You are on page 1of 20

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 KM JALAN PANTAI, TELUK KEMANG 71050 PORT DICKSON

PERANCANGAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2012


GURU PENYELARAS BESTARI/ ICT

FUNGSI GPB FUNGSI 1 : Merancang , menyelaras dan melaksana untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran di sekolah. FUNGSI 2 : Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana pengurusan inisiatif ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dan khidmat sokongan di negeri FUNGSI 3 : Meningkat kemahiran dan budaya cemerlang dalam pengurusan ICT Sekolah dan Penglibatan Profesional. FUNGSI 4 : Merancang, mengurus dan menilai Program Pembestarian Pendidikan dan Literasi Maklumat.

FUNGSI 1 : Merancang , menyelaras dan melaksana untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran di sekolah .
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti : 6-8 waktu seminggu Kualiti : 1 laporan pencerapan Masa : Januari - Disember Kos Tiada :

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) 1 laporan pencerapan dari pihak sekolah

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

1.1

Merancang, menyelaras dan melaksana proses P&P dengan menggunakan pelbagai kaedah instruksional berasaskan ICT dan teknologi pendidikan yang berkesan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

Pencapaian dalam P&P Sasara n Jumlah masa menga jar setahu n Laksana % Pencap aian

Output: Mengajar mengikut waktu yang telah ditetapkan mengikut pekeliling bil 1/2005 Outcome: Melaksanaka n P&P mengikut peruntukan waktu yang telah ditetapkan.

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti : 3 aktivti Kualiti : 3 laporan aktiviti

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) 3 laporan aktiviti

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

1.2

Merancang, menyelaras dan bekerjasama dengan Guru Perpustakaan Media (GPM) dalam memberi bantuan penggunaan teknologi pendidikan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan maklumat dan penghasilan pelbagai media ( Learning Object) .

Pencapaian

Output:

Aktiviti Masa : Januari - Disember Kos : Bergantung kepada aktiviti yang dilaksanakan di sekolah.

Laksan a

% Penca paian

80% guru menghasil kan bahan pelbagai media berasaska n ICT untuk proses pengajara n dan pembelaja ran (Learning Object)
Outcome: Memberi bantuan penggunaan teknologi pendidikan,

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta peraturanperaturan yang berkaitan dengan penggunaan maklumat dan penghasilan pelbagai media.

1.3

Membantu dan menggalakkan guru dan murid dalam meningkatkan penggunaan dan pengintegrasian ICT dalam P&P yang berasaskan pembelajaran ubiquitous / pembelajaran secara maya

Kuantiti : 6 bahan ubiquitous / pembelajaran secara maya(Virtual Learning

1 laporan penggunaan 1 rekod penggunaan

Output: Pencapaian Sumbe r Laksan a % Penca paian 50% sumber teknologi pendidikan digunakan.

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Environment) Contoh: Eduweb TV Portal Laman Web CDRI Email DLL Kualiti : sumber digunakan sepenuhnya. Masa : Januari - Disember Kos :

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

(Virtual Learning Environment)

Jumlah penggunaan 100% Jumlah sumber

Outcome: meningkatkan penggunaan dan pengintegrasi an teknologi dalam P&P yang berasaskan pembelajaran ubiquitous / pembelajaran secara maya (Virtual Learning Environment)

FUNGSI 2 : Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana pengurusan ICT.

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Mas a/Kos) (Manamana yang berkaitan) Kuantiti: 1 2 kali Mesyuarat JK Induk PSS 2. 1 kali Mesyuarat JK Kerja Kualiti: Menyelaras semua aktiviti berkaitan ICT, Pembestarian dan P&P serta perancangan program literasi maklumat. Masa i. Jan 2012 ii. September 2012 Kos 2 kali mesyuarat X RM 3.00 X 20 orang = RM 120.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

2.1

Merancang, menyelaras dan melaksana Mesyuarat Penyelarasan ICT Sekolah 1.1.1Mesyuarat JK Induk

1.1.1.1 JK Makmal komputer 1.1.1.2 JK Pusat Akses (jika ada) 1.1.1.3 JK Pembestarian 1.1.1.4 JK Kelab Bestari

minit mesyuarat dan laporan dalam tahun semasa

Pencapaian: Mesyuarat JK Induk JK Makmal komputer JK NILAM JK Pusat Akses (jika ada) JK JK Pembestarian JK Kelab Bestari Mesyuarat Jum Kos Jumlah (RM) Tarikh

Output 10 Minit mesyuarat dan laporan. 1 Perancangan Jangka panjang dan jangka pendek tahun semasa Outcome Dapat menyelaras keperluan dan aktiviti berkaitan P&P yang dilaksanakan diperingkat sekolah dalam tahun semasa

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Mas a/Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)


Data yang lengkap dan tepat berkaitan dengan teknologi pendidikan dapat di hasilkan Jan-Dis

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

2.2

Pengumpulan data yang berkaitan dengan teknologi pendidikan dan pengurusan operasi di sekolah secara atas talian. a. b. c. d. Pusat Akses Makmal Komputer, 1 bestariNet, CMS (jika ada) SPS (jika ada) SPPICTS, STS, SSQS, EduWebTV

Kuantiti:
9 Laporan Verifikasi Penggunaan ICT di Sekolah KPM

Data 2012 1 laporan lengkap anggaran belanja mengurus tahun semasa. Perk ara a b c d e f g h i Sasa ran Laks ana % Penc apaia n

Output Menyediakan 9 laporan data yang lengkap dan disahkan Outcome


95% guru dan murid mencapai tahap 3 bintang ke atas dalam pembestarian sekolah berasaskan

e.
f. g. h. i.

Kualiti:
Data dipantau dan mempunyai kesahan yang tinggi.

Masa : Jan - Dis Kos:


Perkara Jumlah (RM)

SSQS.

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Mas a/Kos) (Manamana yang berkaitan) RM 14.50 X1500 orang pelajar = RM 16,700.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Menghasilkan 5 aktiviti promosi dalam tahun semasa.

Output Menghasilkan n 5 aktiviti promosi dan sekurangkurangnya 5 dokumentasi aktiviti

10

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Mas a/Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) Menghasilkan sekurangkurangnya 5 aktiviti dalam tahun semasa.

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

2.3

Merancang, mengurus dan melaksana program dan aktiviti promosi berkaitan perkhidmatan dan penggunaan peralatan ICT dan bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia dan / atau yang dapat memenuhi keperluan maklumat warga sekolah.
a. b. c. d. e. f. Bahan Audio. Bahan Video. CDRI BBM /BBT/PPSMI EduWebTV MBMMBI

promosi dan data penggunaan bahan P&P . Outcome Membudayak an penggunaan bahan dan sumber ICT kepada warga sekolah dan komuniti.

Kuantiti:
Mengikut keperluan semasa sekolah

Mengadakan sekurangkurangnya 5 aktiviti bagi promosi bahan ICT kepada semua warga sekolah dalam tahun semasa melalul cth ; 1. 2. 3. 4. Hari ICT Kelab Bestari Kelab Komputer Project BasedLearning 5. Think Quest 6. Anugerah Kecemerlangan 7. Blog/Laman sosial Kualiti:

11

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Mas a/Kos) (Manamana yang berkaitan) Meningkatkan bahan promosi dan penggunaan ICT kepada warga sekolah dengan berkesan Masa: Januari hingga Disember 2012 Kos: 5 aktiviti x RM 5x 50 guru = RM 1250

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Menyediakan laporan data STS 4 kali setahun.

12

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Mas a/Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

2.4
Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Penyelenggaraan Peralatan ICT di sekolah.

Kuantiti: 4 laporan secara atas talian (STS)

Melengkapkan data dalam pangkalan data secara atas talian (STS)

Kualiti: Melengkapkan data dalam pangkalan data secara atas talian (STS ) Masa Jan-Okt Kos:

Output 95% peralatan ICT disekolah berfungsi untuk P&P dan mempunyai dokumentasi dan data yang lengkap dan kemaskini. Outcome Kemahiran dalam pengesanan maklumat serta menyediakan data lengkap dan terkini.

13

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Mas a/Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

FUNGSI 3 : Meningkat kemahiran dan budaya cemerlang dalam pengurusan ICT Sekolah dan Penglibatan Profesional.

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan) Kuantiti : 1 kajian / inovasi Kualiti :

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) 1 kajian/ inovasi dilaksanakan

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) 1 kajian / inovasi dilaksanakan

KPI

3.1

Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan/ inovasi berkaitan peningkatan penggunaan, perkhidmatan dan pengurusan ICT Sekolah

Output: 1 kajian tindakan/inova si dijalankan di

14

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan) Laporan dapatan kajian Masa : Januari - Disember Kos 3.2 Merancang, mengurus dan menyelaras Pengurusan maklumat dan pengetahuan (information and knowledge management) melalui perkongsian penghasilan pelbagai media. :

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

sekolah Outcome: Meningkatkan budaya ICT di sekolah

Kuantiti: 1 bengkel penghasilan pelbagai bahan / media Kualiti: Sekurang-kurangnnya 1 bagi setiap mata pelajaran Masa: Jan Disember Kos:

1 bengkel penghasilan bahan dilaksanakan

Sekurangkurangnya 5 bahan dihasilkan, direkodkan, berpusat dan guna sama.

Output: Sekurangkurangnya 5 bahan dihasilkan, berpusat, direkodkan dan guna sama. Outcome: Pengurusan maklumat melalui perkongsian penghasilan pelbagai media

3.4

3.4.1 Memberi pendedahan kepada guru

Kuantiti:

bengkel

15

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

dan murid dalam mengurus, memantau dan melaksana program bagi penyaluran maklumat berkaitan integriti, etika penggunaan, isu-isu sosial dan keselamatan data.

1 bengkel Cybersafe untuk guru dan murid Kualiti 1 laporan bengkel Masa Jan-Disember Kos

1 bengkel Cybersafe dilaksanakan

1 laporan bengkel

Cybersafe untuk guru dan murid.

Outcome: Meningkatkan integriti, etika penggunaan dan keselamatan data kepada guru dan murid.

16

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan) Kuantiti: 4 kali laporan data secara manual dan secara atas talian (STS) Kualiti: Laporan disediakan mengikut format. Masa: Jan-Dis Kos:

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) 4 laporan data

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Laporan: Tari Stat % kh us

KPI

3.5

3.5.1 Mengumpul dan Menyelaras data asas Teknologi Pendidikan. a. Peralatan ICT sekolah

Output :

b. Pusat Akses c. Makmal Komputer d. Inventor / harta modal

3.5.2 Pemantauan Penggunaan Inisiatif ICT


a. Perisian Kursus Pendidikan b. Makmal Komputer. c. Pusat Akses d. PPSMI / MBMBI / 1BESTARINET e. Projek perkongsian pintar

Kuantiti: 1 kali laporan data secara atas talian melalui SSQS, STS 2 kali laporan data secara atas talian melalui SSPICTS Kualiti:

17

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan) Laporan disediakan mengikut format. Masa: Jan-Dis Kos:

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

FUNGSI 4 : Merancang, mengurus dan menilai Program Pembestarian Pendidikan dan Literasi Maklumat.
AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti /Kualiti/Masa/Kos) (Mana mana yang berkaitan) menyelaras, latihan dan Kuantiti : bengkel dilaksanakan: 1 untuk guru 1 untuk murid SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) 2 bengkel dilaksanakan PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) 2 laporan bengkel KPI

Bil.

4.1

Merancang, mengurus, melaksana, menilai program menjadi fasilitator kepada: 4.1.1 Pentadbir, Guru dan Staf : a. Integrasi ICT

Output 2 bengkel dilaksanakan dalam tahun semasa

Dalam

P&P

Kualiti:

18

b. c. d. e. 4.1.2 Murid:

(Laman Web, Pangkalan data, aplikasi interaktif, blog, wiki, laman sosial, laman perkongsian video dsb) Pengurusan dan Pentadbiran Perkongsian pintar Isu sosial dan keselamatan data Pembelajaran abad ke-21

2. laporan bengkel Outcome Masa : Jan Okt Kos: Pendedahan dan aplikasi kemahiran pengurusan pusat sumber.

a. Integrasi ICT Dalam P&P (Laman Web, Pangkalan data, aplikasi interaktif, blog, wiki, laman sosial, laman perkongsian video dsb) Kelab Bestari Perkongsian pintar Isu sosial dan keselamatan data Pembelajaran abad ke-21

4.2

Bimbingan dan Khidmat nasihat Penggunaan Perisian Pendidikan (CDRI, e-bahan, MBMMBI, CD dari KPM)

Kuantiti : 1 bimbingan dan bengkel dilaksanakan Kualiti: 1 laporan bengkel Masa: Jan-Disember Kos:

1 bengkel

1 laporan bengkel

Output: 1 bengkel dilaksanakan dalam tahun semasa Outcome: Menjalinkan hubungan dan kerjasama ke arah pengurusan ICT cemerlang.

19

20