a postien osoba m sklon k sebeltosti. Jak jsme si ekli v jedn z pedchozch kapitol panuje hypofza nad nervstvem. asto jsem vidl na rentgenovm snmku tlustho steva, e sice vak slepho steva, majc vztah k hypofze se zdl bt v podku, ale e vdu tlustho steva, majc spojen s mlnou lzou, vykazovala zmny. To se odrelo u en v nervznch nladch, kter se normalizovaly po stevnch vplach. Mln lzy maj co do inn s menstruanm cyklem. Nepravidelnosti v tto oblasti maj asto spojen se zcpou. Obrzek, nakreslen podle rentgenovho snmku 36 let eny ukazuje, jak vn me bt naruena rovnovha a pravidelnost enskho tla. Vimnte si u tohoto zvltnho ppadu. V formy dolnho konce vzestupnho tranku, kter ukazuje na parazity Dle si vimnte, jak je druh konec tlustho steva - konenk - peplnn odpady To je dkazem, e tato ena pli asto nensledovala voln svho steva. Mimoto vidme, e vha tto masy musela zpsobit kody na dloze a moovm mchi. Dsledkem jsou asto menstruan poruchy.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 37

Sta kdy mui neudruj svoje tlust stevo v istot a staraj se tm o rozedmut konenk, kter se jim za to odmn prostatickmi potemi. Avak ena, ta m daleko vc rozmanitch problm, kterm by mla a mus elit, aby se vyvarovala pot. Nesm vs ani napadnout povaovat nahodil a velijakm zpsobem proveden stevn vplachy za univerzln lk. Od toho jste daleko vzdleni. Nestarte-li se o to, co vaemu tlu dodvte, potom byste se mli skuten nad sebou zapemlet. Doporuuji pro zatek moji knihu Zdrav & salt, kter obsahuje pklady mch vlastnch jdel, o kterch tisce lid kadho vku napsalo, e obrtila jejich ivot k lepmu. Ale i jin dleit hledisko je nutno respektovat a to duevn strnku naeho dennho ivota. Pozorujte svdomit vai dui, studujte svoje nlady, ute se kontrolovat vae mylenky. A u podniknete cokoliv, nepikloujte se k njakm filozofim, kter nejsou myleny pro ns, zpadn civilizaci. Jejich pomjiv sliby - a musm hlavn oslovit vchodn kulty - pli asto zpsobuj, e obti ztrcej smysl pro realitu, kter potebujeme, jestlie chceme t v tomto svt v duevn rovnovze. Nemluvm nezasvcen, ale na zklad dlouholetch studi prakticky vech kult a nboenstv, kter dnes pevldaj. Je mn jasn, e tato rada je bezpedmtn pro lidi, kte jsou marnmi oekvnmi, plnmi fantazie tak ovlivnni doktrnou, e se dostvaj do stavu podobnmu bezvdom nebo spnku, pro kter nae tlo a due nejsou stvoeny. Je to nebezpen hra s rozumem, kter zatahuje do osidel vechny, kte nejsou schopni samostatn myslet. Celoivotn vzkumy mn ukzaly, e Bh stvoil kadho z ns k uritmu elu; je na ns, tento el najt. Protoe nememe dostat odpov z nieho, byla nm dna bible, neomyln slovo Bo, jako nvod. Studujte ji. ABNORMLN TLUST STEVO 36-LET ENY Podle rentgenovho snmku jedn pacientky Poznmka: pacientka byla typick konzument masa a krobovch produkt. Takov tlust stevo je vce mn charakteristick pro lidi se smenou stravou, mnostvm masa a krobovch produkt.

Vsledek vyeten moe. Moovina: 3,1g na 1000 cm3 (normln: 30-35 g). Krystalky kyseliny avelov: nespoitateln (znmka konzumace vaenho pentu a. rebarbory; syrov pent tyto krystalky nezanech). Pevn ltky celkov: 80,6 g na 1000 cm3 (normln: 40-50 g, dkaz nedostaten funkce ledvin pi konzumaci piva, vna a jinch alkoholickch npoj) Vyeten stolice: mnoho krobovch zrn, Gram-pozitivn bakterie: 20 % (normln.: 35 %); Gram-negativn bakterie: 80 % (Normln..: 65 %). Bacillus acidophilus: nezjistiteln. Bacillus coli: nespoetn.

Strana 38

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

10. kapitola Filtrovac a vyluovac systm


LEDVINY Mme dv ledviny; kter jsou uloeny v prav a lev bedern krajin, piblin ve vi 12. ebra. Vzhledem k velikosti jater, le prav ledvina ne. Jsou asi 12 cm dlouh, 6 cm irok a 3 cm tlust. Struktura ledvin je velmi komplexn a tato kniha nen mstem, kde by se mlo zachzet do detail. Jsou vyluovacmi orgny pro tekut odpadov ltky a prce, kterou vykonvaj je asn. Bez vjimky kad buka v tle potebuje potravu, aby zstala na ivu a mohla pro ns pracovat. Kad buka me sama asimilovat a v prbhu tto innosti mus tak vyluovat odpadov ltky. Tento odpad je sloen z produkt ltkov vmny. Ltkov vmna je proces tvorby a likvidace bunk a tkn. K ltkov vmn pat chemick zmny v tknch a jejich ivch bukch, ktermi se vyrb energie pro jejich ivotn funkce. Pijm se nov materil k nhrad opotebovanch bunk. Ltkov vmna funguje dvoukolejn. V konstruktivn sti jde o tvorbu komplexn, iv protoplazmy z potravy. V destruktivn sti se rozkldaj a oxiduj sloky protoplazmy na jednoduch substance, pi em se uvoluje energie. Tyto budujc a bourajc pochody probhaj sice vedle sebe, ale kad z nich me zskat pevahu nad druhm a to vede k poruen rovnovhy. Pozorujeme-li proces ltkov vmny je zejm, e v pevaze odbourvajc fze dochz, kdy nedopejeme tknm ivou, organickou potravu. Pokrauje-li to a k pekroen hranice tolerance, vykl zaset toxmie (viz tak knihu Dr. J. Tildena Toxmi zanaj vechny choroby). Protoe buky a tkn tla spotebovvaj iviny a kyslk, vyrb pirozen tak odpad jako je kyslink uhliit, kter se s malm mnostvm vody vylou plcemi. Stejnm vyluovacm systmem se odstrauje voda a sekrety nkterch lz. Moov orgny se staraj o vyluovn tekutin, kter se oddl od produkt ltkov vmny Ledviny pln komplexn lohu odstraovn odpadovch ltek z krve ve form mooviny a kyseliny moov, kter vznikly pi zpracovn blkovin. Mimoto vychytvaj z krevnho a lymfatickho proudu vyazen, opotebovan minerlie a jin elementy, stejn jako vyuitou vodu. Ledviny mus splnit nejen shora jmenovan koly. Reguluj tak aktivity, kter probhaj v jejich okol, na pklad kvalitu a mnostv vody v tknch, osmotick procesy a rovnovhu kyselin. Ledviny produkuj sekret zvan renin, kter pechz do krve a je dopravovn tam, kde je nutn zit krevn cvy. Nedostaten innost ledvin se projevuje hromadnm odpadovch ltek v krvi, kter mly bt odstranny. Tento stav se nazv urmi a projevuje se mnoha symptomy, jako bolen hlavy, zvrat, zvracen, kee, zrakov pote, typicky zapchajc dech atd. Moov kameny vznikaj nahromadnm minerli a jinch element v dsledku poruchy ltkov vmny. Pispv k tomu tak konzumace potravin v nesprvn kombinaci. Ltkov vmna zavacho systmu nen sto tuto potravu zpracovat, odsunuje ji do krve k dalmu zpracovn do ledvin. Nejsou-li ani ledviny schopny tento odpad pefiltrovat a vylouit jako mo, me dojt k pozvoln tvorb kamnk. Stejn jak luov rozpoutj se ve zkumavce bhem dvou a ty dn i moov kameny, psobenm odvaru ze svzele syiovho (galium verum). Znalci bylinek doporuuj aj ze svzele pi podezen na tvorbu kamnk. Vae ledviny jsou nanejv cenn orgny, kter se mus pozorovat, protoe je ovlivuje stav tlustho steva. MOOV MCH Moov mch je lehce roztahovateln, sliznic potaen vak, uloen v mal pnvi ped konenkem. Dostv pravm a levm moovodem mo z ledvin, kterou as od asu odevzdv do moov roury otvorem opatenm svraem (prstencov sval). Mo je tekut produkt ltkov vmny, kter tlo odstrauje navenek. U zdravch je to ir, jantarov lut tekutina charakteristickho zpachu. Jeho prmrn hustota je 1,02, prmrn mnostv vylouen moi za 24 hodin in 1,5 litru. Z chemickho pohledu je mo vodn roztok mooviny, kreatininu a kyseliny moov s trochou kyseliny hippurov, kalcia (vpnk), chloru, magnzia (hok), fosft, kalia (draslk), natria (sodk), sulfation a zvltnch barviv Reakce moi (pH) se pohybuje mezi 5,5 8,0 a d se, mimo jin, ovlivnit i stravou pevn masit strava = reakce kysel, pevn rostlinn strava = reakce zsadit). Normln obsahuje mo 98 % vody a 4 % pevnch ltek. Denn se vylou mo prmrn asi 30 g mooviny, 1 - 2 g kreatininu, 0,75 g kyseliny moov a 16,5 g soli. Abnormln mo me obsahovat cukr (u cukrovky), albumin (nap. pi zntech), luov barviva (onemocnn jater) a krev (u raz, onemocnn ledvin a moovch cest).

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 39

Pi tch mnoha vyetench moe, kter jsem provedl, se jednoznan prozrazuje konzumace masa abnormlnm mnostvm kyseliny moov. Je nesporn, e si moov mch, nae ndoba na tekut produkty ltkov vmny, zasluhuje velkho respektu, protoe jejich analza ukazuje na pravdpodobn zvyklosti v jdle a pit. Blzkost moovho mche u sestupnho tranku a zvlt u esovit kliky a konenku, ho dl citlivm na kadou abnormalitu v ktermkoliv seku tlustho steva. Na tuto dleitou skutenost bychom mli myslet cel ivot. Ron stevn vplachy mly pro nae tene neocenitelnou hodnotu. Zamyslete se nad nedostatkem prozravosti v mnoha rodinch, kter zanedbvaj dtem vtpovat dleitost sprvn vivy a vnitn istoty? Neexistuje dn nhrada za zdrav. Choroba zan asto v tlustm stev; udrujte ho v istot a budete t dle a zdravji. Vyeten moe me jednoduchm zpsobem odhalit stav tlustho steva a celho tla. Mm vdy v zsob lakmusov papr, kter dostanete koupit tm v kad drogerii nebo lkrn. Kdy se navlh mo asi 2,5 cm tohoto prouku, uke papr stupe kyselosti od pH 5 do pH 6 a to je v mezch normy. Kdy ukazuje barva hodnotu 6,5 a vc, je to znmka alkalick (zsadit) moi. Neposuzujte vak acido-bazickou hodnotu podle jednoho vymoen, protoe hodnoty se mohou bhem 1 - 2 hodin mnit. Chcete-li mt zhodnocen vaeho zdravotnho stavu, vyhledejte lkae nebo kvalifikovanho terapeuta. Sta man mli jedno motto:

Verbum sat sapientis,


co znamen

Moudrmu sta jedno slovo.

Strana 40

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

11. kapitola Vazivo a vitamn C


Stevn vplachy nejsou v dnm ppad velkem. Odpadov ltky, kter se pirozenm zpsobem shromauj v tlustm stev a kterm se dovoluje zstat zde dle ne je nutn, podlhaj, podle prodnch zkon, kvaen a hnilob. Zanedbme-li udrovat tlust stevo v istot, vytvo se v nm rodn ivn pda pro patologick (nemoc zpsobujc) bakterie, pedchdce pot a nemoc. Jak je udno na diagramu o lb tlustho steva, reaguj rzn sti tla citliv na pote, kter jsou v uritm seku tlustho steva zpsoben nahromadnm odpad a tento sek odpovd on sti tla. Existuje vak mnoho jinch, dleitch faktor, kter by mohly zhorit pote, ani by mly nco spolenho s tlustm stevem. Podvejte se teba na vazivo naeho tla. Je to jaksi cement poutajc jednu tln buku ke druh a tvoc kadou steku tkn naeho tla - stny cvn, nervov pochvy, stny lymfatickch cv atd. Vazivo dr mimoto rzn orgny a lzy naeho tla na jejich sprvnm mst. Kdy oslbne vazivov tk kolem ledviny, vznikne bludn ledvina, kdy se stane tot v krajin dlohy, dojde k vhezu. Tak je to v celm tle. Vazivo je pro nae tlo tak dleit, e kad jeho slabost vede k potm. Oslaben cvn stny vede k jejmu rozen, k vduti (aneurysma), stejnm zpsobem me dojt k tvorb vedu - tm vechno je mono. Oista tlustho steva neme odstranit takov poruchy vaziva, protoe jsou zcela zvisl na neustlm pvodu vitamnu C. Vitamn C (kyselina askorbov) je jedna ze substanc, kterou si tlo samo nedovede vyrobit, mus se dodvat potravou. Kyselina askorbov se skld z esti atom uhlku, osmi atom vodku a esti atom kyslku - vzorec zn C6H8O6. Vitamn C je v rozdlnch mnostvch obsaen v mnoha ovocnch plodech, saltech a zelenin. Nejvce vitamnu C m tee acerola, pky, na stromech uzrl grepy, pomerane a citrony, quaven, kiwi, paprika, rikov kapusta, listy hoice, pampelika a listy tykve. erstv zelenina, salty a ovoce maj rozlin mnostv vitamnu C. Nedostatek vitamnu C me mt mnoho negativnch ink, napklad patn hojen ran, oslaben kost, kdy se kosti snadno lmou a nehoj za pimenou dobu. Kyselina askorbov je pro zavac proces, pro dokonal spalovn potravy, dleitm redoxsystmem (Redoxsystm je chemick systm ve kterm probhaj oxidan a redukn reakce vedle sebe a stoj spolu v rovnovze). K tomu je poteba tak dostatenho zsoben uhlkem, nutnm ke stavb aminokyselin a jinch substanc, a k udren hladiny vitamn C v tle. Je mnoho nemoc, kter jsou bu pmo nebo nepmo zavinny nedostatkem vitamnu C, nebo u kterch je tento nedostatek spolupinou. Je tedy zejm, e stevn vplachy nejsou jedinou odpovd na nae problmy. Vitamn C hraje stejn dleitou roli a jeho nepetrit, denn pvod je nutn. Abychom ho zajistili, mli bychom povaovat erstvou zeleninu, salty, ovoce a jejich erstv vy za absolutn nezbytnost, chcete-li si zskat nebo zachovat dobr zdrav a jestlie vm zle na tom, t dlouho bez senility Pipoutm, e existuj obdob a okolnosti, za kterch se kyselina askorbov potebuje rychle a nalhav. V takovch ppadech nm pichz na pomoc vda a umon nm pokrt zvenou potebu. Za takovch okolnost by bylo nerozumn tto monosti nevyut. Nesmme vak zapomenout, e uml produkty nejsou stejn hodnotn s prodnmi a jejich inek je men. Kyselina askorbov je substance, bez kter se tlo neobejde. Neexistuje nebezpe, e bychom nkter den pijali pli mnoho vitamnu C, pokud ho dostvme v prodn form (ovoce, zelenina, salt) bhem celho dne. Velk mnostv vitamnu C v tabletkch me vak zpsobit kody! Je-li dosaeno mnostv, kter tlo potebuje a toleruje, oznm nm proda hrozc pedvkovn lehkm prjmem. Jestlie te vme, e si nae tlo neum samo vyrobit vitamn C, aby pedchzelo kodm, mus nm bt jasn, e by bylo blzniv mysln se postit dle ne 6 - 7 dn. Dlouh postn kry odpraj tlu potraviny, kter dodvaj vitamn C. Me to vst k degeneraci vaziva a kodit nervm a svalm. Nemoci vznikajc nedostatkem uritch potravin, tedy jednostrannou vivou, se nemus projevit bhem msc nebo let. Dlouhodobmi inky dochz na pklad k pedasn senilit, osteoporze, Parkinsonov chorob a mnoho jinm utrpenm.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 41

lzy s vnitn sekrec

1. TTN LZA (glaudule tbyreoides) Pat do skupiny: nadledvinky, varlata, hypofza (pedn lalok), jtra, lymfa. d: metabolizmus jdu, metabolizmus tuk, oxidaci, rychlost rekci, veobecnou ltkovou vmnu a rst 2. PTITN TLSKA (glandula parathyreoides) Pat do skupiny: nadledvinky pedn lalok hypofzy, varlata, prostata, ttn lza. d: metabolizmus uhlku, brzd innost ttn lzy. 3. MLN LZA (mamma) Pat do skupiny: nadledvinky, pedn lalok hypofzy, vajenky, ptitn tlska, hypofza, lut tlsko. d: metabolizmus uhlku, lut tlsko, ttnou lzu, ptitn tlska, nadledvinky menstruan cyklus, pohlavn orgny.
Strana 42

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

4. LUT TLSKO (corpos lateom) - menstruan a thotensk lza Pat do skupiny: nadledvinky, pedn lalok hypofzy mln lza. 5. HYPOFZA (podvsek mozkov) - pedn lalok Pat do skupiny: nadledvinky, varlata, prostata, ttn lza, jtra, mln lza. d: metabolizmus fosforu, kontroluje rst a intelekt. 6. HYPOFZA - zadn lalok Pat do skupiny: nadledvinky jtra, mln lza, varlata, slinivka bin, epifza, prostata, ttn lza, brzlk. d: tlesnou teplotu, metabolizmus tuk, oxidaci. 7. SLINIVKA BIN (pancreas) - lza s vnitn a zevn sekrec Pat do skupiny: jtra, lymfa, varlata, hypofza. d: metabolizmus uhlku, metabolizmus cukr. 8. LZA PEDSTOJN (prostata) Pat do skupiny: nadledvinky, varlata, ptitn tlska, hypofza. d: tvorbu spermatick tekutiny s tvorbou spermi. 9. VAJENKY (ovaria) Pat do skupiny: lut tlsko, mln lza, hypofza, ttn lza. d: menstruan cyklus, tvorbu vajench bunk, mlnou sekreci. 10. JTRA (hepar) Pat do skupiny: ptitn tlska, varlata, slinivka bin, hypofza, slezina, ttn lza d: oxidaci, oxygeraci detoxikaci, povzbuzuj slinivku bin, lymfatick cesty, slezinu, jsou povzbuzovna nadledvinkami a varlaty. 11. EPIFZA (iinka) Pat do skupiny: nadledvinky, varlata, hypofza, brzlk d: vvoj pohlavnch orgn a hormon, vvoj intelektu, rst, je povzbuzovna varlaty a vajenky 12. FOLIKUL - st vajenku se zrodenou bakou Pat do skupiny: nadledvinky, vajenky, mln lza, hypofza, ttn lza. d: ensk pohlavn znaky, rst vlas, optimizmus. 13. LYMFATICK LZY Pat do skupiny: nadledvinky, slinivka bin, slezina, ttn lza. d: metabolizmus sry, obrann ltky. 14. THYMUS (brzlk) Pat do skupiny: epifza, hypofza. d: rst, metabolizmus pohlavnch orgn, ovld lymfatick systm. 15. VARLATA (testes) Pat do skupiny: nadledvinky, hypofza, prostata, ttn lza, jtra, slinivka bin, ptitn tlska, epifza. d: tvorbu muskch pohlavnch hormon, povzbuzuje ostatn lzy s vnitn sekrec. 16. SLEZINA (lien) Pat do skupiny: nadledvinky jtra, lymfa. d: metabolizmus sry; detoxikaci, regeneraci, podporuje imunitn systm. 17. NADLEDVINKY (glaudula suprareoalis) Pat do skupiny: varlata, hypofza, slezina, ttn lza, lymfa, mln lza, ptitn tlska epifza, prostata. d: kra nadledvinek d metabolizmus vpnku, hladinu fosforu, sry chlru a sodku v krevn plasm, pohlavn funkce, vyluovn vitamnu C. De nadledvinek roziuje zornice, kontrahuje dlohu, brzd pohyby stev.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 43

TERAPIE POMOC REFLEXNCH ZN - podle Dr. Normana W. Walkera

Strana 44

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

PRAV NOHA 1. eln dutiny 2. hypofza 3. krk 4. oi 5. ui 6. ttn lza 7. prav plce 8. nadledviny 9. ledviny 10. pte 11. aludek 12. jtra 13. slinivka bin 14. lunk

LEV NOHA 15. slezina 16. lev plce 17. sestupn trank 18. hrtan, hltan 19. srdce 20. pn trank 21. vzestupn trank 22. tenk stevo 23. ileocoekln chlope 24. ervovit vbek 25. kolena 26. bedern krajina 27. esovit klika 28. konenk

JEDNU MINUTU TRVAJC TLAK PRSTU NA OZNAENOU ZNU POME UVOLNIT ODPOVDAJC ORGN NEBO ODPOVDAJC ST TLA (Tlak na reflexn bod by ml bt v rozmez cca. 1000 a 5000 g.) Plosky nohy nabz innou cestu jak zmrnit napt, starosti a obavy dennho ivota. Je nutn jen jednu minutu trvajc tlak prstu na sprvn msto. Pehled ukazuje tlakov body majc vztah k 28 dleitm oblastem naeho tla.

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 45

Strana 46

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

KOST SOFT

O autorovi
Dr. Norman W. Walker (1866 - 1984) Dr. Norman W. Walker byl jeden z nejvznamnjch lka zabvajcch se zdravm a vzkumem vivy v USA. Jeho knihy byly vzorem mnohm lkam, vdcm a autorm. Dr. Walker napsal posledn knihu ve svch 113 letech. A do sv smrti v roce 1984 byl nesmrn inn. Doil se 118 let. I v tomto vku se vnoval domcm pracm a zahrdkail. Jezdil na kole, pestoe ml ji vce ne 100 rok. Peil sv kritiky a posmvky. Dnes jej adme mezi prkopnky pirozen ivotosprvy. Vce jak 70 let se snail svmi vzkumy ukzat, jak mohou t lid dle a zdravji. On sm byl pkladem toho, jak se me doshnout kvetoucho zdrav sprvnm mylenm, sprvnou vivou a sprvnou p o tlo. Odhalil tajemstv dlouhho, zdravho, tvrho ivota, a nabz vm prostednictvm svch knih podlet se na tomto krsnm snu. Tisce lid se pesvdilo o metod Dr. Walkera vylit pomoc erstvch zeleninovch v i "nevyliteln" nemoci. Ve svt je znm jako "The Juiceman" (juice = va)

Zdrav nezvis na vku. Dr. Norman Walker dokzal svou vce jak sedmdestiletou innost ve zdravotnictv a na seku vivy, e dobr zdrav a dlouh ivot mohou jt ruku v ruce. Teprve dnes objevuj nkte pokrokov lkai a odbornci ve viv pravdy, kter dr. Walker bhem svho ivota poznal a objasnil. Dr. Walker byl sm ivm dokladem toho, e se d doshnout zdravho, dlouhho ivota sprvnou vivou, duevn vyrovnanost a hygienou. Programy dr. Walkera, tkajc se vivy a zdrav, jsou jednoduch a lehce provediteln. Nezakldaj se na "zzranch dietch" nebo "revolunch" objevech! U na pelomu stolet se zaal dr. Walker v Londn zajmat o zdravj zpsob ivota. Jako mlad mu se pepracoval a vn onemocnl. Protoe dn "lkask umn" nepomohlo, dal se dr. Walker novou cestou a uzdravil se. Od t doby vnoval vechen svj as vzkumu pin zdrav a nemoc lid, aby jim ukzal cestu k delmu ivotu. V roce 1910 zaloil dr. Walker v New Yorku NORWALK - laborato pro vzkum vivy a od t doby pispval svmi poznatky k prodlouen aktivnho ivota. Jeho nejvtm pspvkem byl objev lebn hodnoty ovocnch a zeleninovch v, bylo to v roce 1930. Od t doby se nedaj z americkch domcnost a domcnost v mnohch dalch zemch erstv vytlaen vy odmyslet. (Bohuel se dnes pij skoro vhradn tovrn vyroben vy, kter sp kod, ne prospvaj.) Dr. Walker vedl sv vzkumy a vnoval se sv spisovatelsk innosti a tm do sv smrti ve 118 letech. Svou posledn knihu "Jednoduch kontrola vhy" napsal ve vku 113 let. Dr. Walker me bt oznaen za nejzkuenjho a nejproduktivnjho vdeckho pracovnka na seku vivy na svt. Uveejnil v asopisech nespoetn publikace a napsal mnoho knih, ve kterch se mete i Vy seznmit s tajemstvm dlouhho ivota a dobr pohody. A ve vysokm vku ekl dr. Walker: "Mohu ci po pravd, e si nejsem svho vku vdom. Od t doby, co jsem dospl, neml jsem pocit, e strnu, a mohu bez vhrady ci, e se dnes ctm vitlnj ne ve svch 30 letech. Nemyslm na narozeniny a neslavm je. Jet dnes jsem zcela pesvden, e se tm zcmu zdrav. Vbec mn nevad ct lidem, jak jsem star. Jsem vkuprost!"
Zdroj: www.rawfood.com/walker.html

KOST SOFT

Dr. Norman W. Walker Tlust stevo bez zcpy

Strana 47