You are on page 1of 9

QU N L TH

NHM C5TH3: 1. Tr n V n Nhanh 2. m Quang Bnh 3. Ph m Th H i 4. Hu nh B Minh H i 5. Hu nh Thanh Tr ng 6. inh Qu c Hng 7. Tr n Th Thy Dung 8. D ng TH2

VI N

1. M hnh Use Case Qu n L Th Vi n: 2. M hnh d li u 3. Ch c n ng c a cc Use case

M hnh Use Case Qu n L Th Vi n:


<<extend>> MuonSach <<extend>> MaSach

<<extend>> TenSach TimKiem <<extend>>

BanDoc TrangThaiThe

TheLoai

Sach

SoLuong GiaHan

TrangThai

M hnh d li u

}Cho bi t s l cm n Select From

ng cn l i trong th vi n v s l

ng

CT.soLuong as soLuongMuon, soLuongCon SACH S, CHITIETMUONSACH CT

WhereS.maSach=CT.maSach Group by SoLuongCon Having soLuongCon=S.soLuong CT.soLuong

V d v cu truy v n: Cho bi t b n sch g v s l ng bao nhiu

c no m

} Select BD.maBD, BD.tenBD, S.maSach, S.tenSach, CT.soLuong } FromBANDOC BD, SACH S, CHITIETMUONSACH CT } where BD.maBD=CT.maBD } And S.maSach=CT.maSach

Ch c n ng c a cc Use case
Use Case
M n Sch

Ch c N ng
L ch c n ng c gi ng k m n sch Dng c gi tm ki m sch m mnh c n theo tn sch, th lo i bi t th c a L ch c n ng c gi cn h n s d ng hay h t h n c gi gia h n s d ng cho th c a mnh c d dng h n b n c tm d ng

Tm Ki m Tr ng Thi Th Gia H n M Sch Tn Sch Th Lo i S L ng

Gip th ng k v qu n l sch

Phn bi t cc lo i sch v i nhau v

Tr ng Thi

X p cc lo i sch c cng lo i chung v i nhau, khi vi c tm ki m s c d dng bi t c s l ng sch c m n v cn l i trong th vi n Gip ng i qu n l bi t c sch c cn hay khng

 Khi xc minh th v cho m n sch s d ng code 39 dng l u thng tin v b n c.  M sch s d ng Semipassive RFID, ki u i u ch backscatter. Gip cho nhn vin th vi n ki m tra, th ng k d dng, khi sch c b n c m n em v th c ng khng nh h ng n m.