You are on page 1of 15

U BAN NHN DN TNH QUNG NAM

S VN HA, TH THAO V DU LCH

QUY TRNH

QUN L H THNG MNG THNG TIN


VN PHNG S
S ti liu
QT.05 - VP

Hiu lc t ngy
01/ 4 /2011

Ln ban hnh
01

S trang
7

Ngi vit

Ngi xem xt

Ngi kim tra

Ngi ph duyt

H v tn

Phm Vn Hng

La nh Ngha

V Th Ngc H

inh Hi

Chc danh

Chuyn vin

Lnh o Vn phng

Lnh o S

Gim c S

29/12/2010

31/12/2010

28/3/2011

28/3/2011

Ch k

Ngy k

Ti liu ny c phn phi n:


Ban Gim c S
Cc Phng thuc S

Vn phng S

1
QT.05-VP Ln ban hnh :01------- Ngy hiu lc:01/4/2011

UBND TNH QUNG NAM


S VN HO, TH THAO V DU LCH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

QUY TRNH
QUN L H THNG MNG THNG TIN
(Ban hnh km theo Quyt nh s 111/Q -SVHTTDL ngy 28 thng 3 nm
2011 ca Gim c S Vn ho, Th thao v Du lch tnh Qung Nam)
I. MC CH V PHM VI P DNG :
Quy trnh ny quy nh thng nht cng tc qun l h thng mng thng
tin v mng thng tin ni b bao gm vic qun l website, qun l cc my
trm, bo tr my ch v cc thit b CNTT khc lin quan, m bo cho ngi
s dng c iu kin lm vic tt nht, d dng truy nhp v khai thc cc ti
nguyn dng chung trong khi vn bo mt c cc ti nguyn c nhn, cc
thng tin quan trng phc v cc hot ng vn phng ca S Vn ho, Th
thao v Du lch tnh Qung Nam.
II.

NH NGHA, T VIT TT V TI LIU VIN DN:

1. nh ngha, t vit tt:


1.1. Thut ng:
- Mng my tnh (t ting Anh: Computer network): l mt tp hp cc
my tnh v cc thit b khc(cc nt), c s dng mt giao thc mng chung
chia s ti nguyn vi nhau nh cc phng tin truyn thng mng (bao
gm h thng cp truyn dn, thit b, a ch IP v dch v mng my tnh).
- Mng cc b (t ting Anh : Local area network) hay cn gi l "mng
LAN ": l mng trong mt to nh, mt khu vc gii hn v phm vi hot ng
t vi mt cho n 1 km. Chng ni cc my ch v cc my trm trong cc
phng v c quan chia s ti nguyn v trao i thng tin.
- Website: Website S Vn ha, Th thao v Du lch l mt website nm
trong h thng 40 website cc s, ban, ngnh v cc huyn, th trong tnh c
tnh h tr u t, xy dng vi mc ch nhm a li ch ca cng ngh
thng tin vo phc v cng tc ch o iu hnh ngnh Vn ha, Th dc th
thao, Du lch trong tnh ng thi thng qua h thng Website ny gii thiu v
tnh hnh hot ng Vn ha, TDTT, du lch trn a bn tnh v a thng tin
hiu bit v Vn ha, TDTT, du lch n mi ngi dn trong tnh, qua tng
bc a vn ha, phong tro tp luyn TDTT, lm Du lch ca ngi dn pht
trin i ln.
- My ch (t ting Anh: Server): l my c b vi x l (CPU) tc cao,
b nh (RAM) v a cng (HDD) ln, iu hnh tt c cc my trm trong
mng.
2
QT.05-VP Ln ban hnh :01------- Ngy hiu lc:01/4/2011

- My trm (t ting Anh: Workstation/Client): Trong mng cc b, y


l mt my tnh loi bn/xch tay dng chy cc chng trnh ng dng v
ng vai tr l mt im thm nhp vo mng.
- Kt ni mng my tnh: l tuyn cp my tnh c i trong np nha
hoc mng cp c tnh thm m, mt u c u ni vo thit b mng cc b
nh Hub, Swich; u kia c u ni vo Outlet c Jack cm; v 01 si cp
kt ni n my tnh.
H thng truyn dn mng my tnh bao gm:
H thng cp xon trc chnh.
H thng cp xon i n cc my tnh u cui.
Cc ph kin i km.
Thit b mng my tnh bao gm:
H thng chuyn mch chnh v nhnh ti cc to nh/phng.
H thng my ch cung cp cc dch v mng my tnh.
Dch v mng my tnh bao gm:
Dch v mng my tnh cc b: In n, chia x tp tin, h thng thng tin ni
b, d liu...
Dch v Internet: truy cp Internet, tn min, th tn in t, website, cng
thng tin.
- H iu hnh mng (t ting Anh: Server Softwave ): l mt h thng
phn mm ci trn t trn my ch dng iu hnh, x l p ng tt c cc
yu cu ca cc my trm v thc hin cc nhim v: Qun l ti khon ngi
dng, bo v an ninh trn mng, bo v d liu, truy cp t xa, truy cp a ngi
dng...
- H iu hnh mng Windows NT: l h iu hnh ca hng Microsoft, l
HH a nhim, a ngi s dng. c im tng i d s dng, h tr mnh
cho cc phn mm Windows.
1.2. Ch vit tt:
- BM
: Biu mu
- CBCC

: Cn b, cng chc thuc c quan S VHTTDL.

- VHTTDL

: Vn ha, Th thao v Du lch.

- CVP

: Chnh Vn phng.

- DVM

: Dch v mng my tnh.

- HH
- HTDM

: H iu hnh mng Windows 9x, XP... NT.


: H thng truyn dn mng my tnh.

- KNM

: Kt ni mng my tnh.

- L

: Lnh o S.

- MCB

: Mng cc b/mng LAN/mng my tnh .


3

QT.05-VP Ln ban hnh :01------- Ngy hiu lc:01/4/2011

- NSD

: Ngi s dng my trm

- QTM

: Ngi qun tr mng.

- TBM

: Thit b my tnh/Thit b mng.

1.3. Ti liu vin dn:


Qui trnh kim sot ti liu QT.01-VP
Qui trnh kim sot h s QT.02-VP
- Cn c Ngh nh ca Chnh ph s 64/2007/N-CP ngy 10/4/2007 v
ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh nc;
Quyt nh s 19/2008/Q-BTTTT ngy 09/4/2008 ca B Thng tin v
Truyn thng ban hnh Quy nh p dng tiu chun v ng dng cng ngh
thng tin trong c quan nh nc;
- Cn c Ngh quyt s 81/2007/NQ-HND ngy 25/04/2007 ca Hi ng
Nhn dn tnh v pht trin Cng ngh thng tin tnh Qung Nam n nm
2015;
III. NI DUNG:
1.1 Quy nh chung:
Mi CBCC cng tc ti S c quyn truy cp v s dng mng ni b.
Qun tr mng l ngi cp user name v password truy cp mng, quyn truy
cp thng tin d liu c xc nh c th theo v tr cng vic v c lnh o
ph duyt.
QTM l ngi trc tip qun l v vn hnh h thng mng, kim tra nh
k hng thng, bo hnh/bo tr theo k hoch.
QTM quy nh tiu chun tn, a ch cho h thng mng, cc my ch
(Server), cc b nh tuyn (Router), cc thit b kt ni trc tip vi MCB,
phn cp IP v vng a ch IP (SubIP) cho tng Phng kt ni vi MCB.
Nhng thay i v tn v a ch s c QTM cp nht v gi n tng
NSD. Khi pht hin thy thay i tn v a ch IP ca nhng thit b ni mng
ca NSD m khng c thng bo, QTM s ngt kt ni mng ca NSD vi
MCB.
NSD c trch nhim bo mt password truy cp mng, cc thng tin d
liu ni b. Khi c s c phn cng xy ra, ngi s dng phi bo cho QTM
xem xt kim tra v x l.
1.2 QTM c nhim v:
Qun l cp pht a ch, cc thng s k thut, t chc duy tr hot ng
ca cc thit b t ti phng my ch; m bo ng truyn thng sut n t
mng trung tm v h thng my ch.
Duy tr hot ng ca cc my ch (Webserver), my ch th in t
(Mailserver), my ch th vin in t (Libol Server), my ch h thng phn
mm qun l (IU Server), my ch c s d liu (Database Server), h thng an
ninh tng la (Firewall), h thng ng truyn Internet trc tip (Leasedline)
v thng s k thut cc ng truyn Internet tc cao (ADSL).
4
QT.05-VP Ln ban hnh :01------- Ngy hiu lc:01/4/2011

Cung cp cc dch v hot ng trong h thng mng: h thng phn mm


qun l, duyt web (www), th in t (E-mail), truyn d liu (FTP), lu tr
trang website c nhn hoc n v (Homepage Storage), ti v (Download) v
cc dch v khc s c quy nh cho tng trng hp.
Cung cp cc phn mm tin ch, cp nht cc phin bn phng chng
virus my tnh ln my trm, xy dng ti liu hng dn s dng v khai thc
mng.
Thc hin cc t vn, h tr k thut, hng dn s dng nhng phn
mm chuyn dng cho cc Phng trong cc trng hp cn thit.
Chu trch nhim qun tr website, bo tr v cp nht Website; gip h
tr ngi dng c thun li trong vic cp nht vo website; kim tra
chnh xc ca tin, nh trc khi ng ti chnh thc vo website. Chu trch
nhim kim tra cc thng tin phn hi t ngi truy cp website trnh Ban Gim
c xem xt gii quyt v tr li. Chu trch nhim theo di, gim st cc my
tnh mng ni b trong vic truy cp internet; kp thi ngn chn cc hnh vi vi
phm. Tham mu t chc cc lp tp hun cng ngh thng tin cho cn b, cng
nhn vin chc. Phi hp vi cc n v trn a bn tnh duy tr cc kt ni
mng, cc dch v mng v cc mng cc b n v nhm m bo cp nht
thng tin ln website c kp thi, hiu qu v t cht lng.
1.3 Qun l thit b mng:
- Quy nh nh m thit b theo Ph lc i km quy trnh ny, mi thit
b mi s c m thit b quy nh c b phn CNTT cp nht vo ph lc v
ngi qun l trang thit b phi tun th theo m thit b.
- QTM lp v cp nht danh mc cc thit b mng (QT.05-VP*M.01 Danh mc thit b mng). Lp k hoch bo tr nh k hng nm (QT.05VP*M.02- K hoch bo tr hng nm trnh lnh o S xem xt ph duyt.
- Cn c trn k hoch bo tr c duyt QTM trin khai bo tr v
cp nht h s l lch thit b (QT.05-VP*M.03).
- Kim tra nh k hng thng: QTM c trch nhim kim tra my ch,
cc my trm, thit b mng hng thng.
My Server v my Client:
V sinh v kim tra ton b h thng phn cng.
Kim tra in ngun cp cho my (UPS, n p).
Kim tra cc dch v mng c ci t v hot ng n nh.
Kim tra v dit virus. Cp nht phn mm phng chng virus.
Kim tra HH, driver thit b phn cng.
Kim tra s hot ng n nh v ng n ca cc phn mm ng
dng c ci t trn my (vn phng, qun l, ha )
xut gii php nng cp phn cng v phn mm nu cn.
Ghi h s l lch mi thit b theo mu QT.05-VP*M.03 theo di
h thng.

5
QT.05-VP Ln ban hnh :01------- Ngy hiu lc:01/4/2011

H thng h tng c s mng v thit b ngoi vi:


* R sot li ton b h thng dy cp mng, m bo h thng dy cp
c thit k v t trong mi trng ng tiu chun k thut.
* Kim tra v thc hin vic o test tt c cc dy cp v u bm
m bo truyn dn tn hiu t yu cu.
* Ghi h s mi thit b theo mu QT.05-VP*M.03 theo di h thng.
* QTM thng bo v cp nht cc chng trnh dit virt mi nht cho
ngi s dng thng qua cc ng dn.
1.4 S dng, chia s, bo mt v backup thng tin, d liu:
Vic s dng v chia s d liu trong mng u c t trn c s nhm
lm vic tc l phn quyn theo Phng, mi nhm Phng u c usename v
password.
Cc my tnh ca NSD u chia lm 02 a l C v D hoc c thm a
E (a C l cha h thng, a D v E l cha d liu).
D liu chung trn my ch c t ring trn mt cng v mi ngi
c th truy cp. Thi gian backup d liu c thc hin 1ln/tun bng h
thng HDD lp ngoi qua cng USB.
1.5 X l cc s c mng:
i vi cc s c nh c th khc phc c ngay th ngi trc tip s
dng c trch nhim x l (c bit l i vi cc trng hp li lin quan n
s dng cc phn mm tin hc vn phng ca my tnh, my in b kt giy...).
Khi c s c khng khc phc c th c nhn/phng s dng phi
thng bo cho Vn phng bng Phiu yu cu x l s c (QT.05-VP*M.04).
QTM c trch nhim kim tra ngay s c v xut hng gii quyt
thch hp. Ni dung gii quyt c ghi c th trong Phiu yu cu x l s c
(QT.05-VP*M.04). Cp nht l lch my, khai c sa cha thay th linh kin
thit b.
1.6. xut, thay i, ci tin nng cp MCB, TMB
Cn c trn k hoch, d tr ca cc Phng v mua sm, thay th, nng
cp trang thit b theo nm, B phn CNTT lp k hoch mua sm, thay th,
nng cp trang thit b, xy dng v xut vi Lnh o S v cc bin php
ci tin, nng cp thit b nhm duy tr v nng cao cht lng h thng mng
ni b phc v cho cng tc ca S.
QTM kim tra v lp d ton bo dng, thay th cc thit b khi c yu
cu, trnh Lnh o ph duyt. B phn CNTT gim st vic thc hin bo
dng, sa cha ca cc doanh nghip, thc hin nh gi, la chn trang thit
b v nghim thu v vic thc hin bo dng thit b theo d ton c ph
duyt.
i vi cc CBCC/Phng khi c nhu cu b sung, sa cha, thay th,
nng cp TBM th lm Phiu xut (QT.05-VP*M.05A, QT.05-VP*M.05B)
6
QT.05-VP Ln ban hnh :01------- Ngy hiu lc:01/4/2011

c ch k ca TP gi VP VP lm Phiu trnh ( QT.05-VP*M.06) trnh L


ph duyt.
IV. H S CNG VIC:
STT

H s gm

Danh mc thit b mng

Bng theo di s dng, sa


cha, thay th, nng cp thit b
Cng ngh thng tin.
L lch thit b
Cc phiu yu cu s l s c
ngh nng cp thit b
K hoch nng cp thit b
Phiu xut mua sm, thay th

3
4
5
6
7

B phn
qun l

Cch lu

Thi gian
lu

CNTT

Trnh t thi
gian

5 nm

CNTT

Giy, my tnh

5 nm

CNTT
CNTT
CNTT
CNTT
CNTT

Giy, my tnh
Giy
Giy, my tnh
Giy, my tnh
Giy

7 nm
2 nm
2 nm
5 nm
2 nm

Cc ni dung kim sot khc tun theo Quy trnh kim sot h s ca S
(QT.02-VP)
V. PH LC
- QT.05-VP*M.01 : Danh mc qun l thit b.
- QT.05-VP*M.02: Bng theo di s dng, sa cha, thay th, nng cp
thit b Cng ngh thng tin.
- QT.05-VP*M.03: L lch thit b.
- QT.05-VP*M.04: Phiu x l s c thit b.
- QT.05-VP*M.05A: Phiu xut mua sm, sa cha thit b CNTT.
- QT.05-VP*M.05B: Phiu xut thay th, sa cha my In, Photo,
Fax.
- QT.05-VP*M.06: Mu t trnh

7
QT.05-VP Ln ban hnh :01------- Ngy hiu lc:01/4/2011

UBND TNH QUNG NAM


S VN HO, TH THAO V DU LCH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

PH LC:
QUY NH NH M THIT B
STT

Tn thit b

M QLTB

1.

My tnh bn

PC-00

2.

Tivi

TV-00

3.

My ht bi

HB-00

4.

My Photocopy

PT-00

5.

iu ho khng kh

H-00

6.

Overhead

OVH-00

7.

in thoi

TEL-00

8.

My fax

FAX-00

9.

Bnh un nc

FOU-00

10.

Mn chiu

SCR-00

11.

Hub, Switch

HUB-00

12.

My in

PRN-00

13.

Modem

MOD-00

14.

Qut cy, qut thng gi

FAN-00

15.

My Scan

SCA-00

16.

Thit b lu in UPS

UPS-00

17.

n p

STA-00

18.

u a

VCD-00

19.

Loa

SPK-00

20.

My chiu

LCD-00

21.

My nh

CAM-00

22.

My tnh xch tay

LAP-00

23.

My ch

SEV-00

8
QT.05-VP Ln ban hnh :01------- Ngy hiu lc:01/4/2011

UBND TNH QUNG NAM


S VN HO, TH THAO V DU LCH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

DANH MC QUN L THIT B CNG NGH THNG TIN


STT

Tn thit b

M QLTB

Ni s dng

Ghi ch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ngy

QT.05-VP*M.01*dd/mm/yy

thng nm 201...
B phn CNTT

UBND TNH QUNG NAM


S VN HO, TH THAO V DU LCH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG THEO DI S DNG, SA CHA, THAY TH, NNG CP THIT B


Ngy

Sa cha/bo dng/thay
th/nng cp/chuyn s dng

Tnh trng

Ngi lin quan


k tn

Ghi ch

Ch : Ngi s dng thit b phi k vo ct Ngi lin quan k tn khi c bn giao.

QT.05-VP*M.02*dd/mm/yy

UBND TNH QUNG NAM


S VN HO, TH THAO V DU LCH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

L LCH THIT B CNTT


PHN 1: THNG TIN CHUNG V THIT B
1. TN THIT B:
2. SERIAL:

3. M QLTB:

4. NI SN XUT/ XUT X:
5. NGY MUA/NHN:

.........//200

6. BO HNH: t .........//200

n .........//200

Ht/Khng bo hnh:

7. THNG S K THUT/CU HNH:

8. PH KIN KM THEO (iu khin, cp, adapter, chut, ti liu hng dn, a phn mm v.v):

9. TNH TRNG THIT B KHI MUA/NHN


- Mi 100%

- Thit b c:

, phn trm cn li:

10. YU CU V BO DNG V LU KHI S DNG (NU C)


- Khng cn bo dng

- Bo dng:

, chu k:

- Ni dung bo dng:

- Lu khi s dng:

Ngy//200

Lnh o S

Trang:/

QT.05-VP*M.03*dd/mm/yy

Chnh VP

B phn CNTT

UBND TNH QUNG NAM


S VN HO, TH THAO V DU LCH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

PHIU X L S C THIT B
Tn thit b:..................................................................... M QLTB:.
Ngi s dng: ................................................ Phng:..
1 M t s c v gii php thc hin:

Ngy.........//200

Ngi s dng (k):

2 Nguyn nhn v bin php x l:

Ngy.........//200

Cn b QLTB (k):

3 Kt qu, tnh trng thit b sau x l:

Ngy.........//200

QT.05-VP*M.04*dd/mm/yy

Xc nhn ca ngi dng (k):...

UBND TNH QUNG NAM


S VN HO, TH THAO V DU LCH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

Tam K, ngy

thng

nm 201...

GIY XUT

Mua, sa cha ti sn, cng c, dng c lnh vc CNTT phc v cng tc


Knh gi: - Lnh o S Vn ho, Th thao v Du lch;
- Lnh o Vn phng S Vn ho, Th thao v Du lch.
Tn ngi xut:..............................................................Phng: .........................................
Ngi s dng hoc qun l thit b:...................................................................................
Ni dung xut: Mua, sa cha ti sn, cng c, dng c lnh vc CNTT
phc v cng tc.
phc v cng tc, knh ngh Lnh o S cho php v ngh Lnh o
Vn phng thng nht, phn cng thc hin vic mua, sa cha ti sn, cng c, dng
c lnh vc CNTT nh sau:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Knh mong Lnh o S, Lnh o Vn phng quan tm, gii quyt.


Ngi xut

Kim tra xc nhn ca b phn Cng ngh thng tin:

Lnh o S Duyt

kin Lnh o Vn phng

Nghim thu ca b phn CNTT

Ngy

/201..

QT.05-VP*M.05A*dd/mm/yy

Xc nhn Lnh o Phng

Xc nhn ca ngi s dng

Ngy

/201...

UBND TNH QUNG NAM


S VN HO, TH THAO V DU LCH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
Tam K, ngy

thng

nm 201....

GIY XUT
Mua mi Cartridge, mc my in, my Photocopy
Knh gi:

- Lnh o S Vn ho, Th thao v Du lch;


- Lnh o Vn phng S Vn ho, Th thao v Du lch.

Tn ngi xut:..............................................................Phng: .........................................


Ngi s dng hoc qun l thit b:...................................................................................
Ni dung xut: Mua mi thay th Cartridge hoc mc my in, my photocopy.
Hin nay, my in, my Phopcopy ca Phng b hng Cartridge, ht mc, knh
ngh Lnh o S cho php v ngh Lnh o Vn phng thng nht, phn cng thc hin
vic:
Thay Cartridge my in:
mc my in:

mc my Photocopy:

My in (Photocopy) hiu:........................................................................................................
Cartridge hiu:..............................................................................................................................
Sc mc ln:.., ngy /
/201....
to iu kin thun li trong vic thc hin nhim v, knh mong Lnh o S,
Lnh o Vn phng quan tm, gii quyt.
Ngi xut
Kim tra xc nhn ca b phn Cng ngh thng tin:

Lnh o S Duyt

kin Lnh o Vn phng

Nghim thu ca b phn CNTT


Ngy / /201....

QT.05-VP*M.05B*dd/mm/yy

Xc nhn Lnh o Phng

Xc nhn ca ngi s dng


Ngy /
/201...

S VN HO, TH THAO V DU LCH


VN PHNG S
S

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

/TTr - VP

PHIU TRNH
Tam K , ng y

t hng

nm 201...

Knh trnh: ............................


1. Ni dung trnh:

Knh

(Lnh o Phng k)
B phn CNTT nhn:
S:
Ngy
thng nm
2. kin ch o ca Lnh o S

Vn Phng tr:

Qung Nam, ngy

Lnh o S k

S:
Ngy

thng

thng

nm

QT.05-VP*M.06*dd/mm/yy

nm